daily_kagga's LiveJournal - allposts

Page 1 of 29

daily_kagga's journal

[456] 2006/12/17 19:54:00
Reputation
అనನ್ದాతురಕಿంత నನ್ದాతుర ౕಕಷ್ಣ್ ।
నನ್ದాతురಕಿంత ಹెణుಣ್గంಡెూలవು ।।
మనನ್ಣెయ ದాహ ౕ లಲ್కం ౕಕಷ್ಣ್తమ ।
నుನ್వುదದాతಮ್వನె మంకు మಮ್ ।।
There is in Man craving for food, but more so for wealth.
There is in Man craving for wealth, but more so for carnal pleasure.
What surpasses even that, however, is craving for reputation:
That devours his soul! --Mankuthimma

[554] 2006/12/18 09:33:00
Experience
అనుభవద ಪాಲెూళು ಚారమంథనವాಗె ।

కుం ాననవ ౕతవದె సుఖదం ।।
ಗಿ
ౕదు పುసತ್క ాన నನ್నుభవವె ।
నಗె ధరుమద ౕప మంకు మಮ್ ।।
Your experience is milk. Churn it with your faculty of discretion
To beget the cream of wisdom. That is what makes living pleasurable.
Even parrot can have book-knowledge! Know that your experience alone
Is your guiding light. --Mankuthimma

[835] 2006/12/19 09:01:00
Samsara

తರ್ స పುతರ್ బంధు బళగవದెలಲ್ ।
కరుమదవತారగಳెೂ ఋణలತెయ గుರెూౕ ।।
కు యನాಗಿ
నನ್ ಕా డువ సంಸార ।
వು ಮా ಯా ౕತెూౕ మంకు మಮ್ ।।
Your enemy, friend, wife, child, your kith and your kin -- these are all
Avatars of your karma. They are the new leaves in your plant of debt. [1]
The samsara that makes you a sheep and protects you
Can be the devil that takes you as sacrifice! --Mankuthimma
-[1] Your contacts are a consequence of your past actions. They are here because you owe them something. (See Doctrine of
Karma)

http://deep.syminet.com/kagga.html

10/13/2010

daily_kagga's LiveJournal - allposts

Page 2 of 29

Note the metaphor of plant of debt ("rnalathe") as a creeper that is tied to you and grows with you.

[1210] 2006/12/20 22:15:00
Food
ఇందు మదుವెయ హబಬ್ ನాಳె ವైకుంఠ

ఇందు మృಷాಟ್నನ್ సుఖ ನాಳె ానನ್ ।।
ఇందు బ యుపವాస ನాಳె ಪారಣె ంతు ।
సం రువುదనನ್ఋణ మంకు మಮ್ ।।
A wedding feast today, a funeral lunch tomorrow.
A lavish treat today, as alms to your begging bowl tomorrow.
A fast today, a feast tomorrow.
Thus does Fate spread your food across many givers. --Mankuthimma

[1414] 2006/12/22 08:51:00
Life
రు రుಗಿ ತెూళలువುదు
దనನ್వುణుಣ್వುదు ।
ರెదు ౖమರెయువುదు హలಲ್ ಕಿ యువುదు ।।
మర ಕెూరಗాడువುదు ಕెరళುవುదు నరళುవುదు ।
ఇర ದెౕನెూణరగಳె మంకు మಮ್ ।।
To stray about and tire. To beg and feed oneself.
To brag and act in conceit. To simper and fawn.
To wilt and whine; to be furious; to be miserable:
What is this living but a child's antic! --Mankuthimma

[1756] 2006/12/22 08:54:00
Happiness
ಮౌనದెూಳెೂ ಮా ನెూಳెೂ ಹాసಯ್ದెూಳెೂ ಹా ನెూಳెೂ ।
ಮానవం పರ್ణయದెూಳెೂ ౕర జయದెూಳెೂ ।।
ఏನెూౕ ఎంತెూౕ సಮాಧానగళనరసు హ ।
ನానందವాతಮ್గుణ మంకు మಮ್ ।।
In silence, in gossip, in humour, in music,
So also in love, in bravery and victory;
In all these and more does Man seek peace and joy.
But happiness is within the soul! --Mankuthimma

[1975] 2006/12/23 09:35:00

http://deep.syminet.com/kagga.html

10/13/2010

daily_kagga's LiveJournal . And now.allposts Page 3 of 29 Old and new ಹెూస గురు హಳెಬెౕరు కూ రలు మర ಸెూగసు । ಹెూసయుಕಿತ್ హಳెతతತ್ವ್ದెూడగూಡె ధమರ್ ।। ఋ ವాకಯ್ದెూడನె ానకಲె ౕళ ಸె । జసవು జన ౕవనಕె మంకు మಮ್ ।। New leaves and old roots are what makes a tree magnificent. The donkey that is you dances! --Mankuthimma [2454] 2006/12/25 08:41:00 Kith and kin ఇంಗಿత ాన లಲ್ద బంధు ప ವార । హంಗಿసువ ఛలవುళಳ್ స పುతರ್సఖరు ।। బంಗారద చుಚెಚ್ ంగరద ಬెూಟెಟ್నువ । మంగబు ಧ್య జనరు మంకు మಮ್ ।। Relatives who do not understand your personality.html 10/13/2010 .syminet. Family and friends who look upon you with derision. --Mankuthimma [2256] 2006/12/24 09:21:00 Providence ఋణద మూಟెయ ಹెూ పೂವాರ್ ರ್తద హు య । కు ಕెయ నನ್ ಕెూరళను ಗಿదు యు ।। తృణద క ಡ್య ముంದె ದాಶె ತెూౕరు ರె । కు వ ಗాదರ್భ ౕను మంకు మಮ್ ।। A sack of arrears is loaded on its back. Are foolish people who would call it pretty If you pierced your nose with a splinter of gold! --Mankuthimma [2713] 2006/12/26 08:53:00 Counsel వ సు ಕెల ಭారగళ స సు ಕెల ನెూౕవುగళ । పರ್హ స గళ తు యుకತ್గళన తు ।। మ య ನాటక ౕం మన టుಟ್ కు కు దు । హ ಸాತాಮ್లయ మంకు మಮ್ ।। http://deep.com/kagga. It would be for the benefit the humanity. tied To its neck by Providence for its past debts. as Providence lures it with a blade of grass. New knowledge and old principles meld to become dharma. If wisdom of the sages can blend with the new sciences.

And revel within yourself. But when it catches a new smell. Fate has planted jealousy in Man. quash some of your foes. always act mindfully.syminet. --Mankuthimma [3198] 2006/12/28 10:35:00 Jealousy ಹెూಟెಟ್ ందర రగಳె ಸాలದెంದెౕನెూ । ಹెూಟెಟ್ಕಿ ಚ್న ಕಿ య ನె ಟ್హను నరನెూಳ್ ।। ಹెూಟెಟ್తుం ద ತెూౕళ మలಗಿౕతు ౕం పరర । ಟ್సుత కరుబుವె మంకు మಮ್ ।। As if hunger itself is not vicious enough. it runs after it! Likewise is this mind. --Mankuthimma [3062] 2006/12/27 08:58:00 Volatility ಶాವ್న ಪెಪ್య ౕಲె మలಗಿరలు పೂ ರ್క । ాన పಶాಚ್ತాತ್ప శుభ ంತెయంತె ।। ఏನెూ ವాసನె ౕసలదు ಹా ధుముకువುదు । ಮానవన మనసంతు మంకు మಮ್ ।। A dog that is lying on garbage may happen To think of its past lives and repent for it. everyone wants to advise: Until they come to face a crisis in life. In this drama called life.html 10/13/2010 . A wolf that has feasted will fall asleep. Biding for time. But You will look at others and envy them! --Mankuthimma [3467] 2006/12/29 13:52:00 Advice సవರ್రుం ಸాధుగಳె సవರ್రుం ಬెూౕధకರె । ౕవన ప ౕ ె బం రు లువనక ।। ಭావమమರ್ంగಳెౕళುవವాగ తళ ంద । ದెౕవರెౕ గ ಯాగ మంకు మಮ್ ।। Everyone is a saint. bear some sorrows.daily_kagga's LiveJournal . Then. An emotional storm arises from deep within.com/kagga. God alone is the resort then! --Mankuthimma http://deep.allposts Page 4 of 29 Bear some stress.

A flower in his wife's braid makes a young man happy.allposts Page 5 of 29 [3696] 2006/12/30 10:33:00 Variety ಗಿడ నగు రువ హూ పರ್కృ సఖ ಗె ಚెంద । మడ ము రువ హూ యువకంಗె ಚెంద ।। గు ళಗె ಕెూడువ హూ ದె◌ృవభకತ್ಗె ಚెంద । ಗాసు హూవళಗె మంకు మಮ್ ।। A flower on a plant makes the naturalist happy. Let there be restraint in emotions. Let there not be excesses anywhere. in indulgence.syminet. --Mankuthimma [4554] 2007/01/02 10:01:00 Detachment మృతన సంಸారకಥె శవವాహక ಗెౕಕె । స యు ಗెూౕ డ ಸా గను ಬెూ ಬ್డ ।। తమన గ ಟ್ ಕెూంಡెూయుಯ್ హరవరు । http://deep.html 10/13/2010 .daily_kagga's LiveJournal . this poor soul Seeks a bosom friend. Let your speech be truthful and pleasant. --Mankuthimma [4223] 2007/01/01 09:14:00 Temperance ಮ್త ర వదనద ಕಿ ಗె ಕెౕ స ర । త ర వచనద ఋతవ డ ర ।। త ర మన నుದెವ್ౕగద ಭెూౕగద । అ ಬెౕడವె ಲ್యుం మంకు మಮ್ ।। Let there be a soft smile on your face. A flower that bedecks his God makes a devotee happy. A penny makes the florist happy.com/kagga. Let alone any divine being. --Mankuthimma [4028] 2006/12/31 19:54:00 Companion ಕా రుರెూಳాగస ತాರె నూ ದెದ್ౕను । ದా గన కಣెಗ್ ಬెౕಕెూందు మನెಬెళకు ।। దూరದా ದైవవం ర ಮానుషసఖన । ಕెూౕరువುదు బడ ౕవ మంకు మಮ್ ।। So what if the night sky has a million stars? The weary traveller looks for the lights of a dwelling.

html 10/13/2010 .syminet. but within. disinterest [in its outcome]. In music. --Mankuthimma [5145] 2007/01/05 08:30:00 Yogi ಕాಗెయుం ಕెూౕಗಿಲెయు ంದె ౕಲెూನ್ౕటಕెಕ್ । ౕಗಿయుం సంಸారಭెూౕಗಿ ౕ ಹెూరಕె ।। ಲెూౕగర రుತె సుఖదుఃఖసంభರ್మగళ । ತాಯ್ಗಿయవనంతర మంకు మಮ್ ।। The crow and cuckoo look much the same. Externally immersed in work. you too. his moneylender may bawl: Unperturbed.allposts Page 6 of 29 ధృ య తಳె ౕనంతు మంకు మಮ್ ।। Would the bearers of a dead man bother about his story? His wife may weep. --Mankuthimma -[1] Essence of the universe (see Hinduism) [4957] 2007/01/04 09:34:00 The way ಹెూరಗె ಲెూౕಕాసಕಿತ್ ళಗె సకల రಕಿತ್ । ಹెూరಗె ಕాయರ್ಧాಯ್న ళగుದా ౕన ।। ಹెూరಗె సంసಕ್ೃ ಭార ళగదర ತాತాಸ್ర । వర ౕగಮాగರ್ దు మంకు మಮ್ ।। Apparently interested in worldly affairs.com/kagga. indifferent to it. and in the deep silence of solitude: Feel the Brahman [1]. but internally detached from it all. but in the heart. http://deep. In family. This is the supreme way for union [with the divine]. On the outside very traditional. they simply carry the corpse to its grave.daily_kagga's LiveJournal . --Mankuthimma [4672] 2007/01/03 09:58:00 Brahman ఒ ಮ್ హూದెూౕటద ఒ ಮ್ ಕెಳెకూటద । ఒ ಮ್ సంಗಿౕతద ఒ ಮ್ ಶాస ద ।। ఒ ಮ್ సంಸారద మತెూತ್ ಮ್ ಮౌనద । బರ್ಹాಮ್నుభ ಯాಗెూ మంకు మಮ್ ।। In garden of flowers. in knowledge and scholarship. in gathering of friends. Develop such dispassion.

But if love turns to attachment. without worrying about the future. Your fame is all noise and commotion. Between these opposites.com/kagga. how shall I bring accord? It is a game of temptation. But what about yourself? --Mankuthimma [6099] 2007/01/08 07:44:00 Live on వస ం వసಕెಕ್ ష ం షಕెಕ್ । భ యవ ం సದె బదుక నూకు రు ।। వరగళ ಜెూౕ సువ యజಮాన ಬెౕ హను । సವెసు ౕం జనుమవను మంకు మಮ್ ।। Day to day. He is tranquil within. But although amidst people. My friend. bond becomes a bondage. You only need to endure. --Mankuthimma [5752] 2007/01/07 08:55:00 Upliftment ఎದెದ್దుದ್ ౕళು ಹె గుದాದ್ ಸెూౕలు ಹె । గదದ್లవ తుం పರ್ దಧ್ನాగు ಹె ।। ఉదಧ್ సుವెను జగవನెనుನ್ హ సఖನె । నుನ್ದాಧ್రವెಷాಟ್ ತ್ మంకు మಮ್ ।। You are having many falls.allposts Page 7 of 29 The yogi also appears to pamper himself much. in joys and sorrows.daily_kagga's LiveJournal . Live on. --Mankuthimma [5459] 2007/01/06 11:45:00 Bond ಪెರ್ౕಮా శయ రద ದాంపతಯ್ వ ರ್సదు । ವాಯ್ ౕహಕెಡెಗెూಟెూಟ್డదు గళవహుదు ।। ಸామరసಯ್వನెంతు ಕాణుಬ್ ౕ షమద । ఆ షద తంಟె దు మంకు మಮ್ ।। Without surfeit of love.html 10/13/2010 . --Mankuthimma http://deep. you are losing the fight. moment to moment.syminet. you are saying you will uplift the world. marriage will not prosper. There is a Master to fit in the detail.

Eat whatever you get as god's gift. without leaving the spiritual. without complaint. pass on without tears. --Mankuthimma [7012] 2007/01/12 11:08:00 Woman ಮారనం దం ರె ಗౌ ం భయವెౕను । ಚారు సహಕా యవಳెందు వನెూ దನ್ ।। ౕರె ౕహవను సంಸార ం భయವెౕను । http://deep.com/kagga. Wear on the garb of a mortal. --Mankuthimma [6610] 2007/01/10 10:38:00 Mountain out of mole hill తరచుಗాయవ ಕెರెదు హుణಣ್ನాಗಿపುదు క । ಕెూరತె ందను ౕను ನెನెನెನెదు ಕెర ।। ధರె లಲ್వను శ మన నరకవ । నరళುవುదు బదుಕెౕನెూ మంకు మಮ್ ।। A monkey scratches a graze and turns it into a wound.allposts Page 8 of 29 [6199] 2007/01/09 08:55:00 Counsel ఇరువ ಕెలసవ ಮాడు ಕಿ ದెనದె మన టుಟ್ । ದెూರెతుద హಸాదವెందుణుಣ್ ಗెూణಗಿడದె ।। ధ సు ಲెూౕకద భరవ పరಮాథರ್వను డದె । ಹెూరడు కರె బరలళದె మంకు మಮ್ ।। Work with all your mind.daily_kagga's LiveJournal .syminet. Worrying yourself to no end over an imperfection. then? What is the need for belief if you have no desire? Fill your mind with detachment. When the call comes. Cursing everything and making your mind a hell: Is this misery a life too? --Mankuthimma [6878] 2007/01/11 09:39:00 Belief నంబు ದెౕవర నంబు నంಬెనుನ್వುదు ಲెూౕక । కంబ య డువ జన నంబಲెూలಲ್దರెౕం ।। హంబలನె ತెూರెదంಗె నం ಕెయ హంಗెౕಕె । తుంబు ర య మన మంకు మಮ್ ।। They ask me to believe and trust in God. without belittling what you do. Are the people in sorrow disbelievers.html 10/13/2010 .

[7278] 2007/01/13 07:39:00 Nature కಣెಗ್రడದెౕಕెరడు ంದె పకಕ್ದెూಳెౕಕె । ಬెನెూನ್ಳ ెೂ ంದెದె ಳెೂ ం రలు సుకరవల ।। అನాಯ್య కటంగಳె ತెూ సృ ಟ್కರ್మ । ಸెూನెನ್ జనವాకಕ್ ಲ್ మంకు మಮ್ ।। Why do we have our eyes next to each other? Wouldn't it be better if we had one each on our back and chest? Many are the injustices and travesties in Nature. People's opinion does not matter to Her.com/kagga.daily_kagga's LiveJournal . --Mankuthimma [7793] 2007/01/15 08:46:00 Stomach ಹెూಟెಟ್ರాయన తಯ್దటಟ್ಹాస ಬాళು । ధృషಟ್ధ యూ గಕె ಸెూటుಟ್ ౖಬాగు ।। ಟ್గగ ద ಬా బಟెಟ್ಗెూ ಡ್ద ಕై । ఇಷెಟ್ న ಮ್లಲ್ కಥె మంకు మಮ್ ।। http://deep. --Mankuthimma [7631] 2007/01/14 07:29:00 Labour అಗెదు ಗెూబಬ್ర ಕಿಕ್ ౕರెರెదు ತెూౕ గను । జಗಿవ ము ಳ್ తగళ ಸై ಸె గుಲా ।। నగువುದెూందರె ష నగలు ಬాళುಮ್ಗಿయువುదు । ముగుళು దు తಕె త సు మంకు మಮ್ ।। A gardener has to dig.allposts ದా ಕెಳెయదు Page 9 of 29 నಗె మంకు మಮ್ ।। If you can keep Cupid at bay. you need not fear marriage.syminet. It is your friend as you tread the path of life. But the blossom absolves all his toil. -Mankuthimma -[1] Siva is the ascetic God of destruction in Hinduism. [1] If you are beyond attachment. throw manure and water. but had to relent in front of Parvati's unfailing love for him. Then it withers away.html 10/13/2010 . He was opposed to marriage. why dread Woman? Siva married Parvati as a friend and companion. And tolerate its thorns to see a rose bloom Only for a moment.

a hand held across for clothing: Isn't this all our tales? --Mankuthimma [8121] 2007/01/16 10:15:00 Argument ఫల లಲ್ ಕాయರ್ಕారణವాద ం తతತ್ವ್ । లుకದెమಮ್య తకರ್కకರ್ಶాంకుశಕె ।। సు వುದాಗಿౕగళదు సూ ాಮ್నుభవగళ । మన ನెూౕళಪ್ಗెರ್ మంకు మಮ್ ।। There is no use debating on cause and effect.syminet. It is like mocking a dumb man.daily_kagga's LiveJournal .allposts Page 10 of 29 Life is a tyranny of the Stomach King. The devotee venerates It as Unknowable. It itches if you don't scratch. We bend over and work to be fed by cruel masters. --Mankuthimma [8380] 2007/01/17 10:21:00 Knowing అ ాతವాదుదనಭావವెನె ನా ತ್కను । అ ెౕయವెందదಕె ಕైముಗಿ భకತ್ ।। ాసಯ್ವెందు ప ಕಿసತెూడಗె ా । సವ್ ತ್ಶెೂౕ ము మంకు మಮ್ ।। The Unknown is considered absent by the atheist.html 10/13/2010 . The scientist probes It as something to be known. And to the beginner's mind. --Mankuthimma http://deep. sometimes. But the sage reflects on what he knows. For wisdom does not fall into the coarse trap of logic. A mouth open for bread. In intense experiences does it gleam. --Mankuthimma [8519] 2007/01/18 10:37:00 Pleasures ಸాకుಸాಕె సువುదు ಲెూౕకసంపకರ್సుఖ । ಸెూౕಕಿದెಡె తు యನె ಬ್సువ తురు యదు ।। మూకనವె తు స ರె తు యు ರె హుణుಣ್ త । మూకనపಹాసಯ್ దు మంకు మಮ್ ।। Worldly pleasures seem so very tiring. but it hurts if you do.com/kagga. Like the allergic weed that itches on contact.

allposts Page 11 of 29 [8855] 2007/01/19 09:52:00 Craving ಬెౕకు ಬెౕకదు ಬెౕకు ಬెౕಕಿದెనಗಿನెూನ್ందు । ಬెౕಕెనుత ಬెూ ಬ್డుత హ ఘటవ దను ।। ఏಕెందు ర దನెూ ಬెూమಮ್ ౕ ಬెౕకు జప । ಸాಕె పುದెం ಗెಲెూ మంకు మಮ್ ।। More. more of this. There are many ways for luck to knock their door. more. but the latter win in the Mahabharata war.html 10/13/2010 .com/kagga. both sons of two royal brothers. more of that. although not before the genocide of Kauravas. Does not the sky clean the earth again and again with rain? Does not the earth give a new crop after harvest? Reconstruct your fallen house! --Mankuthimma http://deep. Ruling Kauravas hate beneficent Pandavas and wish to destroy them. --Mankuthimma -[1] These are the warring factions in the epic Mahabharata.daily_kagga's LiveJournal . [9270] 2007/01/21 14:45:00 Rebuilding దుದ್దను ಲ್పುದె నరన మృతుಯ್ంజయತె । శు ಧ್సದె నభ ధರెయ మరమర మಳె ం ।। గದెದ್ ಕెూಯాಲ್ಗె మగుళದ್దు ಬెಳెయ ಕెూడ హుದె । దದ್ మನెయను కಟెూಟ್ మంకు మಮ್ ।। Man's immortality is in rebuilding what has been razed. Did Kauravas or Pandavas get to enjoy kingship? [1] One alone is responsible for oneself. Why did He create this drum of a body That screams "More" all the time? When will it say "No more"? --Mankuthimma -We are now half way through the book :) --deepix [9092] 2007/01/20 20:24:00 Children మకಕ್ళ భ షಯ್ಕెಕ್ కకుಕ್ తಗెూళಬెౕడ । పಕాಕ್గువುదు ಭాగಯ್ವెంತెంತెూ జగ ।। దಕಿಕ್ತెౕం కురుಪాండుతనయಗెರ್ ರాజಯ್సుఖ । కಕ್వ గవరవರె మంకు మಮ್ ।। Do not fret over your children's future.syminet.

and runs about restlessly. renewed cravings! Amidst words of scorn.daily_kagga's LiveJournal . memories of happier times! Even on death bed. barks.allposts Page 12 of 29 [9519] 2007/01/22 22:06:00 Primeval traits ಕెಲ್ౕశ నూರాಗಿರెయుಮాಶెగళ పುనరుదయ । ಬెౕసరద ను ళం ಲెౕసుగళ ನెనపು ।। ఆಶె ಸా ತ್ంದెూడం ಚెలుವెనలు కణಣ್ಲెత । ಮాస ౕ ౕవగుణ మంకు మಮ್ ।। Even amid a hundred troubles.html 10/13/2010 . Introspect yourself with dispassion. What else but the light of conscience. Likewise is our piety. --deepix ಹెూౕರాడు ౕళವ್నನ್ ಬెూಬ್ం ಯాದెూడం । http://deep.com/kagga. --Mankuthimma [9765] 2007/01/23 09:29:00 Devotion కతತ್ಲె ಳెౕనನెూ కండు ಬెద ద ನా । ఎతತ್ಲెూౕ సఖನెూౕవರ್ హನెందు నం ।। కತెತ್ ತ್ ౕ డుత ಬెూగ ಹాರాడువುదు । భಕಿತ್యంತె నమదు మంకు మಮ್ ।। Having seen something in darkness. And believing that there is a friend somewhere. Can you depend upon? --Mankuthimma [10362] 2007/01/25 19:46:00 Foursome I will be out of town this long weekend.syminet. --Mankuthimma [10081] 2007/01/24 09:24:00 Conscience ధమರ್సంకట మన తలಲ್ సు రువందు । మರ್ సు ನాನ್తಮ್వನె మమತె టుಟ್ ।। మರ್మద స ವ್ವెౕకద ౕపಕಿంత ౕం । ನెమಮ್ ನెನ್ౕ హుದెూ మంకు మಮ್ ।। When your mind is perplexed with ethical dilemma. and being afraid. so here are stanzas from today through Sunday. lustful eyes that seek beauty! These primordial instincts perish not. The dog howls.

his muscles are strong as iron.html 10/13/2010 . usual post-vacation frenzy. Blessed indeed is he. would you call His exercises in the gym fruitless? Touch him. and resolute.syminet. Considering the gravity of the situation. Who wants to hear your grouse? --Mankuthimma [10580] 2007/01/30 19:35:00 Twosome Sorry about the delay.daily_kagga's LiveJournal . Here are stanzas for yesterday and today. Look for the brave path at all times. What worth is a life spent grumbling? Be like the fighter ram! --Mankuthimma తనನ್ శಕಿತ್యనಳెదు తనನ್ గుణగళ బಗెదు । స ನ್ವెౕశద సూಕಷ್ಮ್వన తు ధృ దಳెదు ।। తనನ್ కతರ್వಯ್ప య ౕరదుజుಜ್ಗಿಸె । పುణಯ್ಶా య ಪాడు మంకు మಮ್ ।। Weighing one's strengths and weaknesses. --Mankuthimma జగವెనನ್ ము ದ್సదದెౕಕెందు ಕెూరగ రు । మగువು ಪెతತ್ಗెರ್ ౕం ಲెూౕకಕె సಪ್ ರ್ ।। ಹెగలಹెూರె హు ಟ್దಗెರ್లಲ್ రు ರె నನ್ । రగಳెಗా ಗె డు మంకు మಮ್ ।। Gripe not that nobody cares for you: You are a baby for your parents. even if you are alone and falling. --deepix ఇಳె ంద ళಕె ಗెవందు తమಟెగ లಲ್ । ఫల ಮాగువందు తుతూತ್ ద లಲ್ ।। http://deep. When everyone in this world has a burden to carry. Strength is the fruit of his labour.allposts Page 13 of 29 ౕరపథవನె ಬెదకు సకలసమయದెూళం ।। దూరద ಗెూణగుతತ್ ಬాళವ್ ಬాಳెಗ್ౕను ಬెಲె । ಹెూౕ సతತ್ವ್వ రసు మంకు మಮ್ ।। Fight.com/kagga. --Mankuthimma జ ಟ್ ಕాళగ ಗెలಲ್ದెూಡె గర య ಸాము । పటుಟ್వరಸెగಳెలಲ್ ఫలವెనుನ್ವె ౕం ।। ము ಟ್ನెూౕడవన ౖకటుಟ್ క ಬ್ణ గ ಟ್ । గ ಟ್తన గర ఫల మంకు మಮ್ ।। If a wrestler loses in a fight. --if one works. for others you are another competitor. And without crossing one's limits.

without any fanfare. gobbling up one and all.allposts Page 14 of 29 ಬెళಕಿౕవ సూయರ್చందರ್రದెూందు స ದ್లಲ್ । ಹెూ నನ್ తు గళను మంకు మಮ್ ।। A new plant sprouts from a seed. --Mankuthimma బరుವెలಲ್ ಬెౕನెగం మదದ್ನా హరు । నరర ಕಿౕళತ್నಕెలಲ್ ప ಹారವెంతు ।। ಕಿ దు పలಲ್ను ತా ಕెూళಲెಬెౕక ಟ್షుಟ್ । ధರెయంతరుషಣ್వను మంకు మಮ್ ।। Who has come up with medicine for every malady? What can cease the many vulgarities of people? One only has to grin and bear some of it.daily_kagga's LiveJournal .syminet.com/kagga. Can you look at a picture and make out The glory of Himalayas? --Mankuthimma http://deep. why worry? He ages everything and takes it away in the end. It is Such a good thing in life! --Mankuthimma [11230] 2007/02/01 08:31:00 Experience అతಯ್ంతదుతಕ್టద స ನ್ವెౕశగళ భర । పರ್తಯ್ಕಷ್దశರ್న నలಲ್ದెంతహుదు ।। పುసತ್కద తರ್ ందూ ಪెయ మಗಿ య । ಸాತ್రదదుಭ್తవ మంకు మಮ್ ।। The intensity of profound situations Cannot be felt but by experience. Memory fails in us. --Mankuthimma [10799] 2007/01/31 08:17:00 Ageing ర లದె సుతుತ್ ರె ಕెూరగు కళవళವెౕಕెూ । సವె సుతಲెలಲ್వను కಡెಗెూయವ್నవను ।। కవ సువುದెలಲ್వను మರెవು ಬాಳెೂ ళದెూందు । వకృಪెయ లಕಷ್ణ మంకు మಮ್ ।। When the sun comes up everyday without fail. Sun and moon shine on earth without any commotion: Open not your mouth [in self-praise]. Just as the earth holds its hot core.html 10/13/2010 . A flower ripens into a fruit without any trumpet call.

in the battle of life. been busy again. --Mankuthimma -cf.allposts Page 15 of 29 [11313] 2007/02/02 08:33:00 Loneliness ఒవರ್ನెౕ లుವె ౕనుతಕ್టಕಷ್ణగళ । ధమರ್సంకటగళ ౕవసమరద ।। ವాರ್ణ ౕ ెయ ಯాರ್ణఘటಟ್ద । ರ್తರ್ రలు క మంకు మಮ್ ।। Alone will you be in heartfelt moments. Can not the wind. Flow సತెತ್ವెನాನ್ಶెగళು ಗెದెದ್ ం ರ್యగణవ । తತ್ నನ್లుగದెంಬా జంభ ಬెౕడ ।। ఎతತ್ ందಲెూౕ ಗా ౕహ ౕజవ తందు । తತ್ಲారದె మన మంకు మಮ್ ।। "My desires are gone. --Mankuthimma [11644] 2007/02/04 12:57:00 Twosome again Sorry.com/kagga. the soldier at war: Does not see anything but his goal. I've won my senses." --brag not like that. That is liberation.syminet. In ethical dilemmas. on your way to grave. bring A seed of temptation and sow it in you? --Mankuthimma [11834] 2007/02/05 21:53:00 Fingers ಬెరళುగళ ನెూౕడవುగಳెೂ ందరంತెూం లಲ್ । కరధమರ್కు తವా ಹెచుಚ್కడ గళು ।। http://deep. but this time even the buffer became empty.-) --deepix శర య ౕజువను సమరద ಕాదువను । గు ందను దు ಪెరತెూంద ನెూౕడువನె ।। మರెయువను ತాನెంబుదನె మಹాವెౕశద । రహంತెయదు ౕಕಷ್ మంకు మಮ್ ।। The swimmer who crosses the sea.daily_kagga's LiveJournal . . from somewhere. He forgets himself in his effort to achieve his aim. In enlightenment. My mind will waver not. I usually buffer ahead.html 10/13/2010 . Learn to be without friends.

If the fingers were similar. success departs.com/kagga. --Mankuthimma [12668] 2007/02/08 08:59:00 Art of living ౕవనవದెూందు కಲె కಲెయ క సువುದెంతు । ಸా రద యమ యుಕಿತ್గళನెూರెದెూಡెయుం ।। ఆవುದెూౕ కుశలತెయದెూం రದె జయ రదు । ఆ వర ನెూನ್ళಗె మంకు మಮ್ ।। Living is an art.daily_kagga's LiveJournal . It is a good way to live. how can art be taught? Even after giving myriad rules and tricks.html 10/13/2010 . Without browsing anywhere. if you are. it eats what it finds.allposts Page 16 of 29 పುరుళ వುವె ಬెరళಗ್ಳ ెలಲ್ ందుదದ್ ರె । స యహుదు ಕాయರ್ద మంకు మಮ್ ।। Look at your fingers. In the absence of wit. no two are alike. could we hold things? [Diversity is] good for work.syminet. Whither contentment for you? --Mankuthimma [12514] 2007/02/07 09:42:00 Living in the present హಕಿಕ್ మునನ್ యువುದె తనನ್ పయణద ತెరన । ఇకుಕ್వರారదను కರెదు రుಪెయను ।। ರెಕెಕ್ ౕదంతಲెదు ಕಿಕ್దుదనుణుಣ್వುదు । తకుಕ್ದా వರ್త నಗె మంకు మಮ್ ।। Does the bird know ahead about its sojourn? Who is there to feed grain for it either? It goes where its wings take. --Mankuthimma [12192] 2007/02/06 09:13:00 Settlement ఇ ಲ್ ಚెనನ್ ಲ್ ಚెನెನ್ಲెూಲ್ ಚెನెನ್నుತె । హులుಲ್బయಲెూంದెಡె ನెూందಕెಕ್ ನెಗెదు ।। లಲ್ದె ಧా సుత ద వ కరువను ౕಲెూತ್ । ಡె ಲ್ సుఖ నಗె మంకు మಮ್ ।। Like a calf that runs helter-skelter From one green field to another. http://deep. Those differences help in hand's functions.

com/kagga. It asks for nothing. Just like animals. insects and fish. It is a beautiful world in itself. body and mind become one too. and there is no trace of the future. one sees all of eternity.allposts Page 17 of 29 Its details are within you. What do you know about their life's turns? Try not to be a guru.syminet. man lives because of them. In one moment. birds. One sight. Let them live under their own lights. --Mankuthimma [13640] 2007/02/12 09:30:00 http://deep. --Mankuthimma [13029] 2007/02/09 08:47:00 Tree పర తద ಮా ర పర ನెౕ ౕ పను । నరజంతు పశుప ಕಿౕట ౕనಗ್ళ ౕಲ್ ।। పర ನెళసదದెౕనునుంపర గుపక ప । తరుజనಮ್వల పುణಯ್ మంకు మಮ್ ।। Let alone helping others.html 10/13/2010 . but helps all a great deal-Isn't it blessed to be born a tree? --Mankuthimma [13290] 2007/02/10 07:57:00 Guru ౕ స ರెూ నನ್ ನెరళ తరర ౕಲె । ಬా ಕెూళುవవరు తంతమಮ್ ಬెళಕಿన ।। ౕలు ౕళುగಳాగರ್ದెంತెూ ౕನెౕన ವె । ತాళ రు గురుతనవ మంకు మಮ್ ।। Cast not your shadow upon others.daily_kagga's LiveJournal . --Mankuthimma [13479] 2007/02/11 07:32:00 Deep meditation ందణదరు రదు ముందణదరు రదు । ఒందರెಕಷ್ణ తుం ತెూౕరువುదనంత ।। ఒంದె కಣెూಣ್ంದె గు ంದె ౖమనమರెత । సుందరద ಲెూౕకవదు మంకు మಮ್ ।। Past ceases to exist. one destiny.

03. [14180] 2007/02/14 10:15:00 World peace ಜానపద ಟ್య సంపతಸ್మ ಟ್య । ాన సంಧానద ಮౌలಯ್ గణನెయ ।। ಮానవತె ಮానుషಯ್ ಧా ರ್కತె దుದ್ ಲె । ఆనంద ధರెగందు మంకు మಮ್ ।। Discipline among people.com/kagga.syminet. Brihadaranyaka Upanishad. equal sharing of wealth. Be one with that. IV.daily_kagga's LiveJournal . --Mankuthimma [14503] 2007/02/15 09:28:00 Change (Two related stanzas. The world will be full of happiness. value-based calculations. You will uncover a tight bond that unites them both. There is a principle of harmony that is beyond them. --Mankuthimma -cf. --deepix) http://deep.html 10/13/2010 . --Mankuthimma [13870] 2007/02/13 08:27:00 Beyond suns ಭానూదಯాసತ್గ నಲెತ್ ಕాಕ್లగళ । ಮానగ తవು నమಗె ಭాను రದెూడದెౕం ।। ఆనంతಯ್ శుదಧ್సತాತ್ ಮాతರ್ ಬెూమಮ್నదు । ౕనನాగదರెూళಗె మంకు మಮ್ ।। Isn't the rise and setting of Sun our metric Of time and direction? What if there is no Sun? The eternal. Humanity and cooperation --if all these flourish. Knowledge for peace. That is the path for living. pure essence [beyond suns] is Brahman.allposts Page 18 of 29 Harmony శుభವావುదశుభವావುదు ಲెూౕకద ನెూౕಡె । భ సಲాಕ್గదನెూಯ್ౕనಯ್ సంబంధ ।। ఉభయవను ౕదರ್ ಸామಯ್ద ౕ ం హుదు । అభయపథవదు నಗె మంకు మಮ್ ।। If you try to divide the world into good and bad.

It is available through Google docs over here: http://docs.google. Tired and weary. It is not easy to do something good. Not easy is it to change its character.daily_kagga's LiveJournal .com/View?docid=dghct hmq_495t98d&revision=_published [14848] 2007/02/16 08:56:00 Help బళ ನెలద మలಗಿ ౖమರెతు ರ್పన । కులుಕಿ ಹా ಗెయనరಸెనువುదుపకృ ।। ఒ తನెసగుವెನెందు ನెమಮ್ య నుంగ రు । సులభవಲెూಲ್ ತెసಗె మంకు మಮ್ ।। Is it help if you shake up someone asleep on the ground.com/kagga.com/photos/ Another reader pramodbiligiri kindly transliterated the Kannada text in English alphabet. do you know how to build it back? Is it right to pull apart its stem to make a plant grow correctly? Do not be hasty in correcting. couple of announcements: a reader Ravishankar Haranath has made slides of these stanzas.html 10/13/2010 .multiply. It has grown absorbing myriad tastes. Although eager to loosen up. do not ruin existent harmony.syminet.allposts Page 19 of 29 బలుహಳెయ ಲెూౕక దు బలుపುರాతన ಲెూౕక । ಬెಳె పುರ್ దు ಕెూౕ రసగళను ౕదుರ್ ।। సులభవలಲ್దర సವ್ಭావవను ಮాపರ್ ಸె । సలದాతురತెయదಕె మంకు మಮ್ ।। This is a very old world. It detests haste. They are available here: http://vaishvanara. --Mankuthimma ఒಡెయ రు తళహ య స వ ಪెనదನెందు । స సువ ౕం మర కటಟ್ల తవನెౕం ।। ಗಿడవ స ಬెಳె సలు బుడవ ಕಿౕళುವ್దు స దుడుక రు ದ್ಕెಗె మంకు మಮ್ ।। । Do not destroy the foundation in trying to set something right. an ancient world. and ask him to find a bed for himself? In trying to be benevolent. --Mankuthimma [15273] 2007/02/17 08:20:00 http://deep. --Mankuthimma [14644] 2007/02/15 09:30:00 [Announcements] Hi all.

--Mankuthimma [16002] 2007/02/20 22:06:00 Spread not sorrows తಲెಪాಗಿನెూళಕెూళక పంಚె ర ళహరక । సుವెయ రజకగలಲ್ದె ಲెూౕగ ంಗె ।। అళలుదుగుడగళ ನెూನ್ళಗె బ ತ್డದె ౕ । ಳెಗె హరడువುದెౕಕెూ మంకు మಮ್ ।। http://deep.syminet. --Mankuthimma [15489] 2007/02/18 08:35:00 Eating అనನ್వುణువందు ಕెౕಳ್ అదను ಬెౕ ద ౕರ್ । నನ್ దు తద ಬెమರెూ ಪెరర క ಣ್ౕರెూౕ ।। నుನ್ ౕం జగಕె న తತ್ త కూಕ್ట । ౕ ರ್సద ఋణಶెౕష మంకు మಮ್ ।। When you eat your daily rice. The rest Is undigestible leftover from your previous lives. This is the way to peace.daily_kagga's LiveJournal . hatred and mockery: All these are given to you to be delivered by Fate. ask yourself on what cooked it: Was it your own sweat.html 10/13/2010 .allposts Page 20 of 29 Forbearance ఒమಮ್న ంద ౕ ౕ తతತ್ವ್వం గರ್ సు । బರ್హಮ್ ౕಲెಗె ಗెూతుತ್గు ಲెకಕ್ లಲ್ ।। సుమಮ್ రు నನ್ ಪాడను పడుత తు ಗಿదు । ನెమಮ್ ಗె ದా దు మంకు మಮ್ ।। Concentrate and understand this truth: There is no purpose or meaning in God's play. --Mankuthimma [15838] 2007/02/19 22:35:00 Postman న సు సువ ಕెణಕಿ ಕా సువ ము సువ । కಳె నంటు హಗె కలహ కుహకದెూౕಲెగళం ।। హలబ ಗె హం ಬాರెందు ನెౕ హ। ఇಳెయంಚెಯాళು ౕం మంకు మಮ್ ।। A happy mail for one while a hurting post to another. or was it someone else's tears? Eat only as much as you gave the world to eat. Keep mum and endure your life as it comes. Letters of friendship. jealousy.com/kagga. You are just a postman.

allposts Page 21 of 29 The dirt in your turban. Shama is the first of 6 types of wealth: shama. Others are just fancies.daily_kagga's LiveJournal . --Mankuthimma -- [1] Skt. Equanimity in victory and loss.html 10/13/2010 . tranquillity. Tolerate it a little. Why spread them to the world? --Mankuthimma [16227] 2007/02/21 22:18:00 Human behaviour ಗాರెగಚెಚ್ౕనలಲ್ ದారు దూలగళలಲ್ । ಪారద దರ್వద లు మనుజసವ್ಭావ ।। ౕరశపథగ ంದె ఘనరూ ಯాగదదు । ಸై సద తు మంకు మಮ್ ।। It is not set in concrete. On the other hand. and lack of jealousy: To gain shama [1]. not everyone. titiksha (endurance). and samadhana (concentration. keep your sorrows and worries within yourself. the tear in your clothes: You show these only to the washerman.syminet. resilience amidst vagaries of Fate. It needs carefulness. nor is it like a wooden column. Just by brave vows it does not turn into a rigid solid. dama (control of the senses). --Mankuthimma [16485] 2007/02/22 22:30:00 Tranquillity ಕಷ್ ದెూౕ గళ ಕెಚెಚ್ದె య రు న । సమತె మರ್తಸ್రತె ಸెూౕಲెಗ್లువುగళ ।। శమవ ౕం గ స ౕ ನాలుಕ್ తపగಳె ಸాకు । భರ್ ಕెಕ್లಲ್ తప మంకు మಮ್ ।। Mercy on the guilty. loosely. [16728] 2007/02/23 22:16:00 Life as yoga ಬెౕకు ౕవన ౕగಕెూందు బహుసూಕಷ್ಮ್ । ಬెౕಕెూందు ಜాగరూకತె బు ಧ್సమತె ।। ತాకನెూందను ౕಗಿ నూకನెూందను । ఏಕాಕಿ సహವా మంకు మಮ್ ।। The yoga of life needs a certain grasp of intricacies. focus). needs levelheadedness. uparati (desisting sensual enjoyment and following dharma). http://deep. these four practices are enough. human behaviour is very mercurial.com/kagga. Likewise.. shraddha (faith).

syminet. It is what your soul owes to the world. He lives essentially alone. A rope on the neck holds back the cow in the field. the memory of nest pulls back.allposts Page 22 of 29 The yogi does not connect with anything. But then. What you do is not because of a rational sense of profit or loss. He does not like sloppiness [in what you do]. --Mankuthimma -cf. Do what you can. --Mankuthimma http://deep. victory or defeat: The warrior does not think selfishly in battlefield. free will [17615] 2007/02/26 22:20:00 Laxity ఎలಲ್కం నಗಿలಲ್ కతರ್వಯ್ద ಕార । ఇలಲ್ದెయు లಲ್ నಗా ಹెూರెయ ಪాలు ।। స ಲ್ಸా త కుಕ್దు ಪా గన ಪాడు । ఒలಲ್నవనರెనచಚ್ మంకు మಮ್ ।। You do not have authority to do everything. nor reject it. --Mankuthimma [17304] 2007/02/25 22:08:00 Soul's debt హತెಯ್ ౕ హనಯ್ತె జయ ౕ ప భవ । ಕಷ್ ರ್యం ಸాವ್థರ್మం గ సువನె రణದెూಳ್ ।। కృతಯ್ ణರ್య ಬాహಯ್ಲాభనషಟ್ నలಲ್ । ఆతಮ್ఋణవదు జగಕె మంకు మಮ್ ।। To kill or to be killed. leave the rest to Him.html 10/13/2010 . it's not that you have no burden of work.com/kagga..daily_kagga's LiveJournal . --Mankuthimma [16907] 2007/02/24 20:31:00 Torn kite సు ತ್ సుతుತ್వ ఖగవ గూడ ನెనಪెಳెయువುదు । ಗెూతుತ್నూಲ್ హుదు దనవ బయ న ।। తతತ್ವ್ ందర తಕెూగಗ್ హ ಬాಳెౕను । ಕಿతತ್ ಗా య పట మంకు మಮ್ ।। Even to a vagrant bird. What is life if not bound by any value? It is like a torn kite.

--Mankuthimma [18370] 2007/03/01 22:08:00 Tricky secret ಪాರ್కತ್నద ವాసನె మనಕె ద న మం ರ್ । యుಕಿತ್గళ తనಗెూపುಪ್వంತె రుಗಿపುదు ।। సూకತ್ವె పುదు సహజరు తనನ್ తకರ್వನె । గుపತ್ದెూళು కు ల దు మంకు మಮ್ ।। One's past [1] is the mind's first counsel. So what if something is not perfect? Life is but a rough job. It twists the truths as it sees fit.com/kagga. b) One's past experiences in this life. One's nature always argues that it is correct. not leaving anything to His judgement. that is not correct": Saying thus. But agitating oneself and trumpeting one's own wishes -What sort of devotion is this? --Mankuthimma [18100] 2007/02/28 22:06:00 Negativism స ಯాగ లಲ್వదు స దలಲ್ವెనుత । హర ಕెూళಬెౕడ ముళಳ್ను ಹా ಗెయ ।। ಕెూರెಯాದెూಡెౕನెూందు ನెರెದెూಡెౕ ನెూನ್ందు । ఒరటు ಕెలస బదుకు మంకు మಮ್ ।। "This is not right. spread not thorns on your bed.syminet.allposts Page 23 of 29 [17856] 2007/02/27 22:44:00 Devotion ದెౕవర ದెలಲ್ ದెౕవ ಗెలಲ್ವెంದెూరలుತావುదనుమవన ణರ್యಕె డದె ತాం ।। ದావనತ್పడుత త ನ್ಚెಛ್యನె ಘೆూౕ సువ । ಭావವెంతహ భకు మంకు మಮ್ ।। "All this is God's.html 10/13/2010 .daily_kagga's LiveJournal . c) One's primordial instincts that come from beastly ancestors [2] See rationalization http://deep. all this is for Him": Even while saying so. --Mankuthimma -- [1] This can be interpreted in three ways: a) One's actions in past lives (Doctrine of Karma). [2] This is a tricky secret.

daily_kagga's LiveJournal . Perception [18840] 2007/03/03 17:59:00 Lonely path ದెలಲ್ మత ౕ గ ಗಿంత ౕ తవು । ನెರెబంద న దడಕె ಬాಗಿ ప యువುದెౕం ।। ధరుమసూಕಷ್ಮ್ద ವె ಲెూౕకసూతರ್ద సు వು । అరసు ౕ త తవ మంకు మಮ್ ।। Life is greater than all religions and truths. --Mankuthimma -[1] See Reality vs.allposts Page 24 of 29 [18568] 2007/03/02 21:41:00 One's World నನ್ కಣ್ ಕಿ మనగళ వషుಟ್ నನ್ జగ । నನ್న సువ నಗಿసుವెలಲ್ నನ್ంశ ।। ఉనನ್ ಗె ౕನెౕ దంತె జగ సತ್ । సణಣ್తన సವెయువುదు మంకు మಮ್ ।। Your world is what your eyes. ears and mind perceive.com/kagga. when all is ablaze in heat and drought: One night from somewhere clouds arrive and rain the earth. --Mankuthimma [19041] 2007/03/04 18:50:00 Divine grace గగన గవಸాಗಿ ಕెರెగಳా ಗెಯాಗಿ । జగదు ರె ಹెూಗెಯాಗಿ ధగధಗಿసువందు ।। ఒಗెದెతತ್ ನెూ ರా ರ್య ధರెಗె తంಪెರెవ । ముಗಿల ళು ದైవకృಪె మంకు మಮ್ ।। When sky is a hot blanket. when parched soil seems like potter's kiln. [1] What makes you sad or happy is part of your own self. --Mankuthimma http://deep.html 10/13/2010 . Such is the nature of divine grace. You [alone have to] seek what is good for you. the world broadens. And small-mindedness goes away.syminet. As you rise higher and higher. When blowing wind feels like billowing smoke. Can a river in spate respect its banks? The essence of religion is generic principles.

Likewise is our progress. --Mankuthimma http://deep. --Mankuthimma -cf. With a lot of effort and injuring himself in doing so. Lying on the death bed.allposts Page 25 of 29 [19328] 2007/03/05 09:48:00 Perennial devotion యుಕಿತ್ಸాಮాರ್జಯ್ద భಕಿತ್ బడ పరದెౕ । శಕಿತ್ చతురತెయుడుಗಿ ౕను ಸెూౕతందు ।। ఉతಕ್ರ್మణదರెమన ದైవవను ದెౕను । భಕಿತ್ రకತ್ ప ಗె మంకు మಮ್ ।। In the kingdom of intellect. devotion is a poor refugee. Sankaracharya: भज गोिवंदं भज गोिवंदं गोिवंदं भज मूढमते । संूाप्ते सिन्निहते काले निह निह रक्षित डु कृ ङ् करणे ।। [19576] 2007/03/06 22:07:00 Indulgent pleasures ಚెౕಪెಕా గళ తడబడದె నుంగువುదు । క ಹెూಟెಟ್య హరಳెಣెಣ್ కు యువುదు ।। డు రలు ನెూౕವాగ సుఖ ౕగಳెనుನ್వುదు । డ ಗಿದె ಭెూౕగ మంకు మಮ್ ।। To feast on raw mangoes. and then. But somehow it slips and falls down every time. One day when your brains and energy wane. half-awake.com/kagga. and you weaken.syminet. to delight in the relief: This is the way of indulgence.html 10/13/2010 . When the stomach is upset. As pain subsides. --Mankuthimma -[1] Castor oil is used as a purgative [19782] 2007/03/07 21:28:00 Cycle of progress ಗಿ య ౕలಕె ದెూడಡ್ బంಡెయను ఫసను । ఉరు రಲెూంದెరడు ಮారు ಘಾ య ।। స దు ಕెళకదದెంತెూ ಜారువುదు మరమర । పುరుషపರ್గ యంతు మంకు మಮ್ ।। Sisyphus [1] pushes a boulder to the top of hill.daily_kagga's LiveJournal . what use is calling on God? Let piety flow in your blood. to drink oil [1].

Thus virtue and sin give birth to each other.html 10/13/2010 . Blessed is he who rises above them both. Indra. sage Vishwamitra disagreed and wanted to prove Vasishta wrong. however. --Mankuthimma -[1] One day.com/kagga. But sorrow that arises out of one's sins cleanses one's soul.daily_kagga's LiveJournal .syminet. it does not tolerate blockage. Led to a lot of misery to Harischandra on Earth. asked in his court whether there were any truthful men left on Earth. So he put the earthly king to a lot of agony in order to test him. and everybody praised him in the end. But when there is nothing to stop it. King of the heavens. it destroys everything. [1] Unwanted distress can come suddenly from somewhere: The way of Karma is devious indeed. Sage Vasishta named King Harischandra. The virtuous king remained steadfast and truthful.allposts Page 26 of 29 -[1] See The Myth of Sisyphus [20137] 2007/03/08 22:02:00 Virtue and sin పುణಯ್ ం బంద మద ౕహగళ మూల । ಖಿనನ್ನాಗಿప ಪాపఫలವాతಮ್శు ಧ್ ।। అನెూಯ್ౕనಯ್జనకగళು పುణಯ್ಪాపగ ంతు । ధనಯ್నుభయవ ౕರె మంకు మಮ್ ।। Wealth that comes out of one's virtues leads to attachment and vanity. --Mankuthimma [20271] 2007/03/09 22:32:00 Devious way సురపసಭెయ ಗా సుత వ షಠ್ సಪ್ಧెರ್ । ధರె ళద ం హ శಚ್ందರ್ంಗె తపನె ।। బరువು ంತెతತ್ ನెూ ಬెౕడద ಪాರ್రబಧ್ । కరుమగ కృ ರ್మ మంకు మಮ್ ।। A contest in Indra's celestial court between Viswamitra and Vasishta. [20638] 2007/03/10 20:37:00 Individualism హరడువುదు ಸాజ ವాయుಗె ಸైసదదు తಡెయನ್ । ఉరు పುదದెలಲ್వను తಡెగ లಲ್ ರె ।। నరన సವ್తంతರ್గ యంతు త త రలు । అరಸెూ ಯాయ య మంకు మಮ್ ।। It is natural for wind to blow. http://deep.

html 10/13/2010 .syminet. to fall.com/kagga. It is good if it is In moderation. Fear is unknown to him. and to shake oneself and get up: Isn't this what everyone does? --Mankuthimma http://deep. why rules. To slip.daily_kagga's LiveJournal . --Mankuthimma [21005] 2007/03/12 21:24:00 Life force ಬాನెూ రువುದె ప ಪావರ್ ದా య న ె । ౕను ౕರెూళು నుసుಳె పథ యమవహుದె ।। ఏನెూ ౕవవನెಳెవುದెౕನెూ నూకువುదదను । ౕನెూందు ಗా పట మంకు మಮ್ ।। Does the sky have a map for the migrating bird? Do rules exist for a fish that swims about in water? Something tugs at life. --Mankuthimma [20747] 2007/03/11 22:12:00 Enlightened ದెವ್ౖతವెౕనದెವ್ౖతವెౕನాతಮ್దశರ್ ಗె । ಶౌರ್ತా ౕను తప యమವెౕను ।। ౕ సವాರ್తಮ್మ యనద న త ರ್ౕ । ౕ లಲ್దనవను మంకు మಮ್ ।। What is dualism and non-dualism for the enlightened? Why rituals. and pushes it forward: You are but a flying kite. Try to limit your independence. why meditation? He is one with all souls.allposts Page 27 of 29 Such is the nature of individual freedom. and full of love in his heart. --Mankuthimma [21460] 2007/03/13 18:51:00 Resilience ఎడవದె ౖಗాయవಡెయದె మగుವారు । నಡెయ క తవను మ ౕ గ యంతు ।। తడవ ముగಗ್ దుದ್ మತెತ್దుದ್ ౖదడ ಕెూళುవవರెలಲ್ మంకు మಮ್ ।। Which child learnt to walk without falling down? This is how the mind learns wisdom too.

others come afterwards. and go to a forest cave? What if you punish your body with severe penance? What if you roam from place to place seeking diversion? Can you withdraw from your mind? --Mankuthimma [22522] 2007/03/17 23:19:00 Causality గగన ౕ నನ್ కಣెಗ್ ಸెూగ ౕవంತె । ముಗಿవ తర య రకತ್ తವె సದెౕಕెూ ।। ಸెూగద మూలవದె ಲ್ ౕలದెూಳెೂ ಕెం ನెూಳెೂ । బಗెವెనನ್ మన ನెూಳెೂ మంకు మಮ್ ।। http://deep.com/kagga.allposts Page 28 of 29 [21534] 2007/03/14 21:30:00 Relationships తంದె మకಕ್ ಗె హదಗెటుಟ್దను ಕాಣెಯా । ಹెూం రవరవరహంತెయు ಳెయువనక ।। తంದెಯాರ್ మకಕ್ಳాರ್ ನాನెంబుದెదుದ್ ಲె । బంధ ము వುదు బ క మంకు మಮ್ ।। Have you seen rift between parents and children? They live in harmony until self-importance takes over.daily_kagga's LiveJournal . --Mankuthimma [22080] 2007/03/16 22:33:00 Withdrawal మನెయ ತెూರెದెూౕడಲెౕం వనగుಹెయ ಸారಲెౕం । తనువనుగರ್వರ್తగ ంద దం సಲెౕం ।। నదగళనర ౕనూరూರెూళಲెದెూಡెౕం । మనవ ತెూರె రలహుದె మంకు మಮ್ ।। So what if you leave your home. How to keep it at bay? I know not. What of father and what of son. when ego reigns? Then.html 10/13/2010 .syminet. --Mankuthimma [21926] 2007/03/15 23:06:00 Hunger ఉదరದైవಕె జగದెూಳెదురు ದైవవದె ಲ್ । దలదర పೂಜె ಕెಕ್లಲ್వద ంద ।। మ సువುదದాద ಸె కు వುదు ರాక ಸె । హదದెూ సువುದెంತెూ మంకు మಮ್ ।। What God in this world is greater than the Stomach God? It has to get the first worship. it takes over you. it seethes with rage. If you respect it. the relationship is blighted. If you ignore it.

--deepix హుళು హు ಟ್ ಸాయు ರె ನెల సವెదు కరగు ರె । కడಲెూಳెతತ್ಲెూౕ ಹెూస ವ್ౕపವెౕళುవುదు ।। కಳెయుತెూం ర ಲ್ ಬెಳెవು ನెూನ್ంದెಲెూಲ್ । అ లಲ್ శವ್ಕెಕ್ మంకు మಮ್ ।। Even as a worm lives and dies.daily_kagga's LiveJournal .com/kagga.pl. Thanks to everyone for making this endeavour a success. I have picked and posted about 90 stanzas from Mankuthimmana Kagga in the past three months. something grows elsewhere. But its evening red does not please me much.v 2. Somewhere deep in the ocean. --Mankuthimma Created by ljsm+allin1. There is no end to this universe. http://www. a new island emerges.2.net/ljsm/ version $Id: allin1.allposts Page 29 of 29 I am delighted with the azure blue of the sky.html 10/13/2010 . I will try to make an LJ book (or a similar compilation) available tomorrow.offtopia.3 2006/05/30 Exp $ http://deep. and land erodes away. Something wanes here.syminet. Is the cause of my sensation in blue? Or red? Or is it in my mind that felt it? --Mankuthimma [22634] 2007/03/18 22:38:00 Immortality daily_kagga ends today.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful