K ho ch cho ám c

i hoàn h o.
CH C HÔN L .

I. L P DANH SÁCH, THÔNG TIN V CÁC N V CÁ NHÂN THAM GIA T II. L P D TRÙ KINH PHÍ T CH C ÁM C I D trù chi phí TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Danh m c Chi phí cho l h i ( chi ti t cho t ng Chi phí mua s m ( Gi Nh n ính hôn Nh n c Thi p c i i ( nhà trai / nhà gái )

CHI PHÍ l )

ng, t , bàn ph n...)

Gi y dép cô dâu và chú r Chi phí thuê ho c mua váy c Veston chú r Chi phí cho gia ình Ch p nh - Làm album nh Quay video Hoa c i i , áo dài

Trang trí phòng ti c và phòng tân hôn Chi phí thuê Thuê xe c a i m (N u có) i ( chi ti t t ng lo i xe )

D ch v nghi l - Thuê MC / bánh c i/ trang trí / ban nh c.... Chi phí ti c c i t i KS / nhà hàng ho c thuê n u c Quà t ng cho khách d Hôn l Chi phí cho tu n tr ng m t Chi phí khác T ng

III. L P K HO CH CHI TI T NGAY BÂY GI :

* Thông báo cho gia ình và m t s b n bè thân thi t v k ho ch k t hôn c a b n * Cùng hai h l a ch n ngày lành, tháng t t cho ngày n h i và ngày c i, nh ³s cua´ thêm m t vài ngày t t n a phòng k ho ch b thay i * M m t tài kho n dành riêng chi tiêu cho ám c i: * Lên ngân sách cho ám c i, th ng nh t ai ch u trách nhi m nh ng kho n gì: * Nh m ch n phù dâu, phù r :

nh c công.4 TU N TR C NGÀY C I: t tour du l ch: * G i thi p c i. b o hi m du l ch (n u b n du l ch n c ngoài). ch i trong bu i ti c và lúc ti p khách: * Lên k ho ch ch m sóc s c p: 3 . thi p báo h d n cho khách t xa n g n: * Ch n mua quà cho khách: * Xác nh n l i các thông tin v i các nhà cung c p d ch v c i h i * Xác nh n l n n a v i ng i cung c p c c i v th c n và s l ng khách th c t : * Chu n b vali dùng cho tu n tr ng m t: * T ch c m t bu i ti c nh v i nh ng ng i tham gia t ch c l c i: * L u ý ng i i di n hai gia ình chu n b n i dung bài phát bi u 1 . l u b t: * t bánh c i: * t hoa c i: * Ki m tra tài kho n. ngo i t . móng chân. th t s n càv t. trang ph c chú r . phù r i o áo và may vest: * Ch n mua nh n c i: * Lên danh sách khách m i và nh ng ng i c nh n quà c m n c bi t: * Lên danh sách nh ng quà t ng b n mu n nh n trong ngày c i r i thông báo cho ng i thân: * Th ng nh t k ho ch i tr ng m t. và t a i m t ch c ám c i * Tìm hi u m t s a ch cho thuê xe c i. bàn b c ý t ng v i ng i thi t k : * Lên danh sách dùng và s m s a d n d n cho t m m i: * Lên k ho ch và ch n i m n cho tu n tr ng m t: * Ch n ban nh c. DJ.2 TU N TR C ÁM C I * C t s a móng tay. ki m tra visa. quay phim: * Ch n c a hàng hoa c i. ch p nh.3 THÁNG TR C NGÀY C I * Gút l i danh sách khách m i + c danh sách khách c t ng quà: * N u thuê a i m t ch c thì ph i xác nh n l i vi c thuê a i m ngay: * Bàn b c v i n i cung c p c c i v th c n và cách th c chu n b : * Ki m tra các thi t b c n có trong ngày c i. và n spa th giãn ch m sóc s c kho b n thân * Ki m tra l i nh n c i. bàn gh . passport n u i tr ng m t n c ngoài 1.6 THÁNG TR C NGÀY C I * Ch n m t s m u áo c i/ veston yêu thích * Ch n trang ph c cho phù dâu (chú ý ch n m u h p v i áo c i cô dâu): * Ch n m u thi p c i * Chú r .6-12 THÁNG TR C NGÀY C I * B n cùng gia ình l a ch n phong cách t ch c l c i. * Mua s m các th c n thi t cho chuy n tr ng m t xa: * Quy t nh l i ki u tóc và phong cách trang i m cu i cùng: * Ch t l i v n xe c * Ki m tra s c kho * ng ký k t hôn: 2 . khuy áo: * Ki m tra l i toàn b các khâu t ch c ám c i 1 TU N TR C ÁM C I * Th giãn và i ng s m . l a ch n a i m cho phù h p : * Tìm thuê m t công ty chuyên t ch c ám c i (n u c n) * S p x p m t bu i giao l u u tiên gi a nh ng ng i s tham gia vào l c i c a b n: * i xem.

Chú ý các n (tránh b au b ng. r i lo n tiêu hóa) .Hãy hình dung ngày mai là m t ngày tuy t v i i v i b n .M T NGÀY TR C NGÀY C I . ng b b a n u không mu n gi a bu i ti c c hai b h Hãy tho i mái và c i th t t i trong khi gia ình và b n bè s giúp b n: * Nh n quà và mang quà v nhà cho b n * Tr nh ng món cho thuê v các c a hàng * G i quà cho nh ng ng i không n d ám c i c ng huy t.Hãy th giãn và i ng s m NGÀY TR NG I Hai b n nh n u ng y . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful