1. Zaman India a.

Panini

-

Panini merupakan salah seorang pendeta India yang mengkaji bahasa Sanskrit. Beliau menulis buku tatabahasa Sanskrit bertajuk Astadhyayi (Delapan Kuliah). Karya beliau mendapat pengiktirafan sarjana linguistik moden kerana menghasilkan sebuah tatabahasa bahasa Sanskrit yang mengandungi banyak unsur pemikiran yang hanya dicetuskan oleh ahli linguistik moden di Eropah.

-

Beliau dijangka hidup sekitar kurun ke -5 hingga ke-7 S.M. Walau bagaimanapun, konsep linguistik yang diperken alkan beliau masih terdapat dalam abad yang ke -20.

-

Dalam salah satu karya beliau menjelaskan 400 buah huraian yang mencakupi tiga bidang linguistik iaitu bunyi, tatabahasa dan makna.

-

Dalam deskripsi beliau juga memperkenalkan bunyi vokal yang panjang dan pendek termasuk ke dalam golongan yang sama, dan tidak dibezakan. Ini dilakukan sekadar membezakan kualiti bunyi vokal tersebut, dan bukan bagi membezakannnya sebagai dua fonem yang berasingan.

-

Kebanyakan

kajian

beliau

adalah

berdasarkan

pemerhatian.

Contohnya unsur jeda (+) dalam perkataan kris+na. Beliau mengatakan semua + didapati wujud sebelum bunyi sengau. Ciri ini dijelaskan dalam deskripsi itu. Kajian Panini terhadap bahasa Sanskrit juga mengenali unsur la in seperti sandi, dan unsur morfem kosong. Akhir sekali, dapat juga dilihat bahawa tatabahasa bahasa Sanskrit beliah adalah ringkas dan konsisten.

manakala bunyi [ l ] m enunjukkan kehalusan dan kelancaran. Plato - Plato mendefinisikan ayat sebagai rentetan kata yang membentuk pemikiran lengkap. - Beliau juga mengakui wujudnya si stem kala. - Plato juga mengarakan bahawa simbolik bunyi memang wujud. Contohnya [ r ] menunjukkan gerak. iaitu onoma (kata nama). Aristotle - Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). beloau menggolongkan kata kepada lapan jenis iaitu kata nama. . sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. Buku ini menjadi buku tatabahasa pegan gan untuk bahasa Yunanui hingga ke hari ini. kata partikel dan kata seru. iaitu benda dengan nama benda. beliau menghasilkan buku tatabahasa Yunani iaitu Techne Grammatike. - Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan hubungan lambang dengan acuannya. di samping memperkenalkan konsep neutral. ganti nama.2. kata kerja. b. c. - Asas-asas tatabahasa inilah yang menjadi asas penulisan buku -buku tatabahasa bahasa-bahasa Eropah pada hari ini. Dionysius Thrax - Beliau menjalankan kajian berdasarkan kepada bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh pemuisi Homer dalam puisinya. Beliau mengajar di Rhodes dan Rom. iaitu logos. Sepanjang kerjayanya mengajar. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesu ai dengan acuannya. kata sendi. Logos terbahagi kepada dua iaitu onoma (kata nama) dan rhema (kata kerja). Dalam buku tatabahasanya. Zaman Yunani a. kata adverba. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. kata adjektif.

3. particium. . Karyanya ini dianggap baku hiingga kini. - Melalui bukunya yang bertajuk De Lingua Latina. Selain fonologi. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. Buku tatabahasa Latin itu lengka p membincangkan pembentukan kata dan ayat. Namun tatabahasa yang beliau hasilkan masih d ijadikan asas tatabahasa Latin hingga ke hari ini. c. beliau telah merumuskan : a. praepositio. Buku tatabahasa Institutiones Grammatikae mempunyai 1000 halaman dan mengandungi 18 jilid. Terrentius Varro dianggap sebagai ahli tatabahasa Romawi paling tulen dalam bahasa Latin. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. b. Terrentius Varro - M. Penggunaan kategori morfologi. Priscia - Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae tel ah membahagikan kelas kata kepada lapan iaitu nomen. Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. M. Daripada segi linguistik moden. pronomen. sintaksis dan etimologi. adverbiu. b. verbum. interjectio dan conjunctto. Zaman Rom (Romawi) a. memang dapat dikatakan kaedah yang digunakannya tidak konsisten kriteria formal atau bentuk kata dan kadang -kadang semantik atau makna. Bahasa itu seragam secara semula jadi.

. - Ada kelebihan dalam pe ngajian seperti itu kerana bunyi-bunyi konsonan tersebut lebih konstan daripada bunyi -bunyi vokal. Beliau adalah seorang ahli leksikografi yang menumpukan tenaga dan pemikiran dalam mengkaji fonetik dan kata. bergantung kepada bunyi konsonan yang berlaku sebelum dan selepasnya.4. Zaman Arab a. Bunyibunyi vokal berubah-ubah dan mempunyai variasi dalam pengucapannya. - Dalam pengajiannya. be liau mendeskripsi bunyi -bunyi bahasa Arab dengan memilih bunyi-bunyi konsonan sahaja. Al Khalil - Al-Khalil merupakan seorang sarjana Arab yang terkemuka dalam ilmu linguistik. dan bunyi-bunyi vokal diberi fungsi yang memberi perbezaan-perbezaan terhadap konsonan tersebut. Beliau memberi perhatian yang mendalam dan meluas terhadap bunyi konsonan.

Ini dilakukan dengan menggunakan tatabahas a Latin susunan Priscian sebagai acuan membina tatabahasa lain. sebarang kesimpulan mengenai tatabahasa hendaklah berdasarkan logik. Usaha ini juga menjadi bukti pengaruh agama Kristian terhadap kaedah menganalisis bahasa -bahasa bagi memenuhi keperluan mengembangkan agama Kristian. b.5. Wales dan Iceland. Pengaruh agama Kristian - Kitab Injil diterjemahkan kepada beberapa buah bahasa tempatan. Zaman Pertengahan a. Golongan Medistae - Golongan Medistae mengagungkan semantik. Oleh itu sesebuah ayat yang dihasilkan hendaklah terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Tatabahasa semua bahasa dianggap sama walaupun dapat berubah secara kebetulan. Kajian tatabahasa pada masa itu menggabungkan sintaksis dan logik. Golongan Spekulatif - Golongan Spekulatif menganggap bahawa kata tidak mewak ili rujukan secara langsung. . Mereka berpendirian. Hasil ini adalah satu bahan bertulis yang diunakan untuk kajian linguistik. c. Salah satu konsep falsafah yang digunakan bagi menentukan ayat ialah dengan membincangkan kesempurnaan sesuatu ayat yang dihasilkan. Falsafah digunakan dalam mengkaji bahasa. Mereka menganggap kunci analisis bahasa ialah peralihan f ikiran ke dalam bunyi melalui kata dan ujaran. seperti yang dilakukan ke atas bahasa Eire. Ini lebih dikenali sebagai koligasi atau saling berdampingan pada masa ini. Kata hanya mewakili benda dalam cara dan aksi. Kata-kata daripada golongan yang berlainan disatukan menjadi ayat. yakni rumus tatabahasa mestilah logikal.

iaitu daripada segi pergeseran bunyinya.6. Zaman Perbandingan a. - Kesimpulan yang dilakukan oleh sarjana bahasa mengenai fenomena bahasa melalui kajian terhadap ciri -ciri bahasa. Segala -galanya diselesaikan dengan membuat kesimpulan yang didasarkan kepada hujah -hujah logik. Misalnya : Bahasa µemak¶ µdua¶ µtiga¶ Yunani Latin Rusia Inggeris meter mater mater mother duo duo dva two tries tres tri three - Sarjana-sarjana perbandingan bahasa mengkaji persamaan ini dan membuat kesimpulan mengenai unsur-unsur yang sama dalam katakata tersebut. - Daripada pengamatan tersebut. . dan tidaklah dengan membuat penyelidikan terhadap bahasa itu sendiri. ahli dakwah agama Kristian mula berusaha mengembangkan agama Kristian ke wilayah-wilayah penjajahan mereka. - Mereka membuat kajian perbandingan kata-kata dna melihat banyak persamaan berntuk kata. Jacob Grimm. Persamaan kata -kata itu dapat dikatakan sama dengan bunyi yang terdapat dalam bahasa -bahasa Eropah. Ini menyebabkan para sarjana Eropah mengetahui bahasa -bahasa itu tidak tetap dan sentiasa berkembang. Karl Verner - Para sarjana ini menjalankan kajian terhadap bahasa dengan menggunakan logik. mereka dapat membuktikan bahawa bahasa Sanskrit dan bahasa Eropah berasal daripada induk iaitu Indo Eropah. - Apabila kuasa Eropah mula menjelajah kawasan baharu di luar Eropah. maka bolehlah dikatakan suatu aliran baharu mengenai kajian bahasa bermula. Hermann Grassman. - Dari situ bermulanya kepentingan menterjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa-bahasa kawasan jajahan tersebut.

Langue pula terdiri daripada ciri-ciri parole yang umum dalam sekelompok parole daripada bahasa yang sama. di samping ciri-ciri yang membezakan setiap penutur individu. Istilah langue bererti bahasa manakala parole sama pengertiannya dengan loghat.7. . - Beliau membezakan kajian llinguistik secara sinkronik dan dikronik. Beliau membuat kajian linguistik perbandingan. garis -garis lakar dikatakan bahan grafik dan lain -lain bagi sesebuah bahasa. - Parole terdiri daripada ciri-ciri bahasa yang sama terdapat dalam pertuturan beberapa penutur loghat yang sama. tulisannya di antara 1878 -1924 yang dikarang dalam bentuk sebuah memoir. beliau menimbulkan perbezaan antara langue dan parole. kita mengkaji bentuknya. Manakala. dikronik ialah kajian mengenai sistem bahasa. Bantuk pula ialah pola -pola perhubungan yang abstrak ditentukan oleh sesuatu bahasa itu ke atas bahannya. emmbicarakan darihal sistem vokal primitif dalam bahasa proto Indo-Eropah. - Pertama. Sinkronik bermaksud kajian mengenai sesuatu item dalam bahasa. - De Saussure juga mengatakan bahawa bahasa mempunyai bahan dan bentuk. Bunyi-bunyi yang dituturkan itu adalah bahan bunyi. kita mengkaji pola -pola pembentukan perkataan daripada bahan bunyi ini. Begitu jugalah pola-pola ayat tatabahasa adalah bentuk -bentuk dalam bahasa. Pengaruh beliau terlihat dalam dua hal. Apabila kita mengkaji fonetik atau bunyi bahasa Melayu. Kemudian baharulah beliau mendapat ilham baharu dan memulakan kajian linguistik deskriptif struktur. - Kedua. Zaman Pembaharuan a. Kita d apat melihat ciriciri yang dikongsi bersama oleh penutur-penutur tersebut. Ferdinand de Saussure - Beliau hiidup pada akhir abad ke -19 dan awal abad ke -20.

Pada tahun 1933. E. L.Sapir - Sapir mendapat pengetahuan asas dalam bidang Fonologi di Jerman tetapi dipengaruhi oleh F. sarjana ini menerbitkankan buku Language yang mengungkapkan pandangan behaviorismenya tentang fakta bahasa. Dalam buku F.b.Boas yang bertajuk Handbook of the American Languages (1971) yang memberikan kaeda h-kaedah secara sistematis bagaimana mendeskripsi bahasa. Artikelnya juga banyak diterbitkan dalam jurnal Language yang didirikan oleh Linguistic Society of America tahun 1924. d. Beliau turut mengkaji bahasa -bahasa orang asli Amerika. yakni stimulus-response atau rangsangan-tanggapan. Pada tahun 1914. Oleh itu deskripsi yang berlainan hendaklah dilakukan dan tidak semata-mata menggunakan sistem tatabahasa bahasa Eropah sebagai kerangka untuk se mua. Bloomfield (1887-1949) mendominasi dunia linguistik melalui karyanya. - Buku ini mementingkan pendekatan kajian dari segi antropologi dan melihat bahasa dan fungsinya daripada segi sesuatu masyarakat yang menggunakannya. iaitu suatu kenyataan yang menunjukkan bahawa semua bahan kajian hendaklah dapat diperhatikan dan dapat dianalisis dan ditentukan secara empiris. F. Beliau menerangkan yang bahasa -bahasa sebenarnya berbeza -beza dan tidak serupa. c.Boas. Bloomfield menulis buku An Introduction to Linguistic Science. L.Boas Perkembangan linguistik di Amerika Syarikat dipengaruhi oleh kajian yang dijalankan pada zaman yang lebih awal. . Bloomfield memperlihatkan dengan jelas konsep sains dalam kajiannya. Bloomfield - Bloomfield ialah sarjana yang bertanggungjawab mengangkat linguistik menjadi suatu bidang kajian yang tersendiri. Beliau menulis bukunya yang pertama Language (1881).

Dalam tatabahasa transformasi ini kita perlu memahami beberapa konsep am. - Walau bagaimanapun. Firth percaya yang teorinya dapat digunakan pada semua peringkat analisis linguistik. g. Noam Chomsky - Tatabahasa transformasi diperkenalkan oleh Chomsky pada tahun 1957 dalam bukunya bertajuk Syntactic Structures. Usaha inilah yang dipaparkan oleh Harris dalam bukunya Structural Linguistics (1951). bahasa diertikan sebagai mengandungi ayat -ayat yang diterbitkan. Firth - Firth mengutarakan konsep dan pendekatannya sendiri dalam mengkaji bahasa. - Ini kerana. J.e.Harris mengikut langkah Bloomfield melanjutkan usaha bagi menjalankan kajian linguiatik struktural. f. Kita perlu menerima apa yang dimaksudkan dengan ayat yang gramatis dan yang tidak gramatis dalam bahasa kita menurut ukuran seorang penutur bahasa ibunda. Beliau menumpukan perhatian terhadap dua perkara. Ayat-ayat ini dibentuk daripada unsur-unsur yang terhad bilangannya. Pada hakikatnya ayat dapat dipanjangkan seberapa yang mungkin. .R. iaitu Analisis Prosodi dala m mengkaji tatabahasa dan juga keperihalan keadaan dalam mengkaji makna. S. - Beliau memberi tekanan kepada langkah -langkah yang dijalankan bagi mewujudkan suatu kaedah mengkaji tatabahasa secara saintifik. Berkaitan dengan ini kita menganggap bahawa ada beberapa proses operasi delam membentuk ayat -ayat tersebut dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. t eorinya hanya dijalankan secara meluas dalam bidang fonologi dan kurang dalam bidang lain. Harris - S.

Bloomfield. Abjad Brahmin telah digunakan seja k abad ke-5 S. Pembelajaran bahasa digunakan untuk tujuan ritual. regular dan logik. iaitu ciptaan Tuhan. Zaman Yunani Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 S. bersifat se mula jadi. Noam Chomsky dan Charles Fillmore. zaman yunani. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. zaman pertengahan dan zaman pembaharuan.. peringkat perkembangan dan peringkat pemodenan. Pada peringkat perkembangan pula melibatkan abad ke-18.Bagaimana wujudnya bahasa? . L. Pada peringkat awal melibatkan lima zaman iaitu zaman india.M.Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda / perkara yang dilambangkan? . Abjad ini terdiri daripada 46 huruf dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui openyerapan tatacara empiris. Zaman India Piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. abad ke-19 dan tahun 80 -an.Pike.Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat iaitu peringkat awal. zaman romawi. Kenneth L. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut Thesei pula . Ini telah menimbulkan persoalan : .M.Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut Phusei mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. Manakala. pada peringkat pemodenan melibatkan sarjana linguistik yang ternama seperti Ferdinand De Saussure.Mengapa bahasa manusia tidak sama? . Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda.

Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. verbum (kata kerja). motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. Terrentius Varro. tidak seragam dengan pelbagai kelainan. Mereka membahagikan kata kepada empat. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkem bang. Zaman Rom (Romawi) Wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. situasi . Antaranya ialah syair suci Hemero s yang berjudul Iliad dan Odyssey. kelas kata telah ditambah daripada lapan menjadi sembilan. dan arthron (kata sandang). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. Ini bermakna. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal s eperti Applonius Discollus. Semua kajian berasaskan teks kuno. iaitu nomen (kata nama). iaitu : Senainon : tanda dan simbol Semainomenon atau lekton : makna Pragma atau tungchanon : hal luaran. wujud secara konvensyen. syndesmoi (kata hubung).mengatakan bahawa bahasa bukan natural. Priscia dan Donatus Pada zaman Romawi. Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. pengkodifikasian pemikiran. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. M. iaitu tambahan numerilia (kata bilangan).

dipelajari unutk maksud p edagogi dan kajian ilmiah. Laporan tentang bahasa Asia telah dikertengahkan oleh penyebar agama Kristian. diskusi orang alim dan golongan aristokrat.Zaman Pertengahan Tujuan bahasa zaman ini adalah untuk mengenal pasti penyesua ian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. Bahasa Latin menjadi syarat unutk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. . Romawi dan Slavia. Petanda zaman ini ialah sekolastik. Zaman Pembaharuan Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. bahasa Cina. Diskusi bahasa pada zaman ini dipelopori oleg golongan Mediatae dan golongan Spekulatif. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Wakru pagi pengajaran. falsafah dan kesusasteraan. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. Bahasa dan budaya klasik Dua perkara penting pada zaman ini ialah : Penguasaan tiga bahasa iaitu Yunani. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. bahasa India dan bahasa di Nusantara. Latin dan Ibrani. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. Empat yang terbesar ialah Yunani. waktu petang perdebatan. Jerman. Cendikiawan zaman ini mengagungkan humanisme. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara.

antara la in Ferdinand de Saussure. Afrika (bahasa -bahasa Afrika) dan Asia (bahasa-bahasa Papua dan bahasa banyak negara di Asia). tetapi juga merupakan seorang tokoh gerakan strukturalisme. Para ahli linguistik Amerika mempelajari bahasa-bahasa suku Indian secara deskriptif dengan cara menguraikan struktur bahasa. 3. tetapi penelitian antar a disiplin juga berkembang. Tatabahasa merupakan bahagian ilmu dengan pembidangan yang semakin rumit. Sarjana ini buka sahaja dikenali sebagai bapa linguistik modern. makro linguistik. tetapi juga kepada bahasa yang ada di dunia seperti di Amerika (bahasa bahasa Indian). Orang Amerika banyak yang menaruh perhatian pada masalah bahasa.Zaman abad 20 Pada abad 20 penelitian bahasa tidak ditujukan kepada bahasa Eropah sahaja. Kaum Junggramatiker merekonstruksi bahasa-bahasa proto di Eropah mempengaruhi pemikiran para ahli linguistik abad 20. 2. Afrika. pada akhir abad 20 penelitian yang bersifat fungsionalis juga cukup menonjol. Gerakan strukturalisme dari Eropah ini berpengaruh sehigga ke benua Amerika. Dalam strukturalisme . Otonomi ilmiah makin menonjol. Penelitian meluas ke bahasa -bahasa di Amerika. . bahasa dianggap sebagai sistem yang berkaitan (system of relation). Secara garis besar dapat dibedakan atas mikrolinguistik. dan sejarah linguistik. Pendekatan dalam meneliti bersifat strukturalistis. Antara ciri-cirinya ialah : 1. Prinsip dalam meneliti adalah deskripsi dan sinkronis . Kajian bahasa di Amerika pada abad 19 dipengaruhi oleh hasil kerja sarjana Eropah dengan nama deskriptivisme. Penelitian teoretis sangat berkembang. 4. 6. dan Asia. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful