KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI

NURUL AMIRA HIDAYAH BINTI ABU BAKAR FARAWAHIDA BINTI MOHD SULTAN RASHIDAH BINTI MOHD SAPIAN MAIZARATUL WINDA BINTI ZULKIFLI

PENGENALAN
Perancangan yang teratur dan bersistematik berupaya menyediakan pengalaman pembelajaran yang rapi Mampu mendedahkan kanak-kanak kepada gaya hidup yang aktif dan sihat

INFRASTRUKTUR DAN TENAGA PENGAJAR

KEDUDUKAN SEKOLAH

TENAGA PENGAJAR

KEMUDAHAN

KEMAMPUAN KEWANGAN SEKOLAH

KEMUDAHANKEMUDAHAN

KAWASAN SEKOLAH

Kawasan bandar Kewujudan pertubuhan tertentu memberi peluang kepada sekolah menggunakan kepakaran yang ada Guru-guru mempunyai kepakaran khas Guru diiktiraf dan dilatih dalam satu-satu kepakaran

Kawasan luar bandar Kepakaran dalam kalangan guru sangat terhad Pemilihan aktiviti mengikut suasana di luar bandar Kegiatan luar kelas terhad

KEMAMPUAN KEWANGAN SEKOLAH
Bergantung kepada kapasiti pelajar Faktor sosioekonomi masyarakat setempat juga memainkan peranan yang sangat besar Sekolah di kawasan golongan elit tidak bermasalah mendapatkan bantuan kewangan

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN
Kemudahan di sekolah perlu dieksploitasi Sekiranya kemudahan tidak mencukupi, pihak pentadbiran perlu menggunakan kemudahan berhampiran sekolah

TENAGA PENGAJAR
Keperluan tenaga pengajar yang mahir perlu diambil kira Pemilihan aktiviti berdasarkan kepakaran guru Latihan kemajuan (kursus) tenaga pengajar perlu diberikan penekanan.

PERALATAN
Pemilihan alatan perlu mengikut spesifikasi umur dan pertandingan Faktor keselamatan pengguna dititik beratkan - Alat murah tetapi memudaratkan - Alat diservis dan ditukar sekiranya rosak

KEPAKARAN
Guru perlu mempunyai kepakaran dalam menangani sebarang kemungkinan semasa dan selepas aktiviti Pengetahuan dan kepatuhan terhadap prosedur dan disiplin dalam aktiviti-aktiviti Pendidikan Jasmani perlu.

GARIS PANDUAN PERLU DIPATUHI DALAM PENDIDIKAN JASMANI Murid yang menjalankan aktiviti jasmani perlu sihat Aktiviti bersesuaian dengan umur dan kebolehan murid Aktiviti diluluskan badan profesional dan sekolah Guru mempunyai kepakaran Arahan jelas, betul dan aktiviti memanaskan badan bersesuaian Peralatan dan kemudahan bersesuaian

PERKEMBANGAN MURID

DOMAIN KOGNITIF
Perkembangan pemikiran mengambil proses yang lama. Perkembangan pemikiran bergiat dengan aktif di zaman persekolahan sejajar dengan pertumbuhan dan perkembangan fizikan remaja.

DOMAIN KOGNITIF MENGIKUT TAKSONOMI BLOOM
Domain kognitif ini dibahagikan kepada 6 peringkat yang bermula daripada tahap yang mudah kepada tahap yang sukar dicapai. Perkembangan kognitif pelajar melibatkan cara berfikir, merasa dan bertindak. Penyusunan domain hendaklah mengikut tahap kemampuab pelajar agar lebih sistematik dan berkesan.

TAKSONOMI OBJEKTIF DOMAIN KOGNITIF BLOOM
penilaian sintesis Analisis Aplikasi Kefahaman Pengetahuan

PENGETAHUAN
Abu Bakar Nordin 1986 Keupayaan mengingat fakta, pendapat, prinsip, peristiwa dan prosedeur yang berlaku Aspek yang dititik beratkan adalah dari segi daya ingatan untuk menguasai pemikiran yang lebih tinggi.

KEFAHAMAN
Keupayaan pelajar menjelaskan pengetahuan secara bermakna. Pelajar bolehmenjelaskan kefahaman dalam bentuk tulisan, lisan atau simbol tertentu

ASPEK-ASPEK KEFAHAMAN
Aspek Menterjemah Huraian Proses menterjemah maklumat asas kepada bentuk baru dengan tidak mengubah makna asal. Mentafsir idea dalam bentuk tersurat ataupun tersirat. Mesej yang difahami diterjemahkan dalam perkataan pelajar itu sendiri. Pelajar membuat inferens tentang masa hadapan.

Mentafsir idea

Mengeksploitasi

APLIKASI
Abu Bakar Nordin (1998) Menggunakan konsep,prinsip, prosedur dan kaedah am dalam situasi khusus dan situasi am. Pelajar dapat menyelesaiakan masalah dalam situasi baru . Penekanan diberikan kepada aplikasi pengetahuan serta kemahiran yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah kehidupan dan bilik darjah.

ANALISIS
Memecahkan sesuatu perkara kepada unsurunsur kecil dan melihat pertalian unsur-unsur tersebut. Penekanan keada pelajar untuk dapat mengenalpasti unsur-unsur dan struktur ayng mengaitkan unsur-unsur tersebut bagi sesuatu kes yang diberikan

JENIS ANALISIS
Jenis Analisis Analisis unsur Huraian Keupayaan pelajar mengenalpasti unsur yang terdapat dalam sesuatu dokumen Keupayaan pelajar menentukan hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Keupayaan pelajar mengenalpasti prinsip organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan menganalisis tujuan, pandanngan, pendirian sikap dan konsepsualisasinya.

Analisis hubungan

Analisis prinsip

SINTESIS
Keupayaan menghubungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen itulebih berstruktur dan menyeluruh/. Sesuatu struktur perlu digabugkan agar menjadi lebih jelas.

JENIS SINTESIS
Jenis pernilaian Sintesis penyampaian Huraian Menghasilkan bentuk penyampaian dengan tujuan tertentu seperti menghiburkan, menghuraikan,menarik minat, atau menunjukkan perasaan marah. Menghasilkan satu himpunan perlakuan Menghasilkan cadangan melaui andaian, analisis dan hubungan abstrak

Sintesis himpunan Sintesis cadangan

PENILAIAN
Keupayaan menilai sesuatu perkara berasaskan kretirea yang perlu diketahui pelajar. Pelajar membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu idea, hasil kerja, penyelesaian, bahan dan sebagainya. Pertimbangan dibuat berdasarkan piawaian seperti tepat,berkesan, memuaskan, baik atau buruk.

DOMAIN AFEKTIF
Mempunyai hubungan dengan perasan, emosi, minat, sikap, penghargaan dan nilai. Domain Afektif juga dikelaskan mengikut peringkat penghayatan paling rendah kepada paliang tinggi seperti yang diutarakan dalam Bloom (1998)

DOMAIN AFEKTIF

Penerimaan

Gerakbalas

Penilaian

Organisasi

Perwatakan

PENERIMAAN
Kesediaan seseorang untuk menerima apa yang ingin disampaikan. Peringkat bermula dengan kesedaran,kesedian dan bertindak secara terhad. Pelajar dapat membezakan aktiviti luar bilik darjah dengan aktiviti formal bilik darjah.

GERAK BALAS
Bertindak balas aatas ransangan yang diterima disetopikkan dan mempunyai motif tersendiri untuk berbuat dimikian. Motif ingin tahu akan meningkatkan tindak balas terhadap ransangan yang diberikan. Pada mulanya sesuatu individu akan bertindak balas atas arahan orang lain seterusnya mereka akan bertindakbalas sendiri apabila mereka mempunyai motif tersendir.

PERNILAIAN
Memahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukannya kepada masyrakat. Nilai ini akan menjadi landasan kepada setiap perlakuan individu berkenaan.

JENIS NILAI
Jenis nilai Penerimaan semua nilai Pemilihan nilai tertentu Komitmen Huraian Terima semua nilai yang terdedah kepada individu tersebut yang menjadi landasan perlakuannya. Memilih nilai tertentu daripada nilai-nilai yang didedahkan kepada individu tersebut supaya menjadi landasan perlakuannya. Memegang teguh kepada sesuatu kepercayaan yang menjadi landasan kepada perlakuan dan sanggup mempertahankan kepercayaan ini sebarang cabaran

ORGANISASI
Sesorang itu boleh menyusun semua nilai yang diterima kepada satu sistem yang lebih praktikal. Penyusunan nilai tebahagi kepada dua peringkat iaitu a. Mengkonsepsualisasikan nilai dan bentuk satu sistem nilai. b. Menyusun nilai hingga menjadi satu sistem nilai atau kepercayaan.

PERWATAKAN
Mematuhi satu sistem nilai dan sanggup amalkan sebagai satu cara hidup. Individu akan kekal memegang sistem nilai ini dan akan memperlihatkan : a. Perwatakan berlandaskan nilai tertentu iaitu membuat keputusan berlandaskan keadaan bukan perasaan. b. Sistem nilai tersendiri mempunyai falsafah dan prinsip hidup tersendiridan boleh dilihat melaui analogi dalaman.

DOMAIN PSIKOMOTOR

APA ITU DOMAIN PSIKOMOTOR
Pergerakan anggota fizikal seseorang. Pada peringkat prasekolah dan sekolah rendah

y y y

Menguasai pergerakan biasa

Contohnya, berjalan, berlari Contohnya, semasa senaman Mengelecek dan membuat hantaran

Menguasai pergerakan baru

Menguasai kemahiran khusus

PERINGKAT DOMAIN PSIKOMOTOR

persepsi Persediaan Pergerakan terkawal

Pergerakan mekanistik

Pergerakan kompleks

Pergerakan suaian

Pergerakan cipta

Persepsi
Memerhatikan sesuatu y Contohnya dalam permainan bola baling y Hantaran
y

Persediaan
Bersedia dari segi mental, emosi dan fizikal. y Hantaran
y

Memerhati Mengingat mekanisma pergerakan

Susulan daripada persepsi Seterusnya, bersedia untuk melakukannya

#melihat

pergerakan dan mengingat teknik

#melihat, ingat dan bersedia untuk melakukan

‡ Pergerakan terkawal ‡ Pergerakan mekanistik ‡ Melakukan
pergerakan awal berkaitan dengan kemahiran yang ingin dipelajari ‡ Peniruan dan cuba jaya ‡ Hantaran
‡ Peniruan

‡ Dapat melakukan pergerakan yang diinginkan ‡ Peniruan dan cuba jaya ‡ Hantaran
‡ Melakukan pergerakan dan berjaya meniru

# meniru # tiru dan cuba jaya

‡ Pergerakan kompleks
‡ Pergerakan yang kompleks secara cekap dan licin ‡ Hantaran ‡ Tidak meniru ‡ Pergerakan sendiri

‡ Pergerakan suaian
‡ Pergerakan yang cekap dan licin dalam sesuatu keadaan tertentu ‡ Hantaran ‡ Hantaran yang cekap dan licin walaupun ada halangan

‡ Pergerakan ciptaan
‡ Pergerakan baru secara cekap dan licin dalam keadaan tertentu ‡ Hantaran ‡ Hantaran cara baru dengan cekap dan licin walaupun ada halangan

DOMAIN SOSIAL

APA ITU DOMAIN SOSIAL
Hubungan atau tingkah laku sosial Biasanya tentang komunikasi

Berhubung

menukar

Berkomunikasi

Domain sosial
memulakan Melibatkan diri

menghakim

Berunding

Berhubung

Berkomunikasi

Menunjukkan tingkah laku membuat kontak terhadap orang lain (kontak mata) Permulaan kepada perkenalan.

Cuba untuk berkomunikasi dengan orang lai Memberi atau menerima mesej seperti ingin bertanya sesuatu. Orang kedua turut bertindak dalam komunikasi

Melibatkan diri
‡ Secara sukarela mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti berkumpulan ‡ Berbual-bual dengan beberapa orang lain ‡ Menggalakkan ahli kumpulan lain mengambil bahagian #pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti kumpulan

Berunding
‡ boleh membuat perbincangan dengan orang lain tentang sesuatu isu yang timbul ‡ Berbincang untuk membuat keputusan #seseorang membantu dalam menyelesaikan masalah dalam kumpulan

Melibatkan diri
‡ Secara sukarela mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti berkumpulan ‡ Berbual-bual dengan beberapa orang lain ‡ Menggalakkan ahli kumpulan lain mengambil bahagian #pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti kumpulan

Berunding
‡ boleh membuat perbincangan dengan orang lain tentang sesuatu isu yang timbul ‡ Berbincang untuk membuat keputusan #seseorang membantu dalam menyelesaikan masalah dalam kumpulan

Memulakan
‡ Memulakan sesuatu aktiviti berkumpulan yang baru dan terpaksa menghadapi risiko yang baru ‡ Perkhemahan # pelajar berjaya mencadang dan melaksanakan projek baru bersama ahli kumpulannya.

Menukar
‡ Seseorang yang berjaya menukarkan gaya hidup ahli kumpulanya kepada gaya hidup yang baru ‡ Contohnya, pelajar berjaya mendorong ahli kumpulannya untuk membersihkan kawasan sekolah setiap minggu

PERSEKITARAN BUDAYA DAN TEMPAT

BUDAYA SETEMPAT
Guru PJ yang mahir berupaya memanipulasikan aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat Proses sosialisasi murid:

Kepercayaan  Pembetukan sosial  Bangsa  Agama 

Cth projek PJ : kem bola @ pendidikan luar Dapat memupuk keseimbangan p·kmbangan mental,JERIS pelajar Hala tuju kepada pelajar Merangsang penglibatan masyarakat setempat yang ada kemahiran Memupuk gaya hidup yang sihat Merangsang pembentukan budaya setempat yang positif

PENYELARASAN PROGRAM SUKAN

Program Gerak Kerja Kokurikulum (Sukan):
Program Gerak Kerja Kokurikulum dalam linkungan sekolah ( Intramurals)  Program Gerak Kerja Kokurikulum dalam dan luar (Ektramurals)  Program antara Sekolah 

Antara Sekolah

Extramurals

Intramurals

Pengajaran Kelas
Sumber : Rosenstein, I Hase,Student Teaching in Physical Education

PROGRAM INTRAMURALS
Semua pelajar Program pengukuhandan pengkayaan yg diajar dalam kelas PJ Wajib memilih persatuan dan unit beruniform yang diminati

PROGRAM EXTRAMURALS
Pelajar-pelajar lebih mahir dari pelajar dlm program intramurals Kemahiran yang lebih daripada rakan Cth : mewakili rumah dlm kejohanan olahraga antara rumah

PROGRAM ANTARA SEKOLAH
Pertandingan peringkat daerah,negeri@ kebangsaan Pemilihan murid melalui melalui program intramurals dan ekstramurals Tujuan penyelarasan program adalah untuk memastikan perancangan aktiviti sukan dijalankan seiring dgn sekolah-sekolah Malaysia