INSURAN ISLAM(Takaful

)
y Konsep islam secara ialah penghayatan semangat

takaful,kerjasame dan perlindungan dalam aktivitiaktiviti masyarakat untuk kesejahteraan ummah dan perpaduan masyarakat.Takaful adalah saling bertanggungjawab,kerjasama dalam perkara baik sahaja dan perlindungan adalah satu keselamatan atau keamanan.

TAKAFUL SEBAGAI BENTUK INSURAN ISLAM
y Takaful terbahagi kepada dua:

*Takaful keluarga *takaful Am y Perjanjian antara syarikat takaful dengan peserta adalah perjanjian al-Mudharabah. y Syarikat takaful sebagai pengusaha yang menerima wang caruman peserta bagi menguruskan skim-skim perlindungan takaful,membuat pelaburan dan sebagainya.

y Peserta bertindak sebagai pemilik harta dengan

menyerahkan wang caruman untuk diuruskan dalam skim perlindungan takaful,pelaburan dan sebagainya. y Keuntungan daripada pelaburan akan dibahagikan di antara syarikat takaful sebagai pengusaha dan peserta sebagai pemilik harta. y Didalam perjanjian,diterangkan dengan jelas bagaimana syarikat takaful menggunakan wang caruman peserta untuk mentadbir,melabur dan sebagainya disamping membantu rakan-rakan peserta yang mengalami malapetaka.

.y Diterangkan juga tentang hak-hak peserta serta syarat-syarat berhubung dengan perlindungan yang diberikan dan apa-apa manfaat yang akan diperolehi.

.*TAKAFUL KELUARGA* y Takaful keluarga menyediakan perlindungan bagi menghadapi malapetaka.kematian dan kecederaan diri seseorang peserta.

y Kumpulan wang yang dilaburkan bagi mendapatkan keuntungan. y Mengembalikan bahagian simpanan dan bahagian untung serta manfaat takaful yang berkenaan kepada peserta-peserta yang tidak ditimpa malapetaka dan bencana. .SKIM-SKIM PERLINDUNGAN INI DISEDIAKAN BERASASKAN TUJUAN-TUJUAN BERIKUT: y Peserta-peserta menyimpan dan menabung secara berterusan. y Menyediakan perlindungan dalam bentuk manfaat takaful berkenaan kepada peserta yang ditimpa malapetaka dan bencana.

. y Semua skim takaful ini mempunyai tempoh matang yang telah ditetapkan terlebih dahulu. y Perjanjian yang dibuat di antara syarikat takaful dengan peserta adalah secara al-Mudharabah.URUSNIAGA TAKAFUL KELUARGA y Peserta yang menyertai skim takaful keluarga boleh memilih salah satu skim perlindungan yang disediakan.

setengahtahun atau bulanan. y Setiap kali bayaran dibuat oleh peserta.y Peserta akan membayar ansuran caruman.syarikat takaful akan membahagikan bayaran kepada dua akaun 1)Akaun peserta 2)Akaun khas peserta . y Bayaran caruman dibuat secara tahunan.jumlah caruman yang dibayar adalah bergantung kepada kemampuan seseorang peserta tetapi ia tidak kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan oleh syarikat takaful.

y Wang yang dimasukkan ke dalam kedua-dua akaun ini akan disatukan dalam satu kumpulan wang.y Sebahagian besar dari jumlah caruman akan dimasukkan ke dalam akaun peserta untuk tujuan tabungan dan pelaburan.bajinya akan dimasukkan ke dalam akaun khas peserta untuk keperluan membayar manfaat takaful kepada rakan-rakan peserta yang ditimpa malapetaka dan bencana. .

Keuntungan peserta akan dimasukkan ke dalam akaun peserta.y Syariakt takaful akan melaburkan kumpulan wang ini ke dalam bidang dan bentuk pelaburan yang halal mengikut hukum-hukum syarak.Keuntungan bagi akaun khas peserta dari keuntungan pelaburan yang sama akan dimasukkan ke dalam akaun khas peserta. . y Keuntungan yang diperolehi dari usaha pelaburan yang dijalankan akan dibahagikan mengikut perjanjian al-Mudharabah.

.jumlah dari tarikh selepas kematiannya sehingga tarikh skim tersebut matang.baki bayaran ansuran ini akan dibuat daripada akaun khas semua peserta.MANFAAT TAKAFUL y Semua ansuran caruman takaful yang telah dibayar dan terkumpul dalam akaun pesertanya dan bahagian keuntungan pelaburan yang diperuntukkan kepadanya mengikut perjanjian alMudharabah. y Baki caruman ansuran takaful yang sepatutnya dibayar oleh peserta jika ia telah meninggal dunia.

walau bagaimanapun. y Sekiranya atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.peserta menarik dan menamatkan penyertaannya sebelum tempoh skim tersebut matang.lebihan ini didapati setelah ditolak semua perbelanjaan mengendalikan takaful keluarga seperti bayaran manfaat takaful kepada waris-waris dan rakan-rakan peserta yang meninggal dunia dan sebagainya.peserta terpaksa menarik diri dan menamatkan penyertaannya sebelum tempoh skim takaful berkenaan matang.y Lebihan daripada akaun peserta yang dapat diperuntukkan kepadanya. .maka ia adalah tidak berhak menerima sebarang bayaran manfaat takaful.ia akan mendapat kembali semua ansuran caruman takaful yang telah dibayar sebagaimana yang terkumpul dalam akaun pesertanya dan bahagian keuntungan pelaburan yang diperuntukkan kepadanya.

syarikat takaful akan menjalankan kewajipannya sebagai pengusaha dan menerima carumancaruman daripada peserta.syariakat. . y Peserta yang menyertai perlindungan takaful am ini akan membuat perjanjian al-Mudharabah dengan syarikat insuran.TAKAFUL AM y Merupakan satu jenis perlindungan yang boleh disertai oleh orang-orang perseorangan.pertubuhan atau perbadanan sebagai ikhtiar bagi menghadapi kemungkinan belakunya malapetake atau bencana yang boleh menimpa ke atas harta benda atau barang yang dimiliki.menguruskan skim-skim perlindungan.hak-hak dan juga peserta akan dinyatakan.membuat pelaburan dan sebagainya.dalam perjanjian ini.

y Pembahagian lebihan antara syarikat takaful dan peserta dinyatakan sekali.y Jumlah caruman oleh peserta adalah bergantung kepada jenis-jenis perlindungan takaful am yang disertai dan biasanya ditetapkan oleh syarikat takaful. .peserta-peserta dikhendaki menyerahkan caruman penyertaan mereka kepada syarikat takaful.

.PELABURAN y Melaburkan kumpulan wang caruman dari pemegang-pemegang polisi untuk membayar tuntutan yang dibuat oleh mereka yang mengalami malapetaka atau kemalangan dan semua tanggungan lain yang mungkin akan timbul. y Melaburkan modal dengan teliti supaya dapat memperolehi pulangan yang tinggi untuk meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap kemampuan insuran secara islam.

.y Jenis-jenis pelaburan yang boleh dibuat: 1)stok kerajaan 2)saham syarikat 3)harta benda 4)wang tunai dan simpanan tetap dan sebagainya.

peniaga. . y Kumpulan sasaran tersedia yang dilakukan setelah syarikat insuran takaful mempunyai hubungan khusus dengan badan-badan tertentu seperti memberi perlindungan kepada bakal-bakal yang diurus melalui tabung haji.sektor swasta.KUMPULAN SASARAN y Kumpulan sasaran biasa yang terdiri daripada kakitangan kerajaan.majikan dan kesatuan.

. y SYARAK:harta yang dijadikan cagaran kerana sesuatu hutang untuk menyamakan hutangnya apabila tidak berkemampuan pembayarannya oleh yang berhutang mengikut ketentuan syarak.PAJAK GADAI ISLAM(Ar-RAHNU) y Ar-RAHNU:bermaksud sesuatu barang yang diserahkan kepada seseorang sebagai cagaran hutang.

HUKUM Ar-RAHNU yMerupakan sesuatu kaedah yang halal dan diharuskan dalam islam. .

y Penerima gadaian (murtahin) atau pemegang gadaian. y Sighah akad ijab dan qabul atau perjanjian berkaitan pembiayaan hutang dan gadaian.iaitu pihak yang memberi hutang. y Tagungan Penggadai (rahin) atau orang yang menggadai.iaitu orang yang berhutanggadaian iaitu jumlah yang terhutang. y Barang gadaian (marhum bih) iaitu barang yang dipunya dan dalam kawalan penerima hutang.RUKUN Ar-RAHNU(Gadaian) y . .

.kelantan dan terengganu turut melaksanakan pajak gadai islam mereka tersendiri.PAJAK GADAI ISLAM DIMALAYSIA y Konsep Ar-rahnu ini dijalankan oleh bank rakyat dengan kerjasama yayasan pembangunan ekonomi islam malaysia(YPEIM)dan bank negara.

Perbezaan antara pajak gadai islam dan bukan islam y PAJAK GADAI ISLAM 1)memberi pinjaman tanpa bunga (mengikut syariah islam). . 2)Tidak dibenarkan mengaut keuntungan 3)Upah menyimpan yang rendah 4)Lebihan wang ke atas barang yang dijual akan dikembalikan kepada pelanggan.

3)Upah menyimpan yang tinggi.y PAJAK GADAI BUKAN ISLAM 1)Memberi pinjaman beserta bunga (riba). 2)Mengaut keuntungan dari kesusahan pelanggan. 4)Lebihan wang ke atas barang yang dijual tidak akan dikembalikan kepada pelanggan. .

tugas ppz ialah untuk mengutip semua jenis zakat.PUSAT PUNGUTAN ZAKAT(PPZ) y Pusat pungutan zakat(ppz)telah menjadi satu contoh organisasi kutipan zakat di malaysia kerana kecekapan dan keberkesanannya meningkatkan kutipan zakat setahun ke setahun dan banyak menolong meningkatkan kesedaran masyarakat islam untuk berzakat. .

y Memperkenalkan sistem pungutan zakat berkomputer.iaitu untuk: y Meningkatkan pungutan zakat. y Memperkenalkan cara korporat dalam pengurusan memungut zakat.Institusi zakat malaysia boleh menjadi lebih teguh dan berkesan jika ada satu badan zakat di peringkat kebangsaan. y Memudahkan pembayaran zakat. . y Mendidik masyarakat islam tentang tanggugjawab berzakat.

perubatan. Bantuan perniagaan membina dan membaiki rumah golongan kurangupaya.kewanagan. Empat perlindungan bagi golongan wanita dan kanak-kanak.beg.bantuan y y y y y Ramadhan.kasut. Latihan kemahiran.bantuan pelajaran.JENIS BANTUAN KEPADA ASNAF ZAKAT A)Fakir dan miskin (fuqara¶wa masakin) y Makanan. . Biasiswa. Kecemasan.pakaian seragam.perkahwinan.bencana.sewa.

.B)Mualaf y Pelajaran. y Bantuan bagi organisasi yang menjalankan dakwah. y Perlindungan sementara. y Bantuan perkahwinan.

C)Hamba(Al Riqab) y Membebaskan umat islam dari kejahilan. y Melepaskan wanita dari kancah pelacuran. y Membebaskan umat islam dari penindasan. .

y Perniagaan. y Sewa rumah pengurusan jenazah. y Pelajaran.D)Orang yang berhutang (Al Gharimin) y Hutang makanan. . y Rawatan perubatan.

bengkel yang diadakan oleh universiti. y Penerbitan buku/majalah dakwah. y Bantuan kepada meraka yang terkandas dalam perjalanan yang dibenarkan oleh syarak. y Seminar.sekolah dan persatuan yang boleh membantu membentuk umat islam terutamanya pelajar dan golongan remaja. .E)Berjuang ke jalan Allah(Fi sabilillah) y Aktiviti dakwah.

orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal.anak-anak yang dibuang oleh ibubapa dan lain-lain. .pelarian sesebuah negara.F)Ibnu Sabil y Musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan.

G)Amil y Perbelanjaan untuk kutipan dan pentadbiran.zakat serta pembangunan serta semua program dan projek diatas dapat dijalankan secara berkesan dan efisien dalam menolong fakir dan miskin secara keseluruhannya. .

TAMAT ASSALAMMUALAIKUM??? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful