P. 1
σημειωσεις ελπ 21 scribd 1

σημειωσεις ελπ 21 scribd 1

|Views: 2,031|Likes:
Published by ioliniki

More info:

Published by: ioliniki on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

Β ΤΟΜΟΣ ΕΑΠ (ΕΛΠ21

)
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 323 π.Χ. (θάνατος Μ. Αλεξάνδρου-επιβολή της
μακεδονικής δυναστεας στην !λλάδα" - 3# π.Χ. (κατάλη$η Αλεξάνδρειας απ% Α&'ουστο και
άρα ολοκλήρ(ση προσάρτησης ελληνικο& κ%σμου στη )(μα*κή Αυτοκρατορα".
Περίοδος σημαντικών αλλαγών: επ+κταση ελληνισμο& προς ανατολάς, δημιουρ'α ενιαου
πολιτισμικο& -.ρου με κυραρ-η την ελληνική 'λ.σσα, ν+ες π%λεις εκτ%ς ελληνικο& -.ρου
με πρ(τε&οντα ρ%λο, κυριαρ-α μοναρ-ικ.ν κρατ.ν, τάση 'ια ενασ-%ληση με την ιδι.τευση
και %-ι με τα κοινά, οι βασιλικ+ς αυλ+ς 'νονται πολιτικοοικονομικοπνευματικά /+ντρα,
λο'οτε-νική παρα'('ή με ιδιατερα -αρακτηριστικά.
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 3# π.Χ. (ανάρρηση Αυ'ο&στου στον αυτοκρατορικ%
θρ%νο" 0 33# μ.Χ. (μετα1ορά της πρ(τε&ουσας του ρ(μα*κο& κράτους στην
/(νσταντινο&πολη"
Μεγάλες αλλαγές : η παράδοση αποκτά πλ+ον βάρος και η ρητορική +-ει η'εμονικ% ρ%λο,
επιδράσεις και στην εκπαδευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
/υριαρ-ε μεν ο ελληνικ%ς πολιτισμ%ς αλλά το κ+ντρο βάρους πλ+ον στα ανατολικά κράτη
που κατ+λαβαν και αποκισαν οι 2λληνες.
1.1 Γενικό !"#$%ι#"ι$&ό '( ε))(νι$'ικ* ε!#+*
!λληνιστική επο-ή3 η ιστορική περοδος κατά την οποα η ελληνική 'λ.σσα, μ+σ( τ(ν
κατακτήσε(ν του Μ. Αλεξάνδρου εξαπλ.νεται προς ανατολάς και 'νεται κυραρ-η 'λ.σσα
%λ(ν τ(ν κατακτημ+ν(ν περιο-.ν. 4 %ρος ελληνιστικός (56789:;, <=3>" απ% 'λ(σσολο'ικ%ς
αρ-ικά, επεκτάθηκε σε %λες τις εκ1άνσεις του πολιτισμο& (βλ. σελ. 23 'ια τη σημασα του".
1.2 Οι κ#ιν,νικ#!#)ι'ικ- $.ν/*κε
Δημιουργία νέων κρατών εκτός Ελλάδας (?ασλειο τ(ν @ελευκιδ.ν, βασλειο τ(ν
Aα'ιδ.ν...." μετά τον διαμελισμ% της αυτοκρατορας του Μ. Αλεξάνδρου και την παρακμή
της κυρ(ς !λλάδας. Bολυμορ1α και πολιτισμικ+ς επιμειξες, αλλά και +να κοιν% συνεκτικ%
στοι-εο: η παρουσα τ(ν !λλήν(ν μ+σα απ% την εξουσα και την παιδεα.
Πολιτική οργάνωση: Cην εξουσα στα βασλεια ε-αν οι 2λληνες που εκμεταλλε&τηκαν την
παράδοση δουλοπρ+πειας τ(ν Ανατολιτ.ν, υιοθ+τησαν ξ+νες συνήθειες προς %1ελ%ς τους
(θεοποηση η'εμ%ν(ν, προσκ&νησή τους" και κατ+στησαν την ελληνική κουλτο&ρα
κυραρ-η. Bαράλληλα και μεταναστευτικ% κ&μα απ% !λλάδα με 1ιλ%δοξους 2λληνες να
αναλάμβανουν η'ετικ+ς θ+σεις πλ+ον στα βασλεια.
Τρόπος ζωής: 4 ελληνικ%ς τρ%πος D(ής +'ινε σ&μβολο κ&ρους, οι κατακτημ+νοι ευ'ενες τον
μιμο&νταν, η ελληνική 'λ.σσα το κ&ριο %ρ'ανο συνενν%ησης και στη διοκηση και στον λα%
(συ'κεκριμ+να η ελληνιστική κοινή, εξ+λιξη της αττικής διαλ+κτου". Cο άτομοEο πολτης Dει
μ%νος του σε α-ανή κράτη, -(ρς δεσμο&ς με τους συμπολτες του, δεν συμμετ+-ει στη λή$η
απο1άσε(ν. Fρα απομ%ν(ση, ανά'κη του ανήκειν κάπου και 'ιGαυτ% δρυση ομλ(ν και
λεσ-.ν με μ+λη, στρο1ή του κ%σμου σε μυστηριακ+ς θρησκεες, άνθηση της μα'εας.
Bαράλληλη ανάπτυξη της ιδι(τικής πρ(τοβουλας, ενδια1+ρον 'ια κ+ρδος και προσ(πική
προβολή. /αλλι+ρ'εια μιας ν+ας αισθητικής αντλη$ης με ετερ%κλητα στοι-εα που
αντανακλο&ν την πολυμορ1α του ν+ου κ%σμου. @πάταλη επδειξη, αισθητική του %'κου,
α'άπη 'ια θ+αμα, δημ%σιες τελετ+ς εξαιρετικής -λιδής και παράλληλα α'άπη 'ια λεπτομ+ρεια
και μικροσκ%πηση.
οινωνική διάρ!ρωση: @την κορυ1ή ο η'εμ%νας και οι αξι(ματο&-οι, %λοι 2λληνες. @τη
βάση, οι ντ%πιοι, τυ1λά υποτα'μ+νοι στην εξουσα. @το ενδιάμεσο, μεσαα τάξη, 2λληνες και
εξελληνισμ+νοι ντ%πιοι παλαιο αριστοκράτες με κ&ρια επιδ(ξη το κ+ρδος.
Γ"0&&1'1 2ε!ι$'*&ε
"λλαγές και στον πνευματικό τομέα# H Αθήνα παρακμάDει σταδιακά και αναδεικν&ονται Ν-1
Κ-ν'"1: Αλεξάνδρεια, Αντι%-εια. Cο επκεντρο: #ι 31$ι)ικ- 1.)- που -ορη'ο&ν,
στηρDουν τους διανοουμ+νους, -ρηματοδοτο&ν την κατασκευή βιβλιοθηκ.ν (π.-.
?ιβλιοθήκη Αλεξανδρεας μ+σα στο Μουσείον" και δημιουρ'ο&ν '&ρ( τους κ&κλους λο'(ν
που τους κολακε&ουν με το +ρ'ο τους.
$ιλολογική επιστήμη: Iια πρ.τη 1ορά συστηματική ανάπτυξη λ%'( της δημιουρ'ας
?ιβλιοθηκ.ν και της ανά'κης κατα'ρα1ής, ταξιν%μησης, σ-ολιασμο& +ρ'(ν. 2κδοση
αρ-αι%τερ(ν κειμ+ν(ν, 1ιλολο'ικά Dητήματα, μελ+τες. 4ι σημαντικ%τεροι 1ιλ%λο'οι επο-ής
οι βιβλιοθηκάριοι και λ%'( της επα''ελματικής τους ενασ-%λησης: Jην%δοτος, Απολλ.νιος
)%διος, Αριστο1άνης ?υDάντιος, Αρσταρ-ος,...
%λλες επιστήμες: Χάρη στις -ρηματοδοτήσεις τ(ν η'εμ%ν(ν τεράστια +κρηξη. Μαθηματικά
(!υκλεδης, Αρ-ιμήδης". Αστρονομα (Αρσταρ-ος ο @άμιος-ηλιοκεντρικ% σ&στημα,
!ρατοσθ+νης /υρηναος-μ+τρηση περι1+ρειας 'ης", Iε('ρα1α ....
&ογοτε'νία: !πηρεάDεται απ% την ακμή τ(ν 1ιλολο'ικ.ν σπουδ.ν και +τσι η ποιητική
παρα'('ή αποκτά λ%'ιο -αρακτήρα και απη-ε 1ιλολο'ικο&ς προβληματισμο&ς και Dητήματα
(ασυνήθεις τρ%ποι πρα'μάτευσης διά1ορ(ν θεμάτ(ν, αναDήτηση σπάνιας λ+ξης,
υπαινι'μο...". !πσης επικρατε ειδολο'ική ποικιλα (%λα τα λο'οτε-νικά εδη ανθο&ν και
μάλιστα ενοτε καλλιερ'ο&νται απ% το διο πρ%σ(πο" και μα πρ(το1ανής ανάμει(η των
ειδών. 4ι βασιλικ+ς αυλ+ς πη'ή +μπνευσης, α'άπη 'ια καθημερινά θ+ματα, εμμονή στη
λεπτομ+ρεια, +νταξη θε.ν και ηρ.(ν σε λι'%τερο υ$ηλά, ανθρ.πινα πλασια, ανάδειξη
άσημ(ν προσ.π(ν σε ήρ(ες +ρ'(ν. Bρ(ταρ-ικ% μ+λημα η 1ν1ν-,$( '#. !#ι('ικ#4
)ό5#.. Kλα τα παραπάν( στοι-εα σε πρ(το1ανή συσσ.ρευση και με +μ1αση.Αν και κάποια
απ% αυτά μοιάDουν να τενουν προς τη ρεαλιστική απεικ%νιση, π.-. η εμμονή στη
λεπτομ+ρεια, τα οικεα θ+ματα,..., ο ρεαλισμ%ς απλ.ς +να λο'οτε-νικ% πρ%σ-ημα στην
υπηρεσα της αναν+(σης του ποιητικο& λ%'ου. !μμονή στη λ+ξη 'ια δημιουρ'α του
κατάλληλου αισθητικο& αποτελ+σματος, %μ(ς ενοτε υπερβολή, ακαδημα*κή διαστρο1ή με
αναDήτηση συνε-.ς της πιο σπάνιας λ+ξης (ς αυτοσκοπ%. C+λος, η πλο&σια ερ(τική
θεματολο'α, μάρτυρας 1αινομενικά του ατομικισμο& και του ρεαλισμο& της επο-ής,
καταλή'ει ενοτεσε νοσηρ+ς ιστορες, ακρ%τητες.
H ποικιλα που επικρατε στην τ+-νη, τη λο'οτε-να,... αντανακλά την πολιτισμική ανάμειξη
και τις αναDητήσεις του ν+ου κ%σμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΥΛΛΙΟΝ
2.1 Τ# !1"1%#$ι1κό -!# ΕΚΤΟΣ
2.2 Τ# Νε,'ε"ικό -!#: Τ1 Αργοναυτικά '#. Α!#))6νι#. '#. Ρό%ι#.
Lς αντδραση στο παραδοσιακ% +πος +-ουμε στην Αλεξάνδρεια το νε(τερικ% +πος με τον
/αλλμα-ο και τον Απολλ.νιο τον )%διο (τα "ργοναυτικά του σε M βιβλα, N.=3N στ-ους- το
μ%νο ακ+ραια σ(D%μενο +πος της ελληνιστικής επο-ής".
2.2.1 Β7# '#. Α!#))6νι#. '#. Ρό%ι#.
Απ% την Αλεξάνδρεια. Cο +πος του εναι μια προσπάθεια να ε1αρμοστο&ν οι καλλιμά-ειες
αρ-+ς την ποηση (μικρ% μ+'εθος, λ%'ιος -αρακτήρας, εξαιρετική επεξερ'ασα της μορ1ής"
παρά τις αρ-αες πη'+ς που ανα1+ρονταν σε διαμά-η του Απολλ.νιου με τον /αλλμα-ο.
Oσ(ς διαδ+-τηκε τον Jην%δοτο στη διε&θυνση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, +'ινε
παιδα'('%ς του Bτολεμαου του !υερ'+τη.Cο +ρ'ο του +'ινε αποδεκτ% στη )%δο, 'ιGαυτ% τον
αποκαλο&σαν )όδιο.
2.2.2 Ο 1"5#ν1.'ικό &4/#8 #ι !(5- '#. Α!#))6νι#.8 # )ό5ι# +1"1κ'*"1 ',ν
Αργοναυτικών
P ποιητής δουλε&ει και (ς λ%'ιος και (ς 1ιλ%λο'ος. Μελετά παλαι%τερα κεμενα τα οποα
-ρησιμοποιε (ς πη'+ς περιε-ομ+νου, %σο και λεξιλο'ου. 4ι περισσ%τερες πη'+ς τ(ν
"ργοναυτικών, %π(ς μας δνονται στα αρ-αα *'όλια του κειμ+νου, +-ουν -αθε, άρα δεν
ξ+ρουμε τον βαθμ% πρ(τοτυπας του +ρ'ου του Απολλ.νιου. Kμ(ς ήταν πολυάριθμες,
μεταξ& αυτ.ν και τα ομηρικά +πη, η Μήδεια, &μνοι του Bινδάρου ο οποος ήταν ιδιατερα
α'απητ%ς στους αλεξανδρινο&ς.
2.2.9 Σ+-$( !"# '# !1"1%#$ι1κό -!#
H επδραση του 4μήρου εμ1ανής. K-ι απλή μμηση αλλά με βάση τις 2 '.!ικ- 1"+-
αντιμετ.πισης της παλαι%τερης λο'οτε-νικής παράδοσης απ% την ελληνιστική ποηση:
Qαντθεση μ+σ( της μμησηςR και Qαντα'(νισμ%ς με την παράδοση 'ια την παρα'('ή ν+ουR
(Qσκ%πιμη ανομοι%τηταR". !πσης ε1αρμο'ή του Q$.&:."&#4 ',ν )#5#'ε+νικ6ν ει%6νR
(τα "ργοναυτικά %-ι αποκλειστικά +πος, αλλά με στοι-εα και απ% άλλα λο'οτε-νικά εδη:
τρα'(δα, λυρική ποηση". !πσης +ντονη η παρουσα της %ι1κει&ενικό'('1 (πολλ+ς
άμεσες ή +μμεσες ανα1ορ+ς σε άλλα +ρ'α, ποιητικά ή μη". !μ1ανής η ιδι%τητα του λ%'ιου
ποιητή. Kπ(ς και ο /αλλμα-ος, ανα1ορά σε Q17'ι1R (διη'ήσεις που ερμηνε&ουν ονομασες,
+θιμα, τελετ+ς" και πολλ+ς 'ε('ρα1ικ+ς πληρο1ορες. ?ασική δια1ορά απ% παραδοσιακ%
+πος: '"ό!# $4ν/ε$( !#ι*&1'# (τα ομηρικά +πη σε συνθήκες προ1ορικής δημιουρ'ας,
απομνημ%νευση, 1%ρμουλες, εν. τα "ργοναυτικά προ*%ν 'ρα1ής". C+λος τα "ργοναυτικά
προκρνουν το 1'#&ικό κ1ι $.ν1ι$/(&1'ικό $'#ι+ε7#, αντθετα απ% ομηρικά ιδε.δη: κλ+ος,
τιμή.
2.2.; Οι *",ε8 # -",'18 ( <.+#)#5ικ* %ιε"ε4ν($( '#. 1'ό&#.
Sεν υπάρ-ει βασικ%ς ήρ(ας στα "ργοναυτικά. 4 Tάσονας σος με τους συντρ%1ους του.
Χαρακτηρσθηκε και αντι-ήρ(ας, 'ιατ ενοτε %-ι πολ& θαρραλ+ος, αλλά αναπο1άσιστος.
Χαρακτηρσθηκε επσης Qερ(τικ%ς ήρ(αςR 'ιατ μοιάDει να κερδDει λ%'( της 'οητεας του
και %-ι λ%'( της ανδρεας του. H Μήδεια πιο πειστική απ% Tάσονα. ΜοιάDει να εναι αυτή η
ηρ(δα. Iενικά στην ελληνιστική επο-ή με'άλο ενδια1+ρον 'ια $υ-ισμ% ατ%μου, ιδ(ς
'υνακας.Απ%λυτα ρεαλιστική η σκια'ρά1ησή της. 4 +ρ(τας στα "ργοναυτικά το βασικ%
στοι-εο, η κινητήρια δ&ναμη της ιστορας.
2.2.= Π1"1'("*$ει 5ι1 '( 5)6$$1 κ1ι '# 4:# '#. -!#.
H 'λ.σσα τ(ν "ργοναυτικών εναι βασισμ+νη στην ομηρική που 'ια την επο-ή ήταν πολ&
απομακρυσμ+νη απ% την οινή. 4 Απολλ.νιος δουλε&ει (ς 1ιλ%λο'ος, αξιοποι.ντας λ+ξεις
σπάνιες, δ&σκολες ομηρικ+ς, πολλ+ς και άπα( ειρημένες+ προκρνει τη λεξιλο'ική ποικιλα, τα
συν.νυμα, τις καινο1ανες εικ%νες (αντθετα απ% παραδοσιακ% +πος με την τυποποηση, τις
U76VWXY9", υιοθετε λ+ξεις απ% άλλα λο'οτε-νικά εδη (τρα'(δα, λυρική ποηση". @υνεπ.ς η
'λ.σσα βαρυ1ορτ(μ+νη, επιτηδευμ+νη, ο λ%'ος δυσν%ητος. Cο μ+τρο επσης κοντά στο
ομηρικ% εξάμετρο. Ελληνιστικός τρόπος γρα,ής- @υ-ν+ς μεταλλα'+ς παραδοσιακ.ν θεμάτ(ν,
τρ%π(ν. F1θονες παρομοι.σεις, απεικονσεις του καθημερινο& και οικεου, -αριτ(μ+νο,
αν+μελο &1ος, οι θεο συ-νά παρουσιάDονται σαν κοινο άνθρ(ποι, συν&παρξη αντιθ+τ(ν,
λ%'ιος και υπαινικτικ%ς -αρακτήρας με κρυμμ+να νοήματα, α'άπη 'ια λεπτομ+ρειες,
περι'ρα1ή συναισθηματικής σ-+σης, ανακάλυ$η και περι'ρα1ή 'υναικεας και παιδικής
1&σης συνδυασμ% με το ενδια1+ρον 'ια το ατομικ%.
2.9 Ε!4))ι#ν ΕΚΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
9.1 Γενικ0 $'#ι+ε71 5ι1 '( >,* κ1ι '# -"5# '#. Κ1))7&1+#.
(32# π.Χ, /υρήνη Αι'&πτου-2M# π.Χ." 2Dησε πολλά -ρ%νια στην Αλεξάνδρεια, σ(ς να
με'άλ(σε κι εκε. !ρ'άσθηκε στη ?ιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Sεν +'ινε ποτ+ Sιευθυντής
της. Zταν ο πρ.τος που κατ+βαλε προσπάθεια ταξιν%μησης του υλικο& της ?ιβλιοθήκης,
συντάσσοντας καταλ%'ους (<2# τ%μους": Πίνακες των εν πάση παιδεία διαλαμ.άντων και ων
συνέγρα.αν.
@υνδ&αDε '( 3ι3)ι#/(κ#ν#&ικ* &ε '( :ι)#)#5ικ* ε"51$71 (ασ-ολήθηκε με Dητήματα
'νησι%τητας +ρ'(ν, σημασιολο'ικά προβλήματα, σ-ολιασμο&ς". !πσης συν+'ρα$ε
κατάλο'ο δραματικ.ν ποιητ.ν [ +κανε λεξικο'ρα1ική ερ'ασα (Ε!νικαί ονομασίαι" [
συνδ&ασε λεξικο'ρα1α με ιστορική +ρευνα (τίσεις νήσων και πόλεων και μετονομασίαι" [
α'απο&σε την παραδοξολο'α (/αυμάτων των εις άπασαν την γην κατά τόπους όντων
συναγωγή". Cα περισσ%τερα +ρ'α του -άθηκαν.
Εν%ι1:-"#ν'1 του /αλλμα-ου: \ιλολο'ική περι+ρ'εια ] ενδια1+ρον 'ια ιστορα
λο'οτε-νας, λεξικο'ρα1α, αναDήτηση πη'.ν 'ια προ+λευση ονομασι.ν τ%π(ν και
πρα'μάτ(ν, κλση του 'ια το σπάνιο και το παράδοξο. !μπν+εται απ% την πρα'ματικ%τητα
επο-ής. Cο +ρ'ο του +-ει )ό5ι# +1"1κ'*"1: τάση 'ια -ρήση σπάνι(ν λ+ξε(ν, δ&σκολ(ν
εννοι.ν, οπ%τε δυσν%ητο το +ρ'ο του στον πολ& κ%σμο.
@.Dονται μ%νο 0μνοι και Επιγράμματα. Απ% τα υπ%λοιπα ή τποτα ή αποσπάσματα. Τ#
!)*"ε -"5# '#.: > ^μνοι, περπου ># επι'ράμματα, τα "ίτια (εκτεν+ς ελε'ειακ% ποημα 'ια
διερε&νηση ετυμολο'ας τοπ(νυμ(ν, θεσμ.ν,...", η Εκάλη (επ&λλιο", <3 Oαμβοι και M Μ+λη
(λυρικά ποιήματα", αποσπάσματα ατα&τιστα, ποημα 12ις (-αμ+νο σήμερα". Fρα ποικιλα
δημιουρ'ημάτ(ν.
Κ4"ι# 5ν6"ι$&0 '#.: αναν+(ση ποιητικο& λ%'ου (-αρακτηριστικ% ελληνιστικής ποησης
'ενικ%τερα". Sι+κρινε με το 1ιλολο'ικ% του αισθητήριο το τ+λμα της μμησης της παράδοσης
και υιοθ+τησε %-ι την απ%ρρι$η, αλλά τη δημιουρ'ική της εκμετάλλευση.
9.2 Αίτια
Cο περι1ημ%τερο παράδει'μα θε(ρητικ.ν αρ-.ν. 2-ει πολεμικ% -αρακτήρα απ+ναντι σε
επικριτ+ς του (1ιλολο'ικ+ς +ριδες 'ια το ποιητικ% 'ο&στο". _περασπDεται μια ν+α αισθητική:
απο1ε&'ει το πομπ.δες-βαρ&'δουπο &1ος, την παραδοσιακή θεματολο'α, τα μακροσκελή
ποιήματα. Bροτιμά τη συντομα, την ολι'οστι-α, τη 'λυκ&τητα, τη λεπτ%τητα, την τ+-νη (ο
%ρος λεπτός %ρος-κλειδ 'ια την καλλιμα-ική θε(ρα, συμβολDει την ποσοτική σμκρυνση
και το ποιοτικ% αποτ+λεσμα: βασανιστικ%ς μ%-θος, προσο-ή στην παραμικρή λ+ξη,
ευρηματικ%τητα στον -ειρισμ%". Bάντ(ς στα "ίτια δε-νει π.ς μπορε να συνδυάσει τα 2
αντθετα στοι-εα: μακροσκελ+ς +ρ'ο-σ&ντομη α1ή'ηση, καθ.ς πρ%κειται 'ια +να εκτεν+ς
+ρ'ο που %μ(ς αποτελεται απ% σ&ντομες αυτ%νομες ιστορες (α1η'ηματική τε-νική στον
/αλλμα-ο".
Φι)#)#5ικό !"ό3)(&1: Cα 2 πρ.τα βιβλα πρ+πει να κυκλο1%ρησαν (ς αυτ%νομο ποημα
'&ρ( στο 2`# π.Χ. Cα 2 επ%μενα μάλλον -ρονολο'ο&νται μετά το 2M> π.Χ. Cα 2 μ+ρη
συντ+θηκαν σε ενιαο +ρ'ο, αν και αυτ%νομα επεισ%δια, -άρη σε εξ(τερικο&ς παρά'οντες
που λειτο&ρ'ησαν ενοποιητικά (στα 2 πρ.τα οι Μο&σες, στα 2 τελευταα η ?ερενκη".
9.9 Εκάλη
Sια1(τιστικ% παράδει'μα 'ια την α1η'ηματική τε-νική του /αλλμα-ου η Εκάλη. @ε
δακτυλικ% εξάμετρο <N## στ-οι. a+ο εδος: το ε!4))ι#ν, μικρ% +πος με ιδιατερη ποι%τητα
α1ή'ησης-δεν +-ει την αναμεν%μενη επική συνο-ή. ?ασικ% /-&1: +νας 'ν(στ%ς άθλος του
bησ+α, η εξ%ντ(ση του Cα&ρου του Μαραθ.να. @το επκεντρο της α1ή'ησης βρισκ%ταν +να
ά'ν(στο επεισ%διο αυτο& του άθλου, η 1ιλοξενα του ήρ(α απ% την !κάλη.
@ε σ-+ση με το παραδοσιακ% +πος τα ι%ι17'ε"1 5ν,"7$&1'1 της τε-νικής του /αλλμα-ου:
πρα'ματικ%ς πρ(τα'(νιστής δεν εναι ο bησ+ας αλλά η !κάλη. Sεν περι'ρά1εται ο
πολεμικ%ς άθλος, αλλά η ταπεινή 1ιλοξενα. Fρα πάλι το 'ν(στ% ελληνιστικ% στοι-εο: η
σμκρυνση του σπουδαου ήρ(α και της σπουδαας πράξης. Αναδεικν&εται το ασήμαντο.
@υνε-ες διακοπ+ς στην πλοκή, θεματολο'ικ+ς και υ1ολο'ικ+ς εναλλα'+ς, διά$ευση
προσδοκι.ν του ανα'ν.στη που καθιστο&ν τη συνο-ή του +ρ'ου προβληματική και
αποκαλ&πτουν τη λεπτή επεξερ'ασα του ποιητή. Με'άλη σημασα +-ουν οι λ+ξεις 'ια τον
/αλλμα-ο (Qακτινοβολα της μεμον(μ+νης λ+ξηςR". H σπανι%τητά τους, το κοσμητικ%
επθετο, ο τετράλεξος στ-ος δε-νουν τη σημασα της 1ορμαλιστικής +ντασης 'ια τη ν+α
ποηση.Cο +μβλημα της ποητικής θε(ρας του /αλλμα-ου: το λεπτόν.
9.; ?&ν#ι
_πήρ-αν ήδη οι ομηρικο ^μνοι στους θεο&ς που σκοπ% ε-αν την προβολή του θε*κο&
με'αλεου. 2-ουμε > ^μνους του /αλλμα-ου: 0μνος στην %ρτεμη, 0μνος στη Δήμητρα,
0μνος στο Δία, 0μνος στη Δήλο, 0μνος στον "πόλλωνα, 0μνος στα &ουτρά της Παλλάδος.
Γενικ0 +1"1κ'("ι$'ικ0: τάση 'ια ανατροπή καθιερ(μ+ν(ν αξι.ν, σ&ντομες συνθ+σεις,
επιστράτευση ν+(ν α1η'ηματικ.ν τρ%π(ν (κατατμημ+να κομμάτια, δυσκολα επτευξης
συνο-ής", σημασα στη λ+ξη (σπάνια, πρ(τ%'ν(ρη", ενασ-%ληση με παιδική ηλικα,
παι'νι.δες στοι-εο--ιουμοριστικά επεισ%δια, 'ν.ση παιδικής $υ-ολο'ας, +νταση μεταξ&
οικεου και υ$ηλο&-σμκρυνση υ$ηλο&, αυλικ%ς -αρακτήρας καλλιμά-ειας ποησης-
κολακεα, ανα1ορά σε σ&'-ρονα 'ε'ον%τα, εμμονή σε ν+α-ά'ν(στα θ+ματα. @υσσ.ρευση
'ε('ρα1ικ.ν πληρο1ορι.ν, 1ιλοπερερ'ον λ%'ιου ποιητή, 1ιλολο'ικά ερ(τήματα,
μυθολο'ικ% πλασιο, αναDήτηση προ+λευσης ονομασι.ν τ%π(ν, εθμ(ν c 1ιλολο'ικ%ς
-αρακτήρας ποησης. @υνήθ(ς περι+-ουν και την τυπική 'ια ^μνους απαρθμηση τ%π(ν και
προσ.π(ν που συνδ+ονται με τους θεο&ς (δετε τον πνακα στη σελ. `> 'ια τα
-αρακτηριστικά της ποησης του /αλλμα-ου με βάση την αποδελτ(ση του συ''ρα1+α του
κε1αλαου".
Sημιουρ'ικ%ς ποιητής και στο-αστικ%ς 1ιλ%λο'ος. Sεν αρνήθηκε την παράδοση, αλλά την
εκμεταλλε&θηκε δημιουρ'ικά .στε να καλλιερ'ήσει μια ν+α ποηση με 'ν.ριμα μεν στοι-εα
παράδοσης αλλά σε άλλο πνε&μα, με ν+α μ+σα. /αλλι+ρ'ησε μια ν+α αισθητική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ;. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ. ΕΚΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ =.1
@ΕΟΚΡΙΤΟΣ
Π"ό)#5#
Sημιουρ'%ς της βουκολικής ποησης, 1ημισμ+νος ήδη στην dρ-αι%τητα, εν+πνευσε τις
3κλογές eερ'ιλου.
Bιθαν%τατα κατα'%ταν απ% τις @υρακο&σες (-.ρος δράσης αρκετ.ν ειδυλλ(ν" και
συνδε%ταν με το νησ της f( ('νεται λ%'ος στην ποησή του 'ια -λ(ρδα αυτής της
περιο-ής".
2Dησε στην ακμή της ελληνιστικής επο-ής (περ. 3##-2># π.g.". gρονολο'ικ+ς ενδεξεις οι
ανα1ορ+ς στο +ρ'ο του στη δυναστεα Bτολεμα(ν dι'&πτου και στον h+ρ(να τ(ν
@υρακουσ.ν. @&'-ρονος fαλλιμά-ου (διακρνονται κοιν+ς ποιητικ+ς προτιμήσεις στο +ρ'ο
τους" και dράτου, λ'ο με'αλ&τερος dπολλ(νου iοδου.
=.1.1 A ό"# BC#.κ#)ικόDD
@την ποηση bεοκρτου ανα1+ρονται οι %ροι: jeουκολική kο&σαG, jβουκολική αοιδήG,
jβουκολιαστήςG (τρα'ουδιστής βουκολικο& τρα'ουδιο&", jβουκολιάσδομαιG (τρα'ουδ.
βουκολικ% τρα'ο&δι". A%'ος 'νεται 'ια τρα'ο&δι, %-ι 'ια 'ραπτή ποηση.
eουκ%λος 3 βοσκ%ς βοδι.ν (πρβλ. Bοιμήν, αιπ%λος, κτλπ.", αν.τερος στην ιεραρ-α
βοσκ.ν, ιεραρ-ηση που μάλλον δ+-εται ο bε%κριτος. dρ'%τερα, jβο&ταςG, jβουκ%λοςG 3
ποιητής βουκολικ.ν ποιημάτ(νG, jβουκολιάDεινG 3 'ρά1( βουκολική ποηση. @την ποηση
bεοκρτου μ%νο <2 απ% τα 3< ποιήματα +-ουν θ+μα βοσκο&ς και ανθρ.πους της υπαθρου,
άρα ο %ρος jβουκολική ποησηG -ρησιμοποιεται συμβατικά, ομο(ς και απ% τους
μετα'εν+στερους εκπροσ.πους (k%σ-ο @υρρακο&σιο, e(να @μυρναο", %που κ&ριο θ+μα
ποησης πλ+ον εναι ο +ρ(τας.
@ε,"7ε $+ε'ικ0 &ε '(ν !"#-)ε.$( 3#.κ#)ικ* !#7($(.
1) Αρ-+ς της βουκολικής ποησης εντοπDονται σε λατρευτικά δρ.μενα @ικελας και
Bελοποννήσου σ&μ1(να με τα αρ-αα σ-%λια προήλθε 1) απ% την @πάρτη, %ταν α'ρ%τες
πήραν τη θ+ση παρθ+ν(ν στη 'ιορτή της θεάς Αρτ+μιδος /αρυάτιδος και τρα'ο&δησαν 'ιG
αυτή κατά τους Bερσικο&ς Bολ+μους, 3) απ% την Cυνδαρδα της @ικελας, κατά την υποδο-ή
με &μνους του ξοάνου της Fρτεμης, το οποο ο 4ρ+στης μετ+1ερε απ% τους Cα&ρους της
@κυθας, 5) απ% τη @υρακο&σα, απ% τα α'ροτικά τρα'ο&δια, με τα οποα ντ%πιοι τμησαν την
Fρτεμη μετά την αποκατάσταση της ειρήνης -άρι σG αυτήν &στερα απ% μα εμ1&λια διαμά-η.
Ε!7$(: Λ1'ινικ- !(5- ανα1+ρουν (ς α1ετηρα της βουκολικής ποησης &μνους προς
τιμήν θε.ν (Απ%λλ(νος, Sιον&σου, Bαν%ς κ.α". Απ% τους νε%τερους μελετητ+ς, ο
EFGHIFJKHFGJ (<=l3" ερευνά τη σ-+ση με λα*κά βουκολικά λατρευτικά τρα'ο&δια Fρτεμης
και Sιον&σου, LMNFO (<l`<" τη σ-+ση με λα*κά τρα'ο&δια @ικελας. Αν1'#)7>#.$1 /ε,"71:
τα βασικά μοτβα του βουκολικο& εδους (+ρ(τας, ποιμενικ%ς θρήνος, μουσική,
προσ(ποποηση 1&σης κ.α." προ+ρ-ονται απ% προομηρική παράδοση Μ. Ασας.
2) /ατα'('ή του βουκολικο& εδους +'κειται σε Qμυθική αρ-ήR. Lς ευρετής του εδους
ανα1+ρεται (μάλλον απ% τον ιστορικ% Cιμαο" ο @ικελ%ς ?ουκ%λος Sά1νης, 'ιος !ρμή και
a&μ1ης. @τησ-ορος +'ρα$ε 'ιG αυτ%ν, αλλά και ο bε%κριτος στο πρ.το ειδ&λλι% του. Oσ(ς
μάλιστα η θε(ρα αυτή να δημιουρ'ήθηκε βάσει αυτο& του ειδυλλου εκ τ(ν υστ+ρ(ν.
Bριν απ% bε%κριτο δεν υπάρ-ει αυτοτελής ποηση με θ+ματα α'ροτικά. !υκαιριακά
διακρνεται το ενδια1+ρον 'ια τη D(ή τ(ν απλ.ν ανθρ.π(ν (4λιάδος <= στην περι'ρα1ή της
Ασπδος του Α-ιλλ+(ς, 5δ6σσεια 0 @τάνη !&μαιου, @πηλιά Bολ&1ημου, Hσι%δου 7ργα και
8μέραι, προομιο /εογονίας, ο ποιητής αυτοσυστήνεται (ς βοσκ%ς στον !λικ.να. ?οσκο
στη μυθολο'α και ποηση οι θεο Fδ(νης και Fττης και οι Cρ.ες ήρ(ες Bάρης και Α'-σης.
4 \ιλήτας επσης πρ+πει να ενδια1+ρθηκε 'ια βουκολικά θ+ματα.
Η 3#.κ#)ικ* !#7($( ε7ν1ι ε!ικ* !#7($(8 κ1/6 κ1'0 κ1νόν1 5"0:'(κε $ε %1κ'.)ικό
εP0&ε'"#. Ο:ει)* 1))0 κ1ι 1ν'ι!1"0/ε$( &ε !1"1%#$ι1κό -!# $4&:,ν1 &ε 1"+-
Κ1))ι&0+#.. Δι1:#"- &ε '# -!# $'( /ε&1'ικ*: 1ν'7 5ι1 31$ι)ι0%ε8 *",ε κ')!8
!",'15,νι$'- 1!)#7 0ν/",!#ι '( .!17/"#. $'(ν κ1/(&ε"ιν* '#. >,* '"15#.%#4ν
5ι1 '#ν -",'1. Κ1ι ό'1ν .!0"+ει 1ν1:#"0 $ε *",ε8 $'ό+# ( 1ν0%ειP( '(
κ1/(&ε"ιν* !)ε."0 '#. &4/#..
=.2.2 Ο ό"# ει%4))ι#ν
Απ% τη ρ(μα*κή επο-ή καθιερ.νεται 'ια %λα τα ποιήματα του bεοκρτου ο %ρος ει%4))ι1.
!ναι υποκοριστικ% του εδους (3 'ραμματειακ% εδος", δεν +-ει υποτιμητικ% -αρακτήρα, και
μάλλον σημανει μικρ% ποημα. Cα ποιήματα bεοκρτου +-ουν μικρή +κταση και εικ%νες απ%
τη D(ή απλ.ν ανθρ.π(ν, -αρακτήρα δε σ&μ1(να με τα αρ-αα σ-%λια διη'ηματικ%
(3α1η'ηματικ%", δραματικ% (διαλο'ικ%" και μικτ%. 4 %ρος δεν +-ει σ-+ση με τον
μετα'+νεστερο %ρο ει%.))ι1κό 3 τρυ1ερ%ς και 'οητευτικ%ς σε σ-+ση με περι'ρα1ή
1υσικ.ν τοπ(ν ή συναισθημάτ(ν, -αρακτηριστικά της μετα'εν+στερης βουκολικής
ποησης, %που παρουσιάDεται η παραδεισ+νια εκδο-ή της υπαθρου σε αντθεση με την
ασ1υκτική D(ή της π%λης. Cα ποιήματα του bεοκρτου %εν -+#.ν !#)ι'ικ* $κό!ε.$(,
%π(ς οι Εκλογές του ?ερ'ιλου.
Ε"&(νε.'ικ- @ε,"7ε @ε#κ"7'ει,ν Ει%.))7,ν
1) Q"ε1)ι$'ικ*R: ερμηνεα μ%νο %σ(ν λ+'ονται ρητά στο ποημα
3) Q$.&3#)ικ*R: αναDητά κρυμμ+να νοήματα, αλλη'ορες και σ&μβολα. !πσης, κάποιοι
θε.ρησαν %τι η ποηση του bε%κριτου παρουσιάDει τις ε!ικ#4"ειε 1P7ε (αταραξας,
σ-%λης, ελευθερας".
Με το %νομα του bεοκρτου παραδδονται 3< ποιήματα και 2M επι'ράμματα. Απ% αυτά =
θε(ρο&νται ν%θα. H +κδοση και κυκλο1ορα τ(ν ποιημάτ(ν του παραμ+νει +να 1ιλολο'ικ%
πρ%βλημα. Sιά1ορες σ-ετικ+ς θε(ρες, π.-. υπήρ-ε συλλο'ή της /( με τα ` πρ.τα (σ-εδ%ν
αμι'.ς βουκολικά" της συλλο'ής. @τη -ειρ%'ρα1η παράδοση προτάσσεται επ'ραμμα του
Αρτεμιδ.ρου, ο οποος πιθαν%ν ε-ε εκδ.σει καν%να δ+κα ειδυλλ(ν στο πρ.το μισ% του <.
αι.να π.Χ.
Cο +ρ'ο του bεοκρτου διακρνεται σε
1) Β#.κ#)ικ0 Ει%4))ι1: <3 μ%νο ποιήματα της συλλο'ής 'ραμμ+να σε δακτυλικ% εξάμετρο
και δ(ρική διάλεκτο +-ουν (ς ήρ(ες βοσκο&ς ή 'ε(ρ'ο&ς, και θ+μα τους τη D(ή της
υπαθρου. Kλα παραδδονται με ττλους που δεν 'ν(ρDουμε αν +δ(σε ο διος ο ποιητής.
Bρο'ραμματικ% το πρ.το ειδ&λλιο mb&ρσις ή (δήn, και τα υπ%λοιπα με παρ%μοια
-αρακτηριστικά.
S&ο διακριτά μ+ρη ποιήματος. @το πρ.το διάλο'ος μεταξ& δ&ο βοσκ.ν, .ρα μεσημβρινή,
%ταν η 1&ση αναπα&εται. Bρ%σκληση σε μουσικ% δια'(νισμ%, συ-ν% στη βουκολική
ποηση, ορισμ%ς βραβε(ν (κατσκα, τρά'ος, +να ξ&λινο βαθ& ποτήρι, το οποο περι'ρά1εται
διεξοδικά και συνιστά +να αυτ%νομο τρα'ο&δι". d νθρ.πινος κ%σμος καθημεριν%τητας
κυριαρ-ε, περι'ρα1ή ευ-άριστου 1υσικο& περιβάλλοντος. @το δε&τερο μ+ρος ο b&ρσης
καλε τις kο&σες να αρ-σουν το τρα'ο&δι 'ια τον θάνατο του βοσκο& Sά1νη, επειδή
αντιστάθηκε στην d1ροδτη. Bρ%κειται 'ια e ουκολικ% bρήνο, συστατικ% βουκολικής
ποησης, στον οποο συμμετ+-ει %λη η 1&ση και οι βουκολικο θεο (Bαν, Bραπος". kοτβο
η συμμετο-ή της 1&σης στη D(ή τ(ν ανθρ.π(ν (3 !1/('ικ* !)0ν(". o πανάλη$η μοτβ(ν .
@&μ1(να με τον pq. r:sYX <2 βασικά θεματικά μοτβα στην ποηση: αλήθεια, μνήμη,
μεσημ+ρι, δ+ντρα και 1υτά, άνθη, τDιτDκια και ακρδες, δροσερ% νερ%, σπηλιά, μά'ισσα,
θάλασσα, βουνά, σ&ρι'ξ και αυλ%ς. @το τ+λος, 'νεται απονομή του βραβεου και επιστρο1ή
στη βουκολική πρα'ματικ%τητα.
Sια1ορ+ς ανάμεσα στα δ&ο τμήματα του ποιήματος: )εαλιστικ% το πρ.το μ+ρος με απ%δοση
τ(ν σκην.ν απ% τον ανθρ.πινο βο. Αντθετα στο δε&τερο παραμυθ+νιος κ%σμος με
εμ1άνιση θε.ν, ημιθ+(ν και +μ$υ-ης 1&σης μαD με βοσκο&ς @ικελας. Bρ.το τμήμα -(ρς
βάθος συναισθημάτ(ν και προθ+σε(ν, στο δε&τερο ατμ%σ1αιρα βαριά, σ-εδ%ν τρα'ική.
Iε('ρα1ικά απροσδι%ριστο το πρ.το τμήμα, το δε&τερο λαμβάνει -.ρα στη @ικελα.
Sια1ορά στην τε-νική: διαλο'ικ% το πρ.το, μον%λο'ος και θρήνος στο δε&τερο. Iλ.σσα
επσημη στο πρ.το τμήμα, με λα*κ%τροπα στοι-εα στο δε&τερο. 4ι αντιθ+σεις παρά'ουν
+να βασικ% συστατικ% bεοκρτειας ποησης, την !#ικι)71 (3tY6uYvu7". Bερι'ρα1ή 1&σης
κυραρ-η (και πάν( στο ποτήρι". Bερι'ρα1ή εν%ς ευ-άριστου περιβάλλοντος καλεται SMTUK
VWMFJUK (3 ευ-άριστος τ%πος". \&ση συμμετ+-ει στην ανθρ.πινη D(ή, τρα'ουδά με τους
βοσκο&ς και θρηνε τον ετοιμοθάνατο Sά1νη. Bσ( απ% την α1+λεια τ(ν ηρ.(ν βρσκεται
ο λ%'ιος ποιητής που τους αντιμετ(πDει με μια ε.%ι0κ"ι'( ει",νε71,. _πάρ-ει δηλαδή μια
17$/($( 1!#$'1$ι#!#7($(. b+μα +ρ(τα κυραρ-ο στο ποημα. @το πρ.το μ+ρος δεν
υπάρ-ει καθ%λου τρα'ικ% βάρος, αντθετα στο δε&τερο +-ει τρα'ικ% τ+λος και οδη'ε στην
αυτοκτονα του Sά1νη. b+μα m-",'1 %.$'.+ι$&-ν# κ1ι 1νικ1ν#!#7('#n συ-ν%.
Iενικά, ο +ρ(τας δεν αποκτά στην ποηση του bε%κριτου τρα'ικ+ς διαστάσεις, εμ1ανής η
ειρ(νεα του λ%'ιου ποιητή.
Δ"1$'("ιό'('1 1
Κ6&#: εδος καντάδας, που τρα'ουδο&σαν οι συμποσιαστ+ς να τρι'υρνο&ν κρατ.ντας
λαμπάδες στον δρ%μο και να καταλή'ουν τρα'ουδ.ντας στο σπτι μιας κοπ+λας. Αν ο
ερ(τευμ+νος κ(μαστής ξενυ-το&σε στην εξ.πορτα α'απημ+νης του τρα'ουδ.ντας, 'ια να
κάμ$ει την αντστασή της, το τρα'ο&δι του ονομαD%ταν !1"1κ)1.$7/."#ν. @το 3. ειδ&λλιο
ο bε%κριτος μετα1+ρει μια αστική συνήθεια στον βουκολικ% -.ρο.
2) Α$'ικ0 Ει%4))ι1: 3 ειδ&λλια (2., <M., <N.", 'ραμμ+να σε δακτυλικ% εξάμετρο και δ(ρική
'λ.σσα, τα δ&ο τελευταα διαλο'ική μορ1ή, +-ουν θ+μα αστικ%, α1ο& ανα1+ρονται σε
θ+ματα της π%λης. Bρ(τα'(νστριες επ το πλεστον εναι 'υνακες. Απ% τε-νικής άπο$ης
δια με βουκολικά. Cο 2. j\αρμακε&τριαG περι'ρά1ει σε πρ.το πρ%σ(πο την ερ(τική
ιστορα της @ιμαθας, η οποα εκτελε μα'ικ+ς πράξεις μ+σα στη ν&-τα, 'ια να ανα'κάσει τον
εραστή της S+λ1η να 'υρσει πσ( σε αυτή. @το δε&τερο μ+ρος διη'εται την ιστορα της με
τον S+λ1η. Cο πρ.το τμήμα πιο 'κροτ+σκο και -υδαο, το δε&τερο πιο συναισθηματικ%,
διακ%πτεται %μ(ς απ% κ(μικά στοι-εα. Η ε!7!)(P( '( %#4)( μοτβο και στην τρα'(δα
και μμο (κατά τα αρ-αα -ρ%νια δανεστηκε απ% @.1ρονα, σπουδαο μιμο'ρά1ο N. αι.να".
Fλλο μοτβο:$+ε')ι1$&ό !"# '#ν X",'1 3 μεμ$ιμοιρα 'ια τον bε% που καταστρ+1ει
τους ανθρ.πους. Cο <N. j@υρακ%σιαι ή Αδ(νιάDουσαιG διαδραματDεται στην πτολεμα*κή
Αλεξάνδρεια, %ταν δ&ο 'υνακες πη'ανουν στο παλάτι Αρσιν%ης και Bτολεμαου 'ια να
παρακολουθήσουν εορτασμ% προς τιμή του Fδ(νη και σ-ολιάDουν διά1ορα. Bρ.το μ+ρος
μιμητικ%, διαλο'ικ% με +ντονο λα*κ% -αρακτήρα (παροιμες κτλ", το δε&τερο περιλαμβάνει
+ναν &μνο, πιο επεξερ'ασμ+νο υ1ολο'ικά. 2-ει (ς πρ%τυπο μμο του @.1ρονα. @-&1
X",'18 %π(ς και στα βουκολικά ειδ&λλια, απουσιάDει ο τρα'ικ%ς τ%νος. Sια1ορά με
Hρ.νδα: ο bε%κριτος ενδια1+ρεται 'ια την καλλιτε-νική υπ%σταση του ποιητικο& λ%'ου.
9) Μ./#)#5ικ0 Ει%4))ι1 (* ε!4))ι1): dνα1+ρονται στον wρακλή (<3, 2M και το μάλλον
ν%θο 2N", oλ+νη (<=, joλ+νης oπιθαλάμιονG", Sι%σκουρους (22", στον Bενθ+α (2>" %π(ς και
οι 9άκ'αι του oυριπδη.
;) Α.)ικ08 ε5κ,&ι1$'ικ0 ει%4))ι1: o'κ(μιαστικο& -αρακτήρα. Cο <> εναι ε'κ.μιο του
h+ρ(νος τ(ν @υρακουσ.ν, το <` Bτολεμαου e \ιλαδ+λ1ου. @ε δακτυλικ% εξάμετρο και
επική διάλεκτο με ανάμειξη δ(ρικής.
=) Αι#)ικ0 ει%4))ι1: M ποιήματα της συλλο'ής εναι 'ραμμ+να σε αιολική διάλεκτο και
αιολικά μ+τρα. xο 2= (αλακάτα" απευθ&νεται στη 'υνακα του 1λου του ποιητή, 'ιατρο&
yικα, τα άλλα τρα (2l-3<" επι'ρά1ονται jπαιδικάG, ερ(τικο& περιε-ομ+νου.
Y) Σ4"ι5P: Bρ%κειται 'ια 'ε+ν#!175νι#ν (3 ποημα 'ραμμ+νο με τρ%πο, .στε να
αναπαρά'εται η μορ1ή εν%ς αντικειμ+νου, π.-. β(μο&, αυ'ο&". dυτ% σε μορ1ή αυλο&.
Z) Ε!ι5"0&&1'1: @την +κδοση του z7{ εκδδονται 2M επι'ράμματα με ποικλο περιε-%μενο,
βουκολικ% (τα πρ.τα >", αναθηματικά, επιτ&μβια, άλλα ανα1+ρονται σε α'άλματα (π.-.
dνακρ+οντος, oπι-άρμου, dρ-ιλ%-ου", σε δ(ρική διάλεκτο και ελε'ειακ% δστι-ο.
=.1.9 Π1"1'("*$ει 5ι1 '( 5)6$$1 κ1ι '# 4:#
Iλ.σσα του bε%κριτου εναι ( %,"ικ* %ι0)εκ'# '( Σ."1κ#4$1 * '( Κ, '#. 9
#.
1ι6ν1 !.Χ. &ε ε!ικ0 $'#ι+ε71. Αναμει'ν&ει διά1ορα διαλεκτικά στοι-εα, απ% την
καθομιλουμ+νη δ(ρική, απ% προη'ο&μενους @υρακο&σιους συ''ρα1ες (!π-αρμος,
@.1ρ(ν", απ% κεμενα της -ορικής ποησης (@τησ-ορο, Bνδαρο, Αλκμάνα", επικο&ς τ&πους
με στοι-εα ι(νικά. Bρ%κειται 'ια μια ιδι%μορ1η, 'ε+ν('* %ι0)εκ'#. Oσ(ς να μην ε-ε διες
προτιμήσεις σε %λη τη διάρκεια δημιουρ'ας του. @τα αιολικά ειδ&λλια μιμεται λεσβιακή
ποηση (@απ1., Αλκαο", στα ε'κ(μιαστικά σα1ής η επδραση Bινδάρου. Με βάση τη
διάλεκτο διακρνονται N κατη'ορες ποιημάτ(ν: <" 'νήσια στη δ(ρική διάλεκτο, 2" ν%θα ή
αμ1βολα στη δ(ρική διάλεκτο, 3" Bοιήματα σε επική διάλεκτο με κάποια δ(ρικά στοι-εα,
M" ποιήματα σε επική και ι(νική διάλεκτο, N" ποιήματα σε αιολική διάλεκτο. @υνδιαλ+'εται
με την επική παράδοση και (ς προς τη -ρήση της 'λ.σσας, με στ%-ο τη δημιουρ'α μιας
δια1ορετικής ατμ%σ1αιρας, π.-. |'+ραςG 3 στο +πος σ&μβολο ηρ(*κής τιμής, το βραβεο
ανδρεας τ(ν πολεμιστ.ν, στον bε%κριτο, μια κατσκα, το +παθλο εν%ς βοσκο& σε
δια'(νισμ% τρα'ουδιο&.
Cο βουκολικ% ποημα καλεται &ε'1[-!#, δι%τι δημιουρ'ε +να ν+ο εδος επικής ποησης.
Iνεται εκ)εκ'ικό $.&:."&ό άλλ(ν λο'οτε-νικ.ν ειδ.ν, 'ιG αυτ% υπάρ-ει 'λ(σσική και
υ1ολο'ική ποικιλα. !νσ(ματ.νει στοι-εα απ% τη %,"ικ* κ,&,%71 (π.-. !π-αρμο", απ%
τον &7&# (3 λο'οτε-νικ% υποεδος που σε δραματική μορ1ή παρουσιάDει στι'μι%τυπα απ% τη
D(ή ανθρ.π(ν -αμηλής τάξης αστικο& πληθυσμο&", παροιμες, κοινοτοπες, καθημεριν+ς
εκ1ράσεις, συ-ν+ς επαναλή$εις που ταιριάDουν με α1+λεια απλ.ν ανθρ.π(ν υπαθρου και
π%λης. Cαυτ%-ρονα υπάρ-ουν 1ν1&ν*$ει 1!ό !"#(5#4&εν( )#5#'ε+νικ* !1"0%#$( που ο
λ%'ιος ποιητής αξιοποιε ανάλ%'α. Bσ( απ% τη jβουκολική απλ%τηταG κρ&βεται +νας λ%'ιος
ποιητής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Y
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
4ι σημαντικ+ς εξελξεις (παρακμή π%λης-κράτους, κατακτήσεις Αλεξάνδρου, π%λεμοι
διαδ%-(ν, ρ(μα*κή κατάκτηση, εμ1&λιο στη ).μη" της περι%δου απ% τον M
ο
στον <
ο
αι. π.Χ.
επηρεάDουν την ιστοριο'ρα1α αλλά και τον τρ%πο με τον οποο το άτομο αντιλαμβάνεται τη
θ+ση του στην κοιν(να και τον κ%σμο: ο υπε&θυνος πολτης αντικαθσταται απ% τον
ανσ-υρο υπήκοο, αμ+το-ο στις εξελξεις. Cο ενδια1+ρον 'ια τα σ&'-ρονα 'ε'ον%τα και την
ιστορα +-ει περισσ%τερο ε'κυκλοπαιδικ% -αρακτήρα ή 1ιλοσο1ική διάθεση (Bολ&βιος".
Y.1 Η ι$'#"ι#5"1:71 '#ν ;
#
κ1ι '#ν 9
#
1ι. !.Χ.
Μετά τον bουκυδδη συνε-ιστ+ς του +ρ'ου του ήταν ο }ενο1.ντας, ο bε%πομπος απ% τη
Χο (εξιστ%ρηση 'ε'ον%τ(ν (ς το 3lM π.Χ., ναυμα-α της /νδου", ο ά'ν(στος συ''ρα1+ας
τ(ν Ελληνικών της 5(υρ6γ'ου (παπυρικά ευρήματα με ιστορα επσης (ς το 3lM", ο
/ράτιππος κ.ά.
Αν και σ.Dονται μ%νο αποσπάσματα απ% τα ιστορικά +ρ'α που 'ρά1τηκαν απ% τον
}ενο1.ντα (ς τον Bολ&βιο (μ+σα 2
ου
αι. π.Χ.", εναι πολλ+ς και σημαντικ+ς οι εξελξεις:
_πο-(ρε η αμεσ%τητα του πολιτικο& προβληματισμο&, ενισ-&εται το ρητορικ% στοι-εο
στην εξιστ%ρηση, προανα''+λλεται η βιο'ρα1ική τάση της ελληνιστικής και ρ(μα*κής
ιστοριο'ρα1ας, 'ρά1ονται οι πρ.τες πα'κ%σμιες ιστορες, (21ορος απ% την /&μη, Cμαιος
ο @ικελ%ς", προετοιμάDεται η άνθηση της παραδοξο'ρα1ας μ+σα απ% -αμ+να σήμερα +ρ'α
'ια τις κατακτήσεις του Μ. Αλ+ξανδρου, ανθε η λε'%μενη ~τρα'ική ιστοριο'ρα1α~ (3
ος
αι.
με Sο&ρι, \&λαρ-ο" που επιδι.κει τη δημιουρ'α συναισθηματικ.ν αντιδράσε(ν στον
ανα'ν.στη", συ''ρα1ή "τ!ίδων (ιστορες της Αθήνας, Ανδροτ(ν, \ιλ%-ορος".
Y.2. Π#)43ι#
4 Bολ&βιος ο Με'αλοπολτης (περ.2##-<2# π.Χ.", ο πρ.τος 2λληνας ιστορικ%ς που
αντιμετ.πισε και δημιο&ρ'ησε υπ% ρ(μα*κή κυριαρ-α. M#

βιβλα το +ρ'ο του ('ε'ον%τα
περι%δου 22#-<MM: ? και I /αρ-ηδονιακ%ς π%λεμος, κατάκτηση !λλάδας απ% )(μαους".
Μ%νο τα N πρ.τα βιβλα του (προοίμιο" σ.Dονται ακ+ραια. Cο κ&ριο ενδια1+ρον του: να
εξη'ήσει την άνοδο της ).μης. bε(ρε σημαντικ% το ρ(μα*κ% πολτευμα και ιδανικ% τον
τ&πο του μεικτο& πολιτε&ματος (σGαυτ%ν ανήκει και το ρ(μα*κ%", θαυμάDει τη στρατι(τική
ορ'άν(ση και πειθαρ-α της ).μης. !νδια1+ρεται 'ια την αντικειμενικ%τητα και
αληθο1άνεια του +ρ'ου τουc μελ+τη ιστορικ.ν πη'.ν, άμεση 'ν.ση προσ.π(ν και
δεδομ+ν(ν και κοινή λο'ική. @τ%-ος της ιστορας του: να (1ελήσει τους ανα'ν.στες του,
.στε να προσαρμοστο&ν στην ενοποιημ+νη πα'κ%σμια ιστορα και στις δυνάμεις που την
δι+πουνcν+α πολιτική πρα'ματικ%τητα, λ'α τα περιθ.ρια ατομικής συμβολής στα κοινά,
επιρρο+ς ελληνιστικής 1ιλοσο1ας και σκ+$ης, ιδ(ς του στ(ικισμο&.
Cο +ρ'ο του συνε-στηκε απ% τον Bοσειδ.νιο τον )%διο (<
ο
αι. π.Χ." και τον @τράβ(να (<
ος
μ.Χ. αι.". Sεν εναι ιδιατερα υ$ηλ.ν λο'οτε-νικ.ν αξι.σε(ν (μον%τονο &1ος, στε'ν%,
α1αιρετική διατ&π(ση, 'λ.σσα με ευδιάκριτο αττικ% -αρακτήρα -(ρς %μ(ς ευκαμ$α και
-άρη".
Y.9 Διό%,"# # Σικε)ι6'(
2Dησε τον <
ο
αι. π.Χ., πρ(τοποριακ%ς, ο πρ.τος που συν+'ρα$ε πα'κ%σμια ιστορα απ% τις
αρ-+ς μ+-ρι τη )(μα*κή κατάκτηση. 2ρ'ο του η :ι2λιο!ήκη σε M# βιβλα (πα'κ%σμια ιστορα
(ς το NM π.Χ." Ακολουθε τη μ+θοδο του συγ'ρονισμο6 τ(ν 'ε'ον%τ(ν που εξιστορε
(-ρονολ%'ησή τους σε σ-+ση με άλλα 'ν(στά 'ε'ον%τα", ακολουθε επιμελημ+νο σ-+διο
σ&νθεσης (εισα'('ή κάθε βιβλου με προομιο", ε-ε 'ενική 1ιλοσο1ική παιδεα και α'άπη
στον εκλεκτικισμ%. Αν και +κανε εκτεταμ+νη +ρευνα (3# -ρ%νια, ταξδια, πολλ+ς πη'+ς %-ι
πάντα αξι%πιστες" δεν διακρνεται 'ια την ιστορική του σκ+$η ή μ+θοδο. _πάρ-ουν
αντι1άσεις και 'λ(σσικ+ς δια1ορ+ς σε τμήματα του +ρ'ου. @υ-νά %μ(ς πολ&τιμο το υλικ%
που διασ.Dει. H στάση του απ+ναντι στη ).μη επι1υλακτική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z: ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ \
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
"υτοκρατορικοί 'ρόνοι: η ιστορική περοδος κατά την οποα η ).μη ασκε την εξουσα της
με βάση το αυτοκρατορικ% σ&στημα διακυβ+ρνησης. @υμβατικά %ρια: 3< π.Χ. (ναυμα-α στο
Fκτιο" 0 33# μ.Χ. (μετα1ορά της πρ(τε&ουσας του κράτους απ% τη ).μη στην
/(νσταντινο&πολη". H πνευματική παρα'('ή πιο σημαντική τους 2 πρ.τους
μετα-ριστιανικο&ς αι.νες, βασDεται στην παιδεα και αναπτ&σσεται προς δ&ο κατευθ&νσεις:
τη 1ιλοσο1α και τη ρητορική.
\.1 Π1ι%ε71
H )(μα*κή εξουσα -ρησιμοποησε την ελληνική παιδεα (ς ενοποιητικ% στοι-εο μεταξ&
τ(ν δια1ορετικ.ν λα.ν και εθνοτήτ(ν που +πρεπε να κυβερνήσει. H ρ(μα*κή διοκηση
στηριD%ταν στους ε&πορους πολτες τ(ν οπο(ν η παιδεα εκ τ(ν προτ+ρ(ν βασιD%ταν στην
ελληνική παιδεα και ειδικ%τερα στην ελληνική πολιτιστική δημιουρ'α της κλασικής επο-ής
μ+σα απ% δ&ο ερ'αλεα, τη 1ιλοσο1α και τη ρητορική. H επμονη στρο1ή προς την παιδεα
τ(ν κλασικ.ν -ρ%ν(ν ονομάστηκε κλασικισμός.
\.2 Φι)#$#:71 κ1ι "('#"ικ* $'(ν .!("ε$71 '( !1ι%ε71
Cα σπουδαι%τερα :ι)#$#:ικ0 "ε4&1'1 αυτή την επο-ή: Ακαδημα (πλατ(νική παράδοση",
Bερπατος (αριστοτελική παράδοση", @τ(ικο, !πικο&ρειοι, /υνικο, σκεπτικισμ%ς
(αμ1ισβήτηση της δυνατ%τητας πρ%σβασης στη 'ν.ση" και εκλεκτικισμ%ς (τάση 'ια
επιλεκτική υιοθ+τηση απ%$ε(ν απ% δια1ορετικά ρε&ματα".
H Ρ('#"ικ* δι-άDεται ανάμεσα στον ασιανισμό (περτε-νο, ,ορτωμένο, βαρ& &1ος" και τον
αττικισμ% (λιτ%τερο &1ος, (ς αντδραση στον ασιανισμ%, υπ+ρ της καθαρ%τητας και της
σα1ήνειας".
Kλες οι μορ1+ς λο'οτε-νικής +κ1ρασης επηρεάDονται απ% την κυριαρ-α της 1ιλοσο1ας και
της ρητορικής στην παιδεα, οπ%τε τα πρ.τα πνευματικά δημιουρ'ήματα συνήθ(ς εναι καλά
επεξερ'ασμ+να προ'υμνάσματα (ασκήσεις 'ια την υποστήριξη ή ανασκευή μιας θ+σης" και
πολλά πνευματικά δημιουρ'ήματα της επο-ής +-ουν πρ(τστ(ς παιδα'('ική ή διδακτική
σκοπιμ%τητα.
\.9 Δεύτερη σοφιστική κ1ι σοφιστές
4 %ρος Δε6τερη *ο,ιστική ο1ελεται στον \ιλ%στρατο ?, που +τσι δήλ(σε τις τάσεις της
ρητορικής απ% τον Αισ-νη και μετά, άρα σε αντιδιαστολή με την παλαι%τερη ρητορική του
Iορ'α. 4ι νε%τεροι μελετητ+ς με τον %ρο αυτ% ορDουν τα +ρ'α τ+-νης και λ%'ου απ% τον <
ο
(ς τον 3
ο
αι. μ.Χ. με περοδο ακμής τον 2
ο
αι.να.
@ο1ιστής σGαυτ% το πλασιο εναι ο δάσκαλος του ελληνικο& παιδευτικο& ιδε.δους, που
ανήκει συνήθ(ς σε κάποιο 1ιλοσο1ικ% ρε&μα και -ρησιμοποιε τις μεθ%δους της ρητορικής.
Bροά'ει συνήθ(ς π+ραν της παιδεας και την ατομική του ευμάρεια και 1ήμη και συ-νά
ενισ-&ει +μμεσα τη ρ(μα*κή διοκηση αλλά και διευκολ&νει άμεσα την ελλην%1(νη
πνευματική παρα'('ή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ]. ΡΗΤΟΡΙΚΗ. ΕΚΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ ΤΟ ΜΥ@ΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΚΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
11.1 Ο 37# '#. Λ#.κι1ν#4
Iεννήθηκε στα @αμ%σατα της /ομμα'ηνής (@υρα" '&ρ( στο <2#-<2N μ.Χ. !ναι '+ννημα
της επο-ής του, σατιρικ%ς, προσ1+ρει '+λιο με σοβαρ% &1ος (εξ ου και ο -αρακτηρισμ%ς του
κατά την αρ-αι%τητα σπουδογέλοιος", ξεπ+ρασε τα +ρ'α του παρελθ%ντος, δεν τα μιμήθηκε.
Sε'μα της (ριμ%τητάς του η δημιουρ'α του σατιρικο& διαλ%'ου.
Sε 'ν(ρDουμε πολλά πρά'ματα 'ια τη D(ή του, καθ.ς οι σ&'-ρονο του δεν μλησαν
'ιGαυτ%ν. 4ι πληρο1ορες μας προ+ρ-ονται απ% τα δικά του +ρ'α. @το +ρ'ο του Εν6πνιον
ανα1+ρεται στο εν&πνιον (%νειρο" που εδε %ταν ήταν παιδ και τον κατη&θυνε στην παιδεα.
@το Δις κατηγορο6μενος ο Aουκιαν%ς κατη'ορεται α1εν%ς απ% τη )ητορική 'ιατ την
ε'κατ+λει$ε και μεταπήδησε στη \ιλοσο1α, α1ετ+ρου απ% τον Sιάλο'ο (τον 1ιλοσο1ικ%"
'ιατ τον προσ+βαλε μετατρ+ποντάς τον σε σατιρικ%. 4 Aουκιαν%ς απολο'εται και
υποστηρDει α1εν%ς %τι η μεν )ητορική τ%τε βρισκ%ταν σε παρακμή (επικράτηση ασιανισμο&
και υπεραττικισμο& αντ του ορθο& κατGαυτ%ν μετριοπαθο&ς αττικισμο&", α1ετ+ρου %τι στην
περοδο της (ριμ%τητάς του +πρεπε πλ+ον να α1ήσει τα δικαστήρια και τις ρητορεες και να
στρα1ε στον ήρεμο Sιάλο'ο (%-ι στη 1ιλοσο1α, δεν ακολο&θησε κάποια σ-ολή της επο-ής,
αλλά +κανε τον 1ιλοσο1ικ% Sιάλο'ο δικ% του εκ1ραστικ% %ρ'ανο που ανταποκριν%ταν
περισσ%τερο στην καθημεριν%τητα".
Sημιουρ'α σατιρικο& διαλ%'ου: ο Aουκιαν%ς υποστήριDε (στα Δις κατηγορο6μενος+ :άκ'ος
και ;ε6(ις,..." %τι +λε'ε +τσι τις αλήθει+ς του με διασκεδαστικ% τρ%πο, με τη μορ1ή του
διαλ%'ου πετ&-αινε το τερπν% εν. με το περιε-%μενο το (1+λιμο. Αν+μειξε το σοβαρ% με το
αστεο (παράδοση του σκ.μματος, της λοιδορας, της κ(μ(δας, του Μ+νιππου" σε σ(στή
αναλο'α 'ια να +-ει το κατάλληλο αποτ+λεσμα κι %-ι κάτι το τερατ.δες (+ναν
ιπποκένταυρο". 4 διάλο'%ς του υπηρ+τησε την καθημεριν%τητα B+θανε μετά το <=# μ.Χ.
11.2 Τ# -"5# '#. Λ#.κι1ν#4
=> +ρ'α στην +κδοση της 4ξ1%ρδης. H +ρευνα σε %,τι α1ορά το Aουκιαν% +-ει ασ-οληθε με
θ+ματα 'νησι%τητας, -ρονολ%'ησης και κατάταξης τ(ν +ρ'(ν του. 2 με'άλες περοδοι στη
συ''ρα1ική του δημιουρ'α:
H περοδος της νε%τητας (κυριαρ-α ρητορικής, π.-. $άλαρις < και =, Τυραννοκτόνος,
"ποκηρυττόμενος που εναι ασκήσεις ρητορικής 'ια την τε-νική της μελ+της, επσης το Περί
του οίκου που εναι μια ρητορική περι'ρα1ή, μια έκ,ρασις, το Μυίας εγκώμιον που εναι +να
ρητορικ% ε'κ.μιο, κάποιες προλαλι+ς 'ια την απ%σπαση της ε&νοιας του ακροατηρου, π.-.
Περί του ηλέκτρου, -κάποιες προλαλι+ς , π.-. Hρακλής, προ+ρ-ονται απ% τη 'εροντική του
ηλικα, οπ%τε ξανα+'ρα$ε ρητορικά +ρ'α-, τα Περί !υσιών και Περί πέν!ους,...., και 2
πρα'ματεες σε ι(νική διάλεκτο που ενδε-ομ+ν(ς να μην εναι 'νήσιες"
και η περοδος της (ριμ%τητας (κυριαρ-α σάτιρας". !δ. ανήκουν τα πιο αξι%λο'α +ρ'α και
εναι σε διαλο'ική μορ1ή.
• @ειρά απ% σ&ντομους διαλ%'ους: 2N /εών διάλογοι (συνομιλα δ&ο θε.ν 'ια τους
+ρ(τ+ς τους", <N Ενάλιοι διάλογοι (πρ(τα'(νιστής ο Bοσειδ.ν", <N Εταιρικοί
διάλογοι (συνομιλα κοιν.ν θνητ.ν". @τοι-εα απ% τη a+α /(μ(δα και τον μμο της
ελληνιστικής σάτιρας.
• Μενππειοι διάλο'οι: @την ακμή της συ''ρα1ικής του δραστηρι%τητας. Sηκτική
σάτιρα, ευστρο1α, θ+ματα α'απητά στην κυνική 1ιλοσο1α (μαται%τητα
ανθρ.πιν(ν επιθυμι.ν, ανθρ.πινη ανοησα, κενοδοξα πλουσ(ν,...". 4 Aουκιαν%ς
δεν αν+μειξε πολ& συ-νά το πεD% με στ-ο. Bερισσ%τερο αν+μειξε το σοβαρ%
(Sιάλο'ος 1ιλοσο1ικ%ς που εκπροσ(πε τον πεD% λ%'ο" με το αστεο (κ(μ(δα που
επροσ(πε τον +μμετρο λ%'ο". Sιάλο'οι Μένιππος ή >εκυομαντεία, 4καρομένιππος ή
?περνέ,ελος, ατάπλους ή Τ6ραννος, ;ευς ελεγ'όμενος, /εών εκκλησίαι, Δις
κατηγορο6μενος, >εκρικοί διάλογοι#
• /αι διάλο'οι με μορ1ή πλατ(νικο& διαλ%'ου: Ερμότιμος ή περί αιρέσεων (συDήτηση
'ια την υπ%σ-εση της στ(ικής 1ιλοσο1ας 'ια την κατάκτηση της ευτυ-ας μ+σα απ%
την κατάκτηση της αρετής", μια QδιατριβήR σε μορ1ή επιστολής: Πώς δει ιστορίαν
συγγρά,ειν (-ιουμοριστική κριτική %σ(ν +'ρα$αν αναξι%πιστα ιστορικά +ρ'α,
συDητά τις αρ-+ς της ιστοριο'ρα1ας", 2 λβελλοι σε μορ1ή επιστολής: Περί της
Περεγρίνου τελευτής και "λέ(ανδρος ή @ευτομάντις (σημαντική ιστορική μαρτυρια
'ια τη D(ή τ(ν Χριστιαν.ν του 2
ου
αι.να", Δημώνακτος 2ίος (απομνημονε&ματα",
"λη!ή διηγήματα και &ο6κιος ή Aνος (σε μορ1ή μυθιστορήματος, το πρ.το
ταξιδι(τική περιπ+τεια, το δε&τερο σατιρDει τις προλή$εις, τη μα'εα, τη
μετεμ$&-(ση"
• !πι'ράμματα και ποιητικά +ρ'α επσης του αποδδονται.
11.9 Ο Λ#.κι1νό κ1ι #ι νεό'ε"#ι &ε)ε'('-
w:XV: ο Aουκιαν%ς μιμήθηκε το +ρ'ο του Μ+νιππου ('ιατ +-ει αναμεμι'μ+νο πεD% λ%'ο και
στ-ο, στοι-εα διατριβής και μυθολο'ικ+ς ανα1ορ+ς, κυριαρ-α σκ+$ης κυνικ.ν".
k•pY6vq8: Αντιδρά στον w:XV. Sεν ξ+ρουμε αν τα +ρ'α του Μ+νιππου ήταν 'ραμμ+να σε
πεD% ανάμεικτο με στ-ο.
e7V€Yu6:: QΑ-ροναR +ρ'ου Aουκιανο&. Sε συνδ+ει το +ρ'ο του Aουκιανο& με την επο-ή
του, πρ%κειται απλ.ς 'ια ρητορική δημιουρ'α.
r•q{Y6•: Αντιδρά στον e7V€Yu6:. @υσ-ετDει κάθε ανα1ορά στα +ρ'α του Aουκιανο& με
άλλα εξ(τερικά 'ε'ον%τα.
eYX‚{u;, Bαπαι(άννου: bε(ρο&ν τον Aουκιαν% άνθρ(πο του καιρο& του που αποτ&π(σε τα
προβλήματα της επο-ής, σατρισε κοιν(νικά 1αιν%μενα.
ƒ7;:9: θε(ρε τον Aουκιαν% παρατηρητή του καιρο& του που ήθελε να διασκεδάσει τους
συνανθρ.πους του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ12: ΕΚΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
19.1 _ Βι#5"1:71 , ε7%#
Αν και η βιο'ρα1α ανθε στην αυτοκρατορική περοδο, σπ+ρματά της +-ουμε απ%
προη'ο&μενους αι.νες, π.-. το ε'κ.μιο Ευαγόρας του Tσοκράτη, η παρουσαση του
ιστορικο& προσ.που "γησίλαου απ% τον }ενο1.ντα, τ(ν δημα'('.ν της Αθήνας στα
$ιλιππικά του bε%πομπου και στο Περί δημαγωγών του Tδομεν+α. Iια τη 1ιλοσο1ική
βιο'ρα1α οι βάσεις πρ+πει να τ+θηκαν απ% τον Αριστοξ+νη τον Cαραντνο (M
ος
αι. π.Χ." που
+'ρα$ε :ίους 1ιλοσ%1(ν, εν. η βιο'ρα1α ιστορικ.ν προσ.π(ν ενι-&θηκε πιθαν%τατα και
απ% την περιπατητική διδασκαλα.
Μετά τον 3
ο
αι. π.Χ. σταθμο στη βιο'ρα1α εναι οι εξής: ο Αντ'ονος απ% την /άρυστο και
ο 2ρμιππος απ% τη @μ&ρνη με :ίους συ'-ρ%ν(ν τους 1ιλοσ%1(ν τον 3
ο
αι.να, οι @(τ(ν
απ% την Αλεξάνδρεια (Διαδο'αί 1ιλοσ%1(ν", @(σικράτης απ% τη )%δο (Bρονικά" και
Απολλ%δ(ρος απ% την Αθήνα (Bρονικά" τον 2
ο
αι.να, οι Αλ+ξανδρος ο Bολυστ(ρ
(Διαδο'αί 1ιλοσ%1(ν", ο Sημήτριος απ% τη Μα'νησα (5μώνυμοι" και ο Sιοκλής απ% τη
Μα'νησα (Διαδρομή των ,ιλοσό,ων" τον <
ο
αι.να π.Χ., η Bαμ1λη (4στορικά υπομνήματα"
τον <
ο
αι. μ.Χ., ο Bλο&ταρ-ος (:ίοι παράλληλοι" και ο \αβορνος τον <
ο
-2
ο
αι. μ.Χ., ο
\ιλ%στρατος (:ίοι σο,ιστών" και ο Sιο'+νης Aα+ρτιος (+'ρα$ε σε <# βιβλα 'ια τους βους
και τις 'ν.μες τ(ν 1ιλοσ%1(ν απ% την αρ-ή της 1ιλοσο1ας με βάση τα 1ιλοσο1ικά
δ%'ματα απ% δάσκαλο σε διάδο-ο κ.ο.κ, με πλο&σιο ανεκδοτολο'ικ% υλικ% και +τσι δι+σ(σε
ανεκτμητες πληρο1ορες" τον 2
ο
-3
ο
αι.να. Cο +ρ'ο τ(ν περισσοτ+ρ(ν, εκτ%ς απ% τον
Bλο&ταρ-ο και το \ιλ%στρατο, σ.Dεται σε αποσπασματική μορ1ή.
19.2 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
19.2.1 Β7# κ1ι -"5#
Bερπου N#-<2# μ.Χ. απ% τη Χαιρ.νεια της ?οι(τας. Μας +-ει σ(θε με'άλο μ+ρος του
+ρ'ου του που διαιρεται σε 2 κατη'ορες: 8!ικά (+ρ'α 'ια ηθικο1ιλοσο1ικά θ+ματα σε
μορ1ή διαλ%'ου ή διατριβής" και :ίοι Παράλληλοι (πλήθος βιο'ρα1ι.ν", το πιο διάσημο.
!ναι βιο'ρα1ες σημαντικ.ν ανδρ.ν, !λλήν(ν και )(μα(ν, που παραλληλDονται ανά
Dε&'η με βάση κάποια κοινά -αρακτηριστικά της προσ(πικ%τητας ήEκαι της δράσης τους. H
διαδικασα της σ&'κρισης ανά'εται ήδη στην παράδοση τ(ν ρητορικ.ν προ'υμνασμάτ(ν. 4
Bλο&ταρ-ος (1+λησε και τους 2λληνες (ενσ-υε την ανάμνηση του ελληνικο& πολιτιστικο&
στ'ματος" και τους )(μαους (προ+βαλλε τα ρ(μα*κά επιτε&'ματα, +-οντας β+βαια δ.σει
πριν το ελληνικ% προη'ο&μενο -ρονολο'ικά πρ%τυπο". H συ'κριτική βιο'ρα1ική αντιστοι-α
ομ%λο'(ν προσ(πικοτήτ(ν σ.Dεται μ%νο στο +ρ'ο του Bλουτάρ-ου. @.Dονται και M
μεμον(μ+νες βιο'ρα1ες που θε(ρο&νται και προ'εν+στερες τ(ν Dευ'.ν.
H συ''ρα1ή βιο'ρα1ι.ν Dητήθηκε στον Bλο&ταρ-ο απ% άλλους, αλλά μ+σα απ% αυτ+ς
ανακάλυ$ε τα δικά του κνητρα, το δικ% του ενδια1+ρον 'ια την ανάδειξη τ(ν ηθικ.ν
ιδιοτήτ(ν που δια1ανονται στις πράξεις τ(ν ανθρ.π(ν. Kπ(ς ο διος ανα1+ρει η δια1ορά
βιο'ρα1ας και ιστορικής συ''ρα1ής εναι ακριβ.ς αυτή η απεικ%νιση του ηθικο&
-αρακτήρα στις πράξεις τ(ν ανθρ.π(ν που -αρακτηρDει το πρ.το εδος. @.Dονται 22 Dε&'η
βιο'ρα1ι.ν, το +να απ% τα οποα διπλ% με M προσ(πικ%τητες που 'νονται αντικεμενο
σ&'κρισης. Fρα +-ουμε συνολικά M> βους παράλληλους και M μεμον(μ+νες βιο'ρα1ες.
Χρονολο'ική σειρά :ίων: οι M μεμον(μ+νοι εναι προ'εν+στεροι τ(ν διπλ.ν :ίων. Iενικά οι
:ίοι τοποθετο&νται στη δε&τερη περοδο της D(ής του Bλο&ταρ-ου. @ε %,τι α1ορά την
εσ(τερική -ρονολο'ική σειρά τους δεν +-ουμε πολλ+ς μαρτυρες 'ιατ δεν ξ+ρουμε π.ς
ακριβ.ς δο&λευε ο Bλο&ταρ-ος. H κατάταξη τ(ν :ίων 'νεται ετε με διμερή κατάταξη με
βάση τη -ρονολο'ική σειρά τ(ν !λλήν(ν που βιο'ρα1ο&νται, ετε με βάση τις -ρονολο'ες
τ(ν )(μα(ν, ετε με τριμερή κατάταξη με βάση τον τ%πο κατα'('ής τ(ν !λλήν(ν και
δευτερευ%ντ(ς τη -ρονολο'ική σειρά.
19.2.2 Η %#&* ',ν Βίων
@την αρ-ή τ(ν παραλληλισμ.ν εκθ+τει κάποια -αρακτηριστικά που εκλαμβάνει (ς κοινά
στη D(ή τ(ν δ&ο ανδρ.ν, +στ( κι αν αυτ% 'νεται τε-νητά ή ο1ελεται σε συμπτ.σεις.
!κθ+τονται οι δ&ο βιο'ρα1ες και στη συν+-εια τα -αρακτηριστικά που θε(ρε κοινά τα
συνο$Dει, εμπλουτDει, αξιοποιε στο καταληκτήριο τμήμα, στη σ6γκριση, %που συ'κρνονται
οι δ&ο άνδρες (ς προς τα -αρακτηριστικά αυτά. @ε κάποιους :ίους λεπει η σ6γκρισις, σ(ς
%-ι τυ-αα (π.-. στο Dε&'ος bεμιστοκλή-/άμιλλου".
Bαραδε'ματα: Jε&'ος bησ+α-)(μ&λου με κοινά -αρακτηριστικά το %τι και οι δ&ο δρυσαν
π%λεις και άρπαξαν 'υνακες. @το Dε&'ος @%λ(να-Bοπλικ%λα και οι δ&ο διακρνονται 'ια τον
πολιτικ% στο-ασμ% τους και την καθοριστική πολιτική δράση τους. 4ι Αριστεδης και /άτ(ν
παραλληλDονται 'ιατ και στο πολεμικ% και στο πολιτικ% και ηθικ% πεδο ε-αν ανάλο'ες
επιδ%σεις, εν. οι /μ(ν και Aο&κουλλος 'ιατ -ειρστηκαν με ανάλο'ο τρ%πο %μοιες
περιστάσεις.
19.2.9 Βίοι κ1ι (/ικ0 κ"ι'*"ι1
4 Bλο&ταρ-ος συνηθDει να παραλληλDει και άτομα με βάση ηθικά κριτήρια, αν και εκε
παρεμβάλλει συ-νά και ανεκδοτολο'ικά στοι-εα, %π(ς συνηθιD%ταν στην παράδοση της
βιο'ρα1ας.
Bαραδε'ματα: 4 παραλληλισμ%ς του Bερικλή με τον \άβιο Μάξιμο 'νεται με βάση την
πρα%τητα και τη δικαιοσ&νη 'ια τις οποες διακρνονταν και οι δ&ο, καθ.ς και 'ια την
ικαν%τητά τους να αντιμετ(πDουν θετικά τις αρνητικ+ς αντιδράσεις τ(ν πολιτ.ν και τ(ν
συναρ-%ντ(ν τους προς %1ελος της π%λης τους. @τον παραλληλισμ% aικα και Μάρκου
/ράσσου π+ρα απ% +να ιστορικ% παράλληλο (τα παθήματα και τ(ν δ&ο σε εκστρατεες", οι
δ&ο άνδρες συ'κρνονται και (ς προς άλλα -αρακτηριστικά και (ς προς τη -ρήση του
πλο&του. Iια τη σ&'κριση Αλκιβιάδη και Iάιου Μάρκου /οριολανο& το μ%νο σ(ς κοιν%
σημεο εναι μια ιδι%τυπη μορ1ή υπερη1άνειας.
19.2.; `))1 κ"ι'*"ι1
Fλλα κριτήρια παραλληλισμο& εναι τα ακ%λουθα: ρητορική ικαν%τητα και τ(ν δ&ο
βιο'ρα1ουμ+ν(ν (Sημοσθ+νης-/ικ+ρ(ν", η 1ιλοσο1ική παιδεα και η σημασα της στη D(ή
τους (S(ν-?ρο&τος", το 'ε'ον%ς %τι και οι δ&ο πολ+μησαν εναντον αλλ%1υλ(ν στρατ.ν
(Cιμολ+(ν-Αιμλιος Bα&λος", και οι δ&ο ε-αν πρ(το1ανες στρατι(τικ+ς επιτυ-ες
(Bελοπδας-Μάρκελλος". !νοτε τα κριτήρια εναι ακαθ%ριστα (π.-. παραλληλισμ%ς B&ρρου
και Μάριου". @τα Dε&'η \(κ(ν-/άτ(ν και Αλ+ξανδρος-/ασαρ δεν επιτάσσεται σ6γκρισις.
19.2.= Με&#ν,&-ν#ι Βίοι[Ει%ικ0 κ"ι'*"ι1 !1"1))()ι$&#4
?ος Αράτου (πολιτική και στρατι(τική δραστηρι%τητα και σημασα Α-α*κής συμπολιτεας,
ηθική προσ(πικ%τητα Αράτου", ?ος Αρταξ+ρξη ('ε'ον%τα D(ής του και περι'ρα1ή
εσ(τερικο& κ%σμου περσικής αυλής", ?ιο'ρα1α Iάλβα και βιο'ρα1α Kθ(να -(ρς
παραλληλισμ%.
@ε τετραπλ% α1η'ηματικ% σ-ήμα +-ουμε τις βιο'ρα1ες τ(ν F'ι, /λεομ+νη, Iάιου και
Cιβ+ριου Iράκ-ου. @υ'κρνονται κατά άτομο και κατά Dε&'ος, το κριτήριο της σ&'κρισης οι
μεταρρυθμσεις που +1εραν οι δ&ο πρ.τοι στη @πάρτη, οι δ&ο τελευταοι στη ).μη.
H σ&'κριση Aυκο&ρ'ου-aουμά +'ινε με βάση την αναλο'α ανάμεσα στις θεσμικ+ς
μεταρρυθμσεις στη @πάρτη και στη ).μη. H σ&'κριση Aυσάνδρου και @&λλα με βάση την
προσ(πική αναρρ-ηση στην εξουσα με την απ%κτηση ατομικής ισ-&ος, εν. μεταξ&
Α'ησλαου και Bομπήιου με βάση τον τρ%πο αν%δου στην εξουσα.
19.2.Y Η $(&1$71 ',ν Βίων
4ι :ίοι Παράλληλοι διαβάστηκαν πολ& 'ιατ ο Bλο&ταρ-ος κατ%ρθ(σε με +ναν
ισορροπημ+νο 'λ(σσικ% πλο&το να συ'κεράσει τον αττικισμ% με τον 1ιλοσο1ικ% λ%'ο και να
συνε-σει τη μακρα(νη παράδοση του εδους. Fσκησαν επδραση στην ιστορα του
πολιτισμο&, καθ.ς υπο'ράμμισαν τον ελληνικ% πολιτισμ% σε μια επο-ή που αυτ%ς δεν
εκ1ραD%ταν με %ρους εξουσας. ?ιο'ρα1α δε σημανει β+βαια ιστορα, αλλά πάντ(ς
εκ1ράDει το πά'ιο ατημα %λ(ν τ(ν επο-.ν την προσ(πο'ρα1ική αποτ&π(ση τ(ν ιστορικ.ν
'ε'ον%τ(ν και άρα συνιστά μα επιπλ+ον πη'ή 'ια την ιστορική +ρευνα.
19.9 ΦΛΑΒΙΟΣ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ
19.9.1 Β7# κ1ι -"5#
<`#-2Ml περπου. 2Dησε 'ια αρκετ% διάστημα στη ).μη. @.Dονται τα εξής +ρ'α του:
8ρωικός (διάλο'ος με θ+μα τους ήρ(ες του Cρ(ικο& πολ+μου", Cυμναστικός ('ια την
αθλητική άσκηση", Επιστολαί (`3 με ερ(τικ% κυρ(ς περιε-%μενο", Εικόνες (2 ομάδες, η μα
μάλλον δική του, η άλλη του ομ.νυμου 'αμπρο& του", >έρων (σ&ντομος διάλο'ος", 2
Διαλέ(εις. !πσης, οι :ίοι σο,ιστών και Τα εις τον Τυανέα "πολλώνιον (βιο'ρα1ες".
19.9.2 Τα εις τον Τυανέα Απολλώνιον
/ατά παρα''ελαν της αυτοκράτειρας Tουλας S%μνας η περι'ρα1ή της D(ής του 1ιλοσ%1ου
με παρεβολή πολλ.ν μυστικιστικ.ν, υπερ1υσικ.ν και θαυματολο'ικ.ν στοι-ε(ν σε σημεο
που να παραβάλλεται με το ελληνιστικ% μυθιστ%ρημα και βους α'(ν. Bολλ+ς περι'ρα1+ς
συναντήσε(ν του ήρ(α ξεπερνο&ν τη λο'ική, π.-. συναντήσεις με $υ-+ς. 4 1ιλ%σο1ος +Dησε
τον <
ο
αι. μ.Χ., περιπλαν.μενος, εμποτισμ+νος απ% τις αρ-+ς του νεοπυθα'ορισμο& σε μια
επο-ή που παράλληλα με την παιδευτική προσήλ(ση στα αρ-αιοελληνικά πρ%τυπα εξ+1ραDε
και μια ευαισθησα σε θ+ματα μυστικισμο& και θρησκευτικής θαυματολο'ας.bε(ρήθηκε %τι
με τη συ'κεκριμ+νη βιο'ρα1α επι-ειρεται η προβολή εν%ς !θνικο&, αντστοι-ου προς τον
Χριστ%. Bάντ(ς η επδραση του -ριστιανισμο& και τ(ν ευα''ελ(ν +-ει ασκήσει επδραση
στο +ρ'ο. H α1ή'ηση του \ιλ%στρατου στηρDεται στις πλο&σιες α1η'ηματικ+ς του
ικαν%τητες.
19.9.9 Βίοι σοφιστών
bε(ρο&νται μετα'εν+στεροι, α1ιερ(μ+νοι στον &πατο Αντ.νιο Iορδιαν%, μετ+πειτα
αυτοκράτορα, άρα δημοσιε&τηκαν μετά το 22l μ.Χ. Αποτελο&ν +να σ&νολο βιο'ρα1ι.ν σε
δ&ο βιβλα που ξεκινά απ% τους Iορ'α και Bρ(τα'%ρα και καταλή'ει στους σο1ιστ+ς της
αυτοκρατορικής επο-ής. @τον \ιλ%στρατο ο1ελουμε τον %ρο QSε&τερη @ο1ιστικήR με την
οποα εννοο&σε την περοδο της σο1οστικής απ% τον Αισ-νη και μετά.
H σειρά τ(ν β(ν δεν εναι αλ1αβητική αλλά ιστορική. Tδιατερη σημασα δνεται στον
Bολ+μ(να απ% τη Aαοδκεια και στον Hρ.δη τον Αττικ%. ?ιο'ρα1ο&νται Nl σο1ιστ+ς %-ι
πάντα με αντικειμενικά κριτήρια. Fλλοτε τα κριτήρια εναι σταθερ+ς και δια-ρονικ+ς αξες
και άλλοτε εναι πολ& συDητήσιμες αξες, %π(ς ο πλο&τος, η ανα'ν.ριση, η κοιν(νική
επιτυ-α. /αι ο τρ%πος παρουσασης εναι πολ& δια1ορετικ%ς και απη-ε περισσ%τερο την
επιδ(ξη υ1ολο'ικής ποικιλας με τη συσσ.ρευση ανεκδοτολο'ικο& υλικο& και λι'%τερο την
προσπάθεια 'ια αντικειμενική ανάδειξη της πνευματικής προσ1οράς τ(ν βιο'ρα1ουμ+ν(ν.
/άποιοι σο1ιστ+ς μνημονε&ονται απλ.ς 'ια να δηλ(θε π%σο ανάξιοι λ%'ου εναι, εν.
εξαιρο&νται απ% την παρουσαση οι σ&'-ρονοι του συ''ρα1+α σο1ιστ+ς 'ια να υπάρξει κατά
το δυνατ%ν αντικειμενικ%τητα. Kσο %μ(ς κι αν το +ρ'ο +-ει μειονεκτήματα, +-ει επσης
σημαντικ+ς αρετ+ς, %π(ς α1η'ηματική πληρ%τητα και εκ1ραστική ευστο-α. 4 βασικ%ς
στ%-ος του +ρ'ου του εναι η ε'κ(μιαστική καταξ(ση της Sε&τερης @ο1ιστικής και +να
βασικ% κριτήριο αξιολ%'ησης 'ια τον \ιλ%στρατο εναι αυτ% της παιδευτικής -ρηστικ%τητας,
κριτήριο που -αρακτηρDει %λη την επο-ή, α1ο& η διάδοση της ελληνικής παιδεας εναι
βασική προτεραι%τητα.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧaΡΙΣ ΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Β ΤΟΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Δ"1$'("ιό'('1 1
Sημιουρ'α ν+(ν κρατ.ν: διαμελισμ%ς αυτοκρατορας Με'άλου Αλεξάνδρου σε επιμ+ρους
βασλεια, μακρ%-ρονη περοδος ταρα-.ν στην κυρ(ς !λλάδα με αποτ+λεσμα την παρακμή
και την ανάπτυξη ν+(ν κ+ντρ(ν εξουσας μακριά απGαυτή π.-. το βασλειο τ(ν @ελευκιδ.ν ή
η Α'υπτος (βασλειο τ(ν Aα'ιδ.ν".
Bολιτική ορ'άν(ση: μ+σα στην πολυμορ1α και τις πολιτισμικ+ς επιμειξες τ(ν βασιλε(ν
της επο-ής, υπήρ-ε (ς συνεκτικ% στοι-εο η παρουσα τ(ν !λλήν(ν στην εξουσα και την
παιδεα. Bαντο& την εξουσα την ε-αν 2λληνες, πρ(τστ(ς Μακεδ%νες που
εκμεταλλε&τηκαν τις θε(ρες τ(ν ντ%πι(ν 'ια θεοποηση τ(ν αρ-%ντ(ν προς %1ελ%ς τους.
Bολλο 2λληνες με την ενθάρρυνση τ(ν η'εμ%ν(ν (!λλήν(ν κατακτητ.ν" μετανάστευσαν
στα ν+α κράτη %που υπήρ-αν ευκαιρες ε&κολου πλουτισμο& και κοιν(νικής καταξ(σης. 4
ελληνικ%ς τρ%πος D(ής +'ινε σ&μβολο κ&ρους 'ια τους ντ%πιους, επικράτησε ο ελληνικ%ς
πολιτισμ%ς και η ελληνική 'λ.σσα.
/οιν(νική διάρθρ(ση: ευδιάκριτη η κοιν(νική διαρθρ(ση. @ην κορυ1ή ο η'εμ%νας και οι
αξι(ματο&-οι του, πάντα ελληνικής κατα'('ής. @το άλλο άκρο το με'άλο πλήθος τ(ν
αυτ%-θον(ν κατοκ(ν που υποτάσσονται τυ1λά στην εξουσα. @τη μ+ση βρσκεται μια
πολυπληθής τάξη που αναDητά συνήθ(ς το κ+ρδος: 2λληνες και μ+λη της παλαιάς
αριστοκρατας τ(ν κατακτημ+ν(ν που +-ει εξελληνιστε.
Cρ%πος D(ής: το άτομο εναι μονα-ικ%, μετ+(ρο πλ+ον σε εκτεταμ+να βασλεια, μακριά απ%
τα κ+ντρα εξουσας (τις βασιλικ+ς αυλ+ς", δεν εναι πλ+ον ο πολτης που συμμετ+-ει στη
λή$η απο1άσε(ν 'ια την τ&-η της π%λης του. 4ι επιπτ.σεις στην $υ-οσ&νθεσή του εναι
σημαντικ+ς με αποτ+λεσμα την δρυση λεσ-.ν και ομλ(ν που προσ+1εραν στα μ+λη τους
την ασθηση του ανήκειν, στρο1ή σε μυστηριακ+ς θρησκεες που άμβλυναν τα υπαρξιακά
αδι+ξοδα, στρο1ή στη μα'εα, +ντονη ανάπτυξη της ιδι(τικής πρ(τοβουλας, ενδια1+ρον 'ια
το ατομικ% κ+ρδος και την προσ(πική προβολή. Αποτ+λεσμα η δημιουρ'α ν+(ν αισθητικ.ν
αντιλή$ε(ν: οι δημ%σιες τελετ+ς αποκτο&ν εξαιρετική με'αλοπρ+πεια και -λιδή, οι
νε%πλουτοι επιδι.κουν και +-ουν προβολή, επικράτηση αισθητικής του %'κου, της σπάταλης
επδειξης, της διακοσμητικής υπερβολής, α'άπης 'α τη λεπτομ+ρεια, τη μικροσκ%πηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Δ"1$'("ιό'('1 2
2μ1αση σε παρα'ν(ρισμ+να ή ά'ν(στα περιστατικά, ερμηνεες προ+λευσης τοπ(νυμ(ν ή
θεσμ.ν (α'.ν(ν", εμμονή στη λεπτομ+ρεια, α'άπη 'ια θ+ματα καθημερινά και οικεα,
ανάδειξη άσημ(ν προσ.π(ν σε πρ(τα'(νιστικο&ς ρ%λους, αποκαθήλ(ση ηρ.(ν απ% το
παραδοσιακ% τους &$ος, προσαρμο'ή τους στο πλασιο τ(ν απλ.ν ανθρ.π(ν, +μ1αση σε
αστεα 'ε'ον%τα: διακ(μ.δηση άθλου ήρ(α μ+σα απ% τον παραλληλισμ% τους με
καθημερινά 'ε'ον%τα.
Δ"1$'("ιό'('1 9
Cα 'ν(στά μυθολο'ικά 'ε'ον%τα Hρακλή, bησ+α επισκιάDονται απ% τα κατορθ.ματα του
Μ%λορκου και της !κάλης που εναι ά'ν(στοι καθημερινο άνθρ(ποι. @υμβανουν 'ε'ον%τα
παράλληλα σε δ&ο μ+ρη, σπαστή α1ή'ηση, +λλει$η επικής συνο-ής, επι1ανειακή σ&νδεση
'ε'ον%τ(ν, ανάδειξη λεπτομ+ρειας, σμκρυνση ήρ(α και σπουδαας πράξης, το επικ%
επεισ%διο 'νεται το πλασιο 'ια την προβολή άλλου 'ε'ον%τος.
Δ"1$'("ιό'('1 ;
Sετε τις παρατηρήσεις στο Παράρτημα. !πσης: 4 /αλλμα-ος προσδιορDει με πομπ.δη
τρ%πο τη -ρονική στι'μή τ(ν „. κατορθ(μάτ(ν του Μ%λορκου, με την αποστρο1ή του προς
τα ποντκια τα οποα αποκαλε ..'ετονες λες και εναι άνθρ(ποι ('ετονες, 1ιλοξενο&μενοι"
και την εσκεμμ+νη καθυστ+ρηση στην αποκάλυ$η της ταυτ%τητάς τους (δημιουρ'εται η
εντ&π(π(ση π(ς ο Μ%λορκος εναι α1ιλ%ξενος στους 'ετονες" δημιουρ'ε κ(μικ%
αποτ+λεσμα. Cρα'ικοποιεται το πρ%βλημα του Μ%λορκου, παρνει τεράστιες διαστάσεις 'ια
τον διο, κ(μικ+ς 'ια τους ανα'ν.στες που παρακολουθο&ν τα Qβασανιστήριά τουR, στήνεται
Qμυστική εν+δραR 'ια τους ποντικο&ς (αστεα +κ1ραση 'ια εξολ%θρευση ποντικ.ν", η
ανα1ορά σε εν+δρα, λιοντάρι πραπ+μπουν συνε-.ς σε άθλους Hρακλή που στην ουσα
παραλληλDεται με „.κατ%ρθ(μα Μ%λορκου. Iια το I ερ.τημα συμπληρ(ματικά: ο
εκτεταμ+νος -ρονικ%ς προσδιορισμ%ς τ(ν M πρ.τ(ν στ-(ν, η ανα1ορά στο Qπα-& αμα του
λιονταριο&R δημιουρ'ε ανατρι-ιαστική ατμ%σ1αιρα και παραπ+μπει στον Hρακλή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Y
Δ"1$'("ιό'('1 1
b+ματα: ιστορα μετά τον Bελοποννησιακ% π%λεμο, βιο'ρα1α, πα'κ%σμια ιστορα,
κατακτήσεις Αλεξάνδρου, τρα'ική ιστοριο'ρα1α, "τ!ίδες (αθηνα*κή ιστορα".
Bαρά'οντες: υπο-.ρηση αμεσ%τητας πολιτικο& προβληματισμο& και ενσ-υση ρητορικο&
στοι-εου, συν+-ειαEμμηση +ρ'ου παλαι%τερ(ν ιστορικ.ν π.-. bουκυδδη, ο ρ%λος
μεμον(μ+ν(ν προσ.π(ν στις ιστορικ+ς εξελξεις 'νεται ολο+να πιο σημαντικ%ς, οπ%τε
+-ουμε και άνθηση της ιστοριο'ρα1ας.
Δ"1$'("ιό'('1 2
4μοι%τητες: θ+μα και τ(ν δ&ο ο π%λεμος (Bελοποννησιακ%ς π%λεμος, )(μα*κή κατάκτηση",
και οι δ&ο δεν περι'ρά1ουν απλ.ς τα πολιτικά και στρατι(τικά 'ε'ον%τα αλλά τα αναλ&ουν,
ερμηνε&ουν, τα εξη'ο&ν (εξή'ηση αιτ(ν Bελοποννησιακο& πολ+μου, εξή'ηση αν%δου
).μης", προσπαθο&ν να αναδεξουν την ιστορική σημασα τους. /αι οι δ&ο στηρDονται σε
κοινή λο'ικήEορθολο'ισμ% 'ια την ερμηνεα τ(ν 'ε'ον%τ(ν.
Sια1ορ+ς: 4 Bολ&βιος ευνοο&σε τους )(μαους, ο bουκυδδης πιο αμερ%ληπτος. 4
bουκυδδης εστιάDει πιο πολ& σε $υ-ολο'ικ+ς διερ'ασες πρ(τα'(νιστ.ν και +-ει στ%-ο η
ιστορα του να μενει Qκτήμα ες αεR 'ια να βελτι(θε η ικαν%τητα του πολτη 'ια πρ%βλε$η
και δράση σε παρ%μοιες καταστάσεις, εν. ο Bολ&βιος θ+λει μ+σ( της ιστορας του να
βοηθήσει τον πολτη να προσαρμοστε στα ν+α δεδομ+να.
Δ"1$'("ιό'('1 9
/αι οι δ&ο συ''ρα1ες +'ρα$αν Bα'κ%σμια Tστορα, ο Bολ&βιος %μ(ς εστιάDει και ευνοε
περισσ%τερο τους )(μαους εν. ο Sι%δ(ρος εναι πιο αντικειμενικ%ς. BαρουσιάDει απλ.ς τα
'ε'ον%τα, διακρνεται 'ια την ανεξαρτησα της σκ+$ης του και εναι επι1υλακτικ%ς απ+ναντι
στους )(μαους.4 Bολ&βιος ήταν υπ+ρ τ(ν )(μα(ν (ειδικ%τερα υπ+ρ της στρατι(τικής
ορ'άν(σης, της πειθαρ-ας και του πολιτε&ματ%ς τους", συν%δευε τον @κιπ(να στις
εκστρατεες του. Cο βασικ% θ+μα του εναι η εξή'ηση της αν%δου της ).μης που ο1ειλ%ταν
σε με'άλο βαθμ% κατά τον Bολ&βιο στο ρ(μα*κ% πολτευμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ \
Δ"1$'("ιό'('1 1
!ξυπηετο&σε τους σκοπο&ς της ).μης 'ιατ ήταν ενοποιητικ% στοι-εο 'ια τους
δια1ορετικο&ς λαο&ς και εθν%τητες. !ξασ1άλισε μια ν+α ελληνο1(νη πολιτιστική
δημιουρ'α προσαρμοσμ+νη στα δεδομ+να της επο-ής.
Δ"1$'("ιό'('1 2
Ασιανισμ%ς: περτε-νο &1ος ρητορικο& λ%'ου 1ορτ(μ+νου με σ-ήματα, που επιDητε τον
1ραστικ% εντυπ(σιασμ% και ο1ελει το %νομά του στις ρητορικ+ς σ-ολ+ς της Μ. Ασας %που
και αναπτ&-θηκε.
Αττικισμ%ς: το λιτ%τερο &1ος ρητορικο& λ%'ου, που αναπτ&-θηκε (ς αντδραση στον
ασιανισμ% και επεδ(κε την καθαρ%τητα και τη σα1ήνεια. !-ε (ς πρ%τυπο την πρ.ιμη
αττική ρητορεα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Δ"1$'("ιό'('1 1
4 Aουκιαν%ς ε'κ(μιάDει τη μ&'α και ερμηνε&ει τις κινήσεις της. Sικαιολο'ε τα αρνητικά
-αρακτηριστικά που %λοι της καταλο'Dουν (ενο-λε τους κοιμισμ+νους, τους„δα'κ.νει,
κάνει θ%ρυβο" και τα μεταστρ+1ει σε θετικά παρουσιάDοντάς τα με -αριτ(μ+νο τρ%πο και
αποδδοντας τη συμπερι1ορά της σε υπερβολική τρυ1ερ%τητα. H Μ&'α (ς νεαρή κοπ+λα
ε-ε εξαιρετικ% -αρακτήρα, αλλά ήταν άτυ-η καθ.ς α1εν%ς η α1οσ(ση και η α'άπη της δεν
μπ%ρεσαν να εκτιμηθο&ν, %π(ς της άξιDε, απ% τον !νδυμ(να, α1ετ+ρου ε-ε και μα πολ&
ισ-υρή αντDηλο τη @ελήνη που +δρασε καταλυτικά και την καταδκασε να 'νει +ντομο. Fρα
η μ&'α (ς +ντομο πλ+ον ενο-λε αλλά δεν 1ταει αυτή. Iια να ενισ-&σει το ε'κ.μι% του, ο
Aουκιαν%ς ανα1+ρει και τις καλ+ς αι διάσημες Μ&ιες της ιστορας.
Δ"1$'("ιό'('1 2
4 1ιλοσο1ικ%ς διάλο'ος με το Qσοβαρ%R αντικεμενο (μελ+τη τ(ν θε.ν, της 1&σης και της
πορεας του σ&μπαντος" αναμ-θηκε με το σκ.μμα, τον αμβο, τον κυνισμ%, τις πρακτικ+ς
του Αριστο1άνη και του Μ+νιππου, με αποτ+λεσμα τη μεταμ%ρ1(σή του σε +να κράμα
πεDο& και ποιητικο& λ%'ου, σε +να κ(μικ%, σατιρικ%, 'ελοο εδος λ%'ου και άρα την
υποβάθμιση και απαξ(σή του.
Δ"1$'("ιό'('1 9
?ασικά εναι %λα %σα λ+ει ο Aουκιαν%ς στην παρά'ρα1ο M<.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Δ"1$'("ιό'('1 1
Sια1οροποιο&νται. H ιστοριο'ρα1α ασ-ολεται με περι'ρα1ή πολ+μ(ν, κατορθ(μάτ(ν τα
οποα %μ(ς δεν αρκο&ν πολλ+ς 1ορ+ς 'ια να αποκαλυ1θε το ήθος (αρετ+ς και ελαττ.ματα"
τ(ν πρ(τα'(νιστ.ν τους σε αντθεση με τη βιο'ρα1α που προβάλλει και ασήμαντα
1αινομενικά 'ε'ον%τα, που αποκαλ&πτουν %μ(ς την $υ-ή τ(ν βιο'ρα1ουμ+ν(ν. 4
Bλο&ταρ-ος ενδια1ερ%ταν 'ια την ανάδειξη τ(ν ηθικ.ν ιδιοτήτ(ν τ(ν ανθρ.π(ν, %π(ς
1ανεται απ% το σ&νολο του +ρ'ου του.
Δ"1$'("ιό'('1 2
bησ+ας-)(μ&λος (και οι δ&ο δρυσαν π%λεις και άρπαξαν 'υνακες"
@%λ(ν-Bοπλικ%λας (και οι δ&ο άνθρ(ποι με πολιτικ% στο-ασμ% και καθοριστική πολιτική
δράση"
Αριστεδης-/άτ(ν (ανάλο'ες επιδ%σεις στο πολιτικ% και στο ηθικ% πεδο"
Bερικλής-\άβιος Μάξιμος (κοιν+ς αρετ+ς και τ(ν δ&ο η πραότης, η δικαιοσ6νη και η
ικαν%τητά τους να αντιμετ(πDουν θετικά τις αρνητικ+ς αντιδράσεις πολιτ.ν και
συναρ-%ντ(ν προς %1ελος της π%λης"
Αλκιβιάδης-Iάιος Μάρκος /οριολαν%ς (και οι δ&ο ε-αν μα ιδι%τυπη υπερη1άνεια"
Sημοσθ+νης-/ικ+ρ(ν (και οι δ&ο οι ικαν%τεροι εκ1ραστ+ς του λ%'ου σε !λλάδα και ).μη"
S(ν-?ρο&τος (1ιλοσο1ική παιδεα και σημασα της 'ια τη D(ή τους, καθ.ς και ο απ%λυτος
-αρακτήρας που +δειξαν στην πολιτική και στρατι(τική τους δράση και η διά$ευση τ(ν
προσπάθει.ν τους"
!υμ+νης-@ερτ%ριος (και οι δ&ο πολ+μησαν επικε1αλής αλλ%1υλ(ν στρατ.ν"
\(κ(ν-/άτ(ν (θετική πρ%σλη$η της δράσης τους και η ηθική στάση που επ+δειξαν στα
+ρ'α που αν+λαβαν"
Bελοπδας-Μάρκελλος (και οι δ&ο πρ(το1ανες επιτυ-ες, ο +νας εναντον τ(ν
Aακεδαιμον(ν, ο άλλος εναντον του Αννβα"
„„„„„„.
Δ"1$'("ιό'('1 9
4 \ιλ%στρατος άντλησε στοι-εα απ% τη D(ή και το +ρ'ο του Απολλ.νιου του Cυαν+α αλλά
σ'ουρα πρ%σθεσε και στοι-εα που μαρτυρο&ν την επδραση του πνευματικο& κλματος της
επο-ής και επιτρ+πουν τον συσ-ετισμ% της συ'κεκριμ+νης βιο'ρα1ας με το ελληνιστικ%
μυθιστ%ρημα και τους -ριστιανικο&ς βους α'(ν. 2-ουμε συνεπ.ς +να ε'κ.μιο του
1ιλοσ%1ου, μια εξιδανικευτική περι'ρα1ή τ(ν πράξε.ν του με πολλά παράλληλα απ% τη D(ή
του Χριστο& και τ(ν Α'(ν. 4 Απολλ.νιος, ε1%σον ε-ε εμποτισθε στις αρ-+ς του
νεοπυθα'ορισμο&, ε-ε μετα1υσικ+ς ανησυ-ες και πεποιθήσεις, απλ.ς οι πεποιθήσεις και
εξιστορήσεις του διο'κ.θηκαν απ% τον \ιλ%στρατο λ%'( τ(ν 'ενικ%τερ(ν τάσε(ν 'ια
παρεμβολή μυστικιστικ.ν, εξ(λο'ικ.ν στοι-ε(ν.
Δ"1$'("ιό'('1 ;
/ατά τον \ιλ%στρατο, στον οποο ο1ελεται και ο %ρος, QSε&τερη @ο1ιστικήR εναι η
περοδος απ% τον Αισ-νη και μετά, κατά την οποα το ενδια1+ρον της σο1ιστικής α1ορο&σε
%-ι πλ+ον 1ιλοσο1ικά θ+ματα αλλά θ+ματα που αποτελο&σαν αντικεμενο της ιστορας
(προσδορισμ%ς τ(ν 1τ(-.ν και τ(ν πλουσ(ν, τ(ν η'εμ%ν(ν και τ(ν τυράνν(ν"
H νε%τερη +ρευνα αποκαλε QSε&τερη @ο1ιστικήR τα +ρ'α τ+-νης και λ%'ου απ% τον <ο (ς
τον 3ο μ.Χ. αι. με ακμή τον 2ο αι.να. @ο1ιστής ήταν πλ+ον ο άνθρ(πος που προσ+1ερε με
τη διδασκαλα του το ελληνικ% παιδευτικ% ιδε.δες, στε'ασμ+νος συνήθ(ς σε κάποιο
1ιλοσο1ικ% ρε&μα και εκμεταλλευ%μενος τη δυναμική πειθ. της ρητορικής (I τ%μος,
κε1άλαιο =.3".
Β ΤΟΜΟΣ ΕΑΠ (ΕΛΠ21)
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 323 π.Χ. (θάνατος Μ. Αλεξάνδρου-επιβολή της
μακεδονικής δυναστεας στην !λλάδα" - 3# π.Χ. (κατάλη$η Αλεξάνδρειας απ% Α&'ουστο και
άρα ολοκλήρ(ση προσάρτησης ελληνικο& κ%σμου στη )(μα*κή Αυτοκρατορα".
Περίοδος σημαντικών αλλαγών: επ+κταση ελληνισμο& προς ανατολάς, δημιουρ'α ενιαου
πολιτισμικο& -.ρου με κυραρ-η την ελληνική 'λ.σσα, ν+ες π%λεις εκτ%ς ελληνικο& -.ρου
με πρ(τε&οντα ρ%λο, κυριαρ-α μοναρ-ικ.ν κρατ.ν, τάση 'ια ενασ-%ληση με την ιδι.τευση
και %-ι με τα κοινά, οι βασιλικ+ς αυλ+ς 'νονται πολιτικοοικονομικοπνευματικά /+ντρα,
λο'οτε-νική παρα'('ή με ιδιατερα -αρακτηριστικά.
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 3# π.Χ. (ανάρρηση Αυ'ο&στου στον αυτοκρατορικ%
θρ%νο" 0 33# μ.Χ. (μετα1ορά της πρ(τε&ουσας του ρ(μα*κο& κράτους στην
/(νσταντινο&πολη"
Μεγάλες αλλαγές : η παράδοση αποκτά πλ+ον βάρος και η ρητορική +-ει η'εμονικ% ρ%λο,
επιδράσεις και στην εκπαδευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
/υριαρ-ε μεν ο ελληνικ%ς πολιτισμ%ς αλλά το κ+ντρο βάρους πλ+ον στα ανατολικά κράτη
που κατ+λαβαν και αποκισαν οι 2λληνες.
1.9 Γενικό !"#$%ι#"ι$&ό '( ε))(νι$'ικ* ε!#+*
!λληνιστική επο-ή3 η ιστορική περοδος κατά την οποα η ελληνική 'λ.σσα, μ+σ( τ(ν
κατακτήσε(ν του Μ. Αλεξάνδρου εξαπλ.νεται προς ανατολάς και 'νεται κυραρ-η 'λ.σσα
%λ(ν τ(ν κατακτημ+ν(ν περιο-.ν. 4 %ρος ελληνιστικός (56789:;, <=3>" απ% 'λ(σσολο'ικ%ς
αρ-ικά, επεκτάθηκε σε %λες τις εκ1άνσεις του πολιτισμο& (βλ. σελ. 23 'ια τη σημασα του".
1.; Οι κ#ιν,νικ#!#)ι'ικ- $.ν/*κε
Δημιουργία νέων κρατών εκτός Ελλάδας (?ασλειο τ(ν @ελευκιδ.ν, βασλειο τ(ν
Aα'ιδ.ν...." μετά τον διαμελισμ% της αυτοκρατορας του Μ. Αλεξάνδρου και την παρακμή
της κυρ(ς !λλάδας. Bολυμορ1α και πολιτισμικ+ς επιμειξες, αλλά και +να κοιν% συνεκτικ%
στοι-εο: η παρουσα τ(ν !λλήν(ν μ+σα απ% την εξουσα και την παιδεα.
Πολιτική οργάνωση: Cην εξουσα στα βασλεια ε-αν οι 2λληνες που εκμεταλλε&τηκαν την
παράδοση δουλοπρ+πειας τ(ν Ανατολιτ.ν, υιοθ+τησαν ξ+νες συνήθειες προς %1ελ%ς τους
(θεοποηση η'εμ%ν(ν, προσκ&νησή τους" και κατ+στησαν την ελληνική κουλτο&ρα
κυραρ-η. Bαράλληλα και μεταναστευτικ% κ&μα απ% !λλάδα με 1ιλ%δοξους 2λληνες να
αναλάμβανουν η'ετικ+ς θ+σεις πλ+ον στα βασλεια.
Τρόπος ζωής: 4 ελληνικ%ς τρ%πος D(ής +'ινε σ&μβολο κ&ρους, οι κατακτημ+νοι ευ'ενες τον
μιμο&νταν, η ελληνική 'λ.σσα το κ&ριο %ρ'ανο συνενν%ησης και στη διοκηση και στον λα%
(συ'κεκριμ+να η ελληνιστική κοινή, εξ+λιξη της αττικής διαλ+κτου". Cο άτομοEο πολτης Dει
μ%νος του σε α-ανή κράτη, -(ρς δεσμο&ς με τους συμπολτες του, δεν συμμετ+-ει στη λή$η
απο1άσε(ν. Fρα απομ%ν(ση, ανά'κη του ανήκειν κάπου και 'ιGαυτ% δρυση ομλ(ν και
λεσ-.ν με μ+λη, στρο1ή του κ%σμου σε μυστηριακ+ς θρησκεες, άνθηση της μα'εας.
Bαράλληλη ανάπτυξη της ιδι(τικής πρ(τοβουλας, ενδια1+ρον 'ια κ+ρδος και προσ(πική
προβολή. /αλλι+ρ'εια μιας ν+ας αισθητικής αντλη$ης με ετερ%κλητα στοι-εα που
αντανακλο&ν την πολυμορ1α του ν+ου κ%σμου. @πάταλη επδειξη, αισθητική του %'κου,
α'άπη 'ια θ+αμα, δημ%σιες τελετ+ς εξαιρετικής -λιδής και παράλληλα α'άπη 'ια λεπτομ+ρεια
και μικροσκ%πηση.
οινωνική διάρ!ρωση: @την κορυ1ή ο η'εμ%νας και οι αξι(ματο&-οι, %λοι 2λληνες. @τη
βάση, οι ντ%πιοι, τυ1λά υποτα'μ+νοι στην εξουσα. @το ενδιάμεσο, μεσαα τάξη, 2λληνες και
εξελληνισμ+νοι ντ%πιοι παλαιο αριστοκράτες με κ&ρια επιδ(ξη το κ+ρδος.
1.= Γ"0&&1'1 2ε!ι$'*&ε
"λλαγές και στον πνευματικό τομέα# H Αθήνα παρακμάDει σταδιακά και αναδεικν&ονται Ν-1
Κ-ν'"1: Αλεξάνδρεια, Αντι%-εια. Cο επκεντρο: #ι 31$ι)ικ- 1.)- που -ορη'ο&ν,
στηρDουν τους διανοουμ+νους, -ρηματοδοτο&ν την κατασκευή βιβλιοθηκ.ν (π.-.
?ιβλιοθήκη Αλεξανδρεας μ+σα στο Μουσείον" και δημιουρ'ο&ν '&ρ( τους κ&κλους λο'(ν
που τους κολακε&ουν με το +ρ'ο τους.
$ιλολογική επιστήμη: Iια πρ.τη 1ορά συστηματική ανάπτυξη λ%'( της δημιουρ'ας
?ιβλιοθηκ.ν και της ανά'κης κατα'ρα1ής, ταξιν%μησης, σ-ολιασμο& +ρ'(ν. 2κδοση
αρ-αι%τερ(ν κειμ+ν(ν, 1ιλολο'ικά Dητήματα, μελ+τες. 4ι σημαντικ%τεροι 1ιλ%λο'οι επο-ής
οι βιβλιοθηκάριοι και λ%'( της επα''ελματικής τους ενασ-%λησης: Jην%δοτος, Απολλ.νιος
)%διος, Αριστο1άνης ?υDάντιος, Αρσταρ-ος,...
%λλες επιστήμες: Χάρη στις -ρηματοδοτήσεις τ(ν η'εμ%ν(ν τεράστια +κρηξη. Μαθηματικά
(!υκλεδης, Αρ-ιμήδης". Αστρονομα (Αρσταρ-ος ο @άμιος-ηλιοκεντρικ% σ&στημα,
!ρατοσθ+νης /υρηναος-μ+τρηση περι1+ρειας 'ης", Iε('ρα1α ....
&ογοτε'νία: !πηρεάDεται απ% την ακμή τ(ν 1ιλολο'ικ.ν σπουδ.ν και +τσι η ποιητική
παρα'('ή αποκτά λ%'ιο -αρακτήρα και απη-ε 1ιλολο'ικο&ς προβληματισμο&ς και Dητήματα
(ασυνήθεις τρ%ποι πρα'μάτευσης διά1ορ(ν θεμάτ(ν, αναDήτηση σπάνιας λ+ξης,
υπαινι'μο...". !πσης επικρατε ειδολο'ική ποικιλα (%λα τα λο'οτε-νικά εδη ανθο&ν και
μάλιστα ενοτε καλλιερ'ο&νται απ% το διο πρ%σ(πο" και μα πρ(το1ανής ανάμει(η των
ειδών. 4ι βασιλικ+ς αυλ+ς πη'ή +μπνευσης, α'άπη 'ια καθημερινά θ+ματα, εμμονή στη
λεπτομ+ρεια, +νταξη θε.ν και ηρ.(ν σε λι'%τερο υ$ηλά, ανθρ.πινα πλασια, ανάδειξη
άσημ(ν προσ.π(ν σε ήρ(ες +ρ'(ν. Bρ(ταρ-ικ% μ+λημα η 1ν1ν-,$( '#. !#ι('ικ#4
)ό5#.. Kλα τα παραπάν( στοι-εα σε πρ(το1ανή συσσ.ρευση και με +μ1αση.Αν και κάποια
απ% αυτά μοιάDουν να τενουν προς τη ρεαλιστική απεικ%νιση, π.-. η εμμονή στη
λεπτομ+ρεια, τα οικεα θ+ματα,..., ο ρεαλισμ%ς απλ.ς +να λο'οτε-νικ% πρ%σ-ημα στην
υπηρεσα της αναν+(σης του ποιητικο& λ%'ου. !μμονή στη λ+ξη 'ια δημιουρ'α του
κατάλληλου αισθητικο& αποτελ+σματος, %μ(ς ενοτε υπερβολή, ακαδημα*κή διαστρο1ή με
αναDήτηση συνε-.ς της πιο σπάνιας λ+ξης (ς αυτοσκοπ%. C+λος, η πλο&σια ερ(τική
θεματολο'α, μάρτυρας 1αινομενικά του ατομικισμο& και του ρεαλισμο& της επο-ής,
καταλή'ει ενοτεσε νοσηρ+ς ιστορες, ακρ%τητες.
H ποικιλα που επικρατε στην τ+-νη, τη λο'οτε-να,... αντανακλά την πολιτισμική ανάμειξη
και τις αναDητήσεις του ν+ου κ%σμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΥΛΛΙΟΝ
2.1 Τ# !1"1%#$ι1κό -!# ΕΚΤΟΣ
2.2 Τ# Νε,'ε"ικό -!#: Τ1 Αργοναυτικά '#. Α!#))6νι#. '#. Ρό%ι#.
Lς αντδραση στο παραδοσιακ% +πος +-ουμε στην Αλεξάνδρεια το νε(τερικ% +πος με τον
/αλλμα-ο και τον Απολλ.νιο τον )%διο (τα "ργοναυτικά του σε M βιβλα, N.=3N στ-ους- το
μ%νο ακ+ραια σ(D%μενο +πος της ελληνιστικής επο-ής".
2.2.1 Β7# '#. Α!#))6νι#. '#. Ρό%ι#.
Απ% την Αλεξάνδρεια. Cο +πος του εναι μια προσπάθεια να ε1αρμοστο&ν οι καλλιμά-ειες
αρ-+ς την ποηση (μικρ% μ+'εθος, λ%'ιος -αρακτήρας, εξαιρετική επεξερ'ασα της μορ1ής"
παρά τις αρ-αες πη'+ς που ανα1+ρονταν σε διαμά-η του Απολλ.νιου με τον /αλλμα-ο.
Oσ(ς διαδ+-τηκε τον Jην%δοτο στη διε&θυνση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, +'ινε
παιδα'('%ς του Bτολεμαου του !υερ'+τη.Cο +ρ'ο του +'ινε αποδεκτ% στη )%δο, 'ιGαυτ% τον
αποκαλο&σαν )όδιο.
2.2.2 Ο 1"5#ν1.'ικό &4/#8 #ι !(5- '#. Α!#))6νι#.8 # )ό5ι# +1"1κ'*"1 ',ν
Αργοναυτικών
P ποιητής δουλε&ει και (ς λ%'ιος και (ς 1ιλ%λο'ος. Μελετά παλαι%τερα κεμενα τα οποα
-ρησιμοποιε (ς πη'+ς περιε-ομ+νου, %σο και λεξιλο'ου. 4ι περισσ%τερες πη'+ς τ(ν
"ργοναυτικών, %π(ς μας δνονται στα αρ-αα *'όλια του κειμ+νου, +-ουν -αθε, άρα δεν
ξ+ρουμε τον βαθμ% πρ(τοτυπας του +ρ'ου του Απολλ.νιου. Kμ(ς ήταν πολυάριθμες,
μεταξ& αυτ.ν και τα ομηρικά +πη, η Μήδεια, &μνοι του Bινδάρου ο οποος ήταν ιδιατερα
α'απητ%ς στους αλεξανδρινο&ς.
2.2.9 Σ+-$( !"# '# !1"1%#$ι1κό -!#
H επδραση του 4μήρου εμ1ανής. K-ι απλή μμηση αλλά με βάση τις 2 '.!ικ- 1"+-
αντιμετ.πισης της παλαι%τερης λο'οτε-νικής παράδοσης απ% την ελληνιστική ποηση:
Qαντθεση μ+σ( της μμησηςR και Qαντα'(νισμ%ς με την παράδοση 'ια την παρα'('ή ν+ουR
(Qσκ%πιμη ανομοι%τηταR". !πσης ε1αρμο'ή του Q$.&:."&#4 ',ν )#5#'ε+νικ6ν ει%6νR
(τα "ργοναυτικά %-ι αποκλειστικά +πος, αλλά με στοι-εα και απ% άλλα λο'οτε-νικά εδη:
τρα'(δα, λυρική ποηση". !πσης +ντονη η παρουσα της %ι1κει&ενικό'('1 (πολλ+ς
άμεσες ή +μμεσες ανα1ορ+ς σε άλλα +ρ'α, ποιητικά ή μη". !μ1ανής η ιδι%τητα του λ%'ιου
ποιητή. Kπ(ς και ο /αλλμα-ος, ανα1ορά σε Q17'ι1R (διη'ήσεις που ερμηνε&ουν ονομασες,
+θιμα, τελετ+ς" και πολλ+ς 'ε('ρα1ικ+ς πληρο1ορες. ?ασική δια1ορά απ% παραδοσιακ%
+πος: '"ό!# $4ν/ε$( !#ι*&1'# (τα ομηρικά +πη σε συνθήκες προ1ορικής δημιουρ'ας,
απομνημ%νευση, 1%ρμουλες, εν. τα "ργοναυτικά προ*%ν 'ρα1ής". C+λος τα "ργοναυτικά
προκρνουν το 1'#&ικό κ1ι $.ν1ι$/(&1'ικό $'#ι+ε7#, αντθετα απ% ομηρικά ιδε.δη: κλ+ος,
τιμή.
2.2.; Οι *",ε8 # -",'18 ( <.+#)#5ικ* %ιε"ε4ν($( '#. 1'ό&#.
Sεν υπάρ-ει βασικ%ς ήρ(ας στα "ργοναυτικά. 4 Tάσονας σος με τους συντρ%1ους του.
Χαρακτηρσθηκε και αντι-ήρ(ας, 'ιατ ενοτε %-ι πολ& θαρραλ+ος, αλλά αναπο1άσιστος.
Χαρακτηρσθηκε επσης Qερ(τικ%ς ήρ(αςR 'ιατ μοιάDει να κερδDει λ%'( της 'οητεας του
και %-ι λ%'( της ανδρεας του. H Μήδεια πιο πειστική απ% Tάσονα. ΜοιάDει να εναι αυτή η
ηρ(δα. Iενικά στην ελληνιστική επο-ή με'άλο ενδια1+ρον 'ια $υ-ισμ% ατ%μου, ιδ(ς
'υνακας.Απ%λυτα ρεαλιστική η σκια'ρά1ησή της. 4 +ρ(τας στα "ργοναυτικά το βασικ%
στοι-εο, η κινητήρια δ&ναμη της ιστορας.
2.2.= Π1"1'("*$ει 5ι1 '( 5)6$$1 κ1ι '# 4:# '#. -!#.
H 'λ.σσα τ(ν "ργοναυτικών εναι βασισμ+νη στην ομηρική που 'ια την επο-ή ήταν πολ&
απομακρυσμ+νη απ% την οινή. 4 Απολλ.νιος δουλε&ει (ς 1ιλ%λο'ος, αξιοποι.ντας λ+ξεις
σπάνιες, δ&σκολες ομηρικ+ς, πολλ+ς και άπα( ειρημένες+ προκρνει τη λεξιλο'ική ποικιλα, τα
συν.νυμα, τις καινο1ανες εικ%νες (αντθετα απ% παραδοσιακ% +πος με την τυποποηση, τις
U76VWXY9", υιοθετε λ+ξεις απ% άλλα λο'οτε-νικά εδη (τρα'(δα, λυρική ποηση". @υνεπ.ς η
'λ.σσα βαρυ1ορτ(μ+νη, επιτηδευμ+νη, ο λ%'ος δυσν%ητος. Cο μ+τρο επσης κοντά στο
ομηρικ% εξάμετρο. Ελληνιστικός τρόπος γρα,ής- @υ-ν+ς μεταλλα'+ς παραδοσιακ.ν θεμάτ(ν,
τρ%π(ν. F1θονες παρομοι.σεις, απεικονσεις του καθημερινο& και οικεου, -αριτ(μ+νο,
αν+μελο &1ος, οι θεο συ-νά παρουσιάDονται σαν κοινο άνθρ(ποι, συν&παρξη αντιθ+τ(ν,
λ%'ιος και υπαινικτικ%ς -αρακτήρας με κρυμμ+να νοήματα, α'άπη 'ια λεπτομ+ρειες,
περι'ρα1ή συναισθηματικής σ-+σης, ανακάλυ$η και περι'ρα1ή 'υναικεας και παιδικής
1&σης συνδυασμ% με το ενδια1+ρον 'ια το ατομικ%.
2.9 Ε!4))ι#ν ΕΚΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
9.1 Γενικ0 $'#ι+ε71 5ι1 '( >,* κ1ι '# -"5# '#. Κ1))7&1+#.
(32# π.Χ, /υρήνη Αι'&πτου-2M# π.Χ." 2Dησε πολλά -ρ%νια στην Αλεξάνδρεια, σ(ς να
με'άλ(σε κι εκε. !ρ'άσθηκε στη ?ιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Sεν +'ινε ποτ+ Sιευθυντής
της. Zταν ο πρ.τος που κατ+βαλε προσπάθεια ταξιν%μησης του υλικο& της ?ιβλιοθήκης,
συντάσσοντας καταλ%'ους (<2# τ%μους": Πίνακες των εν πάση παιδεία διαλαμ.άντων και ων
συνέγρα.αν.
@υνδ&αDε '( 3ι3)ι#/(κ#ν#&ικ* &ε '( :ι)#)#5ικ* ε"51$71 (ασ-ολήθηκε με Dητήματα
'νησι%τητας +ρ'(ν, σημασιολο'ικά προβλήματα, σ-ολιασμο&ς". !πσης συν+'ρα$ε
κατάλο'ο δραματικ.ν ποιητ.ν [ +κανε λεξικο'ρα1ική ερ'ασα (Ε!νικαί ονομασίαι" [
συνδ&ασε λεξικο'ρα1α με ιστορική +ρευνα (τίσεις νήσων και πόλεων και μετονομασίαι" [
α'απο&σε την παραδοξολο'α (/αυμάτων των εις άπασαν την γην κατά τόπους όντων
συναγωγή". Cα περισσ%τερα +ρ'α του -άθηκαν.
Εν%ι1:-"#ν'1 του /αλλμα-ου: \ιλολο'ική περι+ρ'εια ] ενδια1+ρον 'ια ιστορα
λο'οτε-νας, λεξικο'ρα1α, αναDήτηση πη'.ν 'ια προ+λευση ονομασι.ν τ%π(ν και
πρα'μάτ(ν, κλση του 'ια το σπάνιο και το παράδοξο. !μπν+εται απ% την πρα'ματικ%τητα
επο-ής. Cο +ρ'ο του +-ει )ό5ι# +1"1κ'*"1: τάση 'ια -ρήση σπάνι(ν λ+ξε(ν, δ&σκολ(ν
εννοι.ν, οπ%τε δυσν%ητο το +ρ'ο του στον πολ& κ%σμο.
@.Dονται μ%νο 0μνοι και Επιγράμματα. Απ% τα υπ%λοιπα ή τποτα ή αποσπάσματα. Τ#
!)*"ε -"5# '#.: > ^μνοι, περπου ># επι'ράμματα, τα "ίτια (εκτεν+ς ελε'ειακ% ποημα 'ια
διερε&νηση ετυμολο'ας τοπ(νυμ(ν, θεσμ.ν,...", η Εκάλη (επ&λλιο", <3 Oαμβοι και M Μ+λη
(λυρικά ποιήματα", αποσπάσματα ατα&τιστα, ποημα 12ις (-αμ+νο σήμερα". Fρα ποικιλα
δημιουρ'ημάτ(ν.
Κ4"ι# 5ν6"ι$&0 '#.: αναν+(ση ποιητικο& λ%'ου (-αρακτηριστικ% ελληνιστικής ποησης
'ενικ%τερα". Sι+κρινε με το 1ιλολο'ικ% του αισθητήριο το τ+λμα της μμησης της παράδοσης
και υιοθ+τησε %-ι την απ%ρρι$η, αλλά τη δημιουρ'ική της εκμετάλλευση.
9.2 Αίτια
Cο περι1ημ%τερο παράδει'μα θε(ρητικ.ν αρ-.ν. 2-ει πολεμικ% -αρακτήρα απ+ναντι σε
επικριτ+ς του (1ιλολο'ικ+ς +ριδες 'ια το ποιητικ% 'ο&στο". _περασπDεται μια ν+α αισθητική:
απο1ε&'ει το πομπ.δες-βαρ&'δουπο &1ος, την παραδοσιακή θεματολο'α, τα μακροσκελή
ποιήματα. Bροτιμά τη συντομα, την ολι'οστι-α, τη 'λυκ&τητα, τη λεπτ%τητα, την τ+-νη (ο
%ρος λεπτός %ρος-κλειδ 'ια την καλλιμα-ική θε(ρα, συμβολDει την ποσοτική σμκρυνση
και το ποιοτικ% αποτ+λεσμα: βασανιστικ%ς μ%-θος, προσο-ή στην παραμικρή λ+ξη,
ευρηματικ%τητα στον -ειρισμ%". Bάντ(ς στα "ίτια δε-νει π.ς μπορε να συνδυάσει τα 2
αντθετα στοι-εα: μακροσκελ+ς +ρ'ο-σ&ντομη α1ή'ηση, καθ.ς πρ%κειται 'ια +να εκτεν+ς
+ρ'ο που %μ(ς αποτελεται απ% σ&ντομες αυτ%νομες ιστορες (α1η'ηματική τε-νική στον
/αλλμα-ο".
Φι)#)#5ικό !"ό3)(&1: Cα 2 πρ.τα βιβλα πρ+πει να κυκλο1%ρησαν (ς αυτ%νομο ποημα
'&ρ( στο 2`# π.Χ. Cα 2 επ%μενα μάλλον -ρονολο'ο&νται μετά το 2M> π.Χ. Cα 2 μ+ρη
συντ+θηκαν σε ενιαο +ρ'ο, αν και αυτ%νομα επεισ%δια, -άρη σε εξ(τερικο&ς παρά'οντες
που λειτο&ρ'ησαν ενοποιητικά (στα 2 πρ.τα οι Μο&σες, στα 2 τελευταα η ?ερενκη".
9.9 Εκάλη
Sια1(τιστικ% παράδει'μα 'ια την α1η'ηματική τε-νική του /αλλμα-ου η Εκάλη. @ε
δακτυλικ% εξάμετρο <N## στ-οι. a+ο εδος: το ε!4))ι#ν, μικρ% +πος με ιδιατερη ποι%τητα
α1ή'ησης-δεν +-ει την αναμεν%μενη επική συνο-ή. ?ασικ% /-&1: +νας 'ν(στ%ς άθλος του
bησ+α, η εξ%ντ(ση του Cα&ρου του Μαραθ.να. @το επκεντρο της α1ή'ησης βρισκ%ταν +να
ά'ν(στο επεισ%διο αυτο& του άθλου, η 1ιλοξενα του ήρ(α απ% την !κάλη.
@ε σ-+ση με το παραδοσιακ% +πος τα ι%ι17'ε"1 5ν,"7$&1'1 της τε-νικής του /αλλμα-ου:
πρα'ματικ%ς πρ(τα'(νιστής δεν εναι ο bησ+ας αλλά η !κάλη. Sεν περι'ρά1εται ο
πολεμικ%ς άθλος, αλλά η ταπεινή 1ιλοξενα. Fρα πάλι το 'ν(στ% ελληνιστικ% στοι-εο: η
σμκρυνση του σπουδαου ήρ(α και της σπουδαας πράξης. Αναδεικν&εται το ασήμαντο.
@υνε-ες διακοπ+ς στην πλοκή, θεματολο'ικ+ς και υ1ολο'ικ+ς εναλλα'+ς, διά$ευση
προσδοκι.ν του ανα'ν.στη που καθιστο&ν τη συνο-ή του +ρ'ου προβληματική και
αποκαλ&πτουν τη λεπτή επεξερ'ασα του ποιητή. Με'άλη σημασα +-ουν οι λ+ξεις 'ια τον
/αλλμα-ο (Qακτινοβολα της μεμον(μ+νης λ+ξηςR". H σπανι%τητά τους, το κοσμητικ%
επθετο, ο τετράλεξος στ-ος δε-νουν τη σημασα της 1ορμαλιστικής +ντασης 'ια τη ν+α
ποηση.Cο +μβλημα της ποητικής θε(ρας του /αλλμα-ου: το λεπτόν.
9.; ?&ν#ι
_πήρ-αν ήδη οι ομηρικο ^μνοι στους θεο&ς που σκοπ% ε-αν την προβολή του θε*κο&
με'αλεου. 2-ουμε > ^μνους του /αλλμα-ου: 0μνος στην %ρτεμη, 0μνος στη Δήμητρα,
0μνος στο Δία, 0μνος στη Δήλο, 0μνος στον "πόλλωνα, 0μνος στα &ουτρά της Παλλάδος.
Γενικ0 +1"1κ'("ι$'ικ0: τάση 'ια ανατροπή καθιερ(μ+ν(ν αξι.ν, σ&ντομες συνθ+σεις,
επιστράτευση ν+(ν α1η'ηματικ.ν τρ%π(ν (κατατμημ+να κομμάτια, δυσκολα επτευξης
συνο-ής", σημασα στη λ+ξη (σπάνια, πρ(τ%'ν(ρη", ενασ-%ληση με παιδική ηλικα,
παι'νι.δες στοι-εο--ιουμοριστικά επεισ%δια, 'ν.ση παιδικής $υ-ολο'ας, +νταση μεταξ&
οικεου και υ$ηλο&-σμκρυνση υ$ηλο&, αυλικ%ς -αρακτήρας καλλιμά-ειας ποησης-
κολακεα, ανα1ορά σε σ&'-ρονα 'ε'ον%τα, εμμονή σε ν+α-ά'ν(στα θ+ματα. @υσσ.ρευση
'ε('ρα1ικ.ν πληρο1ορι.ν, 1ιλοπερερ'ον λ%'ιου ποιητή, 1ιλολο'ικά ερ(τήματα,
μυθολο'ικ% πλασιο, αναDήτηση προ+λευσης ονομασι.ν τ%π(ν, εθμ(ν c 1ιλολο'ικ%ς
-αρακτήρας ποησης. @υνήθ(ς περι+-ουν και την τυπική 'ια ^μνους απαρθμηση τ%π(ν και
προσ.π(ν που συνδ+ονται με τους θεο&ς (δετε τον πνακα στη σελ. `> 'ια τα
-αρακτηριστικά της ποησης του /αλλμα-ου με βάση την αποδελτ(ση του συ''ρα1+α του
κε1αλαου".
Sημιουρ'ικ%ς ποιητής και στο-αστικ%ς 1ιλ%λο'ος. Sεν αρνήθηκε την παράδοση, αλλά την
εκμεταλλε&θηκε δημιουρ'ικά .στε να καλλιερ'ήσει μια ν+α ποηση με 'ν.ριμα μεν στοι-εα
παράδοσης αλλά σε άλλο πνε&μα, με ν+α μ+σα. /αλλι+ρ'ησε μια ν+α αισθητική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ;. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ. ΕΚΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ =.1
@ΕΟΚΡΙΤΟΣ
Π"ό)#5#
Sημιουρ'%ς της βουκολικής ποησης, 1ημισμ+νος ήδη στην dρ-αι%τητα, εν+πνευσε τις
3κλογές eερ'ιλου.
Bιθαν%τατα κατα'%ταν απ% τις @υρακο&σες (-.ρος δράσης αρκετ.ν ειδυλλ(ν" και
συνδε%ταν με το νησ της f( ('νεται λ%'ος στην ποησή του 'ια -λ(ρδα αυτής της
περιο-ής".
2Dησε στην ακμή της ελληνιστικής επο-ής (περ. 3##-2># π.g.". gρονολο'ικ+ς ενδεξεις οι
ανα1ορ+ς στο +ρ'ο του στη δυναστεα Bτολεμα(ν dι'&πτου και στον h+ρ(να τ(ν
@υρακουσ.ν. @&'-ρονος fαλλιμά-ου (διακρνονται κοιν+ς ποιητικ+ς προτιμήσεις στο +ρ'ο
τους" και dράτου, λ'ο με'αλ&τερος dπολλ(νου iοδου.
=.1.1 A ό"# BC#.κ#)ικόDD
@την ποηση bεοκρτου ανα1+ρονται οι %ροι: jeουκολική kο&σαG, jβουκολική αοιδήG,
jβουκολιαστήςG (τρα'ουδιστής βουκολικο& τρα'ουδιο&", jβουκολιάσδομαιG (τρα'ουδ.
βουκολικ% τρα'ο&δι". A%'ος 'νεται 'ια τρα'ο&δι, %-ι 'ια 'ραπτή ποηση.
eουκ%λος 3 βοσκ%ς βοδι.ν (πρβλ. Bοιμήν, αιπ%λος, κτλπ.", αν.τερος στην ιεραρ-α
βοσκ.ν, ιεραρ-ηση που μάλλον δ+-εται ο bε%κριτος. dρ'%τερα, jβο&ταςG, jβουκ%λοςG 3
ποιητής βουκολικ.ν ποιημάτ(νG, jβουκολιάDεινG 3 'ρά1( βουκολική ποηση. @την ποηση
bεοκρτου μ%νο <2 απ% τα 3< ποιήματα +-ουν θ+μα βοσκο&ς και ανθρ.πους της υπαθρου,
άρα ο %ρος jβουκολική ποησηG -ρησιμοποιεται συμβατικά, ομο(ς και απ% τους
μετα'εν+στερους εκπροσ.πους (k%σ-ο @υρρακο&σιο, e(να @μυρναο", %που κ&ριο θ+μα
ποησης πλ+ον εναι ο +ρ(τας.
@ε,"7ε $+ε'ικ0 &ε '(ν !"#-)ε.$( 3#.κ#)ικ* !#7($(.
1) Αρ-+ς της βουκολικής ποησης εντοπDονται σε λατρευτικά δρ.μενα @ικελας και
Bελοποννήσου σ&μ1(να με τα αρ-αα σ-%λια προήλθε 1) απ% την @πάρτη, %ταν α'ρ%τες
πήραν τη θ+ση παρθ+ν(ν στη 'ιορτή της θεάς Αρτ+μιδος /αρυάτιδος και τρα'ο&δησαν 'ιG
αυτή κατά τους Bερσικο&ς Bολ+μους, 3) απ% την Cυνδαρδα της @ικελας, κατά την υποδο-ή
με &μνους του ξοάνου της Fρτεμης, το οποο ο 4ρ+στης μετ+1ερε απ% τους Cα&ρους της
@κυθας, 5) απ% τη @υρακο&σα, απ% τα α'ροτικά τρα'ο&δια, με τα οποα ντ%πιοι τμησαν την
Fρτεμη μετά την αποκατάσταση της ειρήνης -άρι σG αυτήν &στερα απ% μα εμ1&λια διαμά-η.
Ε!7$(: Λ1'ινικ- !(5- ανα1+ρουν (ς α1ετηρα της βουκολικής ποησης &μνους προς
τιμήν θε.ν (Απ%λλ(νος, Sιον&σου, Bαν%ς κ.α". Απ% τους νε%τερους μελετητ+ς, ο
EFGHIFJKHFGJ (<=l3" ερευνά τη σ-+ση με λα*κά βουκολικά λατρευτικά τρα'ο&δια Fρτεμης
και Sιον&σου, LMNFO (<l`<" τη σ-+ση με λα*κά τρα'ο&δια @ικελας. Αν1'#)7>#.$1 /ε,"71:
τα βασικά μοτβα του βουκολικο& εδους (+ρ(τας, ποιμενικ%ς θρήνος, μουσική,
προσ(ποποηση 1&σης κ.α." προ+ρ-ονται απ% προομηρική παράδοση Μ. Ασας.
2) /ατα'('ή του βουκολικο& εδους +'κειται σε Qμυθική αρ-ήR. Lς ευρετής του εδους
ανα1+ρεται (μάλλον απ% τον ιστορικ% Cιμαο" ο @ικελ%ς ?ουκ%λος Sά1νης, 'ιος !ρμή και
a&μ1ης. @τησ-ορος +'ρα$ε 'ιG αυτ%ν, αλλά και ο bε%κριτος στο πρ.το ειδ&λλι% του. Oσ(ς
μάλιστα η θε(ρα αυτή να δημιουρ'ήθηκε βάσει αυτο& του ειδυλλου εκ τ(ν υστ+ρ(ν.
Bριν απ% bε%κριτο δεν υπάρ-ει αυτοτελής ποηση με θ+ματα α'ροτικά. !υκαιριακά
διακρνεται το ενδια1+ρον 'ια τη D(ή τ(ν απλ.ν ανθρ.π(ν (4λιάδος <= στην περι'ρα1ή της
Ασπδος του Α-ιλλ+(ς, 5δ6σσεια 0 @τάνη !&μαιου, @πηλιά Bολ&1ημου, Hσι%δου 7ργα και
8μέραι, προομιο /εογονίας, ο ποιητής αυτοσυστήνεται (ς βοσκ%ς στον !λικ.να. ?οσκο
στη μυθολο'α και ποηση οι θεο Fδ(νης και Fττης και οι Cρ.ες ήρ(ες Bάρης και Α'-σης.
4 \ιλήτας επσης πρ+πει να ενδια1+ρθηκε 'ια βουκολικά θ+ματα.
Η 3#.κ#)ικ* !#7($( ε7ν1ι ε!ικ* !#7($(8 κ1/6 κ1'0 κ1νόν1 5"0:'(κε $ε %1κ'.)ικό
εP0&ε'"#. Ο:ει)* 1))0 κ1ι 1ν'ι!1"0/ε$( &ε !1"1%#$ι1κό -!# $4&:,ν1 &ε 1"+-
Κ1))ι&0+#.. Δι1:#"- &ε '# -!# $'( /ε&1'ικ*: 1ν'7 5ι1 31$ι)ι0%ε8 *",ε κ')!8
!",'15,νι$'- 1!)#7 0ν/",!#ι '( .!17/"#. $'(ν κ1/(&ε"ιν* '#. >,* '"15#.%#4ν
5ι1 '#ν -",'1. Κ1ι ό'1ν .!0"+ει 1ν1:#"0 $ε *",ε8 $'ό+# ( 1ν0%ειP( '(
κ1/(&ε"ιν* !)ε."0 '#. &4/#..
=.1.2 Ο ό"# ει%4))ι#ν
Απ% τη ρ(μα*κή επο-ή καθιερ.νεται 'ια %λα τα ποιήματα του bεοκρτου ο %ρος ει%4))ι1.
!ναι υποκοριστικ% του εδους (3 'ραμματειακ% εδος", δεν +-ει υποτιμητικ% -αρακτήρα, και
μάλλον σημανει μικρ% ποημα. Cα ποιήματα bεοκρτου +-ουν μικρή +κταση και εικ%νες απ%
τη D(ή απλ.ν ανθρ.π(ν, -αρακτήρα δε σ&μ1(να με τα αρ-αα σ-%λια διη'ηματικ%
(3α1η'ηματικ%", δραματικ% (διαλο'ικ%" και μικτ%. 4 %ρος δεν +-ει σ-+ση με τον
μετα'+νεστερο %ρο ει%.))ι1κό 3 τρυ1ερ%ς και 'οητευτικ%ς σε σ-+ση με περι'ρα1ή
1υσικ.ν τοπ(ν ή συναισθημάτ(ν, -αρακτηριστικά της μετα'εν+στερης βουκολικής
ποησης, %που παρουσιάDεται η παραδεισ+νια εκδο-ή της υπαθρου σε αντθεση με την
ασ1υκτική D(ή της π%λης. Cα ποιήματα του bεοκρτου %εν -+#.ν !#)ι'ικ* $κό!ε.$(,
%π(ς οι Εκλογές του ?ερ'ιλου.
Ε"&(νε.'ικ- @ε,"7ε @ε#κ"7'ει,ν Ει%.))7,ν
1) Q"ε1)ι$'ικ*R: ερμηνεα μ%νο %σ(ν λ+'ονται ρητά στο ποημα
3) Q$.&3#)ικ*R: αναDητά κρυμμ+να νοήματα, αλλη'ορες και σ&μβολα. !πσης, κάποιοι
θε.ρησαν %τι η ποηση του bε%κριτου παρουσιάDει τις ε!ικ#4"ειε 1P7ε (αταραξας,
σ-%λης, ελευθερας".
Με το %νομα του bεοκρτου παραδδονται 3< ποιήματα και 2M επι'ράμματα. Απ% αυτά =
θε(ρο&νται ν%θα. H +κδοση και κυκλο1ορα τ(ν ποιημάτ(ν του παραμ+νει +να 1ιλολο'ικ%
πρ%βλημα. Sιά1ορες σ-ετικ+ς θε(ρες, π.-. υπήρ-ε συλλο'ή της /( με τα ` πρ.τα (σ-εδ%ν
αμι'.ς βουκολικά" της συλλο'ής. @τη -ειρ%'ρα1η παράδοση προτάσσεται επ'ραμμα του
Αρτεμιδ.ρου, ο οποος πιθαν%ν ε-ε εκδ.σει καν%να δ+κα ειδυλλ(ν στο πρ.το μισ% του <.
αι.να π.Χ.
Cο +ρ'ο του bεοκρτου διακρνεται σε
1) Β#.κ#)ικ0 Ει%4))ι1: <3 μ%νο ποιήματα της συλλο'ής 'ραμμ+να σε δακτυλικ% εξάμετρο
και δ(ρική διάλεκτο +-ουν (ς ήρ(ες βοσκο&ς ή 'ε(ρ'ο&ς, και θ+μα τους τη D(ή της
υπαθρου. Kλα παραδδονται με ττλους που δεν 'ν(ρDουμε αν +δ(σε ο διος ο ποιητής.
Bρο'ραμματικ% το πρ.το ειδ&λλιο mb&ρσις ή (δήn, και τα υπ%λοιπα με παρ%μοια
-αρακτηριστικά.
S&ο διακριτά μ+ρη ποιήματος. @το πρ.το διάλο'ος μεταξ& δ&ο βοσκ.ν, .ρα μεσημβρινή,
%ταν η 1&ση αναπα&εται. Bρ%σκληση σε μουσικ% δια'(νισμ%, συ-ν% στη βουκολική
ποηση, ορισμ%ς βραβε(ν (κατσκα, τρά'ος, +να ξ&λινο βαθ& ποτήρι, το οποο περι'ρά1εται
διεξοδικά και συνιστά +να αυτ%νομο τρα'ο&δι". d νθρ.πινος κ%σμος καθημεριν%τητας
κυριαρ-ε, περι'ρα1ή ευ-άριστου 1υσικο& περιβάλλοντος. @το δε&τερο μ+ρος ο b&ρσης
καλε τις kο&σες να αρ-σουν το τρα'ο&δι 'ια τον θάνατο του βοσκο& Sά1νη, επειδή
αντιστάθηκε στην d1ροδτη. Bρ%κειται 'ια e ουκολικ% bρήνο, συστατικ% βουκολικής
ποησης, στον οποο συμμετ+-ει %λη η 1&ση και οι βουκολικο θεο (Bαν, Bραπος". kοτβο
η συμμετο-ή της 1&σης στη D(ή τ(ν ανθρ.π(ν (3 !1/('ικ* !)0ν(". o πανάλη$η μοτβ(ν .
@&μ1(να με τον pq. r:sYX <2 βασικά θεματικά μοτβα στην ποηση: αλήθεια, μνήμη,
μεσημ+ρι, δ+ντρα και 1υτά, άνθη, τDιτDκια και ακρδες, δροσερ% νερ%, σπηλιά, μά'ισσα,
θάλασσα, βουνά, σ&ρι'ξ και αυλ%ς. @το τ+λος, 'νεται απονομή του βραβεου και επιστρο1ή
στη βουκολική πρα'ματικ%τητα.
Sια1ορ+ς ανάμεσα στα δ&ο τμήματα του ποιήματος: )εαλιστικ% το πρ.το μ+ρος με απ%δοση
τ(ν σκην.ν απ% τον ανθρ.πινο βο. Αντθετα στο δε&τερο παραμυθ+νιος κ%σμος με
εμ1άνιση θε.ν, ημιθ+(ν και +μ$υ-ης 1&σης μαD με βοσκο&ς @ικελας. Bρ.το τμήμα -(ρς
βάθος συναισθημάτ(ν και προθ+σε(ν, στο δε&τερο ατμ%σ1αιρα βαριά, σ-εδ%ν τρα'ική.
Iε('ρα1ικά απροσδι%ριστο το πρ.το τμήμα, το δε&τερο λαμβάνει -.ρα στη @ικελα.
Sια1ορά στην τε-νική: διαλο'ικ% το πρ.το, μον%λο'ος και θρήνος στο δε&τερο. Iλ.σσα
επσημη στο πρ.το τμήμα, με λα*κ%τροπα στοι-εα στο δε&τερο. 4ι αντιθ+σεις παρά'ουν
+να βασικ% συστατικ% bεοκρτειας ποησης, την !#ικι)71 (3tY6uYvu7". Bερι'ρα1ή 1&σης
κυραρ-η (και πάν( στο ποτήρι". Bερι'ρα1ή εν%ς ευ-άριστου περιβάλλοντος καλεται SMTUK
VWMFJUK (3 ευ-άριστος τ%πος". \&ση συμμετ+-ει στην ανθρ.πινη D(ή, τρα'ουδά με τους
βοσκο&ς και θρηνε τον ετοιμοθάνατο Sά1νη. Bσ( απ% την α1+λεια τ(ν ηρ.(ν βρσκεται
ο λ%'ιος ποιητής που τους αντιμετ(πDει με μια ε.%ι0κ"ι'( ει",νε71,. _πάρ-ει δηλαδή μια
17$/($( 1!#$'1$ι#!#7($(. b+μα +ρ(τα κυραρ-ο στο ποημα. @το πρ.το μ+ρος δεν
υπάρ-ει καθ%λου τρα'ικ% βάρος, αντθετα στο δε&τερο +-ει τρα'ικ% τ+λος και οδη'ε στην
αυτοκτονα του Sά1νη. b+μα m-",'1 %.$'.+ι$&-ν# κ1ι 1νικ1ν#!#7('#n συ-ν%.
Iενικά, ο +ρ(τας δεν αποκτά στην ποηση του bε%κριτου τρα'ικ+ς διαστάσεις, εμ1ανής η
ειρ(νεα του λ%'ιου ποιητή.
Δ"1$'("ιό'('1 1
Κ6&#: εδος καντάδας, που τρα'ουδο&σαν οι συμποσιαστ+ς να τρι'υρνο&ν κρατ.ντας
λαμπάδες στον δρ%μο και να καταλή'ουν τρα'ουδ.ντας στο σπτι μιας κοπ+λας. Αν ο
ερ(τευμ+νος κ(μαστής ξενυ-το&σε στην εξ.πορτα α'απημ+νης του τρα'ουδ.ντας, 'ια να
κάμ$ει την αντστασή της, το τρα'ο&δι του ονομαD%ταν !1"1κ)1.$7/."#ν. @το 3. ειδ&λλιο
ο bε%κριτος μετα1+ρει μια αστική συνήθεια στον βουκολικ% -.ρο.
2) Α$'ικ0 Ει%4))ι1: 3 ειδ&λλια (2., <M., <N.", 'ραμμ+να σε δακτυλικ% εξάμετρο και δ(ρική
'λ.σσα, τα δ&ο τελευταα διαλο'ική μορ1ή, +-ουν θ+μα αστικ%, α1ο& ανα1+ρονται σε
θ+ματα της π%λης. Bρ(τα'(νστριες επ το πλεστον εναι 'υνακες. Απ% τε-νικής άπο$ης
δια με βουκολικά. Cο 2. j\αρμακε&τριαG περι'ρά1ει σε πρ.το πρ%σ(πο την ερ(τική
ιστορα της @ιμαθας, η οποα εκτελε μα'ικ+ς πράξεις μ+σα στη ν&-τα, 'ια να ανα'κάσει τον
εραστή της S+λ1η να 'υρσει πσ( σε αυτή. @το δε&τερο μ+ρος διη'εται την ιστορα της με
τον S+λ1η. Cο πρ.το τμήμα πιο 'κροτ+σκο και -υδαο, το δε&τερο πιο συναισθηματικ%,
διακ%πτεται %μ(ς απ% κ(μικά στοι-εα. Η ε!7!)(P( '( %#4)( μοτβο και στην τρα'(δα
και μμο (κατά τα αρ-αα -ρ%νια δανεστηκε απ% @.1ρονα, σπουδαο μιμο'ρά1ο N. αι.να".
Fλλο μοτβο:$+ε')ι1$&ό !"# '#ν X",'1 3 μεμ$ιμοιρα 'ια τον bε% που καταστρ+1ει
τους ανθρ.πους. Cο <N. j@υρακ%σιαι ή Αδ(νιάDουσαιG διαδραματDεται στην πτολεμα*κή
Αλεξάνδρεια, %ταν δ&ο 'υνακες πη'ανουν στο παλάτι Αρσιν%ης και Bτολεμαου 'ια να
παρακολουθήσουν εορτασμ% προς τιμή του Fδ(νη και σ-ολιάDουν διά1ορα. Bρ.το μ+ρος
μιμητικ%, διαλο'ικ% με +ντονο λα*κ% -αρακτήρα (παροιμες κτλ", το δε&τερο περιλαμβάνει
+ναν &μνο, πιο επεξερ'ασμ+νο υ1ολο'ικά. 2-ει (ς πρ%τυπο μμο του @.1ρονα. @-&1
X",'18 %π(ς και στα βουκολικά ειδ&λλια, απουσιάDει ο τρα'ικ%ς τ%νος. Sια1ορά με
Hρ.νδα: ο bε%κριτος ενδια1+ρεται 'ια την καλλιτε-νική υπ%σταση του ποιητικο& λ%'ου.
9) Μ./#)#5ικ0 Ει%4))ι1 (* ε!4))ι1): dνα1+ρονται στον wρακλή (<3, 2M και το μάλλον
ν%θο 2N", oλ+νη (<=, joλ+νης oπιθαλάμιονG", Sι%σκουρους (22", στον Bενθ+α (2>" %π(ς και
οι 9άκ'αι του oυριπδη.
;) Α.)ικ08 ε5κ,&ι1$'ικ0 ει%4))ι1: o'κ(μιαστικο& -αρακτήρα. Cο <> εναι ε'κ.μιο του
h+ρ(νος τ(ν @υρακουσ.ν, το <` Bτολεμαου e \ιλαδ+λ1ου. @ε δακτυλικ% εξάμετρο και
επική διάλεκτο με ανάμειξη δ(ρικής.
=) Αι#)ικ0 ει%4))ι1: M ποιήματα της συλλο'ής εναι 'ραμμ+να σε αιολική διάλεκτο και
αιολικά μ+τρα. xο 2= (αλακάτα" απευθ&νεται στη 'υνακα του 1λου του ποιητή, 'ιατρο&
yικα, τα άλλα τρα (2l-3<" επι'ρά1ονται jπαιδικάG, ερ(τικο& περιε-ομ+νου.
Y) Σ4"ι5P: Bρ%κειται 'ια 'ε+ν#!175νι#ν (3 ποημα 'ραμμ+νο με τρ%πο, .στε να
αναπαρά'εται η μορ1ή εν%ς αντικειμ+νου, π.-. β(μο&, αυ'ο&". dυτ% σε μορ1ή αυλο&.
Z) Ε!ι5"0&&1'1: @την +κδοση του z7{ εκδδονται 2M επι'ράμματα με ποικλο περιε-%μενο,
βουκολικ% (τα πρ.τα >", αναθηματικά, επιτ&μβια, άλλα ανα1+ρονται σε α'άλματα (π.-.
dνακρ+οντος, oπι-άρμου, dρ-ιλ%-ου", σε δ(ρική διάλεκτο και ελε'ειακ% δστι-ο.
=.1.9 Π1"1'("*$ει 5ι1 '( 5)6$$1 κ1ι '# 4:#
Iλ.σσα του bε%κριτου εναι ( %,"ικ* %ι0)εκ'# '( Σ."1κ#4$1 * '( Κ, '#. 9
#.
1ι6ν1 !.Χ. &ε ε!ικ0 $'#ι+ε71. Αναμει'ν&ει διά1ορα διαλεκτικά στοι-εα, απ% την
καθομιλουμ+νη δ(ρική, απ% προη'ο&μενους @υρακο&σιους συ''ρα1ες (!π-αρμος,
@.1ρ(ν", απ% κεμενα της -ορικής ποησης (@τησ-ορο, Bνδαρο, Αλκμάνα", επικο&ς τ&πους
με στοι-εα ι(νικά. Bρ%κειται 'ια μια ιδι%μορ1η, 'ε+ν('* %ι0)εκ'#. Oσ(ς να μην ε-ε διες
προτιμήσεις σε %λη τη διάρκεια δημιουρ'ας του. @τα αιολικά ειδ&λλια μιμεται λεσβιακή
ποηση (@απ1., Αλκαο", στα ε'κ(μιαστικά σα1ής η επδραση Bινδάρου. Με βάση τη
διάλεκτο διακρνονται N κατη'ορες ποιημάτ(ν: <" 'νήσια στη δ(ρική διάλεκτο, 2" ν%θα ή
αμ1βολα στη δ(ρική διάλεκτο, 3" Bοιήματα σε επική διάλεκτο με κάποια δ(ρικά στοι-εα,
M" ποιήματα σε επική και ι(νική διάλεκτο, N" ποιήματα σε αιολική διάλεκτο. @υνδιαλ+'εται
με την επική παράδοση και (ς προς τη -ρήση της 'λ.σσας, με στ%-ο τη δημιουρ'α μιας
δια1ορετικής ατμ%σ1αιρας, π.-. |'+ραςG 3 στο +πος σ&μβολο ηρ(*κής τιμής, το βραβεο
ανδρεας τ(ν πολεμιστ.ν, στον bε%κριτο, μια κατσκα, το +παθλο εν%ς βοσκο& σε
δια'(νισμ% τρα'ουδιο&.
Cο βουκολικ% ποημα καλεται &ε'1[-!#, δι%τι δημιουρ'ε +να ν+ο εδος επικής ποησης.
Iνεται εκ)εκ'ικό $.&:."&ό άλλ(ν λο'οτε-νικ.ν ειδ.ν, 'ιG αυτ% υπάρ-ει 'λ(σσική και
υ1ολο'ική ποικιλα. !νσ(ματ.νει στοι-εα απ% τη %,"ικ* κ,&,%71 (π.-. !π-αρμο", απ%
τον &7&# (3 λο'οτε-νικ% υποεδος που σε δραματική μορ1ή παρουσιάDει στι'μι%τυπα απ% τη
D(ή ανθρ.π(ν -αμηλής τάξης αστικο& πληθυσμο&", παροιμες, κοινοτοπες, καθημεριν+ς
εκ1ράσεις, συ-ν+ς επαναλή$εις που ταιριάDουν με α1+λεια απλ.ν ανθρ.π(ν υπαθρου και
π%λης. Cαυτ%-ρονα υπάρ-ουν 1ν1&ν*$ει 1!ό !"#(5#4&εν( )#5#'ε+νικ* !1"0%#$( που ο
λ%'ιος ποιητής αξιοποιε ανάλ%'α. Bσ( απ% τη jβουκολική απλ%τηταG κρ&βεται +νας λ%'ιος
ποιητής.
ΕΛΠ218 Α;8 9
(
ΟΣΣ
Δ"1$'("ιό'('1 1
Κ1))7&1+#
aα εντοπσετε τα -αρακτηριστικά της καλλιμά-ειας τε-νικής στον 0μνο στην %ρτεμη
Δ"1$'("ιό'('1 2
Α!#))6νι# Ρό%ι#
Sιαβάστε τα ακ%λουθα αποσπάσματα απ% τα "ργοναυτικά του Απολλ.νιου του
)%διου:
– Bροομιο (!'-ειρδιο !ΑB, τ. ?, σελ. M2",
– 3, 2`N-3## (!'-ειρδιο !ΑB, τ. ?, σελ. M3"
– και 3, lM`-l`2 ("ν!ολογία, τ. I, σελ. <M2-<MN".
aα ανι-νε&σετε στα συ'κεκριμ+να αποσπάσματα βασικά -αρακτηριστικά της
ελληνιστικής ποησης και ειδικ%τερα τις νε(τερικ+ς τομ+ς στον επικ% κ.δικα που
επι-ειρε ο Απολλ.νιος.
Δ"1$'("ιό'('1 9
Βι#5"1:71
Α1ο& διαβάσετε:
• το απ%σπασμα 'ια τη συνάντηση του Απολλ.νιου με τον Α-ιλλ+α απ% Τα εις
τον Τυανέα "πολλώνιον του \ιλ%στρατου (ε'-ειρδιο, τ%μος ?, σελ. 2M#"
• το απ%σπασμα 'ια το θάνατο της )ή'ιλλας απ% τους :ίους *ο,ιστών του
\ιλ%στρατου (ε'-ειρδιο, τ%μος ?, σελ. 2M3"
• το απ%σπασμα 'ια το θάνατο της @τάτειρας απ% το :ίο του "ρτα(έρ(η του
Bλουτάρ-ου (ε'-ειρδιο, τ%μος ?, σελ. 23>"
• τη διάκριση ιστοριο'ρα1ας και βιο'ρα1ας που προτενει ο Bλο&ταρ-ος στο
:ίο του "λε(άνδρου (ε'-ειρδιο, τ%μος ?, σελ. 23#"
και με βάση %σα 'ν(ρDετε 'ια τη βιο'ρα1α (ς 'ραμματειακ% εδος (ειδικ%τερα
ε'-ειρδιο, τ%μος ?, σελ. 22l-23#, 23`-23=, 2M3-2MM"
να εξετάσετε:
• α" ποια εναι τα -αρακτηριστικά της βιο'ρα1ας που συναντο&με σε καθ+να
απ% τα αποσπάσματα αυτά
• β" ποια εναι τα σημεα στα οποα δια1ανεται η τάση ανάδειξης τ(ν ηθικ.ν
κριτηρ(ν απ% τον συ''ρα1+α
τη μμηση μ+σο 'ια την απ%κτηση 'ν.σης, η δε επιθυμα 'ια μάθηση εναι +μ1υτη
στον άνθρ(πο. @το Περί Ποιητικής τονDει %τι +πος, κ(μ(δα, διθ&ραμβος και
μουσική μοιάDουν στο %τι μιμο&νται και στον τρ%πο της μμησης και εντοπDει και τις
δια1ορ+ς τους. 2ρ'ο του ποιητή δεν εναι να παρουσιάDει πρά'ματα που +'ιναν, αλλά
%σα εναι πιθαν%ν ή ανα'καο να συμβο&ν (δυνατά κατά το εικός ή το αναγκαίον".
BαρουσιάDει επσης τις δια1ορ+ς μεταξ& ποησης και Tστορας. Αντθετα με τον
Bλάτ(να πιστε&ει %τι η ορθ%τητα στην τ+-νη δια1+ρει απ% την ορθ%τητα της ηθικής.
Σκ#!ό της ποησης ΕΠΜΕΤΡΟ
2. ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
2.1 ΠΛΑΤaΝ
Bροικισμ+νος ο διος με λο'οτε-νικ% -άρισμα και παρά το %τι καν+να +ρ'ο του
δεν εναι εξ ολοκλήρου σ-ετικ% με την κριτική της λο'οτε-νας διατυπ.νει απ%$εις
'ια λο'οτε-νικά θ+ματα. /ατη'ορε την ποηση %τι δεν 1τάνει στην αλήθεια και την
α1ήνει +ξ( απ% την ιδανική του Πολιτεία. H ποιητική +μπνευση δεν οδη'ε στη
'ν.ση και 'ιG αυτ% εναι άνευ αξας. 4ι ποιητ+ς συνθ+τουν %-ι επειδή +-ουν σο1α,
αλλά επειδή +-ουν -άρισμα ή διακατ+-ονται απ% θε*κή μανα. @τον 1ωνα ο ποιητής
παρουσιάDεται σε κατάσταση θε*κής κατο-ής και εναι ερμηνευτής τ(ν θε.ν. @τον
$αίδρο τονDεται %τι μ%νο η ποηση που 'ρά1εται υπ% +νθεη μανα δνει καρπο&ς,
%μ(ς ο ποιητής δεν 'ν(ρDει την αλήθεια, και επομ+ν(ς δεν μπορε να (1ελήσει την
Bολιτεα. H άπο$ή του αυτή αιτιολο'εται με την ιδ+α της μμησης.
Sιακρνει 3 εδη ποησης:
<
ο
εδος: διθ&ραμβος, -ρησιμοποιε την απλή διή'ηση
2
ο
εδος: τρα'(δα, κ(μ(δα, -ρησιμοποιε τη μμηση
3
ο
εδος: η ποηση του 4μήρου, -ρησιμοποιε τη διή'ηση και τη μμηση
@υνδ+ει τις εικαστικ+ς τ+-νες με την ποηση: ο αισθητ%ς κ%σμος εναι μμηση
του κ%σμου τ(ν ιδε.ν, η D('ρα1ική και οι άλλες εικαστικ+ς τ+-νες εναι μμηση του
αισθητο& κ%σμου (επομ+ν(ς μιμο&νται τη μμηση του κ%σμου τ(ν ιδε.ν", δεν εναι
%μ(ς ο πρα'ματικ%ς αισθητ%ς κ%σμος και ο ποιητής μιμεται τον κ%σμο τ(ν
αισθήσε(ν και %σα παρουσιάDει στα ποιήματά του εναι σκι+ς της αρετής. 4ι ποιητ+ς
δεν μιμο&νται τα καλά και 'ιG αυτ% θα εκδι(-θο&ν απ% την ιδανική Bολιτεα. @τους
>όμους υποστηρDει %τι υπάρ-ει αποδεκτ%ς ποιητής: +-ει περάσει τα N# -ρ%νια, εναι
καλ%ς άνθρ(πος και +-ει υπηρετήσει με πστη την πατρδα.
Απ% τους πρ(ταρ-ικο&ς %ρους της τ+-νης θε(ρε την ορ'ανική εν%τητα, %π(ς
το σ.μα ($αίδρος". /ατα''+λλει την ρητορική (ς σ&στημα απάτης και κολακεας
(Cοργίας" και τη μη-ανική μ+θοδο διδασκαλας τ(ν συ'-ρ%ν(ν του ρητ%ρ(ν.
Σκ#!ό: η ποηση δεν πρ+πει να αξιολο'εται με κριτήριο την απ%λαυση που
προσ1+ρει , αλλά την αλήθεια.
H πλατ(νική κριτική αντιμετ(πDει τη λο'οτε-να σε σ-+ση με τη D(ή.
2.2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
4μο(ς κατατάσσει την ποηση στις μιμητικ+ς τ+-νες. bε(ρε εναι η αισθητική
απ%λαυση.
4 Αριστοτ+λης δνει μικρή αξα στην +μπνευση του ποιητή. !πσης 1ανεται να
δ+-εται την ποιητική δημιουρ'α άνευ λο'ικής, υπ% το καθεστ.ς συ'κινησιακής
1%ρτισης. Fλλοι ερευνητ+ς ερμηνε&ουν την άπο$ή του δια1ορετικά:ο προικισμ+νος
εναι αληθιν%ς καλλιτ+-νης, %-ι ο εκστατικ%ς, εναι +να %ν προικισμ+νο αλλά ελ+'-ει
τις δυνάμεις του.
H λο'ική και το συνασθημα συντελο&ν απ% κοινο& στη δημιουρ'α του +ρ'ου
τ+-νης.
@υ'κρνει επσης το +πος με την τρα'(δα και θε(ρε την τρα'(δα
αξιολο'%τερο ποιητικ% εδος. Ασ-ολεται και με το λεκτικ% της ποησης το &1ος, την
σα1ήνεια που οδη'ε στην τελειότητα του λ%'ου (αρετή σα,ή".
@την )ητορική τ+-νη υποστηρDει %τι η ρητορική εναι πρακτική ικαν%τητα και
παρουσιάDει τις αρετ+ς του λ%'ου: σα1ήνεια, πρ+πουσα 'λ(σσική +κ1ραση,
ταιριαστ+ς μετα1ορ+ς, ορθή -ρήση του επιθ+του. Sεν θε(ρε σημαντική τη διαρεση
του ρητορικο& λ%'ου σε μ+ρη, αλλά το να μιλήσει κανες με ειρμ% 'ια το θ+μα του
και να τεκμηρι.σει τις απ%$εις του σε ενιαο %λον.
2.9 @ΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
Sιάδο-ος του Αριστοτ+λη στη @-ολή εν.νει ποηση και ρητορική επειδή και οι
δ&ο ξεκινο&ν απ% τους ακροατ+ς, %-ι με τα 'ε'ον%τα (επομ+ν(ς δεν ασ-ολο&νται
πρ(ταρ-ικά με την αλήθεια". Kσα 'ρά1ει κάποιος πρ+πει να τα 'ρά1ει 'ια τους
ακροατ+ς του (ρήτορες και ποιητ+ς" ή 'ια τα δια τα πρά'ματα (1ιλ%σο1οι".
Sιακρνει ; ε7%( 1"ε'6ν '( )-Pε,: ελληνισμός (3'ραμματική ορθ%τητα",
σα,ήνεια+ πρέπον+ κατασκευή (3καλλιτε-νική διακ%σμηση"
2.; ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 ΠΕΡ ΕΡ!"#ΕΑ$
!ναι απ% τις πρ.τες πρα'ματεες που θ+τουν τις αρ-+ς της 1ιλολο'ικής
θε(ρας. H πρα'ματεα αποδ%θηκε αρ-ικά στον Sημήτριο τον \αληρ+α, σήμερα
θε(ρο&με %τι εναι -"5# 15ν6$'#. που εξακολουθο&με να τον αποκαλο&με
Sημήτριο.
Χ"#ν#)ό5($(: απ% 3
ο
αι. π.Χ. μ+-ρι <
ο
αι. μ.Χ. Fλλη άπο$η την θε(ρε +ρ'ο
μετα'εν+στερο, που στηρDεται ανα-ρονιστικά σε πη'+ς του M
ου
και 3
ου
αι. και α'νοε
τις &στερες ελληνιστικ+ς θε(ρες.
4 συ''ρα1+ας απορρπτει την &παρξη μ%νο δ&ο ειδ.ν &1ους (απλο6 και
μεγαλοπρεπο6ς" και προτενει M εδη &1ους ('αρακτήρ": μεγαλοπρεπής+ ισ'νός+
γλα,υρός+ δεινός και τα αντστοι-ά τους διημαρτημένα: (ηρός+ .υ'ρός+ κακόζηλος και
ά'αρις.
Ασ-ολεται με τα σ-ήματα λ%'ου, κυρ(ς το ασ6νδετο και το πολυσ6νδετο#
2.= ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΑΣ
)ητοροδιδάσκαλος και ιστορικ%ς, θε(ρε (ς σημαντικ%τερο +ρ'ο του την )(μα*κή
Αρ-αιολο'α (2# βιβλα, σ.Dονται <-<#, αποσπάσματα του <<
ου
", ε'ρα$ε επσης <#
δοκμια, πρα'ματεες και επιστολ+ς.
@το Περί μιμήσεως η μμηση δεν εναι αναπαράσταση ανθρ.π(ν και πράξε(ν, %π(ς
στον Bλάτ(να και τον Αριστοτ+λη, αλλά μελ+τη και μμηση παλαιοτ+ρ(ν
συ''ρα1+(ν.
@το Περί των αρ'αίων ρητόρων εξετάDει τι πρ+πει να υιοθετηθε απ% κάθε ρήτορα
.στε να -ρησιμε&σει (ς πρ%τυπο. Ανα1+ρεται σε > ρήτορες: Aυσα, Tσοκράτη Tσαο,
Sημοσθ+νη, _περεδη και Αισ-νη. @υνδ+ει τον ξεπεσμ% του καλο& 1ιλολο'ικο&
'ο&στου με την "σιανή ρητορική. Bρεσβε&ει τη μμηση της Αττικής τ(ν κλασικ.ν
-ρ%ν(ν στο λεξιλ%'ιο και τη σ&νταξη (άπο$η που θα ακμάσει με τη Δε6τερη
*ο,ιστική".
Μετριοπαθής Αττικιστής, ενδια1+ρεται 'ια το ηθικά και πολιτικά -ρήσιμο
περιε-%μενο, θε(ρε (ς κριτήριο του ανα'ν.στη μα ασθηση π+ρα απ% τη λο'ική
(άλογος αίσ!ησις" και αξιολο'ε Aυσα, Tσοκράτη και Sημοσθ+νη.
@το Περί συν!έσεως ονομάτων εξετάDει τη σειρά τ(ν λ+ξε(ν, .στε με τον
συνδυασμ% μελ(δας, ρυθμο&, μεταβολής και πρ+ποντος να εναι ο λ%'ος ευ-άριστος
(3κομ$%ς, με -άρη, αδρ%τητα και πειστικ%τητα" και (ραος (3με'αλοπρεπής με
σοβαρ%τητα σπουδαι%τητα και αρ-αιοπρ+πεια". 4 καλ%ς ποιητής και ρήτορας πρ+πει
να μιμεται τα πρά'ματα που α1η'εται. Bιστε&ει %τι ο πεD%ς λ%'ος μπορε να μοιάσει
με ποηση (με το ρυθμ%" και η ποηση με πεD% λ%'ο.
Cα εδη της σ&νθεσης του λ%'ου: πρ.τη αυστηρή σ&νθεση, δε&τερη κομ$ή και
ανθηρή, τρτη μεταξ& τ(ν δ&ο προη'ουμ+ν(ν (μ+ση"
2.Y ΑΝaΝΥΜΟΥ8 ΠΕΡΙ ΥbΟΥΣ
/ριτικ% κεμενο του οποου σ.Dονται τα 2E3. @-ετικά με τον $.55"1:-1
(αν.νυμος που δηλ.νεται συ-νά με το συμβατικ% %νομα Aο''νος" και τη
+"#ν#)ό5($* του (<
ος
αι. μ. Χ." υπάρ-ουν +ντονες 1ιλολο'ικ+ς συDητήσεις.
bαυμαστής του Bλάτ(να τον οποο θε(ρε εκπρ%σ(πο του υ$ηλο& &1ους
ασ-ολεται στα πρ.τα = κε1άλαια με τις εισα'('ικ+ς παρατηρήσεις του 'ια το 4<#
στο &1ος: δεν καθορDεται απ% λεκτικά στοι-εα, αποκαλ&πτεται ακ%μη και σε μα
λ+ξη ή 1ράση, συμβάλλει σε αυτ% και η σι(πή. Bιστε&ει %τι δεν υπάρ-ει μ+θοδος
διδασκαλας του, εναι συνδυασμ%ς -αρσματος και μεθ%δου. Ο"7>ει '# .<()ό ,
εκε7ν# !#. 1"-$ει $'#. !0ν'ε 5ι1 !0ν'1 και παρουσιάDει τις = !(5- της
.<(5#"71, απ% τις οποες θε(ρε σημαντικ+ς την ικανότητα να συλλαμ2άνεις υ.ηλά
διανοήματα και το σ,οδρό και εμπνευσμένο πά!ος. Bολ& σημαντική εναι και η
,αντασία. Sιακρνει την ρητορική 1αντασα (στ%-ος: η ενάρ'εια" και την παρά
ποιητας 1αντασα (στ%-ος: η +κπληξη". Cο υ$ηλ% επιτυ'-άνεται μ+σ( της μμησης
του &1ους με'άλ(ν συ''ρα1+(ν και ποιητ.ν του παρελθ%ντος. Ασ-ολεται επσης
ενδεικτικά με τα σ-ήματα λ%'ου.
Ε.+1"ι$'#4&ε '( $.ν0%ε):# @ε6ν( Κ#))."#!#4)#. 5ι1 'ι $(&ει6$ειc

Γράμματα –επιστήμες Αλλαγές και στον πνευματικό τομέα. Η Αθήνα παρακμάζει σταδιακά και αναδεικνύονται Νέα Κέντρα: Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια. Το επίκεντρο: οι βασιλικές αυλές που χορηγούν, στηρίζουν τους διανοουμένους, χρηματοδοτούν την κατασκευή βιβλιοθηκών (π.χ. Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας μέσα στο Μουσείον) και δημιουργούν γύρω τους κύκλους λογίων που τους κολακεύουν με το έργο τους. Φιλολογική επιστήμη: Για πρώτη φορά συστηματική ανάπτυξη λόγω της δημιουργίας Βιβλιοθηκών και της ανάγκης καταγραφής, ταξινόμησης, σχολιασμού έργων. Έκδοση αρχαιότερων κειμένων, φιλολογικά ζητήματα, μελέτες. Οι σημαντικότεροι φιλόλογοι εποχής οι βιβλιοθηκάριοι και λόγω της επαγγελματικής τους ενασχόλησης: Ζηνόδοτος, Απολλώνιος Ρόδιος, Αριστοφάνης Βυζάντιος, Αρίσταρχος,... Άλλες επιστήμες: Χάρη στις χρηματοδοτήσεις των ηγεμόνων τεράστια έκρηξη. Μαθηματικά (Ευκλείδης, Αρχιμήδης). Αστρονομία (Αρίσταρχος ο Σάμιος-ηλιοκεντρικό σύστημα, Ερατοσθένης Κυρηναίος-μέτρηση περιφέρειας γης), Γεωγραφία .... Λογοτεχνία: Επηρεάζεται από την ακμή των φιλολογικών σπουδών και έτσι η ποιητική παραγωγή αποκτά λόγιο χαρακτήρα και απηχεί φιλολογικούς προβληματισμούς και ζητήματα (ασυνήθεις τρόποι πραγμάτευσης διάφορων θεμάτων, αναζήτηση σπάνιας λέξης, υπαινιγμοί...). Επίσης επικρατεί ειδολογική ποικιλία (όλα τα λογοτεχνικά είδη ανθούν και μάλιστα ενίοτε καλλιεργούνται από το ίδιο πρόσωπο) και μία πρωτοφανής ανάμειξη των ειδών. Οι βασιλικές αυλές πηγή έμπνευσης, αγάπη για καθημερινά θέματα, εμμονή στη λεπτομέρεια, ένταξη θεών και ηρώων σε λιγότερο υψηλά, ανθρώπινα πλαίσια, ανάδειξη άσημων προσώπων σε ήρωες έργων. Πρωταρχικό μέλημα η ανανέωση του ποιητικού λόγου. Όλα τα παραπάνω στοιχεία σε πρωτοφανή συσσώρευση και με έμφαση.Αν και κάποια από αυτά μοιάζουν να τείνουν προς τη ρεαλιστική απεικόνιση, π.χ. η εμμονή στη λεπτομέρεια, τα οικεία θέματα,..., ο ρεαλισμός απλώς ένα λογοτεχνικό πρόσχημα στην υπηρεσία της ανανέωσης του ποιητικού λόγου. Εμμονή στη λέξη για δημιουργία του κατάλληλου αισθητικού αποτελέσματος, όμως ενίοτε υπερβολή, ακαδημαϊκή διαστροφή με αναζήτηση συνεχώς της πιο σπάνιας λέξης ως αυτοσκοπό. Τέλος, η πλούσια ερωτική θεματολογία, μάρτυρας φαινομενικά του ατομικισμού και του ρεαλισμού της εποχής, καταλήγει ενίοτεσε νοσηρές ιστορίες, ακρότητες. Η ποικιλία που επικρατεί στην τέχνη, τη λογοτεχνία,... αντανακλά την πολιτισμική ανάμειξη και τις αναζητήσεις του νέου κόσμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΥΛΛΙΟΝ 2.1 Το παραδοσιακό έπος ΕΚΤΟΣ 2.2 Το Νεωτερικό έπος: Τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου Ως αντίδραση στο παραδοσιακό έπος έχουμε στην Αλεξάνδρεια το νεωτερικό έπος με τον Καλλίμαχο και τον Απολλώνιο τον Ρόδιο (τα Αργοναυτικά του σε 4 βιβλία, 5.835 στίχους- το μόνο ακέραια σωζόμενο έπος της ελληνιστικής εποχής). 2.2.1 Βίος του Απολλώνιου του Ρόδιου Από την Αλεξάνδρεια. Το έπος του είναι μια προσπάθεια να εφαρμοστούν οι καλλιμάχειες αρχές την ποίηση (μικρό μέγεθος, λόγιος χαρακτήρας, εξαιρετική επεξεργασία της μορφής) παρά τις αρχαίες πηγές που αναφέρονταν σε διαμάχη του Απολλώνιου με τον Καλλίμαχο. Ίσως διαδέχτηκε τον Ζηνόδοτο στη διεύθυνση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, έγινε παιδαγωγός του Πτολεμαίου του Ευεργέτη.Το έργο του έγινε αποδεκτό στη Ρόδο, γι’αυτό τον αποκαλούσαν Ρόδιο. 2.2.2 Ο αργοναυτικός μύθος, οι πηγές του Απολλώνιου, ο λόγιος χαρακτήρας των Αργοναυτικών O ποιητής δουλεύει και ως λόγιος και ως φιλόλογος. Μελετά παλαιότερα κείμενα τα οποία χρησιμοποιεί ως πηγές περιεχομένου, όσο και λεξιλογίου. Οι περισσότερες πηγές των

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->