You are on page 1of 271

‫ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‬

‫در اﻛﺴﻞ‬
‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ‪Peter G.Aitken :‬‬
‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ‪ :‬ﺑﻬﺮام ﺻﻤﺪﻳﺎن‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫اﻣﺮوزه ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻛﺘﺎﺑﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻛﺴﻞ ﻛﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي‬
‫ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻛﺴﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺘﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬از ﻫﻤﻴﻦ رو وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﮔﺎﻣﻲ در‬
‫ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮدارم‪..‬‬
‫ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﻲ ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎي ﺳﻴﺎوش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﻘﻴﺮ رﺳﻴﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب‬
‫ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن را آﻏﺎز ﻛﺮدم‪ .‬ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز و ﺧﻮاﻧﺎ ﺗﺎﻳﭗ‬
‫ﺷﻮد و در آن از رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد‬
‫ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﻴﺮ از وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﺎق ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ در ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﻓﻦ ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎد و ﻳﺎ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪http://amar80.blogfa.com‬‬
‫‪bahram1941362@yahoo.com‬‬
‫در آﺧﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي آن را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻬﺮام ﺻﻤﺪﻳﺎن‬
‫ﺗﺒﺮﻳﺰ – ﺑﻬﻤﻦ ‪85‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺑﺨﺶ‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ‬
‫ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬
‫ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را در ﻣﻮرد ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‪ 1‬و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‪ 2‬ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ ‪،‬‬
‫ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻗﻮي ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻴﺎن داده ﻫﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ‪ ،‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻨﻲ داري اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬
‫ﻃﻮر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰي ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮔﻴﻬﺎي‬
‫ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﻬﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ‬
‫ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪PivotTables‬‬

‫‪1‬‬

‫‪PivotCharts‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪1‬‬

‫ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬

‫‪7‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪2‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬

‫‪8‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪3‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪9‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪4‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺘﻮن‬

‫‪13‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪5‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬

‫‪18‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 1‬ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺑﺨﺶ ‪1‬‬

‫ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺎدي را از اﻧﺒﻮه داده ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻄﻮر ﺳﺎده اﻳﻦ‬
‫اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﻮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ از راﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ‬
‫ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻧﺒﻮه داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ‪ ،‬روﻧﺪ داده ﻫﺎ و ﻃﺮح داده ﻫﺎ را ﻛﺸﻒ و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داده ﻫﺎﻳﺘﺎن را‬
‫ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ ،‬آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺰا ﻛﺮده و داده ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ و‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭼﺮا ﻛﻠﻤﻪ ‪ pivot‬؟ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و ﻧﺤﻮه وارﺳﻲ ﻳﻚ ﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻲ ﭼﻪ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن از ﻳﻚ زاوﻳﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺮا در دﺳﺖ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻤﺘﻲ از‬
‫آن از دﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ داده ﻫﺎ را آﻧﻘﺪر ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻗﻠﻢ ﻧﻴﻔﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ‬
‫داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﻴﺮه اي ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﮔﺰارﺷﻲ را از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ‬
‫درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن روز ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ،‬ﻣﻴﺰان‬
‫ﻓﺮوش در ‪ 30‬ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد اﺟﻨﺎس ﭘﺲ داده ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه ‪ ،‬و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻣﻨﺪان در ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ‪ 3‬اﻛﺴﻞ ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از داده ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي را‬
‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ‪:‬‬
‫• ﭼﻪ روزﻫﺎﻳﻲ از ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮوش را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟‬
‫• ﭼﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬
‫• آﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ؟‬
‫• آﻳﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻧﺮخ ﺑﺎز ﭘﺲ دادن ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟‬
‫اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺳﻮاﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﻋﻤﻞ ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺳﻮاﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد ﻫﺮ داده دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ‬
‫ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از روش آﻧﺎﻟﻴﺰي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ ،‬از ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و‬
‫ﻳﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺮات ﻣﺪارس‪ .‬اﻳﻦ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪Workbook‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 1‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬

‫درﺑﺎره ﺟﺪاول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻛﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ‬
‫ﺗﻜﻨﻴﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﻛﺴﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺪاول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ؟ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‬
‫ﺑﺮاي ﺟﺪاول ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻗﻮﻳﺘﺮ از ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ ﺑﻮده و‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻛﺴﻞ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ وﺟﻮد‬
‫دارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﺪرت ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري را در‬
‫ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺤﻮه آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻚ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي را ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬روي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Pivot Table and Pivot Chart‬را از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روي ﻫﺮ ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ ‪ OK‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ را در اﻛﺴﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ را در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر‬
‫را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻣﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻧﺪه ام در ﻣﻮرد ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﻲ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل را‬
‫ﻧﺸﺎن دﻫﻢ‪ .‬ﺑﺎ دﻳﺪن داده ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ‬
‫اﺑﺰارﻫﺎ ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 1,1‬ﺑﺮﺧﻲ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري آﻧﺎﻟﻴﺰ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺜﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
‫دادم‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻜﺎت را ﺷﺮح داده و از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ‬
‫ﺿﺮوري اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻮان ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ در زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫• ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬
‫• در ﻫﺮ ﻣﻐﺎزه ‪ ،‬ﭼﻪ روزﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮي را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 3‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪9‬‬

‫• در ﻫﺮ ﻣﻐﺎزه ‪ ،‬ﭼﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮوش را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ؟‬
‫• ﭼﻪ روزﻫﺎﻳﻲ از ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟‬

‫ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ :1. 1‬داده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﺮاي ﺳﻮاﻻت‬
‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ :‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬
‫ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﺎﻳﺪ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ﻳﻚ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻗﺒﻼ آﻣﺎده ﺷﺪه و در ﺳﺎﻳﺖ زﻳﺮ‬
‫ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪wiley.com/go/excelpivottables/ :‬‬
‫) اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ روي ﻋﻼﻣﺖ ﻛﻨﺎري اﻳﻦ ﺳﻄﺮ‬
‫ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎز ﺷﻮد‪ .‬در ﻣﻮرد ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ‪ -.‬ﻣﺘﺮﺟﻢ‪( -‬‬
‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ‪ PivotTable and PivotChart 4‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول را‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ،‬ﺷﻜﻞ ‪ 2,1‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪Wizard‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪1‬‬

‫در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻮال اول را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻓﺮوش را ﺑﺮاي‬

‫‪10‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 1‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ :2. 1‬ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪PivotTable and PivotChart‬‬

‫در اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي‪ ، 5‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬
‫• ‪ Microsoft Office Excel list or database‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‬
‫• ‪ Select PivotTable‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺳﭙﺲ روي ﻛﻠﻴﺪ ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ ‪ ،‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 3,1‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3. 1‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ PivotTable and PivotChart‬ﺷﻤﺎ داده ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Range‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪوده اي از ﻛﺎرﺑﺮگ‪ 6‬را وارد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل اﻳﻦ‬
‫ﻣﺤﺪوده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ‪. A2:K23 :‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده داده ﻫﺎ را ﺑﻪ‬
‫وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎوس اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫‪Dialog box‬‬

‫‪5‬‬

‫‪Worksheet‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 3‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫‪ .2‬روي ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎوس درگ‪ 7‬ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎدر ﻣﺘﺤﺮك اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .3‬روي ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎره ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد و آدرس ﻣﺤﺪوده‬

‫ﺑﺨﺶ ‪1‬‬

‫داده ﻫﺎ در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Range‬درج ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده داده ﻫﺎ را وارد ﻛﺮدﻳﺪ ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﺮﺳﻴﺪ‪،‬‬
‫ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 4,1‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4. 1‬در ﺳﻮﻣﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ PivotTable and PivotChart‬ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫در اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻴﺪﻣﺎن‬
‫ﺟﺪول و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت را از ﻃﺮﻳﻖ دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ‪ Options‬و ‪ Layout‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ‬
‫ﺑﻌﺪي اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺣﺎﻻ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Existing Worksheet‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﻠﻮﻟﻲ را زﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‬
‫ﻣﺜﻼ ‪ . A28‬ﺳﭙﺲ روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﻮد‪ .‬ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪5,1‬‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪Drag‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 1‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 5. 1‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﺎزه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﻣﻮرد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫• ﺧﻮد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ دﻛﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در ﻣﻮرد ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري در ﺑﺮ دارد‪.‬‬
‫• ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ) ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ( ﻛﻪ در داده ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت را در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد در ﻓﺼﻮل آﺗﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﺣﻠﻲ را ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ‬
‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻻزم اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Region‬را از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪Drop Row Fields‬‬
‫‪ Here‬از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Camping‬را از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪Drop Data‬‬
‫‪ Items Here‬از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻜﻞ ‪ 6,1‬دﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﭘﻮﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﻢ و آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و از ﻧﻮار اﺑﺰار‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي دﻛﻤﻪ ‪ Currency‬را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺮض ﺳﺘﻮن ‪ B‬را ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎ ﺑﻪ‬
‫ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 3‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪13‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪1‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 6. 1‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه‪.‬‬

‫ﻣﻦ اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ راﺣﺘﻲ ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺑﻠﻪ ‪ ،‬ﻛﺎر ﺳﺎده اي اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي‬
‫ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮي ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪ .‬ﻓﻌﻼ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻇﻮاﻫﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻲ از‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺗﻮﭘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري روي‬
‫ﺟﺎﻳﻲ از آن ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آن ﺟﺎي دﻳﮕﺮ در ﻛﺎرﺑﺮگ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻋﻨﻮان ‪ Region‬در ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ‪ 8‬وﺟﻮد دارد‪ .‬اﮔﺮ روي آن ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻛﺴﻞ‬
‫ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 7,1‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ - .‬در اﻳﻦ ﻣﻮرد ‪ ،‬ﻧﺎم ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬
‫‪ Midwest , Northeast , South‬ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ‪،‬‬
‫ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ‪ Show All‬ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 7. 1‬اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺳﻄﺮي در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Midwest‬و ﻛﻠﻴﻚ روي ‪ ، OK‬ﺷﻤﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻃﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻳﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻓﻘﻂ ﻓﺮوش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ Midwest‬را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 8,1‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Drop-down‬‬

‫‪8‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 1‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 4‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺘﻮن‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 8. 1‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻃﻮري ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ Midwest‬را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪.‬‬

‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ ،‬آﻧﺮا ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪ Show All‬ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬
‫ﺑﻌﺪي ﺑﺮوﻳﻢ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺘﻮن‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻃﻲ‬
‫ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮي را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺘﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ‬
‫آﻧﻬﺎ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﻴﺮه اي ﻛﺮاﻳﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 9. 1‬داده ﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻛﺮاﻳﻪ ﻓﻴﻠﻢ‬

‫اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺳﻄﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻪ ﺧﺎﺻﻲ‬
‫از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻐﺎزه ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﺪد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺪف اﻳﺠﺎد‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺮ و ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن‬
‫دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 4‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺘﻮن‬

‫‪15‬‬

‫ﺑﺮاي ﺷﺮوع ‪ ،‬ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ‪ VideoStoreRawData.xls‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬از ﻣﺎوس ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‬
‫) اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﻨﻴﺪ ( – ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ‪ . A4:C28‬ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ PivotTable and PivotChart‬را از‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ‪:‬‬
‫• ‪Microsoft Office list or database‬‬
‫• ‪PivotTable‬‬
‫روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺮﺳﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 10,1‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ ‪ ،‬ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻗﺒﻞ ﻳﻌﻨﻲ ‪ A4:C28‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Range‬وارد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻓﻌﻠﻲ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺮا در ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ اﻧﺠﺎم داد‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ‪ .‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ دو روش ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 10. 1‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪوده داده ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﺤﺪوده داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر وارد ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ‪New Worksheet‬‬
‫را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ را ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ در‬
‫ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ‪.11,1‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪1‬‬

‫ﻣﻨﻮي ‪ Data‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد‪ ) .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ را ﻗﺒﻼ در ﺷﻜﻞ ‪ 2,1‬دﻳﺪﻳﺪ( ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ‬

‫‪16‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 1‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 11. 1‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻔﺎوت از اﻳﻦ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن در ﺟﺪول ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺎل ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Store‬را از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻧﺎم ‪Drop Row‬‬
‫‪ Fields Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Category‬را از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻧﺎم ‪Drop‬‬
‫‪ Column Fields Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Titles‬را از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻧﺎم ‪Drop Data‬‬
‫‪ Items Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺷﻜﻞ ‪ 12,1‬زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 12. 1‬اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻐﺎزه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﻞ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬دﻗﺖ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ ‪ Chart Wizard‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 5‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬

‫‪17‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ﺣﺎﺻﻞ در ﺷﻜﻞ ‪ 13,1‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﻣﻐﺎزه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺳﺘﻮن در ﻧﻤﻮدار ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در‬
‫ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي از رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫داراي ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬روي ﻳﻜﻲ از ﻓﻠﺶ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ ،.‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ‬
‫‪ ) .14,1‬اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ روي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ آﻧﺮا دﻳﺪﻳﺪ‪ (.‬اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻧﻤﻮدار‬
‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ‬
‫ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره داده ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 13. 1‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري داده ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ‪ Store‬و ‪ Category‬دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 14. 1‬اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻓﻴﻠﺪي در ﻧﻤﻮدار ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪Legend‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪1‬‬

‫دﻛﻤﻪ ‪ Category‬در ﺑﺎﻻي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻤﻮدار‪ 9‬و دﻛﻤﻪ ‪ Store‬در زﻳﺮ ﻧﻤﻮدار اﻓﻘﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ‬

‫‪18‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 1‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻛﺴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ در ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻛﺴﻞ آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻲ آﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ‪ .‬آن ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ‬
‫اﻛﺴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ ‪ Chart Wizard‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻧﻤﻮدار ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم‬
‫دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ‪ 15,1‬ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 15. 1‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار اﺟﺰاﻳﻲ دارد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻛﺴﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺸﺎن‬
‫داده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺎﻻي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺪول ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Drop Series Fields Here‬وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮارد‬
‫ﻫﻤﺎن اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻣﻦ در‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ 6‬ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده‬
‫ﺑﺮاي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺧﻮد داده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻗﺪرت‬
‫اﻧﻌﻄﺎف زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ داده ﻫﺎﻳﻲ‬
‫را ﻛﻪ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اﻛﺴﻞ درج ﺷﺪه اﻧﺪ را آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از داده ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ‬
‫ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داده‬
‫ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪6‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﻛﺴﻞ از ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻳﻜﺴﺎن‬

‫‪21‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪7‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﻛﺴﻞ از ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮ‬

‫‪24‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪8‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬

‫‪26‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪9‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ‬

‫‪28‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪10‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داده ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﮕﺎه‬
‫داده ‪Access‬‬

‫‪33‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪11‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺧﺎرﺟﻲ‬

‫‪38‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪12‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬

‫‪39‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪13‬‬

‫اﺟﺎزه ﺑﺮاي اﻛﺴﻞ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬

‫‪40‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪14‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻲ‬

‫‪42‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪15‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪16‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪17‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪18‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داده ﻫﺎي‬
‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ‬

‫‪45‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از‬
‫داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ‬

‫‪48‬‬

‫ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دﻳﮕﺮ‬

‫‪50‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ داﺧﻠﻲ‬
‫و ﺑﻴﺮوﻧﻲ‬

‫‪51‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 6‬اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﻛﺴﻞ از ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻳﻜﺴﺎن‬

‫‪21‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﻛﺴﻞ از ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻳﻜﺴﺎن‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد آن ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اﻛﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ در ﺑﺨﺶ ‪ 1‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬

‫• ﺳﻄﺮ اول ﺣﺎوي ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ﺳﻄﺮ دوم و ﺳﻄﺮﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺣﺎوي داده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫• ﺳﻄﺮ ﺧﺎﻟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ داده ﻫﺎ در ﻛﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ راه زﻳﺮ را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫• داده ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬آدرس ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر در ﻣﺤﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در‬
‫ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫• آدرس داده ﻫﺎ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ‪ 1,2‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫• از ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﻛﺎرﻫﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ در ﻛﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬داده ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ‬

‫‪22‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 1. 2‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2‬از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫در ﻋﻤﻞ ‪ ،‬راه ﭼﻬﺎرﻣﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺤﻞ داده ﻫﺎ را ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ و آن‬
‫اﻳﺠﺎد اﺳﺎﻣﻲ ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه راه ﺑﻬﺘﺮي از ﺗﺎﻳﭗ آدرس ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ ﻳﺎ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎر رﺟﻮع ﺑﻪ داده ﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ و آن ﻫﻨﮕﺎم‬
‫ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن داده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮﺳﺎزي‪ 10‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺎل ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ . Insert D Name D Define :‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Define Name‬ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫) ﺷﻜﻞ ‪ 2,2‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﭼﻮن ‪ SalesData‬ﻳﺎ ‪ SurveyResulats‬اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﺬارﻳﺪ اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از زﻳﺮ ﺧﻂ‪ 11‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ Add‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪Refresh‬‬

‫‪10‬‬

‫‪Underscore‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 6‬اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﻛﺴﻞ از ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻳﻜﺴﺎن‬

‫‪23‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 2. 2‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه‪.‬‬

‫ﺳﭙﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﺳﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ را در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Range‬وارد‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ‪.‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ‪. 3,2‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3. 2‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ وارد ﻛﺮدن ﻧﺎم در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻲ را وارد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد آن ﻛﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ اﻛﺴﻞ ﭘﻴﻐﺎم‬
‫ﺧﻄﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫درﺑﺎره ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺧﻮدﻛﺎر ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ را ﺑﻪ داده ﻫﺎ ﻳﺘﺎن اﻋﻤﺎل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪ ،‬ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري را ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﭙﻲ ﻛﺮده و ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺮ اﺳﺎس آن داده ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﻛﺴﻞ از ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮ‬
‫اﮔﺮ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪،‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻛﻤﻲ ﻓﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ داده ﻫﺎ در ﻛﺠﺎي ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ‬
‫ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ را ﻧﻴﺰ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫آﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ در آن ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ PivotTable and PivotChart‬را ﺷﺮوع ﻛﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪Microsoft Excel‬‬
‫‪ List Database‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ ، 2‬روي ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي‪ Alt + Tab‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﻳﺎ روي ﻧﻮار وﻇﻴﻔﻪ وﻳﻨﺪوز ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد‪.‬‬
‫) ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ PivotTable and PivotChart‬ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ‪(.‬‬
‫‪ .5‬ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬روي ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎره ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫راه دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻫﺮ دو ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺪارد‪ .‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم‬
‫ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺣﺎوي داده ﻫﺎ را داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي داده ﻫﺎ را در آن ﺑﺪاﻧﻴﺪ و در اﻳﻨﺠﺎ ارزش ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﻮاﺣﻲ‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ در آن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﻛﺴﻞ از ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮ‬

‫‪25‬‬

‫‪ .2‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ PivotTable and PivotChart‬را ﺷﺮوع ﻛﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪Microsoft Excel‬‬
‫‪ List or Database‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﭼﺮا ﻳﻚ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮ؟‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ داده ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺎوي داده ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﻛﺎر ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻳﻚ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ داده ﻫﺎ را‬
‫ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻨﺪ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎي ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ‬
‫را در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ‬
‫ﺣﺎوي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .3‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Browse‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Browse‬را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﺷﻜﻞ ‪. 4,2‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4. 2‬ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺎوي داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .5‬از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Browse‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي را ﻛﻪ ﺣﺎوي داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ و‬
‫ﺳﭙﺲ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي را ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﺪ ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺮف ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ‪ ،‬در ﻓﻴﻠﺪ‬
‫‪ Range‬وارد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎم ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ ) ﺷﻜﻞ ‪ 5,2‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫‪ .7‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از داده ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ‬

‫‪26‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 5. 2‬وارد ﻛﺮدن ﻧﺎم ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺮا ﺑﻪ روز‬
‫رﺳﺎﻧﻲ‪ 12‬ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داده ﺷﻮد ﻳﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدد ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﭘﻴﻐﺎم ﺧﻄﺎﻳﻲ را ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم آن ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺻﻠﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﻧﻮﺳﺎزي داده ﻫﺎ‬
‫ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ داده ﻫﺎ در‬
‫ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در داده ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﻮﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را از دو راه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪:‬‬
‫• روي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Refresh Data‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﻣﻨﻮي ‪ PivotTable‬را از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎز ﻛﺮده و از آن ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Refresh Data‬را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوﺑﺎره ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
‫اﻛﺴﻞ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ از داده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دو راه ﻛﻠﻲ‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن وﺟﻮد دارد‪:‬‬
‫• ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻛﺴﻞ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪Update‬‬

‫‪12‬‬

‫‪27‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 8‬اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
‫• داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﻪ اﻛﺴﻞ وارد ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﻛﺴﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬وارد ﻛﺮدن داده ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ “ اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﻴﺮوﻧﻲ “ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪PivotTable and‬‬
‫‪ PivotChart‬را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ External Data Source‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت دﻛﻤﻪ ‪ Get Data‬ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﻴﻠﺪ داده اي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﻋﻠﺖ اﺳﺖ‬
‫ﻛﻪ ﻫﻴﭻ داده ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ (.‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Get Data‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 6. 2‬اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪ ،‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 7,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در‬
‫اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺮﺑﺮگ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮارد‬
‫ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد‪.‬‬

‫ﺗﻮﺟﻪ‬
‫اﺗﺼﺎل ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اي اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ‪ .‬ﻳﻜﻲ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺳﺎزد اﻳﻦ اﺳﺖ‬
‫ﻛﻪ ‪ :‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻌﻲ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن‬
‫داده ﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫‪ .2‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ‪ 6,2‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ) .‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ‬

‫‪28‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 7. 2‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬ﺳﻪ ﺳﺮﺑﺮگ دارد‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ‬
‫اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬از ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Database‬در‬
‫ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 7,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ‪ ) .‬ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﻳﻦ‬
‫ﻛﺎدر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪ (.‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﺶ‬
‫از ﻳﻚ راه ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮد دارد‪ .‬آﻳﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳﻪ ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺟﺎي داد‪:‬‬
‫• ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻣﻮﺟﻮد – اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻣﻮﺟﻮد‬
‫• ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪ – XXXX‬اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‬
‫• > ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺟﺪﻳﺪ < ‪ -‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ داده ﺟﺪﻳﺪ‬
‫ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ از ﭼﻪ روﺷﻲ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮ‪ 13‬ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‬
‫ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﺗﺼﺎل ﭼﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض از‬
‫ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ اﻳﺠﺎد ﭘﺮس و ﺟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ اﮔﺮ دﻟﻴﻠﻲ‬
‫ﺑﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺪارﻳﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﭘﺮس و ﺟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻴﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻧﺮا‬
‫در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ‪Use the Query Wizard to Create / Edit‬‬
‫‪ Queries‬را ﺑﺮدارﻳﺪ‪ .‬ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﭘﺮس و ﺟﻮ در ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ دﻗﻴﻘﻲ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬

‫‪Query‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 9‬اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ‬

‫‪29‬‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻣﻮﺟﻮد‬
‫اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ Query‬ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻣﻮﺟﻮد را‬
‫ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي اﺳﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ Query‬ﻇﺎﻫﺮ‬
‫ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را در ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ داده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﭼﻪ ﺟﺪاوﻟﻲ در ﻣﻨﺒﻊ وﺟﻮد دارد و‬
‫‪ .2‬ﻳﻚ ﺟﺪول را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﺴﺖ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ در ﭘﺮس و ﺟﻮ وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪ ،‬ﺷﺮوﻃﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ ) .‬اﻳﻦ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ را وارد ﻛﻨﻴﺪ (‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد‪(.‬‬
‫‪ .6‬در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ Query‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Return Data to Microsoft Excel‬را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و‬
‫روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ Query‬ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ‪ ،‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 9,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 8. 2‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ Query‬ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮس و ﺟﻮ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت دﻛﻤﻪ ‪ Get Data‬ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ”‪ “Data fields have been retrieved.‬درآﻣﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي دﻛﻤﻪ ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻛﺎر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﻋﺎدي اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن از داده ﻫﺎي ﺧﻮد اﻛﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻳﺪ‪ :‬ﺷﻤﺎ ﻳﻚ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي درگ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ داده ﻫﺎ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ‬
‫ﻛﺎري ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﭼﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ) ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ ( در ﺟﺪول ﻗﺮار دارد‪.‬ﻳﻚ ﻣﺜﺎل در ﺷﻜﻞ ‪ 8,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ‪ Options‬و ‪ Browse‬در ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Database‬دﻗﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺑﻊ زﻳﺮ را دارا‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬

‫• ‪ – Browse‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي‬
‫ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺮار ﻧﺪارد روي اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Options‬از اﻳﻦ دﻛﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﻞ ﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ داده ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻛﺴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل وﻳﻨﺪوز را ﻣﻲ ﮔﺮدد ‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داده ﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در ﺟﺎي دﻳﮕﺮي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر در‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 9. 2‬ﭘﺲ از ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ داده ﻫﺎ از ﻣﻨﺒﻊ داده ﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬

‫ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪XXXX‬‬
‫در اﻳﻦ ﻣﻮرد ‪ XXXX ،‬ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ MS Access‬ﻳﺎ ‪ Oracle‬ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﻲ از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺪون ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدن ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه‬
‫داده وﺻﻞ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬ﻧﻮع ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‬
‫ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺷﻜﻞ ‪ 10,2‬ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‬
‫‪ Visual FoxPro‬وﺻﻞ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ داده ﻫﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻢ!‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻫﺎ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ داده ﻫﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ؟ ﻧﻪ – ﭼﻮن اﻛﺴﻞ از آن‬
‫داده ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ار در ﺑﺮﮔﻪ اﻛﺴﻞ وارد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﮔﺰ آن داده ﻫﺎ‬
‫را در اﻛﺴﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 9‬اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ‬

‫‪31‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 10. 2‬اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺣﻞ دﻗﻴﻘﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎ را از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ .‬در ﻛﻞ ‪ ،‬ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎه‬
‫داده ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
‫دادﻳﻢ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎر را ﺗﻤﺎم ﻛﺮدﻳﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‬
‫ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫> ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺟﺪﻳﺪ <‬
‫اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ از داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ وﻟﻲ آﻧﺮا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ‪،‬‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب > ‪ < New Data Source‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Create New Data Source‬را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 11,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 11. 2‬ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ داده ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻳﻚ اﺳﻢ را ﺑﺮاي ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬دراﻳﻮر را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Connect‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ اﺗﺼﺎل را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﮕﺎه‬
‫داده و دراﻳﻮر ﺷﻤﺎﺳﺖ‪(.‬‬
‫‪ .4‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ ‪ ،‬روي ‪ OK‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪Create New Data‬‬
‫‪ Source‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ‪ .‬ﻣﻨﺒﻊ داده اي ﻛﻪ اﻛﻨﻮن آﻧﺮا‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻳﺪ در ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Database‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ‬
‫در ﻗﺴﻤﺖ “ ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد “ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻫﺎ‬
‫اﺻﻄﻼح ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎﺻﻲ در وﻳﻨﺪوز دارد‪ .‬آن ﻳﻌﻨﻲ وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻧﺎﻣﻲ‬
‫ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ وﺻﻞ ﺷﻮﻳﺪ ‪ ،‬ﻛﻪ راﺣﺘﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎر وﺻﻞ‬
‫ﺷﺪن ﻳﻚ ﻧﺎم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﺻﻄﻼح ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ‬
‫اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻣﻌﻨﻲ در ﻣﺘﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻫﺎ‬
‫ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Queries‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮس و ﺟﻮي ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزﻳﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در‬
‫اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻫﺎ و ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻣﺸﺨﺼﺎت داده ﻫﺎي‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﺑﺎ ﺷﺮوط اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Queries‬را در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬آن ﻫﺮ‬
‫ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ را ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬روي ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و‬
‫روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ‪ Options‬و ‪ Browse‬ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Queries‬ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪:‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪: 10‬اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داده ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ‪Access‬‬

‫‪33‬‬

‫• ‪ – Browse‬اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻞ‬
‫ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار ﻧﺪارد ‪ ،‬روي اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﺮا ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Options‬از اﻳﻦ دﻛﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ اﻛﺴﻞ ﻛﺪام ﭘﻮﺷﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض‬
‫اﻛﺴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﺪاول را در وﻳﻨﺪوز ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي ﭘﺮس و ﺟﻮ دارﻳﺪ ﻣﻲ‬
‫ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺮا اﻳﻨﺠﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻫﺎ در ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Queries‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‬
‫‪ MS Access‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوي ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻫﺎ ﺑﺮاي‬
‫ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪OLAP Cubes‬‬
‫‪14‬‬

‫‪ OLAP‬ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﻂ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ‪ ،‬و ﻳﻚ ‪ OLAP‬ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه رﺟﻮع‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻳﻚ ‪ OLAP Cube‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ ﻳﺎ ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﻲ در ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ‬
‫داده ﻫﺎ ﻓﺮق دارﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ‪ Cube‬دﻳﮕﺮي روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺮﺑﺮگ ‪ OLAP Cube‬ﻟﻴﺴﺖ‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﺑﺨﺶ ‪ 7‬ﺑﻴﺎن‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داده ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‬
‫‪Access‬‬
‫ﻳﻜﻲ از زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري اﻛﺴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ‬
‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داده ﻫﺎﻳﺘﺎن را در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ و‬
‫ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از راﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در‬
‫‪ MS Access‬اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي داده دﻳﮕﺮ‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺻﻞ و اﺳﺎس ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪On line‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫واژه ‪ query‬ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻲ زﻳﺎدي دارد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪34‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪ Northwind‬اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻓﻴﺲ‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻞ ‪ Northwind.mdb‬اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﻮﺷﻪ ‪ Samples‬ﻗﺮار‬
‫دارد‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺮا ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻣﻜﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮي وﻳﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻓﺎﻳﻞ‬
‫را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ آن ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺮا از ‪ CD‬آﻓﻴﺲ ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﺧﺎرﺟﻲ ‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ در داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ‬
‫ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺎوي داده ﻫﺎ ‪ ،‬ﺟﺪول ﻫﺎ و ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ‬
‫ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻦ از ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم ‪ Product Sales for 1997‬اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪ Northwind‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﭘﺮس و ﺟﻮ در اﻛﺴﺲ در ﺷﻜﻞ ‪ 12,2‬ﻧﺸﺎن داده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﺲ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 12. 2‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮس و ﺟﻮي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪ Northwind‬ﺑﺎ ﻧﺎم ‪ Product Sales for 1997‬ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺴﻞ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎز ﻛﺮدﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪Data D PivotTable and PivotChart Report :‬‬
‫‪ .2‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ External Data Source‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﻌﺪي روي دﻛﻤﻪ ‪ Get Data‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪Choose Data‬‬
‫‪ Source‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .5‬در ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Databases‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ use the Query Wizard‬ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي‬
‫‪ MS Access‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ‪ 13,2‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪(.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪: 10‬اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داده ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ‪Access‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ .6‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ‪ 14,2‬را‬
‫ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪( .‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 13. 2‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن ‪ MS Access‬در ﺳﺮﺑﺮگ ‪.Database‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 14. 2‬ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Northwind.mdb‬ﺑﺮوﻳﺪ و آﻧﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪ .7‬ﻓﺎﻳﻞ ‪ Northwind.mdb‬را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪Query‬‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪.‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ‪ 15,2‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪( .‬‬
‫‪ .8‬در ﺟﺪوﻟﻬﺎ و ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﻜﺮول ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ‪ Product Sales for 1997‬را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .9‬روي ﻋﻼﻣﺖ ‪ +‬آن ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬ﭼﻬﺎر ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ ‪:‬‬
‫‪CategoryName , ProductName , ProductSales , ShippedQuarter‬‬

‫‪36‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 15. 2‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ Query‬آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪ .10‬روي ‪ Categoryname‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و روي دﻛﻤﻪ > ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان‬
‫‪ Columns in your query‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .11‬اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﺘﻮن دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 16,2‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 16. 2‬ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫‪ .12‬روي ‪ Next‬ﺳﻪ ﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ‪ ) .‬ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻳﻦ‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ ( .‬در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ‬
‫ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Return Data to Microsoft Office Excel‬ﺗﻴﻚ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ‪ ).‬ﺷﻜﻞ ‪ ( 17,2‬و‬
‫ﺳﭙﺲ روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 17. 2‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻛﺴﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ .13‬روي ﻛﻠﻴﺪ ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬ﺑﺮﺳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .14‬ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﻛﺎرﺑﺮگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .15‬روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻳﺪ در ﺷﻜﻞ ‪ 18,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 10‬اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داده ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ‪Access‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 18. 2‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ آﻣﺎده ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮس و ﺟﻮ اﻛﺴﺲ وﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ در ﻓﻴﻠﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﻟﻲ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻴﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن وﺟﻮد دارد ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ‬
‫راه ﺑﺮاي اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﻤﻊ ﻓﺮوش ﺑﺮاي ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ‬
‫ﻓﺼﻞ دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ CategoryName‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ Drop Row Field Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ ShippedQuarter‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Drop Column Fields Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫‪ .3‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ ProductSales‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Drop Data Items Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ!‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدﻳﺪ و ﺗﻤﺮﻳﻨﻬﺎي دﻳﮕﺮ را اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ ﻓﺎﻳﻞ را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي‬
‫ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ ( B3:F11 ) .‬و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن آﻳﻜﻮن ‪ $‬ﻣﻮﺟﻮد‬
‫در ﻧﻮار اﺑﺰار ‪ Formatting‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ ‪ 19,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 19. 2‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را در ﻣﻜﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﺻﻠﻲ را اﻧﺠﺎم داده اﻳﺪ‪.‬‬

‫دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ‬
‫ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻧﻮاع داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ‬
‫ﻛﺎرﺑﺮي و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر را ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ رﻣﺰﻫﺎ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ :12‬اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬

‫‪39‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺧﺎرﺟﻲ‬
‫اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺷﮕﺮف ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ‬
‫ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ در ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻴﺮون اﻛﺴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻛﺴﻞ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ‪:‬‬
‫• ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺗﺤﺖ وب ﻛﻪ داده ﻫﺎ را از ﺻﻔﺤﻪ وب درﻳﺎﻓﺖ دارد‪.‬‬
‫• ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻛﻪ داده ﻫﺎ را از ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‬
‫) اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪(Data D Import External Data D New Database Query‬‬
‫• داده ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ آﻓﻴﺲ و ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ‬
‫) اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪( Data D Import External Data D Import Data‬‬
‫ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﻮارد زﻳﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ‪ :‬داده ﻫﺎ رد ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ‬
‫ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ وارداﺗﻲ ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻣﻮرد داده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﻢ ﻛﻤﻲ ﻣﺒﻬﻢ‬
‫ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻳﺪه ﺳﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ داده ﻫﺎي ﺷﻤﺎ در دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ در اﻛﺴﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ‬
‫ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ‬
‫ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺮ اول و ﺳﺘﻮن اول ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎ داراي ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮارد‬
‫ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دﺧﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 20,2‬ﻣﺜﺎﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ در ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 20. 2‬داده ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫) اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪( Data D Import External Data D New web Query‬‬

‫‪40‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Multiple Consolidation Range‬را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و روي ‪ next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 21,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ را ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ‪:‬‬
‫• ‪ – Create a single page for me‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬
‫ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ آﻳﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﺣﻲ‪.‬‬
‫• ‪ – I will create the page field‬ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ ‪ ،‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ‬
‫‪ 4‬ﻣﻮرد ‪ ،‬ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 21. 2‬ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ‪ ،‬اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ) .‬ﺗﻔﺎوت‬
‫اﻳﻦ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ زﻣﺎﻧﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ ( .‬در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد‪ .‬دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي‬
‫ﺑﻌﺪي اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬آﻧﻬﺎ‬
‫ﻫﺪف ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارﻧﺪ ‪ :‬اﻣﻜﺎن اﻳﻨﻜﻪ داده ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ را در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪Drop Page Fields‬‬
‫‪ Here‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 13‬اﺟﺎزه ﺑﺮاي اﻛﺴﻞ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬

‫‪41‬‬

‫اﺟﺎزه ﺑﺮاي اﻛﺴﻞ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 22,2‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻜﺎر‬
‫ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬

‫ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻫﺮ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎز ﻧﻴﺴﺖ ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Browse‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ‬
‫ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرات روي ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ ،‬آن را در ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و روي ‪ Delete‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 22. 2‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻳﺪ ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ در‬
‫آن ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻳﺪ ‪ ،‬ﮔﺰارش اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫• ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ ،‬آدرس آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﺮا در ﻛﺎدر ‪ Range‬وارد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي ‪Add‬‬

‫‪42‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 23,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ) .‬اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪ 22,2‬ﺑﻨﺎ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪(.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 23. 2‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪.22,2‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬
‫ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد‪ .‬اول از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را از‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬دوم ‪ ،‬ﻳﻚ ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان‬
‫‪ Page1‬اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻧﻮاﺣﻲ داده ﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ‪ ) .‬ﺷﻤﺎ‬
‫در آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺘﻮن ‪ Grand Total‬ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬آﻳﺎ آن واﻗﻌﺎً ﻻزم اﺳﺖ؟ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﻪ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ‬
‫ﺳﺘﻮن دارﻳﻢ اﻣﺎ اﻛﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮرد را در ﻫﻤﻪ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﺑﺨﺶ ‪ 3‬ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ‬
‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري را از ﮔﺰارش ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮرد‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 14‬اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ‬

‫‪43‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻲ‬
‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺖ ﭘﺎﭼﮕﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺑﺮان اﻛﺴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي درﺳﺖ اﻧﺠﺎم‬
‫دادن ﻛﺎر اﻳﻦ دﺳﺖ ﭘﺎﭼﮕﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ! ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﺧﻴﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻻن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﮔﺰارش اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد اﻣﺎ اﻻن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪:‬‬
‫• ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ) ‪ 0‬ﺗﺎ ‪ 4‬ﺗﺎ (‬
‫• ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻧﻮاﺣﻲ داده ﺑﺎ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫• ﻳﻚ ﻧﺎم ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اي و ﻧﻴﺰ‬
‫ﺗﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺰارش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎده ﺗﺮ از ﮔﺰارش اﺳﺘﺎﻧﺪاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در‬
‫ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد آن را آﻣﻮﺧﺘﻴﺪ‪ .‬اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ك ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن داده ﻫﺎ در ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻧﺪارﻳﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻓﻴﻠﺪ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن داده ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آورد‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي را در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2a‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ‪ ،‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي‬
‫ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 24,2‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮاﺣﻲ داده ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻗﺒﻼ آﻧﺮا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ از ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .a‬آدرس ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺣﻴﻪ را در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Range‬ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .b‬از ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎوس ﻧﺎﺣﻴﻪ اي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .c‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Browse‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮي را ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .d‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Add‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ‪ All Ranges‬اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري – ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي‬

‫‪44‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 24. 2‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻲ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮاﺣﻲ داده زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻛﺴﻞ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ دﻗﻴﻘﺎ‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﺮح داده ﺷﺪ‪ .‬ﻗﻀﻴﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ‪ 0‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻴﺰ‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و روﻧﺪ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬
‫ﺑﻌﺪي ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺪد دﻳﮕﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺗﻌﺪادي ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻋﺪد ‪ 2‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ‪ 1‬و ‪ 2‬ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 25,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 14‬اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ‬

‫‪45‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 25. 2‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ .4‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻳﺪ‪ .‬ﻛﺎر ﺷﻤﺎ اﻳﻦ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮده و ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در زﻳﺮ‬
‫ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬

‫در ﻟﻴﺴﺖ ‪ ، All Field‬ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ب‪ .‬در ﻛﺎدر ﻓﻴﻠﺪ ‪ ، 1‬ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ آن ﻧﺎم را ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺮا از ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﻛﺎدر ﻓﻴﻠﺪ ‪ 2‬ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮاي‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮي را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ه‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫و‪ .‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﻳﺪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫اﺳﺖ‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ‪ 26,2‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(‪ .‬ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درك ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و‬
‫اﻃﻼﻋﺎت آن آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 26. 2‬ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داده ﻫﺎي‬
‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ‬
‫ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻳﻞ ‪ EmployeeData.xls‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﺷﻜﻞ ‪12,2‬‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪ (.‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ ﻟﻴﺴﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎوي‬
‫ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ‬
‫ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Data D PivotTable and PivotChart Report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ‬
‫‪ PivotTable and PivotChart‬ﺷﺮوع ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .2‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Multiple Consolidation Ranges‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2a‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .4‬در اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Create a Single-Page Field‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2b‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .6‬روي ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ).‬ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻓﻴﻠﺪ ‪( Range‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 15‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ‬

‫‪47‬‬

‫‪ .7‬روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ‪ A3:B9‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .8‬روي ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪدا ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .9‬روي ﻛﻠﻴﺪ ‪ Add‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ‪ All Ranges‬اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .10‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 5‬ﺗﺎ ‪ 8‬را ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﻮاﺣﻲ ‪ D3:E9‬و ‪ G3:H9‬ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ‪ All Ranges‬ﺗﻜﺮار‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 27,2‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .11‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .13‬روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ ‪ 28,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 27. 2‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 28. 2‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه در ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫‪ .12‬روي ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ New Worksheet‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن داراي ﻳﻚ ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﺪام ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﻚ ﺳﺘﻮن دارﻧﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫در ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺘﻮن وﺟﻮد دارد ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺮ ﻧﻴﺰ داراي ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ‬
‫اﻓﺘﺎدﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﺳﻄﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ ﺟﺪاول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ دﻳﺪه اﻳﺪ‪.‬‬
‫ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ داراي ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 29,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ورودﻳﻬﺎي ‪Item1 , Item2 ,‬‬
‫‪ Item3‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﻢ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر را ﺣﺲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻳﻜﻲ از‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ درك آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 29. 2‬اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫از داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ‬
‫اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮرد اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ داراي ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﺷﺮح دادم ‪ ،‬ﺗﺼﻮر ﻛﻠﻲ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺑﺮان اﻛﺴﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 16‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬

‫‪49‬‬

‫داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺷﻜﻞ ‪ 30,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در آﻧﺠﺎ ﭼﻬﺎر ﻟﻴﺴﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ‬
‫آﻣﻮزان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده در ﻫﺮ دوره ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺗﺮم ﺳﺎل ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻓﺎﻳﻞ ‪CourceData.xls‬‬
‫ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 30. 2‬داده ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺑﺮاي ﺷﺮوع ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪Data D PivotTable and PivotChart Report:‬‬
‫‪ .2‬در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Multiple Consolidation Ranges‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﻌﺪي ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ I Will Create Page Fields‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .6‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Range‬آدرس ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺑﺼﻮرت ‪ A2:B8‬ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮر را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬روي ﻛﻠﻴﺪ ‪ Add‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ‪ All Ranges‬اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻣﺮاﺣﻞ ‪ 6‬و ‪ 7‬را ﺳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 31,2‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 31. 2‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫‪ .9‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ 2‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻧﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ‪ 1‬و ‪ 2‬ﻓﻌﺎل‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻘﺸﻪ اي را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ؟‬
‫ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ داده ﻫﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺳﺎل ‪2002‬‬
‫و ‪ 2003‬و دو ﺗﺮم ‪ 1‬و ﺗﺮم ‪ 2‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻳﺪه ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ داده ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺳﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ‬
‫اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮم ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ All Ranges‬اوﻟﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ‪ A2:B8‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎي ﺳﺎل ‪،2002‬‬
‫ﺗﺮم ‪ 1‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ 1‬وارد ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺎل‪. 2002‬‬
‫‪ .3‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ 2‬وارد ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺮم‪. 1‬‬
‫‪ .4‬از ﻟﻴﺴﺖ ‪ All Ranges‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ E2:F8‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ دادﻫﺎي ﺳﺎل ‪ 2003‬ﺗﺮم ‪ 1‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .5‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ 1‬وارد ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺎل‪. 2003‬‬
‫‪ .6‬ﭼﻮن ﻗﺒﻼ ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮم‪ 1‬را در‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ‪ 2‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ A11:B17‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎي ﺳﺎل ‪ 2002‬ﺗﺮم ‪ 2‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻋﻨﻮان ﺳﺎل‪ 2002‬را از ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﻓﻴﻠﺪ ‪ 1‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .9‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ 2‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮم‪ 2‬را وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ E11:F17‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .11‬ﻋﻨﻮان ﺳﺎل‪ 2003‬را در ﻓﻴﻠﺪ ‪ 1‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .12‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ 2‬ﻋﻨﻮان ﺗﺮم‪ 2‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي ﻛﻠﻴﺪ ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آن در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 32,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ در ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ‬
‫ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ‪ 1‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ ‪ ، All :‬ﺳﺎل‪ 2002‬و ﺳﺎل‪ . 2003‬ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر‬
‫اﮔﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ‪ 2‬را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎي ‪ ، All‬ﺗﺮم‪ 1‬و ﺗﺮم ‪ 2‬را ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‬
‫ﺗﺎ داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 17‬ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دﻳﮕﺮ‬

‫‪51‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 32. 2‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه دو ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ دارد‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺘﻮن ‪ Grand Total‬را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎم آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم‬
‫دﻫﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Hide‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﺘﻮن‬
‫ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه و ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري دﻳﮕﺮ‬
‫آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﺎ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬داده ﻫﺎي ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد ‪ ،‬ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دوم‬
‫ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ‬

‫‪Another PivotTable or‬‬

‫‪ PivotChart‬را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري دﻳﮕﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ (.‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺘﻲ از‬
‫ﻫﻤﻪ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻳﻚ ي را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و اداﻣﻪ ﻛﺎر را ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﭼﺮا ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ؟ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دوم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ‪ 1‬ﻧﺴﺒﺖ داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دوم‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻳﻚ زﻣﺎن دو ﻧﻤﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از داده ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اول ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ داده ﻫﺎ را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺪول ﭘﻴﭽﻴﺪه اي اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﺪول‬

‫‪52‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﻣﺤﻮري دوم ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺪول اول را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻫﺎي آن ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن و ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻي‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ دارﻳﺪ ‪،‬‬
‫ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻓﻴﻠﺪ داﺧﻠﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﺘﻮﻧﻲ ؟‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺮﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻋﻤﻞ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﻠﺪ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﻳﻞ ‪ clothing Stock.xls‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 33,2‬آورده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ داده ﻫﺎي داراﻳﻲ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﻧﮓ و اﻧﺪازه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 33. 2‬داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدي ﻟﺒﺎس‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 18‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ‬

‫‪53‬‬

‫ﭼﻮن ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ‬
‫اﺳﺎس اﻳﻦ داده ﺷﺮح ﻧﻤﻲ دﻫﻢ‪ .‬ﺟﺪول را ﺧﻮدﺗﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ و در ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪي ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 34,2‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪2‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 34. 2‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﺎزه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎل ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ اﻳﺠﺎد‬
‫ﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Color‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺘﻮن درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Items‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Quantity‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 35,2‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Size‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ را‬
‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ درگ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 35. 2‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﻳﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ دوﻣﻴﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ را درگ ﻛﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 36,2‬ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ دو‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ‪ Item‬و ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ‪ Size‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ دوم داده ﻫﺎ ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺮح داد ‪ pivoting‬اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ 1‬ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
‫دادم ﻧﺎم ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ درون ﺟﺪول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ‬

‫‪54‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 2‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺑﺮاي ﺟﺪاول‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ داده ﻫﺎ را از زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ‬
‫از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﺪي را از ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 36,2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬روي ﻧﻘﻄﻪ ‪ Size‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ زﻳﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Color‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 37,2‬ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Size‬اﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﻴﻠﺪ‬
‫‪ Color‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 36. 2‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ دوم را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش داراي ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 37. 2‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش را ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻳﺪ ‪ Size ،‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ‬

‫‪3‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي‬
‫ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬
‫اﻛﺴﻞ داراي ﺑﺮﺧﻲ اﺑﺰار – ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري – اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ‬
‫ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را‬
‫ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬
‫ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪19‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬در ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪20‬‬

‫‪PivotTable and PivotChart‬‬
‫ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪59‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪21‬‬

‫ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻛﺮدن ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪60‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪22‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪61‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪23‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪62‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪24‬‬

‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬

‫‪68‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪25‬‬

‫اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪73‬‬

‫‪57‬‬

‫‪56‬‬

‫‪57‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 20‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬در ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪PivotTable and‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬در ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ‬
‫‪PivotTable and PivotChart‬‬
‫ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ PivotTable and PivotChart‬ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد (‬
‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻫﻤﻪ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪ ) .‬ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را دﻳﺪﻳﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻢ آﻧﻬﺎ‬
‫را اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻢ‪ ( .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ داراي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻜﺮده ام‪ .‬ﺷﻤﺎ‬
‫ﻫﻤﻮاره ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺪون ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ‬
‫ﻣﻬﺎرت ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﺤﻮه اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ‬
‫‪ Options‬ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 1,3‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 1. 3‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ‪ Layout‬و ‪ Options‬دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ روي دﻛﻤﻪ ‪ Layout‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫) ﺷﻜﻞ ‪ 2,3‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪ (.‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎ داده ﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻳﺪ ﭘﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺮ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داده ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻃﺮح ﺑﻨﺪي‬

‫‪15‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪3‬‬

‫ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي دﻛﻤﻪ ‪Layout‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻳﺎ‬

‫‪58‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 3‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 2. 3‬ﺷﻤﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ از داده ﻫﺎي ‪ Sporting – goods‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ از آن داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺳﺮﺳﺘﻮن ﻫﺎ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻳﺪ ﻛﻪ‬
‫اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ‬
‫از ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮح ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ‪ ،‬اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Row area‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن ‪ ،‬اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Column area‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Data area‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ‪ ،‬اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Page box‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻛﺮدﻳﺪ ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ درگ ﻛﺮدن آن ﻓﻴﻠﺪ از درون ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آن ‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎه را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪﻳﺪ ‪ ،‬روي ﻛﻠﻴﺪ ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ‬
‫ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻛﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ‪ ،‬ﻛﺎر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﺳﭙﺲ‬
‫روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬ﻣﻌﺎدل ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻛﺎرﺑﺮگ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬ﺑﻬﺘﺮ‬
‫اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪59‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 20‬ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ روي ﻛﻠﻴﺪ ‪ Options‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Options‬را‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﻌﺪا ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻳﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت‬
‫را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﺪا دوﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد‪ .‬ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را در‬
‫ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻي ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Options‬ﻳﻚ ﻛﺎدري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮاي ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻧﺎم ‪ PivotTable1‬را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪ ( .‬ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ 10‬ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ از اﺳﺎﻣﻲ در آدرس دﻫﻲ ﻛﺪﻫﺎي ‪VBA‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 3,3‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻣﻬﻢ ﺟﺪاول‬
‫ﻣﺤﻮري را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد‪ .‬آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ‬
‫ﻓﺮض در ﻛﺎرﺑﺮگ ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬آن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎي اﻛﺴﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ‪:‬‬
‫• ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ درگ ﻛﺮدن ﻧﻮار ﻋﻨﻮان آن ‪ ،‬آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﻜﺸﻴﺪ‪.‬‬
‫• آﻧﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎي اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻜﺸﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﻛﻨﺎره ﻫﺎي آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺎوس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن آن ‪ ،‬ﺷﻜﻞ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس روي آﻳﻜﻮن ﻫﺎي آن ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ‪.‬‬
‫• ﺑﺮاي ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن آن از ﻣﻨﻮي ‪ View D Toolbars‬روي ﻧﺎم ﻧﻮار اﺑﺰار ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3. 3‬ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻣﺘﺪاول را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪3‬‬

‫ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺎوي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‬

‫‪60‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 3‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار را اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮح ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻛﺘﺎب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺑﺴﻴﺎري‬
‫از دﺳﺘﻮرات ﻧﻮار اﺑﺰار از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮار‬
‫اﺑﺰار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﻗﺮار دارﻳﺪ و ﻛﺎري ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻛﺮدن ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام دﻛﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺳﺎزﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻛﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻧﻮار اﺑﺰار ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﻳﺎ ﻫﻤﻪ دﻛﻤﻪ ﻫﺎ را‬
‫ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺳﺎزي ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﻓﻠﺶ ﻛﻮﭼﻚ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Add or Remove‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي ‪ PivotTable‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻟﻴﺴﺘﻲ از دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ ،‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪4,3‬‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي اﺳﺎﻣﻲ دﻛﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﻴﻚ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻴﻚ را ﺑﺮدارﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ‪ ،‬روي ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻴﺮون ﻟﻴﺴﺖ دﻛﻤﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﻮار اﺑﺰار ‪ ،‬روي ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Reset Toolbar‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪61‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪: 21‬ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻛﺮدن ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫دﻛﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻴﻚ دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪3‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4. 3‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن دﻛﻤﻪ ﻫﺎ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻮ را ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ‬
‫روي دﻛﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ PivotTable‬ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 5,3‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 3‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 5. 3‬دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮي ﻣﺘﻦ‬
‫در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري – و اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري ‪ -‬ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻮي ﻣﺘﻨﻲ ) زﻣﻴﻨﻪ اي (‬
‫دارﻧﺪ ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Pop – up‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ (.‬ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﻣﻨﻮﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻳﺎ ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻨﻮي ﻣﺘﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ راه‬
‫را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻲ دﺳﺘﻮرات در اﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬
‫ﭼﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﻴﺸﺘﺮ‬
‫ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﻧﺴﺖ اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات‬
‫دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اي را در ﻧﻮار اﺑﺰار دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ ) PivotTable Options‬در ﺷﻜﻞ ‪ 6,3‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ( .‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮارد‬
‫ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪63‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 23‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي را ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻳﺪ ‪:‬‬
‫• ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي دﻛﻤﻪ ‪ Options‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ‪.‬‬
‫• ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Table Options‬از ﻣﻨﻮي ‪.PivotTable‬‬

‫ﺗﻮﺟﻪ‬
‫ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ Format Options ،‬و ‪ . Data Options‬ﻣﻤﻜﻦ‬
‫اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﻼ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﺻﻮرت‬
‫ﻧﻴﺎز در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد‪.‬‬
‫در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي در ﻋﻤﻞ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻧﺪاﺧﺖ‪.‬‬

‫‪Format Options‬‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Format Options‬در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ را‬
‫ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي و ﻃﺮح ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪3‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 6. 3‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪.PivotTable Options‬‬

‫‪64‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 3‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫‪GRAND TOTALS‬‬
‫اﻳﻦ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و در زﻳﺮ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ) ‪( Grand total‬‬
‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻛﺴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع داده ﻫﺎ ‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﻫﺎ در‬
‫ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪AUTOFORMAT TABLE‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر‪ ) 16‬ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ( را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻋﻤﺎل‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن دﻛﻤﻪ ‪ Format Report‬ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻼﺳﻴﻚ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪SUBTOTAL HIDDEN PAGE ITEMS‬‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع داده ﻫﺎ و ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮﻗﺖ‬
‫ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬
‫ﻛﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ داده ﻫﺎي ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﺧﺎﻟﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮدن اﺟﺰاي ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري در ﺑﺨﺶ ‪ 5‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫‪MEGE LABELS‬‬
‫در ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ و ﻣﺎه در ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ‬
‫اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎي ﻛﻤﺘﺮي از ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن اﺷﻐﺎل ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﻚ اﺷﻜﺎل ﻧﺮم اﻓﺰاري اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ زﻳﺎد وﻗﺖ‬
‫ﺻﺮف آن ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺬف ﻫﻤﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎ از ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي دﻛﻤﻪ ‪ Format Report‬و‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ None‬از آن ‪ ،‬ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪Auto format‬‬

‫‪16‬‬

‫‪65‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 23‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﻠﻮل و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺷﺮﻃﻲ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮزﻫﺎي‪ 17‬ﺳﻠﻮل و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺷﺮﻃﻲ‪ 18‬ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺳﺎزي ﺟﺪول ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫‪PRESERVE FORMATTING‬‬
‫اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ‪ ،‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎزي ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح آن ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬
‫ﺑﺮاي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺳﻠﻮل ﻣﺜﻞ ﻓﻮﻧﺖ و رﻧﮓ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ‪ Auto Format‬ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫اﮔﺮ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺮ‬
‫ﺑﻴﺮوﻧﻲ را ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎپ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺳﻄﺮ و‬
‫ﺳﺘﻮن در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ آﻧﻬﺎ را ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬

‫* ‪MARK TOTALS WITH‬‬
‫اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎري را ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﺪ‪ ،.‬ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻤﻊ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ * ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي‬
‫آن ﺑﻪ اﻛﺴﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ و ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎي ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪PAGE LAYOUT‬‬
‫ﺑﺮاي ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻛﻨﺘﺮل‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬
‫• ‪ – Down then over‬ﺻﻔﺤﺎت در ﺳﺘﻮن ‪ 1‬از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﺎپ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺘﻮن دوم‬
‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و‪...‬‬
‫• ‪ – Over then down‬ﺻﻔﺤﺎت در ﺳﻄﺮ ‪ 1‬از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﭼﺎپ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬و ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻄﺮ ‪ 2‬ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬
‫ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ‪.‬‬
‫اﻳﻦ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 7,3‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Borders‬‬

‫‪17‬‬

‫‪Conditional Formatting‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪3‬‬

‫‪REPEAT ITEM LABELS ON EACH PRINTED PAGE‬‬

‫‪66‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 3‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫‪FIELDS PER COLUMN‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن‬
‫ﮔﺰارش دﻳﺪه ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪FOR ERROR VALUES SHOW‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎوي ﺧﻄﺎ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭼﻴﺰي ﻏﻴﺮ از ﭘﻴﻐﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻛﺴﻞ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺎ را ﻧﺸﺎن‬
‫دﻫﻨﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﻣﺘﻦ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را درون ﻛﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي‬
‫ﺧﻄﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻟﻲ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺧﺎﻟﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪B‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪A‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪D‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪C‬‬

‫‪Down then over‬‬

‫‪A‬‬

‫‪Over then down‬‬

‫ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه‬

‫‪A‬‬

‫‪C‬‬

‫‪B‬‬

‫‪B‬‬

‫‪C‬‬

‫‪D‬‬

‫‪D‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 7. 3‬ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Over then down‬ﺑﺎ ‪ Down then over‬در ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬

‫‪FOR EMPTY CELLS SHOW‬‬

‫‪67‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 23‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺘﻨﻲ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﻠﻤﻪ ‪ empty‬ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و در‬
‫ﻛﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را درج ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪SET PRINT TITELS‬‬
‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از ﮔﺰارش ﭼﺎﭘﻲ در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﭼﻨﺪ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ اي ﺗﻜﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ Data Options‬در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Options‬ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ External Data‬و ‪Refresh Every‬‬
‫ﻓﻌﺎل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪SAVE DATA WITH TABLE LAYOUT‬‬
‫اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻛﺴﻞ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول ذﺧﻴﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫) ﻣﻨﻈﻮر داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ ( ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺑﺎر دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪول دوﺑﺎره اﻳﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ENABLE DRILL TO DETAILS‬‬
‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ‬
‫روي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل داده ‪ ،‬ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را در ﻛﺎرﺑﺮگ دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ ) Drill to Details‬ﻛﻪ در‬
‫ﺑﺨﺶ ‪ 4‬ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ( ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻳﺎ از ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ‪.‬‬

‫‪REFERSH ON OPEN‬‬
‫اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻮﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪3‬‬

‫‪Data Options‬‬

‫‪68‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 3‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫‪REFRESH EVARY … MINUTES‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ را ﺑﺎز ﻛﺮدﻳﺪ ‪ ،‬داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ‬
‫ﻧﻮﺳﺎزي ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪BACKGROUND QUERY‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎزي داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ اﻛﺴﻞ اداﻣﻪ داده و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪OPTIMIZE MEMORY‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ از ﺣﺎﻓﻈﻪ در دﺳﺘﺮس ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻜﻞ‬
‫ﺑﻬﻴﻨﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ‪ .‬آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎر ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ‬
‫ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ‪ ،‬ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻜﻨﺪ و ﭘﻴﻐﺎم “ ‪ “ OUT OF Memory‬را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫در ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﺴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي را در ﻣﻮرد آن اﻋﻤﺎل ﻛﺮد ﺗﺎ ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻟﺨﻮاه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮﺧﻲ از‬
‫اﻳﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﻛﺴﻞ داراي دﺳﺘﻮرات ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺪول اﺳﺖ‪ .‬زﻳﺮا ﻳﻚ‬
‫ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در واﻗﻊ ﻳﻚ ﺟﺪول اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪول ﺧﻮد‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺎده اي اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻳﺎ روي دﻛﻤﻪ ‪ Format Report‬ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻛﻠﻴﻚ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ‪ Format Report‬را از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪AutoFormat‬‬
‫را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ،‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 8,3‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬در ﻃﻮل ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ‪ 19‬ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را‬
‫ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و آﻧﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ ،‬ﺳﭙﺲ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪Scroll‬‬

‫‪19‬‬

‫‪69‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 24‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي دﻧﺪاﻧﻪ دار و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻏﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ دار‬
‫را ﺑﺪاﻧﻴﻢ‪ .‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ AutoFormat‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ Report 1‬ﺗﺎ ‪ Report 10‬ﻣﺸﺨﺺ‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ‪ Table 1‬ﺗﺎ ‪ Table 10‬ﻣﻌﺮف ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻏﻴﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي دﻧﺪاﻧﻪ دار ﻃﺮح ﮔﺰارش را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در‬
‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ‪ ،‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻏﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ اي ﻃﺮح و ﺳﺒﻚ اﺻﻠﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي‬
‫ﺳﺘﻮن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ‪ ،‬ﻫﺮ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻓﻮﻧﺖ ‪ ،‬رﻧﮓ و ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻜﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي دﻧﺪاﻧﻪ دار و ﻏﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 9,3‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﺒﻚ آن ﻏﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ اي اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 9. 3‬ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﻓﺮض‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ 10,3‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ‪ Table 1‬ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻏﻴﺮ‬
‫دﻧﺪاﻧﻪ اي اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪3‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 8. 3‬اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 3‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 10. 3‬ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﺎ ﺳﺒﻚ ﻏﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ اي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه‪.‬‬

‫در ﭘﺎﻳﺎن ‪ ،‬ﺷﻜﻞ ‪ 11,3‬ﮔﺰارﺷﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ‪ Report 1‬ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 11. 3‬ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻧﺪاﻧﻪ دار ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫‪71‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 24‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺒﻚ ﺧﻮدﻛﺎر دﻳﮕﺮي را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﻚ ﺳﺒﻚ دﻧﺪاﻧﻪ دار اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺒﻚ ﻛﻼﺳﻴﻚ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪،‬‬
‫ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ ،.‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻫﻤﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ None autoformat‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ AutoFormat Table‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Options‬ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ‬
‫روي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد‪ ).‬از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Table Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ‬
‫ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻳﺪ‪ (.‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺟﺪول ﺗﻤﺎم ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه را در‬
‫ﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎزي ﺟﺪول ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح آن ‪ ،‬ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر‬
‫از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر را ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻛﺴﻞ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﻋﺪاد را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع داده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﭘﻮﻟﻲ ‪،‬‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي درﺻﺪ ‪ ،‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ‪ ،‬و اﻟﻲ آﺧﺮ‪ .‬روال ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ‬
‫ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Cells‬را ﺑﺎز ﻛﺮده و از آن‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد‬
‫اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪن ﺟﺪول ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ‪ ،‬ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ ﺣﺎوي داده ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ‬
‫اﺳﺖ – ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﭘﻮل و درﺻﺪ آن‪ .‬ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﻛﻪ در آن ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﻋﺪاد ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﻜﻞ ‪12,3‬‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ آن ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻋﺪدي‬
‫ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 12. 3‬ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داده ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪3‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻋﺪد‬

‫‪72‬‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 3‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬
‫ﺟﺪاوﻟﻲ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ‬

‫ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ داراي داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻧﺪادﻳﻢ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 12,3‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺨﺶ ‪ 4‬ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي را دارﻧﺪ‪.‬‬

‫دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﻋﺪاد دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎي آﺗﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد‪.‬‬

‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ‪ ،‬اﻛﺴﻞ راه ﺑﻬﺘﺮي دارد‪ .‬در ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ درگ ﻛﺮده اﻳﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻋﺪدي را ﺑﻪ ﻳﻚ‬
‫ﻓﻴﻠﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي روي ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻓﻴﻠﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ را ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺳﻠﻮل را‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﻫﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Field Setting‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪Field Setting‬‬
‫را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬
‫‪ .3‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Number‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Cells‬را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي دﻟﺨﻮاه را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ ﻫﺎي اﻋﺸﺎر و ﻫﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﮕﺮي را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬روي ‪ OK‬دوﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎي دﻳﮕﺮ‬
‫ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻮﻧﺖ‪ ، 20‬رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ‪،‬‬
‫ﻛﺎدرﻫﺎي ﺳﻠﻮل و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻛﺎرﺑﺮگ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻣﻮاردي ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫اول اﻳﻨﻜﻪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺷﻤﺎ در ﭘﻲ ﻧﻮﺳﺎزي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح آن از ﺑﻴﻦ‬
‫ﻧﻤﻲ رود‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Preserve Formatting‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪PivotTable Options‬‬
‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ ،‬از ﻣﻨﻮي ‪ PivotTable‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Table Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ‪ ،‬ﺧﻂ ‪Font :‬‬

‫‪20‬‬

‫‪73‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 25‬اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻣﻮرد دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي در ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻴﺪا اﺳﺖ اﻋﻤﺎل‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ زﻳﺮ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ را ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻳﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ All‬را در ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﭘﺎﻳﺎن ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻛﻪ روش ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺪاﻧﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
‫دادم ‪ ،‬ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ‬
‫ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ‪ ،‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول‬
‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﺶ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دﻟﺨﻮاه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﺪ ‪ ،‬از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮار ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻳﺎ ﻣﻨﻮي ‪ Format‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را‬

‫اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻴﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﭼﻮن ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬
‫ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﻦ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪ Access‬در ﺑﺨﺶ ‪ 2‬اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ‬
‫ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺷﻜﻞ ‪ 13,3‬ﺑﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ‬
‫ﺣﺎوي اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 13. 3‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﻓﺮض آن‪.‬‬

‫اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت‬
‫در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ ،‬آﻳﺎ اﻳﻦ راه ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪3‬‬

‫اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 3‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫‪ .1‬روي ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ‪ Table Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪PivotTable‬‬
‫‪ Options‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ AutoFormat Table‬و ‪ Preserve Formatting‬ﺗﻴﻚ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Format Table‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ AutoFormat‬را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ‪ Table 1‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ اﻛﻨﻮن ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 14,3‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 14. 3‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر را ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎل ﻛﺮده اﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺎ ﺑﻪ اﻛﻨﻮن ﺧﻮب اﺳﺖ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ روي ﺑﺨﺸﻲ از ﮔﺰارش ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ‬
‫روي ﺳﻄﺮ ‪ Dairy Products‬ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ روي ﺳﺘﻮن ‪Qtr 4‬‬
‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش آن ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬و ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎر ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺎوس را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﭼﭗ ﺳﻄﺮ ‪ Dairy Products‬ﺑﺒﺮﻳﺪ و درﺳﺖ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺮف ‪ D‬ﻛﻠﻤﻪ ‪ Dairy‬ﻗﺮار‬
‫دارد‪ .‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻓﻠﺶ ﺑﻪ ﺳﻮي راﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪75‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 25‬اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 15. 3‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻓﻠﺶ در ﻣﻲ آﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﻞ ﺳﻄﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻣﺎوس را روي ﺳﺘﻮن ‪ Qtr 4‬ﺑﺒﺮﻳﺪ و درﺳﺖ روي ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻠﺶ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .6‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Italic‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬روي ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﺷﻮد‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 16,3‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺳﻔﺎرﺷﻲ اﻳﻦ‬
‫ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 16. 3‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻫﻤﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪3‬‬

‫‪ .3‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Bold‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺳﻄﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﭘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 3‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫‪77‬‬

‫ﺑﺨﺶ‬

‫‪4‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ‬
‫ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري درون ﺧﻮد ﻗﺪرت زﻳﺎدي را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ‬
‫ﺑﺨﺶ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ‬
‫درون ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دوﺳﺖ‬
‫دارﻳﺪ درآورﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ از دو ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎوراي ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري رﻓﺘﻪ و ﻧﺤﻮه ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻛﺮدن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮآورده‬
‫ﺳﺎزﻳﺪ‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪26‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮاﺣﻲ ‪Drop‬‬

‫‪79‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪27‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪Row Drop‬‬

‫‪80‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪28‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ‬

‫‪82‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪29‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪Column Drop‬‬

‫‪84‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪30‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﺑﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن و دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ‬

‫‪85‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪31‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪Data Drop‬‬

‫‪88‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪32‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي داده ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ‬

‫‪88‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪33‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪Page Drop‬‬

‫‪90‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪34‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪91‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪35‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪ‬

‫‪95‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪36‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي داده‬

‫‪95‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪37‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ‬

‫‪97‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪38‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن‬

‫‪100‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪39‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪103‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪40‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Sort‬و ‪AutoShow‬‬

‫‪107‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪41‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ‬

‫‪109‬‬

‫‪78‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 26‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮاﺣﻲ ‪Drop‬‬

‫‪79‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮاﺣﻲ ‪Drop‬‬
‫ﻫﺮ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ‪ Drop21‬آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ‬
‫‪ ،‬ﮔﺰارش را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﭼﻪ در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬و ﭼﻪ در ﻛﺎرﺑﺮگ ﺑﻌﺪ از درج ﺟﺪول ﻣﺤﻮري(‪.‬‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ‬
‫‪ Drop‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﺎده اي را از اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻗﺮار‬
‫ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد ‪ ،‬اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺎدي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم درﺳﺖ اﻳﻦ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫و ﻧﻮاﺣﻲ ‪ Drop‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﺣﺎوي اﺳﺎﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در داده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪.‬ﺷﻜﻞ ‪ 1,4‬ﻣﺜﺎﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫) ﺷﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ داده ﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪ ( .‬اﮔﺮ ﻓﻴﻠﺪي ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻢ آن در‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﭘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 1 . 4‬ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫آﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ؟‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آن ‪ ،‬روي ﻳﻜﻲ از‬
‫ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آن ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ را ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Show Field List‬در ﻧﻮار اﺑﺰار‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻧﻮار اﺑﺰار را ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ‪ ،‬روي ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و از‬
‫ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Show PivotTable Toolbar‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اﻧﺪاﺧﺘﻦ‪ ،‬رﻫﺎ ﻛﺮدن‬

‫‪21‬‬

‫‪80‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫روش ﻣﺘﺪاول اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﻟﺨﻮاه درگ ﻛﻨﻴﺪ‪-.‬‬
‫ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن ‪ ،‬داده ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ‪ . -‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ روي ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎدر ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن ‪ ،‬داده ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Add To‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪي در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﻳﻚ آﻳﻜﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ آﻳﻜﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ را در ﻛﺠﺎي‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬
‫آﻳﻜﻮن‬

‫ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد‬
‫ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن ‪ ،‬ﻳﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻘﻂ در ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ ) ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن ‪ ،‬ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻔﺤﻪ (‪.‬‬

‫آﻳﻜﻮن ﺳﻮم ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر‬
‫داده ﻫﺎي داده ﻫﺎي ‪ ، OLAP‬ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺎﺑﻞ درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد‬
‫داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬در ﺑﺨﺶ ‪ 7‬ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪.‬‬

‫درگ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن درگ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻳﺪ ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ درگ ﻛﺮدن آن ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ‬
‫ﺑﻴﺮون از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري آن اﺷﺘﺒﺎه را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎوس را روي ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮده و آن را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون‬
‫درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس را روي ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ‬
‫اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي دﻳﮕﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺣﺬف ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪Row Drop‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Row Drop‬درگ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داده ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺜﺎﻟﻲ در ﺷﻜﻞ ‪ 2,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺳﻄﺮﻫﺎي‬
‫اول داده ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 27‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪Row Drop‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 2 . 4‬داده ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻧﻤﺮات ﻧﻤﻮﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ داده ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻳﺪ و ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ درگ‬
‫ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ) .‬ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﺪ دﻳﮕﺮي را درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ (.‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ﺷﻤﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3 . 4‬ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ‪ ،‬ﺟﺪول دو ﺳﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻻ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دو ﺳﻄﺮ دارد ) ﻛﻪ ﺳﻄﺮ ‪ Grand Total‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( ‪ :‬ﻣﺮد و زن‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮد ) ‪ ( Male‬ﻳﺎ زن ) ‪ ( Female‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬دو ﻣﻘﺪار‬
‫وﺟﻮد دارد ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دو ﺳﻄﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻ ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ را ﻧﺸﺎن‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ در ﻛﻨﺎر ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي‬
‫ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Age Group‬را درگ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻓﻜﺮ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ؟ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ داده ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺪار دارد‪:‬‬
‫• ‪29-20‬‬
‫• ‪39-30‬‬
‫• ‪49-40‬‬
‫• ‪59-50‬‬
‫• ‪69-60‬‬

‫‪82‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺮ را در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ ،‬و اﻳﻦ‬
‫دﻗﻴﻘﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 4,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4 . 4‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Age Group‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﺮدﻳﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داراي ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ‬
‫ﭘﺲ دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻓﻘﻂ داراي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺧﻮد را وﻓﻖ دﻫﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ ‪ ،‬ﻳﻜﻲ از‬
‫آﻧﻬﺎ ﺳﻄﺮ داﺧﻠﻲ و دﻳﮕﺮي ﺳﻄﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬داده اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ‬
‫درون ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻄﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﻳﻜﻲ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻓﻴﻠﺪ را اﺑﺘﺪا‬
‫درگ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ دوم را درگ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ درگ ﻛﺮدن ﺷﻤﺎ ‪ ،‬دروﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻮدن ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ دوم را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ آن ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻴﻠﺪ اوﻟﻲ ﻛﻪ درگ‬
‫ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﺪ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ دوم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻴﻠﺪ اوﻟﻲ ﻛﻪ‬
‫درگ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﺪ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ روي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻮدي در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻳﺎ‬
‫ﭼﭗ ﻛﺎدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﮕﺮان اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدن ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮي درگ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻧﻤﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪ 2,4‬ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Age Group‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ‬
‫درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 5,4‬ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 28‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 5 . 4‬در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ Age Group ،‬ﻓﻴﻠﺪ داﺧﻠﻲ و ‪ Gender‬ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺎي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﻣﻌﻜﻮس ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ و ‪ Age group‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 6,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ Age Group : 6 . 4‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ‪ Gender‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ دروﻧﻲ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﺳﻄﺮ دروﻧﻲ‬

‫ﺳﻄﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ‬

‫‪84‬‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ و ﻓﻴﻠﺪ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ وارد ﻛﻨﻴﺪ ؟ ﺟﻮاب در ﺟﻤﻊ‬
‫ﺟﺰﺋﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ‪ 22‬را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬در ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 5,4‬ﺳﻄﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ Male Total‬و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ Female Total‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ ‪ 6,4‬ﻳﻚ‬
‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻛﺪام ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻴﺎز‬
‫دارﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ دروﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻮدن ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪Column Drop‬‬
‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ Column Drop‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ‪ Row drop‬ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ در ﺳﺘﻮن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬
‫ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي‬
‫ﺳﻄﺮي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ‪ ،‬آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﭘﺲ از درگ ﻛﺮدن اوﻟﻴﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن‪ ،‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ دﻳﮕﺮ را در ﺑﺎﻻي آن درگ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻗﺮار‬
‫ﮔﻴﺮد‪ .‬و ﻳﺎ آن را در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻗﺒﻠﻲ درگ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﻴﻠﺪ را ب ه ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻛﺴﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 7,4‬ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ‪ Gender‬و ‪ Age Group‬در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺘﻮن ﻗﺮار‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 7 . 4‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮﻧﻲ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮي را ﻳﻜﺠﺎ در ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺟﺪول‬
‫ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع داده اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪Subtotal‬‬

‫‪22‬‬

‫‪85‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 30‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﺑﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن و دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ‬
‫ﺑﻴﺶ از دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ\ ﺳﺘﻮن ؟‬
‫ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪوﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از دو ﻓﻴﻠﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﺟﺪول ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از اﻣﻜﺎن‬
‫ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﺑﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن و دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ‬
‫ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن و ﺳﻄﺮ در ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آن را درك ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ‪،‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﻳﻞ ‪ TestScores.xls‬ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ‪ ) .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ داده ﻫﺎ را ﻗﺒﻼ در ﺷﻜﻞ ‪ 2,4‬دﻳﺪﻳﺪ‪ (.‬ﭘﺲ‬
‫از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ‪ ،‬اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪A2:F122.‬‬
‫‪ .2‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪Data D PivotTable and PivotChart Report :‬‬
‫‪ .4‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ ،‬ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻛﻠﻴﺪ ‪ Next‬را ﺑﺰﻧﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ New Workbook‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ‪ Finish‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ در ﺷﻜﻞ ‪ 8,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 8 . 4‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﻴﻠﺪي درون آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻗﺒﻞ از اداﻣﻪ ‪ ،‬ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ‪:‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫‪ .3‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻛﺮده و ﻛﻠﻴﺪ ‪ Next‬را ﺑﺰﻧﻴﺪ‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫• ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ‪.‬‬
‫• ﻓﻴﻠﺪ ‪ Age Group‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮي دروﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫• ﻓﻴﻠﺪ ‪ Political Affiliation‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻳﺪ‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﻓﻴﻠﺪ ‪ Region‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫• ﻓﻴﻠﺪ ‪ Score‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ داده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﻛﺮد ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Age Group‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Political Affiliation‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺘﻮن درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Region‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺘﻮن درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Score‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 9,4‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ‪ (.‬ﺗﻮﺟﻪ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﺮض ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده ام ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه‬
‫ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻧﻮﺳﺎزي ﺟﺪول ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح آن ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Preserve Formatting‬را در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره‬
‫اي ‪ PivotTable Options‬ﻓﻌﺎل ﻛﺮده و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Autoformat Table‬را از ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در‬
‫ﺑﺨﺶ ‪ 3‬ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 9 . 4‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه‪.‬‬

‫آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﻮن ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ داده ﻫﺎ‬
‫ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺣﺬف اﻳﻦ ﺳﺘﻮن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ‪:‬‬

‫‪87‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 30‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﺑﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن و دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ‬
‫‪ .1‬روي ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ) ‪( Dem Total , Rep Total , Ind Total‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Hide‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺗﺮك ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‪ :‬اول ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ ﺧﺎﻟﻲ‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻄﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺳﻠﻮل ‪ D6‬ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﻤﺮه اي ﺑﺮاي ﮔﺮوه‬
‫زﻧﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﻲ ‪ 29-20‬در ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ NorthEast‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Dem political affiliation‬ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫دوم‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﻓﻴﻠﺪ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ‪ ( .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺷﻜﻞ ‪10,4‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻴﻠﺘﺮ را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Region‬ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 10 . 4‬ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻴﻠﺪ ‪.Region‬‬

‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ دارد‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﻳﻚ راه اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ دﻛﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪ را‬
‫ﺑﺎ درگ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه دﻛﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫روي دﻛﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Order‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪:‬‬
‫• ‪ -Move to Beginning‬ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Move Left‬ﻓﻴﻠﺪ را ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺑﺮد‪.‬‬
‫• ‪ – Move Right‬ﻓﻴﻠﺪ را ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ درون ﻣﻲ ﺑﺮد‪.‬‬
‫• ‪ – Move to End‬ﻓﻴﻠﺪ را دروﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪88‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﻗﺮار دارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻓﻴﻠﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Move to Beginning‬و ‪ Move Left‬ﻓﻌﺎل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪Data Drop‬‬
‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ Data Drop‬ﻧﺎﺣﻴﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ را در آن ﺟﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼﺻﻪ اي از آن‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اراﺋﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﺳﻠﻮل زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮن و ﺳﻄﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪،‬‬
‫ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻜﻞ ‪ 11,4‬ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داده ﻫﺎ ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ ‪ Sold‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 11 . 4‬ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺳﺎده ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ‪ 109‬در ﺳﻠﻮل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻋﺪد از ﻛﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل در ﺳﺘﻮن ‪Large‬‬
‫و ﺳﻄﺮ ‪ Chocolate‬ﻗﺮار دارد‪ .‬اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻃﻌﻢ ﺷﻜﻼت‬
‫و اﻧﺪازه ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻋﺪد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬
‫ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع داده ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آن از اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮي ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻛﺮد؟ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ Field Setting‬اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي در ﻧﻜﺘﻪ ‪ 35‬ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
‫داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ “ ﻛﺎر ﺑﺎ ‪. “ Field Setting‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي داده ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ‬
‫ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ‪ .‬ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده را در آﻳﺘﻢ داده ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ‪،‬‬
‫ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ‪ 12,4‬ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻓﺮوش را ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺳﺎل ‪ 2003‬و ‪ 2004‬و ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داده ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺳﺎل ‪ 2003‬و ‪ 2004‬را ﻳﻜﺠﺎ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟‬

‫‪89‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 32‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي داده ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 12 . 4‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو آﻳﺘﻢ داده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺮوش ‪ 2003‬و ﻓﺮوش ‪ ، 2004‬ﻛﻪ ﻫﺮ دو در ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از داده ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ‪ ) 12,4‬ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻋﺪدي ( در ﺷﻜﻞ ‪ 13,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از داده ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ ‪ ،‬ﻓﺮوش ‪ 2003‬و ﻓﺮوش ‪ ، 2004‬ﻳﻚ ﺳﻄﺮ را‬
‫ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 13 . 4‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ داده‪.‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده را در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﮔﺰارش ﺣﺎوي دﻛﻤﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬در‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 13,4‬اﻳﻦ دﻛﻤﻪ در ﺳﻠﻮل ‪ B4‬ﻗﺮار دارد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ اﻳﻦ دﻛﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارش‬
‫را ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺗﺎ ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ‪ ،‬ﻳﺎ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎ درگ‬

‫‪90‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮن ‪ B‬ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮع داده ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و‬
‫داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت از داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ؟ ﺑﻠﻲ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻛﺎر‬
‫دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ‪ ،‬ﻛﻪ در ﻧﻜﺘﻪ ‪ 35‬ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫درگ ﻛﺮدن دوﺑﺎره ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده ؟‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده را ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ‪.‬ﺳﻮد اﻳﻦ ﻛﺎر ﭼﻴﺴﺖ ؟در ﻛﻞ دو‬
‫ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ داده ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻪ اﺻﻼ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻳﻜﻲ از‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮع ‪ ،‬ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺤﻮه اﻳﻦ ﻛﺎر را در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻜﺘﻪ ‪35‬‬
‫ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪Page Drop‬‬
‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ‬
‫ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪ .‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻛﻞ ﮔﺰارش را ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺘﻮن ﻳﺎ ﺳﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻳﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﻲ‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻓﻴﻠﺪي را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ اﮔﺮ آن ﻓﻴﻠﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ آن ﻓﻴﻠﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﻚ دﻛﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬در‬
‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن داده ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ All‬اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ‬
‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 14,4‬را ﺑﺮاي دﻳﺪن ﻣﺜﺎﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 14 . 4‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﻚ دﻛﻤﻪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ‪ ،‬و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮ را در ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 34‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ روي ﻓﻠﺶ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻛﺴﻞ ﻟﻴﺴﺘﻲ از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻴﻠﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬در ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 15,4‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Quarter‬ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺪار دارد ‪ . Qtr 1, Qtr 2, Qtr 3, Qtr 4 :‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ All‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ روي ‪ OK‬در ﻛﺎدر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻠﻴﻚ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ اﻛﺴﻞ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 15 . 4‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ ﻛﺪام ﻣﻘﺪار در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬داده ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش‬
‫آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻪ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ‪. Store, Month, Item, Color, Size :‬ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻞ ﻓﺮوش را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻐﺎزه و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﺘﻢ‪،‬‬
‫رﻧﮓ و اﻧﺪازه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ‪ ThreePageFields.xls‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺎوي داده ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.( A2:F162 ) .‬‬
‫‪ .2‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable and PivotChart Report‬را از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ ،‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable‬و ﻧﻴﺰ ‪Microsoft Office Excel‬‬
‫‪ List Database‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ در ﻛﺎدر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻘﻂ روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ New Worksheet‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 17,4‬ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪92‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 16 . 4‬داده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮوش‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 17 . 4‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ آن‪.‬‬

‫‪ .6‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Store‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Month‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Amount‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ‪ Item, Color, Size‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫‪93‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 34‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫‪ .10‬روي ﻳﻜﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Field Setting‬را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .11‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Number‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Cells‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .12‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ ، Category‬روي ‪ Currency‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .13‬روي ‪ OK‬دوﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 18,4‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﻚ دﻛﻤﻪ‬
‫وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﻫﺮ دﻛﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن داده ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر‬
‫ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ All‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪي ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 18 . 4‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬روي ﻓﻠﺶ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Size‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 19,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ – Large, Medium, Small -.‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻃﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻓﻴﻠﺘﺮ رد ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ All‬را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 19 . 4‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪.Size‬‬

‫‪94‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﺑﺮاي ﻣﻬﺎرت در ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Color‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Red‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Item‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ 2‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Size‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Large‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ را اﻋﻤﺎل ﻛﺮدﻳﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 20 . 4‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ‪.‬‬

‫ﻟﻄﻔﺎً دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ‪:‬‬
‫• ﻫﺮ دﻛﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ Red .‬ﺑﺮاي ‪ 2 ، Color‬ﺑﺮاي ‪Large ، Item‬‬
‫ﺑﺮاي ‪.Size‬‬
‫• ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎه ‪ Jan‬داده اي ﻧﺪارد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ دو ﻣﻐﺎزه داده ﻣﻨﻄﺒﻖ‬
‫ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬
‫• ﺳﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ‪ Downtown‬در ﻣﺎه ‪ Mar‬ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻐﺎزه ‪ Northside‬در ﻣﺎه ‪ . Feb‬اﻳﻦ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ داده اي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺷﺮوط ﻣﺎ ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺬر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺗﺒﺤﺮ ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻛﺠﺎي ﺟﺪول ‪ ،‬ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن و ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 35‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي داده‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﺗﻌﺪادي ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬و ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد‪ .‬اﻳﻦ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﺪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻋﺪد‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ‪.‬‬
‫ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي زﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻳﺪ‪:‬‬
‫• روي ﺳﻠﻮل ﻓﻴﻠﺪ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Field Setting‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﺳﻠﻮل را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و روي دﻛﻤﻪ ‪ Field Setting‬ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• روي دﻛﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪ دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺪ ﺷﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬داده ‪ ،‬ﺳﻄﺮ‪ /‬ﺳﺘﻮن و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده در ﺷﻜﻞ ‪ 21,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 21 . 4‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده‪.‬‬

‫در اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ وﺟﻮد دارد‪:‬‬
‫• ‪ – Source field‬ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي داده ﻣﻮﺟﻮد را ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺸﺎن‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي داده‬

‫‪96‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫• ‪ – Name‬ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺎم را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در‬
‫ﮔﺰارش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Hide‬ﻓﻴﻠﺪ را ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮب ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﻴﻠﺪ را ﻣﺨﻔﻲ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺮدن آن راﻫﻲ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ دوﺑﺎره ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬
‫• ‪ – Number‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Cells‬را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي‬
‫اﻋﺪاد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Options‬ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻜﺘﻪ ‪ 41‬ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
‫داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Summarize by‬ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Summarize by‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﺎﺑﻊ ‪ Sum‬ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ‬
‫ﻓﺮض ﺗﺎﺑﻊ ‪ Sum‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﺑﻊ در دﺳﺘﺮس‬
‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬
‫• ‪ – Count‬ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ‪.‬‬
‫• ‪ - Average‬ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ داده ﻫﺎ‪.‬‬
‫• ‪ – Max‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار داده‪.‬‬
‫• ‪ - Min‬ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار داده‪.‬‬
‫• ‪ – Product‬ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺗﻘﺎﻃﻌﻲ داده ﻫﺎ‪.‬‬
‫• ‪ – Count nums‬ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ Count‬در ﺑﺮاﺑﺮ ‪Count Nums‬‬
‫ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ‪ Count‬و ‪ Count Nums‬وﺟﻮد دارد؟ ﺗﺎﺑﻊ ‪ Count‬ﺗﻌﺪاد آﻳﺘﻢ ﻫﺎ را اﻋﻢ از ﻣﺘﻦ ‪ ،‬ﻋﺪد ﻳﺎ ﺣﺘﻲ‬
‫ﻣﻮارد ﺧﺎﻟﻲ را ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ Counts Nums ،‬ﻓﻘﻂ داده ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻋﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 37‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داده ﻫﺎ را در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ روش دﻳﮕﺮي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻨﺠﺎ از‬
‫ﻣﺜﺎل ‪ Test Score‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 22,4‬دﻳﺪﻳﺪ‪ .‬داده ﻫﺎ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ‪ TestScore2.xls‬ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬س از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﻳﻞ را ﺑﺎز ﻛﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 22 . 4‬داده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن‪.‬‬

‫ﻗﺪم اول اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎوي داده ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪(A2:C45) :‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable and PivotChart Report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ در ﻛﺎرﺑﺮگ دﻳﺪه ﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Score‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Data‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫‪ .6‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 5‬را دو ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪ ..‬ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Score‬را ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎ درگ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 23,4‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬ﻛﻪ داراي ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪Sum of ، Sum of Score ، Score‬‬
‫‪ Score2‬و ‪ Sum of Scure3‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 23 . 4‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺳﻪ ﻛﭙﻲ از ﻓﻴﻠﺪ ‪.Score‬‬

‫ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﻳﻜﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ‪ Sum of Score‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Field Setting‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪Field Setting‬‬
‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ ) .‬در ﺷﻜﻞ ‪ 24,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪( .‬‬
‫‪ .3‬در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Average‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﺎم ﻛﺎدر ﺑﻪ ‪ Average of Score‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻧﺎم ﻛﺎدر را در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 24 . 4‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪.Sum of Score‬‬

‫‪99‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 37‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ‬
‫در ان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 25,4‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻳﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 25 . 4‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ‪ Sum of Score‬از ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم اﻋﺸﺎري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻳﺪاري دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪ .2‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Number‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format cells‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Number‬را در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Category‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و در ﻛﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﻚ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ OK‬دو ﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ دو ﻓﻴﻠﺪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﻳﻚ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ‪ Sum of Score2‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Field Setting‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪Field Setting‬‬
‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Max‬را در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Summarize by‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ‪ Maximum‬ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬روي ﻳﻜﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sum of Scor3‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Field Setting‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪Field Setting‬‬
‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .7‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Min‬را در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Summarize by‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ‪ Minimum‬ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .8‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫‪ .1‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Field Setting‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺤﻮه ﺧﻼﺻﻲ از دﺳﺖ آﻧﻬﺎ‬
‫را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ PivotTable Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪PivotTable‬‬
‫‪ Options‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .2‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Grand Totals‬را ﺑﺮاي ﺳﺘﻮن ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻻ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 26,4‬اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ‪ .‬اﻳﺠﺎد ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ‪. Score‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 26 . 4‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ‪.Average, maximum, minimum‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮاي ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪PivotTable‬‬
‫‪ Field‬ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن در ﺷﻜﻞ ‪ 27,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 27 . 4‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن‪.‬‬

‫اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي زﻳﺮ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 39‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪101‬‬

‫• ‪ – Name‬ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ و ﻳﺎ ﺳﺘﻮن‪.‬‬
‫• ‪ – Hide‬ﻓﻴﻠﺪ را از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن دوﺑﺎره آن‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎره از ﻟﻴﺴﺖ‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Advanced‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ و ﻳﺎ ﺳﺘﻮن را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Layout‬اﻳﻦ دﻛﻤﻪ زﻣﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮي داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Subtotals‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Show item with no data‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ و ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ داده ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ )روال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪(.‬‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ‪ ،‬ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ داده ﻫﺎ ‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﭼﻴﺰي‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Automatic‬در زﻳﺮ ‪ Subtotals‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬رخ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪none‬‬
‫را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻴﭻ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Custom‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ از ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮاﺑﻊ ﻳﻜﻲ را‬
‫ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد‪ (.‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻛﺴﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ‬
‫ﺳﺘﻮن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬اﮔﺮ روي ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دوﺑﺎره ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮاﺑﻊ زﻳﺮ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ‪:‬‬
‫• ‪ – Sum‬ﺟﻤﻊ داده ﻫﺎ‪.‬‬
‫• ‪ – Count‬ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ‪.‬‬
‫• ‪ – Average‬ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ‪.‬‬
‫• ‪ – Max‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار داده ﻫﺎ‪.‬‬
‫• ‪ – Min‬ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار داده ﻫﺎ‪.‬‬
‫• ‪ – Product‬ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب داده ﻫﺎ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‪.‬‬
‫• ‪ – Count Nums‬ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎي ﻋﺪدي‪.‬‬
‫• ‪ – StdDev‬اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ‪.‬‬
‫• ‪ – StdDevp‬اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ‪.‬‬
‫• ‪ – Var‬وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪.‬‬
‫• ‪ – Varp‬وارﻳﺎﻧﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻊ داده ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺴﻞ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر‬

‫‪102‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ و ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ Advanced‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮوﻳﺪ‪ .‬ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮاي‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ‪Field Layout‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺧﺎص ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ‬
‫ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﺘﻮن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ‪ ،‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪PivotTable Field‬‬
‫ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه داراي ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﻮده و‬
‫ﻓﻴﻠﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻚ روي اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪PivotTable‬‬
‫‪ Field Layout‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 28,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 28 . 4‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field Layout‬ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻃﺮح ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺰﻳﻨﻪ اول در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ tabular‬و ‪ outline‬را ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺣﺎﻟﺖ‬
‫‪ Tabular‬ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﺳﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻄﺮ‪ -‬و – ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ر‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 29,4‬در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺎﻟﺖ ‪ Outline‬ﺑﺎ ﻣﺮزﻫﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮون ﻧﻤﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 29,4‬در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ داده ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 39‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 29 . 4‬ﺣﺎﻟﺖ ‪) Tabular‬ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( و ﺣﺎﻟﺖ ‪) Outline‬ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ‪:‬‬
‫• ‪ – Insert blank line after each item‬ﻳﻚ ﺧﻂ ﺳﻴﺎه ﺑﻴﻦ وارد ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Insert page break after each item‬ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮارد ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ را ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ) ﺷﻜﻞ ‪ 31,4‬ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( ‪ ،‬آن‬
‫ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬
‫• ﻛﺎدر ‪ Name‬ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪي را ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﻗﺴﻤﺖ ‪ Subtotals‬ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ‪ Show items with no data‬ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫• دﻛﻤﻪ ‪ Hide‬ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ را از ﮔﺰارش ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪104‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 30 . 4‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎوي ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﻣﻮارد ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪه‪.‬‬

‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Subtotals‬ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارﻧﺪ؟‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Subtotals‬را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﮔﺰارش‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن‬
‫را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي وﺟﻮد دارد ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Hide items‬اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﺮاي‬
‫ﻓﻴﻠﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻼ در ﺷﻜﻞ ‪ Semester 1 ،‬و ‪ Semester 2‬را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮ دو اﻳﻦ‬
‫ﻣﻮارد ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﻔﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺸﺎن داده‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ دﻳﮕﺮ در ﻓﻠﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ‪ ،‬ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﻔﻲ‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺬف ﻧﺸﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬را ﺑﺎز ﻛﺮده‬
‫و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﻔﻲ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻳﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ روي دﻛﻤﻪ ‪ Advanced‬ﻛﻠﻴﻚ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field Advanced Options‬را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪32,4‬‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪ داده در ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 39‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 31 . 4‬ﺷﻤﺎ از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field Advanced Options‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اي را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﺳﻄﺮ‪ /‬ﺳﺘﻮن‪ /‬ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ‬
‫اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي دﻳﮕﺮ اﻛﺴﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﺜﻼ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪ . Access‬اﻳﻦ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Retrieve external data for all page field items‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﻪ اﻛﺴﻞ ﻣﻲ‬
‫ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ را در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ اي ﻛﻪ ﻓﻌﻼ دﻳﺪه‬
‫ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش را ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﺣﺎﻓﻈﻪ زﻳﺎدي را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ‪OLAP‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Query external data source as you select each page field item‬در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬
‫اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﻳﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ‪ OLAP‬داده ﻫﺎ‬
‫را در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ دراﻳﻮرﻫﺎي ‪ ODBC‬ﻛﻪ از اﻣﻜﺎن ﭘﺮس و ﺟﻮ‬
‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫• ‪ -Query external data source as you select each page field item‬ﺑﻪ اﻛﺴﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ‬
‫ﻛﻪ داده ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن آﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺑﻮد زﻳﺮا ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ داده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻤﺘﺮي را ﻃﻠﺐ‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ داده ﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ‬

‫‪106‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ All‬در ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ در‬
‫دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﻳﺪن داده ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫• ‪ - Disable pivoting of this field‬از درگ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل‪ ،‬از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺘﻮن( ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ داده ﻫﺎ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ از دﺳﺖ ﭘﻴﻐﺎم ﻫﺎي‬
‫ﻛﻤﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪Sort‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ داده ﻫﺎ را در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺗﺐ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در زﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ AutoSort‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي وﺟﻮد دارﻧﺪ‪:‬‬
‫• ‪ - Manual‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﻫﺎ را ﺑﺎ درگ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Ascending‬آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪( A-Z ) .‬‬
‫• ‪ – Descending‬آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪( Z-A ) .‬‬
‫• ‪ – Data source order‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ‬
‫اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺒﻊ‬
‫اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮ ‪ Top 10 AutoShow‬ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ده آﻳﺘﻢ ﺑﺮﺗﺮ از ﺑﺎﻻ ﻳﺎ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪ ) .‬ﻳﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد آﻳﺘﻢ‬
‫دﻳﮕﺮ (‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ‪ 35‬ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ و ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ده ﻓﺮوش ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪:‬‬
‫• روي ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ On‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Top‬ﻳﺎ ‪ Bottom‬را از ﻣﻨﻮي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ‪ Show‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• در ﻣﻨﻮي ﻣﺠﺎور ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد آﻳﺘﻢ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻳﺪ‪.‬‬
‫• در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Using Field‬ﻓﻴﻠﺪي را ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن داده ﻫﺎ را رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داراي ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ AutoShow‬ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬دﻛﻤﻪ آن ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ و ﻣﺘﻦ آن ﺗﻮﭘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﻫﻤﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ ‪ ،‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Advanced Field Setting‬را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺎز ﻛﺮده و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪Off‬‬
‫را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪107‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 40‬اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Sort‬و ‪AutoShow‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Sort‬و ‪AutoShow‬‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Sort‬و ‪ AutoShow‬ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺰارش‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪ 33,4‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬داده ﻫﺎ ﻟﻴﺴﺘﻲ از‬
‫ﻓﺮوش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮوش ﻧﺎم آن ‪ ،‬ﺟﻨﺲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ آن ﻛﺎﻻ ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوﺧﺘﻪ‬
‫ﺷﺪه ‪ ،‬و ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ‪ SalesBySalesRep.xls‬ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 32 . 4‬داده ﻫﺎي ﻓﺮوش‪.‬‬

‫اﺑﺘﺪا‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ A2:F120‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable and PivotChart Report‬را از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sales Rep‬را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sale Total‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Sum of Sale Total‬دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .7‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Number‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Cells‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ‪ Currency‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .9‬روي ‪ OK‬دوﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ -‬ﻧﺎم ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن‪ .-‬ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺐ‬
‫ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدي ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Sales Rep‬دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .2‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Advanced‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪PivotTable Field Advanced Options‬‬
‫ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬زﻳﺮ ‪ ، Sort‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Ascending‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ OK‬دوﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻻ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 34,4‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺮﺗﺐ‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 33 . 4‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪Sales Rep‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدي ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺣﺎل ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ AutoShow‬را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ‪ ،‬ﺑﻮدن اﺑﺰاري ﻣﺜﻞ ده‬
‫آﻳﺘﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﭼﻨﺪان ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻲ آﻳﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داراي ﻫﺰاران ﺳﻄﺮ ﺑﻮد آن ﻣﻮﻗﻊ از ﺑﻮدن ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر‬
‫ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻲ ﺷﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Sales Rep‬دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .2‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Advanced‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪PivotTable Field Advanced Options‬‬
‫ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬زﻳﺮ ‪ AutoSort‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ On‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬از ﻣﻨﻮي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Top‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻋﺪد ‪ 3‬را در ﻣﻨﻮي ﻣﺠﺎور اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬روي ‪ OK‬دوﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬

‫‪109‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 41‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ‬
‫ﺣﺎل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 35,4‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺳﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان‬
‫ﻓﺮوش‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sales Rep‬ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ‬
‫‪ AutoShow‬در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 34 . 4‬اﺳﺘﻔﺎده از ‪ AutoShow‬ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ‪.‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻚ دﻛﻤﻪ ‪ Options‬ﻓﻌﺎل‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻛﻠﻴﻚ روي اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض در اﻳﻦ ﺟﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Normal‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﻳﺪ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺗﻮاﺑﻊ ‪ Sum, Average, Count‬ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ روي ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻟﻴﺴﺖ ‪ Show data as‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪي از ﻛﻞ داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﺠﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‬
‫دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ روي دﻛﻤﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ‪ ،‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotTable Field‬را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬اﻣﺎ دوﺑﻞ‬
‫ﻛﻠﻴﻚ روي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل داده ﻛﺎرﺑﺮﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در آن داده ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را از روي اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮگ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎز ﺷﺪه را ﺣﺬف ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫در ﺷﻜﻞ ‪ 36,4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﻄﺢ‬

‫‪110‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 35 . 4‬دﻛﻤﻪ ‪ Options‬ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﺳﻪ ﺟﻨﺲ و ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ‬
‫درﺻﺪي از اﺟﻨﺎس ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ‪ Widgets ،‬ﺑﻮده اﻧﺪ ﭼﻪ درﺻﺪي ‪ doohickeys‬و اﻟﻲ آﺧﺮ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را در‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﺪد ‪ 55‬در ﺳﺘﻮن ‪ ، Widgets‬اﻛﺴﻞ آن را ﺑﺮ‬
‫‪ 145‬ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ در ‪ 100‬ﺿﺮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ درﺻﺪ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺒﻴﻪ‬
‫ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪:‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻏﻴﺮ از ‪ Normal‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﻛﺎري ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﻳﻲ را در‬
‫ﻓﻴﻠﺪ اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺖ آﻳﺘﻢ اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮاي‬
‫ﻛﺎرﺑﺮان اﻛﺴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﺷﺎن ﺑﻮده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ!‬

‫‪111‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 41‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ‬
‫ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ – ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻴﻠﺪ اﺻﻠﻲ ﻳﺎ‬
‫آﻳﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ -‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫• ‪ – % of Row‬ﻣﻘﺪار داده ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي از ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺳﻄﺮ‪.‬‬
‫• ‪ – % of Column‬ﻣﻘﺪار داده ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي از ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺳﺘﻮن‪.‬‬
‫• ‪ – % of Total‬ﻣﻘﺪار داده ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي از ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﮔﺰارش‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ‪ Running Total‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Show data as‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻴﻠﺪ اﺻﻠﻲ را ﻧﻴﺰ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺟﺎري را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ -.‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ‬
‫ﻣﻘﺪار ﻓﻌﻠﻲ ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ داده را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪ ) .‬در آﻣﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻤﻊ ‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‬
‫زﻳﺮا ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ داده ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻓﻌﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ – .‬ﻣﺘﺮﺟﻢ‪(-‬‬
‫ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺑﻪ داده ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪4‬‬

‫اﮔﺮ اﻳﻦ داده ﻫﺎي ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Running Total‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪:‬‬

‫‪112‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 4‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻟﺜﺒﻘﺜﺴﺎ‬

‫ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ‪ Jan‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻴﭻ داده ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از آن ﻗﺮار ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن‬
‫داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ‪ Feb‬ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ‪ Feb‬ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﺪار ‪ Jan‬ﻳﻌﻨﻲ ‪ . (123+95)=218‬ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‬
‫ﺑﺮاي ‪ Mar‬ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ‪ Feb‬ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﺪار ‪ Mar‬اﺳﺖ‪ .(141+218 ) =359 :‬و اﻟﻲ آﺧﺮ‪.‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﻟﻴﺴﺖ ‪ Show data as‬ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻴﻠﺪ اﺻﻠﻲ و آﻳﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬
‫• ﻓﻴﻠﺪ اﺻﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ ) .‬اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﺷﺪه‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ(‬
‫• آﻳﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺪاري ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن اﺳﺖ‪ .‬آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪاري ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ )‪ (next‬ﻳﺎ )‪ (previous‬ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻛﻪ آﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪي ﻳﺎ ﻗﺒﻠﻲ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬
‫• ‪ – Difference From‬ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﺻﻠﻲ و ﻣﻘﺪار ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ آﻳﺘﻢ اﺻﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – % Of‬ﻣﻘﺪار داده را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي از ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ آﻳﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫• ‪ - % Difference From‬ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار داده ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ آﻳﺘﻢ اﺻﻠﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ آﺧﺮ ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Show data as‬ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Index‬اﺳﺖ‪ .‬روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ‬
‫ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫)) ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺳﺘﻮن( × )ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺳﻄﺮ(( ‪)) /‬ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺟﺪول ( × )ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ((‬

‫ﺑﺨﺶ‬

‫‪5‬‬

‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد‬
‫ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎري را‬
‫ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ،‬و ﻧﻴﺰ‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻴﺪ و‬
‫داده ﻫﺎ را ﮔﺮوه ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪42‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ و آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬

‫‪115‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪43‬‬

‫ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬

‫‪117‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪44‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬

‫‪121‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪45‬‬

‫ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬

‫‪123‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪46‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت‬

‫‪126‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪47‬‬

‫ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪131‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪48‬‬

