Isl bmm 3104-LV-

Isl bmm 3104 1.

kemahiran mendengar dan bertutur - konsep, objektif,proses dan bentuk Kemahiran mendengar Konsep
a. Pendengaran merupakan gabungan daripada segala yang didengar difaham dan diingat. b. Pendengaran berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat-peringkat. c. Individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. d. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi menpengaruhi proses pendengaran. e. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang lojik dan berkesan. f. Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. g. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujan-hujah dan bukti-bukti. h. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindak balas positif terhadap muzik, kesusasteraan dan lain-lain aspek seni dan astetika. i. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Kemahiran bertutur, antara lain membolehkan seseorang murid: y y y Mendiskriminasi bunyibunyi bukan bahasa. Mendiskriminasikan unitunit bunyi bahasa. Memahami perkataan, konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik

Kemahiran bertutur
Pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan b. Pertuturan berlaku di peringkat produksi. Ia berlaku setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. c. Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasaan otaknya. d. Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. e. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi, strukturm intonasi dan panguasaan sistem bunyi yang lain.
a.

Objektif

y

Kemahiran bertutur, antara lain membolehkan seseorang murid: (a)menyebut dengan jelas; (b)menyampai atau melahirkan pendapat peribadi; (c)melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat (d)memberi penerangan dan al asan; (e)menunjuk arah; (f)membina soalan untuk mencari maklumat;

y y y y y y y bahasa. (j)Mengadakan perbahasan. (f)Berbual melalui telefon. (g)bertemu ramah. (c)Membina soalan berdasarkan bahan. (e)Menerangkan gambar dan ba han grafik. (o)Teater bercerita. Memahami urutan atau sekuan. Menentukan idea utama / terpenting. (i)Permainan komunikatif. (h)Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. (g)Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Mengingat kembali. (b)Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. (d)Memberi arahan kepada rakan. (k)Perbincangan forum. dan (j)bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. dan (p)Drama . (n)Simulasi. ´ auding´ Mengikut arahan. Membuat inferens dan penyeluruhan. (h)bertukar-tukar pendapat dan maklumat. (l)Memberi taklimat dan ceramah. (i)bertutur secara bertatasusila. Mendengar secara kritikal. Proses & Bentuk Proses mendengar biasanya berlaku dalam empat peingkat: (a) Mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. (b) Memahami bunyi-bunyi tersebut (c) Menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan (d) Bertindak terhadap bunyi-bunyi tadi. (m)Main peranan. Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a)Mengaitkan aksi dengan pertuturan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful