‫نوزدهمین همايش سالنه مهندسي مکانيک ايران‪ISME2011 ،‬‬

‫ايران‪ ،‬بیرجند‪ ،‬دانشگاه بیرجند‪ 20 ،‬لغايت ‪ 22‬ارديبهشت ‪1390‬‬

‫‪ISME2011-XXXX‬‬

‫ينازنين ‪ 14‬سیاه وسط چين(‬
‫عنوان مقاله در حداکثر ‪ 15‬کلمه )قلم ب ‌‬
‫ينازنين ‪ 10‬سیاه وسط چين(‬
‫نویسنده اول ‪ ،1‬نویسنده دوم ‪ ،2‬نویسنده سوم ‪) 3‬قلم ب ‌‬
‫ينازنين ‪ 10‬معمولی وسط چين(‬
‫‪1‬آدرس نویسنده اول‪ ،‬نام دانشگاه ‪ /‬موسسه‪ ،‬ایمیل نویسنده اول )قلم ب ‌‬
‫ينازنين ‪ 10‬معمولی وسط چين(‬
‫‪2‬آدرس نویسنده اول‪ ،‬نام دانشگاه ‪ /‬موسسه‪ ،‬ایمیل نویسنده اول )قلم ب ‌‬
‫ينازنين ‪ 10‬معمولی وسط چين(‬
‫‪3‬آدرس نویسنده اول‪ ،‬نام دانشگاه ‪ /‬موسسه‪ ،‬ایمیل نویسنده اول )قلم ب ‌‬

‫چکیده‬
‫ينازنين‬
‫چکیده در حداکثر ‪ 250‬کلمه با قلم ب ‌‬
‫معمولی ‪ pt 11‬تایپ شود‪.‬‬

‫سيستم واحدها‬
‫نالمللی‪ 2‬بوده و‬
‫سيستم واحد قابل قبول سيستم بي ‌‬
‫در مواقع ضروری معادل آن در سيستم واحدهای‬
‫هکار رود‪.‬‬
‫ديگر در داخل پرانتز ب ‌‬

‫واژه های کلیدی‬
‫واژه های کلیدی به تعداد حداکثر ‪ 5‬واژه پس از‬
‫چکیده درج شود‪.‬‬

‫معادلت‬
‫هگذاری‬
‫هترتيب از ابتدا تا انتها شمار ‌‬
‫معادلت بايد ب ‌‬
‫شوند‪ .‬شماره معادلت بايد در انتهای سمت راست‬
‫هر ستون و در امتداد خط حاوی معادلت در پرانتز‬
‫قيد شود‪.‬‬
‫‪Pυ = RT‬‬
‫)‪(1‬‬

‫هسازی مقاله‬
‫آماد ‌‬
‫مقالت فارسی به زبان فارسی و مقالت انگليسی‬
‫الزاما به زبان انگليسی ارائه خواهند شد‪.‬‬
‫اندازه حروف عنوان مقاله ‪ pt 14‬با قلم‬
‫ينازنين سياه وسط چين انتخاب شود‪ .‬اندازه‬
‫ب ‌‬
‫حروف نام نويسنده يا نويسندگان مقاله ‪ pt 10‬با‬
‫ينازنين سياه‪ ،‬عنوان علمی نويسنده)گان( و‬
‫قلم ب ‌‬
‫ينازنين ‪ pt 10‬تايپ شود‪.‬‬
‫نام مؤسسه نيز با قلم ب ‌‬
‫ينازنين و قلم مقالت‬
‫قلم مقالت فارسی ب ‌‬
‫انگليسی تايمز هستند اندازه حروف متن اصلی‬
‫فارسي ‪ pt 11‬و متن انگليسي ‪ pt 10‬انتخاب شود‪.‬‬
‫شماره شناسایی مقاله با قلم آریال ‪ pt 11‬باشد‪.‬‬
‫هصورت دوستونه‬
‫مقالت بر روی صفحه ‪ A4‬و ب ‌‬
‫هصورتی که ‪ 20‬ميليمتر از بال‪ ،‬پائين‪،‬‬
‫تايپ شوند‪ ،‬ب ‌‬
‫چپ و راست فاصله داشته و فاصله دو ستون از‬
‫یتوانند از‬
‫یمتر ‌باشد‪ .‬نويسندگان م ‌‬
‫يکديگر ‪10‬ميل ‌‬
‫ببندی مقاله خود استفاده‬
‫نمونه حاضر برای قال ‌‬
‫‪1‬‬
‫های‬
‫نمايند‪ .‬درضمن فاصله بين خطوط يک فاصل ‌‬
‫يباشد‪ .‬اولين خط از پاراگراف ابتدايي هر بخش‬
‫م ‌‬
‫فها‬
‫نياز به تورفتگي ندارد ولي براي ساير پاراگرا ‌‬
‫از تورفتگي به اندازه ‪ mm 5‬استفاده نمائيد‪.‬‬
‫عناوين هر بخش از ابتدای ستون و بدون رها‬
‫نمودن فاصله تايپ شود‪ .‬تايپ عنوان هر بخش با‬
‫ينازنين سياه ‪ pt 11‬تايپ شود‪ .‬برای عنوان‬
‫قلم ب ‌‬
‫شها از تزئيناتي مانند جعبه‪ ،‬زيرخط و‬
‫مقاله و بخ ‌‬
‫غيره استفاده نشود‪ .‬عناوين اصلی مقاله مطابق با‬
‫ترتيب ذکرشده در ابتدای اين بخش هستند‪ .‬بين‬
‫عنوان و متن هر بخش خطی رها نگردد‪ .‬عناوين‬
‫گتر از متن‬
‫فرعی هر بخش لزم نيست پر رن ‌‬
‫اصلی مقاله باشد‪ .‬بين هر دو بخش مقاله‪ ،‬به‬
‫عنوان مثال مقدمه و بدنه اصلی مقاله‪ ،‬يک خط‬
‫هکار بردن‬
‫رها شود‪ .‬در مقالت به زبان فارسی از ب ‌‬
‫کلمات انگليسی در داخل متن اجتناب شده و‬
‫معادل فارسي آنها مورد استفاده قرار گيرد‪ .‬در‬
‫صورت نياز واژه انگليسي در پاورقی با ذکر شماره‬
‫تايپ شود‪ .‬اندازه حروف پاورقي ‪ pt 9‬با قلم تايمز‬
‫است‪.‬‬

‫سها‬
‫لها‪ ،‬نمودارها و عک ‌‬
‫لها‪ ،‬شک ‌‬
‫جدو ‌‬
‫یبايست در داخل کادر‬
‫لها همانند متن اصلی م ‌‬
‫شک ‌‬
‫مشخص شده جا داده شوند‪ ،‬بعلوه اعداد‪ ،‬حروف‬
‫و علئم آنها بايد خوانا و قابل رؤيت باشند‪ .‬کليه‬
‫لها در اولين مکان مناسب بعد از‬
‫لها و جدو ‌‬
‫شک ‌‬
‫لها و‬
‫رجوع به آنها آورده شوند‪ .‬تمامی جدو ‌‬
‫هترتيب با عدد شماره گذاری شوند‪.‬‬
‫لها بايد ب ‌‬
‫شک ‌‬
‫لها بالنويس داشته‬
‫لها بايد زيرنويس و جدو ‌‬
‫شک ‌‬
‫باشند‪ .‬بين خط پايانی توضيح شکل و يا انتهای‬
‫جداول و ادامه متن بايد يک خط رها شود‪ .‬جدول ‪1‬‬
‫يباشند‪.‬‬
‫ههاي براي شكل و جدول م ‌‬
‫و شكل ‪ 1‬نمون ‌‬
‫ينازنين ‪(pt 10‬‬
‫جدول ‪ :1‬مثالي از يك جدول )فونت ب ‌‬

‫مساحت )‪m‬‬
‫‪(2‬‬

‫ردي‬
‫ف‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫نتايج‬
‫اين بخش شامل ارائه نتايج تحقيق و مباحث‬
‫يباشد‪.‬‬
‫مربوط به آنها م ‌‬
‫عبندي‬
‫هگيری و جم ‌‬
‫نتيج ‌‬
‫عبندي نتايج حاصل از تحقيق در اين بخش ذکر‬
‫جم ‌‬
‫شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬

‫‪z‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪20‬‬

‫‪20‬‬
‫‪40‬‬

‫‪x‬‬

‫‪40‬‬
‫‪60‬‬

‫‪60‬‬
‫‪80‬‬

‫‪80‬‬
‫‪100‬‬

‫‪2‬‬

‫‪y‬‬

‫‪100‬‬

‫‪1‬‬

‫‪(International System of Units (SI‬‬

‫‪1‬‬

‫‪space Single‬‬

See also URL http://www.abc. 10-12 May. Chap. Publisher Name. See also URL http://www.‫محل فهرست علئم قبل از مراجع است‬ ‫علئم انگليسی به ترتيب الفبا و سپس علئم يونانی‬ ‫ در بالی حروف يونانی‬. Publisher Name.abc. A. See also URL http://www. May. 1994. A. 1 of Series name. A. The American Society of Mechanical Engineers.‫نوشته شود‬ m2،‫ مساحت‬A N/m2 ،‫ مدول الستيسيته‬E ‫علئم يونانی‬ kg/m3،‫ چگالي‬ρ ‫زيرنويس‬ ‫ سيال‬f ‫بالنويس‬ ‫* شرايط مرجع‬ ‫مراجع‬ ‫ههائی‬ ‌ ‫هشده در متن بايد توسط شمار‬ ‌ ‫منابع اشار‬ ‫ بديهی‬. May. (‫تشكر و قدرداني )درصورت لزوم‬ ‫يتوانند مراتب تشكر‬ ‌ ‫در صورت لزوم نويسندگان م‬ ‫و قدرداني خود را از حاميان تحقيق در اين قسمت‬ . May. May. University of Higher Education. 1– 3.. 1 of Proceedings Series. Publisher address. A...edu. “Article Title”. A. MS Thesis. Vol.abc.‫به ترتيب الفبا تايپ شود‬ "‫ "علئم يونانی‬. Organization Name. Editor and B. [2] Author. 2011 . Cambridge.. Publisher Name. A. ↑ ‫تا حد امکان دو ستون موجود در صفحه آخر را تراز‬ ‫کنید‬. ed. 1st ed.. [12] Techreport.html. Editor. Book Name. 1991. [11] Proceedings. “Article title”.org/pubs/MS4.May. 1991. 2003.edu. MA. ed. 1986.edu. Journal Name. Editor. May.. Cambridge.‫یشود‬ ‌ ‫ذکر همان شماره آورده م‬ ‫گرفتن مقالت در بخش مراجع همانند ترتيب رجوع‬ ‫هجز مراجع‬ ‌ ‫ ب‬.abc. Publisher Name. pp. MA.. See also URL http://www. Author. C. Chapter 1. pp.abc. and Author. 1994.. Miscellaneous Title. A. PhD Thesis.‫درج كنند‬ (‫فهرست علئم )در صورت لزوم‬ ‫ ابتدا‬. [9] Misc. Organization Name. On the WWW. 1–3. Cambridge. eds. [6] Inproceedings. Volume Title. PDF file. A.abc. See also URL http://www.. 2003.1388 . ASME Manual MS-4. A.. “Article title”. at http://www. A. “Thesis Title”.asme.edu. latest ed. B.abc. See also URL http://www. New York... 1(5). URL http://www. [7] ASME. A. Publisher Name.abc..edu.‫شماره صفحه‬ [1] Author. A. 1991. Publisher address. Progress report 1. Book title. [4] Inbook.‫] در داخل کروشه نشان داده شوند‬1[ ‫مانند‬ ‫است مشخصات کامل مقاله در بخش مراجع با‬ ‫ ترتيب قرار‬. pp. May. In Collection Title. 3rd ed..(pt 10 ‫ينازنين‬ ‌ ‫ مثالي از يك شكل )فونت ب‬:1 ‫شكل‬ [3] Booklet. In Proceedings Title.. Address. 2 of Series Title. Vol. University of Higher Education. 2003. Vol. 1–3. University of Higher Education. See also URL http://www. [8] Mastersthesis. pp.edu. 2003. Booklet title.edu. 1991. 1.‫مراجع نوشته نشود‬ :‫هترتيب زير خواهد بود‬ ‌ ‫ب‬ ،‫ نام نویسنده اول‬،‫ی نویسنده اول‬ ‌ ‫مخانوادگ‬ ‌ ‫[ نا‬13] ‫م نویسسسنده دوم و‬ ‌ ‫ نسسا‬،‫ی نویسسسنده دوم‬ ‌ ‫مخسسانوادگ‬ ‌ ‫نا‬ ،‫ نسسام نویسسسنده سسسوم‬،‫ی نویسسسنده سسسوم‬ ‌ ‫مخانوادگ‬ ‌ ‫نا‬ ،‫ شماره مجلسسه‬،‫ نام ههه ه‬،“‫ ”عنوان مقاله‬. An ASME Paper.. Paper number 1234. On the WWW. “Thesis Title”. ↑ 2 ISME2011. Vol. 1–3. ed. 2003... [10] PhD thesis.edu.. 2 of Series title. [5] Incollection. Techreport title. MA. A.‫یباشد‬ ‌ ‫به آن مقالت در متن مقاله م‬ ‫ مرجع ديگری در بخش‬،‫نامبرده شده در متن‬ ‫ نحوه نوشتن عنوان مراجع‬.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.