‫ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي دﺳﺘﻪ اي‬

‫‪136‬‬

‫‪114‬‬

‫‪115‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 42‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ و آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ و آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻞ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ‪،‬‬
‫ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﺳﻢ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ‬
‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ‪ ،‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻓﻘﻂ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻇﺎﻫﺮ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻫﺴﺖ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎ ﺣﺎوي ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه‬
‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ %2‬از ﻛﻞ ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮدش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ‬
‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد و ﻣﻴﺰان ‪ %2‬را ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده و در ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﺟﺎﻳﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Insert Calculated Field‬را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 1,5‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﻛﺎدر ‪ Name‬وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻛﺎدر ﻓﺮﻣﻮل درج ﻛﻨﻴﺪ ‪:‬‬
‫• ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎوي آﻏﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫• آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪد‪ ،‬ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ‪ ،‬و ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ‪ ) +‬ﺟﻤﻊ ( ‪ ) - ،‬ﺗﻔﺮﻳﻖ ( ‪ ) * ،‬ﺿﺮب (‬
‫‪ ) / ،‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ( و ^ ) ﺗﻮان (‪.‬‬
‫• ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ‪ ،‬روي ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و روي ‪ Add‬ﻛﻠﻴﻚ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Add‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .6‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻓﻴﻠﺪ در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺎﺣﻴﻪ‬
‫داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫‪ .2‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Formula‬را از ﻣﻨﻮي ‪ PivotTable‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ‪ Calculated Field‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫‪ OLAP‬؟ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻳﻢ‬
‫اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي آن ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 1. 5‬ﺷﻤﺎ از ﻛﺎدر ‪ Insert Calculated Field‬ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪي در ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪=(ProductTaotal+ServiceTotal)*.1‬‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ ProductTotal‬و ‪ ServieceTotal‬را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ‪ 0,1‬ﺿﺮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ‪ ProductTotal‬و ‪ ServieceTotal‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪي در ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ ﺑﻮده ﻳﺎ در ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮي‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Insert Calculated Field‬ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي را ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳﻢ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎدر ‪ Name‬را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻛﺮده و ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪:‬‬
‫• ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ روي دﻛﻤﻪ ‪ Delete‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ ‪ Add‬ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 43‬ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬

‫ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ از داده ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ‪ 2,5‬اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺣﺎوي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي‬
‫آب دﻫﻲ ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ در دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ‪.‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ‪ RiverHeights.xls‬ﻗﺮار دارد‪ .‬اوﻟﻴﻦ‬
‫ﻗﺪم در اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 2. 5‬داده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ A2:D16‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Data D PivotTable and PivotChart Report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .4‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪ‪.‬ل ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Date‬را از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Location‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻫﺮ دو ﻓﻴﻠﺪ ‪ Max Heights‬و ‪ Min Heights‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 3,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺿﺮوري ﺑﺪاﻧﻴﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ را اﻳﺠﺎد و ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫‪ .3‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3. 5‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ‪.‬‬

‫ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي از ﺷﻤﺎ داده ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ‪ ،‬و داده ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻮت‬
‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ در ﺟﺎﻳﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Formula‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ‪ Calculated Field‬را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Insert Calculated Field‬را ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪4,5‬‬
‫دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬در ﻛﺎدر ‪ Name‬ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ‪Max Height ( M ):‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4. 5‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Insert Calculated Field‬ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .4‬در ﻛﺎدر ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ‪ Backspace‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﭘﺎك ﺷﻮد‪ .‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوي‬
‫را درج ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 43‬ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫‪ .5‬درج ﻛﻨﻴﺪ ‪0,3048* :‬‬
‫‪ .6‬در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ روي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Max Height‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Insert Field‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ ‪ Max Height‬درون ﻛﻮﺗﻴﺸﻦ ﻣﺎرك در ﻓﺮﻣﻮل وارد‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Insert Calculated Field‬ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 5,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .8‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻓﻴﻠﺪ ﺗﺎزه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻣﺮاﺣﻞ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ 8‬را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Minimum heights‬ﺑﺮاي ﻣﺘﺮ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ ) ‪Min Height ( M‬‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮق ﻛﻪ از ﻓﻴﻠﺪ )‪ Min Height ( M‬ﺑﻪ‬
‫ﺟﺎي ) ‪ Min Height ( M‬اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد‪.‬‬

‫در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 6,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ‬
‫آﻧﻬﺎ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ ﻫﺎي‬
‫اﻋﺸﺎري آن را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪:‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 5. 5‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Insert Calculated Field‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ maximum height‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 6. 5‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﻳﻒ دو ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‪.‬‬

‫‪ .1‬روي ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ) ‪ Sum of Max Height ( M‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Field Setting‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field setting‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ) ‪ Maximum Height ( M‬ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Number‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Cells‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻳﻚ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬روي ‪ OK‬دوﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ) ‪ Sum of Min Height ( M‬ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ ﻧﺎم آﻧﺮا ﺑﻪ )‪Minimum Height (M‬‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ اي را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري از ﺟﺪول اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ در واﺣﺪ ‪ Feet‬ﻧﻴﺎز‬
‫ﻧﺪارﻳﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ‪ Grand Total‬در ﺳﺘﻮن ‪ E‬و ﻳﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺪارﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable Options‬را از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Grand Total for Row‬و ‪ Grand Total for Column‬را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 44‬ﻛﺎر ﺑﺎ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫‪ .3‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ﻫﺮ ﺳﻠﻮل در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sum of Max Height‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Field Setting‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Hide‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻣﺮاﺣﻞ ‪ 4‬ﺗﺎ ‪ 6‬را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sum of Min Height‬ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ در ﺷﻜﻞ ‪ 7,5‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ‪ ،‬ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ‬
‫ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ‪ .‬ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﺮ روي داده ﻫﺎ در ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻳﻚ آﻳﺘﻢ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ آﻳﺘﻢ در ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺗﻔﺎوت در ﻛﺠﺎﺳﺖ ؟‬
‫ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻓﻴﻠﺪ اﺳﺖ‪ .‬در داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ‪Department‬‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ درون آن آﻳﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ‪ Maintenance ، Design ، Accounting‬و ﻏﻴﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻓﻌﺎل اﺳﺖ‪ .‬روي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬
‫ﻓﻴﻠﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺮ زﻳﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Formulas D Calculated Item‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي ‪ Insert Calculated Item‬را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 8,5‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﻠﺪ ‪. Month‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 7. 5‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ را ﻧﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪122‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 8. 5‬ﺷﻤﺎ از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Insert Calculated Item‬ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اول از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ‬
‫اﮔﺮ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ ﮔﺮوه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺑﻌﺪا در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ( ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از‬
‫اﻳﺠﺎد آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ را از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬روي ﮔﺮوه راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Group and Outline‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي ‪ Ungroup‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ‪ ،‬دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮوه ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻟﻴﺴﺖ ‪ ، Fields‬ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪي را از اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺖ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ‪ ،‬آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي آن ﻓﻴﻠﺪ را ﻧﻤﺎﻳﺶ‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻤﻲ ﮔﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را در‬
‫ﻓﺮﻣﻮل وارد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ از دﻛﻤﻪ ‪ Insert Field‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ‬
‫ﻛﺮد زﻳﺮا آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﺘﻢ ﻫﺎ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ را‬
‫از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﻳﻜﻲ وارد ﻛﻨﻴﺪ ) ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻳﺪ‪(.‬‬
‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻛﺴﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ از ورود آﻳﺘﻢ ﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬ﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم درج‬
‫آﻳﺘﻢ اﺷﺘﺒﺎه و ﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 45‬ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫‪ .1‬در ﻛﺎدر ‪ Name‬ﻧﺎم آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ را درج ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﺮاي آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﻛﺎدر ‪ Formula‬درج ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫• ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوي آﻏﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫• آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺪاد ‪ ،‬ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺖ ‪ ،‬و ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ‪ ) +‬ﺟﻤﻊ ( ‪ ) - ،‬ﺗﻔﺮﻳﻖ ( ‪،‬‬
‫* ) ﺿﺮب ( ‪ ) / ،‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ( و ^ ) ﺗﻮان (‪.‬‬
‫• ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ‪ ،‬روي ﻧﺎم آﻳﺘﻢ در ﻟﻴﺴﺖ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روي‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ Insert Item‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Add‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻳﺘﻢ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪ 9,5‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ ‪ ،‬در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ‪SalesProjection.xls‬‬
‫ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎي ﻓﺮوش ﻛﻠﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺒﻨﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ A2:C27‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable and PivotChart Report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Month‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Row‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sales‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 9. 5‬داده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮوش‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫‪ .4‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ را ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪124‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫‪ .7‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Sum of Sales‬دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﺑﺮاي آن ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .8‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Number‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Cells‬ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .9‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ‪ Currency‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ اﻋﺸﺎر را ﺻﻔﺮ رﻗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .10‬روي ‪ OK‬دوﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 10,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 10. 5‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺒﻨﺎ ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮوش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ June‬را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﺮوش‬
‫در ﻣﺎه ‪ June‬ﺑﻪ ‪ %120‬ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮوش در دو ﻣﺎه ﻗﺒﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ‪ April‬و ‪ May‬رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎل ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺮﻳﻒ آن‬
‫آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﺳﻠﻮل ‪ May‬در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ را در زﻳﺮ اﻳﻦ ﺳﻄﺮ درج ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Formulas D Calculated Item‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي‬
‫‪ Insert Calculated Item‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬در ﻛﺎدر ‪ Name‬وارد ﻛﻨﻴﺪ ‪.June ( projected ) :‬‬
‫‪ .4‬در ﻛﺎدر ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﺻﻔﺮ را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ ) ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوي را ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ (‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺑﻌﺪ از ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوي وارد ﻛﻨﻴﺪ ‪.5*( :‬‬
‫‪ .6‬در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ روي ‪ Month‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬در ﻟﻴﺴﺖ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ روي ‪ May‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .8‬روي ‪ Insert Item‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل وارد ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ درج ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .10‬روي ‪ Apr‬در ﻟﻴﺴﺖ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 45‬ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫‪ .11‬روي ‪ Insert Item‬ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ‪ Apr‬ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل وارد ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .12‬درج ﻛﻨﻴﺪ ‪ )*1,2‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 11,5‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 11. 5‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Insert Calculated Item‬ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻣﺎه ‪.June‬‬

‫‪ .13‬روي ‪ Add‬و ﺳﭙﺲ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻛﺴﻞ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 12,5‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 12. 5‬آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت دﻳﮕﺮ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬در‬
‫ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻣﺜﺎل ﭘﻴﺶ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Category‬در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻜﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Category‬را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ؟ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Category‬را از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ‬

‫‪126‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 13,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ‬
‫ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر در ﻃﻮل ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 13. 5‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Category‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن درگ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي ‪ ،‬ﻛﻪ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ را ﺑﻪ‬
‫ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻛﺴﻞ را روي آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺒﺮﻳﺪ ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ‪ B10‬ﺗﺎ ‪.F10‬‬
‫ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪:‬‬
‫‪=.5*(May+Apr)*1,2‬‬
‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺳﺘﻮن ‪ Pants‬ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺟﺎي ‪ 1,2‬از ‪1,4‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ‪ D10‬ﺑﺮوﻳﺪ و ﻛﻠﻴﺪ ‪ F2‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﻓﺮﻣﻮل را‬
‫وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻟﺨﻮاه را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت‬
‫ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﻤﺎﻳﺶ‬
‫دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮاي آﻳﺘﻢ داده ﻫﺎ‬
‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮاي آﻳﺘﻢ داده ﻫﺎ ﭼﻴﺰي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮاي ﺟﺰﺋﻴﺎت‪ 23‬اﺳﺖ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي دﻳﺪن ﺟﺰﺋﻴﺎت‬
‫روي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻛﺴﻞ داده ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ ،‬در ﻛﺎرﺑﺮﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ آن‬
‫ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Options‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪Drill down‬‬

‫‪23‬‬

‫‪127‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 46‬ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮاي ﺟﺰﺋﻴﺎت ‪ ،‬روي ﺳﻠﻮل ﺣﺎوي داده دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را در‬
‫ﻛﺎرﺑﺮﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 14,5‬ﻣﺜﺎﻟﻲ را ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ دﻳﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ‬
‫‪. SalesBySalesRep.xls‬دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ روي ﺳﻠﻮل ‪ Baker , J.T‬ﻛﺎرﺑﺮﮔﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺟﺰﺋﻴﺎت‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫‪ Baker J.T‬ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪...‬ﺗﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‬

‫دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ‪...‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 14. 5‬دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ روي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل داده )ﭼﭗ( ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ )راﺳﺖ(‪.‬‬

‫ﺑﺮاي ﺣﺬف داده ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﻛﺎرﺑﺮﮔﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Delete Sheet‬را از ﻣﻨﻮي‬
‫‪ Edit‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪(.‬‬

‫ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Group and Show Detail‬را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Hide Detail‬ﻳﺎ ‪ Show Detail‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از دﻛﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺸﺎن دادن ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داراي اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داراي دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت‬
‫ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ در اﻳﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ‬
‫اﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ در ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻚ ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را واﺿﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 15,5‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪ TestScore.xls‬اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻳﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ‬
‫ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ‪ Age Group‬ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪه و ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺷﻜﻞ ‪ 15,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬اوﺿﺎع را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي در ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫آورد‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮاي آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ‬

‫‪128‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 15. 5‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺒﻞ )ﺑﺎﻻ( و ﺑﻌﺪ از )ﭘﺎﻳﻴﻦ( اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫در ﺷﻜﻞ ‪ 15,5‬ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﻴﻠﺪ ‪ Age Group‬ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬اﻣﺎ دﻛﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺛﺮات زﻳﺮ را دارد‪:‬‬
‫• اﮔﺮ ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت آن اﺛﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ واﻟﺪ آن دارد ) در ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ (‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن دوﺑﺎره ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Show Detail‬را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ واﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Show Detail‬را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬اﻛﺴﻞ ﻟﻴﺴﺘﻲ از‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺪول اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ آن ﻟﻴﺴﺘﻲ‬
‫از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ درگ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ TestScore‬در ﺷﻜﻞ ‪ 16,5‬ﻧﺸﺎن‬
‫داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪129‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 46‬ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 16. 5‬ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن اﺳﺖ‪.‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪي را از اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﺪ و روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮدﻳﺪ‪ ،‬اﻛﺴﻞ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪:‬‬
‫• اﮔﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺟﺰﺋﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺛﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻓﻴﻠﺪ از‬
‫ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﻲ آن ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن ( ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺟﺰﺋﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺷﻜﻞ ‪ 17,5‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺑﺎﻻ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺻﻠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﻴﺎت در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ‪OLAP‬‬
‫ﻣﻮارد در ﻣﻮرد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ‪ OLAP‬ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن‬
‫ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ‪ ،‬روي ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و از ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري روي دﻛﻤﻪ ‪ Show Detail‬ﻳﺎ ‪Hide‬‬
‫‪ Detail‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬راﺳﺖ‬
‫ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ High Levels‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ از‬
‫آن ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ دوﺑﺎره ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ‪ ،‬روي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪي راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ‬
‫‪ Show Levels‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫را ﭘﺲ از ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﻴﻠﺪ ‪ Age Group‬و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺘﻮن ‪ Subject #‬ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪130‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 17. 5‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺒﻞ )ﺑﺎﻻ( و ﺑﻌﺪ از )ﭘﺎﻳﻴﻦ( اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Age Group‬ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﻧﺸﺎن دادﻳﺪ و ﺳﺘﻮن‬
‫‪ Subject #‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﻠﺪ را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن را ﭘﻨﻬﺎن ﻳﺎ آﺷﻜﺎر ﺳﺎزﻳﺪ ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Property Fields‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪Property‬‬
‫‪ Fields‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬از ﻟﻴﺴﺖ ‪ ، Choose properties‬روي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬در ﻛﺎدر ‪ ، Properties to display‬روي ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ‬
‫و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي آن را در ﮔﺰارش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪131‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 47‬ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫‪ .6‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Show Fields for Dimension in Outline Form‬ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫آﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ؟‬
‫اﮔﺮ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ ،‬دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ‬
‫ﺑﺮاي ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺖ‪ .‬روي ﻓﻴﻠﺪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ‬
‫‪ Show Detail‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﻛﺴﻞ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ را در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺳﻄﺢ دﻳﮕﺮي از آﻧﺎﻟﻴﺰ را‬
‫ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ‪ ،‬داده ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﺳﻦ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ داده ﻫﺎ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻢ ﻣﻘﺪار در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺜﻼ ‪ 18‬ﺗﺎ ‪ .35‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر ‪ Group‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﻪ ﮔﺮوه‬
‫زﻳﺮ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ‪:‬‬
‫ﮔﺮوه ‪ 18 : 1‬ﺗﺎ ‪35‬‬
‫ﮔﺮوه ‪ 36 : 2‬ﺗﺎ ‪49‬‬
‫ﮔﺮوه ‪ 50 : 3‬ﺗﺎ ‪65‬‬

‫ﻋﺪدي را ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ داده ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ داراي ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬و ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ داده ﻫﺎ را‬
‫ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﻃﻮري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ‬
‫ﮔﺮوه ﻫﺎي زﻳﺮ ‪:‬‬
‫‪Boston, Hartford, New York :Northeast‬‬
‫‪Atlanta, Miami, Charleston :South‬‬
‫‪Chicago, Toledo, Omaha :Midwest‬‬
‫ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع داده ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﺮ‬
‫ﻓﻴﻠﺪي ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ روي دﻛﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Group and Show Detail‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮي ﺑﻌﺪي ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Group‬را اﻧﺘﺨﺎب‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داده ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داده ﻫﺎ ﻏﻴﺮ‬

‫‪132‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Grouping‬را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬ﺑﺮاي ﻟﻐﻮ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ‪ ،‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ را‬
‫دوﺑﺎره ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Ungroup‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺪدي‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داراي داده ﻫﺎي ﻋﺪدي اﺳﺖ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Grouping‬ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ ﺣﺎوي داده ﻫﺎي ﻋﺪدي اﺳﺖ در ﺷﻜﻞ ‪ 18,5‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ‬
‫ﻛﺎدر داراي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Starting at‬و ‪ Ending at‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻋﺪد ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻛﺎدر‬
‫‪ By‬ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪازه ﻫﺮ ﮔﺮوه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 18. 5‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Grouping‬ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎي ﻋﺪدي اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮع داده در ﺷﻜﻞ ‪ 19,5‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫اﻳﻨﻜﻪ داده ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻦ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 19. 5‬داده ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪133‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 47‬ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Grouping‬را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Age‬ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ – ﺷﺮوع از‬
‫‪ 18‬و ﭘﺎﻳﺎن در ‪ 65‬ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﺮوه ‪ – 10‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻜﻞ ‪ 20,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 20. 5‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Age‬ﺑﺎ اﻧﺪازه ‪ 10‬ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ده ﺗﺎﻳﻲ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺜﻼ ‪ 39-30 ، 29-20‬و اﻟﻲ آﺧﺮ‪ .‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﺷﺮوع و‬
‫ﭘﺎﻳﺎن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻫﺮ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻋﺪد ‪ 20‬را در ﻛﺎدر ‪ Starting at‬وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻋﺪد ‪ 59‬را در ﻛﺎدر ‪ Ending at‬وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 21,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪:‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 21. 5‬ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﺪدي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي‪.‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 22,5‬ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺣﺎﻻ ﺷﺶ ﮔﺮوه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪:‬‬
‫• ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ <20‬ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﺪد ﺷﺮوع ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫• ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ‪ 29-20‬و ‪ 39-30‬و ‪...‬‬
‫• ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ >60‬ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻋﺪد ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 22. 5‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎ‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺣﺎوي ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﺪوده ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي را از ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش‬
‫دﻫﻴﺪ‪ .‬در اﻛﺴﻞ واژه ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ روز و ﺳﺎل‪ ،‬ﻳﺎ زﻣﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﮔﺮوه‬
‫ﺑﻨﺪي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ‪ ،‬و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺜﻼ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﺳﭙﺲ‬
‫ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل‪.‬‬
‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داراي داده ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Grouping‬ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 23,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪:‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 23. 5‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺣﺎوي داده ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦ‪.‬‬

‫در ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Starting at‬و ‪ Ending at‬وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ‬
‫ﻓﺮض ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬و ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ) زﻣﺎن ﻫﺎي ( ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬در‬
‫ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ‪ By‬ﻫﻤﻪ ﻓﻮاﺻﻞ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪ :‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ‪ .‬روي ﻳﻚ‬
‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ دوﺑﺎره ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪135‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 47‬ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﮔﺰﻳﻨﻪ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻋﺪدي‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺪازه ﮔﺮوه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ را روز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ و ﻋﺪد ‪ 5‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪازه ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزﻫﺎي ‪ 5‬ﺗﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪ 24,5‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ :‬ﺑﺮﺧﻲ در اواﻳﻞ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺮﺧﻲ در اواﺧﺮ‬
‫ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 24. 5‬داده ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﺮوه ﺑﺮاي اﻳﻦ داده ﻫﺎ ‪ ،‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Grouping‬را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Date of Survey‬ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬روز‬
‫را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬و در ﻛﺎدر ‪ Number‬ﻋﺪد ‪ 3‬را درج ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ ‪25,5‬‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 25. 5‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Date of Survey‬ﺑﻌﺪ از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪن‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Starting at‬و ‪ Ending at‬ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎي ﻋﺪدي ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺷﺮح داده ﺷﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را در ﺷﻜﻞ‬
‫ﻗﺒﻠﻲ دﻳﺪﻳﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Ending at‬را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮده اﻳﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2005/4/9‬را در ﻛﺎدر ﻛﻨﺎر آن‬
‫وارد ﻧﻤﻮده اﻳﺪ؟ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 26,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ‪ 2005/4/9‬را ﺗﺤﺖ‬
‫ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ > 2005/4/9‬ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪136‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 26. 5‬ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪.Ending at‬‬

‫ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آﻳﺘﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ‬
‫دﺳﺘﻪ "‪ " other items‬ﺑﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺪدي ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ‪ ،‬اﺳﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ‪،‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺤﺼﻮل ‪،‬رﻧﮓ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻛﻤﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع داده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ داده ﻫﺎي دﺳﺘﻪ اي‬
‫ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ‪ (.‬ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻧﻮع از داده ﻫﺎ ‪ ،‬روي ﻫﺮ آﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﺪ ‪ Ctrl‬ﻛﻠﻴﻚ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ روي ﻳﻜﻲ از آﻳﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و‬
‫‪ Group D Show Details‬را از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Group‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر را در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻴﺪ‬
‫دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي دﺳﺘﻪ اي‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داده ﻫﺎي دﺳﺘﻪ اي را ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬ﻛﺎري ﻛﻪ اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ داده ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 27,5‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮد‪ ،‬ﻛﻪ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ‪ SurveyResults2.xls‬ﻗﺮار دارد‪.‬‬

‫‪137‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 48‬ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي دﺳﺘﻪ اي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 27. 5‬داده ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺪم اول اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪. A2:H300 :‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable and PivotChart Report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Race‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Question 1‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬دوﺑﺎره ﻓﻴﻠﺪ ‪ Question 1‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎ درگ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 28,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Question 1‬در دو‬
‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺘﻮن و داده ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ – .‬ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت‬
‫ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺑﻠﻲ ‪ ،‬ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ داده اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫‪ .3‬روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪138‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 28. 5‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻔﻴﺪ‬
‫را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺧﻮب ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﺳﺖ‪ :‬ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ‪ Asian , Black, Hispanic‬و ‪ Other‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﺣﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Asian‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ) ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ " ‪( "Asian‬‬
‫‪ .2‬ﻛﻠﻴﺪ ‪ Ctrl‬را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و روي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ‪ Black, Hispanic‬و ‪ Other‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻛﻠﻴﺪ ‪ Ctrl‬را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ﻳﻜﻲ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪Group D Show Detail‬‬
‫را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Group‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺎل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 29,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎم ‪ Group1‬ﺣﺎوي‬
‫ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﺪ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻧﺎم ‪ Race2‬اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ دو‬
‫آﻳﺘﻢ دارد ‪ Group1‬و ‪ . White‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از دﻛﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ‬
‫اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 29. 5‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Race2‬ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ‪ ،‬روي ﻓﻴﻠﺪ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و‬
‫از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Field Setting‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ زﻳﺮ ‪ Subtotals‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Automatic‬را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 30,5‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪139‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 48‬ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي دﺳﺘﻪ اي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 30. 5‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ داده ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد‪ .‬زﻳﺮا ﮔﺮوه ﻫﺎي‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را دارﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭼﻴﺰ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت درﺻﺪي از اﻓﺮاد آن ﮔﺮوه ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎﺻﻲ را داده اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪ .‬و ﺣﺎل ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﺳﻠﻮل داده ﻫﺎ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Field Setting‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .2‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Options‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻟﻴﺴﺖ ‪ Show data as‬را ﺑﺎز ﻛﺮده و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ % of Row‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 31. 5‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي از ﺳﻄﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪5‬‬

‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ ‪ 31,5‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪140‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 5‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺑﺨﺶ‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‬
‫و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬
‫ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻛﺴﻞ ﻗﺪرت رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار آن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي داده ﻫﺎي‬
‫ﻋﺎدي ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ؟ ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ‬
‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ را رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‪ 24‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻳﻚ‬
‫ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي‬
‫ﻧﻴﺰ دارد‪ .‬در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪PivotChart‬‬

‫‪24‬‬

‫‪141‬‬

‫ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪49‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‬

‫‪143‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪50‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬

‫‪143‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪51‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮدار‬

‫‪148‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪52‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﻮي ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬

‫‪149‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪53‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬

‫‪150‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪54‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬

‫‪152‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪55‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺳﻪ ﺑﻌﺪي‬

‫‪157‬‬

‫‪142‬‬

‫‪143‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 50‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‬
‫ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮي از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮان‬
‫ﺑﺎﻻ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ارزش ﻧﻤﻮدار در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ‬
‫ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪ .‬ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ‬
‫ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري رﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را‬
‫ﺑﺪون ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻋﻜﺲ آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد در ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻛﺴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬و ﻫﺮ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم‬
‫دﻫﻴﺪ ﻣﺜﻼ آﻧﻬﺎ را ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻤﻮدار ﻛﺸﻲ اﻛﺴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻓﻘﻂ آن ﻣﻮاردي ﻛﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫دو راه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري وﺟﻮد دارد‪:‬‬
‫• از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد‬
‫• ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫از ﻫﺮ راﻫﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫اﮔﺮ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ ‪ ،‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻛﺎر ﺳﺎده اي اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ‬
‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻓﻌﺎل اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﭙﺲ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري روي دﻛﻤﻪ ﻧﻤﻮدار‬
‫ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotChart‬را از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ (.‬ﻧﻤﻮدار‬
‫ﻣﺤﻮري در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ‬

‫ﺑﺨﺶ ‪6‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد‬

‫‪144‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 6‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬

‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻫﻨﻮز اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﻳﺪ ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ از‬
‫ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ PivotTable and PivotChart Report‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬و ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺒﻴﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ‬
‫)‪ PivotChart ( with PivotTable report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 1,6‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻘﻴﻪ‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ دﻗﻴﻘﺎ ﺷﺒﻴﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 1. 6‬اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 2,6‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ‪:‬‬
‫• ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ﻧﻮار اﺑﺰار ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت‪ ،‬وﺟﻮد ﻣﻨﻮي ‪ PivotChart‬و‬
‫دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ ) .‬ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﻌﺪا اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪(.‬‬
‫• ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻨﺘﻈﺮ درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ و آﻳﺘﻢ ﻫﺎي داده ﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري داراي ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺮاي در گ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي دﺳﺘﻪ اي و ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ‬
‫ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را از ﻟﻴﺴﺖ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮدار درگ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دارﻳﺪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻴﺰي در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ‬
‫ﻣﺸﻐﻮل اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺟﺪول‬

‫‪145‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 50‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺪون ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري وﺟﻮد ﻧﺪارد! زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎرﺗﺎن را ﺗﻤﺎم ﻛﺮدﻳﺪ‬
‫ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺎوي ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري و ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﺠﺎد ﻣﻮازي ﻧﻤﻮدار و ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮي را در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﮔﺬارد‪ .‬و آن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه در ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات در دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟‬
‫ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ‪ Chart 1, Chart2‬و ‪ ...‬ﻗﺮار دارد‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫آن ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﻳﻨﻪ آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺣﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻓﻌﻠﻲ ﻗﺮار‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ از داده ﻫﺎي ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ‬
‫‪ sportingGoodsRawData.xls‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ داده ﻫﺎ را در ﺑﺨﺶ ‪ 5‬دﻳﺪﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را دوﺑﺎره در‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 3,6‬ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪6‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 2. 6‬ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪146‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 6‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3. 6‬داده ﻫﺎي ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎي ورزﺷﻲ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪. A2:K23 :‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable and PivotChart Report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺷﺮوع‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ )‪ PivotChart report ( with PivotTable report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ را ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار‬
‫ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ‪ 4,6‬اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4. 6‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ آن‪.‬‬

‫‪ .5‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Region‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ Drop Series Fields Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Date‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ Drop Category Fields Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Camping‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ Drop Data Items Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪147‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 50‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 5,6‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮده ام ﺗﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدار ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ) .‬ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي دﻛﻤﻪ ‪ Show/Hide Field List‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﻳﻦ‬
‫ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻴﺪ‪ (.‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ) ﺷﻜﻞ ‪ 5,6‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(‪ .‬ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎز ﻛﺮده و ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪ 5,6‬ﺣﺎوي دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ دﺳﺘﻪ اي ) ‪ ( Date‬و ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺮي‬
‫) ‪ ( Region‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪي را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﺪ ‪ ،‬اﻛﻨﻮن دﻛﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻧﻴﺰ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ دﻳﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 5. 6‬ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﺮي‪ ،‬دﺳﺘﻪ اي و داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺟﺪول در ﻛﺎرﺑﺮگ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎم‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 6. 6‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪6‬‬

‫ﻛﺎرﺑﺮگ آن ‪ Sheet4‬اﺳﺖ‪ .‬آن در ﺷﻜﻞ ‪ 6,6‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪148‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 6‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﺛﺎﺑﺖ‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺛﺎﺑﺖ ‪ ،‬ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮔﺰارش ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺣﺎوي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﺟﺎﻳﻲ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Select‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ‪ Entire Table‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ Delete .3‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ در دﻳﮕﺮي ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﻋﺪاد را در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي دﺳﺘﻪ اي و ﺳﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﻋﻜﺲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻼ اﮔﺮ‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬
‫ﻫﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار را از ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻴﭻ‬
‫اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﻧﻤﻮدار و ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻫﺮ دو ﻳﻚ ﻧﺎم دارﻧﺪ‪ .‬از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮي ﻧﻤﻮدار‬
‫ﻣﺤﻮري ﻳﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ‪ Options‬را ﺑﺎز ﻛﺮده و ﻧﺎم ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را در ﻛﺎدر ‪Name‬‬
‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮدار‬
‫ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ وارد ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺷﻮم ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت‬
‫ﻧﻤﻮداري اﻛﺴﻞ را درك ﻛﺮده اﻳﺪ‪ .‬در زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺘﺪاول را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺟﻊ آن در ﺷﻜﻞ ‪ 7,6‬ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Plot area‬ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Data series‬ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻋﺪاد ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬در ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ‪ ،‬اﻳﻦ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﻲ از اﻋﺪاد ارﺟﺎع ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﻧﻴﺰ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫• ‪ – Category axis‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ داده ﻫﺎي دﺳﺘﻪ اي را ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Data series axis‬ﺳﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داده ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ‪ 3‬ﺑﻌﺪي ﻛﺎرﺑﺮد‬
‫دارد‪.‬‬
‫• ‪ – Value axis‬ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ داده ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Chart title‬ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدار را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Axis labels‬ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺤﻮرﻫﺎ‪.‬‬

‫‪149‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 52‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﻮي ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫• ‪ – Legend‬دادﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻧﮓ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 7. 6‬ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻛﺴﻞ‪.‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﻮي ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺻﻔﺤﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي‬
‫ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﻣﻨﻮي ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات آن ﻗﺮار دارد‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻜﻲ ‪ ،‬در‬
‫ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و ﻣﻨﻮي ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي در دﺳﺘﺮس در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را در ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ 3‬ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ‪ (.‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ ،‬ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Options‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Options‬را ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Refresh Data‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري و ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Formulas‬ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ در دﺳﺘﺮس را ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ و آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ) .‬در ﺑﺨﺶ‬
‫‪ 5‬ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ‪(.‬‬
‫• ‪ – Hide Field‬ﻓﻴﻠﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪6‬‬

‫• ‪ – Field Setting‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ) .‬در ﺑﺨﺶ‬

‫‪150‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 6‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬

‫ﻳﻚ دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻮي ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و آن ‪Hide PivotChart Field Buttons :‬‬
‫‪.‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﻪ دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎ را ﺣﺬف ﻛﺮده و ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﻮدار را ﺑﺪون وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫دوﺑﺎره اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ دﻛﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫ﻓﺎرغ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻛﺴﻞ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﻳﺪ ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻛﺴﻞ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدار‬
‫ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮدار اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار را ﺑﻪ اﻏﻠﺐ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ‬
‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻛﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﻤﻮدار ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺧﻮد را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )‪ ، Bubble ، XY (Scatter‬و ‪ Stock‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﻮاع ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎر ﺳﺎده اي اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺮاي داده ﻫﺎي‬
‫ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﻧﻤﻮدار راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Chart Type‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي ‪ Chart Type‬را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ‪ 8,6‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪(.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 8. 6‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Chart Type‬ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫‪ .2‬در ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪151‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 52‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﻮي ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫‪ .3‬روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Chart subtype‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي را‬
‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪(.‬‬
‫‪ .4‬روي ﻛﻠﻴﺪ ‪ Press and Hold to View Sample‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎي ﻧﻤﻮدار را ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل‬
‫ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 9. 6‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺷﻜﻞ ‪ 5,6‬ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ‪ 3‬ﺑﻌﺪي ‪ Clustered‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﻓﺮض‬
‫ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را دور ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ‪ ،‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪Chart Type‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﻓﺮض‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻛﺴﻞ را از ﺣﺎﻟﺖ ‪ Stacked column‬ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Chart Type‬را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ و ﻧﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ‬
‫‪ Set the default chart‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪6‬‬

‫روي ‪ Default Formatting‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪152‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 6‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬
‫اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭼﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﻛﺪام ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ‪ ،‬ﭼﻪ ﺳﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ ،‬و اﻟﻲ آﺧﺮ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ درك درﺳﺘﻲ از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن‬
‫را ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺳﺎده‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ‪ 10,6‬ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬آن ﻓﻘﻂ داراي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ و‬
‫ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 10. 6‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻳﻚ ﺳﻄﺮ و ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده اﺳﺖ‪.‬‬

‫وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ از روي اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ‪ 11,6‬ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ داده در ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﻧﻤﻮدار آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪153‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 54‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 11. 6‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪.10,6‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻳﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪12,6‬‬
‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري داراي ﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ و آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 12. 6‬ﻫﻤﺎن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻜﻞ ‪ 10,6‬ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪6‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 13. 6‬ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻜﻞ ‪.12,6‬‬

‫‪154‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 6‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬

‫ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪ 14,6‬ﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬ﭼﻮن داراي دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬داده ﻫﺎ‬
‫ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻳﻚ ﻋﺪد وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 14. 6‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ دارد‪.‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺷﻜﻞ ‪ 15,6‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬
‫ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد‪ .‬ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ داراي دو ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ‪. Male .Female ،‬اﻳﻦ‬
‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ دروﻧﻲ داراي ﺳﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ‪Average ،‬‬
‫‪ Maximum , Minimum‬ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو ﮔﺮوه ﻛﻪ در‬
‫ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺳﺘﻮن وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدان و دﻳﮕﺮ ي ﺑﺮاي زﻧﺎن‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 15. 6‬ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺷﻜﻞ ‪.14,6‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﻮدار را ﻃﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ‬
‫ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ‬
‫دروﻧﻲ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 16,6‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪155‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 54‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 16. 6‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬در ﻗﺴﻤﺖ دروﻧﻲ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ‪.‬‬

‫ﭼﻮن ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬و ﺣﺎﻻ ﺷﺒﻴﻪ‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 17,6‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 17. 6‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دروﻧﻲ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .‬ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 18,6‬و ‪ 19,6‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻓﻘﻂ‬
‫ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬در ﺳﺘﻮن دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﺮاي‬
‫اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻳﻦ را ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ‬
‫ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 18. 6‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬در ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪6‬‬

‫اﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬را ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﻜﻨﻴﺪ و داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬

‫‪156‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 6‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 19. 6‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ‬
‫از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮي در ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻛﺴﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ‬
‫ﺳﺮي داده اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 20,6‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ دو ﻣﻘﺪار دارد ‪ M‬و ‪ . F‬ﻓﻴﻠﺪ دﻳﮕﺮ‬
‫داراي ﺳﻪ ﻣﻘﺪار ‪ Yes, No, Unsure‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 20. 6‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن‪.‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ‪ ، 21,6‬اﻛﺴﻞ ﺷﺶ ﺳﺮي داده‬
‫اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ M-Yes, M- No :‬و اﻟﻲ آﺧﺮ‪ .‬ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺗﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ‪ ، Age‬در ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ‪.‬‬

‫‪157‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 55‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺳﻪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 21. 6‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻜﻞ ‪ 20,6‬اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺳﻪ ﺑﻌﺪي‬
‫وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ‪ 3‬ﺑﻌﺪي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ‬
‫داده ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ‪ 3‬ﺑﻌﺪي ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬داده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ‬
‫‪ SurveyResults3.xls‬ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 22,6‬ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.A2:E80 :‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable and PivotChart Report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Drop Category Fields Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Nationality‬را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Annual Income‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Drop Data Items Here‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪6‬‬

‫‪ .3‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotChart with PivotTable report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪158‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 6‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 22. 6‬داده ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ‪.‬‬

‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 23,6‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد دارد‪ .‬اول ‪ ،‬داده ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ‪Annual‬‬
‫‪ Income‬را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ‪ .‬دوم‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﻫﻨﻮز در ﺣﺎﻟﺖ ‪ 2‬ﺑﻌﺪي اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را‬
‫دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮﮔﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺮار دارد ﺑﺮوﻳﺪ‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ‪ 24,6‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫‪ .2‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Sum of Annual Income‬راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Field Setting‬را از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .4‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Summarize by‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Average‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Number‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Cells‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﭘﻮﻟﻲ را ﺑﺪون ارﻗﺎم اﻋﺸﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Cells‬ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .8‬دوﺑﺎره روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Field Setting‬ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .9‬ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺣﺎوي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬

‫‪159‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 55‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺳﻪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 23. 6‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 24. 6‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻮﻟﻲ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪ 3‬ﺑﻌﺪي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ‪:‬‬
‫‪ .1‬در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Chart Type‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬در ﺳﺮﺑﺮگ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻟﻴﺴﺖ اﻧﻮاع ﻧﻤﻮدار ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Column‬و ﺳﭙﺲ ‪ 3- D Column‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪6‬‬

‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ‪ Annual Income‬را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻋﺪاد ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي‬

‫‪160‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 6‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 25. 6‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Chart Type‬ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫ﺣﺎﻻ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 26,6‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ! ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 3‬ﺑﻌﺪي اﺳﺖ اﻣﺎ داده ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﻳﻚ ﺑﻌﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪول ﺑﻨﺪي‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ‪ 3‬ﺑﻌﺪي از دو ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻠﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﻮدار ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 26. 6‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪ 3‬ﺑﻌﺪي‪.‬‬

‫‪161‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 55‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﺳﻪ ﺑﻌﺪي‬
‫‪ .1‬ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺣﺎوي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮوﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬را از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 27,6‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 27. 6‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Gender‬از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺣﺎوي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻣﻨﻮي ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Hide PivotChart Field Buttons‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬روي ‪ legend‬راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ) ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺎ ‪ M‬و ‪ F‬درون آن ( و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪Clear‬‬
‫را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ‪ legend‬ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻮارد ﻣﺮد و زن در روي ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ ‪ 28,6‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫‪ ، Gender‬ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري را ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن واﺿﺢ ﺗﺮ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ 3‬ﺑﻌﺪي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪6‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 28. 6‬ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ داده ﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺣﺎﻟﺖ ‪ 3‬ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪162‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 6‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از آن‬

‫از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻧﻤﻮدار‬
‫ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻳﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از دﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ داده ﻫﺎ ‪ ،‬و ﺳﺮي داده ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط داده و ﺧﻄﻮط و‬
‫ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬
‫• اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺣﺬف ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح‪.‬‬
‫• ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻧﺸﺎن دادن دوﺑﺎره آﻳﺘﻢ ﻫﺎ‪.‬‬
‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬
‫• ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻳﺎ ﻋﺪم ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آﻳﺘﻢ ﻫﺎ‪.‬‬
‫• ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت‪.‬‬
‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻓﻴﻠﺪ‪.‬‬
‫• ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي‪.‬‬
‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ‪.‬‬
‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ‪.‬‬
‫• ﻧﻮﺳﺎزي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ‬

‫‪7‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬
‫ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻛﺎر ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻋﺎدي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي را آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ راه ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ‬
‫اﺳﺘﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﭼﻪ ﺑﻮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪163‬‬

‫ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪56‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫‪165‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪57‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫‪166‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪58‬‬

‫اﺻﻄﻼﺣﺎت داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫‪175‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪59‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪Cube‬‬

‫‪176‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪60‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪183 Cube‬‬

‫‪164‬‬

‫‪165‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 56‬اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬
‫ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺖ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﻢ ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ‪ .‬در ﻃﻮل‬
‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎي اﻛﺴﻞ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﻛﺴﺲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ را ﻛﻮﭼﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻋﻤﻞ داراي ﺻﺪﻫﺎ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬درﺳﺖ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ آﻳﺎ اﻛﺴﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ؟ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻜﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ‪ 65،535‬ﺳﻄﺮ و ‪ 256‬ﺳﺘﻮن در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارد‪ ) .‬اﻟﺒﺘﻪ در اﻛﺴﻞ ‪ 2007‬ﺗﻌﺪاد‬
‫ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﻪ ‪ 1048576‬و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ‪ 16384‬ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ -‬ﻣﺘﺮﺟﻢ‪ (-‬اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ زﻳﺎد ﻣﻲ آﻳﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻃﻮر‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺠﺎرت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮه اي در ﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﺳﻄﻞ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﻛﻮرد ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاول ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻧﻬﺎ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼ داده ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮوش آﻧﻼﻳﻦ ‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎر ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ‪ ،‬و ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ‬
‫ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع داده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي اﻛﺴﻞ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ‪:‬‬
‫• ‪ 256‬ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬
‫• ‪ 256‬ﻓﻴﻠﺪ داده‪.‬‬
‫• ‪ 256‬ﺳﺮي داده در ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري‪.‬‬
‫• ‪ 4000‬داده در ﺳﺮي داده ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ‪ 3‬ﺑﻌﺪي‪ 32000 ،‬در ﻧﻤﻮدار ‪ 2‬ﺑﻌﺪي‪.‬‬
‫• ‪ 32500‬آﻳﺘﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻴﻠﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫داده ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﺎن‬
‫روﺷﻲ را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ ﻛﻪ در آن داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪Online Analytical ) .‬‬
‫‪ Processing‬ﻳﺎ ‪ . OLAP‬روش ‪ OLAP‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي رﺗﺒﻪ اي ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را‬
‫ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻼ اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ داده ﻫﺎي‬
‫اﺻﻠﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﺧﺘﻴﺎر اﻛﺴﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ‪OLAP‬‬
‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻛﺴﻞ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي رﺗﺒﻪ اي و داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دوي اﻳﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺎوي داده ﻫﺎي رﺗﺒﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ‪ OLAP‬در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دو اﺻﻄﻼح دﻳﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ اﻳﺪه ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎت دﻳﮕﺮ‬

‫‪166‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬
‫ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ‬
‫ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ داده ﻫﺎي دو ﻧﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ‪ :‬داده ﻫﺎي ﺳﺎده و داده ﻫﺎي راﺑﻄﻪ اي‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ‬
‫ﺑﻌﺪي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ و ﻛﺎر را ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻳﻢ‪.‬‬

‫داده ﻫﺎي ﺳﺎده‬
‫داده ﻫﺎي ﺳﺎده ‪ ،‬ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ داده ﻫﺎي ﻏﻴﺮ راﺑﻄﻪ اي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﻧﻮﻋﻲ از داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ آن ﺳﺮ و‬
‫ﻛﺎر دارﻧﺪ‪ ) .‬ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﮕﻲ داده ﻫﺎي ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﺪ‪ (.‬ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺳﻤﻲ داده ﻫﺎي‬
‫ﺳﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﺟﺪول اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪1,7‬‬
‫ﻳﻚ ﻣﺜﺎل را از داده ﻫﺎي ﺳﺎده در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدي ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﻲ در ﻣﻮرد‬
‫آن ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آن ‪ ،‬و اﺳﻢ و آدرس ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه آن‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 1. 7‬داده ﻫﺎي ﺳﺎده ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻳﻚ ﺟﺪول ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫در ﺷﻜﻞ ‪ 1,7‬اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ‪.‬ز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اول اﻳﻨﻜﻪ‬
‫ﻓﻀﺎي زﻳﺎدي را در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬دوم‪ ،‬ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺳﺨﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬
‫ﺧﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ او در ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻛﺎري ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬
‫ﻣﻲ رﺳﺪ‪ .‬در آﺧﺮ ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫داده ﻫﺎي راﺑﻄﻪ اي‬
‫ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي داده ﻫﺎ را در ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬رﻛﻮردﻫﺎ در دو ﺟﺪول ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻛﻠﻴﺪي ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﺷﻜﻞ ‪ 2,7‬ﻫﻤﺎن داد ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ‪ 1,7‬را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 57‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 2. 7‬ﻣﻨﺎﺑﻊ داده راﺑﻄﻪ اي ﻛﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺪول دارد و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ دﻳﮕﺮي رﺑﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻳﻦ ﺑﺎر ﺟﺪوﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻳﻚ رﻛﻮرد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻫﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه در ﺟﺪول ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ‪ Supplier_ID‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪوﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﺎت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي‬
‫ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ رﻛﻮرد ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬در رﻛﻮرد‬
‫اول در ﺟﺪول ﻗﻄﻌﺎت ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Supplier_ID‬ﻋﺪد ‪ 1‬را دارد‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‬
‫ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ‪ Wilson‬اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ﺳﺎده ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻻن ﺣﻞ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬
‫• اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﺒﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ رﻛﻮرد آن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه در ﺟﺪول ﺗﻬﻴﻪ‬
‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن‪.‬‬
‫• ﺣﺬف رﻛﻮردﻫﺎي ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي داده راﺑﻄﻪ اي ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت و اﺗﻜﺎ اﻛﺜﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪرن و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز اﻣﺮوزي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪرت و‬
‫ﺗﻮان ﺑﺎﻻ‪ ،‬آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻜﻼت را ﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻋﻤﻞ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻔﺼﻞ از داده ﻫﺎي زﻳﺎد ‪،‬‬
‫ﻛﺎراﻳﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ‪ .‬داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻳﻚ راه ﺣﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 1,7‬و ‪ 2,7‬دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي راﺑﻄﻪ اي ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﻞ ﺗﻮان ﻛﺎر‬
‫ﺑﺎ داده ﻫﺎي راﺑﻄﻪ اي را ﻧﺪارد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪MS‬‬
‫‪ Access‬ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫ﭼﺮا در اﻛﺴﻞ ﻧﻪ‬

‫‪168‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬
‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ از ﻧﺎم آن ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ‪ ،‬داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﻌﺪ دارﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي در‬
‫اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ دارد؟ اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮدار ‪ 3‬ﺑﻌﺪي اﻛﺴﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ‬
‫ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 3,7‬ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻓﺮوش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داراي داده ﻫﺎي ﺳﺎده اي اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ رﻛﻮرد داراي اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻓﻴﻠﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Sale_ID‬وﺟﻮد دارد ﻛﻪ داراي اﻋﺪاد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي ﺑﺮاي ﻫﺮ‬
‫رﻛﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺪول ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪ .‬اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده داراي اﺳﺎﻣﻲ‬
‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺎم ﻓﺮوﺷﻨﺪه ‪ ،‬ﺳﺎل ‪ ،‬ﻣﺎه‪ ،‬روز و ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮوش ‪ ،‬و ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3. 7‬داده ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺳﺎده ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺟﻪ‬
‫ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛﻨﻢ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ از داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ در واﻗﻌﻴﺖ ‪ ،‬ﻫﺮ‬
‫ﻣﺸﺘﺮي داراي ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه داراي ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺳﻌﻲ‬
‫ﻛﺮده ام ﻛﻪ داده ﻫﺎ را ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﻲ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻳﻚ راه ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ اي اﻳﺠﺎد ﺟﺪاوﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ‪ ،‬ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ‪ ،‬روزﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ و‬
‫ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺟﺪاول اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺟﺪول ﻫﺎي دﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺟﺪول داراي‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺪول اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ‪ Sales‬ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺪول ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ‬
‫ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺟﺪول ‪ Sales‬ﻳﻚ ﺟﺪول واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﺟﺪول ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد‪.‬‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 4,7‬و ‪ 5,7‬ﺟﺪول ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 4,7‬ﺟﺪاول اﺻﻠﻲ و در‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 5,7‬ﺟﺪول واﺑﺴﺘﻪ ‪ Sales‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪169‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 57‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬
‫داده ﻫﺎ در ﺟﺪول ‪ Sales‬ﺣﺎوي ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺟﺪاول دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي داده را‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻟﻴﻨﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ اﺳﻢ ‪ Jackson‬ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ از ﺷﻤﺎره ‪ 1‬اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ در اﻳﻨﺠﺎ‬
‫ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪي از اﻋﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ام‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4. 7‬ﺟﺪاول اﺻﻠﻲ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ‪.Sales‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 5. 7‬ﺟﺪول واﺑﺴﺘﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ‪.Sales‬‬

‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺪس زده اﻳﺪ ‪ ،‬ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﻓﻘﻂ از ﺟﺪول ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و واﺑﺴﺘﻪ درﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‬
‫ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﺪول ﻫﺎ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Customer_ID‬در‬
‫ﻣﺜﻼ ﻋﺪد ‪ 1‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ‪ Acme Work Metal‬و ﻋﺪد ‪ 2‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ‪ S&Q‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﻌﻤﻮﻻ‬
‫روﺷﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 6,7‬رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﺪاول ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪ Sales‬را در اﻛﺴﺲ‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ) .‬اﻛﺴﻞ ﺗﻮان ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي راﺑﻄﻪ اي را ﻧﺪارد‪(.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫ﺟﺪول ‪ Sales‬ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Customer_ID‬در ﺟﺪول ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ دارد‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ‬

‫‪170‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 6. 7‬رواﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪.Sales‬‬

‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ‪ Sales‬آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ در ﻋﻤﻞ داده ﻫﺎي راﺑﻄﻪ اي زﻳﺎدي را ﺧﻮاﻫﻴﺪ‬
‫دﻳﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪان اﻳﺪه آل ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاي‬
‫ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﻜﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ‪ ،‬ﭘﺎﻳﮕﺎه داده داراي ﺟﺪوﻟﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺟﺪول دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن دارد‪ .‬اﻣﺎ‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻣﺸﺘﺮي را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﻗﺒﺎل‬
‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي دارﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اي ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Gomez‬در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ‪Acme Metal Works‬‬
‫ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ‪ East End Inc‬ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻮع آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاي داده ﻫﺎي‬
‫راﺑﻄﻪ اي ﻛﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد‪ .‬ﺑﺎ‬
‫اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ‪ -‬ﻫﺮ ﻓﺮوش داراي ﻣﻘﺪار ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ‪.‬ﻛﻪ‬
‫ﻓﻌﻼ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎي داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار‬
‫ﻓﺮوﺷﻨﺪه " ‪ " Gomez‬و ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺘﺮﯼ " ‪ " Acme Metal Work‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman_Customers‬داراي‬
‫ﻣﻘﺪار ‪ Gomez – Acme Metal Work‬را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﻤﭽﻨﺎن راﺑﻄﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻲ وارد‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺟﺪول ‪ Salesman‬و ‪ Customers‬و ﺟﺪول اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﺟﺪول ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم‬
‫‪ Salesman_Customers‬ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺟﺪول ‪ Customers‬و ‪Salesman‬‬
‫ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺪول ‪ Sales‬ﺑﻪ ﺟﺪول ‪ Salesman_Customers‬ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Customers_ID‬و ‪ Salesman_ID‬را از ﺟﺪول ‪ Sales‬ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman_Customers_ID‬را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺟﺪول ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ ‪ 7,7‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ‬
‫داده ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman_Customers_ID‬ﻫﻨﻮز وارد ﻧﺸﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪171‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 57‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 7. 7‬ﺟﺪول ‪ Sales‬ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح ﻓﻴﻠﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺟﺪول ‪ Salesman_Customers‬ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺟﺪول داراي ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫• ‪ - Salesman_Customers_ID‬ﻓﻴﻠﺪ ﻛﻠﻴﺪي ﺟﺪول ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪول ‪ Sales‬ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺪاول‬
‫‪ Salesman‬و ‪ Customer‬ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪.‬‬
‫• ‪ – Salesman_ID‬اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ اﺻﻠﻲ ﺟﺪول ‪ Salesman‬ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬
‫• ‪ – Customer_ID‬اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ اﺻﻠﻲ ﺟﺪول ‪ Customers‬ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬
‫در اﻧﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﻪ ﭼﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ در زﻳﺮ روش ﻛﺎر را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫•‬

‫ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman_Customer_ID‬در ﺟﺪول ‪ Sales‬و ﻓﻴﻠﺪ ‪Salesman_Customer_ID‬‬

‫در ﺟﺪول ‪. Salesman_Customer‬‬
‫•‬

‫ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Customer_ID‬در ﺟﺪول ‪ Salesman_Customer‬و ﻓﻴﻠﺪ ‪Salesman_Customer_ID‬‬

‫در ﺟﺪول ‪. Customer‬‬
‫• ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman_ID‬در ﺟﺪول ‪ Salesman_Customer‬و ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman_ID‬در‬
‫ﺟﺪول ‪.Salesman‬‬

‫ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺘﺮي ﻛﻪ ‪ 16‬ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ 8,7‬ﺟﺪول ﺟﺪﻳﺪ ‪ Salesman_Customer‬را ﭘﺲ از ﭘﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬اﻳﻦ ﺟﺪول‬

‫‪172‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 8. 7‬ﺟﺪول ‪ Salesman_Customer‬ﺣﺎوي ﻳﻚ رﻛﻮرد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ 9,7‬رواﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﺑﻌﺎد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺎم آن ﺟﺪول ‪Salesman_Customer‬‬
‫اﺳﺖ ‪ ،‬در ﺑﻴﻦ ﺟﺪول واﺑﺴﺘﻪ ‪ Sales‬و ﺟﺪول اﺻﻠﻲ ‪ Customers‬و ‪ Salesman‬ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 9. 7‬رواﺑﻂ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺗﺎزه دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﺪول ‪ Salesman_Customer‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫در اﻧﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺷﻜﻞ ‪ 10,7‬ﺟﺪول ‪ Sales‬را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sales_Customer_ID‬ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﺪاد ﭘﺮ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻜﺮار ‪ ،‬ﻣﺜﺎﻟﻲ را ﻃﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد‪ .‬در رﻛﻮرد ﺳﻮم ﺟﺪول ‪ Sales‬در‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman_Customer_ID‬ﻋﺪد ‪ 11‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬زﻳﺮا اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول ‪Salesman_Customer‬‬
‫ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﻛﻮردي ﻛﻪ در آن ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ 11‬دارد ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ رﻛﻮرد داراي ﻋﺪد ‪ 3‬در ﻓﻴﻠﺪ‬
‫‪ Salesman_ID‬و ﻋﺪد ‪ 3‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Customer_ID‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي اﻳﻦ دو ﺟﺪول ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪار‬
‫واﻗﻌﻲ را ‪ East End Inc‬و ‪ Gomez‬ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ‬
‫‪ East End Inc‬و ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ‪. Gomez‬‬

‫‪173‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 57‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ :10. 7‬ﺟﺪول ‪ Sales‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ‪ Salesman_Customer_ID‬ﭘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪي را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه داده ﻫﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻣﺸﺘﺮي ‪ ،‬ﻳﻜﺠﺎ در ﻳﻚ ﺟﺪول‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل‬
‫ﻓﺮوش‪ .‬آﻳﺎ اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ‬
‫اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد ﺳﻮاﻻت ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش در ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺻﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺘﺮي و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ وارد ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻤﻲ ﺷﻮم‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ‪ ،‬در اﻳﻨﺠﺎ‬
‫ﺟﺪول ﺟﺪﻳﺪ ‪ DayMonthYear‬ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻳﻚ رﻛﻮرد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻤﻜﻦ از روز و ﻣﺎه‬
‫و ﺳﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺪول ‪ Sales‬از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺪ ‪ DayMonthYear_ID‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺪول ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬و ﺟﺪول‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺪول ﻫﺎي ﺳﺎل و ﻣﺎه و روز اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺟﺪول ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ‬
‫از آن در ﺷﻜﻞ ‪ 11,7‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﺟﺪول ﻛﺎﻣﻞ داراي ‪ 300‬رﻛﻮرد اﺳﺖ و رواﺑﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ ‪12,7‬‬
‫دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫‪174‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 11. 7‬ﺟﺪول ‪ DayMonthYear‬ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 12. 7‬ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎﻳﻲ رواﺑﻂ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‪.‬‬

‫داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ در ﻛﺠﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ؟‬
‫اﺻﻄﻼح ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﭼﻴﺰي رد ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ داده ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در‬
‫ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ دﻳﺪﻳﺪ‪ ،‬داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻛﺴﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر داده ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬
‫ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭘﺮس و ﺟﻮ و اﺑﺰارﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ده ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻛﻮرد داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ از اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻛﺴﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬

‫‪175‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 58‬اﺻﻄﻼﺣﺎت داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬
‫‪ Microsoft SQL Server‬و ﻳﺎ ‪ Oracle OLAP Server‬ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اﺻﻄﻼﺣﺎت داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬
‫وﻗﺘﻲ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي و ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي‪ .‬اﺑﻌﺎد ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺒﻪ اي ﻣﺜﻼ )واﻟﺪﻳﻦ‪ /‬ﺑﭽﻪ ﻫﺎ(‬
‫ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ‪ .‬اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮرد داده ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدم ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ‪ ،‬زﻣﺎن ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ ،‬و دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻜﺎر‬
‫ﻣﻲ روﻧﺪ‪.‬‬
‫درون ﻫﺮ ﺑﻌﺪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از داده ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار‬
‫دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬در ﻣﺜﺎل داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺑﻌﺪ ) ‪ ( People‬ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ داﺷﺘﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮرم ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ‬
‫‪ Customer‬و ‪ Salesman‬اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ در ﺷﻜﻞ ‪ 13,7‬ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 13. 7‬ﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ ‪ People‬داراي دو ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻫﺮ ﺳﻄﺢ داراي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ آﻳﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺳﻄﺢ ‪ Customers‬ﺣﺎوي اﻋﻀﺎي ‪Acme‬‬
‫‪ Metal Works‬و ‪ S&Q manufacturing‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﻄﺢ ‪ Salesman‬ﻧﻴﺰ داراي اﻋﻀﺎﻳﻲ ﭼﻮن ‪ Jackson‬و‬
‫‪، Anderson‬و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺷﻜﻞ ‪ 14,7‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 14. 7‬ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺣﺎوي اﻋﻀﺎي ﺧﻮدش اﺳﺖ‪ ) .‬ﺑﺮﺧﻲ اﻋﻀﺎ در ﺷﻜﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ(‪.‬‬

‫‪176‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اي ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻛﺎر ﻛﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارد‪ :‬زﻣﺎن‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ دارد روز ‪ ،‬ﻣﺎه و ﺳﺎل‪ .‬ﻫﺮ ﻳﻚ از‬
‫اﻳﻦ ﺳﻄﻮح اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ Mon, Tues, Wed, Fri‬از اﻋﻀﺎي روز ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺪازه در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﺎر ﻛﺮده اﻳﺪ ﻣﺜﻼ ﺟﻤﻊ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و‬
‫ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﮕﻲ اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﻣﺜﺎل ﻓﻌﻠﻲ اﻧﺪازه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﺪازه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﺻﻄﻼح ‪ Cube‬ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻠﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه اﺑﻌﺎد ‪ ،‬ﺳﻄﻮح ‪ ،‬اﻋﻀﺎ و اﻧﺪازه ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪ .‬واژه‬
‫‪ Cube‬از آﻧﺠﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺘﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫) ‪ Cube‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ‪ - .‬ﻣﺘﺮﺟﻢ ‪ ( -‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ داده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺮ‬
‫ﭼﻨﺪ در اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ‪ Cube‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻫﺎ را ﻫﻤﻮاره ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ‬
‫ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﺟﺎدوﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺣﻘﻴﻘﺖ‬
‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ‪ ،‬اﻛﺴﻞ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ‬
‫داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه را زا ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻜﻨﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ‪ Cube‬ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮاي داده ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫داده ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ آن ﻓﺎﻳﻠﻲ را ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮرد‬
‫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪Cube‬‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده و‬
‫ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد‪ .‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را رد ﺷﻮﻳﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ‬
‫ﺣﺎوي ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬را از روي داده ﻫﺎي اﻛﺴﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ‬
‫ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻤﺎ را در ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎري‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫در ﺑﺨﺶ ‪ 2‬دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن درج داده ﻫﺎ را از اﻛﺴﺲ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در‬
‫دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﻣﻜﺎن درج ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درج داده ﻫﺎ از اﻛﺴﺲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ از داده ﻫﺎي‬
‫ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اي ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ دﻳﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده در‬
‫دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻓﺎﻳﻞ ‪ SalesData_Multidimensioal data.mdb‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ داراي‬
‫ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ دﻳﺪﻳﺪ‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﺎر ﺑﺮاي ورود داده ﻫﺎ از اﻛﺴﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻛﺴﻞ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪177‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 59‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪Cube‬‬
‫‪ .2‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Data D Import External Data‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ New Database Query‬را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ‪( 15,7‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 15. 7‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎي ورودي در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪.Choose Data Source‬‬

‫‪ .3‬در ﺳﺮﺑﺮگ ‪ ، Database‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ MS Access‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪Query Wizard‬‬
‫ﺗﻴﻚ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ‪ Select Database‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﻓﺎﻳﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ و روي آن‬
‫ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻛﺎدر ‪ Query Wizard‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 16,7‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪ (.‬ﻓﻠﺶ رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻤﻪ ﺟﺪاول و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮس و ﺟﻮ‬
‫ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ .6‬روي ‪ Next‬ﺳﻪ ﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ را‬
‫ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪(.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 16. 7‬اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪاول و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪178‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬
‫‪ .7‬در آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ ،‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 17,7‬ﻧﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮس و ﺟﻮ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Create an OLAP Cube‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .8‬روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ Query‬ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ OLAP Cube‬آﻏﺎز ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 17. 7‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮس و ﺟﻮ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده اﻳﺪ‪ ،‬ﻛﻪ داده ﻫﺎ را از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬
‫ﻛﺮده اﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻢ ‪ OLAP Cube Wizard‬ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي‬
‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻌﺎد و ﺳﻄﻮح و ﻏﻴﺮه‪.‬‬
‫در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮﻳﻲ ‪ OLAP Cube Wizard‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬از ‪OLAP Cube‬‬
‫‪ Wizard‬ﺑﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 18,7‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ) ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ( از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده در اﻳﻨﺠﺎ ﻟﻴﺴﺖ‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ‪ OLAP Cube Wizard‬ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ ‪ ،‬ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد و ﻏﻴﺮه‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 18. 7‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ OLAP Cube Wizard‬ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪179‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 59‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪Cube‬‬
‫اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮاري‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 18,7‬ﻧﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪه اﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫‪ Day_ID‬ﭼﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Day_ID1‬ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ رخ داده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده داراي دو‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ‪ Day_ID l‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ در ﺟﺪول ‪ DayMonthYear‬و دﻳﮕﺮي در ﺟﺪول ‪ .DayOfWeek‬ﭼﻮن اﻳﺠﺎد‬
‫ﻧﺎم ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﺪد ‪ 1‬را ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ‬
‫دوم اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﻳﻚ اﻧﺪازه وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ‪ .‬ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را‬
‫ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﻴﻠﺪ ‪ Amount‬از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Sum‬را ﺗﻴﻚ ﺧﻮرده ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺳﻄﺮي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪19,7‬‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 19. 7‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ‪ OLAP Cube Wizard‬ﺷﻤﺎ اﺑﻌﺎد و ﺳﻄﻮح ‪ OLAP Cube‬را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻌﺎد و ﺳﻄﻮح ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺑﻌﺎد و ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ‬
‫ﭼﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ در دﺳﺘﺮس ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪون ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﺪ ﻛﺎر در اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد‬
‫ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﭼﻪ اﺑﻌﺎد و ﺳﻄﻮﺣﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ و ﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫ﺳﺎده اي اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ در آن وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺟﻪ‬

‫‪180‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﺒﺎر‬
‫ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﺒﺎر در ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﺑﻜﺎر رود ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺜﻼ‬
‫ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
‫ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬دو ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺎ دو ﻧﺎم ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ ، OLAP Cube Wizard 2‬درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﻌﺎد‬
‫ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 19,7‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman_Name‬را از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻴﺴﺖ اﺑﻌﺎد درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ‬
‫‪ OLAP Cube‬اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 20,7‬دﻳﺪه ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 20. 7‬ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman_Name‬ﺑﻪ ﻛﺎدر ‪.OLAP Cube‬‬

‫‪ .2‬روي ﺑﻌﺪ ‪ Salesman_Name‬راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ) ﻧﻪ روي ﺳﻄﺢ ( و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Rename‬را از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز‬
‫ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ ‪ Person‬و اﻳﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺣﺎﻻ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 21,7‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﻧﺎم دادﻳﺪ و ﻧﺎم ﺳﻄﺢ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻗﺮار دادﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 21. 7‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ ‪ Salesman_Name‬ﺑﻪ ‪ Person‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داده ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .4‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Customer_Name‬را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ‪ Person‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬آن ﻳﻚ ﺳﻄﺢ در زﻳﺮ آن ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 22,7‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪181‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 59‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪Cube‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 22. 7‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Customer_Name‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ‪ Person‬اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .5‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Year‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "‪ "Drop fields here to create a dimension‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬روي ﺑﻌﺪ ‪ Year‬راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و آن را ﺑﻪ ‪ Date‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Month‬را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ‪ Year‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت آن ﻳﻚ ﺳﻄﺢ از ﺑﻌﺪ ‪ Date‬و در ﻛﻨﺎر ﺳﻄﺢ‬
‫‪ Year‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻓﻴﻠﺪ‪ Day‬را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ‪ Month‬درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت آن ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ‪ Date‬و در ﻛﻨﺎر ﺳﻄﺢ ‪Month‬‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 23,7‬ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 23. 7‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ‪ Year, Month, Day‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ‪ Date‬اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ .9‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد‪ 0 .‬ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد‪(.‬‬
‫ﻧﻜﺎت رﻳﺰ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و ﺳﻄﻮح وﺟﻮد دارد‪:‬‬
‫• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻌﺪ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي آن ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح‬
‫دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 4‬دﻳﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد درگ ﻛﻨﻴﺪ آن ﻓﻴﻠﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ 7‬و ‪ 8‬دﻳﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫آراﻳﺶ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻄﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ‬
‫ﺳﻄﺮﻫﺎي دروﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ‪ PLAP Cube Wizard‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 24,7‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ‬
‫روز رﺳﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻳﺪ‪ .‬ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺳﻄﻮح زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ‬

‫‪182‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 24. 7‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ‪ OLAP Cube Wizard‬ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﻓﺎﻳﻞ ‪.cube‬‬

‫• ‪ – Retrieving data on demand‬دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬را ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬داده ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ‬
‫درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬و ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﮔﺰارش اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﮔﺰارش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ‬
‫داده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻨﺪرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫• ‪ – Retrieve data all at once‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اول ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ ‪ ،‬ﻧﻪ‬
‫ﻓﻘﻂ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ‪ ،‬درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮان را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻌﻲ را در‬
‫ﮔﺰارش اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ داده ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ‬
‫ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Saving a cube file‬ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را در ﺑﺮدارد‪ .‬اﻳﺠﺎد آن‬
‫ﻛﻤﻲ وﻗﺖ ﻣﻲ ﺑﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاري ‪ ،‬از‬
‫ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫دو ﮔﺰﻳﻨﻪ اول داراي ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ‪ .oqy‬ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ وارد ﺷﺪه در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ‬
‫ﺳﻮم دو ﻓﺎﻳﻞ ‪ OQY‬ﺣﺎوي دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻓﺎﻳﻞ ‪ CUB‬ﻛﻪ ﺣﺎوي داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ OLAP Cube‬ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ‬
‫ﺑﻪ اﻛﺴﻞ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ ﻛﻪ آن را در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬ﭘﺲ از درج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد‬
‫ﻧﻴﺎز روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد‪ .‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪183‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 60‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﻓﺎﻳﻞ ‪Cube‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪Cube‬‬
‫اﮔﺮ راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از روي ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از روي‬
‫داده ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻤﻲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از آن آﮔﺎه‬
‫ﻫﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻳﻢ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺎزﻳﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ‪:‬‬
‫‪ .1‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable and PivotChart Report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .2‬در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ External Data Source‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺮوﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Get Data‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Choose Data Source‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ .‬و ﺳﭙﺲ‬
‫روي ﺳﺮﺑﺮگ ‪ OLAP Cube‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 25,7‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 25. 7‬اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ در ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫‪ .5‬روي ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬در ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺪاول‬
‫ذﺧﻴﺮه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬روي ‪ Browse‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﺮا ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 26,7‬اﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ در اﻛﺴﻞ دﻳﺪه‬

‫‪184‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 26. 7‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻪ از روي ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ‪ ،‬اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺎدي ﻣﻲ آﻳﺪ‪ .‬دو ﺑﻌﺪ ‪ Date‬و ‪ Person‬در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ‬
‫در زﻳﺮ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻄﻮح آن ﺑﻌﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در زﻳﺮ ﺑﻌﺪ ‪ Date‬ﺳﻄﻮح ‪ Year, Month, Day‬ﻗﺮار دارد‪.‬‬
‫اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻄﻮح آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sum of Amount‬ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﻧﺘﻈﺎر‬
‫دارﻳﺪ‪ .‬اﮔﺮ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي دارﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻴﻠﺪ ) ﺑﻌﺪ ( ‪ Date‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در ﺟﺪول ﻧﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آن ﺑﻪ آن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼ‬
‫‪ Year‬ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎم ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Person‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sum of Amount‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫آﻳﻜﻮن ﻫﺎي ‪OLAP‬‬
‫در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬داده ﻫﺎي ‪ OLP Cube‬ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ دو آﻳﻜﻮن زﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬
‫اﻳﻦ آﻳﻜﻮن ﻳﻚ ﺑﻌﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن داده و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ درگ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﻳﻦ آﻳﻜﻮن اﻧﺪازه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ درگ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي دﻛﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sum Of Amount‬راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Format Cells‬را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﭘﻮل را ﺑﺪون ارﻗﺎم اﻋﺸﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪185‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 60‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﻓﺎﻳﻞ ‪Cube‬‬
‫در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 27,7‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺟﺪاول دﻳﮕﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ در ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي آن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در ﺑﻌﺪ ‪ Date‬ﺗﻨﻬﺎ ‪ Year‬دﻳﺪه‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد و ‪ Month‬و ‪ Day‬دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ رخ داده اﺳﺖ؟‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 27. 7‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﺑﻪ آن‪.‬‬

‫در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻄﻮح در ﺟﺪول اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﺨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ را ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ‪ ،‬روي ﻓﻴﻠﺪ‬
‫‪ Customer_Name‬راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Group‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ‪ Show Detail‬را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻌﺪي دوﺑﺎره ‪ Show Detail‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪي در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ‪،‬‬
‫‪ Salesman_Name‬اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 28,7‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 28. 7‬ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Customer_Name‬ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻄﻮح ‪ Salesman_Name‬ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ ‪ .Month‬ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Month‬آﺷﻜﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪي آن ﻧﻴﺰ روﻳﺖ ﺷﻮد‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻛﺎﻣﻞ در ﺷﻜﻞ ‪ 29,7‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‬
‫زﻳﺮا آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪7‬‬

‫اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Year‬ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺰﺋﻴﺎت آن را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪي آن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪186‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 29. 7‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ‪OLAP‬‬
‫در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از روي داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪.‬اﻟﺒﺘﻪ‬
‫ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ‬
‫ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻛﺴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ و‬
‫اﻛﻨﻮن اﻛﺴﻞ ﺑﻪ آن داده ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺪازه ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ آن را ﺑﻪ‬
‫‪ Sum‬ﻳﺎ ‪ Average‬ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ‬
‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دﺳﺘﻮر ‪ Formula‬در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬زﻳﺮا ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ‬
‫ﺑﻌﺪي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر دﺳﺘﻮر ‪ Show Pages‬ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ‬

‫‪8‬‬

‫ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻜﻞ از‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻳﺪ ‪ ،‬ﺑﻌﺪش ﭼﻲ ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺪاول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﺮاي دﻳﺪه ﺷﺪن و ﻳﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ از‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻛﺎرﺑﺮگ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬
‫اﻛﺴﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻮاﺑﻊ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺿﺎﻓﻲ را در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻧﺠﺎم داده اﻳﺪ ﺣﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪187‬‬

‫ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪61‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺎﺑﻊ ‪GETPIVOTDATA‬‬

‫‪189‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪62‬‬

‫ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ آدرس‬

‫‪192‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪63‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪64‬‬

‫‪188‬‬

‫داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪195‬‬

‫ﻛﭙﻲ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬

‫‪198‬‬

‫‪189‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 61‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺎﺑﻊ ‪GETPIVOTDATA‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺎﺑﻊ ‪GETPIVOTDATA‬‬
‫ﺳﻠﻮل ‪ G15‬ﻗﺮار دارد‪ .‬ﺧﻮب ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ آن ﺳﻠﻮل ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ ‪ ).G15‬ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ‬
‫‪(G 15‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻲ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺠﺎم‬
‫دﻫﻴﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ :‬ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ‪ ،‬ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي ‪ ،‬و ﻏﻴﺮه‪ .‬ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد دﻳﮕﺮي را ﺑﻪ آن ﺳﻠﻮل‬
‫وارد ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﺳﻠﻮل ‪ G15‬ﺣﺎﻻ در ﺳﻠﻮل ‪ H22‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داده‬
‫ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ارﺟﺎع در اﻛﺴﻞ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ راه ﺣﻞ در‬
‫ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺎﺑﻊ ‪GETPIVOTDATA‬‬
‫ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‬
‫و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از آدرس ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻄﻘﻲ آن داده در ﺟﺪول اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻜﻨﻴﻢ‪:‬‬
‫)‪GETPIVOTDATA(data_field,pivot_table,field1,item1,field2,item2,...‬‬
‫• ‪ data_field‬ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ داده اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ در‬
‫ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﺮده اﻳﺪ‪.‬‬
‫• ‪ pivot_table‬ﻣﺮﺟﻌﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬
‫• ‪ field1‬و ‪ item1‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم اوﻟﻴﻦ ﻓﻴﻠﺪ و اوﻟﻴﻦ آﻳﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داده ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ درﻳﺎﻓﺖ آن را‬
‫دارﻳﺪ‪.‬‬
‫• ‪ field2‬و ‪ item2‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم دوﻣﻴﻦ ﻓﻴﻠﺪ و دوﻣﻴﻦ آﻳﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ ‪ 14‬ﺟﻔﺖ ﻓﻴﻠﺪ و آﻳﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ درون‬
‫ﻛﻮﺗﻴﺸﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬ﻣﻦ از ﮔﺰارش ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪ 1,8‬اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪8‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ آن ﻳﻚ ﻋﺪد در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ‪ ،‬و آن ﻋﺪد در‬

‫‪190‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪: 8‬ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 1. 8‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش را در دﺳﺘﻪ ﻟﻮازم ﺑﺮاي ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ‪ .‬ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪:‬‬
‫)”‪=GETPIVOTDATA(“Sales”,$A$3,”Month”,”Jan”,”Category”,”Accessories‬‬

‫ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ درﺑﺎره اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬
‫• ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ Sales‬ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ Sales‬اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ‪،‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sales‬از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫درگ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ $A 3‬ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ‪ Month‬و ‪ Jan‬اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ داده اي را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ‬
‫در ﻣﺤﻞ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Month‬ﻣﻘﺪار ‪ Jan‬را دارد‪.‬‬
‫• ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ‪ Category‬و ‪ Accessories‬ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ دو ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻗﺼﺪ درﻳﺎﻓﺖ داده اي را دارﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Category‬ﻣﻘﺪار ‪ Accessories‬را دارد‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 1,8‬و ﺟﺪول ﻣﺤﻮري آن ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داده ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ‪ Category‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ‬
‫‪ Accessories‬و ‪ Month‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ Jan‬اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻠﻮل ‪ B5‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪار ‪ 1845‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاب‬
‫ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ آﻳﺘﻢ را در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ را ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ‬
‫ﺗﺎﺑﻊ زﻳﺮ‪:‬‬
‫)”‪=GETPIVOTDATA(“Sales”,$A$3,”Month”,”Jan‬‬

‫‪191‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 61‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺎﺑﻊ ‪GETPIVOTDATA‬‬
‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ داده ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ‪ Month = Jan‬اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاب اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ‪10981‬‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﺎﺑﻊ‬

‫ﺟﻤﻊ داد ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ‪ Category = Pants‬اﺳﺖ را ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺟﻮاب ‪ 12156‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ آﻳﺘﻢ را ﺧﺎﻟﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاي آن ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫)‪=GETPIVOTDATA(“Sales”,$A$3‬‬
‫ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺪار ‪ 68548‬ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاب اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫وﺣﺸﺖ ﺧﻄﺎي ‪#REF‬‬
‫ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﺜﻼ ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ داده ﻫﺎ را ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬و دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺧﻄﺎي ‪ #REF‬ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬
‫ﻛﭙﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎوي ﺗﺎﺑﻊ ‪GETPIVOTDATA‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺎوي ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي اﻛﺴﻞ ‪ ،‬ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬
‫اﺻﻮل ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺮ ﺣﺴﺐ‬
‫اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮل را در ﻛﺠﺎ ﻛﭙﻲ و ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد داده ﻫﺎي‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺪون ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ را در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪:‬‬
‫• اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ pivot_table‬ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ارﺟﺎع داده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري وﺟﻮد دارد‬
‫آن ﺟﺪوﻟﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ‪ ،‬آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ‬
‫‪ GETPIVOTDATA‬ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ pivot_table‬ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري وﺟﻮد ﻧﺪارد ‪،‬‬
‫ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎي ‪ #REF‬ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ‪ field‬و ‪ item‬ﺑﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ ارﺟﺎع ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎي ‪ #REF‬ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪8‬‬

‫)”‪=GETPIVOTDATA(“Sales”,$A$3,”Category”,”Pants‬‬

‫‪192‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪: 8‬ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮاي ‪GETPIVOTDATA‬‬
‫اﻛﺴﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ورود ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ را ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ‬
‫ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺮﻣﻮل ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوي را درج ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روي ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ارﺟﺎع داده‬
‫ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﺎﺑﻊ درﺳﺖ را درج‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬

‫ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ آدرس‬
‫ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻠﻮل در ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري از ﻃﺮﻳﻖ آدرس آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬در ﺧﺎرج از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل‬
‫ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ آن ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻛﭙﻲ ﺷﺪن ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ‬
‫ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﭗ آدرس ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻠﻴﻚ روي ﺳﻠﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﺧﻮدﻛﺎر‬
‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻠﻴﻚ روي ﺳﻠﻮل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﺎﺑﻊ را ﺗﻮﻟﻴﺪ‬
‫ﻧﻜﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ دﻛﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت‪:‬‬
‫‪ .1‬از ﻣﻨﻮي ‪ Tools‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Customize‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Customize‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪) .‬ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 2,8‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫‪ .2‬در ﻟﻴﺴﺖ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Data‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬از ﻟﻴﺴﺖ دﺳﺘﻮرات ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Generate GetPivotData‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬دﻛﻤﻪ را ﺑﻪ روي ﻳﻜﻲ از ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻮد درگ ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﺮا در ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬روي ‪ Close‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Customize‬ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ Generate GetPivotData‬ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬

‫روي دﻛﻤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ آن را ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ روي ﻳﻜﻲ از‬
‫ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درج ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪،‬آدرس ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺎﺑﻊ ‪GETPIVOTDATA‬‬
‫درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪193‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 62‬ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ آدرس‬

‫ﺑﺨﺶ ‪8‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 2. 8‬اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن دﻛﻤﻪ ‪ Generate GetPivotData‬ﺑﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار‪.‬‬

‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ و ﺗﺎﺑﻊ ‪GETPIVOTDATA‬‬
‫ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﻫﻴﭻ ارﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻤﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ‪ 3,8‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻛﻪ ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ دارد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3. 8‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ داده ﺳﻠﻮل ‪ ، D11‬ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي ﻣﺎه ﻣﺎرس‪ ،‬اﻳﺠﺎد‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪:‬‬
‫)”‪=GETPIVOTDATA(“Amount”,$A$5,”Month”,”Mar‬‬
‫ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻴﭻ ارﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺪارد‪ :‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻴﻠﺪ ‪ Size‬و‬
‫ﻣﻘﺪار ‪ Large‬ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي‬

‫‪194‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪: 8‬ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاب اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد‪.‬‬

‫‪ GETPIVOTDATA‬و داده ﻫﺎي ‪OLAP‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬اﻳﺠﺎد‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻳﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﺗﻔﺎوت در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻌﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬
‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ درون ﺑﺮاﻛﺖ )][( ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ 7‬اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻳﺪ و در ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 4,8‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4. 8‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ از داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ از ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ داده ﻛﻞ ﻓﺮوش ‪ Anderson‬ﺑﻪ‬
‫ﻣﺸﺘﺮي ‪ Acme Metal Works‬در ﺳﺎل ‪ 2003‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻴﻪ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪:‬‬
‫‪=GETPIVOTDATA(“[Measures].[Sum Of Amount]”,$A$3,”[Date]”,”[Date].[All].‬‬
‫)”]‪[2003]”,”[Person]”,“[Person].[All].[Acme Metal Works].[Anderson‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ 7‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ آورﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﻲ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Year‬ﻗﺮار داﺷﺖ و‬
‫ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﺷﻤﺎ آن را در ﺑﻌﺪ ‪ Date‬ﻗﺮار دادﻳﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد ‪ Customer_Name‬و‬
‫‪ Salesman_Name‬ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻪ در ﺑﻌﺪ ‪ Person‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬و ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﻪ‬
‫ﺟﺎي ﻧﺎم ﺳﻄﻮح در ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺎ داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻛﺴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪195‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 63‬اﺳﺘﻔﺎده از ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪ GETPIVOTDATA‬و ﻧﻤﺎﻳﺶ ‪ /‬ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت‬
‫ﻣﺤﻮري ﺟﻮاب آن ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻜﻞ ‪ 4,8‬ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺪوﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در‬
‫ﺑﺨﺶ ‪ 7‬از داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ در زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ‪ Year‬ﻧﺸﺎن داده‬
‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺳﻄﻮح ‪ Month‬و ‪ DayOfWeek‬ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﺳﻠﻮل ‪ 5‬ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ‪ Anderson‬را ﺑﻪ‬
‫‪ Acme Metal Works‬در ﺳﺎل ‪ 2001‬ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده‬
‫ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ ‪ ،‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﻮاب ‪ 386،524‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ از دﺳﺘﻮر ‪ Show Detail‬ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Year‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻳﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 5,8‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺎه در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ‪ Anderson‬ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ‪ Acme Metal Works‬را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس‬
‫ﻣﺎه ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در اﻳﻦ‬
‫ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ آن درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد‬
‫ارﺟﺎع ﺗﺎﺑﻊ را ﻣﺨﻔﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎي ‪ #REF‬ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 5. 8‬اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﻧﺪارد‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ از داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬آن در ﺷﻜﻞ ‪6,8‬‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ‪ Year‬ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺪف ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ‬
‫) ﻧﻤﻮدار ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ( ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮي در ﺳﺎل ‪ 2005‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪8‬‬

‫ﻳﻜﻲ از ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻄﻮح و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﺪول‬

‫‪196‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪: 8‬ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي دو ﺑﺨﺶ دارد‪ .‬اول ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ‪ .‬دوم ‪ ،‬و ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي را ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﺟﺪول ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬در ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻋﻨﻮان ﺟﺪول را وارد ﻛﻨﻴﺪ‪Sales for 2005 :‬‬
‫‪ .4‬در ﺳﻄﺮ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ‪ ،‬ﻧﺎم ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺘﺮي را در ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن وارد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﭘﻬﻨﺎي ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎم‬
‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬در ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ‪ ،‬ﻧﺎم ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه را در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺮ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درج ﻛﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﭘﺮ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪول ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 7,8‬ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 6. 8‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 7. 8‬ﺟﺪول داده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن وارد ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪197‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 63‬اﺳﺘﻔﺎده از ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺷﺎﻣﻞ درج ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪول داده ﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در‬
‫ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻊ ﻓﺮوش ‪ Anderson‬را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ‪ Acme Metal Works‬ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬در‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺳﻠﻮل ‪ G5‬ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ را در ﺳﻠﻮل ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺘﻮن ‪ Anderson‬و ﺳﻄﺮ ‪ Acme Metal Works‬ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ‪ ) = :‬ﻣﺴﺎوي (‪.‬‬
‫‪ .3‬روي ﺳﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ ‪. Anderson/Acme Metal Works/2005‬‬
‫در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻠﻮل ‪ G5‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻳﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ درج ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺘﻮن ‪ Chang‬و ﺳﻄﺮ ‪ Acme Metal Works‬ﻗﺮار‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ‪ ) = :‬ﻣﺴﺎوي(‪.‬‬
‫‪ .7‬روي ﺳﻠﻮل ‪ Chang/ Acme Metal Works/2005‬در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در ﺷﻜﻞ ‪6,8‬‬
‫ﺳﻠﻮل ‪ G6‬ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻳﻦ روش را ﺗﺎ ﭘﺮ ﻛﺮدن ‪ 16‬داده ﺟﺪول داده ﻫﺎ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﺟﺪول داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺪون ارﻗﺎم اﻋﺸﺎري ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪول داده ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 8,8‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 8. 8‬ﺟﺪول داده ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ‪ ،‬و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ PivotChart‬اﺳﺖ ﺗﺎ‬
‫ﻧﻤﻮداري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي داده ﻫﺎ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻫﻤﻪ ﺟﺪول داده ﻫﺎ را ﺑﺪون ﻋﻨﺎوﻳﻦ آﻧﻬﺎ ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪8‬‬

‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ارﺟﺎع داده ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺳﻄﺮ ‪ Anderson‬و ‪ Acme Metal Works‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪198‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪: 8‬ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫‪ .2‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Chart Wizard‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻧﻤﻮدار ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و روي ‪Next‬‬
‫ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدار در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ و روي ‪ Next‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 4‬ﺑﺮﺳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار در ﺑﺮﮔﻪ ﺟﺪﻳﺪي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .6‬روي ‪ Finish‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ ‪ 9,8‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮدار دﻳﮕﺮ اﻛﺴﻞ ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫آن ﻋﻨﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 9. 8‬ﻧﻤﻮدار ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻛﭙﻲ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻛﭙﻲ ﻛﺮده و آن را در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ ‪ ،‬و ﺟﺪول ﻛﭙﻲ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺻﻠﻲ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داده ﻫﺎ را ﻧﻮﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ و‬
‫ﻏﻴﺮه‪ .‬اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از روي ﺟﺪوﻟﻲ ﻛﭙﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داده ﻫﺎي آن ﺟﺪول ﻧﻴﺰ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬داده ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﭙﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻟﻴﻨﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﻦ‬

‫‪199‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 64‬ﻛﭙﻲ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫اﻣﻜﺎن را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺣﺎوي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎي‬
‫دﻳﮕﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺤﻮري دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ‪ OLAP Cube‬اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮي ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﻳﻚ ﺳﺮي داده دو ﻧﻮع ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ‬
‫ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﺮ دو را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ‪ PivotTable‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ SelectD Entire Table‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ‪ Ctrl+C‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﻳﺎ از ﻣﻨﻮي ‪ Edit‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Copy‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺳﻠﻮل‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﺑﺮگ ‪،‬ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮﮔﻲ دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻳﺎ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ‪ Ctrl+V‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﻳﺎ از ﻣﻨﻮي ‪ Edit‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Paste‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺷﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ ) Paste Special‬ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن‬
‫ﻣﺨﺼﻮص( ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﺜﻼ ﻓﻘﻂ اﻋﺪاد و داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ داراي داده ﻫﺎي ﻳﻜﺪﺳﺘﻲ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Data‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در اﻳﻨﺼﻮرت‬
‫داده ﻫﺎ را ﻧﻮﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺟﺪول را دوﺑﺎره ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺼﻮرت داده ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫زﻳﺮ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬روي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Select D Entire Table‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ‪ Ctrl+C‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﻳﺎ از ﻣﻨﻮي ‪ Edit‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Copy‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻻ و ﭼﭗ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬از ﻣﻨﻮي ‪ Edit‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Paste Special‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Paste Special‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .6‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Values‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ‪ Paste Special‬ﺑﺮاي ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ‬
‫ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪8‬‬

‫ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﻛﭙﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻛﭙﻲ ﺷﺪه را ﺑﻪ‬

‫‪200‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪: 8‬ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺑﺨﺶ‬

‫‪9‬‬

‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي‬

‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬داراي ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻻزم اﺳﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ‪ ،‬از ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت‬
‫دﻳﮕﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎﻫﻲ‬
‫ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ دارد ﺗﺎ داده ﻫﺎ را ﺳﺎده ﺗﺮ از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري آﻧﺎﻟﻴﺰ‬
‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪201‬‬

‫ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪65‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ‬

‫‪203‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪66‬‬

‫ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻮدرﺗﻮ‬

‫‪206‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪67‬‬

‫ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن و ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ‬

‫‪209‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪68‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‬

‫‪210‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪69‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮط‬

‫‪211‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪70‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ‬

‫‪213‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪71‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ‬

‫‪214‬‬

‫‪202‬‬

‫‪203‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 65‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ‬
‫اﺑﺰار ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ اﻛﺴﻞ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد آﺳﺎن ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ را ﺑﺮاي داده ﻫﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه‬
‫داده ﺷﻜﻞ ‪ 1,9‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺣﺎوي داده ﻫﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﻴﺮه اي ﻛﺮاﻳﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﻠﻢ‬
‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻲ را در ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﻮع از داده ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺟﺪول‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 1. 9‬داده ﻫﺎي ﻣﻐﺎزه ﻛﺮاﻳﻪ ﻓﻴﻠﻢ‪.‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﻢ در ﻫﻤﻪ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 2,9‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 2. 9‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﻢ در ﻫﻤﻪ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ‪.‬‬

‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬داده ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ اﻳﺠﺎد‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻮرد ‪ . Genre‬ﺳﭙﺲ ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻠﻮل را در ﻳﻜﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪول داده ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪9‬‬

‫ﻣﺤﻮري ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آن ﺑﭙﺮدازﻳﺪ‪.‬‬

‫‪204‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 9‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Subtotals‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Subtotals‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ‪( 3,9‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3. 9‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Subtotals‬ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ‪.‬‬

‫‪ .3‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ ، At each change in‬ﻓﻴﻠﺪ ﭘﺎﻳﻪ را ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻓﻴﻠﺪ‬
‫‪ Genre‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ ، Use function‬ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ‪ ) Sum‬ﻛﻪ ﻣﻮرد‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖ ( و ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ﺷﺮح ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ‬
‫‪ 6‬ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪(.‬‬
‫‪ .5‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ ، Add subtotal to‬در ﻛﻨﺎر ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻴﻚ‬
‫ﺑﺰﻧﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ در ﻛﻨﺎر ﻓﻴﻠﺪ ‪ Titles in Stock‬ﺗﻴﻚ ﺑﺰﻧﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻣﻮارد زﻳﺮ را در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫•‬

‫‪ – Replace Current Subtotals‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ‪ ،‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در‬
‫داده ﻫﺎ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻧﺸﻮد ‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫•‬

‫‪ – Page Break Between Groups‬اﻛﺴﻞ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻳﻚ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‪ 25‬وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ) .‬اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ اﺳﺖ‪(.‬‬

‫•‬

‫‪ – Summary Below Data‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ‪ ،‬ﻫﺮ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ در زﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ آن‬
‫را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﻤﻊ ﻛﻞ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻄﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻫﺮ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ در ﺑﺎﻻي ﮔﺮوه رﻛﻮردﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ ﻛﻞ در اوﻟﻴﻦ ﺳﻄﺮ‬
‫دﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .7‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪Page break‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 65‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ‬

‫‪205‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ 4,9‬ﻓﻴﻠﺪ ‪ Genre‬را ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬
‫ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 2,9‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﻫﻤﺎن ﺟﺪول ﺑﺎ‬
‫ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ در ﺟﺪوﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪9‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4. 9‬ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ‪ Genre‬ﺑﺎ اﺑﺰار ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ اﻛﺴﻞ‪.‬‬

‫زﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎي زﻳﺮ‬
‫را ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪:‬‬
‫• ‪ – Average‬ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ‪ ) .‬ﺟﻤﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ (‪.‬‬
‫• ‪ – Count‬ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ‪.‬‬
‫• ‪ – CountA‬ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫• ‪ – Max‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار‪.‬‬
‫• ‪ – Min‬ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار‪.‬‬
‫• ‪ – Product‬ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﻘﺎدﻳﺮ‪.‬‬
‫• ‪ – StDev‬اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ ،‬ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮﻧﻪ اي‪.‬‬
‫• ‪ – StDevP‬اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ ،‬ﺑﺮآورد ﺟﺎﻣﻌﻪ‪.‬‬
‫• ‪ – Sum‬ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ‪.‬‬
‫• ‪ – Var‬وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ ،‬ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮﻧﻪ اي‪.‬‬
‫• ‪ – VarP‬وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ ،‬ﺑﺮآورد ﺟﺎﻣﻌﻪ‪.‬‬

‫‪206‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 9‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺣﺬف ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ‬
‫ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ‪ Remove All‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪Subtotals‬‬
‫ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻮدرﺗﻮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮاي داده ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮدرﺗﻮ ﺑﺴﺎزﻳﺪ ‪ ،‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را‬
‫ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 5,9‬ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ ‪،‬‬
‫ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻐﺎزه ﻫﺎي ﻛﺮاﻳﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 1,9‬دﻳﺪﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﻓﺎﻳﻞ‬
‫‪ VideoDataWithRating.xls‬ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 5. 9‬داده ﻫﺎي ﻣﻐﺎزه ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬

‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻮدرﺗﻮ ﺑﺮاي اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﺑﺘﺪا ‪ ،‬داده ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﺎﻳﻞ ‪ VideoDataWithRating.xls‬را در اﻛﺴﻞ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ را در ﺟﺎﻳﻲ از ﺟﺪول داده ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Data D Sort‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Sort‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪ ) .‬ﺷﻜﻞ ‪ 6,9‬را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫‪ .4‬در زﻳﺮ ‪ Sort by‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Genre‬و ‪ Ascending‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬در زﻳﺮ ‪ Then by‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Rating‬و ‪ Ascending‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Header row‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 66‬ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻮدرﺗﻮ‬

‫‪207‬‬

‫‪ .7‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .8‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Subtotal‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Subtotal‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ ) .‬ﻗﺒﻞ در‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 3,9‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ‪(.‬‬
‫‪ .9‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ At each change in‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Genre‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .10‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Use function‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Sum‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .11‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Add subtotal‬در ﻛﻨﺎر ‪ Titles in Stock‬ﺗﻴﻚ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺗﻴﻚ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﺑﺮدارﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .13‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 6. 9‬ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ‪.‬‬

‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داده ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 7,9‬ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Genre‬ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﻪ‬
‫ﺑﻌﺪي ﺷﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻮدرﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Rating‬اﺳﺖ‪:‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪9‬‬

‫‪ .12‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Summary below data‬ﻓﻌﺎل اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪208‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 9‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 7. 9‬ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻴﻠﺪ ‪.Genre‬‬

‫‪ .1‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Subtotal‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Subtotal‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻟﻴﺴﺖ ‪ At each change in‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Rating‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬از ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮاﺑﻊ ‪ Use function‬ﮔﻴﻨﻪ ‪ Sum‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬در ﻟﻴﺴﺖ ‪ Add subtotal to‬ﺗﻴﻚ ﻛﻨﺎر ﻓﻴﻠﺪ ‪ Titles in Stock‬را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي را‬
‫ﺑﺮدارﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Page Break between groups‬ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪Summary‬‬
‫‪ below data‬ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ‪ ،‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Replace current subtotals‬ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 8,9‬ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﮔﺮوه داده ﻫﺎ ﺑﺮ‬
‫ﺣﺴﺐ ‪ Rating‬ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 67‬ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن و ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ‬

‫‪209‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪9‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 8. 9‬داده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دو ﻓﻴﻠﺪ ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ Genre ،‬و ‪.Rating‬‬

‫ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن و ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ را ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ داده ﻫﺎ در اﻛﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ در ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻄﺮي از‬
‫اﻋﺪاد را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮون ﻧﻤﺎ‪ 26‬ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ‬
‫ﺧﺎﺻﻲ را ﭘﻨﻬﺎن ﻳﺎ آﺷﻜﺎر ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 9,9‬ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 9. 9‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮون ﻧﻤﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪outline‬‬

‫‪26‬‬

‫‪210‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 9‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺳﻪ ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮون ﻧﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪:‬‬

‫•‬

‫دﻛﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻴﺎت زﻣﺎﻧﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎي ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻚ روي‬
‫اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ را ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫•‬

‫دﻛﻤﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت زﻣﺎﻧﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻚ روي‬
‫اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫•‬

‫دﻛﻤﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ‪ .‬روي ﻳﻜﻲ از ﺷﻤﺎره ﻫﺎي آن ﻛﻠﻴﻚ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دﻳﺪه ﺷﻮد و ﺳﻄﻮح زﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﻲ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻛﻨﺎر داده ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻔﻴﺪ‬
‫اﺳﺖ‪.‬اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﺗﺐ‬
‫ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ‪ ،‬در آن راﻫﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺎرج از ﺟﺪول داده ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻪ‬
‫ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺷﺒﻴﻪ ‪ GETPIVOTDATA‬وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ راﻫﻲ ﺧﻮب ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت و اﻧﻌﻄﺎف ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‬
‫اﻛﺴﻞ داراي ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ‪ ،‬ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬
‫ﺟﺪول ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﺑﻊ اﻛﺴﻞ‬
‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ‪ average ،Sum‬و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ‬
‫ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ ‪ ،‬ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻐﺎزه ﻛﺮاﻳﻪ ﻓﻴﻠﻢ در ﺷﻜﻞ ‪ 5,9‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮاي‬
‫اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ " ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻮع درام ﭼﻨﺪ‬
‫ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ؟" ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﺣﺮف ‪ D‬ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻘﻴﻪ اﺳﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻏﻴﺮ‬
‫ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻟﻴﺴﺖ زﻳﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ‪:‬‬
‫• ‪ DAverage‬ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ورودي ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ DCOUNT‬ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎوي ﻋﺪد را در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 69‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮط‬

‫‪211‬‬

‫• ‪ DAMX‬ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ورودي ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ DMIN‬ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ورودي ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ DPRODUCT‬ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ را ﻛﻪ در ﺷﺮط ﺻﺪق ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ DSTDEV‬اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر را ﺑﺮا ﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ DSTDEVP‬اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ) .‬ﺑﺮآورد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪(.‬‬
‫• ‪ DSUM‬ﺟﻤﻊ اﻋﺪادي از ﻓﻴﻠﺪ را ﻛﻪ در ﺷﺮط ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ DVARP‬وارﻳﺎﻧﺲ را از روي ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮ را دارﻧﺪ‪:‬‬
‫)‪DXXXXX(Database, Field, Criteria‬‬
‫• ‪ Database‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺣﺎوي داده ﻫﺎ اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻦ ﺳﻄﺮ ﺳﺘﻮن ﻳﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬آن‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آدرس ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ A1:J150‬ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ‪ Field‬ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﻫﺎي آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫•‬

‫‪ Criteria‬ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮوط ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮط‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮط ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ اﺳﺮار آﻣﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺳﺖ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام رﻛﻮرد و ﻛﺪام‬
‫ﺳﻄﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وارد ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي درام در ﻣﻐﺎزه ﻫﺎي ﻛﺮاﻳﻪ ﻓﻴﻠﻢ ‪،‬‬
‫ﺷﺮط ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻊ ‪ DSUM‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻛﻮردﻫﺎﻳﻲ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Genre‬ﻣﻘﺪار ‪Drama‬‬
‫دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮط داراي دو ﺳﻠﻮل در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬و ﺳﻠﻮل ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺣﺎوي ﺷﺮط اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺷﺮط ﺷﻜﻞ ‪ 10,9‬ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻛﻮردﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ‬
‫ﻣﻘﺪار ‪ Adventure‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Genre‬در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 10. 9‬ﻳﻚ ﺷﺮط ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪9‬‬

‫• ‪ DVAR‬وارﻳﺎﻧﺲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪212‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 9‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﻐﺎزه ﻛﺮاﻳﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻧﻮع ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ‬
‫) ‪ ( adventure‬را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮط ﻫﺎ را در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ‪ G2:G3‬ﻗﺮار داده اﻳﺪ‪ .‬ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه‬
‫داده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ‪:‬‬
‫)‪=DSUM(A1:D46, “Titles in Stock”, G2:G3‬‬
‫ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫• ‪ A1:D46‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي داده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺮ اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ در ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫• ”‪ “Titles in Stock‬ﻧﺎم ﺳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫• ‪ G2:G3‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺷﺮط ﻣﺘﻨﻲ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ ‪ ،‬ﻣﺘﻨﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻋﺪاد ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﻋﺪد‬
‫ﺧﺎص را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آن ﻋﺪد را ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 11,9‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮط از ﻓﻴﻠﺪ ‪Age‬‬
‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ 23‬را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺮط را ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﺪ؟‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﺮط را در ﻫﺮ ﻛﺠﺎي ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آن دوري ﻛﻨﻴﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮ ﺟﺪول‬
‫داده ﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول داده ﻫﺎ ‪ ،‬داده ﻫﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪،‬‬
‫ﺧﺎﻟﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 11. 9‬ﺷﺮط ﻋﺪدي ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‪.‬‬

‫ﺷﺮط ﻋﺪدي در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺧﺎص ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫ﻋﻼﻣﺖ‬

‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ‬

‫ﻣﺜﺎل‬

‫ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺎ‬

‫>‬

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ از‬

‫‪>١٥‬‬

‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ‪15‬‬

‫<‬

‫ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از‬

‫‪<0‬‬

‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ‪0‬‬

‫=>‬

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي‬

‫‪>=15‬‬

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ‪15‬‬

‫=<‬

‫ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي‬

‫‪< =0‬‬

‫ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ‪0‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 70‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ‬

‫‪213‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮط ﺑﺮاي ﺷﺮط ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻘﺪار در ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ‪،‬‬
‫ﻣﻮارد را در زﻳﺮ ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ در دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 12,9‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‬
‫رﻛﻮردﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻨﻄﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Genre‬داراي ﻣﻘﺪار ‪ Adventure‬ﻳﺎ ‪ Drama‬ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي‬
‫ﻛﻪ در ﺷﺮط ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺮوط ﺻﺪق ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺮط ﻛﻪ در دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ‪ ،‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮط را ﺑﺎ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺘﻮن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﺎم ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺑﺎﻻي ﺳﺘﻮن درج ﻛﻨﻴﺪ و ﺷﺮط آن ﻓﻴﻠﺪ را در زﻳﺮ آن در ﺳﻠﻮل درج ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 13,9‬رﻛﻮردﻫﺎﻳﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Genre‬ﻣﻘﺪار ‪ Adventure‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻓﻴﻠﺪ‬
‫‪ Rating‬ﻣﻘﺪار ‪ PG‬دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻛﻪ در ﺷﺮط ﺻﺪق ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم‬
‫ﺷﺮوط ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﺻﺪق ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 13. 9‬ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮط ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻓﻴﻠﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻛﻤﻲ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬
‫ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪ از داده ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬
‫آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻮع آﻧﺎﻟﻴﺰ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي‬
‫ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ را‬
‫ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺟﺪاول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ اﻛﺴﻞ ‪ ،‬ﻳﺎ ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده اﺳﺖ ﭼﻴﺰي ﺷﻨﻴﺪه‬
‫ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪوﻟﻲ اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﻗﺮار‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻴﻠﻲ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟ ﺑﻠﻲ‪ ،‬ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي‬
‫ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺟﺪاول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻛﺴﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪9‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 12. 9‬ﻳﻚ ﺷﺮط ﻛﻪ دو ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق دارد‪.‬‬

‫‪214‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 9‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫) اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻜﻲ ﺑﺴﺎزﻳﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ ( .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ اي ﻗﺪﻳﻤﻲ‬
‫ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺣﺎوي ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬روي ﻳﻜﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ PivotTable and PivotChart Report‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬روي ‪ Finish‬و ﺳﭙﺲ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ را در ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ‬
‫ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﻛﺴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎ را ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ‬
‫داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮط ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮط ﺻﺪق ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﭘﺎﻳﮕﺎه‬
‫داده ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ را در ﺟﺎﻳﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ ،‬از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Filter‬را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ AutoFilter‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻓﻠﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ را در ﺑﺎﻻي ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻗﺮار‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 14,9‬ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 14. 9‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ داراي ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺳﭙﺲ ‪ ،‬از اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻴﻠﺪ را ﻣﺮﺗﺐ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Genre‬در ﺷﻜﻞ ‪ 15,9‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮارد اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 15. 9‬ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺪ را ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 71‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ‬

‫‪215‬‬

‫• ‪ – Sort Ascending‬ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدي ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪(A-Z, 1-10) .‬‬
‫• ‪ - Sort Descending‬ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪(Z-A, 10-1) .‬‬
‫• )‪ – (All‬ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮي را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ) ‪ – ( Top 10‬ﺗﻨﻬﺎ ‪ 10‬رﻛﻮرد ﺑﺮﺗﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ 10 ) .‬رﻛﻮرد ﺑﺮﺗﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدي ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻋﺪدي در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪(.‬‬
‫• )‪ – (Custom‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﻔﺎرﺷﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ از ﭘﺎﻳﮕﺎه‬
‫داده ﻫﺎ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Filter‬را از ﻣﻨﻮي ‪ Data‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺑﻌﺪي ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Show All‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫ﺣﺬف ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﻲ ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Data D Filter D AutoFilter‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪9‬‬

‫• ]‪ – [Individual data values‬ﺗﻨﻬﺎ رﻛﻮردﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪216‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 9‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﺑﺨﺶ‬

‫‪10‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ‬
‫ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬
‫اﻛﺴﻞ داراي ﻳﻚ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Visual Basic for Applications‬ﻳﺎ‬
‫‪ VBA‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ‪ VBA‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺎري را در اﻛﺴﻞ ﺧﻮدﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺜﻼ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﺮا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ ‪VBA‬‬
‫ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ‬
‫ﻧﻤﻲ ﭘﺮدازد‪ .‬ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻦ ﻓﺮض ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺎ ‪ VBA‬و وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ‪ VBA‬دارﻳﺪ‪.‬‬

‫‪217‬‬

‫ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ‪72‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪل ﺷﻴﺌﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪219‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪73‬‬

‫ارﺟﺎع دﻫﻲ و اﻳﺠﺎد ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬

‫‪221‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪74‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﺪ‬

‫‪223‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪75‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﻴﺊ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪227‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪76‬‬

‫اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ‪ ،‬ﺳﺘﻮن‪ ،‬و ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪229‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪77‬‬

‫اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي داده‬

‫‪230‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪78‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪﻫﺎي ‪231 VBA‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪79‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪233‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪80‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪ AutoShow‬و ‪AutoSort‬‬

‫‪236‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪81‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻴﻠﺪ‬

‫‪237‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪82‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻓﻴﻠﺪ‬

‫‪238‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪83‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري در ﻛﺪ‬

‫‪241‬‬

‫‪218‬‬

‫‪219‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 72‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪل ﺷﻴﺌﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪل ﺷﻴﺌﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫در ‪ VBA‬ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺷﻴﺌﻲ‪ 27‬ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ‬
‫ﭼﻴﺰي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺷﻴﺊ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﺧﻮد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﺊ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺧﺎص در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺊ ﺳﻠﻮل ﻣﺤﻮري ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺊ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺪل ﺷﻴﺌﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دو اﻣﻜﺎن دارد‪:‬‬
‫• آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﺷﻴﺌﻲ داراي ﺷﻴﺊ واﻟﺪ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺧﻮد داراي ﺷﻴﺊ ﻓﺮزﻧﺪ‬
‫• آن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﺷﻴﺊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻴﺊ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻃﺮاﺣﻲ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي ‪ ،‬اﺳﻢ ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺟﻤﻊ اﺳﺎﻣﻲ اﺷﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري داراي ﻫﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ‬
‫ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﻣﮕﺬاري وﺟﻮد دارد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺪ ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‬
‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﺊ ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻴﺊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻳﻚ‬
‫ﻣﺮﺟﻊ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﺌﻲ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺷﻴﺊ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﺸﺎن‬
‫داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺷﻴﺎء و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮي در ﺷﻜﻞ ‪ 1,10‬آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻴﺊ ‪ /‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬

‫‪PivotTable‬‬

‫ﺷﻴﺊ ‪ PivotTable‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪PivotTables‬‬

‫‪PivotTables‬‬

‫ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪PivotField‬‬

‫ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را در ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬

‫‪PivotFields‬‬

‫‪ PivotFields‬ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ در ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪PivotItem‬‬

‫ﺷﻴﺊ ‪ PivotItem‬ﻳﻚ آﻳﺘﻢ را در ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ) .‬ﻳﻚ ورودي داده ﻣﺴﺘﻘﻞ (‬

‫‪PivotItems‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ PivotItems‬ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Object model‬‬

‫‪27‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪220‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬
‫ﺷﻴﺊ ‪ /‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬

‫‪CalculatedField‬‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ CalculatedField‬ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ CalculatedMembers‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ CalculatedMembers‬ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول‬
‫‪CalculatedMember‬‬

‫ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺊ ‪ CalculatedMember‬ﻧﺸﺎن داده‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪PivotFormula‬‬

‫ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺟﻤﻊ ‪،‬‬

‫‪PivotFormulas‬‬

‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ‪ ،‬و ﻏﻴﺮه ( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺊ ‪ PivotFormula‬ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫‪ PivotFormulas‬ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 1. 10‬ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺷﻴﺎء و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻣﺪل ﺷﻴﺌﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫ارﺟﺎع دﻫﻲ و اﻳﺠﺎد ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري‬
‫اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در وﻳﺮاﻳﺶ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ارﺟﺎع اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﻳﻨﻜﺎر ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ‬
‫ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻧﺮا اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ‪ ،‬ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫‪221‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 73‬ارﺟﺎع دﻫﻲ و ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ آﻧﺮا اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬دو ﺗﻜﻨﻴﻚ در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
‫داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ارﺟﺎع دﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ PivotTables‬در ﻛﺎرﺑﺮگ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ آن ﻛﺎرﺑﺮگ ارﺟﺎع دارد‪ .‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ارﺟﺎع در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ارﺟﺎع‬
‫را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪Dim pt As PivotTable‬‬

‫ﺳﭙﺲ ارﺟﺎع را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ و در ﻣﺘﻐﻴﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ index‬ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ .‬آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫• ﻳﻚ ﻋﺪد ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را در ﻛﺎرﺑﺮگ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اوﻟﻴﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ در ﻛﺎرﺑﺮگ‬
‫اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎره ‪ 1‬دارد و ﺑﻌﺪي ‪ 2‬و اﻟﻲ آﺧﺮ‪.‬‬
‫• ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي‬
‫‪ PivotTable1‬و ‪ PivotTable2‬و ‪ ...‬ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺎم ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را در ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي ‪ Table Options‬ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ ،‬روي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري راﺳﺖ‬
‫ﻛﻠﻚ ﻛﻨﻴﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Table Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﻳﻚ ﺧﻄﺎي ‪ run – time‬رخ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ‪ ، 1,10‬ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ روﺷﻬﺎي ارﺟﺎع را ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪ .‬آن ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ در ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺑﺮﮔﻪ ‪ 4‬اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪PivotTable‬‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ PivotTable‬ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ‬
‫وﻟﻲ اﻛﺴﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻛﺴﻞ ﻫﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ PivotTable‬آن ﻛﺎرﺑﺮگ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ‪ : 1,10‬ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ VBA‬ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ارﺟﺎع ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫)(‪Sub GetPivotTableReference‬‬
‫‪Dim wb As Workbook‬‬
‫‪Dim pt As PivotTable‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫)‪Set pt = ws.PivotTables(index‬‬

‫‪222‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬
‫‪On Error GoTo ErrorHandler‬‬
‫‪‘Open the workbook.‬‬
‫”(‪Set wb = Workbooks.Open(“c:\PivotData\SurveyResults.xls‬‬
‫‪‘Get the PivotTable reference.‬‬
‫‪Set pt = wb.Worksheets(“Sheet4”).PivotTables((1‬‬
‫‪‘Code here can use the variable pt to work with the PivotTable‬‬
‫‪EndOfSub:‬‬
‫‪Exit Sub‬‬
‫‪ErrorHandler:‬‬
‫‪If Err.Number = 5Or Err.Number = 9then‬‬
‫”‪MsgBox “The workbook file could not be found‬‬
‫‪ElseIf Err.Number = 1004Then‬‬
‫”‪MsgBox “The PivotTable could not be found‬‬
‫‪Else‬‬
‫‪MsgBox “Error “ & Err & “ - “ & Err.Description‬‬
‫‪End If‬‬
‫‪Resume EndOfSub‬‬
‫‪End Sub‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﺪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎي ‪ VBA‬ﺑﺴﺎزﻳﺪ‪ .‬آﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از روش‬
‫ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺎم آن در اﻳﻦ روش ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫ﺑﻪ ﺟﺎي آن در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ ‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ روش در آن‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از داده ﻫﺎي ‪ OLE DB‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ از اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ داده ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ از روش‬
‫دوم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ دو روش در زﻳﺮ‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ ‪ ،‬روش ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺷﻴﺊ ﻛﺎرﺑﺮگ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ‬
‫ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ .‬ﻧﺤﻮه اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و داراي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺪدي‬
‫ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﺪف ﻓﻌﻠﻲ ﺷﻤﺎ‪ ،‬دﻳﺪن ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ) .‬ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از راﻫﻨﻤﺎي ‪ VBA‬ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫در ﻋﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در روش ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺤﻞ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و ﻧﻮع داده ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ از ﺛﺎﺑﺖ ‪ xlDatabase‬ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ ،‬اﻳﻦ ﺧﻂ ﻛﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺮ اﺳﺎس‬

223

‫ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﺪ‬: 74 ‫ﻧﻜﺘﻪ‬
‫ و ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ( در ﺳﻠﻮل‬2 ‫ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺑﺮﮔﻪ‬.‫ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬1 ‫ در ﺑﺮﮔﻪ‬A4:E250 ‫داده ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ‬
.‫ﻓﻌﺎل ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‬
Worksheets(“Sheet٢”).PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, _
SourceData:=Range(“Sheet١!A٤:E٢٥٠”)

‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺟﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از ﺳﻠﻮل ﻓﻌﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﻪ ﮔﺰارش در ﺣﻴﻦ‬
:‫اﻳﺠﺎد آن ﺑﺪﻫﻴﺪ‬

10 ‫ﺑﺨﺶ‬

Worksheets(“Sheet٢”).PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, _
SourceData:=Range(“Sheet١!A٤:E٢٥٠”), _
TableDestination:=Range(“D٤”), _
TableName:=”My Pivot Table”

:‫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﺮاي ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ‬، ‫در اﻧﺘﻬﺎ‬
Worksheets(“Sheet٢”).PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, _
SourceData:=Range(“Sheet١!A٤:E٢٥٠”), _
TableDestination:=Range(“D٤”), _
TableName:=”My Pivot Table”, _
RowGrand:=True, ColumnGrand:=True

.‫ ﻳﻚ ﺟﺪول داده ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬2,10 ‫ﺷﻜﻞ‬
:‫ ﺑﺴﺎزﻳﺪ‬VBA ‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﻛﺪ‬
Worksheets(“Sheet٢”).PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, _
SourceData:=Range(“Sheet١!A٤:C٢٨”), _
TableDestination:=Range(“B٢”)

‫‪224‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 2. 10‬داده ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 3,10‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﭼﻴﺰي ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﮔﺰارش ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮاﺣﻲ‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ Drop Row Fields Here‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در اﻳﺠﺎد دﺳﺘﻲ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻣﻲ دﻳﺪﻳﻢ‪ .‬ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ .‬ﻫﻨﻮز‬
‫ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را از ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﺮح آن را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺳﭙﺎرﻳﺪ‪ .‬اﺿﺎﻓﻪ‬
‫ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻛﺪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي آﺗﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪225‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 74‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﺪ‬

‫ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادم ﺑﺎ‬
‫ﻋﻨﻮان " ارﺟﺎع دﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد " ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺣﻴﻦ‬
‫اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ آن ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ زﻳﺮا روش ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﺎزه‬
‫اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ‪:‬‬
‫‪Dim pt As PivotTable‬‬
‫_ ‪Set pt = Worksheets(“Sheet٣”).PivotTableWizard‬‬
‫_ ‪(SourceType:=xlDatabase,‬‬
‫_ ‪SourceData:=Range(“Sheet١!A٤:C٢٨”),‬‬
‫))”‪TableDestination:=Range(“B٢‬‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه روش ‪ ،‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ در ‪ VBA‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪون روش ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ ‪ VBA‬ﺑﺪون روش ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ از‬
‫ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ PivotCache‬ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ آن‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را در ﻛﺎرﺑﺮگ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺪ ‪VBA‬‬
‫اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻴﺊ ‪ PivotCache‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬آن در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ‬
‫آن روﺑﺮو ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ‪ VBA‬ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺊ ‪ PivotCache‬ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ‪ PivotCache‬ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد‪ ).‬در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﻳﻚ‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3. 10‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺪ ‪.VBA‬‬

‫‪226‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬

‫‪ PivotCache‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ‪ (.‬ﻫﻤﻪ ‪ PivotCache‬ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﺑﺮگ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ PivotCaches‬ﺟﻤﻊ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دو روش ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ‪ PivotCache‬را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روش اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ PivotCache‬اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ‬
‫زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ را از ﻃﺮﻳﻖ روش ‪ CreatPivotTable‬از ﺷﻴﺊ ‪ PivotCache‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﻣﻲ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل ‪ VBA‬ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻴﺴﺖ ‪ 2,10‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﺑﺴﺎزﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ) ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎي ‪ ( OLE DB‬و ﻳﺎ‬
‫از ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ ) .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ را از راﻫﻨﻤﺎي ‪ VBA‬درﻳﺎﻓﺖ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫اﻳﻦ ﻣﺜﺎل از داده ﻫﺎي ﻣﻐﺎزه ﻛﺮاﻳﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آن را در ﺑﺨﺶ ‪ 9‬دﻳﺪﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻣﺜﺎل را در ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 2,10‬دﻳﺪﻳﺪ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن داده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ – ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ‪ A4:C28‬در ﺑﺮﮔﻪ ‪ – 1‬زﻳﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ‪ PivotCache‬اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ‪ : 2,10‬ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻟﻴﺴﺖ اﻛﺴﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫)(‪Public Sub CreatePivotTable‬‬
‫‪Dim wb As Workbook‬‬
‫‪Dim pt As PivotTable‬‬
‫‪Dim pc As PivotCache‬‬
‫‪On Error GoTo ErrorHandler‬‬
‫‪‘ Open the workbook.‬‬
‫)”‪Set wb = Workbooks.Open(“c:\PivotData\VideoStoreRawData.xls‬‬
‫‪‘ Create the PivotCache.‬‬
‫_ ‪Set pc = wb.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase,‬‬
‫)”‪SourceData:=”[VideoStoreRawData.xls]Sheet١!A٤:C٢٨‬‬
‫‪‘ Create the PivotTable on Sheet ٢ of the same workbook.‬‬
‫_ ‪Set pt = pc.CreatePivotTable‬‬
‫_ ‪TableDestination:=”[VideoStoreRawData.xls]Sheet٢! “,‬‬
‫”‪TableName:=”Video Data‬‬
‫‪‘ At this point the variable pt refers to the new PivotTable and‬‬
‫‪‘ can be used to manipulate it.‬‬
‫‪‘ Activate the worksheet containing the PivotTable.‬‬
‫‪wb.Worksheets(“Sheet٢”).Activate‬‬
‫‪EndOfSub:‬‬
‫‪Exit Sub‬‬
‫‪ErrorHandler:‬‬
‫‪If Err.Number = ٥ Or Err.Number = ٩ Then‬‬
‫”‪MsgBox “The file could not be found‬‬
‫‪ElseIf Err.Number = ١٠٠٤ Then‬‬

‫‪227‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 75‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﻴﺊ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫”‪MsgBox “There is already a PivotTable at that location‬‬
‫‪Else‬‬
‫‪MsgBox “Error “ & Err & “ - “ & Err.Description‬‬
‫‪End If‬‬
‫‪Resume EndOfSub‬‬
‫‪End Sub‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ VBA‬را اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬آن ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺧﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ دﻳﺪه اﻳﺪ‪ .‬در اﻳﻦ روش ﻫﻢ ﻧﻮاﺣﻲ ‪ Drop Here‬دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﻛﺪ ‪ ،‬ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺟﺪول را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﻴﺊ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي و ﻗﺪرت اﻳﻦ روش ‪ ،‬ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدن آن ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬آن داراي ﻳﻚ دوﺟﻴﻦ روش و وﻳﮋﮔﻲ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺘﺪاول ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ‬
‫ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ‪ .‬ﺟﺪوﻟﻬﺎي ‪ 1,10‬و ‪ 2,10‬وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺷﻴﺊ را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت آﻧﻬﺎ‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل را از دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪ .‬وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ‪Read Only‬‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ و وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺮد‪ .‬ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت‬
‫دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ ‪ Read / Write‬دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ‪ : 1,10‬وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﺊ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬

‫وﻳﮋﮔﻲ‬

‫‪Read Only‬‬
‫)‪(R‬‬
‫‪Read/Write‬‬
‫)‪(R/W‬‬

‫‪CalculatedMembers‬‬

‫‪R‬‬

‫‪ColumnFields‬‬

‫‪R‬‬

‫‪ColumnGrand‬‬

‫‪R/W‬‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬
‫ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬

‫‪CalculatedMembers‬‬

‫را ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي‬

‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ و اﻧﺪازه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬در‬
‫آن ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬آن‬
‫ﻓﻴﻠﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داراي ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻣﻘﺪار آن ‪ True‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﻤﻊ ﻛﻞ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و‬
‫‪ False‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ آﻧﺮا ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ‪.‬‬
‫‪DataFields‬‬

‫‪R‬‬

‫اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ PivotField ،‬آن ﻓﻴﻠﺪ را‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﻴﺊ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ ،‬در ﻗﻠﺐ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺮار دارد‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬

‫‪228‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬
‫‪Read Only‬‬
‫)‪(R‬‬
‫‪Read/Write‬‬
‫)‪(R/W‬‬

‫وﻳﮋﮔﻲ‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ PivotField‬ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺷﻴﺊ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪EnableDrillDown‬‬

‫‪R/W‬‬

‫‪GrandTotalName‬‬

‫‪R/W‬‬

‫‪Name‬‬

‫‪R/W‬‬

‫ﻣﻘﺪار آن ‪ True‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ‪ Drill – down‬ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﻴﺶ ﻓﺮض‬
‫اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ( و ‪ False‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﻛﻞ را ﺑﺮاي ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض‬
‫اﻳﻦ ﻧﺎم ‪ Grand Total‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪PageFields‬‬

‫‪R‬‬

‫‪PivotFormulas‬‬

‫‪R‬‬

‫ﻧﺎم ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺷﻴﺊ‬
‫‪ PivotField‬آن ﻓﻴﻠﺪ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﻳﻚ‬
‫ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬دارد ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪PreserveFormatting‬‬

‫‪R/W‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوﺑﺎره ﺣﻔﻆ‬
‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﻘﺪار آن ‪ True‬و ﮔﺮﻧﻪ ‪ False‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪RowFields‬‬

‫‪R‬‬

‫‪RowGrand‬‬

‫‪R/W‬‬

‫اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬آن‬
‫ﻓﻴﻠﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي را‬
‫ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬وﺟﻮد دارد ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ‬
‫دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺪار آن ‪ True‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﻤﻊ ﻛﻞ را ﺑﺮاي ﺳﻄﺮ ﻧﺸﺎن‬
‫دﻫﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻘﺪار آن ‪ False‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺟﺪول ‪ : 2,10‬روﺷﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﺊ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫روش‬

‫ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬

‫‪AddDataField‬‬

‫ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪AddFields‬‬

‫ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ‪N/A‬‬

‫ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ‪ PivotField‬ﺑﺮاي‬
‫ﻓﻴﻠﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه‪.‬‬

‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ) .‬در داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ‪(.‬‬
‫‪Format‬‬

‫اﻋﻤﺎل ﻳﻜﻲ از ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺪول ‪N/A‬‬
‫ﻣﺤﻮري‪.‬‬

‫‪229‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 76‬اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ‪ ،‬ﺳﺘﻮن‪ ،‬و ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬

‫ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه‬

‫روش‬
‫‪GetData‬‬

‫داده ﻫﺎ را از ﺳﻠﻮل ﺧﺎﺻﻲ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬

‫داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻦ‬

‫‪GetPivotData‬‬

‫ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را در ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬

‫ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ListFormulas‬‬

‫ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻟﻴﺴﺘﻲ از آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ‪N/A‬‬
‫و ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪PivotFields‬‬

‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺨﻔﻲ و آﺷﻜﺎر ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬

‫‪PivotSelect‬‬

‫ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪N/A‬‬

‫‪RefreshTable‬‬

‫ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪار آن ‪ True‬اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪ShowPages‬‬

‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ‪N/A‬‬

‫ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬ﻳﻚ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫‪ PivotFields‬ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي‬

‫در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻘﺪار آن ‪False‬‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ در ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ‪ ،‬ﺳﺘﻮن‪ ،‬و ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن و ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ‪ ،‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬آن داراي ﻓﻴﻠﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را‬
‫اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰارش اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻘﻴﻪ را اﺿﺎﻓﻪ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺎ روش ‪AddFields‬‬
‫اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫)‪AddFields(RowFields, ColumnFields, PageFields, _ AddToTable‬‬

‫ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اول ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ‪ ،‬ﺳﺘﻮن و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬
‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻳﻜﻲ از دو ﺷﻜﻞ زﻳﺮ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪:‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫ﻣﺨﻔﻲ و آﺷﻜﺎر اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪230‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬
‫• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬آن ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬آن آراﻳﻪ اي از اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ AddToTable‬ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد آﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ True‬ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻓﻴﻠﺪ ﻗﺒﻠﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺣﺬف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ‬
‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ False‬ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺪ زﻳﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Region‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺘﻮن اوﻟﻴﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺑﺮﮔﻪ ‪ 1‬اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫_ ‪Worksheets(“Sheet1”).PivotTables(1).AddFields‬‬
‫)‪(ColumnFields:=”Region”, AddToTable:=True‬‬

‫اﻳﻦ ﻛﺪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Status‬و ‪ DueDate‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ‪ myPivotTable‬ارﺟﺎع داده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد را ﺣﺬف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬
‫))”‪myPivotTable.AddFields(RowFields:=Array(“Status”, “DueDate‬‬

‫آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل دو ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ و ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ را‬
‫ﺣﺬف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬
‫_ ‪myPivotTable.AddFields(RowFields:=”Region”,‬‬
‫_ ‪ColumnFields:=”Quarter”,‬‬
‫))”‪PageFields:=Array(“Status”, “DueDate‬‬

‫ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي واﻗﻌﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ‬
‫ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ‪.‬‬

‫اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي داده‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ‪ ،‬ﺳﺘﻮن ‪ ،‬ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ‪ ،‬ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از‬
‫روش ‪ AddDataField‬ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬آن داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫)‪AddDataField(Field, Caption, Function‬‬

‫‪231‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 78‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪﻫﺎي ‪VBA‬‬
‫• ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ Field‬ﻓﻴﻠﺪي را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ را‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻌﺪا در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد‬
‫ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ Caption‬ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ را ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ داده دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت‬
‫دﻳﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ داده را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ Function‬ﺗﺎﺑﻌﻲ را ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ‪،‬‬
‫‪ Sum‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻚ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬
‫اوﻟﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ارﺟﺎع ﺑﻪ آن ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫ﻣﺮﺟﻊ را ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ‪ PivotFields‬درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در آن ‪ Name‬ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫)‪PivotFields(Name‬‬

‫اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻧﺎم ‪ PivotTable1‬در‬
‫ﺑﺮﮔﻪ ‪ 1‬ارﺟﺎع اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sales‬را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ Total Sales‬اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻓﻴﻠﺪ از ﺗﺎﺑﻊ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض‬
‫‪ Sum‬اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪:‬‬
‫‪Dim pt As PivotTable‬‬
‫)”‪Set pt = Worksheets(“Sheet1”).PivotTables(“PivotTable1‬‬
‫”‪pt.AddDataField pt.PivotFields(“Sales”), “Total Sales‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪﻫﺎي ‪VBA‬‬
‫ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ از ﻛﺪﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻮﺳﻂ روش ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻟﻴﺴﺖ ‪ 3,10‬ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ ‪ VBA‬اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ‪ ،‬ﺳﺘﻮن و داده آن را ﭘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻛﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 2,10‬اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻛﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻛﺎرﺑﺮگ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ زﻳﺮ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ) . c:\PivotData\VideoStoreRawData.xls :‬اﮔﺮ اﻳﻦ‬
‫ﻓﺎﻳﻞ را در ﺟﺎي دﻳﮕﺮي ﻗﺮار داده اﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪(.‬‬
‫‪ .2‬ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را در ﺑﺮﮔﻪ ‪ 2‬و ﺳﻠﻮل ‪ B2‬اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫ﻓﻘﻂ ﻧﺎم آن ﻓﻴﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﻤﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ راﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ‬

‫‪232‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬
‫‪ Store .3‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ و ‪ Category‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺳﺘﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ Titles .4‬را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻴﻠﺪ داده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ Total Titles‬اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ ‪ 4,10‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﺎﻣﻞ‬
‫اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﺠﺎد ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻛﺎرﺑﺮان را از زﺣﻤﺖ زﻳﺎد ﻣﻌﺎف دارﻳﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد داده ﻫﺎ‬
‫ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ اﻛﺴﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ داده ﻫﺎ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ‬
‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ در ﻛﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎره دﻗﻴﻖ ﺳﻄﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻲ داﻧﻴﺪ‪ .‬آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را در ﻛﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺷﺮط ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﺪ؟ ﻣﻲ ﺗﻮان از وﻳﮋﮔﻲ ‪CurrentRegion‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬ﺗﻤﺎم ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ آدرس ﻳﻚ ﺳﻠﻮل از داده ﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﭙﺲ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﻲ آﻳﺪ و آدرس ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬آن ﻧﺎﺣﻴﻪ اي‬
‫از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﺎﻟﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬در واﻗﻊ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎﺑﻴﻦ‬
‫ﺳﻄﺮ ﺧﺎﻟﻲ و ﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻋﺒﺎرت ‪:‬‬
‫‪Range(“Sheet1!A4”).CurrentRegion,‬‬

‫ﻧﺎﺣﻴﻪ اي از داده ﻫﺎ را ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ‪ A4‬را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي‬
‫‪ A4:C28‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ‪ : 3,10‬ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ VBA‬ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺗﻤﺎم ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آن‪.‬‬
‫)(‪Public Sub CreateCompletePivotTable‬‬
‫‪Dim wb As Workbook‬‬
‫‪Dim pt As PivotTable‬‬
‫‪On Error GoTo ErrorHandler‬‬
‫‪‘ Open the workbook.‬‬
‫)”‪Set wb = Workbooks.Open(“c:\PivotData\VideoStoreRawData.xls‬‬
‫‪‘ Create the PivotTable and get a reference to it.‬‬
‫_ ‪Set pt = Worksheets(“Sheet2”).PivotTableWizard‬‬
‫_ ‪(SourceType:=xlDatabase,‬‬
‫_ ‪SourceData:=Range(“Sheet1!A4:C28”),‬‬
‫))”‪TableDestination:=Range(“Sheet2!B2‬‬
‫‪‘ Add row and column fields.‬‬
‫”‪pt.AddFields RowFields:=”Store”, ColumnFields:=”Category‬‬
‫‪‘ Add data field.‬‬
‫”‪pt.AddDataField pt.PivotFields(“Titles”), “Total Titles‬‬
‫‪EndOfSub:‬‬
‫‪Exit Sub‬‬
‫‪ErrorHandler:‬‬
‫‪If Err.Number = 5 Or Err.Number = 9 Then‬‬

‫‪233‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 79‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫”‪MsgBox “The file could not be found‬‬
‫‪ElseIf Err.Number = 1004 Then‬‬
‫”‪MsgBox “There is already a PivotTable at that location‬‬
‫‪Else‬‬
‫‪MsgBox “Error “ & Err & “ - “ & Err.Description‬‬
‫‪End If‬‬
‫‪Resume EndOfSub‬‬
‫‪End Sub‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4. 10‬ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ VBA‬ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ‪ 3,10‬آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻋﻢ از ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ و ﻳﺎ ﻣﺨﻔﻲ ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺪي را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎ را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬ﻣﺜﻼ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و ﻣﻜﺎن آن را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪،‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬در ﻛﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ .‬ﺟﺪول ‪ 3,10‬و ‪ 4,10‬ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮي را ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ‪ : 3,10‬وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﺊ ‪PIVOTFIELD‬‬

‫وﻳﮋﮔﻲ‬

‫)‪Read Only (R‬‬
‫)‪Read/Write (R/W‬‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬

‫‪AutoShowCount‬‬

‫‪R/W‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ‪ AutoShow‬ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﺻﻲ‬

‫‪Orientation‬‬

‫‪R/W‬‬

‫ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪) .‬ﻣﺜﻼ ‪ 10‬ﺗﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﻳﺎ ‪ 5‬ﺗﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ(‬
‫ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻻت‬
‫زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫‪, xlRowField, xlColumnField, xlPageField xlHidden,‬‬
‫‪xlDataField‬‬

‫ﺟﺪول ‪ : 4,10‬روﺷﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺷﻴﺊ ‪PIVOTFIELD‬‬

‫روش‬
‫‪AddDataField‬‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬

‫ﻣﻘﺪار ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه‬

‫ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺿﺎﻓﻪ‬

‫ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ اﺿﺎﻓﻪ‬

‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺪه‪.‬‬

‫‪234‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬

‫اﻳﺠﺎد و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ‬
‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ 3‬و ‪ 4‬ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از آﻳﺘﻢ ﻫﺎ را در ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻣﺮﺑﻮط در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺮور ﺧﻼﺻﻪ ‪ ،‬ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻓﻴﻠﺪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Month‬داراي آﻳﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ‪ Jan, Feb,‬و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ‬
‫‪ True‬ﻳﺎ ‪ False‬ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً آﻳﺘﻢ ﻫﺎ را ﻣﺨﻔﻲ ﻳﺎ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻳﻚ ارﺟﺎع ﺑﻪ ‪ PivotField‬اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬از ﻋﺒﺎرت ‪ For Each‬ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺣﻠﻘﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ PivotItems‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺷﻴﺎء ‪ PivotItems‬وﻳﮋﮔﻲ ‪ Visible‬را ‪ True‬ﻳﺎ ‪ False‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺪﻫﺎي زﻳﺮ ﻳﻚ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Month‬در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬آن ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ را اﻳﺠﺎد‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ داده ﻫﺎ ﻣﺎه ‪ Jan‬را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪Dim pf As PivotField‬‬
‫‪Dim pi As PivotItem‬‬
‫)”‪Set pf = ActiveSheet.PivotTables(١).PivotFields(Index:=”Month‬‬
‫‪For Each pi In pf.PivotItems‬‬
‫‪If pi.Name = “Jan” Then‬‬
‫‪pi.Visible = True‬‬
‫‪Else‬‬
‫‪pi.Visible = False‬‬
‫‪End If‬‬
‫‪Next‬‬

‫از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ‪ True‬را ﺑﺮاي وﻳﮋﮔﻲ ‪ Visible‬در ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬
‫‪For Each pi In pf.PivotItems‬‬
‫‪pi.Visible = True‬‬
‫‪Next‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ – ﺧﻮاه ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن داده و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ -‬ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ‪ Orientation‬در ﺷﻴﺊ ‪PivotField‬‬
‫ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬
‫‪xlHidden, xlRowField, xlColumnField, xlPageField, xlDataField‬‬

‫‪235‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 79‬ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻠﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ وﻳﮋﮔﻲ ‪ Orientation‬آن را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬در ﻛﺪ زﻳﺮ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ‪ pt‬ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻛﺪ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫‪ Color‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪:‬‬
‫‪Dim pf As PivotField‬‬
‫)”‪Set pf =pt.PivotFields(“Color‬‬
‫‪pf.Orientation=xlRowField‬‬

‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ و ﻳﺎ ﺳﺘﻮن دارد ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ داراي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ‬
‫در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه دروﻧﻲ‬
‫اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ وﻳﮋﮔﻲ ‪ Position‬را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻘﺪار ‪ 1‬ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻋﺪد ‪ 2‬ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﻓﻴﻠﺪ دروﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻲ آﺧﺮ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻛﺪ زﻳﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Color‬را ﺑﻪ‬
‫‪Dim pf As PivotField‬‬
‫)”‪Set pf =pt.PivotFields(“Color‬‬
‫‪pf.Orientation=xlRowField‬‬
‫‪pf.Position=١‬‬

‫اﻳﺠﺎد آﻳﺘﻢ ﻫﺎ و ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داراي ﻓﻴﻠﺪ و آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ‪ ،‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ دﻳﮕﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ‪ .‬ﻳﻚ آﻳﺘﻢ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي‬
‫دﻳﮕﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‪.‬‬
‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ CalculatedFields‬در ﺷﻴﺊ ‪ PivotTable‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از روش ‪ Add‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪:‬‬
‫• ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوي در اﺑﺘﺪا‪.‬‬
‫• اﺳﻢ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫• ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ‪ ) +‬ﺟﻤﻊ ( ‪ ) - ،‬ﻣﻨﻬﺎ ( ‪ ) / ،‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ( ‪ ) * ،‬ﺿﺮب ( و ^ ) ﺗﻮان (‪.‬‬
‫• ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻓﺮﻣﻮل ‪ =Amount*0,07‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ‪ 7‬درﺻﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Amount‬را‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ‪ =Commission*Sale‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ‬
‫ﺿﺮب ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ‪ Commission‬را در ‪ Sale‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫ﺻﻮرت ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪:‬‬

‫‪236‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬

‫اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﻛﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ‪ Sales Tax‬را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ‪ %5‬ﻓﻴﻠﺪ‬
‫‪ Amount‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪Dim pf As PivotField‬‬
‫_ ‪Set pf = pt.CalculatedFields.Add(Name:=”=Sales Tax”,‬‬
‫)”‪Formula:=”Amount*٠٫٠٥‬‬
‫‪pf.Orientation=xlDataField‬‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻂ آﺧﺮ اﻳﻦ ﻛﺪ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ داده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻻزﻣﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻴﺪ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ و ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬
‫اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪CalculatedItems‬‬
‫اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻲ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻨﻮان آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﺪ زﻳﺮ ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪Next‬‬
‫‪ Quarter‬ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Quarter‬اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻳﺘﻢ ‪ Qtr1‬را در ‪ 0,9‬ﺿﺮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ‪pt‬‬
‫ﻳﻚ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫‪Dim pf As PivotField‬‬
‫)”‪Set pf = pt.PivotFields(Index:=”Quarter‬‬
‫”‪pf.CalculatedItems.Add Name:=”Next Quarter”, Formula:=”=Qtr١*٠٫٩‬‬

‫ﻣﺨﻔﻲ و آﺷﻜﺎر ﻛﺮدن آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮدن و آﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺨﻔﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻛﻪ‬
‫ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ‪ ،‬ﺳﺘﻮن ‪ ،‬داده و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ دﻳﺪﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﭘﻨﻬﺎن‬
‫ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ xlHidden‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ‪ ،‬ﻣﻜﺎن آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت‬
‫‪ xlPageField, xlColumnField, xldataField‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪ AutoShow‬و ‪AutoSort‬‬
‫ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ ‪ 4‬ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﻲ ‪ AutoSort‬در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﻪ از‬
‫‪ AutoSort‬ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ ‪ 10‬ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت را در ﻛﺪ‬
‫‪ VBA‬ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ‪ AutoSort‬ﺷﻤﺎ از روش ‪ AutoSort‬ﺷﻴﺊ ‪ PivotField‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ روش ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ‬
‫را دارا ﻫﺴﺖ‪:‬‬
‫)‪AutoSort(Order, Field‬‬

‫‪237‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 81‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ‬
‫• ‪ Order‬ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻧﺤﻮه ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي‬

‫‪xlAscending,‬‬

‫‪ xlDescending, xlManual‬در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ‪ Field‬ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ اﺳﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﺶ‬
‫داده ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺪ زﻳﺮ ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman‬را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدي در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Sales Total‬ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪:‬‬
‫_ )”‪ActiveSheet.PivotTables(١).PivotField(“Salesman‬‬
‫”‪.AutoSort xlAscending, “Sales Total‬‬

‫ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ‪ AutoShow‬ﺑﺎﻳﺪ روش ‪ AutoShow‬را ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ .‬ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬

‫• ‪ : Type‬ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ‪ AutoShow‬ﻣﻘﺪار ‪ xlAutomatic‬و ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آن ﻣﻘﺪار‬
‫‪ xlManual‬را ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫• ‪ Range‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ در ‪ xlTop‬ﻳﺎ ‪ xlBottom‬ﺑﻜﺎر روﻧﺪ‪.‬‬
‫• ‪ Count‬ﺗﻌﺪاد آﻳﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ Field‬ﻧﺎم ﻓﻴﻠﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ .‬آن ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻧﺎﻣﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ آن‬
‫ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ‪ AutoShow‬را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺪ ‪ Salesman‬ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬و ﭼﻬﺎر رﻛﻮرد ﺑﺎﻻي آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ActiveSheet.PivotTables(“Pivot١”).PivotFields(“Salesperson”).AutoShow‬‬
‫”‪xlAutomatic, xlTop, ٤, “Total Sales‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روي داده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻴﻠﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻛﺪﻫﺎي ‪ VBA‬اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و از وﻳﮋﮔﻲ ‪ Calculation‬و ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت از ‪ BaseField‬و ‪ BaseItem‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻠﺪ ‪ Calculation‬ﺑﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪ .‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬
‫• ‪xlDifferenceForm‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫)‪AutoShow(Type, Range, Count, Field‬‬

‫‪238‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫‪xlIndex‬‬
‫‪xlNoAdditionalCaculation‬‬
‫‪xlPercentDifferenceForm‬‬
‫‪xlPercentOf‬‬
‫‪xlPercercentOfColumn‬‬
‫‪xlPercentOfRow‬‬
‫‪xlPercentTotal‬‬
‫‪xlRunningTotal‬‬

‫وﻳﮋﮔﻲ ‪ BaseField‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻓﻴﻠﺪ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬وﻳﮋﮔﻲ ‪ BaseItem‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻛﺪام آﻳﺘﻢ در ‪ BaseField‬ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪.‬‬
‫ﻛﺪﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ‪ pt‬ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ‬
‫آﻳﺘﻢ ‪ Jun‬در ﻓﻴﻠﺪ ‪ Month‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪With pf‬‬
‫‪.Calculation = xlDifferenceFrom‬‬
‫”‪.BaseField = “Month‬‬
‫”‪.BaseItem = “Jun‬‬
‫‪End With‬‬

‫در ﻣﻮرد داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﭼﻄﻮر؟‬
‫ﭼﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬در ﺧﻮد ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻗﺮار ﻧﺪارد‪،‬‬
‫ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻳﻞ ‪ OLAP Cube‬را‬
‫وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه در ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﮋﮔﻲ ‪ NumberFormat‬ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺘﻦ از ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎي‬
‫ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ) .‬ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ را در راﻫﻨﻤﺎي اﻛﺴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ‬
‫ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ‪(.‬‬
‫ﻛﺎراﻛﺘﺮ‬

‫ﺗﺎﺑﻊ‬

‫‪#‬‬

‫ﻣﻜﺎن ﻛﺎراﻛﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺻﻔﺮﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪ ) O‬ﺻﻔﺮ (‬

‫ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﺎراﻛﺘﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و ﺻﻔﺮﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ ) .‬ﻧﻘﻄﻪ (‬

‫ﻣﻜﺎن ﻣﻤﻴﺰ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ ) ,‬ﻛﺎﻣﺎ (‬

‫ﺟﺪا ﺳﺎز ﻫﺰارﮔﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪239‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 82‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻓﻴﻠﺪ‬
‫ﻛﺎراﻛﺘﺮ‬

‫ﺗﺎﺑﻊ‬

‫‪$‬‬

‫ﻋﻼﻣﺖ دﻻر را درج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ 08.‬را ﺑﺼﻮرت ‪ %8‬ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫]‪ [xxx‬ﻛﻪ ‪ xxx‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﺘﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫رﻧﮕﻬﺎي ‪Black, Green,‬‬
‫‪White,‬‬
‫‪Blue,‬‬
‫‪Magenta, Yellow,‬‬
‫‪ Cyan, Red‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫; ) ﺳﻤﻲ ﻛﻮﻟﻮن (‬

‫ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺑﺮاي اﻋﺪاد‬
‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻔﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﻋﺪاد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﻤﻲ‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫ﻛﻮﻟﻮن از ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻗﺒﻠﻲ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن‪.‬‬
‫‪and‬‬
‫ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﻣﻘﺪار‬

‫ﻣﺘﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي‬

‫ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه‬

‫‪123,4‬‬

‫‪o.oo‬‬

‫‪123,40‬‬

‫‪123,4‬‬

‫‪o‬‬

‫‪123‬‬

‫‪123456‬‬

‫‪#,##o‬‬

‫‪123،456‬‬

‫‪123456‬‬

‫‪#,##o.oo‬‬

‫‪123،456,00‬‬

‫‪123456‬‬

‫‪$#,###‬‬

‫‪123،456‬‬

‫‪0,095‬‬

‫‪#.o%‬‬

‫‪9,5%‬‬

‫‪0,095‬‬

‫‪#.ooo%‬‬

‫‪9,500%‬‬

‫‪100000‬‬

‫;‪$#,###.oo‬‬

‫‪100،000,00‬‬

‫‪-100000‬‬

‫)‪$(#,###.oo‬‬

‫)‪$(100،000,00‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ از ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ در‬
‫ﻣﺘﻦ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎه‪ ،‬روز و ﺳﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺟﺪول‬
‫زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪:‬‬

‫‪240‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬

‫ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ‬

‫اﻳﻦ ﻛﺪ را ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ‬

‫ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪12-1‬‬

‫‪m‬‬

‫ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪12-01‬‬

‫‪mm‬‬

‫ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪Jan –Dec‬‬

‫‪mmm‬‬

‫ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪January – December‬‬

‫‪mmmm‬‬

‫ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪J - D‬‬

‫‪mmmmm‬‬

‫روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪31-1‬‬

‫‪d‬‬

‫روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪31-01‬‬

‫‪dd‬‬

‫روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪Sun – Sat‬‬

‫‪ddd‬‬

‫روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪Sunday – Saturday‬‬

‫‪dddd‬‬

‫ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪99-00‬‬

‫‪yy‬‬

‫ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪1999-1900‬‬

‫‪yyyy‬‬

‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري در ﻛﺪ‬
‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري در ﻛﺪ ﻛﺎر ﺳﺎده اي اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ و داده ﻫﺎ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫داده ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ وﻳﮋﮔﻲ‬
‫‪ TableRange1‬در ﺷﻴﺊ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ).‬وﻳﮋﮔﻲ ‪ TableRange2‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدرس ﻛﻞ‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ارﺋﻪ ﺑﺪﻫﺪ‪(.‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬روش ‪ Add‬ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ Chart‬را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬روش ‪ Location‬را ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮدار ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﮔﺮﻓﺖ‪ ) .‬ﺟﺰﺋﻴﺎت را در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫‪ .3‬روش ‪ SetSourceData‬را ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻳﺪ و از وﻳﮋﮔﻲ ‪ TbaleRange1‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫روش ‪ Location‬داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫)‪Location(Where, Name‬‬

‫‪241‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ‪ : 83‬اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري در ﻛﺪ‬
‫• ‪ Where‬ﻣﻌﺮف ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ‪ xlLocationAsNewSheet‬اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار را در ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﺎ ‪ xlLocationAsObject‬ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮدار در ﻛﺎرﺑﺮگ ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫• ‪ Name‬زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻲ ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﺷﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ در‬
‫اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮگ را در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ درج ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪.‬‬
‫در زﻳﺮ ﻣﺜﺎﻟﻲ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ‪ pt‬ﻳﻚ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮ‬
‫اﺳﺎس آن ﻧﻤﻮدار اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و آن را در ﻛﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ‪:‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬‬

‫‪Charts.Add‬‬
‫‪With ActiveChart‬‬
‫‪.Location Where:=xlLocationAsNewSheet‬‬
‫‪.SetSourceData Source:=pt.TableRange١‬‬
‫‪End With‬‬

‫‪242‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ : 10‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ‪VBA‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ‬

‫‪A‬‬

‫ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ‬
‫ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‬
‫ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي‬
‫اﻏﻠﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺪاول ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ راه ﺣﻠﻲ اراﺋﻪ‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪243‬‬

‫‪244‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : A‬ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‬

‫ﻣﺸﻜﻼت در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده‬
‫ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻮاب ﻫﺎي ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﭘﻴﻐﺎم ﻫﺎي ﺧﻄﺎ‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﮔﻴﺮ‬
‫ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻨﺪي ﺟﻮاب و ﻳﺎ ﭘﻴﻐﺎم ﺧﻄﺎ ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‬
‫اﺷﻜﺎل از داده ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎ از ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﻜﻪ اي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺖ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن اﻳﻦ‬
‫ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﮔﺎه ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪ ،‬ﻃﺮح ﺑﻨﺪي دوﺑﺎره ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي ﺟﻮاب و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﻐﺎم ﻫﺎي ﺧﻄﺎ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪،‬‬
‫وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ درﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در‬
‫اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وﺟﻮد دارد‪:‬‬
‫• اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺟﺪول را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ روي دﻛﻤﻪ ‪ Layout‬در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و در‬
‫ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﻨﺪي دوﺑﺎره ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي در ﺑﺨﺶ ‪3‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪(.‬‬
‫• اﮔﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﻳﺪ و داده ه ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪ ،‬روي دﻛﻤﻪ ‪Always‬‬
‫‪ Display Items‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎي داده ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺎوﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬ﭘﺲ‬
‫از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﺗﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ‪ ،‬دوﺑﺎره روي ﻫﻤﺎن دﻛﻤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ دارﻳﺪ از ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري روي ‪PivotTable and Pivotchart Report‬‬
‫ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪ .‬در آن ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي روي دﻛﻤﻪ‬
‫‪ Layout‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﭙﺮدازﻳﺪ‪.‬‬
‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻨﺪي درﻳﺎﻓﺖ داده ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫اﺟﺮاي ﺧﺎرج از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻳﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻛﺴﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
‫ﻳﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ داده ﻫﺎي زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻛﺴﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره آﻧﻬﺎ را‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : A‬ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‬

‫‪245‬‬

‫ﭘﺮدازش ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از داد ﻫﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد‪ ) .‬در ﻣﻮرد داده ﻫﺎي ‪OLAP‬‬
‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻴﺪ(‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Layout‬ﮔﺰارش را ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ‬
‫روي ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ PivotField Field‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪ .‬روي دﻛﻤﻪ‬
‫‪ Advanced‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Query external data source‬را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب آﻳﺘﻢ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﭘﻴﻐﺎم ﺧﻄﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ اﻳﻦ روش در ﻛﺎر ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در‬
‫ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد از ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Option‬را ﺑﺮاي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و در آن ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Optimize Memory‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺪاوﻟﻲ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﺷﻮﻳﺪ ‪ ،‬ﭘﻮﺷﺶ‬

‫ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از روي ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺟﺪﻳﺪي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ PivotTable and PivotChart‬در ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار دارد‪ .‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺟﺪول ﻫﺎﻳﻲ را ﻟﻴﺴﺖ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ در ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻓﻌﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺎ ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻓﻌﺎل ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺪاول ﺑﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي و ﻃﺮح ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪A‬‬

‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪246‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : A‬ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‬

‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد‬
‫ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺑﺮان اﻛﺴﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺳﺎزي ﺟﺪول ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح آن ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻧﺎراﺣﺖ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫• ﺑﺮاي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎي آﻣﺎده دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ AutoFormat Table‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ ) .‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Table Options‬از‬
‫ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪(.‬‬
‫• ﺑﺮاي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﺧﻂ و رﻧﮓ ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Preserve Formatting‬در‬
‫ﻫﻤﺎن ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎ ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح ﺟﺪول از ﺑﻴﻦ‬
‫ﻣﻲ روﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﺎدرﻫﺎي ﺳﻠﻮل و ﻳﺎ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺷﺮﻃﻲ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﮔﺰارش را ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻢ‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري درگ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Query for external data‬ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ آﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ و ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ‪،‬‬
‫روي ﻓﻴﻠﺪ دوﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و روي ‪ Advanced‬ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ در زﻳﺮ ‪Page Field Options‬‬
‫ﺗﻴﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Disable Pivoting of this Field‬را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : A‬ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‬
‫•‬

‫‪247‬‬

‫اﮔﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ‬
‫آﻳﻜﻮن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﺎر روﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ داده‬
‫ﺑﻜﺎر روﻧﺪ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﻜﻮن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ داده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﺎر روﻧﺪ و‬
‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﻄﺮ‪ ،‬ﺳﺘﻮن و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ درگ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫• ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ داراي ﻳﻚ ﻣﺎﻛﺮوي ‪ VBA‬ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻋﻼﻣﺖ ‪ Cancel‬در ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درگ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪول‬
‫ﻣﺤﻮري ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ‪OLAP‬‬
‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬اﺳﺘﻮار اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺪود‬
‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻌﻲ ﻛﻪ در ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪ OLAP Cube‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﺗﻮاﺑﻊ را در‬
‫اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪ . Sum, Count, Min, Max :‬آن ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼ ‪ StdDev‬و‬
‫‪ .Product‬دو راه ﺣﻞ وﺟﻮد دارد‪:‬‬
‫• اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﭘﺮدازش ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ‬
‫از روي داده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ‪ OLAP Cube‬داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫• از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ Microsoft SQL Server Services‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ‬
‫اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪A‬‬

‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ در ﻣﻮرد داده ﻫﺎي ‪ OLAP‬ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪248‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : A‬ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري‬

‫داده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ در ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‬
‫ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ‪ OLAP Cube‬ﻟﺰوﻣﺎ ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬
‫داده ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎﻳﻞ ‪ OLAP Cube‬ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﻳﻞ ‪ OLAP Cube‬ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻣﻮرد داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد آﻧﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬در ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ‪OLAP‬‬
‫‪ Cube‬اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Cube‬را درﺑﺎره ﺑﺴﺎزﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ‬

‫‪B‬‬

‫اﺧﺘﻼف ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري در‬
‫ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﻞ‬
‫اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ و در ﭘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻓﻴﺲ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در اﻛﺴﻞ ‪ 2000‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت‬
‫در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬دو ﻧﺴﺨﻪ اﺧﻴﺮ اﻛﺴﻞ ﻛﻪ ‪ XP‬و ‪ 2003‬ﻧﺎم دارﻧﺪ در ﻣﻮرد‬
‫ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺟﺪاول‬
‫ﻣﺤﻮري در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﭘﺮدازد‪.‬‬

‫‪249‬‬

‫‪250‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : B‬اﺧﺘﻼف ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﻞ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮ اﺛﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺪول ﻣﺤﻮري از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارد‪ .‬ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻛﺴﻞ‬
‫‪ 2003/2002‬ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫• ﺑﺎ درگ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ‪ ،‬آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ در‬
‫ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ داده درگ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫• آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻴﻠﺪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫• ﻣﻨﻮي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري دوﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻳﻜﺠﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ داراي دﺳﺘﻮرات ﻣﺘﺪاول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫• در ﻣﻮرد ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد‬
‫ﺗﺎ داده ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ آﻳﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• وﻳﮋﮔﻲ ‪ Member‬ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﺳﺖ‪ ) .‬اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ(‬
‫• ﺗﺎﺑﻊ ‪ GETPIVOTDATA‬ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻃﺮح ﺟﺪول ﻣﺤﻮري در ﺟﻮاب اﻳﻦ‬
‫ﺗﺎﺑﻊ اﺛﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪل ﺷﻴﺊ‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻮرد ﺷﻴﺊ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ ‪ VBA‬ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻴﺊ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد‪:‬‬
‫• ﺷﻴﺊ ‪ PivotCell‬ﻳﻚ ﺳﻠﻮل در ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫• ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ PivotItems‬ﺗﻤﺎم آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺪ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫• ﺷﻴﺊ ‪ CalulatedMember‬ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ آﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ‪OLAP‬‬
‫اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ‪ ،‬اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫• ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ CalulatedMember‬ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء ‪ CalculatedItem‬را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري اراﺋﻪ‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

251

‫ اﺧﺘﻼف ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﻞ‬: B ‫ﺿﻤﻴﻤﻪ‬

‫ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه‬.‫ ﺑﺮﺧﻲ اﺷﻴﺎء ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ داراي روش ﻫﺎ و ﻳﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ‬، ‫ﺑﻌﻼوه‬
‫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻘﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ا ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي‬10 ‫ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و روش ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ‬.‫اﺳﺖ‬
.‫ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‬VBA
‫روش ﺟﺪﻳﺪ‬

‫وﻳﮋﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ‬
GenerateGETPIVOTDATA
IsValid
SolveOrder

AddMemberPropertyField

EnableMultiplePageItems
HasMemberProperties
ShowInFieldList

AddSet
MakeConnection
SaveAsODC

ADOConnection
IsConnected
MissingItemsLimit
OLAP
RobustConnect
SourceConnectionFile
SourceDataFile

B ‫ﺿﻤﻴﻤﻪ‬

CurrentPageList
DatabaseSort
EnableItemSelection
HiddenItemList
IsMemberProperty
PropertyOrder
PropertyParentField
StandardFormula
StandardFormula
SourceNameStandard
StandardFormula

AddDataField
CreateCubeFile
GETPIVOTDATA

Application ‫ﺷﻴﺊ‬
CalculatedMember ‫ﺷﻴﺊ‬
CubeField ‫ﺷﻴﺊ‬

CubeFields ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬

ColumnItems
CustomSubtotalFunction
DataField
PivotCellType
RowItems
AddPageItem

‫ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬/ ‫ﺷﻴﺊ‬

CalculatedMembers
DataPivotField
DisplayEmptyColumn
DisplayEmptyRow
DisplayImmediateItems
EnableDataValueEditing
EnableFieldList
MDX
PivotSelectionStandard
ShowCellBackgroundFromOLAP
ShowPageMultipleItemLabel
ViewCalculatedMembers
VisualTotals

PivotCache ‫ﺷﻴﺊ‬

PivotCell ‫ﺷﻴﺊ‬

PivotField ‫ﺷﻴﺊ‬

PivotFormula ‫ﺷﻴﺊ‬
PivotItem ‫ﺷﻴﺊ‬
PivotTable ‫ﺷﻴﺊ‬

‫‪252‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : B‬اﺧﺘﻼف ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﻞ‬

‫در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺷﻴﺊ ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ داراي دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫‪ PivotTableOpenConnection‬و ‪ PivotTableCloseConnection‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻴﺊ ﻛﺎرﺑﺮگ داراي ﮔﺰﻳﻨﻪ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺟﺪول ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ‬

‫‪C‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار اﻛﺴﻞ‬
‫اﻛﺴﻞ از ﺗﻮان ﺑﺎﻻﻳﻲ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدار اﻛﺴﻞ را ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮري ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮري ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ ‪ 6‬در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را آﻣﻮﺧﺘﻴﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ‬
‫ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻤﺪار را ﻣﻲ داﻧﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺎت آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ را ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﻓﺮض ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدار را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻳﺪ‪ .‬و‬
‫ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﺷﺮح داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﭼﻮن در ﺑﺨﺶ ‪ 6‬اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺳﺮي داده ﻫﺎ‬
‫ﻳﻚ ﺳﺮي داده در ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺘﻮن ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺮ ﻧﻤﻮدار ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬در ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻪ اي‬
‫ﺳﺮي داده ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺮي ﺳﺘﻮن ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻧﻤﻮدار‬
‫ﺧﻄﻲ ﺳﺮي داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﻲ ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار در ﺷﻜﻞ ‪ 1- C‬و‬
‫‪ 2.c‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪253‬‬

‫‪254‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 1. C‬ﻳﻚ ﺳﺮي داده در ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 2. C‬ﺳﺮي داده ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﻲ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫‪255‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻳﻚ ﺳﺮي داده را ﺑﺎ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن روي آن و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Format Data‬از ﻣﻨﻮي‬
‫ﺑﺎز ﺷﺪه ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Data Series‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع‬
‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﺘﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 3- C‬ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‪ ،‬در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ‬
‫ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 3- C‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺮي داده در ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ‪.‬‬

‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Border‬ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎدرﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪:‬‬
‫• ‪ – Automatic‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي را اﻛﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫• ‪ – Custom‬ﻛﺎدرﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ‪ ،‬ﺳﺒﻚ و ﭘﻬﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬روي ﮔﺰﻳﻨﻪ‬
‫‪ Shadow‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﻪ اي را در ﻛﻨﺎر ﻛﺎدر ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪.‬‬
‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Area‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﻤﻮدار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬
‫• ‪ – Automatic‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي را اﻛﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫• ‪ – None‬ﻣﻴﻠﻪ ﻫﻴﭻ رﻧﮕﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫• ‪ – Color‬روي ﻳﻚ رﻧﮓ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آن رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪C‬‬

‫• ‪ – None‬ﻛﺎدري ﻧﺸﺎن داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪256‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬
‫• ‪ – Fill Effects‬روي اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اي را ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ‪.‬‬

‫ﭼﺎپ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ؟‬
‫اﮔﺮ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد را در ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺗﻚ رﻧﮓ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎي رﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ‬
‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ دﻛﻤﻪ ‪ Fill Effects‬اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺑﺮاي ﺳﺮي داده ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Pattern‬در‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ 4. C‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 4. C‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺮي داده در ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﻲ‪.‬‬

‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Line‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﻮط ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬
‫• ‪ – Automatic‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي را اﻛﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫• ‪ – None‬ﺑﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻴﭻ ﺧﻄﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Custom‬ﺧﻂ ﺑﺎ رﻧﮓ ‪ ،‬ﺳﺒﻚ و ﭘﻬﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Smoothed Line‬ﺧﻂ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼﻳﻢ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬ﺻﺎف و ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫‪257‬‬

‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Marker‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‪:‬‬
‫• ‪ – Automatic‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي را اﻛﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫• ‪ – None‬ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻣﺘﻲ در ﻣﺤﻞ داده ﻧﺸﺎن داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Custom‬ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ و ﻧﻤﺎ و اﻧﺪازه اي ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Shadow‬ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﻪ در ﻛﻨﺎر آن ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻧﻤﻮدار‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﻛﺴﻞ دو ﻧﻤﻮدار دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ﻛﻪ‬
‫ﻣﺤﻮر دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺎم دارد‪ .‬داده ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي داراي ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺤﻮر ﺳﻮم در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮر ﺳﺮي ﻧﺎﻣﻴﺪه‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ در ﺷﻜﻞ ‪ 5- C‬و ‪ 6.C‬ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪C‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 5- C‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺧﻄﻲ و ﺳﺘﻮﻧﻲ دو ﻣﺤﻮر دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻳﻚ ﻣﺤﻮر‪ ،‬روي آن راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Format Axis‬را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Axis‬ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﭘﻨﺞ ﺳﺮﺑﺮگ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫در ﻣﺤﻮرﻫﺎ را ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪258‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 6 - C‬داده ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي داراي ﺳﻪ ﻣﺤﻮر در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪Scale‬‬
‫ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Scale28‬ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺤﻮر دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Scale‬ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 7- C‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 7- C‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Scale‬در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ‪.‬‬

‫ﻣﻘﻴﺎس‬

‫‪28‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫‪259‬‬

‫ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻴﻌﺖ داده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻴﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت در دﺳﺘﺮس‬
‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬
‫• ‪ – Minimum‬ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ‪.‬‬
‫• ‪ – Maximum‬ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ‪.‬‬
‫• ‪ – Major unit‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻳﻢ دو ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫• ‪ – Minor unit‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻳﻢ دو ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫• ‪ – Category (X) axis Crosses at‬ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ در آن ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻼﻗﻲ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Display units‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﻮر را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﺪ ‪ ،‬ﻫﺰار ‪ ،‬ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻣﻴﻠﻴﺎرد‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺰار ) ‪ ( Thousands‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻘﺪار ‪ 3000‬در ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت‬
‫ﻋﺪد ‪ 3‬ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Show display units label on chart‬را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬اﻛﺴﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان را ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﻋﻨﻮان ‪ Thousands‬را در ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻮر ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 8 . C‬ﻧﻤﻮدار‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 5- C‬دﻳﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺰار ﻧﺸﺎن داده‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪C‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 8- C‬ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن واﺣﺪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺰار‪.‬‬

‫‪260‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬
‫• ‪ – Logarithmic Scale‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺤﻮرﻫﺎ را ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ داده ﻫﺎ داراي‬
‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫• ‪ – Values in reserve order‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﻮر ﻫﺎ را از ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ‬
‫ﻣﻘﺪار در ﺑﺎﻻ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪.‬‬
‫• ‪ – Category (X) axis crosses at maximum value‬ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ دو ﻣﺤﻮر دﺳﺘﻪ اي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ‬
‫را در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮاي ﻣﺤﻮر دﺳﺘﻪ اي ‪ ،‬ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Scale‬ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ ‪ 9 . C‬اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺪاري اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ واﺿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه‬
‫ﻛﺎر آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 9- C‬ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Scale‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Axis‬ﺑﺮاي ﻣﺤﻮر دﺳﺘﻪ اي‪.‬‬

‫‪Patterns‬‬
‫ﺳﺮﺑﺮگ ‪ ، Patterns‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 10 . C‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻄﻮط ﻣﺤﻮر و ﻋﻼﺋﻢ آن را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬در‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Line‬ﺷﻤﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻄﻮط ﻣﺤﻮر را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫• ‪ – Automatic‬ﺧﻮد اﻛﺴﻞ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – None‬ﺧﻂ ﻣﺤﻮري ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫• ‪ – Custom‬ﺧﻂ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺳﺒﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫‪261‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 10- C‬ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Pattern‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Axis‬ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻄﻮط ﻣﺤﻮري را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Pattern‬ﺷﻤﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﺮ‬
‫دو ﻧﻮع ﻋﻼﻣﺖ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ در ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي‬
‫ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ ،‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Scale‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪Font‬‬
‫ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Font‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Axis‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 11- C‬دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ) .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ (.‬آن دﻗﻴﻘﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Font‬اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﺳﻠﻮل ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ و آن ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر‬
‫ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻓﻮﻧﺖ ‪ ،‬ﺳﺒﻚ ‪ ،‬اﻧﺪازه ‪ ،‬رﻧﮓ ‪ ،‬و دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪C‬‬

‫‪262‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 11- C‬ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Font‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Axis‬ﻓﻮﻧﺖ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪Number‬‬
‫ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Number‬زﻣﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬آن در ﺷﻜﻞ ‪- C‬‬
‫‪ 12‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎي اﻋﺪاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮگ اﺳﺖ‪ -.‬ﭘﻮل ‪ ،‬درﺻﺪ ‪،‬‬
‫ﻛﻠﻲ و اﻟﻲ آﺧﺮ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 12- C‬ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Number‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Axis‬ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺪاد را در ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪Alignment‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫‪263‬‬

‫ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Alignment‬ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 13- C‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬زاوﻳﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺤﻮر را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر‬
‫ﭘﻴﺶ ﻓﺮض زاوﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺟﻌﺒﻪ ‪ Degrees‬ﻫﺮ ﻣﻘﺪار دﻟﺨﻮاﻫﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺟﻪ‬
‫ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺤﻮر وارد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Offset‬ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻨﻮان را ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺤﻮر دﺳﺘﻪ ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﻜﻞ ‪ 14- C‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در آﻧﺠﺎ ﺟﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎم ﻫﺮ‬
‫‪ 12‬ﻣﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎوﻳﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ زاوﻳﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ‬
‫ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ را در روي ﻣﺤﻮر دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 13- C‬ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Alignment‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Axis‬زاوﻳﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺤﻮر را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪C‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 14 – C‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ‪ Alignment‬ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺤﻮر دﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪.‬‬

‫‪264‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﻤﻮدار و ﻣﺤﻮر‬
‫ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﻤﻮدار و ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻮر‬
‫در ﺷﻜﻞ ‪ 15 - C‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 15 – C‬ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻳﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ‪ ،‬روي ﻧﻤﻮدار راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Chart Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫) اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ در ﺟﺎي دﻳﮕﺮي از ﻧﻤﻮدار راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ (.‬ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي ‪ Chart Options‬در ﺷﻜﻞ ‪ 16 – C‬ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Titles‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ‪ ،‬اﻳﻦ ﺳﺮﺑﺮگ ﻳﻚ ﻛﺎدر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﻤﻮدار و ﻣﺤﻮر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻋﻨﻮان دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻛﺎدرﻫﺎ وارد ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ روي ‪ OK‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻨﻮان در ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﻧﻤﻮدار ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن روي آن ‪ ،‬و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Format Titles‬از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه‬
‫ﺑﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي آن اﻗﺪام ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻦ ‪ ،‬رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ‪ ،‬ﻓﻮﻧﺖ ‪ ... ،‬را‬
‫ﺑﺮاي ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت از ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده ام ‪ ،‬ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫‪265‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 16 – C‬ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Titles‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪.Chart Options‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻤﻮدار‬
‫اﻛﺴﻞ ﻳﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ‪ 29‬را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺮاي ﻧﻤﻮدار اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪17 – C‬‬
‫ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬داده ﻫﺎ را در روي ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎﺻﻲ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 17 – C‬ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻤﻮدار ﺳﺮي داده ﻫﺎ را در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ‪ ،‬ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي داده دارﻧﺪ ‪ ،‬ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺪارﻳﻢ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ راﺳﺖ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Format Legend‬از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي آن ﺑﭙﺮدازﻳﺪ‪ .‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Legend‬داراي‬
‫ﺳﻪ ﺳﺮﺑﺮگ زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫• ‪ – Font‬ﻓﻮﻧﺖ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Patterns‬رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ و ﻧﻮع ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﻃﺮاف آﻧﺮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ‪ – Placement‬ﺟﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪Legend‬‬

‫‪29‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪C‬‬

‫ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن روي آن و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Clear‬از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه آن را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬

‫‪266‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي داده‬
‫ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي داده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﻲ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ روي ﻧﻤﻮدار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞ‬
‫‪ 18-C‬ﻳﻚ ﻣﺜﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮدار ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻲ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮدار ‪ ،‬ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺎم دﺳﺘﻪ و ﺳﺮي را ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 18 – C‬ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي داده اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﻲ را روي ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي داده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺮي از داده ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن آﻧﻬﺎ‬
‫روي ﺳﺮي داده ﻫﺎ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ At Data Series‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ در ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي ‪ Format Data Series‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Data Labels‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﺮﺑﺮگ در ﺷﻜﻞ ‪ 19 - C‬ﻧﺸﺎن‬
‫داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎي زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪:‬‬
‫• در ﻗﺴﻤﺖ ‪ ، Label Contain‬ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ آﻳﺘﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻜﺎر روﻧﺪ ﻣﺜﻞ‬
‫ﻣﻘﺪار ‪ ،‬ﻧﺎم دﺳﺘﻪ ‪ ،‬و ﻳﺎ ﻧﺎم ﺳﺮي داده ﻫﺎ‪ .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ‪ Percentage‬و ‪ Bubble size‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي‬
‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ‪ pie‬و ‪ Bubble‬در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫• اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ آﻳﺘﻢ را ﺑﺮاي داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻳﺪ ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺖ ‪ Separator‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و‬
‫از آن ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ از ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Legend Key‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫‪267‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 19 – C‬ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Data Labels‬در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪. Format Data Series‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر روي ﻧﻤﻮدار راﺳﺖ‬
‫ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Chart Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﻛﺎدر ‪ Chart Options‬ﻧﻤﺎﻳﺶ داده‬
‫ﺷﻮد‪.‬در ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Data Labels‬ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ را دارﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 19 – C‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ داده ﻫﺎ را وارد ﻛﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ روي آﻧﻬﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ‬
‫‪ Format Data Labels‬از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ‪ .‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‬
‫اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻮﻧﺖ ‪ ،‬ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ‪ ،‬ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي اﻋﺪاد ‪ ،‬و ﺗﺮاز آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ‬
‫ﻳﻚ ﺳﺮي از داده ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮدار‬
‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪C‬‬

‫در آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮدار را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارم ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻴﺪ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪Gridlines‬‬
‫ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي را در ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ‪ 30‬را ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ‬
‫اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞ ‪ 20 – C‬ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎي اﻓﻘﻲ ) ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( در‬
‫دو ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮار دارد‪.‬‬
‫‪Gridlines‬‬

‫‪30‬‬

‫‪268‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 20 – C‬ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎي اﻓﻘﻲ‪.‬‬

‫ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ ‪ ،‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Chart Options‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬روي ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Gridlines‬ﻛﻠﻴﻚ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮي ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان‬
‫ﺑﺎ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن روي ﺧﻂ راﻫﻨﻤﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Format Gridlines‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻜﻠﺒﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﺮد‪ .‬ﻛﺎدر‬
‫ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺎز ﺷﺪه اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ و رﻧﮓ ﺧﻂ راﻫﻨﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ‪ Scale‬ﺑﺮاي ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ‬
‫ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﺟﺪول داده ﻫﺎ‬
‫ﻳﻚ ﺟﺪول داده ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﺪوﻟﻲ از داده ﻫﺎي ﻋﺪدي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪21 – C‬‬
‫ﻧﺸﺎن داد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺟﺪول داده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻼﺻﻪ اي از اﻋﺪاد در ﻛﻨﺎر روﻧﺪ ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ‪ ،‬از دﻳﮕﺮ راﻫﻬﺎي ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫‪269‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ : 21 – C‬ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺟﺪول داده ﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﺟﺪول داده ‪ ،‬ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ‪ Chart Options‬را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و روي ﺳﺮﺑﺮگ ‪ Data Table‬ﻛﻠﻴﻚ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Show Data Table‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول داده ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار دﻳﺪه ﺷﻮد‪ .‬ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪Show‬‬
‫‪ Legend Key‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ 21 – C‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪C‬‬

‫‪270‬‬

‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ‪ : C‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮدار در اﻛﺴﻞ‬

‫ﺳﺨﻦ آﺧﺮ‬
‫ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ آﻧﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل آﻣﻮﺧﺘﻦ از دﻳﮕﺮان و‬
‫آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آﻧﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد از دﻳﮕﺮان ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در آﺧﺮﻳﻦ روزﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﻋﺰام ﺣﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ از‬
‫ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻋﻢ از ﻓﻨﻲ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ اي و ﻳﺎ ﺗﺎﻳﭙﻲ ﭘﻮزش ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻢ و اﻣﻴﺪوارم ﺑﺎ‬
‫ذﻛﺮ اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻨﺪه را در وﻳﺮاﻳﺶ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻫﺪف دارﻧﺪ و آن اﺷﺎﻋﻪ ﻋﻠﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻛﺘﺎب را ﭼﺎپ ﻛﻨﻢ ‪ ،‬اﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺻﺪﻫﺎ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻢ ‪ ،‬اﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ از‬
‫ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب درآﻣﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ‪ ،‬اﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺘﺎب از ﺟﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ‪،‬‬
‫اﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ و ‪ ...‬اﻣﺎ ﻳﻚ ﻛﺎر را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﻲ‬
‫ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮدارم ‪ ،‬ﺑﺮدارم و ﻛﺘﺎﺑﻲ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻢ‪.‬‬
‫اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺟﺮﻗﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻧﻬﻀﺘﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر‬
‫اﺳﺘﻌﺪاد ‪ ،‬ﺗﻮان و ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﺑﺰﻧﺪ و ﻛﺘﺎﺑﻲ را در رﺷﺘﻪ ‪ ،‬ﺗﺨﺼﺺ و ﻋﻼﻗﻪ‬
‫ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و دﻳﮕﺮ‬
‫ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آن روز‪.‬‬

‫ﺑﻬﺮام ﺻﻤﺪﻳﺎن‬