ఆ శంకర ల

ందర లహ

_____________________________________________________________________
http://www.maganti.org/

1

వహ. ప01ా234ం న5 నమః  గర ాదుా34 . ద&0ణ&ం Rం.org/ 2 . అత ా#GమాాI&ం హహర *ం=&JరDి ప0ణంత<ం L#త<ం ?ా కథమకృత పOణః ప0భవ1 1 త2యాంసం ాంసుం తవ చరణ పంQర హభవం *ంRః సSTనUV *రచయ1 లWాన*కల . ఓంార మర. 8వః శా#9 య:# య భవ1 శక# ః ప0భ*త<ం న =ేేవం ే?@ న ఖలB కBశలః సCంత<మDి .`దూ b లన *I 2 అ*&c&మంతZి# dర deర fUపనగg జh&c&ం =ైతన స# బక మకరంద సు01ఝg .& . గర ాదుా వందన ఐంార ంార రహసయక# ంార గ$%&ర' మ)*భ$.maganti.జలIౌ Sమmాnc&ం దంoాpq మరపO వాహస భవ1 3 _____________________________________________________________________ http://www.ేనం XYః కథమDి సహZ[ణ 0 8ర ాం హరః సం\ైనం భజ1 భZి.&మణk గణSా జన.

భయాy .&0త<ం &త<ం ఫలమDి చ ?ాం{&సమIకం శరణ| లWాc&ం తవ e చరణ&?}వ SపOణ~ 4 హ # ాGమాాధ ప0ణత జన .తUదనః ాణk34మభయవరో ైవతగణః తUstా cuౖ?ాZి ప0కటwత వాxతJనయా .

& 5 ధనుః .&Uం న.‚ऽDి .34గ జన2 పOా c&g భ$. స.&U ర1 నయన లƒ„న వపOoా మ2c&మపంతః ప0భవ1 e 5)య మహ.&U పOరపOమDి €భమనయy .

ే# లబ4bG జగదమనంm‚ *జయ.& ప€ణ& మIే పణత శరచTంద0 వదc& .maganti.ే 6 కUణ. తŠ&D[కః సరUం eమmసు. ధనుాŽణ&V ాశం సృణkమDి దధc& కరతలౖః పOర ా#& ా#ం నః పOరమŠత<ా పOర ‘ిా 7 _____________________________________________________________________ http://www.` మలయమర&‰ధన రథః .org/ 3 .&‹ంŒ &మా కకలభ కBంభస# న న.షCం మ†gU మధుకరమ‡ˆ పంచ *8ఖాః వసంతః ామం.ే ామDికృాం అాంmా.

&U కBలపథం సహ ా0Q పే.org/ 4 .maganti.&.&మణkగృ„ . 8?ాాQ మం=ే పరమ8వ పరంక Sలయాం భజం1 .Iే సుర*టDి ?ాట’ పవృ. అ?ాప ాUం భ$dం భజగSభమధుషp వలయం సUమా.&ః 11 _____________________________________________________________________ http://www.&U సUDి‘ి కBలకBంhే కBహణk 10 చత<›ః కంœ˜™ః 8వయవ1Jః పంచJరDి ప0Jc&nJః శం3రnవJరDి మ$లప0కృ1Jః .ైః ప0పంచం Zించం“ పOనరDి ర ామాnయ మహసః . చత<శT. మc—ऽDి భ$ 0 మIే సకలమDి J.నం కృ.& *హరZ[ 9 సుI&I&ా ా˜™శTరణ యగలాంతUగš.&Uం ధc&ః క1చన R&నందలహg 8 మం మ$లాI&Q కమDి మణkప”Q హ•తవహం Zి' తం ాUIo– ాc} హృమర తమాాశమప . సహ రహZి ప.ే మణkfUD[ 2Lపవనవ“ Rం.సుI& ZింIోర.&Uంశž వసుదల కలాశ 10వలయ 10QఖాJః ారb ం తవ శరణ:ణ&ః పణ.

తUfయం .

సు జడం త?ాాంmాలWQ ప1తమనుI&వం1 శతశః గలేUణ§ బంI&ః కBచకలశ *స0స# Zిచయా హœాy త<0టయ.&0స .&‹ం=ో *గšత దుక©లా యవతయః 13 €ి.maganti.ే మధు €ర &0€µ మధుమ ధుణ&ః ఫణkతయః 15 _____________________________________________________________________ http://www. య&లWౌత<¡ాదమరలలc& యాం1 మన ా తLJర ¢oా£¤ామDి mశ ాయజ పదŸ 12 నరం వg¥యాంసం నయన*రసం నర. * Uఃషటw# ¬ంశV మనZి చ చత<ఃష‘ిp1 ‡­ మయ$ఖాZ[# oామపOప తవప&ంబజ యగ 14 శరజ®¯9.&¡° ±&bం శ8యత జట4²ట మకBట4ం వర .ందరం త<eనm కc} త<ల‡త<ం కŸం&0ః కలCం.&X« &Uష‘ిpశTత<రIక పం=&శదSలƒ . సకృనn .&ం సSnదధ.ౌ షటCం=&శž UసమIక పం=&శదుదQ హ•.&U న.ే కథమDి *ంR ప0భృతయః .&U కథdవ స.org/ 5 .&0ణ స³టwక ఘటwా పOస# క కా .

థకలా .maganti.org/ 6 .&ం భంmర RJః వ=ోJాUmQ¢Ÿ వదనకమలా5ద మధు˜™ః 17 తను=&·యాJZ[# తర ణ తరణk సరణkJః ¢వం సాUమgUమర ణkమSమmాnం స.ర1 యః .ే ‡­ సంతః క1Rదర ణ&stవ భవ“ .ే మన.&U కBచయగమధస# స తదIో హారb ం I&‡­ో హరమe‘ి . *ంR D[0య ాస# ర ణతర శృంmార లహg గxాJాUm›Uదధ1 స. భవంతస త0సదUనహణ Xా¸న నయc&ః సరUXా వXాః క1 క1 న mgాUణ గణkాః 18 మఖం ¹ందుం కృ. స సదః సం€భం నయ1 వS.&ం రంజనమ¶ 16 స*“0JాU=&ం శ8మణk 8లాభంగ ర RJః వ8c&&J ా#Gం సహ జనS సంRంతయ1 యః .కŸం&0ణ&ం =ేతః కమలవన బ4లాతప ర Rం భజం. స కా# ా?ాc&ం భవ1 మహ.& ఇత1 లఘ 10లW»మా± భ0మయ1 రŸందు స# నయmా 19 _____________________________________________________________________ http://www.

` దధ1 పరమా)½ద లహg 21 భ?ాS తUం &Z[ మ‡ *తర దృ‘ిpం సకర ణ&ం ఇ1 L#త<ం ?ాంఛV కథయ1 భ?ాS తUd1 యః .&Uమాధ. స సాCణ&ం దరCం శమయ1 శకBం.ే# eమకర8లా మ$#dవ యః . శZి Sజ ాయజ పదŸం మకBంద బ0„.ంద0 సు³ట మకBట 2ాÁతప& 22 తUయా హృ.&Iప ఇవ జUరపO½oాpV దృoాp9 సుఖయ1 సుI& I&రZిరయా 20 తటwలƒ½ ఖా త2Uం తపన శ8 ?uౖXాUనరమ‡ˆం Sషణ&¾ం షణ&¾మపOప కమలాc&ం తవ కలాం . యేతy తUదూ 0 పం సకలమర ణ&భం 10నయనం కB=&34మానమÂం కBటwల శ8 చూh&ల మకBట 23 _____________________________________________________________________ http://www. తైవ తUం తZÀౖ.ట?ాం మృతమలమా‡­న మన ా మ)ంతః పశం.maganti.¼రం“మంmQభః ¼రణ SకBర ంబ4మృతరసం హృ .org/ 7 . మ)ప&.&U ?ామం వపOరపతృD[# న మన ా శgారb ం శం3రపరమDి శంQ హృతమభ$y .

జగతá.& „.& .ే 1రసు‹రUV ఏతy సUయమDి వపOgశZి# రయ1 . *తంf0 మా„ంf0 *త1రDి సం¶šత దృXా మ)సం)QऽZి.& హరవ1 ర ద0ః Äపయ. స& ప”రUః సరUం తదమనుగృ)¾1 చ 8వ స# ?ాజÆÇమాలంబ Äణచšత‰ః భ$ 0 ల1క‰ః 24 త0యాణ&ం ే?ాc&ం 10గణ జS.V *హర1 స1 తUతC1ర .&CోదUహన మణkDీఠస Sకటే Zి' .ే శశUను.ే I&.కBšత క‚త# ంస మకBట4ః 25 *ంRః పంచతUం వ0జ1 హాLn1 *ర1ం *c&శం »c&XË భజ1 ధనో యా1 Sధన . తŠ& e తU.&c&ం తవ 8?} భ?}y ప”జÆ ప”జÆ తవ చరణ‰ా *రR.

రCణ దృXా సపా పాయస# వ భవత< యc}.maganti.&. 26 జL జలCః 8లCం సకలమDి మ&0 *రచc& గ1ః ా0ద€ిణ కమణమశc&&హ•1 *Iః . ప0ణ&మః సం?}శః సుఖమÌలమా.org/ 8 . *లZిత 27 _____________________________________________________________________ http://www.

సుI&మా ాUద ప01భయ జా మృత< హణ§ం *పదం.ేష< ప0సభమపయాతస భవనం భవ ాభ.&JÎఘృణkJరణkమా&JరJ. పOనస# GSnరŽంI&దÌల పOర oా˜' Ïక ఘటc& సUతంత0ం . కాలం యy €QUలం కబšతవతః ాలకలc& న శం3స# నూ.ే తంత0ం €ి1తలమ?ా“తరద 31 _____________________________________________________________________ http://www.ై¬ః సకలమ1సంI&య భవనం Zి' తస# త# y Zిb ప0సవ పరతం.maganti.ే *X«U *I శతమఖా& *షదః . ప0ణst‘[U.లం తవ జనS .&టంక మeమా 28 ¼gటం ?uౖంచం పహర పOరః ˜™టభJదః కœ‚Q :ట’Q సÍ లZి జe జం34 మకBట . ¼మాశTరం తస 10నయన సమృb ం తృణయ.org/ 9 .` మ)సంవా#mnUరచయ1 2ాజన *I 30 చత<ః షoాp9 తం.ై¬ః ప±ప1ః .ే .ే 29 సUేదూ›.&Uమహd1 స& 34వయ1 యః .` S‘[?} S.&'c} తవ పజc—# ¼Uజయ.

‚ హంసః శకస#దను చ పా మార హరయః .&.నమనఘ . తUstవ ాU. భజం1 .&.org/ .ం 10తయdదమాౌ తవ మc— nI&‡ÐÑQ S.&¡రŠరZి తUమాపస# Gం భ$dస# G‡ పణ.రం ‰Sం ల€.ైః 33 శgరం తUం శం3ః శ8 deర వ€ర హ యగం త?ా. అతః X«షః X«‘ీతయమభయ ాI&రణతయా Zి' తః సంబంIో ?ాం సమరస పానందపర‰ః 34 మనస# Gం ?@మ తUం మర దZి మర .&యాం న e పర .ే వా¾Z[# తవ జనS c&మావయవ.&Uం Rం.ే SరవI మ)3గ రZిాః .&మణk గణSబ&bÄ వలయాః 8?ాmౌn ÒహUంతః సురJఘృత I&ాహ•1 శ.నం పణమ‡త<ం *శU వపOoా R&నం&ారం 8వయవ1 34?}న ¹భృ‘[ 35 _____________________________________________________________________ 10 http://www.నం మc} భగవ1 న?ా.maganti.&.& భజం.8వః శ¼#ః ామః €ి1రథ ర*ః త¼రణః స.& 32 స. అ¶ హృలƒ½ ఖాJZి# సృJరవ ాc}ష< ఘటw.

&ం మానసచర .org/ .&ంతాbGం. య&లWQ లWాV దహ1 మహ1 :ధ కš. యమాాధV భా#9 ర* శ8 ±Œc&మ*ష‡­ SాలWQऽలWQ Sవస1 e 34లWక భవc} 36 *±ౌb .ే# ోoాž గణమÌలమద›9ః పయ ఇవ 38 తవ ాUIo– ాc} హ•తవహమIo– ాయ Sరతం త¶hే సంవర# ం జనS మహ“ం .ే ±దb స³టwక *శదం ?@మ జనక 8వం Z[?} ేŸమDి 8వసమాన వవZి.లy సం*త‹మల మకరంైక రZికం భజQ హంసదUందUం ¼మDి మహ. య&లాాదoాpశ గణkత *& పణ1ః య&ద.త?ాజÆÇచకస'ం తపన శ8 :టw దు1ధరం పరం శంభం వంే పdšత ారÓGం పరR.& .maganti.& .& యాం. య‰ః ాం.&ం చ సమయా .ే దయాా¢Õ యా దృ‘ిpః 88రమప=&రం రచయ1 39 _____________________________________________________________________ 11 http://www.&ః శ8¼రణ ారÔప సరణ|ః *ధూ.& *లస1 చ:gవ జగ“ 37 సమ2.

&34మదయ *Iమ¢ శ దయయా సc&Š&34ం జజQÇ జనక జన2మy జగద 41 ఇ1  .&ండవ నటం .తటwతUంతం శా#9 1dర పపంŠ సు³రణయా సు³రc&nc& ర. ఉ3434st.&nభరణ పణేb ంద0ధనుష . తవ Xామం stఘం కమDి మణkప”˜™క శరణం S‘[?} వర¥ంతం హరdeర తప# ం 10భవన 40 త?ాI&Q మ$లƒ సహ సమయయా లాసపరయా న?ా.నం మc} నవరస మ).&.

maganti.ందరలహాం ఆనందలహాఖః ప0థ534గః సమాప# ః _____________________________________________________________________ 12 http://www.org/ .

యfయం .ే »ర#య1 యః .ైా.ణkకతUం గగనమణkJః ాంద0ఘటwతం ¼gటం .ేంfవర వనం ఘనZిnగb శ½ ľం RకBర SకBర ంబం తవ 8?} . స 2hేయ=&·యాచు·రణశబలం చంద0 శకలం ధనుః XYc&Zీరం ¼d1 న SబI&n1 Iషణ& 42 ధుc—త< I&Uంతం నసు#šతదš.గ.ే ెØమం eమmసు.

రభం సహజమపలబbం సుమన L వసంతZి.V మc} వలమథన ?ాట’ *టDిc& 43 తc—త< €Qమం నస# వ వదన .

ందర లహg పg?ాహ L0తః సరణkవ Zీమంతసరణkః . వహం“ Zిందూరం ప0బలకబg 34ర 1dర Uoాం బృంైరŽంfకృతdవ నŸc&ర‹ ¼రణ 44 అాలౖః సU34?ాదš కలభ సJరల˜™ః పgతం .maganti.V దశనర R ¼ంజల‹ ర RQ సుగంIౌ మాదం1 స. *పాస c& ాదుభయమDి సంభ$య చ dథః సుI&లƒపసూ1ః పణమ1 ాా eమకరః 46 _____________________________________________________________________ 13 http://www.ధుšహః 45 లలాటం లావణ దు1 *మలమా341 తవ యy U“యం తన. దరZ[.Q యZి.org/ .ే వక# Ùం పహస1 పంQర హ ర R .c} మకBటఘటwతం చంద0శకల .ర దహన చ\ర.

ేః ప0:‘[– మo. ధనుర.c} స?}తరకర గృతం ర1ప.భ0?Ú భmQn ¼ంRž భవన భయ భంగ వసSS తUf‡­ c}.&034ం మధుకర ర R34ం ధృతగణ .

ౌ దృoాpG తవ నవర ా ాUద తరలÜ అసూయా సంసాÝదšక నయనం ¼ంRదర ణ 50 _____________________________________________________________________ 14 http://www. అమంచం.ే దృ‘ిpర¢రదšత „మాంబజ ర Rః సమాధ.ే# సంI&ం వస Sశ‰రంతరచg 48 *Xాలా కలాణ§ సు³టర Rర‰I& కBవల‡ÐÑః కృాI&ాI&ా ¼మDి మధుా3గవ1ా .maganti. అవం“ దృ‘ిpZ[# బహ•నగర * ా#ర *జయా ధు0వం తత# c&nమ వవహరణ ‰mా *జయ.కతయా 10యామం ?ామం .ే సవ తవ నయనమా‹త.p చ స' గయ1 Sగ$%&ంతరమst 47 అహః సూ.ే సృజ1 రజ2c&యకతయా .org/ .ే 49 కŸc&ం సందర› స# బక మకరంైక రZికం కట4Ä ?ా€Qప భ0మరకల3Û కర¾ యగల . తృ“యా .

హాe3 x.యవ“ .& సరZిర హ .8?} శృంmాాా¢Õ తతరజc} కృత¡°పా స‚oా గంmాయాం mశచ.ే *స.

maganti. నదః XËణà గంmా తపనతన‡­1 ధు0వమమ త0యాణ&ం “ా'c&మపనయZి సం3ßదమనఘ 54 _____________________________________________________________________ 15 http://www.ే మ‡ జనS దృ‘ిpః సకర ణ& 51 గ. పOనః స0షp <ం ే?ాV దు0eణహర &0నుపర.ై¬వర¾ 9ం వ1కత ¸లాంజనతయా *341 తUc}nత0 10తయdద¶Xాన ద‡.34గ జన2 సÞష< Z[.ై¬Qn.ై¬రర ణ ధవల Xామ ర RJః .&0ధరప1 కBలWత# ంస కšQ త?ాకా¾కృషp స.ే0 m‚.org/ .ా .ణk దధ“ పOాం 3ßత# <8Tత# ప0శమ రస *&0వణ ఫలƒ . ఇst c}.ే .&V రజః సతUం ¹భ0y తమ ఇ1 గణ&c&ం త0యdవ 53 ప*“0కర #ం నః ప±ప1 పాIfన హృద‡­ దయా d.ే కా¾భర¾ ం గర త ఇవ ప€µ.రశర *లాసం కలయతః 52 *భక# .

oాజƯతం జగదమX«షం ప0లయతః ప.org/ .maganti.ే ా¸యగలమగాజన తన‡­ న Qoామాధ. అc}c&యం ధc— భవ1 న చ .ే# కBసుమశర :దండకBత<క .` eమకరః 57 అాలం .& వc} ?ా హQ.ే .&హ•ః సం. 1రTc— యత0 శవణపథమల½ ంఘ *లసV అాంగ ?ాసంm‚ శ1 శరసంI&న Iషణ& 58 _____________________________________________________________________ 16 http://www.ే )Sయ.9 ?ా సమకర Sా.oా34ం ప0లయమదయం యా1 జగ“ త?}.& S¸యం.&0త<ం శంQ పహృత Sstoాస# వ దృశః 55 త?ాపQ¾ కQ¾ జపనయన DÀౖ±న చ¼.SstoLc}.`‡­ SయతమSstoాః శఫాః .` ధరణkధర ాజనతన‡­ . ఇయం చ రŽదb చ·ద పOటక?ాటం కBవలయం జ)1 ప0తÑ[ S8 చ *ఘటయ ప0*శ1 56 దృXా &0áయ ా దరదšత 2లWతCల ర =& దŸయాంసం fనం సnపయ కృపయా మామDి 8?} . తUదుc}.

థ రథ .ే .&‹˜™ # ా˜™ః ప01వచనమాచషp ఇవ . 59 సరసU.&ః సూ¼#రమృతలహg ౌశలహgః Dిబం.&ః శాUణk శవణ చులBా34మ*రల . చమ.సు³రదÝ ంh&3గ ప01ఫšత . యమారÔహ దు0హతవSరథమQ‹ందు చరణం మ)Ÿ‚ మారః ప0మథపత‡­ సÁ¯ తవ.ే 60 అ .&‹ర Xా½ఘాచšత 8రసః కBండల గణà ఝణ.&టంకయగలం చత<శTకం మc} తవ మఖdదం మన.

వహతంతర .కమRత . c& ావంశసు#eన m వంశ ధUజపటw తUf‰ c}fయః ఫలత< ఫలమ ా.&# ాం బeరDి చ మా#మణkధరః 61 ప0కృ.&ऽऽరా#యాస# వ సుద1 దంతచ·దర =ేః ప0వ€Q ాదృశం జనయత< ఫలం *దు0మల.org/ .ా#ః 88రకర SXాUస గšతం సమృ&b9 య.maganti.& . న ¹ంబం తŽంబ ప01ఫలన ాmాదర ణkతం త<లామI&‚ఢãం కథdవ *లజQ¯ త కలయా 62 _____________________________________________________________________ 17 http://www.

యదmాZీ  c&యాః స³టwక దృషదచ·చ·*మ‡ˆ సరసU.ె# äశTంh&ంశ 10పOరహర Sా. తf‡ÐÑా.&నపహృత 8రZÀ# åఃä కవRJః Sవృ.&ంXËరమృత లహgమామ½ ర చయః Dిబం1 సUచ·ందం S8 S8 భృశం ాంÁకIయా 63 అ*Xాంతం పత<ర Ýణగణ కŠ&stÂడనజా జాపOషC=&·యా తవ జనS Á)U జయ1 ా . అతZ[# .ే స# Gయారబßb వకB#ం చšత8ర ా ాధువచc} .ే మాతస# వ వదన .&ంబ$ల కబలాః 65 *పం=& mాయం“ **ధమప&నం ప±ప.org/ .&ం చ:ాణ&మాZీద1 రసతయా చంచు జhిమా .&¡° జÆలం తవ వదన చంద0స Dిబ.maganti.&U ై.& మ$#ః పణమ1 మాణkక వపOoా 64 రణ| Á.తజ®.ధు˜™రపలDిత తం“0కలర?ాం SజÆం Ÿణ&ం ?ాణ§ Sచులయ1 =ోలƒన Sభృత 66 _____________________________________________________________________ 18 http://www. *XాఖQంో0D[ంై¬ః శ8*శద కరÔCరశకలా *¸యం.ల *మఖ˜æః .Zి.

ే  కథంారం బ$ 0 మస# వ చుబకమ†పమ రeత 67 భజÆX«½oాSnతం పOరదమ‡త<ః కంటకవ“ తవ mg?  ా ధ.కాmQణ సCృషp ం త<eనmణ& వత¡లతయా mX«c—దస# ం మహ•రధరాc&కBలతయా .ే c&c&*ధ మధుర ాmాకర భ?ాం త0యాణ&ం mామాణ&ం Zి' 1 Sయమ Zీమాన ఇవ .ే# మఖకమలc&ల 8యdయ .ైక SపOణ| *?ాహ ?ానదb ప0గణగణ సంఖా ప01భవః .ే  69 మృణ&¸ మృfUc&ం తవ భజల.& ాలాగర బహ•ల జంబ4లమšc& మృణ&¸లాšతం వహ1 యదIో )రల1ా 68 గలƒ QఖాZి# L0 గ1 గమక mg. కరmాహం శం3ర .ఖమకBరవృంతం mసు. *ాజం. సUతః X«U.&c&ం చతసృణ&ం చత<›ః .

ందరం సరZిజభవః .

org/ . నఖQభః సంత0సV ప0థమ మథc&దంధకLః చత<ా¾ం ా¥ణ&ం సమమభయ హ ా#రCణ Iయా 70 _____________________________________________________________________ 19 http://www.maganti.#1 వదcuౖః .

య&లWాశంాకBšత హృద‰ )సజనకః సU కBం3Û „రంబః పమృశ1 హZ[# న ఝటw1 72 అమ$ .ే వ€జÆవమృతరస మాణkక కBత<. కయాR&U ామం భజత< కలయా హంత కమలం య »డల½ €.ైరnవనšన ాగం *హస. చరణ తలలా€µరస చణ 71 సమం ే* స‹ంద Uపవదన Dీతం స# నయగం తేవం నః ఖQదం హరత< సతతం ప0సుnతమఖ .ే ాం1ం కథయ కథయామః కథమst .నఖాc&మో.&ం కాణ&ం .

న సంేహసCంో నగప1 ప.ౌ య ా.&Q మనZి .org/ .&ం ప0.ౌ . కB=&3m‚ ¹ంబ4ధరర RJరంతః శబš.maganti.ే 74 _____________________________________________________________________ 20 http://www.&ప?ాdXాం పOరదమ‡త<ః »# dవ .ద*త వధూసంగ రZిౌ కBమాావ&Dి Uరదవదన ౌంచదలcÚ 73 వహతంబ స# ంబßరమదనుజ కBంభప0కృ1Jః సమారబ4bం మా#మణkJరమలాం )రల1ా . Dిబం.

దయావ.& దత# ం ద0*డ8±ా ాUద తవ యy కŸc&ం .తవ స# నం మc} ధరణkధరకc} హృదయతః పయః ాా?ారః పవహ1 ారసUతdవ .

సమత# .0%&c&మజS కమ2యః కవ‡.& 75 హర:ధ జÆUలావšJరవ¸%ేన వపOoా గxQ .ే c&xసరZి కృతసంm‚ మనZిజః .

ే ¹ల&Uరం ZిేbÝశ నయc&c&ం *జయ.&‹šంf తనుతరతరంmాకృ1 8?} కృX« మIే ¼ంRజ¯ నS తవ య&›1 సుIయా .ే½ gలాmారం ¼మDి తవ c&JÝసు.ే తవ జనS ‚మావš1 76 యేత.org/ .ే 78 _____________________________________________________________________ 21 http://www.& కలా?ాలం కBండం కBసుమశర.దచల తన‡­ ధూమల1ా జన ా#ం జÆ2.' త ా. ర.maganti.ేజ®హ•తభజః . *మా¢దc—నం కBచకలశ‰రంతరగతం తనూ భ$తం ?@మ ప0*శవ c&Jం కBహణ§ 77 Zి' ‚ గంmావర# ః స# న మకBల‚మావšల.

Rరం .ే *IజÇ Q జÆను34ం *బధ కకBంభ దUయమZి 82 _____________________________________________________________________ 22 http://www.ే మధస త<0టwత తటw2 “ర తర ణ& సమావ ా' Z[' 5n భవత< కBశలం Xç™లతన‡­ 79 కB=ౌ సదః ZిUదత# టఘటwత క©ాCసJదుౌ కషం. అతZ[# *Zీ# ‚¾ గర రయమX«oాం వసుమ“ం Sతంబ ా0mా›రః స' గయ1 లఘతUం నయ1 చ 81 కgం&0ణ&ం ±ంh&V కనకకద¸ ాండపట¸ం ఉ3434మ$ర 34మభయమDి S¯త భవ1 .&#34ం పత<ః ప0ణ1 కœc&34ం mసు.org/ .Q#ాng 1లక శన˜™స# ుq టత ఇవ .లƒ కనకకలXా3Û కలయ.&0త<ం భంmాదలd1 వలగnం తనుభ?ా 10I& నదb ం ే* 10వš లవలWవš½ Jవ 80 గర తUం * ా#రం €ి1ధరప1ః ారU1 SజÆy Sతంబ4&R·ద తU‡ హరణరÔD[ణ SదIే . తవ .ౌ ోరÔ.maganti.SసరÝ €ణస స# నతటభQణ క½ మÒoL నమనూ.& . సువృ.

ే దశశరఫలాః ాదయగ¸ నఖాగచ·&.&ః  83 ±“c&ం మ$ాbc— దధ1 తవ యౌ X«ఖరతయా మమాD[. అసూయతతంతం యదJహనc&య సCృహయ.maganti.šతవ.ే పêc&¶Xానః ప0మదవనకంQšతర?} 85 మృoా కృ.ే *షమ*8ఖ® బ4ఢమకృత .ే . య‰ః ాదం ాథః ప±ప1 జట4²ట తటw2 య‰ా½€µ ల€.ే Sషంmౌ జంáè . యదmQ దృశం. Rాదంతః శలం దహనకృతమనూ.రర ణ హచూh&మణk ర Rః 84 న5 ?ాకం బ$ 0 5 నయనరమణ§యాయ పద‰ః త?ాZÀౖ.ౌ మాతః 8రZి దయయా Iేe చరణ~ .ే .&డయ1 .పాజQత<ం ర ద0ం Uగణశరగౌ› mసు.& త<లా:టwా‹ణéౖః ¼š¼šత¶XానపOణ& 86 _____________________________________________________________________ 23 http://www.నః సురమకBట Xాణéౖక S8.org/ . దUం&Uయ సు³టర Rర ాలక# కవ.&U m‚త0సÍలనమథ ?uౖలÄ నdతం లలాటే భా#రం చరణకమలƒ .

ే చంhి చరణ~ .ౌ సమ‡c&ం స‚జం తU.ే »# gc&ం ప0పదమపదం ే* *ప&ం కథం 2తం స›ః కœన కమœg కరCర త<లాం .ౌ 89 ద&c} fc}భః 8యమSశమాXానుసదృం అమందం .&Cౌ జనS జయత8Tత0dహ ¼ 87 పదం .&ం దే3 0  భ&0ం 8యమSశమ)nయ దద.eమా2 హంతవం eమm S?ాZÀౖకచత<ౌ SXాయాం S&0ణం S8 చరమ34mQ చ *శౌ . వరం ల€. ఫలాS సUఃZ[' భః ¼సలయకాmQణ  దద. కథం ?ా బ4హ•34మపయమనాలƒ పOరJ& య&&య నస# ం దృష దయమాc}న మన ా 88 నఖ˜æాnకZీ# ¬ణ&ం కరకమల సం:చ శ8Jః తరÔణ&ం ?ాc&ం హసత ఇవ . ాత0ం 8యమ1సృజం.

ë¯ వః కరణచరణః షì చరణ.& 90 _____________________________________________________________________ 24 http://www.org/ . త?ాZి.ందర ప0కరమకరందం *¼ర1 .maganti.ం&ర స# బకసుభmQ యాత< చరణ| Sమజ¯ న.న.

అతస# Gో›mQన ప01నdదం క#కBహరం *Iరԛ‰ భ$‰ S¹డయ1 నూనం తవ కృ.&Z[# మంచతUం దు0eణహర ే0శUరభృతః 8వః సUచ·=&·యా ఘటwత కపట ప0చ·దపటః .ే 94 _____________________________________________________________________ 25 http://www.maganti.&#¬త<ం శం3ర¯ య1 కర ణ& ాRదర ణ& 93 కలంకః కసూ # g రజSకర¹ంబం జలమయం కలాJః కరÔC˜™ర.పదc&స »h& పచయd?ారబbమనసః సÍ లంతZ[# ఖQలం భవనకలహం ా న జహ1 .ే# దృషదుపలXË34 కBచతటే .org/ .ే 91 గ. అతZ[# oాం 8€µం సుభగమణkమంëరరణkత చ·లా&చ€µణం చరణకమలం =&ర చ. తUfయాc&ం 34 ాం ప01ఫలనాmార ణతయా శgg శృంmా‚ రస ఇవ దృXాం ోmb  కBత<క 92 అాలా QX«ష< ప0కృ1 సరలా మందహZి. భృశం త2U మIే పృథుర రZిజÆ‚హ*ష‡­ జగ.రకతకరండం S¹hిత .ే 8goా34 R.

&U తవ స1 స“c&మచరst కB=&34మాసంగః కBరవకత‚రపసులభః 96 mామాహ•Q¢Ÿం దు0eణగృeణ§మాగమ*ో హQః ప“nం ప&. ప0కృ. తŠ& „.ం హరసహచgమత 0 నయా .&ః శతమఖమఖాః Zిbమత<లాం తవ &U‚ాంతZి' 1Jరణkమా&Jరమాః 95 కలత0ం ?uౖI&త0ం క1క1 భజం.మe‘ి 97 క& ాలƒ మాతః కథయ కš.&లక# కరసం Dిబßయం *&g' తవ చరణ SQ¾జనజల .& మ$ాc&మDి చ క*. త<gయా ాDి తUం దురIగమSఃZీమమeమా మ)మాయా *శUం భ0మయZి పరబ0హ.ే 2.ే న కవయః 8‰ ే?ాః : ?ా న భవ1 ప1ః ˜™రDి ధcuౖః .&ంబ$లరస.ే# ?ాణ§మఖకమల.ేరంతః పOరమZి తతస# GచTరణ‰ః సపా మా& తరలకరణ&c&మసుల34 .maganti. మ)ేవం e.&ారణతయా క& ధ.& 98 _____________________________________________________________________ 26 http://www.org/ .పOాా.

& ల€µ.9 *Iహసప.ేశTంో0పలజలల?uౖరరí9 రచc& .ే ర.ేః ా1వ0తం 8Šలయ1 రstణ వపOoా .`n *హర. సU»‡ÐÑరం3Jః సšలSI .సరసU. Rరం ëవc}nవ ÄDితప±ాశవ1కరః పానం&Jఖం రసయ1 రసం తUద›జన?ాV 99 ప0fపజÆUలాJ¢వసకర 2ాజన*Iః సుI&సూ.

eతకరణం తUfయాJాUm›స# వ జనS ?ా=&ం సు#1య 100 ఇ1 శంకా=&ర *రR.& .

telugu saundarya lahari.ందరలహg సమాప#  ఎక‹డ‡c& తపïలB కనపhి.maganti. Adi Sankaracharyula vari Saundarya lahari. saudaryalahari telugu lo.ే దయ.org/ . Adi Sankaracharyula vari Soundarya lahari _____________________________________________________________________ 27 http://www. Soundaryalahari in telugu.` సద¢మS *నnపమ Keywords: Adi Sankara Soundarya Lahari.

org/ .maganti._____________________________________________________________________ 28 http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful