You are on page 1of 3

Dạy học theo dự án của intel

DẠY HỌC THEO DỰ ÁN


(PROJECT BASED LEARNING)
“Laø moät phöông phaùp daïy hoïc coù tính
heä thoáng nhaèm thuùc ñaåy hoïc sinh tieáp
thu caùc kieán thöùc vaø kyõ naêng thoâng
qua quaù trình thöïc hieän caùc yeâu caàu
ñaët ra cuûa giaùo vieân, nhöõng yeâu caàu
ñoøi hoûi tö duy baäc cao baèng caùc caâu
hoûi chính xaùc vaø nhöõng baøi taäp cuï
theå”
Öu ñieåm

• Taïo moái lieân • Tích hôïp chöông


keát chaët cheõ trình hoïc vôùi
giöõa kieán thöùc caùc vaán ñeà
vaø tö duy, vaän cuûa xaõ hoäi.
duïng lyù thuyeát • Tieáp caän vôùi
vaøo thöïc tieãn. coâng ngheä
• Hoïc sinh tham gia sôùm, phaùt trieån
vaøo quaù trình naêng löïc tö duy,
giaûi quyeát vaán saùng taïo.
ñeà, quaù trình • Taïo moâi tröôøng
giao tieáp, quaù giao tieáp tích cöïc,
trình töï saép xeáp. tinh thaàn coäâng
• Phaùt trieån thoùi taùc, laøm vieäc
Dạy học theo dự án của intel

quen hoïc taäp theo nhoùm.


suoát ñôøi, traùch
nhieäm coâng
daân, naâng cao
naêng löïc caù
nhaân.
Khi tieán haønh caùc döï aùn trong lớp học, vieäc
hoïc seõ thay ñoåi như thế nào?

Học sinh khoâng coøn thuï ñoäng trong lôùp nöõa. Chuùng
seõ hoïc caùch laøm vieäc theo nhoùm ñoàng thôøi cũng seõ
hoaøn thaønh toát coâng vieäc caù nhaân , laøm giaûm
vieäc troán traùnh traùch nhieäm, khoâng chòu hôïp taùc,
cải thieän thaùi ñoä hoïc taäp. Chuùng seõ töï quyeát ñònh
phöông höôùng vaø noäi dung laøm döï aùn nhöng chúng toâi
cuõng cung caáp cho chuùng raát nhieàu nguoàn thoâng tin
ñeå giuùp chuùng ñöa ra quyeát ñònh ñuùng ñaén.

Ñieàu quan troïng laø chuùng toâi seõ lieân heä nhiều vôùi
baïn khi tieán haønh laøm döï aùn. Con baïn coù theå seõ
caàn nhieàu thôøi gian ngoài tröôùc maùy tính ñeå tìm tö
lieäu laøm baøi vaø nhieàu thôøi gian hôn ñeå hoïc nhoùm.
Vì theá trong suoát quaù trình naøy, toâi hi voïng seõ coù
ñöôïc söï uûng hoä vaø ñoäng vieân heát mình cuûa quyù
phuï huynh
Dạy học theo dự án của intel