You are on page 1of 105

INTRODUCIÓN .................................................................................................................................

3
1. Organización do departamento ..............................................................................................4
a) Oferta educativa ....................................................................................................................5
b) Horario...................................................................................................................................5
O ESTUDO DE PORTUGUÉS NA EOI..............................................................................................7
NIVEL BÁSICO..................................................................................................................................8
1. Obxectivos xerais...................................................................................................................8
2. Contidos xerais básicos .........................................................................................................8
3. Básico 1. ................................................................................................................................8
a) Obxectivos específicos.......................................................................................................8
b) Contidos específicos ..........................................................................................................8
c) Unidades didácticas ...........................................................................................................9
d) Criterios de avaliación ......................................................................................................18
e) Criterios mínimos de avaliación........................................................................................18
f) Procedementos e instrumentos de avaliación ..................................................................18
g) Recolocación....................................................................................................................18
h) Criterios de cualificación ......................................................................................................19
4. Básico 2...................................................................................................................................22
a) Obxectivos específicos ........................................................................................................22
b) Contidos específicos ........................................................................................................22
c) Unidades didácticas .........................................................................................................23
d) Criterios de avaliación ......................................................................................................30
e) Criterios mínimos de avaliación........................................................................................30
f) Procedementos e instrumentos de avaliación ..................................................................30
g) Recolocación....................................................................................................................30
h) Criterios de cualificación ......................................................................................................31
NIVEL INTERMEDIO.......................................................................................................................34
1. Obxectivos xerais.................................................................................................................34
2. Contidos xerais básicos .......................................................................................................34
3. Intermedio 1.........................................................................................................................34
a) Obxectivos específicos.....................................................................................................34
b) Contidos específicos ........................................................................................................34
c) Unidades didácticas .........................................................................................................35
d) Criterios de avaliación ......................................................................................................45
e) Criterios mínimos de avaliación........................................................................................45
f) Procedementos e instrumentos de avaliación ..................................................................45
g) Recolocación....................................................................................................................45
h) Criterios de cualificación ......................................................................................................46
4.Intermedio 2..............................................................................................................................49
a. Obxectivos específicos.....................................................................................................49
b. Contidos específicos ........................................................................................................49
c. Unidades didácticas .........................................................................................................50
d. Criterios de avaliación ......................................................................................................59
e. Criterios mínimos de avaliación........................................................................................59
f. Procedementos e instrumentos de avaliación ..................................................................59
g. Recolocación....................................................................................................................59
h) Criterios de cualificación ......................................................................................................60
NIVEL AVANZADO .........................................................................................................................63
1. Obxectivos xerais.................................................................................................................63
2. Contidos xerais básicos .......................................................................................................63
3. Avanzado 1. .........................................................................................................................63
a) Obxectivos específicos.....................................................................................................63
b) Contidos específicos ........................................................................................................63
c) Unidades didácticas .........................................................................................................64
d) Criterios de avaliación ......................................................................................................74
e) Criterios mínimos de avaliación........................................................................................74
DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 1
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
f) Procedementos e instrumentos de avaliación ..................................................................74
g) Recolocación....................................................................................................................74
h) Criterios de cualificación ......................................................................................................75
4.Avanzado 2...............................................................................................................................78
a. Obxectivos específicos.....................................................................................................78
b. Contidos específicos ........................................................................................................78
c) Unidades didácticas.............................................................................................................78
d) Criterios de avaliación ......................................................................................................86
e) Criterios mínimos de avaliación........................................................................................86
f) Procedementos e instrumentos de avaliación ..................................................................86
g) Recolocación....................................................................................................................86
h) Criterios de cualificación ......................................................................................................87
CEFORE .........................................................................................................................................90
a) Unidades didácticas.............................................................................................................90
b) Criterios de avaliación e calificación.................................................................................95
METODOLOXÍA DIDÁCTICA ..........................................................................................................96
RECURSOS DIDÁCTICOS .............................................................................................................97
a) Bibliografía 09-10.................................................................................................................98
PRIMEIRO BÁSICO.................................................................................................................98
SEGUNDO BÁSICO ................................................................................................................98
PRIMEIRO INTERMÉDIO........................................................................................................99
SEGUNDO INTERMÉDIO .......................................................................................................99
PRIMEIRO AVANÇADO ..........................................................................................................99
SEGUNDO AVANÇADO........................................................................................................100
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE........................................................................................................100
1. Medidas de atención ao alumnado de diferentes idades e con niveis académicos diversos
101
2. Medidas de atención ao alumnado con necesidades educativas especiais........................101
3. Actualización das medidas de atención á diversidade........................................................101
4. Utilización das novas tecnoloxías.......................................................................................102
5. Coordenación e formación .................................................................................................102
MEDIDAS NECESARIAS PARA O USO DAS TIC ........................................................................102
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ............................................................................................103
REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA .............................................................................104
FORMACIÓN DO PROFESORADO..............................................................................................105

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 2


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
INTRODUCIÓN
Esta programación didáctica elabórase ao abrigo dos seguintes documentos legais:

• REAL DECRETO 1629/2006, do 29 de decembro, polo que se fixan os aspectos


básicos do currículo das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pola
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE 4 de xaneiro de 2007.
• REAL DECRETO 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de
aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei Orgánica
2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE 14 de xullo de 2006. CORRECCIÓN DE
ERROS DO REAL DECRETO 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o
calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE 14 de setembro de 2006.
• LEY ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE). BOE do 4 de maio
de 2006.
• DECRETO 239/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo de nivel
avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas. DOG 29 de outubro de
2008.
• ORDE DO 8 DE SETEMBRO DE 2008 pola que se regula a avaliación e
cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de
réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación. DOGA do 26 de setembro de 2008.
• REMÍTESE CIRCULAR 5/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións sobre o
procedemento de admisión e matrícula e organización académica nas escolas
oficiais de idiomas para o curso 2009/2010.
• CIRCULAR 1/2009 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas
Especiais pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas
especializadas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do
20 de setembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 3


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• INSTRUCIÓNS para a modificación da Circular 19/2007 da Dirección Xeral de
Formación Profesional e Ensinanzas Especiais.

• CIRCULAR 2/2008 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas


Especiais, pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas
especialidades de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do
20 de setembro, así como as probas para a obtención do certificado de aptitude das
ensinanzas de idiomas reguladas polo Real Decreto 967/1988, do 2 de setembro.

• DECRETO 191/2007, do 20 de setembro, polo que se establece a ordenación das


ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos dos niveis básico e
intermedio.
• CIRCULAR 10/2004 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas
Especiais sobre a organización e funcionamento das Escolas Oficiais de Idiomas.

Ademais, tamén se tiveron en conta os seguintes documentos de referencia:


• Marco de referencia europeo para as linguas: aprendizaxe, ensino e avaliación
do Consello de Europa.

• Português S. XXI 1, 2 e 3, da Ed. Lidel, utilizados como libros de texto para 1º e 2º


cursos de Básico e 1º curso de Intermedio, respectivamente.

1. Organización do departamento

Con data de 15 de setembro de 2009, está é a información de que o Departamento de


Portugués dispón.
No curso 2009-10 formarán parte do departamento o profesor Francisco A. Castro Nieto
(Xefe de Estudos do centro), a profesora María José Sola Bravo (Xefa do Departamento), e
o profesor J. Manuel López López.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 4


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
a) Oferta educativa

A oferta educativa do departamento é a seguinte:


1º Básico: dous grupos, 09PO101 (15.30-17.00, lu-mé-xo), e 09PO102 (20.00-21.30, ma-
mé-ve).
2º Básico: 09PO201 (17.00-18.30, ma-mé-ve).
1º Intermedio: 09PO301 (18.30-20.00, ma-mé-ve).
2º Intermedio: 09PO401 (20.00-21.30, lu-mé-xo).
1º Avanzado: 09PO501 (18.30-20.00, lu-ma-xo).
2º Avanzado: 09PO601 (17.00-18.30, ma-mé-ve).
1 CEFORE: Português Básico I e II, que será impartido 2 veces (out. – dec. 09, xan. – mar.
10, con horario 18.00-20.00, lu-mé-xo).

b) Horario
José Manuel López

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres


De 15:30 PO101 RD PO101 PO101
a 17:00
De 17:00 PO201 PO201 B PO201
a 18:30
De 17:00 D
a 18:00
De 18:00 B
a 18:30
De 18:30 TA
a 19:30
De 18:30 PO501 PO501 PO501
a 20:00
De 20:00 PO102 PO102 PO102
a 21:30

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 5


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
María José Sola

Luns Martes Mércores Xoves Venres


09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00 XD
12.30
13.00
16.00 RD
16.30 TA TA
17.00
17.30 2 AV 2 AV
18.00 XD 09PO601 09PO601
18.30
19.00 XD 1 INT 1 INT
19.30 (Atención) 09PO301 09PO301
20.00
21.00 2 INT 2 INT
21.30 09PO401 XD 09PO401 2 INT
09PO401

Francisco Castro

Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta


De 15:30
a 16.00
De 16.00
a 17:00
Chefatura
Estudos R.D. Chefatura Chefatura
Estudos Estudos
De 17:00
CH. E. CH. E.
a 18:00 Chefatura
Atendimento Atendimento
Estudos
De 18:00 Chefatura
CFR Pt Estudos CFR Pt CFR Pt
a 20:00

De 20:00
a 21:00 Atendimento Chefatura Chefatura
alunos Estudos Estudos

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 6


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
O ESTUDO DE PORTUGUÉS NA EOI
Os alumnos de Portugués da EOI, tanto os oficiais como os libres, poden obter
diferentes diplomas e certificados que demostran o seu nivel de portugués: os diplomas
terminais de certificación de cada nivel (Básico, Intermedio, Avanzado), certificacións
académicas que demostren os cursos superados, certificacións oficiais que especifican o
seu nivel en cada unha das destrezas (Comprensión Oral, Expresión e Interacción Oral,
Comprensión de Lectura, Expresión e Interacción Escrita) que o alumno superou, etc. Os
cursos e niveis de portugués da EOI son os establecidos nos DECRETO 191/2007,
Borrador de Avanzado, para os cales serviu de referencia o Marco Común Europeo de
Referencia para as Linguas.
Os nosos estudantes poderán adquirir a preparación necesaria para superar as
probas grazas ao aprendido nas aulas, aos materiais recomendados polo departamento
para cada ano e ás actividades extraescolares organizadas ou suxeridas polo mesmo
departamento, se optasen por matricularse como alumnos oficiais; ou utilizar os recursos
que estimaren oportunos (manuais, internet, estadías en países lusófonos, relacións
sociais, etc.) para a sua preparación, se optasen polo ensino libre.
Cos exames que levan á obtención dos diferentes diplomas búscase medir un nivel
de competencia en Portugués que implica uns coñecementos de consolidación e non un
simple esforzo inmediato para o momento do exame. Xa que logo, os exames servirán para
avaliar coñecementos prácticos e comunicativos, e por iso non esixirán respostas que
supoñan reflexións teóricas sobre a lingua portuguesa. Os contidos e niveis de esixencia
serán idénticos para os dous tipos de alumnos (oficiais ou libres).
Para a obtención dos distintos títulos, van ser consideradas válidas a norma
portuguesa e a norma brasileira, requerindo ao candidato un mínimo de coherencia cuanto
ao seu uso.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 7


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
NIVEL BÁSICO
O Ciclo Básico corresponde ao nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as
Linguas do Consello de Europa e ten como principal obxectivo capacitar o alumno para
utilizar o idioma oralmente e por escrito de maneira eficaz e apropiada en actividades comunicativas sinxelas
e habituais, relativas a necesidades inmediatas, e que requiran comprender e producir textos breves nun
rexistro neutro que conteñan expresións e estruturas básicas e termos sinxelos. Este nivel de uso do idioma
permitirá igualmente actuar en situacións cotiás de comunicación como intermediario entre falantes de
distintas linguas que non poidan comprenderse de forma directa. (Decreto 191/2007 de 20 de setembro).

1. Obxectivos xerais
V. Decreto 191/2007, do 20 de setembro, publicado no DOG do martes 9 de outubro de
2007, p. 16.421. 1

2. Contidos xerais básicos


V. Decreto 191/2007, p. 16.423-16.429. Os contidos léxico-semánticos, gramaticais,
ortográficos, fonéticos, pertencentes ás competencias comunicativas; a competencia
sociolingüística; e os contidos funcionais, discursivos e a tipoloxía de textos, englobados
dentro das competencias pragmáticas, están secuenciados por curso, polo que se citarán
máis adiante nos epígrafes de Básico 1 e Básico 2.

3. Básico 1.

a) Obxectivos específicos
V. Decreto 191/2007, p. 16.421-16.422.

b) Contidos específicos

b.1 Contidos léxico-semánticos


V. Decreto 191/2007, p. 16.425.

1
Na descrición da programación por curso e nivel, a fin de elaborar un documento máis eficaz, remitirase ás páxinas do
documento legal correspondente sempre que non se considere necesario achegar información nova ou explicitar, para
mellor comprensión, información xa recollida nos documentos que constitúen o marco legal desta programación.
DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 8
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
b.2 Contidos gramaticais
V. Decreto 191/2007, Anexo A, p. 16.460-16.462

b.3 Contidos ortográficos


V. Decreto 191/2007, Anexo A, p. 16.462.

b.4 Contidos fonéticos


V. Decreto 191/2007, Anexo A, p. 16.462-16.463.

Relativamente aos contidos gramaticais, ortográficos e fonéticos: cómpre lembrar que


estes contidos non serán avaliados separadamente e que o criterio na súa introdución e no seu grao de utilización será,
en calquera caso, a súa pertinencia para acadar os obxectivos xerais e específicos de cada destreza (Decreto
191/2007, p. 16.426).

b.5 Contidos funcionais


V. Decreto 191/2007, p. 16.427.

b.6 Contidos discursivos


V. Decreto 191/2007, p. 16.428.

b. 7 Tipoloxía de textos
V. Decreto 191/2007, p. 16.428-29.

c) Unidades didácticas
V. táboa nas páxinas seguintes.

Temporalización: Sendo que este ano lectivo ten 86 ou 87 días de clase –dependendo do
horario do grupo-, repartíranse 80 días de clase entre as 10 unidades, o que dá 8 días de
clase por unidade, e os restantes déixanse para exposición de traballos, revisión antes dos
exames e imprevistos. A semana de exames do 1º cuadrimestre será de 1 a 5 de febreiro
de 2010.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 9


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Traballos anuais:
• Clube de lectura: Nunhas datas determinadas, os alumnos deberán facer
unha breve presentación do libro de lectura que leran, baseándose para iso
nos pontos dunha ficha bibliográfica que deberán entregar para exposición na
sala de aulas, e cuxo modelo lles será proporcionado polo correspodente
profesor. A ficha incluirá unha alínea chamada contexto na que os alumnos
deberán facer unha escolma de fontes que se poden consultar para coñecer
circunstancias históricas, sociais, económicas, etc. en que se insere a obra.
• Todos os primeiros venres do mes: Día das Anedotas. Cada alumno deberá
aprender de memoria varias anedotas, que contará ao seu compañeiro. Unha
vez foran oídas todas as anedotas nos pares, cada un deles escolle a(s)
mellor(es), que será(n) contada(s) ao resto do grupo, que, finalmente,
escollerá apenas unha anedota por sesión lectiva.
• Collage Os Objectos do meu Trabalho. Cada alumno elabora un collage con
imaxes (fotografías, debuxos, etc.) dos obxectos que cotidianamente usa no
seu posto de traballo e, á parte, unha serie de etiquetas adhesivas co nome
dos diferentes obxectos. O día da súa exposición, os compañeiros deberán
colocar adecuadamente as etiquetas debaixo de cada imaxe, contando coa
axuda do alumno que expón. Unha vez etiquetadas as imaxes, deberán dar
entre todos unha definición infantil de cada un dos obxectos (que é e para
que serve). Temporalización: un alumno por mes.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 10


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
UNIDADE TEMPORALIZACIÓN COMPETENCIAS CTDOS. LÉXICO- CTDOS. CTDOS. TEXTOS
SEMÁNTICOS GRAMATICAIS FONÉTICOS E
Orais Escritos
ORTOGRÁFICOS
1 • Apresentar (-se) • Nome • Pron. pessoais • O alfabeto, • Apresentaç. • Fichas,
• Cumprimentar • Morada sujeito ditongos e • (activo) formulários
5a • Despedir-se • Estado Civil • ser / ser de outros sons (activo)
22 Out. • Dar • Nacionalidades ter específicos do • Dicionário
informações de • Países / Cidades • Como está? / português. (passivo)
carácter pessoal • Profissões Como estás?
• Pedir • Números (até • Artigos
informação de 20) definidos + uso
carácter pessoal • Adjectivos c/ nomes de
• Confirmar uma • Família pessoa, c/
informação • Animais topónimos
domésticos / de • Frases
estimação afirmativas /
negativas /
interrog.
• Lge. eco e
pgtas.
confirmação
• Interrogativos
• Substantivo:
género e
número, casos
básicos.
• Preposições: de
/ em
• chamar-se;
morar em;
falar

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 11


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
2 • Localizar • Cidade • ser / estar • <b, v, f> [b / v / • Transacções • Anúncios
• Descrever • Lojas • Pres. Indic. -ar f] (activo) (activo)
26 Out. lugares • Casa e • Artigos • Sinais de
a 12 Nov. • Pedir aparelhos para a indefinidos pontuação
informações comunicação: • haver • Uso do
sobre lugares teléfono, fax, • Preposições: travessão –
• Reservar um internet... com
quarto no hotel • Mobília • Locuções de
• Escola lugar
• Hotel • Adjectivos
• Números (até • Interrogativos
100) • Pron. relativos
onde, que
• isto / isso /
aquilo

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 12


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
3 • Perguntar e • Horas • Pres. Indic. vbs • <r, -rr-> [r], • Transacções • Listas
dizer as horas • Partes do dia regulares [R] (activo) (activo)
16 Nov. a • Pedir no café / • Dias da semana • Vbs. reflexos • Ementa
2 Dez. restaurante e • Refeições • Interrogativos (passivo)
noutras lojas • Comidas e • Prep. de tempo
• Falar de acções bebidas • sempre /
da vida • A ementa nunca /às
quotidiana • Na papelaria vezes
• Falar de acções • Números (101- • Queria...
que decorrem 1000) • estar a + inf.
no momento • Advs. e loc.
• Localizar no temporais:
tempo antes, agora,
• Expressar neste
frequência momento,
• Expressar depois, logo a
preferência seguir, então,
mais tarde.
• Subst.
contáveis / não
contáveis
• Subst.: género
e número,
outros casos.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 13


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
4 • Convidar / • Acções do dia- • Pres. Indic vbs. • O alfabeto • Anúncios • Anúncios
aceitar / recusar a-dia irregulares: ir, • Soletrar (passivo) (passivo)
3 Dez. a • Pedir desculpa • Meios de poder, querer, palavras • Horários
21 Dez. • Falar de transporte saber, ver, ler, • <a> [a], [α], (passivo)
actividades do • Passatempos vir. [α ˜] • Bilhetes,
tempo livre • Convites • há / desde entradas
• Concordar • Países / Cidades • Prep. (passivo)
/discordar movimento • Cartazes
• Escrever uma • Pron. pessoais (activo)
carta de OI • Bilhetes e
• Exprimir • ter de msgens
obrigação • ir + infinitivo (activo)
• Expressar • Conxunción: e,
∫relações lógicas nem, e
entre as ideias: também, e
adição, também
oposição, • não.
disjunção. • Disxunción:
• Falar de acções ou, ou... ou...,
imediatas. nem... nem.
• Oposición:
mas, porém,
no entanto.
• Costumar

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 14


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
5 • Fazer planos • Meses • Pres. Indic. • <s> [s], [z], [∫] • Billetes,
• Falar de • Estações do ano (vbs. entradas
11 passatempos e • Animais de irregulares): (passivo)
a 27 Jan. das férias estimação e fazer, dizer, • Postal de
• Sugerir domésticos trazer, sair, férias
• Falar sobre o • Épocas festivas cair, pedir, (activo)
tempo • O tempo ouvir, dormir,
• Aconselhar • Vestuário pôr.
• Comparar • Cores • Pres. Indic.
países e hábitos • Férias, tempos com valor de
• livres e futuro.
passatempos • Ir + infinitivo
• Ordinais • Prep. de tempo
• Com + pron.
• Comparativos e
superlativos.
• Grau do
adjectivo.
• Comparación:
como, menos
(do) que, mais
(do) que, tão /
tanto como.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 15


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
6 • Fazer compras • Nos correios/ • Pres. Indic.: • <z> [z], [∫] • Transacções • Listas
• Perguntar no pronto-a- dar, doer (activo) (passivo)
8 preços vestir/ no • Podia...? • Instruções
a 25 Fev. • Pedir artigos em banco/ na • Precisar de / (activo)
lojas farmácia dever • Bilhetes e
• Ir ao médico • No médico • Imperativo recados
• Descrever • Especialidades • Demonstrativos (activo)
pessoas médicas • Exclamativos
• Aconselhar e • Sintomas • Para / por
dar instruções • A família (rev.) • Causa: porque,
• Preços pois, por
• Telefone causa de.
• Descrições • Consequência:
físicas e tão / tanto...
psicológicas que, (e) então,
• por isso.
• Finalid.: para
7 • Aconselhar • Instruções • Imperativo • <g> [g], [ζ] • Instruções e • Cartazes
• Indicar • Publicidade (vbs. indicações (passivo)
1a direcções • Indicação de irregulares) (activo) • Instruções
17 Mar. • Reconhecer direcções • Indefinidos (activo)
instruções • Preposições +
• Seguir um mapa pronomes
• Descrever uma • ter de /que
cidade (obrigação
/necessidade)
• poder (licença)

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 16


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
8 • Falar de festas • Festas e • P.P.S.: ser, ir, • <c>, <ç>, <qu> • Histórias no • Histórias no
populares e de tradições estar, ter [k], [s] passado passado
18 Mar. tradições • Hábitos • P.P.S. (vbs. (activo) (activo)
a 14 Abr. • Falar sobre • A tourada regulares)
acontecimentos • Acções • já, ainda não,
passados relacionadas nunca
• Exprimir com o passado • haver de +
opinião • Opiniões infinitivo
• Defender pontos • Possibilidade:
de vista dever, poder,
• Argumentar se calhar
• Desenvolver a •
compreensão
oral
9 • Falar de acções • Festas • P.P.S. (vbs. • Sons nasais • Fórmulas • Manuais de
passadas • Utensílios irregulares): de cortesia instruções
15 Abr. • Utilizar domésticos trazer, fazer, (parabéns, (passivo)
a 29 Abr. expressões de • Fórmulas de dizer, ver, vir, felicidades, • Convite
cortesia cortesia pôr, dar etc.) (activo)
adequadas • Convites • conseguir / (activo) • Cartão de
• Planificar uma saber / poder parabéns
festa • começar a + (activo)
• Enviar convites infinitivo
(P.P.S.)
• querer, ter de
/que, pensar
(intenção,
propósito)
10 • Escrever uma • Relato de • P.P.S. (vbs. • <o> • Histórias no • Textos
carta acções no irregulares): passado literários
3 Mai. • Relatar factos passado haver, saber, (activo) (passivo)
a 20 Mai. passados, • Experiências de poder, querer • Carta
presentes e vida • Pron. pessoais (activo)
futuros • Viagens de OD
• Falar de • Relatos • Colocação do
experiências biográficos pronome

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 17


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
d) Criterios de avaliación
V. Decreto 191/2007, p. 16.429-16.432.

e) Criterios mínimos de avaliación

Este departamento non considera necesario nin conveniente establecer uns criterios
mínimos de avaliación para este curso, pois os criterios establecidos polo documento legal
de referencia son suficientemente descritivos e xa marcan claramente o nivel mínimo de
competencia que os alumnos deben alcanzar para pasar ao seguinte curso.

f) Procedementos e instrumentos de avaliación


Os alumnos das EEOOII teñen distintas capacidades, diferentes motivacións e
diferentes niveis de competencia comunicativa. Por iso hai que tentar garantir o equilibrio
entre as catro destrezas e reflectir dito equilibrio á hora da avaliación. Esta debe estar
presente en todos os momentos do proceso educativo, nas súas diferentes formas:
avaliación de diagnóstico ou inicial (como toma de contacto en cada nova unidade),
avaliación procesual, avaliación sumativa e autoavaliación (por parte dos alumnos e do
profesor). Os profesores empregarán os datos obtidos nestas avaliacións para o
seguimento de cada alumno e do grupo en conxunto. Desta maneira, a avaliación cumpre
co seu papel orientador, sinalando aqueles aspectos sobre os que é necesario insistir para
a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe.

g) Recolocación
Segundo as instrucións emitidas pola Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais a 17 de outubro de 2007, o alumnado de nova incorporación ao
centro poderá ser recolocado nun curso diferente daquel en que se inscribiu de acordo
coas seguintes condicións:

Poderanse realizar, con carácter extraordinario, modificacións na adscrición inicial de curso do


alumnado de nova incorporación ao centro. Dita reasignación de curso realizarase por proposta xustificada do
profesor do grupo, ratificada polo Departamento, segundo o modelo que se xunta no anexo a estas
instrucións. O/A alumno/a poderá incorporarse, no primeiro trimestre, a un curso distinto do que estea
matriculado inicialmente, sexa superiror ou inferior ao de procedencia.

Para realizar dita reasignación de curso dun alumno seguirase o seguinte procedemento:

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 18


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
1. O/A profesor/a reunirase co alumno cuxas evidencias lingüísticas mostren que está por debaixo do
nivel do curso ou por encima del co fin de valorar estas evidencias. O profesor deberá emitir un
informe no que se xustifique a proposta de cambio de curso, indicando, por cada destreza lingüística,
alomenos tres descritores, baseados no Marco Común Europeo de Referencia das Linguas, que
ilustren o grao de dominio do estudante e xustifique a proposta da nova adscrición.

2. Posteriormente, dito informe deberá ser valorado polos coordinadores de curso e a xefatura do
departamento. No caso de que se aprobe o informe que achega o profesor, a xefatura deberá
entregar o modelo de proposta (anexo), xunto co dito informe, na secretaría do centro para que
conste no expediente do alumno; quedando unha copia do mesmo no departamento.

3. O alumno deberá aceptar a reasignación de curso, asinado o documento da proposta (anexo).

4. Esta nova adscrición estará suxeita á dispoñibilidade de prazas e non suporá, en ningún caso, a
expedición do certificado do nivel ou do curso de procedencia do alumno.

Este proceso de reasignación de curso non será de aplicación (...) para o alumnado de cursos de
actualización e perfeccionamento de idiomas, ou de formación de profesorado, colectivos profesionais e
público en xeral, cuxos requisitos de acceso serán establecidos na súa convocatoria correspondente.

h) Criterios de cualificación

Segundo establece a Orde do 8 de setembro de 2008, publicada no DOG de 26 de


setembro, os alumnos de 1º Básico serán avaliados conforme ao seguinte:

h.1 Número, tipo e valor das probas


Realízanse 2 probas:

1. Proba parcial de progreso. Ao fin do primeiro cuadrimestre, terá un valor de


30% na cualificación final. Será unificada e elaborada en conxunto polos
profesores do departamento.
2. Proba final de promoción. Ao fin do período de aulas, en dúas convocatorias:
ordinaria, en xuño, e extraordinaria, en setembro. Na convocatoria ordinaria, a
proba terá un valor de 70% na cualificación final para aqueles alumnos que teñan
dereito á avalición continua, e de 100% para aqueles alumnos que perdesen ese
dereito. No caso de a cualificación da proba final de promoción ser superior á da
proba de progreso, prevalecerá a primeira. Na convocatoria extraordinaria terá
un valor de 100%.

Esta proba será cualificada sobre un total de 100 puntos (25 puntos para cada
unha das partes de que consta) e será unificada e elaborada en conxunto polos
profesores do departamento.
DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 19
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
h.2 Estrutura, contido e organización das probas
Todas as probas constan de catro partes:

- Comprensión de lectura. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis


textos auténticos, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas que
avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos particulares do
mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso, de relación de
títulos con parágrafos, textos lacunares, etc.
- Expresión e interacción escrita. Valor sobre o total: 25 puntos. Os alumnos
deberán producir dous textos dunha extensión mínima de 60 palabras e máxima de
de 80 palabras. A tipoloxía dos textos será a correspondente ao curso. Para a
corrección desta proba empregarase unha grella de certificación de nivel básico
oficial.
- Comprensión oral. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis textos
auténticos ou verosímiles, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas
que avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos
particulares do mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso,
de relación de títulos con parágrafos, etc.
- Expresión e interacción oral. Valor sobre o total: 25 puntos. Os candidatos
deberán realizar unha interacción dialóxica con outro compañeiro, cunha duración
aproximada de 5 minutos. A temática da tarefa pertencerá sempre ao curriculum do
curso.

Antes da interacción os alumnos disporán de 1 minuto de preparación, mais non


poderán tomar notas nin utilizar ningún outro tipo de material nin soporte. Os
candidatos entrarán a esta proba por pares e a súa actuación poderá ser
gravada.

Para a corrección desta proba empregarase unha grella de certificación de nivel


básico.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 20


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
As datas para a realización das catro partes das probas serán determinadas pola Xefatura
de Estudos ou polo departamento de Portugués, tendo en conta, na medida do posible, a
opinión maioritaria do grupo. Os alumnos deberán presentarse a cada parte da proba no
día e hora fixado e só en casos excepcionais e debidamente xustificados a criterio do
profesor se aceptará administrar algunha parte da proba fóra do horario establecido.

h.3 Promoción de curso e cualificación final


A cualificación final será a suma dos resultados obtidos nas catro destrezas:
comprensión de lectura, expresión e interacción escrita, comprensión oral, expresión
e interacción oral, unha vez aplicadas as porcentaxes correspondentes á proba parcial de
progreso (30%) e á proba final de promoción (70%), se for o caso. Aos alumnos con dereito
a avaliación continua poderáselles ter en conta, ademais, o rendemento e a participación
na aula, cunha porcentaxe máxima de 10% na cualificación final. Os alumnos recibirán un
boletín de notas en que constará a puntuación final en cada unha das destrezas e a
cualificación final de Apto, Non Apto ou Non Presentado (só na convocatoria
extraordinaria). Para os alumnos aptos, a cualificación final será expresada, ademais, con
un número enteiro de 5 a 10, segundo as equivalencias establecidas na alínea 14.2, punto
6 da Circular 19/2007, sempre que non haxa novas instrucións por parte da Consellería.
Como xa se dixo, a proba final de promoción terá un valor de 100% na convocatoria
extraordinaria de setembro, e na convocatoria ordinaria de xuño para os alumnos que
perdesen o dereito á avaliación continua.
Na convocatoria extraordinaria os alumnos só terán que examinarse das destrezas
non superadas en xuño.
Para promocionar de curso os alumnos deberán obter un mínimo de 15 puntos na
cualificación final de cada unha das destrezas. Non obstante, tamén será posible
promocionar se, non tendo superado unha das destrezas, obtén nesta un mínimo de 10
puntos e 60 puntos na totalidade da proba.
No caso de non promocionar, os alumnos repiten curso e son avaliados novamente
de todas as destrezas.

h.4 Reclamacións
Para coñecer o procedemento para reclamar contra os resultados finais da
avaliación, v. a Orde de 8 de setembro de 2008, p. 17.613 e 17.614.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 21


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
4. Básico 2.

a) Obxectivos específicos
V. Decreto 191/2007, p. 16.422-16.423.

b) Contidos específicos
Nos contidos específicos do Básico 2 considéranse incluídos todos os contidos
consignados para o Básico 1 segundo a súa pertinencia para acadar os obxectivos dese
curso.

b.1 Contidos léxico-semánticos


V. Decreto 191/2007, p. 16.425-26.

b.2 Contidos gramaticais


V. Decreto 191/2007, Anexo A, p. 16.463-16.464.

b.3 Contidos ortográficos


V. Decreto 191/2007, Anexo A, p. 16.464.

b.4 Contidos fonéticos


V. Decreto 191/2007, Anexo A, p. 16.464.

Relativamente aos contidos gramaticais, ortográficos e fonéticos: cómpre lembrar que


estes contidos non serán avaliados separadamente e que o criterio na súa introdución e no seu grao de utilización será,
en calquera caso, a súa pertinencia para acadar os obxectivos xerais e específicos de cada destreza (Decreto
191/2007, p. 16.426).

b.5 Contidos funcionais


V. Decreto 191/2007, p. 16.427.

b.6 Contidos discursivos


V. Decreto 191/2007, p. 16.428.

b. 7 Tipoloxía de textos
V. Decreto 191/2007, p. 16.429.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 22


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
c) Unidades didácticas
V. táboa nas páxinas seguintes.

Temporalización: Sendo que este ano lectivo ten 86 ou 87 días de clase –dependendo do
horario do grupo-, repartíranse 80 días de clase entre as 11 unidades, o que dá 7 días de
clase por unidade, e os restantes déixanse para exposición de traballos, revisión antes dos
exames e imprevistos. A semana de exames do 1º cuadrimestre será de 1 a 5 de febreiro
de 2010.

Traballos anuais:
• Clube de lectura: Nunhas datas determinadas, os alumnos deberán facer
unha breve presentación do libro de lectura que leran, baseándose para iso
nos pontos dunha ficha bibliográfica que deberán entregar para exposición na
sala de aulas, e cuxo modelo lles será proporcionado polo correspodente
profesor. A ficha incluirá unha alínea chamada contexto na que os alumnos
deberán presentar unha escolma de fontes que se poden consultar para
coñecer as circunstancias históricas, sociais, ecónomicas, etc. en que a obra
se insere.
• Todos os primeiros venres do mes: Día das Anedotas. Cada alumno deberá
aprender de memoria varias anedotas, que contará ao seu compañeiro. Unha
vez foran oídas todas as anedotas nos pares, cada un deles escolle a(s)
mellor(es), que será(n) contada(s) ao resto do grupo, que, finalmente,
escollerá apenas unha anedota por sesión lectiva.
• Collage Os Objectos do meu Trabalho. Cada alumno elabora un collage con
imaxes (fotografías, debuxos, etc.) dos obxectos que cotidianamente usa no
seu posto de traballo e, á parte, unha serie de etiquetas adhesivas co nome
dos diferentes obxectos. O día da súa exposición, os compañeiros deberán
colocar adecuadamente as etiquetas debaixo de cada imaxe, contando coa
axuda do alumno que expón. Unha vez etiquetadas as imaxes, deberán dar
entre todos unha definición infantil de cada un dos obxectos (que é e para
que serve). Temporalización: un alumno por mes.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 23


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
UNIDA TEMPORA COMPETENCIAS CTDOS. LÉXICO- CTDOS. GRAMATICAIS CTDOS. TEXTOS
DE LIZACIÓN SEMÁNTICOS FONÉTICOS E
Orais Escritos
ORTOGRÁFICOS

1 6 a 20 • Apresentar (-se) • Identificação e • Pretérito imperfeito • Contraste • Apresentaç. • Formulário de


(u. 1 Out. • Dar e pedir caracterização • P.P.S. / Pto. imperfeito -ámos / -amos • (activo) inscrição numa
Ptg. S. informações de pessoal • Ao + infinitivo p. web de
XXI 2) carácter pessoal, • Actividades no • Género: -ão/-oa, -ão/- amigos (activo)
profissional e de tempo livre ona (subst. e adj.)
ocupação dos • Qualidades e
tempos livres defeitos
• Descrever • O dia-a-dia e
pessoas hábitos no
• Falar sobre presente e no
acções habituais passado
no passado • Descrição física
• Fazer descrição
do passado
• Fazer pedidos
com delicadeza

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 24


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
2 21 Out. a • Apresentar • Características • Andar a + infinitivo • <e> • Entrevista • Carta de
(u. 11 04 Nov. características profissionais • Costumar + infinitivo laboral candidatura +
Ptg. S. profissionais • O CV • Partícula apassivante –se (activo) CV (activo)
XXI 1) • Falar dos • Perfil profissional • Pron. relativos
objectivos e • Uma entrevista • Advérbios em -mente
interesses • Inquéritos • Pron. pessoais de OD:
profissionais excepções
• Falar da
experiência
profissional
• Definir perfis
profissionais
adequados
• Enfrentar uma
entrevista
• Fazer e responder
inquéritos de rua
3 (u.2 06 Nov. a • Compreender • Serviços • Infinitivo pessoal • [g], [ ] • Transacções • Anúncios
Ptg. S. 20 Nov. anúncios e • Publicidade • Infinitivo impessoal e gestões imobiliários
XXI 2) folhetos • Avisos, regras, • Apesar de + infinitivo (activo) (passivo)
publicitários instruções • Revisão imperativo • Anúncio de
• Compreender • Nomes e funções • Ser obrigatório venda / aluguer
informações, de objectos úteis • Ser possível habitação
instruções e • Mobília • Ser proibido /ser impossível/ (activo)
explicações em • Electrodoméstico não ser permitido
diferentes áreas s
de serviços • Habitação e
• Aconselhar arredores
• Expressar opinião • Aluguer e
• Descrever serviços (água,
objectos luz...)

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 25


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
24 Nov. a • Sugerir • Programação da • Particípio passado (reg. e • Consoantes • Boletim • Espectáculos em
04 Dez. actividades TV irregular) mudas informativo cartaz (passivo)
4 (u.3 • Compreender • Cinema • Pto. mais-que-perfeito • Redução (passivo) • Cartaz para
Ptg. S. programações • Espectáculos composto vocálica e • Contos, anúncio de
XXI 2) (TV, espectác.) • Música: o fado • Conjunção: e ainda, e mesmo. excepções histórias evento cultural
• Expressar opinião • Entrevista • Disjunção: quer...quer, ou (activo) (activo)
• Fazer então
comparações • Comparação: conforme,
• Falar de acções segundo
anteriores a
outras no passado
• Compreender
entrevistas na
imprensa escrita
• Contar uma
história (de um
filme, p. ex.)
5 09 Dez a • Falar dos • O Natal • haver de + infinitivo • Realizações • Votos • Postal de Natal
22 Dez. projectos para o • Tradições (intenção) fonéticas do –s natalícios (activo)
Natal: viagens de natalícias • Revisão das prep. de tempo final de palavra (activo)
férias. • Festas, reuniões • Convite
• Descrever a • Férias para festa
celebração • Tipos de (activo)
natalícia em sua alojamento
casa • No hotel
• Perguntar acerca • Documentação
da celebração do • Lugares de
Natal em outras interesse turístico
partes • Bagagem
• Expressar votos
natalícios
• Convidar alguém
a uma festa

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 26


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
12 Jan. a • Descrever lugares • Paisagem: campo • Futuro imperfeito ind. • <c>, <ç>, <s> • Boletim • Boletim
22 Jan. • Compreender / cidade • Será que...? ou <ss> meteorológi meteorológico
6 (u.4 informações • O estado do • Revisão prep. lugar co (activo) (activo)
Ptg. S. sobre o estado do tempo • Horóscopo
XXI 2) tempo • Mapas com a (activo)
• Falar sobre o previsão
estado do tempo meteorológica
e as suas • Catástrofes
consequência naturais
• Compreender o • Previsões para o
horóscopo futuro
• Formular • Superstições
perguntas que •
expressam dúvida
ou hipótese
• Fazer previsões e
projectos para o
futuro
7 (u.5 9 Fev. a • Compreender • Comida, • Imperfeito do indicativo com • <ch> ou <x> • Instruções • Embalagem
Ptg. S. 26 Fev. ementas preparação e valor condicional • Contraste para receita (passivo)
XXI 2) • Dar a opinião e sabores • Número: olho, ovo..., guloso ovo/ovos, muito (activo) • Texto
defendê-la • Comida: (género e número). gosto / eu gosto jornalístico
• Argumentar materiais e • Necessidade: precisar de, (passivo)
• Aconselhar utensílios necessitar de, ser preciso/ • Receita (activo)
• Compreender e • No restaurante necessário
analisar • Alimentação
informação de equilibrada e
gráficos saúde
• Compreender • Roda dos
artigos da alimentos e
imprensa escrita pirâmide
• Comparar a alimentar
situação em • Dependências: o
Portugal com a tabaco, o álcool.
do seu país

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 27


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
8 (u.6 2 Mar. a • Falar de • Causas e • Pto. perfeito composto do ind. • <s> ou <z> • Inquérito • Inquérito e
Ptg. S. 16. Mar. acontecimentos consequências do • Contraste P.P.S. /P.P.C. (activo) sondagem
XXI 2) que começaram stress • Concordância: a maioria... • Entrevista (passivo)
no passado e • Testes (do nível • Superlativos em –ílimo (activo)
continuam até ao de stress)
presente • Formas de
• Expressar opinião ultrapassar o
• Aconselhar stress
• Responder a • O desporto e a
testes saúde
• Compreender • Modalidades
artigos da desportivas
imprensa escrita • Desportos
• Analisar mapa radicais
com resultado de • Mapa com
aulas em ginásio resultados de
diferentes aulas
num ginásio
• Estados de ânimo
9 (u.7 17 Mar. a • Dar informações • No consultório • Pron. relativos invariáveis: • [b], [f], [v] • Exposição • Agenda
Ptg. S. 9 Abr. básicas sobre • Especialidades que, quem, onde. (activo) (passivo)
XXI 2) problema de médicas • Pron. relativos variáveis: cujo, • Contar • Diário (blog)
saúde • Acidentes o/a qual (v. u 12 do manual) experiência (activo)
• Comparar • Sistema de saúde • Colocação dos pron. pessoais: s pessoais
sistemas de saúde em Portugal casos frequentes de colocação (activo)
• Compreender • Opiniões sobre o proclítica.
testemunhos sistema de saúde • Ser capaz de
sobre sistema de • Medicinas
saúde alternativas
• Falar sobre
experiências
pessoais
• Marcar uma
consulta

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 28


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
10 13 Abr. a • Compreender • Pequenas notícias • Particípios duplos • [l], [L], [λ] • Conversa • Texto
(u.8 23. Abr. notícias de jornal jornal sobre • Voz passiva telefónica jornalístico:
Ptg. S. sobre acontecimentos (activo) notícia (activo)
XXI 2) acontecimentos do dia
do dia • Temas mais
• Identificar destacados na
diferentes tipos imprensa
de texto escrito • Diferentes tipos
• Compreender de texto escrito
mensagens orais • Mensagens
e reproduzi-las escritas e orais
• Compreender e • Ao telefone (v.
deixar mensagens u.4 Português S.
em atendedor de XXI 1)
chamadas
11 27 Abr. a • Comprar, trocar, • Na loja de roupa • Contracção pronominal • <g> ou <j> • Transacções • Correspondência
(u.9 7 Mai. devolver e • Estabelecimentos • Rev. prep. movimento (activo) formal: carta
Ptg. S. reclamar comerciais comercial
XXI 2) • Conhecer nomes • O centro (activo)
de diferentes comercial
estabelecimentos • Hábitos e direitos
comerciais dos consumidores
• Responder a • Inquérito à
inquérito à qualidade de
qualidade de serviço
serviço • Texto
• Expressar opinião informativo sobre
• Falar da realidade os gastos dos
do seu país portugueses
• Formas de
pagamento
• Instituições:
bancos.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 29


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
d) Criterios de avaliación
V. Decreto 191/2007, p. 16.432-16.435.

e) Criterios mínimos de avaliación

Este departamento non considera necesario nin conveniente establecer uns criterios
mínimos de avaliación para este curso, pois os criterios establecidos polo documento legal
de referencia son suficientemente descritivos e xa marcan claramente o nivel mínimo de
competencia que os alumnos deben alcanzar para pasar ao seguinte curso e certificarse.

f) Procedementos e instrumentos de avaliación


Os alumnos das EEOOII teñen distintas capacidades, diferentes motivacións e
diferentes niveis de competencia comunicativa. Por iso hai que tentar garantir o equilibrio
entre as catro destrezas e reflectir dito equilibrio á hora da avaliación. Esta debe estar
presente en todos os momentos do proceso educativo, nas súas diferentes formas:
avaliación de diagnóstico ou inicial (como toma de contacto en cada nova unidade),
avaliación procesual, avaliación sumativa e autoavaliación (por parte dos alumnos e do
profesor). Os profesores empregarán os datos obtidos nestas avaliacións para o
seguimento de cada alumno e do grupo en conxunto. Desta maneira, a avaliación cumpre
co seu papel orientador, sinalando aqueles aspectos sobre os que é necesario insistir para
a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe.

g) Recolocación
Segundo as instrucións emitidas pola Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais a 17 de outubro de 2007, o alumnado de nova incorporación ao
centro poderá ser recolocado nun curso diferente daquel en que se inscribiu de acordo
coas seguintes condicións:

Poderanse realizar, con carácter extraordinario, modificacións na adscrición inicial de curso do


alumnado de nova incorporación ao centro. Dita reasignación de curso realizarase por proposta xustificada do
profesor do grupo, ratificada polo Departamento, segundo o modelo que se xunta no anexo a estas
instrucións. O/A alumno/a poderá incorporarse, no primeiro trimestre, a un curso distinto do que estea
matriculado inicialmente, sexa superiror ou inferior ao de procedencia.

Para realizar dita reasignación de curso dun alumno seguirase o seguinte procedemento:

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 30


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
1. O/A profesor/a reunirase co alumno cuxas evidencias lingüísticas mostren que está por debaixo do
nivel do curso ou por encima del co fin de valorar estas evidencias. O profesor deberá emitir un
informe no que se xustifique a proposta de cambio de curso, indicando, por cada destreza lingüística,
alomenos tres descritores, baseados no Marco Común Europeo de Referencia das Linguas, que
ilustren o grao de dominio do estudante e xustifique a proposta da nova adscrición.

2. Posteriormente, dito informe deberá ser valorado polos coordinadores de curso e a xefatura do
departamento. No caso de que se aprobe o informe que achega o profesor, a xefatura deberá
entregar o modelo de proposta (anexo), xunto co dito informe, na secretaría do centro para que
conste no expediente do alumno; quedando unha copia do mesmo no departamento.

3. O alumno deberá aceptar a reasignación de curso, asinado o documento da proposta (anexo).

4. Esta nova adscrición estará suxeita á dispoñibilidade de prazas e non suporá, en ningún caso, a
expedición do certificado do nivel ou do curso de procedencia do alumno.

Este proceso de reasignación de curso non será de aplicación (...) para o alumnado de cursos de
actualización e perfeccionamento de idiomas, ou de formación de profesorado, colectivos profesionais e
público en xeral, cuxos requisitos de acceso serán establecidos na súa convocatoria correspondente.

h) Criterios de cualificación

Segundo establece a Orde do 8 de setembro de 2008, publicada no DOG de 26 de


setembro, os alumnos de 2º Básico serán avaliados conforme ao seguinte:

h.1 Número, tipo e valor das probas


Realízanse 2 probas:

3. Proba parcial de progreso. Ao fin do primeiro cuadrimestre, terá un valor


orientativo tanto para os alumnos e o/a profesor/a seren conscientes do progreso
alcanzado e das eivas existentes, que será preciso corrixir. Será unificada e
decidida en conxunto polos profesores do departamento.
4. Proba terminal de certificación. Ao fin do período de aulas, en dúas
convocatorias: ordinaria, en xuño, e extraordinaria, en setembro. A proba terminal
de certificación será unificada para as dúas modalidades de ensino, oficial e libre
e terá sempre un valor de 100%, tanto na convocatoria ordinaria, coma na
extraordinaria; xa que logo, será cualificada sobre un total de 100 puntos (25
puntos para cada unha das partes de que consta).

h.2 Estrutura, contido e organización das probas


Malia que as probas de certificación do nivel básico serán organizadas e elaboradas
conforme ao establecido no correspondente documento de especificacións que a
Consellería terá de publicar, o departamento, baseándose no documento de

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 31


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
especificacións para as probas de certificación de 2008 e na Orde do 8 de setembro de
2008, pode dar a seguinte información de carácter orientativo (se no documento de
especificacións para as probas de certificación de 2010 houbese algún cambio respecto a
esta información, o departamento informaría pertinemente aos alumnos polas canles
habituais).
As probas constan de catro partes.

- Comprensión de lectura. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis


textos auténticos, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas que
avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos particulares do
mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso, de relación de
títulos con parágrafos, etc.
- Expresión e interacción escrita. Valor sobre o total: 25 puntos. Os alumnos
deberán producir dous textos de non máis de 80 palabras, dos cales un será
sempre de formato epistolar. É necesario cumprir os requisitos de contido da tarefa
e de extensión; no caso contrario, o exame non se corrixe. A corrección e
cualificación das tarefas será realizada por dous profesores do departamento,
utilizando a tal fin a grella oficial de certificación de nivel básico.
- Comprensión oral. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis textos
auténticos ou verosímiles, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas
que avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos
particulares do mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso,
de relación de títulos con textos, etc.
- Expresión e interacción oral. Valor sobre o total: 25 puntos. Os candidatos
deberán realizar dúas tarefas: un monólogo de aprox. 2 minutos de duración e
unha interacción dialóxica con outro compañeiro, cunha duración aproximada de 5
minutos. A temática será diferente para cada tarefa.

- Antes de cada tarefa os alumnos disporán de 1 minuto de preparación, mais non


poderán tomar notas nin utilizar ningún outro tipo de material nin soporte. Os
candidatos entrarán a esta proba por pares e a súa actuación poderá ser gravada.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 32


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
- É necesario cumprir os requisitos de contido da tarefa; no caso contrario, o exame
non se corrixe. A corrección e cualificación das tarefas será realizada por dous
profesores do departamento, utilizando a tal fin a grella oficial de certificación de
nivel básico.

As datas para a realización das catro partes das probas, determinadas pola Consellaría,
serán as mesmas para os alumnos oficiais e libres. Os alumnos deberán presentarse a
todas as partes da proba no día fixado e 15 min. antes da hora marcada.

h. 3 Promoción de curso e certificación


A cualificación final nos cursos terminais de nivel será a suma dos resultados obtidos
nas catro destrezas: comprensión de lectura, expresión e interacción escrita,
comprensión oral, expresión e interacción oral na proba de certificación. Os alumnos
recibirán un boletín de notas en que constará a puntuación final en cada unha das
destrezas e a cualificación final de Apto, Non Apto ou Non Presentado (para os alumnos
presenciais, só na convocatoria extraordinaria). Para os alumnos aptos, a cualificación final
será expresada, ademais, con un número enteiro de 5 a 10, segundo as equivalencias
establecidas na alínea 14.2, punto 6 da Circular 19/2007, sempre que non haxa novas
instrucións por parte da Consellería.
Na convocatoria extraordinaria os alumnos só terán que examinarse das destrezas
non superadas en xuño.
Para obteren a certificación e pasar ao seguinte nivel, os alumnos deberán ter un
mínimo de 15 puntos en cada unha das destrezas. No caso de non conseguir certificarse,
os alumnos presenciais repiten curso e son avaliados novamente de todas as destrezas.

h.4 Reclamacións
Para coñecer o procedemento para reclamar contra os resultados finais da
avaliación, v. a Orde de 8 de setembro de 2008, p. 17.613 e 17.614.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 33


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
NIVEL INTERMEDIO
O nivel intermedio presentará as características do nivel de competencia B1, segundo se
define este no Marco europeo común de referencia para as linguas. O nivel intermedio ten
a finalidade de capacitar, fóra das etapas ordinarias do sistema educativo, para a utilización
do idioma oralmente e por escrito de maneira eficaz, apropiada e flexible, en situacións
comunicativas diversas, relativas a temas coñecidos ou de interese persoal, que requiran
comprender e producir textos en lingua estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal,
que conteñan variedade de expresións, estruturas e locucións idiomáticas frecuentes e
termos habituais e cultos de uso común non especializados. Este nivel de uso do idioma
permitirá igualmente actuar mediando entre falantes de distintas linguas que non poidan
comprenderse de forma directa, e garantir a relación fluída entre falantes e culturas.

1. Obxectivos xerais
V. Decreto 191/2007, do 20 de setembro, publicado no DOG do martes 9 de outubro de
2007, p. 16.471-16.472.

2. Contidos xerais básicos


V. Decreto 191/2007, p. 16.473-16.477. Os contidos gramaticais, ortográficos, fonéticos,
pertencentes ás competencias comunicativas; e os contidos funcionais discursivos,
englobados dentro das competencias pragmáticas, están secuenciados por curso, polo que
se citarán máis adiante nos epígrafes de Intermedio 1 e Intermedio 2.

3. Intermedio 1

a) Obxectivos específicos
V. Decreto 191/2007, p. 16.472.

b) Contidos específicos
Os contidos léxico-semánticos, a competencia socio-lingüística e a tipoloxía de textos, que
non están secuenciados no decreto, foron distribuídos e secuenciados entre os dous
cursos de intermedio. Para coñecer os incluídos en Intermedio 1, e como foran
secuenciados, v. a táboa de unidades didácticas correspondente.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 34


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
b.1 Contidos gramaticais
V. Decreto 191/2007, Anexo B, p. 16.529-16-531

b.2 Contidos ortográficos


V. Decreto 191/2007, Anexo B, p. 16.531.

b.3 Contidos fonéticos


V. Decreto 191/2007, Anexo B, p. 16.531.

Relativamente aos contidos gramaticais, ortográficos e fonéticos: cómpre lembrar que


estes contidos non serán avaliados separadamente e que o criterio na súa introdución e no seu grao de utilización será,
en calquera caso, a súa pertinencia para acadar os obxectivos xerais e específicos de cada destreza (Decreto
191/2007, p. 16.478).

b.4 Contidos discursivos


V. Decreto 191/2007, p. 16.479-16.480.

c) Unidades didácticas

V. táboa seguinte.

Temporalización: Sendo que este ano lectivo ten 86 ou 87 días de clase –dependendo do
horario do grupo-, repartíranse 80 días de clase entre as 10 unidades, o que dá 8 días de
clase por unidade, e os restantes déixanse para exposición de traballos, revisión antes dos
exames e imprevistos. A semana de exames do 1º cuadrimestre será de 1 a 5 de febreiro
de 2010.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 35


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Traballos anuais:
• Clube de lectura: Nunhas datas determinadas, os alumnos deberán facer
unha breve presentación do libro de lectura que leran, baseándose para iso
nos pontos dunha ficha bibliográfica que deberán entregar para exposición na
sala de aulas, e cuxo modelo lles será proporcionado polo correspodente
profesor. A ficha incluirá unha alínea chamada contexto na que os alumnos
deberán facer unha breve descrición das circunstancias históricas, sociais, e
económicas en que se sitúa a obra.
• Percurso turístico: Os alumnos, divididos en 2 equipos, organizarán un día de
actividades turísticas –museos, paseos, visitas guiadas, etc.- para a viaxe ao
Porto que o Departamento pretende realizar en data aínda por determinar. Os
alumnos entregarán esta información, o máis pormenorizada posible
(horarios, prezos, transporte, o máis interesante...) por escrito e tamén a
exporán nos días anteriores á excursión.
• Exposición oral de noticia ou reportaxe. Cada alumno debe escoller unha
breve noticia ou reportaxe televisiva ou radiofónica (duración máxima 5 min.),
oíla/vela o maior número posible de veces, dándolle a máxima atención á
pronunciación e a aqueles aspectos morfosintácticos ou léxicos de maior
interese, e posteriormente expola na clase. O obxectivo é mellorar a
pronunciación dos alumnos e aumentar os seus recursos lingüísticos.
Temporalización: un alumno por día, todo o ano.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 36


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
UNIDA TEMPORA COMPETENCIAS CTDOS. LÉXICO- CTDOS. GRAMATICAIS CTDOS. TEXTOS
DE LIZACIÓN SEMÁNTICOS FONÉTICOS E
Orais Escritos
ORTOGRÁFICOS

1 6 Out. a • Apresentar (-se) • Identificação e • Palavras compostas (formação • Acentuação • Apresentaç. • Dicionários e
21 Out. • Dar e pedir caracterização e plural) • Uso maiúsculas (activo) tesaurus
informações de pessoal • Revisão do imperativo e de • Revisão dos • Conferência (passivo)
carácter pessoal, • Actividades no outros tempos verbais tempos da s (passivo)
profissional e de tempo livre • Estruturas qualitativas anterioridade: o
ocupação dos • Qualidades e • Conjunção e disjunção: mais-que-
tempos livres defeitos não só... como/senão/mas perfeito
• Conhecer e • Descrição física e também; ora... ora
apresentar figuras psicológica • Anterioridade e
conhecidas • Provérbios posterioridade: antes que /
• Comentar textos • O emprego:
da imprensa depois que
situação laboral
escrita
• Falar de sonhos
• Conhecer
provérbios
portugueses
2 23 Out. a • Compreender • Separação e • Pres. conjuntivo • Palavras • Debates e • Reclamacións
6 Nov. textos da reciclagem do • Inf. pessoal / pres. homófonas discussões (activo)
imprensa escrita lixo conjuntivo • Abreviaturas: formais • Documentos
• Compreensão • Poluição: causas • Inf. pessoal / não pessoal V. Exª. (activo) comerciais:
oral e escrita de e consequências • Inf. composto cartas, contratos,
notícias • Automóvel: • Dubitativas: se calhar, talvez. facturas...
• Expressar dúvida aluguer, oficina, • Causais, consecutivas e finais (passivo)
• Expressar opinião bomba de •
• Apresentar gasolina,
sugestões assistência.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 37


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
3 10 Nov. a • Conhecer a • Emigração, • Pres. conjuntivo • Acentuação e • Declarações • Documentos
25 Nov. realidade da imigração e • Optativas: que sejas feliz!, pronúncia públicas oficiais
emigração, da migração: causas Oxalá (activo) (passivo)
imigração e da e consequências. • Oposiçã, concessão: todavia, • Conferência
migração em • Casos de sucesso contudo, embora, mesmo s (passivo)
Portugal. e de insucesso na que, ainda que
• Compreender emigração. • Combinações dos
entrevistas e • Entrevistas e demonstrativos com outros
testemunhos na testemunhos determinantes: estoutro livro;
imprensa escrita • Entrada e saída aquele é meu amigo
• Comparar a de um país. •
situação de • Polícia
Portugal com a
do seu país
• Compreensão
oral e escrita de
entrevista
• Expressar opinião
• Expressar desejo,
sentimento e
aprovação

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 38


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
27 Nov. a • Conhecer melhor • Portugal • Verbos derivados de: fazer, • Palavras • Apontament • BD (passivo)
16 Dez. Ptgal. continental continental e pôr, pedir, ter, ver, vir parónimas e os e guiões
4 e ilhas ilhas: geografia e • Verbos dar, ficar, passar palavras • Resumos e
• Compreender os outras seguidos de preposição homófonas esquemas
aspectos mais informações de • Regências preposicionais de • Acentuação e (activo)
interessantes do interesse verbos pronúncia:
seu país • Expressões • -se indeterminador do agente órgao; hiatos e
• Compreender o idiomáticas ou apassivador: Vende-se ditongos nas
significado de • Previsões para o andares formas verbais
expressões futuro. Intenção: • Superlativos: irregulares
idiomáticas querer • Diferenção pelo género;
comuns • Superstições (tamanho-forma): o/a caixa; o
• Expressar opinião • Partes da cidade barco/a barca
• Compreensão • Flora e fauna
oral de uma lenda

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 39


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
5 18 Dez. a • Compreender e • Tipo de • Fut. conjuntivo • • Notícias de • Anúncios
22 Jan. comentar textos habitação: • Pres. conjuntivo + Fut. rádio publicitários
críticos e gráficos descrição conjuntivo (passivo) breves (troca de
da imprensa • Relações sociais • Fut. perfeito casas) (activo)
escrita e fórmulas de • Simultaneidade: enquanto •
• Conhecer dados tratamento • Substantivos quantificadores
sobre o tema: os ou delimitadores (revisão): um
portugueses e a pacote de açúcar; uma fatia
felicidade de queijo
• Comparar a • O artigo nos títulos de notícias
situação em
Portugal com a
do seu país
• Expressar opinião
e argumentar
• Traçar objectivos
de vida
• Expressar
condição
• Compreender
notícias de rádio

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 40


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
9 Fev. a • Conhecer • Costumes, • Palavras derivadas por • Diferentes sons • Convites e • Brochura
26 Fev. costumes, tradições e prefixação e por sufixação das vogais a, e, parabéns publicitária
6 tradições e produtos típicos adv. em –mente o (activo) (activo)
produtos típicos • Férias: épocas e • Loc. adverbiais mais • Redução
portugueses destinos frequentes vocálica átona,
• Falar do tema em • Viagens • excepções mais
relação ao seu • Expressões frequentes:
país idiomáticas: -zinho, -zito; -
• Compreender e comparações mente
comentar gráficos • Sinónimos (consonte
e textos • Relações com o etimologia)
informativos, pessoal de
críticos ou hotelaria
irónicos da • Convites e
imprensa escrita brindes: comer
• Compreensão fora
oral de textos
publicitários da
área de turismo
• Falar de férias e
de destinos de
viagens mais
comuns no seu
país

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 41


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
7 2 Mar. a • Conhecer a • Os sem-abrigo • Imperfeito do conjuntivo • Palavras com • Entrevistas • Pedido (activo)
17 Mar. situação dos sem- • O desemprego • Se + imp. conjuntivo + pronúncia (activo)
abrigo em • Associações de condicional / imp. indicativo diferente da
Portugal soliedariedade letra o, no sg. e
• Conhecer social no pl. : almoço-
organizações de • Trabalho s; acordo-s
trabalho voluntário • [nz] trânsito
voluntário em • Adições, drogas
Portugal
• Compreender
gráficos, notícias
e crónicas sobre o
tema do
desemprego
• Compreensão
oral de
testemunhos de
experiências de
vida difíceis
• Expressar
condições irreais
• Expressar
opiniões

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 42


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
8 23 Mar. a • Compreender e • Os jovens e as • Frases condicionais: • Diferentes • • Relatório
14 Abr. comentar textos novas tecnologias • Se + fut. conjuntivo pronúncias da (activo)
da imprensa • A linguagem • Se + imp. conjuntivo letra x: têxtil
escrita sobre a abreviada dos • Se + pto. mais-que-perfeito
dependência dos sms composto conjuntivo
jovens face às • As crianças e a • No caso de
novas tecnologias televisão
e à televisão • O mundo aos 18
• Expressar opinião anos: ocupação
sobre os temas dos tempos livres
• Compreender a e da vida
linguagem escrita nocturna
dos sms • Actividades de
• Expressar lazer e culturais:
condicção com infraestruturas e
diferentes graus aparelhos
de probabilidade desportivos
• Compreensão • Cinema
oral de diferentes
experiências e
modos de vida de
jovens

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 43


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
9 15 Abr. a • Compreender e • Idosos activos • Interrogativas indirectas • Palavras • Biografia • Biografia
30 Abr. comentar textos • Envelhecimento • Indicativo / conjuntivo homófonas (activo) (activo)
da imprensa da população • Interrogativas parciais
escrita • A luta contra o múltiplas: Quem disse o quê?
• Expressar opinião envelhecimento e • Quem relativo: Os amigos de
• Responder a um os ideis de beleza quem te falei
inquérito • Expressões • Enfáticas com relativos:
• Reproduzir o idiomáticas Foi ele que disse.
alguém disse • Posições do
• Compreensão corpo e
oral de movimentos
testemunhos reais • Sintomas de
doença

10 4 Mai. a • Conhecer e falar • Diferentes • Conjugação pronominal com o • Palavras • Documentár • Carta ao director
21 Mai. sobre a variedade secções de um futuro ind. e com o homógrafas ios (activo)
de imprensa jornal e condicional (passivo) • Artigo de
escrita existente diferentes tipos • Revisão da colocação do pron. opinião;
• Expressar opinião de jornal átono reportagem;
sobre um mundo • Portugal e a UE • Se nas orações recíprocas entrevista
ideal • Portugal: (passivo)
• Conhecer a visão informações
de alguns gerais
portugueses sobre • Educação:
a UE e expressar materias; títulos e
a sua própria diplomas;
visão exames;
• Compreensão propinas, bolsas...
oral de diálogos •

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 44


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
d) Criterios de avaliación
V. Decreto 191/2007, p. 16.481-16.484.

e) Criterios mínimos de avaliación

Este departamento non considera necesario nin conveniente establecer uns criterios
mínimos de avaliación para este curso, pois os criterios establecidos polo documento legal
de referencia son suficientemente descritivos e xa marcan claramente o nivel mínimo de
competencia que os alumnos deben alcanzar para pasar ao seguinte curso.

f) Procedementos e instrumentos de avaliación


Os alumnos das EEOOII teñen distintas capacidades, diferentes motivacións e
diferentes niveis de competencia comunicativa. Por iso hai que tentar garantir o equilibrio
entre as catro destrezas e reflectir dito equilibrio á hora da avaliación. Esta debe estar
presente en todos os momentos do proceso educativo, nas súas diferentes formas:
avaliación de diagnóstico ou inicial (como toma de contacto en cada nova unidade),
avaliación procesual, avaliación sumativa e autoavaliación (por parte dos alumnos e do
profesor). Os profesores empregarán os datos obtidos nestas avaliacións para o
seguimento de cada alumno e do grupo en conxunto. Desta maneira, a avaliación cumpre
co seu papel orientador, sinalando aqueles aspectos sobre os que é necesario insistir para
a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe.

g) Recolocación
Segundo as instrucións emitidas pola Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais a 17 de outubro de 2007, o alumnado de nova incorporación ao
centro poderá ser recolocado nun curso diferente daquel en que se inscribiu de acordo
coas seguintes condicións:

Poderanse realizar, con carácter extraordinario, modificacións na adscrición inicial de curso do


alumnado de nova incorporación ao centro. Dita reasignación de curso realizarase por proposta xustificada do
profesor do grupo, ratificada polo Departamento, segundo o modelo que se xunta no anexo a estas
instrucións. O/A alumno/a poderá incorporarse, no primeiro trimestre, a un curso distinto do que estea
matriculado inicialmente, sexa superiror ou inferior ao de procedencia.

Para realizar dita reasignación de curso dun alumno seguirase o seguinte procedemento:

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 45


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
1. O/A profesor/a reunirase co alumno cuxas evidencias lingüísticas mostren que está por debaixo do
nivel do curso ou por encima del co fin de valorar estas evidencias. O profesor deberá emitir un
informe no que se xustifique a proposta de cambio de curso, indicando, por cada destreza lingüística,
alomenos tres descritores, baseados no Marco Común Europeo de Referencia das Linguas, que
ilustren o grao de dominio do estudante e xustifique a proposta da nova adscrición.

2. Posteriormente, dito informe deberá ser valorado polos coordinadores de curso e a xefatura do
departamento. No caso de que se aprobe o informe que achega o profesor, a xefatura deberá
entregar o modelo de proposta (anexo), xunto co dito informe, na secretaría do centro para que
conste no expediente do alumno; quedando unha copia do mesmo no departamento.

3. O alumno deberá aceptar a reasignación de curso, asinado o documento da proposta (anexo).

4. Esta nova adscrición estará suxeita á dispoñibilidade de prazas e non suporá, en ningún caso, a
expedición do certificado do nivel ou do curso de procedencia do alumno.

Este proceso de reasignación de curso non será de aplicación (...) para o alumnado de cursos de
actualización e perfeccionamento de idiomas, ou de formación de profesorado, colectivos profesionais e
público en xeral, cuxos requisitos de acceso serán establecidos na súa convocatoria correspondente.

h) Criterios de cualificación

Segundo establece a Orde do 8 de setembro de 2008, publicada no DOG de 26 de


setembro, os alumnos de Intermedio 1 serán avaliados conforme ao seguinte:

h.1 Número, tipo e valor das probas


Realízanse 2 probas:

1. Proba parcial de progreso. Ao fin do primeiro cuadrimestre, terá un valor de


30% na cualificación final.

2. Proba final de promoción. Ao fin do período de aulas, en dúas convocatorias:


ordinaria, en xuño, e extraordinaria, en setembro. Na convocatoria ordinaria, a
proba terá un valor de 70% na cualificación final para aqueles alumnos que teñan
dereito á avalición continua, e de 100% para aqueles alumnos que perdesen ese
dereito. No caso de a cualificación da proba final de promoción ser superior á da
proba de progreso, prevalecerá a primeira. Na convocatoria extraordinaria terá
un valor de 100%.

Esta proba será cualificada sobre un total de 100 puntos (25 puntos para cada
unha das partes de que consta).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 46


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
h.2 Estrutura, contido e organización das probas
Todas as probas constan de catro partes:

- Comprensión de lectura. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis


textos auténticos, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas que
avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos particulares do
mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso, de relación de
títulos con parágrafos, textos lacunares, etc.
- Expresión e interacción escrita. Valor sobre o total: 25 puntos. Os alumnos
deberán producir dous textos dunha extensión mínima de 110 palabras e un
máximo de 160. A tipoloxía dos textos será a correspondente ao curso. Para a
corrección desta proba empregarase unha grella de certificación oficial.
- Comprensión oral. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis textos
auténticos ou verosímiles, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas
que avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos
particulares do mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso,
de relación de títulos con parágrafos, etc.
- Expresión e interacción oral. Valor sobre o total: 25 puntos. Os candidatos
deberán realizar dúas tarefas: un monólogo de aprox. 3 minutos de duración e
unha interacción dialóxica con outro compañeiro, cunha duración aproximada de 5
minutos. A temática das dúas tarefas pertencerá sempre ao curriculum do curso.

Antes de cada tarefa os alumnos disporán de un tempo de preparación: 1 minuto


para a interacción e 3 min. para o monólogo, mais non poderán tomar notas nin
utilizar ningún outro tipo de material nin soporte. Os candidatos entrarán a esta
proba por pares e a súa actuación poderá ser gravada.

Para a corrección desta proba empregarase unha grella oficial de certificación.

As datas para a realización das catro partes das probas serán determinadas pola
Xefatura de Estudos ou polo departamento de Portugués, tendo en conta, na medida do
posible, a opinión maioritaria do grupo. Os alumnos deberán presentarse a cada parte da
proba no día e hora fixado e só en casos excepcionais e debidamente xustificados a criterio
do profesor se aceptará administrar algunha parte da proba fóra do horario establecido.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 47


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
h. 3 Promoción de curso e cualificación final
A cualificación final será a suma dos resultados obtidos nas catro destrezas:
comprensión de lectura, expresión e interacción escrita, comprensión oral, expresión
e interacción oral, unha vez aplicadas as porcentaxes correspondentes á proba parcial de
progreso (30%) e á proba final de promoción (70%), se for o caso. Aos alumnos con dereito
a avaliación continua poderáselles ter en conta, ademais, o rendemento e a participación
na aula, cunha porcentaxe máxima de 10% na cualificación final. Os alumnos recibirán un
boletín de notas en que constará a puntuación final en cada unha das destrezas e a
cualificación final de Apto, Non Apto ou Non Presentado (só na convocatoria
extraordinaria). Para os alumnos aptos, a cualificación final será expresada, ademais, con
un número enteiro de 5 a 10, segundo as equivalencias establecidas na alínea 14.2, punto
6 da Circular 19/2007, sempre que non haxa novas instrucións por parte da Consellería.
Como xa se dixo, a proba final de promoción terá un valor de 100% na convocatoria
extraordinaria de setembro, e na convocatoria ordinaria de xuño para os alumnos que
perdesen o dereito á avaliación continua.
Na convocatoria extraordinaria os alumnos só terán que examinarse das destrezas
non superadas en xuño.
Para promocionar de curso os alumnos deberán obter un mínimo de 15 puntos na
cualificación final de cada unha das destrezas. Non obstante, tamén será posible
promocionar se, non tendo superado unha das destrezas, obtén nesta un mínimo de 10
puntos e 60 puntos na totalidade da proba.
No caso de non promocionar, os alumnos repiten curso e son avaliados novamente
de todas as destrezas.

h.4 Reclamacións
Para coñecer o procedemento para reclamar contra os resultados finais da
avaliación, v. a Orde de 8 de setembro de 2008, p. 17.613 e 17.614.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 48


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
4.Intermedio 2

a. Obxectivos específicos
V. Decreto 191/2007, p. 16.472-73.

b. Contidos específicos
Os contidos léxico-semánticos, a competencia socio-lingüística e a tipoloxía de textos, que
non están secuenciados no decreto, foron distribuídos e secuenciados entre os dous
cursos de intermedio. Para coñecer os incluídos en Intermedio 2, e como foran
secuenciados, v. a táboa de unidades didácticas correspondente.

b.1 Contidos gramaticais


V. Decreto 191/2007, Anexo B, p. 16.531-16.532

b.2 Contidos ortográficos


V. Decreto 191/2007, Anexo B, p. 16.532-16.533

b.3 Contidos fonéticos


V. Decreto 191/2007, Anexo B, p. 16.533.

Relativamente aos contidos gramaticais, ortográficos e fonéticos: cómpre lembrar que

estes contidos non serán avaliados separadamente e que o criterio na súa introdución e no seu grao de utilización será,
en calquera caso, a súa pertinencia para acadar os obxectivos xerais e específicos de cada destreza (Decreto
191/2007, p. 16.478).

b.4 Contidos discursivos


V. Decreto 191/2007, p. 16.479-16.480.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 49


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
c. Unidades didácticas
Temporalización: Sendo que este ano lectivo ten 86 ou 87 días de clase –dependendo do
horario do grupo-, repartíranse 80 días de clase entre as 8 unidades, o que dá 10 días de
clase por unidade, e os restantes déixanse para exposición de traballos, revisión antes dos
exames e imprevistos.

A semana de exames do 1º cuadrimestre será de 1 a 5 de febreiro de 2010.

Co fin de dispor de tempo de revisión suficiente antes das probas de certificación, acábase
a programación a 7 de maio, dedicando os restantes días até ao exame a practicar con
modelos de exames de certificación de outros anos ou de outras comunidades.

Traballos anuais:
• Clube de lectura: Nunhas datas determinadas, os alumnos deberán facer unha breve
presentación do libro de lectura que leran, baseándose para iso nos pontos dunha
ficha bibliográfica que deberán entregar para exposición na sala de aulas, e cuxo
modelo lles será proporcionado polo correspodente profesor. A ficha incluirá unha
alínea chamada contexto na que os alumnos deberán facer unha breve descrición
das circunstancias históricas, sociais, e económicas en que se sitúa a obra.
• Exposición oral de noticia ou reportaxe. Cada alumno debe escoller unha breve
noticia ou reportaxe televisiva ou radiofónica (duración máxima 5 min.), oíla/vela o
maior número posible de veces, dándolle a máxima atención á pronunciación e a
aqueles aspectos morfosintácticos ou léxicos de maior interese, e posteriormente
expola na clase. O obxectivo é mellorar a pronunciación dos alumnos e aumentar os
seus recursos lingüísticos. Temporalización: un alumno por día, todo o ano.
• Percurso turístico: Os alumnos, divididos en 3 equipos, organizarán a visita turística
que o Departamento pretende realizar, en conxunto co Departamento de Portugués
da EOI de Vilagarcía, ao arquipélago dos Azores. O obxecto da exposición
repartirase entre os equipos de maneira consensuada coa profesora: p. ex.,
natureza, patrimonio cultural, eventos... Os alumnos entregarán esta información, o
máis pormenorizada posible (horarios, prezos, transporte, o máis interesante...) por
escrito e tamén a exporán nos días anteriores á excursión.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 50


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Unidade 1
JORNAIS E NOTÍCIAS
COMPETENCIAS (5 Out. a 22 Out.)
• Identificar os recursos que indiquen • Comprender a maior parte das películas e
indeterminación de axente. representacións teatrais, programas de TV, textos
• Discriminar a información principal da audiovisuais ou material gravado, nos que se fale
secundaria. articulando con claridade, cun nivel de lingua estándar e
• Recoñecer as partes dunha noticia en xornais e unha trama sinxela e predicible, e nos que existan, se é
noticiarios. o caso, apoios visuais de carácter redundante.
• Expresión de incerteza sobre feitos pasados. • Realizar con razoable fluidez narracións e descricións
• Uso de pronome para economizar e axilizar o sinxelas seguindo unha secuencia lineal de elementos,
discurso. expoñendo experiencias, feitos, esperanzas,
• Organizar a información recollida. aspiracións e crenzas.
• Indicar onde e cando ocorre algo: redactar
noticias con concisión e claridade.

CONTIDOS
SOCIOCULTURAIS
• Establecer contactos sociais usando o • temas de interese persoal ou relacionados coa súa
tratamento axeitado ao interlocutor e ao especialidade, utilizando e recoñecendo fórmulas
contexto. habituais de cortesía, de inicio, mantemento e peche da
• Recoñecer e adecuarse ao esquema usual da interacción e expresións fixas e frecuentes, cunha
interacción. ampla diversidade de funcións lingüísticas.
• Adecuar o discurso á situación comunicativa. • Seguir unha entrevista sinxela estruturada, cun guión
• Introducir un tema en situacións formais e establecido con anterioridade, e confirmar nela
informais. información, realizar preguntas complementarias ou
• Pedir e dar informacións. responder a elas, se son predicibles, tomar a iniciativa
• Agradecer e cumprimentar. de cambio temático ou formularlle comentarios ao
• Formas de tratamento. interlocutor.
• Establecer con certa fluidez contactos sociais •
sobre
CONTIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS CONTIDOS GRAMATICAIS
• Acontecementos do momento. • Uso adecuado do pretérito perfecto composto.
• Título, parágrafo, guía e corpo dunha noticia. • Futuro simple e composto do indicativo.
• Tecnoloxías da información e da comunicación. • Colocación do pronome átono relativamente ao verbo
segundo as regras de uso máis comúns.
CONTIDOS FONÉTICOS
E ORTOGRÁFICOS
• Ortografía e pronuncia dos topónimos estranxeiros máis correntes: Nova Iorque, Munique.

TEXTOS ORAIS TEXTOS ESCRITOS


• Visionamento e audición de noticiarios (pasivo). • Textos xornalísticos (noticias, reportaxes, crónicas,
• Jogo de rol / dramatización (activo). cartas ao director, artigos de opinión, entrevistas) (pasivo).
• Xornais virtuais e noticias na net (pasivo).
• Noticias e anuncios no “Jornal da Turma” (activos).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 51


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Unidade 2
AMBIENTALISMO
COMPETENCIAS 26 Nov. a 17 Nov.
• Coñecer os principais problemas relativos ao • a velocidade media.
medio ambiente e as medidas para a súa • Facer unha presentación breve e preparada sobre un
preservación. tema ambiental do seu interese, coa suficiente claridade
• Identificar os materiais con que se fan os como para poder seguilo sen dificultade –aínda que
obxectos máis comúns e cotiáns, fagan falla aclaracións ou repeticións–, explicando as
clasificándoos, segundo a súa composición e ideas principais cunha precisión razoable e
posibilidade de seren reciclados, en máis ou respondendo adecuadamente a preguntas.
menos contaminantes. • Localizar a información necesaria nun texto extenso ou
• Coñecer especies animais da Península Ibérica en varios co fin de realizar unha tarefa específica.
en perigo e os seus habitats e situar • Distinguir, en textos informativos, narrativos,
xeograficamente as zonas onde ainda haxa argumentativos e descritivos redactados en lingua
presenza deles. estándar, as ideas e conclusións principais e recoñecer
• Colaborar no día a día para a preservación do información específica se o asunto é coñecido.
ambiente.
• Comprender información técnica sinxela e
seguir indicacións detalladas expostas
ordenadamente e

CONTIDOS
SOCIOCULTURAIS
• Contaminación. • Xeografía de Portugal.
• Ecoloxismo. • Parques naturais.
• Materiais e reciclaxe.
CONTIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS CONTIDOS GRAMATICAIS
• Asociacións • Conxuncións (causais, consecutivas...).
• Flora e fauna • Perífrases para indicar obrigación, deber e necesidade.
• Problemas ambientais.
• Nomes das especies de animais mariños máis
comúns, así como aquelas cuxo consumo sexa
mais específico de Portugal.
CONTIDOS FONÉTICOS
E ORTOGRÁFICOS
• Correspondencia fónica do e- inicial de palabra (revisión).
• Regra xeral: exame, eleito, ementa. Casos particulares: palabras frecuentes comezadas por eco-: ecografia,
ecologia vs. economia.
TEXTOS ORAIS TEXTOS ESCRITOS
• Documentais de animais ou relativos a • Glosario de nomes de animais mariños (activo).
contaminación e ambiente(pasivo). • Internet, guías de animais, libros de natureza,
• Exposición de.informe (activo). publicacións de grupos ecoloxistas, revista e páxina
web da National Geographic de Portugal, atlas e mapas
de Portugal e España, artigos, informes, folletos
publicitarios de hipermercados... (pasivo).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 52


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Unidade 3
DIREITOS DA MULHER
COMPETENCIAS 18 Nov. a 3 Dez.
• Expresar unha queixa ou unha reclamación. • Transmitir e solicitar información e ideas sobre temas
• Indicar feitos irreais no pasado. tanto abstractos como concretos, explicándose ou
• Opinar. preguntando con razoable precisión.
• Interesarse polas ideas e propostas doutras
persoas.
CONTIDOS
SOCIOCULTURAIS
• Coñecer os campos onde a muller conseguiu • Status da muller na sociedade portuguesa.
ou non a igualdade co home. • Machismo.
• Igualdade de dereitos. • Paridade
• Violencia de xénero.
CONTIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS CONTIDOS GRAMATICAIS
• Campo do direito e do emprego. • Pretérito máis-que-perfecto do subxuntivo.
• Pretérito imperfecto do subxuntivo.
• Condicional (e pretérito imperfecto do indicativo con
valor de condicional)
CONTIDOS FONÉTICOS
E ORTOGRÁFICOS

TEXTOS ORAIS TEXTOS ESCRITOS


• Falar da situación da muller (activo). • Imprensa e páxinas web(pasivo).
• Redacción “se tivese nacido muller / home...” (activo)
• Gráfico de culpables (activo).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 53


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Unidade 4
SIDA
COMPETENCIAS 9 Dez. a 14 Jan.
• Dar instrucións, avisos e ordes. • Aconsellar, suxerir e recomendar non se dirixindo a
• Aconsellar, recomendar e animar a facer algo. ninguén en concreto.
• Previr, advertir. • Conscienciarse do problema da SIDA como azoute da
• Recoñecer o significado das propiedades humanidade.
prosódicas. • Solidarizarse co doente, evitando actitudes
• Indicar feitos de realización eventual no futuro. discriminatórias.
• Indicar feitos de realización eventual no futuro • Resumir información de diversas fontes e realizar
xa terminados con relación a outro feito. paráfrases sinxelas de pasaxes breves escritas,
• Ordenar e prohibir en infinitivo. empregando as palabras e a ordenación do texto
orixinal
CONTIDOS
SOCIOCULTURAIS
• Recoñecer o significado de códigos paraverbais • Xuventude portuguesa e a sua perspectiva con relación
e da quinésica. a temas como a SIDA, relacións sexuais e drogas.
• SIDA. Pautas a seguir para combatela.
CONTIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS CONTIDOS GRAMATICAIS
• Saúde e corpo humano • Futuro simple e composto do subxuntivo
• Drogas • Perífrases de obrigación, deber e necesidade en
• Proverbios contexto de expresión impersoal.
• Infinitivo impersoal e orde con infinitivo
CONTIDOS FONÉTICOS
E ORTOGRÁFICOS
• Ortografía e pronuncia de algum extranxeirismo relativo ao tema

TEXTOS ORAIS TEXTOS ESCRITOS


• Entrevista colectiva (activo) • Revistas para xoves, imprensa, bandas deseñadas,
páxinas web, folletos e informacións relativas á SIDA
(pasivo)
• Recriación de proverbios en futuro do subxuntivo
(activo).
• Elaboración de folleto con informacións para a
prevención da SIDA (activo).
• Elaboración e exposición en cartel dun decálogo
(activo).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 54


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Unidade 5
DEPENDÊNCIAS
COMPETENCIAS 18 Jan. a 11 Fev.
• Ser capaz de expresar: estados de saúde, • provocar adicción, posicionándose con relación ao seu
síntomas e sensacións físicas. consumo e presenza na sociedade.
• Contar o que foi dito por outra persoa sem • Asumir que o dependente é un doente.
traicionar o sentido orixinal. • Comprender información concreta en conversas
• Reconstruir, a partir dun texto oral ou escrito, o • informais relativas a temas cotiáns ou relacionadas co
discurso en primeira persoa reproducíndoo en traballo, realizadas cun discurso articulado con
estilo indirecto. claridade, en lingua estándar e a unha velocidade
• Opinar sobre diferentes substancias que poden media.
CONTIDOS
SOCIOCULTURAIS
• Coñecer os diferentes tipos de adiccións e o • efectos, positivos ou negativos, no organismo.
seu tratamento. • Comprender os diferentes motivos que podem levar as
• Coñecer os tipos de substancias que poden persoas a ficaren adictas.
xerar adicción, así como os seus posíbles
CONTIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS CONTIDOS GRAMATICAIS
• Adiccións e drogas (vocabulario básico • Infinitivo flexionado. Usos
relativo). • Rexencia verbal
• Alcoholismo, tabaquismo, toxicomanía • Modificacións do discurso indirecto con relación ao
• Drogas “duras” e “leves” discurso directo.
• Legalización vs. Prohibición.
• Síntomas de enfermidades
• Posición do corpo e movementos, sensacións e
percepcións físicas
CONTIDOS FONÉTICOS
E ORTOGRÁFICOS
• Ortografía e pronuncia dalgun extranxeirismo relativo ao tema
TEXTOS ORAIS TEXTOS ESCRITOS
• Programas da radio ou a TV sobre adiccións • Folletos, páxinas web, xornais e publicacións relativas
(pasivo) (pasivo).
• Exposición oral (activo).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 55


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Unidade 6
TOURADAS
COMPETENCIAS 18 Fev. 11 Mar.
• Comprender textos escritos e orais • Expresar, discutir e defender ideas.
relacionados co tema. • Expresar intereses, preferencias e gustos (e contrarios).
• Discriminar en textos escritos e orais as • Planificar unha actividade.
opinións a favor e contra as touradas. • Respetar, ainda que non se compartan, outras opinións.
• Relacionar estas informacións cos • Expresar puntos de vista con claridade en discusións
coñecementos previos e a opinión que o aluno formais e reunións de traballo, ofrecendo breves
poida ter sobre as corridas de touros. razoamentos e expresando opinións de forma básica,
• Argumentar a propia opinión (e redactar textos) eficaz e comprensible.
expresando aprobación / reprobación, •
concordancia /discordancia.
CONTIDOS
SOCIOCULTURAIS
• Tourada á portuguesa • Tolerancia coas opinións diferentes.
• Dereitos dos animais
CONTIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS CONTIDOS GRAMATICAIS
• Vocabulario relativo ao tema (identificación e • Conxuncións (adversativas, conclusivas, concesivas,
uso) causais...).
CONTIDOS FONÉTICOS
E ORTOGRÁFICOS

TEXTOS ORAIS TEXTOS ESCRITO


• Mesa redonda (activo) • Glosario (pasivo e activo)
• Lectura de textos (pasivo)
• Exercicios de refutación de argumentos (pasivo e
activo)
• Comprensión escrita (pasivo e activo)
• Completar ocos (pasivo e activo)

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 56


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Unidade 7
SEGURANÇA RODOVIÁRIA
COMPETENCIAS 15 Mar. a 14 Abr.
• Coñecer as causas e circunstancias dos • Enumerar, opoñer, exemplificar, aclarar aspectos,
accidentes de tráfico. cambiar de tema, resumir.
• Comparar a seguridade do tráfico en Portugal e • Anunciar o peche do discurso e pechalo.
España con outros estados da UE. • Desenvolver a capacidade comunicativa.
• Relacionar estas informacións cos • Desenvolver o sentido da responsabilidade, da
coñecementos previos e coa propia experiencia cooperación e da solidariedade.
como usuarios das vías públicas. • Respeitar o código de circulación
• Buscar, seleccionar e organizar información • Seguir as ideas principais dun debate longo que trate de
relevante para a construción do asunto a tratar. temas coñecidos e previsibles, articulado con claridade
• Construir guións e esquemas. e nun nivel de lingua estándar que poida conter
• Utilizar técnicas de captación do interese do expresións fixas, locucións e estruturas idiomáticas moi
interlocutor. frecuentes.
CONTIDOS
SOCIOCULTURAIS
• Tráfico • Solidariedade
• Código de circulación • Civismo
• Accidentes viarios • Respeto pola vida humana
• Seguridade viaria
CONTIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS CONTIDOS GRAMATICAIS
• Policía • Conxuncións (causais e consecutivas)
• Automóbil (reparación, asistencia na estrada, • Revisión e fixación de formas verbais
etc.) • Expresión da cantidade (e da porcentaxe)
• Gasolineira e aluguer de coches
• Posición do corpo e movementos, sensacións e
percepcións físicas
• Especialidades médicas
• Servizos de saúde
• Accidentes e lesións
CONTIDOS FONÉTICOS
E ORTOGRÁFICOS
• Revisión e reforzo da pronuncia e da expresión oral
• Comparación dos sinais de pontuación da escrita con a entoación pretendida
TEXTOS ORAIS TEXTOS ESCRITOS
• Reportaxes (pasivo) • Páginas web, revistas, publicacións (pasivo);
• Entrevista colectiva ”Morte na Estrada” (activo) • cuestionarios (pasivos e activos).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 57


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Unidade 8
JOVENS E EMPREGO
COMPETENCIAS 15 Abr. a 7 Mai.
• Pedir e dar informacións. • Desenvolver a capacidade comunicativa.
• Organizar a información recollida. • Comprender suficientemente o contido de conversas
• Escribir anuncios de oferta de emprego. formais e reunións de traballo, que versen sobre a súa
• Escribir curriculum vitae. especialidade e se desenvolvan a unha velocidade
• Escribir carta a unha empresa solicitando normal, estruturadas con claridade e sen moitos usos
emprego ou respondendo a anuncio. idiomáticos.

CONTIDOS
SOCIOCULTURAIS
• Emprego e desemprego • interacción
• Oferta e a procura de emprego • Interesarse por redactar cartas con boa ortografía (e
• Establecer contactos sociais (orais e escritos) caligrafía) para causar impresión positiva no destinatario
usando o tratamento axeitado ao interlocutor e • Agradecer e cumprimentar
ao contexto. • Curriculum vitae
• Recoñecer e adecuarse ao esquema usual da
CONTIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS CONTIDOS GRAMATICAIS
• Condicións do traballo • Tratamento en cartas formais e correspondencias
pronominais
• Translineación
CONTIDOS FONÉTICOS
E ORTOGRÁFICOS
• Ortografía. Diferenzas básicas entre as normas ortográficas portuguesa e brasileira. Identificación da norma
utilizada nun texto a partir de trazos ortográficos sinxelos.
TEXTOS ORAIS TEXTOS ESCRITOS
• Dramatización “Entrevista Pessoal” (activo) • Cuestionario (pasivo e activo)
• Páxinas web, documentos comerciais (facturas, cartas
comerciais), modelos de curriculum vitae, xornais con
anuncios de traballo, publicacións e artigos
relativos(pasivo)
• Anuncios breves de oferta de emprego (activos)
• Carta manuscrita candidatándose ou en resposta a
anuncio de traballo (pasivo e activo)
• Curriculum vitae (pasivo e activo).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 58


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
d. Criterios de avaliación
V. Decreto 191/2007, p. 16.484-16.486.

e. Criterios mínimos de avaliación

Este departamento non considera necesario nin conveniente establecer uns criterios
mínimos de avaliación para este curso, pois os criterios establecidos polo documento legal
de referencia son suficientemente descritivos e xa marcan claramente o nivel mínimo de
competencia que os alumnos deben alcanzar para pasar ao seguinte curso e certificarse.

f. Procedementos e instrumentos de avaliación


Os alumnos das EEOOII teñen distintas capacidades, diferentes motivacións e
diferentes niveis de competencia comunicativa. Por iso hai que tentar garantir o equilibrio
entre as catro destrezas e reflectir dito equilibrio á hora da avaliación. Esta debe estar
presente en todos os momentos do proceso educativo, nas súas diferentes formas:
avaliación de diagnóstico ou inicial (como toma de contacto en cada nova unidade),
avaliación procesual, avaliación sumativa e autoavaliación (por parte dos alumnos e do
profesor). Os profesores empregarán os datos obtidos nestas avaliacións para o
seguimento de cada alumno e do grupo en conxunto. Desta maneira, a avaliación cumpre
co seu papel orientador, sinalando aqueles aspectos sobre os que é necesario insistir para
a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe.

g. Recolocación
Segundo as instrucións emitidas pola Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais a 17 de outubro de 2007, o alumnado de nova incorporación ao
centro poderá ser recolocado nun curso diferente daquel en que se inscribiu de acordo
coas seguintes condicións:

Poderanse realizar, con carácter extraordinario, modificacións na adscrición inicial de curso do


alumnado de nova incorporación ao centro. Dita reasignación de curso realizarase por proposta xustificada do
profesor do grupo, ratificada polo Departamento, segundo o modelo que se xunta no anexo a estas
instrucións. O/A alumno/a poderá incorporarse, no primeiro trimestre, a un curso distinto do que estea
matriculado inicialmente, sexa superiror ou inferior ao de procedencia.

Para realizar dita reasignación de curso dun alumno seguirase o seguinte procedemento:

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 59


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
1. O/A profesor/a reunirase co alumno cuxas evidencias lingüísticas mostren que está por debaixo do
nivel do curso ou por encima del co fin de valorar estas evidencias. O profesor deberá emitir un
informe no que se xustifique a proposta de cambio de curso, indicando, por cada destreza lingüística,
alomenos tres descritores, baseados no Marco Común Europeo de Referencia das Linguas, que
ilustren o grao de dominio do estudante e xustifique a proposta da nova adscrición.

2. Posteriormente, dito informe deberá ser valorado polos coordinadores de curso e a xefatura do
departamento. No caso de que se aprobe o informe que achega o profesor, a xefatura deberá
entregar o modelo de proposta (anexo), xunto co dito informe, na secretaría do centro para que
conste no expediente do alumno; quedando unha copia do mesmo no departamento.

3. O alumno deberá aceptar a reasignación de curso, asinado o documento da proposta (anexo).

4. Esta nova adscrición estará suxeita á dispoñibilidade de prazas e non suporá, en ningún caso, a
expedición do certificado do nivel ou do curso de procedencia do alumno.

Este proceso de reasignación de curso non será de aplicación (...) para o alumnado de cursos de
actualización e perfeccionamento de idiomas, ou de formación de profesorado, colectivos profesionais e
público en xeral, cuxos requisitos de acceso serán establecidos na súa convocatoria correspondente.

h) Criterios de cualificación

Segundo establece a Orde do 8 de setembro de 2008, publicada no DOG de 26 de


setembro, os alumnos de 2º Intermedio serán avaliados conforme ao seguinte:

h.1 Número, tipo e valor das probas


Realízanse 2 probas:

1. Proba parcial de progreso. Ao fin do primeiro cuadrimestre, terá un valor


orientativo, para os alumnos e o/a profesor/a seren conscientes do progreso
alcanzado e das eivas existentes, que será preciso corrixir. Será unificada.

2. Proba terminal de certificación. Ao fin do período de aulas, en dúas


convocatorias: ordinaria, en xuño, e extraordinaria, en setembro. A proba terminal
de certificación será unificada para as dúas modalidades de ensino, oficial e libre
e terá sempre un valor de 100%, tanto na convocatoria ordinaria, coma na
extraordinaria; xa que logo, será cualificada sobre un total de 100 puntos (25
puntos para cada unha das partes de que consta).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 60


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
h.2 Estrutura, contido e organización das probas
Malia que as probas de certificación do nivel intermedio serán organizadas e
elaboradas conforme ao establecido no correspondente documento de especificacións que
a Consellería terá de publicar, o departamento, baseándose na Orde do 8 de setembro de
2008 e na Guía de Administración e Cualificación para a Certificación de Intermedio 2008-
09, pode dar a seguinte información de carácter orientativo (se no documento de
especificacións para as probas de certificación de 2010 houbese algún cambio respecto a
esta información, o departamento informaría pertinentemente aos alumnos polas canles
habituais).
As probas constan de catro partes.

- Comprensión de lectura. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis


textos auténticos, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas que
avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos particulares do
mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso, de relación de
títulos con parágrafos, etc.
- Expresión e interacción escrita. Valor sobre o total: 25 puntos. Os alumnos
deberán producir textos de diferente tipoloxía e rexistro: unha interacción e unha
producción libre. A extensión dos textos estará entre 110-180 palabras. É necesario
cumprir os requisitos de contido da tarefa e de extensión; no caso contrario, o
exame non se corrixe. A corrección e cualificación das tarefas será realizada polos
dous profesores do departamento, utilizando a tal fin a grella oficial de certificación
de nivel intermedio.
- Comprensión oral. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis textos
auténticos ou verosímiles, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas
que avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos
particulares do mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso,
de relación de títulos con textos, etc.
- Expresión e interacción oral. Valor sobre o total: 25 puntos. A proba constará de
dúas tarefas: monólogo sostido e interacción con outro aspirante. Para a
preparación de cada unha delas, o alumno disporá dun tempo: 1 min. para a
interacción, 3 min. para o monólogo.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 61


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
- É necesario cumprir os requisitos de contido da tarefa; no caso contrario, o exame
non se corrixe. A corrección e cualificación das tarefas será realizada por dous
profesores do departamento, utilizando a tal fin a grella oficial de certificación de
nivel intermedio.

Os candidatos entrarán por pares e serán gravados.

As datas para a realización das catro partes das probas, determinadas pola Dirección Xeral
de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, serán as mesmas para os alumnos
oficiais e libres. Os alumnos deberán presentarse a todas as partes da proba no día fixado,
15 min. antes da hora marcada.

h.3 Promoción de curso e certificación


A cualificación final nos cursos terminais de nivel será a suma dos resultados obtidos
nas catro destrezas: comprensión de lectura, expresión e interacción escrita,
comprensión oral, expresión e interacción oral na proba de certificación. Os alumnos
recibirán un boletín de notas en que constará a puntuación final en cada unha das
destrezas e a cualificación final de Apto, Non Apto ou Non Presentado (para os alumnos
presenciais, só na convocatoria extraordinaria). Para os alumnos aptos, a cualificación final
será expresada, ademais, con un número enteiro de 5 a 10, segundo as equivalencias
establecidas na alínea 14.2, punto 6 da Circular 19/2007, sempre que non haxa novas
instrucións por parte da Consellería.
Na convocatoria extraordinaria os alumnos só terán que examinarse das destrezas
non superadas en xuño.
Para obteren a certificación e pasar ao seguinte nivel, os alumnos deberán ter un
mínimo de 15 puntos en cada unha das destrezas. No caso de non conseguir certificarse,
os alumnos presenciais repiten curso e son avaliados novamente de todas as destrezas.

h.4 Reclamacións
Para coñecer o procedemento para reclamar contra os resultados finais da
avaliación, v. a Orde de 8 de setembro de 2008, p. 17.613 e 17.614.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 62


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
NIVEL AVANZADO
O nivel avanzado deberá ter como referencia as competencias propias do nivel B2,
segundo se define este nivel no MCERL do Consello de Europa. O nivel avanzado ten a
finalidade de capacitar, fóra das etapas ordinarias do sistema educativo, para a utilización do idioma
oralmente e por escrito con fluidez, flexibilidade e eficacia, en situacións comunicativas diversas relativas a
temas coñecidos ou propios do campo de especialización do falante, que requiran comprender e producir
textos de certa complexidade lingüística, en lingua estándar, nunha variedade de rexistros, e que conteñan
expresións, estruturas e locucións idiomáticas variadas e frecuentes, e riqueza léxica. Este nivel de uso do
idioma deberá permitir, igualmente, actuar mediando entre falantes de distintas linguas que non poidan
comprenderse de xeito directo, e garantir a relación fluída entre falantes e culturas. (Decreto 239/2008,
p. 19.585)

1. Obxectivos xerais
V. Decreto 239/2008, do 25 de setembro, publicado no DOG do martes 29 de outubro de
2008, p. 19.585-19.586. 2

2. Contidos xerais básicos


V. Decreto 239/2008, p. 19.587-19.594. Os contidos gramaticais, ortográficos, fonéticos,
pertencentes ás competencias comunicativas, e mais a organización do discurso, están
secuenciados por curso, polo que se citarán máis adiante nos epígrafes de Avanzado 1 e
Avanzado 2.

3. Avanzado 1.

a) Obxectivos específicos
V. Decreto 239/2008, p. 19.586.

b) Contidos específicos
Os contidos léxico-semánticos, a competencia socio-lingüística e a tipoloxía de textos, que
non están secuenciados no decreto, foron distribuídos e secuenciados entre os dous
cursos de intermedio. Para coñecer os incluídos en Avanzado 1, e como foran
secuenciados, v. a táboa de unidades didácticas correspondente.

2
Na descrición da programación por curso e nivel, a fin de elaborar un documento máis eficaz, remitirase ás páxinas do
documento legal correspondente sempre que non se considere necesario achegar información nova ou explicitar, para
mellor comprensión, información xa recollida nos documentos que constitúen o marco legal desta programación.
DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 63
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
b.1 Contidos gramaticais
V. Decreto 239/2008, p. 19.658-19.661.

b. 2 Contidos fonéticos
V. Decreto 239/2008, p. 19.662.

b. 3 Contidos ortográficos
V. Decreto 239/2008, p. 19.661-19.662.

b. 4 Organización do discurso
V. Decreto 239/2008, p. 19.663.

c) Unidades didácticas
V. páxina seguinte

Temporalización: Sendo que este ano lectivo ten 86 ou 87 días de clase –dependendo do
horario do grupo-, repartíranse 80 días de clase entre as 8 unidades, o que dá 10 días de
clase por unidade, aprox., e os restantes déixanse para exposición de traballos, revisión
antes dos exames e imprevistos. A semana de exames do 1º cuadrimestre será de 1 a 5 de
febreiro de 2010.

Traballos anuais:
• Clube de lectura: Nunhas datas determinadas, os alumnos deberán facer
unha breve presentación do libro de lectura que leran, baseándose para iso
nos pontos dunha ficha bibliográfica que deberán entregar para exposición na
sala de aulas, e cuxo modelo lles será proporcionado polo correspodente
profesor. A ficha incluirá unha alínea chamada contexto na que os alumnos
deberán facer unha breve descrición das circunstancias históricas, sociais, e
económicas en que se sitúa a obra.

• Exposición oral de noticia ou reportaxe. Cada alumno debe escoller unha ou


dúas noticias da actualidade semanal, que exporá en clase. O obxectivo é
mellorar a pronunciación dos alumnos e aumentar os seus recursos
lingüísticos. Temporalización: 1 día por semana, todos os alumnos.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 64


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Exposicións orais da UD Área de Especialização. Cada alumno ou alumna
realizará unha exposición sobre un tema cun certo nivel de especialización,
que será escollido polo alumno, podendo pertencer ao seu ámbito profesional
ou a outro ámbito de que teña un certo coñecemento. Durante a exposición,
poderá axudarse de todo o tipo de recursos (imaxes, gravacións, actividades,
etc.) que faciliten ou melloren a tranmisión da información. O profesor
aconsellará sobre a língua a usar (que poderá ser máis ou menos
especializada, de acordo co tema e a orientación do traballo) e, na medida do
posible, nos contidos. Buscarase o envolvimento e a participación do grupo,
através dos asuntos abordados e do equilibrio na extensión, co fin de
despertar e manter o interese do auditorio. Os compañeiros recibirán, ao
inicio da exposición, o sumario, e no fin, deberán facer preguntas e emitir
opinións ou comentarios. Se for o caso, poderá presentarse unha breve
explicación da linguaxe específica utilizada. Temporalización: durante o
segundo cuadrimestre, cunha frecuencia aínda por determinar.
• Elaboración da maqueta dunha zona moi recoñecible de Pontevedra. Os
alumnos levantarán a planta dunha zona facilmente recoñecible de
Pontevedra e irán colocando os diferentes elementos alí se sitúan (tendas,
monumentos, mobiliario urbano, etc.), realizados con cartón, fimo, témperas,
etc.; ao mesmo tempo, irán (elaborando rótulos) rotulando co correspondente
nome en portugués. Temporalización: ao mesmo tempo que se imparte a UD
Na Cidade.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 65


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
CTDOS. CTDOS. LÉXICO- CTDOS. CTDOS. TEXTOS
UNIDADE COMPETÊNCIAS SOCIOCULTU SEMÁNTICOS GRAMATICAIS FONÉTICOS E
E RAIS ORTOGRÁFICO Orais Escritos
TEMPOR. S
• Falar de aspectos • Nível de vida • Compra e aluguer • A passiva: • • Conversa • Reclamação
comuns de direito de em Portugal e de vivenda. restrições sb. telefónica com num
Unidade 1 família. no Brasil: • Mudanças. passivas prestador de estabeleciment
NÓS, • Negociar alugueres, efeitos da • Equipamento, sintácticas serviços para o comercial
CONSUMI contratos de compra- crise. decoração e (vbs.). informar de (activo).
DORES venda, contratos manutenção. • Passiva, algum problema
laborais. • Comércio. estrutura (activo)
5 Out. a • Compreender • Empresas apassivante e •
28 Out. pormenorizadamente prestadoras de activa:
instruções extensas e serviços públicos diferenças
complexas relativas ao essenciais. quanto ao
âmbito comercial e dos • registo.
direitos dos • Concordância
consumidores, sempre sujeito + verbo:
que possa reler os itens expressões
difíceis. partitivas (a
• Solicitar informações maior parte
(pessoal ou de); quantidade
telefonicamente, ou por aprox. (restavam
escrito) a diferentes cerca de cem €).
prestadores de serviços • O. concessivas:
(telecomunicações, gás, rev. e
água, etc.). ampliação;
• Reclamar (oralmente e valores.
por escrito).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 66


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Compreender (ideias • Serviços da • Exercício da • A passiva • Abreviaturas, • • Textos mais
principais e aspectos Administração. cidadania. adjectival. siglas, símbolos frequentes na
Unidade 2 concretos relevantes) • Repartições • O. causais e e acrónimos Administração:
A LOJA DO das informações (orais públicas. consecutivas: mais frequentes requerimentos,
CIDADÃO ou escritas) transmitidas • Direito e justiça. rev. e na lge. actas, cartas...
pela comunicação social • ampliação. administrativa. (passivo).
29 Out. a sobre o exercício de • Pronomes e • Requerimento
23 Nov. direitos de cidadania. tratamento: (activo).
• Compreender instruções plural de • Queixa-crime
(orais ou escritas) modéstia, de (passivo).
complexas e detalhadas majestade,
para a tramitação de fórmulas de
assuntos relacionados cortesia....
com o exercício de • Numeração de
direitos de cidadania. artigos e
• Apresentar queixa-crime. diplomas.
• Redigir um
requerimento.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 67


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Compreender (ideias Investimento, • O. • Jogos de rol: • Artigos e
principais e aspectos poupança e • Vocabulário relativo proporcionais. diferentes notícias da
Unidade 3 concretos relevantes) as despesas: à banca. • O. condicionais: situações cliente- imprensa
BANCO informações (orais ou comportamento rev. e empregado/a no escrita com
OU escritas) transmitidas dos portugueses. ampliação. banco informações
• Finanças.
COLCHÃO pela comunicação social • Verbos (informação financeiras
? sobre questões defectivos: falir, sobre crédito- (passivo).
económicas e compelir, gerir, habitação, sobre • Informações e
25 Nov. a financeiras dirigidas a computar. comissões, etc.). publicidade de
17 Dez. um público não (activo). bancos
especialista (créditos, • Publicidade sobre (passivo).
depósitos, cotação...). produtos
• Compreender instruções financeiros
complexas e detalhadas (passivo).
(orais e escritas) para a • Notícias e
tramitação de assuntos reportagens
financeiros e sobre âmbito
económicos (p. ex., pedir bancário
um crédito). (passivo).
• Compreender anúncios
de produtos financeiros
dirigidos a um público
não especialista.
• Dar e pedir informação
sobre produtos
bancários.
• Negociar sobre produtos
bancários.
• Estruturas e fórmulas
para expor intenções,
necessidades e para
negociar.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 68


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Compreender • Estabeleciment • Estabelecimentos • Afirmação e • • Jogos de rol: • Preencher
informação (oral ou os de ensino: de ensino. negação, escolha de liceu formulário de
Unidade 4 escrita) sobre regras de • Atitudes e formas reforço: de para o/a filho/a inscrição num
EDUCAÇÃ estabelecimentos de convivência. de comportamento. facto, (conversa estabeleciment
O ensino: características, • Sist. educativo • Modas e tendências efectivamente, telefónica, visita o de ensino
procedimento de portuguës. sociais. ainda por cima, ao (activo e
21 Dez. a inscrição... • Problemas e não há dúvida estabelecimento); passivo).
28 Jan. • Compreender perguntas, conflitos que, sem ou entrevista com • Redigir
objecções ou oposição atuais. dúvida que... o/a director/a de decálogo de
ao que a pessoa disse. • Exclamativa turma do/a filho/a, normas de
• Falar ao telefone com total: é que (Ela por causa dos convivência
instituições escolares. é que sabe). problemas num liceu
• Redigir artigos ou • Fui eu que lhe deste/a no liceu (activo e
comentários passíveis pedi /Fui eu (activo). passivo).
de publicação numa quem lhe pediu. • Debate: ensino • Textos da com.
revista escolar. público, privado social relativos
ou concertado; ou ao tema
decálogo de (passivo).
normas de
convivência de
um liceu.
• Textos da com.
social relativos ao
tema (passivo).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 69


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Compreender (ideias • Infra-estruturas • Saúde. • O. temporais: • Metafonia no • Textos da com. • Textos da com.
principais e aspectos de saúde • Desporto. rev. e plural e Social relativos Social relativos
Unidade 5 concretos relevantes) as (centros, • Alimentação ampliação. feminino. ovo. ao tema ao tema
SÃO informações (orais ou hospitais). (revisão). • O. finais: rev. e (passivo). (passivo).
COMO UM escritas) transmitidas • Sistema de • Hábitos de vida ampliação. • Inquérito • Sondagens e
PÊRO pela comunicação social saúde em saudáveis. • Adj. fácil / telefónico sobre inquéritos sobre
relativas a hábitos de Portugal. • Medicina tradicional possível / os hábitos de saúde, desporto
8 Fev. a vida saudáveis. • Infra-estruturas e alternativa. bom... + inf. vida e a relação e alimentação
4 Mar. • Compreender conselhos desportivas. • Partes do corpo, pessoal. com a saúde (passivo).
(orais e escritos) sobre • Hábitos movimentos e actual e futura • Inquérito
hábitos de vida alimentares posições (revisão). das pessoas (elaboração)
saudáveis. portugueses. (activo). sobre os
• Aconselhar. hábitos de vida
• Dar instruções (orais ou e a relação com
escritas) complexas e a saúde actual
detalhadas para a e futura das
melhora da saúde e da pessoas
qualidade de vida. (activo).
• Compreender instruções
(orais ou escritas) para a
melhora da saúde e da
qualidade de vida.
• Dar instruções para
realizar movimentos ou
adoptar posições com as
diferentes partes do
corpo.
• Compreender instruções
para realizar movimentos
ou adoptar posições com
as diferentes partes do
corpo.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 70


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Compreender discursos • Serviços e • A cidade: entorno • Imperativo: • Entrevista • Edital (pasivo)
públicos de conteúdo espaços sócio-cultural, físico infinitivo (não (activo). • Abaixo-
Unidade 6 político. públicos. e económico. fumar), gerúndio • Filmes ou assinado (activo
• Compreender instruções • Divisão • Equipamento e (andando); documentários e passivo).
NA (orais ou escritas) admistrativa e mobiliário urbano, imper. do relativos ao tema • Folhetos
CIDADE complexas e detalhadas órgãos de sinalização. conjuntivo (e se (passivo). informativos
para a tramitação de governo. • Infra-estruturas e te calasses? sobre serviços
assuntos legais da • Ordenamento repartições • Aumentativos e públicos
8 Mar. a competência das urbano. públicas. diminutivos. (passivo).
25 Mar. autarquias. • Lojas e negócios. • Demonstrativos:
• Compreender textos • Paisagem urbana. valores
legais e administrativos especiais e usos
não muito complexos. especiais: além
• Solicitar informações em disso, isto é,
repartições públicas. por isso, nem
• Tomar parte numa por isso.
entrevista formal com
uma autoridade
municipal, com fluência e
naturalidade.
• Ser capaz de dar a
opinião e argumentar, de
forma precisa e
convicente, numa
conversa formal.
• Escrever um abaixo-
assinado dirigida a
alguma autoridade
municipal para solicitar a
solução a algum
problema concreto da
sua competência.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 71


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Compreender textos • Breve • Léxico básico: • O. relativas: • O Novo Acordo • Documentário • Adaptação de
Unidade 7 (orais ou escritos) em apresentação diferenças PE-PB. explicativas vs Ortográfico: Língua sobre a um texto
língua padrão da situação • Falsos amigos mais especificativas. soluções lusofonia brasileiro para
O
pertencentes a uma actual dos frequentes PE -PB • Prep. + que, adoptadas, (passivo) PE.
PORTUGU
variante diferente do países quem, o qual... problemas não • Excertos de • Adaptação de
ÊS NO
MUNDO
português europeu e ser lusófonos. • Possessivos: resolvidos... meios de um texto PE ao
capaz de os reconhecer • Relações valores • Principais comunicação Novo Acordo.
como tais. linguísticas e especiais. diferenças audiovisuais dos
6 Abr. a • Compreender textos culturais entre • Estar + fonéticas PE vs diferentes países
28 Abr. (orais ou escritos) em os países gerúndio vs PB. lusófonos
língua padrão lusófonos. estar a + inf. (passivo).
pertencentes à variante • O Acordo de • Aux.: ter vs
brasileira e ser capaz de 1990. haver.
os reconhecer como tais • Construções e
(características básicas reg.
quanto à ortografia, preposicionais
morfo-sintaxe, fonética e especiais.
léxico). Diferenças mais
• Conhecer os aspectos frequentes PB
mais gerais do Novo vs PE.
Acordo Ortográfico.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 72


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Compreender • • • • Redução • Organização do discurso oral e
Unidade 8 exposições orais e vocálica: regra e escrito:
gravações audiovisuais excepções. • coesão e coerência;
ÁREA DE sobre temas específicos. • conectores e marcadores;
ESPECIALI • Compreender artigos e • dêixis;
ZAÇAO livros sobre temas • tematização e focalização.
especializados de
29 Abr. a interesse pessoal.
20 Mai. • Compreender sumários. Textos: - exposição oral sobre um tema
• Fazer exposições, específico de interesse pessoal (activo e
correctas, coerentes e passivo);
coesas e com a
suficiente fluência, em - apontamentos / guião / sumário para
público sobre temas de uma exposição oral (activo).
interesse pessoal.
• Fazer e responder
perguntas sobre temas
específicos.
• Dar opiniões.
• Redigir apontamentos
suficientes para fazer
uma exposição de, pelo
menos, 10’.
• Elaborar um sumário ou
uma planificação da
exposição.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 73


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
d) Criterios de avaliación
V. Decreto 239/2008, p. 19.594-19.597.

e) Criterios mínimos de avaliación

Este departamento non considera necesario nin conveniente establecer uns criterios
mínimos de avaliación para este curso, pois os criterios establecidos polo documento legal
de referencia son suficientemente descritivos e xa marcan claramente o nivel mínimo de
competencia que os alumnos deben alcanzar para pasar ao seguinte curso.

f) Procedementos e instrumentos de avaliación


Os alumnos das EEOOII teñen distintas capacidades, diferentes motivacións e
diferentes niveis de competencia comunicativa. Por iso hai que tentar garantir o equilibrio
entre as catro destrezas e reflectir dito equilibrio á hora da avaliación. Esta debe estar
presente en todos os momentos do proceso educativo, nas súas diferentes formas:
avaliación de diagnóstico ou inicial (como toma de contacto en cada nova unidade),
avaliación procesual, avaliación sumativa e autoavaliación (por parte dos alumnos e do
profesor). Os profesores empregarán os datos obtidos nestas avaliacións para o
seguimento de cada alumno e do grupo en conxunto. Desta maneira, a avaliación cumpre
co seu papel orientador, sinalando aqueles aspectos sobre os que é necesario insistir para
a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe.

g) Recolocación
Segundo as instrucións emitidas pola Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais a 17 de outubro de 2007, o alumnado de nova incorporación ao
centro poderá ser recolocado nun curso diferente daquel en que se inscribiu de acordo
coas seguintes condicións:

Poderanse realizar, con carácter extraordinario, modificacións na adscrición inicial de curso do


alumnado de nova incorporación ao centro. Dita reasignación de curso realizarase por proposta xustificada do
profesor do grupo, ratificada polo Departamento, segundo o modelo que se xunta no anexo a estas
instrucións. O/A alumno/a poderá incorporarse, no primeiro trimestre, a un curso distinto do que estea
matriculado inicialmente, sexa superiror ou inferior ao de procedencia.

Para realizar dita reasignación de curso dun alumno seguirase o seguinte procedemento:

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 74


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
1. O/A profesor/a reunirase co alumno cuxas evidencias lingüísticas mostren que está por debaixo do
nivel do curso ou por encima del co fin de valorar estas evidencias. O profesor deberá emitir un
informe no que se xustifique a proposta de cambio de curso, indicando, por cada destreza lingüística,
alomenos tres descritores, baseados no Marco Común Europeo de Referencia das Linguas, que
ilustren o grao de dominio do estudante e xustifique a proposta da nova adscrición.

2. Posteriormente, dito informe deberá ser valorado polos coordinadores de curso e a xefatura do
departamento. No caso de que se aprobe o informe que achega o profesor, a xefatura deberá
entregar o modelo de proposta (anexo), xunto co dito informe, na secretaría do centro para que
conste no expediente do alumno; quedando unha copia do mesmo no departamento.

3. O alumno deberá aceptar a reasignación de curso, asinado o documento da proposta (anexo).

4. Esta nova adscrición estará suxeita á dispoñibilidade de prazas e non suporá, en ningún caso, a
expedición do certificado do nivel ou do curso de procedencia do alumno.

Este proceso de reasignación de curso non será de aplicación (...) para o alumnado de cursos de
actualización e perfeccionamento de idiomas, ou de formación de profesorado, colectivos profesionais e
público en xeral, cuxos requisitos de acceso serán establecidos na súa convocatoria correspondente.

h) Criterios de cualificación

Segundo establece a Orde do 8 de setembro de 2008, publicada no DOG de 26 de


setembro, os alumnos de Avanzado 1 serán avaliados conforme ao seguinte:

h.1 Número, tipo e valor das probas


Realízanse 2 probas:

3. Proba parcial de progreso. Ao fin do primeiro cuadrimestre, terá un valor de


30% na cualificación final.

4. Proba final de promoción. Ao fin do período de aulas, en dúas convocatorias:


ordinaria, en xuño, e extraordinaria, en setembro. Na convocatoria ordinaria, a
proba terá un valor de 70% na cualificación final para aqueles alumnos que teñan
dereito á avalición continua, e de 100% para aqueles alumnos que perdesen ese
dereito. No caso de a cualificación da proba final de promoción ser superior á da
proba de progreso, prevalecerá a primeira. Na convocatoria extraordinaria terá un
valor de 100%.

Esta proba será cualificada sobre un total de 100 puntos (25 puntos para cada
unha das partes de que consta).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 75


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
h.2 Estrutura, contido e organización das probas
Todas as probas constan de catro partes:

- Comprensión de lectura. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis


textos auténticos, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas que
avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos particulares do
mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso, de relación de
títulos con parágrafos, textos lacunares, etc.
- Expresión e interacción escrita. Valor sobre o total: 25 puntos. Os alumnos
deberán producir dous textos, cunha extensión mínima de 150 palabras e máxima
de 200 palabras. A tipoloxía dos textos será a correspondente ao curso. Para a
corrección desta proba empregarase unha grella de certificación oficial.
- Comprensión oral. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis textos
auténticos ou verosímiles, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas
que avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos
particulares do mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso,
de relación de títulos con parágrafos, etc.
- Expresión e interacción oral. Valor sobre o total: 25 puntos. Os candidatos
deberán realizar dúas tarefas: un monólogo de aprox. 3 minutos de duración e
unha interacción dialóxica con outro compañeiro, cunha duración aproximada de 5
minutos. A temática das dúas tarefas pertencerá sempre ao curriculum do curso.

Para realizaren as tarefas, os alumnos disporán de un tempo de preparación, (3


min. para a primeira tarefa, 1 minuto para a segunda), mais non poderán tomar
notas nin utilizar ningún outro tipo de material nin soporte. Os candidatos entrarán a
esta proba por pares e a súa actuación poderá ser gravada.

Para a corrección desta proba empregarase unha grella oficial.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 76


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
As datas para a realización das catro partes das probas serán determinadas pola
Xefatura de Estudos ou polo departamento de Portugués, tendo en conta, na medida do
posible, a opinión maioritaria do grupo. Os alumnos deberán presentarse a cada parte da
proba no día fixado, 15 min. antes da hora marcada e só en casos excepcionais e
debidamente xustificados a criterio do profesor se aceptará administrar algunha parte da
proba fóra do horario establecido.

h. 3 Promoción de curso e cualificación final


A cualificación final será a suma dos resultados obtidos nas catro destrezas:
comprensión de lectura, expresión e interacción escrita, comprensión oral, expresión
e interacción oral, unha vez aplicadas as porcentaxes correspondentes á proba parcial de
progreso (30%) e á proba final de promoción (70%), se for o caso. Aos alumnos con dereito
a avaliación continua poderáselles ter en conta, ademais, o rendemento e a participación
na aula, cunha porcentaxe máxima de 10% na cualificación final. Os alumnos recibirán un
boletín de notas en que constará a puntuación final en cada unha das destrezas e a
cualificación final de Apto, Non Apto ou Non Presentado (só na convocatoria
extraordinaria). Para os alumnos aptos, a cualificación final será expresada, ademais, con
un número enteiro de 5 a 10, segundo as equivalencias establecidas na alínea 14.2, punto
6 da Circular 19/2007, sempre que non haxa novas instrucións por parte da Consellería.
Como xa se dixo, a proba final de promoción terá un valor de 100% na convocatoria
extraordinaria de setembro, e na convocatoria ordinaria de xuño para os alumnos que
perdesen o dereito a avaliación continua.
Na convocatoria extraordinaria os alumnos só terán que examinarse das destrezas
non superadas en xuño.
Para promocionar de curso os alumnos deberán obter un mínimo de 15 puntos na
cualificación final de cada unha das destrezas. Non obstante, tamén será posible
promocionar se, non tendo superado unha das destrezas, obtén nesta un mínimo de 10
puntos e 60 puntos na totalidade da proba.
No caso de non promocionar, os alumnos repiten curso e son avaliados novamente
de todas as destrezas.

h.4 Reclamacións
Para coñecer o procedemento para reclamar contra os resultados finais da
avaliación, v. a Orde de 8 de setembro de 2008, p. 17.613 e 17.614.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 77


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
4.Avanzado 2.

a. Obxectivos específicos
V. Decreto 239/2008, p. 19.586-19.587.

b. Contidos específicos
Os contidos léxico-semánticos, a competencia socio-lingüística e a tipoloxía de textos, que
non están secuenciados no decreto, foron distribuídos e secuenciados entre os dous
cursos de intermedio. Para coñecer os incluídos en Avanzado 2, e como foran
secuenciados, v. a táboa de unidades didácticas correspondente.

b.1 Contidos gramaticais


V. Decreto 239/2008, p. 19.663-19.666.

b. 2 Contidos fonéticos
V. Decreto 239/2008, p. 19.667.

b. 3 Contidos ortográficos
V. Decreto 239/2008, p. 19.666-19.667.

b. 4 Organización do discurso
V. Decreto 239/2008, p. 19.667-668.

c) Unidades didácticas
V. p. seguintes.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 78


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
Temporalización: Sendo que este ano lectivo ten 86 ou 87 días de clase –dependendo do
horario do grupo-, repartíranse 80 días de clase entre as 8 unidades, o que dá 10 días de
clase por unidade, e os restantes déixanse para exposición de traballos, revisión antes dos
exames e imprevistos. A semana de exames do 1º cuadrimestre será de 1 a 5 de febreiro
de 2010. Co fin de dispor de tempo de revisión suficiente antes das probas de certificación,
acábase a programación a 7 de maio, dedicando os restantes días até ao exame a
practicar con modelos de exames de certificación de outros anos ou de outras
comunidades.

Traballos anuais:
• Clube de lectura: Nunhas datas determinadas, os alumnos deberán facer unha breve
presentación do libro de lectura que leran, baseándose para iso nos pontos dunha
ficha bibliográfica que deberán entregar para exposición na sala de aulas, e cuxo
modelo lles será proporcionado polo correspodente profesor. A ficha incluirá unha
alínea chamada contexto na que os alumnos deberán facer unha breve descrición
das circunstancias históricas, sociais, e económicas en que se sitúa a obra.
• Exposición oral de noticia ou reportaxe. Cada alumno debe escoller unha breve
noticia ou reportaxe televisiva ou radiofónica (duración máxima 5 min.), oíla/vela o
maior número posible de veces, dándolle a máxima atención á pronunciación e a
aqueles aspectos morfosintácticos ou léxicos de maior interese, e posteriormente
expola na clase. O obxectivo é mellorar a pronunciación dos alumnos e aumentar os
seus recursos lingüísticos. Temporalización: Un alumno por día, a primeira e a
terceria semana do mes.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 79


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
CTDOS. CTDOS. LÉXICO- CTDOS. CTDOS. TEXTOS
UNIDADE COMPETÊNCIAS SOCIOCULTU SEMÁNTICOS GRAMATICAIS FONÉTICOS E
E RAIS ORTOGRÁFICO Orais Escritos
TEMPOR. S
• Condensar informação. • Dimensão • Vocabulário relativo • Processos de • Elevada • Entrevista laboral • Carta de
• Responder ou fazer social do ao campo do derivação (I) correcção (activo e passivo) canditatura +
entrevistas de emprego. emprego. emprego (itens • Pretérito perfeito ortográfica e uso CV (activo e
• Responder enviando c.v. • A realidade lexicais, fórmulas / particípio. das abreviaturas passivo)
com carta formal. sócio-laboral utilizadas...) • Particípios mais comuns • Anúncios de
• Cartas, relatórios e em Portugal. • Dados pessoais duplos. em cartas emprego
documentos. • Títulos e • Elementos de comercias. (activos e
Unidade • Participar tratamentos coesão textual. passivos)
1 adequadamente em • Actividade • Dicas para
EMPREGO reuniões. profissional e entrevistas
• Falar em público sobre ocupação (passivo)
uma amplo leque de • Documentação
6 Out. a
temas gerais ou • Biografía: etapas da
23 Out. relacionados com a sua vida.
especialidade, com • Estrutura de um
descrições e argumentos curriculum vitae.
desenvolvidos
sistematicamente e
cadeias argumentais
razoadas, com clareza e
fluência.
• Interromper e tomar a
palavra.
• Fórmulas para escrever
cartas formais.
• Apresentar
características
profissionais
• Falar dos objectivos e
interesses profissionais
• Falar da experiência
profissional
• Definir perfis
profissionais adequados
• Enfrentar uma entrevista

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 80


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Falar da bolsa. • Nível de vida • Revisão da • Noticiários com • Artigos e
• Compreender (ideias em Portugal. • Vocabulário relativo hipótese: se + informação notícias da
principais e aspectos • Sobreendivida- à bolsa. futuro e económica e imprensa
Unidade imperfeito do bolsista (passivo). escrita com
concretos relevantes) as mento dos
2 informações (orais ou portugueses. conjuntivo; caso • Jogo de rol informações
ECONOMIA • Finanças e bolsa
escritas) transmitidas + imp.conj.... relativo ao tema económicas
pela comunicação social (activo e passivo) (passivo).
27 Out. a sobre questões • Impostos e fisco
13 Nov. económicas e
financeiras dirigidas a • Comércio
um público não
especialista. • Entidades e
empresas

• Indústria e energia

• Compreender • A Constituição • Vocabulário básico • Orações • Informação da • Trechos da


pormenorizadamente Portuguesa. do âmbito do direito. condicionais. rádio ou da TV Constituição
Unidade instruções extensas e • Organização • Vocabulário básico • Orações (passivos). Portuguesa e
complexas relativas a política do do âmbito da concessivas. • Documentários legislação
3 distintos âmbitos, assim Estado. política. • Orações sobre História de relativa às
DIREITO como textos legais • Breve história • Gentílicos relativas. Portugal autarquias
E habituais da sua vida de Portugal. portugueses. (passivo). (passivo)
POLÍTIC social, sempre que • Democracia. • Exposição oral • Excertos de
A possa reler os itens Eleições. (grupo) sobre programas
difíceis. diferentes eleitorais
• Conhecer a organização aspectos da (passivo).
17 Nov. a política do Estado comparação • Texto expositivo
9 Dez. Português. Comparação entre a sobre a
com a espanhola: organização do organização do
semelhanças e Estado Português Estado
diferenças. e a do Espanhol Português e
• Expressão da condição, (activo). Espanhol
a concessão e a relação (activo).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 81


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Compreender • Título, • Acontecimentos do • Subordinação (I) • Ortografia e • Noticiários da • Internet, jornais
monólogos prolongados parágrafo guia momento • Orações pronúncia dos rádio e da TV e jornais virtuais
extensos emitidos em e corpo de • Tecnologias da passivas. A topónimos (passivo). (passivo).
declarações públicas, uma notícia informação e da oração passiva estrangeiros • Jogo de rol • Guiões
conferências, e outras • Notícia: quê?, comunicação • Subordinação máis correntes: realizando a orientativos
formas de apresentação quem?, adjectiva: o/a Nova Iorque, cobertura de uma para a
pública, académica e quando?, qual , cujo/cuja Munique informação actividade oral
Unidade 4 profissional onde?, como? • Partícipio: (activo e passivo) (passivo e
MEIOS DE linguisticamente e porquê? • Consulta de activo).
regulares e
COMUNI- complexas. página web • Redacção de
irregulares
CAÇÃO • Compreender um leque • Coordenação (passivo) cabeçalhos
amplo de textos adversativa com para notícias
11 Dez. a audiovisuais en língua valor (activo)
22 Jan. padrão, embora emitidos contrastivo: • Redacção de
em condições físicas que porém, mas, informação para
impliquem alguma todavia, o jornal (activo)
dificuldade para a contudo,
compreensão. não/nada...
• Compreender em senão
pormenor declarações e • Coordenação
mensagens, avisos e conclusiva:
textos instrucionais assim, portanto,
linguisticamente por isso, por
complexos, em língua conseguinte.
padrão, mesmo con • Coordenação
ruído de fundo. explicativa: pois,
• Compreender com que, porque,
pormenor suficiente porquanto.
instruções extensas e • Passiva:
complexas, assim como passiva vs.
textos legais habituais da estrutura
sua vida social, sempre apassivante vs
que possa reler os itens activa, en
difíceis. relação com o
• Descortesia (brusquidão, registo
franqueza, desprezo, • Formas das
antipatia, queixa forte e abreviaturas,
reprimenda, ira, siglas, símbolos
impaciência, afirmação e acrónimos
de superioridade) máis frecuentes

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 82
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Falar com fluência das • A internet no • Neologismos, • Processos de • Pronúncia e • Expressão de • Textos sobre
Unidade 5 novas tecnologias. mundo anglicismos e derivação (II) grafia dos desejo de inventos e
NOVAS • Navegar em português: lusófono. formas de • Oração neologismos. modificar a progressos da
TECNO- conhecer recursos • Ciência e adaptação de imperativa realidade (activo) ciência
LOGIAS informáticos em tecnologia em palavras novas ao • Imperativo • Debate OGMs (passivo)
português: motores de Portugal: português. • Causais (activo) • Textos a favor e
pesquisa, programas Instituições • Progressos • Exposição oral contra a
26 de (OpenOffice) científicos e (activo) manipulação
Jan. a 26 • Desenvolver-se na tecnológicos genética
Fev. informática em • Questões éticas e (passivo)
português na perspectiva filosóficas • Guiões
do utilizador • Tecnologias da orientativos
• Regras e conteúdos da informação e da (passivo)
etiqueta em português. comunicação (TIC).
• Convenções epistolares • Vocabulário do
no correio electrónico em campo da
português. informática na
• Comandar, dar perspectiva do
instruções utilizador.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 83


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Analisar e reflectir sobre • Ecologismo em • Vocabulário relativo • Usos do mais- • Documentários • Diferentes
a saúde. Portugal ao campo da que-perfeito (passivos) publicações e
Unidade • Argumentar sobre temas ecologia (três RRR, como hipótese • Relatórios artigos sobre
que incluam questões etc.) irreal: tomara / (activos) ambientalismo
6 como doenças • Associações quem me dera / e natureza
SAÚDE E modernas, tecnologia, • Natureza pudera... • Mapas de
NATUREZ ecologia • Desastres naturais • Oração Portugal.
A • Argumentar fazendo • Ambientalismo e desiderativa (passivos)
comparações de factos e problemas • Internet:
acções. ambientais • Instituto da
2 Mar. a • Mudar de tema / voltar a Conservação
um tema de conversa. da Natureza:
17 Mar.
• Utilizar expressões http://portal.icn.
idiomáticas e /ou ditados pt/ICNPortal/vP
para apoiar argumentos. T/
• QUERCUS
http://www.quer
cus.pt/scid/web
quercus/
• CARNIVORA.
http://carnivora.f
c.ul.pt/
• LIPOR -
http://www.lipor.
pt/
• National
Geographic
Portugal:
http://www.natio
nalgeographic.p
t.
• Relatórios
(activos)
• Glossário
(activo)

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 84


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
• Falar da instituição • Os modelos • Vocabulário das • Usos especiais • Visionamento de • Consulta de
familiar e as mudanças familiares em relações amorosas . do gerúndio. O trechos de filmes páginas web,
que está a sofrer em Portugal. • Vocabulário dos gerúndio com modelos revistas e
Portugal. • Família casamentos e da simples e o familiares publicações
• Estabelecer relações monoparental família. gerúndio diferentes relativas
Unidade entre a família e a • Um casamento • Celebrações e composto. (passivo) (passivo)
7 sociedade. tradicional actos familiares , • Dramatização
FAMÍLIA • Aceitar e recusar português. sociais e religiosos “Famílias” (activo)
E convites formais.
SOCIEDA • Compreender
DE pormenorizadamente o
que se diz face a face
em conversas e
transacções
23 Mar. a linguisticamente
16 Abr. complexas, em lingua
padrão, mesmo num
contexto barulhento.
• Fórmulas para acabar
uma conversa.
• Expressões de opinião
de maneira coloquial e
de maneira formal: acho
que /do meu ponto de
vista / cá para mim...
• Convenções nas cartas
formais.
• Conhecer e falar da • • Vocabulário relativo • Orações •
Unidade cultura popular a aspectos da comparativas,
portuguesa. cultura popular disjuntivas e
8
• Debater e opinar sobre portuguesa: danças, adversativas.
CULTURA
questões culturais (arte, músicas e outras • Subordinação
teatro, cinema...) manifestações. (II).
20 Abr. a • Dar opiniões • Vocabulário do • Modais/Conform
7 Mai. argumentadas. teatro e do cinema. ativas:
• Uso de comparações, consoante;
contrastes e disjunções assim como, tal
para argumentar como, segundo
(Como/Assim
como escreve,
fala).
DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 85
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
d) Criterios de avaliación
V. Decreto 23/2008, p. 19.597-19.600

e) Criterios mínimos de avaliación

Este departamento non considera necesario nin conveniente establecer uns criterios
mínimos de avaliación para este curso, pois os criterios establecidos polo documento legal
de referencia son suficientemente descritivos e xa marcan claramente o nivel mínimo de
competencia que os alumnos deben alcanzar para pasar ao seguinte curso e certificarse.

f) Procedementos e instrumentos de avaliación


Os alumnos das EEOOII teñen distintas capacidades, diferentes motivacións e
diferentes niveis de competencia comunicativa. Por iso hai que tentar garantir o equilibrio
entre as catro destrezas e reflectir dito equilibrio á hora da avaliación. Esta debe estar
presente en todos os momentos do proceso educativo, nas súas diferentes formas:
avaliación de diagnóstico ou inicial (como toma de contacto en cada nova unidade),
avaliación procesual, avaliación sumativa e autoavaliación (por parte dos alumnos e do
profesor). Os profesores empregarán os datos obtidos nestas avaliacións para o
seguimento de cada alumno e do grupo en conxunto. Desta maneira, a avaliación cumpre
co seu papel orientador, sinalando aqueles aspectos sobre os que é necesario insistir para
a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe.

g) Recolocación
Segundo as instrucións emitidas pola Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais a 17 de outubro de 2007, o alumnado de nova incorporación ao
centro poderá ser recolocado nun curso diferente daquel en que se inscribiu de acordo
coas seguintes condicións:

Poderanse realizar, con carácter extraordinario, modificacións na adscrición inicial de curso do


alumnado de nova incorporación ao centro. Dita reasignación de curso realizarase por proposta xustificada do
profesor do grupo, ratificada polo Departamento, segundo o modelo que se xunta no anexo a estas
instrucións. O/A alumno/a poderá incorporarse, no primeiro trimestre, a un curso distinto do que estea
matriculado inicialmente, sexa superiror ou inferior ao de procedencia.

Para realizar dita reasignación de curso dun alumno seguirase o seguinte procedemento:

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 86


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
1. O/A profesor/a reunirase co alumno cuxas evidencias lingüísticas mostren que está por debaixo do
nivel do curso ou por encima del co fin de valorar estas evidencias. O profesor deberá emitir un
informe no que se xustifique a proposta de cambio de curso, indicando, por cada destreza lingüística,
alomenos tres descritores, baseados no Marco Común Europeo de Referencia das Linguas, que
ilustren o grao de dominio do estudante e xustifique a proposta da nova adscrición.

2. Posteriormente, dito informe deberá ser valorado polos coordinadores de curso e a xefatura do
departamento. No caso de que se aprobe o informe que achega o profesor, a xefatura deberá
entregar o modelo de proposta (anexo), xunto co dito informe, na secretaría do centro para que
conste no expediente do alumno; quedando unha copia do mesmo no departamento.

3. O alumno deberá aceptar a reasignación de curso, asinado o documento da proposta (anexo).

4. Esta nova adscrición estará suxeita á dispoñibilidade de prazas e non suporá, en ningún caso, a
expedición do certificado do nivel ou do curso de procedencia do alumno.

Este proceso de reasignación de curso non será de aplicación (...) para o alumnado de cursos de
actualización e perfeccionamento de idiomas, ou de formación de profesorado, colectivos profesionais e
público en xeral, cuxos requisitos de acceso serán establecidos na súa convocatoria correspondente.

h) Criterios de cualificación

Segundo establece a Orde do 8 de setembro de 2008, publicada no DOG de 26 de


setembro, os alumnos de 2º Avanzado serán avaliados conforme ao seguinte:

h.1 Número, tipo e valor das probas


Realízanse 2 probas:

1. Proba parcial de progreso. Ao fin do primeiro cuadrimestre, terá un valor


orientativo, para os alumnos e o/a profesor/a seren conscientes do progreso
alcanzado e das eivas existentes, que será preciso corrixir. Será unificada.

2. Proba terminal de certificación. Ao fin do período de aulas, en dúas


convocatorias: ordinaria, en xuño, e extraordinaria, en setembro. A proba terminal
de certificación será unificada para as dúas modalidades de ensino, oficial e libre
e terá sempre un valor de 100%, tanto na convocatoria ordinaria, coma na
extraordinaria; xa que logo, será cualificada sobre un total de 100 puntos (25
puntos para cada unha das partes de que consta).

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 87


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
h.2 Estrutura, contido e organización das probas
Malia que as probas de certificación do nivel avanzado serán organizadas e
elaboradas conforme ao establecido no correspondente documento de especificacións que
a Consellería terá de publicar, o departamento, baseándose na Orde do 8 de setembro de
2008 e na Guía de Administración e Cualificación de Certificación de Avanzado 2008-
09, pode dar a seguinte información de carácter orientativo (se no documento de
especificacións para as probas de certificación de 2010 houbese algún cambio respecto a
esta información, o departamento informaría pertinentemente aos alumnos polas canles
habituais).
As probas constan de catro partes.

- Comprensión de lectura. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis


textos auténticos, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas que
avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos particulares do
mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso, de relación de
títulos con parágrafos, etc.
- Expresión e interacción escrita. Valor sobre o total: 25 puntos. Os alumnos
deberán producir textos de diferente tipoloxía e rexistro: unha interacción e unha
producción libre, cunha extensión entre 150 e 230 palabras. É necesario cumprir os
requisitos de contido da tarefa e de extensión; no caso contrario, o exame non se
corrixe. A corrección e cualificación das tarefas será realizada por dous profesores
do departamento, utilizando a tal fin a grella oficial de certificación de nivel
avanzado.
- Comprensión oral. Valor sobre o total: 25 puntos. A partir de un ou máis textos
auténticos ou verosímiles, adaptados ou non, os alumnos deberán realizar tarefas
que avalíen a súa comprensión do sentido global do texto e de aspectos
particulares do mesmo, p. ex.: exercicios de escolla múltipla, de verdadeiro/falso,
de relación de títulos con textos, etc.
- Expresión e interacción oral. Valor sobre o total: 25 puntos. A proba constará de
dúas tarefas: un monólogo e unha interacción dialóxica co profesor. Para preparen
as tarefas, os alumnos disporán dun tempo: monólogo, 10 min., interacción, 1 min.;
ademais, durante a preparación do monólogo poderán elaborar un pequeno guión.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 88


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
É necesario cumprir os requisitos de contido da tarefa; no caso contrario, o exame
non se corrixe. A corrección e cualificación das tarefas será realizada por dous
profesores do departamento, utilizando a tal fin a grella oficial de certificación de
nivel avanzado.

Os candidatos entrarán a esta proba de un en un e serán gravados.

As datas para a realización das catro partes das probas, determinadas pola Dirección Xeral
de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, serán as mesmas para os alumnos
oficiais e libres. Os alumnos deberán presentarse a todas as partes da proba no día fixado
e 15 min. antes da hora marcada.

h. 3 Promoción de curso e certificación


A cualificación final nos cursos terminais de nivel será a suma dos resultados obtidos
nas catro destrezas: comprensión de lectura, expresión e interacción escrita,
comprensión oral, expresión e interacción oral na proba de certificación. Os alumnos
recibirán un boletín de notas en que constará a puntuación final en cada unha das
destrezas e a cualificación final de Apto, Non Apto ou Non Presentado (para os alumnos
presenciais, só na convocatoria extraordinaria). Para os alumnos aptos, a cualificación final
será expresada, ademais, con un número enteiro de 5 a 10, segundo as equivalencias
establecidas na alínea 14.2, punto 6 da Circular 19/2007, sempre que non haxa novas
instrucións por parte da Consellería.
Na convocatoria extraordinaria os alumnos só terán que examinarse das destrezas
non superadas en xuño.
Para obteren a certificación, os alumnos deberán ter un mínimo de 15 puntos en
cada unha das destrezas. No caso de non conseguir certificarse, os alumnos presenciais
repiten curso e son avaliados novamente de todas as destrezas.

h.4 Reclamacións
Para coñecer o procedemento para reclamar contra os resultados finais da
avaliación, v. a Orde de 8 de setembro de 2008, p. 17.613 e 17.614.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 89


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
CEFORE
a) Unidades didácticas

Português Básico I e II (A1)

UNIDADE 1 de 7 a 15 de Outubro
Competências • Apresentar (-se) • Dar informações de
• Cumprimentar carácter pessoal
• Despedir-se • Pedir informação de
carácter pessoal
• Confirmar uma
informação
Conteúdos semânticos e • Nome • Profissões
lexicais • Morada • Números (até 20)
• Estado Civil • Adjectivos
• Nacionalidades
• Pron. pessoais sujeito • Substantivo: género e
Conteúdos gramaticais • Como está? / Como número, casos básicos.
estás? • Preposições: de / em
• Frases afirmativas /
negativas /
interrogativas
Conteúdos fonéticos e • O alfabeto, ditongos e outros sons específicos do
ortográficos português.
Textos Orais Apresentações (activo) Soletração (activo)

Escritos Fichas, formulários (activo)

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 90


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
UNIDADE 2 de 15 a 21 de Outubro
Competências • Localizar • Descrever lugares
Conteúdos semânticos e • Cidade • Mobília
lexicais • Lojas • Escola
• Casa • Números (até 100)
• Ser, Estar, Haver • Adjectivos
Conteúdos gramaticais • Presente do Indicativo • Pronomes relativos
da 1ª conjugação onde, que
• Artigos • Demonstrativos
• Preposição com • Localização no espaço
Conteúdos fonéticos e • <b, v, f> [b] / [v] / [f ] • Hifenização básica
ortográficos •
Orais • Interacções (activo) Audições (passivo)
Textos • Repetições

Escritos Fotocópias (passivo) Catálogos ( passivo)


 Plantas e mapas (activo e
passivo)

UNIDADE 3 de 22 a 28 de Outubro
• Perguntar e dizer as horas • Falar de acções que
Competências • Falar do quotidiano decorrem no momento
• Localizar no tempo
Conteúdos semânticos e • Horas • Refeições
lexicais • Partes do dia • Comidas e bebidas
• Dias da semana • Números (101-
1000)
• Presente do indicativo de verbos • Advérvios e locuções
regulares temporais
Conteúdos gramaticais • Verbos pronominais e • Preprosições:
interrogativos localização no
• estar a + inf. tempo
Conteúdos fonéticos e • Vogais e ditongos nasais • <-m>
ortográficos • <~>
Orais Interacções (activo) Audições (passivo)
Textos
Escritos Receitas (passivo) Catálogos (passivo)

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 91


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
UNIDADE 4 de 29 de Outubro a 5 de Novembro
Competências • Convidar / aceitar / recusar • Concordar /discordar
• Pedir desculpa • Exprimir obrigação
Conteúdos semânticos e • Acções do quotidiano • Meios de transporte
lexicais
• Presente do indicativo de • ter de / que , dever
verbos irregulares: ir, poder, • Conjunções
Conteúdos gramaticais querer, saber, ver, ler, vir. copulativas e
• Pronomes pessoais adversativas
de OI • Preprosições:
• Colocação do localização no espaço
pronome com movimentação
Conteúdos fonéticos e • [s] / [z] • <c, s, ss, x, z>
ortográficos
Orais Interacções (activo) Comerciais (passivo)
Textos
Escritos Cartazes (passivo) Bilhetes e mensagens
(passivo)

UNIDADE 5 de 9 a 12 de Novembro
Competências • Fazer planos • Falar sobre o tempo
• Sugerir • Aconselhar
Conteúdos semânticos e • Meses • O tempo
lexicais • Estações do ano • Cores
• Épocas festivas
• Presente do indicativo de • Grau do adjectivo.
Conteúdos gramaticais verbos irregulares: fazer, dizer, • Ordinais
trazer, sair, cair, pedir, ouvir, • Preposições:
dormir, pôr. localização no tempo
Conteúdos fonéticos e • [ ]/[ ] • <ch, g, j, x, -s,-z>
ortográficos
Orais Interacções (activo) Audições (passivo)
Textos Repetições (activo)

Escritos Horários (passivo) Fotocópias (passivo)


 Publicações (passivo)

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 92


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
UNIDADE 6 de 16 a 19 de Novembro
• Fazer compras • Descrever pessoas
Competências • Perguntar preços • Aconselhar e dar
• Pedir de maneira instruções
polida
Conteúdos semânticos e • A família • Vestuário
lexicais • Preços • Descrições físicas
• Telefone
Conteúdos gramaticais • Conjunções causais, finais e • Imperativo
consecutivas
Conteúdos fonéticos e • [λ] / [ ] • <g, j, lh>
ortográficos
Orais Interacções (activo) Audições (passivo)
Textos Repetições (activo)

Escritos Catálogos (passivo) Fotocópias (passivo)


 Publicações (passivo) Redacção (activo)

UNIDADE 7 de 23 a 26 de Novembro
• Indicar direcções • Seguir um mapa
Competências • Reconhecer • Dar instruções
instruções
Conteúdos semânticos e • Cidade • Movimentação e deslocações
lexicais
Conteúdos gramaticais • Imperativo de verbos • Verbos de movimento.
irregulares Regência
Conteúdos fonéticos e • [z] Ligação • <-s,-z>
ortográficos
Orais Interacções (activo) Audições (passivo)
Textos Repetições (activo)

Escritos Plantas de cidade e mapas (passivo)


 Fotocópias (passivo)

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 93


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
UNIDADE 8 de 30 de Novembro a 3 de Dezembro
• Falar sobre acontecimentos • Desenvolver a compreensão
Competências passados oral
• Exprimir opinião
Conteúdos semânticos e • Tradições • Hábitos
lexicais • Costumes
Conteúdos gramaticais • P.P.S.: ser, ir, estar, ter • Pretérito imperfeito de
• P.P.S. (verbos indicativo
regulares)
Conteúdos fonéticos e • Pronúncia do <n> final de palavra
ortográficos
Orais Acções no passado (activo)
Textos
Escritos Acções no passado (activo)

UNIDADE 9 de 9 a 14 de Dezembro
• Falar de acções passadas • Relatar factos passados,
Competências • Falar de experiências presentes e futuros

Conteúdos semânticos e • Utensílios domésticos • Relato de acções no passado


lexicais • Relatos
autobiográficos
Conteúdos gramaticais • P.P.S. (verbos irregulares) • Pronomes pessoais de OD
• Pretérito imperfeito de • Colocação do pronome
indicativo (revisão) (revisão)
Conteúdos fonéticos e • Redução vocálica
ortográficos
Orais Hábitos no passado (activo)
Textos
Escritos Hábitos no passado (activo)
 Textos narrativos (passivo)

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 94


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
de 16 a 17 de Dezembro
Revisão global
Revisão daqueles conteúdos e destrezas que assim o precisarem

b) Criterios de avaliación e calificación


Para superar o curso e obter o diploma, esíxelles aos alumnos unha porcentaxe
mínima de asistencia ás clases de 80% sobre o total.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 95


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
METODOLOXÍA DIDÁCTICA

De acordo co establecido no artigo 8.º do Decreto 191/2007, e nos currículos de


nível básico, intermédio e avanzado, a programación será desenvolvida con respecto polos
seguintes principios metodolóxicos:
- Ensino a adultos, polo que será necesario facer explícita a metodoloxía
xustificándoa para a obtención dos obxectivos das actividades propostas.
- Ensino orientado ao desenvolvemento de destrezas linguísticas comunicativas en
lingua portuguesa, por medio de situacións comunicativas reais ou simuladas na aula, coa
participación activa do alumnado.
- Ensino do idioma portugués desde unha perspectiva de uso da lingua como
instrumento de comunicación. Xa que logo, a lingua portuguesa deberá ser sempre a lingua
utilizada nas aulas, xa desde o primeiro ano. Tentarase que os alumnos se expresen en
portugués sempre que posible, de modo a que a lingua sexa considerada un vehículo
natural de comunicación e non unha disciplina teórica sen utilidade fóra das aulas.
- Metodoloxía orientada á acción, de acordo co Marco Europeu Común de
Referencia. Por tanto, empregaremos un método activo que lles dea o protagonismo aos
alumnos.
- Fomento da autonomía do alumnado para mellorar a súa capacidade de
comunicación en lingua portuguesa dentro e fora da aula, para encontrar as súas propias
estratexias de aprendizaxe, e para asumir a responsabilidade da súa aprendizaxe. Para o
tal, realizaranse actividades de autoavaliación que sirvan para determinar o nivel de
competencia nas distintas áreas e destrezas, axudando así os alumnos a definir as propias
necesidades de aprendizaxe, etc. Foméntase así o desenvolvemento da autonomía na
aprendizaxe e respéctase a necesidade que teñen os alumnos de seren tratados como
persoas autónomas e capaces de dirixir a súa propia aprendizaxe e relacionar o aprendido
na aula coa súa experiencia vital.
- O docente é un orientador que acompaña e aconsella os alumnos no seu proceso
de descubrimento e adquisición da lingua, propondo tarefas e experiencias de aprendizaxe
significativas, e non un simple transmisor de coñecementos. A función dos profesores será
presentar, informar, organizar, animar e avaliar continuamente o proceso de ensino-
aprendizaxe, tentando sempre que as aulas favorezan a sociabilidade e a interacción entre
os alumnos, a motivación para a aprendizaxe, xuntamente coa comunicación real.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 96


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
- Uso preferente de materiais auténticos, a fin de que os alumnos: 1. sintan o
portugués como o que é, unha lingua natural usada para comunicarse; 2. teñan modelos
verdadeiros que seguir para mellorar e corrixir a comprensión e a expresión. O manual será
apenas un punto de partida, pois deben utilizarse outros materiais didácticos que
presenten, alarguen, reforcen ou revexan os contidos deste: diálogos, material audiovisual,
música, filmes, fotografías, textos de diversos tipos –publicidade, BD, artigos xornalísticos–
ou material producido polos profesores. O uso de todos estes recursos motivará os
alumnos no proceso de aprendizaxe, non só da lingua portuguesa como tamén da cultura,
e os encamiñará na auto-aprendizaxe, fornecéndolles multitude de “inputs” diferentes que
contribúan a construir o seu acervo lusófono.
- Os contidos serán integrados en tarefas e actividades comunicativas.
- En todas as unidades didácticas se deberá incluir, obrigatoriamente, a práctica de
todas as destrezas que se avalían nas probas dos diferentes cursos –comprensión oral e
expresión e interacción oral, comprensión de lectura e expresión escrita e
interacción escrita- a partir de textos e simulacións/situacións relacionados cos contidos
vistos e que inclúan o tipo de preguntas de que cada unha das probas da avaliación pode
constar. Deste modo, os alumnos son entrenados nas destrezas das que son avaliados e
no modo en que posiblemente serán avaliados delas.

RECURSOS DIDÁCTICOS
O Departamento de Portugués –isto é, os seus profesores e alumnos- conta cos seguintes
recursos didácticos, distribuídos físicamente entre o despacho que comparte con alemán, a
Biblioteca e os pontos de lectura:
a) Libros de texto: Inclúen tanto os manuais escollidos para o ano lectivo 09-10
como os escollidos en cursos anteriores e mesmo métodos nunca determinados como libro
de texto oficial; entre todos eles: Português S.XXI, Aprender Português, Navegar em
Português, Português Sem Fronteiras, Bem-Vindo, Olá! Como Está?, Português para
Todos, etc.
b) Libros de lectura: No despacho cóntase con un exemplar de cada un dos
diferentes libros de lectura propostos en cada curso, ademais de algunhas outras obras
consideradas de interese. Na biblioteca, alén de existiren un ou dous exemplares dos libros
de lectura propostos en cada curso, os alumnos dispoñen de outros materiais de lectura:
obras literarias, BDs, libros de literatura instrumental. Nos pontos de lectura existen estas
publicacións: National Geographic, Cosmpolitan Bolso, Exame Informática, Público
(edicións de sábado e domingo).
DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 97
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
c) Material didáctico, sobre aspectos da sociedade e cultura dos países lusófonos,
as distintas destrezas e competencias; entre eles: Manual de Fonética, Praticar Português,
Vamos lá Começar, Vamos lá Continuar, Actualidade em Português, mapas de Portugal,
láminas de vocabulario, transparencias, métodos interactivos en cd-rom/dvd...
d) Obras de referencia, tales como dicionarios monolingües: Houaiss, Aurélio, Da
Academia das Ciências de Lisboa; bilingües: Porto, Everest-Vértice; gramáticas: Cunha e
Sintra, Theyssier, Mateus; prontuarios e libros de consulta; guías sobre a natureza; libros
de historia, arte, etc. dos países lusófonos.
e) Material audiovisual: filmes, series de tv e documentarios, tanto en dvd coma en
vhs, e cds de música.
f) TIC: Os profesores de portugués dispoñen de un único ordenador, conectado a
internet e con lector de dvds. Ademais, a Escola tampouco non dispón aínda dunha sala
multimedia. A dotación de TIC para os alumnos tamén é pobre e desfasada, con algúns
ordenadores na zona de autoaprendizaxe da biblioteca. Xa que logo, todos os directamente
implicados en afianzar o uso das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe nos centros
públicos deberíamos facer un esforzo xa non por aproveitalas, mais primeiramente por
facelas realidade.

h) Bibliografía 09-10

PRIMEIRO BÁSICO
• BREYNER ANDRESEN, Sophia de Mello, A Noite de Natal. Ed. Figueirinhas.
• BREYNER ANDRESEN, Sophia de Mello, A Menina do Mar. Ed. Figueirinhas.
• MARQUES DIAS, Helena, Um Dia Diferente. Lidel Ed. Técnicas.
• BALTAZAR, Raquel, Os Gaiatos. Lidel Ed. Técnicas.

Aqueles alunos que quiserem propor algum outro título, consultem com o/a professor/a.

Manual: Português S. XXI 1. Lidel Ed. Técnicas.

SEGUNDO BÁSICO
• AMADO, Jorge, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Publicações Dom Quixote.
• ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner, Contos Exemplares. Ed. Figueirinhas.
• RUI, Manuel, Quem me Dera Ser Onda. Ed. Cotovia.
• SABINO, Fernando, O Menino no Espelho. Edicións Laiovento.
• SARAMAGO, José, O Conto da Ilha Desconhecida. Ed. Caminho.
• Qualquer título da colecção de Astérix. Ed. ASA.

Aqueles alunos que quiserem propor algum outro título, consultem com o/a professor/a.

Manual: Português S. XXI 2. Lidel Ed. Técnicas.


DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 98
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
PRIMEIRO INTERMÉDIO
• BOUVET, J. F., Sobre o Ferro nos Espinafres e Outras Ideias Feitas. Ed. Gradiva.
• CORREIA, C. Pinto, Adeus Princesa. Relógio d’Água Editores.
• QUEIRÓS, Eça de, O Crime do Padre Amaro. Ed. Europa-América.
• DE CARVALHO, Mário, O Caso do Beco das Sardinheiras. Ed. Caminho.
• FIOLHAIS, C., Universo, Computadores e Tudo o Resto. Ed. Gradiva.
• VARATOJO, J.F., O Pequeno Livro da Saúde Natural. Ed. Gradiva.
• Qualquer título da colecção de Astérix. Ed. Asa.

Aqueles alunos que quiserem propor algum outro título, consultem com o/a professor/a.

Manual: Português S. XXI 3. Lidel Ed. Técnicas.

SEGUNDO INTERMÉDIO
• ALVES, Laurinda, Atitude Xis. Oficina do Livro.
• BRANCO, Camilo, Amor de Perdição. Porto Editora.
• CARDOSO, Miguel Esteves., A Causa das Coisas. Ed. Assírio & Alvim.
• EDNEY, A., 101 Sugestões. Como Cuidar do seu Gato. Civilização Editora.
• FOGLE, Bruce, 101 Sugestões. Como Cuidar do seu Cão. Civilização Editora.
• GREENWOOD, Pippa, 101 Sugestões. Jardinagem Prática. Civilização Editora.
• GONZÁLEZ, Federico J., Reflexões de um Espanhol em Portugal. Ed. Dom Quixote.
• HORTA, M. Teresa, Antologia Pessoal. 100 Poemas. Ed. Gótica.
• OLIVEIRA, Nelson Faria de, Como Falar Bem em Público.
• QUEIRÓS, Eça, O Primo Basílio. Ed. Europa-América.

Aqueles alunos que quiserem propor algum outro título, consultem com o/a professor/a.
Manual: SEM MANUAL.

PRIMEIRO AVANÇADO
• ALMEIDA, Germano, O Testamento do Senhor Napomuceno da Silva Araújo. Ed. Caminho.
• AMADO, Jorge. Farda, Fardão, Camisola de Dormir. Ed. Dom Quixote / Ed. Europa-América.
• ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner, O Búzio de Cós e Outros Poemas. Ed.Caminho.
• JOHNSON, Spencer, Quem Mexeu no Meu Queijo. Ed. Pergaminho.
• PEDROSA, Inês, Nas tuas Mãos. Ed. Dom Quixote.
• PINTO, Margarida Rebelo, Sei Lá. Ed. Oficina do Livro.
• REZOLA, Maria Inácia, 25 de Abril – Mitos de uma Revolução. A Esfera dos Livros.
• ROSA, Frederico Delgado, Humberto Delgado. A Esfera dos Livros.
• SARAMAGO, José, Os Poemas Possíveis. Ed. Caminho.
• SOUSA TAVARES, Miguel, Equador. Ed. Oficina do Livro.

Aqueles alunos que quiserem propor algum outro título, consultem com o/a professor/a.

Manual: SEM MANUAL.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 99


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
SEGUNDO AVANÇADO
• AGUALUSA, Eduardo, O Vendedor de Passados. Ed. Caminho.
• ANTUNES, António Lobo, As Naus. Ed. Dom Quixote.
• COUTO, Mia, Estórias Abensonhadas. Ed. Caminho.
• DE ANDRADE, Eugénio, Antologia Breve. Ed. Fundação Eugénio de Andrade.
• FERNANDES, Alexandre, Guia para uma Culinária Saudável. Livros Horizonte.
• FONSECA, Rubem, A Confraria dos Espadas. Ed. Campo das Letras.
• JORGE, Lídia, A Costa dos Murmúrios. Ed. Dom Quixote.
• MARQUES, António Eduardo, O Guia Prático das Redes Locais e Wireless. Centro Atlântico.
• PEPETELA, Mayombe. Ed. Dom Quixote.
• PINTO, Margarida Rebelo, Não Há Coincidências. Oficina do Livro.
• PINTO, Margarida Rebelo, Alma de Pássaro. Oficina do Livro.
• PIRES, José Cardoso, Balada da Praia dos Cães. Ed. Dom Quixote.
• SARAMAGO, J. Ensaio sobre a Lucidez. Ed. Caminho.

Aqueles alunos que quiserem propor algum outro título, consultem com o/a professor/a.

Livro de apoio: TAVARES, Ana e MALCATA, Hermínia, A Actualidade em Português. Lidel Ed. Técnicas.

O Departamento reserva-se o direito a suprimir ou substituir qualquer um destes títulos se, por
problemas de distribuição ou de outro tipo, o considerasse necessário.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
A partir do recoñecemento da diversidade como feito universal e necesario,
interprétase a planificación da diversidade no ámbito educativo como factor fundamental
para favorecer un ensino personalizado e para incrementar o carácter enriquecedor da
convivencia entre aos membros da comunidade eductiva en xeral, e do alumnado en
particular, dentro de um cadro de pleno respecto polas súas diferenzas.
Xa que logo, os profesores porán en práctica todas as medidas ao seu alcance (non
hai que esquecer que isto supón un esforzo suplementario) para garantiren o principio de
igualdade de oportunidades a todos os niveis, tanto no que respecta a diferenzas de
carácter ambiental, xeográfico ou social, como no que respecta a diferenzas máis persoais,
en razón das diferentes aptitudes, intereses, conviccións ou valores.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 100


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
1. Medidas de atención ao alumnado de diferentes idades e con niveis
académicos diversos

- Ter presente nas aulas a necesidade de adaptar o ensino aos diferentes


coñecementos e ritmos dos alumnos da EOI, que inclúen persoas de idades e
niveis académicos moi diferentes.
- Utilizar o horario de titorías para atender as necesidades daqueles alumnos que
teñen maior dificultade en acompañar o ritmo do resto dos compañeiros e
esclarecer as dúbidas que poidan ir xurdindo.
- Na proposta de actividades extraescolares, incluír algún obradoiro dedicado a
temas ou destrezas concretos que responda aos intereses particulares dalgún
grupo de alumnos.
- Ofrecer oportunidaes de autoaprendizaxe e información a través da bibliografía
axeitada e do uso das TIC, principalmente, os ilimitados recursos que a Rede
ofrece.

2. Medidas de atención ao alumnado con necesidades educativas


especiais

- Establecemento de medidas educativas preventivas ou rehabilitadores en razón da


deficiencia do/a estudante, que garantan a igualdade de oportunidades no acceso
ao currículum e que propicien unha adaptación deste que sexa funcional, co fin de
favorecer a súa integración académica e social e a súa capacidade de autonomía
persoal.
- No caso de alumnos con deficiencias visuais, pedirase a orientación da ONCE para
adaptar o material ás súas necesidades.
- No caso de alumnos non oficiais, no momento da inscrición deberán presentar un
atestado médico de deficiencia. A escola especificará as condicións en que
realizarán as probas: tempo, materiais, etc., e, se fose o caso, a dispensa dunha
parte da proba.

3. Actualización das medidas de atención á diversidade

- Propiciar a adopción de novas medidas en función das necesidades psíquicas, de


conducta, auditivas, visuais, motoras, etc.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 101


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
4. Utilización das novas tecnoloxías
- Favorecer a utilización das novas tecnoloxías da información e da comunicación,
principalmente no caso de alumnos con limitacións no acceso e transmisión da
comunicación, para garantir as vías de información e os procesos de adecuada
comunicación
- Utilización dos recursos disponibles na Rede que lles garantan aos alumnos unha
orientación actualizada acerca das diferentes opcións ou recursos educativos.

5. Coordenación e formación

- Potenciar a coordenación entre os diferentes profesores e co centro.


- Informar a administración das necesidades de formación do profesorado en
relación á atención á diversidade.

MEDIDAS NECESARIAS PARA O USO DAS TIC

Para unha utilización máis adecuada das TIC é necesario promover:


- A utilización frecuente da zona de autoaprendizaxe da Biblioteca.
- A elaboración, por parte dos profesores do Departamento, dunha lista dos recursos
máis importantes disponibles en Internet e de obxectos de aprendizaxe dixital que
os estudantes poidan utilizar na aula de autoaprendizaxe ou a través da internet.
Así mesmo, animarase aos estudantes a investigar, navegar, descubrir, utilizar, a
infinidade de recursos para a aprendizaxe de linguas existentes hoxe en día na
Rede.
- O desenvolvemento de procesos mixtos de aprendizaxe (presencial e virtual) coa
utilización de plataformas de xestión de aprendizaxe (do tipo de Aula Cesga,
Moodle, Dokeos, etc.) que promovan máis oportunidades de interacción fóra da
aula a través da internet.
- O uso dos recursos dixitais existentes no interior da sala de aulas –ordenadores
portátiles, proxectores, pizarras dixitais, etc.

Para todo o cal é absolutamente indispensable o aumento da dotación de material


tecnolóxico de que os profesores de portugués dispoñen, así como a oferta de formación
neses campos para os profesores das EOIs.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 102


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Durante o curso 2009-10, está previsto realizar as seguintes actividades extraescolares:

1. Unha excursión de dous días ao Porto, que incluirá unha ida ao Teatro Nacional de
São João, en data aínda por determinar..
2. Unha excursión de 1 día a algunha localidade do Norte de Portugal (Guimarães,
Ponte de Lima, Barcelos, etc.), en data aínda por determinar.
3. Participar no Magosto da EOI: receitas con castañas, tradicións e costumes
portugueses...
4. Participar na festa de Nadal da EOI: cantigas; concurso de sobremesas.
5. Participar nas actividades propostas polo grupo de traballo da Biblioteca.
6. Participar na semana cultural da EOI:
• Concurso de culinaria (sobremesas non) dos países lusófonos.
• Proxección de algún filme ou documental.
• Algún obradoiro: contacontos, danza tradicional, culinaria...
• Algún espectáculo: música, teatro...
• Maratona fotográfica.
7. Participar nas actividades propostas polo Instituto Camões.
8. Conseguir a colaboración de algún estudante universitario lusófono para lles ofrecer
aos alumnos o contacto cun falante nativo.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 103


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
É responsabilidade dos profesores velar pola boa execución da programación
didáctica, comprobando ao longo e no fin de cada unidade o cumprimento dos obxectivos e
dos contidos. Ademais, unha vez por mes, en Reunión de Departamento, os profesores
realizarán un seguimento da programación, que sirve para verificar o seu correcto
funcionamento, ou, polo contrario, para detectar posibles deficiencias e corrixilas antes de
que poñan en risco o alcance dos obxectivos.
O procedemento de seguimento do desenvolvemento e resultados da programación
adoptado no departamento de portugués segue as seguintes fases:

1ª Seguimento de cada curso


En reunións mensuais de departamento compróbase o desenvolvemento da
programación específica de cada curso, por medio dos datos, as explicacións e a táboa
que todo os profesores entregan por cada un dos grupos que imparten. A táboa de
seguimento contén os seguintes datos:
• Número de clases previstas e número de clases realmente impartidas.
• Os contidos fixados para ese mes na programación e os contidos realmente
impartidos.
• Comentarios do profesor para explicar as posibles incidencias relativas á marcha do
grupo.
Este procedemento permite

• homoxeneizar o desenvolvemento da programación dun curso nos distintos grupos a


través da coordinación entre os profesores encargados;
• avaliar o correcto funcionamento e eficacia da programación para a consecución dos
obxectivos de curso e nivel;
• controlar o desenvolvemento da programación e dar conta do mesmo de xeito
obxectivo e documentado a través dos datos do seguimento.

Ademais, nestas reunións analízanse tamén problemas que poidan ir xurdindo


relativamente á programación (secuenciación ou temporalización inadecuadas para o ritmo
de un grupo; perda ocasional de aulas e modo de corrixir o desfase na programación, etc.),
para corrixilos, ben adaptando a programación ás necesidades específicas dos estudantes,
DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 104
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10
ben tomando acordos sobre mudanzas nos materiais didácticos escollidos, sobre a
metodoloxía, sobre a secuenciación e temporalización dos contidos, etc., acordos que se
recollen na acta da reunión e que serán tidos en conta na memoria final de curso e na
elaboración da programación do seguinte ano lectivo, sempre coa meta de que a
programación se adapte o mellor posible á obtención dos obxectivos establecidos para os
diferentes cursos e niveis.

2ª Posta en común e valoración dos resultados dos seguimentos efectuados por cursos
A partir da información obtida nestas reunións o Xefe de Departamento elabora o
documento de seguimento, un resumo xeral da situación no departamento respecto á
programación, que lle entrega por escrito ao Xefe de Estudos e lle expón aos membros da
Comisión de Coordenación Pedagóxica nas reunións mensuais da mesma.

FORMACIÓN DO PROFESORADO
Segundo o Decreto 191/2007 (CAP III, Art. 12), as actividades formativas dos
profesores membros do departamento considéranse parte das medidas de apoio ao
currículo, que terán como obxectivo o perfeccionamento da práctica educativa. Xa que
logo, os profesores desenvolverán actividades formativas con carácter periódico.
Atendendo ao anterior, a Consellaría realiza unha oferta de actividades formativas
congruente cos programas educativos a través dos CEFORE e outros organismos, que se
dan a coñecer a través de catálogos de publicación anual. Esta oferta formativa está
dirixida ao profesorado interesado individualmente en certas materias, mais rara vez se
adecúan, ben pola temática, ben polo horario, ás necesidades do profesorado das EEOOII.
Pola súa banda, as direccións dos centros elaboran anualmente planos de formación
e actualización (PFAC) que transmiten aos CEFORE locais, onde se recollen as demandas
e propostas específicas de formación por parte dos membros dos claustros. A información
precisa para a elaboración dos PFAC canalízase de xeito formal tanto a través dos
claustros como dos xefes dos distintos departamentos da escola.
Así sendo, a comezos do curso, nunha reunión de departamento, os membros
expresarán as súas necesidades de formación, que a Xefa de Departamento lle transmitirá
á CCP. No fin do curso volverá a preguntárselles aos membros do departamento polas
súas necesidades de formación, e as respostas serán incluídas na memoria final, se for o
caso, co fin de telas en conta na elaboración do próximo PFAC.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS. EOI PONTEVEDRA 105


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2009-10