ANEXA nr.

9 la procedură
CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A FINANŢĂRII PENTRU
CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
( Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu
asupra finanţării)

Subscrisa…………………………………..având datele de identificare menţionate la secţiunea A,
reprezentată legal prin dl/dna …………………………………………….., având calitatea de
………………………………………….... renunţ la
finanţarea pentru categoriile de
cheltuieli prezentate în secţiunea B.
SECŢIUNEA A

Prezentarea agentului economic:

Denumirea agentului economic ….…………………………………………………………….............
Adresa…………………………………………………………………………………………….........
Telefon………………….Fax………………………E-mail……………..………Cod poştal……........
Data înregistrării ………………………………………………………………………………….........
Nr. de ordine în Registrul Comerţului……………………………………… …………………...........
Codul unic de înregistrare…………...…………………………………………………………….........
Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare……………………………………………….......
Nr. Notificare …………………………………………………………………………………………..

Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare …………………………………….......

Reprezentantul legal /împuternicitul agentului economic1
Numele...........................................................
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……

Ştampila

Notă: această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din
activităţi.
1

Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

SECŢIUNEA B
Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

Denumirea activităţii2

Valoarea
finanţării pentru care se solicită
renunţarea ( lei)

achiziţionarea de tehnică de calcul
.........................................................................
.
.........................................................................
.
realizarea unui site pe Internet
achiziţionarea
de cititoare pentru cod cu bare
achiziţionarea
de cântare electronice cu/fără printer pentru
etichetare inclus
achiziţionarea
de aparate de marcat electronice fiscale
achiziţionarea următoarelor maşini, utilaje
şi instalaţii tehnologice
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
TOTAL

2

Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi

SECŢIUNEA C

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul (a)…………………………………………, identificat (ă) cu B.I./C.I. / paşaport
seria………nr……………………….eliberat la data de……………………….., cu domiciliul
în
localitatea………………………str…………..
………………………......nr…….bl…….sc……
ap….sectorul/judeţul……………………………., în calitate de reprezentant legal al agentului
economic……….……………………………………, declar pe propria răspundere că renunţ
( total sau parţial) la finanţarea pentru care am primit acordul de principiu al ANIMMC –
notificare nr……...

Reprezentantul legal /împuternicitul agentului economic3
Numele...........................................................
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……

3

Ştampila

Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful