TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

Câu 1: Trình bày những tư tưởng cơ bản về đường lối CMVN của Nguyễn Ái Quốc? ( được hình thành trong những name 20 của thế kỷ 20 ). -Sau khi trở thành người cộnt sản,từ năm 1921 trở đi, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động trong những phong trào cộng sản,phong trào công nhân thế giới và phong trào cách mạng ở thuộc địa.Người ra sức nghiên cứu lý luận Mác-LêNin,xúc tiến việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin về VN,chuan bị mọi mặt tiến tới thành lập chính đảng cách mạng của g/c công nhân VN. Chính trong thời kỳ này,Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo lý luận Mác-Lê Nin để xây dựng những tư tưởng cơ bản về đường lối CMVN. -Hệ thống quan điểm cách mạng của Nguyễn Ái Quốc về cách mạng giải phóng dân tôc đã hình thành về cơ bản và thể hiện khá hoàn chỉnh qua các tác phẩm nổi tiếng như”Bản án chế độ thực dân Pháp”,”Đường Cách mệnh” và các baì viết đăng trên càc báo,các tạp chí của ĐCS Pháp,Liên Xô,Quốc tế Cộng Sản….trong những năm từ 1921 đến 1927. Nội dung của hệ thống quan điểm đó là: *Chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới,là kẻ thù trực tiếp Nguy hại nhất của nhân dân các nước thuộc địa.Vạch rõ bản chất phản động của chủ nghĩa thực dân,Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định rằng:chế độ thực dân là”ăn cướp:,là”hiếp dâm và giế người”. *CM giải phóng dtộc là 1 bộ phận của cách mạng vô sản thế giới,giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động,giải phóng g/c công nhân. -Đây chính là tư tưởng nền tảng,tư tưởng cốt lõi của đường lối chiến lược tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc theo phương hướng tiến lên CNXH của Nguyễn Ái Quốc cà ĐCSVN. -CM giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có quan hệ khăng khít với nhau như hai cái cánh của cách mạng thới đại-cách mạng vô sản.Phải thực hiện sự liên minh chiên đấu giữa hai lực lượng cách mạng ấy,thực hiện sự liên minh giữa phương Đông với phương Tây.Điều đặc biệt quan trọng là Nguyễn Ái Quốc nêu rõ:CM thuộc địa không phụ thuộc vào CM vô sản ở “chính quốc” mà có tính chủ động,độc lập và có thể thúc đẩy CM ở chính quốc.Đây là 1 quan điểm CM độc lập, sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc. -Tư tưởng về đường lối chiến lược của CM ở thuộc địa là tiến hành giải phóng dân tộc,mở đường tiến lên giải phóng hoàn lao động, giải phóng con người, -Cách mạng thuộc địa,Nguyễn Ái Quốc đã sớm xác định 1 cách đúng đắn tính chất của cách mạng ở các nước thuộc địa là “dân tộc cách mệnh”. -Về kẻ thù và nhiệm vụ của cách mạng thuộc địa,Nguyễn Ái Quốc xác định rằng ở các nước thuộc địa bọn đế quốc và phong kiến phản động cấu kết chặt chẽ với nhau,do đó chống đế quốc phải gắn với chống phong kiến.Vì vậy nhiệm vụ chủ yếu và trước hết của CM giải phóng dân tộc là đánh đuổi đế quốc xâm lược giành lấy độc lập tự do,sau khi thắng lợi sẽ phát triển theo phương hướng đi lên CNXH,đó là tư tưởng chiến lược CM đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc về CM thuộc địa. -Về lực lượng CM:”công nông là người chủ cách mạng”,”là gốc cách mệnh”,công nhân là g/c lãnh đạo,tiểu TS,tri thức là bạn đồng minh của CM. -CM là sự nghiệp của quần chúng,quần chúng cần được giác ngộ và tổ chức lại thành đội ngũ vững bean,được hiểu biết tình thế”có mưu chước”. -Phải thực hiện sự liên minh,đoàn kết với các lực lượng CM quốc tế,phải nêu cao tính chủ động CM,ý thức tự lực tự cường. -Phải có Đảng lãnh đạo,Đảng phải có học thuyết CM,đó là học thuyết Mác-Lê Nin,phải biết vận dụng đúng đắn học thuyết đó vào hoàn cảnh VN. *Hệ thống quan điểm CM đúng đắn và sáng tạo đó là nội dung tư tưởng CM giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin của Người.Hệ thống quan điểm CM đó được truyền vào VN trong những năm 20 của thế kỷ 20,là ngọn cờ hướng đạo cho CMVN đi đúng quỹ đạo CMVS thế giới,là cơ sở lý luận cho việc thành lập ĐCSVN. Câu 2:Trình bày vai trò của Hội VN CM thanh niên và sự ra đờ của 3 tổ chức CS ở nước ta vào năm 1929 đầu năm 1930? Hội VNCM thanh niên có công lớn đưa phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước phát triển mạnh,nhưng từ đầu năm 1929 Hội này lại không còn đủ sức lãnh đạo phong trào. Cuộc đấu tranh trong nội bộ Hội VNCM thanh niên về v/đ thành lập ĐCS (tháng 05/1929) đã dẫn đến việc thành lập các tổ chức cộng sản:Đông Dương cộng sản Đảng (06/1929),An Nam cộng sản Đảng (07/1929). Trong vòng nửa năm ba tổ chức cộng sản ra đời,chứng tỏ v/đ thành lập ĐCS đã là nhu cầu bức thiết của phong trào công nhân và phong trào yêu nước không thể trì hoãn,những đk lịch sử tất yếu để thành lập ĐCS đã chím muồi. Hội nghị hợp nhất tại Cửu Long từ ngày 03-07/02/1930 do Nuyễn Ai Quốc chủ trì đã hoàn tất công việc thống nhất các tổ chức cộng sản,thành lập một ĐCS duy nhất: Đảng cộnmg sản VN.

-CMTS dân quyền có n/vụ chống đế quốc và n/vụ chống phong kiến.Sách lược vắn tắt của Đảng….phải rất can thận.con đường khởi nghĩa vũ trang.phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới.dựng ra chính phủ công nông binh do g/c công nhân lãnh đạo. -Về đoàn kết quốc tế:Đảng phải đoàn kết chặt chẽ với các dân tộc bị áp bức và g/c VS trên thế giới. -Trên nay là nội dung cơ bản của cương lĩnh CM đầu tiên của Đảng. *Nhiệm vụ của cuộc cách mạng: -Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến.trung.chống đế quốc và chống phong kiến tay sai.vô sản là g/c lãnh đạo CM.lãnh đạo và rèn luyện Đảng.tiểu địa chủ và TSVN…phải lợi dụng hoặc trung lập.tổ chức ra quân đội công nông.Đảng phải thu phục cho được đông đảo công nhân.làm cho nước VN được hoàn toàn độc lập.nhuần nhuyễn về quan điểm g/c.trong đó tập trung những vấn đề lớn: -CMVN phải trải qua hai giai đoạn. -Dân chúng được tự do tổ chức. mở mang công nghiệp và nộng nghiệp.với vô sản và các dân tộc thuộc địa. -Thủ tiêu hết các thou quốc trái.trung nông…để kéo họ về phía vô sản g/c. -Sự ra đời của ĐCSVN gắn liền với tên tuổi của HCMinh. -Là coat mốc đánh dấu bước ngoặt trọng đại l/sử CM nước ta. -CMVN phải đi theo con đường CM bạo lực.Ngay từ khi mới ra đời.bóc lột. Câu 5:Trình bày nội dung bản Luận cương chính trị (10/1930) của ĐCS Đông Dương? -Luận cương chính trị gồm 13 mục.Bộ phận nào đã ra mặt phản CM thì phải đánh đổ. -Sự lãnh đạo của ĐCS.tầng lớp khác trong xã hội.Đây là cương lĩnh CM đầu tiên của Đảng ta.phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày.Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này chính là độc lập tự do gắn liền với định hướng tiến lên CNXH.Luận cương cũng phân tích rõ thái độ đ/v CM của các g/c.mà là 1 nghệ thuật phải theo khuôn phép nhà binh.với các lực lượng CM thế giới.bỏ sưu thế cho dân cày ngheò.Trong khi liên lạc với các g/c.chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy thập kỷ ở nước ta. -G/c vô sản và nông dân là hai động lực chính của CM.tiến thẳng lên con đường XHCN.thắm đượm tinh thần dân tộc.bỏ qua thời kỳ phát triển TBCN.Đảng đã dấy lên 1 cao traò CM rộng lớn là do tính đúng đắn.Hai n/vụ này có mối quan hệ khăng khít với nhau.phải liên hệ mật thiết với quần chúng.Luận cương chính trị tháng 10-1930 đã xác định những vấn đề rất cơ bản trong đường lối chiến lược của Đảng ta.Câu 3:Trình bày nội dung cương lĩnh CM đầu tiên (3/2/1930) của Đảng thông qua hội nghị hợp nhất Đảng? -Tại hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở VN.trước hết làm CMTS dân quyền.thi hành luật ngày làm 8giờ. -Là coat mốc đánh dấu sự trưởng thành của g/c công nhân VN từ tự phát sang tự giác.với ý nghĩa lịch sử là Đại hội thành lập ĐCSVN đã thông qua chính cương vắn tắt.người tổ chức.nhất là g/c VS Phgáp.làm cho g/c công nhân lãnh đạo được quần chúng.người sáng lập.do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.giành độc lập tự do cho dân tộc.Tư tưởng lớn bao trùm của cương lĩnh chính trị tháng 10-1930 vẫn là quán triệt định hướng gắn liến độc lập dân tộc với . Còn d/v phú nông.đủ sức lãnh đạo cách mạng. *Nội dung cơ bản của cương lĩnh: -Phương hướng chiến lược của CMVN:Đảng chủ trương làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XHCS.chứng tỏ rằng g/c VS nước ta đã trưởng thành. -Đảng là đội tiên phong của g/c VS.phù hợp của cương lĩnh này.là đk cốt yếu cho sự thắng lợi của CM.là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê Nin với phong trào y/nước và phong trào công nhân trong những năm 20 của thế kỷ này.Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu TS.đội tiên phong của g/c vô sản. -Nối tiếp và kế thừa những định hướng lớn được vạch rõ từ chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.trí thức.phổ thông giáo dục theo hướng công nông hoá.nam nữ bình quyền.không khi nào nhượng 1 chút lợi ít gì của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp.dựa vào dân cày nghèo làm CM ryộng đất. Câu 4: Trình bày ý nghĩa của việc ĐCSVN ra đời? *Ý nghĩa lịch sử của việc Đảng CSVN ra đời: -Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và g/c ở nước ta trong thời đại mới.thu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa Pháp làm của công chia cho dân cày nghèo.cương lĩnh CM giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo.lãnh đạo CMVN đấu tranh nhắm giải phóng cho toàn thể đống bào bị áp bức.Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền không phải là một việ thường. -Về tập hợp lực lượng CM.Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác-Lê Nin làm nền tảng cho tư tưởng.thu hết sản nghiệp lớn của TB đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính phủ công nông binh quản lý. -Các n/vụ trên bao hàm cả nội dung dân tộc và dân chủ.

tấn công khủng bố vào ĐCS Đông Dương.Khơi dậu tinh thần y/nước vốn là truyền thống lâu đời của dân tộc ta.thủ tiêu các quyền dân sinh dân chủ của nhân dân.rải n/vụ đó ra thực hiện dần để phục vụ cho n/vụ chống đế quốc.Hội nghị chủ trương thành lập ở mỗi nước 1 mặt trận riêng.thời kỳ 1939-1945 Đảng chủ trương chưa đánh vào toàn bộ g/c địa chủ pk để tập trung lực lượng.v/đ dân tộc thành 1 v/đ kẩn cấp rất quan trọng.v/đ giải phóng dân tộc được hoàn chỉnh ở mức cao hơn.Nội dung chính của chủ trương: +Căn cứ vào tình hình thế giới và Đông Dương.tiến tới thành lập Đông Dương độc lập đồng minh. Vấn đề khởi nghĩa: .Điều đó làm cho mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương và đế quốc Pháp-Nhật ngày càng gay gắt đòi hỏi phải giải quyết cấp bách. Câu 6:Trình bày chủ trương điều chỉnh chiến lược CM của Đảng ta trong thời kỳ 1939-1945? *Bối cảnh lịch sử: +Thế giới:ngày 01/09/1939 phát xít Đức tấn công xâm lược BaLan.làm sao đánh được tinh thần dân tộc xưa nay trong nhân dân. *CHủ trương điều chỉnh chiến lược CM của Đảng: -Ngay sau khi chiến tranh thế giới 2 bùng nổ.Hội nghị TW 8 đã xđ rằng n/vụ giải phóng dân tộc.v/đ dân tộc độc lập đã thành v/đ thực tại và gắt gao.mềm dẻo.CNXH.từ Hội nghị TW6(11/1939) Đảng chủ trương lập mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. -Riêng về hướng phát triển của CMVN.hội nghị BCHTW lần thứ 7 (11/1940). -Về khẩu hiệu ruộng đất:để tập trung lực lượng đánh đế quốc.Song bean cạnh đó.không đòi được độc lậo.sách lược và phương pháp CM chứng nào đã còn thiếu linh hoạt.Ngày 03/09/1939 Anh-Pháp tuyên chiến với phát xít Đức.Hội nghị BCHTW lần thứ 6 (11-1939) nêu: Cách mệnh phản đế và điền địa là hai cái mấu chốt của cách mệnh tư sản cầm quyền. -Đến hội nghị BCHTW lần thứ 6 (11/1939).mà quyền lợi của bộ phận.độc lập cho đất nước là 1 n/vụ trước tiên của Đảng ta và của CM Đông Dương.n/vụ chống pk và các n/vụ dân chủ khác phải rải ra thực hiện dần dần.nước Pháp bại trận thì ở Đông Dương v/đ giải phóng dân tộc.TW Đảng đã xđ hoàn cảnh Đông Dương sẽ tiến bước đến v/đ dân tộc giải phóng.Đảng ta khẳng định:từ khi chiến tranh thế giới bùng nổ.chống tất cả ách ngoại xâm. -Hội nghị BCHTW lần thứ 8 (tháng 11/1940).vị trí và khả năng CM của các g/c và tầng lớp khác.Trong khi nhấn mạnh vai trò của công np6ng.Cái ng/tắc chính ấy không bao giờ thay đổi được.thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu.Như vậy về ruộng đất.Đảng ta chủ trương đặt n/vụ giải phóng dân tộc. -Hội nghị TW8 (tháng 05/1941) để phù hợp với chủ trương giải phóng dận tộc trong khuôn khổ từng nước.Hiện nay tình hình có đổi mới.g/c khác không phân biệt tôn giáo.Đảng chủ trương sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp-Nhật sẽ thành lập 1 chính phủ nhân dân của VN dân chủ cộng hòa lấy lá cờ đỏ ngôi sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc.vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng dân tộc.Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.lực lượng chính của CM là công nông dựa vào sự liên hiệp của các tầng lớp. -Tại Hội nghị TW lần thứ 8 (tháng 05/1941) do đ/chí Nghuyễn Ái Quốc chủ trì. -V/đ mặt trận dân tộc thống nhất:để tập trung và thống nhất lực lượng chống đế quốc.Những hạn chế nói trên.Đảng ta đã đi đến khẳng định: -Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không có con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp.Đảng ta đã hoàn chỉnh chủ trương điều chỉnh chiến lược CM.ở CamPuChia có Cao miên độc lập đồng minh.Mặt trận hiệu triệu của Đảng ta h/nay ở VN là VN độc lập đồng minh.nhân dân xhịu 2 tầng áp bức:thực dân Pháp và phát xít Nhật.nhưng ní phải ứng dụng 1 cách khôn khéo thế nào để thực hiện n/vụ chính cốt của cách mệnh là đánh đổ đế quốc.tự do cho toàn thể dân tộc.vận mạng dân tộc nguy vong không lúc nào bằng.sau đó ít lâu đã được các hội nghị BCHTW Đảng tiếp theo khắc phục.Ở Lào có AiLao độc lập đồng minh.hay gọi tắt là Việt Minh.Hội nghị TW6 đã xđ trong lúc này chỉ mới tịch ký ruộng đất của những đ/chủ phản bội quyền lợi dân tộc.hình thành mặt trận rộng lớn do g/c vô sản chỉ huy. +Đông Dương: -Thực dân Pháp phát xít hóa bộ máy thống trị ở Đông Dương.chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.hội nghị BCHTW lần thứ 8 (tháng 05/1941).Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm điều chỉnh chiến lược giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc đã nêu từ Hội nghị TW lần thứ 6.thực hiện chính sách hiện tại của Đảng ta là chính sách cứu quốc. chưa xác định n/vụ giải phóng dân tộc là n/vụ hàng đầu.chưa chú ý đúng mức đến vai trò.xu hướng chính trị.chưa quan tâm thích đáng đến v/đ dân tộc.Hội nghị TW8 còn nhấn mạnh quyền lợi tất cả các g/c bị cướp giật.nhưng trong lúc này nếu không giải quyết được v/đ dân tộc giải phóng.giành độc lập lên hàng đầu.trong”thông cáo cho các đồng chí cấp bộ”ra ngày 29/09/1939.g/c đến vạn năm cũng không đòi lại được.cương lĩnh này vẫn còn những hạn chế như chưa chỉ ra được mâu thuẫn chủ yếu trong XH thuộc địa.Hội nghị TW8(tháng 05/1941) Đảng chủ trương:không nên nói đánh đổ Nam triều phong kiến và tịch thu ruộng đất của địa chủ mà nói diệt trừ bọn Việt gian phản quốc.phục tùng và phục vụ cho n/vụ chống đế quốc. -Từ nhận định trên.Nói 1 cách cụ thể là đã nhấn mạnh 1 chiều đến đấu tranh g/c. -Tháng 09/1940 phát xít Nhật xâm lược Đông Dương.

Nhân dân VN từ thân phận nô lệ trở thành người dân của nước độc lập tự do. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu nhất.giành lấy độc lập tự do cho tổ quiốc. Đảng ta là người tổ chức và lãnh đạo CMT8.khôn khéo.vì Đảng có đường lối CM đúng đắn. Câu 7:Phân tích nguyên nhân thắng lợi của CMT8 năm 1945? -Nguyên nhân khách quan: CMT8 nổ ra trong bối cảnh quốc tế rất thuận lợi.nắm đúng thời cơ và chỉ đạo kiên quyết.thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc trên bán đảo Đông Dương và nhiều nước khác trên thế giới.đưa dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới.cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm quý cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giành quyền dân chủ.tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù.Bọn Nhật ở Đông Dương và tay sai đã tan rã.Đảng ta đã chớp thời cơ đó phát động toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng.đã được rèn luyện qua ba cao trào CM rộng lớn:Cao trào 1930-1931.mạnh dạn điềi chỉnh chiến lược. Với thắng lợi CMT8 Đảng ta và nhâ dân ta đã góp phần làm phong phú bthêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê Nin.có lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.thay đổi chủ trương cho hợp tình thế.Xđ kẻ thù nguy hiểm nhất. dựa trên cơ sở liên minh công nông. Thắng lợi của CMT8 đã hỗ trợ. -Nguyên nhân chủ quan: CMT8 là kết quả tổng hợp của 15 năm đấu tranh của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.làm phong phú kho tàng lý luận CM. Câu 9: Trình bày những bài học kinh nghiệm của CMT8 1945? Bài học có ý nghĩa khoa học và thực tiễn chính trị sâu sắc của CMT8 là Đảng ta đã không ngừng phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong việc phát triển đường lối và tổ chức thực tiễn.kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH.sách lược và phương pháp CM.-Hội nghị TW6 đã có những dự kiến ban đầu về v/đ này. Câu 8: Phân tích ý nghĩa lịch sử của CMT8 1945? Thắng lợi của CMT8 đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ. Đảng đã triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù.vô chuẩn bị. CMT8 thành công là do Đảng ta đã chuẩn bị được lực lượng vĩ đại của toàn dân đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh. .là n/vụ hàng đầu còn n/vụ chống pk phải phục tùng n/vụ chống đế quốc và được thực hiện dải ra từng bước.có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của CMT8 năm 1945.Hai n/vụ này kết hợp khăng khít với nhau.tranh đấu vô phương pháp.nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.Cao trào 1936-1939 và Cao trào vận động giải phóng dân tộc 1939-1945.đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.dự bị những đk bước tới bạo động làm cách mệnh giải phóng dân tộc.kịp thời nắm bắt được sự biến đổi của thời cuộc để tổ chức lãnh đạo quần chúng tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa.Đảng ta đã tổ chức được lực lượng chính trị rộng lớn mà nòng cốt là khối liên minh công nông để thực hiện y/cầu cấp bách của CM là giải phóng dân tộc.tranh thủ mọi lực lượng tập trung chống kẻ thù nguy hiểm nhất.phải có phương pháp và chuẩn bị chu đáo.Hội nghị cho rằng Đảng phải biết xoay tất cả phong trào tranh đầu lẻ tẻ vào phong trào đấu tranh chung.quyết định thắng lợi của CMT8 1945. -Hội nghị TW8 (tháng 05/1941) đã nhận định rằng:cuộc CM Đông Dương phải kết kiễu bằng cuộc khởi nghĩa võ trang. Đảng đã xđ n/vụ chiến lược của CMVN là chống đé quốc và chống phong kiến.phân hóa hàng ngũ kẻ thù.lãnh đạo và rèn luyện bằng thực tiễn đấu tranh đã trở thành lực lượng chính trị hùng hậu.Đây là sự trưởng thành vưôt bậc của Đảng ta về lý luận CM.phải hết sức tránh những cuộc đấu tranh non.dày dạn kinh nghiệm đấu tranh.lật nhào chế độ quân chủ hàng mấy nghìn năm và ách thống trị của phát xít Nhật lập nên nước VN dân chủ cộng hoà. Thắng lợi của CMT8 còn để lại cho Đảng và nhân dân ta nhiều bài học kinh nghiệm về chỉ đạo chiến lược.Quần chúng CM đã được Đảng tổ chức.kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và các lực lượng dân chủ thế giới đánh bại.dưới sự lãnh đạo của Đảng.làm tiền đề cho nhau.song n/vụ chống đế quốc là chủ yếu nhất.Hội nghị TW6 cho rằng tranh đấu phải tổ chức. -Từ Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 6 (11/1939) đến Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 8 (tháng 05/1941).Nhờ vậy.Đảng ta đã điều chỉnh và hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc. Thắng lợi của CMT8 đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của lịch sử dân tộc VN.

ngân hàng Đông Dương còn nằm trong tay TB Pháp.trình độ văn hóa của nhân dân ta thấp kém. Chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Ban thường vụ TW Đảng đã giải quyết kịp thời những v/đ quan trọng về chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược CM trong thời kỳ mới giành được chính quyền đưa đất nước vượt qua tình thế”ngàn can treo sợi tóc”. CM nước ta thời kỳ này name trong vòng vây của CN đế quốc và các chính quyền phản động trong khu vực.khẩu hiệu đấu tranh vẫn là”dân tộc trên hết.90% số dân mù chữ. Kháng chiến toàn diện:thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta chúng tiến hành chiến tranh tổng lực.xử lý bọn phản động đối lập.Đảng ta đã kđ con đường duy nhất lật đổ ách thống trị của đế quốc và tay sai.Đảng ta từ 1 Đảng hoạt động bất hợp pháp trở thành đảng cầm quyền. Kẻ thù chình của CM lúc này vẫn là thực dân Pháp xâm lược.binh vận. Câu 11: Trình bày nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta thời kỳ 1946-1954.Nước ta còn chưa nmhận được sự giúp đỡ trực tiếp của các nước XHCN và kực lượng tiến bộ trên thế giới.Đối với quân đội Tưởng thực hiện khẩu hiệu”Hoa-Việt thân thiện”. Chỉ thị vạch ra những biện pháp cụ thể để thực hiện các n/vụ trên.trên cơ sở đó từng bước xd lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang. N/vụ cơ bản trước mắt của toàn dân tộc ta là:củng cố chính quyền CM.kho bạc trống rỗng.ngoại giao.củng cố chính quyền nhân dân.Nạn đói 1945 làm 2tr ruộng đất bị bỏ hoang.văn hoá… .N/vụ bao trùm là bảo vệ.lập hiến pháp.cải thiện đời sống của nhân dân. Ở miền Nam quân Anh với danh nghĩa Đồng Minh kéo vào nước ta tiếp tay cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ 2.kinh tế.bài trừ nộp phản.Phong trào đấu tranh của g/c Công nhân trong các nước TBCN phát triển cao. Về quân sự:động viên lực lượng toàn dân trường kỳ kháng chiến.thêm bạn bớt thù.cướp của giết người và chống phá chính quyền CM. *Nội dung cơ bản của Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” Ngày 25/11/1945 Ban thường vụ TW Đảng ra bản Chỉ thị”Kháng chiến kiến quốc”vạch rõ n/vụ chiến lược và n/vụ cần kíp của CM nước ta. Về nội chính:xúc tiến bầu cử Quốc Hội.thành lập chính phủ chính thức.đã kheó léo kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chính trị và kực lượng vũ trang.Tài chính khô kiệt.Chỉ thị xác định: CM Đông Dương lúc này vẫn là cuộc CM dân tộc giải phóng.Việt Cách.chính trị.giành thắng lợi nhanh gọn.tương trợ”.lạc hậu lại bị tàn phá chiến tranh nặng nề. Câu 10:Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản chỉ thị”Kháng chiến kiến quốc”ngày 25/11/1945 của Ban thường vụ TW Đảng? *Hoàn cảnh lịch sử: Sau thắng lợi vĩ đại của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ 2.châu Mỹ Latinh. Đường lối kháng chiến của Đảng ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ được hình thành ngay từ đầu cuộc kháng chiến.Tổ quốc lâm nguy!Vận mệnh dân tộc như ngàn can treo sợi tóc.theo gout chúng là bọb Việt Quốc.Các văn kiện làm cơ sở để hình thành: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”của Chủ tịch HCM ngày 19/12/1946 “Chỉ thị toàn dânkháng chiến” của BCHTW Đảng ngày 22/12/1946 Tác phẩm”kháng chiến nhất định thắng lợi”của Tổng Bí thư Trường Chinh xuất bản cuối năm 1947 *Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến: Mục đích của cuộc kháng chiến:đánh thực dân Pháp xâm lược giành độc lập thống nhất Tính chất của cuộc kháng chiến:dân tộc giải phóng và còn mang tính dân chủ Phương châm kháng chiến: Kháng chiến toàn dân:già true gái trai ai là người VN y/nước đều phải tham gia kháng chiến. Thắng lợi của CMT8 đã đem lại cho CMVN thế và lực mới.đánh thực dâbn Pháp bằng bất cứ vũ khí gì có trong tay và bất cứ nơi nào chúng đến.CNXH đã trở thành 1 hệ thống thế giới. Nền kinh tế vốn nghèo nàn.đã xd lực lượng chính trị của quần chúng. Ở miền Bắc 20 vạn quân Tưởng ồ ạt tràn qua biên giới.đánh phá ta trên tất cả các mặt:quân sự-mặt trận chủ yếu.phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở châu Á.nhân dân ta được giải phóng khỏi cuộc đời nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.củng cố chính quyền CM.đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.chống thực dân Pháp xâm lược.trong đó đấu tranh chính trị của quần chúng có vai trò quyết định đã tạo ra ưu thế áp đảo quân thù. Về ngoại giao:kiên trì nguyên tắc”bình đẳng.chúng lập chính quyền phản động ở 1 số nơi.tổ quốc trên hết”.giành chính quyền là con đường CM bạo lực.châu Phi.sx nông nghiệp đình đốn.

dũng cảm đi đầu trong cuộc chiến đấu.song n/vụ chính trước mắt là hoàn thành giải phóng dân tộc.Đảng ta khẳng định dựa hẳn vào dân.bọn pk phản động.có khối đoàn kết nhất trí của toàn dân.Đảng ta chủ trương tiến hành kháng chiến lâu dài. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng.tạo thờ cơ giành thắng lợi quyết định.Các Đảng viên của Đảng đã xung phong gương mẫu.nhân sĩ y/nước tiến bộ.cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ.Đảng ta đã lãnh đaọ nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến. Có lực lượng vũ trang gổm ba thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc.nông dân và trí thức.tiểu ts trí thức.Lúc này phải tập trung lực lượng vào cuộc kháng chiến để hoàn thành n/vụ giải phóng dân tộc. *Ý nghĩa thắng lợi: Thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ và phát triển thành quả của CMT8 1945.đồng thời Đảng ta chủ trương phải ra sức tranh thủ ủng hộ.vừa có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. đặc biệt là bản”Chính cương Đảng lao động VN”.tạo cơ sở cho CNXH.tự chủ và sáng tạo.CMVN đã chuyển sang một giai đoạn mới:giai đaọn tiến hànhCMXHCN ở miền Bắc và CM dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.phát huy sức mạnh của toàn dân.giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc. Cùng với các văn kiện đã thông qua tại Đại Hội”Chính cương Đảng lao động VN”thể hiện sự hoàn chỉnh thêm 1 bước đường lối CM dân tộc dân chủ nhân dân được vạch ra trong Cương lĩnh CM đầu tiên của Đảng.đường lối đó soi đường dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.trước sự phát triển nhanh chóng của CM nước ta sau 5 năm kháng chiến. Nội dung cơ bản của Chính cương Đảng lao động VN: Xác định đối tượng của CMVN là chủ nghĩa đế quốc xâm lược.xoá bỏ những di tích pk và nửa pk làm cho người cày có ruộng. Dựa vào sức mình là chính:tiến hành kháng chiến.hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên một nửa đất nước.Kháng chiền lâu dài:do xuất phát từ tương quan lực lượng ban đầu và sự chuyển hoá tương quan đó.baó hiệu 1 thời kỳ sụp đổ từng mảng của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.không ngừng bồi dưỡng sức dân. Câu 12: Trình bày nội dung Bản chính cương Đảng lao động VN được thông qua tại Đại Hội lần 2 (2/1951) của Đảng. Động lực của CM dân tộc dân chủ nhân dân ở VN là g/c công nhân.Tuyên Quang.Đây là lực lượng trực tiếp đóng vai trò quyết định tiêu diệt địch trên chiến trường.nhất định sẽ tiến lên CNXH.Kẻ thù chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược.ts dân tộc. Bước vào năm 1951.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã được triệu tập vào tháng 02/1951 tại Chiêm Hoá. . Nhờ có đoường lối kháng chiến độc lập.CM dân tộc dân chủ nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của g/c công nhân thông qua Đảng lao động VN. Câu 14: Trình bày nguyên nhân thắng lợi cũa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)? Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ giành được thắng lợi là do các nhân tố cơ bản: Có sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị và quân sự đúng đắn.chấm dứt ách thống trị của bọn thực dân Pháp trong gần 1 thế kỷ trên đất nước ta.g/c tiểu tư sản thành thị.tập hợp trong Mặt trận dân tộc rộng rãi-Mặt trận Liên-Việt. N/vụ cơ bản của CMVN là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược.góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của CM thế giới.thực tiễn đòi hỏi Đảng ta phải bổ sung.có mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng.dựa vào sức mình là chính.Xđ đánh lâu dài nhưng phải tạo thế chủ động phát triển về thế và lực. Ba n/vụ trên có quan hệ khăng khít với nhau.Nền tảng là khối liên minh công nông và lao động trí thức.phát triển và hoàn chỉnh đường lối CM dân tộc. Câu 13: Trình bày ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954)? Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1946-1954) là cuộc chiến tranh CM giải phóng dân tộc.vì độc lập tự do và dân chủ tiến bộ.phát triển chế độ dân chủ nhân dân.giúp đỡ của quốc tế.chống chủ nghĩa thực dân.CMVN trong giai đoạn này là 1 cuộc CM giải phóng dân tộc dân chủ nhân dân.Người lãnh đạo cách mạng là g/c công nhân. Giải quyết những n/vụ cơ bản và sắp xếp lực lượng CM như trên.g/c nông dân.dân chủ nhân dân đã được vạch ra từ ngày thành lập Đảng.giải phóng hoàn toàn miền Bắc.hoàn thành thống nhất nước nhà.Thắng lợi của cuộc kháng chiến đó vừa có ý nghĩa dân tộc. Có sự đoàn kết chiến đấu toàn dân được tổ chức.dựa trên nền tảng của khối liên minh công nhân. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị nô dịch vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc.

Nội dung cơ bản của đường lối: -Đại hội III xđ cuộc CMXHCN tiến hành ở miền Bắc là một quá trình cải biến CM về mọi mặt.Đây là bí quyết thắng lợi của cuộc kháng chiến. Kiên quyết kháng chiến lâu dài.cải tạo cần đi trước 1 bước để mở đường cho xd.tiến vững chắc lên CNXH nhằm xd đs ấm no.tiến mạnh.Có đội ngũ đảng viên dũng cảm.nhằm đưa miền Bắc từ 1 nền kinh tế dựa trên sở hữu cá thyể về TLSX lên nền kinh tế XHCN dựa trên sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể.Đại hội III của Đảng xđ đưa miền Bắc tiến nhanh.tác động và thúc nay nhau cùng phát triển.Kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích.từng bước để vừa phát triển lực lượng CM.có ý chí quyết chiến và quyết thắng kẻ thù.củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho đấu tranh thống nhất nước nhà. Câu 15: Trình bày những bài học kinh nghiệm của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954)? Kết hợp đúng đắn n/vụ chống đế quốc và chống pk. Thực hiện cải tạo XHCN đ/v nông ghiệp.hạnh phúc ở miền Bắc.vừa giữ vững khối đoàn kết dân tộc.đồng thới phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. CNHoá XHCN là n/vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ ở VN nhằm xd cơ sở vật chất-kỹ thuật cho CNXH.nhất là Hội nghị BCHTW lần thứ 19(3/1971)bổ sung và sửa đổi điểm mấu chốt CNHoá và các biện pháp.phát triển đường lối thông qua 1 số hội nghị BCHTW. Có sự liên minh chiến đấu của ba dân tộc VN.sức của cho mặt trận.Đại hộ đã bầu ra BCHTW mới. Tại Đại hội 3 Đảng ta đã quyết định những chủ trương về củng cố Đảng. Từ những luận điểm cơ bản trên. Đồng thời với cuộc CMXHCN về kinh tế. Trong quá trình chỉ đaọ thực hiện CMXHCN ở miền Bắc Đảng ta đã bổ sung.Đây là 1 công cụ sắc bén của Đảng để tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới. Về CMXHCN ở miền Bắc trọng tâm của Đại hội lần này là thảo luận và thông qua đường lối CMXHCN ở miền Bắc n/vụ kế hoạch 5 năm lần thứ 1(1961-1965).vì dân.thương nghiệp nhỏ và công thương nghiệp tư bản tư doanh.Lào.thể hiện quá trình phát triển tư duy lý luậnm của Đảng ta.Bộ chính trị.N/vụ chống pk phải tiến hành có kế hoạch. Có hậu phương ngày càng mở rộng và củng cố về mọi mặt.xd hậu phương vững mạnh để nay mạnh kháng chiến.vừa xd chế độ mới.nước ta phải tiến hành CMXHCN trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa để phù hợp với chế độ mới XHCN.tác động thúc nay lẫn nhau.có chủ trương và chính sách kháng chiến ngày càng hoàn chỉnh. Xd Đảng vững mạnh và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.bảo đảm chi viện ngày càng nhiều sức người. Câu 16: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 (9/1960) của Đảng đã xác định vị trí và mối quan hệ của CMXHCN ở miền Bắc với CM dân tộc dân chủ ở miền Nam như thế nào? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng được khai mạc từ ngày 05-10/09/1960 tại HN.thông qua điều lệ mới của Đảng.thống hất nước nhà.thủ công nghiệp. Về biện pháp:sử dụng chính quyền dân chủ nhân dân làm n/vụ lịch sử của chuyên chính vô sản để tổ chức tiến hành CMXHCN.đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.lâu dài và dựa vào sức mình là chính.toàn diện. .với đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn. Thực hiện CNHoá XHCN bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng 1 cách hợp lý.đồng bào ta ở miển Nam có n/vụ trực tiếp đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng để giải phóng miền Nam.1 chính quyền của dân. Về CM dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.Nghị quyết của Đại hội III đã chỉ rõ rằng trong sự nghiệp hoàn thành CMDTDCND ở miền Nam thực hiện thống nhất nước nhà. Đẩy mạnh CMXHCN về tư tưởng. Hai n/vụ CM ở hai miền thuộc hai chiến lược CM khác nhau.có quan hệ mật thiết.của các dân tộc bị áp bức và các lực lượng hoà bình tiến bộ trên thế giới.văn hoá và kỹ thuật.do dân.đintừ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy.dự Đại hội có hơn 500 đại biểu thay mặt cho trên 50 vạn đảng viên trong cả nước.nên 2 chiến lược đó có quan hệ mật thiết với nhau. Vừa kháng chiến.Chúng ta có chính quyền dân chủ nhân dân. Xđ và quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân:toàn dân.là những chiến sĩ tiên phong trong chiến đấu và trong sx.kiên cường.Đảng ta đã xđ mục tiêu và các biện pháp chiến lược để đạt mục tiêu: Về mục tiêu của CMXHCN ở miền Bắc.nhưng cùng đạt đến 1 mục tiêu chung là thực hiện hoà bình.đ/chí HCM được bầu làm chủ tịch Đảng và đ/chí Lê Duẩn được bầu làm bí thư thứ 1 BCHTW Đảng.Đại hội III đã nghe báo cáo chính trị của bchtw và các báo cáo bổ sung. Cải tạo XHCN và xd CNXH là 2 mặt của cuộc CMXHCN về quan hệ sx.CamPuChia chống kẻ thù chung và được sự đồng tình ủng hộ của các nước XHCN.Ban Bí thư TW.

căn cứ vào đk cụ thể của miền Bắc.thực hiện 1 bước CNHoá XHCN và hoàn thành công cuộc cải tạo XHCN. TW Đảng ta đã xđ quyết tâm chiến lược đánh Mỹ và thắng Mỹ: Dù Mỹ đưa thêm mấy chục vạn binh sĩ Mỹ và cố lôi kéo quân đội các nước chư hầu vào cuộc chiến tranh tội ác thì quân và dân ta cũng quyết đánh thắng chúng. Tại Hội nghị BCHTW lần thứ 14 (tháng 04/1958).tiến mạnh.phá hoại công cuộc xd XNXH ở mền Bắc.Nhờ đó công cuộc khôi phục kinh tế nông nghiệp kinh tế đã đạt kết quả tốt.Đến cuối năm 1960.nhân dân miền Bắc 1 mặt vẫn tiếp tục tiến hành xd CNXH giành được thjắng lợi về mọi mặt.Đảng ta chủ trương lấy nông nghiệp làm trọng tâm để khôi phục kinh tế miền Bắc.bọ đế quốc Mỹ đã đưa vào miền Nam VN hàng vạn lính Mỹ và chư hầu của chúng.coi đây là n/vụ trọng tâm để sớm xác lập chế độ công hữu về TLSX dưới hai hình thức: toàn dân và tập thể.tinh thần dũng cảm và trí tuệ sáng Tạo của mình.”đánh cho nguỵ nhào” hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam.sau tháng 07/1954 trên miền Bắc Đảng đã lãnh đạo nông dân đồng thời tiến hành cải cách ruộng đất và hoàn thành vào năm 1957.quan hệ sx XHCN được xác lập dưới hình thức hợp tác xã trong nông thôn miền Bắc.Đảng chủ trương cải tạo hoà bình bằng “chuộc lại TLSX và trả dần”.mọi hoạt động kinh tế của miền Bắc đã ổn định.gần 5 vạn người buôn bán nhỏ được chuyển sang sx.tháng 03/1965 BCHTW Đảng ta đã họp Hội nghị toàn thể và đến tháng 12/1965 họp Hội nghị lần thứ 12 đẩ vạch ra đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với sự đoàn kết chiến đấu. Trước tình hình đó.Hệ thống chính trị được xd và củng cố đã phát huy tốt hiệu lực. Câu 17: Quá trình xây dựng CNXH ở miền Bắc do Đảng lãnh đạo đã trải qua thời kỳ nào? *Các thời kỳ xây dựng CNXH trên miền Bắc: Sau khi miền Bắc được giải phóng vào tháng 07/1954. Tháng 03/1965 Hội nghị BCHTW lần thứ 11 đã đề ra nghị quyết đưa miền Bắc bước vào thời kỳ chuyển hướng xd kinh tế nhắm tiếp tục xd CNXH cho phù hợp với tình hình có tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Kế hoạch 5 năm mới thực hiện được 4 năm thì phải chuyển hướng do phải đối phó với chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 1 của đế quốc Mỹ.mặt khác quân và dân miền Bắc đã đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ bằng không không aun và hải quân. Đ/v giai cấp ts công nghiệp và thương nghiệo tư doanh.thốn nhất Tổ quốc. *Thờ kỳ 1965-1975: Thực hiện chuyển hướng xd kinh tế.Đến cuối năm 1957.nhân dân ta kiên quyết đánh đuổi đế quốc Mỹ. *Thời kỳ 1961-1965: Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 1 (1961-1965) dp Đại hội III vạch ra với n/vụ là phấn đấu xd bước đầu cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.sắp xếp công việc cho nhà rs và gia đình họ.Đảng ta vạch ra kế hoạch cải tạo XHCN đ/v thành phần cá thể của nông dân.Quá trình xd CNXH của nhân dân miền Bắc trong 21 năm đã trải qua những thời kỳ: *Thời kỳ 1954-1957: Thực hiện lhôi phục kinh tế và hoàn thành n/vụ còn lại của cuộc CMDTDCND.tiếp tục đưa miền Bắc tiến nhanh.đồng thời từ 02/1965 đế quốc Mỹgây chiến tranh phá hoại trên miền Bắc bằng không quân và hải quân nhằm ngăn chặn sự chi viện vủa miền Bắc đ/v miền Nam. Cùng với khôi phục kinh tế nông nghiệp.miền Bắc đã trở thành căn cứ địa vững chắc cho CM cả nước.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng là đại hội xd CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống hất nước nhà.song được đánh giá là đã căn bản hoàn thành trên các mục tiêu chủ yếu.đồng thời thực hiện chi viện đắc lực cho miền Nam ngày càng thắng lớn “đánh cho Mỹ cút”. Thực hiện nghị quyết 14. . Câu 18: Trình bày quyết tâm chống Mỹ cứu nước của Đảng ta trong nghị quyết hội nghị BCHTW lần thứ 11 (3/1965) và lần thứ 12 (12/1965)? Bị sa lầy trong cuộc chiến tranh đặc biệt và để tìm cách tránh 1 sự thất bại hiể nhiên.với sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới. *Thời kỳ 1958-1960: Thực hiện kế hoạch cải tạo XHCN. Hơn 10 năm xd CNXH.tiến vững chắc lên CNXH. Đ/v thợ thủ công và những người buôn bán nhỏ.phong trào hợp tác hoá được đẩy mạnh.vào cuối năm 1960 đã có 88% thợ thủ công miền Bắc gia nhập các hợp tác xã.gtvtải cũng được tiến hành khôi phục.kẻ thù không đội trời chung.Đảng và chính phủ đã lãnh đạo nhân dân miền Bắc bắt tay ngay vào công cuộc xd CNXH cho đến khi miền Nam được giải phóng.Các lĩnh vực công nghiệp.bước đầu phát triển kinh tế và văn hoá.thợ thủ công và d/v thành phần kinh tế tư bản tư doanh. Thực hiện nghị quyết đó.

tranh thủ thời cơ giành thắmng lợi quyết định trong thời gian tương đối gắn trên chiến trường miền Nam.kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng gấp tút xd lực lượng quân ngụy.chủ động mở những cuộc tiến công mới xóa được 3. Kẻ thù chính của CM vẫn là đế quốc Mỹ và tập đoàn thống trị tay sai Mỹ. Nghị quyết 11 và 12 của BCHTW Đảng ta đã quyết định những v/đ chiến lược cơ bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ.giải phóng hàng chục vạn dân.Bắc Trung Bộ.Đảng đã củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng trong cuộc đụng đầu lịch sử này.từ cuối năm 1973 đến giữa năm 1974 quân dân miền Nam Đả kiên quyết phản công. Đ/v miền Bắc:Đảng phải chủ trương đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.soi đường cho quân và dân ta ở 2 miền Nam-Bắc tiến lên giành thắng lợi từng phần.ngày 01/04/1975 Bộ chính trị lại bổ sung quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong thời gian sớm nhất.lấn đất. n/vụ cơ bản của CM miền Nam là tiếp tục thực hiện chiến lược CMDTDC.dựa vào sức mình là chính. Thực hiện Nghị quyết TW 21. Lúc này ….nhưng đế quốc Mỹ vẫn âm mưu kéo dài chiến tranh.làm thay đổi hằn cục diện chiến trường miền nam có lợi cho ta. Mỹ-ngụy huy động đến 6070 tiểu đòan chủ lực cùng toàn bộ các lực lượng khác để thực hiện giành dân.trí tuệ và tài sáng tạo to lớn của Đảng ta.tiến hành lấn chiếm. Phương châm chiến lược chung trong kháng chiến chống Mỹ.bất kể trong tình huống nào ta cũng phải nắm vững thời cơ.kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị 2h sáng 10/03/1975 quân ta đánh Buôn Ma Thuột mở đầu chiến dịch Tây Nguyên.càng đánh càng mạnh.cứu nước:đánh lâu dài. Từ 06/03/1975 ta tiến công Trị-Thiên và khu 5. Sau Hiệp định PaRis đế quốc Mỹ buộc ohải rút hết quân Mỹ và chư hầu Mỹ ra khỏi miền Nam VN vào ngày 29/03/1973. từ ngày 14-29/04/1975.cần phải cố gắng đến mức độ cao.sự kết tinh ý chí kiên cường. Câu 19: Trình bày chủ trương và chỉ đạo quân sự của Đảng trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975? Tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 2 ngày 30/04 và 01/05/1975 đồng bào và chiến sĩ ta với tinh thần nổi dậy và tiến công.quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để giải phóng miền Nam.ngày 21/03 ta phát triển thành chiến dịch Huế-Đà Nẵng.bình định cố gắng gìanh lại quyền chủ động trên chiến trường.đi đến giành thắng lợi hoàn toàn. Trên cơ sở phân tích âm mưu.của nhân dân ta.đồng thời tích cực chuẩn bị đề phòng đánh bại địch khi chúng liều lĩnh mở rộng chiến tranh cục bộ ra cả nước. Đến ngày 24/03/1975 quân ta đã giải phóng toàn bộ Tây Nguyên. Tháng 02/1973 BCHTW Đảng họp hội nghị lần thứ 21 đã khẳng định:con đường của CM miền Nam vẫn là con đường bạo lực.ngày 26/04/1975 quân ta bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh tiến công giải phóng Sài Gòn-Gia Định.Nghị quyết 11 và 12 của BCHTW Đảng ta đã kđ mọi cố gắn của Mỹ sẽ không thể đảo ngược thế chiê`1n lược ở miền Nam.cứu nước của nhân dân ta. Thực hiện chuyển hướng nền kinh tế để phù hợp với thời chiến. Ngoài ra Đảng ta còn dự kiến 1 phương án nữa là nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.quân ta đã chiếm và giải phóng hoàn toàn các đảo ở Trường Sa do quân nguỵ chiếm giữ. Căn cứ vào sự pjhát triển của lực lượng ta trên chiến trường.kiên quyết tiến công và liên tục tiến công.hoàn thành CMDTDCND tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà.ngụy quyền làm công cụ. Ngày 25/03/1975 trước đà thắng lớn của ta ở Tây Nguyên. Ngày 26/03/1975 ta giải phóng Huế.sức của ở mức cao nhất để chi viện đắc lực cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam.tốt nhất là trong tháng 04/1975 trước mùa mưa. Ngày 09/04/1975 ta bắt đầu đánh tạo thế ở đông bắc-tây nam Sài Gòn và đánh địch trên toàn miền Đông Nam Bộ.. Trước tình hình đó vào tháng 10 và tháng 12/1974 Bộ chí nh trị và Quân uỷ TW cùng các đ/chí lãnh đạo chủ chốt của chiến trường có hai lần họp hội nghị thống nhất quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam.hoàn thành trọn vẹn CMDTDCND trên cả nước.đáng bại các cuộc hành quân lấn chiếm của địch. Như vậy đến ngày 01/05/1975 chún ta đã giải phóng toàn bộ miền Nam gồm cả đất liền và các đảo.đảm bảo tiếp tục xd miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng.giữ vững đường lối chiến lược tiến công. .giành thắng lợi cuối cùng. lúc 11h30 ngày 30/04/1975 ta giải phóng hoàn toàn Thành Phố .tập trung lực lượng ở cả hai miền để mở những cuộc tiến công lớn.N/vụ CMVN lúc này là chống Mỹ.cứu nước là n/vụ thiêng liêng nhất của mọi người VN y/nước.tất cả chúng ta hãy đoàn kết nhất trí triệu người như một.quần đảo trừ Hoàng Sa.bảo vệ sự nghiệp xd CNXH.tiến công và nổi dậy đã giải phóng tất cả các tỉnh. *Năm 1976 phát động tổng côn kích-tổng khởi nhĩa.Bộ chính trị kịp thời bổ sung quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trước mùa mưa.bảo vệ miền Bắc.hành động mới của đế quốc Mỹ và so sánh lực lương tr6n chiến trường giữa ta và Mỹ.Đây là văn kiện chỉ đạo CM sáng suốt và đúng đắn. Ngày 29/03/1975 ta giải phóng Đà Nẵng đến đầu tháng 04/1975 ta quét sạch quân nguỵ giải phóng toàn bộ đồng bằng và ven biển miền Trung. Hình thức đấu tranh:tiếp tục kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị.dùng nguỵ quân. Bộ chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong thời gian hai năm: *Năm 1975 mở nhiều đợt tấn công và nổi dậy tạo đk cho năm 1976.triệt để thực hiện 3 mũi giáp công.600 đồn bốt.động viên sức người. Tư tưởng chỉ đạo chiến lược là giữ vững và phát triển thế tiến công.

Những sai lầm khuyế điểm trong lĩnh vực kinh tế. Đây Câu 21: Trình bày những bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước? Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH.kinh tế xã hội cần thiết để triển khia công nghiệp hóa XHCN trên quy mô lớn.tiến lên thực hiện tiến công và nổi dậy đồng loạt.đồng thời kết thúc hơn một thế kỷ (1858-1975) đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới của hai đế quốc lớn đó là Pháp và Mỹ.nắm vững phương châm chiến lược lâu dài.đồng thời tranh thủ mọi sự ủng hộ. Đây là 1 trong những thắng lợi vĩ đại nhất.lực lượng vũ trang với ba thứ quân và đội quân chính trị quần chúng…. Đại hội chỉ ra rằngnhững khuyết điểm sai lầm trong sự lãnh đạo quản lý của Đảng và nhà nước là nghiêm trọng và kéo dài. Đó là chiến lược tổng hợp và nghệ thuật quân sự của chiến tranh CM.chính quyền CM. Hết sức coi trọng việc xd lực lượng CM ở miền Nam. Đồng thời cũng làm rõ tình hình kinh tế xã hội đang có những klhó khăn gay gắt.khoa học tình hình CM nước ta trong những năm đã qua Đại hội nêu lên những bài học kinh nghiệm *Những bài học kinh nhgiệm: Quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc Luôn luôn xuất phát từ thực tế.mặt trận dân tộc với khối kiên minh công nông làm nền tảng. .chiến tranh nhân dân VN. Trong thời gian qua. Biết dựa vào sức mình là chính.đồng thời biết tạo ra thời cơ và nắm vững thờ cơ mở những cuộc tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh.bệnh chủ quan duy ý chí.tôn trọn và hành động theo quy luật khách quan.chúng ta đã đạt được một số thành tích đáng kể trong việc xd những tiền đề đó.Câu 20: Trình bày ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)? Đối với nước ta:Đã quét sạch được quân xâm lược ra khỏi đất nước.giành thắng lợi hoàn toàn.kết thúc cuộc chiến tranh CM kéo dài gần 1/3 thế kỷ (1945-1975).hướng cả nước cùng đi lên CNXH.mục tiêu tổng quát trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế xã hội. Đại hội nhận định 5 năm qua đã đạt được những thành tựu trong công cuộc xd CNXH và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.mở ra 1 thời kỳ mới.kết hợp chặt chẽ hai chiến lược CM hướng vào 1 mục tiêu chung là hoàn thành CMDTDCND trong cả nước. Phải kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong đk mới.không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và nguyên tắc của Đảng. Đ/v thế giới:Đã đánh bại 1 cuộc chiến tranh tàn bạo.giúp đỡ của quốc tế. Câu 23: Trình bày nhiệm vụ bao trùm.lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc CMXHCN.dài ngày nhất của chủ nghĩa đế quốc từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.phá vỡ 1 mắt xích quan trọng và mạnh nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ở Đông Nam Á. Phương pháp đấu tranh CM đúng đắn.xã hội bắt nguồn từ những khuyết điểm trong công tác tư tưởng. Sự sai lầm về chính sách kinh tế.thống nhất.mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 1986-1990 đó là cơ sở để chỉ đạo việc xd và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm.kết thúc uộc CMDTDCND trong cả nước.cả nước đi lên CNXH.hiển hách nhất trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.đưa lại độc lập.sáng tạo.mở ra sự sụp đổ không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới góp phần thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc. Phải xd Đảng ngang tầm n/vụ chính trị của một Đảng cầm quyền. Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối chung và đường lối xd kinh tế XHCN do Đại hội 4 và 5 của Đảng đề ra. Lực lượng CM bao gồm tổ chức Đảng.góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản CM của Mỹ. Câu 22:Tại Đại hội 6 (12/1986) Đảng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì cho quá trình lãnh đạo đổi mới đất nước? Đại hội thông qua báo cáo chính trị của BCHTW và nội dung chủ yếu báo cáo về phương hướng.ác liệt.tiếp tục xd những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh CNHoá XHCN trong chặng đường tiếp theo.nóng vội.làm phá sản nhiều học thuyết và thủ đoạn chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.dân chủ và hoà bình thế giới.có quy mô lớn nhất. N/vụ bao trùm.tổ chức và công tác cán bộ của Đảng.đồng thời ra sức tổ chức xd lực lượng chiến đấu trong cả nước.xã hội.chú trọng giải quyết 1 số v/đ quan trọng về lý luận và thực tiễn. Có sự chỉ đạo và tổ chức chiến đấu tài giỏi của các cấp bộ đàng và các cấp chỉ huy quân đội.hoàn thành thống nhất Tổ quốc. Từ sự phân tích khách quan.hòa bình cho dân tộc.phát triển đường lối và nâng cao năng lực chỉ đạo thực tiễn của Đảng.buông lỏng trong quản lý kinh tế.mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể do ĐH 6 của Đảng vạch ra cho những năm còn lại của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ? N/vụ chủ yếu của chặng đường đầu tiên là xd những tiền đề chính trị.suy nghĩ hành động đơn giản.

kinh tế tập thể. Từ v/vụ bao trùm và mục tiêu tổng quát Đại hội nêu lên những mục tiêu cụ thể về kinh tế.xd cơ chế mới phù hợp với quy luật khách quan và với trình độ phát triển của nền kinh tế.On định tình tình kinh tế xh có nghĩa là phải ổn định về sx và phân phối lưu thông.sinh hoạt.đáp ứng được phần lớn nhu cầu nk vật tư.kỷ cương và thực hiện công bằng xh. Vế mở rộng và nâng cao kinh tế đối ngoại:không ngừng mở rộng và hợp tác toàn diện với Liên Xô. Mức tiêu dùng lương thực thực phẩm bảo đảm tái sx lao động. Ba chương trình lớn này không những có ý nghĩa sống còn teong tình hình trước mắt.do vậy phải làm cho khoa học kỹ thuật thật sự trở thành động lực to lớn đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xh đất nước. Về phát huy động lực của khoa học kỹ thuật:khoa học kỹ thuật đã được đặt ở vị trí then chốt trong 3 cuộc CM.giáo dục và văn hóa.đạt kim ngạch xk.mà còn là những đk ban đầu không thể thiếu được để triển khai CNHoá XHCN trong chặng đường tiếp theo. Về hàng xuất khẩu:tạo được 1 số mặt hàng xk chủ lực. Về xd và củng cố quan hệ sx XHCN:sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế đ/v việc phát triển kinh tế quốc doanh.xd quan hệ sx mới bao gồm cả ba mặt: chế độ công hữu về TLSX.văn hóa nhằm phát huy khả năng của mỗi nước để sung cho nhau làm cho mỗi nước đều phát triển vững mạnh.quan hệ dân tộc… nghị quyết nói rõ”Chính sách xh nhằm phát huy mọi khả năng của con người và lấy việc phục vụ con người là mục đích cao nhất”.chế độ quản lý. Bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh Đạt được 5 mục tiêu nói trên chúng ta sẽ kết thúc chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ.đó là cốt lõi của n/vụ kinh tế xã hội trong 5 năm 1986-1990 *Về lương thực thực phẩm:bảo đảm lương thực đủ ăn cho toàn xh và có dự trữ.tăng cường hiệu lực của tổ chức quản lý. Cả ba chương trình phải kết hợp kinh tế với quốc phòng.xã hội cho những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là: Sx đủ tiêu dùng và có tích luỹ Bước đầu tạo ra 1 cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sx. Trong công tác kinh tế đối ngoại khâu quan trọng nhất là đẩy mạnh xk để đáp ứng nhu cầu nk.điều chỉnh lớn cơ cấu đầu tư.cải tạo XHCN.phụ tùng và những hàng hoá cần thiết.chế độ phân phối XHCN.ổn định đời sống vật chất văn hóa.trước hết là sắp xếp lại cơ cấu sx. Đại hội đã nêu ra 1 hệ thống các giải pháp kinh tế xã hội để thực hiện các mục tiêu: Về bố trí cơ cấu kinh tế: sắp xếp lại cơ cấu kinh tế. Phương hướng đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và xoá bò quản lý tập trung quan liêu bao cấp.máy móc.quan hệ g/c. đ/v Lào và CamPuChia chú trọng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế.lập lại trật tự. *Về hàng tiêu dùng:sx đáp ứng nhu cầu bình thường của nhân dân thành thị và nông thôn về những sp công nghiệp thiếy yếu. Tạo ra chuyển biến tốt về mặt xh. Về chính sách xã hội:bao trùm mọi mặt của cuộc sống đk lao động.quan hệ gia đình. Tại Đại hội 7 Đảng ta đã nêu rõ qian niệm về CNXH ồm 6 đặc trưng : *Đặc trưng của CNXH mà nhân dân ta xây dựng: -Do nhân dân lao động làm chủ -Có một nề kinh tế phát triển cao dựa trên chế độ cônghữu về TLSX chủ yếu -Có nền văn hoá tiên tiến. Câu 25:Trình bày những đặc trưng của CNXH do Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991) đề ra? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 ĐCSVN đã họp từ 24-27/06/1991 tại Hội trường Ba Đình-Hà Nội.tạo ra những đk tiền đề cần thiết để thực hiện CNHoá đất nước trên quy mô lớn trong những năm sau. Đáp ứng 1 cách ổn định nhu cầu thiết yếu về thực phẩm. Câu 24:Đại hội 6(12/1986) của Đảng đã nêu lên một hệ thống giải pháp như thế nào để đạt được các mục tiêu trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ? Trọng tâm của giải pháp là: Tập trung sức người sức của vào việc thực hiện 3 chương trình: *lương thực thực phẩm *hàng tiêu dùng *hàng xuất khẩu Ba chương trình trên liên quan chặt chẽ nhau. Xd và hoàn thiện 1 bước quan hệ sx mới phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sx.đậm đà bản sắc dân tộc .

-Phù hợp với sự phát triển lực lượng sx.nhà nước của nhân dân.củng cố quốc phòng. -xd Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị. Câu 26: Đại hội lần thứ 7 đã đề ra những phương hướng cơ bản để chỉ đạo quá trình xd CNXH ở nước ta như thế nào: Phương hướng cơ bản để đạt mục tiêu dân ìau nước mạnh theo con đường XHCN: -xd nhà nước XHCN.đoàn kết với các nước XHCN. -Tạo được 1 số chuyển biến tích cực về mặt xh:đời sống vật chất. -Các dân tộc trong nước bình đẳng.vì nhân dân. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân.tiếp thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại.đổi mới. Đại hội 8 của Đảng đã nhận định:công cuộc đổim mới 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa rất quan trọng.trung thành với chủ nghĩa quốc tế của g/c công nhân.việc đền ơn đáp nghĩa.trật tự an toàn xh.chủ động trong việc tìm việc làm. -xd CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN là 2 n/vụ chiến lược của CMVN.bảo vệ an ninh chính trị. -Tiến hành CMXHCN trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá.bất công.củng cố quốc phòng an ninh.làm cho thế giới quan Mác-Lê Nin và tư tưởng đạo đức HCM giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xh.Đại hội 7 và 10 năm đổi mới đã nêu ra những thành tựu.có cuộc sống ấm no. Đây là những giải pháp cơ bản bảo đảm cho sự nghiệp xd CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN thắng lợi.làm theo năng lực hưởng theo lao động.củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. Kinh tế tập thể và kinh tế quốc doanh ngày càng trở thành nề tảng của kinh tế quốc dân.vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.đạo đức. N/vụ do Đại hội 7 đề ra cho 5 năm 1991-1995 đã được hoàn thành về cơ bản.thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao.hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước.hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm.trình độ dân trí của phần lớn nhân dân được nâng lên. -Thực hiện có kế quả 1 số đổi mới quan trọng về hệ thống chính trị:từng bước cụ thể hoá đường lối đổi mới.kế thừa và phát huy tinh thần truyền thống tốt d0ẹp của tất cả các dân tộc trong nước. *Thành tựu: -Đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế. -Giữ vững ổn định chính trị.phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Trong khi đặt lên hàng đầu n/vụ xd đất nước.tăng thu nhập.tự do.lấy liên minh g/c công nhân với g/c nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng cho ĐCS lãnh đạo.hạnh phúc.2% trong năm 1991-1995. Bảy phương hướng trên vừa mang tính nguyên tắc bảo đảm không chệch hướng XHCN.tạo lập môi trường hòa bình và đk thuận lợi cho công cuộc đổi mới. Đến năm 1995 nu7óc ta đã có quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước.đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ -Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.phong trào xóa đói giảm nghèo và các họat động từ thiện ngày càng mở rộng.không ngừng nâng cao năng suất lđ xh và cải thiện đời sống nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng đã đi vào lịch sử là”Đại hội trí tuệ.văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người.chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân.tập hợp mọi lực lượng phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh.yếu kém.7% năm 1995.có quan hệ buôn bán với trên 100 nước.kỷ cương và đoàn kết” Câu 27: Đại hội lần thứ 8 (6/1996) đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết.nhân dân ta luôn luôn cảnh giác.khuyết điểm và yếu kém như thế nào? *Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyếy Đại hội 7 và 10 năm đổi mới.CNHoá đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển 1 nền công nghiệp toàn diện là n/vụ trung tâm nhằm từng bước xd cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.bảo vệ Tổ quốc và các thành quả CM.thiết lập từng bước quan hệ sx XHCN từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu.dân chủ.tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế. -Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại.ban hành hiến pháp mới 1992.phá thế bị bao vây cấm vận.sáng tạo.xd 1 xã hội dân chủ.lạm phát giảm xuống còn 12.-Con người được giải phóng khỏi áp bức.không lập lại những sai lầm cũ.bóc lột.từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.với trình độ tri thức. -Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. *Khuết điểm và yếu kém: Trong khi đánh giá đúng thành tựu.giữ nghêm kỷ cương xh. Nhịp độ tăng bình quân về bình quân về GDP đạt 8.vừa quán triệt tinh thần đổi mới .người lđ phát huy được tính năng động.Đại hội 8 của Đản đã chỉ ra những khuyết điểm và yế kém của 10 năm đổi mới: .do nhân dân. -Phát triển lực lượng sx. Thực hiện chính sách hoà bình.tư tưởng và tổ chức ngang tầm n/vụ.củng cố Đảng. Nhận định trên xuất phát từ sự đánh giá trên cả hai mặt thành tựu và những khuyết điểm.có đk phát triển toàn diện cá nhân.

-Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.phát huy sức mạnh của cả dân tộc. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho CNHoá đã cơ bản hoàn thành.luônn luôn sáng tạo. Câu 29: Đại hội lần thứ 9 đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong việc thực hiện 15 năm đường lối đổi mới? Tổng kết 15 năm đổi mới đất nước từ 1986-2000.phù hợp với thực tiễn. -Đổi mới phải dựa vào nhân dân.tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới.nắm vững hai n/vụ chiến lược xd và bảo vệ tổ quốc.đi đôi với vai trò tăng cường quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN.Đại hội 8 của Đảng đã khẳng định:”Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội.giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. -Mở rộng và tăng cường khối đoàn kết toàn dân. Từ những ưu khuyết điểm trên. Đại hội 8 rút ra 6 bài học chủ yếu: -Giữ vững mục tiêu độc lập và cnxh trong quá trình đổi mới.coi xd Đảng là n/vụ then chốt. -Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo đúng đắn của ĐCSVN là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của CMVN? *Nội dung: .kiên trì chủ nghĩa mác-lê nin và tư tưởng HCM. -Tình hình xh còn hiều tiêu cực và nhiều v/đ giải quyết. -Quản lý nhà nước kinh tế xã hội còn yếu hệ thống luật pháp.đồng thời từng bước đổi mới chính trị.vận hành theo cơ chế thị trường.thực hiện chưa nghiêm.-Nước ta còn nghèo và kém phát triển. Đại hội 8 cũng nhận định rằng:con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xđ rõ hơn. -Mở rộng hợp tác quốc tế. -Hệ thống chính terị còn nhiều nhược điểm. -Đổi mới phải kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm.cơ chế chính sq2ch chưa đồng bộ và nhất quán.bảo vệ môi trường sinh thái. -Việc lãnh đạo xd quan hệ sx mới có phần vừa lúng túng vừa buông lỏng.kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.mhưng một số mặt còin chưa vững chắc. -xd nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Câu 28: Đại hội lần thứ 8 (6/1996) đã rút ra những bài học kinh nghiệm như thế nào trong quá trình thực hiện 10 năm đổi mới? *Tổng kết chặng đường đổi mới 10 năm. Nắm vững và vận dụng sáng tạo những bài học trên đây là bảo đảm cho thành công của sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới.Đại hội 9 của Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm: -Trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng HCM. Tình trạng tiêu xài lãng phí còn phổ biến và nghiêm trọng.chúng ta lại chưa thực hiện thực hiện được tốt cần kiệm trong sx và tiêu dùng để dồn vốn cho đầu tư phát triển. Tăng cường kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xh. -Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nhiệp đổi mới. Câu 30: Trình bàyn nội dung.cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.vì lợi ích của nhân dân.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful