P. 1
Jutronić, Andre - Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču (Zbornik za narodni život i običaje 34), Zagreb, 1950

Jutronić, Andre - Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču (Zbornik za narodni život i običaje 34), Zagreb, 1950

|Views: 7,345|Likes:
Published by juricaz

More info:

Published by: juricaz on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA KNJIGA 34 Antropogeografska Ispitivanju

Uredili: AKADEMIK DRAGUTIN BORANIĆ i PROF. Dr. IVO RUBIĆ

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I U M J E T N O S T I U ZAGREBU

ZBORNIK
ZA NARODNI ŽIVOT I O B I Č A J E J U Ž N I H SLAVENA .

A

G R E 5 0

B

1 9

i

Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, Fraakropanska 12

PREDGOVOR
Po Braču sam prikupljao podatke od god. 1930. do 1938. Obišao sam sva bračka naselja nekoliko puta. U mnogima sam bio u više mahova i sakupio mnoštvo različnih podataka o porijeklu stanovni­ štva, o mjesnoj predaji, lokalitetima, crkvištima, crkvicama, naselji­ ma, stvarima materijalne kulture, tipovima kuća, kućica, poljskih skloništa, torova, o zanimanju stanovništva, načinu života, vodama, vododerinama, djelovanju egzogenih sila, obradljivom i neobradljivom tlu, sastavu zemljišta i t. d. Posebnu sam pažnju posvetio istraživa­ nju porijekla stanovništva i razvoju naselja. U ovoj je knjizi govor o porijeklu porodica i na nekoliko- sažetih stranica o razvoju naselja. U vezi s istraživanjem Brača objavio sam različne članke u revi­ jama i u splitskim novinama, na pr. u splitskom listu »Novo' doba« : Bogomilstvo na Braču (Božić, 1930); Ruska okupacija Brača 1806./7. (Uskrs, 1931.); Ribarstvo na Šolti 1874. .(br. 20, 16. V. 1932.); Ru­ ski i francuski pisci o Rusima na Braču 1806.-7. (Uskrs, 1932.); Po­ buna pučana protiv plemstva na Braču 1797. (Božić, 1932.); Stare crkvice i naselja na Braču (br. 302, 30. XII. 1933.); Naseljavanje i razvitak naselja na Braču (br. 97, 25. IV. 1936.); Iz prošlosti Brača. Nekoliko podataka o kužnim bolestima na Braču (br. 214, 12. IX, 1936.); Novija istorija kroz sutivanske arhive (br. 305 od 31. XII. 1936.); Veliki Petak 1936. i 1937. na Braču (br. 83, 10. W. 1937.); Postanak Splitskih Vrata i Mrduje (br. 130, 8. VI. 1937.); Brački pjesnik Ivan Ivanisevic 1608.—1665. (Božić, 1937.); Splitski pjesnik \ Jerolim Kavanjin na Braču 1641.—1714. (Uskrs, 1938.); Na Viđovoj gori Ibr. 174, 27. VH. 1938.); U posjeti bračkoj starini (br. 185, 9. VIII. 1938.); Bratovštine u Sutivanu na Braču (br. 108, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti do 1642. (Božić, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti poslije 1642. (Uskrs, 1940); Bračka proza Vladimira Nazora (br. 284, 30. XII. 1940.); Pabirci iz bračke prošlosti (Božić, 1940.); Da li su neki dijelovi Brača pripadali split­ skoj diecezi? (br. 105 bilo napisano za uskrsni broj 1941.). Za podmirenje troškova prigodom mnogobrojnih pješačenja i pu­ tovanja paroibrodom, konjem i autobusom dužan sam zahvalnost upra­ vi »Austra^janske zadužbine za antropogeografiju, sociologiju i eko­ nomiju« (Beograd), što mi je u dva maha dala po 1.000.— din., i to g. 1930. i 1938. . 5

Zahvalan sam i mnogim Bračanima, napose onima, koji su mi najpripravnije omogućili, da sam mogao pregledati crkvene knjige bračkih župa, i to knjige krstenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih, po­ negdje knjige bratovština (Sutivan, Donji Humac, Pražnice), anagrafe (Nerežišća, Milna, Pučišća, Sutivan, Sumartin) i bilješke o skonjidanu' (Sutivan, Supetar). "Km sam se knjigama u ovu svrhu prvi poslužio, i to obilno, kako se vidi iz podataka u knjizi. Premda bi neke matične knjige starih župa trebale sezati bar od g. 1579., ipak ih sada nema. Godine 1579. veronsiki biskup Augustin Valiero odnosno1 članovi njegove pratnje posjetili su sva bračka na­ selja. O tome imamo opširan izvještaj (Croatia sacra, for. 5. Zagreb 1933., str. 62—88). Izvještaj konstatira, da se u Dolu, Škripu, Do­ njem Humcu, Nerežišćima, Bolu, Pralžnicama i Pučišćima nalaze knji­ ge krstenih i vjenčanih, a u Gornjem Humcu> da ima listova, na ko­ jima se bilježi o krštenjima s kumovima i svjedocima. Prema, tome, sve ;su ondašnje bračke župske crkve vodile svoje matične knjige. Vizitator Valiero odredio je, da se uvedu i knjige za opis porodica i duša, i da se listovi u Gornjem Humcu uvezu. Na svojim putovanji­ ma po Braču našao sam samo.ove matične knjige: 1. Nerežišća imaju od g. 1655., 2. Dračevica nepotpune od g. 1768., 3. Mima od g. 1698., 4. Bobovišća od g. 1691., 5. Sutivan od g. 162'2., a za starije je u knji­ zi bratovštine zabilježeno, da su spaljene zbog kuge g. 1635., 6. Su­ petar ima fragmentarne knjige od g. 1747., a starije je uništio požar crkve g. 1729., 7. Škrip ima nepotpune, i to umrlih od g. 1628., a krstenih od g. 1630., 8. Postira od odcjepljenja od dolske župske crkve g. 1584., 9. Dol od g. 1677., 10. Pučišća od odcjepljenja od prazničke župske crkve g. 1566., 11. [Pražnice od g. 1590., 12. Gor­ nji Humac od g. 1770., 13. Selca od g. 1747., 14. Povija od g. 1723., 15. Sumartin od g. 1665. s prekidom g. 1683.—1777. i 16. Bol od g. 1603. Ostala župska središta imaju samo novije matične knjige iz XIX. ih XX. vijeka. Za Mirca se veli u bilješki župskog arhiva, da su crkvene knjige uništene od požara g. 1854. za župnikovanja Kargotićeva. O pučišćim matičnim knjigama govori bilješka u župskom arhivu svojedobnog župnika Andrije Ciccarellija, da, su se knjige bile izgubile god. 1723., i da ih je pronašao g. 1816. kod potomaka župnika,Jerka Tomicea. Služ;o sam se i drugim knjigama/ štampanim i rukopisnim, što navodim u noti na kraju svakoga odjelika. Moj je rukopis otipkan u srpotijui-g. 1939. i poslan Jugoslaven­ skoj akademiji znatnosti i umjetnosti na početku god. 1940., ali zbog ratnih dogođaja knjiga, nije mogla dosada izaći. Stoga treba uzeti u obzir, da su podaci predratni, te da se izmijenio broj porodica ti po­ jedinom naselju, jer su se neke porodice već iselile, povećale se ili izumrle. Gdje sam, došao 'do novijih podataka, iznio sam ih u bilješci, a nešto i u tekstu. Split, mjeseca lipnja 1948. ' Prof. Aiiiđire. Jutronoć 6

Bol. Nagorinac. Nerežišća. Površina mu je 394. Donji Humac. Poštara. Od bombardiranja su najviše stradali Sumartin i Su­ petar. i Nijemci g. jedna se obitelj naselila u uvali Farska. grupa Karavane. Nedaleko od mora nalaze se Mirca. Jako je oštećena i planinarska kuća na Vidovoj gori. Splitska. 1931. zaselke i pastirske stane. Uglavnom je vapnenačkog sa­ stava.50 km 2 . a na zapadu ga odva­ jaju od Šolte Splitska vrata. Murvica. Obršje. Kruška Stupa. drugi Brač (Hvar). Rasotica i Oklad. PRVI DIO RAZVOJ NASELJA NA BRAČU Brač je najveći dalmatinski otok. Posebna su naselja s j. Planica. Na sjeveru između Šolte i Splita nalazi se Splitski kanal. Diračevici i na Bolu. na jugu prema otoku Hvaru Hvarski kanal. Povija. Selca i Novo selo. a naročito Splićani često nazivaju stanovnike sredinjodalmatinskih ili neretljanskih otoka imenom Bračani. treći Brač (Vis) i četvrti Brač (Korčula). grupa Bežmek. Škrip. Pučišća. Podsmrčevik. u unutrašnjosti su: Dračevica. Toma (obitelj Gluščević). Požeženik.331 stanovnika 2 . Štala. Brizić. Podborje. Prijević. 1944. Susjedni primorci. Tu je i manji školj Mrduja. ima 17. jPražnicama. Diragovoda. Smrka. Prema tome nazivaju i otoke. Blaca (eremitaža) i Sv.. kao: prvi Brač (Brač). Novom selu. Dol. Pražnice. Zbog talijanskog i njemačkog paljenja raselilo se skoro posvema Podborje i Obršje. dvojice njegovih sinova poginulih u NOB-i. a također znatan dio u Pučišćima. nedaleko od obale i u [unutrašnjosti. Bobovišća i Ložišća. Suimartin. # 7 . Supetar. Varošice i sela nalaze se na morskoj obali. Pastirski su stani: Lirica. na sjeveroistoku prema.. Po popisu od god. Dva pastirska stana Zala Glava iui grupi! Bežmeka utrnula su smrću staroga Gospodnetića-Bežmeka i. Današnja naselja na Braču možemo* podijeliti na varošice i sela. Milna i Luka Bofoovišća. U bračkom su primorju: Sutivan. (Putvine. Za'gračišće. Okladu.omiškom kopnu Brački ka­ nal. Nakal. Osim toga su Ta­ lijani g. spalili najveći dio kuća u Selcima. 1943. Smrki' i u bežmečkom stanu Pod Gažul. osim kod Bola1.edno'ni porodicom Dračevluka (obitelj Žuljević). Osritke. a donekle i Dragovođa. Gornji Humac. Gornjem Huanlcu. Zaseoei nedaleko od: obale i unutrašnjosti jesu: Pothume. Zagvozd i Nasela.

Godine 1111. A ipak je moralo biti naselja prije dolaska Neretljana. seljacima ili kasnijim pastirima moglo služiti za omeđivanje pašnjaka. U istom povaljskom inventaru spominje se Gradac. jer imamo mnogobrojnih osta­ taka. 1405. ne znamo ništa o starim nase­ ljima na Braču. Hija. Predaja govori. Gradac i Podgračišća. a vjerojatno Pražnice i Humac 14 . a porušili prvi put Goti g. da je u »staro doba« između Selaca i Gornjega Humca bilo još i selo Razdajna. između god. Mosul jica (Mosula. god. pa je lako bilo raznijeti njihovo kamenje. o bračkim naseljima štampao je Ciccarelli16 g. jer su to< bila uglavnom sto­ čarska naselja. osim Škripa. znademo i iz drugih izvo­ ra. carskih i kršćanskih ima mnogo ruševina i ostataka.15 Najstarije sačuvane podatke de Cranchiša (Hrankovića) iz g. Nije lako. I danas mnogi siromašniji Bračani imaju takve prizemne kuće (potleušice). Dubravica. od XVI. Jurja 12 . Ostali su ponegdje kameni tragovi građevina. koje Bračani nazivaju »grčke gomile«4. Pothume. Mihovila.Glavne štaci je prethistorijskog stanovništva 3 na Braču jesu: Sv. tako isto i drugi grčki predmeti iz ilirskih vremena 7 . šuma. Dubravica. tako mo­ žemo-na osnovu različnih indicija odrediti položaj. 938. pa kod današnjeg Bola9 i »villa rustica« u predjelu Bunja 10 kod Novog sela. Grčki novci nađeni su na više mjesta na otoku 6 . 1337.. Pošto' su sela bila napuštena. 8 . a Dol g. 841 5 . Straževnik. 537. Gradac. v. vinograda. Škrip »olim civitas«. i 100011. Gornji Humac. Ta je crkvica s gro­ bljem vjerojatno pripadala selu Pothumu. Iz rimskih — republikanskih vre­ mena. Za naselja. da su rano postala glavno mje­ sto na otoku. ili g. Za Nerežišća se iznosi mišljenje. a kazuju nam. gdje su se mogla nalaziti i ostala gornja sela. Ne znamo im ni imena ni položaja. Dol.345. Haltstatskolatenskom vremenu pripadaju po­ znate gomile. najstarije je naselje na Braču Škrip (Scripea). spominje se Straževnik i Pražnice s crkvicom sv. Donji Humac. 1802.. Pražnice. (Podgračišća. da su ga osnovali Grci. kojemu se gro­ bište nalazilo kod današnje crkvice Sv. Pothume i Straževnik danas ne postoje. Mosula. i J. Prema predaji. groblje i crkva građena »u živo«. kroz više stotina godina. Mošuje). 548. kuće su se rušile same od sebe. Kako za Pothume. dok je materijal slabih stočarskih sela i zaselaka rasut i nestao. koje je okolnim. a i za gradnju pastirskih stana. koje bi trebalo tražiti oko zapadnog podnožja Kumačaca (odnosno Pod Mehumace). 1388. Ta sela kroničar poimenično nabraja: Nerežišća (glavno mjesto). 8 Međutim. spominje se benediktinski samostan u Povljjma i biskupska palača na Bolu13. Kasnije. Ali seljaci iz Gornjega Brača vele. te su kuće vjerojatno bile građene »u mrtvo« (suhozidine). da je na Braču tada bilo 12 sela. a drugi put Neretljani g.15 spominje se Dubravica (Dubrovica) i Mošuje (Mosuljica). koji se nalazi deset minuta zapadno od Donjega Humca. koja spominje Hranković. i Rat kod Luke Bobovišća. Godine 1184. do danas.

nego članovi njegove pratnje) u svojoj viz. Nedije. 1579. naziva se imenom nestalog neretljanskog naselja: Gradac. Pred crkvenim pročeljem ima i lijepih grobova. skupa sa suci­ ma i bračkim plemićima Heruzijem Obelganom.19. koja je nekada bila poznata pod imenom Sv. za koje vele. Vrsalović 24 nalazi ova dva naselja u vezi s crkvicom u jednoj pergameni iz god. na podnožju brda Gračišća. Nekoliko stotina koračaja jugoza­ padno* vide se kameni ostaci.20. u predjelu Dubrava tragovi Dubravice. već samo crkvicu Sv. 1802. ne spominje selo Gradac. Međutim. u Dubravitci je živjela poznata poirodica Petrulli-Nižetić.'s ovećim vratnim kamenima. na kojemu se nalazi stara crkvica. Gradačka se crkvica spominje u povaljskoj ispravi iz g. Na za­ padnoj strani i do obronka ima porušenih koliba. na zemljištu selačke župske crkve nalazi se crkvica Sv. U spisima opatije čita se. da je središte neret­ ljanskog Brača bilo oko Graca. 1553. 1288. Marie do gum'na. »mirina«.): »selo i kapište crkve sv. ne go­ vori ni o jednom ni drugom selu. porodice Hranković. da je mletački vikar g. To se može utvrditi po različnim bilješkama. Dubravica se spominje i god. biskup veronski Valiero' (koji nije lično pohodio otok. i . 1415. a u Mošujama vjerojatno MošićL Pođgračišća mislim da su se nalazila u blizini današnjih Selaca. M. da su ruševine kuća Mošuja. već spominje samo crkvicu Svih Svetih u gornjohumačkoj župi. Međutim. na pergameni iz g. (odnosno 1250. da je to bio »knežev dvor«. Giustiniani u svom itinerari ju god. na glavici udaljenoj oko sat hoda od Selaca. Dobrecom i Čeprnjom Prodanom — dosudio neku zemlju u Gracu18. Bok.itaciji. U spomenutom itinerari ju Giustinianovu god. gdje ima i rim­ skih tragova. Na samom vrhu fiznad crkvice primjećuju se temelji zgrade. a isto tako 9 . 1184. građene u živo. ubraja Gradac -među šest ve­ ćih naselja. Marije. Miholić i Hropanić. crkvice i na­ selja.26 Danas je svud uokolo crkvice pro­ strano groblje s većim brojem dugačkih i debelih kamenih nadgrobnih "ploča. Mjesto se spomi­ nje i u reformacijama bračkog statuta između g.27. za koju mi prisutni čobanin Trutanić reče.Između Gornjega Humca i Selaca. Ciccarelli drži. Možda je tako mislio i Ciccarelli god. 1553. 1388. u kojima su središta mjesnih sudaca21. a prema sjeveroistoku.u popisu fideikomisa Nižetića g. na večerine grad'ca 17 . Oko 5 km jugoistočno od Gornjega Humca nalazi se na pod­ nožju Birkate crkvica Svih Svetih u blizini starih nestalih naselja Mošuje (Mosuljice) i Dubravice. jier su se tu sastajali u skupštine 23 . Izgleda da su u Gracu bile oko g. Brežuljak. 1482. u kojoj1 opisuje sve crkve. među šest većih bračkih naselja (u kojima su središta mjesnih sudaca) ubrojena je Mosuljica. u jednoj spomenici Nižet'Jćevoj25. 1482. Val'er© god. 1415. jPrema poda­ cima. Vlasništvo je pastirske porodice Trutanić iz stana Nasela. 1415. negdje u predjelu Bun ja. Sve je građeno u mrtvo. Oko crkvice je groblje s velikim nadgrobnim pločama. Marije od Gra­ ca u gornjo-humčanskbj župi22. i 1420.

2 9 .—1436. njegovo1 pristanište. pop Joannes Mariani.—1427. veli Cranchis. umrlo je d v i ­ j e t r e ć i n e . Mjesto se spominje u jednoj ispravi god. U blizini je i orkvica Sv. a crkva Sv. do god. crkve Sv. 1425. Klementa i Sv. prenio župsko središte u Pražnice31. Iz ove prve periode. Straževnik se nalazio iznad Pučišća između Gornjega Humca i Pražnica kod crkvice Sv. XVX v. Kuščić. kad je na njemu i onako ostalo malo staroga stanovništva. ponovno je izginulo mnogo naroda i propalo' mnogo dokumenata. Straževnik se spo­ minje i god. Da je neko naselje i nastalo.. uzalud nastoji odcijepiti. 1288. 1566. se seljaci iz Straževnika sve više preseljavali u Pučišća. god. govori se o Straževniku s crkvama Sv. ni jedno nam naselje nije poznato u bračkom primorju. t. 1461. Sto godina poslije. Shvatljivo je. Od kuge. koji su u Bračkom kanalu naslijedili neretljansku tradiciju. 1467. Međutim su. opustjela Stipanska Luka. pa kad se stanovništvo posve spustilo k moru. Straševnikom odijele od prazničke župe. g.. brojnim bje­ guncima. 1580. djevojka Garguričić prilikom udaje i Kuščić. 1568. pa se zbog toga Straževnik god. god. spominju se neka prezimena s napomenom »iz Straževnika«: g. Jurja. što bi također moglo značiti. v. kao na pr. raseljavanju i nestanku nekih naselja bračke unutrašnjosti. sastanu se pred­ stavnici Pučišća. Stoga je Brač i mogao' dati sklonište u XV. kum kle­ rik Pojdanović i kum Garguričić. Vlatković i Kuščić. i XVII. naročito pošto je oko g. 31 U (pučiškim župskim knjigama u XVI. prestrašeno 1 i obezglavljeno. koja. da su ti događaji teško utjecali na ljude i da u tome treba tražiti početni uzrok slabljenju. v. God. te napadali otoke i mletačku robu. I sam Hranković imenuje ovo naselje u svojjim frag­ mentima na posljednjem mjestu. da se nalazilo najistočnije. 1454. »filia Gregoria da Craina«. ali da ostane i nadalje isti župski distrikt sa dva župnika (u iPražnicama Juraj Drivodilić. 1405.. 1444.30. te je napu­ štalo svoje kuće i svoja sela. god. Pražnica i Straževnika. Straževnik je u početku bio župsko središte ne samo za Pražnice. Dvadesetih i tridesetih godina XV. U inventaru od god. 34 da ga ima oko 6. je kosila g. v. nije bilo nikada brojno1. l i l i . s t a n o v n i k a i mnogo životinja. Jurja. na Braču su jako harale kožne bolesti. obnovljeni povaljski ma-. koje je živjelo u unutrašnjosti i kojemu je glavno zanimanje bilo stočarstvo. 1411. Od kužnih bolesti stanovništvo je bilo uvelike prorijeđeno. v. Kako je Straževnik u XV. Klementa. 1579. 1576. j . 10 . 33 Bračko stanovništvo. župnik je Marin god. Vladković. Jurja bila je zajednička za sela Pražnice i Straževnik. Jurja ustupi pučiški župnik prazničkoj župnoj crkvi. a u Pučišćima Bernardin Brodić).32 Za druge kuge g. v. 1434. Uzrok treba tražiti u gusarenju Omišana.misli i Ostojić28. Klementa i Sv. već i za ono stanovništvo koje se spu­ štalo k morskim uvalama u Pučiški Dolac i Stipahsku Luku.000. te dogovorno odrede. bilo bi sigurno od gusara opljačkano. da se Pučišća sa. sve više opadao.

36 Pošto su navale učestale.zio u venecijanskoj vlasti. (Postira. na Brač počeše dala&iti u većem broju i sta­ li . Razvila se ogorčena borba.. Do­ nji Humac. Pučišća i Povalja. 1240. veli. pravi su embrioni današnjih primorskih naselja na Braču: Bo­ la.prešli u Pražnice. se s većom sigur­ nošću približavati moru. Na-nj navališe Omdšani g. a njegovi stanovn'ici u borbama s Omišanima osiromašeni. ktomu. primorska sela Stipanska Luka i Bučiški Dolac. 1350. Brač. ali su zato Primorci nastanjeni između Cetine i. bijaše od Primoraca i izbjeg^ih Omišana sasvim opustošen. te su oni iz Pučiškog Doca . i prve polovine XVI. slažu u tome. jer je tu biiskiup imao imanja.000 stanovnika. koji se tada nala. Neretve napadali Brač.) prestaje gusarenje omiških gusara. Škrip i Dol. ima 21 uvala. Kad je Omiš g. povaljski benediktinci u drugoj polovici XIV. 1325. pa valjda i svojih ljudi. za kratko vrijeme došao pod vlast Vene­ cije. 41 Svi se mletački izaslanici druge polovine XV. 1462. pa su stanovnici tih sela bježali u okolna brda. i negdje na istoku (Gra­ dac?) za ostala gornja naselja. i 1294. Splitske. 38 U bračkom primorju spominje se u to doba jedino zgrada hvar­ skoga biskupa na Bolu g. Sutivana. Veći broj plemića nabavlja svoje bro­ dove. koji je stradao nekoliko puta. Dol (Ciccarelli čita: Bol).35 a g*. Kuga i raseljavanje porazno su djelovali na mnoga stara naselja. v. i neki morski hajduci. napuštaju beneficij i samostam. Godine 1426. brašno se može lakše nabavljati i dovoziti sa dalmatinskoga kopna.. Stočari iz unutrašnjosti mogli su. v. Giustinian spominje g..40 Kako otok ne daje dovoljno živežnih namirnica. Supetra. Pražnice »Superior«. Iako je stanovništvo zbog kuge u XV. za koje Giustinian veli da u njima ima nastavanih kuća. Sedam uvala. šest bračkih naselja. vijeku spalo na oko 2. v. nije jače namnožilo. sela u unutrašnjosti počeše sve više propadati. 1184. jako su stradala. Padom Omiša u mletačke ruke (god. u Donjem Humcu za Donji Humac.39 koja je mogla biti utvrđena. spominju se na Braču tri sjedišta mjesnih sudaca: u Nerežišćima za Nerežišća. OmišaniL nisu [mogli sami gusariti. 1553. 1280. 1444. težaci podizati primorske vinograde i bez straha se baviti ribarstvom. da na Braču ima 12 naselja MI unutrašnjosti i da je stanovništvo' rijetko naseljeno.nastir. U njih se mogu sklanjati lađe. Pošto su se stanovnici iz unutrašnjosti Brača počeli spuštati k moru i naseljavati morske uvale. v.. još su i sad važ­ nija mjesta — pored nečitljivog Bola! — samo u unutrašnjosti oto­ ka. Mosuljica i Gradac. ali samo u 7 od njih ama nastavanih kuća. Ali zato ima stanovništvo' veliku^ korist od sto­ ke. a seljaci iz Stipanske Duke u Straževnik.42 Dakle. koja su bila nastala u okolici današnjih Pučišća.37 Prema tradiciji. i tako su mogla odsele da niču stalna naselja u brač­ kom primorju. žito mu dostaje tek za nekoliko mjeseci. u kojima su središta mjesnih sudaca: Nerežišća. a radi vina pristaju u bračkim morskim uvalama strani bro­ dovi. te se ni početkom XVI. Međutim.

u 12 . Pučišća. Dubravica. doseljeni Čikarelovići iz Mošuja preko Gornjega Humca u Pučišća i t. kojih je nestalo. Splitsku. eremitaže. koji su s vre­ menom bili primljeni u bračko plemićko vijeće. nabrajajući crkvice u gornjohumcanskoj župi. te nam o tome ostavio izvještaj. Gornji Humac 120. Da dobijemo približno točan broj. a bila su poznata god. porijeklom su doseljenici. Gornji Humac. Hrankoviću i god. on pritom nikako ne spominje. Gospodnetići u Dol. Gradac.— 1489!). što su neka istočna sela posve opustjela i nestala.. 1579. morala su nazadovati. iz Škripa u Splitsku i Supe­ tar. kao i oni koji nisu bili primljeni u vijeće. Nažalost. Iz preostalih starih naselja nije iselja­ vanje bilo jednako znatno. Donji Humac. a vjerojatno i u Gornji Humac. iz Dola u Postira. po njemu. ali se čini. kojemu su nestalom naselju te crkvice prije pripadale. hvarsku diecesu i poislao članove svoje pratnje na Brač. iz Nerežišća u Supetar. Mirca. Prema Valeriju. a kasnije i preko Makarskog primorja. koja su vjerojatno opsto­ jala (kao na pr. a nekoji su došli na Brač preko Poljica. sela u bračkoj unutrašnjosti. Od starih naselja. Za ostala bračka naselja uzima broj stanovnika po pričesti. iz istočnih naselja prema Bolu i Selcima. i to Sutivan. 1405. nastojalo se odcijepiti od ma­ tične crkve i osnovati svoju posebnu župu. Stoga nije ni­ kakvo čudo. Nerežišća. Jedini je izuzetak Gradac. Već smo prije rekli da je veronski biskup Augustin Valiero po­ hodio'god. Nekoji su iz Bosne i Hercegovine pre­ bjegli direktno na Brač. Supetar. Valiero zna samo za njihove crkvice. Vrsaiovići u Povija i Selca. a Splitska 5 kuća. kao na pr. Pothume i Straževnik. Gornjega Humca i Pražnica u Pučišća. Bol i Milnu. Dok su se u bračkom primorju podizala nova primorska nase­ lja. te su Bosanci i Hercegovci bježali na mletački teritorij. Bol i pustinjačke manastire na južnoj strani otoka. Turska opasnost sve se više približavala Jadranskomu moru. Pučišća 250 i Bol 400 seljaka i se­ ljanki.novnici iz unutrašnjosti Balkanskog poluotoka.44 On spominje na Braču nova naselja i samo neka stara. 872. Stanovništvo se iz tih naselja selilo iz Donje­ ga Humca u Sutivan. Nerežišća 500. Pražnice. prorijeđena kugom i raseljavanjem. Dol je imao god. Škrip 200. a možda i druga još manja. odakle odoše Vukovići u Selca. Razdajna). 1184. spominje Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo. 1553. koje su vjerojatno Sara­ ceni porušili god. d. kao: Podgračišća. Bol je nastao u blizini staroga naselja. da je na jače bilo iz Gornjega Humca. trebalo bi uzeti. jer. 1579. Mošuje (Mosuljica). Škrip. Kukretić-Č-karelović (1463. Donji Humac 70. Mirca i Supetar. Pražnice 230. Giustinijanu. Dol. Postira oko 100. Postira. da se pričešćuje oko % stanovnika (osim djece). Spominje se u srednjem vijeku god. Mirca 12. od pričesti 140. Sutivan je tada. iz Straževriika.43 Mnogi »originalni« brački plemići. Supetar oko 60. imao oko 150 sta­ novnika. Čim bi se novo naselje ojačalo.

1467. Mlađinić. te 60 Trogirana. kulu. gdje mu se poklonilo bračko plemstvo. tek u trećoj. Katkovići i Biletići. u ispravi porodice Ivano vić-Žuvić govori se o lokalitetu 13 . 1543. Tu je sta­ jala zgrada otočkog biskupa. u jednoj ispravi. pripala dominikancima. Njima je brački rektor (knez) Mlečanin Zakarija dao god. 1505. • uljem i drugim namirnicama. Čipičić i Bokanić. koju su tom prigodom podigli' Zvanići. 1934. Pinešić.47 kralj Andrija II.45 (hvarsko-bračko-viškog). 1217. 1512. Aquile. 49 Sutivan se ^proteže zapadnije od današnje crkvice Sv. Naselje je nastalo kod nekadašnjega Pučiškog Doca. 53 a god. 48 — Pod koju je crkvenu župu spadalo u početku naselje Bol. 1325. 50 Godine 1477. te ga opskrbilo vinom. pa ni manastir. nije jasno. putujući u Svetu Zemlju zaustavio se god.52 Go­ dine 1519. i to: Aquila. gradi u uvali pri moru kuću-kulu Jakov Nadali-Božičević.Episcopatus«. koji su obra­ đivali imanja biskupska i posjed bračke komune. 1500. U jednoj ispravi od g. 1462. iz god. koja je ka­ snije u XV. Davidović. U jednoj se ispravi govori jedino o razgraničenju s Nerežišćima. To su bili: Žuveitići. osnovaše i naseliše današnja Pučišća. Ivan na Braču i 7 lokaliteta. 1566. koja i danas stoji ii vlasništvo je porodice Eić. kao i one koje su kasnije sišle iz Straževnika i Pražnica. iskopana stara troapsidna crkva (Sv. Anđrijević-Ivelić. stoji: »actum Boli in Palatio> Episcopatus«. Posinkovići. ukupno' 13 kula. te se Sutivan (»Stivano«) spominje u vezi s parnicom. 1475. Bairzole. da se Pučišća sa Straževnikom odcijepe od župske crkve u Pražnicama. do svoje nove kuće na moru prvu. v. 1205.51 Pet 'go­ dina kasnije. gdje je bilo sakupljeno 400 Poljičana. je riječ o mlinarskoj crkvici. Da bi ugušio hvarski piučki prevrat god. Nekoje po­ rodice. jer se u vrijeme omiškoga gusarenja nije ni moglo razviti naselje u brač­ kom primorju. spominje se kao svjedok Katarinic iz Sutivana: »de Stivano«. god. Prodić. u kojoj. prema istom opisu. Novi je manastir podignut na ostacima stare biskup­ ske zgrade. kojima su kuće u Pučiškom Docu bile podalje od mora. U jednoj ispravi iz god. Vjerojatno je bilo težaka. neke zemlje i poluotok Glavicu. Na sastanku predstavnika JPučišća. Sebastijan Zustinjan došao je na Bol. bi dogovorno određeno. Caparnići. Ivana) iz VIII. sagradiše kasnije stojne kuće pored morske obale. Bokanići. Pražnica i Straževnika god. koji. Pučišća se kao luka nekoliko puta spominju m starijim isprava­ i ma. Ciprijan Žuvetić sagradi god. a koja je dokončana god. Prije toga nema spomena o< naseljui. preko 100 Zadrana ii Šibenčana.. Prvi su redovnici bili fra Alberto iz Gornjega Humca i fra Dominik Pardić iz bračke unutrašnjosti. 1487. govori se i o selu »'actum in V i l l a Boli in Palatio.vezi sa sastankom predstavnika crkvenih i otočkih vlasti. Ivana i oko crkvice. spominje se Sv. gdje je u predjelu Mostir god. točno i danas opstoje. dolaze Ivanovići iz Podgore.: »in Boli in Episcopatu«. v. na obalama Brača kod današnjega Bola. Gornje porodice. 46 To je i jasno. Radojkovići. Prema Bojaniću. Poslije njega i drugi su gradili kule. a u drugoj__iz god.

Marije. koji da su se iskrcali u uvalu Vela Bunta u blizini predjela Mostir.: »terre positos in Posterna« 57 . 1345. 1337. 1579.. Pražnica i Gornjega Humca. ma pr. te se spajaju sa sutivanskom župom.59. Pored starih još postojećih naselja u unutrašnjosti: Nerežišća. Tako na pr. 1596. Postira su nastala u blizini nekadanjih. 1553. vjerojatnih manastira Sy. Predjel Postira spominje se u doiskim ispravama god. Od matične župe u Donjem Humcu Su­ petar se odcijepio god. središta su sudaca tada i u primorskim naseljima: u Bolu. na Braču bila samo. te za vjerske potrebe dolazi kapelan iz Dola. Tada je u selu bilo 15 14 . 1145. bio zamoljen papa. gdje je vjerojatno bilo već dosta doseljenih [Polji­ čana. Od matične župske crkve u Donjem Humcu odvajaju se Mirca god. Sutivanu. prve su kuće »težačice« sagradili u Sutivanu seljaci iz Donjega Humca. 1426. od njih je jedan. Dola. Dol (Bol?). Dok su god..55. ali bez uspjeha. Od Sutivana se na­ stoje odcijepiti god. 1553. koji nije znao latinski. noći tu. na Braču su se po­ čela dizati i druga nova naselja. bilo ih je šest (Nerežišća. 1637. kasnije postao prvi župnik Suti­ vana. 56 Postirski manastir kao da je nastradao (drugi put) od Omišana god. nemaju još poseb­ nog svećenika. u Nerežišća. Sadanji »kaštel« sagradio1 je Poljičanin Marjanoviić-Dražojević (konte Janko). 1579. od mora. 1205. 1584. kao: »portu Postire« i god. Mjesni je kasti! sagradio Lazanić-Lazaneo. god. Nova primorska naselja i dalje su napredovala. Mirca se nalaze između Sutivana i Supetra na udaljenosti od mora oko deset minuta. Predjel Merec spominje se još u srednjem vijeku. Ima također i priča o dolasku Poljičana.60. Škripa. Zanimljivo je. 1597. tri mjesina suca61. Prane Ivanović. Od svoje matične župske crkve u Donjem Humcu.Bistrica »in đistrictu Stivani«54. Pražnice »superior«. Postira sii se odcijepila od matične župske crkve u Dolu god. pored morske obale i u unutraš­ njosti. god. God. i od [Poljičana. Supetar je nastao oko uvale. mletački izaslanik Giustinijan god. da je za po­ moć pri osvajanju Klisa god. u Supetru je dušobrižnik don Petar Ligutić (Iigušić) iz Poljica. Mosuljica i Gradac). U vrijeme vizitacije god. da pošalje potrebno oružje i namirnice na Brač. Donji Humac. Brković i Brtičević. 1579. 'odvojio se Sutivan god. 15J9. 1589. i to u Postira i Sutivan. Sv. 1611. god. Lovre u uvali Lovrečine i »Mirja« na Brigu iznad današnjih Postira. ima ih jeda­ naest. te ujutro nia konju kreće u glavino mjesto otoka. pa u okolna mjesta58. koji su se približavali moru1. Prvu crkvu (današnjim sakristiju) uteme­ ljiše oko god.. Donjeg Humca. Prema predaji. koja je služila kao nerežiška luka. i to podalje.64. te dva Ivanovića iz Sutivana. Postirima i Pučišćima63. sve u unutrašnjosti! Brača 62 . ili 1604. Osim spomenutih važnijih i većih naselja. Supetru. Mjesto je nastalo od Doljana.

kuća i 66 stanovnika, od njih 45 od pričesti. Nezavisnom kuratijom postaju god. 1614., ali je kurat obično živio u Sutivanu. Godine 1825. postaju Mirca župom. Milna je postala u istoimenoj uvali, koja se spominje* u jednoj ispravi od god. 1333.65. U toj se uvali još god. 1519.66 nalazila beneficijalna crkvica Sv. Marije (danas sakristija), koju spominje god. 1579. također i Valiero67, i ubraja je među nerežiške crkve. Kad je pjesnik Petar Hektorović sredinom XVI. v. (oko god. 1556.) doplo­ vio s ribarima na Brač, *>>gdi s SuLetom Brač malo ča ne staje«, po­ slao je ribara Nikolu da kuji živežne namirnice. Ne kaže, da je ri­ bar pošao u Minu, jer vjerojatno nije tada još postojala Milna kao naselje. Ribar je Nikola naišao na pastire, te ono, što je mogao na­ baviti, donio mu je< na lađu pastir. Stoga bi se moglo uzeti, da su u okolici današnje Milne bili pastirski stanovi. Oko odcjepljenja od ne­ režiške župske crkve i inastoj© Malma, Bobovišća i Loižišća god. 1621. »radi strmoga i dugoga puta do Nerežišća, mnogobrojnog naroda na zapadu Brača i radi nekoliko naselja«. Do toga nije došlo, čini se zato, što se nisu mogli nagoditi ,gdje će biti župska crkva. U početku je pretezalo mišljenje, da to bude poljska crkvica Sv. Martina između Bobovišća i Milne. Tek god. 1646. stanovništvo se spomenutih nase­ lja sastalo i »vječnim« ugovorom utanačilo, zaslugom porodice Cerineo, da će nova župska crkva za sva tri naselja biti crkva Sv. Ma­ rije u Miini68. Interesantno je, da i danas crkva Sv. Martina i okol­ no zemljište sve do> u Bobovišku Luku pripada nerežičkom natpopu. B o r b O ' V i š ć a se u starijim ispravama obično' nazivlju Stanac Dolac, iz čega možemo zaključiti;, da je tu blio bar jedan pastirski stan ili više njih. Prema jednoj versiji, prvi su naseljenici Krstulovaći od roda Krstića, koji da su doselili preko Poljica iz bosanskoga Bobovca. Bobovlišća se od nerežiške župske crkve odvajaju s Ložišćima i Milnom god. 1646., ali sa središtem župe u Milni, koja je na moru, dok su Bobovišća udaljena oko četvrt sata od mora, gdje se u morskoj uvali kasnije razvilo naselje Bobovišća na Moru ili Luka. Nakon uporne borbe za odcjepljenje od Milne dobivaju Bobo­ višća god. 1687. kapelana, koji se od god. 1693. naziva uprav&telj (rectores), a oko god. 1750.S Ložišćima se potpunoi odvajaju od mlinarske župske crkve 68 . Iz akata o odcjepljenju izlazi, prema tvrdnji Bdbovišćaaia, da su Ložišća i Stanac Dolac imali god. 1674. skupa 220 stanovnika, a Milna. 110; zatim god. 1681. tvrde, da oba sela (Bobovišća .i Ložišća) imaju 240 stanovnika, a god. 1752. tri naselja skupa (Stanac Dolac, Ložišća i Pothume) 450 st., dok da Milna ima nešto preko 400 žitelja. L o ž i š ć a su — prema predaji — nastala od' bobovičke poro­ dice Krstuloyić^Lozić. Pošto' je jedan, dio sela nastao na suitivanskoim teritoriju, pri razgraničenju u XIX. v. doflazMo je između Suitivanjana i Lcižišoana do ozbiljnih sukoba69. Do god. 1687. veći je dio stainovnika 15

živio 'u Bobovi šćima. ali su se poslije te godine Lož'išća brže razvijala, te ih danas često zovu! Velo selo. Godine 1831. postaše u crkvenoj administraciji kapelanija, a 1909. župa, odcijepivši se od boboviške župske crkve. P o t h u m e je zaselak, udaljen po prilici tri četvrti sata od Milne, te spada pod mlinarsku crkvenu župu. Naselili su ga Marinovići iz Bobovišća. U spisima o odcjepljenju god. 1687. ne spominje se. Kasnije dolari pod imenom Humi, Pod Hume i Pothume. D r a č e v i c a 7 0 nije staro naselje. Prva porodica, koja se na­ selila i osnovaca naselje, zvala se Šimunović, a doselila se iz Poljica. Š'miunovAći su u početku zastali u predjelu Pod Nerezine, zatim su pošli u Nerežišća, a iz Nerežišća u Dračevicu. Lokalitet Pod Nerezine nalazi se južno od podnevne crte, koja vodi iz Nerežišća prema crkvici Stomorica, gdje su god. 1775. postojale ruševine stare na­ stambe porodice Šimunović, što dokazuje i latinski natpis na ovčjoj koži, koja se nalazila (god. 1775.) u pohrani kod Ivana Šimunovića pok. Mateja. Druga porodica, koja se naselila u Dračevici, zvala se Žuvić. Prema predaji, Žuvići su također Šimunovići; jednog Šimuno­ vića, koji se oženio nekom Žuvom iz Bola, prozvaše Žuvt'ćem po ženi, te njegovi nasljednici postaše Žuvići. |Prema istoj tradiciji, ione je sela došlo cd drače, kojom su doseljenici ograđivali svoje .vrtove i dvo­ rišta.- U vrijeme dolaska Šimunovića svud je po okolici bila gusta šuma. Za ostale dvije glavnije dračevičke porodice, Zorančiće i Ilice, veli naš rukopis, da su »awenticcj«. Dračevica je postala kapetanija god. 1705., a god. 1748. bilo je u mjestu samo 14 poirodica, i to pet Šimunovića, šest Žuvića, jedna Zorančića i dvije Hica. Godine 1760. bilo je u Dračevici oko 130 stanovnika. Dračevica se odcjepljuje od nerežiške župske crkve god. 1849. M u r v i c a. Kao predjel spominje se god. 1286.71, a kao naselje nastalo je od težaka, koji su obrađivali polja 'manastirska (naročito Dračevkuke), i porodice Fertilio (prije Obilinović). Kuratija za Murvicu i Planicu nalazi se u bivšoj eremitaži Dračevludi S e l c a su bila u početku pastiinsko naselje, malo selo, i potpa­ dala su pod crkvenu župu u Gornjem Humcu. Bit će da su postojala dosta rano, ali ih ne spominje ni Hranković (god. 1405.), ni Valaero (god. 1579.). Godine 1700. bilo je oko 240 stanovnika, a god. 1760.* oko 300. Od god. 1720. Selca su izložena kapelanija. Odcjep-juju se od župe u Gornjem Humcu god. 1815., ali je tek god. 1820. imenovan stalni župnik. Svoj napredak duguju Selca naročito razvitku kamenolomstva. v 72 P a v I j a su nastala oko bivše benediktinske opatije. Prvi ma­ nastir na Žalu bio je razoren sredinom XH. v. (god. 1145.), ali je oko god. 1184. novi sazidan na brijegu, na Lokvu. Kasnije, oko god. 1576., spominju se oko opatijskog beneficija opatijski eremiti sa 16

svojini porodicama. To su bili opatijski služiitelji, koji su nadzJnali beneficij, a stanovali su u bivšem manastiru. Do XVI. v. oko stare opatijske crkve osim eremita nije bilo drugog stanovništva. Najbliži stanoV.i! nalazili su se IV2 km jugozapadnije, a nazivali su ih Gornja Povija. U vrijeme opata Martinisa (1632—1653) ili nešto prije, po­ čela se naseljivati najbliža okolica. SeJo je nastalo od izbjeglica, što dob jegoše pred Turcima, u XVI. v. i XVII. v. i od doseljenih Bra­ čana, koji su se spuštali k moru iz unutrašnjosti otoka. :_Čini se, da je u Povljima omjer1 izbjeglica veći nego u zapadnim bračkim pri­ morskim naseljima. U XVII. v. (god. 1637.) spominju se porodična prezimena Knezić (Ostojić) i Vrsalovic. Knežići i Ostojaći dobjegli su na Brač poslije moorejskoga rata (1570—1573), a porijeklom su iz Bosne. Kasnije se spominje eremita Pavković-Jakovljeviić, kojega je otjerao opat MHiadineo god. 1673., zatim se spominje Hržic, »novi stanovnik«, kao svjedok god. 1688., a u jednoj parnici s^Vrsalovićima god. 1697. spominje se Litović. Povija su u početku potpadala pod crkvenu župu u Gornjem Humcu, ali su god. 1715. dobila posebnog dušobrižnika Pletikosića. Kad se • u Selcima osnovala nova župa, Povija su s Novim selom došla pod selačku župsku crkvu, od koje su se odcijepila god. 1915., aili tek od god. 1925. postoji zasebna povaljska župa. S p l i t s k a uvala služila je još u Dioklecijanovo doba kao izvozna luka za kamen. Međutim za Valierove vizitacije god. 1579. u njoj je samo 5 kuća i crkva »Ecclesia Annuntiationis' S.tae Mariae« bez upravitelja, a podređena je župniku u Škripu.73 Među tim kućama 'fe!Jt će da je jedna pripadala porodici Cerinić-Cerineo, jer natpis nad vratima veli, da je t a porodica i prije druge polovine XVI. v. imala kuću u luci74. Godine 1579. spominje Valiero u Splitskoj popa Matu Cerinića, »homo' in doc'trina Ecclca, et Granimatica pro loci qualitate ferendus.« S u m a r t i n je možda bio1 i nekada naseljen, ali sadanje naselje datira tek od početka kanđijskoga rata (god. 1645.). Ovdje su do­ seljenici našli1 porušenu crkvicu »fatta a la greca«75. Naziv Sumartin xi našem je jeziku novijega datuma (prema talij. San Martino). Inače je mjesto bilo1 poznato^ kao Vrhbrača, a tako ga mnogi Bračani i danas nazivlju. Osnovatelj je novoga naselja fratar Petar Kumbat ili Kumbatoviić, tajnik fra Pavla iz Rovinja, god. 1645. Novi naseljenici osnovaše župu, ali dotadanji vlasnik porušene crkvice, čija se jurisdikcija, prostirala do krajnjeg istoka bračkoga otoka, župnik u Gornjem Humcu, odlučno se usprotivio i protestirao. Stoga de­ kretom od god. 1693. (za uprave fratra doseljen'ika Mateja Juranovića) bi naređeno, da se sumartinski dušobrižnik ne smije potpisivati kao vicekurat, te da Vrhbračani. moraju davati desetinu svomu gornjohumčanskom župniku. Deset godina kasnije (god. 1703.) na; stoji Sumartin, da se spomenuti! dekret od god. 1693,. ukine.76
Zbornik za narodni život i oiiif-ajo 2

17

N o v o S e l o je nastalo vjerojatno u XVI. v., uglavnom od. Poljičana77. U početku je naselje potpadalo pod župu u Gornjem Huancu, ali je god. 1849. pridruženo .Selcima, pa se god. 1907. od­ cjepljuje. Pod Novo Selo potpadaju raseljene Prodole, gdje je -god. 1912. bilo 12 stanovnika (Trutamća), i zaselak Oklad. Sva ova naselja, o kojima smo: posebno govorili, navedena siu u jednom popisu iz god. 1718., koji se nalazi u sutivanskom opć. arhivu. Nabrojit ću ih poimenično. Pored mora: Sumartin, Povija, Pučišća, Postira, Splitska, Supetar, Mirca, Sutivan, Milna, Bol i Dračevluka, a u unutrašnjosti: Selca, Novo selo, Gornji Humac, Pražniee, Dol, Škrip, Donji Humac; Nerežišća (glavno mjesto), Dračevica, Pothume i Bobovišća. Brzo napredovanje primorskih naselja nije loše djelovalo samo na preostala stara manja sela bračke unutrašnjosti (Donji Humac, Škrip, Dol, Pražniee, Gornji Humac), već je utjecalo i na glavno> mjesto otoka Nerežišća, za koje Fortis god. 1774. kaže, da su se u vrijeme gusarenja vjerojatno jače isticala. »Zato su« —• veli Fortis — »i zadržala primat, jer su se u njih povukli prvaci otoka. Ali danas (god. 1774.), kada se naselja pored .morske obale mogu slo­ bodno razvijati1, Nerežišća su izgubila mnogo stanovnika, a prazne se kuće ruše na sve strane.« Za Bol veli, da je značajna! varošica, a Sutivan, Supetar i Pučišća da su velika sela, u kojima je stanov­ ništvo radišno i poslovno78. Cicarelli god. 1802. dijeli naselja u tri skupine: tere, kaštela i sela. Tere su: Milna, Bol, Nerežišća i Dol;, kaštela:-Sutivan, Supetar,"* Postira, Pučišća i Škrip; sela: Splitska, Povija, Sumartin, Bobovišća, Dračevica, Mirca, Donji Humac, Pražniee, Gornji Humac, Selca i Novo selo'. Nerežišća su još i tada bila glavno mjesto Brača. 79 Francuzi osnovaše u Supetru »Juge de pafrx«, a Austrija prenosi god. 1827. sudište i tim središte iz Nerežišća u Supetar. Organiza­ cijom dalmatinskih općina god. 1823., općinskim: središtem' postadoše: Supetar, Sutivan, Pastira, Pučišća, Milna, Bol i Nerežišća. Znači, da su osim tadanjega bračkog glavnog mjesta Nerežišća osno­ vana općinska središta jedino u naseljima pored morske obale. Tek god. 1885. podignuta! siu i Se?ca na rang općinskoga središta, a dotad su: pripadala pod pučišku općinu. God. 1870. osniva se u Supetru politička ekspozitura. U Supetru je od god. 1908. kotarsko pogla­ varstvo, a i danas; je središte bračkog kotara, te je tako od god. 1827. do danas Supetar glavno mjesto Brača. Administrativno nekoja matična mjesta potpadaju pod općinu primorskog mjesta, koje je „od njih postalo. To vrijedij za Donji Humac, Dol i Pražniee. Općinska podjela danas je ovakva (god. 1938.): Općinu Sutivan čine Sutivan i Donji Humac; općinu Milna čine Milna, Bobovišća, Ložišća, Bobovišće Luka i zaselak (Pothume; općinu Bol čine Bol i zaselak Podborje; općinu Se!*ca čine Selca, Sumartin, Novo selo i-Povija, te zaseoci Oklad, Rasotica, Nagorinac, Nakal, 18

Osritke i Podsmrčevik, nastamba Glušćević i zastirski stani Zagvozd i Nasela; općinu Puič:šća čine Pučišća, Pražnice i Gornji Humac, te pastirski stani Kruška Stupa, Šala, Brizić, Prijević i Kara­ vana ; općinu Postira čine Postira, Dol i pastirski, stami Bežmek; općinu Supetar čine Supetar, Mirca, Splitska i Škrip; općinu Nerežišća čine Nerežišća, Dračevica i Murvica, te zaseoci. Smrka, Dragovoda, Obršje, Planica i pastirski stani: Mihoj (Požeženik) i Lirica, te nastamba Dračevluka i eremitaž Blaca.
*

Dđiias, god. 1948., kotar Brač (Supetar) obuhvaća područja ovih mjesnih narodnih odbora i Bol, Ložišće, Milna, NerežiŠće, Postire, Povije, Pražnice, Pučišće, Selca, Splitska, Sumartisi, Sutivan i Šrip.80

LITERATURA I BILJEŠKE: Sohle N.: »Vorlaufiger Bericht liber die geologisch-palaentologischen. Verhaltnisse der Insel Brazza«, u Vehr. K. K. geolog. R. A., Beč, 1900, str. 185—187; Rik. Schubert: »Geologija Dalimacije«, Matica dalmatinska, Zagreb, 1909, str. 131—132; — Bor. ž. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva«, Srp. K. Akademija, Beograd, 1933, str. 248—257; — K. Abso.lon: »Bericht tiber eine naturwissenschaftliche Forschungsreise und biospeologische Erforschung der Insel Brač (Brazza)«, u Stuđien aus dem Gebrete der allgemeinen Kacrstfarschung, der Wissenschaftlichen Hohlenkunde, der Eiszeitforschung und den Nachbargebieten, Br. 16, Brno, 1942, str. 35—57. 2 Definitivni ^rezultati popisa stanovništva od 31. ožujka godine 1931. Knj. 1., Beograd, 1937, str. 8 i 80. 3< Bulić F r a n e : »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)«, u Bulletino di storia e archeologia daimata, br. 8. Split 1891, str. 117—120; — Bulić Fr.: »Ritrovamenti antichi a Bobovišće nell'Isola Brazza«, u Bullettino di arche­ ologia e storia daimata, br. 1—2. God. XXIII., Split, str. 23—30. 4 Bulić F . : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibiđ. str. 118. — šišić Ferdo: »Po­ vijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara«, Zagreb, str. 71. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske, Zagreb, 1929, str. 139; — M. Vrsalović: »Iz Bola na Vidovu goru«, separat iz Hrvatskog pla­ ninara, br.'lO, god. XXXIII, Zagreb, 1937, str. 12. 5 Ciccarelli Andrea: »Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobilta, Venezia, 1802, str. 20—21, 22—24, 35—36, 43 i u fragmentarnoj^kronici, koju je napisao Dommus de Cranchis (Hranković). g. 1405. kao natpop u Nerežišćima: »Braciae insulae descriptlo«, a štampao Ciccarelli u »Osserva­ zioni . . . .« str. 91—94. Hrankovićeve historičke podatke našao je don Andrija Ciccarelli g. 1783. kod siromašnih nasljednika Jurja Kuzmanića, koji je u XVII. v. bio župnik u Pražnicama. Godine 1421. postao je Hranković biskup u Hvaru, ali je umro iste ili početkom iduće godine (Farlatti, »Illiricum sacrum«, IV., str. 254.). 6 Bojanić Angelo: »Bol, cenni storico đescritivi«, Kopar, 1908. — Bulić Frane: »Ritrovamenti a n t i c h i . . . « , ibid., str. 29. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, ibđ., str. 137. 7 Grga Novak: »Naše more«, .'Zagreb, 1932., str. 11—12. s Bulić F r a n e : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibid., str. 117—120. — Bulić F r a n e : »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguardanti il Palazzo di Di1

19

ocleziano«, u Bullettdno, br. 1—2, XXIII., Split, 1900-, str. 18—30. — Bulić Frane: »Un monumento romano presso la chiesa Idi S. Ella nell' villaggio di Humac Inferior sull'isola Brazza«, u Bullefctimo XXVII., Split, 1914. (publi. 1916.),. str. 105—106. — Bulić Prane: »Skrovište zlatnih novaca, našasto u Nerežišćima«, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, XLIII., Split, 1920., str. 199. — Bulić Frane: »Inscrizioni inedite«, u Bullettino, Split, I. 36, V. 3, VIII. 201, X- 105, XIV. 116, XV. 100, XX 54. — A. Ciccarelli, ibid., str. 22—40. — Doimo Savo: »Ripostiglio di denari romani a Dračevica«, u Bullettino supl. 131—132", Split, 1901. — C. I. L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) III. 3102, 3105, 3106, 3107, 3108, 10110, 10114. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«, u Jadranskom dnevniku, br. 95, Split, 1938. 9 A. Bojanić, ibid. — A. Jutronić: »Oko Bola na Braču«, u Jadranskoj pošti, Split, božični broj 1930. — M. Vrsalović (Dr. V.): »Zanimivi starohrvat­ ski, natpis na Braču«, br. 202 (nastavak), Zagreb, 3. IX. 1930. Pisac tvrdi: Danas je naime po vreliraa utvrđeno, da'se je taj »grad Brač« nalazio na Bolu, i to na Glavici, gdje je u poznije doba bila »residentia comitis« i »palatium episco­ pate« i gdje se je 1185. držala narodna skupština kneza, vlastele te puka i bi­ skupa bračkoga i hvarskoga . . . Ali i bez obzira na novonađena, danas još neobjelodanjena vrela, krivo misle oni, koji tvrde, da se je »grad Brač «nalazio u unutrašnjosti otoka. — M. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«, u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 50, Split, 1932., str. 290. Pisac veli, da je prema rukopisnoj ostavštini Mateja Nižetića (1664.—1739.) »Meimoria deirAntichiita dell'Isola Braizza«, današnji Bol Urbs Braedensis Ivana Đakona.' Pisac "dalje kaže, da Matej opisuje utvrde do porušenja od Neretljana. — P. Skok: »Problem romanstva i siovenstva na našim ostrvima«, u Jadranskoj straži, br. 4. Split, 1939., str. 136—137. Pisac veli: Bol se doduše u mletačko doba razvio u jače mjesto- za trgovinu vinom, ali je istina, da -najstariji Bol nije bio n a obali, već dalje od nje, tamo gdje je danas Podborje, i da je bio zaštićen utvrđenjem na brdu, koje se zove i danas još Koštilo, od latinske riječi castellum. — A. Jutronić: »Primorska bračka naselja: Bol« u Jadranskoj straži, br. 4, 1941., str. 134—135. 10 Bulić Frane: »Trovamenti antichi a Selza dell'isola Brač u Bullettino di archeologia e storia đalmata, XXXVII., Split, 1914. (publ. 1916.), str. 105—106.. —u A. Ciccarelli, ibid., str. 25, i u pismu pjesnika Ivaniševića splitskom nadbi­ skupu Leonardu Condulmeru g. 1660., str. 101—102. —- Ivan Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima na Braču«, Split, 1934., str. 38. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici na Braču«, Brački zbornik, br. 1, Split, 1940., str. 25. n A. Ciccarelli, ibid., str. 47. —- Vj. Klaić: »Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II.«, Zagreb, 1888., str. 148. — Fran. Madirazza: »Storia e constituzione dei comuni dalmati«, Split, 1911,, str. 218. 12 A. Ciccarelli, ibid., str. 105. — Lenel: »Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria«, Strassburg, 1897., str. 21. — Codex Dipl., II., list 18, Smičiklas, Jugosl. akad. zn. i umj., Zagreb, 1904., str. 21. is Fr. Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«, Starine XIII., Zagreb, 1881., str. 197—210. — Ivan Ostojić, ibid., str. 34—35. 14 I. Ostojić, ibid., str. 43—45, 47 i 48. 15 M. Vrsalović:" »Zanimivi starohrvatski natpis na Braču«, Obzor br. 201 i 202, Zagreb, 2. i 3. rujna 1930. 3 i a Cod. Dipl. Vol. X., 1912., str. 247—248, 346, 350; — Cod. Dipl. Vol. XI., 1913., str. 214 i«3 A. Ciccarelli, ibid., fragmenti de Cranchisa—Hrankovića iz god. 1405., str. 91—94. 1 7 I. Ostojić, ibid., str. 43. i« I. Ostojić, ibid,, str. 22. 19 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Branchiae, Reformationes, lib. I., cap. XXX..' str. 97. 20 M. Vrsalović, ibid., u Obzoru, br. 201, Zagreb, 1930.

20

1427... akad. Ostolć. ibid. » . 37 I.. str.. 5. opatu Ratku) to najvećim dijelom (t. br. »Obzor«.. — A. Tu su. Ostojić. 21. Tako g. Tomus HI. j . • 40 MSHSM. . str.« u Croatia sacra.« 28 I. ibid. Ciccarelli^ Oservazioni. 50. . Ciccarelli. str. 39 A. Ciccarelli. Ciccarelli: »Historički prikaz Pučišća«. 10. 2 » A. 1579. kad se nalazio na Bolu na vijećanju . Vjesnik za arheologijiu i hi­ storiju dalmatinsku. et nuđa cum campanula«. 1932. . ov'era la Villa dello stesso nome . 282: »ser Matheus quodam Michaelis de Dubravice. et in la mazor parte col nome Nisetich«. govoreći o ruševinama crkve Sv.. . 1877. str. .. 13. ibid. Izd. ibid. 23. ibid. 1933. ibid.. Fragmneti de Granchisa—Hrankovića. str. g. Jurja Mu­ čenika. Tomus II. 42 MSHSM. zn. 32 Diversi publici deereti. se i. akad.. Split.. na obronku brda Gračišće.. 202: »actum ante portas Ecclesiae Omnium Sanctorum in villa Dubravizza et Mossulae«. Ciccarelli. 105. si facevano allora in campagna aperta presso l'estinta Villa Gradaz o nel Borovicu . Ciccarelli. Na istom-polo­ žaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgracišće«. Kadlec: »Statut i reformacije otoka Brača«. str. str. 85: »Ecclesia Omnium Sanctorum patens cuim altari nudo. 25 M. Zagreb. .: Actum Boli in Palatio Episcopatus.. Jutronić: »Apostolska vizitacija otoka Brača god. M H J S M . — I. et quasi duae partes hominum et personarum mortue sunt. 27 A.. similiter mortua etiam multa animalla dictae Insulae . Commissiones et relationes venetae. 207. Udine. str.. 51. sv. i umj. 12. 1926. 1880. Cicca­ relli. str. ibid.«.quod iam annis tribus elapsis continuo regnavit pestis in Insula predicta. — A..... str... 3i A.. 200.. Jugosl. . Zagreb. veli: »esistono ancora le poche m u r a rovinate. 91. 29 Codex Dipl. 20..« 24 M .. Dukala od 22. povratiti nekadašnji benediktinski patrimonij) 1184. 21. ibid. str. Ostojić.. Split.. Osservasioni. .. i uimj. str. Jugosl. str.. str. . Vol. Tctoius II.. zn. come la tradizione parla. ibid. str.. Zagreb. ^ 35 I. terminazioni. 33 I. str. .. 217—219. ibid. 1918. XI. ibid. 1656.ibiđ. Sier Battista 21 . loro Comizi o Consigli. 20. razvaline staroga grčkoga građa i kasnije vile (villa rustica). 1325. ibid. str.. . Rela­ tione del sindaco di Dalmatia et Albania nell'eccelentissimo senato per il magnifico messer Antonio Diedo. 85—86. .. 22. ibid. travnja g. 38: »Bunje .. Jugosl. for.. str. .. Vol.Vol. VIII. — A. Ostojić. ibid. — A. Ciccarelli. Relatione de noi Michiel Bon et Gaspare Erizzo gia sindici in Dalmatia 1559. ibid. str.. Ljubić.. Copia t r a t t a dalle informazioni -del N. Vrsalović. 19.. str... str. akad. 'ibid. et sine campana«. 4i MSHSM . str. — Lenel: ibid.: In Bol in Episcopatu. 26 Croatia sacra. str.... « . ibid. Ostojić. i umj. Historički prikaz . H. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. Zagreb. 85: »Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo patens. Ljubio. 30 A. XI.. i quali. privilegi et indulti. 97. 21: »I uspjelo mu je (t. Ciccarelli. Preveo i izdao Hrvatski skup (Pučišća). Zagreb. 1877. — K. str. Osservazioni . ibid. 34 A. 41.. godine 1462. 122. Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano sindaco in'Dalmatia et Albania 1553. Vol. dell'una nella Parrocchia di Selza alle rađici del monte Gracischia. 38 A. ibid. str. VIII. Starine XIII. — Rački. 1$—20. ... Ciccarelli: Historički prikaz. j . 218. Ciccarelli: Osservazioni. zn. .2i MSHSM. str. 56. . 12. str. 22 A. 46: » . Ostojić. str.

: fu del CI. Bullettino.. Jugosl. u t int.. 1888. — Viktor A. — O.. . ibid. Sefoastiano X.. str. str. e versato in quelle Parti ch'anco li Popoli di Bachina e Pozza. — A. . sagradio je i obdario prior Petar. Babica na Bolu: » . 85—86. et altri decreti. Split.. 347h-349. 46 A. 96—99. 1—2. Ciccarelli. Giacomo Cerineo qu. Otku­ pitelja i hrvatski puk u Dalmaciji«. Ostojić. U svom pismu dužđu. veli: » . str.): »Libro primo di diverse Ducali e Terminazioni intorno l'Armamento della Gallea della Brazza. e Craina renders! alia divozione. 47 Bojanić: »Bol. r> o Codex Dipl. Split. str. Vol. 50. r>5 Rukopisna knjiga s ispravama o odcjepljenju Sutivana od Donjega Humca i o borbama oko odcjepljenja u arhivu opč. Parrochiale. vijeku. s.. 45 44 22 . Dušin: »Glasnik heraldike«. Ciccarelli. Zuanne della Brazza. 49 A. for. e Privilegi infrascritti. str. str. str. 56 I.. e Procuratore Sindaco del 1553. 1903. 1934. Kopar. con un Rolo della stessa. ibid. . Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)«. sig. str. str. najkasnije u VIII. 1938. L'anno 1643. et ubbidienza della Serenissima Republika di Venezia. str. 52 A. 99.. str. s. data a Lešina adi 27 agosto 1512. . Croatia sacra. Sv. et atti concernenti la Carica rnedesima. 62—88. 10—13. alloggiandone anco nelle proprie case«. eđ Ecc. str. Anzolo Diedo suo Collega. 452—453 (i separat). 1909. Split. 1905.«... Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Intenđendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Mararsca. — Llbro a štampa kod I. str. nel tempo dell Sopracomitato qu. Zagreb. crkvu Sv.. 380—381: Copia de una lettera di S. e Primorje. str. 1444—148. str. Ivana. 54 :Nikola Cezari kupuje od Dobronje i njegova sina Pobrata tri zemljišta na Braču »una que est sub Mereg. 98. — Rukopisna knjiga u Arheološkom muzeju u Splitu bračkog soprakomita Jurja Mladinea (t 1651. . str. Barade. Racolti per me Giogrio Mladineo qu. Historički prikaz.sub Pocinala que est super sanctum Johannem«. list. koja je otkopana god. .. III. Marin il K. strana 37—39. ibid. Sarajevo. s. Jutronić: »Naseljavanje Poljičana i drugih Dinaraca na Braču«'.. — Prema saopćenju dra. e Brazza ad effetto di sotrarli alia tirrania e pericoli di Turchi. — Jakša Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. Villaggi finitivi verso Narenta si portassero all'isole di Lešina. A. otteni colli mezzi e iteligenza che godevo come Nationale. Zlatović: »Pranovei Države Presv. — Frane Bulić: »Ritrovamenti antichi cristiani a Lovrešćina di Postire sull'isola Brač (Brazza). Uisnoviga alia na Muruice Oclad Uecerine strane vode.. Ciccarelli. govoreći o dogođajima za kanđijskog rata. 51.. Glasnik Zemalj­ skog muzeja. Split. Osservazioni. Mr. zn. 85 i dalje. ibid.. 48. Za­ greb. e sua Simeimbrazione della Parrochia di Humazzo inferiore e Controversie corse per dichiarazione di rispetivi Confini. Paulo Cavotorta Sopraproveditor di Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premetemo di giurar feđelta con promissione reciproca di mantenersi e conservarsi li tpatti. str. 43 Alfons Pavić Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. 91—94). . 1934. — Grga Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije u novom vijeku« u Jadranskoj straži. Sebastian Zustignan ai Cavalier Proveditor general in Dalmatia. 1932. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. S... 127. Fonđazione della Sn. itercia Rasoli Sa Tehstibreg. akađ. 17. 1908.. ibid. condizioni. 51 Rukopisi i isprave kod obitelji Ivanović—Žuvić u Sutivanu. 54 Obiteljski rukopisi obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu. i umj.Giustinian fu di M.. 19—25 i br. Smičiklas. sopraeomitto«. Glasnik Geografskog društva.. Beograd. 116—117. cenni storico-đescritivi. conđucendone io medesimo con la Gallea sudetta intorno cinquencento anime in piu. Na spoljašnjoj strani naknadno je napisano: S. 21—23. Antonio. ureda u Sutivanu. 12. 48 Sanudo. unitamente al Mag. 53 Rukopis kod don Ivana Bonaccija u Jelsi. 248—249. 1938. Osservazioni . 3—4. M. 1928. Simon. Zagreb.

Za naziv Posterna misli Skok. 71 A. 58 MSHSM. — A. . R. contra A. List biskupije. 73 Croatia Sacra. luogo principale dell'lsola. 74 Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«. Vol. °o Croatia sacra'. i umj. str. 96—97: Alii 10. 6. 1921. ibid. 75 Valiero u Croatia sacra. nec non Communem.. et siguias tam publicam.. j . S. Reditus sunt đucatorum duorum. str. — P. spominje jednu crkvu Sv.. Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. Ostojić. Rad 224. ibid. • 76 Fr. str. i umj. str. str. Split.. arhivu u Sutivanu.«. Zagreb.. Osservazioni. 78. str. Zagreb. Ciccarelll. Continens omnes. D. Joanne Marangunich Parocho de Milna. Jugosl.. 56 i 86. ibid. 91. (Svojedobno crni ju je posudio pok.. Ciccaressi. akad. Conte di detta Isola. Ref. Bonaccija u Jelsi iz g. 1912. . Zagreb. Jadranski dnevnik. i XI. nec non commuiii. 89—90. 1519. 69 Različni dokumenti u opć. S. 4. primoque Rectore Ecclesie Immaculate Conceptionis Posterum beneficio MDCCLXXV. ibid. One spominju: »Eccl. -str. Lozischie et Podhume Pharens Dioces. dicti Loci Contra Ineolas Stanaz Dolaz. et andassimo alia Villa di Neresi. str. kojega su Nijemci ubili u Gornjem Humcu g. 7 2 i. 347 i 214.: Diversarum Scripturaruon Collectio seu Historia Dragevice.. andassimo a porto San Pietro delPIsola Brazza quella sera. Lozischie et Pod­ hume Pharens Diocesis. — A. 1910.ibid. 98: » . str. Monumenta Uscocch. di Luglio partissimo da Spalato.. 4. str. Jugosl. ibid. 85.. Akad. pro Ineolas Stanaz Dolaz. pašnjak. j . 1938. 48. es A . Ivannem Marangunich Parochus de Milna. 1553. 1944. str. 68 Rukopisi kod don Ivana Bonaccija: 1. ibiđ. 65 Petar Skok: »Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta«. lib. str.54.. »Eccl. . str. Horvat. 79: »Ecclesia Stae Mariae Milnari de jurept. 111—113. 20. Jug. Split. Brač«. et Homines dicti Loci. XXX.. I. et con questa provvisione de toiscotto che t r a li sacchi fossero qualche quantita di polvere fina et per artegliaria et tutta questa roba farla mandare nell'Isola Brazza ne porto di Postire e San loanni et in quei luoghi circumvicini«. 67 Crotia Sacra. et Horninibus .. 6G U vezi s crkvicom postoje tri isprave kod don I. che sono 12 miglia. str. 61 Statuta municipalia ac reformationes . Mariae de Milna«. str... ad ore 21.. III.. br. D. os MSHSM. a nekoliko i kod mene. J a d r a n s k a straža br. ove sta il Mag. ibid. et ivi dimorassimo fino a disdotto del. A"-ega"W° Juris et Facti. Cap. 5. 57 23 . 71.). str. 97—98. l 1913. Akad. i umj. 97. 5° MSHSM. 321—322. 96. Osservazioni.. Skok: »Problem romanstva i slovenstva na našim ostrvima. 72... na području Gornjega Humca god.. zn. ibid. t.. list. 1938. Mariae de Milna de Brachiae«. XXXII. Izd. 95.Jadranski dnevnik«.. che Sua Santita vogli per via d'Ancona soccorere qualla fortezza (t. Mariae de Milna Brachiae« i »Capellanum et Rectorem S. VoL X. Vol. Martina. zn. quam privatas notas circa erectiones „•đuarurn Ecclesiarum ibi existentium.. 132—133. Split. 1579. Allegatio Juris et Facti Pro A. . 99.. da je od latinske riječi pastura. 1939. 1936. Ciccarelli. Izd. Obligatio nulle«. — Ivan Babarović: »Monografija svećenika Nikole šimunovića«. Split. zn. illorum de Natalibus cavat per Obitum N.Codex Dipl. Splicica. Osservaizioni/'ibid. 217. 70 Rukopiiisna knjiga kod obitelji žuvič u Dračevici.. La m'attina prossima montassimo a cavallo. Klis) con biseotti et legumi per il viver di soldati.. R. 131—132. 136—138. Autore Reverendo Nicolao Simunovich cappellano. 217. Osservazioni. 64 Codex Dipl. ibid.. br..orum. župnik don Kuzma šimunović. Pars I. str. 2. Ciccarelli. detto mese« (god. str. ibid.

istog zakona pro­ glasio je zakoin o adminaistrativno-teiriitoirijalnoj podjeli N. tenminationi. 1656. Hrvatske na temelju čl. Fortis: »Viaggio in Dalmaizia«. 80 Predsjedništvo Prezidijuma Sabora N. . ibid. 79 A.broj 3. Osservazioni. od 9. Zakona o Frezidijumu Sabora N. točke 7. II. siječnja 1947.«.. U.. 104—105. koji je donio Sabor N. 1949.. 1574. Hrvatske. a u vezi čl. . Udine. Coimmunita della Braizza.. Zagreb. R.. . R. Vol. . Narodne novine br.. str. Venezia.. str. R.. Hrvatske 1 čl. R. točke 6. che ne capo superiore di essa haveva con assenso di quei fedeli nostri . IV. accomodate 40 case di đetti Uschochi ..77 Diversi publici decreti. 184—185. 1774. Hrvatske od 22. R. 23. 74. 13. privilegi et indulti a favor della Magnif. Hrvatske.: « . Ciccarelli. dulkala od g. 7. 5. di voler accomođar un numero di Uschochi-su quel isola nostra . str. ^ 78 A. 126. str. 24 . Ustava N.

Masarić. Pod Dolac. siječnja g. Vidošević. Probrasić. Sibrtolović. Diriivodiljić.' de Gandelli. Gramačić. Retušić. Barbae. Restovića. Zurvainić. Živić.). Borsatić. de Fumati. Sukeila. Bairbirić. Basarić. Malovanić.. 1574. Ceriniić. Mišina Banda. Popis vlasnika pašnjaka. de Martinis. naslj. Bunić. VavY:čić. Karifaić. Pueđović. Dukinović. Ukupnp 306 popisanih. S'iniovie. Banda. Marangun'ć. Benković. Miečević.. a djelomice na podnožju brda Gorice.DRUGI DIO P O D R I J E T L O STANOVNIŠTVA BRAČA NEREŽIŠĆA Mjesto leži djelomice na pristranim. Benković. Čimatorija. Jerčić.. u Neffiežčšćinia. Glusić. Dragičević Dragoze'tović. Pobraoić. Belovnina. Donja Strana. Gornji Dvori i. de Tomasi. Forense. jer se ista prezimena spominju. (Bolančić?). Lampavčić. Livačić. Kapsra.ć. Grascvić. po više puta. Ačeras. Križ. Šiittv&im.Mare. Domazević. Glafoerić. Grasović. Botnjem Humcu i Supetru 1 LLurnadović. Vidll'ć. Stojić. Filisić. Obelinović. Pekasović. Cvitković. Deflorio. Strane brda prema sjeveru spuštaju se u Nerežiško polje. Kraljić. Luoković. Cerinić. Basatić.. Popis pučana. Levirić Milat. Kazmanić. Benoević. Vukeljić. Letnić. Kraj Sv. Bravčić Drivodilfć. Poljiicanin (ima više porodica). Noniilić (SkocmiMlć?). 1589. Zambotić. Grižica. Krstulović. Barišin Frane iz Splita. Kuljić Barbić. Petrachi. Susalović. Jerčić. Vi'lić. Stipčivić (Stipčević). Bafoiblonovića kuće. Bosnačić. Lunardović. Rupčić. Ivanović (3 porod. koja su dobivali sci 26. Kralj. Bonaeić.. Kirstulović. Lukinović. na narežiškom zemljištu g. 25 . Get. Bolamić.2 PhitiippfL. Osim GorL'ce poznatiji su dijelovi mjesta: Gornja Strana. Kovasić. Lalinović. Viđoš. Tironli. Pelegr^nić. Stagauria' (?). Avancanie. Franieev : e. Barsetić. Fauro (Favro). Ružić.

Nikola Karašić. Detrico. Ivan Milovanić. Toma Krstulović. Nikola Krstulović Toniin. Stefan Vidoševićj" Stefan Radmilić. njegov brat Stefan. Nikola Guić Matijev. Stefam Marangunić. Grgur Jurjević. Luka Bonačić pk. Luka Bonačić pk. Šimun Krstulović. Ivan Mećavić. mistro. njegov brat Juraj i brat Marko. mistro Nikola Tironi. Nadali. Matul Avancanić. Buna iz Sutivana. Nikola Marangunić. Ivan Marangunić. Juraj Petricio Markov. Nikola: Kreljić (Kraljić). Bernarđin Cerinić. Luke. Petar Bonačić Matijev. Juraj Bonačić. Lonard Bonačić pk. Frane Barbirić. Juraj Bonačić Markov. Jakov Marangunić Petrov. Šimun Gunić. Tome. Vičenco CerinSi'ć |Petrov. Nikola Bonačić. Nikola Linardović. Ivan Cerinić. Frane Dubravčić pk. Jakov Forenze-. Ante. Nikola Ce­ rinić Jurjev. Stefan Karmić. 26 . mistroi Nikola Dubravčić. Juraj Milovanić. Ivan Plazinović. Petar Vidošević. Jakov Pobratić. mistro Ivan Dubravčić. miistro Ivan Tironi pk. Anton Milovančić. Stefan Sfirčić.!mfunović. Ivan Livačić. Ivan Bonačić pk. Ivan Gunić Nikolin. Nikola Obiliinović. Petar Bosnačić. Frane Cerinić. Ivan Bonačić. Nikola Janković. Juraj Naranuca (?). Jerolima. Marin Cerinić Nikolin. Jakov Marangunić. Šime. Ivan Krstulović. Nikole. Juraj Livačić. Juraj Ćija^ić. 1625. Fervaća (?) Cerinić. Ivan Pobratić. Nikola Bonačić. Šimun Grasović. Nikola Sirotkoviić. Stefan Cerinić Jurjev. Nikola Bezmalinović. Petar Garofilić. Jakov Baćulić. Luke. Matio Bilovinović. Frane Dubravčić Jurjev. Ivanović. njegov sin Matio. Jakov Avancanić. Frane Restovikuić (?). Mihovlil Mazalić. Ivan Svirčić. G a l e o t t i di N e r e s i 3 Jakov Toniba. Jerolim Š. Ante. njegov brat Petar. Jerolim Gbiiinović. Marin Cerinić Jurjev. Ivan Radmilić. Stefan Bonačić pk. Filip Manrtinović. Luke. Nikola Lunardović. Ivana. Petar Pberelič'ć (?).Zuvanić. Ivan Franičević. Nikola Kraljić. Petiitio. Juraj Grego. Arnerio1 Karašić. Matio Živić. Bbžo Babić. Radoević. Stefan iz Pelješca (Sabiončelo). Paofo Obiliinović. Ivan Lunardović. Matio Jadričić. njegov brat Toma. Juraj Gojnić. Ivan Dubravčić. OPopIs (pučana) u v©zi s regruracijom za bračku galiju. Petar Masarić. Ivan Kavašić (Karašić?). Juraj Dubravčić. Ivan Ceri'inić. Ivan Bosnačić Petrov. misitro Jerolim Grasoviić. Luke. Jerolim Bonačić. misitro Juraj Dubravčić. Ivan Krišćan. Stefan Cerinić. njegov brat Frane. Pavao Mairiinčič. Nikola Šimunović. Petra. Frane Guić. Jerolini Petricijo pk. njegov brat JPetar. Petar Bonačić pk. njegov brait Stefan. njegov sinčić Frane. Toma Ce­ rinić Petrov* Jerolim Avancanić. Frane Grasović. Petar Rašanić. Valerij Cerinić. Juća. Nikoga Kuzmić. Juraj Franičevfrć. Toma Pekasović. 'Marko: Livačić. Marko Kuzmanin. njegov otac Juraj. Marin Obilinović pk. Ivan Gunić pk. Jakšić. Nikola Bonačić pk. Petar GrasoVić. Ivan Krstulović Jurjev.g. Ivan Garofolić. Stef anin Kraljić. Petar Bonačić Markov. Jurja. Luka Dasenčić. Luka Bonačić pk. Grgur Nosković.

> 1659: Maderni. Filiplć. Berošević iz Brela. Dubravčić alias Marchiel. Kvarantinović. Berošević. pop Stipanović. Bariiić iz Bobovišća. Craigi. Daničić. Forensd iz Bola. Kuzmina. Dasenčić. Marangunić rečeni Gore. Stefan Sfirčić. Koigačević. konkubina Svirčić. Ivan Janković. Retundić. Retundo. Lukšić iz Suitllvana. Kovačević iz Starigrada. Kučić. Janković. Iz popisa. Nigojević. 1625. Žuvič. Maričević. Zembov. Marko Šimunović. Nikola Ivanović. Anton Drlivodiljić. Berčić iz Bola. 1657: Zorančić. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih knjiga 11 NerežišćDma i naseljima nerežiške župe 1655: Kapelan Ančić. Pl'astieević iz Brela. comes Alvise Dodo. Kurčev. Filippi. Kargoivić iz Hvara. magistri Obilinović. Jerolim jPetricio. Graaoević iz Kaštela. Antpn Drivodilić. Petar Mratinčić. Sabićin. Dumaneo iz Splita. . Žuvić iz Dracevice. Grgur Npsković. mistro' Ivan Sitipanov!:ć. Linardović. konkubina Nego&ić.Petar Bakulić. Fantović. Fiurentinović. njegov brat Matk>>. Radosavljević iz Tučepa. comes Pizzamano. Gučev »overo« Hananić. Milovanić. Petar Satičević. njegov brat Nikola. natpop Cerineo. Toma Penđesić. Šćapanović. Kevešić. Bonačić iz Milne. Jakov Baćulin. Kovačev iz Starigrada. Franc Tironi. Maričević alias Stipanović. 1658: Martić. Jakšić iz Donjega Hume a. za »schiera reale« god. Marinović iz Omiša. Petričevie. Martinić. Garafulić. Martini. Nižete o iz Bola. Benkovie. Poloitović. MirkoVić. konkubinaKupičić. Živić. Ivan Ruidić (?). Mihojev. Maroi. . Ivan Marangunić. Obilinović. Šimunović. Mairijanović. Dragičević. Živić alias Selčanović. ilegit. njegov brat Jakov. 27 . Cvitanić. MainchieiM. Marangunić. Balarinova iz Supetra. Mazalić. Tfomba. Martinis. Kraljić. Jerčić. Zuveteo. Haraišić. Polotov. Grasović. mistro Corumelli. Fantov. Martinović iz Slimena. Ivam Aritičević. 'ilegit. šimunović iz Dracevice. Franičić. NigiSević. Očito se ovaj1 popis1 ne odnosi samo na Nerežišća. Martinović iz Slimena. Machieni iz Venecije. canceliere Boldu. Ivan Satičević. mistro Satićo Sartor. Justmiea iz Venecije. Petritk>. Barbirić. Ivan Ružić. Tomađeli. Ljubetić iz Sutivama. Anton Maram'gunić. Querdn Dubravčić. Nadali iz Sutivana. Prikačić. Cerinić. u NerežiiĆBna4 Jakov Pelišćanin. Milović. nego1 i na zapadna naselja. Radmiliie. Franulić. 1656: konkubina Viiđaković. Ivan Marinović. Daničić alias Hairašić. Krstulov iz Ložišća. Jurić. Grguričić iz Pučišća. Vlahović. Jurjević. Orsola Antićeva. Avancanić. Retundić. Cvitanovdć.

»filius spurius« Simoneitti. Madja iz Pelješca (da Sabdoncelio). Blaca. Kap aro vic iz Korčule. Krsitulović lieti Bradaši'ć.: Fero. Magrešić. magister Bonačić alias Filipić.: Grgurić.. Roso iz Rogoznilce (nasitanjinie u Muirvici). Martinić iz Pražnica. Negreti-iz Venecije. 1664: Cvitanić. Petričević iz Visa. Boguljić. konkubina Tomić. Benedeti iz Krete. Mabijević iz. fegi't. Bagelić. Marin PeHišćandm. Petković iz Bola. Barišić iz Kctišine. Muhjić. Bersatie. Štipano vic seu Maričević. šantić iz Škripa. Boljić. 1673: Cvitić dz Bola. Filipvć. Bertičević iz Miraca. Jerčić. Janković. Matošević. Lalinović. Jurjević. monahinja Dominika iz Pustinje. majka Vidoveva sa Stevanom !iiz Ma­ karske. konkubina Andriijević. Vlahov aliais Forense. Kenijac. Dragičević iz Donjega Humca. Perišić. Suljanović iz Poljica. Vuč'ć. Mekjavić iz Bola. Mdlovančić. Rogozničić. Lovretov iz Bobovišća. Petrović/ Rendić. Svatftalović. Simon Oagglievich Presb.: konkub'na Ljub'ć Lauirić alias Dragi čević. Marrčić. pop Milunović iz Slimena. Dasenčić. Krstinić iz Hvara. Cestari: iz Venecije. Krstulović. Barbirimuis. 1663: Bartinelii'. Gore. 28 . Koljaitić. 1674. Fiuiremtinović alias Jerčić. Pendić iz Krajine. Karuimuzić. Sutorić fe Postira. Marinović iz Bobovišća. Plivatović iz Jelse. Saibičević. Živić alias Kenijac. Stipanić iz Omiša. 1668: Bonjoto iz Venecije. 1672: Svetinović. [Piroman iz Hvara. Bomarjanović. Bučić. pop Nadal. Dorica. Pragrić iz Zaostroga (nastanjen u Nerežišćima). 1666: Mihovilović iz Pražnica. Michieli. Corner. Čaljević. Fe-uro. pop Radićević iz Donjega Humca. Jakš : ć. Forensis^ Grgurović alias. ' 1661: Petričević iz Brela. 1665. Kuzmić. Vlaliović alias Marelić. ilegit. Kavančević iz Šibenika. ilegt. Šćapanović alias Semlović. Spudičević. Anić iz Omiša. 1667: Bakić. Jurković. Zuanić. Rendić iz Supetra. 1669. pop Tironi. Perišić. Kevečić alias Bosnačić. PuđišeMć iz Škripa. konkubina Simoneti. Kozumel. klerik Maltijević iz Blaca. 1670. Guudencij. Skaramuce. Feri. Skarmić. "Vlaliović. Gaspeirini (de Signago Villa Nogaro). Sabicio.1660: Buljević iz Brela. Mihovilović.: Cvitanić seu Poilotović. Žigez. Anić iz Bola. Kuščević. Pekaisović. Vulasinović iz Sutivana. Beroš iz Brela. comes Balbi. Jerković. Restoević. Jakić. comes. 1662: Slikanović. Krsitulović iz Ložisća. Cvitanov. Radmilić iz Milne. IHiricius. Grgurević.. Tomić iz Bola. Grasi. Bersatić iz Supetra. Harašić seu Benčić. . Petritij. Gojdć iz Pražnica. ilegit. Jutrinjić alias Jerčić. Feirro. 1671: Perkačić. Lukini-Obilinović. Pelicev> Kar~ diičić iz Roi^oznice. "Pavešić iz Sp r ita. Bosnačić.

B e r o š 1 porodica. Među pučanima bračke galije iz Nerežišća naveden je god. U nerežiškoj matici javlja se od god. kao Avancanic i pod tim imenom dolaze do najnovijeg doba. a jedan god. te g. Kaiajure. 4. spominje se Paolo Balarin notarius publiciis. U popisu nerežiškoga * novog stanovništva od god. Prvi je na početku XVIII. 1747. nalaze se braća Beroš pk. Čini se.. 1695. Gargu­ rević . ka(Q: Babković. U Supetru je god.'Kaštelinac. 1695. Nadimak ozna. kao Bezmaiin. 1779. a 1827. inače. 1788.. Inače dolazi pokadšto u matici kao Baukovi©. Čini se. koje je dobjegio na Brač pred Turcima posli­ je g. 1787. kao kum iz Supeitra. 1747. 1668. kapetan Gargurević. 1625. kum Gairgurević god. matici krštenih god.. Mattule i Giacomo Avanzanich. i'dalje..popisu novog stanov­ ništva 6 ) od g. 1680. Grenfuter. iz Nerežišća g. 1574. A v a n c a n i c (nadimak: Matulović) 1 porodica. U .. Tako i u popisu pučana od g. vU 'bolskoj maltici zabilježen je kum A. kao Bezmainnović alias J u r č e v i ć . i 1794. 1645. nalaze se braća Baković pdk. Jedna ženska Balarini spominje se u župskim knjigama god. U ispravama XVIII. 1664. 3.iz B r e l a . U matici god. Supetar). Dnnus S'imon Balarin. Lacndver. kao Berošević s napomenom. kad'se" Baković iz Murvica oženio s nekom Frainuliićevom. ponekada s napomenem: iz Planice. 1625. da su pripadali među privilegirane porodice. 1656. Luke i Ivan Baković. Sutivan. (Prvi se put javlja Baković u nerežiškoj' matici krštenih' g.: Gerolamo. 1655. a u Dračevluci (Murviee) g. i među pučanima bračke galije god.Sadanje porođiioe5 1. B a l a r i n (nadimak Grašević) 2 porodice. 1825. god. Spominju se odmah u početku matice god. i kasnije: Balarin-Grasi. v.detto Guja. Donji Humac. došao kao bačvar u Donji Humac iz S p 1 i t a.6 6. 1789:. Kotleučić) 12 porodica. Malić. U Jurcima (Podsmrečevik) danas su svi Bezmalinovići. (za teritorij Nerežišća. 1798. 1755. B e z m a 1 i n o v i ć (nadimak: . 1762. Anton Balarin proeuratore del popolo. Bezmalinović alias Grgurević. Ni­ kola Bezmali'nović. U nerežiškoj matici g.. čuje porijeklo doseljenika. 1604. 2.više Grgurevića: god. Čini se. da su pripadali među privilegirane. Kasnije dolazi u župskim knjigama nekoliko puta kao Berošević. v. U nerežiškoj. 1669.. kao Bezamlinovi©-Dorić. Tramiuntanić Knez) 10 porodica. često kao Beiroš. U župskim je knjigama zabilježeno.A n đ r e u z z i (nadimak: Furlan) 3 porodice. kum. i 1658. 1791. kapetana Matija i Juraji Beroš. 5. Grguričić. B a k o v i ć (nadimci: Inamorant. da su Bakovići došli u početku u Murvicu. Kasnije nekoliko* puta do novijeg doba kao kum se spominje god. 29 .

B u z o l i ć 1 porodica. C v i t a n i c (nadimak: Baka) 7 porodica. 8. Dasenčić iz Nerežišća. (kum) redovito kao Boldović. inače. Spominje se gotovo od početka matice krštemih. 1823. da su Dragiičevići porijeklom iz D o n j e g a H u m c a. (za teritorij Nerežišća. 1656. 1657. 1773.. Prč) 7 porodica. Kao De Filipis prvi put u matici god. Veselica) 7 porodica.. 1657. vjenčan u Nerežišćima god. 1782. ali ga nema među meorežišklm puča­ nima bračke galije god. spominje se kao* kum. Svetinović se spominje na Šolti god. 1754. 1657... 1625. 1776. — Prema tra­ diciji doselili su se iz Bcsne. 1810 Brešković iz Nerežišća. god. 1615.) do god. B r e š k o v i ć (nadimci: Su ja. spominje se Pietro Cvitanich god..). god. kao kum iz Supetra. preko Poljica kao' FiHDOvići. 1538. 1764. 1662.. — (Generalić je pori­ jeklom iz Poljica). Čini se. 1436.. Bezmalinovići su porijeklom iz Novoga. Mujić. iz B o l a . 1766. ali s napomenom god. Čove. 1765. sela. 1777.7.zabilježen je nekoliko' puta oko god. Porijeklom iz Gabele. starlimom su vjerojatno iz Poljica. (kum). god. god. Godine 1662. U početku matice god. 1698. Ovo je prezime navedemo u popi'su bračkoga plemstva god. Spo­ minje se u matici od god.. Iz M i l n e . Nekoliko^ puta dolazi u maticama i kao Rcdlović (1719—1724) ili Bodović (god. 1665. D a s e n č i ć 1 porodica. (god. ali nalazim u popisu pučana bračke galije god.. D e f i 1 i p i s 5 porodica. pop Polotović (kum) god. Godine 1786. kao Cvitanov. Polotov 1659. Donji Humac. CvitanićSvetinčić. 1682. Porijeklo nepoznato. 1674.. a god. Polotović (kum) god. 1688. god. U bolskoj: matici spominje se. — Prvi se spomi­ nje Juraj god. prema obiteljskim bilješkama. Polotović junior god. 1726. Prezi­ me se malaizi u popisu7 bračkog plemstva od god. 1660. (kum) Cvitanic seu Polotović. Sutivan i Supetar). 13. 1655. (kum) Cvitanic alias Generalić. 1625. Porodica Cviitanić zabilježena je u popisu bračkog plemstva god. u Dračevluci. Spornimje se od po­ četka matice god. kao> difensor comun. god'. 1930. 1657. 1727. 1574. gotovo od počeitka matice (god. Ovo prezime dolazi u popčsu pučana god. odnosno latiniKiranc Filipis. Prezime nastalo od plemićkog dodatka d e i Filipi. Jedan se Dragičević krsti u 30 . kasnije uvijek Cvitanic. D r a g i č e v f i i ć (nadimci: Cumeta. 9. (kum) iz Milne. U postirskoj matici spominje se god. i 1679.. Svetinčić se često spo­ minje. Pop Generalić . 12. 1574. 11. 1807. i dalje (nobilis: 1797.).). 10. 1762. zabilježen je magistri Dasenčić. od god. B o 1 d O1 v i ć' 1 porodica. Ovog prezimena nema w popisu pucama na Braču od god. Jedan je Brešković zabilježen u merežiškoj matici s napo­ menom: iz Murvice. kao Brezcovich i Breseovich. Plemićka porodica.

1763. God. Godine 1692. Dubravčić alias Marcbieli. spominje se Dubravčić iz Obršja. u pučiškoj g. Prč) 3 porodice. 1635. 1588. Vjerojatno starinom iz Poljica. Vjenčan u Nerežišćima god. U Ostoj. g.. i 1806. 16. .. ali god. a u Postirama god.) Fertilić918. Godine 1670. D r a g n i ć (nadimci: Bračolie. god.. 1574. 1776. God. Ovoga prezimžna nema u popisu pučana od g.. kao Filipović10. Jedan se Dragnić spominje god. Dragnića nema u popilsiu pučana god.. 14. Češće dolazi "u matici to prezime od god. Godine 1728. 1700. U anagrafi od god. 1668.. 1816. 1790. Dubrav­ čić sive Kuščević. kao Dragičević sive Soltan. 1711. Dubravčić. Buble. 1579. Spominje se odmah u početku matice kao kum god. 1850. E t e r o v i ć—G a 1 o v i ć 1 porodica iz D o n j e g a H u in­ ča. — Porijeklo nepoznato'. Ekterović alias Janković. F i L i p p i (nadimak Kbrder) 1 porodica. 1700. 1637. 1497. 1811. 1802. Tićica) 17 porodica. spominje se Dragičević alias Laurie. 31 . u Nerež'išćima je zabilježen kapelan Silvio. god. i to svaki put s napomenom: iz Nerežišća. god. Ektorović). a g. U spjevu Jerolima Kavanjina (oko. god. Dubravčić alias Kušćević. i to nekolicina kao »mistri«. u prazničkoj g. g. zabilježen je Dragičević s napomenom: iz " D o n j e g a H u m e a. 1607. i dalje. Fertili kao kum. Dragnića je bilo i u (ŠlkiT(ipu' — prema župskim knjigama — od po­ četka škripske matice god. i 1766. 1806. 1814. 1684. Dubravčić je isto što i prezime Silvio: braća PavaO' i Grgur Sil­ vio osnovali su eremitažu Silvio god.'ćevoj knjizi o Povliima god. 1814. 1655. spominje se Pietro Fertilio lanibaseiatoir di popolo8.. 1684. 1708. 1803.. U ma­ tici se spominje od god. 1731. a tako isto 1724. de Philippi. F e r t i l ' i ' o 2 porodice od Obilinovitća! (vidi Obilinović!). g. ponekada s nadimcima ili dvostrukim prezime: nam: god. Po nekima. 1823. 1705. 1799. zabilježen je Dragnić alias Buzolić. U nerežiškoj matici krštenih spominje se odmah u početku matice g. 1716. g. g. Branković. Dubravčić u Dračeviei. Philippi. Dragičević alias Stipinović. i g. i 1820. 1656. D u b r a v č i ć (nadimci: Ku'kočin. 1883. i često dalje. u starijoj matici. do oko god. Fešte.. kao Dragnić sive Bračvić. 1663. Eremitaža Siivio1 naziva se god. 1770. 1689. 1632.: Silvio alias Dubravčić. i 1718. ali se nalazi u popisu (pučana) u vezi s brač­ kom galijom god. kao Dubravčić— Mišćanić.. spominje se u spisima »official Draghnich«. 1579. 1689. * 1736. (Galović se spominje u Nerežišćima god. 1787. 1706..a god. pop Philippi. Fertiglio. 1574. magistri Fertilio. g. 1625. 1625. a ni u popisu1 pučana bračke galije god. 15. 1658.^ u Smrki. 1706. god. dalje: god. Drag­ nić alias Darpić's napomenom: iz Škripa. Menčevi. 1793. g. 17.Nerežišćima tek god. a god. U bolskoj matici zabilježen je god.

Momić. kum u Milni god. F o r e n s e (nadimak Vlahović) 2 porodice. g. 22. i to prigodom udaje neke Karidilčićeve iz R o g o z n i c e za Jakova Pragrića. s i n o v i ć (nadimak: Sladič) 1 porodica. 1579. bračkoga plemstva god. G a r d i l č i ć (nadimci: Murlak.. Samo Vlahović g. Konte. 1492. u Murvici. Kao Franulich ili Stranulliich porodica je zabilježena u popiisu. Kordičić. g. kasnije često: g. u župskim nerežiškim knjigama. g. Filippis. Porijeklo vjerojatno iz Poljiea. Diškul. 1820. 1775. 1657. 1669. Vlahov alias Forense. 1657. Kraljević. Godine 1829. prvi oženjen god. Pušić. 32 . kao Kardijčić. Kardilčić. 1665. koji SUJ zabilježeni u pučiškim župskim knjigama. F r a n u i i ć (nadimci:" Graje. Garofulin. U nenežiškcm popisu novoga stanovništva od god. U nerežiškoj matici: dolazi gotovo odmah u početku g. Pučišćima se spominje god. Možda :ima veze s gornjim prezime­ nom g. 1707. 1662. u Nerežišćima 3 „plemićke porodice Obaljević ili Franuiić. 1788. 1625.. god. 1804. također god. Baje. Gardilčić—Blažević. 1659. 1625.. 1795. Vlahović—Forense. G a s t o v i ć (nadimak: Kič) 2 porodice iz S r i n j f n a . a tako i1 dalje. U. a također i među nerežiškirn pučanima bračke galije god. 1574. Prezime dolazi u matici god. i dalje često'. 24. Puška. 1747. Kopač) 7 porodica. 1801. Franuiić detto Obilinović. G a r a f u l i ć (riad'mci: Čavata. 1574. Forensis.—1805. Gla. a Vulahović god. Spominje se u naj­ starijoj postojećoj matici krštenih u Nerežišćima od početka god. 1606. Spominje se u matici od god. Felippi i philippovicli. nobilis Filippi. 1656. 1788. 1797. kao' magister u Dragovod:1. alise spominje među pučanima bračke galije god. Kao Filippi i Filip­ pis spominje se u popisu plemića god. 1799. i 1668. 21. 1799. U sutivanskoj matici zabilježen je Filippi g. kao brački plemić spominje se Nikola FJippi god. U prazničkoj matici zabilježen g. s napomenom: iz Nerežišća. 1659. 1710. 1657. U svojoj knjizi. 1802. 1657. 1893. Karđiši'ć ii god. Forensic iz Ne­ režišća. kao Gairofulić. koji se bio tad doselio'-u Nerežišća. o Povljima Ostojić10 spominje g. 23.19. Forerisis alias Vlahović. 1720. god. 20.. Danac sive Kardišić iz RogO'zni'ce. porijeklom iz S p l i t a . i 1791. O v o se prezime nalazi u popisu pučana god'. Forense iz Krajine. Vulin. magistri FJlippi... 1757. kao Garofolić. zabilježen je Jural. U ispravama dolazi kao: Filippi. (kao kum) iz B o l a : Foremziis. g. i 1731. Kardičić.. Ovog prezimena neima u popisu pučana god. 1670. Strigo) 18 porodica. a g. u nerežiškiim župskim knjigama dolazi od početka matice god. 1651. Mudri) 9 porodica. g. NadaiKn. To se pre­ zime spominje tek godi.

H a r a š i ć (nadimci: Bura.. a u prazničkoj. U milnarskoj. 1669. natpop Harašić. U nerežiškoj matici dolazi od početka (god.. g. 1625. J a k š i ć (nadimak: Žuvić) -2 porodice. pop Harašić. g. Harašić seu Benčić. 1798. 1760. Surko.7 27. zabilježen je Krstulović g. ii među pučanima u vezi s regrutacijom za bračku galiju '.). 1579. god. Prema. i t. Gabre. g. doselili u XV. 1671. 1669.11 26. 1625.). da se nerežiška poirodiica Harašić— Filipi prima među poljičko plemstvo.. U matici je prezime gotovo1 od početka (kum) god.).akle je. 1763. 1779. 31. god.. Paroleta) 2 porodice. Daničić alias Harašić.. (kum) Kevesić—Lalinović. 1774.25. 1789. 1715. 1659. t . 1805. 1656. U sutivanskoj matici spominje se g. i 1674. zabilježen je kao Jakić. prvi je put spomenut u župskim knjigama kao kum god. Harašić—Lalinović. god. s napomenom: iz Nerežišća. u vezi s biranjem povaljskog opata kao Jakšić ili Jakovljić. Ovo se prezime spominje god. Ovo se prezime spominje u popisu nereži'škiih pučana (koji su primali sol) god. Bučić sive Daničić. g.. samo Daničić g. 1720. K e v e s i ć 4 porodice. 1656. 1574. Prezime se nalazi u popisu pučana bračke galije g. vrlo se često spominje Kevesdć alias Bosnačić fcg. iz I m o t s k o g a . i 1804. Prezime Bosnačić nalazi se i u popisu pučana god. u prazničkoj g. 1657. Isto se prezime nalazi i . uvijek s napomenom: iz NerežJšća. Arnirović. U župskim knjigama: god. K r s t u l o v i ć (madimci: Marcelović.. Harašić sive Daničić i Bučić sive Marčelić. se matici spominje Janković god. dolazi ponekađa i samo Bosinačić (na pr. i 1705. veli' se. U nerežiškim župskim * knjigama od god. i 1660. god. kao Karašić. 1717. . J a n k o v i ć (nadimci: Poteštat. 1807. Harašić—Gučević. u boboviškoj g. 29.1667. Krstulov iz Ložišća. Porijeklom iz B o s n e . i 1663. 1769. bez napomene. 1657. d.). v. J u r u n 2 porodice. 1665. 1761. i u popisu pučana bračke galije god. 1745. g.u popisu brač­ koga plemstva od god. 1657. Spominje se od početka matice (g. na pr. 1625. nepotvrđenoj tradiciji doselili na Brač iz B o s n e od roda Krstića iz Bobovoa. nekoliko puta. nekoliko puta s napomenom: iz Bobovišća. 1670. Daničić. i dalje. i to 6 plemićkih poro­ dica iz Donjega Humca 10 . iz S e 1 cL C cl« 30. 1797. dolazi1 kao Krstulović »lieti« Bradašiić. 1795. od.Zbornik za narodni život i običaje 3 33 . 1668. 28. 1668. U jednoj poljičkoj povelji od god. 1667. Mornar) 5 porodica. dalje dolazi) više puta kao Harašić alias. g. Prema tradiciji pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. i. Guđulin) 13 porodica... 1658. Prezi­ me se nalazi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. g. i 1799. 1574. U nerežiškoji matici kao Jašić od god. 1673. J u r i š i ć (nadimak: Gluhi) 2 porodice. Prema predaji'. god. 1665. s napome­ nom: iz Donjega Humca.

1791. da su K. Kušćević se spominje više puta. U nerežiškim župskim knjigama ovo prezime dolazi često od samog početka sačuvane matice god. te se prezime.7 Čini se. U postirskaj matici g. 1756. 1699. Bobovišća) potpadali pod Nerežišća. Visalo) 5 po­ rodica. Boban. 1607. da. Perjević.. Barbirić alias Kušćić.. Kao Smrtić dolazi. od g. u pučiškion god. 1773. Noćina. (Vidi Fertilio!). i to kao Nigoević i Nigojević. 2 porodice. i 1735.. Špadir.. iz D i k 1 i ć a-Poljica. 1675. U Murviciii se spominje Kuzmianić oko god. 1658. U popisu bračkoga plemstva 7 od g. Berica. 35. . N i g o e v i ć (nadimci: Smrtić. i ito svaki put s napomenom: iz Nerežišća. da su pori­ jeklom. ali su tada i stanovnici zapaiđnih naselja (Ložišća. samo Mirković g.. K u š ć i ć (nadimci:: Dedekalo.) i 1762. 1721. 1574. 36. kao Kušćić »o« Mihačić.. Prema pričanju Gbršljana. K u z m a n i ć (nadimci: Fulminant. a g~ 34 . 33.u matičnim. K u š ć e v i ć (nadimci:" PeMve.). 1736. 1668. 3 poro­ dice. Mislim.god. g. jz O b r š j a . dolaze kao Ni­ goević i kao Nigojevčić. u matici nekoliko puta Đubravčić sive ili alias Kušćević (na pr. Nigoeviić seu Mirković. U nerežiškim župskiim knjigama: g. udala se u Nerežišćima neka Martinićeva iz jPražnica. 1625. (kum) i dalje. 1656. do 1671. kao Lukin Obilinović. Kumpar) 2 porodice. g. su neki iz P u č i š ć a (god. Martinioa nema u starim nerežiškim popiscma bračkih pučana (g. 1625. Puja. (u knji­ zi vjenčanih) Dubravčić alias Kušćević. također s napomenom: iz Nerežišća u sutivanskoj matici g. 1687. 1666. Jedan Kušćić iz P r a z ­ n i c a oženio se u NerežišćJm. 1650. 1679.. Obilinović vulgo Mariiijianović. Kušćići su bračka plemićka porodica. kao Martini. 1704. čini se. v. iz P r a ž n i c a . i dalje 1671.nalazi u popisu plemića od g. 1731.). 1657. Marijanović). 1688.). O b i l i n o v i ć (naidimci: Popomcijom. i 17941. porijeklom iz Bosne. spominje se Kušćić s napomenom: iz Nerežišća. 1657. Kuna) 11 porodica. kao Barbircć vulgo Kušić. u škripsikim g. Osim toga dolazi god. 1716. 1655.. 1797. a u prazničkoj: god. 1664. Spominje se pri kuimovanju u miinarskim župskim knjigama g.. Kršniak) iz P a s t i r a . a u početku XVII. ali često s napomenom: iz Obrš ja. porijeklom iz Dalmatinske Zagore. u Pražnicama je bio župnik Kuzmanić •Kuzmaneo. 34. godi. 37. M a r t i n i ć (nadimci: Hulac. U matici nerežiškoj spominje se od početka kao Kučić (1658. Neki tvrde.. 1660. da su iz nestalog naselja Straževnika. god. arromunskcga porijekla.. knjigama od g. U župskim se knjigama spominje od po• četka g. ali ih nalazim u matici nerežiškoj ođ g. godi. 1664. Cestar) 6 porcdica.. 1656. 32.a g. Prema nepotvrđenoj verziji. 1852. Košćić. Mirković. u positilrskim g.

Poćuda. god. 1791. 1708. iz K n i n a . 43. Krstulović—Perić. od goiđ. Oženjen u Nerežišćima god. P r e m e r u 1 porodica. u Murvici. god. iz D o n j e g a H u m e a. Brački konte Loredan g. 1768. P a v i š đ i e (nadimci: Paner. 42. 35 . 1894. Stephana đe Sa­ bioncello i t.. 1767. 1780. 41. u dolskoj g. 39. U nerežiškim župskim knjigama: g. Zoge. g. g.. i 1660. i t. Restoević. Peitritio. Handrak). te g. na pir. 1662. Kuzmin. a 1788. 1574. 1785. P u č e 1 porodica. Nicolai de Sabioeello. 1829. Luger. v M a r n . 1723. U popisu od g. s napomenom: iz Nerežišća. stojL: Pavičić detto Plamuss. U maticama: g. Šabioinzeillo. g. 1691. g. — Porijeklom iz jPoljiica. P e t r đ c i j o' (Petrizio). Porijeklom iz Lož"šća. 1712. a također i među pučanima bračke galije god. Restoević alias Servioa. 1675. g. g. Prema obiteljskim bilješkama imali su 1512. vjenčan g. 38. Juraj. Pacifr'ici alias Restović. god. g. Petricio. g. 3 porodice. da treba P.: Giacom© Pelischitanin i Steffano da Sabioncello. 1625. Mačić). 1677. 12 porodica. R e s t o v i ć (nadimci: Karantanac. Porijeklom iz P e l j e š c a . Pavičić iz Bola. 1625. Pelisgarich. Plamus. Pavešić. 1560. 1724.. Padvanac. 1560. 1705.. Stropa. 1714. smatrati kao izvorne plemiće12. 1710. 1715. gdje se u anatici spominje g. g. Sabiuncelo. 1771. Petritij ft t. odluči. 1657. U škripsikoj matici g. Mandinić. Samo Marijanović dolazi također u ma­ tici g. 3 porodice. cl. koji su primali sol s pučanima god. Obilinović dolazi u ćispravama na Braču od god. Pacific! vulgo Restović. d. 1736. g. 1872. oženjen u Neirežišćima go& 1905. g. . Pelišćanin.. magistri Pelisganich. Sabioncelli.40. god. 1660. 1676. Među pučanima bračke galije god. Porijeklo nepoznato. 1772. Ušijer. U rierežiškiim. P e r i ć 1 porodica. Porodica Marijanović porijeklom je iz Poljica. Tica. Prezime nastalo od Petričić. Viška.. 1761. i to ili kao Restović ili kao Restoević ili Restojević. Pavišić. U matier nerežiiško j za­ bilježen je R. 25 porodica. U maticama dolazi vrlo često.' Krstulović alias Perić. zabilježen je Petricijo među pučanima bračke ga­ lije. 1692. posjed . Kapelan Pavičić neki se put potpisuje i kao> Pavišić. maticama: g. Maturelo. Vjerojatno1 su porijeklom sa otoka H v a r a . 1823. Godine 1625. Prezime Obilinović nalazi se i u popisu onih. d. 1658. iz M i r i o v i c a (Dalmatinska Zagora). Petricijo zabilježeni kao> neoriginalni brački plemići. 1780. g. 1661. prvi došao na Brač oko god. 44. S a b b i o n c e l l o (nadimak: Truta). Surla.. Restović »da spiaggie meridionali di Neresi« (Restevići u Smrki potječu iz Nerežišća). 1691. U anagrafi od god.1657. Peće. 1656. i 1788. mistro Obilinović. 1681. Cvile. 1673*-.

alias Sapunar). Ž u v i ć (nadimci: Tribucije. Stipinović alias Ma­ ričević. 47. Spomenuta dvostruka prezimena javljaju se u župskim knjigama i drugačije. g. g. A l i e g r i se spominje češće u maticama kao kum od godine 1754. O'sim toga ima i drugih dvostrukih prezimena. g. g. 2 porodice. 1804. kao Vra­ njičić vulgo Roja god. -1772. 1781. S e n j k o v i ć (nadimci: Zečić. 1815. Vranjić s napomenom: iz Škripa.—1825. S t a n i ć 1 porodica. zabilježen je u Pražnicania g. V r a n j č i ć (nadimak Roje) 8 porodica. i t. U bolskoj matici 1641. Teratjerka) 3 porodice. đ. g. 1695. U narežiškim župskim knjigama češće se spominje ovo> prezime od po­ četka god. 3 porodice iz D r a g o v o d e . Maffiičević) 2 porodice. g. Stipinović đicti Buckar.) Maninović dicti Žurnata. spominje se kao kum pop Alfieri (a g. 52.. samo Žurnata. 1923. isto g.—1775. Stipinović— Maričević. 1718. DoseM iz P r o l o s c a kod Imotskoga. kao Dragičević alias Stipinović. Piš). g. 1747. 1657. Spo­ minje se u početku matice g. 1787.45. 1794. 1679. 1760. češće Dragičević. 1708. Alfirević 36 . 48. Stipino­ vić alias Mujić. 1723. 1678. A l f i r e v i ć se spominje kao kum Alfirević g. S o ć o (nadimak: Mijo). porijeklom iz R o g o z n i c e. 49.. Doselio iz S r i n j l n a i oženio se u Nerežišćima god. 53. Porijeklom iz poljica. ponekada s napomenom: iz D r a č e v i c e . naročito kao kum s napomenom: iz Nerež'šća. Maričević alias Žurnata. 1768. 1775. 1657. 1704. samo Maričević. 1808. više puta (1756. g. da je Ra­ dovan nazvan Allegretti. u Bobovišćima često Marinčević alias Cligo. 1736. župskim knjigama za­ bilježen je god. U dolskim. g.. 1716. S a p u n a r 1 porodica. Izumrle ili iseljene porodice 1. je bilješka. magi­ stri ŽUVLĆ. * 2.) Žuvić—Butor. oko g. 1705. dalje Krstulović. i 1681. na pr. Oženjen u Nerežišćima god. 1768. 1761. U boboviškoj matici] zabilježen je god. (do g. Marinčević 'iz B o b o ­ vi• š ć a. na Bolu g. 1826. Doselio iz S t a r i g r a d a i oženio se u Nerežišćima god. Ž u l j e v i ć (nadimak Prelas) 1 porodica.. 48. 1776. (U bobovičkoj matici krštenih češće od g. na pr. 1697. 51. 1795. i 1797. 1877. Krstulović vulgo Vranjčić. 1733. g. 50. kao Vranjičić g. V r s a j k o 1 porodica. U Su­ petru se spominje Vranjičić iz jPoljica god.... 1880. 1816. 1774. ii 1809.. god.. kao Maričević alias Stipino­ vić. iz L o ž i š ć a . kao Vranjić. Stipinović i u Pastirima g. U neireMškim žup•skiim knjigama nalazim ovo prevrne g. U brač­ kim župskim knjigama. 1658. S t i p i n o v i ć (nadimci: Meštre.

1655. do oko 1704. (ma­ gistri Berković 1715. 1589. Ovo prezime dolazi i u po­ pisu pučana.ovo prezi­ me nekoliko puta. B e n k o v i ć dolazili u matici od god.. 1709. U boboškoj matici od početka g.Carevića iz G o r . 1694. kao' i 13 Cerimića pučana iz Nerežišća u popisu »Galeotti di Neresi« za bračku 37 . 1657. s napomenom: iz Nere­ žišea. dolazi u Nerežišćima s napomenom: iz Starigrada. i 1723. 1685.. koji su primali sol g. dolazi Berković a . oko g. 1708. spominje se D. U popisu pučana. U bračkim župskim knjigama. B u č i ć se spominje od g. na pr. 1802. 1716.).6 kapelan u Dračevici. 1574. God.. spominje se. 6. a u fcobovišikoji g. 1791.. Bučić g. kao Barberino god. Prezime se nalazi u popisu pu' čiškoga novog stanovništva od g.iz Obreja). Bučić vulgo Loze g. kojji su prdimali sol g. Krstulović alias Bučić g. i to kao Banjanović od god. do oko 1793. 1681. — Vjerojatno porijeklom iz Poljica. 1728. 1789. i 1802. do oko 1797. 1657. d. 1795. 1661. 1754. B a r b i r i ć u nerežiškim župskim knjigama spominje se od početka matice.. a kao Bajanović g. spominje se u Morcima Berković. do 1690. do oko god. Bučić vulgo Galiot. god.. pop Barberi­ nus. zabilježen je Barbirić 1 . C e r i n i ć se češće spominje (Vjerojatno i kao Cerenić g. kao Barbedni g. 1670. B e r k o v i ć se spominje od god.. B a s s i iz R i j e k e . Ovo se prezime nalazi u poipisu pučana 1 . 1579. god. 7. 1664. B o b u l j i ć spominje se u maticama od g. 1744. Donjeg Humca. C a r e vate se spominje u matioaima od g. kao Barbirić vulgo Kušić god. do oko 1822. Barbarinus. Sutivana i Supetra) i u popisu vlasnika pašnjaka 2 od g. 1715. 1574. 5. (na teritoriju Nerežišća. 1715.3. do 1778. Krstulović vulgo ~ Lozić g. 1688. AMirović kao' kum. B a j a n o v i ć spominje se često. 1629. Barbir i god. 4. 1625.11. Kao kum iz Donjega Humca zabilježen je g. U jednom dodatku u vezi s brač­ kom galijom u »Schiera di Nobili« g. 1574. Ovo. Do­ selili iz B o l a . i t. kao Bojanović g. do 1805. s napomenom: iz Nerežišća..se prezime nalazi i u popisu7 bračkih plemića g.6 3. i 1663. 1693. i 1695. God. a Barković god. 17115. 1701. 8. 1633. i dalje. 1795. uglavnom pri kumovanju. 1632. koji su primal sol od g. 1693. spominje se u maticama od god. Kao Barberinus god. H u m e a. Dolazi i kao Bučiić sive Marčelić... 1747.—1722. 9. do oko 1802.—1663. 1707. 1749. 1662. a tako' isto i pri regrutaciji za bračku galiju g.. Oko god.1.. 1660. U sutivanskoj matici kao kum zabilježen Ber­ ković g. a Barbirić alias Kuščić 1704.. 1677. a u Pučišćima g. Vjerojatno od Vrsalović . Barbirić. 1671.) od g. na Bolu g. 10.

galiju3. God. 1658. zabilježen je mistro Ceariniić. U boboviškoj matici g. 1715. Cerinić aiiias Bavčević. 12. C v i t a n o v i ć se često spominje od početka matice g. 1657. do kraja starih župskih knjiga. U tim knjigama zabilježen je ponekada,. C. ©dvostrukim prezimenom i s ponekom opaskom, kao na pr. g. 1778. i 1782. Fionitni—Cvifcanović; g. 1790. 'Cvitanović—Bako; g. 1791. i 1794. C. kum iz Obršja, g. 1791. i 1794. Cvitanović—Tarmunitana, g. 1790. Glasinović—Cvitanović. Fiorini dolazi u nerežišfejm. župskim knjigama četiri puta od g. 1780. do 1786. U popisu poljičkoga plemstva 13 o Supetru goid. 1799. zabilježen je Fiorini, koji je, na ime Svitković, samovoljoim velikih poljičkih knezova (postigao plemićku titulu. Cvi­ tanović s napomenom: iz Nerežišća, naročito kao kum, zabilje­ žen je i u drugim bračkim župskim knjigama, kao na pr. u škripskoj matici god. 1773., u prazničkoj g. 1702., 1745., 1760. i 1778. u dofekoj god. 1745., a u sutivanskoj Fiorina god. 1782. iiiz Nerežišća. 13. Č i n č e v i ć se spominje u matici češće od god. 1676. do oko 1790.; Nikola Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1747. u Nerežišćima. 14. F e u r o se spominje u maticama god. 1663. i 1674.; mistro Feuro g. 1658.-; Ferro g. 1666.—1674.; Ferri g. 1667. i 1677.; mag'isiter Fer© god. 1658. Ovo se prezime nalazi u popisu pu­ čana, koji su primali sol g. 1574. 15. G r a s o v i ć se spominje često u župskim, knjigama, i to kao Grasović 1656., 1664., 1673., 1660., 1662., 1703. i t. d.; Grasojević iz K a š t e l a g. 1655.; kao Grasi g. 1673, 1669., 1756, 1766., 1802., 1810. i t. d.; kao magistri Grasi g. 1662. i 1710.; kao mistro Grasović g. 1662.; kao Krasi g. 1672., 1699., 1770., 1788.; od g. 1791. dalje češće se javlja kao Balarin—Grasi. U popisu pučana, koji su primali sol g. 1579., zabilježen je Gra­ sović, a tako isto i u vezii s regrutacijom za bračku galiju 1625.3 god. Grasović (i Grasi g. 1721.) spominje se u boboviškoj ma­ tici g. 1693., 1723. i t. d. :S napomenom: iz Nerežišća, kaoi kum, zabilježen je Grasi u mlinarskoj matici god. 1761., u Dračevici > g. 1808., a u škripskoj matici Grasović g. 1666. U Nerežišćima ise spominje god1. 1676. autorizirani notar Frano Grasi. Cimi! se, da su Grasoviići, odnosno Grasi pripadali među privilegirane porodice. 16. G o i ć >iz P r a z n i c a spominje se prvi put u starim nerežiš'kim župskim knjigama god. 1667. prigodom ženidbe u Nere­ žišćima. Kasnije je zabilježen više puta od god. 1708. do 1793. i to god. 172'3. s napomenom: iz Pražniea. U vezi s regrutacijom za bračku galrju god. 1625. spominju se o Nerežišćima dva n Guića3. U bolskim župskim knjigama zabilježen je g. 1718. jedan - Goić s napomenom: iz Nerežišća. 38

17. G i r a se spominje od god. 1765. do 1803., i to god, 1781. s na­ pomenom: iz B o l a . 18. G r i m a n se često' spominje od g. 1731. do oko> 1807.; zabi­ lježen je g. 1788. pop Griman; od g. 1805. do 1820. javlja se .kao Grimani; nekoliko puta gr (1688., 1696., 1702. iii 1708.) za­ bilježeno' je u.župskim knjigama Žuvić vulgo Griman i (god. 1693.) Žuvić alias Grimanović. Porijeklom i Vdčence (Italija); kasnije iselili-.u Makarsko Primorje 14 . 19. J e r č i ć se spominje 1673., 1689., 1691., 1658. (kao k u m ) ; godine 1675. i 1676. spominje se s napomenom: iz Krajine; god. 1669. kao Jutrinjić alias Jerčić, a g. 1669. i 1679 kao Fiurentinović alias Jerčić; samo Fiairentinović g. 1693., a Fiorentinović g. 1658. i 1663.; god. 1574. ovo se prezime.J. nalazi,u popisu pučana 1 koji su primali sol (na teritoriju Nerežišća, Donjeg Humca, Sutivana i Supetra), ali i u popisu bračkih plemića god. 1657.7; Ostojić 1Q spominje u Nerežišćima g. 1579. dvije ple­ mićke porodice: Šimunović ili Jerčić. U boboviškoj matici od g. 1724. dalje: Krstulović 'alias Jerčić. U pučiškoj matici: god. 1803. Jerčić »detto« Verborić iz Pražnica, a g. 1803. i 1809. Jer­ čić—Centa, također iz Pražnica. Prezime se nalazi u sumartinskom pop'iisu »novog stanovništva« od g. 1747. 20. J u r i č e v i ć se spominje češće od god. 1704. do 1801.; god. 1730. i 1731. magistri) Juričević. U vrijeme kandijskoga rata u Makarskom se primorju spominje Kačić—-Juričević. U supetarskoj se maticii više puta spominje J. od g. 1815.—1821.; u niilnarskoj matici g. 1812.; u idolskoj g. 1732. magistri J.; uvijek s napomenom,; iz Nerežišća. U nerežiškoj knjizi vjenčanih zabilježen je god. 1698. Juričević iz S p 1 i t a, a god. 1730. kao magistri Juričević. 21. J u r j e v i ć se spominje u žuskim knjigama od početka god. 1656. do oko: g. 1714.; god. 1665. zabilježeno je Grgurević alias Jurjević; samo Grgurević 1669., 1679.; god. 1675. spominje se kum Grgurević detto Guja. U bolskoj je maitici zabilježen god. 1631. J. s napomenoni: iz Nerežišća, 22. K r a l j i ć se spominje od g. 1656. do oko 1678. U župskim je knjigama prezime biiježeno kao Cragi (g. 1656., 1658.) i kao Cragli g. 1669. To se prezime nalazi u popisu pučana, koji su primali sol god. 1574. 1 ,! u popisu pučana za'bračku galiju god. 1625. God. 1615. spominje se-u Mini kao pučki prokuratar Kra­ ljić. U bolskim župskim knjigama dolazi K. g. 1641., a u po~ stirskimia Mujić sive Krajić 1750. s napomenom: iz Nerežišća. 23. L a l i n o v i ć se spominje od g. 1661. do oko 1733.; svećenik, ekonom crkve Laliruović oko god. 1788.; god. 1798. i 1799. spo­ minje se Kevešie—Lalinović; god. 1795. Harašić—Lalinović. 39

24. L i n a r d o v i ć se Često spominje od g. 1657. (početak mati­ ce) do oko> g. 1826., it. j do svršetka starih matica; magistri L. od g. 1795. do oko 1826.; god. 1781. zabilježen je Dinardović dicti Čubretović. Prezime Linardović nalazi se ui popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., kao Liuriarđović, a također i u po­ pisu pučana za bračku galiju kao Lunardović god. 1625. U bol­ skim župskim knjigama zabilježen je L. g. 1638. i 1661. s na­ pomenom: iz Nerežišća, a u boboviškoj matici g. 1780. i 1785. kao Lenardović. Čubretović iz Nerežišća zabilježen g. 1750. u boboviškoj matici. 25. M a r a n g u n i ć se spominje u nereziskim župskim knjigamaod početka matice god. 1655. do oko god. 1717. Kasnije, god. 1782., javlja se kao kum s napomenom: iz Milne. Prezime se nalazi u popisu pučana, koji su priimali sol god. 1574., i prigo­ dom regrutacije za bračku galiju god. 1625. Isto je prezime za­ bilježeno i u drugim bračkim župskim knjigama s napomenom: iz Nerežišća, i to god. 1655. u Pražnicasma i g. 1709. u Dolu. Po prazničkoj matici (1604.—1697.) vidi' se, da je i tamo bilo Mairangunića. Možda je prezime Marangunić došlo od prezimena Drivodilić. Ovo se prez:one (Drivo'dilić) nalazi u popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., i u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1625. Juraj Drivodilić15 bio je rektor i natpop u Nerežišćima god. 1579. U pučiškoj matici zabilježen je g. 1582. Dravodilić iz Nerežišća. 26. M a r i n o v i ć se spominjie od god. 1655. do oko 1813.; god. 1672. zabilježen je M. iz B o b o v i š ć a ; god. 1804. MariniovićŽurnata; 'god. 1805. i 1806. Marinović drJcti Žurnata; god. 1816. Marinović dictus Žurnata; god. 1795. samo Žurnata; god. 1815. Marinović dictus Griman; god. 1659. žena Marinović iz Omiša; god. 1768. Marinović kum iz Dračevice; među pučanima za bračku galmju god. 1625. nalazi se Ivan Marinović; jedna Marinovićeva iz Bobovišća udaje se za Nerežišćandna god. 1723. U . bolskoj matici god. 1655. zabilježen je Marinović iz Omiša, Go• dine 1672. spominje se Petar Marinović ambasciator Almissae.16 27. M a r o i se spominjie gotovo' od početka matice god. 1660. do oko 1697.; god. 1748. kao Maroinis; Ostojić u svojoj knjizi o povaljiskoj opatiji10 spominje u Nerežišćima jednu plemićku porodicu Marojević god. 1579.; Maroe Dominicus17 bio je sudac god. 1538.; u popisu bračkoga plemstva od god. 1657. nalazi se {norodlica Maroi.7 28. M a r i č e v i ć kao Maričević alias Stipinović spominje se u po­ četku matice god. 1657. Dolazi i kao Stipanović alias Maričević god. 1764.—1803.; god. 1679. samo Maričević, a ii kasnije od god. 1796. u župskim knjigama, te nailazimo na ovo prezime
40

. gotovo do kraja starije matice (god. 1823.); kao StipinovićMaričević od 1658. dalje spominje se pokatkađa do god. 1823., a možda i dalje; ovo se prezime3 nalazi među pučanima bračke galije god. 1625. (Vidi Stipinović). U škripskoj matici dolazi često od god. 1642. do 1692. prezime Maričević. U prazničkoj matici zabilježeno je prezime M. god. 1791. i 1795., a god. 1716. Stipanović alias Maričević s napomenom: iz Nerežišća; Mairinčević redotito u boboviiiškoj matici od početka god. 1693. s na­ dimcima Gligo, Popić i Bulišić. 29. M a n z o n i se spominje prvi put pri udaji god. 1822. s napo­ menom: iz B a k r a . Kasnije dolazi ui matici ovo prezime pri krštenju jednog Manzoinija god. 1825. 30. M i r k o v i ć se spominje u početku matice god. 1656.—1671.; Nigoević seu Mirković god. 1675. Među bjeguncima sa bračke galije spominje god. 1647. Tade Mirković. 3 ). U sutivansklm župskim, knjigama spominje :se Mirkov god. 1727., i god. 1784. Mirković s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Nigoević i Restović). Vjerojatno iz P o 1 j i e a. 31. M i l o v a n i ć se spominje u maticama od god. 1658. do oko - 1718.; god. 1657. Milović; god. 1658., 1660., Milovančić. U bolskoj matici zabilježen je kuim Milovančić god. 1700. iz Nerežišća. Ovo se prezime nalazi u,popisu pučana god. 1574.1 i među pučanima za bračku galiju god. 1625.3 Godine 1615. spominje se Luka Milovanić, »procuratore del popolo« u Nefežišćima.18 32. N a k i ć s napoimenoim: iz Splita, god. 1759.; da je iz S p l i t a , i kasnije se više puta u maticama napominje; iz »Suburbio« — •Split 1781.; maglister Nakić: god. 1761.—1791. Ovo je prezime bilježena do oko g. 1821., dakle do kraja starije matice. Godine 1775. spominje se Nakić alias Boljić (Boglich); samo Boljić god. 1664. i 1779.; Nakić alias Bioglić iz Splita god. 1758. — Godine ,1760. Roglić kao: »cancelarius episcop«. U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Nakić god. 1822. iz Nerežišća. 33. P a v u n o v i ć kao Pavan »famulus comitis« god. 1765. Kao Paunović spominje se često od god. 1757. do oko 1796.; kao Parunović nekoliko puta od god. 1754. do 1761.; kao Pavunović od god. 1765. do, oko 1769.; Frielli nobilis Pavan god. 1738, U dolskoj maiticiii zabilježen je god. 1775. "Parunov iz Nerežišća. U sutivanskoj matici zabilježen je god. 1676. Paunović »di mistro Zuanne eingano« iz Stona. Godine 1752. u Supetru je zabilježen Pavunović iz K o r č u l e . 34. R a d i č i ć u Dračeviiei god. 1777. i 1816.; iz Bola god. 1779.-i 1781.; magistri Radičić 1704. i 1723.; Radineie god. 1700., 1715., 1768.; rui popisu novog stanovništva od god. 1747. zabilježen je u Nerežišćitma Gregorio Radičić.6 .41

35. R a d m i l i ć se spominje u nerežiškim župskim knjigama od početka matice god. 1655. do oko 1677.; među napomenama god. 1662. dolazi R. kao kum iz Milne; oko god. 1667. zabilježen je pop Radunilie. Kao Radmili spominje se kasnije, od god. 1699. do oko 1801., a oko god. 1712. do 1723. magilstri Radmili. Među pučanima, koji su primali sol god. 1574.1, i u popisu regrutacije za bračku galiju god. 1625. nalazi se i prezime Radmilić.3 U nekim bračkim župskim knjigama kao kum, s napomenom: iz Nerežišća, dolazi ponekada, ovo prezime (Radmilić), na pr. na Bolu god. 1623. i u Sutivanu god. 1709. '36. R o t u n d i ć od početka nerežiške matice krštenih god. 1656. kao Retundić; tako i 1662.; inače cd. god. 1657. dalje vrio. se često spominje Rotundić do oko god. 1816.; god. 1656. Retundo, 37. S i m. i ć se spominje nekoliko puta iod god. 1765. do 1802. — Pori jeklona iz B o 1 a. •38. S v e t i n č i: ć često, gotovo od početka matice god. 1674 do 1807.; god. 1672., 1674., 1670. 1680. kao Svetomović;, god. 1722., 1802. kao Sfetinčić; god. 1823. dolazi kao. kum Svetinčić iz Su­ petra; god. 1737. »que provenuit« Svetinović. U nerežiškoj. ma­ stici god. 1671. zabilježen je Svetinović »filius spurius Simonetti«. U sutivanskoj se matici spominje S. god1. 1788. i 1812. s napo­ menom: iz Nerežišća. Svetinovića te bilo i m Dolu, gdje su zabi­ lježeni od god. 1691. do 1722, a god. 1704, i 1719. kao Sukelić alias Svetinović. U Pražnicama je Svetinović zabilježen u početku matice god. 1593. -39. S t i p i č i ć se spominje nekoliko pulta od god. 1734/ do oko 1806. 40. S t i p a n o v i ć počevši od god. 1660. u župskim knjigama dalje više puta do oko god. 1812.; god. 1664. spominje se kum Stipanić iz Omiša; god. 1764. i 824. Stipanović alias Maričević; to se prezime nalazi u popisu pučaaia (Nerežišća, Donji Hraiac, Supetar, Sutivan) god. 1574. U prazničkoj matici spominje se god. 1716. Stipanović alias Maričević; u bolskoj; god. 1733. Stipanović; u prazničkoj St. god. 1725.; uvijek s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Stipinović!) 41. S k a r n i o (dolazi i kao Skameo) od 1737. (doktor S. god. 1762, 1782. i t. d.) do oko god. 1809. Neki su kumovi Skameo, s napomenom: rjz Milne, na pr. god. 1805., 1820., 1821., 1825., a neki iz Splita, kao god. 1814., 1819., 1824.; Skarnio se spominje god. 1693. i 1768. U bolskoj matici zabilježen j,e god. 1720. Skairnić, god. 1813. Skarneo iz Supetra, a u Sutivanu god. 1793. i 1800. ;s napomenom: iz Nerež'šća. 42. š a .T i ć se god. 1764. kao kum. spominje u župskim, knjigama, a kasnije češće u matici cd god. 1766. do oko 1773.; god'. 1786. dolazi kao Zoranović- Šarić, a zatim samo Zoranović god. 1813.,
42

43.

44.

45.

46.

47.

1814., 1816. U popisu novog stanovništva od god. 1747.-na Bolu Jeronim »Šlarić, a u Sumartrinu kao braća Staniš:ć 'alias Šare 6 ; li povaljskoj matici Šarić je iz Slimena, a u bolskoj g. 1703. »da Perra Ferma(. T e r z i ć od god. 1763. do oko god. 1790.; zatim 'god. 1796., 1826. Terzia; god. 1799., 1801. i 1803. Terzi. U Sumartinu je zabilježen T. god. 1675. s napomenom: iz Zagvozda. U prazničkoj se matici spominje god. i860. Terzić s napomenom: iz Nerežišća. U r s i ć se spominje prvi put IUI nerežiškim, 'župskima, knjigama . pri udaji dviju ženskih Ursić iz Gornjega Brača god. 1672. Ka­ snije, god. 1700. zabilježen je Dragičević alias Ursić,' a nekoliko godina zatim, od god. 1764. do oko god. 1820., dolazi to prezime više puta u župskim knjigama. U selčanskom popisu novog sta­ novništva od god. 1747. nalaze se braća Ursić.6 V l a s t e l i n o v i ć s napomenom iz B l a c a , g. 1762., a iz Dračevlufke (Murvice) god. 1791.; VTastelić g. 1760. (kum), a tako isto kao kum i Vlasteličić g. 1762. i 1766. Možda amo ide i Vulastiinović sive Bukva g. 1709. i 1716. U sutivamskoj matici zabilježen je V. g. 1769., 1780. i 1782.; a g. 1781. Vlastelinović seu. Bukva, uvijek ,s napomenom: iz Nerežišća. U nerežrškim župskim knjigama samo Bukva g. 1702., 1704., 1705. i 1712. U popisu novog stanovništva dobjeglog na Brač poslije god. 1645. zabilježen je u Nerežišćima Luka Vlastelinović.6 U bolboškoj maticji g. 1785.: Vlastelinović iz Nerežišća »domicilium« Sutivan. Ž i v i ć od početka matice god., 1650. dalje ido oko g. 1685.; kapelan Živić u Dračevici oko god. 1765.; Živić alias Grimanović g. 1693. do oko g. 1696.; Živić vulgo Grtiman g. 1688. do oko g. 1704.; Živić alias Pekaoović g. 1672. i 1679.; Griman god. 1731., i Živić alias Selčanović g. 1658.; Živić atfias Kenjac g. 1669.; Ži­ vić vuigo Vuk ig. 1684. U papism pučana od god. 1574. (na teritorliju Nerežišća, Donji Humac, Supetar, Sutivan) dolazi i pre­ zime Živić1, a tako isto i među pučanima 3 bračke galije g. 1625. (»Galeotti di Neresi«). _ . _ Ž u v e t i ć spominje se prije početka matice • u početku matice kao Zuv^teo 1656., 1659. (kum).
LITERATURA I BILJEŠKE:

Popis se nalazi kod I. Babica na Bolu, a u prijepisu kod dra. M/ B. Vrsalovića, koji je umro 31. siječnja 1938., a svoje arhivalije ostavio Jugosla­ venskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 2 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli-Vitturi u Kaštel-Lukšiću. Na hrptu knjige piše: »Brazza-Dućali e Terminazioni etc. Manoscritto«. U ovoj ru­ kopisnoj knjizi uvezano je i 5 štampanih strana. Zatim slijede rukopisne strane istoga formata, 2 0 x 1 5 om. Svi su listovi redovito numerirani, od 1 do 250, osim 90 i 171, koji — prema sadržaju stvarno ne fale — i strane 148, koja je dva puta redom numerirana. P r e m a tome, ova knjiga ima 498 rukopisnih strana.

1

43

što očito znači. sig. Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije«.naslijedio Zuppaneo (županić) od obitelji Mla­ dineo. i bježanje na otoke.. zapališe Makarsku. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. 5 Podaci uglavnom po nerežiškim župskim knjigama. Mihovil Buljević. Co: — U toma se popisu spominju u Nerežišćiana ovi novi stanovnici: braća Beroš pok. Popis veslača u knjizi za Nerežišća. nazivlje obično kandijskim ratom. Mate-Bakoviić. Nikola Ninčević. mo Sig. — Knjiga zaprema 103 lista. to«. knez Marko Stenzović iz Rogoznice. hajdučija i ubistva trajala su u Krajini kroz cijelo vrijeme kandijskoga rata. kapetana Mate. Tadija Buljević. da omogući naseljenje njiho­ vim porodicama na otoke i da im se dodijele zemljišta. Juraj Barkulić. Simon. 1647. 1669. knez Pavao Kovačević iz Kotišine . Dorotich mio Colega. a nešto i po knjigama drugih bračkih crkv. (G. ed ubbidienza della Serenissima Republica di Venezia. Antonio. soprac. Intendendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Macarsca. Nicolo Nostro Procurator sotto suo. župa. 1938. s. Juraj Beroš. naročito u Makarskom primorju. Giacomo Cerineo qu. Obostrana četovanja. knez Marko Serđarović iz Končice i pop don Marko Kađić iz Končice. koja se počinje g. str. Juraj' Kardičić. e Craina rendersi alia divozione. a trajao je do god. . e conservarsi li patti. braća Baković pok. 44 . Pod vodstvom biskupa P e t r a Kačića ode deputa­ cija 'U Veneciju. ed Ecc. knjigama vjenčanih i umrlih). U Makarskoj su god. nome e t .. Racolti per me Georgio Mladineo qu. 1648. Fu legalizzato sotto Regim. nalazi se na listu 11—14. Giovanni Antonio Balbi Sig. 1645.. ibid. b) U travnju god. Venecija naloži Foscolu g. tursko brodovlje krene prema Kreti. G a) Popis kod I. mo et Eccel. .. knez Ivan Bartulović iz Lazacanja. Hvar i Korčulu.. condizioni. Taj se otok zove još i Kandija. Grga Radičić i Luka Vlastelinović. i to u prvom redu po knjizi krštenih.. do deU'Ecc. s. koja su spa­ dala pod Nerežišća. 1646. Na. da je rukopis svojedobno . 4 Mladineo. Jadranska straža. da se dopusti njihovoj djeci i ženama prijelaz na Brač. unitarhente . a sigurno i za mjesta. koja će privesti kulturi. dva mjesta poznija je ruka napisala: Zuppaneo eređe Mladineo. Paulo Cavotorta Sopraproveditor de Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premettemo di giurar fedelta con promissione reciproca di mantenersi. 127). str. Split. Juraj Buljević. Zatražiše privilegije.. (Libro a štampa kod g. Rolo delle novi famiglie del Primorie di Macarsca ricoverate sopra l'isola Brazza il quale e stato mandato a Venezia all'Ill.knez Juraj Marković iz Kotišine. e Privilegi infrascritti. knez Juraj Kačić iz Baćine. con un Rolo della stessa nel tempo del Soprocomitato qu. (Ravlić: »Makarska i njeno primorje«.. Turci su provaljivali i pljačkali Pri­ morje. knez Ivan Kačić iz Makarske. e Pri­ morie. et altri decreti. Igranei Drašnice. predstav­ nici Krajine odlučili prijeći pod vlast Venecije. p. Andrija Radičić. ali i po drugim knjigama župskoga arhiva (na pr. mo Antonio Barbaro. knez Ivan Nenadić iz Makarske. Podgoru. Međutim se u Krajini razvila borba. L'anno 1643.3 Georgio Mladineo: »Libro primo di diverse Ducali e Terminazione intornol'Armamento della Gallea della Brazsza. et atti concernenti la Carrica medesima. Tučepe. lo Zorzi Ivulich Giudice di Novi Habitanti dell'Isola Brazza Privileggiati ha scritto il sudetto Rolo mano propria et mi sottoscrivo p. odnosno 206 strana sadržaja. 1655. 99). . da se pokloni i da isposluje privilegije. pa se rat. knez Nikola Vešković iz Podaca. ali da se time ne ošteti ni država ni komuna.«). Antonio. Kotišinu. Babica na Bolu. 1934. Duke. te dok se oni budu borili protiv Turaka. .. kakve su uživali Paštrovići. Split. a 1663. Ivan Baiković. Nalazi se u Arheološkom muzeju u Splitu. s. list 21. koji je tada planuo i koji se vodio također i uzduž naše obale. Adi 16 Gennaro 1747. Ponudu i uvjete potpisali su: knez Mate Pavlović iž Makarske. non saper lui scrivere et tanto affermamo et sigigliamo col nostro sigilo della Nostra Comunita. God.. Babica na Bolu: » . Kao po­ sljedica toga ratovanja nastalo je veliko komešanje stanovništva. knez Mihovil Kačić iz Lazacanja. . . knez Juraj Baranović iz Makra. i to s dokumentima do 1648.

estinta Maroi. Baloević. novi stanovnici. Kranković. Petrinović. ali kad je t a potreba prošla. u Splitskoj Arnočić-Filipović i Mišetić. j . dok nisu Francuzi ukinuli i plemstvo i privilegirane staleže. str. estinta Dujmović. u Dračevici Marković-šimunić (šimunović) i Senković-Sirčić (Svirčić). Međutim.. gdje ih je bilo manje.. Split. Filippis. 62. koji su stari a koji novi stanovnici Brača. Zuanić. s t r . 150. Zuvetei alias žuvetić. jer je dosta njih porijeklom iz Imotskog kađiluika i dalje iz Herce­ govine. . estinta Bokanić. 7 A. Nikolić ovvero Marušić. god. Njihove je privilegije po­ tvrdio god. «• Starine. Dobrogostić. 453—455. Tommasei.. to više. str. str. Zuppanei alias županić.. što nije uvijek točno. izjednačeni u svomu s ostalim Bračanima. Lukinović. »segue una famiglia ch'e stata aggregata dal Consiglio«: Vusj alias Vužić. ona im oduzima mnoge povlastice. Arnarić. koja je bila pridružena. Bresković. Gutunić. Osim toga u različnim mjestima Brača: Prvinić-Kragujević. !0 Ivan Ostojić: »Benediktinska opatija u Povljima na Braču«. Mladinei alias Mladinić. Većem broju novoga bračkog stanovništva Makarsko je primorje bilo samo jedna etapa njihova kretanja. Zagreb. estinta Giovannizij alias Ivanissević. U rat su odla­ zili na poziv vlasti pod svojim kapetanom i činili su posebno tijelo. Grubišić. Nadali. 99). 1861. starih Primoraca. a dodani su Hranoević i Stipetić. Coikrić. Macalić. Na istom su dokumentu dodane. Grguričić. generalni providur Dalmacije Alvise Mocenigo. str. 9 I. čikarelović overo Ciccarelli. generalni providur Dalmacije Emo donio je god. da se unaprijed među »nove stanovnike« ne će primati nikakve nove porodice. (Novak ibid. i« a) A. Rajić. koje nisu prije bile izjedna­ čene s bračkim plemićima i primljene u vijeće): u Supetru Ugrinović. u Glasniku Ze­ maljskog muzeja. Stari su ih Bračani obično zvali dogonima i nisu ih rado gledali. 1757. Franulić o Stranulić. § A. XXXIV. dok ih je trebala u ratovima. 84. ščapanovič alias Scipioni. Dctminis alias Gospodnetić. Tomić. ibid. Puljizić. Stipičić. Katić. Ivellj alias Andrijević. 1903. Stranulić u Hranulić i Batković u Baturić. a pridolazili su sve noviji bjegunci sa dal­ matinskoga kopna. ibid. u Povljima Dražinović-Božić. pa i za vrijeme prve austrijske vladavine. u Postirima Novaković-Permić. alias Baloi... Soljančić.. zn. ibid. t. 1913. Berković. Marijanović alias Tomasović. Jakšić. Sarajevo. »si aggiungono«.Matijašić i Lozić. estinta Lasanei alias Lazanić. rje­ šenje. Ciccarelli. estinta Covgliahei. Bertičević.. rano isu se počeli stapati s a sta­ rincima. 1799. i umj. che godono et hanno goduto sempre il privilegio dela Nofoilita Originaria: Anđrels alias Andrijević. zabo­ ravljaju nekadanje povlastice. Klinsić. Ivanisevic. (Vjerojatno samo one. tako da se danas ničim ne razaznaje. u Mircima Termić-Vladišević (Vladislavić).. Glavinić. str. U borbi za svoje privilegije sa starincima uspi­ jevali su kod mletačke vlasti. Zagreb. Antičević. Pobilježene su poljičke plemićke porodice na Braču g. Kubrijanović-Buje- 45 . Na primjerku Ciccarelliejve knjige u Arheolo­ škom muzeju u Splitu crnilom je ispravljeno Arnarić u Arnerić.. U mjestima. Slovinić.Ovi doseljenici s posebnim privilegijima nazivaju se u ispravama nuovi abitanti. koje je potvrdio senat. pošto su njihovi privilegiji bili veliki. akadem. Nisetei alias Nižetić. estinta Simić alias Batković. Krepić. Lukšić. Nigojevčić. Martinis. Kuščić o Mihačić. Koljatić. Capković. Matulić. lako su se doseljenici i dalje njih držali i za njih se borili sve do propasti Republike. Kavanjin: »Bogatstvo i ubožtvo«. U ispravama se ovi doseljenici nekada nazivaju Primorcima. Benković. 442. u Pučišćima Kovačić. Zatim slijedi obitelj. Antonijević. Cvitanić. Baturić. 256. Ciccarelli. estinta Broda alias Prodi ć. 12 Andrea Ciccarelli. što doseljenici nisu" htjeli da snose nikakvih tereta ni da plaćaju daće. ni da rade javne poslove. Jugosl.—257. 1934. 255—256: »Seguono li nomi delle famiglie de Nobili Originari dell'Isola della Brazza. Jerčić. estinta Mikšić. premda je među njima bilo. estinta Pinesić. ali od francuske ere. Pavich-Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«.. 1702. Barkovć. 1714. Nigoević. str.

nović, Beljić-Perončić, Alfirović i Krišković-Beović. Od porodica, koje su imale »značaj i biljeg« poljičkih plemića, spominju se Dujmovići u Supetru. Od po­ rodica, koje su samovoljom velikih knezova postigle plemićku titulu: Fiorinl u Supetru, i to na ime Svitković. b) Pad Bosne u turske ruke uslijedi god. 1463., pad Blagaja g. 1465., pad Hercegovine god. 1481. Na t a j su način Turci došli u susjedstvo Makarskoj Krajini, Poljicima i Klisu, pa su, stanovnici tih krajeva, bojeći se prijeteće opasnosti, u početku pojedinačno, počeli seliti na otoke, koji se nalaze pred Splitom i Trogirom. Tako god. 1477. sele na Brač braća Ivanovići iz Podgore. Godine 1499. bosanski Skenđer-paša provaljuje i zauzima Krajinu, pa zbog toga narod bježi u većem broju na otoke. Poljički bjegunci učestaše 1530., 1537., 1570., 1596. za borbe kod Klisa. Tom je prigodom došlo na Brač i nešto sta­ novnika, iz kaštelanskoga »Velikog polja«. (M. Perojević: »Postanak Kaštela«, Sarajevo, 1934., izd. »Bihać«, Split, str. 33). — I. Pivčević: Povijest Poljiea, Split 1921., str. 61—68; 72—73. — , A . Jutronić: »Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva«. Brački zbornik br. 1, Split, str. 11. Gođne 1570. plane t. zv. ciparski rat, jer su Turci nastojali oteti Veneciji Cipar. Sandžak u Klisu spremi se da napadne mletački Split, Poljičanin Marijanović javi to u Split, te Splićani s Poljičanima odbiše Turke. Pošto su Poljiea potpadala pod tursku vlast, Turci se počeše svetiti Poljičanima. Stoga se PbIjičani .kojima su zapovijedali. Marjanović, Jelić i Antonović, isele iz Naklica, Zakučca, Trese, Osića i Cvrčića. Molbu Poljičana potpisali su: Janko Marja­ nović, Petar Jelić, Ivan Zvanić, Ivan Nikolić, Jure Antunović, Nikola Antunović i Marijan Marjanović. Kao zaslužni »pri ovoj radnji« spominju se don Marko Spudičević i don Petar Ligutić, te knezovi Ivan Jurjević i Pavao Jurišić. Tad se iselilo ispred turske osvete 350 poljičkih porodica. Venecija dopusti Poljiča­ nima, da se mogu trajno naselit iu Omišu, u Splitu, na Braču ili gdje im se svidi, dade im traženu pripomoć i nadali vođe: oslobodi ih od daća i obeća, da će biti nakon pet godina plemići izjednačeni s plemićima, a pučani-s puča­ nima u mjestu doseljenja. (Alfons Pavić pl. Pfaunethal: »Prinosi povijesti Polji­ ea«, separat iz Glasnika Zemaljskog muzeja za Bosnu i eHrcegovinu«, Sarajevo, 1903., str. 248—249). — Prema izvještaju biskupa veronskoga Valiera u Su­ petru je 1579. bio pop Petar Ligusić (» . . . celebrat Missam Illyrico sermone Prbr. Petrus Ligusich de Poizza homo annorum 35, ignarus omnimo idiomatis et eharaceris latini, sed in Eccl. ca doctrina non rudis, et optimae vitae«, Croatia sacra, br. 5, Zagreb, 1933., str. 71). Godine 1574. naseljuje Venecija oko 40 poljičkih porodica na Braču. (»Diversi publici decreti, terminationi, privilegi et indulti«. Udine, 1656.., str. 104-105). Tom prigodom bi vjerojatno osnovano Novo selo. Proučavajući postojeće stare matice bračkih župa, često se susrećemo s Poljičanima, koji su dolazili na Brač bilo u grupama bilo pojedinačno, sve do najnovijih vremena. Ako pak uspore­ dimo prezimena poljičkoga plemstva s izumrlim, iseljenim ilii sadanjim poro­ dičnim prezimenima bračkoga stanovništva, doći ćemo do zaključka, da su mnogi poljičkoga porijekla bilo od bosanske gospode ili od Ugričića. Inače ne znamo točno, koje su starije bračke porodice poljičkoga porijekla, jer nemamo starih matica. Poljičani su se naselili u stara naselja u unutrašnjosti otoka, ali još više u nova primorska sela, što je uvelike doprinijelo bržem razvoju tih naselja. Pošto su mnogi bili izjednačeni sa starincima, lasno su se izmiješali i asimili­ rali s Bračanima u unutrašnjosti, i s Bračanima, koji su se spuštali k moru. Osim poljičkih plemićkih porodica iz Pavićeva popisa, može se i za neke druge bračke porodice utvrditi ili pretpostaviti ,da su se doselile iz Poljiea prije dolaska t. zv. novog stanovništva, t. j . g. 1645., i to: 1. Iz popisa pučana, koji su primali sol g. 1574.: Dujimović, Goić, Vođanović i Margitic, te veći broj prezimena Poljican n a teritoriju Nerežišća, Suitlivana, Donjeg Humca i Superta; 2. iz bračkih dokumenata : oko g. 1622.—1636. župnik u Sutivanu Ivan Pavić i obitelj Nadali (Božičević); 3. u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku

46

galiju g. 1625.: Garofolić, Sirotković, Dragičević, Domjanovi'ć, Radičić, Banić r Šintić, Rađoević, Mandušić, Novaković (u Bolu: »iz Poljica«), Banović (TarasićBan-Radić), te u Sutivanu Jakov Poljican i Ivan pokojnog Petra Poljicana; 4. prema tradiciji, i s obzirom na najstarije mjesne matice za prvih 20 godina: na Bolu šcapanović (Scipionit-7-Cvitanović—Zelanović) g. 1603., Borovinčić god. 1616., Petričević g. 1613.; u Pražnicama: Lučić g. 1590., Vučić g. 1591., Jurinović g. 1592., Tomašević alias Marijanović g. 1600., Kovačić g. 1600., Sujić g. 1600.; u Pučišćima: Marijanović g. 1576.; u škripu: Martić g. 1635.; u Postiriima: -šišić (»iz Duća«) g. 1595., Novaković g. 1585., Mišetić g. 1585., Ivani­ sevic g. 1585., Sudijić g. 1588., Jurjević g. 1590., Petricius (Petričić) g. 1592., Jurinović (»iz Duća«) g. 1600., Garđatović (»iz Poljica«) g. 1594.; u Sutivanu: Baović g. 1623., Bašić g. 1626., Grubišić g. 1626., Sirotković g. 1626., Božić g. 1629., Tuđorović g. 1627., Bartičević g. 1627., Targić g. 1634., Petričević g. 1635., Jurinović g. 1624.; u Gornjem Humcu: šcapanović g. 1567. i Marija­ nović 1635. g. ; 5. na osnovu prezimena po porijeklu u matičnim knjigama Brača: u Pučišćima: Bariša »da Poglica« g. 1596. i Marko Poljican g. 1603., a u Sutivanu Poljican g. 1644.; 6. prema mjesnoj ili obiteljskoj tradiciji ili si.: Spudičević (Pastire,-.g. 1617.), Bezimalinović (Novo selo i Gornji Huimac g. 1625.), Poljicanović (Sutivan g. 1635.) i Antonijević (Novo selo od Antunović ? ) ; 7. u spisima se spominju više puta »Useochi di poglice«. U rukopisnoj knjizi: »Brazza, Ducali, Terminationi« (vlasništvo obitelji Michieli-Viitturi) str. 128 stiče Trifun de Prods, da je g. 1547. doselilo na Brač 40 kuća uskoka. To. se isto veli i u »Diversi publici decreti privilegi et indulti« (Udine, 1656., str. 104—105). V. A. Duišin: »Zbornik plemstva« I. Zagreb, 1938., str. 293. Croatia sacra, ibid., str. 77. 16 A. Ciccarelli, ibid., str. 453, 457, 4*58. " A. Ciccarelli, ibid., str. 179 (1538). is A. Ciccarelli, ibid., str. 339.
15 14

PASTIRSKI STAN LIRICA 1 Jedna porodica J e r k o v i ć, koja se zimi ©pušta u Snurku. Ima oko 300 glava svoje i tuđe stoke. Porijeklom iz S ni r k e; vjerojatno sa otoka Hvara.
LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Okupator je opljačkao stan i odnio mnogo ovaca.

PASTIRSKI STAN POŽEŽENIK Jedna porodica J a n k o v i ć (nadimak Mihoj) od 6 članova. Po pričanju, porijeklom sa dalmatinskog kopna. U početku pastirčobanin iz Nerežišea bez stalna naselja, a i&anas dobar pastirski stan. Napasuje oko 350 glava vunača (ovce), te nešto konja i kobila. Pre­ zime Janković spominje ,se n nerežiškim župskim, knjigama od po­ n četka stare matice (god. 1656.), a Mihojev god. 1657. 47

MURVICA Nailazi se na južnim gorskim obroncima oko 1 sat hoda zapadno od Bola, i to u bllizini napuštenih pustinjaekih manastira (eremitaža) Dračevluke i Dutića. Iznad Mjurvica nalaze se još dvije napuštene eremitaže, Silvio i Stipančić. U blizini gornjih eremitaža pećina je s fantastičnim životinjskim lisklesanim reljefima. Crkva za Murvicu (dušobrižnička stanica, koju odnedavno vode bolski dominikanci) nalazi se u bivšoj eremlitaži Dračevluci, a to> je 10 minuta istočnije od Murvice. Po V. Lagiui,1 Dračevluka je osno­ vana g. 1512., Stipančić g. 1416., Duitić g. 1512., Silvio g. 1497. Na crkVici pieokara Stipančić ukliesana je godina 1477. Ovi su manastiri imali dosta zemlje, koju su dali osnivači ili kasniji darovatelji. Tako se zna, ,đa je god. 1540. manastiru Stipančiću načinio darovnicu Stje­ pan Jurinlković »od gornji ispila na lug Dubovoga Dolca«. Posljednje dvije picokare nedavno su preseljene u jedan ženski manastir u Su­ petar, a nove se ne primaju. Sva četirti navedena manastira poznata su na Braču pod zajedničkim imenom Pustinje. Muški manastir Dračevlukii osnovali su, prema bili ješkama, Poljičani Tdma i Luka, koji su. se, prodavši sve svoje imanje, nastanili u predjelu zvanom Dragonjdina Špilja, a tek kasnije mu nadjenuše ime Dračevluka, po nedalekoj morskoj uvali. Muški manastir Silvio osnovali su Pavao i Gregorij Silvio (Dubravčić?). Zadnji je »pustinjak« umro god. 1840., te su posjedi pri­ druženi Dračevluci. U neirežiškoj anagrafi od god. 1787. manastir je zabilježen kao^ SiUvio alias Dubravčić. Ženski manastir Dutić nalazi se nedaleko od manastira Drače­ vluke. Dutić je kako< neki misle, osnovan od Poljičana Bobelića, ali, po Lagu, vjerojatno od Splićanina Kapitanei, t e su njegova sestra i nećakinja prve u nj doselile. To potvrđuje i Valijerov izvještaj god. 1579.2 Ženski manastir Stipančić nalazi se u blizinii manastira SiiLvia. U Valierovu izvještajtui god". 1579. spominju se u vezi s pustinjačkiim manastirima ova imena: Senior nominata Justina Spalatensiis septuagenaria caeberes regit, Prbr. Joannes Crassovichia, Prbro Mairino de Capitaneis, Senior vocaitur soror Victoria Aidrievichia«, te ». . . Abhinc 120 annos loca haec onmia condidit Prbr. Georgius Dubravich Eremita, et ea moriens testamento suo ireliquit ipsis Pizzocheris.. .«, »Senior caeteras regens est Thomasina Juricouvich annorum 65, Stephans Juricouvich fratre dictae Thomasinae«. 3 Muirvica se prvi put spominje god.. 1286.,4 jer je u tom predjelu bračko plemlićko vijeće dodijelilo neke zemlje zajedničkom bračkohvarskom knezu (comes, rektor).
48

Pozanati svećenici upravliitelji u DraeevlucJi i SEviju 1. Žuljević god. 1662., 2. Rogarić god. 1665., 3. Dagelić god. 1685,. 4. Bolbetić god, 1699., 5. Kardilčić god. 1712., 6. Kuvačić god. 1744., 7. Uvanović god. 1761., 8. Sičić god. 1763., 9. Jeneralić (u Silviju) god. 1793., 10. Kuvačić god. 1763., 11. Kuvačić god. 1764., 12. Stipulinović god. 1782., 13. Radovčić dijak god. 1802., 14. Radovčfiić god. 1812., 15. Sičić god. 1814., 16. Katušić god. 1816., 17. Sičić god. 1816., 18. Sičlić god. 1821., 19. Grubišić god. 1823., 20. Uvanović god. 1823., 21. Grubišić god. 1824., 22. Radovčić god. 1833., 23. Pavišić god. 1846., 24^ Radovčić god. 1864., 25. Radovčić god. 1866. Svi su porijeklom iz Poljica. Morvica god. 1841.5 U Murvici je bilo god. 1841. isvega 16 porodica a ukupno 86 stanovmika, zajedno © Planicom i manastirom. Iste godine 1841. selo je Murvica brojilo 11 kuća, i to: 1 kuća Fertilio, 1 kuća za sve Bakoviće, 1 za porodicu Ante Glasinovića, 1 manja kuća za sve Barhanoviće, 1 ma kat za sve jPavišiće, 1 za tri porodice: Kuzmatnić, Žuljević-Sleško i Kuščević-Dlijanac, 1 kuća za porodicu Šimuma Šćapanovića, 1 kuća Nikole Kraljevića i žene mu Vice Šćapanović-SeikuloviLĆ (sada kiuća porodice Martić), 1 kuća Mićelina ŠćapanovUća-Sekulovića, 1 Doininka iŠIćapanovića-Sekulovića i 1 Vicka Šćapanovića~Sekulovića. Stanovnici pusttiinjačkih manastira u bračkim župskim knjigama XVII. vijek

U S u t i v a n u se spominju: god. 1654. reverendia Deandreis, god. 1655. reverenda Kačić, god. 1680. Alfirević; na B o l u god. 1612. monacalis, Fiiipis; u N e r e ž i š ć i m a: pop Bobetić god. 1695., picokara Dominika god. 1662. XVIII. vijek

U N e r e ž i š ć i m a iz Dračevluke: pop Kuvačić god. 1731., Kuhačić 'god. 1749., Vfestelicic god. 1749., pop Sičić god. 1788., pop Grubišić god. 1790., pop Katlufšić god. 1791., VLastelica god. 1791., Uvanović god. 1797.; u B o b o v i š ć i m a : Nilkolić god. 1716.; u P r a ž n i c a m a : Vuković god. 1719., pop Stipulinović god. 1760., Radovčić god, 1768., 1782., 1785., klerik Uvanoviić god. 1783., Maneničić god. 1785., pop Katušić god. 1787., 1788. i 1796., pop Uvanović češće od god. 1789. do kraja XVHI. v.; u; S u m a r t i n u: svora Radatović god. 1777.
^Zbornik za narodni život i običaje 4

49

Sadanj© porodice 1. B a k o v i ć (nadimci: Ajunt, Bambo) 12 porodica. Prezime se nalazi, u popisu nerežiškog stanovništva 6 od god. 1747. Prema tradiciji, doselili u Murvicu oko god. 1650. 2. B a i r h a n o v i ć (nadimci: Baćulin, Bamlbo) 5 porodica. U pučiškoj matici zabilježen je god. 1799. Barhanović rečeni Bakulin iz Bofla. Prezime se spominje u popisu ibolsikih pučana, koji su primali sol god. 1574. 3. G l a s i n o v i c 3 porodice. Doseljeni-iz Nerežišća god. 1820., a porijeklom iz S p l i t a . 4. K u š č e v i ć (nadimak: Dijianac) 1 porodica. Doselio se Jure iz Obršja i oženio god. 1862. Vjerojatno porijeklo sa kopnene Dalmacije., 5. P a p i ć 6 porodica. Doselio iz Supetra i oženio se god. 1863. Porijeklom iz D r a š n i c a . 6. P a v i š i ć 5 porodica. Doselili iz N e r e ž i š ć a god. 1802. 7. Š ć a p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 5 porodica. Doselili iz G o r n j e g a H u m c a oko god. 1690. • 8. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 8 porodica. Doselili iz D o l c a (Polj'ica) goid. 1818. . Izumrle ili iseljene porodice iz Murvice U drugoj polovici XIX. v. i u XX. v. izujmrle su ili' se iselile ove porodiice: Kuzmanić, Leksić (doselio se Ivan i oženio se god. 1882. iz Donjeg Doca u Poljicama), Martić (doselio se Ivan iz Zvečanja i oženio god. 1846. i Radovčić (doselio se Ivan iz Srinjana u Poljicima i oženio se god. 1875. U Americi ima 88 murviičkih iseljenika.
LITERATURA I BILJEŠKE: - '-1 V. Lago: »Memorie sulla Dalmazia«, II. Venezia, 1870., .str. 270—271. 2 Croatia sacra, ibid., str. 80: »Hujus loci auctor fuit Prbr. Marinus de Capitaneis sacerdos Spalatensis.« 3 »Croatia sacra«, ibid., str. 80, 81, 82. 4 A. Ciccarelli, ibid., str. 56 i 86: »Die 12. Augusti 1286. Potestas Pharae sit et Potestas Bracias cum assegnatrone facta a Communitate Braciensi procentus territorii Boli et Murvizza'e, qui debeat tenere in Bracia unum Vicarium. ađ complacentiam. illius Consilii*. (Decretum aliud Reip. Ven.).« 5 Prema podacima i bilješkama obitelji Fertilio. 6 Prema popisu I. Babica na Bolu (ibid.).

DRAČEVLUKA 1. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 1 porodica. Doselili iz D o c a . (Poljica) god. 1818. u Murvicu, a kasnije se spustila porodica. Žuljević bliže moru u uvalu Dračevluku. 50

PLANICA Planica ima 5 kuća. U AmerUci je iseljenih 36 Beiroša iz Planice. 1. B e r o š 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Porijeklom su iz B r e 1 a. Porodica ovog prezimena osnovala je zaselak. Godine 1841. bila je samo jedna kuća, na južnim bračkim, obroncima.

DRAČEViCA Nedaleko od Dračevice idućii prema Sv. Iliji, u predjelu Trešćenik, nalazi se pokrov sarkofaga, koji je okrenut naopačke, te se u nj skuplja kišnica za stoku, koja u blizini pase. Izvana je na tom po­ krovu urezan križ. Donedavno se tu nalazio i sarkofag. Između Nerež'šća i Draeeviče nalaze se ruševiine neke zgrade, očito crkvice. Kako' se predjeili nazivlje Tudor, vjerojatno je cr-kva tela posvećena sv. Teodoru. Prvi je doseljenik Šimunović. U početku su vjernici zbog vjerskih potreba odlazili u Nerežišća, jer u Dračevici nije bilo crkve. Oko god. 1670. Kuzma Žuvić nađe novaca kopajući u predjelu. Karkenjeno Brdo, zatraži!) dopuštenje od venecijanskog senata za gradnju crkve i dobije ga 26. siječnja 1674. To je današnja crkva Sv. Kuzme i Damjana. 1 Nad vratima .je natpis i godina 1678*2 Nasljednici Žuvića darivaju crkvi god. 1683. zemlje u predjelima Borov Dolac, Laptić, Mala Vajca i Nova Čeca. Druga je crkva građena god. 1770. Pred glavnim oltarom župske crkve nalazi se nadgrobna ploča svećeničkog groba od godine 1795. Prema izjavi župnika don Kuzme Šimunovliića (god. 1937.), mjesto ima 305 stanovnika. 3 Sađanje porodice4 1. B e z m a 1 i n o v i ć 1 porodica, iz Ne r e ž i š ć a. Porijeklom iz Novog sela, a starinom vjerojatno iz Poljica. 2. B u j e v i ć 1 porodica, iz N e r e ž i š ć a . Prezime se nalazi u popisnu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Doselili iz B r e l a : god. 1660. »da. Brehgle«, u Nerežišća: U supetarskoj matici spom.mje.se god. 1843. Bujević s napomenom: iz Drače­ vice. U Dračevicu su došli iz Oforšja, 3. B u l i ć 3 porodice, iz T u g ^ a r a . U boboviškoj matici spominje se kao kumi Bulić god. 1824. s napomenom: iz Dračevice. 4. E t e r o v i ć (nadimci: Sorić 3 por., Sorić-Gluho 2 por., Fanat 1 por.) 6 porodica. Doseljeni iz N e r e ž i š ć a , a porijeklom iz Pučišća. 51

porijeklom iz Zakučca. ali god. uvijek s napomenom: iz Dračevice. 1735. 11. KrstuHović sive Šimunović. 9. 1659. porijeklom iz K r a p n j a. 1786. 1719. Bolčić. nekada su se zvali Tutolovići..) dalje kao Soramcnich i Xorancich. u isupetarsklima god. iz S p 1 i t s k e. G r g i ć 5 porodica. s napo­ menom: iz Dračevice.) pa dalje. Dorin. 11 i j i ć 6 porodica.. 8. 1785. Š e m a n o v i ć 1 porodica. Perici su od roda Krstulovića. [u škripsko^j god. 1691. Z o r a n č i ć 1 porodica.. 1657. 12'. 10. Šiimunović se spominje u sutivanskim župskliim knjjgama kao pop god. i 1793.. i dalje s napomenom: iz Dračevice. u boboviškima često od god. Kuratov. iz Kotlenice.. 1777. prema predaji. ali toga prezimena nema u nerežiškoj matici. 1774. 1656. U nerežiškoj maitidi od početka (god. 1870.. P e r i ć 2 porodice. Stari Grgić nosi naušnicu na desnom uhu. Posljednja doseljena porodica Šimunić iz Donjega Doca naziva se također danas Šiimunović. Đinov. iz K a t u n s k o g a K r e š e v a. 1692. 1749. 1793. 7. iz Bola. 1760. također s mapomenom: iz Dračevice. u sutivangkoj matici god.. 1686. Pilvac. 1775. 1785. Graibljanin).5. U nerežiškoj matici zabilježen od god. u prazničkima god. M a r i n k o y li ć 2 porodice. popisana su 3 Šimunovića. i 1782. Porijeklo nepoznato. u Dračevici su po­ stojale 2 porodice Bijić »kao awentitij«. 1722. ali god. Duda. prema predaji. Jedan je đračevdčki Š. Među pučanima bračke galije sa nerežiškog teritorija god. bilo je u Dračevici 5 porodica Šimunovića.. 1742. i 1728. 6. a god. 1748. što je u mjesnim spisima zabilježenno god. kao Bolčin. 1735. 1737. i 1800. i to. U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se Hijć iz Humca god. Prema pričanju staraca. iz B o l a . U Nerežćima se spominje god. porijeklom iz Ložišća. u suitivanskoj god. i dalje s napomenom: iz Drače­ vice. kao Ifigich i Elijch. 1736. 1784. u mlinarskima više puta od god. Porijeklom kao: Šimunić (i Šimunović. pop Š. u postirskima god. Bukeš. a god.. U nerežiškoj matici god. u bobo­ viskoj god. Krstulović »coignomine« Šiimu­ nović. 52 . i alias Marković) iz P o 1 j i c a. zabilježen je kao kum M. bio u Grabiju. Mazorkin. U nerežiškoj maitidi krštenih |ŠI.. Srdar.. Šimunovići su najstariji doseljenici i.N Prema tradiciji. U boboviškoj matici zabilježen je god. a od god. dolazi često od početka (god. Bažin.. 1701. 1757. ZoranovićŠarić. 1693. utemeljitelji naselja. Godine 1748. 1776. 1820. iz D o n j e g a H u m c a . Dujin. 1662. Š i m u n o v i ć 42 porodice (nadimci: Petrić. a god. Jereić. 1625.. kao kum s napomenom: fe Donjega Humca. a inače god. Čaretin. God. V u 1 i ć 2 porodice. također s napomenom: iz Dračevice. 1793. kao Šimunović-Petrić. u dolskoj god.

župnik iz P o l j i c a .3 Sadanji se svećenik bavi meteoroloigijoim i astronomijom. Ž u v i ć 15 porodica (nadimci: Prdić. uvijek . Fomat 19/12. sa ukupno 282 stanovnika god. 1756.. 2 Natpis nad crkvenim vratima. 1775.. svojih vrtova i dvorišta. 1775.1 1.. god. sifcuđennoga) od požara. u kojoj je sasm štampao historijat eremistaže. imao je štampanju.. spominje se u D. 1662. ~ 2 3 53 . Sekre­ tarij. sa dodatkom«.13. i 1804. 1912. Sarajevo 1931. — Iz spomnute knjige izlazi. Eremitaža se nalazi oko 2 km od morske uvale. ibid.. 1780. Nijemci su ga ubili kao župnika u Gornjem Humcu. i po kazivanju sta­ raca Grgića i Bulića god. 1588. 4 Na osnovu knjige umrlih Liber morthorium ab 1768.2 Bredšasnik današnjeg svećennftka. Smrku i zapadni Vrh. 1670. t. Rukopis kod porodice žuvić u Drače vici. LITERATURA I BILJEŠKE: i posluga. što se jedan Šimunović iz Dračevice oženio nekom Žuvom iz Bola i prema njenu toienu prozvaše ih Žuvići. str. o đoiskoj god.. 1723. u štampariji pustinje Blaca. Prezime nastailo — prema tradiciji — po tome. u škripskoj god. Opći šematizaim katoličke crkve u Jugoslaviji. glasi: HOC TEMPLUM COSMAS XUVICH FUNDAVIT E T IDEM HEREDES DOMINOS POST SUA FATA FACIT MDCLXXVIH 3 Godine 1944. 1855. 1912. Crkva je sagrađena god. 1—25. 1550.s napomenom: iz Dračeviice. kojom su stanovnici ograđivali zidove. Obršje d Dragoi vodu..1 Po nekima pak. te ima vlastiti teleskop. Stara đračevička porodica. građene »u mrtvo«. bilo je u Diračevici 6 porodica Žuvića. koja je zatražio da gradi crkvu. M i l i f r e v i ć : »Pravilnici skupna življenja pustinjačkih uđružaba na Braču. Blago. 1748... a s napomenom »iz Dračevice« češće od god. LITERATURA I BILJEŠKE: Rukopisna knjiga svećenika Nikole šimunovića od g. od početka god. 223. Od god. 1658. j .) kao kum. 1757. da je selo dobilo ime od drače. 1937: 1 BLACA Eremitažu su osnovali poljički svećenici Martinović i Tomašević bježeći pred Turcima god. Tiskano 1907.. u jednoj rukopisnoj knjizi Kuzma Žuvić. U nerežiškoj matici rođenih spominje se ž. M i l i č e v i ć 1 Niko. te ga je i dobio god. str. 1674. Subaša). tu je kuratija za Bfoaca. osnovali su svcenici Vitaić i Martinović na osnovu inventure od naitpopa Drivodilića god. 1555. u sutivanskoj god. Eremitaža je stradala god. 1796. 1722. također MHličević. God. (25. Kiselica. Sjshematismus Cleri Diocesiš Pharensis Trident.. u boboviškoj god. 1657. i 1725.

Naselje su osnovali — prema domaćim podacima — Senkovići (Svirčići). 5. međutim — prema Sehematisnus Cleri — god.OtBRjŠUE1Naselje je nastalo od nerežiških pastira. 1912. Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. - 54 .. 4. Andrija ode fui Milnu (Svarčići). 3. te se stanovništvo skoro posvema raselilo. n k o v i ć (nadimak Minetovi) 2 porodice. t e se najveći dio stanovnika iselio. Š i m u n o v i ć 1 porodica. i osnovao Dragovodu. J a . koji su se doselili iz Poljoca. Prema pričanju seljaka. Sadanje porodice2 1. JPredak da im je Mladen Senković (god. Porijeklom sa dalmatin­ skoga kopna. 2. LITERATURA I BILJEŠKE: Zaselak su Nijemci spalili g. iz D r a č e v i c e .. Jedan je njegov potomak ostao u Poljicima. Danas ima 18 porodica sa oko 70 stanovnika. š i m u n o v ii e 1 porodica. naselje ima stalno izvorske vode. (Brač). bilo je 136 stanovnika. U r s i ć (nadimak: Šindik) 3 porodice. 2 Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. P i v a e i ć . 1579. a bave se i drvarstvom1 (sječa drva za gorivo). U po­ četku se doselio u Muirvicu ili Bol. Doselili g. 3.). 1944. Starinom iz Bosne. iz D ir a č e v i c e. priženili se (domazeti) u porodice Senikoviie-Svarčie. da su miui pričali. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Zaselak sii Nijemci spalili g. 1579. a u Obršje pred tridesetak go­ dina kao sluga. Doseljeni' i z ' N e r e ž i š ć a. a Kuzma u Supetar. su Kušeevići porijeklom iz Daflmaitinske Zagore i da su bili pastiri. a porijekPom su iz Bosne. siječnja 1935. Glavno im je zanimanje stočarstvo. siječnja 1935. K u š č e v i ć (naidimci: Bace. Nekoji Markovi potomci iseliše se !iz Dragovode. Pelive. gdje se oženio i ostao. 1944. 1 DRAGOVODA3 . 2. 1425. Maćelo. Glavno je zani­ manje stanovnika stočarstvo. Špodir) 10 poro­ dica.P u š i ć 2 porodice sa dalmatinskoga kopna. Sadanje porodice 2 1. iz Dalmatinske Z a g o r e . da. Jedan seljak — Pivačić — reče mi. a drugi — Marko — doselio se na Brač god.. K l a r i ć 2 porodice. Porijeklom iz P o l j i c a. S e n k o v i e ~ S v a r č i ć 1 porodica.

mistro Botar iz Korčule. U njoj je prestalo -pokapanje mrtvaca između god. magistri Radoević iz Korčule. Brižak. Blacarska Riva.. 1621. Podšker. mistro Peruzović. Pekasović. Prema podacima sakupljenim u mjestu 5. Kanarija. Vrkuk. Današnja mlinarska župska crkva bijaše u početku crkvica po­ svećena sv. Milna je malo industrijsko središte.: Krstulović. Vjerojatno porijeklom iz N e r e ž i š ć a.: Skarnio. Hranoki. 1783. Stara crkvica % nova župska crkva bijahu popločane nadgrobnim 'plo­ čama. Tu je tvornica za konzervi­ ranje riba. 1646. 1 kuća. Mlinarska električna centrala daje rasvjetu Bofooviiišćima. Mlin. mistiro Panigo. Marangunić. 2. MILNA O nasielju Milni do XVI. samo je 'bila nešto manja. nemamo nikakvih dokaza. Došicina. Galicija. Trebotić. Marinovdć. Koniteta Riva.ovi Milne jesu: Račić. 1579. i 1834. Ta crkvica odgovara današnjoj sakristiji. Bonačić. gradila se sadanja župska crkva.SMRKA1 Naselje se nalazi na kamenitoj kosini. osim nešto u vezi s crkvicama 1 Sv. Marinolić. Odcjepljenje Milne oiđ nerežiške župske crkve trebalo je da se izvrši god. Iza Orikve. a pro­ velo se g. DijeP. J e r k o v i ć 3 porodice. Pantera. Pilijpić. 1699. siječnja 1935. Luki Bobovišća i| Sutivanu. Cvitanić.. Marije (g. de MLiipis.: Janković. 1519. Sadanje porođilce2 1. a niže kod mora u uvali oko četvrt sata od sela. Mariji. OBluizolić. Bervaldi. Poroiđična prezimena prvi pnt spomenuta za prvih 20 godina stare matice 2 1698. Tu je jedanaest kamenih Icu'ća. R e s t o v i ć 7 porodica. Oko god.). tvornica eteričnih ulja »Trava« i radionica za popravlja­ nje manjih lađa. v. Bazelović. 55 . Ložišćima. Vjerojatno porijeklom sa otoka H v a r a. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Selo je jako stradalo od okupatora. 1830.. Žalo. Bonačie alias Košić. 1700. Kozžn.

a g. 1701. Kaličević. dakle gotovo od po5. Parosiianović. Vaselović.: 1713. Bonačić dicti Kresić. Prezimena MHmarana iz različiiiih isprava (prije maitice) 1635. g.. župnik Bonaeci (dotad se potpisivao Bonačić. mjesni sudac u Milni.1701. Vlasanović. a odsad po ne­ kada Bonaci. — U Bdboviškoj matici zabilježen je Berkuić g. 1675.: 1707. Toma Kaličević. u matici krštenin spominju se od g. Duibravčić. Juraj Barkulić. artificis Aviani. Šćenzin) 12 poirodiica. Čekalović. B o r z a t i 1 porodica. Gujić. 1772. Vlasan ig Pustinje. Macola. spominju se u matici kiršitenih god. Brakuljić iz Brela. Kadeto) 15 porodica. 1771.: 1656. neofibi Karmelić. GarmJć. 1815.: 1704. Doseljen iz Z a d r a i oženio se u Milni 1887. Bonačić-^Berkuić. pokopan u župskoj crkvi. B r k u l j i ć 8 porodica. U popisu nerežiškoga novog stanovništva zabilježen je g. 1682. A r a č i ć (nadimci: Šbrado. B a b a r o v i ć (nadimak: Nado.: 1711. g. A v i a'n i (nadimak: Glenda) 11 porodica iz B r i n d i s i.. »offi­ cial diii Milna«. 1820. »procuratore del fPopolo«. Barišić—Berkuić.: 1705. Jerolim KraJliji. Porijeklom iz Š o l t e .j matici od god. U neirežiskoj matici g.% 4. 1747. 6. 56 . Đragičević. U nerežiškim župskim knjigama spominje se g. 3. Barkuljić. a po nekada Bonačić). 2. i 1793. 1801.: Jerolimj sin Nikole Poklepovića. 1777. i Dujan Skarnio. »procorator delli comuni di Milna e Bobovischie«.: 1712. SAbnać.: 1716. Svirčić. 1808. g.: 1708. 1781.: 1710. kao Haraš.4 Frano cfe Mlipis. Berković. zidari. 1823.: 1695. a g. u sta­ roj milnarskoj matici krštenih g. Polotović. spominje se Berkutić.: 1615. komitis Bonačić. A r a s 7 porodica.: 1717. U miiltnarsko.3 Frano Biliceo kurat u Milni. Maieolei. Pavišić—Brkuljić.: Babarović... Livačić. doseljeni iz Z a s t r a ž i š ć a. Sfirčić.5 Sadanje porod&ce6 1.

1699. 1805.7. comitis Joannis Bonacich. spominje se kapetan Bonacci. 1829. 1816. U nerežiškim župskim knjigama Bonačić se spominje god. u popisu regrutiranja za bračku galiju god. g. 1813. i početkom XVIIv. v. koji su primali sol godine 1574. Bonačić aMas Pilipić zabilježen je u Nerežišćima god. Plemlić Klimse Dobranić spominje se na Bracu g. 1870. j . U Milni je zabilježen od god. 12. 1746. Bonačić— Criveliari. ig. nekoć su se nazivali Dobranić. potpi­ suje se kao Bonačić.. i 1826. Ponekada dolazi ui boboviškim župskim knji­ gama kao Krstulović alias Bonačić. i početkom XVIII. 1866. god.. lU'bobovličkoj se matici spominje g. (Vidi1 Bonačić!) U Nerežišćima g. Prema nedokazanoj tradicijji. 1825. (Nedavno iselili u Split). Bonačić—Peškaraja i Bonačić— Krešić—Kenjac. u skradinsko plemićko vijeće. 1662. ali također. 1712. (ali" kadgod i po dotadašnjem običaju. g. 1288 s Prezime se nalazi u popisu pučana. g. 1805. 1625. Doseljen iz O b r o v c a i oženio1 se u Milni g. Kao •magistri!. 1721. u matici kršte­ nih g. g.) daJlje Bonacci. 8. s napomenom: iz P o l j i c a . t. Bonačić—Guić. v. 1662. 1863. g. (Nedavno iselillii). 57 . župnik Petar B. Prema predaji. B & s k u p o v i ć (nadimak: Bužija) 1 porodica. 10. Bo­ nacci iGrivellari Civitade Siceni. g. u Dolu. Dva siu Bonačiea primljena g. 1655. g. samo Libičić). B o n a č i ć . 1820. 1823. 1836. a g. Dragičević alias Biskiuipović iz L o ž i š ć a. 1698. Bo­ načić—Berkuljić. Bonačić dieto Komito. ' 9. God. a tako isto g.G a r đ!e 1 i n 1 porodica. Komita. B o n a č i ć 10 porodica. g.10 U mlinarskoj matici krštenih dolaze pod Bonačići s različnim titulama i s dvostrukim prezimenom. 1741. B o n a č i ć.D o r i: ć 9 iporodlica.. Bonačić pok. 1816. Samo Doric g. 1790. B o l i š 1 porodica. ali je razlika u broju izvrjezđa. 1762. 1727. 1666. 1716.. 1737. 1825. kao na pr.. Dra­ gičević se spominje u matici krajem XVTI. a u postiirskoj g.: iz M n e . spominje se u matici god.9. iz S k r a d i n a . s napomenom. i 1670. Bonačić-—-Libičić (g. 14. 1824. eomitis Bonačić. B o n a č i ć .—1711. Imaju sličan grb kao Bučići na Hva­ ru. u mli­ narskoj maticli krštenih 1766. matpop Bo­ načić i Bonacci. • . spominje se u matici god. Crivelari. a od te godine (1711. Bonačić—Pagari.C i v r a n 2 porodice. »nobilis« Bonacci iz Milne. 13. iiste godine 1762. u matici krštenih od god. i Krstulović alias Bučić7. B o b a n 4 porodice. god. Bonačić—'Gazilo. 1734. Ivan se doselio iz P r u g o v a i ože­ nio g. B o n a c c i 3 porodice. 1739. Bonačić). 1824. 11.

. Bonačić-S alata 1 porodica.porodice. i u boboviškima. u matici kirštenih od g. 1834. i matici krstenih od g. samo Lovreitović. u matici krstenih od g. 1721. 23. Pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od god.13 TJ prazničkim župskim knjigama spominje se Cvitanić kao kum g. 24. 1698. B o n a c i ć . 1747.P i c u l o v i ć 3 porodice. 1809. g. u staroj ma­ tici od početka (god. u matici krstenih g.. u matici krstenih Bonačić alis Losić g. m 1805. Sargo.. B o n a č i ć . g. B o n a č i ć . 1710. 1698. u matici krstenih od godine 1834. 1724. S istom napomenom dolazi i u nerežskim župskim knjigama god. 28.).L u d o c o r e 3 porodice. u ma­ tici kirštenih Bonačić dictli Kresić g.. B o n a č i ć . 1821. 1789. Mejo) 12 porodica.1821. u nerežaškim župskim knjigama g. a tako i u sutivanskim god. 16. 1822.. u matici krstenih god. i 1752. 1822.M a n d i n i ć 3 porodice. B o n a č i ć . 25. 26. 1836. Bonačić vuligd nominat. 1700. u matici krstenih od g. Sučele al'ias Butor. d.. g. B u t u r o v i ć (nadimci: Orno.K r e s i ć (nadimak: Kenjac) 13 porodica.15. i to češće od god. Bo­ načić vulgo Losić. 19. 1807. 22.V i č i ć 5 porodica.. U sluitivanskoj matici spominje se Botunović iz Segeta g. 1806.L o v r e t o v U 3 porodice. 1742. g.11 Prema porodičnoj tradiciji. samo Petričić g.. B o n a č i ć . Bonačlć-Salatić. B o n a č i ć . g. doselili iz H e r c e g o v : n e (Gabela) u Brela na podnožju Biokova. Bonačić-Mati ja jurjević. Losić owero Bonačić. Vjerojatno doseljeni: iz N e r e ž i š ć a . 21. Butor. 17. 58 . 1700. Bonačić dicti Sargo i Bonačić alias Sargo. 1823. a za kandijskoga rata dobjegli na Brač.L o s i ć 7 porodica. B u z o l i ć (nadimci: Meštar.12 29. a kasnije k moru u Dračevoi! Lučicu. i 1824.S a 1 a t i ć 2 porodice.god. i t. u matici krste­ nih g. mistro Botar iz Korčule. god. B o n a č i ć . u matici krstenih od g. Bonačić alias Mandinić. B o n a č i ć . C v i t a n i ć 2 porodice. U Sumartinu među novim stanovništvom spominje se Antulović " rečeni Vičić iz Basta. B o n a č i ć . U matici krstenih %od god. g.M a t i j a j u r j e v i ć 1 porodica.P e t r i č i ć 3 . s napomenom: iz Milne. 1829. 1836. 1772. do oko god. 1804. U mlinarskoj! matici krstenih od po­ četka god. 1657. najprije u Bilitnju Glavicu podalje oiđ mora. 1803. B o n a č i ć . 1707. 18. g.. Bonačić-Jurjević. Bonačić vulgo Proto. 1816. B o n a č i ć . 1806. 1808. 27. u matici 'krstenih. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva Milne od g. 1795. 1747. 1798.S a r g o 3 porodice.P r o t i 3 porodice. 20. Beze) 8 porodica. samo Piculović ig.

U jnatftci krštenih D. Filipić-Pagari-Sindaci. 41.• vić. Denegri Genovesis g. kao Gigo alias Filipić. — U matici krštenih kao kum od >g. g. Prezime F.. g. 1819. 1820... 1716. Filipić alias Gigo. Bonačić-Pagari. 1812. 1821. G e l d i u i n 1 porodica. 1700. 1809.. u boboviškoj matici g. D e a n 1 porodica. s napomenom: iz Milne. 1780. kao nobilis Cvitanić g. g. 1824. G r a s s i 1 porodica. kao Oksurović. D a v e r i o 1 porodica. Doselio Josip iz B o b o v i š ć a i ože­ nio se god. matici krštenih g.30. g. De Negri g. a g. G a l o v i ć (nadimak: Belmate) 4 porodice. 33. kao Negri g. Filipić-Mazor u matici g. 1741. 1817. 1821. Cvitanić alias Polotović iz Milne. Filipić-Pagari.. g. u matici krštenih od g. P i 1 i p i ć 1 porodica. doselio Vjekoslav iz L o ž i š ć a i oženio se g. U nerežiškini župskim knijgaima spominje se g.. F a b r i s 1 porodica. U .. Radić-Pagari. -59 . 1831. — U merežiškim župskim knjigama Galović se spominje g. nalazi se u staroj matici od početka god.. Doselio iz S p l i t a Mate i oženio se g.). i 1818. samo Mazor g. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . F i l i p i ć . Filipić. kao tan iz splitskog »sufourbio« Sv. Križa. (Živi u Splitu). 1878. 34. F i 1 i p i ć . U mlinarskoj matici Polotović dolazi godine 1716. iz Milne. 1815. 1921. 1779. 1792. U nerežiškim knjigama Cvitanić-Svetinčić g..G i g o~ 3 porodice. porijeklom iz Donjega Humca. 43. 1921. 1662. g. kao Filipić alias Mazor od g. Filipić-Oskuro. danas kao Elterović-Galović. 1802. 1819. F i l i p i ć . g. D e & p a 1 a t o v i ć (nadimak: Ratar) 1 porodica. 38. 37. 1793. Osurović. samo Filipić od početkamatice (g..O z u ir o v i ć (nadimak: Bule) 22 porodice\< u ma­ tici kršten'ih god. de Negris g.sindicus. 35. na pir. i 1806. 1809.P a g a r i 1 porodica. g. G a r a f u l i ć 2 porodice. 32. i 1822. ma­ gistri Bonačić alias Filipić. 39. 1821. D e n e g r i 4 porodice. 1811. 31. 40. ii drugo prezime: Polotović. 1830. 1832.M a z o r 2 porodice. 36. — U matici krštenih od g. Međutim Cvitanići ponekada imaju. Vjerojatno doselili kao pomorci.. 1834. — U matici kršte­ nih od god. 1713. a samo Po­ lotović god. 1859. 1799. 1790 i 1794. 1700. 1765. — U Siutivaaiskim župskim knjigama spomi­ nje se Polotović g. i 1822. F i l i p i ć . doselio Marijan iz P o d g o r e i oženio se god. 1775. 42. Doselio Josip iz Z a d r a kao kovač.. 1822.

59. kao Kozulović. 60 . 1822. Zabilježeni su kao kumovi Jankovići u Milni g. J e r k o v i ć 1 porodica. . zabilježen' u matici krštenih g. Labetić-Kazabijanka. i. 45. kao kum Martinović iz Dola. iz Š e g e t a . 47. 1828. 1814. Doselio Karlo iz G r o h o J t a (Šol­ ta) i oženio se u Milni god. g. 61. J a r 1 o r i 1 porodica. 1726. 52. 56.M a r t i n o v i ć 2 porodice. " . L a s i c i porodica. 46. H a r a š i ć 9 porodica. Doselili oko 1796. u matici krštenih g. L i v a c i ć 2 porodice. u staroj matici od početka g. 1717. 1834. ali i! prije toga kaO kum god. 1701. 1864. 1913. Mlartlinović iz Slhnena.' K u 1 j i š 2 porodice. 1880. I v č e v i ć 3 porodice. 1723. 1819. Janković-Lepurin g. iz V e 1 o g L o š in j a. K u z m a n i ć 1 • porodica.. magistri Lenti 58... 1700. iiz S m r k e . iz Splita.44.K o is t r i n č i ć 3 porodice. G u i ć (nadimci: Korkutović i Beljure) 9 porodica. U matici krštenih kaoi »i! mistro« g. 48.. i 1757. L e n t i ć (Lenti) 1 porodica. 1625. — U sta­ roj matici krštenih od g. iz P o l j i c a. K r s t u l o v i ć (nadimak: Gibin) 1 porodica. 1813. iz hercegovačkog sela S t u d e n e i. koji su primali sol g. 1823. L i v a č i ć . Doselio se Antun iz K o m i ž e u Pothrane. L e p u r i n 2 porodice. K o r d i ć . 57. 1830. K o z u 1 i ć 1 porodica. 1747. Prezime se nalazi ui popisu pučana (Nerežišća i okolica). 1795.T r a m o n t a n a 1 porodica. [Prezime se nalazi u popisu mli­ narskoga novog stanovništva od god. • 51. 1590. iz S. 1793. u matici krštenih od g. 1574. Markusović-Livačić.10 Isto se prezime spominje u početku prazničke matice g. — U staroj matici krštenih od god. g. 1698. Oženio se g. 1793. 62. iz Mula. L i v a č i ć . iz K o m i ž e. 55. 54. i 1794. Prezime dolazi još IU staroj matici od g. Doselio se Ivan oko g. Lepuirin 'alia® Janković g. g. God. 53. a zatim u Milnu. u matici krštenih g. a g. kao: Krstulović-Buzolić. 1832. U staroj nerežiškoj matici spominje se g. s napomenom: iz Splita. L a b e t ' i ć 5 porodica. 1914. Porijeklom iz B o b o v i š ć a . 50. iz Ercegnovog.M a r k u s o v i ć 6 porodica. V i t o L a n c i a n o " ' (Italija). 1658. samo Kostrinčić u matici krštenih g. 6 0 . 1814. 1817.. oženio se u Mini god. L i v a č i ć .9 i iui popfeui pučana bračke galije god. 1754. I v i c a 1 porodica. samo Janković od početka matice g. 49. kao Jamković alias Lepurin g.. . iz K o m i ž e .11 Prema obiteljskoj tradiciji. 1836. iz N e r e ž i š ć a .

. lović alias Marinović. 67.. M ' i l o v i ć (nadimak: Bago) 1 porodica. 65. M. 1792. 1655. M a r i n o v i ć (nadimgi: Runko. U »ischiera reale« na Braču zabilježen je u nerežiškoim di~ 'striktu g. Učitelj Ivan M. Spominje se u staroj matici od početka g. Kao MarinkovićLuskar 1 porodica. za Nerežišća i okolicu. 1698. U matici krštenih od g.9 i među pučanima na bračkoj galija god. Mariinović iz Bobovišća. M a r t i n i ć 3 porodice. 1697. Zmajilo) 20 porodica. Prezime se nalazi ui popisu pučana. g. god. 1819. iz B r u s j a . i z ^ B o l a . 66.. g. a 1749. do oko g. Krpica. Prezime se spominje u staroj matici kršteinili od g. 70. .. 162'5. (Iselil Iz Po stir a). 1698. g. vice-žiipnik M. g. 73. 1717. M a r k o v i n č i ć 1 porodica. Vlasanović iz Pustinje. 1750. . u matici krštenih Lozić iz Primorja. koji su primali sol. M i l i č i ć (nadimak: KanđaČa) 1 porodica. g. M a t ^ k o v i ć 4 porodice. Porijeklom iz B o ­ bov! i š ć a od roda Krsitulovića. alias Runko. g. > dicti Via san. God. » U boboviškoj matici krštenih g. hozić (nadimak: Tripotovi) 12 porodica. u Milni od g.14 68. M a r i n k o v i ć 4 porodice. 1813. 69. 1726. U matici krštenih odi g.) bili su iz Nerežišća. 1731.. Ma­ rinović iz Omiša.. Marinović. 1762. a kasnije župnik. samo Runko g.13... samo Vlasan god. 1659. koji se također spominje među pučanima. Doselio se Mate iz P r u g o v a i oženio se god. do oko g.) do oko g.10 Možda isto što i Drivodilić.9 i među pučanima za bračku ga­ liju gđ&. 1805. Istoj porodici pripada i milnarski župnik. M a r a n g u n i ć (nadimci: Giiričie) 2 porodice. :s napomenom: iz P u č i š ć a. 1701. M a r u š i l ć 2 porodice.. s napomenom: m Bobovišća. i 1830. U nerežiškoj matici također od početka (god. M i j i e (nadimak: Rapo) 1 porodica. 1625. 1902. 1742. 1736. 72. iz S u t i v a n a . s nadimkom Kenjac god. 1707. g. 71. spominje s© Krstu. u prazničkoj od god. M. Ivan Marinović. 1741. M. koji saii primali' sol god. 1831. u milnarskoj matici krštenih od g. 1820. 1574. 1655. g. 1603. iz Poštara. 1813. 1927. kapeilaii M. 1625.10 Praznički Marangumći (g. 61 . iz S IUI p e t r a. 1603. 1775. 64. U nerežiškim župskim knjigama: od g. Mute.

1825. P o k l e p o v i ć (nadimak: Veli Pavini. Mali Pavini) 19 porod'ca. Žanić. 1804. 1713. Prezime se nalazi i u popise pučana. Pušić) 2 porodice. 62 U fooboviškoj matici Milović se spominje kao kum g. M i Š k o t a 1 porodica. mistro' Pe­ ruzović) . 1698. 87. 83. 80. 1888. pašnjaka od god.. 9 P u l i s e l i ć 1 porodica. u matici kao kum g. Doselio se financ iz T a r n o p o l a (Poljska-Galicija) i oženio se g. —. U mlinarskoj matici krštenih od g. s napomenom: iz Vrh a n j a. g. iz S p 1 i t a. koje je. spominje se od g. Tome i Toma Pecaseo.11 P e t r i n o v i ć 1 porodica. Buzolića u mfnarskoj matici umrlih spominjao se P. 1796. prezfme se nalazi u popisu pučana regrutiranih za bračku galiju godine 1625. 1736. . U staroj matici krštenih od početka. Parofijanović alias Maričić. P e k a s o v i ć 1 porodica. Porijeklom iz N e r e ž i š ć a. doseljenik se oženio g. Pavišić-Berkuić. 86. 78. s napomenom: iz Milrie. (isto kao kum) Milović diotus Manjavin iz Stoliva. g: 1820. 1812. P a v i š i ć (nadimak: Remeta) 1 porodica.. N i g o e v i ć (nadimci: Puhor. 1635. 75. Pauziin) 7 po­ rodica.. Oženjen u Milni g. Parafijanović-Vidoš. dolazi i kao Pecaše© ili. je zabilježen g. Parafijanović-Vidošević. 1763. 1745. 1730. Iz Š k r i p a.Pecasseo. 1730.15 Prezime Pekasović nalazi se u popisu vlasnika. 1878. 1912. Prema jednoj ibilješci dra. M l a d i n i ć (nadimci: Bate. 77. na te­ ritoriju Postira—Dol—Škrip.. koji su primali sol g. nalaze se u Milni: braća Perizović i Ante Perizović. g. 1589. U popisu novog stanovništva. g. U nerežiškim župskim knjigama od početka matice g. Krajnji) 19 porodica.74. g. ali g. P a j i ć 1 porodica. g. god. g. 84. M i r i ć 1 porodica. Stj. g.. O z r e t i ć 1 porodica. zabilježen je" Juraj Pecaseo pok. fafoer Peruzović alias Junaković. Mladinei. 1804.). U mat'ici krštenih od g. 1657. 85. 79. od g. (g. Pipi. 1896. i 1807. 1698. 1780. U matic'L krštenih. 1723.dobjeglo na Brač za kanđijskoga rata. 1914. Mladineo.16 P e r u z o v i ć (nadimci: Nanetovi. g. U staroj matici od g. 76. 81. 1574. 1731. 82. U matici krštenih od početka (g. 1768. U boboviškoj matici P. U popisu neorig'inalnih bračkih plemićkih porodica od g. Pecassi s na­ pomenom: iz Mi^ne. iz Š k r i p a . 1655.10 U boboviškoj matici spominje se g. 1828. N i ž e t i ć 1 porodica. s napomenom: iz Sutivana. 1775. Brčić. Doselio se Mihovil iz M i r cl C cl 1 oženio se 1905. iz S p l i t a : P a r o f i j a n o v i ć (nadimak: Uš jer) 2 porodice. Porijeklom iz P u č i š ć a . vjenčan u Milni g.

g. Prezime Skarnio nalazilo se i u Nerežišćima. 1834. 1807. spominje se i u Nerežišćima g.). 1720. U milnarskoj matici krštenih g. T e r z i ć 1 porodica. . u bolskoj Scarneo g.. 1833. 1806. od g. 1806. 96. 100. 1819. doseljenik se oženio g. Svarčić. U milnarskoj matici krštemih g. 1807. do 1801. Kosirić) 5 porodica.17. U milnarskoj matici kršitemih od g. S k a r n e o (nadimak: Škrnić) 2 porodice. U milnarskoj matici kršteinili g. Trebotić alias Marinović. Prospero Scarnio«. 1665. porijeklom Senkovići iz ^ P o 1 j i c a. MarinoVić) 6 porodica. g. 1914. (Šl!munović-Butur. 90. g. 1737. Marinović-Trebotić. 1834. 1691. i 1768. 1699. 1767.88. i 1815. viceeonte dal sig. spominje se Scarneo Doimo5 »procurator delli coniunli. i 1831. Terze.. 1579. doselili se na Brač u Dragovodu g.. Š i m u n o v i ć 3 porodice. iz S n i m k e . U ispravama se spominje g. g. 97. 1823. T o m a s 1 porodica. 92. SL g. s napomenom iz Milne. g. 1884. 1707. g„ 1722. 94. 1693. S t i p i č e v i ć (nad'mak Skina) 3 porodice. 98. U milnarskoj matici krštenih od početka (g. sig.. iz B o b o v i š ć a.. Terzić. a g. Doseljenik se oženio g. u matici kmštemih rektor Skarneo. iz D o l a . 1865. Skarmić. billo je šest porodica.J e n e r a l i ć i S k a r m i ć 4 porodice. Xeneralich. dr. često Skar­ nić. Š k r n i ć . S e k u 1 1 porodica. g. g. Mairinović sive Trebotić. 1885. 1796. 1698. 95. 1913. u fcoboviškoj od g. kao Svarčić g. di Milna e Bobovischie«. T r e b o t i ć (nadimci: Pluto. iz J e s e n i c a. iz S v i n j i š ć a . Sferčić iz Dragovode. 1695. g. 89. 1657. 1791. Doselio se Juraj iz S e n j a i oženio se g. . doseljenik se oženio •g. 63: . Marinović vulgo Trebotić. R e s t o v i c 1 porodica. U mlinar­ skoj matici kao Generalić-Skiarnić od g.. U milnarskoj matici kršten'ih kao Sfirčić od god. doselili se kao mesari iz S p l i t a . U staroj matici kao Skarnio (Scarnio) od pečetka g. U boboviškoj matici g. Sf a r r č i ć (nadimci: Kosirima. S u z a n (nadimak: Slavotovi) 1 porodica. iz B o b o v i š ć a . U nerežiškoj matici zabilježen je Scarnio g. kao kum spomenut g. »presentate alt illmo. a g. jPrezime je Jeneralić vjernojatno porijeklom iz Poljica. 1827. 1725. s napomenom iz Dragovode. Skorio alias Penarolić. s napomenom iz D r a g o v o & e. 1762. g. T a v r a 1 porodica. 1730. mobil. Scarneo. 1694. 93." 99. 1796. 91. Scarnio. 1751. S k o r i ć 2 porodice. Prema tradi­ ciji. Osim toga spominje se g.

V r a n č i ć (nadimak: Meštrevidin) 2 porodice. 1730. 6.. g. 1829. 7. 106. s napomenom: iz H v a ­ r a . v.L u k š i ć a. v. ' (Vjerojatno živi još udovica). ' ' . 103.. 1810. g. do g. B a n sredinom XIX. a jg. 3. iz Bola (Karmeljić alias Žu­ vić) . postolar. g. 1914.s a n d r i Krajem XVIII. A1 e s . Kao kumovi spominju se g. i 1753. 5.. doselio i oženio se Stjepan g. iz K a š t e 1 . U r š i ć 3 porodice. prezime postojalo donedavno. g. doselio i oženio se Zakarija g. 1914. 1856. • 9. v. 2. B e r o š 1 porodica iz iN e r e ž i š ć a. A n j i ć u matici krstenih od g. kao kum iz Supetra i kao doseljenik iz V e n e c i j e. Isuimrle i Iseljen© porodice 1. i početkom XIX. iz S t a r i g r a d a . U boboviškoj matici g. 64 .. iz trogirske L j u b i t o v i c e. kao artificis V.101. . 1698. g. 1808. U g r i n o v i ć (nadimak: Maškinić) 3 porodice. iz Š o l t e . 1763. iz N e r e ž i š ć a . 1806. dvije porodice. Doseljenik i se oženio god. (g. donedavno. v. 10.. 1844. u Milnu se doselili iz Splita. B o t t e r i ui prvoj polovici XIX. 8. Doselio se iz T i j a r i c e kod Sinja. 1937.. donedavno. 1822. v. spominje se Vlahovic iz Maslinice na Šolti kao kum).) i u prvoj polovini xvm. v. V l a h o v i c (nadimak: Borin) 4 porodice. 107. a dlriuga iz M a k a rsfee u prvoj polovici XXX. U matici krštenlih od g. magister A. 1806. v. 1825. B a s i c doselio se iz S p l i t a i oženiose g. B u r i ć u prvoj polovici XIX. 1701. A l o j (nadimak: Fatoro). s napomenom:: iz S i t n o g (Poljica). Žuvić-Kućin. 1769. A n d r i u z z i u prvoj polovini XVIII. 1750. Ž u v i ć (nadimak: Zuboitovi) 5 porodica. kao Aliogi iz { P o r e č a . 105. 1728. g. iz V e n e c i j e . 104.. * U matici krstenih od g. U miatiici krstenih od g. donedavno.. 4. 1823. U mlinarskoj matici krstenih od g. 102. iz Dračevjee. g. v. B r e s k o v i c u matici krstenih od g. 1827. U r b a n (nadimak: Kanetovi) 1 poirodica. v. magistri Andriuzzi. s napomenom »iz Mirne« kao kum. 11. V o c u 1 i n 1 porodica. 1848. iz S p l ' i t a .če­ tiri porodice. 1825. U matici krstenih od god. do­ nedavno. s napomenom: iz B o l a . 1884. B a z e l o v i ć u početku matice (g. bilježeni su i dinugoj polovici XIX.

donedavno. Jurišić diktus Marica. J e l č i ć ~ u župskim knjigama od god. 1862. 22. 1914. Karmelić-Cezar. prezime postojalo donedavno. K i s l e v se spominje u matici samo kao kum od god. i kasnije češće s istom napomenom. 1791. 1753. 18. 1801. jedna porodica. u matičnim knjiigama od god. Elizabet Kislev. 1914. God. 1762. — Spominje se kao postolar. ^ . D o g a n e l l o doselio se Dujan iiz <Komiže i oženio se god. 1730. 1698. 1694. 17. G i o v a n e 1 i i u mfilnarskoj matici od god. F r a n j a s o v i ć u milnarskoj matici od god. 1821.. s napomenom: iz T r o g i r a . 1711. 1829. F a b i ć u matici od god. do druge polovine XIX. Marinčević alias Gligo. v. samo Marica. do druge polovice XVTJI. god. iselili se u Gruž. god. Doselio i oženio se Mate god. (mi matici od god. U XVIH. 26. s napomenom: iz P o l j i c a . D e m a g i si i De Magis u matici od god. Felix Kislev. . z b o r n i k za narodni život i običaje 5 65 . 1836. god. jedna porodica. D e f l l i p i s li milnarsko j matici krštenih od početka god. G l i g o doselio se iz B o b o v i š ć a Vicko i oženio se god. god. v. 1785.12. »giudice di Milna« Fnancesco de Filipis. (s napomenom: iz Bola).. jedna porodica.. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 19. v. doselio se Jakov. v. god. god. 1769. 1834. 23. v. Marinčević sive Gligo. 1862. s napomenom: iz S p l i t a . god. s napomenom: iz N a p u l j a . 1856. god. 1821. do oko god. i 1829. 1861. Karmeljić. 1702. 14.. Č o g l i j a sredinom XIX. v. 1828. D e y i ć ai drugoj polovini XIX. s napomenom: iz S t o l i v a . 1754. 1826. 1809J. D a m j a n o v i ć Anite se doselio' iz S u p e t r a g. U bo'boviškoj matici: god. 24. Porodica je bila — prema tradiciji — engleskog porijekla. v. D e l f i n o u prvoj polovici XIX. i 1770. 1756. Peruzović-Karletović !). J u r i š i ć . 28. 16. 27. god.. 13. do prve polovine XIX. postojalo prezime donedavno.. oženio se god. (s napomenom: iz Omiša) i god. 1789..20. 1840. G l a v i ć Ante> se doselio iz S p l i t a i oženio se god. ood. god. 1801. Doselilj se u Milnu iz B o l a . god. 1914.. 1744. U boboviškoj matici god. kao Fralisovie. i 1823. kao' Fabić-Karletović. ' • . 1797. 1791. prezime postojalo donedavno. 25. F r a n k o v i c u matici od god.. nobilis ide Maggis iz Mi3ne.5 15. god. 1719. K a r m e l i ć u staroj milnarsko j matici krštenih god. bilježen do oko god. god. .. s napomenom: iz M a k a r s k e . 1695. više puta kumovi iz Botoovišća Gligo i MariričevićGligo ili samo Marinčevć. god.21. pop Marinčević Gligo. iz D r v e n i k a . 1730. pre­ zime je postojalo donedavno. 1766. i 1742.. i kroz XVIII. iz Z a g v o z d a . vij. 1773. do oko god. (god. Karmel'ić »neophiti«. 1822. god. 1849.

44. Pegazzi. M i h o j i ć . 1819. R a d m i 1 i u matici ikršitenih u prvoj polovini XVHl. s napomenom: iz B o l a .. god. 36.sredinom XIX. god. i 1810. 1745. god. 37. R a d i ć kao kum od god. 1736. P i g a z z i u matici krštenih kao kum. — Bartulović se spominje i u drugim bračkim župskim knjigama.29. . v. 1731. Postojalo je i prezime Radović od god. s napomenom: iz G o n o v e (Italija). U popisu pučana-•»Galectti di Neresi« god.. s napomenom: iz Bola. 30. K r'i z n i ć u matičnim knjigama od. ' ( U milnarskoj matici krštenih Bartulović se spominje god. god. 1788. s napomenom: iz H v a r a . 34. kasnije većinom kao kum. do druge polovice XVIII. U boboviškoj: matici god. ' Marjetić d'Loti Komižan. M u ' l a n o v i ć u matici krštenih cd g. 1704) do druge polovine XIX. i to god. 33. god. ali se opet vraća. 31. 1834. 1756. ima Macolić. s napomenom: iz K o m i ž e. 1764. kasnije se porodica iseljava. M a r i j e t i ć u matici krštenih od god'. 1796. vanbračianU 66 . do . 1822. 1730. do oko god. samo Spaleta god. 1760. U boboviškoj matici <goid. oko gotd. do prve polovice XIX. 1812. bila je jedna porodica. donedavno. v. 38. iz Z a d r a . v. dvije porodice Radoević. god. R a d o e v i i ć u početku matice krštenih god. v. »procurator« Radmili. 42. mistro Ra­ doević iz K o r č u l e . 1784.. Krstulović alias Mihojev. Marijetić alias Spaleta. v. N i k o l o r i ć <u matici krštenih od god. v. 1745.. 1756. v. od *g. 1700. god. 1836. v. kao kum iz B o l a i kasnije do prve polovine XIX. Krstuilcv'ić vulgo Mihojtvić.. P e t r o š i ć u ma^ci krštenih od g. v. 1625. v. 41. kao kum Miloš Radičić. god. 1806. do druge polovtine XEX. M a z z o l a u matici krštenih od početka (god. 1777. R a d i č i ć početkom: XVHL v. s napomenom: »iz K o m i ž e « do prve1 polovine XIX. god. 35. jer se spominje god. 1823. Marijetić-Spaleita. 1834. 40. s napomenom: iz B o b o v i š ć a.. 1827. 1703.10 32. ili iz Makarskoig primorja ili s otoka Hvara. god. 1866. P r i m i u matici sredinom pirrve polovice XIX. miliibis Kriznić. 1914. s napomenom: iz H v a r a . god. 1725. 43. do sredine XIX. s napomenom: iz S ' t a r i g r a d a . R a f a e 1 i u matici krštenih od g. do oko god... 39. kao kum doktor Primi. 1806. 1770. god. R i p a c I I matici krštenih od god. 1812.. P r i b a č i ć od sredine XIX.. v. 1711. Radoević dictus Bartulović iz Milne. 1734. god.

. Vol. 1738.—1912.« •3 Ciccarelli. god. god.. 303. 1736. Petrus Albius Spalatensis. i ' Ciccarelli. god.. 1519. v. Rdo D. str. Marci Natalis Metropolitan! Spalatensis«. Bonaccija u Jelsi. iz S u t i v a n a. . v. . 1833. Rukopis kod dom I. is Ciccarelli. iz B u r a n a. U Sutivanu žive porodice Soljančić. sv. ibid. 1714. 4 Ciccarelli. s napomenom. iz N e r e ž i š ć a . ibid. str. str.. 1747. S e r v e n t i . posto jala je jedna porodica. god. is Ciccarelli. LITERATURA I BILJEŠKE: U vezi s crkvicom poznate su mi tri isprave iz g. Ante Buzolića u Splitu. 5 Ciccarelli. s napomenom: iz Bola. list 11—14. jedna porodica.. io Mladineo.. 255—256. kum Vasiselli.. Marie de Milna Brachae. ibid. god. iz S p l i t a . T r e v i s a n i u prvoj polovini XVIII. 7 Duišin. 47. »D.. — U boboviško j miatici g. .«. v. 6 Radio saan uglavnom.. braća Buzolić pok. 1753. i po prikupljenim podacima. u isutivanskoj matici god. i umjet. iz ' B o l a . Romano.«.. (v. 1754.god. 1721. 1756. spominje »Venerabilis D. akad. 1711. 1836. od" 1698. Novi stanovnici g.' postojale su 2 porodice. god. treća isprava spominje »rev. 51. Nerežišća ad 2). 256.—1813. druga. Stjepana i braća Guić. Stefano Buzolić qu. 87. . 46. ibid. prema maticama krstenih. 1866. . ibid. I. do 1834. Romane. prema milnarskoj anagrafi od g. Babica.). 1O 67 . 49.. . T a r a s sredinom XIX. Presentibus ad omnia suprađicta Cattarinich de Štivano. 343. »Presbyterm Petrum Albinum Spalatensem in corporalem tenutam et possessionem Eccl. i« Rukopis kod Michelli Vitturija. v. S t a n i š i ć u mastici kršitenih se spominje sredinom XVIII. Sejačić iz Milne. ibid. god. str... VI. ibid. u dnugoj polovici XIX.45. izdata u Dolu. « . 610. ibid. v. Petri Lucari Notarij et Cancellarij«. bili su u Mirni: braća Perizović. izdata u Nerežišćima. R o m a n i u matici krstenih kroz XVIII. 48.. t* Mladineo. 1914. 8 Codex Diplomaticus. S o j a č i ć u matici krstenih cd god. Jugl. 191 i 274. Nicolao Tomasich. 339—340. u supetarskoj matici god. god. Zagreb. 2 Za ove sam se podatke služio sa »Liber Baptizatorum Parochiae Milna 1698. str. 1841. str. str.: iz K o m i ž e. V a s e l o v i ć u matici u prvoj polovini XVIII.-. .« Nalazi se kod dra. spominje Gardellija. n Podaci kod I. ibid. Nicolao Angelo benemerito Vicario P h a r e n s e ... 5UT Š a n t i c . » . ibid. ui prvoj polovici XIX.: prva isprava. vSf i 1 i č i ć u matici krstenih od god. god. god.. samo Zvančić kao kuni. 53. is Rukopis: »Origine e memorie delle famiglie Buzolić scritte per cura del dott.1914. 21. 1775. 52. Babića^ibid. Trevisani »Burianasis«. Stjepan Buzolić. »capellanum et Rectorem S. v. Vasselli iz Milne.. Romanus. jedna porodica. zn. str. Serventi-Zvančić. ibiđ. D. »actum in Villa Doli«. S. 1793.. Joanne Scrivanich. str. 9 Rukopis kod I.« 1821. Anton Perizović. Antonio (1890. Mariae de Milna« i »testibus rogatis Jacobo Gospodnetich et Nicolao Millich«. v.

Pothrane je nastalo ipri kraju XVII.—1716. Ž u v i ć 1 porodica.). u »casali« Pothume spominje se 5 porodica. Tade Milačić.. kok> voza 1750. Ivan Duboković. Petar Marinčev&ć-Gligo. iz M u r v i c e . ' 68 . 1 Marinović-Kade i 3 Marinović. BOBOVIŠĆA Naselje ili dio naselja se u prvo vrijeme nazivalo Stanac Dolac. iz K o m i ž e na Visu. ' 4.). Bonačić. Toma Sasiunić. Nikola Gverieri.podnožju dva brežuljka Huma. Jurja u Bobovišćima dano je god. 2. Luka Biličić. Biskupskom odlukom1 od 17. Od god. t e središte nove župe postaju Bobovišća 3. Ivan Lazanja. 3. Prvi 'stui stanovnici naselja Marinovići iz Bobovišća. Feliks Dragičević. Luka Jurjević (1713. jedan Marinović iz Pothuma kumuje u Bobovišćima. Godine 1687. Ivan-Pavao Cemfeius. Georg. Ivan Obradić. i to: 1 Bonacić-Piculović. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Prema podacima prikupljenim u mjestu 5. Rektori su: Mate loanicius (1693.). Ivan Jakasovic. Bresanini. Oktavijan Koviljaneo (1697. K o r d i ć. U mlinarskoj anagrafii god. 1749. 1836. Ivan Maričić. odcjepljuju se Bobovišća ai Ložišća od mlinarske župske crkve.). 1694. Toma Vincenti. Još i danas ponekada Bobovišćane nazivlju iStaneari Dopuštenje 1 za gradnju crkve Sv. a već god. 1693.—1713. v. Ivan Marangunić. kojega je uzdržavao zajednički župnik u Milni (30 dukata na godinu). L e s i ć 1 porodica. Vice Dujmović. — Marinovići su došli iz Bobovišća i osnovali Pothume. iz Š k r i p a . Jerolim Kevešić i Petar Versalović. dobiju Bobovišćani kapelana. Silvestar Martinis (1713. kolovoza 1687. Ukupno 14 porodica. Sađlamje porodice 1 1. ne spominje se.POTHUME Zaselak se nalazi u ravnici na. Anton. God. D.(nadimak: Tramontana) 1 porodica. siječnja 1936. M a r i n o v i ć 11 porodica.—1696. 1656. u Bobovišćima je rektor (upra­ vitelj crkve). Petar Marinčević-Gligo. Peruzović.

Jurja. Anton Marinčević pok. 42.: Marinović iz Pot Hume. 9. Bučić vulg6 Gatoot. Nikole.. 15. Ivan Marmčević pok. 4. Jurja. Stjepan Krstulović pok. Petričević. Krstulović sive Sefcuil. Marinović iz Pothuma. Dinko Juriša' kao nasljednik pok.: svećenik Mateus Joanicius. Maričević vocatus Baliga. Luke. Juraj Krstulović Ivanov. 17. Frane. 33. Petar Krstulović Ivanov. Prezimena prvi put spomenuta kroz prvih'20 gođlnla boboviške matice 1693. 12. Lovre. Ivan Krstu» lović pok. Matij Versajković Pavlov. " 1701. Trebotić. Ivana. Stjepan Krstulović pok. Nikole. Petar Krstulović Jurjev.: Biličić. Nikole. 19. Juraj Krstulović pok. Ante Krstu­ lović. 36. 11. Juraj Krstulović pok. Marinović »cognionime« Čuko. -. Toma Krstulović Jurjev. Leopold Krstulović pok. Ive.: Marinčević. Ivan Krstulović 69 . Ivan Krstulović pok. 1697. 1696. Krstulović alias Mandić. 35. 18. Krstulović vocatus Sapunar. Marimčević vulgo Popile. 3. Marinović vocatus Kenjac. Frane Krstulović pok.Krstulović.: Marinović vu^go Rado. * 1703.: Vlasanović. 44. 29. Juraj Krstulović pok.ć pok. 45. Ante. Juraj Krstulović pok. • Popis bratlma iz Bobovišća i Ložišea god.-Stjepan Krstulović Antin. Juraj. 38. Marko Krstulović pok. Trebotić. Čepkalović. Krstulović »cognionime« Simunović. 46. Marinčević alias Kenjac. Juoraj Krstulović Lukin. Ivana. 49. -1694. Ivan Krstulović Stjepanov. Ivan Marinčević Jerolionov. Anton Krstulović pok. Marka. Marinčević pok. 5. Mandić. 24. 13. Frane. Pavao Versajković pok. Nikole. Ivana. 39. Marko. Anton Krstulović pok. Marinčević vulgo Gramdo. Dragičević sive Čačičić. 26. Krstulović alias Lovretov.: Marinčević alias Sargo. Zuanić. Nikola Krstulović Antin. Ivan Krstulović Lovrin. Josljp Krstulović Antin. Ivan Krstulović pok. Bučić vulgo Loze. Marinčević sive . mistro Jerolim Marinčević pok. Nikole. Fabri. 23. Juraj Krstulović pok. Ivan Krstulović pok. Jurja. Nikole. Lovre Krstulović Jurjev. Žuvić alias Baloja. Grasović. 20. Stjepan Krstulović pok.: Bavčević. Krstulović pok. Ivan Krstulović pok. Luka Krstulović pok. . Nikole.' Nikola Krstulović Jurjev. 7. Petra. Ivan Krstu­ lović Jurjev. 32. Frane. Marinčević alias Gligo. Sargo. 25. Stjepan Krstulović pok. 48..: ipop-rektor Koviljaneo. Krstulović sive Čepkalović. Frane. Stjepan Buzolić kao nasljednik pok. 47. Nikola Krstulović pok. 34. Stjepana. 8. 1699. Bradašić. 37. 2. Šimiunović. Marinčević detto Halatović. 1712. Anton Krstu­ lović Sfjepanov. Ivana. Stjepana. 14. 21. 1760. Lovre. 10. Bučić. 1702. Petar Krstulović pok. Antona. Frane. 1695. 27.Nikole Bonačića. Filipi. Stjepan Krstulov'i'. 16. 31.: Lovretović.: Krstulović sive Barišić. 6. 43. Marina. 28. 1698. 40. Ivan Krstulović pok. Krstulović sive Bradašić..2 1. 41. 30. 22.

63. Ivan Krstulovic pok. 73. Dinko išimunović Pavlov. i 1717. Tpnia Nizetić. C »e Castellis«. Dinka. Juraj Krstulovic Petrov. CerinićBavčević. 110. i 1721. Cerinić seu Bavčević. Luka Krstulovic pok. U staroj matici u Nerežišćima ima Cerinića od početka (g. Pavao Krstujlović pok. Ivana. 92. 108. Stjepana. 90. Pavla. Nikole. Jerolim. 1758. 79. a god. 89. 55. Ivan Versa jković Pavlov. 105. Frane Dragičević pok. i 1741. 109. Bavčević-Oerinić. 1715. 91. Nikola Krstulovic Juirjev. 1752. 66. 51. god. 72. 65.^70. Juraj. U matici krštenih od početka (god. 1657. Pavla.4 2. Šinie Krstulovic pok. Šime Krstulovic pok. 1694. 56. Petar Draigičević pok.. Frane. naute Cerinić. 78. samo Bavčević god. Jurja. U matici krštenih od god. god..) kao Marinčević alias Gligo.). Frane Martinić pok. Jurja. 77. Jurja. 95. Ivana. 94. 57. 1720. Nikole. 100. kao kum Bavčević iz Šolte. 59. u nerežiškoj matici god. Anton Krstulovic Jurjev. Frane. 60.Bavčević. 98. Nikola Krstulovie pok. 1776. 54. Petar Dragičević pok. 103. 107. 52. Ivana. Petar Trevizan. Anton Krstulovic poik. Lovre Krstulovic Ivanov. 97. Nikola Krstu­ lovic Ivanov. Juraj Krstulovic pok. Petar Marinčević pok. Matija. god. Petar Marinčević pok. jPavao Šimumović pok. Frane Dragi­ čević Petrov. Lovre Krstulovic pok. Petar Krstulovic pok. Cerinić sive . Jurja. Ivan Šimiunović pok. 1714. 81. Ivan Krstulovic pok. Juraj Marinčev-'ć pok. Ivana. Ivan. Viktorija). 1562. Petar Krsitunović pok. 1765. Cerinić iz Botoovišća. Valerija. Nikola Trevizan. Juraj Krstulovic Nikolin. Juraj Krstulovic Stjepanov. 84. 86. god. Nikola Šimunović Pavlov. 106. Jurja'. 1695. Matij Krstulovic Stjepanov. Martin TreViizan. 93. Jurja. Ivana. samo Bavčević is napomenom: iz Bobovišća. god. 53. 76. Matije. Ivan Krstulovic pok. popisano je 13 Cerinića. Jurja. Stjepana. Ivan Krstulovic pok. 1721. 85. 1814. Nikola Krstulovic pok. Marina. Jurja. Stjepan Krstulo'vić Ivanov. 101. 87. C e r i n i ć 3 porodice. 1625. Ivan Krstulovic ipok." Matij Nizetić Tomin.. 96. Frane Krstulovic pok. Petar Krstulovic pok. G1 i g o 1 porodica. Alban Tre­ vizan (braća pok. Jurja. 74. Luka Krstulovic pok. god.pok. 62.Ivana. Dinka. Matij Krstuljović Ivanov. Anton Krstulovic pok. U sutivanskoj matici kao kum god. Anton Krstulovic pok. Na Šolti se spominje Cerinov god. Jerolim Krstulovic Ivanov. 50. Juraj Krsitulovic pok. Toma Krstulovic „pok. 75. slično dolaze i kasnije često piurta. pok. Juraj Marinčević Petrov. Marpinčević Petrov. 104. Sadanje porodice 3 1. Jurja. 1777. 102. Nikola Krstulovic. Don Petar Grassi pok. 80. i 1727. Ivana. god. i to uz vulgd ili sive. 67. Marina. 69. 58. 61. 71. Frame. 1824. Ivana. Petra. Cerimo alias Bavčević. 64. 88. 70 . Pavao (sinovi Frane Martinića). 68. Među »galeotti di Neresi« za bračku galiju god. Nikola Krstulovic Ivanov. 99.

1589. 1719. naute Gligo. U staroj matici u Nerežišćima ima Grasovića od početka matice (god. u dolskoj god. Porodica je pripadala privdF.. 1693. 1725. 1733. god. lapicida Grassft. a god. iz (Pražnica. god. god. god. zabilježena je jedna ženska M. 1724. 1659. 6. L e b e d i n a 3 porodice. i 1746. 5 Prezime se Grasović nalazi među nerežiškim vlasnicima pašnjaka gpd. god. fabri Gnasović. U bobov'iiškoj. god. pop M. . god. kao kum iz M i I n e . U popJsu »galeotti di Neresi« od god. Marinčević dictus Gligorić. G r a s s i 2 porodice. 1719. 1728. porijekloim: iz B o s n e . vulgo Gligo. 1766. zabilježen je Gnasoevtc iz Kaštela.god. god...7 U nerežiškoj matici god. 1625. 1625. i 1788 Marinčević-Halat-. 1721. »rector et econonius« M. U'mat'ici god. god. kao Krstudović vulgo Lebedin. . god. 1696. U matici krštenih od god. -1718. pop M.. U merežiškoj matici zabilježen je kao kum god. magistri Grassi. magistri Grasoević. sive G.1792. Grassi. jednako i god. 1767. matici bez gornje napomene god. za bračku galiju bila su 3 Grasovića. 1657. 1725.).. nalazi se mistro Ivan Stipanović. Marinčević »detto« Halatović. 1734. nauta M. 1767. 1665. god. god. 1744. Marincić alias Gligo.. U napeižiškoj matici spominje se god. 1775. 1702. alias G. 1729. v god. Od početka matice (god. lapicida Grassi. artifex Grassi. god. Među »galeotti di Neresi« god. 1655. i . i 1727.a r t i n i ć 1 porodica. Prema još nepotvrđenoj predaji. 4. a god. U matici od god. 1774. a god. god.1761. pop Marangunić. 1724. Marin­ čević sive Halat. M . i 1733. 1741.. magistri Grassi-. 1746. H a l a t 2 porodice. god. kao kum iz P r a ž n i c a . i 1721. 1762. 1717. god. 1746/Krstulović vulgo Lebedinov. koji su primali sol god.egiranim obiteljima. Stipanović ©eu Maričević. Grassi iz nerežiške župe. U matici krštenih od početka kao Grasović (god. 172'3. 71 . i 1711. U staroj matici u Nerežiš&ma ima Marinčevića i Maričevića alias Stipanović od početka (god.). 1794. pop Stipanović i god.) kao Marinčević alias Halat. 5 • ° 3. 1733. 1799. 1728. 1744. 1574. god.. 1717.6 Prezime Grasović nalazi se i u popisu pučana. 1656. fabri Grassi. god. Grassi. 5. Krstulović alias Lebedina*. ' -U sutivanskoj matici god. 1774. M a r a n g u n i ć 3 porodice. "7. 1804. 1798. jednako i god.). pop Marangumić iz s Bobovišća.

. 9. samo Mihojević god. S e k u 1 8 porodica. 1834. god. 1724 i 1727 Krstulović vulgo Piitalović i Marino vic vulgo Pitalo. Viktor T^revizani. i t. 1752. 1727. Mišković »olim« Sotković. i 1746. 1726. samo pitalo. 1728. U matici od god. "i 1733 Krstulović sive Pitalo. 1752. jednako god.. Marinović-Radić. »god. god. Sekulov.v 8. . 1717. M i h o j e v i ć 5 porodica. 1733. 1694.. U matici od god.. Trevizan-Vitorello. 1747.. 1768. 1738. * >' • U matici od god.. samo Sotković god.. 1715. a god. spominje se kao Markiović vulgo Rado. fabro Radić iz. 1657. Trevizan iz B u r a n a. spominje se kao Krstulović alias Pitalo. 1714. god.. god.. 1717naute Albani Burianensis. 1729. Radić. 1741. d.. Marinović alias Radić. 1719. 12. 1725.. M i š k o 1 porodica.. Bola kao kum. kao Dragičević vulgo Skarmeta. P i t a l o 3 porodice. Dragičević vulgo Skarmetić. dalje više puta s napomenom: iz J e s e n i c a (Poljica). god. god. 1719. samo Mihojev god. i 1728. god.. 1719. 1750. 1732. god. Dragičević alias Šare. naknadno dodano Trevizan. 1725. Š k r m e t a 4 porodice. 'god. god. i 1729. 1830. 1727. god. god. god. 15..14'. 1715. god. Krstulović vuilgd Pitalo. kao Trevizan'i Burianensis. jednako god. 13. god. god. god. i 1793. Trevizan Buranello. Škrmetie iz Bobovišća. 1724. 1749. Sekulović. 1736. R a d i ć 2 porodice. U milnarskoj se matici spominje kao kum god. 1724. 1721. Miško. god. Krstulović alias Sekul. Marinoviići su vjerojatno iz Poljica ili iz Omiša. • i 1727. kao Krstulović vulgo Mihojević. Dragičevići su vjerojatno iz Poljica. Skarmeta alias Šare. U matic'ii kirfštennih spominje se od god. Marinoviić sive Rado. god. god. 1809. U bobo viškoj matici krštenih od god. 72 . je god. 1782. Krstulović sive Sekulović.. 1734. Marinović sive Radić.. i 1716.. Skarmetić alias Dragičević. 10. Od početka matice krštenih (god. 1792. god. god. U staroj matici u Nerežišćima zabilježlh je Mihojev od početka (god. 1730. Dragičević alias Skarmeta. T r e v i z a n 6 porodica. Trevizan. i 1734. god. 1834. U matici od god. 1728. 1714.) kao Krstulović sive Sekul. jednako god. 1753. 1703.. 1725. 1777. 1722. i 1752. Krstulović vulgo Sekul. 1825. 11.). 1734. god. 1751. Krstulović alias Mihojev. kao Mišković. god. N a z o r 2 porodice. 1745. U boboviškoj matici krštenih zabilježen. 1773. nauta Trevizan. god. god.1728. god.

koji je za kandijskoga rata bio zapovjednik plaćeničkih četa u Trogiru. za proloma oblaka vođa odnijela most. kao kum ( Žaro iz Trogira. Antičević sive Krstulović. Za jakih kiša poteče kadgod mnogo vode. isto god. te je o tome postavljen natpis. samo Žaro god. Ajmitov. 1717. 16. Marinović sive Tre­ botić. a stanovnike kao Bobovišćane. Na Boriće. U sutivanskoj matici spominje se god. Siuitivanjani i mnegi drugi Bračani identificiraju oba naselja pod imenom Bobov:' sca. naiuta. Škrke. god.Tako je na pr. kao Krstu­ lović vulgd Žaro. god. 1656. 1791. i 1753. Zared. 1725. Na Dolac... Gubno. Ž a r o 2 porodice. e 17. 1774. Burian Vittorello s napomenom: iz Bobovišća.. spomenuta je Orsola Anitiićeva. god. 1776.. U početku nerežiške matice god. Kore. 1695. . 1900. T r e b o t i ć 3 porodice. Nešto 'sjevernije od sela nalazi se dosta velika vododerina zvana Juras Potok ili Veli Dolac. 2 Prema predaji. Marinović-Trebotić. i 1727. 1727. * . god. 1724. 1725. 1738. 1750. razoružana. god. ožujka 1884. Nazorovi Dvori. a i Ložišćani česito nazivlju ovo naselje Velo selo. Marinović vulgd Trebotić. Ovo prezime podsjeća na rapskog plemića Žaro.. 1702. Pjerotovi. Krstulović alias Žaro.) bila su 24.•r U sutivanskoj matidi zabilježen je kao kum god. i 1719. 1774. prvi su stanovnici bili |£rstufović-Lozići iz Bobovišća. 1896. kao Krstulović vulgd Anti­ čević... 1699. Šama-tep Pislić) 19 porodica. Mala Banda. ^ 73: . Novi je most sagrađen gd. Na'Me ju. kao na pr. Krstulović detti Žaro s napo­ menom: iz Bobovišća.) kao Marinović alias Trebotić. 1724. A n t i č e v i ć (nadimci: Zanetovi. Radi oštre borbe za razgraničenje sa Sutivanom oba mjesta (L. god. 1750. 1724.. 1791. LOŽIŠCA Bobovi šćani. 1716. samo Trebofać god. i 1724.god. samo Antičević g. Čelca. i S. Krstulović sive Antičević. i 1727. Kanaja. i 1721. kao kum Krstulović alias Žaro. U Bok. • . Pojedini dijelovi sela imaju svoja posebna imena. Stari Dvori. Od početka matice krštenih (god. Sadanje porodice 1. U boboviškoj matici od god. U boboviškoj matici krštenih od god. U postirskim župskim knjigama spominje se god. god. 1783. u nerežiškoj. ' . koji je spajao dvije suprotne obale Potoka..

U boboviškoj maitici od god. god. J844. Među »galeotti di Neiresi« za bračku galija u popisu od god. 6. 1774. Binda. oženio se god.. „ B r a d a š i ć (nadimci: Pobo. Baćulin.. spominje se prva B. 1778. 1698. Versalković-Bariški god. i 1793. a g.. samo Versa jković god.. i 1726. 5.. 4. U sutivanskoj maitici) spominje se kum iz Bobovišća Čepkalović g. i 1730. 1656. U bciboviiiškoj matici cd god. 1716. samo Berkuić god.. jedna ženska god. i t. god. iz Bobovišća Krstulović alias Čepkalović.. jednako god. Monče. 1697. Krstulović vulgo Bradašić. Krstulović detto Oepkialo. 1791. g. 1657. g. Bradašić-Krstulović. Lako) 20 porodica. God. 1722. Baiifšić-Berkuić. Kjakini) 11 porodica. . nalazi se Ivan Aiitičeviić. 1588. u nerežiškoj "matici g. 1770. a god. 1733. Krstulović alias Bradašić. 1719. 1696. Versa jković alias Barišić. 1781. . i 1728. 1625.' 1818. 7. Krstulović vulgo Čepkalović. 1718. g. god. god.'Perko. 1698. Bradašić iz Ložišca. Mačiće. Krstulović sive Čepkalović vulgo Lažanjiv.. 1730.. 1727. BiskupovićKrstulović. 1727.. Krs£ulović sive Badšić. 3. 1727. Žepo) 6 porodica. 1721. Versačević god..) kao Krstulović sive Bradašić. 6 B i s k u p o v i ć (nadimci: Mišić. 1889. Sove. 1728. god. "Ćirilo. Veli Jere. iednakO' god. B a r i š i ć 5 porodica. kao' Drag^čević alias Bisku. god. 1725. 1665. U boboviškoj-matici krštenih cd g. god.pović. U postirskiim župskim knjigama . Šćapanović sive Biskupović iz Gornjega Humca. Tragetijer. Bradašić sive Krstulović. d. Antunac. U bciboviškoj matici od god. 1725. 1715. 1720. Krstulović sive Čepkalović. (ženska) iz D u g o p o 1 j a. god. Bikar. god. Doselio kamenar Arkanđel iz G i o v i f i a z z o /(Italija). Krstulović seu Čepkalović. Mede. jednako god. Barišić iz Ko tišine." B a l i ć (nadimak: Dugopojac) 4 porodice. 1693.2. 1815. 1781.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva oid god. Č e k a l o v i ć (nadimci: Grižun. 1702. 1727.. jedna ženska Versajković »relicta ex nauta« Marinčević. i 1727. C e r v o n e 1 porodica.spomlim'je se god. jednako g. Od početka matice (god. U sutiivansko j matici zabilježen je god... ' Prema jednoj verziji. god. Krstulović alias Biskupović. Loširuka. State.-Delija. g. U popisan vlasnika pašnjaka spominje se Barišin Mate iz Splita. 1700. g. 1745. Dragičević vulgo Bisikupović. 1723.. zabilježen je Barišić iz Bobovišća. 1745 i 1782. 1740. u postirskoj se matici spominje god. i 1730. 1676. doselili sa otoka Hvara. 1716. U nerežiškoj matici god.. Juinko. Krstulović-Čepkalović. 1727. 1721.

s napomenom iz S e l a c a . Krstulović dictus Juraeević. 1723. 1748. 1728. F r a n j o l a ' ' (nadimak: Bilin) 11 porodica. 1734. s napomenom. jednako g. jednako g. 1778. g. 2 porodice. J u r i l i (nadimci: Kele.. kao Krstulović vullgo Franjola. Krstu­ lović sive Jurać. Krstulović-Jurać heres Juras. 1891. U" boboviškoj matici krštenih od g. kao Jurać-Lučić. L u č i ć 4 porodice. Krstulović vulgo Jurać. 1791. J u r a š i n 3 porodice. kao> Krstulović alias ' Jurini. — Mišetići u Splitskoj potječu iz Poljica. M a r i n o v 3 porodice. 18. D o m i ć (nadimci: Sila. Krstuk> vić-Marinov. jednako g. g. Krstulović alias Jurin.. 1774.nšuil!. K r i v i ć 1 porodica. 1804. Jaje. 14. 1771. i to jedna ženska kao Krstulović alias Ivko. 1807. g. Brkin) 9 porodica. 1774. g. Kr­ stulović alias Domic. . samo Franjola g. g. 1820. 9. U matici rođenih u Bolbovišćima od g. I v k o (nadimci: Brsata.. L o m b a r d i ć (nadimak: Pošćer) 8 porodica. i 1830. U sutivansko j matici spominje ~se kao kum iz Bobovišća g. islalta. 1804. Krstulović alias Franjola. Kacotov) 8 porodica] . J u r a ć (nadimci: Jurela. Krstulović vulgo Domić. Markić Lončić) 28 porodica. 1790. 1776. U boboviškoj -matici -krštenih cd g. Škarpa. 1752. Krstulović-Domić. g. i oženio se postolar Ante g. g. Krstulović dictus' Juras. . 16. 1821. i. Pavičić alias Franjola. J u r a s (nadimci: Krunin. U boboviškoj matici krštenih od g. Krstulović sive Domić. 1795. Ko. Košić. g. 1820. 17. 1782. 1825. 1742. U bobovnškoj matici krštenih g. Fratrov. g.. g. g. na pr.. Krstulović-Jurin. Jurać-Lučić. Nadalovi. 15. 1739. 12. U boboviškoj matici od g.. Žiža. doselio iz S i n j a oko> g. g. 1803.8. g. doselio J. Grgica) 11 porodica. 13. Kasnije se spominje više puta. 1762. 1836. Krsibulović alias Domić. Dujinica. Krstulović alias Marinov. 1810. Krstulović alias Juras. Mizerija) 13 porodica. 75 . Skrivanello. 1724/i 1728. 1800. 1726. 1752. 1775. 1721.'i 1804.. Krstulović alias Marinović. g. 1728. 1748. g. Bile..• U boboviškoj maitici krštenih od g.11. g. Špire. KrstuBvić dictus Domić. samo Ivko g. iz K a š t e l K a m b e l o v c a i oženio se g. 1833. 1782. 1800. g.. kao Krstulović vuilgo Juras. 1865. U istoj matici g. iz V e n e c i j e (Mleci) kao Lombardi. U boboviškoj matici od g. 10. 1753.: kao Krsibulović alias Jurać. 1731. U boboviškoj niatici rođenih" ig. 1775. 19. g. g. U boboviškoj matici krštenih od g. M i š e t i ć .

kao kum s napomenom. Cirkul) 50 porodica. U boboviškoj matici cd početka g. g. g. 1753.. vić-Mićul. P a v l o v (nadimci: SutulM. g. Buratin. i 1751. g. dictus« Perin. i 1777. kao Krstulović vulgo. 1752. Mićul. Veli Mikula. Škampavija. ReJbac. Krstulović coghomrne Š ! munović. i 1819. 1721.) kao Krstulo­ vić »vocatus« Sapunar. 1723. 25. Plivo^ Rica. spominje se jedna ženska Sapu­ narić iz Bobovišća. Gluho..Pavlović. Mile. Govorela. g. Bogcimoja. doselio se i oženio Ante iz Z a g v o z d a g. Rade. ' U boboviškoj mat : ci od "g. Lomom) 18 porodica. 1714. Krstulović-Perić g. S a p u n a r i ć 6 porodica. Krstulo.. Leko. jednako g. g. g.l Porijeklom od roda Marinović iz B o b o v i š ć a . Radin. jednako g. Getov. 1727. Krstulović detto Sapunar. i 1728. g. 27. 1774. 1797. g. 1695. g. Tutovac. R a d i ć 1 porodica. 1767. Remengo. samo Sapunar god. . 1882. 1830. g... Lešandrov. Slike) 2 porodice. 1793. Krstulović vulgo Rakelić. Krstulović vulgo Rakela. Pinica. 1855. 1774.. Lolin. Kacotovi. 23. g. Krstulović alias Mićul. i 1744.20. 28. 1753. Beljure. Franićev. 1774. U boboviškoj matici krštenih od početka (g. R a k o 1 porodica. 1812. jednako g. samo Perić g. 1781. U boboviškoj matici krštenih g... g. Krstulović sive Simunović. Skenđerbeg. . g„ 1724'.1802. pored prezimena Krstu­ lović naknadna dodano Rakelić. Čiča. g. iz Poljica. Krstulović dictus . 1726. 24. i 1722. g. 1734. 1721. Katuše. "U boboviškoj matici g. Pavlov. Lemo. SimiMiović s napomenom: iz Nerež'šća. s napomenom: iz. Krstulović vulgo Sapunarov. 1848. Krstulović alks Rakela. i 1776. U boboviškoj matici irođenih N.. 1842. 29: Š i m u n o v i ć (nadimci: Lose. 1776. 76 .. Pliše. iz D r a č e v i c e . 1755. P o l d o 1 porodica. iz | P o l j i c a -(Jesenice)-. Pavlović. Banđirica. Spuce) 30 porodica. R a k e l a (nadimci: Brnić. 1719. 1768. Nadalin. 1779. 1727. Krsibulović alias Sapuna­ rić. Krove. Beje. U boboviškoj matici rođenih od g.. Lošin) 19 porodica. kao Krstulović alias Pavlov. 1717. 1727. Krstulović đicti Sapu­ nar. 1693. Sinčevi. oženio se Ante g. Sprta. N a z o r 9 porodica. g. 1744. Boso. 1701. vrlo često od g. Krstulović dictus Mićul. do g. Lukinac. Gueić. S a p u n a r (nadimci: Lukini. 1722. i 1816. 22. 1771 i 1778. U boboviškoj matici g. Buortin. jednako g. 1749.. Saponar. g. Krstulović vulgd. 21. 1711. P e r i ć (nadimci: Glušić. KrstulovićPerić. 1753. 26. g. g. Krstulović alias Perić.

1816. i 1768. Simunović alias Donković. š t a m b u k 2 porodice. i 1763. 1802. S v e t i n č i ć 2 porodice. 1574. Izuimrle ili iseljene porodiice u Bobovišćunlai i Ložišćima 1. Antičević. 1758. g. V a l e r i j e v (nadimci: Špire. Prema tradiciji. Smoko) 14 porodica. Jvko. 1819. 1885. Sapunar. Krstulović-Dragičević. Jurać. g. 1808. Krive. g. Pavlov. 1891. Jurin. Krstulović alias Lukrejurjeva s kasnije-nadodanim nadimkom Vicin. doselio i oženio se Ivan iz T i j a r i c e g. U -boboviškoj: matici krštenih od g. Dragičević iz Donjega Humca. G a l o v i ć u boboviškoj matici krštenih od g. 1788. s istom napomenom C. od roda Marinovića. 1793. 77 30. 1694. Krstulović alias Lukrejurjeva.* Dračevice. g. Sekiul.7 2. U boboviškoj matici od početka g. 1774. 32. ' " Z v a n i ć 1 -porodica.« Dragičević. . Valerijev. Prezime se nalazi u popisu pučana. 4. Čekalović Domić. kao Krstulović alias Valerijevi.. g. Perić. g. U boboviškoj matici krštenih od g. Pitalo. 31. 1703. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . kum Dragičević iz Gornjeg Sela na Šolti. g'. Rakela. g. do oko-g. Valerijev. 1778. 33. 1795 i 1801. doselio* kao postolar g. 3. Mihojević. 36. Krstulović iz Ložišća. K a t a m i ć u boboviškoj matici kum g. 1884. kao Katanić g. g. Vicin). U matici od g. Marinov. zabilježen je kledk Dragičević. Kapologo. 1895. V a s o ^ n 1 porodica. 1760. 1775. U početku boboviške matice krštenih zabilježen je (g. T r e b o t i ć 1 porodica. Simunović-Petrić iz Dračevice. jednako g. 35. 34. Lučić. Sapunane. D r a g i ć e v i c (pored postojećih porodica Biskupović i Škrmeta). doseljenik iz S e l a c a umro je g. g. . K r s t u l o v i ć (pored postojećih porodica: Lebedina. Juras. 1783.. . 1762. Krstulović-Valerijev. s istom napomenom g. g. rektor Felix Dragičević. 1794. Simninović-Donković. 1774:. 37. V i c i n (nadimci: Bace. Krstulović »ceres hered.) Dragičević sive Čavičić. . Bradašić. Krstulović alias Valerin. porijeklom iz Poljica. 1777. koji su primali sol g. g. 1693. g. 1658. Žaro. samo Vicin g. Krstu­ lović-Vicin. doselio kao drvodjelac iz V e n e c i j e i oženio se g. 1787. kao (kum. g. S u č i ć (nadimak: Ti jarica) 1 porodica. kao Cattani s na­ pomenom: iz B a k r a . . Pulenta) 4 porodice. 1765. iz S i u t i vana.. 1820. s napome­ nom iz P u č i š ć a . .. 1733. 1716. Franjola. . 1746. U nerežiškim župskim knjigama g. 1678. U nereži:|koj matici g.

Krstići. ' g.. 1780. g. Od početka boboviške matice (g. 1782. Krstulovic sive Lovretov. Krstulovic alias Lqzie. Stipičin.. 1771. Lozić g. g. s napomenom iz Ložošća g. g.. g. Krstulovic »olim« Stipičević. Kifs. 1774. 1695. g. g. 1777. 1747. 1731. 1734. 1694. Bučić vulgo Galiot.. 1694. i dalje. 1749. Krstulovic-Jurjević. 1727.. i 1733. g. g. Krstulovic vulgo Jurko. i kasnije. 1574. g. a iz Ložlšća g. 1653. Krstulovic sive Bučić vulgo Loze.. 1821. 1725. mistro Krstulovic. u početku nerežiške matice g.. 1774.tulovićJerčić.1693. 1770. Krstulovic s've Dragun. Olimpić. iStipičevJć. 1756. 1757. Krstulovic đictus Olimpijin.) kao Marinčević vulgo Grando. 1774.vulgo Jura.. Dragun. 1701. 1831. g.. 1775. koji su primali sol g.. 1819. U suitivanskoj matici i župskim knjigama Krstulovic s napo­ menem: iz Bobovišća g. Krstulović-Čepkalov:ć\Hire. 1716.. 1800. g. 1755. g. g. 1802. g. 'Krstulovic .. Krstulovic sive Simunović g. Krstulovic alias Loze. g. 177.ine« Šimunović g. 1625. g. 1693. 1727. g.. Krstu­ lovic alias Jurko. i 1702. 1787. Krstulovic vulgo Jerčić. i 1734. 1728. 1778. g. g.. i 1815. g. od g. 1779. samo Bučić g. 1699. g.. i 1729. Krstulovic-Jura.i 1753. samo Lovretović. g. g. 1727. 1719.. 1729. 1788. 1820. Krstulovic alias Stipičević... 1776. 1777. 1701. Krstulovic vulgo Svočera. samo Hire g. u nerežiškim knjigama s napo­ menom »iz Bobovišća« g. i 1711. 1658. Krstulovic alias. češće Marin•» I O . i 1776. 1726. 1804. za bračku galiju popisana su četiri Krstulovića. 1800. g. 1716. i 1675.. 1772. Krstulovic »co'gnom. g. Krstulovic vulgo Vranjčić. g. g. 1738. Krstulovic alias Mandić. Krstulovic alis Bučić. g. Bučić vulgo Loze.. 1746. g.. 1589. 1735. 1802.. 1724. Krstulovic alias Dundo. 1703. Jerčić. Krstulovic vulgo Pećina. jednako g.5 Prema neprovjerenoj verziji. do g. 1660. 1724. 1729. g. Krstulovic vulgo Loze. 1710. s Među »galeotti di Neresi« g.. 1673. Krstulovic detto Bučić. samo Dragun-g. 1746. 1751. Krstulović-Dragičević.7 Prezime Jerčić nalazi se u popisu bračkoga plemstva od g.. Krstulovic vulgo Lozić. M a r i n č e v i ć (pored postojeće porodice jGligo)..6 5. 1698.. i 1715. g. i 1730. 1761.. 1730. Krstulovic-Jirč'ć. 1774. spominje se Jerčjć... 1715. 1725. 1657. 1718..8 i u popisu siumartinskoga novog stanovništva od g. 1711. 1787. 1811. 1728. 1800. 1824. g. Prezimena Krstulovic i Jerčić nalaze se u popisu pučana. 1773. Krstulovic alias Likoitovi. g. 1728. g. Krstulovic vocato Bučić.. 1745. Krsitulović vulgo. samo Mandić. porijeklom iz Bobovca u Bosni kao ..U boboviškoj matici g. g. samo Jura g. 1696. samo Dundo g. 1723. g.9 Prezime se nalazi i u popisu vlasnika pašnjaka g. Krstulovic s napomenom: iz Supetra g... g. 1733.. g. Krstulovic sive Biutčić..4. samo Krstu­ lovic g. i 1753.. iz Milne (kum) . 1702. 1742.

čević vulgo Popić; g. 1728. Marinčević »sive« Popić; g. 1750. nauta Marinčević sive Popić; g. 1771. samo Popić; g. 1817, zabi­ lježen je jedan Popić iz Slatina; g. 1694. Marinčević »vocatus« Buliga; g. 1718. Marinčević »dicto« Buliga; g. 1727. Marinčević vulgo Bulišić; g. 1758. Marinčević vulgo Buliga; g. 1777. i 1788. Marinčević-Bulizićf g. 1702. ©amo Marinčević. U nerežiškoj matici Marinčević iz Bobovišća spomenut g. 1737. i 1751.; u dolsko j g. 1726.; kao Marinčević u škrjpskim župskim knjigama od g. 1642.; u početku bolske imatiee g. 1604. spominje se Marinčević-Tusa, ia samo Marinčević g. 1609., 1&15., 1701. U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. nalazi se Pavao Marinčević,5 6. M a r i n o v i ć (pored postojećih porodica 'Radić i Treibotić). Od početka matice krštenih g. 1693. do g. 1815. vrlo često s -napomenom: iz Pothuma; samo Marinović g. 1699., 1731., 1734.; g. 1696. Mariraović vuigd Kenjac; g. 1702. Mairinović »cognomine« Glugko; g. 1711. Marinović detto Čuko; g. 1723. Marinović alias Čuko; g. 1731. Marinović sive Čupko; g. 1714. samo Čuko; g. ~^, 1722. Marinović alias Vulasinović; g. 1701. i 1723. Vlasanović; g. 1728. Marinović vulgo Viulasan; g. 1722. Marinović dicto Gavletić; g. 1725. Marinović alias Zavalo; g. 1725. Marinović vulgo A'nić; g. 1725. Marinović alias' Žuvić; g. 1730. Marinović alias Dugohavić g. 1728. Marinović vulgo Buva. U nerežiškiim župskim knjigama Marinović iz Bobovišća spo­ menut g. 1672. i 1723/; tu prazničkima s istom napomenom g. 1721. i 1728.; u nerežiškoj matici g. 1661. 'zabilježen je Kenjac i Marinović. U bolskoj g. 1655, M. s napomenom: iz Omiša. Prezime Marinović dolazi u nerežiškoj matici od početka g. 1655. God. 1672. spo­ minje se Petar Marinović »iudex et ambasciator Almissae«.10 U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. (schiera rea!le) popisan je Ivajn Marinović, a u »galeotti di Bol« Ivan Marinović pok. Ciprijana.7 7. O b i a č i n o v i ć od g. 1750. u boboviškoj matici krštenih s .napomenom: iz K o i m i j s e ; izatim. g. 1753.; g. 1790. JurišićO'blaoinov'ić; jednako g. 1794. i 1802. U sutivanskoj matici prezime Oiblačina, Oblak i Ofolačinov često od g. 1696. do g. 1654., ali g. 1652. kao misttro Barsatić over Oblačina. 8. R a d e t i'ć u tobo viškoj matici krštenih g. 1738. i 1739. s na­ pomenom: iz T r o g i r a ; g. 1740. faber Radetić iz Trog'ra; spominje se g. 1744. i 1769.; g. 1751. fabro Radetić; g. 1776. i 1792. magistri Radetić. 9. i š l ć e d u l a (Schedula) dko g. 1805. u matici spomenuto neko­ liko puta: nametnuto prezime nezakonitom djetetu. 79

10. V i u i i a t o v i ć u bofooviškoj] matici krštenih. kao VulatovićBukavac g. 1799.; g. 1804. Vulatović s napomenom: iz M i l n e ; g. 1805. Vlaković-Bukavac. 11. Ž u v i ć gotovo od početka matice krštenih (g. 1696.) kao Žuvić sive Balpga; jednako g. 1702.; g. 1752. Žuvić »detto« Balogia; g. 1730. samo Žuvić; g. 1725. Marinović alias Žuvić; Žuvić iz D r a č e v i c e od g. 1723. do g. 1796. kao kum više puta; g. 1777. kao kum iz Nerežišća; g. ,1780. kum iz Sutivana. Prezime se spominje u početku nerežiške matice (g. 1656.), kasnije s napomenom:~ iz Dračevice. BOBOVIŠCA LUKA Novije naselje u morskoj uvali; kao pristanište za Bobovišća i LfOŽišća nastalo od ma'gazina boboviških a ložiških. Prema sjeveru u predjelu Rat bilo je prethistorijsko naselje.11 Na više mjesta pri. obrađivanju zermje nailazi se ma terakotu, komade olova, urne, metalne dijelove i čr. Više ljudskih kostiju nađeno je g. 1899. Dosta se terakote našlo na sjevernom podnožju Gornjega Dolca i južnoga Pogravja. Kuće su se smjestile pored desne i lijeve morske obale; one, ikoje su pored desne obale (gledajući s bračkog kopna !), potpadaju pod ložišku župsku crkvu, a one pored lijeve obale pod bobovišku crkvenu župu. Sadknj© porođicfe Desna obala: N a z o r 2 porodice; porijeklom iz P o 1 j i c a (Jesenice). Č e p u l o 1 porodica financa u penziji!: sa z a d a r s k o g otočja. Lijeva obala: N a z o r 1 porodica; porijeklom iz P o l j i c a . G l i g o 1 porodica;-u staroj matici krštenih Marinčević alias Gligo (g. 1694.)
LITERATURA I BILJEŠKE: a) Allegatio Juris et Facti Pro A. R. D. Joanne Marangunićh Parocho de Milna, nec nom eommuni, et Hominibus dicti Loci Contra Incolas Stanaz Dolaz, Lozischie et Podhume Pharens Dioces. — Rukopis kod don I. Bonaccija. b) Allegatio Juris et Facti, pro Incolas Stanaz Dolaz, Ložischiiie, et PodImme Pharens. Diocesis, contra A* R. D. Joannem Marangunićh Parochus de Milna, nec non Communem et Homines dicti Loci. — Rukopis kod don I. Do­ nacija. 2 prijepis rukopisa kod mene. Rukopis se nalazi u sklopu spisa u vezi borbe o granici između Sutivana i Ložišća ti drugoj polovici XIX. v. 3 P r e m a knjizi krštenih od g. 1693. 4 P r e m a saopćenju prof. đra. I. Rubića. s Mladineo; ibid., listali—14.
1

1. 2. 1. 2.

SO

Rukopis kod porodice Michieli—Vitturi, ibid, (vidi Nerežišća ad 2). Rsukopis kod I. Babica, ibid. (v. Nerežišća ad 1 i Bol ad 9). s Ciccarelli, ibid'., str. 255—256. 9 Popis kod I. Babica, ibid. (v. Sumartin ad 5). !° Ciccarelli, ibid., str. 452. 11 Don F . Bulić »Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell'Isola Brazza«, u Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, br. 1—2, god. XXIII., 1900., str. 23—30. — Traigovi iz bronzamog doba nađeni u Vičjoj Luci, Krugu i Ratu: grčki šljemovi i potkoljenice. (G. Novak: »Naše more«, Zagreb, str. 33).

6 7

SUTIVAN Sutivan (Stivan) je bračko naselje najbrže Splitu. Udaljenost od splitskog do sutivaniskog lukobrana iznosi 13 km i 200 m. Na položaj današnjeg Sutivana zasigurno se odnosi jedna isprava iz god. 1205.1 u kojoj1 se spominju lokaliteti, koji i danas postoje »super sanctum Johannem«. Prema tomu, i prije Valierove vizitacije2 stajala je crkva Sv. Ivana, koja je dala ime mjestu (1579.). Nju spominju i obiteljski dokumenti obitelji Ivanoviić-Žuvić od g. 1500.3 Pri, razgraničenju između Sutivana i Donjega Humca,, prema dokumentima o odcjepljenju od g. 1579. i dalje, Sutivan jani smatraju, da granr'oe njihove župe idu od oiivaile: Mutoik na istoku preko bez­ vodnog potoka prema Močilima i kuće Cvitić do uvale Boibovišća na zapadu. 4 Oko g. 1700. sagradio je u Sutivanu dvorac pjesnik dr. Jerolim Kavanjin iz Splita, koji nadograđen i danas postoji. jPri ipopločenju župske crkve g. 1909. povađene su stare nad­ grobne ploče. Jedan je čio tih ploča upotrebljen za novi pločnik oko crkve. Na najstarijoj sačuvanoj ploči uklesana je godina 1594., druge su dvije ispisane hrvatskim jezikom, jedna iz g. 1633., a druga iz Cg. 1634. Dijelovi ISiutivana jesu: Spojizbanda, Bunta 'i Lučica. Svaki-se od ovih đ< jelova dije"i u manje dijelove: Mlin, Mositir, Vela Bunta, Mala Bunta (prije Pod Baraku), Novelovli Dvori, Stipanovi Dvori, Žuv'ća Dvori, Porat, Pod. Kas til, Jarnkov Dvor, Novi Put, Stasić, Smrdejina, Škrape, Maflduhorovića Dvori, Kancilir, Šimatorija, Slavića Dvori i Biskupija., Sutivanjaul u ispravama prije početka, sačuvane matice (g. 1622.) Birača Ivanović g. 1500. (1477.—1499.) iz Podgore 3 , Zvanić g. 1500.,3 Jakov Nadali g. 1505. (prema sačuvanom natpisu na kući), Katarinić g. 1519.,5 svećenik Frano Ivanović g. 1579.,2 Matej Andrijašević g. 1585. kurat iz Poljica, Alvk di Nadalii, Frane Žvanić i Sebastijan Zvanić prokuraitoir crkve g. 1585. ,4 Frane Bolanćić procu­ rator piulka.6
"Zbornik za narodni život i običaje 6

81

Popis pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1625. Galeotti/ di San Zuane.* Mihovil Dragičević, Marko pok. Mihovila Dragičevića, Nikola Dragičević, Juraj Comtuze (?), Ivan Dragičević, Jakov'Mate ja Dragi­ čevića, Jakov Poljican, Jerolim Ljubetić, njegov brat Toma, Pavao Paulović, Ivan pok. Petra Poljicana, Ivan Stipulinović, Gregorij Bidić, njegov brat Mihovil, Stjepan pok. Marka Bilovina, Petar Franje Bolančića, gastaldo Ivan Bilovina, Marko Ivana Bilovine, Juraj Jutronić, njegov brat Ivan, Nikola-Stjepana Krstulovića, Toma Kablarović, Matij Nižetić, Juraj Bolančić, Marko Ljubetić pok. Matije, Mihovil Sirotković, njegov brat Nikola, Marko> Pavla Viđoševića, Stefan pok. Teodora Bilovinčića, Marko Ljubetić pok. M., Ivan Sirotković pok. Mihovila, Kristof oir Sfartalović, njegoy brat Dominik, mis tro Matij Tironi, njegov sin mistro Ivan, gastaldo Petar Sf arta­ lović, Ivan pok. Matija Bakulića, Stefan Gregorija Sirotkovića, Je­ rolim pok. Grigorija Ivanovića »natual«, Nikola Sirotković Ivanov, Marko Mati je Dragičevića, August Berković Nikolin »natual«, Ivan Ivamović pok. Petra. U popisu »schiere areali di S. Zuanne e Huanazzo« zabilježeni su: Bile iz Miraea bolestan, Juraj: Radićijen ili Bolančić, Bilovina, |PoIjican, Ljubetić, Dragičević i Harbalović. Očito je, da se ovi posisi ne odnose samo na Sutivan, već i na Donji Humac, a vjerojatno i na Mirca. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih ..knjiga u Sužavanu 1622.: kurat Ivan Pavić, Žuvić, Božičević; 1623.: Nadali, Petricio, Nižetić, Justić, Baović, Lukšić; 1624.: Kršćanin, Jurinović, Tomašić, Bersatić, Belavijić, Del'ijina; 1625.: Balarinović; 1626.: Kablarović, Benković, Bašić, Ljubetić, Dragoman, Jakšić, Grubš'ć, Starčević, Sebastijanović, Vidošević, Prodić, Pavlović, Obiačin, Sirotković, Ivanović; ' . • 1627.: Linčanić, Tudorović, Bolančić, Bartičević, Marčelović, Matošević, Guerinr; 1628.: Jutarajić, Orlić, Činkanić, Dražić, Mare Alvizova; 1629.: Božić, meštar Jakov iz Omiša; 1630.: Liviiin, Piličić; v • 1631.: Alvizev, Deiijić; 1632.: ČO'Zić, Manđe Valerijeva; 1633.: Paruta, Jerie Doret f ć; 1634.: Jerić Ljubetić, Grupšić, Mladi, Targkić; . . 1635.: -škaljić, Matul žakan. Radičević, Petričević, Poljicanovc, Halađov, Nukanić (sa ženom: »Gate a Castellito«), Metličić, Hrane di Gverin;' ' " , 82

1636.: 1637.: 1638.: 1639.: 1640.:

Vetln, Jerić Niadalov; Delia Pace; Jutronić, Vičenca Puićeva; Jerka Matulova, Bidić, Biloviinić; klerik Delia Pace, mi stro Antonio. Sadamje .porodice

1. A n i b a l o v i ć 1 porodica. Spominje. se u župskim, knjigama g. 1777. Petar Anibalović iz K o m i ž e , g. 1783. Vice A.-iz Komiže. U knjizi umrlih' zabilježena je g. 1807. smrt A. iz K o m i ž e . 2. • B a b a r o v i ć 1 porodica; župnikova majka i sestra iz - M i 1 n e. . (Iselili u Nerežišća). ' . , t. 3. B e o v i ć 1 porodica. Ivan B. iz G a t a oženio se u Stitivanu. 4. B i s k u p o v i ć (nadimci: Zrakavica, Milošavka). 3 porodice. God. 1781. -spominje-se B. iz B o b o V i š ć a , a g. 1787. i 1802. 'Krstulović iz B o b o v i š ć a , g. 1820. Dragičević vulgo Bisku-_ pović, g. 1788., 1794. i 1801. Krstulović seti Biskupović. 5. B l a ž e v i ć (nadimci: Čoka) 1 porodica, doseljen prvi B. iz Ž r n o v i c e . . 6. B r m b o l i ć 2 porodice; Emil pravoslavac iz L i k e i njegov brat sa ženom rimokatoličke vjere. 7. B r k o v i ć (nadimak: špirini); Mate B. iz M i r a c a ženi se g. 1871. . 8. Č o v i ć 1 porodica; Josip Č. iz Č a p o v i c e ženi se g\ 1856. 9. D e f i n i s 2 porodice;' De Finis Andrija iz Giovaniiizia N a p u 1 j s k e k r a l j e v i n e spominje se g„ 1750. — U boboviškoj matici zabilježen je g. 1766. kao kum iz Sutivana »medicus« Definis. God. 1742. ženi se na:. Bolu De Finis iz Napulja s Kosovićevoni , * iz Sybregha (?). ' 10. D e l b o e 1 porodica; Šimun D. nahod iz H v a r a oženio se g. 1903. 11. D o m i c 1 porodica; Luka D. iz L o ž i š ć a oženio se g. 1925. Ložiški Domići potječu od Krstulovica. 12. D i d a k 1 porodica; od g. 1833. iz D o n j e g a D i c m a . 13. D u j m o v i ć (nadimak: Labjanac) 1 porodica. Spominje se g. 1789. D. iz P r g o m e t a , g. 1811. D. vulgo Labinjanin, g. 1821. samo Labinjanin, g. 1793. i 1810. D. iz Labina. 14. G r a n i ć (nadimak: Budalo), 1 porodica; nahod iz P o 1 j i e a. 15. G r u b š i ć (nadimci: Košta, Marković, Bafr'na, Kanaleto, Puntaducra = Markovi, Fanto) 8 porodica. — U staroj matici krštenih, koja se počinje od g. 1622., spominje se G. već g. 1626. Od g. 1708. vrlo se često spominje Canaletto, ali g. 1718. i dalje Grubšić alias Canaletto, g. 1784. pisar bratovštine Canaletto, g. 83

16.

17.

18.

19. 20. 21.

22.

1776. Prutić alias Canaletto, g. 1777. Grubšić seu Canaletto, g. 1833. Grubšić-Markovi, Grubšić-Gospodar, Grubšlć-Matko, Gruitašić-Smoje; g. 1692. Grubišić, g. 1693. Giubxich, g. 1782. i 1810. Grussich, g. 1783. naute Grabs'ć-Kosta, g. 1782. nobil Grubšić i Anton Grubšić »atuale hujus Loci Judice«, g. 1793. Gruxieh, g^ „.1796. Grubšić seu Canaleitto, g. 179&. i 1801. pop Grubšić Toma, g. 1806. Grubšić vulgo Marinelić, g. 1821. Grubšić Bačiće, g. 1779. [Pesti Pogbaldus Canaletto. Prema tradiciji , iz Poljica. G v o z d a n o v i ć (nadimak: Gvena, Gverinac) 4 porodice. U župskim se knjigama spominje g. 179.4 kao Ferro sa Š o l t e , kasnije kao Gvozdanović, a g. 1854. Gvozdanović vungo Abas iz Grohota; g. 1781. Petar G. j;e manoval pri nadogradnji crkve Sv. Roka. U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1747. Dolarius Ivan Gvozdanović, a g. 1688. Helena Gvozđenović sa Šolte. , I I i ć (nadimci: Milcšovi, KJendikac, Glavar, Mlinar, Pušilula) 8 porodica. U staroj matici dolazi:: g. 1628. Kablarović, a g. 1651. kao Ilijić, g. 1691. spominje se kao kum Ilijić iz Donjega Humca. Među pučanima bračke galije nalazi se u popisu g. 1625. Tomaso Cablarovich. —- Kablarović između g. 1626. i 1653. dolazila ma­ tici nekoliko puta, ali g. 1657. Hić overo Kablarović, a g. 1658. mistiro Ilijić, g. 1781. klerik Ilijić; kao Ilijć prezime se od g. 1656. do novijeg doba često spominje; g. 1792. kapetan Petar Ilijć. I v a n o v i ć (nadimci: Zermo, Starčević, (-Roso), Stamp adur (-Kampanara i Pizdica), Valerij, Mise, Farč'ć, Fisko (-Kostoca), Zec, Lolo, Raško, Kravanista, Dujić (-Surla-), Blaževica, Bakarela, Fratar, Žuvić (-Zr'nović-), Puhalo)-. 36 porodica. Prebjegli na Brač između g. 1477. i 1499. iz P o d g o r e , te od biračkog kneza tom prigodom zbog zasluga dobili privilegije.3 Inače se nalaze u popisu pučana, koji su primali soil g. 1574.8 i u popisu pučana bračke galije g. 1625.7 U početku matice spominju se Ivanovićevi nadimci: Žuvić, Starčević i Bašić. J a k š i ć (nadimak: Krpeša-Humcanjanin) 1 porodica iz D o ­ n j e g a H u m c a . Doselio i ženio se J. g. 1870. J i i k i ć 1 porodica; Juraj J. iz R a d u n i c e kod Muca oženio se (u S. g. 1871. J u r j e v i ć (nadimak: Pleho) 6 porodica. U župskim knjigama kao kum spominje se g. 1632. J. iz Mi 1 n e. U maticama dolazi redovito od g. 1775.; često i kao Giurgevich alias: Plego, ali i samo Plego (g. 1779., 1809.). Pok. župnik T. Ivanovi© držao je, da su Jurjevići porijeklom iz K o m i ž e. Možda isu porijeklom iz Poljica, od roda Grgurevića. J i i t r o n i ć (nadimci: Cicalo (-Pojar, Andrrpca, Francez, Mumailo, Jurko i Bokoirica-), Bule, Petruiša, (-Papi jaja-), Gluhinr'ca, Anzulin (-Bolmet i Buble-), Jiuikić, Kuzmić, Kršćan (-Crlkvica,

84

29. ima Kršćanin. Jutronić alias Žuvinić od g. Duje iz S p l i t a oženio se god. 1753. Osim toga. spominju se Vido' Chegilevich i Mattio Cbeglievich. 1704. Biba. i 1667. 28. detto.. organist Laurie iz Donjega Humca. ali i Jutronić . Marelovretov. 1633. K i r i g i n 4 porodice. Osejaj.. 1680.. 1785. Doselio Andrija oko g. a g. iiz Donjega Huimea.. porijeklom. 1652. i t. God. g. Steka. i dalje. 1664. L j u b e t i ć (nadimci: Kapotar. Prvi se spominje kao kum K.. 1756. g. 26. 1772. Jerolo. a g.. i 1804. 1802. iz Mir a c a g... koja se počinje od g. 1650.. 1645. 1624. a češće se počinje spominjati K. 27. 1875. ali g.. Kao Jutrinić: g. 1736. 1733. Ture. zabilježen je u Sutivanu Onorando Lorenzo Jutronić » procurator e di Castel San Zuanne«. 1682. U staroj sutivanskoj matici Ikrštenih. 1732. 1630. kao Juitroljić g. Piće.4 K r i m f o k a i ili Crinfocai (nadimci1: Njeze.Jutronić alias Doriin.. 24.9 U boboviškoj matici zabilježen je g. Čoizić. Jutruihić iz Sutivana. Jutrinić uiz. u Smitivanu za žmpnikovanja 'Kirigin-Ivano-vića g. 1747.D o n j e g a H u m c a . a g. Bakalarić-)) 28 porodica. Benedeto-). 1659. 1884. 1808.. U staroj matici... Kovač-). K o m i ž e oženio se g. Žuvinić (-Banat. 1763.. g. 1800. 1663. U sutivanskoj matici ponekada kao g. a kao Jutarnić g. spominje se Starčević detto Chirighin.. U jednoj ispravi o borbi za ^granice Sutivana i Ložišća. K u l j i š 1 porodica. 1776. 23. 1767. 1684.. Kristian. d. Kutlica. iz Omiša. iz Miraca. Vidov) 2 porodice. 1632.. koja se 85 . 1638. 1667. Jutrinjić alias Jerčić. Jutronić vulgo Kriatijanović. Bučić-iMajko. g." . iz D o n j e g a H u m c a . i t.- . . Vilini) 30 porodica.. ali je poro­ dica poirijeklom iz T a r a n t a u Italiji. kao Jutronjić g...7 U nerežiškoj matici spominje se g. 1777. L a u r i ć 1 porodica.. spomiinje se Jutarnjić g. g. — Mircanski su. d. 25. 1807. kao Kegević seu vulgo Vidov. 1825. prema bilješki u bolskoj miatici od g. i dalje. 1669. Luka iz. 1625. 1753.—1807. Letuin. Jutaronić. 1666. 1665. 1700. K e g e v i ć (nadimaik: Babica. Blum. Krstić. 1649. 1639. 1821. Kalabrež) 3 poro­ dice. 1622. Kapologo. g. 1748. 1778. kao Jutarnjić ^. Fabro. Krstoiil.. kasnije često alias. Artista (-Pin-Kotica.K.. U popisu novoga stanovništva od g. Donko..10 U sutivanskim se župskim knjigama kao Keljević spominje od g.. a u sutivanskoj g.. 1628. i 1634. 1635. seu Cicalo.g. 1798. Slipac. Jutrinić -alias Cicaliović. Jutronić se nalazi u popisu veslača bračke galije g. spominje se Jutronić seu Oisejaj (i Ossegia)... K u k o e 1 porodica. Jutoirinić. u sutivanskim župskim knjigama g. 1782. označen kao f aber. Markanićić. koje je svojedobno dobjieglo pred Turcima u Sutivan.

. Prezime Nižetić u Suitivamu staro je prezime. matici (rođenih. a g. spominje se. Meninica. kao »precuratore del Popolo« g. Kafetijer. Lokvičić alias Vojić. posljednji muški potomak porodice Lukšić.. 1787. (nadimci:-Ursić. 1788. a g. 1682 s napomenom: iz Miraca.... mistro Lukšić. Zorzin. nobil. i t. koji su primali sol g. Nižetić živi (1938.. 1632. — Ljubetić kao župan bratovštine spominje se g. možda se Gabetić (prema Giubetieh) odnosi na Ljubetiće. odmah u početku god. . 1777. i dalje Ljubetić seu Čožić. zatim g. i 1791. mjesni je sudac u Sutivaiiu Matij Lukšić-Nižetić.. 1776. 1696.7 30. g. d. samo Jerko. 1658. 1622. g. Bekalo. g. kao član. Lukšić-Iva-86 . U sutivanskim župskim knjigama spominje se: god. u popisu pučana bračke galije. Ovamo pripada i Marinelić od g. Bosonogo) 30 porodica. u. 1800. te g. mistro Jerković detto Lukšić. kumuje Ligaević sive Lukšić iz Sutivana. 1833. 1798. 1623. . a g. (Marko) i g. ali g. i redovito dalje.1703. Pavlo.. (i kasnije) Lukšić alias Jerko i prema tome g. 1783. i dalje Ljubetić seu Marelavretovi. U boboviškoj matici g. Porijeklom iz L o k v i č i e a kao Ursić. U popisu pučana. Nerežišćima g. Nižetić). 1696.. (i dalie) Lukšić alias Jerković. 1691. zabilježen je kao kum iz Sutivaa Kokoitić sive Stasić. g. 1625.Lj. g. L u k š i ć (nadimci: Carić. Spominju se i drugi izumrli nadimci: Čuko g. 1776. 1574. L o k v i č i ć . od g.. 1623. g. Prezime Lukšić javlja se u vezi i s drugim prezimenima... • Lokvičić -dolazi tek od g. dalje Ljubetić seu Madko. Niseteo. i dalje Jubetić dictus Škabić. 1798. . 1648. 1626. 1753. Ursić se spominje kao župan bratovštine g.nadimcima. Lukšić. Lokvičić vtulgd Lovrić.vica g. Vlah g. 1625. 1755.11 U župskim knjigama prezime Lukšić češće dolazi s .. Nižetić-Stasdć. često i kao Jubetić.1731. g. Praskalo g. 1790. 1645. g. 1694. nobil. Nižetić i Korić... g. 1798. 1719. a g. g. Koor-ić. odnosno dvostrukim prezimenom. Jedan se Nižetić spominje LI popisu od g. Marinković. 1753. u matici od g. 31. Petrizi© detto Ursić. Slavic. Ovx> prezime dolazi u popisu bračkoga plemstva g. ali dolazi i samo Oozie. U staroj: sutivanskoj.iz Hamburga (Nikola). i 1798.. 1736. 1820. i 1729.. (-. i dalje Ljubetić seu Kusajjn. 1665. Spominje se kao župan bratovštine g. 1758. Lukšić-Ivanovic. 1833.Sćetina-). koja se počinje. jer kasnije mnogo puta dolazi kao Ljubetip alias Marinelić. i dalje! ali i često kao Lokvičić seu Ursić g. Kalebić. nobil. U istim knjigama dolazi i s nadimkom Ivanović: g. 1857. 1800. 1735. pop Nižetić. dočim g.. 1716. spominje se L. (g.) u Splitu po povratku. Rede. 1783. 1783. 1803: i t. Tri su Ljufoetića zabilježena g. 1788. kao pop g. a <g. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. 1775.. Imbre. 1816. 1833. . tako na pr. na pr. 1724. 1708.počinje od g. 1622. 1689. 1723. Malenjaza) 6 porodica. g. d.

s napomenom: iz Komiže. Lukšić-Hmutalo. Anton Lukšić-Ivanović »actual judice assessore«.. od g. 1758. iz J e s e n i c a (Poljica). 35. N e g p d i ć (nadimak: Spaleta) 2 porodice. M a t k o v i ć (nadimak Vlahović) 4 porodice. Doselio iz M r a v i ­ n a c a i oženio se u Suitivanu g. M o h o r o v i ć (nadimak: Kranjac) 1 porodica. Lukšić seu Carić. 1782. g. 1707. 1819. sa otoka H v a r a . 1804. M a n z o n i 4 porodice. 1656. 1634. — (Jedan se Targkić spominje u župskim knjigama još g. g. Mate Drnas »dieti« Matić. a' od g. U matici se spominje g. 1792. Justinijanović ' vulgo Spaleta iz SpPiita. iz K o m i ž e . nobil. 38. g. 34. 1943.Trgić g. više puta Kuzma Barnardi ' Manzon ili Manzoni iz S p l i t a . 1798. 1755. M a t i j a š e v i ć (nadimak: Trgić) 2 porodice. postojale siui tri porodice Mohorović-Kranjac. 1793. Matij. 36. Kao Mađković spominje se od g. u Sutivanu g. M i l a v i ć l porodica. a od g. 1723. 1788 dalje. 1776. 1821. a kao Vlahović g. 1710. 1740. bio je krojač. Prema jednoj verziji. 1795. Dominius Lukšić seu Korić.) 39. Doselio se Ivan. 1789.. • ••• •87 ... 37. Samo Marinković se javlja g. (Nijemci su ga ubili g. 1833. Oženio se u Sutivanu Vid g. Lukšić. • • • • . Lukšić-Kitara i Lukšić-Manduhororović. 1911. Oženio se M.. Lukšić vulgo Cairinić. M e d i ć (nadimak: Pokršćenjak) 1 porodica. 1833. spominje se »proto« \Mazon iz S p 1 i t a kao kum. u XV. 1776. Doselio iz Č i o v a i oženio se Andrija L. LukšićKalebić od g. 42.ašević. kao Lukšić alias Marinković.S u ć u r c a. 1802.. vijeku. U Nerežišćima pre­ zime zabilježeno samo g. Oženio se u Suti. i Matijašević. 1805. i 1806. M a t i ć (nadimak: Drnas) 1 porodica. U boboviškoj se matici spominje g. iz Z v e č a a j a . 1807. i g. 1799. Često je u župskim knjigama i Lukšić alias Puciskićod g. M a r k o v 1 porodica.) 40. Prema jednoj obiteljskoj bilješci.Trgić iz Poljica god.12 32. Godine 1833. 1922. Justlnijanović-Negodić iseu vulgo Spaleta. 1691. iz V o l Ps k o g a (Istra). g.nović. 1821. te g. 41. ia g. g.L u kš i ć a. dr. Lukšić-Imbre.) 33. 1793. 1782. 1806. 1776. nekoliko puta sa »mistro« ispred imena. 1787. Spominje se: Trgić iz Jesenica g. Lukšić alias Čueanić. 1944. ^Vjerojatno porijeklom iz Splita. a g. Matijašević vulgo Targić g. doselili iz K a š t e 1 .Petrović. iz K a š t e l .vanu Miće iz R a m 1 j a n a kod Knina i sa pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru god. M a c r i n k o v i ć 1 porodica.. Lukšić-Vitorin. (Strijeljan je od Talijana g. g. God. Lukšić vulgo Čarinin. L u 1 i ć 1 porodica. g. ali g. kao kum magđster Mazzoni iz Trogira.

"mistro Rodolfi. 1743.. često pre­ zime u maticama. g. 1787. U Sutivanu oženjen Dinko g. g.'. iz T u g a r a (Poljica). i t. zar tim: g. 1746. U Sutivan došli iz Splita kao na­ sljednici — prema pričanju — Stipančića (g. Rezmilović detto Pessa. g. 13 Prezime nastalo od Petričić. g. koji se g.. 1785. 1789. iz S u p e t r a . 1795.14 49.. Perišić »detto« Dizdar g. 1880. g.. Doselili se za župnikovanjia Palavršića god. 1776. 47.. kao stranac u bratovštini Biljaktušić detto Pessa. 1879.43. 53. iz S i t n o g a . iz Sinja. Doseljen Ante g. stanovništva iz g.. 48. 1780. Tragur. 1739. g. N o n v e i l L e r 1-porodica. R o d o l f i (nadimci: Nadalin. Tragur. Doselio Gaje R. 1782. 1594. i to: g. nauita Rodolfi. 44. Pessa iz »Oltremontanus Dioces. Ranije porijeklo: vjerojatno iz Venecije. Bilać je od g. Kao RadmilovićPessa spominje se od g. zbog zasluga protiv Turaka. U župskim knjigama od početka matice god. . d. Doselio iz A n e o m e (Italija) i oženio se u Sutivanu pekar Ivan g. 1794. g. 46. Oženjen u Sutivanu g. i l o v i ć (nadimak: Peša) 5 porodica.«. R a d m . javlja kao kapetan. 50.. 1699. Napula) 4 porodice. 1846. 1777.o p r i v n a i oženio se u Sutivanu Ivan g. 1774. 1711. 1804.) i Marjahović-Dražoevića (Jauka). R e n d i ć 1 porodica. s napomenom: iz teritorija trogirske biskuptje... 1793. 1756. pop Perišić g.. 1780.. 45. — Prezime se nalazVu popisu novoga. Doselio iz G o r ­ n j e g a K . Grgo Pessa »famulus comitis Petri Capogrosso« iz Oltremontanus Diocez. 1762. R a d i ć (nadimak: Padalpvic) 2 porodice. 1720. Spominje se u Sutivanu od g. kao Pessa: g. 1770. 1793.. Purešković. zabilježen je đakom Petricio iz Sutivana. gdje se rodio 28. Radić detto Padailo g. iz okolice T r i e r a . iSpominje se u župskim knji­ gama Radić de Poglize g. 1791. 1747. 1858. P a l a v r š i ć 2 porodice. 1623. veljače 1866. 1796. 1765. 1800. s napomenom iz B o 1 a. a kao takav biva i pokopan u Sutivanu g. . ^ 51. U boboviškoj matici g. Perišić alias Bilać. P e t r i c i o (Petrizio.. 52. -artef'iicis Rodolfi. 1787. iz N o v i h S e l a (Omiš). 1797. 1787.. U matici je kao kum zabilježen Dnni Aloisius Noveller g. do oko g.. P l e j i ć 2 porodice. dobjeglog pred Turcima..' Alvise Michael Petricio i njegov rođak oslobođeni od pučanskih daća g.—1781. U župskim' knjigama bilježen od g. R o t t o l o n i 1 porodica. Prema obiteljskoj piredaji. P e r i š i ć (nadimak: Mustra) 3 porodice.. . g. nadimak: Dorini) 1 porodica. • . 1720. 1833. iz J e 1 s e. 54. 1670. Radić-Padalović g. R a m i j a k (nadimak: Krnjaca) 1 porodica.. P i v đ l i c a 3 porodice.

1700. 1811.. 1795. 1753. Š k a r e 3 porodice*Doselio m L i v n a Mate. Kao Vidović *' Fiuman dolazi u župskim. Zvanić seu Krilo.iz S e l a c a .. g. 1687. Zvanić alias Ddijić. 1657. liuka Viđović-Moro. Lovro župan bratovšti­ ne g. g. Ž i t k o v i ć 2 porodice. Zvanić-Cipiko. 1894. g. Buhovac) 4 porodice. 1725. Doselio i u Sutivanu se oženio Ivan 89 . 1695.. 59. T a v r a 2 porodice. nedavno je umro.. te se u Sutivanu oženio g. General) 4 porodice. 1666. Stipančić) 4 poro­ dice. 1648. Vidović seu Morotović. Deliji-ć. pop Don Petar Vuladislavić g. P. a g. VidovićMoro. VLadislavić iz Sutivana.11. S o l j a n č i ć (nadimci: Mačak. 56. Z a n c h ' i : 1 porodica. zabilježeno je mobil. 65. Soglianćich. Suše. Porijeklom iz D o n j e g a H u m e a. 1703. 1788. iz S v i n j i š ć a . Zvanić alias Petrna. g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Dobjegao iz S a n V i t o d e g 1 i A b r u z z i (Italija). 1657. 1781. 1574. Doselio se iz V r b a n j a Petar T.55. Vidović vulgo Gambara. Do­ selio oko g. T r e s i ć . Delijina. 1777. 1764. g. Doselili u Sutivan iz M ir a c a . ali g. (»non sapeva scrivere italiano«). g.. Spominju se u knjigama: kapetan Stipančić iz Omiša g. f 62. 1779.. Jeriko. Zvanić detto Marinović. 61. 1648. Sojančić. 1624. iz N e r e ž i š ć a g. 1885. zatim: g. God. g. te se u Sutivanu oženio1 g. Bajilo. Vuladislavić detto Grdan g. _ g. Vladislavić-'Stipančić g. Zvanić seu Perić. 1783. Karmen. Z v a n i ć (nadimci: Krilo. 1631. 1798 i'1799. Sejančić i Soljinčić. Lala) 12 porodica. 64. . T o n s i c (nadimci: Ekolo. 1694. Viadislavić-Pušić g. 1793. g. g. spomi­ nje se Vidović iz Klisa. 1787.. Doselio zidar Anton iz K o m i ž e u XIX.8 66. g.. Doselio i u Siutivanu se oženio Martin g. T o s t i (nadimak: Pu jiz) 1 porodica. 1799.. Moro. 58. Kacaiović. i 1632. Ovo se prezime nalazi i u popisu bračkoga plemstva od g. 1656. 1808. V r a n j e č i ć 1 porodica. 1833. 1885. 1658.li i u popisu pučana * od g. n U župsk : m knji­ gama dolazi kao: Sogiancicn. 1798. Primljen u bratovštinu g. U maticama krštenih spominje se Soljančić od g.. za­ bilježen: Vladišević. 1876. Kravica. s V i d o v a ć (nadimci: Moro. Brko) 2 porodice. koji su primali sol.. g. g. a. naute Kacaiović iz Postira. iz Splita. s napomenom mietro.. knjigama g. 1831. 60. 57. ~ "s U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. Perić. vijeku. Spominje se u inatici krštenih od g. Soijaneich. V1 a d i s 1 a v i ć (nadimci: Glavančić. Porijeklom iz P o l j i c a . g. mistro Zuanić alias Marinovbć. 1779.. Krilo iz ISupetsra.|P a v i č i ć 1 porodica. 1656. 1676. 63. U župskim knjigama od g. 1689. 1648.

. do g. God. g.30. Roka Iseppo Gavaldi. 1625. 1656.. 1793. Marka Bi'llovina. 1794. Teodora Bilovinčića. dolazi kao mistro Barsatić. i624. ali 1. do g. do oko g. Izumrle'i iseljene porodice (Šibenik). do 1714. 1657. Kao Gabaldi spomenut je prvi put kao kum g.. 1737. 1625. 1738. 1639. Nedavno iselili i izumrli. zabilježen je g. 2. Oblačinović iz Komiže... 1626. 1750. kad se spominje kao Ivanović alias Basic. B i l o v i n o v i ć u maticama od g. s napomenom: iz S p l i t a . g. a g. s napomenom: iz C o i t u s e i n C a r r s i . 1780. nezako­ nito dijete Bilovinović. je ispisana našim jezikom. 1811.7 Na nadgrobnoj ploči g.. 1627. 1645. od g. 1652. Roka Tamburin detto Balbiza. Iselili u Ame­ riku. i 1802. do g. g. kad se kao kum spominje. 11. oženio se Bartul g. 1624. naveden je kao-kum iz Supetra. B e g o od g. 1697. 1708 dolazi. koji su primili sol g. 1574. a š i ć . 1768. Prema Iknjilizi krštenih u jPučišćima spominje se g. 1833. Prezime se nailazi u popisu novoga stanovništva od g. do! oko g. 1654. 1 porodica. 1835. 1633. 10. Prezime Ohlačina.8 U popisu momčadi bračke galije spomenuti su g. Oženio se g. Gavaldi seu Balbiza. 1613. 1888. Oblach. B . 1788. I. 1668.: kao Belavijić od g.' Oblacia i Oblačinov često je ii maticama od g. god.kao Garbolđi. 1790. 1671. 'iz R o g o z n i c e kao Živković.B a š i ć II. u maticama dola'zi od g. * . Gavaldi dolazi prvi put g. s napomenom: iz M i r a c a. koja. 1833. do 1679.'u anagrafi od^g. B a r s a t i ć često se spominje u maticama od g. 1665. g. U popisu momčadi bračke galije spominje se Gregorij Biđić g. Izumrli. zabilježen je Nadal Boloniević. 3.: Stefan pok. 1657. Marko Iva­ na Billovina i Stefan pok.Žitković-Arambašić g. g. 1821. 6. 1652. 1626. U boboviškoi matici krštenih. 1639. takođe 1 porodica. 5.. 1696. kao župan bratovštine sv. kao Bilovina g. B a š i ć III. 4. 7. s napomenom: iz u S l i m e n a . naveden je Belovina. do oko g.. Nadimak: Solinjanac. do 1661. kao: mistro Barsa­ tić over'Oiblačona. iiz P r u g o v a kod Dioma doselio Duje i oženio se g. kao Jurišić-Oblačinović. kao Balbiza seu Isepin. 1731.. B a r t i č e v i ć u sutivanskim maticama od g. postojale su u Sutivanu 2 porodice Balbizza. B a r t a doselio Josip postolar. B a b i ć spominje se > maticama gd g. spomi­ ! nje se mistro Oblačina. kao župan bratovštine Sv.. a g. 9.. rečeni Božić iz Zvečanja. 1747. 1713. ploča je nedavno zazidana uz vanjski crkveni zid. B a l b i z z a spominje se u župskim knjigama prvi put g. kao Bilovinović od g. U XDopisu pučana. 1821. U anagrafi od g. B i d i ć u maticama od g. 8. 90 .

D r a g o m a n spominje se u sutivanskim maticama od g. 1782. 19. G u e r i n u maticama često od g. a . 14. ii dalje Guerin Guerini. klerik Delia Pace.15 18. g.Bolančić. 1630. — G o d . 1640. * . na pr. 21. 1625. Izumrli nedavno. U popisu ox vezi s bračkom galijom god. 1821. 1625. F i l i p o v i ć se prvi put . —1664. iz T r o g i r " . 1811. 1667. 1645. 91 . B o t u n o v i ć ' spominje se u maticama od g. Prema s p l i t s k i m ispravama. do oko^ god. Pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. 1671. 1646. Godine 1728. u Sutivanu jedna porodica Fiflipović. 16. " 1893.: 1 porodica. ' U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. 1574. U anagrafi od g.7. Prema anagrafi.12. B o l a n č i ć u maticama od g. Nekoliko. Radičević dolazi po župskim knjigama nekoliko puta od g. u Donjem Humcu g. 1927. * 20. kao pop g. s napome­ nom: iz S e g e t a. 1804. 1658.. g. i među momčadi bračke galije g. g. 1927.. 1676. zabilježena je samo 1 porodica Botta. 1632. 1833. Fi­ lipović je u Sutivanu župan bratovštine. C i k a n i ć u maticama od g. jedna porodica g. Karmen. Međutim. kao linkanlć (1660. kapetan Pace. Kao Bola:nč'ć„ idolazi u popisu pučana. zabilježio sam u Suti­ < vanu 3 porodice. B u l j a n (nadimak: Vlah) Mate iz P r o l o š c a oženjen g. do oko 1647. 22... 1704. 1635. 1635. kad se spominje s na­ pomenom: iz K l i s a . Zakan Matul spominje se g. 1752. Nekoliko puta g(g. 1658. 1611. 1681.. ponekađa bi se moglo i drugačije čitati ovo prezime. Nedavno . do 1670.) dolazi kao Bofcta.. 1626. prešao Abraham Salon iz židovske vjere na katoličku 27. Francesco di Guerin. kad dolazi kao Radičević alias . bila je g. Kasnije je ovo prezime cesto* u suitivanskim župskim knjigama od g. (Iselili).. III. 17. Najčešći je nadimak Stefić. 1627. " D e l i a P a c e u maticama od god. D r a g i č e v i ć u sutivanskim maticama od god. 1866. spominje se iui Sutivanu kao kum Filipović iz Bobovišća. 1821. g. spominje se kao zamjenik jednoga' plemića galeot Bilančić iz Koirčule. i 1716. 1694.. vijeka. 1628. 15. zabilježen je s napomenoni: iz Splita.spominje pri kumovanju: picokar Filipović g. 1778.se iselili i izumrli. do 1651. Prema anagrafi. te dofoio ime Ivan Delia Pace. D e j a n k o v i ć u maticama kao magistri Deanković od g. 23. 1626. . puta (g.) i Gicanich g.7 13. G e l i d (Ghelich u maticama od g. g. koji su primali sol g. Inače. Radičević ' iz Podstrane. 1637. 1637. do oko 1681. 1791.) Čikanić seu Markov. do prve polovice XIX. Još g. a g. 1648. do oko 1649.8. G i a n a n d r e a dobjegao iz S a n V i t o< degli A b r u Zr z i g.

M a r i n k o v i ć dolazi u maticama od g. 1777. ali od g.. kao magister Bartolomej. 1870. krajem XVTH. i 1804. do< oko 1633. Kanki. g. H a r a m b a š i ć u maticama cd g. i. nekoliko puta kao nauta Castelli. kada izumiru. 36. s napomenom: iz poljičke Ostrovice (do g. s napomenom: iz V i s a.) više puta do oko g. 1788. 1649.. kao Malvagia s napomenom: iz T r o g i r a . a god. 1793. 1740. 1850. J u r O ' V i ć spominje'se u . 1717. U župskim knjigama postoji i prezime Juravić alias Sinjanin (g.). 1661.. 27. 1656. kao Krstulovie seu Biskupović. i 1833. Čini se. često je prezime u sutivanskim maticama do g. 1693. Čiccarellija). Klopanovići od roda .. K o v a č i ć spominje se u maticama cid g. 1802'. v.: 1 porodica. 1821. 1735. s napo­ menom iz L o ž i š ć a.g. Ivan). Juranie. = ali'dolazi i kao Kragujac od g. 29.) 34. 1799.15 28. 1817. 1678. dalje i kao Lukšić alias Marinković. god. do oko g.. Ivanu Juroviću. G.K o c e i e dolazi u župskim knjigama od g. ne~ tLavno iselili. L i s i č i ć prva se spominje služavka L. M a l v a s i j a dolazi po matičnim knjigama od g. 1706.. 1781. J u r i n o v i ć u maticama od g. 37. zabilježen s napomenom: iz . i z O m iSci ZcL župnikovanja župnika Harambašića. 1645. 1741. do oko 1679. 1737. (fabri L. 1785. ali. s napomenom: iz B e r g a m a. Jurović alias Pavelić. C a s t e 11 i u maticama od god. ali i samo Sinjanin (g. Zanimljivo je. 1732. 1785.. 1927. Kovačić s napo­ menom: iz Splita. do oko god..: 1 porodica. Posljednji je nedavno umro s nadimkom Salamandrija. 1624. da u splitskima ispravama postoji dozvola za -prodaju ribe od 26. 33. 1749. i to često s na­ pomenom: iz Splita. zabilježena 1 porodica. K r s t u 1 o v i ć u sutivanskim maticama od g. I v e 1 i ć Doselio se iz P'r a ž n i c a i oženio s% g. 35. VII. 25. 1708. 26. I kasnije dolaze Krstuloviei ponekada s napomenom: iz Ložišća ili iz Bobovi šća do oko g. Kasnije se spominje od g. 32. Ursula Castelli udata Solitro. u siutivanskim župskima knjigama od god. iz S p l i t a g. 30. K r a g u j u mafti'caima od g.). 1801. g. za koga se tu veli. da je čsim te poro92 . C a n c h i t. 31. 1799. i to u početku s napomenom: iz S p l i t a . j . 1789. 1821. 1661. (kao^ mistro) do oko god.. 1802. U amagrafama g. 1927. da je nekada bio Židov. do oko g.Sutivanu kao kumi iz P r č u j a . 1791. Od g. Z v e e a n j a (do oko g. 1802. u anagrafi g. Od g. a tako i g.24. 1782. 1703. (U Puč'išćimia su. do oko g.. K1 a p a n č i ć u maticama od g.

kad se opet javlja Coviglianeo kao »curato eletto«. mistro Modro iz S p l i t a i kasnije nekoliko' puta s. 1638. dolazi mjesto Alviiza Božičevića iz g. Prvu kulu gradi g. Bo!žičevi. Albert sin Alvizev i Božičević. 1800. Koviljanić iz škripa). Ivana u Sutivanu splitski svećenik Jerolim Natalis. u nastavku i dalje pop Ooviglianeo (t. naime: god. j . Nadal Božičević.. — Ovo se prezime nalazi i u po­ pisu bračkoga plemstva g. To' sli­ jedi ovako: g. 1632. 1644. malo zatim samo don Jerica.. i tako dalje samo Nadali. do oko' g. 1650.ć. da se je N. g. 1762. M o d r o u maticama od g. opet Božičević. 1802. g. s i ' u župskim knjigama od g. 1626. 41. Mare Alv'izova i Bo­ žičević. g. - dice postojala i jedna druga iz K o m i ž e . g. 16 — God. dolazi pesto Nadali. koju su Sutivanjani zvali Nadalić. s napome­ nom: iz V e n e c i j e a naseljen u Sutivanu. do loko 1808. 1747. zatim je prekid u matici do god. g. 1786. već g.. na­ pomenom: iz Splita. 1627. God. Alvise Nadali. ig. U boiboviškoj matici g. s napomenom: iz K a š t e l K a m b e 1 o v c a.. g. g. Kao Naimeir od g. g. g. 1780. Nadal i pop Jerolim Nadali. te opet nema Božičevića. 1639. kao što Alvise Nadali. 1645. Na­ dali. M u s t r a u maticama od g.e isto što i Nadal Božičević g. 1633. ali i tada često kao Naimer Modro. Enrico Najmer Modro. g. Porijeklom iz Poijica. mjesni sudac je u Sutivanu plemić Nadal Nadali.. 1634. 1626. zabilježen kum Naimer s naipomenom: iz Spilita »hora habitat 'Castro S. te njegova siina i žene Mare. 1646. opet pop Jerolim Nadali. dolazi Božičević. Božlčević isin Alviza » Jerić Nadalov. 1761.. 1636. 3 porodice. 93 . g. g. Nadali. »cancelarius« Joseph Modro. a do početka XIX. 1629. 1805. g. g. izumire porodica. 1636. zabilježena je samo jedna porodica Natalis. g. U anagraf ama od g. 1630. 1821. sigurno' j. 1632. 1623. 1656. i g. g. rekonstruira crkvicu Sv."1821. 1629. 1632'. 1628. kad Mustra Bilić 1 porodica a g. 39. 1740. posljednje Naimerove udale su se za Soljančića i Crinfocaja. 1645. Božičević. 1505. Anifoal Nadali. 1726. 1833. 1749. ipluće godine 1623. 16 Prema matičnim knjigama čini se. oko g. M i l e . Božičević. pop Nai­ mer. 1644. naute Milesi. g.. Božičević. Alviz Božlčević i don Jerica Bcižičević. Joannis«. Alviz Božičević. a Nadal Nadali od g.. a od g. 1635. g. Dosai&a je bilježio' župnik i don Ivan Pavić iz Poijica. Božičević. Božičević 'i Mare Alvizova. koji točno zamjenjuje don Jericu Božičevića od g. g.. 1637. Jakov Natalis. paron Modro. 40.38. g. koja se spomi­ nje od g. 1638. nazivao* i Božicević. kao nauta Marinković. 1622. g. U anagraf i od g. Time nestaje i prezime­ na Božičević. g. 1657. g. g. 1625. 1624. 1655. Na­ da^ Nadali. 1631. 1766. 1623. 1636. N a d a'l i u imatičnim knjigama odi početka g.11 — God. 1743. v.

Nestaju prije anagrafe od g.42. kapetan Pavić. 1659. P e ć a i r e v i ć u maticama. 51. R o g u i ć prema župskim knjigama od g. iz V u č e v i c e (Tro­ gir) .. S a m a r i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knji­ gama prigodom pokrštenja g. spominje se g. U anagrafi g. 1781. 1807.od g. S a r t i u maticama cd g. 46. 1674. 52. i 1777. 1664. 1684. 1821. kao kum iz Sutivana Copas Napoli. 48.. 1674. 1821. 1668. Porodica u Suti•vanu izomire oko godine 1800. također iz Podaca kao Pećarević seu Cvitanović^ 47. 1740..—1743. 1803. Ma/tteo Napoli pitor«. P a v i ć župnik od početka matice. kao Sebastijan Sebastijanović. P a v 1 o v i ć se javlja u župskim knjigama gotovo od početka g. zabilježen je kao Pavulović di Paulo. 43. mistro Santić. da su 30. 1739. S e b a s t i j a n o v i e gotovo od početka^matiee g. 1626.. 1833. 45. matici spominje se Pećarević g. isto tako i g. O r a š n j a k u maticama od g. U splitskim židovskim ispravama 15 nalazim. g. 1700. U dolskoj. samo Napoli. S a n t i ć u sutivanskim maticama od g. 49. 1644. nekoliko1 puta -• s napomenom: iz J e l s e . g. nestaju iz Sutivana prije anagrafeod g. 1601. Nedavno se iselili. g.. 50. 1636. dz'Pođaca.) Stalno se naselili u Sutivanu oko god.. s napomenom: iz S p l i t a . 1778. Izumire u XIX. a u boboviškoj matici g. koju vodi bosančicom f na našem jeziku. »tufca fatto christiano pre­ so per schiavo quando furono prese Duare«.) iz Donjega Humca. Oko g. 1774. Sačuvana je župnik ova nad­ grobna ploča ispisana našim jezikom iz g. nestaju. 1780. g. 1674.. N a p o l i spominje se u župskim knjigama od g. 44... ženi se Rogiudić iz K u č i n a . 1667. v. služavka kod conta Bergel?ća rodom iz Zagorja. 1793.lfl Porijeklom iz Poljica. 1 porodica i u anagrafi od g. U prvoj po­ lovini XIX. v. do oko g. g. koji su birali povaljskoga opata. a talijanskom ortografijom do g. 1723. 1782. U boboviškoj matici g. Među novim izbornicima-plemićima. 1792. 1 porodica. 1626. 1776. s napomenom: iz K o m i ž e . a g. 1776. i mistro Napuli. Spominje se i kao Pećarić. zabilježen je kum pitor Napoli mistro. 1678. 1690. Možda treba u ovome tražiti vezu. Kasnije se spominje g. 1634. v. g.. P j e r o t i'ć dolazili iz D o n j e g a H u m c a za župnikovanja Pjerotića (1698. U maticama se spominju i kao Pjerotić alias Skorco (g. prešli na kršćanstvo Abraham i Kornelija »natam Neapoli«. g. IX. zabilježena je jedna ženska Pierotić iz Koniiže. 1640.17 94 . 1777. 1648. kao kum »sig. 1821. Iselili koncem XIX.. • Sebastijanović. Jedan Napoli je zabilje­ žen i g. 1631.

7 Iznmrle splitske porodice ili okolice. 1730'. — Izumiru oko g. nema mu spomena u matici. od g. miistro Vidošević.* više puta s 'napomenom: iz S p l i t a . Pres zime je zabilježeno i kao Uganović (župan bratovštine g. g. 1746. 1740.53. S u i ć spominje se g. koje misu živjele stalno u Sutivanu' 1. 1746. radi zasluga po­ staje g. g. Nekoliko puta i kao Svićarićl Nedavno izumrli. kasnije Pavao (g. i g. 1785.) i cap'tanei (g. Česte su plemićke titule: nobil. 7 Vjerojatno porijeklom iz Poljica. samo Fiuman g.iz V i s a . U h a n o v i ć u župskim knjigama od g. 1762. 1790. Vlastelinović seu Bukva iz Nerežišća. 1790. Poslije g. v.. i 1749. primljen u bratovštinu g. đe comitibus. Nestaju u prvoj polovini XIX.. 1625. Nedavno izumrli. 1776. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god.. -Nestaje početkom XIX. Ovo se prezimenalazi u popisu pučana.. 55. ali često i kap UhanovićDizdar. 57. V i d^o š e v i e spominje se gotovo od početka' matice g. prije anagrafe od g. Svićarević seu Gabrić. S v i c a r o v i ć u maticama odjg. gubemataris (g. počasni član bratovštine nobil. 1761. kasnije češće s napo­ menom: iz V i s a .U j e v i ć oženio se g. Vidošević aliasFiuman. 1769. 1771. Samo Dezdir dolazi također više puta od g. ili seu Dezdir. g.. 1747. Oko g] 1785. a također i vojirii nasloviroolonello (g. 1657. Kasnije se ponovno javlja g. Signor Co: Pavao 95" . koji su primali sol g. zabilježena su tri Sirotkovića: Mihovil. 1791. s napomenom: iz K o m i ž e . Ivan Mihovilov i Stefan.. 1625. B e r g e l i ć (i Bergeljć) kao kumovi ui Sutivanu spominju se ui župskim knjigama od g. coines i Ote. Petar Bergelić. Ante iz P o l j i c a . Kao pisar bratovštine spominje se Petar Berghegl'ich g. 1788. 1753. 1750. kao gastalđus kod Jeronima Capogrosso1. porijeklom iz Poljica. eo:. — U Dračevluei je bio pop Uvanović oko g. 54.) s napo­ menom: .. g.. 1903.10 60. 56. 1762. 1782. 1744. v. 1574. ne­ staje ovog prezimena iz Sutivana. vrlo Često se spominje Uhanović alias. 1714. Pri regrutaciji u vezi s bračkom galijom g.. _ 58. 1699. 1626.). . .) i kao Vukanović g..mustro Fiuiman. 1821. S t i p i ć e v i ć spominje se u župskim knjigama od g.. Nedavno se iselio s porodicom u Split. 1664. 1799. God. spomenut je kao Vulaitinović detto'Sirotkovic.).8. nekoliko puta zap : san s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1719.v • 59. S i r o t k o v i ć u siuitivanskim župskim knjigama zabilježen je gotovo od početka g. 1626. i u popisu momčadi bračke galije god. 1811.. V l a s t e l i n o v i ć zabilježen u matičnim knjigama od god. 1749. 1663. i to vrlo često. conte. 1781.

d. 1690. 1693. eonte colonel Francesco Mariani. g.. Ill. M a r i j a n o v i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knjigama g. Dominus Petrus qu. 1674. 1670. 1696. jer je Capogrosso naslijedio imanje Cava­ gnini. 1833.. Melchioris d© comit. Njihovi nasljednici nose oba prezimena... Sig. 1668. Bergeljiić iz Splita.. d. nobil. Lorenzo Capogrosso. kao uspomena jedan tijesak za ulje nosi ime »makina Bergelića«.). Marietta Cavagini i Cavagnini. od g.. zabilježena je u Sutivanu 1 porodica. 1652. g. 1805.). nalazi: se nadgrobna ploča: JONNES NOBXLIS DEOAPOGROSS CAVGINI Q C a v a g n i n i u maticama spominju se kao> kiuanovi od g. i t . 1710. 1678. Česte su im titule: de comitibus. Bartul Capo­ grosso. i 167^. 1684. 1665.' 1695. i t. comitis.touB Berghe^ich u 74. g.). Bartolomeo Capogrosso i g. udajom njegove kćerke Elizabete za Capogrosso. 1728. 1667. 1679..) i Jeronim Cavagnini.. U jednoj ispravi iz Sutivana spominje se"g..gn.. g. 3. (1701.) Perina Cavagnini žena Jeronima C.18 Na sutivanskom groblju od oko g.. riobil Co:. koiih je godina kumovao: 1661. (1657. g. kršiti se i umire novorođenče Ante sin Hl-mi Jo: Marianovich iz s p l i t s k e d i e c e z e . 1583. iSpetabil. 1682. a g. U maticama dolazi često < sa dva prezimena i sa samim i jednim prezimenom Capogrosso. oonte colonello Francesco Marianovich. 1696.Capo­ grosso i Cavagnini. 1700.. God. Frano sin Marka Cavagini 1655. 1648.. Dianas. co:.2. 1663. Jerolima Cavagninija* Elizabeta za Nikolu Capogros^a u svojoj kući u Siuitivanu.). kao kum signor Glanca Marianovich. 1664. 1694. 1648.. Bortolo Capo­ grosso. Perković (iz Sinja) za Italiju. i to g. C a p o g r o s s o do g. Ljubicom: rođ. U anagrafi od g..mus.. 1702. g.. 1728. . 'Zabilježio' sam. Sig. U anagrafi od g. te su se nedavno obje (Petronila i Marija) udale za talijanske oficire. J o : Marianovich. Cte..)..)... comes.. 1691v 1692.. Elisabeta kći' Jeronima Cavagnini (1704. i to Marko Cavagini (g. 1830. te smrću njegove žene Perine rođene Markić i:z SpBta g. 1821. g. 1708.. klerik Simon Cavagnini (1667. oonte Gainco Mariianovich. 96 . 1779. 1684.-^-1679. S.).. 1709. izumrla je ova porodica.. te se nasljednici nazvaše Capogrosso-Cavagnini. perima Cavagnin (1723. pokopan je u Sutivanu Ivan B.. Ana Cavagnini (1681. 1718. 1682. Simcin Cavagnini (1665.. g. 4. Hl-mus.. Mariani. g. 1709.). 1679. 1704. 1709.. 1699. 1696. Governator Gianco Marianoviich. 1694. 1714. 1709. g. spominju se u suitivanskim župskim knjigama samo tri puta kao> kumovi. Njegovom smrću (g. 1662. 1664. godini. udaje se kćerka pjesnika dra. i 1652. 1699. 1656. zabilježena je samo jedna porodica. koji je sagrađivši dvorac spjevao velepjesan »Bogatstvo i ubošitvo«. Posljednjte dvije Capogrosso-Cavagniiini optirale su s majkom pok. naime . 1702.. 1696..

ibid. Zagreb. 54: » . Vid Kegević. 17 I. str.1802. ut int. Naslov: »S. 1747. u popisu bratima godine 1738. Dipl. Split. • 6 Ciccarelli. 50. vrlo se često: spominje. 1734. akad. str. Ivana u Sutivanu piše u splitskom Novom Doba (br. i umj.do g. 1934. U popisu bračkoga plemstva od g. 1747. i 1756. str.. comitis Janco. 347—349. list 17 i 19. . n Ciccarelli. III. 1716. 1731. tercia Rasoli s a Tehstibreg sub Pocinala que est super sanctum Johannem. g. comes (čamite.. Jutronić: »Bratovštine u Sutivanu« u Novom Doba. dolazi i kao comes (co:) Gianco. T Mladineo. ibid. ibid. :Zbornik za narodni život i običaje 7 1 97 . Mate Kegević i Mihovil Babić. 1746. g. do 1784. Izd.. br. Marjanovići (odnosna Dražaevići) naslijedili su zemlje od Radoevića. u obiteljskoj biblioteci Lukšić—Nižetić u Sutivanu. 14 Krštenica u sutivanskom župskom uredu. Ostojić. godine 1738. 1934. 1657. 16 A. kojeg prezimena ne nalazim u sutivanskoim župskim knjigama..—« 5 Rukopis kod don I.) < (bračanin?) pod naslovom »Iskopana b starokršćanska bazilika u Sutivanu«. circum circa ecclesiam Sancti Joanis de Stiuano . ibid. 18 Libro a štampa u arhivu sutivanske općine. Split. Kuljiša u Sutivanu.. 1732. 255—256. župan je bratovšti­ ne Co: Gianco. koji se nazivlje Janikov dvor. e sua Smembrazione dalla Parrochia di Humazzo Inferiore e Controversie corse per dichiarazione de Rispetivi confini.) u arhivu židovske bogoštovne općine u Splitu. Kod mene u prijepisu. bilješci. uz ime Co: Gianco sitoj! napomena »absente«. — Andre Jutronić: »Da li je Brač podpadao pod splitsku diecezu?«. Jugosl. 2 Croatia sacra. str. zna. svibnja 1939. ovi novi sta­ novnici: braća Perišić. str. 203 od 15. U Sutivanu se spominju g. Split.« 4 Rukopisi o odcjepljenju i razgraničenju u arhivu sutivanske općine. Često se nailazi *-na comes (comite. splitski prior Petar. comes Janco. . Prema jednoj. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)« u Vjesniku za arheologiju i historrju dalmatinsku.«. 1932. 1736. Zuanne đella Brazza. š A. 3 Rukopisni spisi kod obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu » . Vol. 1726. M. 70—71. 10 Popis kod I. g. •— nx splitskom Jadranskom dnevniku (br . LITERATURA I BILJEŠKE: Cod. Bonaccija (Jelsa). Babica. Fondazione đella Parrochiale. Co: Janco Marianovich prisma neki novac od bratovštine... 1905. Kaštil su prema sutivansko j tradiciji gradili Dražoeviei iz Poljica. Novo Doba. v. 284.17 U Sutivanu je ostala uspomena na ovu porodicu u terenu iza Kaštila. 1941. g. Barade crkvicu je Sv.. str. Petrus Hieronymus Janco. 13 Libro a štampa kod VI.. a čini se da -stui Marjanovići baš od roda Dražoevića. 80. od g. g. ibid. Marjanovići su porijeklom iz Poljica. co:) Hieronymiuis G'iianco Marianovich. ibid. Babica. — O crkvi Sv.. una que est sub Merec de Uismovica. OO:) Hieronymus Gianco. 8 Popis kod I. nalaze se i plemići Marjanovići. sv. . . 105. alia Na Murvize Uecerine stane vode. 15 Isprava se nalazi (1938. br. 1747. Ivana sagradio i obdario naj­ kasnije u VIII. 340. 12 Prepisao sa korica jedne knjige iz godine . . Hieronymi Janco.XI. P r e m a saopćenju dra.) s (sutivanjanin?) pod naslovom »Iskopani temelji stare crkve i groblja u Sutivanu na Braču«. g. do g. ibid. 106 od 6.

6 1701. župnik. Hije i Sv. 5 1656. 1730. mjesni sudac. Kristofor Sfartalov:ć.: Ivan Cvitanić-Poletović.: Mate Radičević.:" Jakov Bertieević. 1731. Kevešić. Jadre.: de Flliplis (»vino alli marinari a Splisca«). Dragić. mistro Iseppo Scarpa. đ * >) g. Ilije sagrađena je od velikog i manjeg tesanog ka-. 1585. 1790. koja' je i sagrađena kamenim materijalom starije zgrade. Zuanne Vcineo. menja. : rektor crkve pop Roko Petritio. 6 porodica Jakšić ili Jakovljiq i 6 porodica Sutković ili Matijević ili Bartičević-Cvitanić.: Dr.: procurator! delia chiesa: Toma Jadrijev"ć i Jakov Crinfocai. 1579. Niseteo.: Janković. Bers?. da je njihovo mjesto starije od nedalekih Nerežišća. : 3 plemići birači povaljskog opata 3 porodice Zuanić.: Kr štulo vi ć. 1637. mistro Simon Andriuzzi (bačvar). 1733. pop Marko Tomieić..: Cvitanović. Đ'Onjohumčanjj'ani. ispunjen kršjem. »livello di« Jakov Uršić. Križa Zuanić.7 1723. Seljaci su mi kaza1!. djelomično inkartana žbukom. Osim toga Donjohumčanjani tvrde. gastaldo Marko Petir'nović. zatim Dragičević -detto Piureškovrć. Također i oko crkve pobacano je nekoliko ko­ mada većih tesanih kamenova i dijelova ornamentike. Vin. Sačuvani su temelji čvrste stare zgrade. 98 2 . Pred crkvicom: na zapadnoj strani ističe se antikni grob većih dimen' zija.: Vičenco Perhalić. pa i — prema pričanju mje­ štana — rimski kamenolom.1724.: Tomlčić. 'župnik.. mistro Iseppo Posinelli. Uzidano je više fragmenata ornamentike i natpisa. kapelan pop Jerolim Petricio i jurepatron crkve Sv. Nadgrobna je ploča prepolovljena i probušena. u starijim Ispravama ili knjigama 1579. D. mistro Dragičević. Popis imena sakupifeniili iz knjige -bratovštine cd g« 1723.DONJI HUMAC Na teritoriju 1 Donjega Humca nalaze se prethistorijski odnosno-' rimski ostaci kod Sv. :4 kurat Jerolim Petricio i Jerko' Cerinić.: Andrija Jutronić. 1726. 1732. 1728. Crkvica Sv. " 1725. opat Monsignor Cvitanić.t:ć. Jakšić. jer je na njima južni zid današnje crkvice. da oni tu crkviau nazivlju »grčka crikva«. Laiuirić (»fondo di Pri Zuanne Tironi«).

Ivan Dubravčić.ao nasljednik . — U boboviškoj matici dolazi kao Ceiriaruć sive Bavčević.1777. Bertičevie. Pavišić (kao na­ sljednik Nigoevića). Grubiš : ć. Laurić. U sutivan. 1771. mistro Francesco Andriuzzi. 1738.: Caglević. Sadanje porodice 1. Jubetić. D. Prezime se nalazi u popisu birača. Ivanović. Stipičić iz Gornjega Humca. JuričeviČ (kao nasljednik Martinisa). koji su birali u Donjemu Humcii župnika god. mistro Pisenti. Fiorini (kao nasljednik Jakšića i Maroića). Ilić. 1751. Norpić.: R. 1777. 1796. Filipovie. Dasenčić. Karazić.: mistro Marinković-Spadić. Lukšić. 1781. Ivan Rendić. Gerinić.: pop D. Harašić. Nigoević. Nadali. Tomičić. s napomenom: iz Donjega: Humca.). 1761. Berković. Vicenzo Paterni (»per aggiustar la banidiera«). Partialjić ('nasljednice kćeri). Hairapić. Ni­ kola Ferro..: mi'stro Sokolić. Vladi­ slavić. Cvitanović. Bakulić. 1752. u nerežiškoj.: mistro Vičenco OrlandM. Alfircvić. Jurišić. Haraš . Cerinić. 1791. 99 .sikoj se matici spominje god. Petrinovic. 1745. Cerinić. 1766.1734. Prezimena Izbornika' (»svojta«).: ć. Martinić. 1736. g. Pierotić. Babić. Baloević.župnika g. D.: patron Gregorij Sinčić. Mairtinović. Žuvić (kao nasljednik Dragičevića). 1767. mistro Vilović. .: Boldović. "1795. Dragičević. Zuanić. Crinfocai. Radmili. Baldović (kao nasljednik Sfartalovića).: Ivanović. mistro Nadal sin Marka. Gususić.: Marinović 'iz Podhuma. Gruibšić (kao nasljednik Zuanića). Vladislavić (kao naisljednik Ivanovića). i 1802. 1739.. 1777. Jutronić. Anđriuzzi (kao nasljednik Dragičevića).. 1756..Dragičevića). 'župnik Cerinić. Sojančić. Pan/pić (kao nasljednik Nigoevića. u mtfnarskoj g. Boroević (kao nasljednik Nižetića). Jakšić. Bertičević (kao nasljednik Jadrijevica).: proto Macanović iz Trogira (»per il restauro< di Campanile«). Dragnić. Nižetić. Juraj Peruzović. a g. Karlibimjamin (kao nasljednik Nižetića). Hranovetf'i! 1790.s Jadrijević. Krstulović. Juanipenić. paron Sfartalović.: Skargatić Antonio.: mistro Cosmo Scarpa. Stipinović (k. C e r i n i ć 2 porodice. Laibanović. Jurišie. Paolo Balarin. Skargatić (kao nasljednik Petrinovića). Vidošević. Depensić. 1765. mistro Radetić.

. U sutivanskoj matici spominje se g. J a d r i j e v i ć (nadimci: Ereinita. 1683. 1788. tu povaliskoj g. u boboviškoj g. Šltefanov. 1737. Bilać. L a u r i ć (nadimci: Pivalo. 1827. 1783. Belalija. 1625. 1758. Jazić i Jašić. Gamfoelot. doseljeni kao rodbina župnika. 1589. i to 6 porodica. 1657.. Dragičević se spominje u Donjem Humcu g. J u g o v i ć 1 porodica. oko g. — Prezime se nalazi među bira­ čima đonjohumčanskog župnika g. — U knjizi bratovštine g....33 Isto se prešane nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Prezime dolazi u knjizi bratovštine g. u postirsikoj g. u nerežiškoj g. u nerežiškoj g. 1870. 1782. Bašo. 4. 1771. 1752'. Galović. 1782.. U Pražnicama-. oi dolskoj. v. kao Dragičević-ilužić.. a u supetarskoj g. u nerežiškoj g. te g.. Trćola. Fermo. 1579. 5.14 li g.. oko g. Pistur.. i g. 3. 1738. kao gastaldo Luka D. ail s napoimeno'm na »fondo di Pri Zuanne Tiromi«. M a r ^ n k o v i ć 3 porodice. 15 Jakšić je i među biračima đonjohumčanskog župnika g.. 8. detto Puresković Vjerojatno porijeklom iz jP o 1 j i c a. Kulive) 10 porodica. u dolskoj g. s napomenom: iz Donjega Humca. U postiorskoj matici spominje se g. i 1784. Koteć) 42 porodice. *1790. Bilina. 1574. iz N e r e ž i ć a. 1723.... iz L o k v i č i ć a . 7.. U boboviškoj matici kirštenih zabilježen je g. Prema tradi­ ciji. — U 100 . 1726. Uđovič'ić. i na početku knjige ^bratovštine g. Slave. 1703. Ćifut. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. xi uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. u knjizi bratovštine g. Domantić. 1777.11 U početku knjige donjohuuoičanske bratovštine »procurajtiore della chiesa« Toma Jandriević. u popisu plemića izaborrika povaljskoga. u supetarskoj u početku XIX. 1722. Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka od g. Vere.12 6.zabilježen je g. opta kao Jakšić ili Jakovljić iz Donjega Humca. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1777.. g.. J a k š i ć (nadimci: Čokrić.. 1670. i 17776. Bentoko. D r a g i č e v i ć (nadimci: Šuibaša.10 u popisu birača župnika u Donjem Humcu g. u škripskoj g. Giaxich Geronimo ambasciator. Prezime se nalazi g. Škare) 39 porodica. 1790. iz B o l a . 1657. 1777. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1758. 1681. ' . 1738.2. koji su dobivali sol g. 1707. 1591... 9. Kopito. 1680. 1724.. Skoda) 10 poro­ dica. kao Andreis »alias« Andriević (ali je ova grana izumrla) i kao Ivelj alias Andriević. 1725. 1657. 1723. kao Laurić dictus Delija i g. Krpeša.. 1882. 1576. Geo­ metar. i to kao Jaxich. Jakšić alias Sadaimunčić.9 u popisu pučana »galeota« g. E t e r o v i c (nadimak: Galović) 1 porodica. iz P u č i ^ ć a . kao mistro Marinković-Spadić iz Bola. 1790. — U sutivanskoj se matici spominje g. U sutivanskoj se matici spominje g. Tologa. 1700. ali g.. 1723.. 1751.11 U ispravama se spominju Giassich Gieronimo nuncius g. također iz Pučišća. Dira g u n 1 porodica.

s napomenom: iz Splita. 1701. 1723. župnik Polotović iz Donjega Humca zabilježen g. 15. pri glasovanju za župnika. među biračima donjohumčanskog župnika. zabilježen je mistro Anđriuzzi u Supetrui. C v i t a n i ć se spominje s napomenom: iz Donjega Humca g. 1861. g. zabilježen je Petar Bertičević. a g. 1871. U Nere­ žišćima pastoji ovo prezime s nadimkom Furlan. 1810. V1 a d i s 1 a v i ć 1 porodica. u knjizi donjohumčansike bratovštine g. — Prezime se nalazi u popisu birača donjohumčansikog župnika g. Među plemićima. 1833. u supetarskoj s napomenom: iz Donjega Humca. 1643. u Nerežišćima. matici g. 12. 1777. koji su birali povaljskog opata (upravitelja). 'God.D o c a oko g. 1625. zabilježen je u knjizi bratovštine kao bačvar mistro Simon Anđriuzzi. on je bio upravitelj povaljske opa­ tije 1710. — U Milni je zabilježen magister Andriuzizi: g. R a k e i a 3 porodice.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. T o m i č i ć 2 porodice. 1817. 1658. magistri Spađić ' s napomenom iz Donjega Humca.11 3. 1775. 1637. Martinčić. God. 1724.. Prezime se spominje u knjizi donjohumčanske bratovštine. M a r t i n o v i ć 34 porodice. sutivanskoj matici g. tu istoj matici g. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica. A n d r i u z z i. spominje se 'A. i 1719. 1726. — U supetarskoj matici spo­ minje se g. 1579. u sutivanskoj 'matici g. g. pop Cvitanić. spominje se u spi­ sima župnik (Ivan Cvitanić. Izumrle ili iseljen© porodice 1. i 1801. 2. 1699. 1777. s napomenom: iz S I i m e n a . P i p l i c a 1 porodica.) Vjerojatno je Cvitanić isto što i Polotović. u sutivanskoj matici. Prezime se spominje g. 1815. spominje se ui Donjemu Humcu pop Marko Tomičić. 1728. iz M i r a c a oko g.—1733. 13. B e r t i č e v i ć God. iz Donjega Huraica. P e r i ć 3 porodice. 14. g.. spominje se mjesni sudac u Donjem Humcu Jakov Bertičević. 16. a kao Martinović g. u Sutivanu.10. i 1762. Godine 1781. 1777.17 te u staroj nerežiškoj. 1777. iz M ' e d o v . iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica oko g.. 1767. i 1820. 1657. 1807. bilo 101 . 1723.. — Pori­ jeklom iz P o l j i c a. g. 11. Spominje se u ' knjizi đonjohumčanske bratovštine ig. 1703. Među biračima donjoliLimčanskog župnika g. abbatte Monsagnoi" Cvitanić. 18^4. među biračima povaljskog opata bilo je 6 porodica iz Donjega Humca Sutković ili Matijević ili Bertičević-Cvitanić. 18 god. Skargatić je spomenut s napomenom: kao na­ sljednik (Petrinovića. k tomu u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1701. 1724. i š i k r g a t i ć 1 porodica.

" koji su primali sol g.—1799. U popisu birača donjohumčanskojga župnika g. 10. 1574. 11. 1657. 1777. g. 1713.4. 1723. 1764. zabilježene su samo dvije ženske jPerhalić. 1684. Dol. (Dnus C. C. (za Škrip. 1661. kao Vicko > Perhalie. 1777. 1726. !Aindrija Criinfocai i pop Tomaso Grinfocai. 6.Nigoević se nalazi u popisu bračkoga. 1723. 1738. 1579. »gastaldo« u Donjem Humcu je Marko Petrinovle. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1728. C v i t a n o v i c u sutivanskoj matici zabilježen g. i 1696. 1657. a porijeklom je iz T a r a n t a u Italiji. Oko g. 1733. do g. kao Sutković alias Matijević alias Bertičević-Cvitanić. 1657. Možda je C.spominje se g. Prezime je zabilježeno u popisu bračkoga „plemstva g. Ovo se prezime nalazi među pučanima. zabilježen kao Kririfokaić. God. u popisu izbornika donjo­ humčanskog župnika. g. 1800. 7. n Prema tradiciji. 1777. Duhomzović alias Parhaljić. isto što i Cvitanić. 1745. 1781. P e ir h a 1 i ć je zabilježen u knjizi bratovštine g. 8. 1796. gdje-su po­ stojali i Trinfoeai iz Trsta. 1694. i među pu­ čanima za regrutaciju u Škripu g. u sutivanskoj matici s napomenom: iz Donjega Humca kao Juitrinić. 1745. U nerežiškiiHi župskim knjigama g. Neki su pošli u Supetar. u supetarskoj. 1777.17 J u t r o n i ć God. i u popisu izbornika donjohumčanskog župnika g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1800. 1777. originalnog plemstva od g. do g. P e t r i n o v i ć g. a 1743. Prezime se spominje g. 1671. Andrija Jutronić. U škripskim župskim knjigama zabilježen je g.11 i u popisu izbornika doniohumčansikoga župnika g. u istoj knjizi kao Dragić.. Cvitanić alias Polotović iz Milne. prokurator je crkve u Donjem Hurniou Jakov Krinfokai (Jakov Crinf ocai). 1632. porodica se preselila u Sutivan. Postire). U sutivanskoj .11 U boboviškoj matici g. Prezime je zabilježeno. u dolskoj matici. 1779. 1779.matici češće od g. 9. 102 je 6 porodica iz Donjega Humeri g. P j e r o t i ć je zabilježen u sutivanskoj matici od g. cd g. 1777. Prezime se spominje u popisu birača donjohumčanskoga žup­ nika g.) s napomenom: iz Donjega Humca. a g. u donjohumčanskoj knjizi bratov­ štine g. u fenjjzi bratovštine.. u Donjemu "Humcu. g. 5. koji je bio oko g. porijeklom iz Bosne. K r i n f o k a i (Grinfocai). spominje se Perhačić. s napomenom: iz Donjega Humca. 162'5. N i g o e v i ć je zabilježen u škripskim župskim knjigama g. kao Pierotić Skorco s napomenom: iz Do- . D r a g n i ć . župnik u Mircima.

stoljeća. Četiri komadića obične prethistoričke zemljane žare i dva komadića kamenog noža.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Frane Bulić: »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)« u Bullettino di archeologia e storia dalmata. 1625. koje igraju kolo. U Dračevici gradi Ve­ liku Vodu g. 1723. Donjem. 1748. 1 103 .. str. raznih kostiju i spuževa. . u sutivanskoj matici. kao Škarpa uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. a. do g. g. a druga u Supetar. — U bobovisfcoj matici spominje se jedna ženska Pierotić g. Jadre nađen je relijef muza. noge koze. 1891. Pre­ zime se spominje g. 1777.-1739. spo­ minje se Kristosor Sfartalović. 14. U svom članku »Historijski i umjetnički spomenici na Braču«. Tu je kraj porušene crkvice.. matici kao magiister Škarpa. 1780.21 Godine 1579. u škripskoj g. Oko 80 m zapadnije od Sv. iz Komiže. Ta se crkvica nalazi na podstavku stare rimske zgrade. 117—200: U špilji Kopačini pod brdom Gračišće između Supetra i Donjega Humca. br. mistro' Kuzma Škarpa iz Donjega Humca. U bračkoj »schiera di Nofoili« od 10. mistro Kuzma Škarpa. Ilije nalazi se rimski sarkofag . a g. a g. i to u Donjem Humcu gornji komad sjekire od diorita. str. zatim zlatni novac bizantinskog vladara Romana IV.d 50—60 cm Bulić je iskopao komad lijevog roga jelena. U Milni je zabilježen mistro Škarpa g. u nerežiškoj.njega Huniea. Jedna se grana preselila u Sutivan g.. 1684. više komadića nožića od kremena . < U Rerežišikoj matici kao kum zabilježen je Škarpa iz Silibe. u popisu izbor­ nika donjohumčainskoga župnika.. svjetskog rata posjetio je predjele ovih crkvica dr. Ovo se prezime g. do oko g.. Z v a n i ć (i Zuvanić). 8. kao mistro IzepO' Škarpa. Doseljeni Škarpa bio je kaimenair i zidar. u sutivanskoj matici kao Svartalović. 1786. Ilije Bulić je primijetio g. . 1574. i 1781. 24 i 25 veli: »Kod sv. 1688.. vijeku bilo napučeno. 1. a kraj crkvice još se vide fragmenti žrtvenika posvećena Silvanu. 1751.9 i g. gornji komad sjekire od serpentina i preko 30 komadića noževa od kremena. 1781. br. S f a r t a 1 o v i ć. Spcminje se pop Fabijan Zuvanie kao luipravitelj povaljsfee opatije od g. od g. — Prije II. Š k a r p a (Scarpa) je zabilježen u knjizi bratovštine g. 1739. koji je štampan u Bračkom zborniku. 1743. Humcu i škripu. 1489.10 Spominje se g. paron Sfartalović. 1723. 12. 1725. 1777. do X. 1770. su­ deći po kamenim fragmentima i rimskim opekama. veljače 1629. Prezime se spominje g. . Oko crkvice Sv. u popisu galeota. 1940. God. 1808. U Sutivanu je župnik P. Čini se da su Sfartalovići spadali među privilegirane porodice. 1698. Bulić je nabavio više prethistorijskih predmeta u Nerežišćima.20 13. Kod porušene crkvice Sv. g. nalazi u popisu pu­ čana. u dubini o.22 Prezime se spominje u popisu izbornika đonjohumčanskoga župnika g. nalazi se prezime iSfairtalović. — U knjizi donjobiumeaniske bratovštine g. Ovdje su nađene srebrne starohrvatske nauš­ nice od IX. više komada konglomerata od ugljevlja.. Cvito Fisković. u bolskoj g. Jadre često se na­ laze ostaci iz rimskog doba. Split 1891. 1891. bilo naselje koje je i kasnije u srednjem. koji su dobivali sol. 1483. 1703. zabilježene su u Donjem Humcu 3 porodice Zuvanića. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca.

stoljeća. Varoš.ibid. 7 Ime je zabilježeno samo kad je prvi put spomenuto. a s njom i arhiv.. Get. 15 ibid.. ibid. 1903. privilegi et indulti. Pietro Giaxich. — Rukopisi u arhivu sutivanske općine i kod mene u prijepisu.. koji vjerovatno po­ tječu iz tog najljepšeg rimskog spomenika na otoku . (Rukopis kod obitelji Michieli. muzeju u Splitu. list 11—14. a koji upućuje da je stara crkvica sv. 84. 108. politička ekspozitura. list 10—19. 10 Mladineo ..: Bertičević . str. list 14—16. .. 6 Cicearelli. Porat. str. 84. koji je nekoć stajao na krovu crkve.. Stara isupetarska erkva Sv.Jadrijević. .). ibid. 9 Popis kod I. 17. Na Vlačicu. 75—76. Marco. 5 Cicearelli. str. ibiđ. .. ibid.. 19 Mladineo.. 11 Cicearelli. ibid.. Krstulović. 329. ibid. Jadre u XIII. 22 Ostojić. .. 3 Ostojić. ibid. 8 Libro a štampa u župskom ui'edu u Donjem Humcu: Per li Jusabenti di Humazzo Inferior della Brazza contro Valerio qu.1589. 12 U popisu su ovi vlasnici pašnjaka g. 14 Diversi publici decreti. Babica (ibid. str. Giovani qu. . str.— Vitturi u Kaštel-Lukšiću). 255—256. d. vijeku bila popravljena . Vrdolca. Bilo je izbornika i u drugim mjestima. 321. 84. a od g.« i » . kao i u jednoj kući u Donjem Humcu. s t r . vide se ukrasni fragmenti. Elezione del Paroco d'Humazzo Inferiore. 2 Croatia sacra.. »Uz crkvicu sv. stoljeće. te se taksi­ rali radi 'gradnje nove župske crkve.. Maroević i Benković. Supetrani u ispravamlai prije početka matace 1579. kotarsko poglavarstvo. : pop Petar ligutić iz jPoljica 1604. List.iz IX. ibid. str. .ibiđ. i XIV. 73—74. 106. a sada središte (bračkoga kotara. str. zatim od g.: župnik Jerolim Tiironi 1615. Ilije kraj Donjeg" Humca opaža se tloris rimske zgrade. 303. terminazioni. Navijanje i t. P e tritio. prokuirator puka 104 2 . Spomenik je srušen i njegovim kamenjem sazidana je djelomično crkvica. u kojoj je profilirana velika baza. 1827. str.. ibid. ibid. a naišao sam i na romanički akroterij u obliku poliedra. jer je u njemu od g. 1870. 4 U rukopisnim aktima o odcjepljenju i razgraničenju Sutivana i Donjega Humca. ibid. 13 Ostojić. To je nadgrobni spomenik koji Abramić datira u I. Udine 1656. ibid... : 3 Ivan Bersatić. i Ostojić.. 84. Stoga su se iste godine sakupili glavari porodica.. 1 Supetarski dijelovi varošice jesu: Glavica. str. i 67 Cicearelli . 1729. SUPETAR Supetar je danas (glavno mjesto Brača. str. 18 Mladineo ibid. 2 i Ostojić. Petra izgonila je g. str. Jakšić. Rukopisna knjiga u Arheol..«. U njenoj' apsidi. siudište. 20 Mladineo.

1703. 1695. Ivain Sahhović.^ Roka). Mi­ hovil Bersatic pok. Dno Mati ja 20. Kralji g. Satičio Satičević. 14. Galeotti idi S. Banović g. 6. 1716. Jerolim Bersatic. Srećka Juraj Vušković mistro Ivan Vitajić braća Rendić pok. Jakov Dujmović Ivanov. 1729. Dujmović paron Ante Rendić braća Tironi pok. Marko Šintić. Ivana Juraj Tironi (natpis na crkvici Sv. Nikola Siljimdeči:ć. 1650. Jakšić g. 5. Jerolima. 1685. paron Cagliević 105 ... Porodična prezfmeoa: Supetrana iz knjige »skonjiđana« đo g. Frane Bersatic pok. 1721. njegov brat Nikola. 8. prokurator puka pop Jerolim Jakšić. Tironi g. Frane Franjasović gasttaldo. 1692.. Dujmović g. Piefcro7 Ml stro Franjo Kralji. Ivan Franjasović/ Fra. Juraj sin Mate Sesnjića. 1683. V. 1646. Pjerotović g. Poljako g. Ivan Bersatic pok. Remetić i Prence g. 13.. 1728. Rendić g. Vida. J u r a j Radičić. 1729. Osim predstavnika prisustvovali su i drugi članovi porodica: 1. 1729. Ivan Krsitulović 21. 16. 9. Jucrja Pavao Bersatic pok. Ivan Rendić.. Ligutić. paron Matej Rendić braći. 2. Tad su bila u Supetru 53 doma. Ivan Brakušić.: M-atij Tironi. :6 1682. Mihovila.đMarko Ongaro. Frane. mistro Petar Kalafa.. Petar Kaman. Frane Picolo. Ivan Vitković. Mihovil Dujmović. 1709. 7. Ivan Dujmović pok. 19. 1729. Jerolima. 1693. Marka.. Summić g. 1667. Ivana. 15. Seriković g. kurat svjedoci Jerolim Tironi i Feliče Tironi pok. :4 1656. Frane Bersatic pok. Mičeli g. Ivan Bersatic pok. Marko Grego. Jerolima. Popis (pučana) n vezi\$ regriitacijiooi za bračku galiju g. Frane Tironi. Popi® pređstavniika porodica god. 1677.1 Nakon požara župske crkve sastali su se predstavnici domova g. njegov brat Dujam Bersatic. 4. Juraj Rendić. Vušković g... Pro -Bersatic. kurat Pavao Bersatic kapetan Frane Bersatic sudac Juraj Marod Matej Tironi Julije Tironi Pavao Balarin kapetan Frane Kralji Birača Baniović paron Luka Dujmović paron Frane de Rado Ivan Marogi 12. Haržić i Franjasović g. : 5 1665. 11.. 17. Kaljević (kasnije Caglievich i Zaglievich) g. Šime Bersatic pok. August Bersatic pok. Paviao Beinsatić.. 1625. radi gradnje nove župske crkve.. 1680. 18. Bersatic g. 10. 3. Bat Dujmović..no Sesnjić.1629...

Rezzo iz Venecije.Ante 49 . Banović. Dr. Petra 70 . Dome 57 Nikola Skoknić 33 Stefan Remetić 58 Frančeskina Bučić (muž 34 parom Frane Franjasović odsutan) OQ •braća [Poljaiko 59 Juraj de Rado pck... do početka 'matice god. pairon Marko Jaksic 51. 1749. Hanoević.: Dujmović. Petar Grego 26 . Derado god. 1743. Dieirado. Nikole . Juraj Haržić 25 .. Rendić. Stefan Radmilli 28 Ivan Summić 54 rnistro JeroUm Jeričević 29 Ante Sinčić 55 Jelena udova pok.. 1741. Jelena di Constantin od Tiro23. Vušković. Petra 43. Ivan Rendić pok. Stanoević. 1748. Nižetić iz Selaca i Sinčić god./ prviih 20 (18) godiina miatice krštenih 1747. Bersatić. paron Juraj Jakšić 71. 106 .22 . kapena 30 Nikola Rendić Bersaitića 31 Matej Hanoević 56 Petar Haržić (Hržić) 32 Ivan Jakšić pok. Ivan Franjasović 61" braća Bersatić pok. Imena prvi put spomenu!!!?. Ante 47. 1742. Pizzolo1 i Rend . Ante Ninčević 68 Šimie Rendić 45. Nikola Vušković 48. Mate Baćina nija (muž ma putovanju) 24 . Ivan Rendić pok. Šime 41. Ivan Vuišković 65 paron Petar Dujimović 42. Maroi i Jakovčić detto Bukarin god. 1747. Pierotović. Juraj i Jerolim Bersatić 64. Kralji. Skoknić. Pizzuli. Ivan Caljević 66 Mihovil Rendić pok.. prezimena iz knjige »skonjidana« od god. Tirani". Ivan Pjerotić 72 Udova Franjasov'ć pok. Sokolić. 1729.-37. ć detto Russo god. 1740.. Petra 69 paron Juraj Tironi 46. 1734. Ivan' Remetić 53 . Balarin. 1735. Cagljević.: Mičeli. Remetić i Balarin god. Rendić detto Lesandrin i Skoknić god. parah Frane Spudieević 50 . Jakšić. Sinčić. braća Rendić pok. Frančeskina Leventi (muž na 73 Ante Jakšić putovanju) 'Popis supatatrskih. Bersatić alias Paulina. Juraj de Rado 62. Bersatić.. Grgur Cagljević 52 . Jakova 36 Matej Rendić 60 kapetan Juraj Barković . Franjasović alias Remetin. Petar Jakšić pok. pop Jovanelli.: misitro Georgius de Oomstantin. Krstuilović.38. mistro Luka Semković 39 Ivan Jakšić 63 Matej Piccoli 40. Ante Remetić 67 paron Vickoi Rendić 44. . Po­ ljake. Andreis. Vasselli.

: iicbil. . Stanoević. Oliverio (Villa Ignani Diocesis aquilensis). Jakšić iz škripa. Boroević iz Karlobaga. Petrie iz Komiže. (Ajndrić iz Visa. Vučić alias Munita. 1751. Malfei. 1781. Brizić iz Gornjega Humea. Dr. Kuličić iz splitske dijeceze. Hetin iz Podstrane. Senković. Ivellio. Tudorić. Bologna. Bergeljjć iz Splita. kancelarij.: Vulić iz Siplitske. Rendić alias Ruso. Cvitanić. magisitri Sokolović. Mariančević iz Selaca.bri Marasehini iz Verone. Rendić alias Alngel. magistri fa. Jakšić alias Salamunović. Venetij.: Bulić. Insulae. Danielović iz Novog sela. Vladislavić iz Miraca. Hektorović iz Pučišća. Bernardi iz Splita. Vučić seu Puin. Bellavita. Seget. natpop Juvilleo iz Trogira. Maroi. pop Matulić. Pasquali iz Starigrada. :• Matšć. Buttor iz Bobovišća. 1756. Dragazzo. Biličić iz Omiša. Pavišić. Papin. kapelan Dujmović. Bellavita iz Venecije'.1750.: Rasol. Remetić. Jakšić. Mišetić iz Splitske. Gelineo. Pretorij. Bojanić.: Harašić iz Nerežišća. Priskić iz Lovrane. 1757. Mandić iz Zakučca. Nižetić. pop Balarin. Jeričević.: Galatović iz Visa. Domjanović iz Splitske. Toimičić iz Dola. Medin. 1752. 1754. Fiorini iz Seravala (Seravallo). Margarita Bolognes. Batoš iz Sumartina. Habair iz' Karlobaga. Vitaić iz Komiže.: Sikarneo iz Nerežišća. Pavunović iz Korčule. magistri Krstulović. Haržić. I>amiani ailias Jeričević. Radičić. Golubović iz Duća. Uškovrć. 1759. Ugrin iz Sitnoga. Hiržić.' Taras iz . Priskić iz Rijeke. Jurišić. 1758. Bernardis (Diocesis Podinensis in Liburnia). Franjasović. Gerardi iz Venecije. Kuparić iz Grohota. Voviseto iz Venecije. jPalini iz Nina. Remetić alias Coijević. coadj. Boljić iz Obrovca. Kastrupilović. Andreas sa Šolte. Hatoer. Barberigo iz Venecije. Fiochi (Split). magistiri Barozzi. Vranjican iz Dola. comes Barbaro.: Agregoni iz Splita. Bresković iz PoIjica.: Dobrunić iz jPiitava. Bilančiić iz Trogira. Sukadarić iz Siuimartkia. Franjasović đićti Remetin. Vidaković. 107 . Perišić iz Sitnoga. 1755. Vranjičić iz Poljica. Ugrinović iz Sitna. Bassanesis. Garafulić iz Nerežišća. zlatar Ferro iz Korčule. ^dr. 1760. Jeričević alias Damiani.: pop Tironi. magistri Sokolić. Sisgoreo iz Šibenika. Pajton iz Trogira. Barozzi. Bresciani. Marmčević alias Gligo iz Bobovišća. Mompiani cancel. Vušković alias Vlašić. Bulić iz PoIjica. Remetić alias Omerović. Spudičević alias Saibo. župnik Bersaltić. subdiakon Litković iz Pueišća. Papić. Lučić iz Ponikva kod Dubrovnika. Bresciani alias Santo.: Jakšić iz Donjega Humca. Pierotić. Vuranjican. 1753.Selaca.

Rokela. 1670. 1759.— Hlap) 2 porodice. iz S p l i t a . te Zaglievich od toga danas Caglević. 1686. 1843. a iz Splitske (kum) g. Svirčić alias Senković. kum Borić iz P o1 j i c a. (nadimak Srdela) 4 porodice. slična napomena g. 3. knjigama od g. 7. Svitić iz Komiže. i 1709. Mune) 8 porodica. Bačvar) 8 porodica. Vasselli Casinensis... zatim i kao Caglievich. 1684. 1648. iz M i r a c a . iz K o m i ž e oko g. Č u l i ć 1 porodica. 1774. 6.: Ostoja iz Dola. B a r h a n o v i ć (Murvicaniin) 1 porodica. 1820. 1667. pop Caljević. 1834. 1851. 10. 1777. "u Milni kao doseljenik iz Splita. zabilježeno je Remetić adias Coljević. 1771. nauta de Rado. God. i 1824. 1815. 1664. 4. D a m j a n o v i ć (Škendre. 2. B o r i ć.. 182J0.— U Postirima g. C a g l e v i ć (nadimak: Rađesko. 1758. doselio: iz M u r v i c a oko g. U popisu za gradnju crkve g. U Pastirima je zabilježen g. 1816. 1833.. Prezime se spominje u Nerežišćiima. 9. Mračić sa Mljeta. Doselio zlatar Ivan. iz B o l a . 13. U žup­ skim se knjigama spominje: iz Š k r i p a oko g. A n d r e u z i (Furlan) 2 (porodice. B o r t i č e v i ć 2 porodice. doselili iz D o n j e g HUJ Hi­ c a oko g. Caljević iz Zagvozda. Sadanje porodice 1. iz C a t a prekoi Sutivana. (Duje). Vje­ rojatno iz B o k e K o t o r s k e . B e r t i č e v i ć 1 porodica. U župskim. g. kao Caglievich. 14. 12. dalje. U staroj nereži'škoj matici zabilježen je Simon Cagglievich presbyter Hliricus g. C u l i ć 4 porodice. B e o v i ć 5 porodica. D e r a d o (Šuška. 11. 1814. iz S p l i t a . s napomenom: iz K o m i ž e . kao magister Culich g. U Bobovišćima se spominje g. — U župskim knjigama od g. 108 & . 1853. B r k l j a č a 1 porodica. 1752. B r o n z o v i ć (nadimak: Bronzo) 1 porodica. — U župskim knjigama od god. B j a ž e v i ć 2 porodice. spominje se kao De Rado. Krstulović iz Bobovišća. Dolazi u popisu novoga stanovništva od g. u škripskoj matici Coljević g. izumrli nadimci: Turko. 1729. 1657. a g. iberado alias Suska..8 5. magistri Vitajić alias Sokolović. 1801. Vuskovic alias Gundulaj. U župskim knjigama od g.: Krstulović alias Bepimjafc. iz Dračevice. 1764.9 Tako i u župskim knjigama (knjiga skonjidana) od g. 1747.: Bakarin. — Prezime se spo­ minje u popisu bračkoga plemstva g. 8. g.1762. i 1690. iz K o n j s k o g a doselio Josip oko g. 1763. Matić alias Baćina. Alberti. Pilić .

G r a n i ć (nadiimak Mućanin) 2 porodice. iz K o m i ž e oko g. iz L o ž i š ć a. kao »galeottd di S. Stupac. 1759. s napomenom: iz P i t a v a (Dobrunich). Pokojni Niko Hržić (umro pred 14 g. D o b r o n i ć 2 . 1816. H r ž i ć 6 porodica. 7 Supetarsfeih Dujmovića ima u Spli­ tu i u Zagrebu. 1757. Stojan. Na Bolu je Hržić nadimak porodice Vodanović. 1758. Ružić. — U župskim knjigama od g. I v k o 1 porodica. a za drugu • Pistola iz Bola) 2 poro>đice. g. F a d i ć (nadimak Komižanin) 4 porodice. zabilježeno je. Pietro«. 22. Doselio iz S i n j a Grgur oko g. 28. ali g. G o i ć 1 porodica. Girgo iz omiške R o g o z n i c e doselio oko g. 27.15. kao Duchich. Kao Ugrinovi'ć zabilježen g. Stare i umrle bračke Dujmoviće naslijedili isu. iz S p l i t a doselio oko g. D u j m . God. Dni capitanei Dujmovich. mesar. Bandurić. 1657. 1637. 24. doselio Ante iz Muć a oko g. Michiel Giaxich mjesni' sudac 11 . Parađer.8 U Supetru se spominje: Jakšić-Krstić iz Donjega Humca 109 . porijeklom Ugrinovići iz }P o 1 j i c a. d. Ima ih u Dubrovniku i Trstu. poljički Dujmovići. U župskim knjigama dolazi od g. 10 Prema podacima. nofoilis Dr. oko g. 17. 18. 1808. g. Co: medicus Joannes Duj­ movich i t. 1656. U poljičkom izvještaju g. 16. imao nadimak Jordan. 1819. ' v 23. 26. Dragiče­ vić »detto« KJastelanac. a kao Ugrin g.5 Prezime se nalazi' u popisu bračkoga plemstva od g. 1751. 1880. Dragićević-Ružić iz Donjega Humca. 1752. 1799. — U župskim knjigama od g. iz P r a ž n i c a. — U popisu pučana za bračku galiju g. oko g.o v i ć (nadimak: Lukin za jednu porodicu. D r a g a š 1 porodica. iz N e r e ž i š ć a. 21.. 1827. g. 1677. jedan put s napomenom: iz Bobovišća. Povaljski Hržići — prema predaji — porijeklom iz Roškog Po­ lja u Bosni. D u k a 1 porodica... kurat Gerolamo Giaxich. Gabelot. g. D r a g i č e v i ć (Purešković. 19. 20. J a d r i ć 1 porodica. U župskim knjigama g. G o 1 e š 1 porodica. s napome­ nom: iz Sitnoga. otprilike). 1856. Škamparin) 9 porodica. 1815. J a k š i ć (nadimci: Ćuimeta.porodice.. 1760. da porodica Dujmović ima »biljeg i značaj poljičkog plemstva«. 1750. g. 1812.) 16 porodica. Doselio — prema matici — oko god. ^ ^ 25. Cvancik. g. 1843. 1888. 1840. 29. J a n k o v i ć 1 porodica. iz I m o t s k i h P o l j i c a doselio Đ. U župskim knjigama (skonjadan) od god. i 1820. te je do g. 1869. 1849. D u k i ć 1 porodica. 1625. a napomenom: iz |Škripa. Dni coimitis Joannes Diujimovich. 1680.

1823. god. oko g. Doseljen oko g. K u r t e . iz . i 1774. iz G o r n j e g a Humca. 1852. Doselio Luka oko' g. K l j e n a k 1 porodica. 1760. J u n u š i ć (nadimak: Miškotovi) 2 porodice. 1752. Kao magister Krstulović zabilježen g. s napomenom.ć (Pendilo) 3 porodice. 1850.: naiuita Karlovac. 4 porodice. M a t a s 2 porodice. U auipetarsikc'i matici zabilježen god. oko g. K o l i m b a t o v i ć (Kulimbat) 5 porodica. K r s t u l o v i ć (nadimci: Bofcoška. Cimara. Kair 1 o v a c 1 porodica. oko g. knjigama cd g. K u z m a n i ć 4 "porodice. doselio oko g. 39. g. 1738. 1742. a:li uvijek kao Kulimbat i Kolimbatović. 47. iz P o d g o r e . Peškareša) 3 po­ rodice. g. iz P o 1 j i c a. U župskim. — U sutivauskoj matici kao kum g. god. 35. 1851. L j u b i ć 1 porodica. 46.. 36.skim knjigama od g. kao činovnik iz K a r 1 o b a g a. • 43. 30. 1818.S p 1 i t a. Prezime se spominje g. 1841. 1790. 1762. 32. Masca. K u r t i ć 4 porodice. 33. J u r e t i ć 2 porodice. 38. M a n z o n i 1 porodica. i 1761.god. 49. M i r i ć 3 porodice. iz D. — U fragmentarnim . 1768. 1760.. 48. 1818.. u popisu supetarskih porodica. J. a nazivali se Zaborović. M a r č i ć (Maričić) 3 porodice. 1817. g.rsk'in knjiga­ ma od g. Kirstuiović alias Loše.:' iz Nerežišća... M a t k o v i ć 1 porodica. M a š k a r e 1 1 porodica:. 1764. 1715. g. 37. 1800. :s napomenom: iz S e n j a . 110 . v. u žu. Jaikšić alias Salamunić iz Škripa. doselio u prvoj polovici' XIX. iz V r b a n j a.supetarskim žup. 41. 34. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. Doselio Jure iz Š k r i p a oko g.reFi iz S p l i t a . iz P o d g o r e kod Ma­ karske. 1807. oko. i dalje. 44. Humca. iz omiške R o g oz nice. M a r i n o v i c 3 porodice. g. 1729. 1812. K o r 1 a e t 1 porodica. iz Škripa. oko g. i to s naipomenom: iz P o t h u m a... iz Os t r o v i c e . 42. — U boboviškoi matici kao kum iz Supetra Krstulović je zabilježen: g." 1848. 1821. s napome­ nom: iz Bobovišća. K r z u l o v i .. Doselio Martin iz I m o t s k i h P o 1 j i c a oko g. -1840. •45. Krstulović alias Bapinjak. — Prema tradiciji doselili iz K a r l o v c a . 1786. Doselio iz okol'ce T r o g i r a .g. Porijeklom iz |P o 1 j i c a. 31. 1888.. M i l a š i ć 1 porodica. 1882. Spominje se u župskim knygama od g. 40. 1697. 1752. J. iz S t a r i g r a d a oko g. i to kao: ncbiL Dnus Comes Carlus San de Mascarefei. 1815.

prema. P r u g o 6 porodica. Pizzclo. g. a g. 1747. porijeklom iz S u t i v a n a . 1818.8 P e t r i z i o . kum iz Su­ petra u Bobovišćima: Picoli »cancelarius hujus Insule«. Porijeklom iz D r a š n i c a . dolazi' od toga. Doseljen Vjekoislav g. — Doselio Petar oko g. 1912. — U škripskoi. vjenčan u Supetru g. P e t r i n o v i ć 1 porodica. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. 1758 i 1760. < 1889. 1820. 1730. g. 1822. 1729. 1729.. 1815. zapisano je Remetić alias Omerović. 1703. 1759. ma­ tici spominje se kao kum g.) u Sumartirm. — U župskim knjigama od g. God. u nerežiškoj g. Piot o č n j a k 1 porodica. • U popisu pučana za bračku galiju kao »galeotti di S. Pietro« g. Pročulo g. jedan pučiški Srdarević—Remetin živio u. iz Ž ež e v i c e.. Doselio Luka oko g. Pizul. dolazi kao Pierotic. Pizzulo.. Doselio Ino cent iz S p l i t a oko g. P l e t i i k o s i ć 1 porodica. 1764. i 1754. 1727. — Vje­ rojatno. u postirskoj g. Godine 1764. iz N e r e ž i• s ć a. 1759. — Nadimak »Lisko«. Remetić dolazi u župskim knjigama od g. 1727. iz Poreča. ali porijeklom iz Raba. Picoli. i 1734.. oko g. Oko g. — U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Papin g. zabilježen je Reme­ tić alias Coljević. — U popisu novoga stanovništva (g. g. P a v l o v i ć 2 porodice. porijeklom iz Senja. zabilježen je Omerić iz Poljica. . 111 . — Doseljen Filip oko g.' P i z z o I i 1 porodica. U popisu supetarskih porodica g. 1809. g. vijeka. tako i dalje često. a. Pizzcii. jer ide na ruke i noge (bolestan uzetošću). Pizzuilo. N a z o r 1 porodica. iz L o ž i š ć a . Pierotović. 1853. što liže po zemlji.. — (U PučiŠćima postoji porodica Srdarević—Remetin iz okolice Sinja-Muć. 1749. a Pizzuili g. < ali nekoliko puta s napomenom: iz M i r a c a. iz P uč i š ć a. P a n t e l i ć 1 porodica. 1813. sa H v a r a . —• Prezime se nalaz| u popisu bračkoga plemstva od g. g. 1818. O m e r e v i ć (nadimak: Žiža) 3 porodice. ali.. g. iz I g r a n a. Franjasović alias Remetili. 1746. P i e r o t i c 1 pcirodica. a kao Papić g. 1795. 1856. — Spominje se češće < u župskim knjigama od g. u bebo viškoj Pezoli g. i kroz drugu polovinu XVIII. tt ( P a p i ć (Filomena. i 1750. :— Živa samo jedina udovica. do sredine XLX. Omerović s napomenom: iz Supetra. — Prezime se nalazi u popisu supetar­ skih porodica g. kao Piccoli. Kmivonja.M u t a ir e 11 o 1 porodica. Dolu). g. Skuše) 8 porodica. 1625 Fna.7 P o p e v i ć 3 porodice. 1784. — Vjerojatno do­ selili iz D o n j e g a H u m e a. tradiciji. 1793. porijeklom iz Poljica. 1922. l porodica.. 1753. 1775. 1657. 1735.ne P'colo. 1758. Pieritić. v.

U župskim knjigama češće dolazi od g. 1813.7 Duišin13 spominje prezime Sinčića među poljičkim plemićima. zvao se Tiro112 . Vje­ rojatno iz dubrovačke okolice.tradiciji — pomorska je obitelj. 1777. U popisu »Galeotti di S.7 — U popisu pučana. S e n k o v i ć 2 porodice.n z e r a 1 porodica. Sa dalmatinskoga kopna. 1813. 1716. Stanoević seu Barišin. 1509. R a j k o v i ć (Rajkotović) 1 porodica. Pietro« g. dosielio Srećko oko g. što su svi bili crni). R a j e v i ć 4 porodice. 1787. 1751. — U popisu porodica god.) 67. od g. 68.. g. Drimalo. v. Vjerojatno iz N e r e ž i š ć a. a u nerežiškoj matici g. 1826. g. porije­ klom iz Splita. g. T e r z i ć 2 porodice. R. 69. Prema porodičnim zapisima doselili god.'detto Lola. 1776. 71. U popisu »galeotti di S. Ima ih u Supetru i u Splitu. iz P r o l o š c a. R a i ć 1 porodica. 1812. i 1673. 1876. Doselio Ante oko g. spominje se Marco Schintich. Nadimak Moro (valjda sitoga. 1604. R. Prema tradiciji. Ruso. porijeklom iz Pbljica.. iz B e r g a m a. u nerežiškoj Rendić zabilježen g. Doselili iz M i 1 n e oko g. T e . 1729. S i n č i ć 4 porodice. 76. koji su primali sol g. Š i m u n o v i ć 4 porodice. alias Dujmović.Ciccarellijevu popisu novoga stanovništva u Pučišćima spo­ minje se Rajčević. Bariša alias Stanoević. Prema porodičnoj 'tradiciji porijeklom iz Istre. Dopodne. U splitskoj mar tici spominje se Sinčić iz Mošćenice g. R. (U. 65. 66. iz S p l i t a. 73. 75. 1819. 1894. 1667. RadmilM. R a z m i l i ć (Radmilić) 5 porodica. Lesandrinčić) 15 porodica. i redovito dalje. Rendić seu Inglez. iz D r a č e v i c e . Dorin. Bego.. U Sutivanu se spominje kao1 kum iz Supetra god. 1819. Natpis Taronija s grbom na crkvici Sv. vjerojatno iz P o 1 j i c a. — Župnik u Supetru oko g.12 U sutivanskoj matici kao kum g. R a d e t i ć 1 p o r o d i c a . g. 1729. 1625. porijeklom iz Poljica kao Šimunić. R e n d i ć (nadimci: Anđelović. g. — Porodica itendić — prema. U župskim knjigama od g. 1812. T i r o n i 1 porodica.. Pietro« g. 72. S t a n o j e v i ć 1 porodica. Stanoević detto Pistur. Petrić. g. 1884. Često u maticama dolaze gornji nadimci. Zanimanjem drvodjelci i ribari. a k tomu: g. s napomenom: iz Su­ petra.64. Krajem XVIII.. 1683. 70. Roka iz g. 1682. na Braču je »nodaro publico« Ivan Radmilli. i dalje R. 1574. 1620. 74. Radmilić. Dicin. 1625. magistri Rendić alias Mikin. Nalazi se u popisu supetarskih porodica g. 1754. do­ seljeni iz D r a g o v o d e. 'zabilježena so 3 Rendića. U župskim knji­ gama (škonjidani) zabilježen g. Rendić je na teritoriju Postira — Dol — Škrip. Pošupirja.

. U župskim knji­ gama od g. spominje se1 pop Uscovitius. imaju nadimak Gi­ rica. U župskim knjigama od g. ali više puta s. 1701. proIZbornik za narodni život i običaje 8 113 . često kao Vušković alias Vlašić. nalazi se Firanr cesco Tironi. 1729. Riste. V1 a d i 1 o 3 porodice. 82. iz Postira. 1821. 1836. jedna ženska V. 1754. Maše* Cinkvantin. i 1795. V o d a n o v i ć 3 porodice. 84. — Prezime se nalazi u popisu bolskoga novog stanovni­ štva od g. i 1812. g. 1753. Z u d ć (nadimak: Vlah) 1 porodica. zbog malena rasta. 1818. Spominje se u župskim knjigama od god. ali g. kao Usković s napomenom: iz Supetra. Vuišković alias Gundulaj. 1664. do nedavnih desetljeća. Ant. B a l a r i n od početka župsikih knjiga g. — U supetarskim župskim knjigama (skonjiđan) zabilježen je od god. magistri Vitaić alias Sokolić. — Nalazi ise u popisu novoga stanovništva 9 u Supetru (popis od g. 1765. T o ni i č i ć 3 porodice. 1763.) Vjerojatno iz Baške Vode. 1681. s na­ pomenom: iz P o l j i c ist. ali i u knjizi »skonjidana« g. 1885. Posljednja Andreis—Defilipis umrla otpri­ like pred 8 godina. mistro Ivan Vitaić. i 1820. 7 — Kao »proeuratore del Popolo« spominje se god. 1747. napo­ menom : iz Š o l t e . 1721. T v r d i ć 1 porodica. -85. Iseljene ili izumrle porodice 1. — U nerežiškoj matici kao kum magister Vušković g. s napomenom: iz D r a č e v i c e . 79. 1625.77. — U Supe'tru se spominje g. s na­ pomenom: iz D o l a . V u š k o v i ć (nadimci: Cuparđa. Doselio Miho oko g. 78. 1763. A n d r e i s od g.-g: 1753. — Iseljeni u Šibenik. 81. 1685. Kon­ turo) 7 porodica. 1782. U popisu »Galeotti di San Pietro« iz g. Joanne Tironi. U Pučišćima oko g. Magistri So­ kolić i Sokolović dolazi češće u matici od g. 1821.. 1629. kao kum Dr. U župskim fenjigama dolazi prezime od g. ni. 1715. iz P o l j i c a. do pred nekoliko desetljeća često se spo­ minje u suipetarskimi župskim knjigama. 1813. g. . 1747. V i t a i ć (nadimak: Škarpunein) 2 porodice. U župskim knjigama g. g. 1747. magistri Vušković alias Šorinica. U Dolu se spominje g. jar je došao iz dalmatinskog Za­ gorja. 80.. 83. Doselio Jakov iz B o l a oko god. Mate Tironi. od g.. 2. U župskim se knjigama spominje od god. 1729.. Z a g o 3 porodice.4 U Postiir&ma je zabilježen g. s napomenom: iz K o m i ž e . 1763. Ballarin. a u boboviškoj g. D. Frane Ballarin. 1779. Ž u v i ć 1 porodica. 1817. Nadimak Vlah. i 1757. 1748. a g.

dalje.. do oko prve polovice XIX.. 1690. 1729. 3..: ljekarnik. i 1763. 1750. -1757.. 1784. uvijek s napomenom: iz Supetra.. spominje se u Supetru Zuanne Bersatich »procurator del po'polo«. g. 1812. 1642. medicus. 1752. 1646. 1729. B o n e t t i od g. Borsatić. g. 1804. 9. g. kao Barsatić. dalje donedavno. kao Barsatić. a u Škripu g. 1712. God. za bračku galiju zabi­ lježeno je g. a g. — Spominje se kao kum Banović iz Supetra u Doku g. Balarinović. često s napomenom: iz S e r r a v a l l a . B a n o v i c u početku župskih knjiga g. B a n od g. 7 6. v. F e r r o od g. g. iz Dračevice. v. samo Bersatić g. 1815. 1814. v. 1748. 1766. 7. 114 . kurat jPavao Bersatić. i u knjizi »skonjidana« g. Spo­ minje se donedavno. 1813. nobil. »orificis« Ferro iz Korčule. u bebo viškoj g. 1729. 1721. dalje s napomenom: iz V e r o n e . U popisu poiljičkoga plemstva na Braču od g. i . F i o r i n i od g.kuratoir. g. do prve polovine XIX. 1724. Bersatić de Salentić. i 1731.1731. Dr. a g. 1729. Bersatić alias Paulina. 175(j>. nerežiškoj g. u prazničkoj g. 4. do prve polovine XIX. pisar je na preturi u Supetru D. u Postirdma g. B o r o e v i ć u fragmentarnim župskim knjigama dolazi od g. đr. g. B e r s a t i ć se spominje u fragmentarnim župskim knjigama od g. v.-1840. u mlinarskoj g. B u j e v i ć od g. 1662. 1805. kroz XVIII. 1665. 1812. kao kum u Nerežišćima Balarin iz Supetra g. 5. Od­ selio u Split početkom XX.. a g. — Gcd. 1795. 1816. u... magister Bersatić. 1843.. U popisu (pučana) u vezi s regrutacijom. kape­ tan Bersatić Frane. J. kao^ Bersatić. 1754. često s napo­ menom: iz K o r č u l e . nobilis Bersatić.. u bolskoj g. s napomenom: iz K a r l o b a g a .. u pastir­ skoj g. u Nerežišćima g.. 1813. 1661. Toma »de comitibus« Bersatić. 1625. 11. i 1712. B o j a n i ć od g. s napomenem: iz O b r š j a (Buljević). u bilješkama u vezi sa sikonji&anom g. D e š k o v i ć od g. 8.. 10.. 12 Bersatića. i 1793.. 1702. i 1629. 1812. jednom g. 1659. sa otoka Hvara. neki put s napomenom: iz K o m i ž e . 1786. 1749. Vjerojatno porijeklom iz Polijica.. i 1753.15 U siutivanskoj matici spominje se kao kum g. u župskim knjigama g. v. 1704. 1819.. u početku matice g. 1737. 12. Bonetti. Otselili u Mirca. — U dračevičkoj matici kao kum iz Supetra g. 1750. od g. s napomenom: iz V i s a .. 1751. 1615.

v. Fiorini—Cvitanović. v. i 1760. 1790. koja da je samovoljom velikih knezova postigla plemićki na­ slov. u XIX. s napomenom: iz Nerežišća.. v. Vjerojatno kao Hranoević <Hranuelli) iz Dola. K r a l j i od početka župskih knjiga g.. 1729. i 1782. 1818. do prve polovine XIX. Damiani alias Jeričević. 1680.. God. Pietro« mistro Francesco Cragli g. Ostavio je znatno nepokretno' imanje u dobro­ tvorne svrhe. K a r a n j a c . s napomenom^: iz Splita.od početka fragmentarnih supetarskih župskih knjiga g. u mlinarskoj kao' Damiani g. 1799. — U popisu pučana za bračku galiju »galeotti di S. 1758. 18. 1749.10 U Nerežišćima zabilježeno je u župskim knjigama. U Škripu je član bratovštine g.) Franjasović alias Remetin. spominje se u Supetru'porodica Fiorini na ime Svitković. kao parom Frane Franjasović. Pred desetak godina umro posljednji poto­ mak. 1782. uvijek s napomenom: iz Su­ petra. Columfois) doselili na Brač sa C r e s a -pred 150 godina otprilike. 1717. U kasnijim župskim knjigama često dolaze Franjasovići. (mistro) do prve polovine XIX.-9. 19. više puta (g„ 1749. g. u Sutivanuj po­ stoji sličan nadimak (Kranjac) za porodicu Mohorović. 1729.) do sredine XVTU. 1698. samo Damiani. u Supetra je »niotagk) publico« Marko Cvitanić detto Fiorini pok. 1778.—1762.13. J e r i č e v i ć od početka župskih knjiga g. 1843. K o l u m b i s (t. i dalje u XIX. — U đolskoj. do.spominje se.. zabilježen kao mistro. Kao »ncdaro publico« idjelovao je u Supetru oko 1777. te u po­ pisu sastavljenom u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1625. Nikole. 1759. Možda isto -što i Juričević. s napomenom: iz S u t i v a n a . -— U Sutivanu je zabilježen Fioirini g. matici Jeričević g. God. u boboviškoj J. 1729. g. 1727. 15. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . g. 1755. 16. od g. U Nerežišćima je kršten jedan Franjasović iz Supetra g. 1729. j. v. god. Ante Kolumbis. — God. 1660. Zadnji .... koji je zabilježen ui Nerežišćima g. 14. 1729. advokat dr.. kao kum iz Supetra g. Međutim. Vicko Damiani.. dolazi kao' Jeričević alias Da­ miani.7 115 . 1753. K o n t a n t i n od početka matice g. do 1808. 17. 1808.sredine > XIX. bio je vrlo ugledna ličnost i dugogodišnji općinski načelnik.muški potomaK supetarskih Franasovića umro je pred 20 godina otprilike. conte Damiani.' v. Prezime se nalazi u bilješkama o skonjidanu g. 1625. v.g.. i to Ivan Franjasović i gastaldo Franjo Franjasović. — U sutivanskoji matici J. F r a n a s o v i ć spominje se. 1799. s napomenom: iz Nerežišća. (kapetan Frane K. H a n o e v i ć od početka župskih knjiga g.

u Sutivanu nema Trinfocai. koji su doselili iz Donjega Huimca. 1625. 29. 32. do posljednjih desetak godina XIX.. kao mistro Košćina. 2L K r i n f o k a j (t. 1818. 1814. Nekoliko puta. j . do sredine XIX. 1804. donedavno. P o l j a k o u maticama od početka g. i 1817. M i č e l i ( t . 22. 1793. s napomenom: iz D o n j e g a H u m e a. 1803. a g. Crinfocai) od g. 1816. u bilješkama skonjidana g. N e g r i cd g. su po­ rijeklom iz Rogoznice. V. v. Međutim. — U milnarskpj matici kap kum P. kao Bošković alias Henčević u Selcima. jednom g. 1778. Sa istom. v. 1748. „ali i g. g. Ako je Hinčević.) . Doselili iz P o s t i r a . — U Sutivanu postoji porodica Zvanić— Krilo. v. M a r k o n i (t. 1657. v. 1830. 33.20. M a r o i od početka župskih knjiga g. iz Ancone (tlalija). do­ nedavno. K o š ć i n a od g. siamo Krilo. s napomenom: iz Supetra. Vjerojatno' iz Tro­ gira. 1729. 28. kao Denegri. Maroi8 kap »estinta« porodica. 1816. — do druge polovine XVIII. Michieli) od "početka župskih knjiga g. i u. 1695. do prve polovine XIX. 26.iui maticama od g. 25. 1741. u po­ pisu »galeotti đi S. s napomenom. g. R e z z P . — U sutivanskoj matici kao 116 . R a đ i č i ć u župskim knjigama od g. (u početku župskih knjiga) Hinčević. na­ pomenom i g. 1818. Negro. Često s napomenom: iz V e n e ­ c i j e . v. 1729. 27. 1751. v. Vjerojatno nečiji nadimak. prvoj polovini XIX. — U sutivanskoji matici kao kum. s napomenom: iz Trsta. 31. g. Često dolazi i kao Trinfokai. 1755.. s napomenom: iz P o s t i r a . Vjerojatno pripada među novo sta­ novništvo. ' j .. j . (U popisu plemića g. — Porijeklom iz P o 1 j i c a. već Crinfocai (Krinfokaj).. 30. dalje. (Košćina—Tigliadi). 24. 1833. nauta Krilo alias Sabaron s napomenom: iz Supetra. 1813. P a s q u a l i od g. Jednom. 1833. 23. a u Postire iz Rogoznice. Isto što i Maroević. v. 1729. 1693. 1729. 1788. Nedavno iselili u Zagreb. Prezime se nalazi i u bilješkama sikoniiđana g. N i n č e v i 6 od g. Postirski P. God. a g. 1755. v.: iz Sutivana.. (kao mjesni su­ dac) i dalje do druge polovine XVIII. N i ž e t i ć od g. do druge polovine XVIH. g. K r i l o spominje se krajem XVIII.. 1764. do sredine XIX. g. iz V e n e c i j e . < . onda je iz B r e 1 a. P e t r i c i ć od g. s napomenom: iz Selaca.Često s na­ pomenom: iz Starigrada. Pietro« 7 . Marconi) od g. a porijeklom su iz Taranita u Italiji. 1776. a g.

439. 1751. str. 1814. a g. 40. 12 Popis kod I. do kraja XVIII.) do druge polovine XIX. ibid. iz Dola ili Škripa. str.Dragiičević-Skoiknić s obitelju). Petar Cagljević. 1729. coimpreso la persona di iS. (paron Frane'S. v. br. u boboviškoj. g. . • . 38.. 340. 1725. me.. kutni iz Supetra g. samo Sabbo. 1799. S k o k n i ć od početka župskih knjiga g. maloljetnik pok. la redif icazione della nuova Chiesa. 321. 2 Croatia sacra. S p u d i č e v i ć od početka župskih knjiga g. 9 Popis kod I. 1759. 'che compongono iil ectmmuii di C. Zochnich iz Donjega Humca. naza capi di Famiglie. < — Doselili iz PoiS'tira. et alia sua P. 1729. 71. (Živi g. 1764. Pojaković i g. v. 274. and.. s napomenom: iz M o l f e t t e .: Grga Cagljević.. s Ciccarelli. 12 Vjerojatno u vezi s poljičfeom porodicom Dujmović. kroz XIX. 346. stabilirono col comune consenso la seguente contribuzione . Z u đ e n i g o od g. Nikola Skoković i maloljetnik pok.. Rukopis u župskom uredu u Supetru. stante l'acidentale incandio sucesso nella vecchia. ibid.. Pojak. 1747. do novijih decenija. Babica. te g. g. 35. 8 Ciccarelli..34. 6 Ciccarelli. često dolazi kao Spudićević alias Sabbo.. 1729. . (V.. god. ibiđ. is Ciccarelli.. 1812.. ibiđ. 1755. ibid. Pojak. str. Ivan Vušković. dicti Sabbo i g. Zuđenigo iz S t a r i g r a d a. do novijib de­ cenija XIX. 11 Ciccarelli. 23. 255—256. S. S. 4 Ciccarelli. str. • • : U g r i n o v i ć cd g. često s napo­ menom: iz S i t n o g a . 37. str. Babica. Izgleda vjerojatno. 1744. ibid. 198. ibiđ. Jurja Cagljevića. 36. ibid.. me.. 1815. S u n a n i ć se spominje od početka župnih knjiga g. v. 39. ibid. 186. 10 Pavić.: Congragato l'ordine di S. kao.is Duišin. v. do druge polovine XIX. jed­ nom s napomenom: iz V r b a n j a . 1799. ibid. v. 1 117 . str. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. JPoljačić. 360. ibiđ. Nerežišća pod 6). g. Ivanića. list 18—19. ibiđ. 5 Ciccarelli. IH. str. zabilježen kao magister. u popisu novoga stanovništva 9 kao' Skoković. 453—455. str. li quali p. S a l v i n i od g. 186. spominje se porodica Ugrinović u Supetru. 1938. kao nobil.«. S. i* Ciccarelli.. Zagreb. 303. S t i p e t i ć se spominje od g. 1747. Jurja Vuškovića. a porijeklom iz P o 1 j i c a. U Milni je zabilježen kum Spudičević dicti Sabbo iz Supetra god. str. 1741. Pietro al numero di 53. 3—4. str. 1817. . god. Glas Heraldike. U Supetru su bili ovi novi stanovnici g. 1938. LITERATURA I BILJEŠKE: Libro de antichi atti della Parrochia 1729. str. 111. 1750. ' 7 Mladineo. Nikola Vušković. Poljak. ibid.

Barković i Barković.6 — Prezime se spominje u sutivanskoj matici' g. 1657. zabilježen je Juraj Barkulić. Bakulić. Pojar. 1747. s napomenom: iz Miraca. 5 _ Prezime zabilježeno (kum) g. Bertičević. B u i j e v i ć 1 porodica.:(?) pop Voineo. i to u predjelima Močilo i Prbači Dolac. Spominju se u Mircima oko g.MIRiCA Selo se nalazi između. 1770. — Prezime se spominje g. Jakšić. u bolskoj g. Berković. U popisu bračkoga plemstva g. • 6. 17£7. Prve dvije porodice Brković i Bertičević doselile iz Donjega Humca. Mumalo. B r t i č e v i ć (Čuća. Borković iz Poljica. 118 . 1579. 1735. 1667. pri gradnji crkve i među prvim doseljenicima iz Do­ njega Humca. kurat 2 . 2. . Prvi oženjen god. u nerežćškoj g. 1852. Sutivana i Supetra. Kasnije su se spustile prema moru i deset minuta od morske obale osnovale današnje naselje u predjelu Merec.6 U sutivainskoj matici g. Stipičić 3 . u supetarskoj g.1894. a kao Barkoević g. 3. 1659. i 1700. 1799. 1662. U popisu bračkoga plemstva g. 1579. . u Dolu s napomenom: -iz Miraca. 1702—1736. 1579. Tambaluk) 6 po­ rodica. 1857.. Gobo) 8 porodidica. Bole. i 1697. Godine 1579. B r k o v i ć (nadimak: Gobo) 2 porodice. god. Spominju se u Mircima oko g.: Valerio Nadali. Jerega. Prezime se spomi­ nje g. Mircanjanl u ispravama. U popisu nerežiškoga novog stanovništva od g. Prvi se B.4 * Sađanje poroiđice 1.u postirskoj g. Prezime se nalazi u nerežiškom pop'isu novoga stanovništva. 4. za župnikovanja Kargotićeva. 1683. u vezi s gradnjom crkve i među prvim do­ seljenicima iz Donjega Humca. i 1725.. 1657. — U sutivanskoim župskim knjigama zabilježen je g. A r ž i ć 1 porodica doselila iz S u p e t r a. đoselivši se iz I m o t s k o g a . 1726. 1751.. u bolskoj g. oženio g. 1679. B u r a i z i n (nadimak: Kuital) 1 poinođ^ca.. 1 Mnoge crkvene knjige uništene su Oid požara god.5 Doselili iz S u p e t r a. 1679.: Termić—Vladišević iz Poljica. s napomenom: iz Miraca. 5. B a k u l i ć (naidimci: Fulkan. 1747. bilo je oko 12 stanovnika. Stipanovica. 1656. Barković. ali su se u početku naselile iznad današnjih Miraca. u Bo— bovišćima i g. 1711.

Dojtrina) 17 porodica.. 14. Pretpostavijam r da. iz S u t i v a n a.s napomenom: iz Mi­ raca. 1727. 1853.4 Dakle. P e t r i . Tomiasovi. Linčanić) 5 po­ rodica.. 1771.7. 17. u škripskoj ^g. Carin. 1781. 1814. U supetarsikoj matici Spominje se g. Doselio se iz S u p e t r a i oženio se g. iz Miraca »oriundo« iz O m i š a . s napomenom: iz Miraca. Doselio se kao zidar iz S p l i t a. 18. je Vladišević i Vladislavić isto prezime. Kirigin—Ivanović iz Miiraca.. Glavar. Doseljeni C. 1822. Termić—Vladišević.ože­ nio g. Gvozdanović. Jerić. Jakobina. Lola. 1793. Sko­ re. 1751. 1793.. u suti­ vanskoj g. u dolskoji g. S t i p i n o v i ć 1 porodica. Bakalar. Porijeklom iz Do­ n j e g a H u m c a. 12. po­ rijeklom iz P o l j i c a . iz N e r e ž i š ć a oženio' se oko g. ^ Prezime se spominje u postirskoj matici g. V l a d i s l a v i ć (nadimci: Delija. Pojar. 9. Delija. Prvi se doselio' iz S t o b r e č a i oženio g. a u boboviškoj g. 119 . 1748. Prvi se posolio iz L j u b i t o v i c e i . Porijeklom iz P o l j i c a . župnik Lauirić s na­ pomenom: iz Miraca. 16... Porijeklom 'iz S u t i v a n ia. L a u r i ć 1 porodica. Remeta. 19. "Sinovčić-^Baras s napomenom: iz Miraca. Miš) 3 porodice. 1787. 1683..• ni^ g. uvijek. g. Borin. 1700. J a k š i ć (nadimak: Obrška) 2 porodice. S i n o v č i ć (nadimci: Bar as. Bura. 1763. uvijek • s napomenom: iz Miraca. i 1788. U popisu bračkoga plemstva g. C v i t a n o v i ć (nadimci: Masko. I v a n o v i ć 1 porodica. 1787. 1762. 15. n o v i ć (nadimci: Delegat. 1779. L u k š i ć (nadimci: Roje. 8. porijeklom. K i r i g i n (nadimci: Veli. 1657. i 1774. a u bolskoj: g. Bile. Tor­ bica.6 Spominje se u poistirskoj matici g. V i s i 6 1 porodica. Piće) 14 porodica. U popisu polijčkih porodica na Biraču. R a z m i l ' i i ć 1 porodica. • . porodica. nalazi se Petrinović. Kroj. Fibrica) 6 porodica. 1825. JJ-. D o m a n č i ć (nadimak: Kove) 2 porodice porijeklom sa otoka Hvara. 13. Lukšić se spominje u sutivanskoj matici s napomenom: iz Mira­ ca. 1799. Prda) 20 porodica. U sutivanskoj matici g. 1657.. Doselili iz D o n j e g < H u m c a za kua ratovanja (župnikovanja) Laurića oko god. 6 Vjerojatno porijeklom1 iz D o n j e g a H u m e a. 1919.. 1780. Sansir. 1761. i 1749. 20. i g. Bučica. Prezime se spominje u supetaruskoj matici g. u dolskoj g. 1786. Š o r e 1. U sutivanskoj matici g. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. i to baš u Miroima iz god. 10. U bolskim župskim knjigama spominje se kum mistro> Chiriehi.

Donji škrip. Škrip se danas dijeli u dvije grupe kuća: dio oko crkve. str. Dragnić. Mihovilović. U suMvanskoj matici g.—1880. j . 120 . gdje se nepoznat bavio< stočarstvom. se oženio god. j . M u n i z i ć (nadimak: Munjinac i Munjica) iselili u. 1909. 5. S v i ć a r e v i ć izumrli god.. K a r g o t i ć iselili u Split. Ciccarelli3 govori i o natpisu iz god. Sičaliina. 303. vijeku od Gota. Porijeklom sa V i s a . Vunić. Doselili se iz S u t i v a n a . ibid. koji da podsjeća na dobjeglog Salamona. ibiđ. ibid. 1881. Babica na Bolu (ibid.). subjecta est Parocho antedicto Cumatti. Popis pučana. U Mircima se oženio god. 1849. str. .« 2 Ciccarelli.. 4. Sta­ ra bračka porodica. spominje ~se kao kum s napome­ nom: iz Miraca.. vrata i kaštila naziva se Gornji Škrip ili Grad Škrip. ostataka. Mrantičić. Morotuf. 255—256. Ameriku. Prije brojno prezime. 1095.-Pulisela.posljednji se iselili u Split. sina kralja Andrije U. 3 Libro a štampa. siječnja 1574.4. Ibi visa est 'Eccla S. Salamon da se povukao na Brač kod Škripa. fi Ciccarelli. Kasnije je bio razo­ ren. N i ž e t i ć . 1 ŠKFJp Prema Hranikoviću1 i Ciccarelliju2 Škrip se nalazi na mjestu sta­ roga bračnog grada. LITERATURA I BILJEŠKE: Valerio. u predjelu Birče. groblja. VI. Mratinčić. Porijeklom iz L. 453—455. 1866. Nešto poda­ lje nalaze se rimski (Dioklecijanovi) kamenolomi. Župnik je služio god.. fornicata. Mantinčić. Permoziina. Polu i Poštarima 27. 5 Popis kod I. J u t r o n i ć iselili u Ameriku. Batrtul. U blizini sela nalazi se jedan manji izvor vode. j u b i t o v i c e.. str. Salamunić. a u LX. Miljanović.. Lakšić. zapadnije se nalazi drugi dio. starih zidina. Skarbić. {Prvi M. Vidoševic. tae Mariae. vijeku od Neretljana. od Sutivana). j . 4 Pavić.' Mustačin.t. Liomoizina. rodom iz S u t i v a n a . Frane Ivanović iz Sutivana) qui est etiam illius Rector . et habet circa duođecim anrmas tantum. 2. 71: »Villa Mirciae distans a supraspta per duo milliaria (t. koji su još Grci osnovali. 3.. ibid. str. Butinić. kod mene. Porodica župnikova nećaka.. de jurepatronatus anteđicti Prbri^ Francisci (t. !feo|i su primali isol M Škripu. Martić.Nedavno imouie Mi iseljene porodice 1. u. 1682. Sumnie.

Liunardović. Kartolović. Popis (pučana) u vezi! s regrutacijom !$> bračku galiju god. Pa­ nic. Iva. Vlatković. Gucić. Mihovil Peternić. Matij Skoric. Ivan Salamunovic p'ok Fabijana. Ranofeić. ' Ukupno oko 84 porodice. Nikola Martić Ivanov. Salamonović. Lovre Puliseiić. 1579. Marko Zogačić. Ivan Salamunovic. Mihovil Mišetić. Placarić. Toma Dujmović. Dujam Salamuno­ vic. Jurja. Petar Šćimbić. natp's na škrips'kom kaštilu Cerinić. Ivan Vučić Matin. Vicko Salamunovic i Ivan Sumnić. Nikola Boninčić. Nikola Perkaljic. Radetić. Jerolim Benčić.: paroik'piop rektor crkve dominikanac Pavao Bocičić i kapelan pop Nikola Koviljanić. Juraj: Martić pok. Matij Sanetić. Vlahović. Ivan Martić Matin. v Među plemićima. Bratinsić. Poklepović. -' Škrip!janii n ispravama do matice 1570. Andrija Mišetić. Romeo Permozina Petrov. Juraj Donijanović. 1630.: Dujmiović. Dujam Dujmović. Placoić. Juraj Boninčić. Marko Mra­ tinčić Jurjev. U »schiera reale«: Mate Čikalinović. Kovljanić. Pavaio Perkaljic. Petar Permozinai pok. Jerolim Pulitović. Juraj Perdić. Frane Permozina. Pro Mišetić. Ma­ rin Mirić. Kvarantunšić. Marčetić.6 Porodična prezimena u žiipsMm :knjlgama prvi put spomenuta. Fauro. 121 . Fantazia. Miholović.: Siuimljić. 1625. 1629. Plančić. Petar Babić. Mišetić. Ivan Vidošević. Vice Grego. Kormonić. Nikola Stipanić. Pulišelić. Ivan Mratinčić Matin. Kunić. Rendić. Marko Stipanović. Nikola. Nikola -Krtstinić. Simun Salamunovic Jurjev. Gregorij Kovljanić. Bošćić. Vice Perkaljic. Ivan Stipanović. Andrija Vučić. Ivan Domjanović. Ivan Gargić. Marka. Biakofeić. Mihovil Vulić (Vu­ čić?). Mate Danijelović. za prvfih 20 godina 1628. Nikola Stipanović. Nikola Kalkaneo.Dujmović. Frane Plodinić. Juraj Maratinčić. Ivan Cerinić pok. Pokalić. Galeotti di Scrip5 _ Šimun Vučić Matin. Florio de Ragusa. Salvatić. Luka Skoric. Galatunović. Matij Krstinić. Matij Mratinčić. Anton Domjanović. Radetić. Renat Viđiošević. jPetar Mratinčić..n Salamunovic Franjin. Ante. mistr© Šimun Murano iz Dubrovnika. Marko Sumnić. Placonović. Benke de Bog sa nećakom. Nikola Salamunovic Tomin. Šimun Salamunovic. Buvić. »nofoili sottcposti alia Gallea«: Vicko Cerinić iz Škripa. Gelineo.: Cerinić.

Calcaneo. Mišić. U pop'su pučana cd g. 1574. Sađsanje porodice 7 1.: Mirić. Jakubinić. 1635. Drnanelo. 1625. Prezime se spominje od početka matice g. Među pu­ čanima bračke galije g. Petričević. Kao Domjanovic alias Mandić zabilježen je u knjigama g. 1625. Duhomzović sive Parhaljić. Surnjić.4 U pučiškim župskim knjigama Benčić iz Škripa zabilježen je god. Lazanao. Sezonić. Mairičević. 1644.. Bašković. 1780. D atmi j a n o v i ć (nadimci: Ćile.. zabilježen je iz Škripa Jerolim Benčić5. Velanović. Plodim. kapelan Dragišić. Mratinčić.. 1632.: Domjanovic. koji su u Škripu primali sol. Zanetović. 122 . Sumnić. pop Nikola Domianović. 1574.. koji su u Škripu primali sol. Benčić »đetto« Ašić. Pulišelić. Balancanović. Sisović. 1641. 1798.: Mihovilović. 1799. (kao kum) i dalje do. 1639. Kalajure. danas. Benčić alias Senjić. g. ' 1642. Silović. Skorić. god.^Vidošević. 2.: Zvanić. Toma. n e m a BenČića.c. Mandalinić.. 1791. Stipanovic. Bukovinović.: Magie. Domjanovic iz Splitske spo­ minje ise g. 'Draghić. Cerineo. već Benke de Bog. Benčić. u sutivanskima je zabilježen g. U bolskim župskim knjigama g. a g.: Vučić. Mandić) 5 porodica. Salamunović. Martić. Marić. Krstinic. Parhaljić. Grivić sive Mandalinić. i dalje. 1782. zabilježen je Domjanjović iz Škripa. Calianeo overo Fantasia. pop Koviljanić. 1647:: Skorić alias Bakić. Ružičić. kapitan Koviljanić.: Covglianeo. 1788.: Glasinović. 1690.: Muskietlć. dolazi kao Benčić alias Naherčić. Antičević. Zlatarić. 1799. Sokačić. 1788. Stipaničić. 1634. Barholjica. 1734. — Prema nepotvrđenoj! verziji. 1643. Ponkoljić.: Banić.. n e m a Damjanovića.: pop Biličić. Starbić. 1633. Petrović. Mihajević. Ružić. Među pučanima bračke galije g. Petricius. Mihaljević. i 1788. 1637 : Božičević. Poškini) 7 po­ rodica. Mali Viško. 1645. 1786. 1638. Seteljić. Jakuminić. Francesco da Arbe.. 1634. i 1795. 1640. B e n č i ć (nadimci: Zrno. Biličić. ali uvijek kao Domjanovic.-1632. Fabri. Bebosić. ui popisu pučana od g.. Greko.1631.dolazi više Domianovića. Šćepanović. 1633. porijeklom iz Poljica. U župskim knjigama spoiminje se od početka g.: Stipaniević. .

g. 1782. 1673. Salamunović alias Fa­ bijanović g. 1786. 1780..) udaje se u Škripu i jedna Dragičevićeva iz Bobovišća. 1681. J.. Kovačić alias Cesarović g. Jurićević »vel. magistri Bojković. 1811. Današnji župnik s rodbinom.4 Godine 1625." 1785. 1800. God.. 1625. koji su dobivali sol4.... koje dolazi češće u župskim knjigama Škripa od g.« Ce­ sarović g. 1777. K r i s t i n i ć (nadimak: Miholović) 2 porodice. Saliamunović sive Fabijanović god. 1717. u maticama dclaizi: Salamunović »vel« Jerković alias Fabijano­ vić g. spouninje se 123 . 1660. i 1764. Fabijanović alias Pulišelić.. a god. Fabijanović—Žuvić.. 1769. a g. spominje se na Braču »ooadiutore de mandato« Guerin Guerini8. 1683. 1772. koji su dobi­ vali soT g. Spominje se g. 1778. Cristoforo Guerieri. 1755.5 5. 1750. D u j m o v i ć 5 porodica. do oko g. Salamunović-Jerković sive Fabijanović g. 1657. Spominje se od početka matice g... g. 1574.. U postirskim župskim 'knjigama spominje se D. D r a g i č e v i č (nadimak: Krtolčovi) 3 porodice.. 1661. Vjerojatno1 iz P o 1 j i c a. Jurićević g. Kristinić sive Mihajlović. 1731. 1781. god.. Prezime je prevedeno od starijeg prezimena Bojković ili Vojković. pop Guerieri oko god.. 1760.5 8. 1632. U matici dolazi od početka. G u e r i e r i (nadimci: Pojarovi. 1796. . 1663. iz Pragova.. 1787. 6. Kirčovi) 4 porodice. Medu'pučanima. i među pučanima bračke galije g. Parhajić sive Jurićević g... u Splitskoj: Salamunović ialias Fabijano­ vić g. a kao »procurator dell universita« god. iz Donjega Humca. 1786. kao Ttomasović alias Dujmović. Jerković alias Fabijanović g. J u r i č e v i ć (nadimci: Sudac. 1690.. ni g. đ.. \ 9. Dukomzović sive Parhaljić g. 1574. g. zatim ponekada u Škripu g. 1782. god. samo Guerieri g.. 1686... Spominje se od g. 1661. 1783. dalje. 1765. iz Škripa. 1715. 1625. 9 7...' Među pučanima bra. 1712.. i 1781... 1789. Komeli) 3 porodice. g. F a b i j a n o v i ć (nadimci: Bandunovi. 1706. 1714. 1640. 1777. 1632. Prezime je postalo od nadimka porodice Salamunović.čke galije bila su tri Perhaljića g. iz Ć o n j e g a H u m c a . Ovo prezime dolazi među pučanima g. Kusanović dicti Kovačić g. 1792. ' 4. 1625.. a iste godine (1822. Prezime iParhajić spominje se u župskim knjigama dđ g. 1810.3.. kao Guerieri mistro g. i t. Koškini. Kristinić.. Kovačić dicti Cesarović g. 1806. (Vogcovich) do g... god. 1574. 1682. 1795. Cesarović alias . vjenčava se D. i 1738. K e v e š i ć 1 porodica iz N e r e ž i š ć a . Jurićević sive Pulišelić g. i Salamunović alias Jerković sive Fabijanović god. nalazi se Miholović. Ovoga prezimena nema u popisima među pučanima g.—1787. 1822. 1681. 1771.. Zorotovj) 8 porodica.alias Miholović.

1767. Kusanović »dicti« Kovačić. 1780. Niko­ lić je zabilježen u dolskim knjigama g.. dai je talijanskoga porijekla. 1777. 1615. U župskim knjigama spominje se Mirić od početka u Škripu (g.10 U župskim maticama dolazi: g. Kočim) 14 porodica. U župskim knjigama u Škripu spominje se od. 1779. 1676. onih. 1681. 1788. g. . U dolskoj matici spominje se g. Doli Postire) u popisu od g. 17. i 1768. 1574. • 13. nicama. i u popisu pučana bračke galije g.« Mihovilović. 1707. Čudina. zabilježen je Čudić alias Metlici ć. koji su primali sol4. »vel. koje je zbog kanđijskoga rata ili kasni­ je đobjeglo u Škrip. 1780. kasnije redo­ vito s napomenom: iz Splitske. 1635. Mihovilović sive Kovačić. 1675.-MhnmaJo.Nikola Krstinfć i Miatij Krstinić u vezi s regrutacijom za bračku galiju. mistro Mihovilović. Hačinović od g.. 1786. M i h o v i l o v i ć 5 porodica. M a r t i ć (nadimci: Mićinica.). zabilježeni su: braća Nikolić. . Lipanović alias Mirić. 1774. Ovo se prezime nalazi među pučanima g. Kovačić. Ovo se prezime nalazi među pučanima bračke galije g. g. 1574. koji su dobivali sol4. kao magistri fabri Mihovilović. God. 1747. Hačinović alias Niko­ lić. U Splitsku su se doselili iz Kaštel-Novoga kod Trogira.5 . M e t l i č i ć 6 porodica. 1681.zabilježen je u ispravama Juraj Mihovilović »procurator del. Kristinić iz Škripa. ^/Tihovilović. P e š a 2 porodice. . više puta samo Nikolić. Misli se. 1837. 1634. i 1740. te 1811. P e l l i 1 porodica. U bilješkama matice Sutivana oko g. magistri. 1643.. 10. do oko g. g.porijeklom sa V i s a. u [Praž-. 1788. M i r i ć (nadimci: Meštar. j . _a pori­ jeklom ©u iz Poljica. Hačimović s napomenom »iz Škripa« zabilježen je u dolskim župskim 'knjigama g. 1778. 1780.Popolo« u P r a ž n i c a m a. Hanoi) 11 porodica. Hačinović-Nikolić. g. 1772. g. 15. g. 1625. N i k o l i ć 1 porodica. iz L o ž iš ć a . Mirić alias Ko' žica. dolazi prezime: g. g. U maticama dolazi često kao Martić alias Žuvić od g.11 14. g. g.: P e s s e »tune Centuria Veneta Instructor nunc vera đomicilium tenens in Ca124 . a g. Prezime jie zabilježeno među pučani­ ma (za Škrip.5 12. Spo­ minje se od početka matice g. 11. 1625. Mihovilović alias Kovačić. 1625. 1735. god. 1751. s napomenom: izŠkripa. 16. ali su po tradiciji porije­ klom sa dalmatinskoga kopna (Zvečanj?). 1791.. . Prema tradiciji. Ovo se prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g.. i u bolskima %. g. t. i među Škripijanima bračke galije (pučani) g. i 1802. vjenčan iAnte god.. i 1676. U zajedničkoj župskoj matici (škripSplitska) ovo se prezime spominje od god. 1709.12 U župskim knjigama. 1773. 1668. i 1796.. K r s t u 1 o v i ć (nadimak: Sapunar) 3 porodice.

. 1675. 1783. do g. ili g. a u postirskima g. .. da je iz P uč i š ć a . 1798.. Ovo se prezime spominje u župskim. g. 1782. ime Pessa iz Terra Rubini. spornim je prvi put kao kum g. 1778. g. . P u l i š e l i ć (nadimci: Adrnac. 'g. u boliskima g.s napomenom. 1782. 1675.. 1774.stro Sancti Joannis«. i 1799. P u r i ć 1 porodica. Lovrićević. (iz Škripa) Nikola pulišelić. 1574. 1632. Neke porodice Sa­ lamunić (t. a među pučanima bračke galije g. Salamunović sive Fabjainović. U arhivu jevr.13 U Škripu umire g. i t. i 1799. Viukšić. 1637. Pulišelić alias Lovrićević. j . 1789. žena i kći od »qn. 20.•bjam-ović alias Pulišelić. v... g. umire šfcripski tourat Salamoni. 1782. 1788. kapetan Radojković. 1574. 1683.iz Škripa. s napomenom:. 1776. gdje je porodica zabilježena od početka prazničke matice (g. g. U sutivanskim župskim knjigama spominje se Radojković god. 1789. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. g. Salamunović »amt. 1686.. maticama od početka g. u mlinarski­ ma g. g. Među pučanima. Salamoaii) izjednačuje brački knez Loredan god. više puta dolazi (1631. i 1703. 1792. Salamunić iz . od g.) Salaimoini. g. i 1677.. Ivan Vučić Matin i Andrija Vučić. 1812. 1625. 19.. Baka) 6 porodica. 1778. koji su u Škripu pri­ mali sol g...« Jerković..) do prve polovice XVII.. 1667.. K r i ž a kod Trsta.. Vukšić alias Pulišelić u Splitskoj. IX. bogoštovne općine u Splitu u ispravi Grimani od 18. g. ' 18. U župskim knjigama spominje se od početka.). i 1796. g. 1663.. 1788. Salaimunić i Salamunović nalaze se među pučanima koji su g.. 1719. i 1772. 1787. g. 21... 1787. Salamunović-Jerković sive Fabjanović. 1776.. 1668. Salamunoviić alias Jerković. 1694.knjigama Vučić se spominje g.Humca. 1710. 1674.. jer sui mletačko plemstvo dobili kapetan Toma i »isargente maggior« Zorzi Salamunić god.5 U dolskim žuipskim. 1692. 1704. 1674.. Salamunović sive Jerković. g. 1635. iz Sv. s ostalim bračkim plemićima. Jurićević alias Pulišelić.. g. 1771.. 1715.. Puli­ m šelić se spominje u nerežiškim knjigama g.1591. U postirskoj matici g. 1677. g. a i pois'fcirskima g: 1698. magistri Lovrićević. g. g. šimun Vučić. 1625. nalazi se Pulisela4. — Vjerojatno talijanskoga porijekla. Salamunić. . đ. Salamunović alias Fabjanović.. 1675. Fa. 1758. 1663. Vučića je bilo i u Pražnicama. 1632. g. 1811. u Bobovišcima: Radišić vulgo Pesse. R a d o j k o v i ' ć 5 porodica. i 1802. Vukčić. Pre­ zimena. spo­ minje se Mose Pessa Ebreo. Salamunović »vel. g. a također i u veži s regruta­ cijom za bračku galiju u popisu5 od? g.. 1649. 1781. fratar Pessi g. 1785. više -puta Salamunoviić alias Taraportin. U župskim se knjigama. Salamunović »dicti« Jerković. s napoimenom: iz Škripa. Lovre Pulišelić. s napomenom: iz Škripa. 1673. u Škripu dobivali sol4. U nerežiškoj matici spominje se kao kum. 1793. 1789. 1679. g. 1756.. 1782. 1810. god. 1786. Pivo. također no'biles comitis Salamoni (1673. g. 1789.« Jerković alias Fabjanović. 1805. ex Co125 . 1787. 1670.

. g. g. 1788. vjenčava se u Škri­ pu iedan Žuvić iz Dračevice. 1636. 1649. u nerežiškima g. Salamunović. često s dvostrukim prezime­ nom. g. 1795. i 1653. g. 1683. Iseljene ili izaimrle porodice 1. 1651. Bakić alias Skore od g. bračkoga plemstva od g. menom: m Dola. Ž u v i ć 3 porodice. (dakle gotovo ođ početka matice). pak do_ g.. 1795. dolazi g.. Salamunić. 1659. u praz­ ničkima Salamunić g.-1634. kao kum s napomenom: iz D o 1 a. 1774. u milnar'skima g. 1635. 1794. U supetarskim župskim knjigama dolazi g. B o ž i č e v i ć se spominje u pregledanim škripskim župskim knjigama g. 1710.. U •pos'itirski'm župnim knjigama spominje se g. a g. 1637. Stipanović vulgo Skorobaić. 1574. i 1785. a g. — Vjerojatno porijeklom iz Š i b e n i k a.14 Vjerojatno su od roda Krstu^cvića iz Bobo-višća. samo Žuvić. Skorić g. Prezime se nalazi u popi. a. U župskim knjigamia spominje'se prvi put kao kum g. do oko g. 1804. 1657. 1803. Jakšić alias Salamunić. nai pr. zatim kao kum g. 1635. Biličić.—1798. koji su primali g. a u pučiškima pop Biličić g. 1709. U župskim knjigama od početka (g.su-. do oko g. i 1714.. 23. 1777. i t. 1824. 1630. saimo Salamunić. ' 2 2 . u nerežiškima g. Gornje se prezime ne spominje u popisu među puča­ nima.. 1788. 1672. i 1780.... 1775. i g. Salaimunović.. 1760. B i 1 i č i ć se spominje g. 1769. Bilo je A. g. 1738. 1747. 1738. opet kao kum g. 1796. 1647. U suitivanskim župskim knjigama A.. 1663. i to svaki put s napomenom: iz Škripa.. 1788.. i 1777. do g. u pučiškima g. župnik u Škripu od g. g. 1795. a g. Marko Stipanović i Nikola -Stipanović. Thomas conte Salamoni. co'mitis Salamonis. d. 1771.. g. 1786. 1773. g. 1784.. 1794. 1625. Martić đicti Žuvić. n-o'bil. Žuvić sive Martić. 4.). 1770. S t i p a n o v i ć (nadimak: Grgucričovi) 4 poirodice. 2. a g. 1778. g. 1621. Salamoni. u Škripu cio pred desetak godina. Paulo Bili ceo »curato vicaro foraneo«. Godine 1656. Biliceo. Stipanović alias Mirić.5 3. sol4. Martić detto Žuvić. 1653. nalazi se Luka Skorić. 1685. u dolskima g. 1625. Božičević al'as Falarzović.. Samo Falarzović više puta od 126 . Martić alias Žuvić. Antiče'vić. i 1798. uvijek s napomenom: iz Škripa. g. osim toga u maticama dolaze: g. 1781.--zatim. s napo-. dcčim u vezi s regrutacijom za bračku galiju zabilježe! su g. župnik Bi­ ličić iz Škripa. Božičević alias IVEaidretić. i 1799. A n t i č e v i ć spominje se prvi put god. g. 1670. 1796. 1793. B a k i ć se spominje g. U popisu »galeotti di Scrip« od g. iz D r a č e v i c e . 1662. u bolskima god. Skorić alias Bakić g. Stipičević alias Skorobaić. 1818.. g. i 1797.mitiibus Salamoni«. Mate Skorić i Petar Bahić. 1651. 1625.. 5 . g. 1782.

C a l c a n e o spominje se u župskim. 1656. do g. C e r i n i ć se spominje u župskim knjigama g. do smrti g.. knjigama od početka (g. 1667.4 Čini . 1642. 1674. do­ lazi prezime Covglianei14. Koviljanić i g. 1792. 1631.'1793. spominje se kao kum magistri Galoamei. Božičević se spominje u Splitskoj g. C a l i a n e o .overo Fantasia spominje se u maticama g. i 1649.su primali sol g. Petanović. zabilježen je u Škripu parok dominikanac Pavao Božičić. — Vjerojatno porijeklom iz okolice Š i b e n i k a . 1657. Porodica ovog prezimena živi u Splitskoj. 1738. (Vidi Cerineo u Splitskoj!) Među pučanima »galeotti di Scrip« g. 1692. 1625.' Dragnić sive Bračvić.6 U pučiškim župskim knjigama spominje se g. Dragnić alias Darpić iz Škripa. 1632. Na kuli Ce­ rineo u Škripu nalazi se natpis pod imenom Cerinić god.. do g. U Škripu se jedan lokalitet naziva Gumno Petanovića Hi Gumno Kalkanea. kapitan Kovljanic od g. g..17 Među pučanima bračke galije iz Škripa je zabi­ lježen Gregorij Kovljanic. 1574. 1634. 127 . 1661. Ivan Gargić.g. 1632. do g. Fantasia g. 1650. 1688. 1816. 1625.6 C e r i n e o spominje se od početka matice g.. 1639. 1616. g1.) do oko g..se. da su se preselili u Nerež:išća ili Donji Humac. g. 1634. Calcanei s napomenom: iz Škripa. u postirskima g.buis Brachiae« je Niccolo Covglianich. Godine 1579. i 1824. 1685. 1786.. 1570.15 Primljen je o bračko plemičko vijeće Michiel fiol del qu.. Nikola Kovilijanić u Škrlipu. 1637. 1625.) do g.5 D r a g n i ć spominje se u župskim knjigama od početka (g. 1702. »sinđJ. 1628. 1489. 1579. 1629. i Coviglianeus g. g. do oko g. Župnik Nikola Cerineo bio je povaljski opat g. 1634. Calcaneus. U popisu bračkoga plemstva g. a g.—1625. Nadgrobni natpis u Škripu iz g. U Po&tirima se u župskim knjigama spominje g. 1671. uvijek s napo­ menom: iz Škripa. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. u dolskima Coviiglianeo g. Caglani g. 1786. i 1675.. a među »nob ili sottoposti..1G G r g i ć se spominje u župskim knjigama od g. Calcanei. 1631. Koviljanić.5 U đclskoj matici spominje se g. 1641. Zuan Cerinich g. 1707. 1632. Covlianeo dolazi nekoliko puta od g. alia Galea« Vicko* Cerinić. 1640. Među pučanima bračke galije iz Škripa nalazio se u po­ pisu d d g. Ovo je prezime zabilježeno' g. Covglianei. 1599. 1741. pop Kovljanic oko o. kao. i 1637.5 Kaio kapelan se spominje g. U positirskoj matici spominje se g. K o v l j a n i c spominje se u župskim knjigama od početka (g.. Ovo se prezime nalazi u Škripu među pučanima. 1684. 1660. nalazi se Ivan Ceri­ nić5. 1679. kao Cerineo (»Cerineum«). koji. do oko g. 1632.

14.) ibid. 1630. . 1 128 . 1823. . 1712. 19. g.5 LITERATURA I BILJEŠKE: a) Ciccarelli (fragmenti Domnusa de Cranchisa ili Hrankovića iz g. 1683. 1625. "20. 1621.5 16. Kao Marinčević od početka iboboviške matice g.. 91—94. 43. V e l a n o v i ć se spominje u župskim knjigama od početka (g. i među pučanima bračke galije (»galeotti di Scrip«) g. Oko g. M a t i j č e v i ć se spominje u maticama od god.) . Sumljić.. s napomenom: Lukačić de Drinoval iz Škripa. L u k a č i ć spominje se u prazničkim župskim knjigama oko g. 1634. iz Bosne. Kao Marinčevič-Tusa zabilježeno je prezime od po­ četka bolske matice g. str. do g. g. župskim knjigama zabilježen je V. 3 A.) do oko god. g. K v a r a n t u č i ć se u župskim knjigama spominje od po­ četka (g/ 1628. Ovo se prezime nalazi među pučanima.18 15. 1 Popis kod I. 20. 1681. 1657. koji su primali sol g. 1631. 101—102).. 6 Croatia sacra. Mativčević od g.) do oko g. M r a t i n č d i ć se spominje u župskim knjigama-od početka (g. do . 1642'. Š u m n i ć spominje se u matici od početka (g.5 U.. 18... 1797. 21. 74—75. 1405.). 1682.). 1625. 1676. oko g. V i d o š e v i ć se u župskim knjigama spominje od početka (g.4. 1625. 1574. 36. »Braciae insulae descriptio«. koji su primali sol u Škripu g.. str. Sblpčinić alias Mativčević g. brački grad škrip porušili su Goti 537—548..) do oko g. str. 1693. 1791. do oko g.) do oko' g. 1709. str. 13. 1655. nestaje ovog prezimena u škripskim župskim knjigama. Ciccarelli. list 14—16. ibid. 23. ali. Dva se Sumnića nalaze među pučanima bračke galije g. b) Godine 1660. ibid. 17.% Ciccarelli. 1574. 1786. 27. 1685. 1631. iz Škripa g. 1811. 2 A. 1690. iz Škripa g. 1632.. u nerežiškim župskim knjigama do oko g. ibid. do g. n č i ć se spominje u župskim knjigama od g. pjesnik Ivan Ivanisevic poslao je splitskom nadbiskupu Leonađu Condulmeru petnaest komada starog novca iz škripa i pismo (v.12. 1697. 1631. Prezime Marinčević nalazi se u popisu »galeotti di Neresi« od g.đo oko g.. V e 1 a. i među pučanima bračke galije g. pre­ r ma predaji. 1631. 1604. ibid. str. Sumić. Sumjić. 1811. Ovo se prezime nalazi među pučanima.. 1793.pučiškim župskim knjigama spominje se V. M a r i č e v i ć se spominje (u župskima knjigama od g. str. 19. u post.. a Neretljani 841 g. 5 Mladineo (ibid.4. Prema Ciccarelliju. 1691. Ciccarelli. Ovo prezime kao Maričević alias Sitipinović spominje se od po­ četka g.:rskim. 1692. a. Matieević od g. 49. do oko g. 1625. Babica (ibiđ.

. ibid. ibid. B a b a r o v i ć (nadimak: Iinčir) 6 porodica. str. 12 Popis kod I. Šetelie.1 God. i prema knjizi umrlih od g. i? Ciccarelli. : 1782. "is Ciccarelli.i-bid. SPLITSKA Naselje je nastalo kao pristanište Škripa u uvali.7 Prema matici krštenih od g. str. s napomenom: iz Milne. : 1785. Babica.. Saiđanje porodice 1. . ibid. iz M i l n e .. " pop Liinčir. i* Ciccarelli. ibid.. Spominje se u Splitskoj g. : 1779. ibid. Vulić. 1788. dušobrižnik je bio pop Mate Cerinić za pet kuća malog splitskarskog naselja. 1760.: Iiničir. 2 Spl&fcskarska porodična prezimena prvi put sposmemitia sa prvih 20 gocflima matice krštemih. ibid. 1579. 1758.. 20. Iz škrip'ske jknjigo mrtvih: spltekaj-ska prezimena prvih (napose označenih) 20 godina 1750.. is Ciccarelli. 9 Ciccarelli. list 19.. (Linčir se spominje u Splitskoj S škripu više puta od g. iz koje se izvažao u doba Dioklee&jana brački kamen za 'gradnju njegove spliitske palače. str. * • i° Mladineo. 1768.. 1747. iz Milne ženi se g.: Mišić. :i po drugim podacima. Majić. is Mladineo (ibid. 373. u Škripu 1776. Piroman malgistri iz Hvara. 171-—173.Darpić.. Ba­ barović iz Milne ženi se u Splitskoj g. 162. Domjanović. pop Uinčir iz Splitske zabilježen je u škripskim žup~ 35borni-k za narodni život i običaje 9 129 .: Lineircinić. idrugi B. 1777.. U škripu su zabilježeni g. str. 1628. 340. 8 Ciccarelli.. : 1781.). str. Čepamić. 1757. list 12—14.. str. 255—256. 189. Vulić. 352. 1630. 15&—160. ibid. : 1784. ibid. n Ciccarelli. ibid. : Božičević alias Falarzovtić. str. str. ovi novi sta­ novnici: braća NikoMć i Mihovil Linčirević. : 1780. is Mladineo..

Linčlrnić. s napomenom: iz Splitske^ 9.2 8. 7. B a l d a s a r 1 porodica. U Splitskoj se spominje g. Spomiinje se god.e Brehanović iz. Splitske. 1747. 1775. 1711. U nereziškoj matici spo­ minje se pop Linčirević god. 1784. u škripskoj župskoj crkvi. u supetarskoj kao kum Cirini g. 10. J u r a ' s 1 porodica. liz š k r i p a . Drpići ili Darpići su po porijeklu novo stanovništvo. iz S v i n j i š ć a . 1761. ka­ menar. 1750. Stara škripska i splitskarska porodica. D r p i ć 5 porodica. Kao Cerineo i kao Cerinić spominju se od početka u škripskim župskim knjigama. Pri pokršten ju g. B e r k i č 1 porodica. Salamunović alias1 Fabjanović. B a 1 i ć 1 porodica. 1931. i 1770. U škripskoj matici spominje se g. 1784. 1579. U popisu od god. iz S l i v n a (Šempolaj).skim knjigama g. B a š k o v i ć 4 porodice. u Splitskoj je pop Mate Cerinić. Čeparnić alias Petričin. g. iz V e l o g B r d a kod Makarske. 3. g. D u j m o v i ć 1 porodica. 1794. 1776. God.). 1824. 1786. Linčir. a drugi Drpić iz Pučišća ženi se u Splitskoj g. koji se spominje u Škripu i Splitskoj oko g. oženio se u Splitskoj g. iz S p l i t a (Lučac). od roda Salamunovića. 4. 1894. C e r i n i 1 porodica. 1802. Slovenac. D u n d i ć 1 porodica. 1747. . 1781. . 6. oženio se oi Splitskoj god. Abas« Cerineo i nobil. 12. Porijeklom iz gornjega Brača.. Č e p r n i ć 2 porodice. iz L o ž f i š ć a . U knjizi mrtvih zabilježen je g. 1899. C e r i n e o 2 porodice. Berhanović dicto Betet. iz G r a b o v c a . god. se Čeprnić god.. 1781. Prema tradiciji porijeklom iz Engleske kao Voselei. Brahanović alias Striraiba. oženio se u Splitskoj god*. fiol del qn. U bračko plemićko vijeće primljen je Mićel Cerinić. 1757. 1570. iz M u r v i c e . Cerini. prema po­ pisu od g. 13. škripskoga novog stanovništva: Linčirević. kumovali »nobil. 1810. oženio se u Splitskoj g. 1784. Oženio se kćerkom magistra Piromana iz Hvara. 1784. u škripskoj matici zabilježen j. iz filkripa.3 Na kaštelu Cerineo u škripu uklesan je natpis s prezimenom Cerinić g.4 11. Antičević. Jedan se D. F a b j a n o v i ć 3 porodice. 1489. 14. 1881. U škripskoj župskoj crkvi oženio. oženio se u Splitskoj g. Ž i d o v pokršten g. B r h a n o v i ć 2 porodice. 2. 5. a g. Zuan« god. 1821. oženilo Šatelićevom u Splitskoj g.

1788. 1786. a poslije g. 1744.: Ser Joanne Ser Petri Missetich kao sudac. među pučanimia »galeotti di Scrip«. R a d e t i ć 1 porodica. Misetić-Filipović. 24. 18. Š i r k o v i ć 2 porodice.. 17. g. s napomenom iz Splitske zabilježen je 131 . čini se.791. 1783. nobll. 23. 1778. Pučiški ištambuci također so porijeklom iz S e l a c a ... 1635.15. Jedan je Mišetić zapisan god. s napomenom: iz Splitske. Slovenac. V u 1 i ć 2 porodice. 1787. 1879. M e t l i č i ć 6 porodica. K o r a l j 2 porodice. vjenčan g. U škripskim župskim knjigama spominje se M. u đolskima često od g.). g. kame­ nar. 1415. 16. 1804. M i š e t i ć 6 porodica. a neki iz Pučišća. iz S l i v n a (Šempolaj). •21. iz Š k r i p a . god. 1808. knjigama dolazi ovo prezime gotovo od početka matice kao Seteljić (g. čudić alias Metličić. krajem XVIII. bez oznake porijekla. M. v. oko g. da su neki iz Selaca. 1. 1770. 1625. iz • š k r i p a. U Splitskoj se spominju g. i 1772. 1802.—1420. 1768. 1914. nobil.. Š e t e 1 i ć 4 porodice. 1648. 1707^. S t i p a n o v i ć 1 porodica. 1698. 1790. u sutivanskima M. vjenčan mistro Rađetfć g. 19. U Reformacijama (L : b. 1645. I. Filipovićevu. u postirskima g. starinom iz P o l j ic a. alias Čardić. Maić u Škripu: god. 20. a u Splitskoj g. iz Š i b e n i k a .. 1654. cap. FilipovićMišetić.. 1784. Šetelić. U škripskim župskim . u prazničkima g. 1798 i 1802. u Splitskoj. i dalje... 22. g. liiz š k r i p a . pop Mišetić. 1691.. a sadanje prezime dobili po na­ dimku Metlica). 1784. Mišetić ženi mobil. u bol­ skima g. 1794. kao Maić u dolskim žup­ skim knjigama g. U Sutivanu se spominje kum Metličić god. 1811.. U škripskim župskim knjigama spominje se Vulić od god. (Prije se nazivali Pavlić. 19) spominje se od g.. u Škripu se spominje od početka matice (g.). Filipović alias Maić seu Mišetić.. u Nerežišćizna je natpop Ivan Metličić. 1734. 1805. Maić alias Mišetić g. zabilježeno je ovo prezime u maticama u Škripu i Splitskoi kao: Mišet'ć sive Maić g. i 1794. 1791. 1716. U povaljskim župskim knji­ gama g. Doselili se iz Kaštel-Novoga kod Trogira. iz š k r i p a . Co: Filipović-Mišetić. Porijeklom iz Poljica. oženio se u Splitskoj g. 1848. uvijek s napo" imenom: iz Splitske. 1771. Š t a m b u k 3 porodice. Stari brački Mišetiići i novi poljički očito misu isti. »iz Splitske« od g.. Mišetić se prvi put spominje s napomenom »iz Splitske« g. s na­ pomenom. g.. g. 1663. Setević. a u škripskima g. M a r t i ć 1 porodica. g. g. 1762. g. 1774. 1630.

92. 1736. str. J u r j e v i ć (ili Juoračević) zabilježen je u sutivanskoj matici g. u prazničkima g.. Dalmacija u izdanju sekcije inž. 162. 1777. pop Damjanovi'ć. 1735. U "Splitskoj se spominje g. U Splitskoj se spominje g. 1772. 2. 1820. gdje ima splitiskarskih Vulića (Bulića). U bolskim župskim knjigama zabilježen je Vulić g. str. 20. iste godine u škripskoj kao Pulišelić alias Dujmović iz Splitske. ibid. Zagreb. 1860.. u pastirskima g. Doselili se iz Škripa. D o g a n č i ć oko g. u nerežiškima g. 90. Bulić: »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguarđanti il Palazzo di Diokleziano«. 1673.. 5. LITERATURA I BILJEŠKE: Bulić—Kararaan: »Palača cara Dioklecijana u Splitu«. 6 Podatke sam crpao uglavnom iz drugih bračkih župskih knjiga. Babica. u milnarskima g. u dolskoj matidii.. 1 132 . u sutivanskim knji. God. Communitatis Brachiae... u škripskima od g.. 1776. — Dioklecijanovi siu kamenolomi u predjelima Stražišča. br.. 1822. 1768. Prema dračevičkoj tradiciji. s napomenom: iz P u č i š ć a . 1799. u dolskim žup­ skim knjigama g. str. D r a-g i č e v i ć oko g. 1785.gamia g. 1789. str. —• F. 1690. s na­ pomenom : iz S p l i t s k e . u Škripu je iob župnik Pavao Bošičić. bili bi porijeklom iz Z a k u č c ia. 1752. 72. 3. 1841. Utini. i arhitekta. uvijek s napomenom: iz Splitske... ibid. 1780. svaki put s napomenom: iz Splitske (ponekada.vlčić alias Vulić. 4 Popis kod I. kao Sox . Vučić alias Pulišelić. Split.. i 1861. 165. u dolskima često od g. P u l i š e l i ć zabilježen g. Izumrle porodice6 1. 1813. dolazi kao Wtoch. 1809. U Rasohaima je u hridi uklesan relijef poluboga Hetralkla. v. kao Falargović-Božičević g. 1—2. 1933. 3 Ciccarelli.. 5 Statuta municipalia ac reformationes magnif. izd. 2 Croatia sacra. kao Domjanović). 1824. 1679. g. M i h o v i l o v i ć zabilježen je u dolskoj matici g.prvi put g.. 9 za Pučišća). 1776. 18. s napomenosm: iz S p l i t s k e . 1770. str. D a m j a n o v i ć u supetarskoj matici g. i u postirskoj g. a g. s napomenom: iz T u č e p a. 6.. Božičević alias Falarzović. u počast Heraklu od nadzornika Valeriusa. 1900. a u Plati je žrtvenik iz III. B o ž i c e v i c sui škripskim župskim knjigama apomiimje se god. 1755. (i bilješka br. 1712. Falardović.. 1757. Matice Hr­ vatske. str. 7. ibid. a kao Dujmović g.. svaki put s napomenom: iz Splitske... Bullettino. 1788. Rasohe i Plate. — Ljubo Karaman: »Arheologija osobitim obzirom na solinske ruševine i Dioklecijanovu palatu u Splitu«. 4.

njegov sin Nikola. Radičević. pop Gutunić. Radojfcović iz Pučišća. Pjaca. Jelinić. Arbizario. Balatura. Silšić iz Duća. Porodična preaimeircia ispranieimta prvi' put za prvih 20 goidana župskih knjiga . Dragičević iz Omiša.: Cerimei. 1595.: Jelinei. Jakov Mandalinić. Ivan Sesnjić pok. 1586. Sudijjć. 1625. Petričić iz Rcgoznice. Mate. Hovarčlć iz Radofoilja. Šimun Sišić. ' U Postiriima su . Poput ostalih bračkih naselja. Galeotti idi!/ Dol e Postire 1 Ivan Vladičić. Mate Sikalihović. Arnerić. Arbisani. Svirčić. Mičetie alias Boceokiović. Jurjević. pop Mičelović.: Lazari iz Venecije.: magistri Mantilei. konkuibina Repanović. Mate Ljdbeitić pok. 1588. Podježice. Gospodnetić.) 1584. Ivan Smojčević. 1598. Najstariji je dio kao lučna apsida. Župna crkva građena je u tri maha.: Borić. Kristulović. Matulić. Thomiaseo.tvornice za konzerviranje ribe. Vraniiican. Jeirolim dalli CastelM. Philippis iz Omiša. gastaldo Pro RogO'znica Dukin. Gaspari. pop Philippis.: Benkovie. Čičićevi Dvori.: Kristolović. 1592. Petričić.: Jurišević. Rat. Marko pok. da je nekadanja arkva služila i kao kula. odinosno* utvrda. Dubičević iz Vrbanja. 133 .: Bila Ploča.njegov brat Alvize.: Lasaneo. Nikola Matković.za bračku galiju g. Prodli. De Dominis. klerik Mičelović. Hairambašić iz Omiša. Marka. 1589. Dulibattć iz Vrboske. KUnsić. Ivani­ sevic . magistri Murarij iz Klisa.(1584. Popis (pučana) u veza js regrutacijom . Mičelović »ad) pireceps Vicar&j Brachiae«. na kojoj su se sačuvale puškarnice.—1604. LozM. 1591. Klimsić. Znači. Slovinić. subdjakon Thoimaseo.POSTTRA Lijepo priimiorisko naselje. 1590. Alviza Gospodnetića. Ivan Gospodhetić Markov. Radovan Arbunić. 1593. pop Pavišić iz Omiša. Glavica. Brubrigović. Zastivanje. Dominik Linardović. Marko Krstulovilć. 1596.: Udinesi iz Omiša.: Gardatović iz Poljica. Vrilo i Porat. Frano Bilanić. Zaziubići. Piškera. Mišetić. Stanišić. 1594. i pojedini dijelovi u Poštarima imaju svoje posebne nadive.: Spuđičevil'ć.: Petricius. 1587. 1585. Juraj Galušić. Novaković. Mate Grego. kao na pr.

iz M o n t a g n a n a (padova. nobil. i 1799. iz S p l i t s k e .. B i ž a c a 10 porodica. U župskoj je crkvi grob »generala« America. 1700. 1818.). 1741. . tenente Arnerić s napomenom: • (iz Postira. iz Bola. B e r n a r d i s 2 porodice. te kadgod kao Arnerić. 1586. g. g.. Jurinović iz Duća. 1740. kao Bisazza češće od g. 1675. ucijenjen od Venecije sa 200 dukata Dimitar Arnerić. 1857. g. doselio se kao postolar. 1657. Spominje se u župskim knjigama češće kao kum od g.. A r n e r i ć 1 porodica. porijeklom iz D o l a . 1745. Radi pomaganja Klišana u barbi protiv Turaka bio je 3. B a l i o t t o 1 porodica. 1772. prema tradiciji. Od g. nobil. s napomenom: iz Dola. doselio se kao 'drvodjelac i oženio se g. g. 1699. kao Bazzaca g. 1822. A n t u n o v i ć 5 porodica. i 1711. oženio se g. Serbić. Italija). U dolskoj matici (kum) g. 1784. ArnerićHranoelli. 1818. Spominje se u župskim knjigama g.: 1604. Porijeklom iz P o l j i c a .. s napomenom: iz Kaštel-Lukšiića. Radičić iz Jelse. Krilović. 1773. porijeklom iz Miilne.1599." 3. Porodica ima talijansko državljanstvo. 1765. iz B r a z z a n a kod Gorice. kao Bizzaoe g. 7. Majdenović iz Duća. Sađianje porodice 1. 1807. Murariji (iz Omiša. iz D o l a. 5. B a b a r o v i ć 2 porodice. Spominje se u župskim knjigama ođ <g. početka (g. kao 134 . g.: 1602. 1790. Radostin Jurišević. iz M i r a c a . Arnerić.. veljače 1583. pokopana je u Pastirima picckara A. 1713. B r t i č e v i ć 3 porodice. vjerojatno starinom iz Bobovišća. 1776. dolazi A. i 1809. 1878. (Antonović). 8. 1691. 2. Posljednja ženska Margarita i ostali se iselili u Split i Trogir. do oko g. g„ 1800. U župskim knjigama od.»iz S p l i t a « pod imenom Bizzaza...: 1600. 9. 1747. 2 4.. s napomenom: . s napo­ menom »nastanjena u Škripu«. jednako je zabilježno g. porijeklom iz Škripa. B i o č i n a 7 porodica. 1692. U popisu bračkoga plemstva od g. 1601. porijeklom iz I t a l i j e . Kokrić. (ženska) Antunović vulgo Jurašin. spominje se Arnarić. do g. A n t i č e v i ć 1 porodica. .. Vistević. Dvije porodice Antunovića preselile su se na Bol..: Petanović. 6. 1722. spominje se više puta capitanei Petri Arnirić. i 1762. Vranić. 1723. i 1769. oženio se g. U župskim knjigama ođ g.

1812. porijeklom iz P o 1 j i c a. g. magistri F. B u l j e v i d 2 porodice. 20. nalazi se prezime Glavinić. 1888. 1708. > 18. oko g. 1783. g. 22. iz S p l i t s k e . 1808. 1727. Dolski D. Krajem XIX. B u č i ć 1 porodica. i 1722. g. iz O m i š a. 1702. magistri Biazza g. iz R o v i g a (Mleci)... iz makarskoga G r a c a . 1781. oženjen g. samo Pećarević. C e r i n e o 1 porodica. 19. F r > n c e s c h i 2 porodice. g. dolazi kao Cvitanović alia© Pećarević. 1617. da su se neki Dominisi doselili iz Raba krajem XVI. 1804. 12. Postoji mišljenje. U matici se spominje prvi put kao kum iz Omiša g. God.. D u h o v i ć 2 porodice. G i r o t t o 2 porodice. U župskim knjigama od g. U mat'ci je zabilježen g . 1833. '16. G l a v i n i ć 5 porodica. D u n d i ć 1 porodica.1780. g. g. i 1789. 10. frz S t a r i g r a d a . Cvitanić alias Pećar.. U matici g. g> 1724. 1785. Cvitanić vulgo Pećar. Prezime se spominje u postirskim župskim knjigama od početka (de Dominis g. U župskim knjigama od g. zabilježena je neka Duhačić (!) alias Huore iz Brusja (Hvar). C e p r n i ć (Čeprnić) 5 porodica. bez oznake porijekla. G. prema predajo. nauta Bisazza s napomenom: iz Postira. oženjen g. oženio se g. 1742. 1776.(nadimci: Pećar. Cvitanović dicti Pećarević. magistara Bisazza g. (g.Dola. i dalje ali bez oznake porijekla. iz P u č i š ć a . 1831. vijeka zabilježen je više puta. isto siui što i Gospadnetić. 1873. a U matici od g. i 1810. U popisu bračkoga plemstva od g. 1903. 21. g. 14. iz Nerežišća). Vragadinac) 7 porodica iz P o d a c a. 1594. 1804. 1802. i 1800. 1844. G a l e t o v i ć 1 porodica. 1598. 1742. oženio .2 135 . g. 13. 1721.. v. Cvitanović alias Pećar. Hi početkom XVII. 11. g. i 1709. i 1698.. porijeklom iz D o 1 a. iz Nerežišća).. 1744. . Gospodnetić sive Dominis. g. 17. ka­ snije se u župskim knjigama ponovno spominje g. iz . kao Bizazza g. 1845. U đols'koj matici (kum) g. iz G o r n j e g a H u m e a.Bizzazza g. Glavinić s napomenom »divitate Paguntij«. (U župskim se knjigama govori o vjenčanju dvaju C. optirala za Italiju). oženio se g. v. C v i t a n l i ć . Rašić alias Glavinić."l696. 1741. 15. 1745. nobilis Gla­ vinić alias Rašić. 1657. kao kum). iz Donjega Himca. 1670. 1847. iz R o g o z n i c e (omiške). udaje se jedna D. 1802. oženjen g. i 1764. 1797. . D r a g i č e v i ć 3 porodice. se 'g'. lali i kao Galatović. D o m i n i s (nadimak: Fisković) 4 porodice (od toga 1 p.

1771. 1813. 1747. iz M u c a .. samo Činčević često od g. U dolskoj matici zabilježen (kum) g. Hranoeffi. 1657. G©• s p o d n e t i ć 5 porodica. 1823. 1625. 27. 1754. iz S l i m e n a kod Zadvarja. porijeklom iz D o l a . kao Katunarić sive Činčević g. 1769. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. (porijeklom iz D o 1 a. 1696.3 25. 1750... Niccolo Hra­ noevich. U postirskoj matici od g. U ipostirskoj matici od' g.4 U pova'ljskoj se mastici spominje g. kao Crepich. nobil.. U postirskoj matici od g. H r e p i ć 1 porodica. 1657. ' U popisu bračkoga plemstva g. oko g. 28. i 1816. dolazi kao Hranoelli. 1637. 1657. 1877. 1775. oženio se g. 1699.2 24. u XVIII. se početkom XIX. v.. kao Katunarić sive Činičević. 1766. nobil. H r i a n u e l l i 3 porodice.zatim g. Katunarić »đicti« Čin­ čević s napomenom: iz Postira.1 i u popisu bračkoga plemstva od g. J u r i š i ć 1 porodica. rjeđe Hranulić. prezimena.. Hranuelie i Hranoelli. K a l a š i ć 3 porodice. iz J e s e n i c a . i Hranuelli. 1753. ali se možda FranuMć i Stranulić odnosi na njih. J a n j i š 1 porodica. ženske J. K T a r i ć 3 porodice. i dalje. 1816. porijeklom iz D o l a . Prezime se nalazi i u popisu pučana bračke galije g. 31. L Gaicomo. s napomenom: iz P o s t i r a. 136 .. jer g. iz Nerežišća g. 1689. Zuanne i Zuanne Hranoevich qu. 1852. 1635. kasnije kao Hrainuellus. U matici od početka. i 1773. (U nekim ispravama spoaninjie se Kalajczić iz Poljica i sa Šolte). i 1752. 1732. kao Katunarić diicti Činčevićg. Zorzi Hranoevich qu. zabilježena je jedan put ženska HrepićHranoelli. 1674. 32. ali već g..2 26. 1671. samo Katunarić g. i to kao Hranoević do oko g. a . 1800. U postirskoj maticft od g. 1808. doselio.. g. Prezime Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. Porijeklom iz Imotskoga. prigodom udaje. Hrepić iz Dola g. J e l a v i c 3 porodice. doselio se oko g. jedna ženidba J. nema ovog®. 1650. J e l i n č i ć 26 porodica. nala­ zimo u bračkome plemićkom vijeću: Zorzi qu. a drugi put Hrepiitć-Gospodnetić iz Dola.. plemićka porodica.. vijeka. iz N e r e ž i š ć a . 1670. plemićka porodica. 29. i 1782.23. i 1797. K a i t u n a i r i ć 1 porodica. 30.. iz Nerežišća zabilje­ žene su u Postirima g. 1763.

. v.. 1618.). God. parok L. 162'4. Prvi kaštil u Postirima sagradio je Lazanić. »curatus« IM Dolu. »casali Blatta Dioces. U popisu bračkoga plemstva 2 nalazi se prezime: Lasanei alias Lasanić (g. U sutivainskoj je mati cl j zabilježen (kum) g. Curzola«. U postirskim župskim 'knjigama spominje se od g. L a s a n e o 3 porodice. iz P u č i š ć a .. g. iklerik L. doseljenik je postolar. M a r i n k o v i ć 1 porodica. K r a l j e v i ć 1 porodica. novoga stanovništva. g. 34. iz C h i o g g i e (Ita. God.) »ouratus« L. 1598. 1826. Pori­ jeklom od t. iz B o l a .Bailo.) i Lasaneo Alvivae (g. lija). . 43. 35. L o l i ć 2 porodice. Brachiae« spominju se Jerolim Lasaneo 5 (g. 1744. oženio se g. 1809. M a r 6 v i c (nadimak: Mulendb) 2 porodice. g. 1639. K u š ć i č 2 porodice. 42. oženio se o. j . 1587. 1780.33.. 1924. 1715. koji je pokopan. još je na životu udovica rođ. s napomenom: iz B l a t a na Korčuli. 1657. g.. Kao »defensor com.. oženjen g.) nekoliko puta »abtoas« (i ka­ nonik) Valerius Lasaneo'. M a r a s o v i ć. 39. 38. nauta L. udala se jedna ženska Mairasović u Postirima^ iz poljičkog D o l c a . djelovao' je kipar Lasaneo1 Nikola. Lasaneo alias Fioirić. 41.2 U prazničkoj matici g. Imali isu/ pastirski stan kod uvale Konopijikove. zv. s napo­ menom: iz Postira^ 137 . U prazničkoj je matici zabilježen g. U postirskoj matici od g.. 1909. K o l o m b a (t. pop L. (kao kum) Kuščić s napomenom: iz Postira. i 1820. 1 porodica. Colomba) 1 porodioa. jednako i g. g. Doselio se Pavao oko g. Lisaineus i Lasaneo. bilježen kao Lasaneus. iz C e r e a 1 a (Siei. patrone L. 1715.. g. 1629. (kum) ^M. 1637. s napo­ menom: iz IPražnica. L u k š i ć 1 porodica. 37. < Od početka matice (g. 1786. kao Cuschieh o Michacich. Porijeklom iz Z a g o r j a . 1629. 1796. j . iz O k r u g a kod Trogira (Čiovo). 1820. Lasanei. 1878. 1887. 1643. 1725. s napo­ menom: iz Nerežišća. g. g. 40. 1743. 36. Biočina. Doselio se Toma iz M i r a c a i vjenčao se g. 1789. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g.). 1657. zabilježen je kao Kuščić alias ..lija-Italija). 1884. Costanzo) 1 porodica. g.. 1756. K o š t a n c o (t. 1766. n o v i ć 3 porodice.K l i c i .'(1658..) 6 U XVI. do smrti (g. docim g. u Rimu. 1759. nauta Lazaneo alias Makarunić. s napomenioim: iz Postira.

Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 138 . Jedan P. M a r t i n i ć (nadimak: Fortunić) 3 porodice. g. 1682. Perkačić dicti Bandić g. g. 1696.. iz K a t u n a . pop ekonom Peruzović. M. M a r k o v i c * 5 porodica. 1740. U župskim knjigama od g. 1761. N e j a s m i ć 1 porodica. 1746. v. iz V r b a n j a . Halaburić mora da je bila zasebna porodica. 1849. r u š i ć (nadimak: Savojardo) 2 porodice. doselilo se oko g. od g.2 U župskim knj'garna od početka (g. 48. do g. s napomenom: iz P r a ž n i i e a . samo Perkačić više puta u drugoj polovici XVII. omiške Rogoznice. kum) Halaburić.. U postirskoj matici kao Čulinović g. doselio se oko g. M i k a č i ć 1 porodica. M i h a i ć 1 porodica. g. oko g. porijeklom iz . g. 52. 1774. s napomenom: iz K o r u n c a kod Trogira. 1819. 1813. 1739. često Matulić alias (ili dicti) Perkačić. 1775. M a t u l i ć (nadimci: pPapić. 1846. (vjenčanje). iz Pražniea (ženiidba). M a . 1774. g. 1783. s istom napomenom g. 45. Gluho. iz Nerežišća (ženidba). iz M i I n e . U dolskoj matici g. 1776. P e r u z o v i ć 1 porodica. g. (vjenčanje). 184S. 1586:). Marković vulgo Skargulo. 174. ali porijeklom iz Bola. više puta kao Nikolić sive Halaburić li Halaburić sive Nikolić.3 i 1749. 1670. 47. od g. Matulić dicti Pope. i dalje do oko g. s napomenom: iz Rogoznice. Musa) 12 porodica. Marković dicti Čulinović. Martinić alias Parj'ević iz Pučišća (ženidba). 1775. 1815. i to.44. 1889. 1764. u početku kao kapelan.. a kasnije nekoliko puta kao pop. 1615. i 1754. iz J e 1 s e. iz Rosne. cd g. 1759. (vjenčanje). doselio se oko g. P a v i č i ć 1 porodica. i 1775. Kao kovač doselio se oko g. 1656. 1795. 1720. u župskim knji­ gama bilježena je od g. i 1817. 51. Nacari) 1 porodica. više puta Matulić dicti (ili vulgo) Bandić. g. j . N a k a r i (t. doselio) se oko g1.. iz C h i o g g i a (Italija). Porijeklom iz D o l a . 49. Porijeklom od »novoga« stanovništva. nekoliko puta Matulić dictus Alaburić (ili Halaburić). Marković sive Čulinović iz Pražniea. 50. od g. samo Nikolić od g. 53. s napomenom: iz Postira. 1831. g. iz P u č i š ć a oko g. 1681.. 1750. g. U župskim knj'gama zabilježeni su: M. (kao. iz Milne ženio se u Portirima g. samo Bandić g. 1657.. Matulić vulgo Popić. 1772. g.. 1769.. 46. prema tradidiji. iz P u č i š ć a . U Pučišćima su 3 obitelji Hala&urić.

(vjenčanje). Santić dicti Maričić.54. 1670. 58. 1789. g. 1912. Petricei. P r o d a n 1 porodica.. i 1676. Slovinić Nikola imjesni je sudac.n i e a . 1642'. 57. 1741.. U župskim knjigama od početka (g. Santić vu%6 Maričić.4 .2 Cods:ne 1637. -61. (vjenčanje) s napo­ menom.porodicom' Slovinić. • _ ' U župskim knjigama od g.. R e s t o v i ć 2 porodice. 1859. g. 1716. doselio se oko g.Sala­ munović g. g. 1659.i n a c 2 porodice. 64. 1718. g. P e t r i ć 1 porodica. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Toma Ravlić) od g. Vjerojatno u vezi sa Petricio. 1699. 1691. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. od g. Raulijć i Ra60.' g. U župskim knjigama spomi'nje se od g. 139 . g.) od g. Zagreb". • i U župskim knjigama g. P o p o v i ć »1 porodica. s napomenom: iz B r e l a . 1645. s napomenom: iz omiške R og o z n i c e . fe D i c m a . Petricci. S u i ć 3 porodice. g. doselio se iz D o l a oko g. (vjenčanje). g. U župskim knjigama od g. U positirskim župskim knjigama od g. 1819. 1909. 59. 1750. X. magistri Jerković sive . doselio se oko g. braća Santić i »pupili« pok. 1595. patroni Petričić. Salamunović detto Jerković. iz J e s e . 1736. magistri Salamunović. 1820. 1766. Jurja Santić. do 1733. (smrt) s napomenom: iz Z a ­ g v o z d a . 1782. (vjenčanje). naute Petričić. (vjenčanje). 1734. 63. 1747. S l o v i n i ć 2 porodice. g. 1774. iz Ž e ž e v i c e . 1745. 1584. Raviljić. 1840. zabilježeni su Stefan. 55. doselio se oko g. 56. Vol. 1742. i 1775. magistri Salamunović sive Jerković. g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva. 7 možda u ispravi (Codex Dipl. 1894.—1779. ali g. S v a . oko g.). 1747. g. RavKjć.4 U župskim kniigama od g. nobilis Slovhfć. i 1770. g. 65. »maute« Slovinić. g. 62. g. R a v 1 i ć 1 porodica. j P e t k o v i ć 1 porodica. samo Jerković od g. 1677. (vjenčanje). g. Santić alias Maričić. iz Z a g v o z d a . iz K o t o r a . U popisu novoga stanovništva od g. 1825. pop Petričić. s napomenom: iz J e s e n i c a . u Dolu Vitko • iSlovinje ima veze s . 1781. P e t r i č i ć 2 porodice. 1337. doselk> se oko g. 1657. s napomenom: iz D o l a .. Jerković sive Salamunović. 1666. S a n t i ć 21 porodica. i dalje kao Ravljić..

g. kao Bilinić sive Tomašević iz J e s e n i c a . 1587. U župskim knjigama od g. 1600. 67. Thomssich. Skarpaca iz Selaca. 69. g. 1773. 1637. g. 1819. 1693. 71. (kao kum). V e i ć 1 porodica. 1613. 1828. pop Vragmlizan. 72. 1663. 1657. (vjenčanje).. 1912. g. doselio se iz S e l a c a oko g. i š l k a r i ć (nadimak: Čičić) 13 porodica. Vulahovie. g. subdiaconus Thomaseus. 1665. Vuragniza. Tadea Čičić. (kum) Vraignizanus s napo­ menom: iz Postira. 1814. Škarpa vulgo Lače. . Sanibrić iz Žeževice.). 1877. vjenčao se g. v. ili 1788. iz Splita. 1810. u postirskim župskim knjigama od g. g. 1648. g. Tommasei. Škarić đictus Čičić. 1589. i 1685. g. Bililnčić. i 1733. g. g. U matici g.2 T o m a š e v i ć 3. 1747. 1584. capitanei Matthei Tomaseo. 1771. više puta Vuragnizan. g. 68. a g.4 U supetarskoj matici Cičić alias Škarica g. iz S 1 i m e n a kod Zaiđvarja. župnik Vragnizaai u Gornjem Humou. g. U postirskim župskim knjigama od početka. vjenčao se g. g. Vlahović iz Senja. g. 1727. 75. 1632. V a l i ć 1 porodica. g. 1584. u prazničkoj matici Cičić s napomenom: iz Postira. financ u penziji<> oženjen u Postirima.. U popisu novoga stanovništva cd g. U škripskoj matici (kum) g. 1799. g. 1737. 73. 1684. nobil. matici spominje se g. g. U dolskoj matici g.) kao Vranjicanin . T. Vranizanus. 70. Optirali za Italiju. 1815. U t r o b i č i ć 1 porod : ca. u XVIII. 1820. 1635. V l a h o v i ć (nadimak jednih Kranjac) 14 porodica." U župskim knjigama od početka (g. vienoao se g. koja je iz Podgore. nobil. !lz M u c a . T a f s r a 1 porodica. T b m m a s e o 2 porodice. Š k a r p a 1 porodica. (g. 1690. 1817. 1724. g. U 'župskim knjigama g. g. 1635. Vragnizano.-1732. 1816. g. Vlahović iz S t a r li g r a d a. porodice. pop Tomaseus. 1769. smrt skradinskog biskupa Nikole Tomaseo. 1814. g. g. U dolskoj. Santric s napomenom: iz Postira. 1811. diakoii Duća kapelan Thomasea. Vlah iz biskupije šibenske.mu Koimijić. V r a n j i c a n 1 porodica. 74. a tako često i kasnije. 1825. iz L o v r a n a . Vragniza. Brački Vraniican-Dobrenovići bili su iz Bosne.66. U popisu bračkoga pelmstva od g. iz O m i š a . 1778. knjigama od g. i 1639.. Tomaseo i Thomasei. 1819. U župskim. U ipuičiškoj matici zabilježen je jedan Čičić g. 1816. kurat u Dolu Tomaseo. Porijeklom iz D o l a . Vragnizani. i žena.

s napomenom (g. B e r n a r \d i spominje se u župskim knjigama između -g. iz Z a g v o z d a . iz Š l i b e n i k a (»suburbio«). B e č e k o v i ć se spomLinje kroz cijeli XVTI. do oko g. 3. v. v. 14. 2. 12. Bakić alias Skorić. 1651. B a t o š oko g. 1731. i zatim dalje do oko g. j . v. g. s napomenom: iz V e n e c i j e . B e n e d i k t i s (t. 1586. A r b i s a n i oid početka matice (g. 5. ikao Skorić. B e l o u matici od g. s napomenom: iz T r o g i r a («suburbio«). A n d r l i j a š e v i ć u župskim knjigama se spominje od g. — Posljednji Bakić s nadimkom Pičum i imeneim. vleario foraneo«.76. g. dakle od Batoevi'ća. g.ni!e se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. g. v. (vjenčanje) s napo­ menom: iz D o l a . i XIX. Prez. 1682. Benedictis) u matici u prvoj polovici XVII.. B i l i č l i i ć spominje se u župskim knjigama u prvoj polovini XVTU. 10. 1657. V u š k o v i ć 1 porodica. (Brachiae)«. kao Benković alias Baloi. s napomenom: iz Dola. (vjenčanje) s napomenom: iz Š i b en i k a (»snibuirfoio«). 1795. v. B a k i ć u župskim knjigama od g. Josip imao trii sina. samo1 Skorić često 'kroz XV111. tako isto g. U župskim knjigama od g.): »ab Imperio Mtaseovie Civitate S. 1774. God. 1804. 1734.. g.4 77. 141 . i po­ četkom XIX. koji se inače potpisuje Paulo Biliceo »ouirato di Scrip-. 8 13. B e n k o v i ć spominje se u početku matice (g. 1699. 1747. vijeka. 1737. Bakić g. Mičetić alias Bečeoković. ali g. 11. spominje se Benković Matthaeus »defensor com. i 1764.) i počtekom XVII. Arbesani. 1584. 6. B e n č i ć u XVTU. . v. vjenčao se g. 4. 1735. kao Skore više puta od g. 7. B e l a m a r i ć početkom XIX. doinedavno s napomenom: iz Š k r i p a .) do oko g. te je umro poslije djece. Helene«. v. Battaglia) spominje se krajem XVIII. B a t a l j a (t. 1810. kao de Benedictis. znači iz D o l a . 1637. v. Dakle. Prezime se nalazi u popliisu novoga stanovništva od g. s napomenom: iz R o g o z n i c e .. s napomenom: iz P o 1 j i c a. 8. samo Bakić u XIX. 1689. v. 1662. Porijeklom ođ roda Kačića. j . v. spominje Be i u početku XDC.. Porijeklom iz Podgore. (matica krštenih) s napiomenom: iz K r a j i n e . 1730. 1598. 1757. Izumrle iM iseljeae porodice 1. vjerojatno sa R a b a . 1728. do oko g. 1642'. 9. s napomenom: iz Dola. zabilježen je kao Biličić kurat iz Škripa. 1737. 1880. g. 1729. A If i r e v i c u župskim knjigama g. YZ S u m a r t i n a. 1764. Ž n i j e v i c 1 porodica. 1567. Arbensis.

Mattio Grego. 1757. 1798. C e s a r i oko g. B u v i n i ć spominje se u drugoj poloviiiii XVIII. s napomenom: iz S t a r i g r a d a . 18. a tako i u prvoj polovini XIX.4 21. i 1657.U boboviškoj matici spominje se g. 1766.. Iselili u Split pred godinu dana. Biličić s napomenom »iz Po&tira« kao kum. 1806. s napomenom: iz Supetra).. 1810. s napo­ menom : iz V e n e c i j e / 26.. kao Grecus. Gornje se prezime nalazi u ipopiisiui supetarskoga novog stanov­ ništva od g. D i m a r k i (t. 1655. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1745. 1653. Prez . Dimarchi) spominje se oko g. D a m o v i ć spominje se u župskim knjjgama oko g. 1824. 23. Eufemije 1472. vijeka. 1690. 1738. Pustinjak na otoku sv. 1738. C a r e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. B o n a č i ć doselio se iz M i I n e kao brodograditelj (kalaft) i oženio se u Postirima g. 27. v. v. s napo­ menom: izs z a d a r s k e b i s k u p i j e . Među pučanima za bračku galiju g.2 Pred 60 godina otprilike crkvena klupa s limenom Dobrogostić prodana na dražbi. liječnik. 1776. 1770. 22. 17. 1715. G a l i n o v i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XIX. 1606. 1625. 1757.. Bresciani) od oko g. prigodom (smrti !) s napomenom: iz Z a g v o z d a . s napomenom: iz Š k r i p a . 24. C v i t i ć spominje se u župskim knjigama oko g. 1802. me se spominje do oko g. 1625.. B i o n d i n i krajem XVIII. g. dalje do prve polovine XDC. g. 15. 1778. kao Sćapanović sive Biskupović s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. j . v. 25. D o b r o ' g ' o s t i ć spominje se često u župskim knjigama od g. s napomenom: »civitatem Dentarium«. Dobrogostić-Petricio (ženska). (oko g. kao Greci. 16. 20. Petricio alias Dobrogostić iz Postira. 142 . Vierojatno porijeklom iz Šibeniika. 28. g. v.).—1775. D u j m o v i ć u župskim knjigama oko g. 1747. • B r e š i a n i (t. do oko g.. donedavno. Bovinić. ? 19.. g. s napomenom: iz Š k r i p a . do oko g. kao doktor (liječnik). pop D. 1788. 1814. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1727. C a l j e v i ć u župskim knjigama-od g. porijeklom iz Grčke (Kandije). 1702. a g. G r e g o u župskim knjigama u XVII. g. u nerežiškoj matici je zabilježen god. v. g. 1728. bio je Bračanki Ivaniš Dobrogostić. i kroz XVII. B i s k u p o v i ć oko g. 1657. 1632. j . i 1761. (g. 29. v. Vjerojatno iz Gornjega Humca.. g.

bračkim plemićima spominju se g. 1670.30. kao pop Gutunić i zatim u župskim knjigama kroz XVII.10 Prezime se spominje u popisu dolskih pašnjaka g. Ivan Ivanisevic (1608. 1620. I v a n i s e v i c se spominje gotovo od početka postirske matice (g. s napo­ menom: iz P r i m o r j a . 1688. 1584>). Gelinei. K a č i ć u župskim knjigama se spominje od g. vijek (oko*g. g. g. Gioanitio. 1581. 1587. do oko g. J e 1 u š i ć spominje se u župskim knjigama od g. 1743. do 1665. 1647. Niccolo alias Gelinich.. dolazi prezime ispisano kao Jelinić. 1657. qu. u loanitius i otada pored Ivanisevic dolaze i druge inačice: Juanitij. 1614. J e l i n i ć spominje se od početka matice (g. do o'ko g. pored gornjeg prezimena dolazili Gelinei. 38. v. Zorzi suo fratello i Francesco figlio qu. Ivanicij i Gioanitius. kao Kadijić zabiljtelježen g. za bračku galiju g. 1590. U pučiškilm knjigama crkvene župe dolazi I. Gelineo Zorzi »defensor«.) do u XVIII. rad'o je kao (nadglednik limara kcd tvor­ nice sardina »Wiarhanek Wien«. a g. 1625. J a k š i ć nedavno czumarla porodica. 31. Godine 1734. Zan Francesco Gelineo. g.. Jerolim Ivanisevic. v. 1591. dolazi u crkvenim knjigama kao Juretić sive Franjlna. 1617. Ivanitius. a g. 1630. a spominje se u postirskim župskim knjigama od druge polovice XVII. a tako isto i g. 32. 1914. zabilježen je s napomenom: iz Zagvozda. J o p doseWo se 'kao kalaisar iz F a z a n a . ali is napomenom: iz Rogo>znice. s napo­ menom: iz M o r i a k i j e (t. Poznati pjesnik... 1792.. 1763. v. nedavno iseljeni u Split. vjenčao' se u Positirima Dinko g.2 Vjero­ jatno iz P o l j i c . 143 . i prvu polovinu XVIII. Ivanitij.). vjenčao seu Postirima g. 1610.. 1895. G u i u u i ć spominje se u početku matice g. f inane. 1632. spominje • se Ivanisevic iz Gornjega Humca. Među neoriginalnim. U prazničkim župskim knjigama g. 1743. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Gelineus i Gielineus. Hielinich. Zorzi Gelineo. 1657. 37. 1657. iz Zagorja). 1702. Jelineo.1 ' • • 35. J u r e t i ć spominje se u župskim knjigama od g. i 1649. J o v a n o v i ć porijeklom iz B o k e K o t © r s k e (Muo). j . iz D o n j e g a H u m c a . vikar i povaljski opat dr..) izmijenio je prezime oko g. i 1649. kraja XVIII. a . 1593. * 33. ista je napomena upotrebi jena i g. 11 34. ali već g. Vjerojatno isto što i Galušić (pirema Gellussich: Gallussich) u popisu pučana u vezi s regrutacijom. i dalje dolazi bao Gielineo. 1601. • •. inače od početka XVII. 1649. U Škripu se spominje g. loannicei. s napomenom: iz D o l a . -' kanonik-župnik. s napomenom: iz Postira. Joanitius. U postirskoj knjizi mrtvih g. 1701. 36. v. v. 1587. 1695. do .. i 1633.9 God.

1801. K o r t i (t. 1766. g. vjenčalo se g. umro u San Franeisku. j . 11 47. kao magistri Ke­ vešić dio oko g. 1574.) do oko g. spominje se parok Kavešić. K o m i (t. 1719. koji su priimali sol g. 1734. s napomenom: iz C r e s a do oko g. u prvoj polovici XVII.) do oko g. 1770. (oko god. Jedan ogranak živio u Dolui. K1 i n s i ć (Klinčić i Klimsić) u župskim knjigama od početka (g. 1732. do oko g. 1721.'župsikim se knjigama spominje od g. 1734. v. Karsitulović i Krstoević.» T r o g i r a do početka XIX. 1778. 1657. s napomenom: iz Š k r i p a . s napomenom: iz T r o g i r a . K e v e š i ć b župskim knjigama od g. Mikuliić alias Kalilić. 43. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g.. do oko g. 46. U popisu pučana. 45. vjenčan g. v. K u z m a n i ć u matici zabilježen od g. g. Corti) doselio se Zakarija kao krojač sa C r e ­ s a .2 50. 1708. Kastelanić.).1 52. U sutovanskoj. kao: Coviglianeo. (Postira—Dol— Škrip). K a l i l i ć li župskim knjigama od g. 1625. matici zabilježen je g. g. Charstolovich. K r s t u l o v i ć od početka matice (g. 42. kasnije do oko g. K o s i č e v i ć u župskim: knjigama. g. 44. K e k e z iz K a t u n a . s napomenom: i z . K o v l j a n i ć u župsikim knjigama od g.) 48. s napomenom: iz Pražnica. K a l ' a f a t i ć u. v. zime se spominje u popisu vlasnika dolskih pašnjaka. 1789. 1632. K a 1 e b o t a (t. 1775.. 144 . K a t i č i ć u župskim knjigama od g. a tako kroz cijelu prvu polovinu XIX. i 1802. 1659. l2 pre-. 1820. Co'mi) su župskim knjigama od g. Calebotta) spominje se u župskim knjigama od g. s na­ pomenom »iz Starigrada« do prve polovine XIX. 1584. 41. j . 1590. Ćovglaneus i Covglianel Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Coviglianeus.2 Kao Olinsich Christinus plemić spominje se godine 1375. (Postira—Dol) Marko Carstulovich. j . 1820. g.13 U pop'siui pučana na galiji g. Stipe Krželji je nadglednik zapuštenog rudokopa u Škrtipu. Kristilović. Karstul (g. Vjerojatno iz B o b o v i š ć a .39. 53. 1737. 1804. s napomenom: iz P u č i š ć a . Kristulović. U župskim knjigama dolazi kao: Krfetolović. 1723. 1801. K a š t e l a n u župskim knjigama od g. s napoanenom: iz omiške v R o g o z n i c e. 1885. 1889. vjenčan g. 1645. 1875. — Doselio se kao postolar Eustahij. 1657. s napomenom: iz id u b r o v a č k e b i s k u p i j e . 1769. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .. 51. v.1771. 49. K r ž e 1 j iz Z e ž e v i c e .. s napomenom: iz Pastira. 1773.. g. 1768. 40.

(kao k u m ) . na jednome je mjestu u matici Mladinović kasnije ispravljeno u Mladineo. 1674.2 62. Vicka. Jerolim Michieli i njegov sin Vicko. g. M a r t i n o v i ć ut župskim knjigama od g. s napomenom: iz S. U Kaštelima još ima nasljednika. takođe i Mlađhfć od g. 1770..9 Izjedna­ čeni. 1763. 1619. 1632. do oko-g. 1605. neoriginaln'm plemićima na Braču g. 1628. 1799. 1622.) do oko g. 1610. Michaelis.: Nikola Michie­ li pok. 1 _ _ . Michaeli.54.: Ni­ kola Matković. god. 1644. L u k e t a u župskim knjigama od g.. koji je baštinio cijelo imanje Vittuirija. 57. iz P u č i š ć a. 1784. 1740. kao Mičelović do g. pop nobil.. do oko g. 1584. g. i 1766. 1745. C a s s i a n o d i A ci u i I l e a . Michel i Michieli. M. 1593. M i š e t i ć od početka matice (g.. na Braču u Splitskoj za­ bilježena je porodica Mišetić. g. 1729. do 1776. g.. 1781. dr. g. 1715. v.. posljednjom Vit­ turijevom (Katarinom) iz Kaštel-Lukšića. de Mi­ chel. (ženska) Ivellio-Vitturi. prozva se Michieli-Vit­ turi. 1784. g. • Mich'e'i-Vitturi. (ženska) Michieli-Arnerić. Mladinei' aliias Mladinić. 1749. 1737. U popisu pučana za bračku galiju g. g. Ivan Michieli pok. Michieli-Vitturi g.—1634. v. klerik Mi­ čelović. njegov brat Frane. i njihov sin Nikola. 1764. M1 a d i n e o u matici od god. nekoliko puta abbas Mladineus. 1675. 1650. .s bračkim plemstvom god. do oko* igod. Mieheli. j . do 1771. 1783. 1584. M a t k c v i ć u župskim se knjigama spominje od g. L u k i n o v i ć u župskim knjigama od g. kao Mladineo do oko g. 1749.15 U popisu poljičkih plemića od g.) do oko g. Murvazzi) u župskim "knjigama u prvoj polo­ vini XVTII. 1725. Među. 1756. U XV. g. 1706. M i č e l o v i ć (Michielii) od početka matice (g. 1756. tenente colonello co'mite Simon M:chieliVitturiii. 1592. iz Bosne.16 '61. 1641. od g. s napomenom: iz T r o g i r a . U popisu bračkoga plemstva g. s na­ pomenom »iz P u č . takođe Mladinei i Mladineus. 1677. Istog je porijekla Mladinović češće od g. 58.60. 1735. do oko god. g. Pavao Michieli-.. g.. 1634. L u c i d o u župskim knj'gama od g.. spominje se sudac ser loanne Ser Petri Missetich.. >»ad precepš Vicarij Brachiae«. g.—1700. g. a prema tradiciji. ranije iz Stare Kaniže. g. inače: de Michaelis.. 1754. g. Zbornik za narodni život i običaje 10 145 . i š ć a « skoro do XX. Porodiqa se doselila na Brač iz omiške R o g o z n i c e . 1675. v. .. Michieli alias' Mede. 1724. 1625.'s napomenom: iz S p l i t a . 55. 1760. • •59. .14 Jerolim Michieli iz Postira oženio se god.. i 1754. 1657. »vicarius Brachiae«. M u r v a c i (t. 1657. Michael's dictus Bonomerić. Jerka. capitanei comiitis Simone ' Michieli-Vitturi. 56.

64. 68.. D.. g. i to Petricij više puta od g. 1717. Petricij od g. i 1729. capitaneus Thadeus Novaković. 1754 i 1817. 1696. 1740. (vjenčanje) do oko g.. 1746. 1590. j . Petricius g. 1674. 1748. g. naiuta de Rado. Vlahovićevom. s napomenom: iz V e n e c i j e . Petriziqi g. 1657. Spominju se: capitanei Petri Novaković od g. 1599. U popisu neoriginalnih 'bračkih plemića od g. g. N e g r e t i (t. od g. 1747. kao Calcanei. N o v a k c v i ć u župskim knjigama od početka matice g. g. Umro u Supetru-u vrijeme svjetskoga rata. s napomenem: iz Obruč ja (dubrovačke bisku­ pije) . 1585. 1592.. g. Negretti) spominje se u župskim knjigama od god.. s napomenom iz Bola. v. i 1754. & naipomenom: iz Obučja. 1641.. 1640..—1723. R a d i č i ć u župskim knjigama od g.. Novaković s na­ pomenom: iz Po stir a. udaja u Postirima jedne Petiritij iz Sutivana. do 1625. do 1816. na Braču u Postirima se nalazi porodica Novaković-Permić. g. de Rado. 70. 146 . 73. P e t r i c io kao Petricius u župskim knjigama g. 72. 1645. g. t. 1714.63. j . iP e t a n o v i ć u župskim knjigama od god.9 Prezime je vjerojatno nastale od Petrič'ić. U popisu novoga stanovništva od g. 1719. Novaković-Permić. 71. (udaja)." N i s e t e o u župskim knjigama od 'god. 1604. 1799. f a s k V a l i (t. kao Calcaneus. do g. Petnitio češće od g. 1616...16 U prazničkoj1 matici spominje se (kum) g.. 1702. 1632. v. s napomenom »iz J e l s e « do oko god. 1744. SigniferiNovaković. 67. 1624. Petrić alias Rogoizničić. j . kao de Negris i Nigris do god. kasnije g. 1615. zabilježeno je 15 muškaraca Petrizio. najčešće Petricio. P a s q u a li) an župskim knjigama od g. s napome­ nom: iz S u p e t r a .. 1880. 69. 1735. s napomenom: »ad pfesens habitat in hoc Logo« do prve polovine XIX. (Nisetei) do g. do 1642. 1639. 1741. P o t o č n j a k doselio' se kao bačvair iz Senja i vjenčao se g. zabilježen je R. te od g. Petritius od g. Prezime se spominje u župskim knfgatma do oko-god. R a d o kao Derado u župskim knjigama od g. 1747.. s napomenom: iz PGstiera. 1621. 1632. g. R o g o z n i č i ć iu župskim knjigama od g. 1859. R a d a t o v i ć u župskim knjigama od g. od g. 1746. 1758. vjerojatno iz S e 1 a c a. 1751. 1725. 1731. U popisu poljičkih plemića od g. do1 1668. 4 U bolskoj matici g. 65. 1601. Andrija Radičić je if Nersž'šćima. takođe 1733. do prve polovine XIX. 66. g. 1816. 1634.. 1635.

»de Ruperclaria«. S u m e i ć u župskim knjigama od g. (vjenčanje) « napomenom: iz Škripa. 1612. kao Santi Venier do oko g. • S o j a č i ć u župsikiim knjigama češće g.. Brački knez (comes) g.4 Š a r i ć u župskim knjigama od g. 83. i 1763. s napomenom: 'iz D u b r o v n i k a . 1634. S i š i ć u niatici oića g. Prezime se nalazi u popisu »galeotti di Scrip« g.U popisu pučana za bračku galiju g. i to kao Tarja. 1741. 1632. g. v. 74. do oko g. 1689. samo Tarjanović g. 75. S p u i d i č e v i ć u župskim knjigama češće od početka matice (g. Porijeklom iz P o 1 j i c a. s napomenom: iz D u ć a . — Porijeklom iz P o l j i e a . g. 88. vjerojatno plemić. T o r ć e l o (t. v. 78. g. knjigama ocL g. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Jural Sumelić) od god. V i d o š e v i ć u. 1760. RogOizničić s napomenom: iz Postira. 1757. (knjiga mrtvih) s napomenom. i 1729. 1808. knjigama od g.: iz S t o m o r s k e . 84.: Pro di Luka Rogcznica gastaldo. „nakon toga do oko god. g. Liburnije — Istra. (udaja) do oko god. za bračku galiju g. iz Verone. s napomenom: '••% D o l a . 82. 1637. 17 V i d k o v i c krajem XVIII. 1755. g.. g. 1723. 1793. S i r o t k o v i ć u župskim knjigama od g. a n o v i c u župskim. 1696. 1 Vjerojatno iz omiške R o g o z n:ii e e.V i t a i ć porijeklom iz K ^ m i ž e . 1595.. 1813. 79. nalazio se Simon Sišić. župskim knjigama g.titulom »dominus«. S t a n i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XVIII. 87. 1625. spominje se Vidković alias Braskić s napocmenom. 1749. g. bez napomene. 1802. -1747. Sciscbieh/ Sisich. j . g: 1707. 85. . 86.. učite'Tj iz Supetra. Torzello) u župskim knjigama g. spominje se u župskim knjigama do oko g. iselili u XX. Scarf elini) u matici u prvoj polovici XVII. T a r j . j .' Preselili u Supetar i (izumrli. god. 1625. 1678. v. v. g. Sirotković alias B e p o v . 1616. (kum) s napome­ nom: iz Jeseaiica zatim g. (magistri S. 1769. 1625. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). doseljen iz B o l a .. v. zvao se Venier Ivan. 1781. 80. . 1764.nović'Mart-'nčević. _ • • • ' 76. Među pučanima u vezi s regrutacijom.. U pučiškoj matici g.1 S k a r f e 1 i n i (t.: iz.. 1670. 147 . 1804. s. 77. Arnerić-Sumeić.. U Postirima je živio Vinko Vital ć. do oko g.. bilje­ žeći je kao Sciscich. .. 1709. 1744. 1800.) do oko god. 1585. 1727.) s na­ pomenom »iz D o 1-a« do oko g. R u z i č i ć u župskim knjigama kroz prvu polovinu XVII. s napomenom: iz Sutivana. V e n i e r u župskim. 81.' 1761. 1721.

4 Popis kod I. U popisu novih stanovnika od g. 1722. 1676.. ibiđ. Lib. V r l i k a doselio se iz L e ć e v i c e . 1848. i to kao Zuvetei alias Zuvetić. list 17—18. 257. Voineo-Picunović.. 2 Ciccarelli. V o i n e o u župskim knjigama redovito od g.. 1375. ibid. ibid.-. nave­ deni su u Postirima: braća Santić. str. ibid. vjenčao1 se u Postirima g. Voinović. i završuje se u Postirima. str. (ibid.. 148 . Lib. 378—379. ibiđ. Juraj Vušković. 320. 1647.. 6 Ciccarelli. . Gutunić. sa »doniinus« (dakle plemić) do g. . 198. koje su slojevite..: Klinsić.. 1589. str.. Frane Voineo »nodaro publico« službovao je u Postirima od g. 13 Popis -kod I. ibid. 91. nalazi se ovo prezime. 90i6 pavich.. 453 (sep.. str. Utini. str. str.89. 10 Ciccarelli. • *' 9 Ciccarelli. 1747. 321. 1781. braća činčević. dolazi i kao Zuvetei. Babica i t. ibid. V r d o l j a k iiz O s t r o v i c e . str.. 1 DOL Dolina.. .. 45. 7 Ciccarelli. ibid. str.). češće Voineus i Voinei. Toma Ravlić. 255—256.2 . pop Voineo. str.1 Prema pričanju seljaka. maloljetnik pok.—1720. 1769. koja prolazi kroz selo Dol. bračkoga plemstva od g. ibid. g. možda g. koji su napadali primor­ ske naseobine. 3 Ciccarelli. str. 1657. 123). Lasaneo. 5 Ciccarelli. LITERATURA I BILJEŠKE: Mladineo. 1718.. 12 Statuta municipalia ac reformationes Magnif.. 8 Ciccarelli. Cap. 11 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi.. Jurja Santića. ' ' -„ 92. u popisu vlasnika pašnjaka u Dolu' god. ibid. do oko god. Stjepan Santić. 1708. ibid. XLVII. 259—260. 214 i 317. Communitatis Brachie. mjesto je nastalo u vrhu doline i po­ dalje od mora kao 'zbj'ežttšte pred gusarima. III. I. ibiđ. 90. 19. cap. Ref. Z u v e t e o ' se spominje u poistirskim župskim knjigama od g. spominje se Michaelis Xuvetich 12 na Braču. Cotnmunitatis Brachiae. Babica. 15 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. 1860. ibid... 329. 14 Ciccarelli. (knjiga mrtvih).1700. Jelinić. ispunjena je debelim plavinama i plazmama. 357. Hranoević. Tađija Čičić. ibiđ. vjenčan g. Utini. « Ciccarelli. str. Tomašić i Gospodnetić. str. 1656. God. Janković. U popisu. g. Juraj Sumelić. 1565. str... str. d.

4 .: kurat Ivan Toimaseo. 1688. Prezimena K Bola ('ili u jvežt s Bolom). 1694.: Svetinović. Rađovano Mangaze. (Petra. Marino vic. Hranoelli. Jacppo Gospodnetieh. 1679. Glavinović. Lasaneo iz Postira. A r n e r i ć 14 porodica. Skorić. 1689. Vučić i z~ Škripa. Miri 6. 1682. Torničić. Vlasić. Novaković iz Postira.). Nalazi se 149 . Petritij iz«Postira. Vuković.vlaima prije-početka matice od god.: Viitarić. Gutunić. plemić Klimpsić. Sv.. Postira. Toma comes SaTamoni iz Škripa. Micoil" Simonis. Zuveteo. Zuvetei iz Pučišća.: Draxoi Thomaxich. 1683. Georgii 3 Cranchi »Braze iudicum« 2 .: Arnirić iz (Postira. de Mihaelis iz .6 1515.5 . Gospodnetić. Staro je groblje također iznad sela. Matulić. Mixe Dragoslavi. Goić iz PražnU'ca. te Doimi Perisiavii.Iznad sela (prema jugu) nalaze se ostaci dviju starih crkvica.: Tonadeli iz Škripa.: Jelinei iz Postira.: pop Geor. Cušmaneo. 1696.: Ivelić iz Pražnica.. Halafurić iz Postira. ' -' 1345.: Suvić. Antičević. Dobroslavo Rađoi. 1692. Gospodnetić dicti Civile. Nlkolić. Nieolao Milltah. Radino Spence .: ŠćapanoVić. Vida i Sv.: pop de Dominis. 1677. Hrepić. Luce Corser. 1684. Mihovila (Miholjrat).8 Porodična prezimena prvi piiit spomenuta za prvih 20 godina miatiee 1677.: Tomiceo. Ostoja.: Belli filius Radovani. Salamunović. Bakić. u ispra.: Bafeević. Rado­ van sšn Slavošev. Kroz mjesto — za kiša i poslije kiša — teče potočić. 1731. pop Jakov. 1695. J«urai Xlesevich. Vitco Slovigne. 1680.: Calcanei iz Škripa. « > 1693. Saidanje porodice 1.: Vladnić. Hranoelli iz Postira. Oko g. Mladinović. počinje dolaziti naizmjenično Arnerić i Arnirić. Toniaseo iz Postira. Arnirić. kod crkvice Sv.: Sukelić. Vranjican-iz Postira. de Domihis iz Postira. 1681. Spominje se odmah u početku posto­ jeće matice krštenih i kasnije kao Arnirić (g. Nicole Descovich. •'VLastić. Jakšić iz Donjega Humca. 1485. 1685. de Doimimis. Glavinić. 1337. kapelan Bobetić.:' Niseteo iz Bola. 1678. 1678.. 1691.7 1579. Raguseo. Vladigna Miscovich.

10 . a g. i 1725.9 God. d. 1798. de Dominis vulgo Gospodnetić. 1737..... i kasnije se često spoimiinje. Godine 172'3.. matice.). uvijek s na­ pomenom: iz Dola. Arnerić-Pavisiić 4 por. Babak. Dolazi gotovo od početka..z Dola. g. Maruli-na. -Baloević dicti Kosović. Guze. 1642. samo Ančić u nerežiškima g. i t. d. 1725. 2.u pop:su bračkih plemićkih porodica od g. Inače je to stara dolska plemićka porodica. Čante. B a k i ć (nadimci: Šajnana. se u tom popisu nalazi i Benković alias Baloi. 1750. u postirskima često (g. 1680. 1689. 1753. U Pražnicama se spominje kao kum De Dominis g. i t o također s napomenom: iz 150 . de Domimis s napomenom: iz Dola. spominje se Bakić alias Skorić. prvi se put spominje g. i 1774. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. zabilježeno je: Gospodnetić sive Dominis. i dalje redovito i često. 1624.. kao ruobil Baloević g. u postirskima češće od g. B o r o e v i ć 1 porodica iz L e ć e v i c e. spominje se Domliinis sive Semiuto.' a kao Baloević sive Ančić g. svaki. Beat. u nerežiškima g. 4. U popisu bračkoga plemstva od g. 1743. 1733.. 1708. Prda. U škripskim. Prezime Arnerić spominje se u sutivanskini župskim knjigama g. 1657. samo Skorić često-od g.. 1713. 1782. B a l o e v i ć 6 porodica (nadimci: Kralj. 1742. U postirskim žup­ skim knjigama zabilježen je župnik de Dominis g. i t. i 1776. pokatoličeni pravo­ slavac... 8 1579.. g.. D o m i n i s 1 porodica (Saluta). i 1782. g. 3. 1810. 1713.. u prazničkima g. -'Slično je i u Postirima. plemić mis. 1682. g. Kampuir. 1678. 1766. i 1699. 1785. 1780. Tudesko. 1657. a kao takva javlja se i jedna porodica Balojević g. 1767. 1719. .. u postirskoj matici od g. 1802. Baloević je plemićka bračka porodica. ali. Gnjave. dalje.. i redovito dalje. u milnarskima Jančić g. a Skore g. čilo. i u vezi s vjenčanjem g. U matici dolazi od početka .9 Danas postoje: Arnerić-Vlašić 2 por. put s napomenom: iz Dola. spo­ minje se Baloevich dicti. uvijek s napomeno'm: ii. a kao Skorić g. 1712. -Kosović). 1680 do oko g. U Dolu je u matici zabilježen kao kum g. 1790. God.9 God. 1483. u Dolu je kurat de Dominis Dominik.. 1824. Skorio alias Bakić. 1771. a Do­ minis alias Gospodnetić g... Baloi. 1681. g. 1689. iz Nerežišća. župskim knjigama dolazi B. Dolazi pokadšto i kao de Dominis. Skorić sive Bakić. 1657. 1691. 1628. g. Livača. " ' 5. 1628. g. U dolskim župnim knjigama zabilježeni su postirski Americi i lArnirići kao kumovi mnogo puta od g. U škripskim župskim knjigama dolazi Bakić kao kucm.g.. 1771. Ka. 1733.. Bakić »dicti« Skorić. Paja) 3 prodice. Shimon Fratres de Baloi izbornik je opata * u Povljima. Faralo. 1811.. 1738. Trapp i Kontus. 1656. g. God. g.. te se nalazi i u popisu ple­ mića g. po jedna A.

1796. optirali za Ita­ liju (Vidi Gospodnetić pod br. U dolskim župskim knjigama česti su Dominisi! kao kumovi iz Postira od g. 11. 1798. Pan­ dana. 7 ) U prazničkim župskim knjigama zabilježen je Zelanović iz Dola g.. 1725. (ženska) Hrepić-Gospodnetić. 1770. 1772. Pinka. g. 1770.9 U škripskim župskim knjigama đolaiziii g. Po­ stira:) Mairko pok. starih matica i ostalih potrebitih rukopisa u Gornjem Humcu.) jedna je žena Gospo'deetić iz Gornjega Humca (g. 1637. God. uvijek s napomenom: iz Dola. zabilježen je: Gospodnetić dticti Civile g.. iui dolsko jj je 'matici zabilježen Gospodnetić dicti Zelan. 1607. dolskoj matici krštenih dolazi . 1810. s napomenom: iz Dola. u pučiškima g. 1789. 1713. 1625. 1519. zabilježeno je Gospodnetić sive Dominis..). 7 ) 9. ali kako ne­ ma. iz Rogoznice oko g.. 1692.) i kasnije se često ja­ vlja. Evangelista.) Prezime se nalazi u popisu biračkoga plemstva od g. God. Gospodnetić.: Franc'iskovi). U dolskim župskim knjigama dolaze nekoliko: puta žene Gospodnetić (g. u škripskim župskim knjrgama dolari g. 1789. G u t u n i ć (nadimak: Hajdić) 2 porodice. 1799. nobiil. Prema jad­ noj verziji porijeklom iz G o r n j e g a H u. F r a i s 1 porodica. 6. spominju se (Dol. 1679. Nerežiška). a također i u prazničkoj ženidbenoj knjizi (koja se počinje od g.'' God. u postirsk'ima često od g. u prazničkim župskim knjigama često cd g. a g. plemić Jerolim Gospodnetić sui&ac je u Dolu. Gospodnetić alias Dominis. U popisu brač­ koga plemstva g. mlinarskoj ispravi iz god. G o s p o d n e t i ć-Z e l a n o v i ć 6 porodica (od toga 3 por. god. 151 . Piste. 1673. Vijeka kao nasljednici porodice Tomiceo. nalazii se kao svjedok Jakov Gospodnetić iz Dola. Mar­ kov. 1670. kapetan Pavao Gospodnetić. nisam mogao utvrditi.Dola. G o s p o id n e t i ć-M a r t i n o v i ć 1 porodica. Alviza Gospodnetić i Ivan Gospodnetić. U dolskim župskim knjigama. 1699.. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. u bolskma g. G o s p o d n e t i ć 13 porodica (nadimci: Gluho. dalje. 1765.7 8. 1762. 1712. 1628. spominje se de Dominis sive Gospodnetić. 1709. 1799. 1776-.... 1679. 1671.. Salama. i 1710. G r g a t 1 porodica. 7.11 U sutivanskoj matici zabilježen je kao kum g. a u prazničkima g. (Vidi Gospodnetić pod br.) kao: Gutunić i Gutinić (na pr. U dolsko j matici ima ih odmah u početku (g. Postavar. 1678.12 U jednoj. 1604. g. 1685. i 1714.. i g. Među pučanima za bračku galiju g. g. 1657.. 10. m c a. ovo prezime odmah u početku (g.. 1677.) iz Gornjega Humca. 1802: i 1822. Doselili se iz J e s e n i c a krajem XVTII. 1657. 1628..

u Sutivanu se spo'minje g.9 Prema •tradiciji. Taser. 20. Smiho. vijeka. 1708. Druže. 1788".) God. 13. Feđeriko. (Škarabaje. 1714. Koćica. 1778. G u t u n i ć . Marcello-Ostoja. God. Senić-Krkanjerae. 14. D e r u ž o v i ć 2 porodice. a . Kad je umro g. g. Žiže. Kroculinac. 1711. 15.. g.13 H r e p i ć 8 porodica (nadimci: Muse. Hranuelli dicti. 1710. a g. zabilježen je Matij Krepić sudac u Dolu. Postojalo je u Dolu i pre­ zime Marcelle g. uvijek s napomenom: iz Dola. 1719. Hranoelli dicti Zamaria. 1777. 1645. Braganja. 1756. Prezirne Matulić spominje se u dolskoj matici gotovo odmah u početku (g. 1790. kao Ostojić. da je Peruzović iz M i l n e . Repić. 19. Prezime Hranoević nalazi se u popisu vlasnika pašnjaka god. Prkačić.ože­ nio u Dolu god. J e 14ć 1 porodica. . Spominje se odmah u po­ četku dolske matice g. a g. H r a n u e l l i (nadimak: Kekić) 1 porodica. g.. g. Beatović. Na drugom je mjestu u Dolu zabilježeno god. Stipurina. Milnarski Peruzovići došli snu na Brač kao novo stanovništvo poslije god. 18. Prezime se nalazi u pozisui bračkoga plemstva od g. Papiluga. Manović. Hranuelli alias Pavlić. đz Korčule. Hrepić s (napomenom:'iz Dola. 1657. 1828. 152 . Doselio se učitelj. Filižio. Juras se doselio osam­ desetih godina prošlog XIX. M a t u l i ć 20 porodica. u prazničkim župskim knjigama g. 11!) H a r a š i ć 1 porodica.11 U postirskim župskim knjigama dolazi češće od g. 1742. Hranoevie vulgo Beatović. 1657. i kasnije često. God. Laurus Ostoja. 1703. u Bobovišćima kumuje notoilis Ostoja. g. g. Šimunović. Porijeklom iz Ložišća. 1797.9 God. 1862. iz O m i š a . 1702. . g. Dujić. 1678. dr. Ostojić.porodica (Vidi Gutunič pod tor. Beat. O s t o j a 8 p o r o d i c a (nadimci: Pavica. 1725. 1678. Bobe. 16« 17. 1715. 1682. Spo'minje se odmah u početku matice kao Hranoelli. g. Ostoja. zabilježeno je prez : me kao Krepić. Hranoević.C u k r i ć 1 . Cole). a g. iz N e r e ž i š ć a . 1637. 1727. g. Peruzović alias Vilović.12. Oženjen prvi Fortu~ nićevom liz jPučišća g.) i često-kasnije. dicti Beat. Burazinović). pokopan je u 75. porijeklom iz Bosne kao i Gospo'dnetić od Žimrakovića. i 1711. U popisu bračkoga plemstva od g. Prezime je zabilježeno odmah u početku dolske matice g. Pavao Ostoja.Papica. J u ir a s 1 porodica. spomenuto je u dolskoj P matici. (Ostojića ima na Braču u Povljima. 1709. iz N e r e ž i š ć . pak se i kasnije često javlja. Sajo). 1778. notoil. 1779. godini »in area Dni Nicolai De Dominis«. Pavlić. Zoje. Mića. Prema jednoj verziji. porijeklom iz Bosne. 1589. te se. Vilović iz Donjega Humca. 1733.

župskim knjigama zabilježen je g. g. s napomenom iz D o n j e g a H t m c a . Iselili u Postira. i kasnije kao Glavinić više puta u prvoj polovini XVHI. Vijeka. B o s k i ć se spominje više puta u dolskim župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. 3. Terzić zabilježen kao novi sta­ novnik.. 1681. 1760. J a k š i ć se nekoliko puta spominje u župskim knjigama. vijeka. i 1780. 1678. kao Heremita Glavinić. vijeka. U nerežiškim. g. T e r z i a 1 porodica. 1804..napomenom: iz Škripa. i 1681. 2. Philippi Castellan Chersonensis«. s napomenom. 1776. i 1784. " 7. iz poljičkog D o l c a . 1764.. 1727.. vijeka i u početku XIX. 1657. kao bračka plemićka obitelj. Marković. u postirskima 1773.'Izumrl© iM iseljene porodice 1.. — Kao Glavino vić zabilježen je g. vijeka s napomenom: iz H v a r a .9 Prezime Antičević s napomenom »iz Dola« spominje se u škripskim župskim knjigama g. 22.. u mli­ narskima g„ 1798. Marković iz Dola. v. K a s t e 1 a n češće se spominje u dolskim 'župskim knjigama. 1755. u prazničkima g. 5. . 1681. 1776. prigodom smrti s pripomenom »Georgius films qu.) do novijih dana. s napome­ nom iiz (lornjega Humca. sredinom XVIII. 1776. C e p u r n i ć se spominje u župskim knjigama u drugoj polo­ vini XVIII. g..21. . 4. 6. 153 . i to nekoliko puta s napomenoim: iz Škripa. F T a n i Č e V i Ć se češće spomineje u dolskim župskim knjiga­ ma u drugoj polovini XVIII. Porodica je zabilježena u popisu od * :g. kasni­ je više puta s istom napomenom do početka XDC vijeka. s napomenom. »duxerensis«. g. tako i prigodom smrti jednog Jakšića god. iz' M a k a r s k o g a P r i m o r j a oko god. 1781. G a l e t o v i ć se češće spominje u dolskim • župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. U Sumartinu j.e Matij. 8. Ž u l j e v i ć 1 porodica. v. samo jeđamput.: iz P u č i š ć a. * Vjerojatno porijeklom od roda Krstić kao i Krstulpvići iz Bosne. A n t i č e v i ć se spominje od prvih godina dolske matice kršte-nih (1682. U postirskim župskim knjigama zabilježen je g. G l a v i n i ć se spominje prvi put god.. prvi put god. i to g. 1757. 1771. 1772/Marković sive Boskić. s. i to gotovo uvijek s napome­ nem.: iz Dola. a g. 1638. s napo­ menom: iz Dola. U postirskim župskim knjigama zabilježen je Galetović g.

li 1772. 1738. u istoj je ana­ grafi zabilježeno.knjigama u dru­ goj polovini XV111. kao Pečarević seu Cvitanović iz Podaca. v. 19. vijek do oko god. 1772. P o l o v i n e o u dolskim župskim knjigama od g. Martinić alias Ka­ pularić g. Nekoliko puta de M.. 1743. 1684.. U prazničkim župskim knjigama zabilježen je K. v.. g. 17. 13. da se Martinić-Parjević-Kosirina nalazi u Dolu na paši. 1764. (ili slično) kao kum iz Postira. v. Martinić iz Dola. 1795.. zabilježeno je: . ikoje se spominje g. 1654. kasnije više puta do oko god.»Catharina Hieronymi qu. 1803. v. 1772. da j/e u vezi s prezimenom Tomašević. vijeka." 18. 12. i to g. 10. s napo­ menom: iz B o l a . i početkom * XVIII. L a z a n e o se spominje iu prvoj polovini XVTH.. iz Do^a god. U pučiškoj anagrafi zabilježeno jie god. 1703. 1777.) s napomenom: iz Gornjega Humca. i 1773. 11. i prvu polovinu XVIII. 1778. i 1774.. U splitskarskoj matici zabilježen je M. v. . 1769. U praizniičkim župskim knjigama zabilježen je g. najčešće kao kum. i kroz XVIII.. s napomenom: iz P o s t i r a . K r s t u lo v i c se spominje često u knjigama dolske crkvene župe kroz cijeli XVUX vijek. i 1735. M ' i c h a e l i s (od Mičelović i Mičeli) se spominje u dolskim župskim knjigama g. i to dva puta s napomenom. P e c a r e v i ć se spominje u dolskim župskim. (kao Mičelić) i dalje kroz drugu po­ lovinu XVII. tri puta s napiomenom: iz Pražnica. jPrigodom smrti g. 1771. dva puta s napomenom . 1798. Če­ sto je -zabilježeno ovo prezime u župskim knjigama krajem XVni. iz Dola g. u bolskima god. 1773.9. v. L i č i n i se spominje nekoliko puta u XVIII. M l a d i n o v i ć se često spominje krajem XVII. Inače prije i poslije s napomenom: iz Postira. M a r t i n i ć u župskim knjigama kao kum god. i to s napo­ menom: iz B o l a .. iz P o d i a c a . Joannis Martinich e Castro Pucischie«.. a god. s napomenom'. i to god. 1766. 1772. 15. v. 1789. kao Mar­ tinić iz Pučišća g.. • 16. L u č i ć se spominje u župsklian knjigama u drugoj polovini XVIH. vijeka.: iz P r a z n i c a . Čini se. i početkom XV111. 14. ekonom Lazaneo. 1765. Iselili u Postira. M a r i j a n o v i ć dolazi kroz dolske župske knjige više puta u drugoj polovini XVHI..^ iz B o b o v i š ć a. Jedampiit dolazi samo Kapularić. s napo~» menom iz Pražniica. vijeka. god. i 1789. i 1770. N o v a k p v i ć u Dolu se spominje krajem XVII. a jedan put (g. 154 . v. 1792. v. da se Martinić-Kapularić nalazi u Dolu. 1702. a Kapularić alias Martinić g. 1768. i to kao< Martinić alias Kusanović.

i 1775. s napomenom. 1657. vijek. 1665. R a g 1 u z e o se spominje g.alias Šipioni. 1706.:: iz Dola. spominjan se Vinko Tomašić i Viško Tomašić pok. do u XIX. koji su g. župnik Tomaseus iz Dola. tako je bilježen više puta do oko -god. u postirskim žup­ skim knjiigama dolazi magister Sumeljić god. 1732. 1589. 1691..—1704.—1715. 1678. 1677. kao Šćapanović. 1805.. 1345. i 1818.. 1799. Š ć a p a n o v i ć se spominje često od prvih godina matice g. 1657/' dolazi i prezime Tommasei. Nikola Raguseo. 26. 1795. u Dolu 15 : Dražoj Thomašić. kao Sumejić zabilježeno je prezime god. 21.. S u k e 1 i ć se spominje ui dolskim župskim knjigama od god. i 1728. 1696. te g. i 1800. 25. Marka. vijek. i 1748.20. Sumerić god. i Sumeić god. dva puta . 1725. 1762. 1687. nekoliko puta dolazi kao kum iz Škripa. U sutivanskim knjigama s napomenom »iz Dola« zabilježen je Siuimeić 'god. U postiirskim . Godine 1714. Prez : me Vlasac dolazi u dolskim župskim knjigama od g.7 Kao vlasnici pašnjaka god. cd g. zabilježeni je s napomenom: .. S l o v i n i c s e spominje u idolskim župskim knjiigama godine 1731. kao Sumeljić.. R e s t o v i ć iz N e r e ž i š ć a . u popisu bračkoga plemstva cd god. 1780.. 1768.22... s napomenom: iz Pražnica. 1772. 1574.. 1744. g. 1739. Česti su u Dolu kumovi iz Postira. 1741.. više puta do u XIX. 27. i to g. Porodica Sumelić ^pripada među novo stanovništvo. 1754.župskim knjigama zabilježen je g. MattHenus Tomaseus. a kao Sumejić alias Vlašić god.. (kao kum) i 1735. kao Sumejić dolazi god. . Porodica je postojala kroz XIX. i 1774.. i 1704. samo Svetinovdć god.. a od g. 1764.. T o m m a s e o spominje se u jednoj ispravi god. 1774. S u m e i ć se spominje u dciskrn župskim knjigama od god. a g. kao Restbević oženjen u Dolu g. i 1766. ' S a l a m u a o v i ć se spominje u dolskoj matici od početka god. Osim toga dolazi s napomenom »iz P o s t i r a« g. 1637. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1677. s napomenom: iz Gornjega Humca. i 1745. a kao Sumeić seu Vlašić god. 1519. 1796. 1696.14 U pcstirskim župskim knjigama zabilježen je S. 1681.v iz Bola. dolazi kao Sukelić alias Svetinović. 1738. 1676. 23. Nicolao Tomassich. i 1722.. 1761. kao kum. do oko 1733. * 1718. 1679. 1772. U maticamia Dola dolazi više puta T. kao lapicide Sumeić god. kao Vicko s'in Jakova. a god. 1736. 24. a kao Sumeić cd g. Prezime se nalazi: u popisu 'bračkoga plemstva9 od g. u praz­ ničkim knjigama s istom napomenom dolazi Sumejić god. primali sol na teritoriju Škrip-Dol-Postira. U milnarsikoj ispravi spomi­ nje se g. 13 155 . s napomenom: iz Dola... dio'oko g. 1732. 1711. vijek. kao magistri Sumeić god. 1729. dolski je župnik Joannes Thomaseus.. 1738.' 1710.

1801. 1786.. str... 1776. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva u našoj Kraljevini«. 1796. s na­ pomenom: iz Dola. 4 Codex Dipl. 6 Ostojić. 1801.. Trutanić alias Mengić iz selačke župe. do oko> god. Dolazi odmah u početku matice g. Prezime Tomičić spominje se u Pučišćima od početka matice god. s / Tomičić s napomenom »iz Dola« zabiHežen je u Pražricama god. XI.. 1720. do oko god. 1585. pop Marko Tomiceo od g. 350. V u ko v i ć se često spominje. Izđ. 1738. T o n š i ć se spominje od god. iz Gornjega Humca. zabilježen je Turtonić. 1725. napomenom: iz Selaca. 1738. i 1754. God. u žup­ skim knjigama zabilježene su dvije ženske god. str. 29. 1795. a g. gama često od god. 1933. ii 1707. 73.'. 1715.. X. 1741. 1913. zabilježen je jedan Vuković iz K o n a v i j a . LITERATURA I BILJEŠKE: Borivoje Ž. 1678. kod don Ivana Bonaccija (Jelsa)'. X. 33. 1680. 7 U jednoj milnarskoj ispravi od g.. jer se i ovo-prezime javlja u Dolu od početka matice g. do oko god. 1721.. i 1727.. "1745. 1636. 1770.. Z u v e t e o dolazi više puta u dolskim župskim knjigama od početka matice god. 1697. 1694. Beograd. vijek. 1719. 346.. 1709. Vol. nekoliko puta (g. -Lupi sive Vuković. 32. i pod tim se imenom spominje do god. 1912. 30. Vjerojatno je s porodicom Tomiceo u vezi porodica Tomičić. i 1787. ibid. 1719. 251. Tartaric iz Gornjega Humca. g. ibid. 74. 1699. 3 Codex Dipl. god. ali u prvoj polovini XVIII. 1776.... 1789. g. 1738. nestaje u Dolu. 1730. 1912. kao kapelan. 1912. 1701.. ibid... župnik Zuvetei. g.. 1703. i 1798.).) Tartanić. ibid. 1702.. ekonom Tomiceo god. dobiva nadimak Vuk'ović alias Lupiš. 5 Codex Dipl. ii 1732. str. Srpska kralj. do u XIX. 31.. spominju se pastir Tomačić-Vazulović iz Pučišća. s napomenom: iz Po stir a. str. vije­ ka ove porodice. 1780. a god. 2 Codex Dipl. Lupi. g. 1519. god... 1 156 . str. T o ni i c e o se spominje u dolskim župskim kn jf. a na Bokf god. T r u t a n i ć javlja se češće od g. 1782. do u XIX. Lupiš.. g. g. 1747. 1719. »famulus« kod porodice Antičević. str.. 347—348.. ote Lupiš. Vol. zatim g. 1751. 1784. 214.28. s na­ pomenom: iz Dola. ibid. pop Ja­ kov Tomiceo god.. ido oko god. Vol.. 1682. Godine 1718. Vol. 1682. i 1789. Prezime Tomiceo dolazi (kum) u Pražnicama god. Prezime Tom'ić dolazi u prazničkim župskim knjigama god: 1629. akademija. Dolazi i kao' Vuladnie g. 1703. 1740.. X. (1712. 1678. V1 a d n i ć se često spominje u dolskim župskim knjigama od početka matice g. vijek..

Croatia sacra.4 * • * ' Nemaju vlastitih pašnjaka. 15. Braća su poginula u NOB. 163. !3 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. br. III. 321. Osim toga. BILJEŠKE: 1 2 3 4 U posljednje vrijeme premjestio se bliže cesti.. 1483. ibid. str. ibdi. Imaju oko 500 glava. pueisčA jPučišća su nastala od Pučiškog Doca. — O izbornicima iz g. ibid. na godinu po ovci.). . zatim su silazili. da je kuća njihova stana bila ne­ kada — pri gradnji ceste — nastamba radnika. obično okrugli... is Mladineo. str.214. 255—256. P o d G a ž u l ('ili>Brusje) pastirski stan na jugu od držav­ ne ceste? 3 porodice Gospodnetić iz D o l a . ograđeni kamenom suhozidinoni.. koji siu gradili cestu. Nakon ubojstva žene.. 73. Ciccarelli. 1 porodica Gospodnetić iz D o l a . ' ' " " ' .50 din. ibid. 1913. str. Vele. ibid. Priča se. Ostojić. ibid. I s t o č n a Z a l a G l a v a stan 2 neožen jehih sinova sta­ roga Gospođnetića-Bežmeka. otvoreni. kao i po ostalom Braču. da je u blizini stajao takozvani Samograđ. uglav­ nom vunača. 157 . 3 ' IV. posjedujem Libro a štampa. str. pori­ jeklom iz D o i1 a. Za travarinu plaćaju pastirskoj opći­ ni 3. Vol. Ruševine miješam primijetio. Poslije staroga Bežmeka (Gospodnetića) stan je napušten.. stan u jakom opadanju. !4 Rukopis kod I. list 17—18. Torovi su im. Na­ lazi se sjevernije od 'Brusja. XI. ~' 11 Ciccarelli. Codex Dipl. doselili su se stanovnici nekadanjih naselja Strazevnika i Stipanske Luke. Babica (ibid. Djelomično spaljen* od Talijana.. doseljenici iz Pražnica i Gornjega Humea. te je stan utrnuo. 8 9 10 PASTIRSKI STANI BEŽMEK I.. Z a l a G l a v a stan starog Bežmeka-'Gospodnetića. (Vidi Postira bi­ lješka 1 1 ) . N a Z a s t i n e 1 istočnije od Stupi i sjeverno od ceste pa­ stirski stan starijeg sina staroga Be'žmeka. str. II... 84. ibid. te bjegunci sa kopnene Dalmacije.

Buz. 1573. 1576. Vuković.'ć. Ripjević. Jelinić. Trohavčić. Pigrović. Kupinovo 6 i Sv. Pemrzović. Tomić iz Gornjega . Vlatothović. 1574. Gajelić. 1579. Parhaljić. Vrsalović. 1570. Grguričić iz Straževnika. Marijanović iz Poljica. siječnja 1574. Mladimć. Pražnilca. Međišić. Goić.: Kupičić. Bartučević. Martinić. anagister Andrea iz Korčule. Stipetić. Putešić. Kufić iz Šibenika. Goić. Vela Gomila 5. Vuković. Žuvetić. Ceparnić. Sesnjić. Puljizić.ć. Radoslavlj. Fau. Aqutfia. Pitković. Pinesić. 1568. Radojković. Jučović.: Klimpsić. Marko »filiu Antoiiij« iz Baska. Vinjević. Tvelj.Humca. Mašotić.: magistri Graecius lapicida.: Radojković." Kviščević. Grguričić. magistri Petri lapicide iz Korčule. Radačić. Vučić. Slatine 12. Vlatković.: Martinić iz Nerežišća. Doibrić iz Doila. Poidanović.. Porodičnia prezimena spomenutk prvi put za 'prvih 20 godina župskih knjiga 1566. 1584. Karamanović iz Trogira. Gargoević. Botoar. 1567. >' . Juirinković.: Ušković. »filia« Gregoria iz Krajine. Magdalena »famula Mla­ dinei« iz Krajine. Gornjega Humca i Straževnika. Ceparnić.: Darpić. Matušković. Matjjević iz Radotilja. Bizaević sa Hvara. Vlasovi iz Šolte. Bovinić. Milozetić. Masalič. Vlatković iz iStraževnika. Liščević. Juković. llioić. Šimunić iz Krajine.: Čikarelović. Rat-Luke 12. Lasaneo. na teritoriju PučliŠća. 1585. Gospodnetić.ć. Kliminović. Gruibačić.953 stanovnika.ro. Fuitvine 6.: Zuppaneo. Mihovilović. koji su primali sol 26.: Davidović iz Rogoznice.: Bilavić.2 Vranić.: Radić iz Zadra. Šćapanoviić iz Gornjega ga Humca.: Njjkolie. Tomaš'ić. Imrnović.. Vranić iz Gornjega Hiuimea. 1578. Osim mjesta (Pučišća) ovamo su ubrojeni: Stupe sa 36 stanovnika. Ljanković. Livačić. Posinkiovie. imala 2. Vinović. Rođovanić.'ć. magistri Bckanić. Nikola 6.: Stancita iz Dola. 1581. 1582. Blažević iz P^ogoznice. 1572.: Bertučević. Kliminović.: Belić.: Sucina iz Hvara. 158 . Murlaeić.Prema Scheniatismus Cleri pučiška župa 1 je godine 1912'. IveTjić. Petrovie. Tambotić iz Supetra. Mladinei. Vodanović. 1575. Županić. Stafortić. Trutanić. Popis puča&a. Kušćić. Bilorovčić. Zorioić iz Pražnica. Boljić. Veljanović. Prodi. 1571. Mikšić iz Pražnica. Kuščić iz Straže vnika. 1580.: Mariani. 1577. Boljesić. ma­ gistri Simeonis lapicide iz Šibenika.

novi stanovnik. Vlačavić. 2 ponodice DOMINIS. 6 porodica LOVRIČEVIĆ iz Župe.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GALETOVIC-VIŠANIN. 4 porodice RADOJKOVIČ iČIKlUTIČ. pučanin. Bobarić. 1 porodica FRANIČIĆ-KADČie dti KORINI. Kurcolaii. iz R o g o z n i č e . (Pinović. Mikolić. novi stanovnik. 4 porodice IVELJIC-LUKRIĆ. Jakov Belić^ Nikola Fauro. " Popis (pučana) u vezi s regrutacijom za bračku galiju g.Simanović. Kuipičić. Buzolić. pučanin. 1 porodica pop LODE iz B o l a . nov? stanovnik. Mihovil Tomičić. 1795. Frane Kurcolan. 3 porodice MIHALJIĆ (samo žena). 1 porodica KNEZOVIĆ. privilegiran. Ivan Trohavčić »detto« Radost Gregorij Pontonievic. čia. pučanin. privilegiran . 1 porodica PLASTIĆ. 1 porodica DANIČEiVIĆ-DANAC. Ivan Bcbarić. pučanin mistro CIKUTA iz U d i n a. Jurjev. pfemić. Ivan Biloborović. pučanin. Jeličić. Modisić. Grego. Bartol Radojković. 2 porodice KOROVIĆ-SO'RIĆ. Toma Beisrama. Mati ja. 3 porodice MORO-LJTKOVIC. Juraj Radciš'ć. Ivan Čenetvić (?). Pojdanović. plemić. Nikola Kovačić. Vinko Čenković (?). 2 porodice CICOARELLI. 2 porodice KOVAČIC. Mandušić. Belavić. Frane Grego. Juraj Kalilić. Juraj Grego Mihovilov. Ivan Tomičić Markov. Beiić. pučanin. Snea Peturić. Fr. Nikola Čenčević. pučanin. Korculan. Ivan Matković. Popis porodica. plemić. Frane Prilanić. g. ' novi stanovnik. 3 potodiice LUKINOVIĆ. 1 porodica P^JLJIŽIĆ detto SASŠE. Petar Tomičić. 2 porodice RADOJKOVIĆ-ČIKUTIĆ dto FURL AN. Pojdenović. Oaleot'ta dj Pucischja3 "Nikola Dupić. Marko Grego.ETEROVIC-HRŽIC-BOKANIC. novi stanovnik. Toma Besrama. plemić. Frane Mratinčić. plemić. plemić. Matij Kalilić. • ScMera đi Puclschia4 Ivan Bobarić. Ivan Sesnjić pok. 1 porodica 159 . privilegiran. Vinko R&dojković. 1 porodica MIČBLI. . 3 porodice KUŠelC detto PAULIN. 1625. Nikola Radoević. plemić.

š(EVTČ dto. 1 porodica .. pučanin. DOMINIS-MIČELI detto BARBIĆ. 1 porodica VELENIČIĆ (sluga kod Litkovića) iz B o 1 a VRANDBČIĆ. KOVAČEVTĆ alias ANDRIJA. 1 porodica 58. 1 porodica 48. 28. 25. iz D u b r o v n i k a . 1 porodica 61. 27. ETOROVTĆ-FARAUNIĆ. iz V i c e n z e (Vicenza). 2 porodice * 55. MARTINie-KAPURALie dto GRGUROVI. 1 porodica 50. 'ALBERT1 pop s bratom iz T r e v i z a (Italija). novi stanovnik. 2 porodice 62.29. 1 porodica 35. rVELLIO. BATURIĆ d-tti SERBIĆ. KAiLILIĆ dto KOZULOVIČ. SAJLAMUNOVTĆ »mistro calzolajo«. MARTINIČ-PARJEVIC dto KOPIČIN. 1 porodica DRAGIČEVIĆ..VRANJICAN. 1 porodica 44. 31. 2 porodice • PIVČEVIĆ. MLADINIĆ dto JELINIC. 1 porodica 59. MARTINIČ-PARJEVIC detto KOSIRINA. 32. BOBARIĆ. 1 porodica 54. pučanin. 2 porodice 45. MIHALJIĆ d-to SABE-BISKUP. 6 porodica . pučanin. privilegiran. 1 porodica 42. 1 porodica PERAKOVIĆ. novi stanovnik.ETOROVIC dto ŠKEMBE. . 1 porodica •33. pučanin. . SANTI ovvero SANTINI »ortolano«. 4 porodice 56. iz R o g o z n i c e . novi stanovnik. 40.NI. plemić. privilegiran. privilegiran.. 2 porodice 63. j z K a š t e l a 53. .. ETOROVIC REMETA. iz ' R o g o z n i c e . MIHAČIĆ. pučanin. 1 porodica ZUPPANEO. plemić. »mistro calzolajo«. 1 porodica 57. 1 porodica 60. 1 porodica 47. plemić. FILIjPPI. pučanin. pučanin. KRAOLJEVlC dto TOMIN. novi stanovnik. LUKINOVTĆ-GENERALIĆ. pučanin. 1 porodica .pučanin. ALBA. 1 porodica 43. novi stanovnik (otac već više "godina u vojsci. novi stanovnik. plemić. pučanin. plemić. 1 porodica 34. PLAME. plemić. ETOROVIČ-SORIĆ. GREGO. . a sin u Dolu) 160 23. 1 porodica 36. 30. p'emić. 2 porodice. novi stanovnik. 1 porodica 38. plemić. 3 porodice 52." plemić. NIZETIĆ detto SAHIĆ. plemić. 24. pučanin. KOVAČIĆ pop. 1 porodica 37. SARDAREVIC-REMETIN. FTLIPPI. 49. iz M u c a . MORO. pučanin (živi na paši _u Dolu) 46. 2 porodice 41. TARKOVIĆ. MIHALJIĆ dto iSABE. novi stanovnik/ iz s p l i t s k o g L u č e a. BUJEVrč-LOVRINICA. dto MOSKEJ. 1 porodica •* 51. 26. OBRADIO »miistro boter« pučanin iz P r a z n i c a . 1 porodica 39.*pučanin. novi stanovnik. 1 porodica LITKOVIĆ.

iz B o l a . 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto BARKUJ. iz P o d g o r e . pučanin. pučanin. pučanin. 1 porodica TOMAŠEVIĆ detto DAGTJZEL. 1 porodica TOMIČIĆ-VAZULOVIĆ. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KOTARAC. novi stanovnik. pučanin. iz s p 1 i t s k o g L u č c a. novi stanovnik. plemić. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto MISTRANČIĆ-BILE. pučanin. pučanin. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto KARLIN. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ. 1 porodica GRGURIČIĆ detto ŠJULE. 1 porodica PERIČ-NOVAKOVIČ dto MUCO. 1 porodica RAJČEVTČ detto MUSE. pučanin. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ. pučanin. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica GALETOVIĆ VIŠANIN dto SCUPPER. pučanin. 3 porodice ETOROVIĆ-FORTUNIĆ detto PRUŽIREP. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KEKOVI. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto ALE. pučanin. 2 porodice MARTINIĆ-MESTRANTIĆ detto ROSO. pučanin. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dtti BUMBXNX ANTICA. 1 porodica VRANDEČIC dto CRNAC. CAPKOVIĆ detto MEŠTRIČEVIĆ-BAKALERA. 1 porodica VRANDEČIC. 1 porodica KALILIĆ. 1 porodica LUNJEVTĆ. iz R o g o z n i c e . 1 porodica TOMIĆ detto TUNDIN iz G o r n j e g a H u m e a. pučanin. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVEĆ dto KARNEVAL. 2 porodice LUKINOVTĆ dto TUTIN . 1 porodica HRANOTIĆ-MASARINA. »mistro tagliapietra« iz M u r a n a . 1 porodica ^Zbornik za narodni život i običaje 11 161 . novi stanovnik 1 porodica MARTTNIĆ-PARJEVIĆ-DEBELA. 1 porodica DRPIĆ detto BURATTN. novi stanovnik. plemić. pučanin. 2 porodice KALILIĆ detto KOZULOVIĆ SOSE. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto PERME. pučanin. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica PIVČEVIĆ dto PROVIDUR. novi stanovnik. novi stanovnik. plemić.PERIĆ NOVAKOVIČ. pučanin. 1 porodica PUJIZINA. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dto BUMBA. 1 porodica ŠČAPANOVIĆ detto JURIŠIĆ i ZELANOVIĆ iz G o r n j e g a H u m e a. novi stanovnik. 1 porodica 100. plemić. pučanin. plemić. pučanin. 1 porodica MARTINIĆ PARJEVIĆ KOSIRINA detto VUK. pučanin. 1 porodica ORLANDINI. pučanin.

pučanin. 1 porodica KALEGARIC »mistro sartor« iz V e r o n e . novi stanovnik. 1830. 115. 118. a g. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ. novi stanovnik. RADIĆ detto PETRIMAC. 1 porodica ETOROVIĆ-BUHA detto URSIN. g. 105. 106. plemić. 1 porodica U Bračnti kod crkve Sv. L dolazi kao Baturić delti Serbić. pučanin. 121. 1 porodica MARTINIĆ detto MESTRANTE. 116. A n t i č e v i ć 4 porodice. piemić. 1609. 111. 109. spominje se kao sluga. 1 porodica VRANDEČIČ detto BOLČIN. 1 porodica MARTINIĆ-KAPULARIĆ. novi stanovnik. 1816. pučanin. 107. 1 porodica DRPIĆ-KOKECA. prezime je zabi­ lježeno H popisu bračkoga plemstva g. plemić. B a u k (nadimci: Fincol. pučanin. novi stanovnik. 120. 104. pučanin. CAPKOVIĆ detto MESTRIĆEVIĆ. 110. g. 3 porodice PULJIZIČ detto LUSTRE. SESNIĆ. 5. novi stanovnik. 1795. 112. Juraic) 6 porodica. novi stanovnik. 2. iz P r a ž n i c a . 2 porodice ETOROVIĆ-PALUŠIĆ. novi stanovnik. 108.' plemić. Jnrja 122. novi stanovnik. iz Gornjega Humca Sadainje porodice 1. 1657-6 U . B u v i n i ć 1 porodica. 1 porodica. B a t u r i ć 2 porodice. 1 porodica DRPIĆ detto PUSLE. Kao De'Iija u pastirskom stanu na Crnom Ratu. »romito e custode«. iz P r a ž n i c a .. 2 porodice ŠĆAPANOVIĆ-JURIŠIĆ. 102. 1799. s napomenom: iz R o g o z n i c e . 119. 3. Delija. 1 porodica DRPIĆ.101. spominjiu1 se u župskim knjigama Krstulović alias Antičević iz B o b o v i § i ć a g. pučanin.anagrafi g. 4. 3 porodice RADIĆ-PETRINAC detto ROKO. u matici krštenih spominje se od god. 113. 117. 1 porodica DOGANČEVIĆ-DOGANAC iz S e l a c a . 1812. plemić. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVIĆ detto TELENT. B a š k o v i ć l porodica. novi stanovnik. 1 porodica MLADINIĆ oweno MLADINOVIĆ »detto« KRALJEVIĆ. 1 porodica MARTINIĆ-JERČIĆ i VERBORIČ dettp CENTA. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ detto GOTOVI. iz V e l o g B r d a kod Makarske oko g. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1658. 103. plemić. 162 . 114. 1 porodica VRANDEČIČ detto Briska.

sina Pavlova. [Prezime se nalazi zabilježeno' u popisu selačkoga novog stanovništva od 'g. Raus. Prezime se nalazi g. Dogančević-Doganac. Lovac. Prezime se sve češće pojavljuje od g. detto Buratin s napomenom: iz Rogoznice. pa u G. a g. Katrida. među novim stanovništvom. Granić. 1795. 1590. u anagrafi. pa dalje). Dugnačić. Sorić. 1579. God.B r a g a d i n a c 1 porodica. Doselili se kao nasljed­ nici porodice Ivelio u XIX. alias Klopanović. 1579. Tubrija. kao alias Živić. g. i dalje). C a p k o v i ć . vojvodom. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. E t e r o v i ć (nadimci: Haje. kao Ciccarellovich overo Ciccarelli. Tarle. Šušula. Derado) 30 porodica. vijeka bilježeno je prezime u župskim knjigama kao Čikarelović alias čikarelić. 1605. C a p k o v i ć .8 i u popisu bračkih plemića g. Prema porodičnim ispravama. 7. do početka XIX. U župskim knjigama dolazi g. Maha. Babus. Liščević alias Barbirot. Stjepan Dabiša imenuje Dimibrija »Coppiere«. 9 U matici se spominje g. 9. g. u maticama se spominje od g. 11. g. Bija. Kavo. zatim u Mošulju(-icu). D r p i ć (nadimci-: Puzle. Kao Darpić detto Buratić i Darpić detto Kokeca detto Puzle-zabilježeni su g. alias Mlinić. 1918. Kao Dobronić-Skarabaje žive u past. Bile. 1795. D e š k o v i ć 1 porodica. 1691. a g. inače Liščević dolazi od prvih godina matice (g. Paluščić. kao Čikarelović. 14. 1653. ovakva se prezime spominje g. 1747. 13. Ka'lajure-Škembre. 1657. C a p k o v i ć . 1463. Runje. a također i s dodatkom: Bakalera. iz K a t u n a . Buha-Gluho. stanu m Veloj Slatini. a pori­ jeklom i z O p u d I v e l a C i t t a d i N a r e n t a. B'gula.D r o z g e j 1 porodica. Kan je. Zaniko.. D i d o 1 ić 1 porodica. 1634. vjerojatno sa otoka Hvara. D o b r o n i ć 3 porodice. Karavana. C i c a r e l l i 3 porodice. Stjepan Tomašević imenuje Radoša.q Dolazi u matici i kao Liščević alias Capković g-. Doselili se na Ravan. 7 od roda su Kukretića.M e s t r i č e v i ć 3 porodice. 1795. a kao D. Longo. 1583. vijeku. a Nikola na Brač. Sansir. 8. a sinove mu Grgura i Pavla »ciambellani«.) i dalje do g. 1747. a kasnije i kao Ciccarelli.6 10. oženio se. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. 1628. God. Gero. Obje porodice žive i danas. Mamaje. 1691.. 1589. 15. God. Liščevića ima u staroj matici u P r a ž n i c a m a (g. Gun je. i to prvih godina matice (1578. 1651. Reve-Budin. 1462. Škembire-Lizar) 50 porodica.6. Košta. 1392. Dolaze u matici lod g. Faraunić. 1641. Mravak. kralj Tvrtko podjeljuje im zemlje oko Duvna i u Rami. 1489.. D o g a n a c 1 porodica. 12. samo Mlinić. pri­ mljeni siu u bračko plemstvo kao »nobili originarii«. Godine 1389. iz S e l a c a . Doselili se iz S e ­ l a c a . nakon pada . Humac i Pueišća.Bosne bježe sinovi vojvode Radoša: Dominik u papinsku države. (Sestranić 163 .

16. 22. Velada) 25 porodica. 1795.. došao u prvoj polovini XIX. Kadčić-Franičić detto Buaniba i Kadčić-Franić detto Karlin. 1795. 1778. 17. Bumba. 1588. 1586. g. iz Z a k u č c a . u maticama g. 1660. pop Hektore Hektoreo. v 1865. K e k e z 1 porodica. prema tradiciji. K ne zov 16 1 porodica. 164 . 25. U župskim se knjjgama spominje od g. g. Eterović detto Paluskić. g. vijeka. iz K a s t v a . doselili se iz K a š t e l S t a r o g a oko g. u maticama opaska: u Selcima odselio E.g. 1778. 19. God. g. Sterklić. Postoji verzija. 1635. 21. vijeka. spominje se u župskim knjigama od g. Kačić alias Franičić. iz B r e l a . Kalilić detto Trifunović. 1698. Balarin. Mihovil došao u prvoj polovini XIX. sa V i s a . 1896. 1722. g. Šare. Karlin. J a k i r 2 porodice. doseljenik se oženio g. slično g. iz Ž e ž e v i c e . 1617. Kalilić je zabilježen gotovo od početka matice (g. Kalilić detto Kozjulović. kao Lučijani Eturević. ali i dva puta prije toga. Žive i na stanu u Luci i Maloj Slatini. 1825. Bulat) 28 porodica. 8 F a b i j a n o v i e 6 porodica.-Faraunić reč. 27. K a č i ć (nadimci: Pušilo. 1669. 24. 1795. 1727. 1821. Eterović-Sorić. Sudac. Eterović-HaržieBokanić. 23. U popisu gamjoselskih vlasnika pašnjaka (pašnjak u Zavali) zabilježen je g. s napomenom: sa Primorja. 1900. doseljenik Ante oženio se u Pučišćima g.. 1778. Šoše) 5 porodica.). iz B a š k e . G a l e t o v i ć (nadimci: Višanin. Pulicijot. a g. 1821. i to g. EterovićHaržić. J o r d a n 1 porodica. Kalinić iz Karlobaga. Eterović-Palušić. Eterović detto Buha-Škembe.) i t.) i Etorović (g. Samo Haržić dolazi u matici g. 28. iz O m i š a . s napomenom: iz R o g o z n i c e.. 1590. God. Prezime je zabilježeno u popisu novoga stanovništva. 1795. da sw Kraljevići iz Poljica. U prazničkoj se matici spo­ minje g. 1688. H a l a b u r i ć 3 porodice. K a l a j z i ć 1 porodica. K a l i r i i ć (nadimci: Trifun. 1790. U župskim knji­ gama g: 1660. K a š t e l a n (nadimak: Poičamac) 5 porodica. kao Alaburić iz R o g o z n i c e. 26. Jerolim de Hektore. 1705. Franičić. Kalilić. de Hectore). 1589. 1688. i 1778. 1868. Eterović-Ramuza. Skica) 9 poro­ dica. Sitan jaro. 1657. K o n č a n i 1 porodica. kasnije dolazi kao Ektordvić (g.. spominje se kao Eterović-Fairaunić. Franci ć-Kadčić. Calilgich. K r a l j e v i ć (nadimci: Tomini. u matici dolazi g. Eterović-Fortunić »detto« Pružirep. porijeklom iz B o s a n s k e D r a g e . 1698. d. doseljenik se vjenčao na Bolu g.. g. Pa­ nada. 20. Franičić. g. kao Eturević. s napomenom: iz Bola. g. 1812.. g. U maticama od g. 18. Pbezime je zabilježeno fix popisu novoga stanovništva..

oženio se Federik •g. da su bivši Maroi. 1677. Kapularić-Deve. kao Lukinović-Jeneralić i Lukinović detto Tutin. Matej rođen g.6 u pučiškyj matici dolazi' od g. sin Vicko. . porijeklom iz Bosne. Base. 1591. 1816. 41. Plemić. M. Debela. iz P o s t i r a. M a t u l i ć 2 porodice. 1637. M a r t i n i c (nadimci: Cezar. Gavran) 7 porodica. K r č i ć 1 porodica. 1600. 1687. Kosirina. 1817. i 1830. 1657. doselili se iz [Po s t i r a god. 1795. g. 1647. oženjenu P. 40. detto Sepe. 1908. Nasljednici siu starije porodice Bokanić.. M. opat povaljski. Pri jević. detto Kozima-Vuk. L o n g o 1 porodica. Vele. iz S v e l a . pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. i 165 . 36. u maticama s napomenom: iz R a d ot i 1 j a. kao kum zabilježen g. 1843. a drugi (također u Pučišćima) g. Curri) 1 porodica. detto Barkuj. Parjević detto Topičić. . M. i dalje. M. s napomenom. 39. M. M a r o e v i c 1 porodica. K u r i (t.Meštreantić detto Roso. Spominju se u župskim knjigama g. Bolodrobac. Prezime dolazi i u staroj matici u Pražnicama g..1663. P o s t i r a. 1581. dočim u P r a ž n i c a m a od početka matice (g.. bez napomene. 1599. Prema tradiciji. Ante g. Izjednačeni s bračkim plemstvom g. oženio se Vicom.-Meštreantić. M a r a s o v i ć 1 porodica. 1912. 1778. rođen je u Pučišćima g. Martinic detto Priević. iz Ž e ž e v i c e . 1723. g. doseljeni iz R o v i n j a . .: M. 33.29. Martinic alias Grković. oženjenu P. M. j . Fukar. * 32. L u k i n o v i ć (nadimci: Klimentovi. 30. Gad. iz M i 1 n e. detto Mestreante. g.). 1672. K o j n e 1 porodica. [Pipica) 50 porodica. I860. 1679. Kapularić-Visilo. vKao Cezar žive u Putvini i Kruškoj Stupi.. Perme. g. M i č e l i (Michieli) 5 porodica.10 U maticama postirskim i kao Michelovich (Mičelović) g. 1788. iz . Marko Lukinović. 1607. K r m o l j 1 porodica. 34.: iz Nerežišća.. Škrgutalo. u Pučišćima se spominje od g. iz P u l e . doseljeni Ante oženio se u Pučišćima g. Cicarellijevom. detto Perme. jedan M. 35. M. iz S a b l i c a (Devin). udala se u Pučišćima jedna Martinićeva iz P r a ž n i c a . M a t i j e v i ć 8 porodica. U župskim se knjigama spominje od g. Kapularić-Piše. Franjo rođen g.-Perjević. M. a ra­ nije iz Stare Kaniže.-Kapuralić. 1790. iz S p l i t a . M a r i n o v i ć (Surlitan) 2 porodice. 1726. kao: Martinic-Jerčić Verborić detto Cento iz Pražnica. Brkulj. oko g.. Pietro »index Almissae«. 1721. kao nasljednici Grguričića g. 37. 1727. Jerčić. M. 1795. Prezime je zabilježeno' u popisu plemstva od g. Vicko g. Spominje se u Pučišćima i kasnije: g. 38. 31. Došli na Brač iz R og o z n i c e. 1905. Bedrica. 1699.

1647. Perić-Novaković detto Karneval. 1699. spominje se u ispravi Mladinić Frane. 1809. a g. a neki iz Brescie (Italija). iz P o 1 j i c a. Ortolan. Dobro jutro). Prema tradiciji. i dalje. Penzo.6 M i h a i ć (nadimci: Lustre. N i ž e t i ć 4 poroidice. Petrović alias Bašćanac. doseljeni Ante oženio s-e g. M i h a č i ć (nadimak: Škripijanin) 2 porodice. spominje se g. u pučiškim maticama od g.. Michaelis od g. 1795. Spominju se kao Mladinović-Mladinić detto Krajević detti Zottovi. g. 1657. U popisu bračkoga plemstva g. Buje. Mladinić . kao Pribošević alias Moro. 50. iz Š k r i p a . 1731. i tako: Micjiieli-Vitturi. Sabe. M i m i c a 5 porodica. Sakreštan. Doselio se Andrija'' oko g. Porodica je pripadala među povlaštene (privilegiate). iz S e l a c a . 1658. N o v a k o v i ć (nadimci: Tele*. Perić-Novaković detto Muco. 1803. u pučiškim maticama od g. 1747. 1602. l) matici dolazi od g. g. u matici g. 1850. Ml a d i n i ć (nadimci: Selka. 48. 1795. 44. 1876. kadgod Michie-ovich. kao »mistro tagliapietra« iz M ur a n a . a g. Kao Mladinovići porijeklom iz Poljica. Supa. u matici zabilježen prvi put g. Konana. Prezime se nalazi i u popisu novoga stanovništva od g.' porijeklu s današnjom poro­ dicom Mladineo: M l a d i n e o II 2 porodice (nadimci: Stanini. a jedna obitelj prešla u Pražnice (Kokić). Ćore) 14 porodica. Mihaljić detto Sabe-Biskup. Petrovića je bilo i prije u P. Jedan Mičeli iz Poistira oženjen zadnjpm Vitturijevom iz Kaštel-Lukšića.9 U anagrafi se spominje g. 1883. 1651. g. g. oženjen g. 1795. 45. O r l a n d i n i (nadimci: Spada. 1636. Kapologo.. 1655. prezime se nalazi u popisu pučiškoga novog stanovništva od g.42. Muco. Mladinić owero Mladinović detto Krajević. Furio) 32 porodice. staro jfe prezime Pribošević. Nepost. g.: Perić overo Novaković i Perić osisia Novaković. dalje.9 166 . 47. Preturić. 49. Michieli detto Barbić. Moro alias Pribišević. Bačića. P e t r o v i ć 3 porodice. kao Moro detto Skargut. 1578. Ove su porodice istovetne po svom. kao Mihaljić. P a h o r 1 porodi S e l a . 1747.. (kao kum). 1696. U posljednje vrijeme pišu se Mladineo. 1795. 1795. g. Petrov iz Rogoznice. g. 51. od g. 46. 1795. g.. Jandra. 52. Novaković alias |l?erić. M o r o 3 porodice. detto Jelinčić. 1883.: Perić-Novaković. 1582. 1654. kamenar. Kuiinac. Penzo. Omišanac) 4 poro­ dice. Michieli g. Moro-Litković. dalje. iz R o g o z n i c e .alias Lisičini.. prvi se oženio u Pučišćima g. 1699. 43. Kuščić alias Mihačić. Muse) 8 porodica.

Lima. 68. T o m a š e v i ć 1 porodica. 63. 69. Jureša) 29 porodica. Šoto. 1795. 1907. 1747. 167 . Longo. prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. U j e v i ć 2 porodice. doseljeni Toma oženjen oko g. V l a h o v i ć 4 porodice. 1795. Prezime se spominje u popisi!) novoga stanovništva u Ciccarellijevoj anagrafi od g. a g. Vrandečić detto Samohod. P i v č e v i ć 2 porodice. 5 porodica: iz Poljica. g. iz S e l a c a kod Sežane. T o č i Ij 2 porodice. 67. 1795. 65. God. 1778. prigodom udaje: Zoričić-Kovačić. g. iz N e o r i ć a . iz S e l a c a . 62. Kvinto. porodice. 57. 1747. S r d a r e v i ć 2 porodice. Rajčević detto Mujo. Vurandečić. iz R o v i n j a . Samo Kovačić do­ lazi od g. T r o m b a 1 porodica.. 60. Žgorac. u maticama s napo­ menom : iz B o l a . spominje se Zoričić iz Pražnica. Pavini. R a d i ć (nadimci: Pilat. iz G i o v i n a z z a (Italija). Lola. Langver.9 U matici zabilježeni od g. Prčić. P i s c a t e l l i 1 porodica. doseljeni Ante oženjen g. 1795. spo­ minje se jedan Radić iz Zadra. 1701. Loje. Š p a c a l 1 porodica. zabilježen je PivČević alias Proviđur.pripadaju među novo stanovništvo. iz M e đ o v d o c a . 66. 1795. Slavo. Bolčin. Vrandečić detto Crnac. Porijeklom iz P o 1 j i c a. K o v a č i ć . 1674. g. 55. iz K o s t a n j e v i c e . 1634. iz P o s t i r a . sa H v a r a . Vrandečić detto Bolčin. '59. Tomas. Šala) 29 porodica. 1579. 1906. Glamac. doseljen Josip. P l a s t i ć (nadimci: Jubo. g. P u 1 j a k 1 porodica. Vrandečić detto Mosikej. 58. Radić detto Roka i Radić detto Petrimac. pirezime se nalazi zabilježeno g.9 56.. u matici je zabilje­ ženo Sardarović-Remetin »da Much del territorio di Sign«. Krmejan. doseljeni Dominik oženjen g. Baćulin.53. 1902. 70. g. U maticama dolazi od g. iz Z a g v o z d a . Ban) 19 porodica. š t a m b u k 4 porodice. Booelo. u maticama se nalazi od g. 1885. 1799. Tomašević detto Ragusel. R a j č e v i ć (nadimak: Mujo) 5 porodica. Rajčević detto Muse. Jirašol. Muhanđo. Bene. P e r d e c 1 porodica. 1679. 1890. iz imotskih P o 1 j i c a. u matici dolazi od g. U pučiškoj matici se spomi­ nje od 1616. Blažijo.. 54. 61. 1795. 1795. g. 1708. g. doseljeni Ivan oženjen g. 1579. Doseljeni iz J a s e n i c a. V r a n d e č i ć (nadimci: Mortorijo. u CiccareHijevoj anagrafi među novim sta­ novništvom. doseljeni učitelj Ivan oženjen g. g. Ivanac. 1734-. Š u l i ć 1 porodica. Slilo. 64. prezime se spominje u popisu novoga stanovništva od g.

2 4. g. 1672. među povlaštene. 1589. 1625. (ili Ceparnić) se spominje u župskim knjigama od početka matice g.-A. 1536. ali i kao Ceparneo 168 . magistri Bokanić. God. C e p a r n i ć . kao lapicida Bokanić. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. God. g. 1597. 1714. 1574. kad ju Ciccarelli sptominje kao pučansku porodicu.6 God. i 1586. 1628. do 1625. i 1668. Među galeotima iz Pučišća nalazi se g. 1571. B i l o b o r o v i ć u pučiškim župskim knjigama dolazi od g. [Pražnica. porodicu među novo stanovništvo g. B u r a t o v i ć doselili1 se iz V r b a n j a oko g. (za teritorij Pučišća. 1661. Među pučanima... Boccareus se u matici spominje g. koji su primali sol g. Bokanić dičiti Skargut. B. 1567. 6. Nicolo mjesni je sudac u Donjem Humcu. B o k a n i ć spominje se od početka matice daTje do oko g. Gornji Humac i Straževnik). do oko g... a nalazi se i u popisu novog stanovništva g. nalazi se i porodica Bokanić. Juraj Bokanić je opat povaliski. 1580. 1639.) prozvani SILE Bertučević. do 1795. do oko g. a po Bertuču Ninkoviću (umro 1603.12 Ovo je stara obitelj: Ninković. B e r t u č e v i ć se spominje ui župskim knjigama Pučišća go­ tovo od početka (g.11 Izumrli u Nembrini — Gonzaga (Italija) i u Egiptu.. do 1602.. 1566. 1668. 1747. spominje se kao konkubina popa Georgija Prođi. 6 Od ove je porodice graditelj trogirskog zvonika Trifun Bokanić. 1566. Kao Bertičević dolazi u pop'isu bračkoga plemstva od g. koji su dobivali sol g. 1551. A q u i 1 a češće se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka matice (g. U popisu plem­ stva cd g. A. Bertichevich Ciacomo qu. 1657. pop Boccaneus.3 7. Godine 1573. g. 1736. za godinu 1795. (Girolamo) i g. i 1799. 1625. 1657. u župskim knjigama od g. Bo­ kanić alias Kapitanić. nedavno izumrli. (Zorzi). Ciccarelli ubraja porodicu B.9 2. zabilježeno je. Boccaneus. g. 1571.) do oko g. Bertucius.. B o b a r i ć se spominje. Prezime tako dolazi od g.Iseljen© Ili -šzumirle porodice 1. od g. 1812. 1637. A l f i r e v i ć detto Kovačić iz R o g o z n i c e . 1609. kao Beirtučević alias Susković (ili Sutkovdć).uila se spominju kao brački plemići. 1575. od g. se nalazi u popisu pučana. God. 1669. 1615. Među pučanima. 1621. spo. da A. 1645. 1623.2 i u vezi s re­ grutacijom za bračku galiju g. živi u Trog'iru kao Buccareo-Aquila. i to: g. 1624. Cicarelli ubraja. do 1659. B i 1 a v č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. 8. minje se Belavić. samo Kapetanić. 1574. 1574. 2. spo­ minje se prezime Bilorovčić. 1799.) i dalje — naročito — do oko g.s Ivan Biloborović.2 5.8 3. 1659. g. koji su primali sol g.

1652. 1580.. 1625. 1825.3 Kasnije se spominje kapitan Matej Davidović.9.6 God. Zorzi Calilich. 1574. 1614. da se plemićka porodica Dominis nalazi u Veneciji. 'izumrla je ova. 1658. i 1657. Među pučiškim galeotima g. kao Iveljić i tako do oko g. 12.) do oko g. 1579. g. zabilježen je Triff& Davigliovich. 10. Župnik Oiccarelli zabilježio je g. spominje se jedna ženska Grguričić s napomenom: iz S t r a ž e v n i k a . Kalilić detto Trifunović. 1650. 13.6 I v e 1 j o (t. 1589. 1625..8 D a v i d o v i ć se spominje često u maticama do oko g. 1596. (Calilgich) i 1634. 1795.8 P o m i n i s se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. 1790.. iz Splita. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. koji su dobivali sol g. do oko g. vijeka. 1795. a Ivellio kao plemić. 1580.. prvi put g. kao Ceparneo u Pučišćima je zabilježen g. 15. g1.. Kalilić detto Kozulović. Porodica G. 1617. Ivelio (Radoš) g. a Ivelić (isti Radoš) g.. 1574.. Cavalier Antonio Callinich d-o Cosulovich. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). kao Ivelij alias Andriević. Ivelij g. Posljednjom nasljednicom Mičelinom.. 1570. 1576. g. ali g. kad se spominje plemićka porodica Grguričić detto Šjule. Pre­ zime je zabilježeno među gomjohumčanskim galeotima g. 1776. K a 1 i 1i ć u maticama od g. 1581. g. . porodica. 1645. Ivelić g. Iveglio) se spominje u župskim knjigama g. koji su dobivali sol g.) do oko g. G r g u i r i č i ć u maticama gotovo od početka (g..2 K u š č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka (g. Prezime se spominje i među pučanima. do 1640. Sa.. kad dolazi kao Dominis alias Barbie i dalje kao Dominis do g. nalazi se u popisu foarčkoga plemstva od g. Ivelm g. g. j . 1567. zabilježen je u Pučišćima Iveljić kao pučanin. Prezime dolazi i u prazničkoj matici. god. 1795. 1626. (Calilcich) do novijih dana.) do prvih godina XIX. od g. 1576.3 i među pučanima.3 K u p i č i ć spominje se u župskim knjigama od početka (god. g. 169 . 1567. 1710. s napomenom: iz Straževnika ili• ii S t r a ž e v n i k u .2 Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašjnika g. 1795. 16. Među pučiškim galeotima (veslačima na bračkoj galiji) zabi­ lježen je g. g. udatom za Deškovića (Katuni). 1649.Giuseppa Callinich da Carlobago.. 1607. 14. 1641. 1657. 1795. s napomenom: iz P o l j i c a . i 1721. 1589. 1647. 1687. D e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 1799. 1688. Kalilić'Kozulović detto Kotarac. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od ga. 1628. 1657. Bettini moglie del qu. spominje se više puta u matičnim knjigama kao Davidis. 11. 1625.

God. 1579. 1574. Ivana u Povljjma.). 1634. L i š č e v i ć dolazi u župskim knjigama Pučišća'skoro. pisac.) do oko g. stoljeću. 1566. Ivan. U popisu bračkoga plemstva dolazi (g. 1576. 27. 1621. koji su doselili iz Bosne. . 1816. U popisu (bračkoga plemstva (g.) Nikolić alias Marušić. 1579. doselio se Ante oko g. M air'i j a n o v i ć se spominje g. pa do> početka XIX. N i k o l i ć se spominje od početka matice (g. a druga kći Kata­ rina u Wragnizan-Dobrinovic porijeklom iz Bosne. g. 1605. dalje do oko g. 1697. g. i 1803. 25. kao Mikulić. nedavno iselili. spominje se češće.Sv.) do oko g. spominje se M. iselio. 1644 s napomenom: iz B o l a . P e č n i k iz T u h e ! j a u Hrvatskoj.i 1667.od po­ četka (g.. Krajem XVIII. koji su g. Roka udala se za Zuppaneo-Županić.Ova porodica izumire u XVIII. nedavno iselili. g1. 21. u popisu galeota iz P r a ž n i c a . i 1568. 1589. Prezime se nalazi među pučanima. Roka & dobiva juspatronat. (Porodica iizumrla nedavno.2 Vjerojatno porijeklom 5z P o 1 j i c a. gradi crkvu . 1795. M a r č i ć doselili se oko g. oženio se u Pučišćima g. 1655. -plemićku porodični Kuščić detto Saulin. 26. kao liščević alias Capković. M l a d i n e o I . 1566. L o d e iz B o l a . 22. Sebastijan M. Vicko mitronosni opat sv. 1567.. L e g i š a doselili se iz I s t r e . 30. 1885. M a n d a l i n i ć (rečeni Prđibobica). g. s napomenom: iz P r a ž n i c a .. u Pučišćima kanonik. iselili nedavno u Ameriku. hrv. 1572.8 29. iz P o l j i c a . P e š a iz Š k r i p a . Antun g.13 Antonio Mladineo »ambasciatore«. Kao Litović zabilježen prezime u Povlj'ma g. ali nedavno iselili. u maticama. jedna kći s većim dijelom imanja i juspatronatom crkve Sv. između g. 1607.. 1680. iz Z v e č a n j a. 1624. v. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 18. 1592. od početka g. 19.' v. 23. 170 . kao Mariani. 1625. M a n d u š i ć spominje se skoro od početka župskih knjiga (g. iz Mimice. 28. kasnije ne­ koliko puta oiko g. 1657. M a j d e n o v i ć spominje se u župskim knjigama od g.. 1574. 5 1644. s na­ pomenom iz G o r n j e g a H u m c a . umro g. s napomenom: iz P o ­ l j i c a (i to jedna ženska). a pišu se i Mladineus. 1657. iselio. a njegov sin Juraj bio je soprakomit bračke gal'je.) dolazi kao Kuščić alias Mihačić. Sabič.6 Pučiški župnik Ciccarelli bilježi g. 1678. isenili. I860. 20. L i t k o• v i 6 spominje se u župskim knjigama od g. primali sol. Posljednja je živa udata Orlandini. nasljednici izumrle plemenite porodice Prođi-Prodić: g. M e d i ć ' i z M i m i c e . 3 24. 17. 1615.

2 God. g. (kao kum) do kraja XVII. 1611.) do> prve polovine XIX. Ova porodica izumire s Nikolom g.6 Posljed­ nje ženske udate u obitelji Mladineo i Vragnizan-Dobrmović. ido 1642.. g. Thomiceus. 38. Tomičić Juraj je pučki povjerenik god. 1634. 1566. Bernards. 1624. 34. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjalka g. a pišu se g. kao Pinesij.. 1584. Prezime se nalazi i u popisu bračkoga plemstva g. 17 U popisu bračkoga plemstva od g. V ir a n j i c a n starinom bosanski plemići roda Dobrinovića.. 1638.. kao (Prodić. 1875. 1496. Prvi u Pučišćima g. 1607.—1661. »defensor« Franciscus Prodich 15 . izumrli. j . Pinesio. 39. do* po­ lovice XVII. 1657. 1680. v. 1574. g. oženio se u . g. 1582. i sa kćerima IU Kraljević-Lukinović i Grego. P o j d a n o v i ć se spominje od početka matice (g. 1574. klerik Pugiiseo. i 1585. 1803. 36. g.—1589. Zaccaria) iz N a b r e z i n e. 1607. »airibasciator« Triffon de Prodis 16 . Prezime se nalazi: medu • pučanima. Rado jković detto Čiveta g. 1657. prvi župnik. g. vijeka. Tomičić detto Vazufović—Tafre. Vinčenco uzima za ženu Katarinu Trifuna Mladineo i postaje dionikom baštine izumrlih Mlađinea. Radojković— Čikutić g. 1633. Pinesić. 1722.. i 1573. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. 1647. vijeka. g.) do početka XIX. investiran u Biloj Njivi g. 1566. izumrli. njegov unuk Klimša. 1552. 1795.18 37.6 32. 1655. zabilježena je i porodica »estinta« Prodi alias Prodić. R a d o j k o v i ć se u pučiškim župskim knjigama spominje od g. v.. 40. 1893. od g. 1628. 1579i spominje se klerik Pojdanović (kum) u S t r a ž e v n i k u. 1566..' g. 1616. Thomicio. 1585. 1567.) do početka XVII. pop Marko Prodić/ 4 Potječu od Klimše Prodića iz S t r až e v n i k a . Ciccarelli bilježi ovu porodicu među priVilegiranimia.. nekoliko puta kao Pinesius. Pučjišćima g. 1654. g. Njegov sin Nikola piše se Wragnizan-Mladineo. U ispravama: g. kapelan Tomiceus. g. g. g. 171 . T o m i č i ć se spominje u poiičiškim župskim knjigama skoro od početka (g. 1795. g. Puljizić detto^ Sase i Puljizić detto Lustre. 1574. Rado jković detto Čikutić—Furlan god. iudex Aloisius Prođi.. P r o d i se spominje od početka pučiške matice g. 1628. i 1657. P i n e z i ć (ili Pinesić) spimneje se u župskim knjigama od po­ četka (g.. P u l j i z i ć se spominje od početka pučiške matice (g. g. 1556. 1582. 1631. 1621.. kao Prodi. kapetan Juraj Tomičić. 1799. g. 1566. 1615. magistri PuiTjizf:ć.. g. 1657.31.6 53. Izumrla porodica (u Kovačić). koji su dobivali sol g. Thomiceo. g. V e l a n o v i 6 se spominje od g. i g.. 33. g. Z m a e 1 o ili Izmaelo doseljenik sa K o tr č u 1 e. vijeka. i 1631. Tomicij. 1459. 1589.' g.) do oko g. 1663. 1566. 1570. Z ak a r i a (t. kao Veljamović. 1637.

do oko god. 40—42). ibid. Mladineo. str. Babica (ibid.. ibid.. 1912. ibid. 1747. 357. 1.. Sagradio je Kaštii u Pučišćima Ciprijan Zuvetić god.20 rektor pop Jerolim Žuvetić i Juraj Žuvetić (Zuetich). 1570.. . . preroa vje­ rodostojnom obavještenju. 1 Diversi publici decreti i t. privilegi et indulti. Rukopis kod I. 1568. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. bilješka 4). str. 13 Diversi publici decreti. Nalazi se U župskom uredu u Pučišćima. Udine 1656!.. str. i to kao Zuppanei alias Županić. 12 Ciccarelli. 1657. ibid.. 1598. str.. 11 Ciccarelli. 255—256. 1574. kao Xupanovich de Xupagnaz 19 iz Dubna (Duviio).. u Pučišćima: braća Vranđečić.Spominj. ibid. 22. Pavao Dević. 1 2 3 4 5 172 . Porodica Z. su limali juspatronat Gospe na Ratku. 118.. 1566. ibid. 1700. Cap. Utini 1656. U pučiškim župskim knjigama spominje se pre­ zime od početka (g.. 9 U popisu kod I. Z u p a n e o (i Zuppaneo).41.6 Zupanei su naslijedili) imanje i juspatronat izumrle porodice Mladineo. Communitatis Brachiae. Ref. iselili. 1442. 1795. 1589.. kao Zuvetei alias Žuvetić... do kraja XVTH. d. Isto se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Antun Alf irović. 43. ali češće od g. 1657. d..). ibiđ. ibid. kao Zuveteo. 1 4 Ciccarelli. braća Darpić. 104. Lib.u se: g. 1632. 1 65 Ciccarelli. Trident. Jerolim Plastić i braća Novaković (g. list 16 i 20.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. Ciccarelli: »Osservazioni«. Od g. ibid. i t o : od g. 259. str. str. str. 1568. i t. 1635. župnik đon Andrija Ciccarelli. 1 7 Statuta Municipalia ac Reformationes magnif. 6 A. 42. Ovu anagrafu sastavio je g.. 8 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. više puta kao Zuvetei. Ž u v e t i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od po­ četka g.-je izumrla pred pedeset godina. od g. 1879. v. šimun Knezović. Prezime se 'nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. ibid.. nekoliko puta kao Zuveteus. 1579.. Z o v k © doselioi se Štipan iz L o ' k v i č i ć a i oženi© se u Pu­ čišćima g.). (Vidi Pražnica. ali najčešće kao Županić g. Zuppaneo. Babica. braća Petrović. Ž. od g. ibid. list 9—10. do oko g. Split. 1581.. 148. str. 281. 1612. terminazioni. i° Ciccarelli. str.. 95. Petar Granac ( ? ) . braća Kraljević. 321. braća žarković.). porijeklom iž B o s n e .. Mladineo. 1940. 2. 1467. (Neke sam štampao^ u »Bračkom zborniku« br. 7 Isprave kod Dušana Kraljevića u Pučišćima.®* Iselili u Starigrađ. str.

5. Pražračani ti pnčišiđni župskim knjigama prije početka malic© god. str. ima bivša straževnička crkvica Sv. d) C r n i R a t . M a r t i n i ć .C e z a r 1 porodica. 88. koja još postoji na prazničkom groblju.stan Prijevića Ovaj se stan nalazi zapadnije od Pučišća. ibid. Važniji su dijelovi ®ela: Škrip. Pastirski stan Pnitvine Nalazi se južnije od Pučišća. ibid. str. Ciprijana. . b) M a l a S l a t i n a K a š t e l a n (Rojen). 1467. vijaka spominje se crkvica Sv. a) V e l a S l a t i n a E t e r o v i ć 2 porodice. 4. PRAŽNICB Pražnice pripadaju među najstarija hrvatska naselja ma Braču. c) L u k a K a š t e l a n (Poičanac). PastJlrsM s'faani Karavana Svi imaju kuće i u Pučišćima. 2. 340. D-ebronić (Skarabaje) 1 porodica. Antuna Opata selo -je sagradilo g. 19 Pastirski. 2Q Croatia sacra. Na­ lazi se na putu. Jurja dok se u crkvici Sv.: Nikulić 173 1.C e z a r 3 porodice..• B a u k (Delija). P r i j e v i ć i žive Često u Pučišćima. Lijepi reljef iz oko god. 1590. Interesantan je basreljef iz g. U početku XV.. -žive najčešće u stanu. Klementa nalazi kip pape Sv.: Zorričić 1567. Pastirski stan Kruška Stopa M a i r t i n i ć . te se tom zgodom župnik Marin preselio iz Straževnika u •Pražnice. Klementa iz god. Vele da posjeduje oko 500 glava vunača. 1534.. 1500.1 Prazničku župsku crkvu Sv.:Miikšić 1582.is Ciccarelli. 3. 1461. koji vođi iz Selaca u Pučišća . 1567. Gornja Greda i Donja Greda. Na osnovu informacija Dušana Kraljevića u Pučišćima.

Betinac) 8 porodica. 174 . Aquilla. Juraj Goić. Ivan Majdenović. 1605. Svetinović.: Davidović.: Ivelić. Stančić. Radovan detto Arbu­ nić s napomenom: iz Pučišća. Murlačić. s napomenom: iz D o l a . u đolskima Buvinić g. 1634. dalje prezime dolazi u župskim knjigama redovito. Jakov Martinić. Arbunić alias Radovan. 1625. Stopio. 1602. Mikšić iz Pučišća. Ivan Lučić. Metloguze.: Mladinić. Marko Klimiinović. JeroBim Jurišević. Thadei de Thamasie. Koiljatič. pop Čepa/rnić. 1591.:-Radovan Arbunić. Stipetić. Nikola Mihovilovic. Lovrinković. Iveljić. Lišćević đe Bojano. Livačić.: Klimsić. Frane Pijkovic. Lukinović. od g.: Mihovilovic.: Marangnnić. 1603. Ivan Goc'ć.. CJaleoti di Prasnice 2 Nikola Goić. od g.: Biloborović. Mijić.: Nikolić. 1668. pop Prodić.PreMniena prvih dvadeset godina (matice prvi put' spomenuta' 1590. Valentineo. Lučića Pobroević. iSujić. 1625. 1646. Kušćić. 1592. Matijašić. U postirskom popisu u vezi s galijom g. Buje. Tomašić.: Stipasimović. U matici od g. Panje) 8 porodica. 1600. 1733. Sadanje porodice A r b u n i ć (nadimci: Radovan. 1608.: svećenik Ivan Deskoveo-Dešković. ponekada samo Radovan (god. Jurinović. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je Bovinić iz Pražnica g. Stefan Martinić Franjin.: Prodić. 1855. Baturić. Klinsić (ili Klinčić). Kliminović. Stefan Martinić pok. 177i. Popis (pucama) pa vezi s regrutacijom zsa bračku galije g.: Tomaseus. pop Bokanić. Ivana. 1762. Mihovil Martinić. kasnije Buvinić. Martinić.. v 1598. 1622. kao' Bovinić. 1839. Stefana. u bolskima g. 1601. g. Valentinović. Kovačić. Pijkovic. B i u v i n i ć (nadimci: Benjavin.: pop Ivanović. Mihoević iz Vrboske. Pletaja. u pučiškim župskim knjigama Arbunić iz Pražmca zabilježen g. Mandušić. i 1778. 1609.) U boboviškoj matici zabilježen kum iz Pražnica g. 1594. Boljesić. Vučić. Ivan Rad'čić. 1593. Arbunić alias Radovan. U matici se spominje prvi A. 1851. Ivan Martinić. 1644. Jakov Martinić pok. g. Anton Mihovilovic. Pinesić. Gospodnetić.

1694.. U matici cd g.) kao Iveljić. g. Kučada. 1574. Žmirko) 6 porodica. 1744. g. U matici od početka (g. s napomenom:. I v e l i ć (nadimci: Ajunt. Veli) 14 porodica. g. J a k a s o v i ć (nadimci: Kuna. Lučić. a jednom g. g.. i 1699. 1796. 1654. 1694. 1574. i g. 1657.2 U nerežiškoj matici zabilježen je Goić g.8 (Prez'me se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g..7 Jerolim Ivellio. 1850. 6. i u mizuraciji g. nobil de Ivellio.. 1824. 1705. U matici zabilježeno prezime g.v. 1772. Ran je) 2 porodice. u povaljskoj g. a tako redovito i dalje. Bortulovi. U matici skoro od poretka (g. 1721. 1666.3 U popisu »galeoti di Prasnice« g. 1636. Nadimak Pitković očfto je od izumrle po­ rodice Pijković. 10 175 . uvijek s napomenom: iz Pražnica. Bofoić. koji su primali sol g.. Od g. u pučiškima g. alias Gariful i Kuna. g. 1676. 3 f God. »difensor« Radoš Ivellio.—1680. Fraturčić alias Jakasović. Tica) 11 porodica.iz P u č i š ć a.. 1649. 1747. g. U matici prvi Ekterovic zabilježen je g. spominje se Bovinić. v.—1657. U popisu novoga stanovništva g. 5. s ovim se prezimenom češće sretamo.). 4. Ivelić vulgo Lukrić. Među porodicama. kao Ivellio alias Andrijević. koje su primale sol g. koji su dobivali sol g. G o i ć (nadimci: Dračevka. i to često od g. a. de Ivel­ lio. alias Pitković. u dolskoj g. v. a g. 1657. i 1660. više puta samo Pahalo. 1750. Nevoda. 1837. u Pražnicama se nalaze tri Jakasovića.. i to kao Eterović. 1664. Prcimiko. Mužića. spominje se »defensor« Juraj Ivellio5. 1667.—1670. po­ javljuju se različni nadimci: alias i vulgo Pahalo. Ivellij alias Kunić. u pučiškoj g. 1590. 1740. 1574. 7. Škum. u bolskoj g. Parun Pjerovi. 1688..4 E k t e r o v i c (nadimci: Harle. god. u postirskoj g. od g. Tare. U XIX. 1747. koja je u matici bilježena i kao Pitković od po­ četka matice do oko g. F r e d o t o v i ć 1 porodica. Radoš Ivelić. samo Lukrić. U prvoj polovici XIX. Mise. s napomenom: iz Gornjega Humca. 1650. 1888. klerik Goić g. 1637. Piković.. pored Iveljić dolazi Ivelio ai!i Ivellio. zabilježena su tri Goića. vijek. 1589. Jerolim suprakomit 6 . U popisu pučana. a g. Goić-Soldari. i 1746. 1642. Etorović i Ekterovic... dolazi više polta Mihovilović alias Lukrić. 1625.3. a tako isto više puta kasnije. 1611. Ivelić alias Lukrić do u XIX. u XIX. . 1738. 1688. nailazi se Iveljić. U popisu pučana. s napomenom: iz M a ­ k a r s k e . 1683. 1493. 1723..3 Prezime dolazi u popisu vlasnika pašnjaka g.. 9 U dolsk'm župskim knjigama zabilježen je Ivelić g. s napomenom: iz V r b a n j a . ima Goijch. uvijek ^napomenom: iz Pražnica. u pastirskima Lukrić g.

Poštar 1 par. Tonsić 4. 1683. 1647.. K l i n č i ć (nadimak Juistinić) 3 porodice. dakle oba prezimena istodobno.. samo Martinić od početka matice. Čule 2 por. Bilie 1 por. 1657.). 9. 1657. 10. v. 1657.. 11. Kovač 2 por... Kao Kuzmanić oid g. a o. Martinić dicti Kus.. Veli 3 por. a u puč'škim župskim knjigama zabilježen je Koljatić iz Pražnica g. U matici često od g. 12. U dolskoj matici zabilježen g. 1860. i 1854. oženjen g. 1682. kurat Cusmaneo. Ovakvo prezirne dolazi do oko g.9 Još prije. u matici Kuzmanić iz Rogoznice. i 1791. i 1695. 1893. 11 K o l j a t i e (nadimci: Mića 1 p. g. i 1782.) 9 porodica.. 1788. g.. 1743. iz P o s t i r a. U dolskoj matici zabilježen je g.^ Panada 1 por. Demon 3 por. Samo Tonsić često od g. 13. 1684. Sisle l p . pop Tonsić iz Pražnica. g.. U matici često od g. od g. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. 1620. Kanana 1 por. J e r č i ć (nadimci: Bačić. nalazi se prezime Koljatić. 1709. 1657. Tatarinac-Brago 1 p.. Zelenko) 8 porodica. do sredine... g. Curik 1 por. 1725. Zečak 2 p. 1697. K u z m a n i ć (nadimci: Jakovac 2 porodice.. 1600.. klerik Cosmanei. Tonsić je zabilježen u matici g. U popisu bračkoga plemstva g. 1589.9 176 . L u k i n o v i c 1 porodica. 1849. dalje. mnogo puta Martinić vulgo. Kao Klinsić nalazi se u popisu bračkoga plemstva g. God. L a z a n eo 1 porodica. vrlo često Maritime alias Jerčić.) rektor Cusmaneo.. 1657. kasnije od g. od g. 1772.. u matici je često zabilježeno Klinsić. Hula.. 1781.. đetto Kusanovic.. alias. Ditlć. g. 1681. 1773.. g. g. g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemistva od g. Koljatić-Tonsić. dolazi često i kao Klinčić vulgo Justinić...).d g. u Statutu se spominje Clmsich Christinus. U matici g. 1685.) 5 porodica. Tesle. 1591.9 ^Porodica Tonsić izumrla je u noviie doba.anović iz Pražnica. 1675. samo Justinić od g. Prezime se spominje u nerežiškom popisu vlasnika pašnjaka g. 1683.) 24 porodice.. 1681.8. 1704. 1717. v. 1708. Mlhoj 1 por. Bukalo 1 por. Jurac 1 por.. iškurele 1 por. i 1724. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva od g. a a u pučiškisna g. U prazničkoj matici od početka (g. U bolskim župskim knjigama Pijković se spominje g. Selačić 2 por. dakle. Guslić 1 por. porijeklom iz Poljica.. 1771. 1715. Gusanović. U matici (g.9 Prema nepotvrđenoj verziji. Ladro 1 por. 1653. skoro od početka do danas. 1375. Portada-Zorzinka 2 por. 1768. Martinić-Gusan. s napomenom: iz Pražnica. 1777. U matici od početka (g. s napomenom: iz Selaca. i kroz XVIII.XIX. .. Gungo. Nifcota. K u s a n o v i c (nadimci: Barišin 1 porodica. više puta J. alias Verbora. 1591. 14..

1825. 1657.1* U nerežiškim župskim knjigama spominje se Martinić g. 1688.. g.. 1742. alias Verboora od g. 1579.nić procurator del populo. uvijek s napomenom: iz Pražnica.) 3 poro­ dice. u idolskima g. 1772.. uvijeik s napomenom: iz Pražnica. Savj 2 p. 1666. 1703. 1574..) 17 porodica. u postirskima g. 1646. a jednom g. v. Prezime se nalazi u popisu pučana. Pušibate 2 p. Kukovac 1 p..M a r t i n i ć (nadimci: Vrbora 2 p. pop Mladineo spominje se g.. 1625. M. od god. Kusanović. a g. Haber 1 p. koju je u mjestu sagradio pop Mihovilović. Tarla 1 p.. 1643. 1615. samo Banić često više puta od g."1683. u sutivanskima g.. 1625. 1738. 1589. v.. samo1 Lukrić od g. 1736. U matici od početka g. spominje se Stefan Mart. 1705. detto Sukelić g. Mihovilović vulgo ili alias Haber god. u dolskima Martinić dicti Kusanović g.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g.. M. Kusanović dicti Kovačić..—1657.2 Od g. 1775. . Tuttur 1 p.. iz Pučišća. koji su priznali sol g. i potpisali konvenciju. s napomenom: iz Pučišća. M l a d i n e o 2 porodice.. Sukelić detto Banić.13 Mihovilovića ima u Škripu..9 Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka g. 1816.). i 1794.. Mihovilović alias Lukrić od g. $ nadimkom. u postirskima g. 1594.2 God. 1574.. 1796. 1682. 1683. U nerežiškim župskim knjigama spominje se Mihovilović g. ukopano je 14 Mihoviliovića u crkvici Svih Svetih. samo Sukelić kroz XVII.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. 1629... 1833. v. 1642. 1591. koja su birali povaljskoga opata g. 1593. Lukrić 2 p.. Prezime se nalazi u popisu pučana. i 1876. U matici g... i 1648. nalazi se porodica Mradinei alias Mladinić.. U župskim je knjigama ponekada zabilježen u XV111. u pučiškinia Martinić g.. klerik Mihovilović. Hajo 1 p. 1679.. 1682.-Parjević od g. 1616. 1685. M i h o v i l o v i ć (nadimci: Colo 1 porodica. kao Mihovilović alias Kovačić. s nadimkom Jerčić. 1788. Jakovjev 1 p. i 1705. nik za narodni život i običaje 12 177 . i 1672. koji sai dobivali1 sol g. a g... U matici od g. Murvički Sekulovići porijeklom su od' roda Šćapanovića.od g. 1745... U popisu plemića. 1790.. 1810.. kao Mladinić. 1655. spominje se Mihovilović Juraj procurator del popolo di fPrasnize.. v. M. s napomenom: iz Gorjega Humca. Trifom Mladineo g. i IUI pirvom početku XIX. 14 U popisu bračkoga plemstva od g. M. i XVIII. 1664. samo Verbora g.... i 1602. God. (Jedna je porodica — Kokić — dose­ lila iz Pučišća). Raus-Biigec 1 p. u bolskima Mar­ tinić g. 1794. a od g. 1721. u boboviškima g. Mlađinei i Mladineo.4 S e k u l o v i ć 3 porodice. Mihoj 1 p. 1613. U matici od početka (g. do druge polovine XIX. alias Cezar od g. do 1802.. bilo je 8 porodica Mladimić iz Pražnica.. s napomenom: iz M u r v i c a . Francin 1 p. Maškiarin 1 p. 1644.

13 7.). 1792. 1681. 1590. 1712. 1833. s napomenom: iz S u m a r t i n a. i 1802. 9 Porijeklom iz Bosne.. 178 . 1637. U ispravama se spominje stanovnik Splita Juraj Aquila brački plemić g. v. 1657. s napo­ menom: iz P o l j i c a . a preostali su izumrli. v. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. B a k o v i ć se spominje u matici u drugoj polovini XV111. g. 1826. s istom napomenom god. s napo­ menom: liiz M u r v i ca. i to g.. abitanti a Spalato«..) i Novog sela (g.. Kralo) 2 porodice.19= S t i p e t i c (nadimci: Pirtkeša.. 1721.. Porijeklom je porodica iz M a k a r s k o g a p r i m o r j a. i to g.. a također i Simić: kao Simiić alias Batković. i788.. 1800. 17 Preselili iz Pražnica u Pučišća. Stipetic. 1805. Baturić alias iSimić. . 1731. novog stanovništva. i 1826. 1576. 1820. 1591. B a l o j e v i ć u matici se spominje u prvoj polovini XIX. 1780. spominje se pop Bartulović. U matici od g. U pražniškoj matici od početka (g. Prezime Baturić nalazi se u popisu bračkoga pHemstva g. 1657. a g.: iz D o l a . v. 1822. B i l e t i ć u prvoj polovici XIX. samo Simić više pulta od g. »messer GiroHamo Aquila et frateUi. 4. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.9 God. i 1801. 1536. g. U puč. posljednji put g. nobiii della Br&zza. 1707. 6. spominje se Nikola Stipetic sudac u Pražnicama. U početku su se zvali Cvitanić po Cvitanu. 15 20. v. 1803. 1594. U Nerežišćima pripadaju među novo stanovništvo. B e z m a l i n o v i ć u župskim knjigama u drugoj polovici XVII. v... 1664. V i l e n i č i ć (nadimci: Boljanac. Bolski su Vileničići od t / z v . 1783. A n i č i ć u početku XIX.. 1844. i 1677. s napomenom: iz B o l a . i 1820. U knjizi vjenčanja s napomenom: iz Selaca (g. i u prvoj polovici XVIII. ali g. jedna ženska Staničić alias Bartulović. Nekoliko puta zapisano je Veleničić (god. U puč'Jškim župskim knjigama zabilježen je Baturić iz Pražnica g. B a r t u l l ' o v i ć u matici zabilježen prvi put g. a u dolskoj g. v. 1863. A k v i l a (Aquilla) spominje se u pražniškoj matici g. 2. Posljednji put u župskim knjjgama g. 8. 1801.1808. do 1744. i 1851.).).. 1784.) dio danas.. g. i u prvoj polovini XIX. 1683. s napomenom. v.. 1740. 5. B a t u r i ć u matici od početka (g.. 1658. s napomenom: iz Pražnica. 3. i 1793.16 a g. ponoidice 1. Porodica se preselila u (Pučišća. Tita) 2 porodice. g.škoj se matici spominje g. 1551. Izumrle iB ćteeljeotie. Posljednji Umro g. i to nekoliko puta s napo­ menom: iz " župe G o r n j e g a H u m c a. 1680. 1791. i kasnije dosta često1.

). 1574. 1636. koji su dobivali sol g. g. v. s napomenom. kroz XVII. 1592. 23. s napomenom iz B o l a . J u r i n č e v i ć (ili Jurinović ili Jurinković: nije dovoljno čit­ ljivo u matici !) spominje se g. 1593. 1702. polovini XIX. Posljednji put u župskim knjigama zapisano prezime g. i to u početku s napomenom. J e 1 u š i ć u matici od g. 1592. XVHL. (Vidi! pučiške porodice !).. možda v kao Boljiić. 12. (kao kum). 1593.) iz pustinjskog manastira Dračevluke. 13. ali g.. v. C v i t a n o v i ć nekoliko se puta spominje u matici sredinom XV111. v. iz Sumartina.. 14. y. 22. vijeku više je puta spomenut u prazničkim župskim knjigama. kao Biloborovčić. 21. više je puta zabilježeno ovo prezime bar kao kum. vijek. 1852. 17. v. nekoliko puta s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .. Jiuirinović iz Pražndea.3 11. K a r ž e j od g. vijek češće se u župskim knjigama spominju Katušići iz Zvečanja..: iz G o r ­ njega Humca. Pored toga. dobivali sol. ponekada s napomenom: (g.) i u početku XVII.: iz Ž e ž e v i c e . v. 1807. 1592. zabilježena je smrt žene Hranotić rođene Vacetović g. v.. koji su primali sol g. B o 1 d o v i ć (i Bodiović) u matici sredinom XIX. i početkom XIX. B r i o b o r o v i c od početka matice (g. v. 179 . 1872. 1602. K a p u l a r i ć u prazničkim župskim knjigama zabilježen je više puta u prvoj polovini XIX. K a t u š i ć !od g..3 U bofekoj je matici zabilježeni g. 1594. kasnije u matici kao kum češće kroz XVII. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1783. i u prvoj polovici XIX. D e v i ć ui matici se spominje više puta krajem XVIII.. U Gornjem Humcu pripadala je porodica novom stanovništvu.): iz Gornjega Humca. D u i ć u matici krajem XVIII. 1596. popovi i jedan klerik (g. 1645. 1823. isto je prezime zabilježeno u /popisu. koji su g.. kao Jurinović češće od početka matice (g. 1628. s napomenom: iz Pucisca. do oko g. pučana.9. Prezime Jiuriniković nalazi se u popisu pučana. s napomenom: iz Gornjega Humca. H r a n o t i ć u matici krajem XVHI. 16. 1574. 18. a često i: iz Dola. a tako i g.. 1843. J u d i ć i prvoj polovici XVII. kroz XIX. ido oko g. 1611. U popisu pučana.). 1644. 1694.. v. 1809. v. B o k a n i ć u matici g. U XIX. do oko g. v.). v. XIX. kao Jurinković u XVTL v. izumire oko g. 1802. m 20. pop Bokanić. 19. 1574. 15. i u prvoj.3 10! B o l j e s i ć od početka prazničke matice (g. G o s p o d l n e t i ć od početka prazničke matice (g. 1634. do oko g.

Kao Mikačić g. 1821. L i t k o v i ć u matici kroz XVIII. 1574. vijek. Prezime se.. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. s napo­ menom: iz D u b r o v n i k a .) više puta samo Čulinović. 1780. 1710. Lešćević de Doimo) i kroz XVII. kao Kušćić alias Miohacich. 1623. s napomenom: iz Postira. do prvih godina XIX. Prezime K. 1620. koji su g. s istom napomenom te kroz XIX. 28. kapelan Litković iz Pučišća. L i š ć e v i ć od početka matice (g. vijek do oko g. 1625. 1657.. g. 26. L o v r i n č e v i ć u matici dvadesetih godina XIX.s . g. ali g: 1689. v. Marković alias Ouilin.2 U pučišk.. 1758. do prve polovine XIX.) i početkom XVTL v. 1874. 1796. K l i m a n o v i ć od početka matice g. Kasnije. 1789. U postirskitm župskim knjigama zabilježen je (kao kum) god. M a r k o v i ć u matici od g.3 i u popisu pučana »galeoti di Prasmiice« g. U pučiškini župskim knjigama zabilježen je Kušćić iz Pražnica g. Marković sive Čulinović. zatim god. g. 1593. g. od g. g. L i v a č i ć u početku matice (g.im župskim knjigama zabilježen je (ikao kum) Dujmović iz Pražnica g. g. 34. K o v a č i ć u matici se spominje prvi put g. (smrt) s napomenom: Iz Postira. g. Marković iz Z a g v o z d a . koji su dobivali sol g. 1693. vijeka nekoliko puta. 1593. s napomenom: iz P u č i š ć a . žena Mikačić s napomenom »ovdje nastanjena«. 35. 1826. često Markoivić vulgo Čulinović (Culinovich i Zulinovich). Godine 1864. . 1668. 1593. v. 1574. dalje parok Ditković. 1591. K n e z o v i ć u matici u prvoj polovini XIX. M a t i j a š i ć spominje se u početku matice (g.. do oko g. v. 1668.9 180 . 29. s napomenom: iz Pražnica. 1641. 1788. Dujmović alias Kliminović. do oko g. oko g. 1657. s napomenom: iz B o l a . 31. vijek. 1701. a u doiskima Čulinović g.nalazi u popisui pučana. Vjerojatno iz Nerežišća.. od g. se nalazi u popisu pučana. s napomenom: iz Krajine. 1851. i 1667. 1590. 33. 1747. . 1741. Prezime se nalazi u popisu pučana.) do kraja XVI. zabilježen je jedan Kušćić s napomenom: iz jPostira. 30. K u š ć i ć od početka matice g. 1591. 1600. s napomenom: iz P i u č i š ć a . 1715. (g. 1698. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1641.2*4. 25. koji su dobivali sol god.. 27. L i n a r d o v i ć u prazničkoj matici kroz XVII.32.9 Prezime Mihačić spominje se u prazničkoj mati'ci g. v. 1664. Marković-Forense. 1779. v. M a n d u š i ć se spominje u početku prazničke matice g. 1574 primali sol.

da mistro boter Obradić živi u Pražnicama. a g. 37. 1636. 1844. i 1872. M a r a n g u n i ć spominje se u matici često od o. 1646. s napomenom: iz Bola. 1574. zabilježen je Matulić-Sile. sol g. 1723. do oko g. Posljednji put Perak < matici spomenut g.. 1861. g. i 1724. 1689. g. M a t u l i ć u matici dolazi često od g. 1657. Missi. iz Dola. a god. Nikulić iz Pražnica. P a s k v a l o v i ć (:i Pasikvaiinović) u matici od g. 1717. 1656. Tbmičić alias Perdufc iz Pražnica. 1693. samo Tomičio g. do1 oko g. 1687. 1795. do 1826. a tako> isto g. g. XVIII. 1819. U. s napomenom: iz P o s t i r a. g. nekoliko puta g. artefice Obradić. Marušić alias Nikolić. v. N i k o l i ć u matici od g.9 Porijeklom iz Omiške R o g o z n i c e . i 1826. umire kurat Murlačić.3 U pučiškim žuopsikim knjigama zabilježen je g... s napomenom: iz P u ­ c i š ć a. 1697. g. 11 U popisu vil'asnika pašnjaka zabilježen je g. 1641. zabilježen kao kum iz Pučišća. Murlačić... 1603. M i k š i ć u matici od početka (1591. iz Gornjega Humca (g. 40. koji su primali. O b r a d i ć u matici od g. 1589. g. 42.. 1655.).36. kapelan Murlačić. vijek. 1738. 1806. s napomenom iz R o g o znice-. a g. s napomenom: iz V r b o s k e . ekonom Murlačić. Kasnije se O. 1782. v. nalazi se ovo prezime kao: Niccolich o w e r o Marussich. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .9 U Statutu se spominje g. P e t r i č i ć se spominje u matici od g.. Mikšić.. spominje u župskim knji­ gama i do druge polovice XIX. 1605. g. spominje se do oko g. 1738. 1756. do oko g. M i h o e v i ć u matici cd g: 1593. Postiranin.paičiiškoj matici zabiliježen je g.. 1657. i 1787. 1833. 1590. s napo­ menom: iz Postira.) u Pražnicama je pairok MaturiLIe. Perak iz Rogoznice. 44. jeir je g. sudac. 1715. U puč'škim župskim knjigama zabilježeno je g. 1807. Mixich Radovano. 41. Ovo se prezime mnogo puta. P e r d i j ć u matici od g. ali g.4 39.. 1632. iselio. U popisu bračkoga plemstva g. ponekada s napomenom: iz Selaca (g. g. 1638. 1830.. Perak alias Šare. 1830. 1720. 45. 1784. 1642. 1657. te kroz XDC v. s napomenom: iz Dola. 1582. 1375. iste godine (1717. do početka. 1859.9 38. u 46. M u r l a č i ć od početka matice g. U praz­ ničkim župskim knjjgama dolazi više puta. 1693. Tomičić ailias Perdijć. U pučiškoj matici g. God. a u pučiškoj matici g. P e r a k o v i c u matici od g. ali g. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva g. 1822. 1676.). Prezime se nalazi u popisu pučana. 181 . 1642. kroz XVII. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva od g. mistro Obrad'ć. do oko g. iz Pražnica. pop Murlačić s napomenom: iz Pražnica. 1567. g. 1782. Perak-Salamunović. 1782. 43. i 1807. 1665.

1635. dio 1740. 1657. Pinesius. s napo­ menom : riz P o 1 j i c a. 1669. samo Marjanović više puta od g/1670. S t a n i č i ć u matici od g. Marjanović iz Pražnica. pop Sesnić. S t i p a s i n o v i ć od početka matice g. vijeka. Oba prezimena prestaju u matici šezdesetih godina prošlog XIX. 1635. spominje prvi put g.1744. Radoslavljić. g. 182 . Posljednji se put spominje g. Porijeklom iz Poljica. 1576. S a l a m u n o v i ć u matici od g. 1692. s napomenom. i 1709. U pučiškim župskim knjigama spominje se g. Tomasović alias Marjanović.. 1657. Salamunić alias Sarre. možda isto što i Salamiunić. P l ' f e n k o v i c se spominje u prazničkim župskim knjigama od g.. & 1842. ® napomenom :iz Gornjega Humca. U popisu novoga stanovništva od g. Mariianovic alias Tomasović. Salamunović aFias Šariić. 1814. S i č i ć u matici kao kum od g. 54. 1741. 1630. 52. g. g. zabilježen je Salamunović alias Šare. Prezime prestaje oko g. s napo­ menom »estinta«. 1765. koji se. U dolskoj matici g.. 1822. 50. P i n e s i c se spominje od (početka matice g.: iz G o r n j e g a H u m e a. Godine 1740. i to g. 1574. g . koji su primali sol g. T i o m a s o v a ć u matici od g. 1833. do okO' g.. 49. s napomenom: iz Š k r i p a . 1719. koje je dobjeglo pred Turcima. samo Šairić g. 1832.3 50. spominje se Marko Stanišić u Pražnicama. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. g. kao ba­ bica. Pinesio. 1589. više puta od g. 1695. spominje se »ilirski« pop Sičić. 1839. Mariano vich de Poiza. 53. a g.4 48. i 1763. s napomenom iz Postira.47. 1600. 1682. 1827 spominje se jedna žena Tomasović iz Pučišća. 1698. v. i u toku pirve polovine XVII. 1618. g. s napomenom. 1747.. ali g. Prezime u Pražnicama nestaje oko g. U popisu bračkoga pltemstva od g. 1815. 1685. 56. S e s n i ć u matici od g. 1590. spornije' se jedna ženska kao Staničić alias Bartulović. 1807.9 Spominje se u popisu vlasnika pašnjaka g. 1856. S a n t i ć u 'matici od g. 1640. g. U popisu pučana. v. »iz P o s t i r a« do sredine XIX. 1754. R a d o s l a v č i ć (i Radosllavić) u matici od g. U Postirima porodica pripada među ovo stanovništvo. s napomenom »iz B o 1 a« do XX. Godine 1789. vijeka. vijeka. 10 55. s napomenom: iz P o l j i c a . 1758. do 1820.. 1591. do oko g. 1814. s istom napomenom i kasnije više puta. Prezime se spominje do druge polovice XIX. pop iz bračkog manastira Dračevluke.

Bartuzzi. 63.. Za. nasljednici Jurja đe Cranchis. Iveljiić. V a l e n t i n o v i ć u početku matice g. g. 281.. str. 1718. Jaikov Jakasovic. Communitatis Brachiae. do 1815. Prodi. 188. Marko Stanišić i Marko Jakasovic pok. 18 Dišin. v. izdala Matica Hrvatska. is Ciccarelli. Ceprnjić. str. ibid. str. Jeričević. 61. Davidovie. a oko g.. V u č i ć I u početku matice g. Bovinić. str. Thomaaeo. 336. 399.. Co. ibid. ibid. de Hettore. do druge polovine XIX. ibid. 3 Popiis kod I. 1598. ibid. 1591. 1589. IV. 1 183 . 143. str. 1620. 332. 1593. 9 Ciccarelli. ibid. v. v. list 10. od g. 1616. Q2. 1851. J-iUkšić. str. 45. ibid. & napomenom: iz Murviee. Ravanović. g.57. str. <g. 11 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Pavisović.. 436. Nižetić.. v... 172. Žuvetić. ibid. .. Vučić vulgo Raguzel. str. zabi­ lježen je u Pražnicama ekonom-pop Trutanic. i 1636. i 1819. šoljanović. 1758. ibM. g. i 1686.Šlćapanović vulgo Zelanović.. 1933. ibid. 6 Ciccarelli. kao Vukić ide Komaj iz K o n a v a 1 a. Zagreb. str. Miissi'. 370.ić u prvoj polovici XIX. str. 340. 12 Ciccarelli. 1659. T o m a š i ć u početku matice g. Nikolić. đe Andreiis. 202.. 1747. Mišetić. ibid. 142. Lib. 321. de Martinis. Babica. 10 Popis kod I. 58. čikarelović. Vuković. .. 1802. Ve3!. i? Ciccarelli. Kasnije. 1635. 51. 413. koji se spominje g. U Pražnicama se spomniju g.. i XVI. 259. 1632. s Ciccarelli. 1602. 15 Ciccarelli.. i 1860. s napomenom: iz O m i š a . Jakšić. s napomenom: iz Goirnjega Hiuimca. Vjerojatno od Vukić. Utini. 281. Kandija. ibid. 1683. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a.. 227. 321. do početka XVII. 1777. 198. đe Thomasis. Pinezić. 1817. g. ali g. LITERATURA I BILJEŠKE: Ljubo Karaxnan: »Umjetnost u Dalmaciji XV. 1765. T r u t a n i c u maitici kao kum g. g. 13 Ciccarelli. 299. samo Zelanović s napomenom: iz Dola. Kuzmić. ali g. ibid. 2 Mlađineo.. str.Pražnica i gornja sela u popisu su g. s napo­ menom: iz Škripa. 254. i u prvoj polovini XVII. Thomaseiuis. 255. 1593. Bartučević.. ovi vlasnici pašnjaka: De Tomasi. i 1617. kao Valentineo. 4 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. 1855. Strafortić. Ivan Jakasovic. Frane. Š ć a p a n o v i ć prvi put se spominje u matici g. Babica. 1656.. 1591. g. str. 302. vijeka«. 60. g. ibid. * Ciccarelli. 1811.... 59. 14 Ostojić. 1777.. ovi novi stanovnici: braća ( ? ) . s Ciccarelli. V u č i ć II u matici od g. Nadali. 317. g. (Vidi Pučišća ad 2). str. str. ibid. ibid. Mladiiniić. Thomasei. 84. 1772.

Matij Vrsa­ lović Petrov. župa je u Gornjem Humcu od g. Ivan Sesnjpć. Ivan Vrsalović Matin. Nikola Bezmalinovic. v. Nikola Trohavčić.1 crkv. stan. Stefan Brakusić. Petar Matković. 1570. nastao je od pastira. Toma Besrama (zamjenik). Dominik Lunardović.. Petar Juković. da je privremeni pastirski. postojali stani Bolno čelo i Okladine.GOMILICA — ZAGRAČIŠĆE Pastirski stan Porodice K l i n č i ć . Vinko> Kevešić. Trutanić. Gregorij Trutanić. GORNJI HUMAC Prema tradaciji. Matija. U okolici je. Juraj Brizić. Marijan Tonsić Mihovifov. Prema Schematiismus Cleri. U XV. Juraj Petron Lukin. aprilično sječa šume i pčelarstvo. Ivan di Ljiković. vijeku iselilo se više porodica prema Bolu. Marijan Tonsić. Marin Sesnjić. Ivan Vrsalović Vickov. Juraj Litkovič. Nikola Jurišić (zamjenik). Matij Sesnjić pok. Stefan Ljiković. Juraj Rarartković. 1625. 184 . njegov sin Jakov. Melhior Silović.s registracijom za bračku galjii g. te su pod nju potpadaFJa do XVIII. Trifa Daviljović. mjesni sudac 4 kurat Jerolim Vranjican 5 Popis (pučana) o vera . Petar Pavitović. Anton Munitić pok. Cepernić2 Jakov Vuković. Petar Bezmalinovic. Nikola sin Ivana Sesniiica. Marin Matković (zamjenik plemiću). Ivan Juričević. Ivana. Ivana. U blizini su. Petar Poljican. prema pričanju mještana. Jerolim Ceparnič. pored vinogradarstva. sva istočna bračka naselja. te bi se moglo smatrati. prcikurator puka 3 Toma Tomić. Ivan Muniitić pok. a povećao se doseljenicima iz Mošuja i Dubraviee. Jakov Matković. jako razvijeno stočarstvo. G o r n j O'hu m č a n j a n i u 1579: 1615: 1637: 1656: štampanim ispravama svećenik i rektor Jerolim.i Pučišćima. Ivan Bezmalinovic. Dolu . Mihovil Tonsić.J u s t i n i ć imaju stalno 'boravište u Pražnicama. M. Galeotti di Cumatio Superior6 Juraj Cvitanić. Matij Tonsićr Nikola Juković Ivanov. plemić.

u selaekoj matici dolazii g.. 1857. š. D r p i ć 1 porodica. Remeta.. doseljena iz jP u č i š ć a. M a r č i ć (nadimci: Moirnar. 12. 1625. 1765. B r i z i ć (nadimci: Perić. 1733.T o m i ć IX (t. U suipetarskoj matieii g.Sadamje porodice7 1. kaoi Šćapanović dicti Klunčević iz Gor. Humca za­ bilježen je u bolskoj matici g. iz Gor. M a r t i n i ć 1 porodica.6 Sesnić iz Gor. Huhnić) 8 porodica. 5. U popisu pučana među galeotima Gornjega Humca g. 1754. God.Bolski su Martinisi od Martinića iz Gornjega Humca. Pujiz. 1747.T o m i ć I (t. a g. iz P u č i š ć a. spominje se pop Jerolim Marinčić iz Gornjega Humca. Humca. 1657. U škripskoj matici zabilježen je g. porijeklom iz C r n e G o r e. 9. Pićulin. š ć e p a n o v i ć (nadimci: Biskupovic. Ćuk) 6 poro­ dica. 1581. 1773." i u popisu pučana galeota od g. 10. j . 1777. U prazničkoj matici zabilježen je g. j . zabilježen je Maričić iz -Gornjega Humca. 1710. 7. 11. g. Truta) 5 porodica. M i) č e 1 i . u bolskoj. Miichieli) 1 porodica. Š. . 1745. Mirkovle. M i č e 1 i . iz M e d o v . iz S o l i n a . i 1820. Humca. doseljeni iz P u č i š ć a . Fratar) 5 porodica. Firo. Šeapanović vuFigd Zelanovic. Postiranin. 1686. Humca. S e s n i ć (nadimeii: Petrović. pop Brizić iz Gornjega Humca. 2. 1752. gdje se ovo prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. 1698.. Zelanovic. 1574. i 1698. pop Maričić iz Gor­ njega Humca. Colo) 40 porodica. Marinelić iz Gor. livoguz. u Sutivanu g. Michiieli) 1 porodica. g. 185 . (Michieli je porijeklom iz Rogoznice. B r s t i l o 1 porodica. 1782. g. Prez : me kaoi Schiappanovich alias Scipioni nalazi se u popiisu bračkoga plemstva od g. Tutić. P o l j a k 1 porodica. u poisb-lrskoj matici šeapanović sive Biskupovic iz G. iz P u č i š ć a. Klunčević. a g. 1756. Prema nepotvrđenoj tradiiciji. a samo Š.. E t e r o v i c 1 porodica.. a kao Šćapanović vulgo Biskupovic g. g. 1764. a doselio se u Pastira). Prezime se nalazi u popisu pučana. M a r i n e l i ć (nadimci: Gvaridjan.D o c a doseljen oko g. Humca zabilježen je u prazničkoj matici g.. Humca u prazničkoj matici. Beg. 4.. spo­ minje se Juraj Brizić. 1753. 1686. pop Briizić iz Gornjega Humca. u dolskoj matici iz Gor. 1818. 1625.6 U Postiriima (u matici) zabilježen je g. koji su dobivali sol g. 6. 3. Lukaš. šćapanović iz Gornjega Humca. 8.8 U Škripskoj matici zabilježen je g.

U prazničkoj matici zabilježen je Taras iz Gor. Humca g.. Mali Ive) 4 porodice. pašnjaka g. 1657. od o. koji su dobivali sol g. 1657. 10 Izumrlie ili iseljene porodice11 1. . kao »index in Humazzo Sup. Longo. Mirko Vrsalović.13. 1862. 15. 1184.'azi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. koji su dobivali sol g. je matici zabilježen Cvitan'ć iz Gornjega Humca g. koji su primali sol g. i 1803. Prezime se nalazi IUI popisu pučana. U Gornji su se Humac preselili iz Mošuljice (Mošuja).8 3. 1625.2 U dolskoj matici zabilježeno je prezime Čeparnić iz Gornjega Humca g. 1625.) ukupno 13 porodica. C e p a r n j i ć (ili Čeparnić). S t i p i č i ć (nadimci: Bile.9 i u popisu pučana gornjohumanslkih galeota g. Stopa i Veli 5 por. 1574. 1288.? Spominje se Toma Tomić g. 186 . 1580. V r s a l o v i ć (nadimci: Matešić 2 porodice.. Ovo prezime kao Zeparnich nalazi se u popiisu pučana.13 2. 1829. 1575. j . župan Čeprenić spominje se u povaljskoj listini g. 1657.12 g. Rude) 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Barbun. 1625.6 17. U bolskoj matici zabilježen je g.6 U mlinarskoj. Humca zabilježen je g. 1625. t. Gobac. C v i t a n i ć se naf. [Perić. 1637.« U pučišikoj matici Tomić iz Gor. Prezime je zabilježeno u popisu pučana. 16.14 Iselili u Pučišća.. 1589. Humcu jest Jerolim Cepernić. pop rektor crkve u Gor. Čikerelović iz Gornjega Humca..6 God. Bilan. Carević sa podna&imeiilma Pifar. a IU selačkoj g. Desislav Čeprnja brački je sudac (od hvarskog roda Gjivića).8 14. U goirnjiohumčanskoj matici od početka.. a u škniipskoj g.. Prezime se spominile u popisu gornjoiselskih vlasnika. 1574. 1820. 1776. da pripadaju među najstarije useljene rodove na Braču. 1755 i 1762.9 i u popisu pučana galeota g.6 Za Vrsalovića veli g. 1929. Rovimjež 6 par.9 i u popisu galeota Gornjega Humca god. T a i r a s (nadimak: Veli Ive. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1574. T o m i ć (nadimiak: Palac) 1 porodica. T r u t a m ii ć 2 porodice. Č i k a r e l o v i i ć kao Kukretić bosansko-hercegovačka plemićka porodica. 1792. dr. Ovo se prezime nalazi ui popisu bračkoga plemstva od g. 1605.

Vrsalović spominje16 oko g. »Cropani Pervinich de Bracia villae Culmatiji Superioris«. 13. Prezime is© spominje u poposu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. Dominis sive Gospodnetić. 1625. L i t ' k o v i ć nalazi se u popisu pučana gornjohumčanskih galeota g. 1715. u praz­ ničkima g. 1673. 1625. s napomenom: iz Gor. 8 Porijeklo porodice vjerojatno iz Poljđca. 8. I l i j e u nerežiškoj matici © napomenom »iz Gornjega Humca« * g.—1439. Humca.*5 U positarskoj. 1625. U matici G. kao Dominis alias Gospodnetić. a u prazničkoj g. 1589. i 1688. 9. 5. 1625. 1655. 1747. 12.15 U dolskoj matici zabilježen je Dević iz Gornjega Humca g. 1782.4. K a e i• ć nalazi se u popisu novoga stanovništva od' g.. 1746. te u supetarskoj g. Upopisu bračkoga plemstva g. 7. 1657. s napomenom: iz Gor. 1812.. 11. Humlca g. 15 U bolskoj matici spominje se g. Humca g. i G o s p o d n e t i ć prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1803. Litković iz Gor. i 1818. matici zabilježen je Kačić iiz Gor.7 U pučiškoj matici spominje se g.8 U 'bolskoj matici zabilježen je g. M u n i t i ć Juraj Munitić na'l'azi se g. 1799. Humca g. 1657.7 U bolskoj matici zabilježen je Trohavcić iz Gor. P r v i n i ć dr.. 1633. 6. 1820. 1798. u popisu gornjohumčansfcoga novog stanovništva. a u boboviškoj g. Humca g. Humca. Humca.. Pre­ zime se spominje u nerežiškoj matici g. samo Dominate iz Gor. i kao zamjenik jednog plemića. Humca g. 1752. 1762. 1817. zabilježena je porodica Prvinlć-Kragujević. Iselili u Supetar. u prazničkoj matici zabilježen je pop Gospodnetić iz G. Munitić iz Gornjega Humca.6 U bolskoj matici spominje se Matković iz Gor. M a t k o v i ć nalazi se u popisu pučana gaieota g. 1716. T r o h a v c i ć prezime se nalazi u popisu pučana. 1620. 187 .9 i u popisu pučana galteota iz Gor. koji su do­ bivali sol g. 1437. 1628. Humca. s napomenom: iz Gor. 1750. Humca. 1686. 17 T o n s i ć se spominje u popisu pučana u vezi s regrutacijom za biračku galiju g. 1772. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g... i 1754. 14.6 Prezime dolazi u škripskim župskian knjigama g. a g. d 1797.13 D e v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. Humcu do oko g. I v a n i s e v i c prezime se spominje u prazničkoj matici g. 1747. kao Giovamiizj allias Ivaniissevich i kao Ivanissevich. 10. 1747. 1574.

Hančević. fi Mladineo. 1784. braća Tomašević. 7 Pošto sam naknadno. 13 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. 1777. bilješka 2). Vrsalović. 1939. ibiđ. Bošković.. 50. 1932. 1778.: Filipić iz Milne.. 1776.. Rađojković iz škripa.15.: Ivanisevic. mogao pregledati župske knjige. 1938.: pop Trutanić. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. str. Biskupović sive šćapanović. is M. 255—256. ibid. 1775. 1 2 3 4 3 188 . bilješka ad 4). Matešić. Petrić. pre­ zimena izumrlih ili iseljenih porodica Gornjega Humca po bilješkama iz drugih bračkih župskih knjiga i isprava. Luketa iz Postira. Starijih župskih knjiga nema. Karmelić iz Bola. pop). Maričić. 1771... Buvinić iz Pražnica. Tonsić. treba da dometnem još ove izumrle porodice: Matulić (oko g. Sv. 1774—1821. Bošković o. 1772. Zagreb-. 287. Taras. Pošto sam naknadno došao do gornjohumčanskih knjiga. veljače 1941. pop Tomić. donosim prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina u ovoj bi­ lješki: 1770.: Ostojić. 1770—1789. 1770—1780. Perdić sive Matulić. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. Petrić iz Bola. 58. 12 Ostojić. ibid. Marijančević. list 10—11.. Bezmalinović. 84. LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensi. 10 M. 1773. Bricić. Marinelić. str. Croatia sacra. 1782. Lučić iz Bola. Trutanić sive Mengić. Sesnić. Dujmović iz Supetra. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku.. 1783. str. živković. Jerkulović iz škripa.. i. Jurišić. 1775—1867. ibid. 9 Popis kod I. Trident..: Jurunović. župnik Marinković-Spađić iz Bola. godine 1747. Jurišić o. Renđić iz Supetra. 1755. Split. Biličić-Petričić iz Postira. ibid. Pavich. Juraj Munitić i Jerolim Dević. Toma Jakasovic. ibid. (Vidi Pražnice.: šimetović iz Bola. Matulić. 1772—1783. 143. Trutanić. Vitnić o. str. str. 1779. (Vidi Pučišća. Bezmalinović o.sive Biskupović. šćapanović.: Vitnić. 1747. 302. V u k o m i l o v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanov­ ništva od g.: Kačić. 1789. Nikola Jakasovic. 322. 15 Popis kod I. ibid.to tek 16. Ciccarelli. 14 Za porodicu Ciccarelli.17 U bolskoj matici zabilježen je Vukomilović iz Gornjega Humca g. pop Vrsalović.. ibid. Cvitović.. vidi: Pučišća. Babica ibid. Vrsalović sive Ca­ rević. 8 Ciccarelli. Mate Kačić. strl 253—255. Mirković.: Krstulović iz Nerežišća. Zaninović. živković o. Šća­ panović . odnosno čikarelović. Babica. 1774..: Gospodnetić. Ciccarelli.: Eterović-Paraon. ibid. premda je selo staro. i? A. nalazili su se u Gornjem Humcu ovi novi stanovnici: Vinko Vukomilović. 1912. Glušević sive Tambić. Krstulović iz Bobovišća. str. Ciccarelli.: Tomić. 1785. 1718. Jakasovic iz Pražnica. 340. Stipičić.: Trohavčić.: Dević. str. bilježio sam g. Jakov Jakasovic. Ceparnić. Trebotić iz Milne.. 11 Ne imajući svojedobno starih župskih knjiga. str. ibid.: Perdić.

Vjerojatno je — osim u nedalekom predjelu Bunja — i ovdje stajalo starije naselje. U XIX. Santić iz Postira. Vusio. Dubraviee (Nižetić) i Mošuja (Mošnjić-Moišić). Danijelović. u kojoj je mog^b stati tek oko 20 osoba. SELCA Današnja su Selca uglavnom nastala od stanovnika nekadanjih nestailih naselja: Podgračišća. Henčević. Nasela 26. Tonsić alias Marijančev'ić. Antonijević. Smrčevik 20 i Zagvozd 12 stanovnika.1 bilo je u selačkoj župi god. 1716): Nagorinac 47. Jurun. pop Dido'lić. Jurunović. Selca. PastirsM stian Brizić Nalazi se u blizini crkvice Svih" Svetih. Vuković alias Trifunović. ukupno 1893 stanovnika. Bezmalić. vijeku Selca su naglo napiredovala. Ursić. Graca. Dogančić. Kornelić. Danijelović iz Novog sela. Glušćev'ić vulgo Tambić. Didolić. 189 . Glušćević vulgo Slečić. SkargimC Bezmalinović. r Porodična prezimena prvih 20 gciđiina matice krštenih 1747. 1 porodica. Ante. Cokrić iz Novog sela. Vrsalović iz Povalja. Tonsić. Nakal 34. Vuković. Sesnić. Osritke 33. Nižetić. Glušćević vulgo Vuilin. prezimljuje u Gornjem Humou. stanov. Prema Schematismus Cleri.: Taras. Tad je postojala u naselju1 crkvica Sv. njega Humca. Glušćević iz Novog sela. Tbmasović iz GOT. B r i z i ć . Domjanović. Živio je prije redovito u stanu.: pop Pavičić. aHii sagradivši nedavno kiuću u Gornjem Humou. Bezmali­ nović vulgo Juirjević. 1912. Štambuk. Bezmalinović iz Novog sela. jer se kopajući nailazi na stare (rimske) predmete. Roguljić. Gradac 3. Gospoicinetić. Vrsalović. Trutanić vulgo Fortunić. Jakšić alias Cokrić. Čubretović vulgo Musičić iz Bola. Trutanić alias Mengić. što je i danas vrlo važna privredna grana.Pastirski stan Šala Na jugoistočnom podnožju Vešca nad Veškim poljem nalazi se pastirski stan porodice E t e r o v i ć iz Nakla. su možda M a u početku pastirsko naselje pod jurisdik­ cijom Gornjega Humca. Žuvič. U tom su broju i ova manja naselja i zaseoci (Selca. Hajduk iz Gdinja na Hvaru. iz G o r n j e g a H u m c a. naro­ čito zbog kamenolomstva i industrije kamena. 1748. Doganac.

Coknić iz Novog sela.: Jerković iz Zastražišća na Hvaru.: pop Jakasović. Domjanoviić alias Pavlicić. Duić iz Suimartina. Bezmalinović alias Vlahić iz Novog sela. Coknić iz Novog sela. Pavišić iz Povalja. 1754. Coknić vulgo Bilin. Skanči iz Sumartina. Bersatić iz Supetra. Giušćević dicti Jurun. Mošić. Politeo. Henčević vulgo Bošković. Henčević alias Bošković.: Vrsalović iz Povalja. Ostbjić. de Dorninis.: Bošković. Kuzmić. Batošie aiz Sumartina. Henčević alias Boš­ ković. Bezmalinović alias Kornelić iz Novog sela. Bulišić iz Povalja.: Stanišić iz Sumartina. 1759. pop Tonsić. Tihinić iz Zastražišća na Hvaru. Juirčević alias Bezmalinović. Varolić iz Povalja. Bilin alias Coknić.: Lučić iz Sumartina. Coknić.: Bezmalinović alias Juirčević iz Podsrnrčevika. Susejković iiz Vrboske.: Bezmalinović vulgo Galijotović iz Novog sela. Božić iz Poljica. Tomazetović iz Zagorja. Vrsalović iz Gornjega Humca.: Giušćević iz Novog sela. Bezmaliniović vulgo Petrasović iz Novog sela. Cokrić. 1761. Franečić. Žustin iz Bola. Mišetić alias Matijašić. Mijić iz Sumartina. 1760. 1762. 1757. Hektorović iz Pučišća. Ostojjć iz Povalja. Trutanić iz Gornjega Humica. Skanči iz Bergama. 1763. Huljić iz Pitava. Bezmalinović vulgo Matulović iz Novog sela. pop Matulić. Dorotić iz Sumartina. 1756. Marijaniović iz Gornjega ' Buimca. Pinesić iz Pučišća. Tonsić iz Pražnica.lć. 1751. Matulović. N'iseteo iz Sviraca na Hvaru. Sesnić vulgo Gregušić. Žuvičić alias Kostrić. Kuzmić. 1753. Aiitulović iz Sumartina. Coknić alias Bilin. Cokrić iz Novoga sela. Skanči. 1758. Vuković alias Trif-unov. Marijane ević. Bezmali­ nović iz Podsimrčeviika.: Damjanović iz Povalja. Stipić iz Suimartina. pop Trutanić. Žurvieić. Babić iz Sumartina.: Dragnić. pop Borčić-Buko iz Komiže. Munitić. Kačić. Suziičić.: Antonijević vulgo Jurašinović. PoliteoNisiteo. Bezmalinović iz Gornjega Humca. Antonijević vulgo Peričić iz Oklada. Konjić iz Sumartina. Ositojić vulgo Knežić iz Povalja.: Maričić iz Gornjega Humca. pop Gospodnetić. Sesejjković iz Vrboske. *4750. Nikolić Kulišić iz Segeta. Hektorović alias Faraunić iz Pučišća. Maslarda iz Bola. Antonijević iz Novog sela. Salamoni iz Škripa. 1755. Bezerić iz Bola. Radić sive Tarasić iz Bola. Jakšić vulgo Coknić iz Novog sela. 'Antonijević vulgo Kuluz. de Domrinis iz Postira. Trutanić alias Pulković. Bezmalinović alias Jiirčević. Salamučić iz Šripa.: Jakšić vuflgo Coknić-Biiin. Bezmalinović alias Korneljić. 190 . Antonijević iz Oklada. Mišetić.1749. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. Vrsalović alias Carević iz Gornjega Humca. pop Božić. Vuko­ vić alias Bajakin. Tomić iz Gor­ njega Humca.

g. 1926. 1801. SePJca Nagorinac Nakal Gsridei * Nasela Gradac Pćdsmrčevik Zagvozd 1931. 1790. 1673. 44 38 37 25 2 34 9 uračunato sa Točilo. u Pražnicama: g. u jPovljima: g.1764. Dragnić.: Matulović iz Novog sela. KroIjanović. ukupno 2316. 1938. 1766. Prezimena navedena u župskim knjigama bračkih župa s napomenom: ix Selaca. ukupno 2296 god. g. 1783. 1798. i zato nji­ hove porodice spajam s<a selačkiim porodicama. g. u Sumartinu: g. Šćapamović iz Gornjega Humca. Sleško. 1820. 1795. Mapelović. 1820. Palladoclis. Bdisnivić. 1735. 1915. g. Kraljević. g. 46 40 40 28 2 36 9 g. g. Ostojić. Matulović. Maresić. 1788. 1914. 1782. 1814. g. 1830. Radić iz Bola. u Bolu: g. 1790. Nižetić vufjgd Matašić. DomMs. Matošić. Statistika stanovnika god. (i g. pop Vrisaloviic iz Povalja. u Doku: g. g. 1763. Lokanjac i Selcima: god. Točilo i Lokanjac u neposrednoj su blizini Selaca. g.). u . 1767. Karaić. Gasparović. g. i 1807. Sadinović. 50 53 42 28 2 36 9 g. u Posltirima: g.: Beroš iz Nerežišća. a kojih nema među današnjim porodicama U Supetru1: g. Ciokrić. Dogančić. capitanus Scarpa. 1753. Dobrunić. g. g. 1765. Vermolić. 1914. 1742. Taras. 1916.—1916. Varvoljić iz Povalja. 1752. 1723. Selcima i zaselcima prema župskim knjigama: g. Kuzmić. capitaneo ManJnčić. 1783. u Nerežišćima: g. 1927. 191 .: Mariniković iz Bola. 1940. / u Bobovišćima: g. 1808. 1712. 1765. u Škripu: g. Svečević. g.

Vjerojatno porijeklom iz B r e 1 a. inače češće s anpomenom iz Podsmrčevika. 4. U popisu pu­ čana »galeotti di Cumat. Sup« g. 1625. 1777. Čorko. Kroio) 5 porodi. te Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić g. Ranje. 14. C a r e v i ć bivši alias Vrsalović (nadimci: Zrno jar. 1911. 1748.Siadanje porodice3 1. spomi­ nje se Henčević. Bubara) 5 porodica. B o š k o v a č (nadimeft: Načeša. . Momčić. 1748. B e n c u i r 1 porodica. 1762. 8. Mrmere) 4 porodice. Spominje se u početku selačke matice (g. (Iseilila). B e z m a l i n o v i ć 1 porodica iz Potsirirčevika. 1675. Henčević. C a r e v i ć II (nadimci: Pope. u matici od početka (g. vjerojatno iz S p l i t a! 13. 2. a g. 1892. nalaze se tri Bezmalinovića. B u i j i m b a š i ć 3 porodice. Dido192 . 15. 1762.a samo Matulović g. Gvardijan. porijeklom iz Murvice. iz G r a b o v e a. Prezime se nalazi m popisu originalnoga i bračkog plemstva g. Stenjalo) 36 porodica. 1778. Košće. B a l e t a 1 porodica iz G r a b o v c a oko g.. 1763. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a . A n č i e 1 porodica. ca.. A n t o n i j e v i ć (nadimak: Šrnene) 1 porodica. B e n u š i ć 1 porodica. oko g. Antonijević vulgo Jurašinović. vulgo Ku&uz.. 9. Garđelin. Mali. iz M a k a r s k e . g. Osim toga dolazi i kao Bezmalinović alias Kornelić g. iz G o r n j e g a H u m c a . 1675. o k o g. D i d o l i ć (nadimci: Veli. U sumartinskoj matici spo­ minje se iz Selaca g. Bukeš. U početku selačke matice spominju se u Novom selu. 1762.. 1753. iz B r e 1 a. B r a j k o 1 porodica iz B u j a (Istra). 1747. 1765.). i 1766. i 1764. 10. 1750. Doseljeni iz S u p e t r a .4 U selačkoj matici g. iz O m i š a . B u 1 i ć 3 porodice. D e s p o t 2 porodice. 1900. doseljen kao postolair iz Š i b e n i k a oko g. liječnika. Filuga. 1763. A. s napomenom: iz Selaca. 1766.. doseljeni oko god. 16. 1657. Bezmalinović vulgo Jurčević. 1747. U po­ četku selačke matice (g. 8. iz D o li a. i 1763. 1747. B a r h a n o v i ć (nadi'mak: Supetranin) 2 porodice. B r o n z o v i ć 3 porodice. 11. pok.. Bezmialinović dicti Jurac. 1891.. i Bezmalinović vulgo Matulović g. U selačkoj matici od početka g.). žena-udovica s l o v a č k o g književni­ ka i. 1843. Bore. jednako g. (prema obavještenju župnika). doseljeni iz S u p e t r a. 1755.. 3. 17. D e š k o v i ć 5 porodica. oko god. oko g. 1749.) Heneević alias Bošković. 5. 1892. 12. U sumartinskoj matici g. 7. U matici više puta s napomenom: iz Oklada.

g. Prezime se spominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. 1765. 1762. i 1766. Coknić alias Bilin. s na­ pomenom: iz Selaca. a. 1820. Jurunović. Glušćević alias Slečić. g.. 26. 1780. a g. samo Coknić (ili Cokrić) g. Gušćević vulgo Sfečić. 1747. 1910. Glušćević detti Jurun. Ciokrić g/1766.. Glušćević alias Mošić. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. g. 1576. 1748. 6 — U župskim knjigama u Bolu g. 21. 1762. 1753. 1879. popisana su tri Tonšića. u matici g. 1748. 1781. 1589. oko g. 1750.. Coknić vulgo Bi­ lin. Giaxich Geronimo amibaisciator Brachiae. G l u š ć e v i ć (nadimak: Sleško) 4 porodice. Doselio bačvar Frane god. 1747. D u j m o v i ć 1 porodica. i 1800. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. Longo. 1762. g. g. g. 1763.4.18. U selačkoj matici krštenih od početka (g. a u bolskoj g. kao Tonšić alias Marijančević iz Se­ laca. Jakšić vulgo Ooknić-Bilin. g. oko g. Brachiae 5 .. 1736. & napomenom: iz Selaca. oko g. 1591. 1625. a u prazničkoj g. iz omiške R o g o z n i c e. 1747. Jakšić alias Coknić... 1762. Glušćević vulgo Tambić. oko god. U gornjohumčanskom popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. F i s t o n i ć 3 porodice. 20. Gluiščevdć vulgo Vulin. u postirskima g. 25. 1757. spominje se Gfiassieh Gieronimo nuncius com. 1771. a u povaljskoj g. 19. F r a n a s o v i ć 3 porodice. 1747. Glušćević detti Jurun. g. 22.). g. 24. 23. 1745. G a š p e r 2 porodice. god. U bolskoj matici spominje se ig. i 1765.) kao Tomšić alias Marijančević iflft Tonsić vulgo Marijančević (g. lie. (Možda iz Metkovića). 1754.). Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. g.. g. 1888. uvijek s napomenom: iz Selaca. 1765. iz Z l o p o l j a kod Muca. g. 1887. g. u sumartinskoj matici g. Marijančević iz Se­ laca. Biilin alias Coknić. iz G r a b o v c a . 1755. 1749. i 1753. 1751. M a r t a n i ć {nadimak: Pučišćanac) 2 porodice.. H a j d e r 1 porodica. Glunčević iz Selaca. u nerežiškoj g„ 1806. iz P u č i š ć a. Šandre) 10 porodica. 1767. samo Mošić. iz B a s t a . Kaizer. 1762. J u r u n (naidimoi: Lander. iz S u p e t r a . 1749. Zagorje).. u početku matice god. U supetarskoj matici zabilježen je g. 1657. 1748. 28. doseljena iz D o n j e S t u b i e e (Hrv. 1781. Solde. samo Coknić i Jakšić alias Coknić vulgo Biiin. 1682. 27. L a b a š 1 porodica.. 1762. 1749. g. GnJušćević alias Sličić. IUI piražničkima Jakšić vulgo Cokrić.. U povaljskoj matici spominje se iz Selaca Jurun g. J a k š i ć (nadimak: Biliin) 13 porodica.. 1747. 1763. 193 Zbornik za -navodni život i običaje 13 . Prezime se spominje u početku matice (g. 1770. spominje se Jakšić.

Prezime N. 1888. iz C r a b o v e a.4 U postirskoj matici g. Baćulmac.. Rokotovi. Nižetić alias Saić. Š t a m b u k (nadimci: Zorini. Žura. oko god. spominje g. 1637.). Nisetich Vincentius 8 . 1833. Pule. U povaljskoj matici spomiinje se g. 1425. P e r i š i ć 1 porodica. U popisu bračkoga plem­ stva od g. Zakeja. 7 U popisu bračkoga plemstva od god. N i ž e t i ć (nadimci: Siuidja. (za bo­ sanske vlade) Nixa Petrulli iz nestaloga bračkog naselja Dubravice. samo Politeo.. Niseteo Giacomo defensor 9 . spominje se sudac Missetich Joannes Petri. Jogo. Kure. Njegov siin Matij (g. spominje se u popisu vlasnika gornjoselskih paš­ njaka god. zabilježen je Matijašić. Erceg. iz G r a b o v e a. 1902. iz S p l i t a . oko god.—1487. 1764. M u š t a p i ć 2 porodice. 37. uvijek s na-' pomenoni: iz Selaca. 1647. u suraartinskoj g. 1778. 1790. M u n i t i ć 1 porodica. 11 U supetarskoj se matici N. 1763. Puše. Glušević) 17 porodica. Mišetić vulgo Matašić. 1885. 33. M i š e t i ć (nadimci: Kumica. spo­ minje se Mišetić iz Selaca. 1762. tako isto IUI Povljiima g. 1899. 34.29. a u povaljskoj g. u povaljskoj g. Mošljić iz Selaca. U seFiačkoj matici krštenih spominje se od g.—1427. Mišetić vulgo Matijašić. Piplica) 32 porodice.. g. Isti Nixa spominje se g.). a g. oko g. iz G r a b o v e a. Kalifarnez. Mićini. on se latinski pisao* Michael Petrulli »ehiamato in S l a w Mixa o Nixa et da alcuni altri fu detto e soritto Nixe«.. Šaranja. Nisetei alias Nižetić. 38. a g. U selačkoj matici krštenih g. Papić. Trusmbuin. Prema tradiciji. 1772. O z r e t i ć 1 porodica. oko g. Niseteo Gerolimo defensor. 1420. Verić. da se prvi počeo potpisivati patronimikom Nižetić. Huhnić. 1615. 1770. 1657. 194 . a g. 1589. 1566. g. 30. Fatori. R o š i n 8 porodica. i 1762. 36. 1789. Mošić. R o š č i ć 1 porodica. Vjerojatno talijanskoga porijekla. išluljak. također s na­ pomenom: iz Selaca. 1589. Politeo-Niseteo. 1398. 1732. Tripo. 4 Spominju se: siusdac god. 32. iz S t a r i g r a d a . 1786. M o š i ć (nadimci: Tirola. Fratar) 12 porodica. Prezime se opominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. 31. oko god. u svojjm zapisima ističe. Muto.10 God. koji je preživio kugu (g. 1403. Bolkimi. 35. 1657. 1753. 1817. porijeklom iz Poljiea. 1390. Čiča. Vjerojatno u vezi s porodicom Glušćević ili nestalim bračkim na­ seljem Mošuje (Mosuljica). U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Po­ liteo g. 1896. U Reformacijama bračkog statuta g.. Porodice Niseteoi-Gazić iselile su se. Pavlina.

. a g. U dolskoj ma­ tici spominje se iz Selaca g. 1724. a u bolskoj g. 43.. oko god. 1777. V i o l i n i (nadimak: Štopulo) 1 porodica. 1574.. u foolsikotf god. Jurlina. oko g. 1787. Jakovic.) babica. 1767. i 1757. 1752.) 'novoga stanovništva. Sabe. 1747.. U početku matice (g. Karlin. 1750. Kole. u supetarskoj Mariančević g. u sumairtinskoj g. Humca. 1788. u dolskoj g. 1746. m povaljskoj. koji ga je oslobodio od galere »Galera Generalicia Vendramin«. 1775.Šalte. u v i j e k s na­ pomenom: iz Selaca. 1747. U popisu pučana »galeota« điz Gornjega Humca g. iz B r e l a . Trutanić -alias Mengić. »mistro Antonio Standelfpergher detto Stambucco quodanr An­ drea del Stato di Boemia dalla Citta di iPraga« od Matije' Nižetića. Mirne. U postirskoj matici spominje se Vuković iz Selaca g. dofojeglog za kandijskoga rata u Selca: braća Ursić 12 iz makarske krajine. g. iz Selaca.. Vjerojatno u vezi s porodicom Marijančević. 1796.. (za jPučišća. V. Lala. 1809. 40. i 1798. Trutanić alias Pulković. uvijek s napomenom: iz Selaca. 11 U prazničkoj maticu spominje se iz Selaca g. Kumejoža. Kovač.) Vuković alias Tri­ funović. Trutanić.. Šćenze) 20 porodica. Gornji Humac i Straževniik). T o n š i ć (nadimci: Sprtica.. 1745. 1625. Barahul) 12 porodica. 1780. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je g. i među pučanima »galeotti« iz Gornjega Humca g. 1625.. Pražnice.. Doselio se iz P o v a l j a kao sin babice iz Pučišća oko god. Ture. u dolskoj g. 195 . 1771. T o m i ć 1 porodica. 1777. i 1781. 1789. 44. T r u t a n i ć nadimci: Cvitić. U popisu (g. spominje se V.. U početku seiliačke matice (g. — U prazničkoj matici spominje se Tonšić iz Selaca god. Vjerojatno porijeklom iz Gornjega Humca. Kokić. 1768. Tonšić alias Marijašević.. Vjerovatno porijeklom iz Gornjega. 42. 1865. 1788. Vidini. a tu povaljskoj g. Rovik>. koji su dobivali sol g. 1793. zabilježena su tri Vrsalovića. 46. a Trifunović se spominje u župskim knjigama u Povljima iz Se­ laca g. i 1791. V r s a l o v i ć (nadimci: Pairamate. Doveden u Selca oko g. iz S p l i t a . Mise.. 1710. 1768. g. U matici g. Bazeta) 9 porodica. Z r n č e v i ć . Dujini. Trutanić vulgo Fortunić i Trutanić alias Mengić. Jadire.. Vuković vulgo Trifunović. V u k o v i ć (nadimici: Nane. 1747. 1747. 1 porodica. U r s i ć (nadimci: Piše. a g. 41. Vukasović a:ldas Vukejić e Violini' iz Povalja. magistro Štaimbuk. 1776. Štambuk. Boćineto) 3 po­ rodice. i . iz Povalja. 1907. 1865. 1796. Suho.. U sumartinsikoj se matici spominje Ursić iz Selaca g. Mikulica) 3 porodice. 1782. 1777. u povaljskoj. i 1781.. u sutivanskoj g. Miš. 1754. 45. Ovo se prezime nalazi u popisiui pučana. 1741. Šare. Pivac. Žuviainin) 60 porodica. 39.

. Ovdje.. (publ. je sred vinograda u zaklonu od bure stajalo nekoć rimsko imanje. str. iznutra obložena mozaikom. Na istom položaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgračišće.«.«. . Utvrda naseobine bila je na Gračišću. 1912. 5 Diversi publici decreti. 105—106. Cicca­ relli. 106.in Bol e in. da je Nižetić moralo postati od Niže (Nixe). Bugne della mia abbazi'al giuristizione si attrovano vestiggi di cittadelle. queste due Cittadelle sono state denominate Elafusa Tuna.. che l'lsola. zabilježeni ovi »novi stanovnici«: braća Uralć. Kažu. 38: »Tu su na obronku brda Gračišće razvaline staroga grčkoga grada i kasnije rimske ville (»villa rustica«). Mate Domijanović. str. str. Među ruševinama strši nekoliko sarkofaga. . Sebbene ignorasii til suo principio. Presvođeni bunar. 108...).. a Selca su spadala pod gornjohumčansku župsku crkvu. ibid. inema ni u Gornj'em Huincu starijih knjiga. zem­ ljanih predmeta. (v. Dragaš. ibid. str. . Udine.. str. e la distruzione. veliki okrugli mlinski kamen sa udubinama i tragovima mozaika još se tu nalaze. '. privilegi et indulti a favor della magnif. . str. P. — Ciccarelli. 1747. Po gro­ bovima nađeno je raznih kovnih predmeta i novca. 1914. str.. Ipak se može utvrditi. eđ alcune grandi e belle Urne sepolcrali. e Britanide l'altra: e quindi deriv6 forse. Bulić: »Tromaventi antichi a Selza dell'Isola Brač«. Babica. 1660.). Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina«. I.. ženici i udavače iz Selaca..-— Međutim. ibid. 19. str. str.) — vidio sam i u Bunjama kraj Novog Sela. veđendosene finora le vestigia. Gasparović (g. 1943. ali sam nedavno našao tragove poganskog vremena. str. che si supongono distrutte dalli detti Narentani. Ranije su nađeni tu starokršćanski sarkofazi. a u drugim bračkim župskim knjigama rijetko se spominju kumovi. 3 Ne vodim rubriku »Izumrle ili iseljene porodice«. str. U Selcima su g. Gospodnetić. come in Scrip. Trident. Dragnić. valjda podignu­ tim u čast Silvanu. ibiđ. . Cap. reljefnih uresa i prelom­ ljenih stupova. M. 12 Popis kod I. 1656. 255—256. 9 Ciccarelli.« U pismu pjesnika Ivaniševića (povaljskog opata) od god. Utini. Ref. Forse. e Ibid. što znači Dionizije a ne Mihovil. e Saraceni . str. 274—278. di volti e sotterahei. a luka u Vošćici. 2 1 .« Cvito Fisković: »Sličnu piscinu — (kao na Bolu iznad R a t a — opaska A. Od zgrada dobrano se razabire posvođena kuća. da su nestale ove porodice: Dogančić (Doganac) iz Brotnja kod Imotskoga. . Bullettino di archeologia e storia dalmata«.. 340. Communita della Brazza. 101—102) zapisano je: » . valjda kakav hram. — Najveći dio kuća u mjestu spalili su Talijani u kolovozu g.. Mihovil Domijanović i još jedan Jakov Domijanović. jer se matične knjige počinju dosta kasno. Sesnić. u Vjesniku za arheolo­ giju i historiju dalmatinsku. 1753. J. I. Ima porazbacano nešto izrađena kamena i dosta krhotina. Osim toga. XXXVII. da se tu iskopalo i starohrišćanskih znakova. come si disse sia s t a t a chiamata e scritta con tali nomi.. Split.LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. communitatis Brachiae. ibid. Ivan Kursić. s Ibid. villa rustica. Još je u komadu i velika kamenica mlina za masline. 148. 1656. Ostojić »Benediktinska opatija . ibid. Jalcov Domijanović. e l'altra nelle parti superiodi dell'Isola un miglio circa lungi dal mare nel sito chiamato Bugne alle radici del monte Cracischie presso una bella Caimpagnuala.. 50. 25). Sv. Split. 11 Dr. god..« (Brački zbornik. ibid..196 . 4 ciccarelli. 1916. 25: pored škripa »Due altri murati Luoghi ossian Cittadelle erano nell'Isola. Domjanović. esistono tuttoira le fondamenta di mura. očito je. 7 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Lib. terminationi. kameni stup sa urezanom kozom. 90. Una in Bol alia m a r i n a .. 1932. .

I. Tome IUI predjelu Pod Bunar. Ventula) oko 8 pastirskih poro­ dica. NAGORINAC T r u t a n i ć (nadimci: Ćepe. H. Nedije). 1938. I H NAKAL E t e r o v i c (nadimci: Šiško. Haber. kamo dolaze bračke i talijianske lađe. porijeklom iz P u c i š ć a . Kuzma i Damjan). IV. Stan se nalazi jugozapadno od Graca (Sv. 2 porodice. u v i ć . Kitonja.M e n g i ć . Nastanjeni na sjevernom obronku brda Sv. Stan se nalazi na jugu od cesite ui jednoj vrtači.Ž . sagradili su priličan put do ce­ ste. te su nabavili teretni auto za prijevoz svojih proizvoda. SV.ČOBANIJA Sastoji se od' nekoliko pastirskih zaselaka i stana. Bola. U selačkoj matici krštenih zabilježeni su u početku kao Hektorovići (g. God. a bave se uglavnom ratarstvom. Anteša) oko desetak paV: NA SELA T r u t a n i ć (nadimci: Meštrić. OSRIDCI Trutanić stmrskih kuća. 1762. Kranjac. (nadimci: Pušić. Jakovac) oko 10 pastirskih porodica. Studij) 3 pastirske po­ rodice. POreMRČETvTK Stanovnici ovog zaseoka bave se uglavnom vinogradarstvom i sječom šume. Izvozna je luka za goirivo drvo Spilica i Hrvaska.). naročito u okoiaci brda Smrčevika (Sv. TOMA (VEBER) G l u š ć e v i ć 1 porodica. ZAGVOZD Oko 10 stanovnika pastirskah porodica od dva brata T r n t an i ć . 197 .

1771. 1766.—1766. bilo je god. Jurci) 4 porodice. U selackoj matici dolazi od početka g. Prema tradiciji. U prazničkoj matici zabilježen je kao kum m Novog sella god. Prezime se nalazi u popisu! bračkoga plemstva od 13. Flratar.: Bezmalinović alias Galijotović 1766. 3 Prezimena prvi pult spomenuta za prvih 20 godina selačke matice krštenih (g. Bezmalinović alias Jurčević.: 1762. 198 . Bakota.U selackoj matici kršitenih skoro od početka spominju se sta­ novnici ovog zaseofca. j .: Bezmalinović. a u povaljskoj Peričić iz Novog sela g. 1912.Bezmalinović 1748 Glušćević. na pr.: 1754. Sadanje porodice 1. Skrnić-Dujača) 22 porodice. Bezmialinović vulgo Matulović 1757. Justić. a navedena s napomenom: iz Novoga sela 1747 Coknić. da je nastalo od poljičkih bjegunaca u idrugoj polovini XVI. 2. (nadimak: sela.) — t. u nedalekom ra­ seljenom ipastiirskom stanu (Prodoli 12 stanovnika. Antonijević 1752 Bezmalinović vulgo Korneljić 1755 Bezmalinović vuiligo Galiotović. Danijelović 1749 Jakšić vulgo Coknić. Sitoga vjerojatno porijeklom oz P o 1 j i c a.: Matulović. 1747.: 1763. Vjerojatno Bezmalinović porijeklom iz N o v o g NOVO SELO 1 Pretpostavlja se. B e z m a l i n o v i ć (nadimci: Babin. koje je naselila mletačka vlada. Runje. vijeka (oko g. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Bandur. prvi naseljenici sela. 1741. Vlahić.). 2 Prema »Schematismus cleri«. Ban.: Cokrić 1764. od takozvanih »uscocchi« (iz Poljiica). 1574. 1753. srp­ nja 1657. Koko) 11 poro­ dica. Antonijević vulgo Peričić. Bezmalinović vulgo Petrasović. Beg. Jurčević alias Bezmalinović.: Bezmalinović alias Vlahić 1762. Bezmalinović de Podsmrčevik.

porijeklom. Grandeša. 1657. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. i 1811. . 1798. porijeklom iz S e l a c a . Melo. 9. 1796. iz S e l a c a .: Antonijević alias Peričić. 1777. Lonđin) 8 porodica.. Po­ rijeklom iz P u č i š e a . 4. OKLAD Naselje spada pod kuratordju u Novom selu.... Porijeklom! iz S e l a c a .4 7. Meštrov. 14. U ipovaljiskoj ie matici zabilježen de iPoliteo iz Novoiga sela god. Car. 1770. P o l i t e o (nadimci: Aintonovi. D e l i ć 1 porodica. kao Politeo-Nizeteo. 1747. U ma­ ticama kao Tonšić alias Marijančević. Papić) 5 porodica. T o m a š 4 porodice.Antonijević g. Šušter.U povaljskoj matici Bezmalinović iz Novog sela zabilježen je g. Vjerojatno' porije­ klom iz G o r n j e g a H u m c a . početak XIX vijeka: Vrsalović g." 1784. 13. 1803. Kuje. Faraon g. Farao aMas Hkterović. Šunja. Marim.) 1752. 10. Antonijević vulgo Peričić.elac) 9 porodica. 11. 8. 5. 1752.—1766. vijek: Antonijević alias Peričić g. 1780. . Noviji doseljenik iz D a l m a t i n s k o Z a ' g o r e. Spada. Pikar. Si k r p a c < (nadimak: Lace) 1 porodica.. Žuj. S m o l j a n 1 porodica. P e r i ć (nadimci: Bunlian. J a š i ć ('nadimci: Baje. 1777. Š t a n i b f u k (nadimak: Trummm) 1 porodica. 199 .. Mateša. sa dalmatinskog kopna. Prezamena Okladama u povaljskoj matici XVTII. U selačkoj matici krštenih od početka kao Jakšić s različnim nadimcima kao Coknić (Cokrić) i Bilin. G l u š ć e v i ć 1 porodica. E t e r o v i ć (nadimci': Gać. Skulanac) 5 porodica. 1805. T r u t a n i ć (nadimak: Mutić) 1 porodicia. 3. Anto­ nijević . a 12.. ' 6. Prema tradiciji u zaselku su se prvi naselili Antonijevići. U selačkoj matici krštenih od g. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a. Pirezamema prvi put spomenuta za prvlili 20 godina selačke r matice fcnšteniili s nap^meiMOTi: iz Oklada (g.

Vela Banda. 'Antonijević. Trident. 1731. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od 13. Udine . Keke. Antonijević alias Peričić s napomenom: iz Oklada.1656. 1725. ibid. 2. Za Kasti! i Brdanjak. 1912. 1728. T r u t a n i ć (nadimci: Mengić. U staroj selačkoj matici g. Major. Ulica. Vrsalović. 1747. Ivardelić(?). .Saclaiije porodice 1. . 1777. 2 Diversi publici decreti. Barić. Čep. Lokva. Haržić.: Pavisić. Politeo-Nizeteo. Refuj. privilegi et Indulti. Klišćar. spominje se Trutanić alias Mengić. 1943. Kaliger. j . Ostojić. stara je bračka plemićka porodica.4 U povaljskoj matici g.«.nel capo superiore di essa« (T. LITERATURA I BILJEŠKE: Novo Selo i Oklad bili su velikim dijelom spaljeni od Talijana u kolo­ vozu god. Pod (Puntom.. Prezimena prvi put spomenuta za pa'vih 20 godina povaljske iniiatice 1723.: pop Vrsalović.: Gulić. Roguljić.. . (Nizeteo. Vrhsela. litovićr 1724. 1798. Damjanovic. 1 Važniji su dijelovi mjesta: Mala Banda. srpnja 1657. 3. . Vrtlić. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Boja.: Dragićević đz Donjega Humca. Koko. accommodate 40 case di detti Uschochi. Porat..: Mošić. 1752.) U povaljskoj je matici zabilježen de Puiliteo iz Novoga sella god. Tomasei. Porodica Trutanić stara je bračka pučanska porodica. » . 200 . U selačko j matici krštenili spominje se g. Iza Doca. str. 3 Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. 1730.. Manjinja) 13 porodica. P o l i t e o 1 porodica.: iSantić. 1770. odnosno Nižetić.. Bezmalinović.: Petričević. opat Cvitanić. isola della Brazza-Brač) . Viti Dilia. . terminationi. 104—105: » . 255—256. 1 POVLJA Naselje se nalazi oko nekadanje povaljske benediktinske opa­ tije. . a g. 4 Ciccarelli. Mutić) 5 porodica. 1726.

opat Bokanić.. 1897. Didolić.1732. oko g. 8. 1772. spomi­ nje se u Povljima u početku matice. D u j m o v i ć (nadimak: Rado) 1 porodica. 1747. Porijeklo iz Poljica. a u bolskoj g. G l a v i n o v i c (nadimak: Ituigo-r) 2 porodice. Litović alias Pavelić. 6. 1775. Prezime je zabilježeno u Povljima god.. D a n i j e l o v i ć (nadimak: Lakoš) 1 porodica. 1655. i 1781. Vrsalović iz Selaca. 5. Rako. vjenčan g. Starije porijeklo: Poljica. 1887.: 1733. H r ž i ć (nadimci: Bošnjak. 4. 1751. isto g. . Haja). 1810.. 12 porodica. kao Kostoević alias Pavišić spominje se g. (vulgo). god.. Tripo.. L i t o v i ć (nadimci: Franko. s napomie/nom »iz [Povalja zabilježen je Aržić i Haržić. vjenčan god. god. Kutleša) 8 porodica. Danijelović iz Novog sela. 201 . 1631. 1788. pop Michaelis. Jedan Danielović kao kuim spominje se U prazničkoj matici D g. 1767. a samo Kostoević g. Ivanac.: Niseteo. Sadanje porodice 1. 1688. 1751. 1697. 7. 1730. 1625.: 1740. Brko.. 1803. Gluho. u supetarskoj matici zabilježen je kao kum o. U popisu veslača bračke galije g.. Prema predaji iz R o š k o g p o l j a u Boismli2 U sumiartinsikoj: matici g. Donko) 5 porodica. Blašić.".: 1741. Hržić je zabilježen u Povljima kao novi stanovnik g. 1777. iz P r a z n i c a. 3. 1746.. D r a g i č e v i ć (nadimci: Pavišić. iz T r o g i r a . mornar Beović aiz S u p e t r >a. 1782. Spominje se u Povljima od početka matice... 1746. s napomenom: iz P o l j i c a . spominje se Mate Da­ nijelović iz Škripa. 1724. Prezi­ me se spominje odmah u početku latinske matice krštenih god.: 1735. iste godine spominnje se i jedan Dragičević kao kum iz Donjega Humca.. Č u r k o v i ć 1 porodica. 2. kapelan Martinović. kao Hržić detto Bošnjak. g. spornimje se prvi put u matici god. i 1735. Dudan. 1748. Lučić. 1777. 1783. Dragičević g. Kralj. iz G r a b o v c a . 1886. U pučiškoj matici spominje ise god. Pavišić ©e spominje taJkođer gotovo u početku matice g. Litković s napomenom: iz Gornjega Humca. 1736. pop Božić iz Zvečanja. odmah u početku god. 1765.porodice. Dragičević alias Pavišić. 1758. kum g. u selačkoj matici dolazi D..: 1742. B e o v i ć 2 . Luka. 1782...

1771. Ostojić alias Knežić iz Povalja.—1573. 1789. iz S p l i t a . Soldat. Antončev. 1777. spominje se prvi put g. Colo. (Najstariju povaljsku latinsku maticu krštenih vod'io je pop Vrsalović (g. 1637. dolazi u početku latinske matice kao Roguljić (g. 1889. Kamin. iz G r a b o v c a. iz S e l a c a . 1768. Mate vjenčan god.K n e ž i ć (nadimci: Dolkin. 1758. 1769. Juirčev. 1766. 1723.. Mede. Spominje se kao Ostojić alias Taraš g. kao kum. U sumartinskoj matici zabilježen je god. Jovin.. 1769.. V r s a l o v i ć (nadimci: Blaževi.. š t a m b i u k (nadimci: Bajamonti. Porijeklom iz P r a g a . Repuj. s napomenom: iz Povalja.. Ostojić sive Knežić god. Viškovi. Harafoov. i 1796.. Ostojić dicti Knežić g. dr. Ostojić vulgo Knežić god. 1777. Rus. 202 . O s t o j i ć (nadimci: Titulo. Porijeklom iz Bosne. Pavlak. Unko. Jogić. 1777. 1769. Cipe.. 19. N a r d e 11 i 1 porodica. kao Ostojić alias Janković g. 1725. Šjorpjerov. Knežić alias Ostojić g. Striko. Lovrin. Batej.B a n d i ć 1 porodica. Andrijin. Žanetić. 1776. T a d i n 3 porodice. 1570. Bivalo) 7 porodica. 1783. U sumartinskoj matici spominje se g. Ostojići (Knežići) đobjegli su na Brač 3 za morei. Janlković. Colic. 11. 1786. Kiko. M.. Prezime dokazi od1 početka matice.K a m b e l o v c a . M o n t a n 1 porodica. Cokulo. Šešula.. Škopjar. i dalje. JoKiin. Porijeklom iz K u č i n a . 17. Za Vrsaloviće veli pak. 16. Barišin. Ružin. god. Porijeklom iz P o 1 j i c a. BaguMna. kapelan Ostojić. 1814. Olin. P i v č e v i ć 1 porodica. financ doselio.). 1756.1790. zatim g. spominje se Štambuk kao kum iz Selaca u Povljima g. Kao Ostojić alias Knežić javlja se u povaljskoji matici od god. ištego. Runjin. Sokol.. 1796..) U Povljima se spominju g. 13.). 1786. Matin) 6 porodica. Ranjin. Sapa. Gobo. Z l a t a r (nadimci: Juirac. Mosor) 40 porodica.. Glavarac) 30 porodica.. P e r i ć . a u prazničkoj Ostojić kao kum god. J'uirić. iz N o v o g s e l a . 1774. 1765. Đinđin) 26 porodica. jednako g. 18.. iz K a š t e 1. doselio u XIX. Jelinin. 12.9. Kuran..skoga rata (g. vjenčan1 god. 1761... P u p . vijeku. 1793. Jakovljev. Roguljić alias Zlatar. 4 Vjerojatno porijeklo iz Gornjega Hutmca. 15. 14. Đorđin. 1780. Šare. Ostojić alias Colin god. Ante Š. vjenčan g. Žele. 1749. Mičilo.. livaj. a kao Zlatair dolazi prvi put (kum) g. Baškiii. šukadair. 3 10. Fabe. 1883. iz T r p n j a.. 1778. St^pančev. 1880. R o š ć i ć 1 porodica. O s t o j i ć . Lanlterni'štiin. Mihalo. Vrsalović da pripadaju među naj­ starije useljene bračke rodove. Markuc. Koirneliić. 1782. na Braču od morejskooa rata.

. Skoplje. Jelena Božić iz Zveča­ li1 ja. do oko g. 1746. d. 123—126. 1767.. B o ž i ć se spominje više puta u matici: g... 1742.. Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima«..... 1742. 1760.. 1798. 1763. str. kao kum. 2. — I. str. Zagreb. str. Rukopisni svesci u arhivu biskupije u Hvaru. Antonijević iz Novog sela g. — VI. 3. 1790. A n t o n i č i ć spominje se u povaljskoj matici krštenih god. 1 203 . 1774. 8.. . 1782. J u r i š i ć doseljen sredinom XIX. 1779. D a m i j a n o v i ć se u matici sipominje g. samo Lučić do­ lazi više puta od g. Giovani di Povglie.. Beograd. vijeka. 1725. g. Brački zbornik br. d. . 1771. .. i 1744. Anto­ nijević alias Peričić iz Oklada.. Zagreb. Knin—Zagreb. 322—323.. P e t r i e e v i ć se spominje u matici g. pop Božić iz Z v e č a n j a .. v. 1921:.. 1767. 1772.. 1777. 1760.. 1787. 1780. Antonijević dicti Juresina g. [Porijeklom iz M a k a r s k e . 197—210. Ostojić: »Benediktinska apatija u Povljima na otoku Braču«. i 1791. Split. str. inače je -Božić zabilje­ žen <g. Ljubljana—-Zagreb—Beograd. 1899. Ostojić: »Još o čitanju povaljskog natpisa« Jugoslavenski istorijski časopis.. g„ 1789. 1881. i 1798. 1934. Antonijević je bilježen g. 1746. S e k u l o v i ć doselio Marko iz P r a ž n i c a i vjenčao* se god. 7. str. — I. 91.. ibid. Često se spominje od g. br. Inače se Antonijević često spo­ minje u povaljskoj matici: g. čorović: »Povalj'ski natpis na Braču«. 1747. Južna Srbija. Starine XIII.. Antonijević dictus Jurašin g. vijeka.. 1798.5 6.. Prezime Vidović nalazi se u popisu povaljsikoga novog stanovni­ štva od god. Južnoslavenski filolog. S e j a č i ć (nadimak Bojamac) spominje se sredinom XIX. možda isto što i Antonijević. 1754. . i t.. — Abbazia di S. 1774. 2 Ostojić. — Frano Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«. 1780. ibid. i t. Porodica je od selačkoga novog stanovništva. 1743. 1747.Izaurle ili iseljene porodice • 1. isto tako g.. str. 1786... i 1777. 33—35. str. 1930.. Lučić iz Omiša. kao Lučić aliais Vidović. 1771.g. g. 1754. a g. s ibid. i 1747. 22. — Petar Kolendić: »Stihovi n a povaljskom natpisu iz XII. 1796. — I. 1778. zatim dosta če­ sto: g... Split. 92. L (u č i ć u matici je zabilježen god. Pavlović-Lučić.. iz B o l a . sv. 103—108. Ciccarelli. a iseljen početkom XX. 1762. pop Heldanović afes Božić. 18—22. 1.' 5. 1781. 4. 1739. 1924. Starohrvatska pro­ svjeta. 1895. do g. 46s—47. — A. 1940. 1938. 1758.' LITERATURA I BILJEŠKE: Ivan Ostojiić: »Povaljslka opatija« u Narodnoj starini. kao kum Antonijević iz Oklada spominje ise g. — F r a n e Radić: »Staro­ hrvatski. str. 75—77. ćirilicom pisani nadpis iz Povija na otoku Braču«. 1733. zatim god. vijeka«... i 1792.. 1774. 1742. str.

204 . 1665. 5 Popis kod I. Čimaz. 1671. ali je u posljednje vrijeme -iščezao1 i ustupio mjesto drugom starom nazivu: Pod Jamu. Stalno je. 1674.: Suzičić iz Brela. Terzić iz Zagvozda. 3 Velika je nesreća zadesila mjesto oko god.: Babić dicti Konje iz Slimena. Suzičić alias Breljak. predjelu bila crkvi­ ca (možda posvećena Sv. Staničić »dictus« Šare. Henčević. 4 Važnija su dijelovi mjesta: Kopita.: Vlainić iz Brela. 1668. Dogančić. 1669. Jurić-Kačić. Hulovi Dvori.: Gukselović iz Selaca.—1683. Petričević iz Makarske. Počivale. Staničić a^iaiS Šarić.: Dorotić. fra Š'mun Tvrtković. Oljdanović iz Velog Brda. 1783. Pr«2ameiiia prvi put spomenute. 143.2 Manastir. Mij. 1747. kad je kuga poharala veliki iđio stanovnika. nobađ. Dočina i Pod Jamu. Porat. Martinu). Martinčević.) 1665. 1 Taj se na­ ziv održao donedavno. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. da se današnja luka prije zvala Sitno.: Maiitinčević iz Velikog Brda. ibid. 1673. 1929. Duić iz Basta. Ime Sumartin prošireno je prema talijanskom San Martiino. 1667. Zagreb. God. u Sumaritiimi prvih 18 god. Varžina.: Boroević.) stajalo na po­ ložaju današnjega sela neko naselje. koji je naziv više puta potvrđen u franjevačkom arhivu. živjeli su u Povljima ovi novi sta­ novnici: Petar Stanišic detto Oreze i maloljetnik Viđović s bratom. Fra Petar Kumbat. ida je u ovom.ć alias Majbonić. Aničić. na redovničkom zboru u Sinju (manastir Sv. 1890. ć.-84. matice (Stara matica g. koji su osnovali đobjegfti franjevci za kandijskoga rata. Šerka iz Brela. fra Šimun Ribarević. SUMARTIN Da ili je nekada'prije kandijskoga irata Cg. koju su nowi stanovnici našli u ruševnoim stanju. Bračani nazivlju to mjesto Vrhhrač. Ulica.: Markonjić iz Vrdofta. Sukadar..: Antulović iz Basta. teško je sa sigurnošću utvrditi. i to naročito' od uvedenja mjesnoga poštanskog prometa oko god. Ivačini Dvori. Martinčevi Dvori. 1666. Kao sigurno možemo reći samo to. Terz . bi god. Ačić. MJlanović. 1671. str. Dolac. Stipić. Milicević iz Svinjr'šća. Glavica.: Solo. Suz'č : e alias Šukadar. Martina na Vrhbrača) proglašen za pravi manastir.. fra Pavle S . Žutić. Dfuiić. Tabaiković.4 M. iy Velikog Brda. 1738. Kula. Ribarević. 1645. Mala Banda. 1672. Činčević iz Zagvozda. Babica.

. Žutić iz Imotskoga. P e t a je anagraf a od god. Tad su postojale ove porodice: Ančić. Č e t v r t a je anagraf a od g.) iz Bola.) i Petar Vlahović (rođ.) iz Baške Vode. ali su zabilježene isamo 4 porodice. Ante Arstin Cvitanović iz Baške Vode (rod. s napomenama. Stančić Marin iz Plame (t. Bartul). (muž i že­ na). Dorotić (i »capitani« Josip Dorotić). Jakov Jugović iz Podgore. Nova poro­ dica Serventić (5 osoba). Ančić iz Imotskoga. posjednik. Škansi. Čimaz.: Solović. Staničić. Ukupno domova 70. Aničić. 1682. j . više puta u matici: Aničić-Balarin. oba š'z Milne. Mihović i Jerka Šerka. Antulović. Lučić. Nova je obitelj Granić (4 osobe). 1838. Gilić. Suz. Stipić. te Mihovil Guljezin (1 osoba) rođ. ist. g.) oženio se Lučom Mateljan (rorđena g.: Žarković. a ženskih 94.). i bilježi 44 doma sa 139 muškaraca i 124 ženskih.) i Krajina (3 osobe).: Diidolić iz Selaca. 1823. Domova 65. Oljdan. težačkih porodica 60. Antulović dicti Vicić. 1680. 1681. U popisu novoga stanovništva zabilježeno je više doseljenika s prezimenom Aničić. Šerka. 1770. ožujka 1758. Jugović. ističe se »capitani« Josip Dorotić i »judicis« Matej Boroević. 1836.: Ribarević dicti Visković. je anagraf a od g. Batošić iz Podgoire. fra Bernard Kunić. g. a kao nove obitelji dolaze: Mijačić. Zanchi i Radić-Porobija. 1826. Ivan Arstić Cvitanović (rod. da je Granić iz Baške Vode. 1800. Perić-Bezmaliin. g. Duić. 1833. 1834. Jakov. Solo. Bo>roević (i »oonsiglderi« Toma Boroević). travnja 1815. Arstić. g. 1785. Š e s t a je anagraf a od g. te Pranić Antonija od 61 go­ dine. Komar. 1811. otok Hvar). Mijić. iz Poi1. Carić (samo Antonija od 18 god. B'iilia su 64 doma i 273 sta­ novnika. Konjić. zidarskih 3 (tri škansa: Petar. Matesina. Matešić alias Gilić iz Vojnića. 1779. Sadanje porodice 1. Kuzmanić. Sumiartamske anagrafe N a j s t a r i j a a n a g r a f a počinje se godinom 1777. Mijić' Majbon. Puratić. D r u g a je anagrafa datirana 20. posjedničke 2 (Mate Boroević i Mihovil Novaković). Plet'ikosa. a onda prekinuto. 1679. S e d m a je anagraf a od g. te Margarita iz Korčule). Gvozdanović. bacvarske 2 (Florio i Petar Vlahović) i prosjačke 3 (Antonija Praomiić. fra Nikola Šimić.5 i to iz 205 . Florio (rod. T r e ć a. Busatto... A n i č i ć 4 porodice (nadimci: Balarin i Mjaljo).čić.1678. Mijić alias Breljak. Tad su bila 54 doma i 226 stanovnika. O s m a je anagraf a od g.. Mihovil Novaković (rođen 13. 1826. Petričević. muškaraca 119. Nova obitelj Gojsalić-Bašić Miho (1 osoba). Jerko Stančić iz Plame.: Boroizan. Mateljan.) iz Plame. Mandić. g. Devčić. 1796. Janović. Novaković.j?ca. Pavičić. Domova 50. Od g. Rajo. Odrapić.

Doselili . Od g. God. Prema tradiciji. Tarle. a onda u Sumartin. A n t u l o v i ć . Urlić). zabilježen j e .lović dicti Vicić.5 U maJdci je zabilježen g. 1796. . zatim Podbergrađe. 1747. 1672.6 Prezime je u inatici 'zabilježeo od g. U popisu novoga stanovništva od g. e poi ando star a S. 1682. i 1893. B o r o e v i ć 8 porodica (nadimak: za sve Boroevice »Borovac«. 1667. i Mujo 2 p. samo Konjić.—1806. gdje se Mate Aničić i oženio i na kraju se stalno naselio u Suniartinu. zabilježeni su: braća i Juraj Babić.5 U inatici se g. 6 Po drugoj verziji: Salinović je otišao u početku na Hvar. isprava veli: » . 1827.iz Basta za kandijskoga rata braća Antulović detti Vicići. 1747. Martino dopo che face tanti Sualeggi per le Case di Vechi abbitanti«. 4. 1666. 1807. spominju se Aničić-Mihajjo. . a zatim se naselili u Sumartin. ima samo Salinović. bilježeno od g. D o r o t i c 4 porodice (nadimak: rštefan). spominju se 2 Antulovića.—1805.. 1853. 1669. U početku se nastanio kod Jakova eHnčevića detto Bošković u Selcima. Babić dicti Konje iz Slimena. 3. pojedini: Arvana-Arvaninac i Bufcalo). U popistu novoga stanovništva od g.omiške R o g o z a i c e za kandijskoga rata. C v i t a n o v i c 7 porodica (nadimci: Arstić/Vale. Mate i Mihovil Aničić u početku u fPučišćima. 5. U samostanskim ispravama za njega je zapisano: 6 ». U popisu novoga stanovništva od g. B a b i ć 4 porodice (nadimci: Konjić 2 p. a kasnije se preselio u Sumartin. piše i Salinović dicti Boroević. u matici često Cvitanić-Brstić.-. Isprava 6 veli »aiuto a sachegiar la 206 . i 1851. i to u Podtargnadie koid poroidice Tome Kuzimića.V i j c i ć 2 porodice.5 U matici je prezirne A. porijeklom iz B a s t a ili Baške Vode kod Makarske. God. Doselio se Mate za kandijskoga rata iz Breflia. 7 Prezime u matici zabilježeno od g. Antulović-Ektorović. ali i Ančić-Tunguiz. 1817. 1828.. 1747. zabilježen je Toma Boroević. Prezimie u matici zabilježeno od g. zatim u Selcima kod porodice Tonsić. Kasnije češće kao Babić alias Konjić. 1799. questo era Ajduco e soleva per forza«. Od g. Doselili se iz P sr o 1 o g a kod Vrgorca fbraća Salinović idetto Boroević. 2.) Doselio za kandijskoga inata iz S 1 i m e n a kod Omiša Pavao Babić detto Konje. Antu. samo Arstić. 6. ali od g. God.. U početku se naselio u Gornjem Humou. 1884. Bocman. God. 1666.

Došao pred oko 30 godina iz R o g o z n i c e (šibenske) u sumartinski samo­ stan. kao Janović-Rađo. K a ž u l i n 4 porodice. Ma-tešina . Mate detto Mateša Gilić iz K o z i c e doselio se oko g. 1777. u župskim knjigama dolazi g.. 1747. 10. U matici od g. zatim u Novo selo kod Naisetea. Doselio se iz K o r č u l e (kao brodograditelji). Spominje se u početku druge matice g.—1781. 1645. kao Casolini. 8. a kupivši kuću Rude prijeđe u Sumjantin. K o v a č i ć 1 porodica. G i l i ć 4 porodice (nadimak: Križanović).7. Ivan Casolini se oženio god. U popisu novoga stanovništva od g. a onda u Sumartin. God. kao Matešić alias Gilić iz Voj­ nića. Doselio se iz Rašoaaia. Sajcha Greca a Bol col Fratte idi Macarsca certo Rude«. K u z m a n i ć 1 porodica. U matici od g. . iz B o k e K o t o r s k e došao brodom mornar Rade. 1866. g. 1747. Doselio se iz V r b o s k e. 1691. 12. 15.. i to u Zagomilje. 1816. Godine 1858. Gilić alias Križanović.. ima zabilježeno' više Doirotića. 1774. 9. L u č i ć 6 porodica (nadimak: Gač). J u r i ć 1 porodica (nadimak po zvanju: Laik). Kristofor Gilić. 1925. zaljubio se i oženio u Sumiartinu. Doselio se kao drvodjelac. U popisu novoga stanovništva od g. zaljubio' se. U Suanartiinu je bio još jedan Jurić. U matici se spominje god. J a n o v i ć 6 porodica (nadimak: Rado). Doselio se iz Rogoznice oko g. Komarovom. Jurić kao svjedok na vjenčanju 1 drugi put iste godine iz Zagorja. 1866. dolazi u matici od g. Pored prezimena Gilić. 14. Porijeklom iz S p ili i t a. 11. * K l i s u r a 1 porodica. također Puratić aliajs Dorotić. 1813.. a g. 1674. 13. oženio se god. 1904. . da se doselio Križan Gilić i Mate Gilić. 207: . 6 Druga isprava veli. Prema tradiciji. 1873. Diklić-Kuzmanić. 1674. K n e ž e v i ć 1 porodica (nadimak: Mladimir od Vladimir).7 U matičnim knjigama od g. 1679. s pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru i oženio se. Doselio se iz B a š k e V o d e. Dorotić-Muto.5 U niatic'i se često spominje od g. Prezime >D. O njemu piše »questo era assassino e traditore di piu fini che si poteva trovare«. 1777.

17. 1625.—1797. 1813. i 1812. g. 1777. 1830. 5 N i k o 1 'i ć I 1 porodica.: Masftarđlć. g. Radić dicti Porobić. porijeklom iz Pučišća. 18. g. u prazničkoj matici kao kum iz Sumartina g. Doselio se Šimun Pletikosić u vrijeme morejskoga rata iz P o 1 j i c a. 1878. Jedina je porodica iz S t a r i g r a d a . 1779. Mateljan de Plame s napomenom: iz Sumartina. M a r t i n i ć i porodica (nadimak: Rodić).. 1777. Mijić alias Majbonić. Mijić dicti Majfoan. MijićMartinac. Šego. Sumartinu g. M i j i ć 3 porodice (nadimci: Remeta. Lučić alias Julkić. P 1 e t i Ko s i ć 2 porodice (nadimak: Ivača). 1925.8 U sumartinskim maticama g. 1675. zabilježen Mateljian de piame. Doselio se iz Bre. 23. u povaljskoj matici kao kum g. 22. g. Perač. 1777. 1776. oženio se g. 24. M a t e 1 j a n 1 porodica (nadimak: Piamus). 1777. P u r a t i ć 7 porodica (nadimak za sve Puratiće: Pušić. U matici g. vjenčan u. u matici (Bola) u početku XVIII. Mijić alias Rajo. Poje­ dine porodice Soldo. a u bolskoj g. U matici g. 20. 21. 1747. 1811. 1794. Pletikosa. zabilježeni su:" braća Pletikosić. 19. g. Puratić alias Dorotić. u popisu »schiera đi Bol« g.. U popisu bolskoga novog stanovnišva od g. g. i 1811. ttoselio se sa istočnog dijela otoka H v a r a . Doselio se iz T u z l e . jer je u maticama XVIII.. a >g. Na Brač se doselili iz Makarskog primorja. 1747. BreljacLučić. v. Papa i Vaji). Doselio se iz S e l a c a . g. 1745. Radić 208 . Blaganjer). U popisu novoga stanovništva od g. 1777. drvodjelac oženjen god. ali — prema obi­ teljskoj tradiciji — starinom iz Z a ž a b l j a . Martinac). i 1831. Grinja). U matici g. Mateanović detto Piamus. 1777. R a d i ć 6 porodica (nadimci: Starograđanin.5 U Gilićevu popisu Simon Pletikosić u XVII. v.muškaraca. N o v a k o v i ć 5 porodica (nadimci: Maslarđa. Mijić dicti Majibonić. 1787.—1778. kao Mijić zabilježeno je 5. 1791.16.—1782. Lučić s napomenom: iz M a k a r s k e . 1786. 1840. 1747. 1781. 1789.7 U matičnim knjigama g. kao zamjenik na galiji neki Juraj Novaković iz Poljica. N i k o l i ć II 1 porodica. u Siuimairtinu. U popisu novoga stanovništva od g.. s napomenom: iz Bola.. g. 1811. Cvitonja. 1900. U matici je kao kum zabilježen g. Doselio se iz Z a d r a g. 1851. spominje se [Puratić alias Dorotić.La. Mijić alias Breljak. v. Novaković dicti Maslardić. 1796. Maslardić detto Novaković.

1821.. a g. U nerežšikoj maJtici spominje se g. U popisu novoga stanovništva od g. iz Bola Radić sive Tarašić. :26. 1666.. a kasnije se doseIk> u Sumartin. Sponiinje se i Marko Šukadar iz Birela. godine 1673.. a onda U Sumartin. 5 U popisu novoga stanov­ ništva na Boiiu Jerolim Šarić. fcamenarski poduzetnik. spominje se Suzič'ć iz Brela. g. Staničić dictus šare. Stančić-Plam-us. 1669. Šarić s napomenom: iz Vđog Brda.. 1747. Marin Stančić iz Plame. 1671. 1778.5 U ispravi 6 spominje se Mihovil Suzičić detto Berošević detto Breljak iz Brela. Suzičić alias Breljak. Girica. Radić iz Zagorja »de Villa Suhi dolaz«. Š t a in b u k 2 porodice. a kasnije se doselio u Sumartin. Kunac. kao kum -z Sumartina: Šukadarić. onda u Pučišćima kod po­ rodice Prodi. Pipić. 1673. 1747. i 1779. Carić-Stančić.25.Šare u Sumartinu. Radić iz Basta. 27. 1905. i 1676. g. U matici g. koji je također pošao u Nerežišća. 1829. Sakuj. Staarčić alias Šarić. koji se u početku nastanio u Sućurju.. oženio se g. 1669. Spominje se u matici Sumartina <g. (Nadimak: Prašćevići. 1667. 209 Zbornik za narodni život i običaje 14 . S u z i č i ć 2 porodice (nadimak: Šukadar). 1787. Prema spomenutoj ispravi6 kao Šerka doselio se iz S i i m e n a oko g. U selačkoj je matici zabilježn god. Pražničanin. U navedemoj ispravi 6 za kandijskoga rata spomenut je doseljenik Ivan Staničić detto Šare iz Basta. Šeindek.. 1645. koji se bio u početku nastanio' u Norež : šćima kod porodice de Filippis. U novijoj matici spominje se g. zabilježena su braća Stanišić »detto« . Suzičić alias Šukadar. ali g. 1773. 1763. 1764. Vugeša). U matici g. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata Luka Breljak overo Suzičić doselio se iz B r e l a . a zatim a* Sumartkiu. Marinko). a onda u Sumartin. U početku pošao na Vis. 2'8. aliiter Porobi1ja. 1758.. U supetarskoj nriaifrci g. 1675. Doselio se Toma iz Selaca. S t a n č i ć 9 porodica. Zatim Ivan Suzičić iz Brefta. U popisu novoga stanovništva u Sumartinu nalaze se zabilježena 3 Suzičića (Jakov. aStaniČić alias Šare s napomenom: iz Basta. 1838. Marko i Mihovil) g. i 1837. koji se u početku naselio u Gornjem Humcu. U matici od g. Nadimci za poje­ dine porodice: Jela. zat-m u Nerežiišća kod Zuvetea. Š e r k a 13 porodica (nadimci: Maše. U anagrafi g. U matici se Itaikadar spominje od g.

(Generalni nadimak: Donkovi. Doselili se kao zidari. aJli 1678. 1747. 31. 6 2*10 . 1884. 1671. Za pojedine porodice: Pretur.. od g. 1645. 1858. 1747. kao Scanci (Skanči) s napomenom: iz B e r g a m a (Italija). U matici cd g. Doselio se 'iz N o v o g s e l a (iz jProdola). kao ŠćapanovićZelanović s napomenom: iz Gornjega Humea.—1794. 30.: Nikola Solo i braća Solović. 33. 1747.5 S e r v e n t i ć 5 porodica. i 1753.5 U anagrafi od g. zabilježeni su bačvari iz M i 1 n e Fbrio i Petar Vlahović. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata iz I g r a n a doselio se Juraj Solo. je porodica iz S t a r i g r a d a .).ći. cd g. 2. Doselio se iz B o 1 a. 35. iz B r e 1 a. Z e l a n o v i ć 3 porodice (nadimak: Hulo). U spomenutoj ispravi 6 Marko Vlahinić oko g.—1795. U popisu novoga stanovništva. Guljičin »o« Hazić za kandijskoga rata. T o m a š 1 porodica (nadimak: Birejanac).—1792. ali g. U matici Šerka od g.5 U maticama g. 1675. s aaapoimenom: iz B o l a .29. zabilježen je: Ivan Vlahinjić. a g. do 1835. U popisu novoga stanovništva od g. U župskim knjigama g. Š k a n s i 5 porodica (nadimci: PajJnac. Hamber. kao Vlainić iz B r e l a . iz B r e 1 a. B a t o š doselio se za kandi jskoga rata iz P o d g o r e : Luka Batoš. kao Soloević.: braća Serčić. Doselio se iz G o r n j e g a H u m c a . 1671. Doselio se iz B r e l a g. 1750. U popisu novoga stanovništva od g. 34." 1782. A z i ć doseli o se Ivan.5 V I a h o v i c 2 porodice ( nadimak: Florence). kao Serčić. Kasnije češće kao Zelanović. 1838. Sadanja. zabilježen je Juraj Hazić. kao i postirski Vlaho« vi. i oženio se u Sumartinu.6 U popisu novoga stanovništva u Sucmiartinu od g. 32. Mištak). 1916. 1747. T r u t a n i ć 1 porodica (nadimak: Mengić). 1777. Biškupušae. i 1693. 1919. U "matici od početka 'druge knjige (1777. On je bio pokršteni musliman. oženio se g. s o l o 3 porodice. Iznmrl©. ili iseljene porodice 1. Solović.9 U matici Solo zabilježen od g. Štankalo). ima Ačić. U sumartinskoj se matici spominje od g. 1668. U selačkoj matici zabilježen g. ali pori jeklo'm iz Italije. 1831. On pripada među prve doseljenike u Sumairtinu.

Č i m a z (nadimak: Čimak) doselili se-u'vrijeme mira nakon kandijskoga rata. U matici g. 1778. uvijek s napomenom: iz Sumartina. 1747. nadimak Kovač (g. U popisu novoga stanovništva od g. i 1826. U matici do oko g. 1896..5 10.) živjela kod pok. i to za samog rata. 1672. s napomenom: iz Baške Vode. U poisitirskoj se matici spominje Činčević alias Katunarić. zabilježeni su Mihovil i Ivan čimčević. Prema Božitkovioevu članku6. 4. D u j i ć u matici g. ali doselivši se iz Pučišća dobio nadimak Pučišćanac. -Stjepan. ali'se kasnije % ponovno vratio u Tursku. i 1681. Nikola i Mihovil Dujić. 1779. prema matici od g. 5 Porodica je nedavno izumrla. posljednji se put spominje u matici g. PavBia Dujića. 1777. 1789. prema matici. ima Franić. zabilježen je Mate Terzić. G a r ž a 1 o v i ć doselio se za kainđijskoga rata iz Z a g o z d a . U povaljskoj se matici spominje kum Dujić g. 8. D e v i ć spominje se u matici od oko g. U Sel­ cima su bili kod popa Jakova Vranjicana. a 'imala je. 1779.. možda isto što i Činčević.. 6. Čimaz dicti Kovao. kao Batošić liiz P o đ g o < r e . dio oko g. 1799. 6 U sumartinskoj matici g. 1777.5 (zabilježeni su Jakov. s napomenom: iz B a s t a . s napomenom: iz B a s t a. i 1860. 1838. a drugi iz Selaca u Pučišća. s napomenom: iz P o d g o r e. 1860. 1817. Nazivao se Torzija.. 1820. 1769. 1762. 1838. 1675. spominje se Terzić iz Zagozda. 1747. Č i n č e v i ć doselili se iz Z a g o z d a. 1808. do oko g. a i u novoj matici od početka. D o g a n č i ć Fran© s nadimkom Franić. 1785. G r a n i ć u maticama od g. do oko g. 7. 1771. Jedni su iz Selaca došli u Sumartin.. 211 . ' U popisu novoga stanovništva od g. 1747.: Marko Batoš i braća Batoš pok. zabilježeno' Čimaz-Činčević. doselili se za kandijskoga rata »assassini e traditori« u Selca iz Brojtna kod Imotskoga. Oženjen u Sumartinu. D o m i n o v i ć u maticama od oko g. od g. U popisu novoga stanovništva od g. U popisu novoga stanovništva od g. 9.U sumartinskoj matici g. u anagrafi od g.. 1675. dva rođaka Ivana Čimaz. do oko g. veli se. ali nije imao djece. 5 3. Jedan je doveo sa sobom oca iz Z a g v o z d a . Grge. t. jer je g. da je prosjakirija Margarita iz Korčule (rođena g.). 5. -a u prazničkoj god. 1678. Ivan. j . 1842.. i 1673. 1747. Poslije sklopljenog mira naselio se u Sumartinu. U sumartinskoj matici spominje se Dogančić g. 1672. i 1779. 1792.

a s t o r 1 i j a Ivan se doselio za kandijsikoga rata. g. v. 1665. 1777. U XIX. 1838. 9 M r k o n j i ć u matici oko g. Ponekada kao Jurišić-Akčić (g. od početka novih . 1854.. 1845. i svojim kuću ostavio fratru Petru Kumbatu. K r a j i n a u matičnim župskim knjigama cd oko g. P e r k o v i ć došaci kao f inanc. U popisu novoga stanovništva od g. Doselio se za morejskoga rata Ivan iz Z a g o z d a. t. s napo­ menom: iz B a s t a . i to od početka novih matica.. 1672.. godine 1835. donedavno. do oko g. J u r i ć II iz M a k a r s k o g p r i m o r j a. 1845. . M'iiliče v i ć u staroj matici oko g. 1807. ali je ubrzo umro. do oko g. ponekada piše: Gvozdenović. U Gilićevu popisu7 zabilježeno je Petar Mandić. g. 1830. s napomenom: iz V e l o g B r d a . 1671. do oko g.6 K o m a r spominje se od početka novih matičnih župskih knjiga. Kačić (kum). Gvozdainovie-Mistrić. J u g o v i ć u matičnim župskim knjigama od oko g.). spominje se'često kao Oljdan. g.. 1747. 1868. ali se kasnije za kanidjskog rata preseMo u Sumartin. 1808. Kadčić iz Makarske. M. od g. s napomenom: iz V e l i k o g Brda. 1792. godine 1859. dio oko g.5 Kasnije se spominje vjerojatno drugi Mandić. j . s napomenoim: iz P o d g o r e . 1909. iselili. O i j d a n o v i ć u staroj matici g.matičnih knjiga. župskim knjigama od g. i 1668.) i Akčić (g. K n e z o v i ć detto Vangelić.. 1833. s napomenom: iz S v i n i š ć a. zabilježen Jakirev'čVlastelinović iz Bola. u župskim matičnim knjigama do g. s napomeiom: iz B r e l a . J a k i r u matičnim knjigama od g. Jurić-<Kačić. ali g. s napomenom: iz P o d g o r e . ' j . 1877. ido oko g. 1842. 1887. 1860. 1777. 1817. U početku služio Ikod Jurja Ciccarelli detto Živić u Pučišćima. J u r i š i ć u matiGium. J u r e t i ć u matičnim župskim knjigamia od oko g.. j . M a r t i n č e v i ć Martin se doselio sa četiri sina za kandijskoga rata. s napomenom: iz V r d o 1 a. iz K r a p n j a do oko g. do oko g. U matici se spo­ minje g..G v o z d a n o v i ć u matici se spominje od g. 1777. M a -n td i ć došetao se Petar detto Babin iz o m i š k e okolice. kao kum nofoil. 1777. možda kao Ivan Alandić. do oko g. 1666. 1787. 1666. 6 U staroj sumiartinskoj matici g. 1853. oženio se g. t . 1798. t. s napomenom: iz jPodgore.

g. r a. 1885. a onda u Sumartinu.. 1874. 1790. R a d i i ć (nadimak: Porobija) 2 porodice.: iz V e l o g B r đ a . 1777. kao Ribarovi ć dicti Visković. Arković-Rodić. 1794. P e t r i č e v i ć u staroj matici g. a g. s napomenom1: iz Ž i v o g o š ć a . 1747. 1879. iz T u č e p a. 4. 1673. umire Petričević.27. U popisui novoga stanovništva od g. U sumartinskoj matici' od g. 1779. 1783. 1667. do oko g. V a r ž ' i n a g. 3. 32. sve se ostale porodice bave i ribarstvom. 31. 33. A r k o v i ć (nadimak: Splićanac) 1 porodica. (Postojalo je u Sumartinu prezime Jarko vic ili Žarković. U župskim matičnim knjigama Sumartina spominje se g. 30. 2. 1874. 28. ali g. 1747. do oko g. 6 U popisu5 novoga stanovništva od g. ali porijeklom od novoga stanovništva iz Rasta. ali pori­ jeklom od novoga stanovništva iz Slimena. 5. 1680. starac od 70 godina. Karković iz H v a r a . a g. Pot­ pada pod sumartinsku župsku crkvu. koji su težaci. U . u matici s napomenom. doseljeni oko g. S t u 11 a u župskim knjigama od početka novih knjiga g.početku se naselio u Gornjem Humcu.. 1815.: iz !Povaija. R i b a r o v i ć doselio se za kandijskoga rata iz B i a s t a . po nadimku prvih stanoivnika Radića* 1. Š e r k a 3 porodice. 1672. s napomenom: iz M ak a r i9 k e. Doselili su se u vrijeme potpisivanja mira nakon kandijskoga rata (ŠtLmuri7 i brat mu pop Stjepan iz Zmijavaca kod' Imotskoga. iz D r v e n i k a. U matici do g. do oko g. Na austrijskoj 1 specijalkarti naselje se naziva Porobija. S t i p i\ ć doselio se Martin za ikandijiskoga rata iz M 3/ JS. V u č i n a u župskim knjigama od oko g. 1867. J i u k i ć 1 porodica.5 spominju se braća Stipić. zatim u Povljima. Doselili se iz S u m a r t i n a . 1665.. 1802. S t a n e i ć (nadimak: Piraščević) 8 porodica. Godine 1820. Doselio se prvi Radić u Rasioticu iz S u m a r t i n a pred 150 godina otprilike kao čuvar i obrađivač zemalja porodice Niseteo-Gazić. 6 U staroj matici od g. Doselili iz S um a r t i n a. kao Mijić dicti Toljaga. 28. u novim župskim knjigama spominje se do okio g. R ASOTJCA Zaselak Rasotica (nekada Rasohatica) ima danas 15 kuća. Osim Radića. zabilježen je u Sumartinu Nikola Žarković). 213 . T o 1 j a g a idva brata doseliili u Sumartin za kandijskoga rata iz B a s t a.

Ivan Knezović. Mate Aničić. str. 6 Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. 9 juni 1672 a tutte le rimanenti famiglie. Split. Salinovića piše. braća Stanišić detto šare.. Petar Mandić. Mar­ tino«: Martin Rude i gotovo istodobno s njim stiže Ivan Majstorlija. braća Pletikosić. Marko Vlahinić. U drugoj inačici istog dokumenta spominju se još Luka Batoš. braća Aničić pok. God. braća Batoš pok. ibid. Anton Komar i Nikola Solo. . Križan Gilić.« u Jadranskom dnevniku. Ivan Antulović. koju je sam sagradio. Mate Mijić. Ivan Ribarović.detto Suzičić. Luka Breljak . 1766. Zlatović: »Franovci Države Presv. Mihovil Batoš. Venezia. 9 U dokumentu iz Velog Brda. 292. in numero di 110 a San Martin. Poxischie. braća Jerčie. Jakov Dorotić pok. str. braća Antulović detti Vičić. ibid. Stjepan Mijić. 1668. str. Nikola Miletić. Juraj Gorsatović. a kasnije se na­ seli u Sumartinu. Vj. Ivan Guljičin pokršteni Turčin. Split. Grge. u Nerežišća. fratar u Su­ martinu. Luka Batoš. dva brata Toljaga. Jurja. Giulio Bajamonti: »Storia della peste che regn 0 in Dalmazia negli anni 1783—1784«.. Pavao Babić detto Konje. Perka i Mate Dujić. Ivan Suzičić.: »I morti di San Martino furono oltre ad un čentinaio e mezzo. 5 Popis kod I. Humazzo.. list 6—9. što su se doselile u Sumartin prije morejskoga rata i za vrijeme rata. koji mi je prepisao fra Ante Gilić. . Ivan čimčević. Slovinić: »Kuga na Braču 1784« u Bračkom zborniku. Bol. 50. Toma Boroević. Mihovil Branjić. Mihovil "čimčević. Neres. Sv. Nikola Dujić. sei delle quali in tale ocasione restarono estinte«. navedena su prva četiri doseljenika. Juraj Babić. da je otišao na Hvar. na Braču se zaklonilo 110 obitelji. Juraj Hazić. il che e ben molto in una villa che contiene appena settanta case. Stjepan Dujić. 5 i 6 od 7. VI. Vinko Ribarević. Pavao Đujić. Vida. Marko Batoš. Ivan je umro prije kandijskoga rata. — Dr. 214 . ovaj ostavlja kuću. — A. zatim Martin Stipić iz Makra kod Makarske i Juraj Solo iz Igrana: »queste quatro famiglie furone quali venero prima da abbitare nella detta Ponta«. Mihovil Suzičić detto Berošević. Marko Šukadar. zabilježeni su u Sumartinu ovi novi stanovnici: fratri. Anton Dorotić pok. braća Dorotić pok. Mihovil Suzičić. braća Stipić. braća Salinović detti Boroević. ibiđ.ibid. »r 4 Dr. spominju se porodice. str. fratru Petru Kumbatu. braća Dogančić.. i 8. 64: Prema povlastici Morosinija od 9. Mate Antulović. 36—39. Babica . spomenuto 230 dobjeglih porodica: ». Za druge piše: ode u Humac. 185—286. Ciccarelli. a zatim se nastani u Sumartinu. br. 7 Iz jednoga dokumenta. Kristofor Gilić. Nikola. 1786. San Pietro e Milna sopra l'isola Brazza ricoverate s'attrovano. . ode u Pučišća: u Povija. u Sućuraj. 1932. Mihovil Aničić. braća Aničić. braća Solović. Ivan Alandić. F. dok je g. Mi­ hovil Dujić. Niko žute. u Bol. Jakov Dujić... Ai-^on Mijić. 1940. Ivana. i to: Mate Dorotić. Madirazza: »Storia di comuni dalmati«. Zagreb 1888. zatim u Podbergrade. sia permesso a coltivare nei luoghi Comuni . Postire.« 8 Mladineo. 1. Za. braća Serčić. Jakov Suzičić. Mihovil Batoš. siječnja 1938. šimun Pletikosić i šimun Žarković. Mate Gilić. braća Babić. braća Jalošić. a onda u Sumartin. u Selca. Ivan Vlahinjić. Ivan Dujić. koji -ma je prepisao fra Ante Gilić. Martin Martinčević. Ivan Stanišić. što su dobjegli na Brač i naselili »Ponta di S. Martin Mijić. drugi Ivan čimaz rođak prvoga. br.. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina« u Vjesniku za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. . Marka. 1672.LITERATURA I BILJEŠKE ZA SUMARTIN I RASOTICU: i Rukopisni Ljetopis franjevačkog samostana u arhivu franjevačkog sa­ mostana u Sumartinu pisao franjevac Andrija Stanišić iz Sumartina oko god. Deserto. žarković.. Ivan čimaz. g. Otkupitelja i hrvatski puk u Dal­ maciji«. 2 M. 3 St. Marko Suzičić. 1747.

Kod Šarturovih.. Milozević. Plijanić.8 Marinović. Polovinić. \ Prema podacima. Antović. Kusanić. Cvitovića Dvori. Nogalić. V e i Put. Jokisić. kažu da su se opažali na •plitkom 'morskom dnu tragovi nekih zidina. Karaieljić. Rakisić.4 Nižetić ili Petrić (2 porodice) i Stipančić (1 por. Račić. boji su prfjiroli sol na Bolu 26. bjegunci se skloniše pored južne bračke obale u predjelu Martinica. Bori'čio. Mhatiović. Petković. prokurator puka 6 1637. Pineze. 7 Prezimena. Ravonković. Soljičić.2 b) Nakon razoren ja bračkoga grada (Škripa). Mačadivić. tamo' se nalazio stari grad Elafuza. Barhahovića Dvori. Kieljić.: Matthaeo Ulađigae. Pijaca. Martinica. da ih je nekada bilo više. Viasić. u blizini današ­ njega dominikanskog samostana.: Jeirolim Niseteo. I. [Panfiović. Raglanin. Berhanović. Pavlinovic. Rokević. Bertonović. mjesna sudac. Radičević. Duvić. ova: Rudina. ć. Babić. Babić. te su mi poznata na pr. koje posjeduje G. Bjenačica. rektor crkve Jeronim Petriciiuis. Karinčić. Morgitić. Radinović. Rananković. kad su. valovi odnijeli pijesak i žalo. kao i ostala -bračka mjesta. koje je miore opet prekrilo. U luci kod' općinske česme nalaze se pokrovi dvaju sarkofaga. Zaneto da Venetia sa dva sina. Dutić. Boranvić. Konavić. 1 Na zapadu od Bola. Mekjavić. Vuković.: kurat Pava 1579.: D. Volcasio Catich 8 1465. Opersić. Po' predaji. Pred oko pedeset godina za jedne oluje. Vuoda-" nović. Bisković. Margi&ić. Božidarić. Nesić. Nešto slično pričaju da su primijetili i između Borka i Rata. Florio. pučana. siječnja 1574. Mikasinić. Kusović. Pendesić. Bernardin de Thomasis de hac Villa. Vunjodić. Berčanović. Ivana Krstitelja. kod Rata nalazi se ruševina rimske piscine. župa j. gdje se nailazi na rimsku i etrursku terakotu i lonce i stari novac. Barb*ć. Koorinčić. Nedaleko od dominikanskog manastira u predjelu Martinice vele da se nailazi na stare grobove. Vele. Anjijć. Morsinović. Radinković. Marinković. Prezimena iiž BioSia u ispravama 1325. Pojedini dijelovi Bola imaju svoja zasebna imena. Na Ložu. Puliizović. Maionlkiovic. Panezević. Kalafatovi Dvori. Dobretza Bersoi. Vidošević. a kao župska crkva služila je crkvica Sv. Kuzmić. 1462.e na Bolu osnovana g. 215 .: Vinko Polovinić.) 5 1615. Mesnović. Oubretić.BOL Dominikanac Angelo Bojanie u svojoj raspravi 1 o Bolu veli: a) Na zapadu od sela nalazila se kao neka akropola. Donč . Kod Bakraninovih. Truitanić.

Simić. Nikulorić. Dutić.. •Šimetoiv'ić . Marišić. Tofhorović. Božičević. -M-ihiović. Vojlković. Nikolić iz Hvara.Svirčević.. Anjjć. Vojvcdić. Mihovil iz Krajine. Marinković sive Tomić. . Sezunić. iz. Vukjović. Ukupno 265 popisanih.: Miilozetić. Harašić. Stipičić. Ve7 ioević. 1612. Gojić. Gioni. 1606. Tomašić. Lalić. Margitić. Pasikvalinović Vužić.Vuzieić.: Višanin. Tuskor. Penecić. Petr&c'o iz Nerežišća. Ružić. Barniić-Ma. Bivadiović. Petar Fra. Lovrineić. Karmeljlić. Rokoeić. DlAndreis. Redezović dietus Skrozinović iz Plame. Garbini. jPonžičević.fcković. Donkov. Šćapanović. Oglobljić iz Nerežišća. Radić. Čubret'OV. Kozmačić. Čikarelović iz Gornjega Humca. Coilović.Vuuačić. di Ragusa. fPaisquall iz Venecije. Brešković. Avancanie \z Nerežišća. 1607. Barbić. Filipis. Martaliović. Ni'seteo.. Solačić. Salinović. Pendesić. Marušić. Čubret : ć. Ivan iz Paga. Marineević-Tuisa. spomenuta za /prvih 20 gođlina 1603.: mistro Lovro Sartor iz Šibenika. Sibiškin. magister Grima. 1610. Tunsić. Barcić. Hvarzić alias Nikolić. Furlan. Kmetović. Ranamarić. Prezimena u bolskoj mistici prvi put. Buišiković.: Sepie. Hranotić ex Vukošev. Biondović. Fabiricij iz Tro'gira.: Selapić iz Krajine.: ser Zuanne de Cosmo. Matić. Biodanić. de Tomasis. Postolarić.ro iz Trogira. Filizić. 1604. Šoljanović. mgstr. Tusa.tić. Nikulić detto Tenda »nunc« Gira (Ghirra). Tomašić. de bubre Tomić (Ciprijan). Margareta Tadejna overo -Dmitrović. Polovinić. Franis \2 Venecije. Georgij iz Krajine. Juraj iz Mak a irske. 216 . de Lupiš. magister Tiberito. Lalić detto Piero. »novizio« Raić. Buseni. Ničić. Jagodić. Skrozinović. Raguisio. Nižetić.: Kaistonović. Jagodić. 1611. Prodanić.: Melkjavić. Gubričavić. Vitnić. Krajinić. Vuzić alias Mariniković. Bi ković. Glušić. Baibalić. Pičinović. 1608. Vcdanović. Mihaitiović. Kančerić. Petković. Vidić alias Anjić. Hranotić. Tarašić. . Mar'niković alias Vuzić. Vuojković. de Andreis. Mekjav. Paskvalovie. Radičić. Kuzanić. Raić. Pisinović. 1609. Caltesi. Božidarić.sive Hreljin. Peiličer.: Baričević. Silović iz Donjega Hiuimca. Nikoli ć. Frano. Nikola iz Plame.ć dti Vase. Maitko iz Dubrovnika. Ka. Martinović. Petricio. Matkovac. Slavoi. Ferenčić. Brakuiš'ć. Bcrie'o. Bračetić. Meštrović. Krajine.: monacalis. Pešći'ć. Žilić. Di Filipis. Venđesie. Garbinović. Toniić. Soljačić. Filipis iz Pustinje. N'kola. 1605. Vitnić. Nenadić.

Babić iz Visar 1619. Jakov Luiević. Anton Mestrovic. R o 1 o d e 11 a G e n t i B o l. Covaeheus iz Hvara. Se h i e r ia d i B o l . Bethia. Zorzetić. Bratić iz Vrboske. Buchia. Laurentij Sartoris. Bavčić detto Panceta. 217" . Vidošević. Marko Vidošević. Tušković. Guhr:e Marinković. Pobrowc. Juraj Radić. Niseteo. Radatović.: Donko Marinkov'e. Martin da Solin. Ciprijana. Kranković. Juraj Sipić. Nikola Viloević. Dojić.: Hrilić. Petrolic. Šimun Tomić. Ivan iz Šibenika. Bartol Mekjavi'ć. Vinko Anjić i brat Matij. Nikola Jurlšić. Vinko Nifeolić pok. Koimgričić. Ivan Šimetović. Ciprijana. real Nikola Jagodić.: Matković iz Gornjega Bumca. Juraj Marinković pok. Jakov Pendesić. Dinko iz Venecije. Mekjavić. Juraj MahoHć.. Toma Toraiić. Nikoga Mestrovic Markov.: natpop Ivam iz Nerežvšća.: magister Hranota. Tonculo Vido­ šević. 1616. 1614. Biorovineić. Pro Raguzeo.: Hičić (Iličić ?. Ivan Ročičić. d'L' Doraiinis. Viličić iz Vrboske (»acrilegio«). Mladinić. Cviteović. 1622.: Stefan iz Venecije. 1625.9 Anton Pieić.. Jakov Kuzmić. de Filipis. Frane Svairtalović. Mazolić. Nikola. Juraj Batina. Marko Karmiljić. Jerolim Karmi neić. Pavišić. Ivan TriuJtanić i brat Petar. Ivan Brizić. P. Vinko Marthiović. Jakov Soljačić.ć. Zorzić seu Lukrić. Polenović. Bračetović. Per volić. 1615. Jerolim Marinković. Ivan Banovic. Martin Postolarić. Ivan Marinovie pok. Ursić »de Ni eha«. faber mag'lster Fra. 1621. sinom Jakovom.: Martić. Polovineus. Vinko Lalići sin. Ivan Simić. Jakov Sepić. Nikole. Ivan Anjić s bratom Vinkom.jković. Cueić. Juraj Batulić. Ivan Đu!t.ć. Frano* Parolić. Toime.1613. Lodetović. Ravčić. Sleč'ć ?). Anton Hranotić. Pašfeanim. Vinko Tušković. Radić i sin. Petritij.. Antić-Pičić. Popis (pučana) u vezi sia regrutacijom za bračku gfsiliju g.ć. Nikola Liovrinčić. Marjetić." Matij Vrsialov. Pušković. Justiniani iz Venecije.. Vinko Benić i sin Jerolim. Manoli iz Vrboske. Griman. Mihovil jPolovineo. Juraj Radatović. Petar Soditrić. Petar Tomić. 1620. Vinko Mestrovic. 8rmić dicti Marinković. Marko Avancanović. Pro Babi'ć. Vinko N ikolie. Nikola Pendesić. Ivan Matković. Nikoila Kuzmić. Frane Vojković.: Oktavi jan. Daniel Matunić. Luka Nuić.no. Surtulović. Beloević. Nigosić. 1617. Ivan Bcžidarić. Toma Pen­ desić. Nikola Bračetović. i. Vinko Lovrinčić. Marko sin Marka Raguisea. Vinikb Lalić. Kragačić. Ivan Rokočić. Peiidešić. DuškiOfvJć. 1618. So~ kačić^Gabiler. Jakov Tomašić i sin Marko. Vinko Sairtinov. Brarkušić. Franio Marlnkiovlć. Andrija iz Paga. JeMnić. Frano Nomlić.: Žuvetić iz Pučišća. Jerolim Marinlković Ciprij'ana. Komoričić iz Makarske. de Martinis. Jerolim Tomie pok. Toma Franković. Fredešić.

Ivan Radmilić. Nikola Ta­ rašić. B a r h a n o v i ć (nadimci: Gazda. Steđaiife porodice 1. Oktavijan Nigosie. g. iz Murv'ce. Petar Nikolić. 1774. među gale otima.tić. kao kum sa Visa. Porijeklom cd novoga stanovništva. 6. Porijekuoni iz Poljica. Marko. Juraj Bizeric. 1624.. Ivan Avancanić. njegov sin Nikola. 3. među pučanima. Ivan Viitnić. g. 1574. Prezime se nalazi g. Vlaho Ivanović iz Dubrovnika. Teina. Dinko Brakušić. Vinko Brakušić. 7. Vinko di Calogero. 1679. B. 218 . Perković »ora« Berković. Josip Polovineo. mistro sartor Ton ćulo. Luka Dundatović. koji su primali-sol. 1618. A d u l i m a r (nadimak: Zaratin) 2 porodice. B e r k o v i ć (nadimci: Barbirić i Pijković) 2 porodice. boter Nikola. i 1629. Ivan Lalić. 1930. zamjenik Marko Gutunić. 10 dobjegli na Brač poslije. koji su primali sol g. u popisu novoga stanovništva. zabilježen je Barhanović iz Sućurja. Jakov mistra sartora Toncula. Kao Barbirić spominje se iz Nerež'šea g. Vinko Čiflo. Vinko Marinković. Frane Vrsalović. 1633. Cekmor-Oikinor. Mairiko' Kiuzmić i Bin Ivan. Ivana.Petar Brakušić. 1747. doselio se oko 6. Vinko Marinar. Jakov Kandić. Dinko Barha­ nović.9 God. bitke kod Zadvarja sa 150 porodica g. Petar Krainić. Frano* Martinovic. Nikola Komoričić. Dinko Pendešić. 2. 1856. rnlstro. Barhanović se nalazi u bolskim župskim knji­ gama od g. Ivan Vidošević. Vinko Karme'ić pok. Vinko Vcda. Juraj sin Ivana Jur jeviea. Nikole. B ' a č i c 1 porodica. Čami. 1928. Nikola iz Dubrovnika. Juraj Buzanović.no vi ć. Nikola Ma. Marin Obilinović. Toma Tornić Ciprijanov. Ivan Trutanić. 1574. Rovinjež. 5. Vinko Margitić. Dinko Vitnić. Karnieljić. g. Luka Tarašić. Baćulin) 10 porodica. Bata. u vezi s bračkom galijom. Jakov Banović. g. 8 te g. 1625.8 i g. Ivan Krstulovie. Dujani Sikorić. iz P o s t i r a . iz Miraca. iz D i c m a . B. Prezrme se nalazi među pučanima. Pirula. Doselili se Baćulini oko g. zamjenik Marin Banić iz Praznica. Jerolim Barhanović. Vođanović. Petar Vonković.. B a b i c i porodica. Ivan Dutić Matin. 1646.Marko Karmeljić pok. Ciprijan Jurja Čubretića.. Prema tradiciji. A n t u n oi v i ć (nadimak: Jurašin) 3 porodice. Doselio se oko g. 1832. Pasqual. 1625. porijeklom iz Bosne. zamjenik Juraj Novaković iz Poljica. Vinko Rokočić.— Od iziuimrlih Babica spominje se g. B a k o v i e 2 porodice iz M u r v i c e od g. Doselio se iz Z a d r a g. Juraj Brešković. s naipoHienom: Berković zvahu se prije (»si ehiamavano«) Pijković. 1725. Nikola Karmelić. 1888. 1634. Marijan Ljiković. Mate Banić. Def.Martinovic.9 •4. Matij An j e . Ivan Ta­ rašić. Nikola Vitnic. Ivan Matrka Ragusea.

Golub. g. 1612. Prije su se nazivali Marinković. Šćapanović »in volgar« Scipioni. Od oko g. se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1603. u početku g. 1574. God. 1657. U župskim knjigama g. U popisu bračkoga plemstva od g. oko g. B e z e r i ć 2 porodice. (kao kum) Cuvitović. Grubi. i 1756. god.lx ali ju nalazim g. Godine 1690.. Ređezović dičtus Skrozinović da Plame.. 11. 1713. 1621. 17. . Benika. 1617. Šćapanić alias Kljunčević iz Gornjega Humca. 1725. B o d i o v i ć (nadimci: Šemper. Šćapan'io. samo Šćapanović od po­ četka matice g. i dalje Cvitović-Marinković. 1686. da porodice Barbaric i Pijković nisu istog porijekla. 1688.F a b j a n o v i ć (nadimci: Zec. 9. g. Bokotovi. oko g. prije samo Skrozinović. 1683. oko g. 1606. 1870. g. C v i t o v i ć (nadimci: Babinovi. g.11 U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se g. D o m i n i s (nadimak: Tapunera) 1 porodica. Orijez. 10. Šćapanić. Gargurić) 14 porodica. Kokosica) 6 porodica.« Kasnije redovito samo Berković. g. Č u b r e t o v i ć (nadimak: Tuiteja) 2 porodice. 1753. Dakle. 1717. Marin­ ković detto Cvit »e« Kraljević. 1631. Kokotić.11 Za­ sebno prezime Ružić dolazi u početku matice od g. Pulism'anin) 10 porodica. 16. porijeklom iz Š k r i p a .. 1686.8. 1605. 1834.8 C v i t a n i ć (nadimci: Borovina. spominje se s napomenom: iz Podborja. zabilježen je u Pražnicama fratar Bezerić. porijeklom iz N e r e ž i š ć a . 1834. 219 . Cvitanić i Šćapanović alias Scipioni.—1617. Barsata. 14. 1657. Falbijan Ber­ ković iz Starigrada. U bolskim župskim knjigama cd g. Busalo. Gućor. 1840. 13. 1686. Živac. Mile. češće Skrozinović alias Bezerić (ili detto Bezerić). Pejković. 1619. Cvitković »chiamato« Dundo. 1753. Kraljević alias Cvit g. Jeneralić. Cvitković. Čini se. Porodica ise nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1606. 1724. oko g. g.r a ž n i c a . oko g. Šćapanović »chiamato« Jeneralić. Prezime B. sa otoka Hvara. . 1641. porijeklom iz S t a r i g r a d a. U župskim knjigama: Šćapanović »si chiamano« Cvitanić g. 12. Pulentin) 5 porodica. — Vjero­ jatno doselili iz N e r e ž i š ć a . 1858. 1685. D u b r a v č i ć (nadimak: špaleta) 2 porodice. Cvitanić alias Jeneralić. 1694. Pijković. porijekliom iz bračkog D o 1 a. Krokala.. g. g. između pučana. g. Šćapanović detto Ružić oi 1709. 15. g. 1657. Cipal. Tuonać. Marinkini.. U bolskim župskim knjigama od g. D e v i a n o v i c (nadimak: Rovimjež) 2 porodice. 1715. koji su primali sol. 1621. g. porijeklom iz S t a r i g r a d a .B r e š k o v i ć (nadimci: Maškulin. Pijković iz P . g. Fajka) 3 porodice.

iz „ K r u š e v a u 25. g.) kroz XVII. Hajduk. Vjerojatno' prema nadimku Cvit. 1924. v. a g. Pika!©. 1772. g. (g.(nadimak: Jelinić) 3 porodice. 1694. 1603. j . Maina. Jagodić. od g.često od g. 21. Joana vulgo Žuva »figlia di Carmeglich detto Xuvich«. također i Raić dolazi zasebno od početka (g. Prezime Lalić zasebno je iui XVII. Karmeljić »or« Pirka. 1604. Sađanji nadimak Je­ linić dolazi u župskim knjigama zasebno. Karmeljić-Žuvanović. vijek i početka XVIII. 1574. Ikoji su primali sol. Bairbosić) 26 porodica. J u r i ć 1 porodica. po nekada: g. Baitelo. g.8 19. Porijeklom iz M aik a r s k o g p r i m o r j a. Raiić-Sopanović detto Karmeljić. J a k š i ć (nadimak: Čokrić) 2 porodice. 1626. Ugorić. dolajzi kao L alio detto * Piero. Lalić W g d Jelinić. 1675. Često dolazi u knji­ gama s nadimcima: g. Samo Jagodić dosta je često od početka (g. g. J u g o v i ć (nadimci: Tumora. kao: Karmeljić. od g. 1694. 1694 i dalje Karmeliić" detto Hajduk i detto Barbošić (g. i g. Prije su se na­ zivali Marinković. 29. 1694. a kasnija je ruka nadodala u 'župskoj knjizi »ora Carelovich«. 1625. oko 28. L j u b i ć (Gliubich) 1 porodica. kao novi stanovnici. 22. vijek i početkom XVIII. J o s i p o v i ć 1 porodica. i to dosta . G l a s i n o v i ć 1 porodica. god. K a r e i o v i o .mia.. g. porijeklom iz B a š k e V o d e .9 među bolskim galeo1t. K a r m e l i c (nadimci: Bjeninovi. 24. g. g. 23.. 1584. F r a n u l i ć 1 porodica. nalazim Marin­ ković i Florio zasebno. ima i Kalerović. 1625. Lalić detto Jelinić. oko g. G r e g o 1 porodica. Pirčić. Prema predaji.). 1688. iz makarskog G r a c a. oko g. 1723. 1606 dalje). I v u i l i ć (nadimci: Mateša. 1851. vijeka. Buortolovi) 6 porodica. 1673. God. porijeklom iz S t a r i g r a d a. Inglez) 6 porodica. F l o r i o (nadimak: Jairanundović) 2 porodice.18. porijeklom. Žuvić. češće se spominje u župskim knjiigaima Karelović. imamo Raić dictus Silo. vijeka. doseljeni poslije g. često aia Bolu od početka župskih knjiga (g. U žup­ skim knjigama od g. prije iz S p 1 i t a. 1872. 1610. udala se Kaluerović. ali g. Jelin'ć] se spominju i u Postirima u matici od početka t. 1606. dicti ili alias Jagodić. 1623. 1752. g. među pučanima. Ma­ ri nlković detto Cvit). 20. U župskim knjigama od početka g. 26. 1717. iz Gornjega 220 . 1672. 1681. iste g. oko g. g. 1703. porijeklom iz S e l a c a . 27. Lalić sive Jeliinić. 1670). Florio u žiuipskim knjigama o$ g. 1876. doselili se iz S u p e t r a oko g. 1645. 1735. i dalje Karmeljić dicto. 1603. kroz XVII. 1700. Lalić alias Jelinić. g. 1869. i dalje Karmeljić detto Žuvić. porijeklom iz S t a r i g r a d a . porijeklom iiz Murvica. ali kao Silo vic dolazi g. "Žuvanović..

. knjigama spominje se od g. a sad Vužio (Vusio). M a r i n k o v i ć (nadimci: jšimić. a idoseliio se. Amerikan. Šmiko. 1625. K r a l j e v i ć (nadimak: Balarin) 3 porodice. BelotoviLipinovi. već g. Bak. Kulišić) 2 porodice. prema tradiciji.g. L a l i ć 2 porodice. boiski župnik Marinković-Totmić zabilježio je: »Od Marinkov'ći proizašle su mnoge porodice. ima Co^meglich i Jagodich.9 Godine 1755. 1843. koja je 'bila baba Ursulićeva »fu< di časa« Žarković t. spoiminje se u manastiru »novizio« Raić. ali ovo prezime nalazim na Braču u popisu pučana. 1740. g. 1700. Misir. 33. K u z m a n i ć (nadimak: Pešutić) 1 porodica. Marinkovići su svi. ko. Karničić detto Kalafat. 1845. Rade jPipeta. . Cvit. 1574. Kurilo.9 K a r . porijeklom iz s p l i t s k e o k o l i c e . K.). M a c a n o v i ć (nadimiak: Mijotovi) 1 porodica. Čubrićević. 1859. I Žuvanović je nekoliko puta zasebno zabilježen g. 1625. Cvitković i Kraljević. U popisu pučana. zatim Vuž'ć. dolazi Cairimeglich i Carmelich u popisu foalslkih galeota. s nadimcima: g.im od mojih predšasnikia: molbo ireverendo Maestro Fra Sisto Filippi curato e molto reverendo Pre BaviMere Fra Valerio Maitinich Martini MaHinis. 8 God. a među galeotima g. g. 2 porodice. dalje. 1643. Gierolamo Carnincich. 37. U popisu pučana. K u i š (nadimci: Franković. Tomić od Ciprijana i od Tome. koje opet imaju svoje nove nadimke. Čubretić.-1574. porijeklom. išlpadić. Guljermo. K u k o č (nadimak: Bafkranin) 1 porodica. Možda — prema tradiciji — sa otoka Hvara ili Visa. 32. (oko g. M a 1 v-a s i j a . koji su primali sol. alias B:'le.8 i među galeiotima g. il qua! Pre Mai> 221 . n i n č i ć (nadimci: Kalafat. 38. koji su primali sol g. Hrape. Karničić »ora Ursulich da sua mai&re Or sola«. 1724. 1574. 34. oko g.. koji se nazivaju Tomić. U sačuvanim župskim. postojala je porodica Žarković dictus Ursulić po Ursuil'i. 1820. Tomić. 31. 1681. iz K o m i ž e. 1362.30. g.8 nalazim prezirno Karmo: ć (Cairincich). 1625.. 1671.).9 K a t i ć 1 porodica. Lukinovi/ Dcmišjat) 14 porodica.1747. Pusa) 20 porodica. što izlazi po krštenj'ma vršen. porijeklom iz T i u č e p a (oko< g. 39. Porijeklom cd novoga stanovništva iz Bosanske Drage. 1606. g. iz D u g op o l j a (oko g. iz P u č i š ć a . i 1747.). Od g. KarničićBile. Mijarić. iz L o v r e č a . j . Bilić. 36.10 spominje se Mihovil Ursulić detto Žairković.zivajui starim prezimenom Marin­ ković alias Vuga. iz' M a k a r s k o g p r i m o r ja. 1908.:i su prim'oi ol g. Huimca . 1885. 1696. Tocil. 35.. a tako isto i Jagodić. 1699. U popisu novoga stanovništva od g. porijefelom iz Sp 1 i t a (oko g.). Kačić. Nekoje se na.

. i 1618... Marinković-Spadić alias Franić g. 1662.. Marinković »idictus« Čuibretović g.. di Tomich.. Čubre Marinković g. Spada g. M a t u l i ć (nadimak: Dobro Jutro.... 1744.1723.. Mekjavić alias Vace g.. i quali sono stati aggregati al Consiglio di. 1611. Vicenzo e Zuanne Marincovieh detto Vuga o Vusiio. Tomić g. e anco triplicato. 1605. M e k j a v i ć (nadimak: Vocetović) 3 porodice. 42. 1608. come il Cog­ nome Marincovieh aquisto in 360 Anni il sopracognome di Cviitovich.. 1631. iz Bosne. 41. Simić dieti Marinković g. i 1757. 1669.. Marinković alias ču'bretović g. 1699. e il sopra Cognome e Radoppiato. Marinlković-Spadić »poi« Franičac g.. Marinković detto Simić g. 1670. 1719. 1699... i dalje. i dalje. porijeklom iz Š k r i p a . Čubretović g.. 1656.. 1674. vjerojatnio iz D o l a . che :si leggono nei nostri liibri del Convento e in particolare nei Libri idi Battezzati.. 1751. Tomić aiKas Čuibretović g. 1688.n vi isono piu. Marinković vulgo Kraljević g. 1747. 1743. Spadić g. 1611.. Marinković detto Fabjanović god.. ora mo. 1616.. 1611. . na pr. 1731. 1605. Marinković vulgo Spadić g. Mekjavić idictus Vace g. porijeklom iz Zvečanja. rev. 1745. Marin­ ković alias Tomić g.... 1736. 1619. questa Isola«. U župskim knji­ gama od početka kao Mekjavić detti Vace g. Marinković-Tomić detto Turchetto g. Marin­ ković detto Jurko g.. Marinković-Tomić alias Čubričević g. 1721.. Marin­ ković detto Tomić g. 1639. — »Molti di quest! Cogncmi. 1629. 1624. 1703... 1683. 1744. Li šimich sono Marincovicli... i 1743... Čubretović sive Marinković g. 1732. 1751. Marinković alias Fabjanović o. Čubre Marinković g. 1684.. 40. koji su primali 222 . Marinković detto Spada g.. 1755 i dalje. che sono il Signori Vusich detti Vusio. 1653.. 1729. porijeklom. 1753. 1604. Marinković alias Čubričević g. 1611. 1611. or a sono estinte le Famiglie di tal Cognome. 1610. Mekjavić g.. Marinković sive Tomić g.« U župskim.. Tomić de Čuifore g. Marinković dietus Spadić g. 1625. 1697. 1703. ali prema škrip. idi Vuga.. U popisu pučana.. 1606. 1698... 1739. Simić ig.. Tomić alias Lučić g. Marinković alias Čubritović g.. 1614. '1619. 1629. e diii molte Famiglie il CJognome. Marinković-Cvit-Kraljević g: 1725. Oancera (Kančera) »mi pare« iz V r b a n j a g.. 1755.: Marinković sive Tlomić ' g. 1735. a prema tradiciji.. 1735. Mekjavić sive Vace g. Čubrefcić g. 1729. 1669.. 1713... knjigama ovo se prezime (Mairiinković) nalazi odmah na prvim stranama... ora cosi ehiamati. Marinković-Tomić alias Lučić god.. 1603. Marinković-Tomić »nunc« Turchetto g.. Čubretov g. 1756.skoj tradiciji.. 1 por. Nicolo Marine•ovieh Vusich... 1604. 1727. Kančević g..... Fabjanović g. Čubričević g.•tinis gia 150 i piu fu Parente col. 1730. ecc. Marga­ rita »vocatur Cancera« g.. Tomić detto Marinković le« Lučić g. Mekjavić detto Kančević g... M a r t i ć 1 porodica. 1614. 1603....) 2 porodice. 1610.

U popisu bolskih galeota. 1735. d. R a d i ć (nadimci: Simičić. Braktušić vulgo Plenković i t. Nikolić Čučić g. Zabi­ lježeno je g. 1574... 1604. ali g.. Kasnije. iz V r b a n j a na Hvaru. Ba­ nović i Franković. g. iz B u d v e (Maine). 1655. oko g. Radić alias Ban. 9 223 .. oko' g. 1699. 1878. g. 1609. i dalje često i s nadimcima: Nikolić »detto« Petrić g. 1607. Radić detto Tarašić. ku­ muje jedan Radić iz Dubrovnika. S time u vezi. Radić »overd« Tarašić. Petrić g. ( P e t r i ć II. 1625. 1708. 1622. . Postojao je naidimak Plančić-Cvitović. 1686.. 1754.. 52. 1757. iz K o m i ž e.sol g. 1631. Piero Tuscor si era maritato o meglio ammogliato 'con Maria Bracussich«. 1746. Prije se zvahu Brakušić. Banovac. i tako su 'zabilježeni od početka matice (g. oko g.9 48. 1744. s napomenom: iz Zastražišća (Piame)... samo Nikolić od g . Brakušić detto Plenković. 1669. g. Kao Plenković spominju se od g.. 9 50. Radić alias Tarasić. 1733. g.. 1738. 1755: Franković detto Radić. 1608. Brakušić se nalazi g. Vjerojatno sa otoka H v 51. 1741.). P e š iu t i ć 2 porodice. [Prezime Nikolić na­ lazi se i u popisu bolskih galeota g. iz Š k r i p a . P e t r i ć 1 porodica.9 43. oko god. ali g. g. (nadimci: Boćineto. Osim toga. 45. prema tome g. Nikolić-Petrić gč 1641. Ali imamo i samo Tarasić g. v i č i ć 1 porodica. prezime Banović. g. te 1699. 1626. Radić dictus Banović. Nešto kasnije. 1815.. P u l i š e l i ć (naidimak: Batistić) 2 porodice.. g. 1625. i dalje Ban. s napo­ menom: iz H v a r a . i 1734. U žup­ skim knjigama od početka g. 1610.. 1655. 1882. 1737. 1701. samo Čučić g. Godine 1725. Nikolić alias Petrić god. 1688. Božji Čovik) 6 porodica. Radić vulgo Ban. 1724.). u popisu bolskih galeota. 1851. 1611. također i u popisu bolskih galeota g. 1681.. doselili se u XVIII. g.. 1672. 46.. spominje se kasnije: g. 44. đ. dolaze zasebno prezimena Radić. u župskim je knjigama ovakva bilješka: »Tuscovich si chiamano Bracussich perche sig.1603..8. g.. P a . iz D o l a n a H v a r u. M i l o š 4 porodice. Radić vulgo vocati Ban. nalazi se prezime Mekjavića. iz S t a r i g r a d a na Hvaru. s napomenom: iz Škripa. 1735. 47. g. U župskim knji­ gama od početka matice (g. 1635. 1756. Tarasić. U župskim knjigama g. vijeku. 1678. i t. 1678. Petrić »detto« Ni­ kolić g. Čučić (Nikolić). P l e n k o v i ć (nadimak: Bortić) A. 1625. 1728. O s t o j i ć 3 porodice. 1625. Pored prezimena Radić poja­ vljuju se ubrzo nadimci: g. 49. 1625. 3 porodice.. P l a n č i ć (nadimak: Muje) 2 porodice. Pulišelić vulgo Batistić. 1656. 1672. Intra) 8 porodica. g.

g. 56.čić vulgo Bumbić. Tomić vu'go Turchetto.? 55. iz ' P o d g ©ire.). 1727. Tadić iz Tuičepa.53.1 i dalje. 1612. Miždrak. 1888. 1625.koji su primali sol. Maorinković-Tomlć »nunc« Turchetto i t. 1633.. 1713. g. 57. 59. Haržić alias Nlikiolić. Hreljianović. 1687. 1606. Viciko i Ivan primljeni su u bračko^ plemićko vijeće g. U početku matice g. 1669. Prezime se nalazi u popisu dobjegloga novog stanovništva od g. 62. U maticama g. 1747. 1704. 224 . g. među galeotima. a tako i kasnije. s kasnijom napo­ menom: »or Ale o Vodanovich«. g. g. Vužić (Vusio). U maticama g. koji su primali sol. Haržić. 1630. iz D r a č e v i c e . . iz M u rv i c e . oko g. spominje se Šoljanović. s napomenom: iz P r i m o r j a . g. Serventi de Fano R i m i n i . jedna bilješka veli: »djed je bio Marinkov'ć a l i a s Vuga«. s napomenom: iz Povalja. 1699. 1875. Vužić. U maticama od početka (g.. Solja. Vusio. 1727. Porijeklom iz G o r n j e g a H u m e a. i 1729.13 63. Pori­ jeklom iz Po'ljiica. Spominje se prvih godina matice (g. 58. često u XVIII. U maticama se spominje: g. (Kao Haržić od g. 1753. 1606. . Šiiimetović alias Hreljić. 1712. g. Braća. Prezime se natezi i u [popisu pfučana od g. i dalje Hrelić.i U miaticama od g. g. g. Stanušić »ora« Budva iz .) Vodanović . V i 1 i č i ć (nadimak:' Šartur) 3 porodice.9 . God. 1603. Š o l j a č i ć (nadimci: Misirić. 1719. God.ll j. a 65. 1623. g. Š i m e t c v i ć (na'dimak: Petrović) 3 porodice. oko g. V o d a n o v i ć (nadimci: Bon. 64. Š ć e p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 4 porodice. 1731. Samo Buanibić g.M a i n e. 1753. jPolac) 6 porodica. Stanuš'ć alias Budva. a g. V u s i o 1 pioirodica. T u š k o v i ć 1 porodica. g. Bumbić-Soiljačić. Tušković. U popisu gornjoselskih vlasn'ika pašnjaka g. g. a g.) kao Tuskor. Serventi-da Rimini. Serventi (sin) g. S e r v e n t i (nadimak: Zuvančić) 4 porodice. 1745.12 Isto prezime (Šoljanović) u bolskoj matici g. Base) 6 poro­ dica. porijeklom od prezrmeoia Marinkovic i Tomić. Tomić alias Turchetto. ali g. oiko g. 1694. H.9 U župskim knjigama g. Š u i m i e 1 porodica. nalazim Š. Š i m u n o v i ć 1 porodica. 1736. 1921. iz F e r m a u Ita. 1745. T u r k e t o 2 porodice. S t a n u š i ć (nadimak: Budvinovi) 2 porodice. samo Budva. : 60... 1742.10 U miaticama cd g. 1729. 54. God.se nalaz: u popisu pučana. d. 1614. 1574.. 1735. v. 1606. zabilježen iu Podborju.8 i među galeotima g. a kasnije redovito. V e n t u r i n i (nadimak: Puiz) 1 porodica. 1603. 1589. i dalje Vusius. Spominje se prvih godina matice (g. 1574. i 1701. 1655. 1708. Prez'iime Hreljin dbliaizi u maticama od g. 1688 Marinković-Tomie detto Turchetto. 1630. iz S t > r i g r a d a. s napomenom: iz Rim'ini. 1625. porijeklom od prezimena Marinkovic. 61.

J=P .

.

< c » X •• *y*+ f ) — e^* 0ao«««"it4fof&UfHr * Sr^ " « Jk issda'** © w&cer/ca Q»«meznca *«"*«* * • • " PUC /se * • ^^^vT^V VĆVLJ*. -<^ *w/»»4.. ^\_^^ .* " . **•«/* * / <. .P****v^—Y.ZOOOOO n<*se£/a) *- V ry *'*^ V ^ v T^*^ > .^ v OTO U 3RAG fi/tnfo (Vanctsfxya.^ 4 . L.mimo* {qalut) i n * /oQstHrž*vi(% ^ ^ \ // K A ^ R T^ &• # r QBCL _/ • t~*+-* K AM A. .• ^•"N>7 7 ~ o v * OMfCroo* fl efcte* O0*«s/e Mamca. « * > > * . . J.r " r-f .

.

iz S p 1 i t a. God. g. 1718. 1702. Vidić-Anjić-Bailo. Andreis alias Andrijević. . 1698. nalazi se to prezime među bolskim galeotima. i 1747. s -napomenom: iz N e r e ž i š ć a . su Vodanovići od novoga stanovništva. i među galeotima g. 1748. 1636.). 1625. 4. g.) kao D'Andreis i De Andreis. 1908. 1717. koji su pri­ mali sol g*. (jedno vjen­ čanje). 1674. — U popisu sumartiriskoga. vijek. g. 1604. 1657. s istom napomenom i g.14 u popisu bračkoga plemstva od g.).Zbornik za narodni život i običaj« 15 2T25< . oko g.Neki.' vijek. 1747. g. 1574. 1788. s istočnog . 2. i dalje Jakirić. Kao Avancanović i Avancanić •g. kao Hodžić g. g. iz V r b a n j a . • .dijela Hvara). . 1752. kao Veseličić alias Bartulović. Anjić viulgd Bailo. 1747. 1605. a u Bnažnicama g. bolske matice (g. 1734. Izmnrle ili iseljene porođjice 1. inače (na pr.iz: . ali i alias Ivellii.11 ' 3.V i d o š e v i ć (nadimak: Svilo) 1 porodica.8. 66. U popisu bračkoga plemstva od g. 1375. 1688. 1606. 1728. 1653. zatim" Aljadić. Anjić alias Vidić. 1835. B a k u 1 i ć u popisni novoga stanovništva u N e r e ž i š ć i m a Cg. 9 5. g. i kroz XVII. 67. Prezime se nailazi1 i u popisu pučana. 1752. od g.) Baloević. s napomenom: da P l a m e t. 1746. g. Vlastelinović detti Jakir »o« JaJkirić. A1 a d i ć u bolskim župskim knjigama g. ' • 6. V u k o v i ć 1 porodica. novog stanovništva od g. Hailadić. B a l o e v i ć zabilježen u maticama g. g.11 ali i u popisu^ novoga stanovništva 10 Baliogevich (g. a tako1 i dalje kroz XVII. 1620. Ivan Alandić.) Vidić alias Anjić. 1748. 1729. klerik Bartu­ lović. zabilježen je u BlaJcima Bartulović-Puović iz Makarske. ali su neki došli na Brač i prije kandijskoga rata. U maticama zabilježeni od g. 1603. g. Baloiević. Anjić iz Bola. . 68. 1625." . 1756.) kao Barfculić. 1878. Vidić detto Anjić.. A v a n c a n i ć od g. kao Bakulic-Oxich (Hodžić). g. kao Beloević. 1665. 1747. V l a s t e l i č i ć (nadimak: Jakirić) 1 porodica. Nenadić dicti Jaković. 1704. g. U bolskim župskim knjigama od g. 1716. Jakirić-Vlastelinić s napomenom: iz Bola. j . Nenadić u bolskim maticama od g. A n j i ć od početka. Jaković-Jakirić (Vlastelinović). g. (i 1669. Doselili se kao novi 'stanovnici.9 U Dolu kumuje g. 7. 1748. u ispravama Baloy Climpsa g. B a r t u l o v i ć u bolsikim maticama od g. a HJođžić-Bakulić g. 1724. kasnije samo Bartulović. U sumartinskim se župskim knjigama spo­ minje^ g. N e r e ž i š ć a. Beriković alias Baloi i Baloević. A n d r e i s u bolskim župskim knjigama od početka (g. g. 1657.

Vjerojatno isto što i Cerineo u Škripu. B u n t u 1 i c prvi put prigoidioan vjenčanja g. ali i Bračetović od g. 1664. spominje se Garbinović iz Makarske.. g.8. v. 12. s napo­ menom: iz Miraca.. Dufcić vulgo Goja. u popisu galeota. 1724.. iz T r o g i r a . God. C e r e n e ' o spominje se u početku XVII. v. 1670. 9.) dalje kroz XVII. s napomenom. v. 1688. Prezime se na­ lazi i u popisu bolskih galeota g. D a p r e t o u prvoj polovini XVIII. 1612. 1750. 1619. nestaju početkom XIX. 1603. B r a č e t i ć od g. 21. v. F u r l a n u početku matice (g. 1614.) ili Borichio (g. U Pučišćima kumuje g. 1628. 1699. 1606.).. Garbinović. 1606. 17. v.. 1706. inače Filipović. 1709. udaje se G. G a r b i n u maticama od početka XVII. 1574. v. iz P i t a v a. v. iz N e r e ž i š ć a . 1615. (oko g. g. 1603. v.). B o ž i č e v i ć od početka matice g.. 1611. 1678. (oko g. Č a i č e v i ć se spominje početkom XVII. 1604. U popisu veslača za bračku galiju g. 22. god. 1629. D v e r d i k o v i ć u početku XVIII. 1606. D u r a k o v i ć sredinom XV1H.) do sredine XVIIL v. da su izumrli. iz M a k a r s k e. 1694. v.9 11. B o z i d a r i ć od početka matice (g. (oko g. 1721. v. 15. ali možda i kao Boričević (?) (g. a u Pražnicama g. 14.. a g . v. 1625. i XVIII. 13. s napomenom: iz M a k a r s k e i s bilješkom: »naque 1641 sposo Radovan Volgarmente chiamato Allegretti«.8 Sutivanski Nadali također su od porodice Božičević iz Poljica. 16. F i l i p i s od početka matice (g. D o b r u n i ć u drugoj polovini XVII. v. i dalje češće u župskim knjigama kroz1-XVIII.) kroz cio XVII. Samo kroz XVII. 1623.. 1765. g. D u t i ć spominje se od početka u župskim maticama (g. D u t o v i ć u prvoj polovini XVII. Furlani. g. 1603. udaje se Garbinović iz Pri­ morja.! God. 1606. 1603.). v. de Filippi i Philipipis. ali više puta i kao Božeđarić.. Dundatović. 1574. 1666. F r a n i s de Venetio u početku matice oko (g. Di Filipis. koji su pri­ mali sol g. 24. 1716. kao BuntulićBude. magistri Joanis idicti Furlan.).. Prezime se nalazi i u popisu pu­ čana. 10.) s napomenom: iz Š i b e n i k a. sa Šolte. 1608. i prvoj polovini XVIII. g.9 18. (oko g. oko g. Garbino iz Bola.. (oko g. 1625. 226 .. g.) iz [Pirana. magistri Garbinović.8 a kao Bračetović g..). 20. F r a r o magistri. Kao Borichio u popisu pučana.) ili Bonsichievich (g. 1603. U Dolu kumuje iz Bola Furlani g. iz S p il i t a. v. 9 19. 23. često De Philipipis. koji su primali ©ol g. Garbini. 1629. g.). 1699.

1711. 1618. 1649: Anica »dr eonte Zorzi Cacich«. da se na porodicu (porodice) Kačić odnose i druge 'bilješke. 32. 1674. 1654. g. 1646. dakle iz B a ć i n e kod Graca. napomenjom: iz N e r e t v e (Galešić »fu da Narenta«). 1751. 1632. Čini se. v. g. g. 16l3. 1625. god. Capt. na pr. 1603. 1603. nalazim Gubernatorius Gaspari Dmi­ trović. 1715. udaje se Mengotović detto Hranotić. g. de Lupiš. (oko g. v.). g. Žarković dictus Ursulić. 1628. Hranotić detto Masavina (Moglavina ?). 1610. a 1674. 1705. Jurišić-Gajlešić s kasnijom. Orsola fu di. 162*8. g. 1624. K a n d i ć se spominje u XVII. U prvoj polovini XVHI. 1712. 1668. 1718. 1609. J u s t i n i a n i oko g. G l u n č e v i c se „spominje oko g. 1674. i 1632. 1616. 1654. dalje.china«. udaje se Hranotić detto Mengo.. kad kumuje g. i 1680. iZatim porodica Žarković i Ursulić. Vukoseo (Vueoseo). magistri Griman. Prezime se spominje do sredine XVIII. 1745. i 1638. jer se g.. udaje se HranotićGrimanović sive Jiurice. g. 1735. Griman. Hranović. Kranotić. K a č i ć se spominje u maticaima kao kum g.. 1625. g. gubernator Gaspari. *** 26.. s napomenom: iz V e n e c i j e . g.Dmitrović. 1626. g. iz G o r n j e g a Huica. spominje se g. Jedna Kačićka spo­ minje se 'g.25.prije javlja na Bolu: g.) Justianović. (g. ženi se jedan Goić iz P r a ž n i c a . g. Vjerojatno stara bračka porodica iz Gornjega Brača. g. udaje se Hraruoitić detto Kika. 1625.. Gaspari Cacich«. 1612. kumuje »Zorzi Cacich conte di Ba. 31. i 1721. g.). 9 '. a kum Dmitrović g.. s napo­ menom »ex Vucosev«. 1622.. samo Hranotić često od g. jer g. 1632. I n j u 1 o v i ć u prvoj polovini XVII. v. jedan Kačić je prior. te u popisu bolskih galeota g. g. Kranotić. Griman s ^kasnijom opaskom: »anco Grimanovich o Hranotich«. Hra­ notić vulgd Kika seu Kikić. 1631. g. H r a n o t i e spominju se u matici od početka. Vu­ ković. Kikić. 1Q12. 1716. v. 30. Vjerojatno je s ovim u vezi i prezime . 29. Hranotić detto Vuković. prezime se nalazi i u popisu bolskih galeota g. J u r i š i ć prvi put zabilježeno prezime u matici ..). često do g. pored kuma Ursulića nalazi opaska: »fii nome di sua madre Or sola qasail fu figlia di Cacich detto Xarcovich. Gasparo i g. 1626. .pri udaji g. domini­ kanac Lrtipi. i 1751 Hranotić alias Vuković. 1665. Vuković od početka matice g. 28. 1625. 1744. 1707.—1607. 1719. i 1725. 1740. 27. 1744.„ g. 1688. (»Gaspari capitanei Gacich«). Hranotić detto Kika. g. g. 1706. među bolskim galeoitima g. g. koja se porodica i. udaje se »filia D. (g. 1610. g.9 227 . g. 1606. "g. časa Xarcovich«. kao kum Margareta Tadejna overo Dmitrović. 1606. 1631. g. Ursulića nalazim i kasnije. a g. G o i ć spominje se u početku matice (g.

spominje se nasljednici Jurja de Cranchis (pašnjak Vošćića). 1701. L i č i n i (Ličini) krajem XVII.): »ser Michel o Michoi Cranco da Gradaz sopra isola stessa«. g.).3 iz P o d b r e g a . (g. U Bobovišćima kumuju iz Bosa.). t e g. v. g. 1589. 37. 1751. Fabri.8 42.) mistro L. Kovačević alias Lolotović iz Starigrada. 1734. Komovčić ?) oko g. (g.). Konigričić ?). 1735. 19 U popisu gornješelsfcih vlasnika. abitaniti a L e š i n a g. dominikanac Vileničić g. s nadimkom Bergomensis. 1747.. g.10 U Dolu kumuje g. 1615. 1619. 41. 1742.. u popisu bolskih galeota g. g. K r a j n i ć početkom XVII. 1574. magistri Ličini. udaje se g. 44. g. ajli umire iste godiine. • 1752. kćerka magistera Fabriio sive Kovačević sive Viculinović. natpop nerežiški opisuje Brač. ženi se K. 9 40. K r a g a č i ć početkom XVII. 1625. 1754. f42015..% koji su na Bolu pri­ mali sol: Gusovieh. (udaja). samo Vileničić g. K o v a č e v i ć ženi se g. 1629. u popisu •bolskih' galeota g. 1628. 1608. Porijeklom ' i z V i s a .-^-1611. v. g.17 messer Pompeo e Geremia frate^li Cranco. (g. 1672. 1723. g. K u z m i ć u maticama u početku XVIII. 1751. u matici (g. g. 1625. 1405. 1574. 1585. v. Gsmetović ?) više piita u početku ma­ tice od g. v.16 i 1466. 1742% i 174. a g. 1715. s napomenom: iz B e r g a m a . 35. de Granico Tomas orator 1455. g.. Fabri iz Bola. na Boilu Matij Vileničić. 1689. K u r t e l a č i ć alias Tomić sredinom XVIII. Kovačević dicti Loloitović iz Starigrada. 1753.. 1774. u matici na Bolu kao Cranco g. koji se nastanio u Sutivanu.. K o s a l i ć detto Banjol oko g. Michael Crancovich orator g. 39. K o s o v i ć zabilježeno u vezi sa dvije udaje g. koji su primali sol g.9 i u popisu pučana. 1608.—1487. iz S t a i r i g r a d a (otok »Hvar).33.. Vileničić Kovačević g. ali također u popisu bolskih galeota g. 1628. 1421.1. po­ staje biskup u Hvaru. 1738. (oko g. 1625. u popisu bračkoga plemstva 11 Crancovich (de Cranchis) . »figlio batezato Vicentiius Cranco vich«) u početku XVH.18 Vrsalović spominje kao skrbnika maloljetnom Matiji Nižetiću-Petrulli (g. u popisu pučana g. jednom Kosovićevom iz Sybregha. i 1742.). Domnus de Cr.—1732. K m e t o v i ć (g. faber Ličini.). 43. 1610. Petar Krajnić. s napo­ menom: iz M a k a r s k e . v. 1619. god. 1715. od g-. 1610. 1605. oženio se g. L a l i n o v i ć (ili Sailinović ?) u početku matice (oko g. 1722. u popisu novoga sta­ novništva od g. 36. 1703. iz IStarigrada. nobili di Spalato e della Brazza." magistri Ličini. Porijeklom iz bračkoga G r a c a . (g. 1694. pašnjaka. 228 .anchis g. K ir a n k o v i ć ili Hranković (g. 38. 1614. 1754. 34. v. sa P a g a .8 Definis. Komovičić. K a m o r i č i e (g. i 1636. 1398.

M a r i n o v i ć u bolskim' župskim knjigama zabilježen je od g. L o v r i č i ć od početka matice (g. d. 1705. 1702. a g. Lodotović. na Boltu među pučanima. L i o đ e t o v i ć od početka XVII.. u popisu bolskih galeota g.. 51. Lovrinčić i Lovinčie.. g. U Bobovišćima dolazi Marin­ čević kao staro prezime piorodice Gligo.1751. ' 48.. više puta samo Lode g. samo Marinčević fg.• v. 1789. 53. Tusa u vezi sa Marinković g... fratar Litković.. 52. 46. artifex Ličini. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. i t.. God. Ljiković. (žena) g. (g. i 1809.8 U popisu galeota za bračku ga­ liju kao »sehiera di Bok g. talijanizirano Maciolli. v.. spominje se Krstuliović alias Mandić. 1791.. v. 1659. 1688. 1695. 1725. 1628. 1616. do 1815. u Škripu L. 1615. 1634. 1609. 1603. 1610. . Ciprijana. u Pražniicama g>. 57. M a n o l i je zabilježen oko" g. 1604.) dalje kroz XVII. u Supetru magistri L. da pripada među privilegirane porodice u Pučišćima. U boboviškoj matici g.: Vicenzo Marghitich. g.45. — Možda slično g. M a n d i ć spominje se u maticama Mandić detto Krančić. M a r g e t i. primali sol. 1830. 1655. nalazi se Ivan Marinović pok. g. s napo­ menom: iz Primorja. M a r i m č e v i ć je zabilježen u početku matice (g. 1795. 1625. g. Lode iz Bola. 1707. M a r i j a n i ć vulgo Bačkanin zabilježen u župskim knjigama oko g.) .. God. 9 Marinovića je bilo i u Bobovjšćima. u Milni kumuje -dr.. g. 9 U žup­ skim knjigama skoro od "početka do oko g. iseljeni. 49. 47. koji su. s napomenom!: iz V r ­ te o s ke. 1813. Lode iz Bola. Margifcie sive Šare. 50.) kao Marinčević Tusa (Tussa). M a C i o l i ć spominje se u matici g. 1625.. U Gornjem Humcu spominje se g. v. vijeka... 1628. M a n d a k o v i ć spominje se g...ć zabilježen je kao Margitich g„ 1574. (g® 1631. i 1704. 1799. te 229 . U popistui pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju (»sehiera di' Bol«) f*. 55. i 1706. 1630. spominje se s napomeom: iz I P u č i š ć a . a naročito do g. L j ii g o v i ć u maticama iz prve polovine XVII.'v. s napomenom: iz O m i š a . 1822. više puta u župskim knjigama do druge polovine XVIII. 1631.. g. 1615. spominje se pop Lode iz Bola s napomenom. 54. samo Mandić ođ.) često do XIX. L i n a r d o v i ć ženi se g.. dakle iz B a š k e V o d e . u popisu •bolskih galeota g. . U Sumartinu se spominje kao kum Lode iz Bola g. 56. 1747. 1801. 1625. 1691. 1732. 1714. 1616. s napomenom: sa V i s a . 1625. kao-pop više puta od g. 1625. do sredine XVIII.9 L i t k o v i ć se udaje g.g.

1723. 1600. 1717. 1625. Madkovac iz Bola. g. 1630. galijom Ivan Matković. 1693.. 1767. i dalje g. M a r t i n i ć sredinom XVII. Matkovac g. (U popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka spoimnje se g. v. u vezi s bračkom. 1603. 1603. 60. 1624. (žena) i Matkovac sive Matković g. M a t k o v i ć zabilježen od početka matice (g.Marussio g. 1609. i 1638. 1626. 1643. da Novaković iz g. M a r t i n i s od Martinić. dalje do novijih vremena (XIX. samo Matković g. i Maislarđić-Novaković novoga stanovništva nisu od iste poro­ dice. jedna žena M. g. 1747. M. s napo­ menom »iz Bakra« 1 g . Novaković iz Bola. 59.. i g.. . 66.9 Znači.U popisu pučana ». magister . 1747..). Dflimarković. M a r u š i ć u bolskim maticama og početka (g. a g.. kao zamjenik na galiji: Zorzi Novacovich iz Pioljica. . M a r t e 1 o v i 6 zabilježen u matici Mairtalović g. nalaze se dva Martinovića.. v. 1605. M a t o š i ć u bolskim maticama zabilježen kao Matlieus Senjanin (Matošić) g. v.Oktavijan de Martinis. de Martinis). 1638. U po230 . Zabilježen je i u popisu novoga stanovništva. koji se spominje g.Marussiio'g. 1657. 62. II Povljima su zabilježeni g. U popisu pučana »schiera di Bol« gf 1625.9 63.se spominju od početka matice g. 1624.. 1610. 1729. 1606. U Dolu kumuje Marascij iz Bola g. 1765... 1748. kao Matković iz G o r n j e g a H u m c a g. ali g. 65.1789. 10 koje je dobjeglo za kahđijskoga rata (popis g. a prije toga u Neirežišćkna g. Maruscio.. Iselili u Sumartin u drugoj polovici XVTH. iz Omiša. 1626. 1646. M a r t i n o v i ć u bolskim maticama od početka (g* 1603. Valerib Martinić Martini Martinis (redovnik). 1737. 1744-. 1620. Nikolić owero Marušić.) kao Bamić-Matković. U popisu bračkoga plemstva od g. 1589. Čubretović alias Marušić g. 1609. v. 1744. M a t i ć u bolskim maticama zabilježen g. a g. 1659. 1701. jedna žena zabilježena g.. 1631.. i dalje: g.. M a r k o v i c zabilježen je u matici od g.) do sredine XVII. g. Martini.. 1672.. vijeka. kao Marković-Budva.). 1751. i to s nadimkom detto Novaković.9 U sutivanskoj matici se spominje g. u maticama od početka g. (žena) s napomenom: »pori­ jeklom iz S e n j a Vjerojatno isto i Matošević.. s napomenom: iz P r a ž n i c a . M a s l a r đ i e zabilježen u maticama od početka XVHI. 1720. Nikolić seu Marušić. a Martelović g. < g. 1750-. bez napomene. 1672.. iz a Bobovišća. Matko iz Du b r o v n i k a. 67... 1697.11 64. g. 1747. 61. 1721. Maritinovie. 1764. v. 58. 1746.) do XDC. g.. 1621. 1625. U popisu »schiera di Bol« g.schiera di Bol« g„ 1625..

Pre­ zime se nalazi g. 1743. 1750. 71.k a r ' i s k e . Slično Kapitanei (Capitanei) od g. i 1635.). i 1723.nema više (estinta). 1613. 1637. 1767. 1657.. v.9 77. 1625.. Ovo se prezime nalazi g. 1699. samo Gira. Prezime. gv 1740.. Nižetić iz Bola. Vrsalović20 spominje g. g. nalazi se napomena. 1630. Nixe) Petrulli iz Dubravice. 1605. koji su dobivali sol. sam. mjesni je sudac Bola Jerolim Niseteo-21 75. spominje u svojim zapisima. U popisu« pučana »schiera di Bol« g. u popisu11 originalnoga bračkog plemstva (Nisetei ovvero Nisetich). samo Tenda g. g. U Supetru se spominje Tendić iz Bola g. g. u vezi s bračkom galijom zabilježena su tri Meštrovića..Ntseteo. P a p i ć u maticama oko g. 1724. 1625. 1706. v-. M e š t r o v i ć spominje se od prvih godina bolske matice (g. N i z e t e o bilježen od početka matice (g. 1390. 1603. udaje se g. 1702. 1628.. 1603. što. da porodice M. Možda isto Pervolić g. 1574. 1628. 1628.. g. 1632. N i k o l o r i c u bolskim maticama bilježen često od početka (g. možda je porijeklom iz nestaloga bračkog naselja Mc'šuje (Moisuljica. P a v l o v i ć oda g. za bračku galiju zabilježen je Frano Parolić. Nisetheo) do druge polovine XVII. U popisu pučana u »schiera di Bol« g.iz J e 1 s e.8 70. M i h a t o v i ć spominje se od početka matice (g. U Dolu kumuje g. ima napomena. 74. g. Mi k u l i ć alias Tenda u matici g.XVII. da su.). Kapitaneo se spominje g. Pa­ vlović s napomenom »iz Primorja« g. 1610. Mikolić ovveno Nikoloric Gira. 1701.pišu pučana »scihera di Bol« g. Mikolorić. koji su dobivali sol. Prvi se počeo pisali gornjim prezimenom (Nižetić) sin mu Matij. 76.. Mixa..se M. 1828. ženi se P. 1603. Mo š n j i ć u matici g. g. i 1688. Porijeklom iz napuštenoga bračkog naselja Diuforavica. i 1635. g.. Jedan kasniji Mati ja pisao se: Mattio1 Petri PetruilliNisiteio (živio u Selcima. 73. 1616.9 68. g. i 1733. 1757. i 1689. do oko g. 1629. «'i 231 . preselili u Pag. u vezi s bračkom galijom > Vinko Matijć. zabilježen kao Nižetić. svoje prezime u .). 1603. kad kumuje eapiitaneus Pavlović iz M a . God. Jedna grana dubrovičkih Nižetića latinizirala je tokom XVII.) donedavno. 1635. 1611. 1574. 1729. se nagazi u popisu pučana g. s {napomenom: iz D r a šn i c a. Prema prezimenu. 1731. v. Nikoloric alias Gira (Ghira). M i l o z e t i ć spominje se u početku matice (g.8 72. 1625. ali gradio kuće i po ostalom Braču). među bolskim pučanima.. 1711. i dalje.9 69. spominje se kao Nikulorić. istoga spominje i g. 1403. 1635. 1725. Nikšu (Nixa. i 1730. P a r o l i ć u maticama g. g.. 1725.. God. s napomenom:.) kroz prvu polovinu. 1715. Nikoloric. 1718. Vučić-Meštrović.

g. U. kao Antić-Pičić. 80. »Prezime se nalazi u popisu pučana. P o b r o v L ć u maticama g. 1778. Pendesić-Ferro^Fa. Ovo se prezime nalazi u popisu neori­ ginalnoga bračkog pelmstva g. 1665.. g. 1574.) i idailje kroz prvu polovinu XVII. U popisu »schiera di Bol« g.9 84. nalazi se i Poilovinich. 1625. 1609.. 1606. 1643. P o l o v i n i ć u maticama Bola od početka (g.) s napomenom: iz V e n e c i j e g. g.9 za bračku galiju (Toma. Petritio g. God.. Osim toga spominje se g.) novoga stanovništva dobjeglog na Brač. i . 1579.78. P r i m o r j a . 1681. a ostav­ štinu je naslijedio Anton Politeo (g... v. 1623. izginula je dubravička grana Nižetića. Pendesić »dictus« Uvković. žena Pendesić-Matijević.8 a također 'i u popisu pučana »schiera di Bol« god. 1625. 85. P o 1 i t e o kao Politeus u bolskim župskim knjigama od g. kad je prevladalo Nisiteo. 1610. 1708.. 1815. 1613.) često dalje do druge polovice XVII. 10 87. 1617. 1574. i 1624.' Ime latmiz'ran-o i talijanizirano od Petričić. v. 1616. .) s napomenom: iz Nerežišća. 1620. Dinko: i Jakov). do druge polovine XVIXX.—1758. i 1711.... 1609.9 »schiera đi Bol« (bračka galija). u mati­ cama ofeo g. prima sol. U Nerežišćima je zabilježen kao kum Petković iz Bola g.. P o p o v i ć u maticama kao kum spomenut g.. 1617. vijeka. te se počeo nazivati! Politeo-JNisiteo. Vicko Poloviinić je bio »procurator« pučana na Bolu g..-koji su g. Hieronimus Petricius. 1670. Beirnardina g.. 1677.tako je ostalo do oko g. 82. 1603. Pučišćiima kumuje P. 1643. U popisu pučana. P a n d e š i ć oid početka bolske matice (g. u Sumaartinu g. 1605. Nikoga.1633. Perdić alias Ferro »et« . 1614.. 1668. iz Bola g. kao Matias alias Popović. u početku matice (g.) do druge polovine XVIII. s napomenom: iz.. 232 . 81.. kao kum g. 1625.. ć je zabilježen od početka bolskih župskih knjiga (g. Petrizio g. Petritij g. 1631. 1670. v. Petricio g.. P e t r i č e v i c se udaje g. 1632. 23 83.25 ali je zabilježen i jedan Polovinić (Marko) g.. Pendesić detto Ferro. g.. 1618. 1615-.Prezime se nalazi u popisu (g. 1623.22 Rektor crkve Sv. 1739. 1609. P i č i .. 1604.. zabilježen je kao Petkoević. 1747. samo Ferro. 1734. P e t r i z i o „od početka matice (g. 1620. 1612.24 86. i 1668.Fabretović. God. P a s q u a l i .). 1717. koji su primali sol g. saimo Popović. 1611. vijeka. 1709. 1619.."8 a također i u popisu pučana g. 79.. g.).brović. u vezi s regrutacijam za bračku galiju zabilježen je Ante Pičić. 1739. kao Paskvalović (Pasqualovieh) g..) do1 sredine XVIII. P e t k o v i ć se spominje u bolskim župskim knjigama od po­ četka matice (g. 1603. Polovineo g.1610. 1749. Polovimo g. i kao Pobroević g.. Polovineus g. Pasquali g. 1604. jest D. 1712. 1657. ali g. 1621-. 1746.

R a g u s e o u bolskim župskim knjigama skoro od početka (g.88. kao sudac. v.. 1688.. 1603. g. v. 1753. v. 1625. s napomenom: iz D o n j e g a H u m c a . U popisu pučana »schiera di Bol« g.. g. i dalje.U popisu pučana koji su dobivali sol g. (bračka oailija) zabilježena su tri Rokočića. a g. 1711 s napomenom: sa kopna (»terraf erma«). 1655. s napo­ menom : iz P o s t i r a. a 1733. 1626. a g. 95. Rokočić đetto Dobričić. 1625. a'g. Polovinei iz Bola. 1733. 1688. 9 R o d o l f i u maticama krajem XVII..11 S v a r t a l o v i ć u matici g.) kroz XVII.. 1657. 1714. g. 1652. Sesnjić. ima Rokotović.: iz G o r n j e g a H u m e a.. Rokečić.đi Đol« (bračka galija). v. 1722. 1737. 1700 s napomenom: preseljen u Starigiraid. 1625.. Anton iz Dubrov­ nika" (da-Ragusa). 1405. zabilježena su dva iSepića. kad se spominje Nikola R. Rokočić »anco!« Dobričić (»da Dobra«). zatim g. v. 97. Rudolfi iz V e n e c i j e . g. 94. 98. i 1750. Dni Svartalović. 99.9 S a l a p i ć spominje se u početku XVII. kao Radutinić s napomenom: sa H v a r a.1639. S t i p i č i ć u matici spomenut g. 1606. U popisu »schiera di Bol« g. 1614. Ovo se ipirezime nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 9 233 . 89.9 S e s n i ć od g. 90. ali g. g. U popisu pučana »schiera di Bol« g.. 1631.. 1625. vijek.magistri Ridoilfi. »schiera di Bol« nailazi se Jutraj Radatović. Prezime se nalazi u popisu pučana g. 1671. a g. (kum). 93. 1635. 1607. i dalje spominje se pogdjekada do sredine XVHL v-. Franjo Svartalović. 1625. R a d i č i ć u boilskim maticama od g. g.. zabilježeno Rakodić »chiamati« Dobričić. 1746. 1605. 1657.. 1688. ^ R a d a t o v i ć u bolskim maticama od g. n U Doilu kumuje V 1703. g. P lo s t o 1 a r i ć u maticama u prvoj polovici1 XVII. matioe (g. s napomeno'm :iz K r a j i n e . 9192. U Nerežišćima g„ 1678. 26 Polovinie se ne nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. g. 96. s napo­ menom : iz G o r n j e g a H u an c a. Rokotić. 1604. 1574. God.) do u XIX. da još živi posljednja sitarica od 80 godina). i to g. 9 Jedan se Radatović iz Bola spominje u Nerežišćima g. 1616. ali g. (Mislim. R o g l i ć u maticama Bola u prvoj polovini XVHL v. 1622. Marko sin Marka Ragiuseo i Nikola di Ragusa.. 1610. . v. Rodolfi iz Bola. 1625.9 »schiera. U Sutivanu g. 1706. s napomenom: iz N e r e t v e . U župskim knjigama spoimin je se u prvoj polovini XVIII. U popisu pučana g.8 u popisu pučana »schiera di Bol« od g. u vezi' s bračkom galijom nalaze se Pro Raguseo. g. S e p i ć od početka. i početkom XVIII. s napomenom. 1650. a u Postirima g.).. R o k o č i ć u bolskim maticama od početka (g.

9 111. Bola. Ivan Vitnić i Dinko Vitnić. U popisu pučana bračke galije »schiera di Bol« g. g. 1625. 1625. Vidošević alias Markovinčić. — U popisu novoga stanovništva od g. 1607. Vidošević vulgo Markovinčić. v. Prezime Vitnić nalazi se u popisu pučana.1574. samo Markovinčić g.° (bračka galija) zabilježeni su Ivan Trutanić i sin Petar i Ivan Trutanić.: Nikola Vitnić. Šarić. s napomenom: iz Dola. 110.. 1747. T r u t a n i ć zabilježen više puta u matici o dg.s napomenom: iz G o r ­ n j e g a H u m c a . popisana su dva Vido'ševića. Po tradiciji i Kačiću (»Korabijica«). 1628. 1777.9 108. 1717.. Boljanin g. v. Bol« g. Valentić-Valoević. Oko g. 1751. 1690. i u prvoj polovini XVH. 1753. V i d o š e v i ć skoro od početka matice kroz XVII. i š l a r i ć u matici kroz XVIII. g. V i c e n t i' . 1625. 1625. i 1755. 1604. U ispravama često Vkicenti. 1579. krioz XVII..1608. s napomenom:' iz P a g a. 1603. g. V o j k o v i 6 u počeitku nnatice do prve polovice XVHI.10 102. ) > 101. da Pa'go.9 107. V a 1 e n t i ć u matici g. i XVIIIv. vijek.spominje se redovnik Viojnović. 1606. vijeka \g. (bračka galija) zabilježeni su Jakov Toimašić sa sinom Markom. 1703. Porodica izumrla početkom XX. 1603.9 Jure•patron crkve Sv.S v i r č e v i ć od početka matice g. V o j v o d i ' c u početku matice (g. g. vijek. V e l e e v i ć . v.9' U Povljima se spominje g. Valentić.sredinom XVIII. U Suimartinu se spominje Vicenti iz Bola od g. T o m a š i ć IUI početku matice . do g. 1624. U popisu pučana »schiera di Bol« g. V i t n i ć u početku matice. i zato Paškanin. God. 'nalazi se Petar Vojković.»Rolo delle Genti Bol«) g.100. Vitnić iz. 1770. i XVIII.). v. 234 . U popisu pučana. iz V i t i nje (Hercego­ vina). 1751.zabilježen je neki Andrea. 104. 1625. 1632. samo Paškanin g. U popisu pučana »schiera di Bol« odnosno. g. 1625. 1615/.) pa kroz XVII. i 1605.(g .. g.. zabilježen je Jerolim. 1745. •».9 109. kroz XVIII. T o l o c r o v i ć u početku matice (g.u matici u prvoj.). vijeka. podovi ci XVII. U popisu pučana »schiera di.-8 i u popisu pučana »schiera di Bol« g. te je možda istog porijekla uz potaMjsnčeno1 prezime. g.schiera di Bol« g. 1859. 1625. 9 105. 108. v. Bernardina jest Berniardin di Thomassis."De Thoimasis. v. U popisu pučana »schiera di Bol« g. spominje • se Vitnico. u matici kroz XVIIIL i XIX.27 103. i-XVIII. -(bračka galija) za­ bilježen je Nikola Viloević. na Balu je »ricevitore đoganale« Gaetano Vitnico. 183Y. koji su dobivali sol g. s napomenom: s kopna (»da Terraferma«).

Baelović) iz . Mayer u Hrv. LITERATURA I BILJEŠKE ZA BOL I PODBQRJE: A. ' Poneki. B o l a .. đi Dalmazia. prema talijanskome.naselje bilo je valjda u blizini Bodborja-29 ' Pošto je zaselak spaljen od okupatora živi samo 1 porodica Marinko-vić-Spadić.. iz Bola. 71—75. i— Latina1 235 . Kasniji (V. Kopar. a to znači jelen. nazivlju zaselak Podbarje. K ia r m e 1 i e (nadimci: Brbošić. C v i t a n . Vodanović 1 por. A. Zadar. B o"d 1 o v i ć (nadimci: Futre. iz G o r ­ n j e g a H u m c a. Zagreb. 1713. VI—VII.o v i ć 1 porodica. Bojanić: »Bol. v. Vojvodići su bili siromašni. 1838. Nekadanje staro bolsko. od roda Marinković. 1908. aili dok su ovi bili imućni. 145 drži. g.. Jaje.. Gulermo) 12 porodi­ ca. j . Zorzi da M a k a r s k a . 8. 1716. Vjerojatno od porodice Pavlović-Capitanei. 3. 1939. aili Vodanović je vjerojatno starijega porijekla. jelen. E 1 e z. 6. • 1. 1876. i to ui udaljenosti oko 10 minuta.. — Za stara naselja kod Bola i toolske starine: Ostojich: »Sepolcri amtichi nella t e r r a Bol«. 1 por.. geor. v. blizini Bola. ima Zorzic seu Lukarić. iz B o i n. g. Elafusa se ne bi odnosila na neki stari grad kod Bola. s napomenom: iz Gornjega Humca. 7. str. 2 • . Bojanić: »Bol« u Manuale del Reg. 41—42.) 2 poro•' die.—1635.M a r i n k o v i ć (nadimci: Špadić. god. t. Možda je u vezi sa Zorzetić (1616. Zadar. 1704. iz B o l a. Nazivi za Brač: Britanide i Brattia izvedeni su od brentos.. 1609. ali g. Badanj© poroiđlice. K r a l j e v i ć (nadimci: Oko..) grčki naziv Elafuza za Brač bio bi prijevod prema Elafos. Elezov:ć-—FinčulovićV 4. br. 8—10. cenni storico-descritivi«. iz I m o t s k o g a .i ć (nadimak: Bilić) 1 porodica-. U b o l s k i m maticama od g. U bolskim maticama zabilježeno pre­ zime od god. Z o r z i ć u matici u prvoj. str. s napomenom: iz B l a t a . Prema tomu. Tuonac) 3 porodice.T r o h a v e i ć (nadimak: Humčamovi) 5 porodica. u Gazzeta di Žara. — P. 112. 5.1743. iz B o l a . 1620. glasniku. 1709. te se doselio iz Bola. da je ime otoka Brača postalo od ilirske donjoitalske riječi brentos.. Žuvanović) 3 porodice.)« FODGBORJE28 U neposrednoj. polovini XVII. God. A. br. 2. K e l i ć (nadimci: Cimbar.

B a b i c a (ibid. 4. — D r . s t r .. 82.. ibid. is Ciccarelli. libr.. 2i > P. 5 1 D i v e r s i publici đecreti. 24 Vrsalović.. R a d i ć : » N a t p i s i u Bolu u c r k v i B l a ž e n e Gospe od M i l o s r đ a « . i4 S t a t u t a m u n i c i p a l i a ac r e f o r m a t i o n e s m a g n i f . ibid. s t r . — K a d s u T a l i j a n i u' kolovozu g. M a r k a . ( > Ciccarelli. s t r . A c t u m Boli in P a l a t i o E p i s c o p a t u s B r a c i e n s i s P h a r e n s i s . 1943. s t r . 236 . 69. c o m m u n i t a t i s TBrachie. s t r .. 2T C r o a t i a s a c r a . ibid. V. 24—25. V r s a l o v i ć : »Prinosi iz b r a č k i h s t a r i n a « u V j e s n i k u z a arheologiju i h i s t o r i j u d a l m a t i n s k u . b r . " 7 Ciccarelli. — A.. 8 P o p i s kod I. b r a ć a Ivulić pok. ibid.. 1 9 M. J a k o v a . — D o c u m e n t a H i s t o r i a C h r o a t i c a e P e r i o d u m A n t i q u a < m v I l l u s t r a n t i a . I X .. 275—276. 82. t e se raselio.. P e t a r B a b i ć đ e t t o M a r t i n o v i ć . s t r .. i ° P o p i s k o d I . l i 2. 3 A . q u o s d a m D a l m a t i a r u m u r b e s d e p o p u l a t i s u n t p a r i t e r q u e etisa'm B r a c i e n s e m eiusdexrx p r o v i n c i e u r b e m i n v a s e r u n t . I. 170—171. s t r . K n i n — Z a g r e b . Mihovil Košić. G r g a V r a n j o š . s t r .). 274. 322. s t r . ibid. Split. ibid.' D o b r e t z a Bersoi.. 1901. I v a n a K r s t i t e l j a n a Bolu n a o t o k u B r a ­ ču«. 92. 202 ( n a s t a v a k ) . ibid. 3105. s t r . ) . " Ibid.' J a d r a n s k a s t r a ž a . privilegi et inđulti. 339. ibid. 1565.. ibiđ. ~ O b z o r . 1930. s t r . . . M a t e Vileničić. spalili su i k u ć u I . 1932. 45—46. Split. 274—278. s t r . is Ciccarelli.. s t r . 322. 9 Mladineo. t e r m i n a t i o n i .« ( A n n o Domini 1325. 2(! Ciccarelli—đe C r a n c h i s ( H r a n k o v i ć ) . ' ' 22 Ciccarelli. str. Utini. Skok: »Problem romanstva i slovenstva n a našim ostrvima — Brač«. et Volcasio Catich. dje­ lomično spalili Bol. J e r o l i m š a r i ć . 8 5 — # 6 : » E x i s t e n t i b u s J u d i c i b u s in B r a c i a Nobilibus Viriš M a t t h a e o Uladigae. b r .. Đ a k o n I v a n : S e g u e n t i v e r o a n n o (872) m e n s e Madii i t e m S a r a c e n i C r e t a i n s u l a e g r e d i e n t e s . 137.. 10110.. g o d i n e 1747. 23 C r o a t i a s a c r a . ibid. 157. Mi­ hovil U r s u l i ć detto %arković. p o p i s a n i su n a Bolu ovi novi s t a n o v n i c i : b r a ć a Vodanović. J u t r o n i ć : » P r i m o r s k a b r a č k a naselja. 3106.r u m (C. s t r . s t r . 20 ibid. ibid. s t r . ibid. 1656. die 4 D e c e m b r i s ) . 131. 28Qf—282. . 339.. 256—257. br. l i s t ^ — 9 . 255—256.) I H .. 3 Ostojić. 1941. Z a g r e b . • ... B u l l e t t i n o . B a b i c a . 4. u J a d r a n s k o j s t r a ž i . — F . — F r a n e R a d i ć : »Sredovječna c r k v i c a sv. 50. s t r . s t r . 56. • • 4 C r o a t i a s a c r a . 25 Ciccarelli.: »Zanimivi s t a r o h r v a t s k i -natpis n a B r a č u « . i i Ciccarelli.. B a b i c a . k a ­ p e t a n J u r a j Ivulić s a sinovima. 82. — A . ibid. 4. 16 Ibid. Vinko Ivulić. . B a r t o l Ivulić. i'2 R u k o p i s n a k n j i g a kod obitelji M i c h i e l l i — V i t t u r i ( i b i d .. ibid.. 6427. s t r . 3. Vido de G r e g o r i o . ibid.. s t r . Split. Bol«.. s t r . L. S t a r o h r v a t s k a p r o s v j e t a . ibid. Sv. 45. Ciccarelli: Oservazioni. J u r a j Baloević. str. 1939. Split. ibid. s t r . • 21 c i c c a r e l l i . 28 Z a s e l a k su Talijani spalili u k o l o v o z u '1943. Mihovil M a s l a r i ć . P e t a r P o p o v i ć . Ciccarelli ibid. P e t a r Viroević. U d i n e . b r a ć a Vodanovi'ć p o k .. 84. b r . I. X I I I . 8.

fra 13 Albins . 214 Aničić-Balarin 205 Aničić Mate 206. magister 158 Andrea da Pago 234 Andreis 106. 101 Andriuzzi Francesco. 175 Ajuntov. 214. 99. nadimak 202 Andriuzzi 64. pop 36 Alfierović detto Kovačić 168 Alfirević 36. 51. 214 Anjić 64. 72 Albania 21 Alberti 108. 89. 225 Andreis alias Ivcllii 225 Andreis de 183. 232 . 225 Andreis alias Andrijević 45. 205. mistro 98. 225 Anjić alias Vidić 225 Anjić Ivan '217 Anjić Jakov 2-17 Aniić Matij 217. 93 Amerika 50. _. mistro 98. 101 Anđelović. 160 . 108 Andrić 107 Andrievich Victoria 48 Andrija II 13. 218 Anjić Vinko 217 Aniić vulgo Bailo 225 \ Anteša. 216. 99 Alfirović Antun 172 Ailegretti 226 Allegri 36 Allogi 64 Aloj 64 Alvizev 82 Alvizova Mare 82. 214 Aničić-Mihajlo 206 Aničić Mihovil 206. 170 Amerikan. pop 81 Andrijević. 101 Andriuzzi Simon. 215. 67 Alessandri 64 Alfieri. 216.113. 90. 101 Andriuzzi. 23 . 100. kapelan 27 Ančić-Tunguz 205 Andrea. 225 Albani 160 ' Albani Burianensis Trevizan. 225 Andreis-. 178 Ančić 204. nadimak 197 Antić-Picić 217. 120.Petrus D. 205 Ančić. conc. 47. dr. . 116 Ančić 150. 28 . Andrijević-Ivelić 13 Andrijin.Defilipis 113 Andreuzzi 29. 120 Andrija iz Paga 217 Andrijašević 141 Andrijašević Ma'tej. 46. 204. 141 ' Alfirović 37. A. 192. 107. Alberto. nadimak 73 Akčić 212 Akvila (Aquilla) 178" Alaburić 164 Aladić 225 Alandić i van 212. (mistro) magistri 64. nadimak 112 Angelo Nicola 67 Anibalović 83 Anibalović Petar 83 Anibalović Vice 83 Anić 28.INDEX . nadimak 50. Abramić M. 104 Ačerasić 25 Ačić 210 Adria 20 Adrnac. ^nadimak 125 Adulmaf 218 Agregoni 107 Ajduco 206 Ajunt. nadimak 221 Ancona 23.

217. 189. 206 Arstić. 77. Vicić 58 Antulović-Vicić 206 Antunac. 29. 158." 196. 198. Arnarić 45. 81. 199. 198. 205. 206 Antulović detti Vicić 206. nadimak 85 Arvana-Arvarinac. 178 Aquila Girolamo 167. 128. 73 Antičević 45. nadimak 84 Anzulin-Buble. nadimak 206 Arstić-Cvitanović Ante 205 Arstić-Cvitanović Ivan 205 Artista-Pin-Kotica. 74 Antičević Margarita 134 Antičević sive Krstulović 73 Antočev. 122. 168. 43. nadimak 85 Artista-. 206 Antulović-Ektorović 206 Antulović dicti Vicić 205. 224 Avancanić Ivan 218 Avancanić Jakov. 172. 132. 44. 29 Avancanić Matul (Avanzanich Mattule) 26. nadimak 150 Babalić 216 Babarović 56. 149 Arnerić. nadimak 84 Aquila 13. 129. 134 Arnerić 45. 104. 112. 141 Arbizario 133 ' Arbunić 174 Arbunić alias Radovan 174 Arbunić Radovan 133. Zorzi 168 Aračić 56 Aras 56 Arbensis 141 Arbesanl 241 . 162 Antičević Ivan 27. 201 Austrija 18 Avancanić 25. 130. 216. 215. nadimak 219 238 . 192 Antonijević vulgo Peričić 190. 156. nadimak 206 Aržić 118. nadimak 198 Babinovi. nadimak 85 Artista-Benedeto. 134. artificis 56 Azić 118. 200. 99. 218 Antunović Jure 46 Antunović Nikola 46 Antunović vulgo Jurašin 134 Anzulin-Boimet. 29 Avancanović 225 Avancanović Marko 217 Aviani 56 Aviani. nadimak 202 Antoničić 203 Antonijević 45. 67. 178 Aquila Juraj 178 Aquila. 206. 192 Antonijević vulgo Kuluz 190.Antićeva Orsola 27. general 134 Arnerić. 215. 199 Antonio. 149. 203 v Antonijević dicti Jurešina 203 Antonijević dictus Jurašin 203 Antonijević vulgo Jurašinović 190. 236 Babić Juraj 206. 214 Antulović Ivan 214 Antulović Mate 214 Antulovi reč. 214 Babić Petar detto Martinović 236 Babić Pro 217 Babin. 133. 47. 134 Babibkovića kuće 25 Babić 90. 210 B Babak.Blum. 73. 157. 202. 134. 83. 27. (Avanzanich Giacomo) 26. 329. kapetan 134 Arniović. nadimak 199 Antonović 46. 218 Babić alias Konjić 206 Babić Bozo 26 Babić dicti Konje 204 Babić I. 203* Antonijević alias Peričić 199. nadimak 74 Antunović 47. 97. 214. Arbisani 133. nadimak 33 ArnočićFilipović 45 Arstić 205. 183. 214. 50. 134. 192. 153. 29 Avancanić Jerolim (Avanzanich Gerolamo) 26. mistro 83 Antonovi. 214 Babić Mihovil 97 Babić Pavao detto Konje 206. 174. 126. 188. 204. 134 Antović 215 Antulović 190. 148. tenente 134 Arnerić-Babak 150 Arnerić-Hranoelli 134 Arnerić Dimitar 134 • Arnerić-Gnjave 150 Arnerić-Guže 150 Arnerić-Kačilo 150 Arnerić-Kontus 150 Arnerić-Kampur 150 Arnerić-Pavisić 150 Arnerić-Sumeić 147 Arnerić-Trapo 157 Arnerić-Tud'esko 150 Arnerić-Vlašić 150 Arnirić 149 Arnirić Petar. 174 Arković 213 Arković-Rpdić 213. 204.

199 Baj'lo. 105 Balarin Simon 29 . Balić 74. 114 Balatura 132 Balbi comes 28 Balbi Antonio 44 Balbizza 90 Balbiza seu Isepin 90 Baldasar 130Baldović 99 Baleta 192. nadimak 32. 97 Barakul. 107 Barbarinus 37 Barberigo 107 Barberini 37 Barberino 37 Barberinus 37 Barbić 25. 219 Barbirić. 141. nadimak 54. 150 Bakić dicti Skorić 150 Bakić Josip 441 Bakota. Juraj 226 Baloević sive Ančić 150 Balogevich 225 Baloi 150 Baloi Simon de 150 Halojević 150. 125 Bakalar. 228 Banović Ivan 217 Banović Jakov 218 Baović 47. 130 Baliotto 134 Balkanski poluotok 12 Ballarin Ante. Matije 82 Bakulić-Hodžić (Oxich) 225 Bakulić Petar 27 Balancanović 122 Balarin 29. 37 Barbirinus 28 Barbosić. nadimak 108 Baelović. comes 44. nadimak 119 Barbaro.nadimak 109 Bandirica. nadimak 61 Bagulina. nadimak 221 Bakulić 99. nadimak 119 Bakalera 163 Bakar '41. 44 Baković Mate 44 Bakranin. 227 Baćina Mato 106 Baćulić Jakov 26 Baćulin. 49. 50. 108 Bakić 28. 44 Baković Ivan 29. 106. 126. 166. 77. 167. 82 Barada Miho dr.Babković 29 Babus. nadimak 235 Bagelić 28 Bago.Skore 126. nadimak 195 Baranović Juraj 44 Baras. 77 Baćina (Bachina) 22. 205. 27. 149. 118. 106. nadimak 50. nadimak 168 _ Bace. 44. 216 Barbir 37 Barbirić 25. 215. nadimak 50 Ban 64. nadimak 194 Bačić 218 Bačić nadimak 176 Bačvar. 39 Barbirić Frane 26 Barbirić vulgo Kuščić 34. 99. nadimak 89 . 113. 178. 114. nadimak 195 Bandurić. 141. Bak. nadimak 218 Barbirić alias Kuščić 34. 114. 38 Balarin Pavao 29. nadimak 164. 230 Bakarela. 122. 218. nadimak 198 Ban Stjepan 64 Bandić 133' Bandić . nadimak 221 Baka. 74. 221 Balarin pop 107 Balarin Anton 29 Balarin-Grassi 29. 190. 37. nadimak 30. 225 ' Ba!oy Clipsa 225 Bambo. 150. Balarini 29 Balarinova 27 Balarinović 82. 150 Bakić alias. nadimak 76 Bandur. 218 Baković braća pok. 141 Bakić alias Skorić 141. Luke 29. 178. 225 Baloević dicti Beat 150 Baloević dicti Kosović 150 Baloević. nadimak 198 Baković 29. nadimak 61 Bago. 105. prokuratur 13 Ballarin Frane 113 Baloević 45. 149. 218 Baćulin Jakov 27 Baćulinac. nadimak 84 Bakarin. nadimak 202 Bajanović 37 Baje. nadimak 220 239 . nadimak 109 Bandurovi. 223 Ban. nadimak 202 Bahić Petar 121 Bajamonti. nadimak 123 Banić 47. 114 Balarin. 99. 177 Banić Marin 218 Banić Mate 218 Banjanović**37 Banovac 223 Banović 47. 225 Bakulić Ivan p.

229 Baškin. 162 Bašo. 74 Barišić-Berkuić 56. 109 Bertinelli 28 Bertučević 158. 114 Barsatić. 74^ Barišić iz Kotišine . filitis Radovani 149 Belmate. coad. pop 178. kapetan 106 Barkulić 225 Barkulić 'Juraj 44.28. magistri 107 ^ Barsata. 198 Beje-Bego. 211. 192. mistro 90 Barsatić over Oblačina mistro 90 Barsatić over Oblačinović. nadimak 186 Barčić 216 Barhanović 49. 220. 175. 159 Belivinić 191 Beljić-Perončić 46 Beljure. 158. 82. nadimak 200 Baričević"216 Bariša alias Stanoević 112 Bariša da Pogliza 47 Barišić 27. Belamarić 141 Beiavić 159. 213 Base. 162. nadimak 195 s Bažin. 229 Bašić 47. . co:' 183 Barzole 13 Basarić 25 Basatić 25 Bassi 57 Bast 58. nadimak . Belovnina 25 Bencur 192 Benčie 122. nadimak 220 Batina. 118 Barti. 207. 206. 205. nadimak 202 Bašković 122. 210 Batoš Grp-o 211. nadimak 60. 178 Baturić alias Sirnić 171 Baturić detti Sertić 160. "230 Barozzi 107 Barozzi. 56. nadimak 165 Beg. 212. 218 Barhanovića Dvori 215 / Barhanović Dinko 218 Barhanović Jerolim 218 Barhanović reč. nadimak 100 Batalja (Battaglia) 141 Bate. nadimak 219 Barsatić 90.52 > Beat 152 Beatović 152 Bebosić 122 Bečeković 141 Bedrica. 225 Belotovi-Lipinovi. Božić 90 Bašić Duje 90 Baška 164 Baškavoda 113. nadimak 62 Batelj. 205. nadimak 165. nadimak 83 Batina Juraj 217 Batistić. 74 Barišin. 90. 214 Batoš Luka 210. nadimak 59 Beloević. 217. 225 Bartulović-Ivan 44 Bartulović-Puović 225 Bartuzzi. 173 Bauković 29 Bavčević 69. nadimak 86 Belali ja. 90 Bašić. 118' Barković Juraj. Battaglia 141 Batulić Juraj 217 Baturić 45. 225 Bartulović. nadimak 90 Bekalo. 202 Barišin Frane 25 Barišin Mate 74 Barkoević 118 Barković 37. 214 . 64 Bazeta. 178. 204.Belić 158. 141 240 . nadimak 185. nadimak 84 Bašić Barttil reč. 141. 90 .'nadimak 100. 76 Bellavita. 168 Belavijić 82.Bakulin 50 Barholjica 122 Barić. 70 Bavčević-Cerinić 70 Bavšić detto Panceta 217 Bazatić 25 Bazelović 55. nadimak 223 Bafković 45 • Batoš 107. 206.Barbun. 162 Bauk 162. 211.čević-Cvitanić 98. 47. 45. nadimak 176. 193. 118 Barku!jić 55 Barnić-Matković 216. 50r 108. 82. 214 Batoš Marko 211. mistro 79 Barsetić 25 Barta 90 Bar ta Josip 90 Bartičević 14. pretorij 107 Bellavita Bassansis 107 Bello 141 Belli. 183 Bartulović 66. nadimak 202 Batelo. 209. 130. 64. nadimak 22h Belovina 90 . 214 Batoš Mihovil 214 Batošić 190.

199. 198. nadimak 34 Berkić 130 Berković 37. nadimak 219 Benjavin. conte 94 Bergelića makina 96 Bergelić Ivan 96 Bergelić Petar 95 Bergeljić 95. 114 * Bersatić dr. 200 Bezmalinović alias Galijotović 118 Bezmalinović alias Grgurević 29 Bezmalinović allias Jurčević 29.Benčić alias Naherčić 122 Benčić alias Senjić 122 Benčić detto Asić 122 Benčić Jerolim 121. 189.14 Bersatić Vm. 99. 192 Bezmalinović alias Korneljić 19*0. 44 Beroš Juraj 29. sudac 98. fra 219 Bezmalić 189 Bezmalin 29 Bezmalinović 29. 106. 225 Benković Mathaeus.. 64. medicus 114. 105. 198 Bezmalinović vulgo Jurčević 189. 106 Bersatić August 105 Bersatić de Salentić 114 ' Bersatić dr. de Comitubis 1. magistri 37 Berković August Nikolin 82 Berković Fabijan 219 Berkuić 56. 82. 188. 190. 114 Bersatić Ivan 104. 236 Bertičević 28. 44 Berošević 27. difensor 141 •Benušić 192 Bentoko. 219 Bezerić. 29 Bersatich Zuane 114 Bersatić 28. 190 Bersatić. 190. mj. 101. 59. Berčić 27 Bergamo 92. 122 Benković 25. 184 Bethia 217 Betinac. 219 Berković. udova 106 ' Bersatić Jerolim 105. 104M08. 106 Bersatić Juraj'. 150. 96 Berghelich Petrus qu. Matije 105 Bersatić Pro 105 Bersatić Šime 105 Bersatić Toma dr. 198 Bezmalinović dicti Jurac 192 Bezmalinovtć.101 Bertičević Petar 101 Bertonović 215 Bertucius 168 Bertučević 158. 51. 47. 29.168 Bertuchevich Giacomo. 56. 184 Bezmalinović Petar 184 Bezmalinović vulgo Galijotović 192. alias Susković (Sutković) . 178. 133. 112. 108. 74 Berkutić 56 Bernardi 141 Berhardi dr. 192. 228 Bergelić 95 Bergelić. 210. Bersatić Dujan 105 Bersatić Frane 105 Bersatić Frane. sudac 168 Bervaldi 55 Besrama Toma 159. 106 Bersa'tić Mihovil 105 Bersatić over Oblačina. kapetan 105. 105 Bersatić Jelena. mistro Bersatić Pavao 105. 114 Bersatić Pavao. 218. nadimak 174 Beze. 190. 30. 107 Bergeljić Pavao 95. 118. nadimak 100 Beović 83. 29. dr. 190. 201 Beović. 134 Beroević 25 Beroš 28. Ivan 83 Bercanović 215 . nadimak 174 Benke de Bog 121. pop-107 Bersatić.Dorić 29 Bezmalinović Ivan 184 Bezmalinović Nikola 26. 27.' braća 106 Zbornik za narodni aivot i običaje 16 Bersatić alias Paulina 106. 114. 82. 191 ' Beroš braća pok. 122 Bene. nadimak 58 Bezerić. 107 Bernardi-Manzon Kuzma 87 Bernadis 107. mj. Melchioris 96 Bergheglich Petar 95 Bergomensis (mjesto nadimka) 228" Berhanović 215' Berhanović dicto Betet 130 Berica. 45. pop 105 ^ Bersatić Pavao p. 44 Berošević 27. nadimak 167 Benedeti 28 Benedictis de 14.1 Benediktis (Benedictis) 141 Benić Jerolim 217 Benić Vinko 217 Benika. 37. 141. 198 Bezmalinović alias Kprnelić 190. 104. kap. 168 Bertučević.' 198 Bezmalinović alias Vlanić 190. 99. 192 241 . . Mati je 29. magister 114 Bersatić. 168 Bertičević-Cvitanić 102 ^ Bertičević Jakov. 45. 141 Benković alias Baloi 45. 98 Bersoi Dobretza 215..

15. 111. nadimak 75. Bobovišća 7. 181/228. 19. 77. 235 Biličić 69. nadimak Bobarić 158. 63. pop 49. 90 Bidić Gregorij 82. 61. 33. nadimak 202 Blaževića. Marka "82. 65. 230 242 . 126. 33. 34. 53.• Bobe. '16. 66. 141 / Biličić Luka 68 Biličić-Petričić 188 Bilin. 159. 90 Bilovina Ivan 82 -. 18. 198 Bežmek 7. Tudora 82. 225 Blacarska Riva 55 Blagaj 46 Blaganjer.. 19. Bobetić. nadimak 53 BlaŠić 201 Blata 225 Blato 137 Blažena Gospe od Milosrdja. 174. 122. magistri 135 Bisazza. nadimak 220 Bjenaeiea 215 Blaca 7. 28. nadimak 25. 168 . 83. 90 Bidić Mihovil 82 Bigula. 157 Bežmek-Gospodnetić 157 Erakofeić 121 Biazza. 92. nadimak 163 Bikar. nadimak 74 Bilač 88 Bilač. 126. pop 126. 199 Bilinčic 140 . 137 Biodanić 216 Biokovo 58 Biondini 142 Birče 120 Bisazza 134 Bisazza. nadimak 185 Biskupović-Krstulović 74 Biskupović sive Sćapanović 188 Biskupušac. nadimak 74 Biočina 134. 90 Bilovinić 83 Bilovinović 90 Bilovinović Matio 26 Binda. 74. 144. -nadimak 186 Bilančić 91. 193 Bilina. nadimak 208 BlagB. 90 Billovina Stefan p. nadimak 100 Bilan. 60. 107. 55. 158 Blažijo. 154. Dop 122. 186 Biletić 178 Bilevič 13 Biliceo 126 Biliceo Frane.Bilinić siye Tomašević 140' Bilitnja Glavica 58 Bi'ljakušić detto Pessa 88 Biloborovčić 179 Biloborović 168. 179 Biloborović Ivan 159. magistri 135 Biba. 83. 149 Bobić. nadimah 100. 27. nadimak 110 Bobovac 15. 123.. 28. 168 Bilorovčić 158. 198 Bezmalinović vulgo Petrasović 190. 107. 64. 141 Bifić. 193 Bilin alias Coknić 190. nadimak 167 Boban 57 Boban. 163. 108. 43. nadimak 85 Bidić 83. 125. nadimak 175 Boboška. 192. 40. nadimak 40 Bistrica 14 Bivadović 216 Bizaević 158 Bizazza 135' Bizerić Juraj 218 Bizzaca 134 Bizz. 168 Bilovina 82.Bezmalinović vulgo Jurjević 189 Bezmalinović vulgo Matulovic 190. 134. nadimak 85 Bibica. nanta 135 Biskupija 81 Bisković 215 Biskupović 57. 36. 107 Bilanić Frane 133 Bila Njiva 171 Bila Ploča 133 Bilavčić 168 Bilavić 158 Bile 82 Bile. 90 Bilovinčić Stefan p. 91. 160. 59." 110. 142 Biskupović. crkva 236 Blaževi. 49. 119. 78 . 49 . nadimak 163 Bi ja. Bobarić Ivan 159 . pop 56 Biliceo Paulo. nadimak 152 Bobelić 48 Bobetić 48. 68-81. 229. 221. 141 Biličić. 109. 126. 188.nadimak 176. 19. nadimak 84 Blažević 83.Bilovina Marko Ivana 82. 162.ace 134 Bizzaza 134 Bizzazza 135 Bižaca 134 Bjažević 108 Bjeninovi.

nadimak 52 Bolčin. 196. 25 Bolančić 82. 59 Bonačić alias Košić 55 Bonačić alias Lozić 58 Bonačić alias Mandinić 58 Bonačić alias Sargo 58 Bonačić Ariton 68 Bonačić-Berkuić Bonačić-Berkuljić 56. 44. 159. 189. 100.. nadimak 200 Bojanac. 223 Bodlović 30. Bolno Ćelo 184 Bolodrobac. 215-236 Bola. nadimak 197 Bolanić (Bolančić?). 167.. 113. 134. 182.««« Bonačić-Juraj Markov 26 Bonačić-Jurjcvić 58 Bonačić-Kresrć 58 Bonačić-Kresić-Kcnjac 57 Bonačić Leonard pok. magistri 158. 180.opat -201 Bokanić. pop 168 Boccareus 168 Bocelo. 57 Bonacci Crivellari 57 Bonacci Ivan. Petra 26 Bonačić-Mandinić 58 Bonačić Marko . pop 174 Bokanić alias Kapitanić 168 Bokanić dicti Skargus 168 Bokanić Juraj. 154. 143. 54 Bobuljić 37 Boccaneus 168 Boccaneus. 11. 72. 190. 179. 219. 114. sindaco 21 Bonacci 56. nadimak 195. comitis 56. 54. 18. 107. 41. comitis. 88. 178. 57 Bonačić. nadimak 194 ' . 61. 155. 50. pop '2£. 215 Bojanović 37 Bojković 123 Bojkbvić. 157 Bonacci Petar. 205. nadpop 57 Bonačić alias Filipi. nadimak 194. 210. Luke 26 ' Bonačić-Libičić 57 Bonačić-Losić 58 Bonačić-Lovretović 58 Bonačić-Ludććore 58 Bonačić Luka pok. magistri 123 Boka Kotorska 108. nadimak 118 Boliš 57 Boljanac (Bojanac). 36. nadimak 76 Boguljić 28 Bohan. 91 Bolančić Frane 81 Bolančić Juraj 82 Bolančić Petar Franjin 82 Boičić. 212. 49. 55. 14. 168 Bokanić. 188. Luke 26 Bonačić Jerolim 26 Bonačić Juraj 26 . Ante 26 Bonačić Luka pok. 209. 99. . 69 Bonačić Nikola pok.168 Bokanić. 30. 191. 66. 8. 35. 109. 19. pop 121. nadimak 178 Boljesić 158. lapicida 168 " Bokanić. nadimak 203 Bojanić 13. 174. 184. 20. 43. 170. nadimak 34 Boja. 203. 52 . nadimak 224 Bon Michiel. 142 Bonačić. 80. 107. 15. Luke 26 243 . 48. 207 Bokanić 13. 28. * 149. 58 Bonačić dicti Sargo 58 Bonačić dicti Komito 57 Bonačić-Dorić 57 Bonačić-Gardelin 57 «-"• Bonačić-Gazilo 57 Bonačić-Guić 57 Bonačić Ivan 26 Bonačić Ivan pok. 158. 23. 32. "65. Bologna 107 Bolognes Margarita 107 Boloniević Nadal 90 Bomarjanović 28 Bon.'165. 57 Bonačić-Civran 57 Bonačić Crivellari 57 Bonačić dicti Kresić 56. 208. 27. magistri 27. 235 Bodović 30 Boemia 195 Boglich 41 Bogomoja. 147. 57. 64. 179. 53. 37. 179 Bolkini. 179>c Boljić 28. 52. opat 168 Bokanić Trifun 168 Bokotovi. 39. 214. 181.45. Bolčin. 161. nadimak 219 Bol 7. nadimak 167 Boldović 30. 67. 56. 146. 47. 22. nadimak 167 Bocičić Pavao. 12.' 137. 42. nadimak 206 Bočineto. 57 Bonaci 56 Bonačić 25. canceliere 27 Bole. 13. 57. Jerolima 26 Bonačić Luka pok.26 Bonačić-Matijajurjević 58 Bonačić Nikola 26. 179 Boldu. 193. 27. 108. pop" 57 Bonacich Joannis. 68. 67. 21.132 Bocman. 18. 138.Bobovišća Luka (Bobovišća na moru) 7. 97. 41. 164.

152. 58. 206 Boroević Matej 205 Boroević Toma 205. 216. 33 BosnaČić Ivan Petrov 26 Bosnačić Petar 26 Boso. 11. 77 Bradašić-Krstulović 74 Bradašić sive Krstulović 74 Braganja. 8. nadimak 152 Brahanović alias Strumba 130 Brajko 192 Brakuljić 56 Brakušić 217.•' Borđević 99. 157. nadimak 64 Borković 118 . 235. 165. 152. 137. 67. 28. i 12. 46.. 228. 87. 236 Bračetić 216. 132. 117. 18. 145. 122. 54. nadimak 223 Bortičević 108 Bortulovi. 232. 178. 193. 188. Luke 26 Bonačić Toma 26 Bonačić-Vicić 58 Bonačić. 15. 84. 45. 170. 203 Božić Jelena 203 Božičević 82. 29. 186. 226 . nadimak 175 Borzati 56 Bosanci 12 Bosanska Draga 164. naclimak 192 Borichič 226 * Borić 108. 218. 140. 163. 187 Bracussich Maria 223 Brač 7. 223 " Brakušić detto'flenković 223 • Brakušić Dinko 218 244 . 115 Bortić. 172. nadimak 206 Borov Dolac 51 Borovich 21 Borovina. 150. 153. 17. 93. 208.'163. 120. 114. 115. 114 Boninčić Juraj 121 Boninčić Nikola 121 Bonjolo 28 Borak 215 Boranović 215 Borčić Buko. 226. 63. Tome 26 Bonačić-Petričić 58 Bonačić-Piculović 58. 21. -127. 196. 74. 225. 9. 201. 203 Božić. nadimak 223 Brachia 23. 173. 133 Boričević 226 Boričio 215." nadimak 86 Boščić 121 Bošković 188. 33. 102. pop "190 Bore. 192 Bošković alias Henčević 116 Bošnjak. 172. 12. nadimak 201 Botar. Božičević alias Palarzović 126. 56. 13. 47. 226 Bračetović Nikola 217 Brački kanal 7. Božidarić Ivan 217 Božitković 211 Božji čovik. 158. 214 Borovac. mistro 55. 205. 109. 203. 204. 78. 132 Božičević alias Maidretović 126 Božičević Alviz 93 Božičević Jerica. Komita 57 BonaČić-Proti 58 Bonačić-Salata 58 Bonačić-Salatić 58 Bonačić-Sargo 58 Bonačić Stefan pok. 68 Botta 91 Botteri 64 Botteri Zakarija 64 Botunović 58. 216 Borin. 138. 48. 114. 30. 68 Bonačić pok. 34. 107. 123. 44. 103. 202. 231. 59 Bonačić-Peškaraja 57 Bonačić Petar. 23. 183. 30. 129. 196. nadimak 31 Bračuta 162 Bradašić 69. 218. 14. 46. 214. 71. 190. 206. 148. pop 93 Božičević Nadal 93 BožičevićJNfadali Jakov 13 Božidarić 215. 222 Bosnačić 25. 62. 200. 10 Bracolić. 146. 148. 236 Bracia 50. 126. 53. 174/175. 165. 33. 217: Borozan 205 Borsatić 25. pop 57 Bonačić Petar Markov 26 Bonačić Petar Matijev 26 Bonačić-Petar pok. 204. 19. 57. 130. 120. 183 Božedarić 226 Božić 47. nadimak 219 Borovinčić 47. 226 Bračetović 217..Bonačić overo Lozić 58 Bonačić-Pagari 57. 201. 61. 221 Boskić 153 Bosna 12. 43. 22. pop 190. 91 Bovinić 142. nadimak 76 Bosonogo. 20. 132. 10. 190. 97. 216. vulgo Lozić 58 Bonačić vulgo nominat Sargo 58 Bonačić vulgo Proto 58 Bonetti 114 Bonetti D. 104.

206. . 201 Brković 14. nadimak 119 Bučić 28. 69. 54. stani 19. nadimak 108 Bronzović 108. 132. 208. 139. 211 Bronzo. 189 Brizić Ivan 217 Brizić Juraj 184. nadimak"" 224 Bugne 96 . 44. 118 Brkulj. Brotnjo) 196. 189 Brizić. 97. 83. 103. 22. nadimak 164 Bule. nadimak 166. nadimak 76 Broćno (Brojtno. nadimak 52. 192 Brsata. nadimak 75 Brstilo 185 Brtičević 118. 134 Brubrtgović 133 Brus je (Hvar) 61. 20. Buha-Gluho. 142 Bresciani alias Santo 107 Brescovich 30 Brešiani (Bresciani) 143 Brešković-Bresković 30. 196 Bunta 81 -Buntulić 226 Buntulić-Bude" 226- 245 . 53. 37. pop 185 Brizić. nadimak 83 Budva (Maine) 223. 185 Brižak 55 Brkata 9 Brkin. 210. 206 Bukeš. 116. nadimak 235 Brčić. 216. 45. 69 Bučić vulgo Loze 37. 29. nadimak 210 Brela 27.122 Bukva 43 Bulat. nadimak 85 Bučić sive Diničić 33 Bučić sive Marčelić 33. 23. 58. 51. nadimak 84 Bulić 51. nadimak 176. nadimak 31 Buccareo-Aquila 168 Buchia 217 Bučica. -stan. 178. 157 Buba. 115 Buljević Juraj 44 Buljević Mihovil 44 Buljević Tadija 44 Buljimbašić 192 Bumba. 192 Bukdvinović . 69. 37 Bučić vulg6' Galiot 37. 185. • Brakušić Stefan 184 Brakušić vulgd Plenković 223 Branković. 192 Bulišić 190 Buljan 91 Buljan'Mate 91 Buljević 28. 118 Bujević-Lovrinica 160 Bukalo. Bratinsić 121 Brattia 19 Bravčič 25 Brazza 19. 78. nadimak 62 Brdanjak 200 Brehanović 130 Brehglie 51 Brejanac. nadimak 89. nadimak 163 Buhovac. 174 Bujević 51.Brakušić Ivan 105 Brakušić Petar 218 .. 132. nadimak 75 Brkljača 108 Brkljača Josip 108 Brković Mate 83 Brko. 135 Brtisje. 107. 9. 200. 114. nadimak 165 Brkuljić 56 _• Brmbolić 83 Brmbolić Emil 83 Brnić. 107. 192. 135 Bučić Franceskina 106 Bučić-Majko. 224 Budvinovi. 28. 164. nadimak 31 Branjić Mihovil 214 Bratić 217 . 78 Budalo. 205. 24. 214 Brazzano 134 Brbošić. 56. pastir. 114. nadimak 89 Buje (Istra) 192 Buje. 204. 196. 57. 68 Brescia 166 Bresciani 107. 45.47. 212 Breljac-Lučić 208 Breljak detto Suzičić Luka 214 Breljak Luka overo Suzičić 209 Breljanović-Lučić 208 Bresani D. Buha . nadimak 192 Buble. 219 BreškoVić Juraj 218 Brezcovich 30 Bričić 188 Brhanović 130 Brig 14 Brindisi 56 Britanide 196 Brizić 107. 104. nadimak 176 Bubara. 21/189. nadimak 164 Bumbić 224 Bumbić-Soljačić ^224 Buna 26 ^Bunić 25 Bun je 8. 209.

127 Calcanei 127. 174. capitanei 227 Cacich Zorzi 227 Cagglievich Simon. Bag) 169 Carmeglich 221 . nadimak 186' Carević-Rovinjež. 67. 108 Caglievich 105. 67 Buzolić braća 67 Buzolić Steffano dr. nauta 73 Burlan. 231 Capitaneis Marino de 48. 146. nadimak 76 Buortolovi> nadimak 220 Bura. 142 Carević. nadimak 186 Carić Antonija 205 Carić-Stančić 209 Carin. nadimak 33. 69 Bužija.Buortin. Casteli Ursula udata Solitro 92 Castro Pucischie 154 246 . 162. 119 Burano 67 72 Buratin. 55. presb. 146 Calebotta 144 Calianeo 127 Calianeso overo Fantasia 122. 159 Buzolić Ante dr. pop 108 Caljević Ivan 106 Calilcich 169 Calilgich 164 Calilich Zorzi 169 Callinich detto Cosulovich Betina 169 Callinich Giuseppa 169 Caltesi 216' Canaletto 83 Canaletto Pesti Pogbaldno 84 Gancera (Kančera) 222 Canchi 92 Canchi Bartolomej. nadimak 57 Cablarovich Tomaso 84 Cacich Anica 227 Cacich detto Xarcovich Orsola 227 Cacich Caspari. 142 Caljević. 107 Buturović 58 Buvić 121 Buvinić 142. 108 Caglievich. nadimak 219 Busatto 205 Buschi 216 Bušković 216 Butinić 120 Butor (Buttor) 58. nadimak 186 Carević-Longo. nadimak 199 Busalo. 108 Caglević 99. 127 < Cagliani 127 Calilcich 169 Calilgich 169 Caljević 108. nadimak 199 Carelovich 222 Carević 37. nadimak 152 Burić 64 Burian-Vitorelo. 67 Buzolić Stjepan 67. iilir 28. 62. nadimak 186 Carević-Pifar. nadimak 186 Carević alias Vrsalović Carević-Bilan. magistri 127 Calcaneus 127. 58. naata 92 Castelli (dalli) Jerolim 133 . magistri 92 Capitanei (Kapitanei) 48. nadimak 110 Carinich 221 Carlobago (Karlobag. Carmeglich detto Xuvich 220 Carmelich 221 Carnincich Gierolamo 221 Carstulovich Marco 144 Casolini 207 Casolini Ivan 207 Castellan Chersonensis Georgius 153 Castelli 92 Castelli. 149 Calcanei. paron 105 Cagljević 106 Cagljević Grga 106. 50 Capogross Cagvini Joannes 96 Capogrosso 96 Capogrosso Bartul (Bartolomeo) 96 Capogrosso Bartolo 96 Capogrosso-Cavagnini Mariia 96 Capogrosso-Cavagnini Peironila 96 Capogrosso Jerolim 95 Capogrosso Lorenco 96 Copogrosso Nikola 96 Capogrosso Petri 88Capković 45 Capković-Bragadinac 163 Capković detto Meštričević 162. nadimak 76 Buratović 168 Burazin 118 Burazinović. 163 Capković detto Mestričević-Bakalera 161 Capković-Drozgej 163 Ćapković-Mestričević 163 Car. 117 Cagljević Ivan 106 Cagliević Juraj 117 Cagljević Petar 117 Calcaneo 122. 188 Buzanović Juraj 218 Buzić 158 Buzolić 30.

pjesnik 96 Cavagnini Marietta 96 Cavagnini Perina 96 Cavagnini Simon 96 Cavagnini Simon. 168.rin Nikclln 26 Cerinić Mate. 92. 138 Chirichini. pop 17. 169 Ceparnić 13. 135. 158. 130 Cerinić e Castellis 70 Cerinić. 193 Coknic. Cinkvantin. 167. Cipar 46 ~Ciprijan 221 Ciriiii 130 Cirkul. 188 Ciccarelli alias Klopanović 163 Ciccarelli alias Mlinic 163 Ciccarelii alias 2uvić 163 Ciccareiu Andrea (Andrija). 99. 122. 130 Cerinić Mićel t130 Cerinić Nikola *Jur je v 26 Cerinić Petar 26 . nadimak 199 247 "V .nadimak 219. klerik 96 Cavatoria Paulo. 163. 130. Cepurnić 153 Cereale 137 Cereneo 137 Cerenić 37 Cerinei 133 Cerineo 15. 128. 188 Ceparnić Jerolim 184 Ceparnjić 186 Cepernić Jerolim. nadpop 27. 127 Cerinić Jerko 98 Cerinić M'irin Jurjt ^ 26 Cerinić M . nadimak 218 Cemissius Ivan-Pavao 68 Ceparneo 168. 174. 127. 130 Cerineo Giacomo. Cerinić seu Bavčević 70 Cerinić sive Bavčević 70.Pojar 84 Cicalo-Pokorica 84 Cicarelli 8. nadimak 34 Cestari 28 Cetina 11 Cezar. 44 Cerineo Nikola. pop 184. naute\70 Cerinić alias Bavčević 37. mistro 38 Cerinić. nadimak 84 Cicalo-Jurko. pop 172 Ciccarelli Grgur 163 Ciccarelli Dimitrije 163 Ciccarelli Juraj (detto Zivić) 211 Ciccarelli Nikola 163 Ciccarelli Pavao 163 Ciccarelli Radoš 163 Ciccarelli Vice 165 Ciccarellovich overo Ciccarelli 163 Cićić 140 Cičić alias Škarica 140 Cikuta. 193. 127 Cerinić Vičenco Petrov 26 Cerinov 70 Cervone 74 Cervone Arkanđer 74 Cesar i. nadimak 235 Ćiokrić 191. 186 Ceprnić 135 Ceprnjić 183 . 27. nadimak 84 Cicalo-Francez. opat 127 Cerini 130 Cerinich Michiel 127 Cerinić 25. mistro 159 Cimara. nadimak 84 Cicalo-Mumalo 84 Cicalo:. 121. 127.Castro Santi Joannis 93 Cate a Castelellito 82 Catich Volcasio 215. nadimak 84 Cicalo-Andrijica. mistro 119 Cicalo. 120. 159. 226 • Cerineo.. nadimak 110 Cimbar. 236 Cattani 77 Cattarinich 67' Cavagini Frane Marka 96 Cavagini Marietta 96 Cavagini Marko 96 Cavagnin Perina 96 Cavagnini 96 Cavagnini Ana 96 Cavagnini Elizabeta 96 Cavagnini Jerolim 96 Cavagnini Jerolim dr. 186. nadimak 113 Cipal. liječnik 142 Cešarović alias Juričević 123 Cestar. 169. 129. nadimak 76 Clinsich Christinus 144. sopraproveditor 22. 170. 70 Cerinić Bernardin 26 Cerini-Bavčević 70 Cerinić Fervaća 26 Cerinić Frane 26 Cerinić Ivan 26. 121. nadimak 165 Cezari Nikola 22 Chastulovich 144 » Cheglievich Vido 85 Cheglievich Mattio 85 Chioggia 137. 176 Coilović 216 Coituse in Carsi 90 Coknić 190. 9. 99 ~ Cerinić Stefan 26 1 Cerinić Toma Pertov 26 \ Cer-inić Valerij 26 Cerinić Vicko 121. soprakomit 22. 44 Cekino-Cikinor. 70. 11.. 168.

44 Cranchis Dorrinus de natpop. 189. mistro 27 Costanzo. J86. 135.ć-Marinković 219 Cvrčić 46 248 • . 102 Cvitanić detto Fiorini Marko 115 ' Cvitanić-Brstić 206 Cvitanić Ivan. 219 Cvitanović alias Pećar 135 Cvitanović-Arstić 206 Cvitanovic-Bako 38 Cvitanović die i Pećarević 135 Cvitanović-Tramuntana 38 Cvietović 217 Cvitić 28. 193 Coknjć Bazmalinović 198 Coknić vulgo Bilin 190. 219 Cvitovića Dvori 215 Cvitovi. 119. 144 Creta 236 Crinfocai 93. 228 Cranchis Georgii. nadimak 202 Ccljević 108 Colo.192 Cumatti 120 Cumeta. pop 101 . 10 Crachis Juraj de 183. 142 Cvitić. biskup 19.. nadimak 30 Cuparda. 179. 99. 81. 219. 127. nadimak 35 Cvit 221 Cvit. 178. nadimak 177. nadimak 109 Cvile.-144 Corumelli. . pop 93 Covglianich Nicolo 127 Coviglianeus 127.• Crinfocai Andrija 102 Crinfocai Jakov 98 Crinfocai Toma. 221 Cvitković ehiamato Dundo 219 Cvitonja. 187. mistro 115 ': Craina 22. 144 Covigliarieo. pop 98 Cvitanić seu Polotović 28. 28. 116 . pop 102 Crivelari 57 Crna Gora 185 Crni Rak 162. 198 Cokrić. orator 228 Crancovich (de Cranchi) 228 Cranchovich Mihael. magistri 108 Culić 108 Culinovich 180 Cumatio Superior 184. 55. pop 176 Cusmaneo Georg. 190. 144 Covlianeo 127 Cragi 27. 39 Cragli 39 Cragli Francesco. 193 Cokrić 45. nadimak 113 Curik. nadimak 220 Cvitan 179 Cvitanich Pietro 30 Cvitanić 27. opat 98. 128. 101 Cvitanić. mistro 137 Covacheus 217 . 59. nadimak 195 Cvitković 25. 98. 58. orator 228 Cranchovich Vicentius 228 Crassovich Joannes 48 Crepich 136 Cres 115. 128 Constantin Georgius de. 10 f 107.• Cvitanić Juraj 184 Cvitanić-Poletović Ivan. 228 Craneo 228 Cranco Michel' o Michoi 228' Craneo Pompeo e Germania 228 Cranco Tomas de. 38. Covglaneus 144 Covglianei 45. 173 Cučić 217 Culich. 59 Cvitani-vulgo Pećar 135 Cvitanov 28. 144 Coviglianeo 127. 219. 30 Cvitanić-Svetinčić 30. nadimak 199 Cole. 30. pop 200 Cvitanić al(as Generalić (Jeneralić) 30. 219 Cvitanić alias Pećar 135 Cvitanić alias Polotović 59. -mistro 106 Contuze Juraj 82 Cormeglich 221 Corner comes 28 Corser Luce 149 Cor ti. nadimak 208 Cvitovich 22 Cvitović 188. 185. 202 Colomba 137 Columbis 115 Comi 144 » Condulmer Leonard 20. 45. pop 149.Coknić alias Bilin 190. 235 Cvitanić.' klerik 176 Ćusmaneo. 99. 30 Cvitanoviić 27. nadimak 176 Curri 165 Curri Federik 165 Cuscich o Michacich 176 Cosmanei. Cusovich 228 Cuvitović 219 Cvancik. 206. 102. sudac 149 Granchis-Hranković 8. nadimak 152 Colić.

214 Čimaz dicti • Kovač 211 Čimčević Ivan 210. 220 Cokulo. 91 Čikanić seu Markov 91 Cikarelović 158. 50. Cipe. nadimak 122 Cimak. nadimak 140 Čičić Tadija (Tadea) . 222 Cučević 226 Čučić 223 Cučić (Nikolić) 223 Cudić alias Metličić 124.80 Čuko 79 Curković 201 C Caretin. 221. 35. nadimak 185 Čuko 79 Čuko. 203 Damjanović 108. nadimak 202 Čorko. 216 Cikarelović alias Cikarelrć 163 Cikarelović overo Ciccarelli 45 Cikerelović 196 Čile. nadimak 118 Cuk. Ciflo. nadimak 124 Gule. 186-' Ceparnić. 219. 135 Ceprnja Desislav 186 Ceprnja prodan 9 Cepulo 80 Ciča. 211 Čimaz-Činčević 211 Čimaz. nadimak 109 D D'Andreis 216. 190. nadimak 211 \ Cimatorija 25 Cimaz 204.-214 Cinčević 38. nidimak 100 Cijalić Juraj 26 Cirilo. župan 186 Ceprnić 130. 148. zlatar 108 Culinović 138. 131 Čudina.140. 77 Čelca 73 Cencević Nikola 159 Cenetvić Ivan 159 Cenković Vinko 159 Čep. 222 Cubretović 40. 194 Cičić. nadimak 85 . 115 Damiani Vicko" 115 G Damjanović 65. 122. nadimak 32 Čekaloviić 56.Cubretić 215. 183. 140 Cičić. 45. 216. 188. nadimak 200 Cape. nadimak 30 • Cović 83 Cović Josip 83 Cozić 82. 86 Gozić. nadimak 166 Čuća. nadimak 52 Carić. 1. 168. nadimak Cimaz Ivan 211. 222 Čubretovi6 alias Marušić 230 Cubretović sive Marinkoviić 222 Čubretovi vulgo Musičić 189 Čubričević 216. nadimak 192 Čove. 214 Čimčević Mihovil 211. 225 Dagelić 49 Dalmacija 19. 137 r. 157. nadimak 76. nadimak 74 Core. nadimak 150 Capovica 83 Čarni. 214 Damiani 115 Damiani alias Juričević 107. 204. 221. 148 Čičićevi Dvori 132. pop 174 Ceparnić alias Petričin 130 Cepkalović 69. 54. 74 Ceprenie. 22. nadimak 86 Cesarović alias Juričević 123 Cifut. Vinko 218 Cikalinović Mate 121 Cikanić. 205. 211 Činčević alias Katunarić 211 Cinčević Nikola 38 Cinkanić 82 Čiovo 87. nadimak 100. 214 Dalmatia 21 Dalmatinska Zagora 34. 199 Dalmazia 21. nadimak 218 Čavata. 222 Cubretić Ciprijan Jurja 218 Cubretov 216. 74. nadimak 176 Čulić 108 Culić Ivan. nadimak 83 Čokrić. 163. 200 Damjanović Ante 65 .c Čaljević 28 Cante. 186. 50. 132. nadimak 202 Čipičić 13 Čobani ja 197 Čoglija 65 Čoka. nadimak 86 Cumeta. nadimak 198 " Ceparnić 129.

204. 169. 169. 163 Dobronja. 33 Daničić alias Harašić 27. nadimak 111 Dicmo 90. 189. 120. 211 Dević Jakov 65 Dević Jerolim 188 Dević Pavao 172 Devlahović 219 Detrico 25 Dezdir 95 Dicin. 158.Damjanović Duje 108 Damović 142 Danac sive Kardišić 32 Dančević-Danac 159 Daničić 27. nadimak 163 Derado alias Suska 108 Descoveo-Dešković Ivan. 119. 173 Dobrojiić 109. 183 Davidović Matej. 184 Dean 59 Dean Marijan 59 Deadreis 49 Deanković. Alvize. 30. 173 Delijić 82. 129. 19. pop 189 Diedo Anzolo 22 Dijanac. 193. nadimak 52 Dioklecijan 17.22 Dobroslao Radoi 149 -Dobrunić (Dobrunich) 107. 170 Darpić detto Buritin 163 Darpić detto Kokeca detto Puzle 163 Dasenčić 27. 187. 163.. nadimak 24. 169. 192. nadimak 165 Dedekalo. 65 Definis 83. 1 226 Dočina 204 Dodo.158 Dobrinović 171 t Dobrogostić 45. 120 Danijelović 189. 146 ' Derado. 196 Dogančić Frane 211 Doganello 65 250 . 116 De Negri 59 . 188. 89 * Delia Pace 83. i09. 192 Dešković Mićelina rođ. kapetan 169 Davigliovich Trilfa 169. 99 Dasenčić. 158. 201 • Dapreto 286 Darpić 129. nadimak 176 Diškul. 139. De Finis Andrija 83' Deflorio 25 ^ Dejanković 91 Delboe 83 Delegat. nadimak 119 Dell'ino 65 Delić 199 Delija. medicus 83 De Finis 83. nadimak 32 Dmitrović 227 Dmitrović Gaspari. magistri 30 Dasenčić Luka 26 Daverio 59 Daverio Vjekoslav 59 Davidis 169 Davidoviić 13. 91 Delia Pace Ivan 91 Delimarković 230 Delagis 65 De Magis 65 Deme^ nadimak 176 Denegri 59. 201. 189. gubernator 227 Dobranić 57 Dobranić Klimse 57 Dobrec 9 Dobrić. 174. nadimak 50 Diklići 34 Diklić-Kuzmanić 207 Dilia Viti 200 Dimarchi (Dimarki) 142 Dimitrije. 201 Danijelović Mate 121. 228 Definis. 89 Delijina 82. 130. 222 Dobronić-Skarabaje 163. 132 Dioklecijanova palača 132 Ditić. 211. 162. klerik 83. Dogančić-Doganac 162. coppiere 163 Dinarci 22 Dinko iz Venecije 127 Dinov. nadimak 34 Defilipis 30. 142 Dobrogostić Ivaniš 142 Dobrogostić-Petricio 142 Dobro jutro. 33 Danielović 107. pop 174 Descovich Nicole 149 Deserto 214 Despulatović 59 Despalatović Mate 59 Despot 193 Dešković 114. 218 Didak 83 Didolić 163. Denegri Genovensis 59 Depensić 99 Derado 106. 179. ccfhes 27 Dogančević-Doganac 163 Doganac 163. 91 Delia Pace. nadimak 166. 108. 28. 205 Didolić. 189 Dogančić 132. 201. 198. Ivellio 169 Devčić 205 Dević 65. magistri 91 Debela.

98—104. 100 Dragičević Feliks 68. 109.. 36 Dragičević alias Sare 72 Dragičević alias Ursić 43 Dragičević detto Kaštelanac 109 Dragičević detto Purešković 98. 91. 19. 159. 152. 122. 49 Dominis 135/ 150. official 31 Dragić 98. 129. nadimak 52. klerik 77 Dragičević. pop 1. 222. mistro 98 Dragičević alias Biskupović 57. . 99. 103. 16. 94. 189. pop. 30. 11. . 196 Domjanovi alias Mandić 122 Domjanović alias Pavličić 190 Domjanović Anton 121 Domjanović Ivan 121 Domjanović Juraj 121 Domjanović Nikola. 182 Dragaš 109. 28. Domančić 119 Domantić. 216. 136. 37. 112 Docotich Antonio '44 Dorotić 190. 200. 8. 63. 60. 151. 22. nadimak 85. 139. 8.158. 147. 36. 109. 200. pop 122 Dončić 215 Donja Greda 173 Donja Strana 25 Donja Stubica 193 Donje Dicmo 83 Donji Dolac 50.Doganello Dujam 65 Dojić 217 Dojtrna. 168. 18. 149 Dominis di 217 Dominis Dominik de. 206. 160. 64. 85. 126. 149. 116. 169. 135. nadimak 119 Dol (Brač) 7. 124. 67. 30. 41. 201 •Donkov 216 Donkovi. 102. eremitaž 48. 144. 46. 137. 19. 143. . nadimak 210 Doretić Jerić 82 Dorica 28 Dorić 56 Dorini. 72. 18. 178. 204 Dolkin. nadimak 221 Domjanović 47. 143. 219 Dominis alias Barbie 169 Dominis alias Gospodnetić 45. 138. 230. 134. 123. 112. 27. 42. 201. 207. 190 Dominis de. 132. nadimak 210 Donkovi-Mištak. 31. nadimak 210 Donkovi-Hamber. 214 Dorotić Anton 214 Dorotić Jakov 214 Dorotić Josip. 117. 29. 133.. 37. 31. 150. 16. 23. 52. 111. 108. picokara 28. 118. 174. 28. 77. 43. 226. 141. 30. 148—157. 18. 214 Dorotić-Muto 207 Došicina 55 Dračeva Lučica 58 Dračevica 7. 114. Dragičević Frane pok. 56. 89. 59. 95 Dračevluka. 204. 49. 14. 127. 83 Domić Luka 83 Domijanović Jakov 196 Domijanović Mate 196 Domijanović Mihovil 196 Dominik 163 Dominiika. 40. 100. 88. 39. 50. 187 Dominis sive Semuto 150 Dominis de vulgo Gospodnetić 150 Dominović 211 Domišjat. 135. 135. 18. Ivana 70 Dragičević Ivan 82 Dragičević Jakov Matiije 82 Dragičević Marko Matije 82 Dragičević Marko pok. 40. 50. 184. 77. 42. 77 Dragičević Frane Petrov 70 . 149. 150. 20. 12. 114. 108. 226 Dračevka. 110. 82.-179. nadimak 100 Domazević 25 Domić 75. 82. 89. 201 Dragičević. 191. 233 Donji Škrip 120 Donko. 179. 113. 77. 76. 51—53. 25. 196 Dragaš Grgur 109 Dragazzo 107 Draghnich. 36. 43. 181. 233 234 Dor (Hvar) 223 Dolac 50. capt. 153. 107. 192. 135. 186 Dominiis de 133. 151. 190. 27. 187. 137. 74 Dragičević alias Laurić 31 Dragičević alias Pavišić 201 Dragičević alias Skarmeta 72 Dragičević alias Stipinović 31. 126. 111.50 x Dominis-Mičeli detto Barbie 160 Dominis Nicolai de 152 Dominis sive Gospodnetić 151. 47. 219. 120. 153. 19. 52 Donji Humac 7. 118|i 119. 11. 140. 91. 108. 77. nadimak 175 Dračevluka 7. 14. 205. 35. 54. 228. 84. 117. Mihovila 82 Dragičević Mihovil 82 Dragičević Nikola 82 251 . 33. 160. nadimak 210 Donkovi-Pretur. 102 Dragičević 25. 43. 38. 45. 123. 189. 29. 115. 205 Dorotić Mate 206. 133. 62. 57. nadimak 202 . 183. 12. 27. 81. 107.

pop 122 •1 Dragnić 31. Dubravčić -31. 230. paron 106 ' Dujmović Toma 121 Dujmović Vicko 68 Dujmović vulgo Labinjanin 83 Dukić 109 Dukomzović sive Perhaljić 123 Dulibatić 133. 122. 109. ' * Dugopojac. ćmerita (pop) 48 Dubrovnik 107. 163 . 185 Drpić detto Buratin 161 Drpić detto Pusle 162 Drpić-Kokeca 162 Drpić Nikola 159 Druže. 31 Dubravčić Frane pok. 189. 121. nadimak 112 Drivodili 25.226 Dundatović Luka 218 Dundić 130. Dujić Mihovil 211. 214 Dujić Jakov 214 Dujić Mate 214 . 127 Dragoman 82. 121. 169. 40. mistro 26 Dubravčić-Miščanić 31 Dubravčić Nikola. 77 Dragičević sive Šoltan 31 Dragičević-Skoknić Ivanića 117 Dragičević vulgo Biskupović 74. 102. 127. 147. 9. 163. 184. 190. 107. 106. 214 Dujić Pavao 211. nadimak 84 Dujić Ivan 211. nadimak 195 Dujinica. 190. 134. nadimak 52 Dujini. 204. 21. 123 Duhomzović sive Perhaljić 122 Duhović 135 Duić 179. Dumaneo 27 Dundatović . nadimak 152 Drvenik 65. 130. nadimak 122 Drnas.Dragičević Petar pok. 63. pop 10. 99 ' Dubravčić Ivan. nadimak 52 Dudan 201 Dugnačić. 214 Dujić Nikola 211. 180. 19. 133. 214 Dujin. 162. 34 Dubravčić alias Marchieli 27. mistro 26 Dubravčić Querin 27 Dubravčić siive Kuščević 31. Frane 70 Dragičević-Ružić 100. 83. 34 Dubravica (Dubrovica) 8. 135 252 . 99. 194. 53. 233 Duchich 109 Duće 47.. 120. 194 ' . medicus 109 Dujmović 45. . 142. alias Kuščević 31. nadimak 74 Dugopolje 74. 147 Duda. 100 Drašnice 44. 231 Dubravić Georgius. 201 Dujmović kapelan 107 Dujmoviić alias KHminović 180 Dujmović Bat 105 Dujmović Dujam 121 Dujmović Ivan 105 Dujmović Jakov 105 Dujmović' Luka 105 Dujmović Mihovil 105 Dujmović Petar. 56. 61 Drivodilić. 218. 109 Dujmovich Joannes. 109. Ivana 26 Dubravčić Frane Jurjev 26 Dubravčić Ivan 26. 50. 12. 123. comitis 109 Dujmovich Joannes de. capitanei. 48. 231 Dražič 82 Dražinović-rBožić 45 Dražoevići 97 Drimalo. 219 Dubravčić. 188. vulgo Skarmeta 72 Dragičević vulgo Skarmetić 72 Dragišić. nadimak 75 Dujmovich. 40 Drivodiljić 25 Drivodiljić Antom 27 Drnanelo. Ivana 70 Dragičević Petar pok. 117. 221 Duhačić alias Hure 135 Duhomzović alias Perhaljiić 102. 105. 213 Duare 94 Dubičević 133 Dubno (Duvno) 172 Dubov Dolac 48 Duboković Ivan 68 Dubrava 9 . 36. 216. mistro 26 Dubravčić Juraj 26 Dubravčić Juraj. 83 Dragičević. 127 Dragnić sive Bračvić 31. 112 ' Dragozetović 25 -Dragun 78. $1 Dragonjina Spilja 48 Dragovoda 7. 46. 109 Dragičević sive Čavičić 69. 32. nadimak 87 Drnas Mate dicti Matić 87 Drpić 130. nadimak 152 Dujić-Surla. 205 Duišin 112 Dujić 211 Dujić. nadpop 53 Drivodilić Anton 27 Drivodilić Juraj. Dragnić alias Buzolić 31 Dragnić alias Darpić 31. 214 Dujić Perka 214 DUjić Stjepan 211. 223. 193.

Fajka. nadimak 31 Fertiglib 31 $ 25o . 235 * Elezović 235 Elezović-Pinčulović 235 Emo. 226 Dutić Ivan 2-17. 130. 164 Eterović-Faraunić detto Sterklić Eterović-Faraunić reč. magister 38 Ferri. nadimak 150 Faraunić. nadimak 194 Ercegnovi 60 Eremita. Ektorpvić alias Janković 31 Ektorović 31 Elafuza (Elafusa) 196. nadimak 163 Farčić. Sterklić 164 Eterović-Galović 31. nadimak 219 Falardović 132 Fabargović-Božičević 132 Falarović 126 -• Fanat. nadimak 100 Fero 28 Fero.222 Fabijanović alias Pulišelić 123. 232 Ferro. nadimak 202 v Fabić 65 Fabić-Karlotović 65 Fabijanović (Fabjanović) 123. 164.59 -Fabro. 228 Fabricij 216 Fabris 59 Fabris Josip . 59 Eterović-Haržić 141. nadimak 84 Farska 7 Fasano (Fazano) 143 Fatori. 215. providur 45 Engleska 130 Erceg. magistri 228 Fadić 109 . 199 Eterović detto Bufea-Skembe 164 Eterović detto Paluskić 164 Eterović-Faraon 188 Eterović-Faraunić 160. nadimak 57 Đordin.. nadimak 51 Fano (Rimini) 274 Fantazia 121. 216. 197. _ .38 Ferro 28. nadimak 152 Felippi 32 Ferenčić 216 Feri 28 ' . nadimak 89 Ektorović 164. orificis (zlatar) 107. sindakb 21 Eterović 51. 164 Etorović-Remeta 160 Eturević 164 Eturević-Lučijani ^164 Evangelista. 175. 158 Fauro Nikola 159 Federiko. 125 Fabijanović-2uvić 123 Fabjanović 219 Fabri 69. • _ . 164 Etorović-Sorić 160. 215. 189. . 114 Ferro Nikola 99 Fešte. nadirnak 151 F Fabe. 164. nadimak 83 Fantov 27 Fantović 27 Farao alias Ektorović 199 Faraon 199 Farilo. nadimak 194 Fauro (Favro) 25. 121. nadimak 202 Duka 109 E Egipat 168 Ekolo. 164. Eterović-Ramuza 164 Etorović 164 * Etorović-Buha detto Ursin 162 Etorović detto Skembe 160 Etorović-Faraunić 164 Etorović-Firaunić detto Pružiret 161. 127 Fanto. Fermo 224 Fermo. 100. 163. 164 Etorović-Paluskić 164 c Etorović-Palušić 162. 173. nadimak 100 Erizzo Gaspar.Dundo 78 Dupić Nikola 159 Duraković 226 Dušković 217 Dutić 48. 174 . 84„ 116. 185. 218 Diitić vulgo Goja 226 Dutović 226 Duvno 163 Dverdiković 226 f) Đakon Ivan 20 Đindin. nadimak 202 Đinov. nadimak 64 Fario sive Kovačević sive Viculović. 164 Eterović-Haržić-Bokanić 159.

29.221 Filippis 32 Filippis de 209 Filipović 30. nadimak 201 Franković 65. magistri 216 254 . nadimak 111. nadimak 76 Francin. 99. 136. nadimak 164 Franičić-Kadčić detti I\orini 159 Franis 216 Franjasović 65.Frais 151 Fraisović 65 Franasović 115. 31. nadimak 210 Fiorentinović 39 Fiorina 38 Fiorini 38. 111. 153 Franičević Frane 26 Franičević Ivan 26 Franičević Juraj 26 Franičević Matio 26 Franičić 27.160 Filippi Nikola 32 Filippi Sisto fra . Franciskovi. 59. nadimak 185 Fisco-Kostoca. magistri 226 Fraro Petar. 217 Filipis di 216. 55.Fertili 31 Fertilić 31 Fertilio 16. 215. 91. nadimak 138 Foscolo 44 . mistfo calzolaio . Fraro. Filuga. 31. mj. 123 Francesco da Arbe 122 Franceschi 135 Franceschi. 107. 32. 226 Filipović. 106. Franjasović dicti Remetin 107 Franjasović Frane. nadimak 119 JFiličić 82 FiJUpi 30 69 Filippi 31. sudac 56 Filippi 27. 103 Fistonić 193 F. 188 Filipić. 115 Franjola 75. 223 Franković. Filippi.e 65 Franković Toma 217 Frano iz Krajine 216 Frano. nadimak 192 Finco!. 164 Franičić. 98. nadimak 152 Filomena. mistro 38 * . 32 Forense Jakov 26 Forensi 27 Forensic 32 Forensic alias Vlahović 32 Forensis (Forenzis) 32 Fortis 18 Fortunić 152 Fortunić. nadimak 221 Franković detto Radić 223 • Franković Maj. nadimak 151 Frančić-Kadčić 164 Franečić 190 -Franić 211 Franić. 220 Florio da Ragusa 121 Forense 25. 77 Franko. 55. Gigo 59 Filipić-Gigo 59 Filipić-Mazor 59 Filipić-Oskurović 59 Filipić-Ozurović 59 Filipić-Pagari 59 Filipić-Pagari. 31. 45 Franićev. 160 Filippi. sindicus 59 Filipić alias. udova 106 Franjasović alias Remetin 106. Fibrica.uman 95 Fiuman. magister faber 217 Franulich (Stranulich) 32 Franulić 27. 114. 131. sindici 59 Filipis 30. picokara 91 Filipović alias Maić seu Mišetić 131 Filipović-Missetić 131 Filizić 216 Filižijo. picokara 49. • 46. magistri 135 Francuzi 18. 107 Franjasović. magistri . nadimak 211 Franičević 25. 38 Feuro. 115 Fiorini-Cvitanović 38. 105. magistri 31 Fertilio Pietro 31 ' ' Feufo 28. 115 Franjasović Franjo 105 Franjasović Ivan 105. 28. 99. 50 Fertilio. 49. 3'> Florio 215. paron 106. 45. nadimak 135 Fiskovič Cvito dr. 216 Filipis de 30. nadimak 177. nadimak 162 Fiochi 107 Fiorenco. 226 Filipis. mistro "95 Fiurentinović 2 7 39 Fiurentinović 39 Fiurentinović alias Jerčić 28. 34. 32 Filippi. 115 Fiorini-Svitković 46 Firo. magistri 32 Filipić 27. 226 Filipis Frane de. nadimak 84 Fisković. 32. 220 Franulić detto -Obilinovic 32 Franulić o Stranulić 45 .

nob. 104 * . defensor 143 Gelineo Zorzi alias Gelinić 43 Gelineo Zuan Francesco alias Gelinich 143 Gelineus 143 Gellusich 143 General. 121 Gelineo Francesco qu. nadimak 75 Fratufjčić alias Jakasović 175 Fredešić 217 Fredotović 175 Frieri Pavan. nadiipak 84. Garguričić 10 Garmić 56 Garofolić 32. 207 Gajelić 158 ' Gaiatović 135 Galatunović 121 Galešić 227 GeJetović 107. . nadimak 219 . 100. nadimak 89 . . 153. ambasciat. ' Getov. 108 Furlani 226 Futre. (nuncius) 100. 127 Gargoević (Grgoević) 158 Gargurević (Gi.gurević) 29 Gargurević detto Guja 29 Gargurić. Giaxich Gerolamo. nadimak 100 Georgij iz Krajine 216 Georgius de Constantin. 32. nadimak 34 Fumati de 25 Furio. 108 Gaudencij 28 Gavaldi 90 Gavaldi Iseppo Gavaldi seu Balbiza 90 Gavran. Generalić 30 V Generalić. mistro 106 Gerardi 107 Gero. 135. nadimak 165 Gazda. Zorzi 143 Gelineo Zorzi. nadimak' 100 Garafulić 59 Garbin 226 • Gar. 41 Fukar. 226 Garbino 226 Garbinović 216. nadimak 165 Fulkan. 107 Garofulin 32 Garzalović 211 Gaspari 133 Gaspari. 100 Gaiović. 62 . 198 Fratroy. pop 30 Generalić-Skarmić 63 Genova 66 Geometar. nadimak 109 Gabetić 86 Gabre. Marco 104 255-.-59. 97 Gianco Hieronymus. nadimak 218 Gdinj 189 »Geldun 59 Geldun 59 Galešić 227 Gelić 91 .bini 216. nadimak 33 Gač\ nadimak 199. 164 Galetović-Višanin 159 Galetović-Višanin detto Sćuper 161 Galicija 55. Gelinei 143 Gelineo 107. 185. Pietro 104 Giaxich M'ichiel 109 Giaxich Valerio qu. 47 Garofolić Ivan 26 Garofolić Petar 26 Garofulić 27.Fratar. 226 Garbinović. Get 25. capt 227 Gasparović 191 Gastović 32. nadimak 235 Gabaldi 90 Gabela 30. 191 Gasperini 28 Gašper 193 Gata 83. 226 Furlan. nadimak 29. nadimak 76 Ghelich 91 Gianandrea Karmen 91Gianco conte 96. comes 97 Giassich Gierdnimo 193 Giaxich Geronimo. 194. 67 Gardilčić 32 Gardilčić-Blažević 32 Gargić (Grgit^ Ivan 121. nadimak 166 Furlan 216. magistri 226 Garboldi 90 Gardatović 47. 77. 133 Gardelin. nadimak 192 Gardelli 25. nadimak 118 Fulminant. gubernator 227 Gasparo. 193 . nadimak 100 Galušić 143 Galušić Juraj 133 Gallusich 143 Gambelot. 58 Gabelot. Galinović 143 Galović 31. pop 109 Giaxich Giovanni qu. nadimak 163 .

190. 9. 202. 193 Glušćević vulgo Tambić 189 -. 189. nadimak 186 GOJJO. klerik 175 Goić Ivan 174 Goić Juraj 174 Goić Nikola 174 Goić-Soldari 175 Goijch 175 Gojić 28. fra 212. nadimak 167 Glasinavić 32. nadimak 89 Glavar. 107. 183. 187. 153. 151. 234. 143. 201 Glunčević 193. 189. 199. 119 Glavarac. 133. heremita 153 Glavinić alias Rašić 135 Glavinović 149. nadimak 84 Gluho. 16. 190_ Gospodnetić alias Dominis"l51 Gospodnetić Alvize 133 Gospodnetić-Bežmak 7. 151. 136. nadimak 76 Gnjave. 167 Gira. 216. 209. nadimak 60 Gicanich 91 Gielineo 143 Gielineus 143 Gigo alias Filipić 59 Gilić 205. 158. 214 Guić Mate 207. 46. . 175. 104. 12. 216 Glušić. 210. 182. 229. 220. 179. . 176. 8. 135. 181. pop 187. 163. 13.Gibin. 70. 152. 224. 12. 231 Girica. 233. nadimak 61 Girotto 135 Giubetich 86 Giubxich 84 Giurgevich alias Plego 84 Giustinian 9. 201Glenda. 184—188. 14 Giustinian Giovanni Batista. 204 Glavić . 47. 148. 171. 154. 158. 23. 209 Giričić. 190. nadimak 113. 161. 192. 78. 149. 213. siadaco 21 Gjivić 186 Glaberić 25 Glamac. 201. 109. 149. 99. 229 Gligo. 188. 50. 197. 189. 207 Gilić alias Križanović 207 Gilić Antfe. 155. 142. 17. 214 Gilić detto Mateša Mate 207 Gilić Kristofor 207. 193. nadimak 194 Glušić 25. 174. 37. nadimak 41 Gligo. 199 Glušćević alias Slečić 193 Glušćević ^aliaš Mošić 193 Glušćević alias Sličić Glušćević detti Jurun 193 Glušćević sive Tambić 188. 196 Gospodnetić. 80. 149 Gospodnetić 12. nadimak 33" Gluhinica. 157. 214 Gioanitio 143 Gioanitius. 151 Gospodnetić dicti Zelan 151 2S6 ^ . nadimak 202 Glavica 13.65 Glavić Ante 65 Glavinić 45. 74. 198. 39. 153 Glavinić. 193 Glušević. 202. 53. 206. nadimak 118. 110. 153. 134 . 175. 156. 168.Glušćević vulgo Vulin 189. 140. 50. 177. Gioannizj alias Ivanisevic 45. 214 Gilić Križan 207. Gornja Greda 173 Gornja Povija 17 Gornja Strana 25 Gornje Koprivno 88 Gornje Selo 77 Gornji Brač 8. 216 . 143 . 227 Gluščević 7. 187 Gioni 216 Giovanelli 65 Giovinazzo 74. 227. 138. 162. 157 Gospodnetić dicti Civile 149. 227 Goić. 178. nadimak 84. 196. 157. 18. 19. 191. 10. 43. 20. 195. 133. 194. . 179. 235 Gornji Srip 120 Gorsatović Juraj 214 Gospa na Balku 172 Gospodnetich Jacopo 67. 228 Gornji Dolac 80 Gornji Dvori 55 Gornji Humac 7. 134. 19. Goić 38. 151. nadimak 219 Golubovi 107 Gomilica-Zagračišće 184 Gore 28 Gorica 25. 193 Glušćević dicti Jurun 190 Glušćević vulgo Selčić 189. 122. 135. Gojnić Juraj 26 Gojsalić-Bašić Miho 205 Goleš 109 Goleš Grgo 109 Golub. nadimak 150 Gobac. 230. . nadimak 56 Gligo 65. 219. 217. 11. 220 Glasinović Ante 49 Glasinović-Cvitanović 38 Glavančić. 83. nadimak 76. 158. naute 71 Gligo Vicko 65 Gluhi.

196 Gračišće 9. mj. 29. 217 Grimanović o Hranotich 227 Grinja. 158 Greko 122 Grgat 151 Grgić 52.'Gospodnetić Ivan 133. 49. d l . 99 Grubšić alias Canaletto 83 Grubšić Anton. 47. 27. 205. 38. 39. 38 Girsi. mistro 38 Grasović Frane 26 Grasović Jerolim. 151 Gospodnetič Jakov 151 Gospodnetić Jerolim. 12. Guerini Guerin 91. magistri lapicida 158 Gramačić 25 Granau (?) Petar 172 Grandeša. ciambelano 163 Grgurević 28. 151 Gospodetić-Martinović 151 Gospodnetić Pavao. 169 Grguričovi. 150. Marina. 83. nadimak 76 Grabjanin. 43. 202 Gracischia (Gracischie) 21. mj. nadimak 163 Granić Ante 109 Gtssi 28. artifex 71 Grassi. mistro 26 Grasović Petar 26 Grasović Simun 26 Grassi 59. 14. 39 Grgurević detto Guja 39 Grgurić 28 Grguričić 27. 99 Grubšić 82. nadimak 219 Gučev overo Hanarić 27 Gudulin. 135. lapicida 71 Grassi. 84 Grgurević alias Jurjević 28. 107 Grubačić 158 Grubi. 127 Grgica. 45. da Craina) 10. 53. nadimak 76 Gućor. fabri 71 Grassi. nadimak 208 Grivić sive Mandalinić 122 Grižica 25 Grižun. kapetan 151 Gospodnetić sive Dominis 135. 71 Grassi. nadimak 74 Grohote 60. i23 257 . nadimak 199 Granfuter. 159 Grego Mate (Mattio) 133. nadimak 75 Grgur. 21. 128 Govoreia. magistri 227 Griman. nadimak 29 Granić 83. 103. nadimak 126 Griman 39. 193. 84. nadimak 29 Grguričić detto Šjule 161. 109. 69. sudac 151 Gospodnetić Marko 133. Vice 121 Gregoria (iz Krajine. pop 39 Griman anco Grimanović-Horanotić 227 Grimani 39. nadimak 52 Grablje 52 Grabovac 130. 189. 201. nadimak 219 Grubissich 84 Grubišić 45. 227 Griman. pop 84 Grubšić seu Caneletto 84 Grubšić vulgo Marinelić 84 Gruje. 151 Gospodetić-Zelanović 151 Goti 8. nadimak 33 Guerin 91 Guerin Francesco di 91 Guerini 82 . 9. 160. 159. 125. 171. 191. magistri 71 Grassi Josip 59 Grassi Petar pok. nadimak 32 Grupšić 82 Grušić (Grussich) 84 Gruž 65 Gruxich 84 Gubno 73 Gucić 121 Gucić. 227. 196 Gradac 8. 194. 84. magistri 71 Grasojević 38 Grasović 25. 142 Grego Petar 106 Zbornik za narodni život i običaje 17 Grego. 159 Grego Marko 105. 228 Gradaz 21. 220 Grego Frane 159 Grego Juraj 26. sudac 84 Grubšić-Bačiće 84 Grubšić-Gospodar 84 Grubšić-Kosta 84 Grubšić-Markovi 84 Grubšić-Matko 84 Grubšić-Smoje 84 Grubši Toma. 220. magistri 38 Grasi Frano 38 Grasoević 27 •Grasoević. 120 Grčka 142 Graeci 142 Grecus 142 Grego 142. 71 Grasović 71 Grasović. pop 70 Grašević. 192. 211 Granić. 169 Grguričić. 158. nadimak 29 Grci 8. 228 Grad Skrib 120 Graecus.

149. 234 Hetin 107 Hettore de 182 Hierobimus Gianco 97 Hieronymi Janco 97 Hihalo. 197 Hačinović 124 Hačinović alias Nikolić 124 Hačinović-Nikolić 124 Haja. 192 G'vera. 39 Harašić R. Pičić?) 217 Hielinich 143 Hire 78 Hiržić 107 Hodžić 225 Hodžić-Bakulić 225 258 . pop 203 Henčević 189. 33 Harašić sive Daničić 33 Harbalović 82 Harle. 45. 205. nadimak 220 Haje. nadimak 163 Hajo. mistro 123 Guerieri. D. 197 Hektrorović alias Faraunić 190 Hektorović Petar. 190. 143. 33. 152 Gutunić-Cukrić 152 Gutunić Marko 218 Guze. 164. pjesnik 15 Haldanović alias Božić. nadimak 151 Hajduk 189 Hajduk. nadimak 124 Haržić 105. nadimak 201 Hajder 193 Hajdić. nadimak 202 Hinčević 116 Hičić (Slečić?. nadimak 176 Gususić 99 Gutinić 151 Gutunić 45. 133 Harambašić Ivan. nadimak 119 Gvozdanović Ivan Dolarius 84 Gvozdanović-Mistrić 212 Gvozdanović Petar 84 Gvozdanović vulgo Abas 84 Gvozdenović 212 Gvozdenovi Helena 84 H Habar 107 Haber 107 Haber. 192. nadimak 35 Hančević 106. pop 33 Harašić seu Benčić 28. pop 92 Harapić 99 Harbalović Harašić 27. nadimak 84 Gvozdanović 84. 151. 60. 204 Henčević detto Bošković Jakov 206' Henčević vulgo Bošković 190 Herakle 132 Hercegovci 12 Hercegovina 12. 107. 107. nadimak 176 Gunić Ivan 26 Gunić Petar 26 Gunić Simun 26 Gun je. 58. 214 Hektore (Hettore) Jerolim de 164 Hektoroe Hektore. nadimak 175 Harol. 216 Harašić alias Daničić 33 Harašić-Filipi 33 Harašić-Gušević 33 Harašić-Lalinović 33. nadimak 224 Haržić alias Nikolić 224 Haržić Juraj 106 Haržić Petar 106 Hazić Juraj 210. nadimak 150 Gvardijan. 152. nadimak 84 Gverieri Nikola 68 Gverin Frane di 82 Gverinac. nadimak 163 Gusanović 176 Guslić.Guerieri 123 Guerieri. nadimak 202 Harambašić 92. pop 123 Guerieri Cristoforo 123 Guić 38. 200. nadimak 22. 60 Guić braća 67 Guić Frane 26 Guić Nikola Matijev 26 ' Gujić 56 Gukselović (Guželović) 204 Gulermo. 164 Halaburić sive Nikolić 138 Haladov 82 Halaiurić 149 Halat 71 Hančević 188 Handrak. nadimak 177. 235 Gulić 200 Guljezin Mihovil 205 Guljičić o Hazić Ivan 210 Guljizin Ivan 214 Gumno Kalkanea 127 Gumno Petanovića 127 Gungo. 201. nadimak 177 Halaburić 138. 212 Gvozdanović. nadimak 185. 115 Hanoević Matej 106 Harakov. pop 164 Hektorović 107. 224 Haržić. 99.

151 Hreljanović 224 Hreljin 224 Hrepić 135. 36. 217. 214. 152 Hranuelli dicti Papica 152 Hranuelli dicti Zamarija 152 Hranuellus 136 Hranulić 136 Hrape. 110. 111. 66. 115. Ivanitius 143 259 . 170. 22. 136. nadimak 86 Imotska Poljica 109. 55. 149. 83. 102. 66. 208. 60. 204 Hrvatsko Zagorje 193 Hržić 17. 84 Ilijić. 138. 225. 143. 64. 147.' nadimak 176 Hulac. 140. 109. 47. 96. 194 Hula. 111. 219. pjesnik 20. 116. 158. 201 Ivanicij 143 I. nadimak 208 Iva čini Dvori 204 Ivan. 167. 205. 187 Ilijč. nadimak 34 Huljić 190 Hulo. 87. 152 Hrepić-Hranolli 136 Hrilić 217 Hn »panić 9 Hrvaska 97 Hrvatska 19. 189. 47. nadimak 223 Ioannicei 143 Ioanitius 143 loanitius Mate. 221. 97. 136. 210. 228 Hranoelli 136. 136. 205. 136 Hranuelli 152 Hranuelli alias Pavlić 152 Hranuelli dicti Beat 152 „ Hranuelli. 148. 128. 12. 125. 85. 167 Imotski 33. klerik 84 JJijč Petar. 27. 16. 149 Hranoelli dicti Zamaria 152 Hranoevich Zorzi 136 Hranoevich Zuane 136 Hranoević 45. 74. 186 Humčanovi. 118. 128 143. 152 Hranoević vulgo Beatović 152 Hranoki 55 Hranota. 84. 153. 206. 28. 52. nadimak 29 In julovi ć 227 Inglez. nadimak 167. 99 Ilić overo Kablarović 84 liičić 158 Ilijć 84. 224 Ivača. 168. 135. 223. mistro 84 Illigich 52 Mijeh 52 Imbre. 235 Imotski kadiluk 45 Inamorat. nadimak 109 Hržić detto Božnjak 201 Hržić Niko 109 Huhnić. 196 Ivanisevic. 196. 134. 74. 190. 106. Vacetović 179 Hranotić vulgo Kika seu Kikić 227 Hranovelli 99 Hranović 227 Hranuelić 45. 115. 228. 68 Hvar 7. nadimak 235 Humi 16. 214 Ilić 13. nadimak 185. nadimak 220 Intra. 211. 167. 119. 9. 216. pop 68 Uminović 158 Istra* 87. 137. 188 Ivanisevic Ivan dr. 160. 19. 233 Hvarski kanal 7 Hvaržić alias Nikoli ć 216 Igrane 44. 112. 187. 44. kapetan 84 Uijić 52. nadfmak 221 Hrelić 224 Hrepić-Gospodnetić 136. nadimak 86 Imbre-Šćetina. 104.. 170 Italija 39. 166. Jerolim 143 Ivanitij 143 . magister 217 Hranotić 179. 201 Hržić. 163. 188. 114.Hovarčić 133 Hranković 8. 216. 129. 213. nadpop 217 Ivan iz Paga 216 Ivan iz Šibenika 217 Ivanac. 133. 203. 227 Hranotić alias Vuković 227 Hranotić Antun 217 Hranotić ex Vukošev (Vucosev) 216. 57. 210. 214 Humazzo Inferior 20. 130. 151. nadimak 210 Hulovi Dvori 204 Humac 8. 16. 89. 120.ranissevich 187 Ivanisevic 45. 227 Hranotić detto Kika 227 Hranotić detto Masavina 227 Hranotić detto Mengo 227 Hranotić detto Vuković 227 Hranotić-Grimanovi sive Jurica 227 Hranotić-Masarina 161 Hranotić rođ. 35. 214 Humazzo 82.

. nadimak 225 Jakirić-Vlastelinović 225 Jakobina. 99. 14. 100 Jakšić'Ivan 106 -<f:'. paron 106 Jakšić Petar 106 Jakšić vulgo Coknić 190. 175. 160. meštar 82 Jakov. 22.. 81. 188 Jakasović Marko 183 Jakasović Nikola 188 Jakasović Toma 188 Jakič 28. 46. 199. 107. paron 106 Jakšić-Krstić 109 Jakšić Marko. Grigorija 82 Ivanović Nikola 27 Ivanović Matio 27 Ivanović Toma. 143. 221 Jagodić.kšić Jerolim. 105. Ivanović. 96 260 . 26. 220. 175 Ivellio de 175 Ivellio Juraj 175 Ivellio Jerolim 175 Ivellio Mičelina 169 Ivellio Radoš. 98. kapetan 236 Ivulić Vinko 236 Iza Doca 200 Iza Crivke 55 J Jadransko More 12 Jadre.49. 27. 193 Jakšić vulgo Coknić alias Bilin 190. 169. 84. pop 84 Ivanović Vlaho 218 Ivanović-2uvić 13. 118. 28. 25. 188 Jakasović. defensor 175 • Ivellio-Vitturi 145 Ivica 60 Ivko 75. 183 Ivelji-Lukrić 159 -Iveljo (Iveglio) 169 Ivellij alias Kunić 175 Ivellio 107. 198 Jakši vulgo Coknić-Bilin 190. 82.. 197 Jakovčić detib Bukarin 106 Jakovic. pop 174 Ivanović alias Basic 90 Ivanović Frane. 100. 100. 175 Ivelić alias Lukrić 175 Ivelić Radoš 169. nadimak 166 Janjić 136 Jankov Dvor 81. nadimak 177. 97 Ivardelić (?) 200 Ivčević 60 Ivelić 92. nadimak 75. 104 Jadrijević Mate Jadrijević Toma 98. comes (comitis) 97 Janco Hieronymi 97 Janco Hieronymus Petrus 97 Jančić 150 Jandra. 169. 120 Ivanović Ivan. 235 Jakasović 175. 119. 106. 109 Ivulich Zorzi 44 Ivulić 20 Ivulić Bartol 236 Ivulić Juraj. 82. J. pop 14. 81. 193. pop 190 Jakasović alias Gariful 175 Jakasović alias Kuna 175 Jakasović alias (vulgo) Pahalo 175 Jakasović alias Pitković 175 Jakasović Ivan. 98. 119 . 45. 169. 84. nadimak 195 Jaković-Jakirić (Vlastelinović) 225 Jakovjev. 153. 77.Ivanović 13. 100. 68. 175 Ivelio Radoš 169 Ivelj alias Andriević 45. 81. 100 Jagodić (Jagodich) 216. 220 Jakšić alias Coknić 189. 33. 193 Jakšić alias Coknić vulgo oilin 193 Jakšić alias Jakovljić 100 Jakšić alias Salamunčić 100 Jakšić alias Salamunić 11U. 99. pop 105 Jakšić Juraj. 175 Ivelić vulgo Lukrić 175 I veli j 169 Ivelin 169 Ivelio 163. Petra 8z Ivanović Jerolim p. nadimak 86 Ivanović. p. nadimak 195 Jadrić 109 Jadričić Matio 26 Jadrijević 99. 212. 183 Jakasović Jakov 183. Jakir Mihovil 164 Jakirević-Vlastelinović 212 Jakirić '225 Jakirić. 175 Iveljić 158. 109. 183. 149. 174.. 193 Jakšić vulgo Cokrić 193 Jakubinić 122 Jakuminić 122 Jalošić 214 Janco. 174. nadimak 220 Jagodić Nikola 217 Jaje. mistra sartora Toncula 218 Jakovac.. 202 Jakšić 26. 126 Jakšić alias Salamunović 107 Jakšić Ante 106 Jakšić ili Jakovljić 33. nadimak 119 Jakov. 33 Jakir 164. nadimak 176. 169.

nadimak 194 Jokisić 215 Jop 143 Jop Dinko 143 Jordan 164 Jordan. 23. 143. nadimak 220 Jelinin. 148. mornar . 115 Jeričević Jerolim. 138. nadimak 218 Juravić aliac Sinjanin 92 Jurci 29 Jurci. 115. 55. 199 Jazić 100 Jaxich 100 Jela. fratar 17 Juras Potok 73 Jurašin 75""Jurasin.. mistro 106 Jeriko. nadimak 167 261 . 167 Jirašol. Jogić. 87. 179 Jeneralić. 97. 100. mistro 115 Jeričević alias Domiani 107. magister 139 Jerkulinović 188 Jerniundović. pop 69 Joanis dicti Furlan. nadimak 162. 136. 60. nadimak 220 Jerolim dalli Castelli Je'-olim de Hettore 164 Jerolo. 151. 190 Jerković alias Fabjanović 123 Jerković detto Lukšić. nadimak 198 Jurčev. 220 Jelinić. nadimak 118 Jerica don 93 Jenć. nadimak 202 Jurčević 132 Jurčević alias Bezmalinović 190. 45. 27. nadimak 202 Janković. 28. 207 Janović Rade. 33. pop 106 Jovanović 143 Jovin.Janković 27. nadimak 202 Jelsa 22. 165. 109. nadimak 84 Jukić Jura] 84 Juković 158 • Juković iMkola 184 Juković Petar 184 Junušić 110 Jura 78 Jurac. nadimak 209 Jelavić 136 Jelčić 65 Jelena di Constantin od Tironija 106 Jelić 46. 231 Jelušić 143. 205. 207 Janović-Rado 207 Jarlori 60 Jarković 213 Jarmundović. nadimak 52. 139. 77 Jurač-Lučić 75 Juraj iz Makarske 216 Juranić'92 Juras 75. mistro 86 Jerković sive Salamunić 139 Jerković sive Salamunić. 80. 220 Jugović Jakov 205 Jukić 84. nadimak 202 Juanipenić 99 Juanitij 143 Jubetić 86. 88. 139. 212. nadimak 167 Juča 26 . nadimak 202 Jogo. 214 Jerčić. 60. magistri 226 Joanitms 143 . 152 Juranović Matej. 99 Jubetić alias Škabić 86 Jubo. nadimak 167 ' Joana vulgo^Zuva 220 Joanicius Mateus. 183 Jeričević. 28. 149 Jelineo 143 Jelinić 133. 39.147. 47. 148 Janković. 217. 146. 47. 176. 158. 130. 55. 213 Jukić. 72. 54. nadimak 89 Jerko 86 Jerković 28. nadimak 85 Jesenke-63. 198 Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić 192 Jurela. 28 Janković alias Lepurin 60 Janković Ivan 27 Janković Nikola 26 Janković-Lepurin 60 Janović 205. 176. nadimak 202 Jozin. nadimak 220 Jašić 33. 157. 76. 77. 177 Jerčić alias Verbora 176 Jerčić-Centa 39 Jerčić detto Verborić 39 Jerega. 152 Jelić Petar 46 Jeličić Čia 159 Jelinčić 136 Jelinei (Geiinei) 133. Jučović 158 Judić 179 Jugoslavija 53 Jugović 100. 67. illeg. nadimak 75 Jureša. 78. 94. 202 Jurać 75. nadimak 119 Jeričević 108. 140. 134. nadimak 219 Jerčić 25. nadimak 109 Josipović 220 Jovanelli. 98.

Juretić 110. 77 Jurinčević 179 Jurinković 158. 164 Kadeto. 84. 212 Juričević-Jerolim 174 Jurišević Radotin 134 Jurišić 33. 39. 187. 207. nadpop Jurin 75. 203. 221. 143. 164. 134. 188. 173. 39. nante 89 Kacatov. 65. 102 Jutrinić alias Cicalović 85 Jutrinić alias Cicalo 85 Jutrinić detto Cicalo 85 Jutrinić seu Cicalo 85 Jutrinjić alias Jerčić 28. 84. nadimak 89 Kacalović. mistro 105 Kalafat. 188. 120 Jutronić alias Dorin 85 Jutronić alias Zuvinić 85 Jutronić Andrija 98. 164 Kadčić-Franičić detto Karlin 161. 115. Kačić. nadimak 86 Kaizer. 212 Juretić sive Franjina 143 Juricouvich Stephanus 48 Juricouvich Thomasina 48 Jurić 27. 212 Juričević 39. nadimak 198 Justiniani 217. nadimak 74 Jurković 28 Jurlina.. nadimak 85 Kalafa Petar. 133 Jurjević Grgur 26 . 85. 123. 212. nadimak 176 Justinijanović-Negodić seu vulgo Spaleta 87 Justinijanović vulgo Spaleta 87 Jutarnić 82. 143. 227. 90 Jurišić Pavao 46 Jurjević 27. 136. 102 Jutronić Bartul 120 Jutronić Ivan 82 Jutronić Juraj 82 Jutronić Lorenzo Onoradno prokurator 85 Jutronić seu OsejŠ|? 85 Jutronić seu Ossegia 85 Jutronić vulgo Kristijanović 85 Jutronjić 85 Jutrunić 85 Juvilleo 107 K Kablarović 82. 193 Justianović 227 Justić 82 Justić. Jurjević Ivan 46 Jurjević Juraj sin Ivana 218 Jurjević Luka 68 Jurko. 217 Jurišić-Oblačinović 79. 220 Jurić. 141. 179 Juriša Dinko 69 Jurišević 133. 107. 102. 99. 99. 82. pop 44 Kadjić 143 Kafetijer. 193 Jurunović 188.. biskup 44 Kačilo. 92. 212. 179 Jurinković Stjepan 48 Jurinović 41. prior . 85 Jutroljić 85 Jutronić 83. 132. magistri 39 Juričević alias Pulišelić 125 Juričević sive Pulišelić 123 Juričević Ivan 184 Juričević vel. 189. nadimak 202 Jurić-Kačić 204. nadimak 193 Kalabrež. nadimak 75 Kacatovi.227 Kačić alias Franičić 164 Kačić Ivan 44 Kačić Juraj 44 Kačić-Juričević 39 Kačić Mate 188 Kačić Mihović 44 Kačić Petri. 132 Juričević. 227 Justinica iz Venecije 27 Justinić 176 Justinić. nadimak 195 Jurović 92 Jurović alias Pavelić 92 Jurović Ivan 92 Jurun 33. 189. 85 Jutranjić 85 Jutaronić 85 Jutornić 85 Jutrinić 85. nadimak 76 Kačić49. 227 Jurišić-Akčić 212 Jurišić dictus Marica 65 Jurišić-Galešić 227 Jurišić Nikola 184. nadimak 56 Kadić Marko. 47. nadimak 221 262 . 92. nadimak 150 Kadčić 212 Kadčić-Franičić 161 Kadčić-Franičić detto Ale 161 Kadčić-Franičić detti Bumbina Antica 161 Kadčić-Franičić detto Bumba 161. 84 Kablarovi Toma 82 Kacalović. Cesarović 123 Jurilleo. 234. 190.

Ivana 218 Karmeljić 65. 220. 166 Kapotar. nadimak 64 Kanje.dicti Jagodić 220 Karmeljić dicto Jagodić 220 Karmeljić Marko p. nadimak 194 Kalilić 144. nadimak 163 Karavana. nadimak 86 Kalebota (Calebotta) 144 Kalegarić. 65 Karmelić-Cezar 65 Karmelić Nikola 218 Karmelić Vinko. nadimak 165 Kapularić-Piše. 142. 227 Kandić Jakov 218 & Kandija 44. 215. nadimak 164. 164. 169 Kalilić detto Kozulović Sose 161 Kalilić detto Trifunović 164. 164 Kalašić 136 Kalebić. nadimak 73 Kanaleto. nadimak 85 Kapularić 154. 161. 164. p. 49 Kardišić 32 Karelović 220 Kargoivić 27 Kargotić 120 Kargotić. 231 Kapitaneo 231 Kapologo. 173 Kardičić 32 Kardičić Juraj 44 Kardijčić 32 Kardilčić 28. nadimak 122 Kala jure-Skembe. 179 Kapularić alias Martinić 154 Kapularić-Deve. grad 110 Karlovac. 120 Karifaić 25 Karinčic 215. 188.Kalafatić 144 "Kalafatić Eustahij. 19. 169 Kalilić Juraj 159 Kalilić Matej 159 Kalinić 164 Kaljević 105 Kalkanec (Calcaneo) Nikola 121 Kaluerović 220 Kaman Petar 105 Kamijić 140 Kampuf. 216. 85. 221 Karkanjeno Brdo 15 Karlibunjamin 99 Karlin. Nikole 218 Karmeliić Nikola 218 Karmeljić or Pirka 220 Karmeljić Toma 218 Karmeljić-Žuvanović 220 Karmić Stefan 26 Karmiljić Marko 217 Karničić alias Bile 221 Karničić-Bile 221 Karničić detto Kalafat 221 Karničić ora Ursulić 221 Karninčić 221 Karninčić Jerolim 217 Karstul 144 Karstulović 144 Kartolović 121 Karželj 179 * 263 . 32. nadimak 163 Kanki 92 Kanun. neophiti 56. nadimak 176 Kanaja. 169 "Kalilić detto Kozulović Kekovi 161 Kalilić detto Kozulović Kotarac 16. Arnerić 26 Karašić Nikola 26 Karašić Stjepan 26 Karazić 99 Karavana. nadimak 35 Karašić 33 Karašić. 220 Karmeliić alias Jagodić 220 Karmeljić alias 2uvić 64 Karmeljić detto Barbošić 220 Karmeljić detto Zuvić' 220 Karmeljić. 195 Karlobag 107. 169 Kalilić detto Kozulović 160. nadimak 83 Kanarija 55 Kancilir 81 Kančerić 216 Kančević 22 Kandača. nadimak 165 Karaić 191 Karamanović 158 Karamuzić 28 ' Karan jac 115 Karantanac. nadimak 150 Kanana. 235 Karmelić. nadimak 202 Kaparović 28 Kapera 25 Kapetanić 168 Kapitanei (Capitanei) 48. stani 7. 169 Karlovac 110 Karlovac. nadimak 77. nadimak 165 Kapularić-Visilo. 183 Kanetovi. cipelar 144 Kalafatovi Dvori 215 Kalajure. nadimak 163 Kalaizić 136. 114. mistro sartor 162 Kalerović 220 Kaličević 56 Kaličević Toma 56 Kalifornez. naute 110 Karmelić 65. pop 118. nadimak 61 Kandić 164. 110.

119 Kirigin-Ivanović 85. nadimak 166. 174. 202 Knezić alias Ostojić 202 Knezović 159. magistri 144 Kavešić. 81 Katić 45. nadimak 163 Kazmanić 25 Kažulin 207 Kegević 85 Kegević Mate 98 Kegević Vid 97 Kegević. 160 Kaštelan 164. 174. 131 Kaštel Stari 164 Kaštel Sućurac 87 Kaštil 97 Katanić 77 Katarinić 13. nadimak 200 Kljenak 110 Kljenak Martin 110 Klopanović 92 Klunčević. 163. pop Kiselica. nadimak 74 Klapančić 92 Klarić '54. nadimak 185 Kmetović 216. 79 Kavešić 27. 46. 164 Kekez Ante 164 Keke. nadimak 219 Kokotić. pop 123 Kavešić alias Bosnačić 28. 123. nadimak 53 Kislev 65 Kislev Elizabet 65 Kislev Felix 65 Kitonja. 153 Kastelanić 144 Kastav 164 Kastonović 216 Kastrupilović 107 Kaštela 27. 104. 144. 118 Kirigin-Ivanović. nadimak 152 Kočini. 87. 39 Kavešić Vinko 184. nadimak 152 Kele. 202 Kaštel Lukšić 43. 174. nadimak 84 Kenjac 28. seu vulgo Vidov 95 Kekez 147. 38. 145. 81 Kavašić Ivan (Karašić?) 26 Kavo. 176 Klinčić-Justinić 184 Klinčić vulgo Justinić 176 Klinsić 45. . nadimak 195 264 . 176 Klirninović 158 Klis 14. 133. nadimak 76 Katušić 49. nadimak 32 Kieljić 215 Kikić 227 Kiko. Kič. 228 Knez.Kaštelan 144. 158' Klimsić 133. nadimak 198. 195 Kcko. 144 Kavešić. 89. 91. 33 Kavešić Jerolim 68 Kavešić-Lalinović 33. 98. nadimak 165 Kliminović 158. 145. 93. nadimak 29 Knezić 17 Knezić (Ostojić) 17. 148. 169 Katunsko Kreševo 52 Katuše. 71. nadimak 124 Kod Bakraninovih 215 Kod Sarturovih 215 Kojne 165 K< ne Ante 165 Kokić. nadimak 75 Kelić 235 Keljević 85 Kendikac. 144. pjesnik 31. 87 Koceić 92 Kočica. 216. nadimak 200 Kekić. 141. 180 Kliminović Marko 174 Klimpisć 149. 64. 173 Kaštelinac. magister Kirigin. 214 Knezović Simun 172 Knežević 207 Knin 35. nadimak 197 Kjakini. nadimak 29 Kaštel Kambelovac 75. 164. 134. ' 166 Kaštel Novi 124. 174 Klinčić 144. nadimak 219 Kokotić sive Stazić 86 Kokrić 134 Kole. 136 Klement. 33. 33. 172. nadimak 163 Katunarić 136 • Katunarić dicti Cinčević 136 Katunarić sive Cinčević 136 Katuni-138. 221 Katičić 144 Katković 13 Katrida. 179 Kavančević 28 Kavanjin Jerolim. 85. 180 Knezović detto Vangelić 212 Knezović Ivan 212. 177. nadimak 123 Kirikini. nadimak 202 Kirčovi. papa 173 KHčinović 137 KHmentovi. 133 Klisura 207 KHšani 134 Kliščar. 200 Kokošica.

206 Konjić nadimak 206 Konjsko 108 Konopljikova. 108. 45. 94. nadimak 86 Korkutović. 171. pop 122 Koviljanić Nikola. 55. nadimak 123 Košta. mistro 115 Konšul. 90. 44. 66. 221. nadimak 63 Kosir ina. 174. nadimak 73 Korić 86 Korić. nadimak 75 Koškini. pop 68 Koviljanić Nikola.c 144 Kosirić. 223 Komgričić 217. 160. nadimak 83 Kostanec (Costanzo) 137 Koštan jevica 167 Kostbevic 201 Kostoević alias Pavišić 201 Kosti lučić 60 Košće. nadimak 63. 113. 212 Komar Ante 2T4 Komeli. 79. 114. 95. nadimak 202 Koro vic-Sorić 159 Korti (Corti) 144 Korti (Corti) Zakarija 144 Korunca 138 Kosalić detto Banjol 228 Košić Mihovil 236 Kosičev. 152. 65. 115 Komar 205 r 207. 159. nadimak 163 v Koštilo 20 ' Koteć.. 58. nadimak 166 Konavić 215 Konavlje 156. pop Koviljaneo Oktavijan. nadimak 31 Kordić 68 Kordić-Tramontana 60 Kordić-Tramontana Ante 60 Koidičić Juraj 32 Kore. 85. 114. nadimak 150 Ko?ta. 183 Končani 164 . 109. 147. 91. 228 • Komoričić Nikola 218 Komovčić (?) 228 Komovičić 228 Konana. 190. 92. Mihovilović 124 Kovašić 25 Kove. 158. 205. kapetan 122. nadimak 32 Kopa čina 103 Kopita 204 KOJ ito. 207. 28. 205. 176 Koljatić-Tonšić 176 Kolomba (Colomba) 137 Kolumbis (Columbis) 115 Kolumbis Ante dr. pop 127 Kovljaneo (Covgh'aneo) 265 . 103. pop 160 Kovačić alias Česarović 123 Kovačić dicti Česarović 123 Kovačić Nikola 159 Kovačić vel. uvala 137 Konstantin 115 Konstantin. nadimak 109 Komoričić 217. 180. 211 " Korder. 84. nadimak 75 Konte. 195. 207 Kovačić. nadimak 113 Kontus. 107. 47. 87. 92. pop 69 Koviljaneo Ivan. 165 Kosović 83f 228 Kosović. nadimak 29 Kotišina 44 Kotar 139. 174. nadimak 32 Konteta Riva 55 Konturo. mistro 116 Košćina-Tigliadi 116 Košić. 107. 127 Koviljanić. 228 Kovačević alias Andrijašević detto Plame 160 Kovačević alias Lolotović 228 Kovačević dicti Lolotović 229 Kovačević Pavao' 44 Kovačić 45. 83. 66. nadimak 123 Komi (Comi) 144 Komiža 60. nadimak 60 Korlaet 110 Kormonić 121 Kornelić 189 Korneiić. 41. nadimak 100 Kciculan 159 K'rtulen Frane 159 » Korčula 7. 228 Komižanin. 137. nadimak 150 Kopač. 89.Kolimbatović 110 Koljatić 28. nadimak 192 Koš čić 34 Koščina 116 Koščina. nadimak 176. Kourinčić 215 Kovač. 211 Kovačev '27 Kovačević 27. nadimak 100 Kotlenica 52 Kotlenčić. 68. nadimak 119 Koviljaneo. 171. 127 Koviljanić. pop 127 Koviljanić 93. ' Končica 44 Konjić 190. 67.

nadimak 219 Kroljanović 191 Krolok. 144 Kristulović 133. nadimak 62 Kraj sv. 144 . nadimak 84 Krasi 38 Kravica. 212 Kravanista. 106. 39 Kraljić. nadimak 77 Krivić 75 Krivić Ante 75 Krivonja. prokurator 39 Kraljić Nikola 26 Kraljić Stefanin 26 Kranjac. mistro 105 Kralji Jerolim. nadimak 167 Krmolj 165 Krmolj Vicko 165 Krnjaca. 110. 191. 110 Krstulović alias Antičević 162 Krstulović alias Bapinjak 110 Krstulović alias Bepinjak 108 Krstulović alias Biskupović 74 Krstulović alias hSonačić 57 / Krstulović alias Bradašić 74 Krstulović alias Bučić 37. 115. Krstulović alias Domic 75 Krstulović alias Dundo 78 * Krstulović alias Franjola 75 Krstulović alias Ivko 75 Krstulović alias Jerčić -39 Krstulović alias Jurać 75 Krstulović alias Jurin 75 Krstulović alias Jurini 75 266 . 217. 126. 92. 33. nadimak 85. 104. 115 Kralji Frano. 235 Kraljević. nadimak 150. 152 Krepić Matej. mj. kapetan 105. 98. 111. 228 Kranotić 227 Krapanj 52. 131 Kralj. Mare 25 Kralj 25. 99. 33 Krstulović 15.Kovljanić 121. 69. 221. 107. 108. 144 Kovljanić. nadimak 192 Krove. 115 Kralji Frano. nadimak 85 Krstulov 27. 212. 106. 154. 127. 100 Krpica. 33. 57 Krstulović alias Čepkalović 74 . 61. 180. nadimak 207 Krmejan. 55. mistro (magistri) 78. 172. nadimak 87. 124. 52. 124 Krstoević 144 Krstul. Krišćan Ivan 26 Krišković-Beović 46 Krive. prokurator 56 Kraljić 25. 60. 140. 188 Krstulovi. nanta 116 Krilović 134 Krinfokai (Crinfocai) 85. 164. nadimak 152 Kroj. 76. 83. 46. 77. 153 Krstić. 28. 228 Krajnić Petar 216. pop 127 Kovljanić Gregorij. Jakov 102 Krinfokaić 102 Krinfokaj 116 Kristian 85 Kristilović 144 Kristinić 123. 101. 102 Krinfokai Andrija 85 Krinfokai. nadimak 88 Kroculinac. nadimak 89 Krčić 165 Krčić Ante 165 Kreljić Nikola 26 Krepić 45. nadimak 89. 44 Krilo 116 Krilo. 32. nadimak 84. 124 Kristinić alias Miholović 123 Kristinić sive Mihajlović 123 Kristolović 133. 44. sudac 152 Kreševo (Katunsko) 52 Kreta 28.121. 173 Kraljević-Lukinović 17 Kraljević Nikola 49 Kralji 105. 153. 201 Kraljević 137. 228 Krajnji. 141. 158. 127 Kozica 207 e Kozim 55 Kozmačić 216 Kozulić 60 Kozulović 60 Kozumel 28 Kragačić 217. 197 Kranković 45. nadimak 119 Krokala. 78 Krstinić 28 122 Krstinić Nikola 121. 25. 178 Krilo alias Sabaron. 124 Krstinić Matij 120.. 205. nadimak 111 Kriznić 66 Križ 25 Križanović. nadimak 76 Krpeša. nadimak 32 Kraljević alias Cvit 219 Kraljević detto Tomin 160 Kraljević Dušan 172. 216. 34. rod 15". 228 Kragaj 92 Kragujac 92 Krajina 28. nadimak 61 Krstić. 232 Krajinić 216.

Frane 69. Marka 69 Krstulov: ć Juraj pok. Frane 69 Krstulov ć Juraj pok. 69. 76 Krstulov alias Pitalo 72 " Krstulov: alias Rakela 76 Krstulov alias Sapunar 36 Krstulovi alias Sapunari 76 Krstulov alias Sekul 71 Krstulov alias Stipčević 78 Krstulov alias Valerin 77 Krstulov alias Valerijev 77 Krstulov: alias Valerijevi 77 Krstulov alias Zaro 71 ' Krstulov Ante 69. 76 ' Krstulov Krstulovi •Čepkalović 74 Krstulov: •Čepkalović-Hire 78 Krstulov detti Zaro 73 Krstulov detto Bučić 78 Krstulov detto Cepkalo 74 Krstulov detto Sapunar 76 Krstulov dicti Sapunar 76 Krstulov dictus Juračevič 75 Krstulov: dictus Domić 75 Krstulov dictus Juras 75 Krstulov dictus Mićul 76 Krstulov dictus Olimpijin 78 dictus Pavlov 70 Krstulov Krstulov dictus Pavlović 76 Krstulov •Domić 75 Krstulov •Dragičević 77.Ksrtulov ć Juraj 26 Krstulovi ć Juraj Ivanov 69 Krstulov ć Juraj Lukin 69 Krstulov ć Juraj Nikolin 70 Krstulov ć Juraj Petrov 70 Krstulovi ć Juraj pok. Petra 70 Krstulov Anton pok. Nikole 69. 78 Krstulov Frane pok. Jurja 69 Krstulov Matij Ivanov 70 Krstulov ć Matij Stjepanov 70 ć Krstulov ć-Mićul 76 Krstulov Nikola Antin Krstulov: ć Nikola Ivanov 69 70 Krstulov ć Nikola Jurjev 69. 229 Krstulov alias Marinov 75 " Krstulov alias Marinović 61. 33 Krstulov ć Leopold pok. Nikole 69 Krstulovi ć Lovre Ivanov 70 Krstulov ć Lovre Jurjev 69 Krstulov ć Lovre pok. Nikole 69 Krstulov Anton pok. Krstulov ć Marko pok. Jurja 69. 72 Krstulov alias Olimpić 78 Krstulov alias Pavlov 76 * Krstulovi alias Perić 35. 73 Krstulov ć Luka pok. Jurja 70 Krstulovi ć Luka pok. 105. Stjepana 69. Ivana 70 Krstulov ć-Perić 35. alias Lukrejurjeva-Vicin 77 Krstulovi alias Loše 110 Krstulov! alias Lovretov 69 Krstulov alias Loze 78 Krstulov^ alias Lozić 78 Krstulov alias Mandić 69. 70 Krstulov ć Ivan pok.Krstulov: alias Jurko 78 Krstulovi alias Lebedina 71 Krstulov alias Likotovi 78 Krstulov alias Lukrejurjeva 77 Krstulov. Ivana 69 Marko Krstulov ć Marko pok. Valerija Krstulov -Ivan 26. Ivana 70 Krstulov ć Juraj pok. Frane 69 Krstulov: ć Nikola pok Ivana 70 Kustulov ć Nikola pok. 70 Krstulovi ć Ivan pok.. Dragičević 77 Krstulovič cognomirie Simuriovlć 52. ć Jurin 75 Krstulovi ć-Jurjević 78 Krstulov ć lieti Bradašić 28. 70 Krstulov Anton Stjepanov 69 Krstulovi -Buzolić 60 Krstulov Ceres hered. 69 Krstulov ć Ivan Lovrin 69 Krstulovi ć Ivan pok. Nikole 69 Krstulov ć Juraj Stjepanov 70 Krstulov. Jurja 70 Krstulov . ć Ivan pok. 70 Krstulov. Frane 70 Krstulov ć Petar pok. 78. 124 Krstulov Anton Jurjev 70 Krstulov: Anton pok Ivana 70 Krstulov Anton pok. Petra 69 Krstulov ć Ivan Stjepanov 69 f . 70 ć Krstulov ć Nikola pok. 75 Krstinovi alias Mićul 76 Krstulovi alias Mihojev 66. 218 Ivan Jurjev 26. Lovre 69 Krstulovi ć Ivan pok. Jurja 69 Krstulovi Frane pok. Lovre 69 Krstulov ć Juraj pok.Krstulov ć-Jerčić 78 Krstulovi ć Jerolim Ivanov 70 Krstulovi ć-Jirčić 78 Krstulov ć Josip Antin 69 Krstulov ć-Jura 78 Krstulovi ć-Juras heres Juraj 75 . 76 Krstulov ć Petar Ivanov 69 Krstulov ć Petar Jurjev 69 Krstulov ć Petar pok. Matjje 70 Krstulovi ć Juraj pok. Marina 69 Krstulov ć Luka pok. Jurja 70 Krstulov. Jurja 70 Krstulov ć Nikola Stjepana 82 Krstulov ć Nikola Tomin 26 Krstulov ć olim Stipičević 78 Krstulov ć Pavao pok. ć-Lozić 15. Stjepana 70 Krstulov ć-Marinov 75 133 .

nadimak 175 Kučić 27. 202 Kufić 25. 186 Kukretić-Čikarelović 12 Kula 204 Kulimbat 110 Kulimbat. nadimak 84 Kršćan-Fabro. 221. 74 Krstulović sive Bučić 78 Krstulović sive Bučić vulgo Loze 78 Krstulović sive Cepkalović 74 Krstulović sive Cepkalović vulgo Lazanjiv 74 Krstulović sive Domić 75 Krstulović sive Dragun 78 Krstulović sive Jurać 75 Krstulović sive Lovretov 78 Krstulović sive Pitalo 72 Krstulović sive Sekul 69. 169 Kupičić. nadimak 195 Kumica. Kućada. Marina 70 Krstulovi Sime pok. 173 Krzulović 110 Krželj 144 Krželj Stjepan (Stipe) 144 Kubrijanović-Bujenovi 45. nadimak 221 Kuljiš 60. nadimak 85 Kršćan-Kutlica. nadimak 85 Kršćanin 82. Nikole 69 Krstulović Šime pok. Stjepana 69 Krstulović seu Biskupović 83. 158 Kuhačić 49 Kuiš 221 Kuje. 85 Kuljiš VI. nadimak 34 Kunac. 204. nadimak 34 Kumejure.Krstulović Petar pok. 76 Krstulović vulgo Antičević 73 Krstulović vulgo Bradašić 74 Krstulović vulgo Cepkalović 74 Krstulović vulgo dictus' Pavlov Krstulović vulgo dictus Perin 76 Krstulović vulgo Domić 75 Krstulović vulgo Franjola 75 Krstulović vulgo Galijot 78 Krstulović vulgo Jerčić 78 Krstulović vulgo Jura 78 Krstulović vulgo Jurać 75 Krstulović vulgo Juras 75 Krstulović vulgo Jurko 78 Krstulović vulgo Lebedina 71 Krstulović vulgo Lebedinov 71 Krstulović vulgo Lozić 37. 74 Krstulović sive Antičević 73 Krstulović sive Barišić 69. nadimak 194 Kumpar. 78 Krstulović vulgo Žaro 73 Kršćan-Crikvica. 34 Kučine 94. Antona 69 Krstulović Stjepan pok. nadimak 34 Krtolčovi. 85 Kršnjak. nadimak Kuna. nadimak 123 Krug 81 Krunin. 190 Kulišić. 76. 74 Krstulović sive Bradašić 69. 92 Krstulović seu Cepkalović 69. 209 Kunić 121. nadimak 75 Kruševo 220 Kruška Stupa. Kukoč Duje 85 Kukočin. 78 Krstulović Stjepan Antin 69 Krstulović Stjepan Ivanov 70 Krstulović Stjepan pok. conc. nadimak 31 Kukovac. 97 Kumačac (Pod Mehumace) 8 Kumbat Petar fra 17. 72 Krstulović sive Sekulović 72 Krstulović sive Simunović 52. nadimak 100 Kuličić 107. nadimak 199 Kukoč 85. nadimak 175. Jurja 70 Krstulović-Valerijev 77 Krstulović-Vicin 77 Krstulović vocato Bučić 78 Krstulović vocatus Sapunar 69. nadimak 110 Kulimbatovič 110 Kulinać. 159. Frane 69 Krstulović Stjepan pok. 27 Kupinovo 158 268 . 78 Krstulović vulgo Mihojević 66. 19. 72 Krstulović vulgo Pećina 78 Krstulović vulgo Pitalo 72 Krstulović vulgo Pitalović 72 Krstulović vulgo Rakela 76 Krstulović vulgo Rakelić 76 Krstulović vulgo Sapunar 76 Krstulović vulgo Sapunarov 76 Krstulović vulgo Sekul 72 Krstulović vulgo Stipičin 78 Krstulović vulgo Svočera 78 Krstulović vulgo Vranjčić 36. 165. 205 Kunić Bernard fra 205 Kuparić 107 Kupičić 158. 214 Kumbatović 17 Kumejoža. Matije 70 Krstulović Simun 26 Krstulović Toma 26 Krstulović Toma Jurjev 69 Krstulović Toma pok. stan 7. nadimak 177 Kukretić J63. nadimak 166 Kulive. nadimak 85 Kršćan-Kovač.

50. 124 Kusović 215 Kuščević 28. 195 Lalić 216. nanta 137 Lasaneo Alvize 137 Lasaneo Jerolim. 174. 76 Leksić 50 Lemo. nadimak 176 Lago V. nadimak 207 Lakoš. 28. nadimak 52 Kurcolan Petar Kurcolan Frane 159 Kure. 44. 158. 144. 215. 183. nadimak 202 Kurilo. 54 Kuščević-Dijanac 49 Kuščić 10. 207. pop 39 Lampavčić 25 Landver. 190. 150 Legiša 170 Leko. 34. 220. nadimak 35 Kuzmina 27 Kvarantinović 27 Kvarantušić 121. kipar 137 Lasaneo Valerius. patrone 137 Lasaneo. 220 Lalić Vinko 217 Lalić vulgo Jelinić 220 Lalinović 25. nadimak 221 Kursić Ivan 196 Kurte 110 Kurtelačić alias Tomić 228 Kurtić 110 Kusanić 215 Kusanović 176 Kusanović. 137. nadimak 199 Ladro. nadimak 193 Languer. 60. 191. nadimak 202 Laptić 51 Lasanei 137 Lasanei alias Lazanić 45. 137 Lazaneo 133. pop 199 Laurić alias Dragičević 28 Laurić dictus Delija 100 Lazacanj 44 Lazaneo 122. nadimak 201 Lakšić 120 Lala. 49. 220 Lalić Ivan 218 Lalić sive Jelinić. 169. nadimak 29 Lander. 148. 47 Laibanović 99 •-• Laik. 216. 100. nadimak 167 L Labaš 193 Labaš Franjo 193 Labetić 60 Labetić-Kazabjanka 60 Lalin 82 Labjanac. "99. 50. nadimak 83 Labjanin 83 v Lace. nadimak 194 Kurčev 27 Kuri (Curri) 165 Kuriri. 77 Lece vica 148.'nadimak 84 Kuzmić Ivan 218 Kuzmić Jakov 217 Kuzmić Nikola 26. pop 34 Kuzmanin Marko 26 Kuzmić 28.Kuratov. 180 Kuščić alias Bailo 137 Kuščić alias Mihačić 166. pop. 119 Laurić. 217 Kuzmić Marko 218 Kuzmić Toma 206 Kuzmin. 128 Kviščević 158 Kvinto. 228 Lalinović. abbas 137 Lasaneus 137 Lasić 60 Lasić Ivan 60 Laurić 85. 137. nadimak 177 Kusanović dicti Kovačić 123. 170 Kuščić detto Paulin 159 Kuščić detto Saulin 170 Kuščić o (aliter) Mihačić 34. difensor 137 Lasaneo Nikola. 221 Lalić alias Jelinić 220 Lalić detto Jelinić 220 Lalić detto Piero 216. nadimak 167 Lanterništin. 98. 180 Kutal. nadimak 74. nadimak 89. pop 137 Lasaneo. 158. 205. 110. 221 Kuzmanić Juraj 19 Kuzmanić Luka 110 Kuzmanić-Cusmaneo. ekonom crkve 154 Lazanić 137 Lazanić-Lasaneo 14 Lazanja Ivan 68 Lazar in 133 Lebedina 71. nauta 137 Lasaneo alias Fiorić 137 Lasaneo alias Makarunić. nadimak 118 Kutleša. 149 Lazaneo. 176. 176 Lazaneo. 34. nadimak 76 Lenardović 40 269 . nadimak 201 Kuvačić 49 Kuzmanić 34. 154. 39. 228 Kuzmić.

nadimak 202 Livijin 82 Livno 89 Livoguz. 229 Lovrin. subdiakon 107 Litković Juraj 184 "Litković 17. 60. 40. nadimak 76 Losić ovvero Bonačić 58 Lošin. 40. magistri 60 Lentić 60 Lepurin 60 Lepurin alias Janković 60 Lesandrinčić. 105 Lika '83 Lima. 229 Lode Ivan. 158. nadimak 76 Lolo. 229 Litković (pop) 180. pop 14. nadimak 111 Liščević 158. magistri 39 Linardović dicti Čubretović 40 Linardović Nikola 26 Linčanić 82 Linčanić. nadimak 199 Longo 165 Longo. 172 Lola. 180 Liščević alias Barbirot 163 Lišćević alias Capković 163. 140 Lovreč 221 Lovrečina (Lovrešćina) 22 Lovretov 28 Lovretović 58. 170 Lišćević de Dojmo 174. 170. 163. pop 129 Linčirinić 129 Linčirević 130 Linčirević • Mihovil 129 Linčirnić 130 Linkanić 91 Lipanović alias Mirić 124 Litrica 7. 228. 47 Lisaneus 137 Lisičić 92 Lisičić. nadimak 84 Lombardi 75 Lombardić 75 Lomono. 61. 68. nadimak 76 Lomozina 120 Lončić. 180. 229 Lode dr. nadimak 163 Lovinčić 229 Lovrana 107. 180 Litković 160. 147 Ličini 154. nadimak 85 Leventi Frančeskina 106 Levirić 25 Libičić 57 Liburnija (Liburnia) 107. 186.Lenti. 159 Lovričević. magistri 125Lovričić 216. 46. 200 Lokvićić 86 Lokvičić alias Vojić 86 Lokvičić seu Urskić 86 Lokvičić vulgo Lovrić 86 Lokvičići 86. nadimak 119. 167 Lolić 137 Lolin. 56. 130 Linčir. 68 ' Lešina 22. 201. 200. 229 Linardović. nadimak 119 Linčir 129. 133 270 . pop 170 Lodetović 217. nadimak 202 Lovrinčević 180 Lovrinčić 229 Lovrinčić Nikola 217 Lovrinčić Vinko 217 Lovrinković 174 Lozić 45. nadimak 74 . conte 35. nadimak 129 Linčir. 229 Litković. 229 Lode. 100. nadimak 163. nadimak 112 Lesić 60. 229 Lodotović 229 Loje. 167. nadimak 167 Lokanjac 191 Lokva 16. 1( Ligutić V. nadimak 75 Lonđin. 187. 228 Lešandrov. 78 Lovričević 125. pop 159. nadimak 76 Letnić 25 Letun. nadimak 185 Lode 170. 170. nadimak 150 Livačić 25. 170. magistri 228. Lovac. 174 Livačić Ivan 26 Livačić Juraj 26 Livačić-Kostrinčić 60 Livačić-Marko 26 Livačić-Markusović 60 Livačić-Martinović 60 Livaj. 19. 201 Litović alias (vulgo) Pavelić 201 Liunardović 25. 180. 229 Ličini. 78. nadimak 167 Linardović 27. 125 Lose. 193 Loredan. fabri 92 Lisko. 121 Liumardović Dominik 133 Livača. faber 229 '• Ličini. nadimak 76 Lošinka. artifex 229 Ličini. 229 Ličini 228 Ligaević sive Lukšić 86 Ligusić (Ligutić) Petar.

sudac 86 Lukš ć-Petrović 87 Lukš ć seu Carić 87 Lukš ć seu Korić 87 Lukš: ć Toma 137 Lukšić-Vitorin 87 Lukšić vulgo Carinić 87 Lukšić vulgo Ćarinin 87 Lulić 87 Lulić Andrija 87 Lunardović 25. 119. 183 Lukš: ć. 177 Lukr ć. nadimak 175 Lučić alias Jukić 208 Lučić alias Vidović 203 Lučić Ivan 174 Lučijani Eturević 164 Luević Jakov 217 Luger. 188. 45. 45. 77. 97 Lukš ć-Nižetić Nikola 86 Lukš ć-Nižetić Matij. 130." dominikanac 227 Lupi' sive Vuković 156 Lupiš 156 Lupiš de 156. 16. 201. 119. 174. 27. nadimak 221 Lukinović 25. 80 Ložišća 7. 137. 35. 188 Lukin. 227 Lustre. 190. nadimak 76 Luljini Obilinović 28. 164. 86. 208 Lučić. 107. 40 Lunardović Dominik 34 Lunardović Ivan 26 Lunardović Nikola. 28 Ljubitovica 64. 19. 15. 229 Mačalović 215 271 . 176 Lukinović detto Tutin 161. 28. 57. 92. 174. Matije 82 Ljubetić Mate 133 Ljubetić seu Kusajin 86 Ljubetić seu Cozić 86 Ljubetić seu Marelovretovi 86 Ljubetić seu Matko 86 Ljubetić Toma 82 Ljubić 110 Ljubić (Gliubich) 220 Ljubić. 85. 173 Luka Bobovišća 8 Lukačić 128 Lukačić da Drinoval 128 Lukaš.^59. Luoković 25 Lupi 156 Lupi. 165. 82. 86 Ljubetić alias Marinelić 86 Ljubetić Jerić 82 Ljubetić Jerolim 82 Ljubetić Marko pok. 160. 159. 68. 69. 203. 111. 34 Lukinovi.26 Lunjević 161 . nadimak 177 Lukš ć 27. 87 Lukš: ć-Kalebić 87 Lukš ć-Kitara 87 Lukš: ć-Korić 86 Lukš ć-Manduhorović 87 Lukš ć-Nižetić 86. 124. konk. 52. 101. 154. mistro 86 Lukš ć alias Čučanić 87 Lukš ć alias Jerko 86 Lukš ć alias Jerković 86 Lukš ć alias Marinković 87. 205. 221 Macarsca 44. 82. nadimak 35 Maciolli 229 Macola 56 Macolić 66. 207 Machieli 27 Machieni 27 Mačić. 85. 34. 109. 145. 33. 152 Lucari Petri 67 Lucido 145 Lučac 130. mj. 165 Lukinović-Jeneralić 165 Lukinović-Generalić 160 Lukinović Marko. nadimak 166 Luvrić 215 L i Ljanković 158 Ljigović 229 Ljiković 229 Ljiković Ivan di 184 Ljiković Marijan 218 Ljiković Stefan 184 Ljubetić 27. 36. 161 Lučica 81 Lučić 47. 207.Lozischie 23. 216. nadimak 185 Luketa 145. nadimak 109 Lukinac. 92 Lukš ć alias Puciskić 87 Lukš: ć-Hmutalo 87 Lukš ć-Imbre 87 Lukš: ć-Ivanović 86 Lukš ć-Ivanović Anton dr. 73—80. 75. nadimak 89 Macalić 45 Macanović 99. opat 165 Lukr 175. 99. nadimak 76 Lukini. 120 M Mačak. nadimak 35 Luka 48. 83.

158. 229 Manović. 212. 229 Mandalinić 122 Mandalinić Jakov 133 Mandić 69. 110. 204. 178. 231 Makarska Krajina 46 Makarsko primorje 12. 78. 65. 203. nadimak 33 Marečetić 27 Marčić 28. 107.Mačelo. nadimak 85 Marčetić 121 Marešić 191 Margarita. nadimak 192 Mali Ive. 170 Madjenović Ivan 174 Majić 129 Majko. nadimak 85 Major. 159. -Mačiće. 225. 170. 217. 174. 229 . 181 Marangunić. 110. 221 Mamaje. nadimak 220 Maine 224 Mainković 215 Majdenović 134. 170. conte colonel 96 Mariani Joanes pop 10 Marianovich 182 Marianovich Ante 96 Marianovich Francesco conte colonello 96 Marianovich Gianco 96 Marianovich Gianco. 208. 40. 128 272 . 68 Marangunić Jakov 26. nadimak 163 JVlaholić Juraj 216 Maić 131 Maić alias Mišetić 131 Maina. 64. magistri 133 Mantinčić 120 Manzoni 41. co. 61. 208. 27. 214 Makarska 22. 55. 213. 153. 221 Mala Banda 73.ušić 47. Gore 27 Marangunić Stefan 26 Maraschini 107 Marasović 137. 200. 44. 45. nadimak 35 Manduhorovića Dvori 81 Mand. 44. 39. 80 Maranigunić 25. 212. mistro 87 Manzoni Bernardi Kuzma. 211 Margarita vocatur Cancera 222 Margetić 229 Marghitich 229 Marghitich Vincenzo 229 Margitić 46. nadimak 186 Mali Pavini. nadimak 74 Maderni 27 Madkovac 230 Madković 87 Magdalena. mistro 87 Mapelović 191 Marangunich Joanne. 27 Marangunić Jakov Petrov 26 Marangunić Nikola 26 Marangunić reč. 214. 228. 122. conte 96 Marianovich Gianco. nadimak 163 Manchieli 27 Mandaković. 165 Maratinčić Juraj 121 Marcello 152 Marcello-Ostoja 152 Marconi 116 Marčelović 82 Marčelović. pop 23. 66. 162. 204 Mala Bunta 81 Mala Slatina 164. 87. 170 Mariani Francesco. 174. 226. 97 Marianovich Jo. famula 158 Magie 122 Maggis de 65 Magrešić 28 Maha. nadimak 62 Mali Viško. 214.Mandić. 213. 216 Margitić sive Sare '229 Margitić Vinko 218 Mariani 96. 130. nadimak 86 Malfei 107 Mali. 40. 71 Marangunić Anton 27 Marangunić Ivan 26. 212. nadimak 29 Malovanić 25 Malvagia 92 Malvasija 92. 170. 185 Marelić 28 Marelovretov. nadimak 54. 180 Maneničić 49 Mangaze Radovan 149 Manjina. 41. nadimak 200 Majstorlija Ivan 214 Makar 44. 28. 215. 206. nadimak 122 Malić. nadimak 200 Manoli 217. 192. 205. gobernator 96 Marianovich Hieronimus Gianco 97 Marianovich Janco. 27. Mandinić. 71. prosjakinja 205. nadimak 122 Mandić detto Babin Petar 212 Mandić detto Krančić 229 Mandić Petar 212. 96 Marica 65 Marić 122 Maričević 36. 173 Mala Vajca 51 Malenjaza. nadimak 152 Mantielei. pop 61. 110 Manzoni.

229. 193. Ivana 70 Zbornih za narodni život 'i običaje 18 Marinčević Petar pok. 154. 46. 185. 229Marinčević vocatus Buliga 79 Marinčević vulgo Buliga 79 Marinčević vulgo Bulisić 79 Marinčević vulgo Gligo 71 Marinečević vulgo Gligo. 47. 88 Marijanović Janko 46. 137. 40. 74. nadimak 219 Marinković 52. 199 Marijanić vulgo Bačkanin 229 Marijanović 27. pop 185 Marinelić 86. 71 Maričević alias Stipinović 128 Maričević alias Zurnata 36 ' Maričević vocatus Buliga 69 Maričić 110. 224 ' Marinković •Tomić nunc Turchetto 222. pop 65 Marinčev ć-Halat 71 Marinčev ć Ivan Jerolimov 69 Marinčev ć Ivan pok. capitaneo 191 Marinčić Jerolim. 190 Maričić. 195. m istro 69 Marinčev ć Jerolim Petrov 70 Marinčev: ć Juraj Petrov 70 Marinčev ć Juraj pok. 96. 65. 170. 173 Marinar Vinko 218 Marincovich 222 • Marincovich detto Vuga o Vusio Zuane 222 Marincovich detto Vuga o Vusio Vincenzo 222 Marincovich-Vusich Nicolo. 191. 221. 224 Marinković Vinko 218 273 . pop 71 Marinčević vulgo Gradno 69. 100 Marinkov: •Spadić. 128. 190 Marijanović. 78 Marinčić alias Gligo 71 Marinčić. pop 10. 69. nauta 79 Marinčević sive Trebotić 69 Marinčević-Tusa 79. 188 " Marinkini. 65. 69. 222. 188. 224. 222 Marinkov •Spadić. 71. Ivana 69 Marinčev ć-Bulizić 79 Marinčev ć detto Halatović 69. 216. 96 Marijanović Marijan 46 Marijetić 66 Marijetić alias Spaleta 66 Marijetić dieti komižan 66 Marnijetić-Spaleta 66 Marin. nadimak 34 Marijanović alias. 87. 128 Marinčević alias Qligo 36. 220. 190. 41. 71 Marinčević sive Halat 71 Marinčević sive Popić 79 Marinčević sive Popić. nadimak 36 Maričević alias Stipanović 27. pop 222 Marinčević 36. pop 185 Maričić Ivan 68 Marija iz Pelješca 28 Marijančević 107. 61. 78. Ivana 69 Marinčev: ć Pavao 79 Marinčev ć Petar pok. 36. 93. ^avla 70 Marinčević sive Gligo 65. 185.-Maričević. 80. 100. 233 235 nadimak 86 Marinkov Marinkov nauta 92 Marinkov alias Čubričević 222 Marinkov alias Cubritović 222 Marinkov alias Fabjanović 222 Marinkov alias Tomić 222 Marinkov alias Vuga 221. 219. 79. 70. Tomasović 45. mistro 99. 188. 222 Marinkov detto Cvit 220 Marinkov detto Cvit e Kraljević 219 Marinkov detto Fabijanović 222 Marinkov detto Jurko 222 Marinkov detto Simić 222 Marinkov: detto Spada 222 Marinkov detto Tomić 222 Marinkov dictus Čubrelović 222 Marinkov dictus Spadić 222 Marinkov Donko 217 Marinkov Frane 217 Marinkov Ivan 87 Marinkov Jerolim 217 Marinkov: Juraj 217 Marinkov: •Luskar 61 Marinkov sive Tomić 216. 71. pop 188 Marinkov •Spadić alias Franić 222 Marinkov •Spadić poi Franičac 222 Marinkov •Tomić. 224 Marinkov alias Vužić 216 Marinkov -Cvit-Kraljević 222 Marinkov Cubre 217. 182. 158. 107 Marinčev ć alias Halat 71 Marinčev ć alias Kenjac 69 Marinčev ć alias Sargo 69 Marinčev ć Anton pok. nadimak 199 Marin. Frane 69 Marinčev ć Jerolim. pop 221 Marinkov •Tomić alias Čubričević 222 Marinkov: •Tomić alias Lučić 222 Marinkov Tomić detto Turchetto 222. 229. 182 Marijanović-Dražoević (conte Janko) 14. 35. 71 Marinčev ć dicto Buliga 79 Marinčev ć dictus Gligorić 71 Marinčev ć-Gligo 65 Marinčev ć-Gligo Petar 68 Morinčev ć-Gligo.

Maroi 105 Maroi 27. Martinčić 101 Martinčić Pavao 26 Martini 27. 176 Martinić alias Verbora 177 274 . 61. 229. 69. 230 Martinić alias Cezar 177 Martinić alias Grković 165 Martinić alias Jerčić 176 Martinić alias Kapularić 154 Martinić alias Kusanović 154. nadimak 208 Martinčevi Dvori 204 Martinčević 204 Martinčević Martin 217. 73 Marinović vocatus Kenjac 69 Marinović vulgo Anić 79 Marinović vulgo Buva 79 Marinović vulgo Kenjac 79 Marinoviš vulgo Pitalo 72 Marinović vulgo Rado 69. 99. 99. Marinović-Kade 68 Marinović-Kenjac 61 Marinović Petar. 185. sudac 105 Maroić 99 Maroinis 40 Marojević 40 Marović 147 Martalović 216 Martelović 230 230 Martić 27. 176 Martinić alias Parjević 138. 34. 230 Martinica 215 Martinich Catharina Hieronymi 154 Martinić 27. 230 Marinović. nadimak 202 Markusović-Livačić 60 Maroe Dominicus. 121 Martić Juraj 121 Martić Nikola 121 Martin da Solin 217 Martinac 208 Martinac. nadimak 75 Markić Perina 96 Marko »filiu Antonij« 158 Markoni (Marconi) 116 Markov 87 Marković 52. 216 Maritininović 230 Marjanović 46. 217. 73 Marinović-Trebotić 63. 180 Marković-Simunovjć (Simunić) 45 Marković vulgo Čulinović 180 Marković vulgo Skargulo 138 Markovinčić 61. 149. 79 Marinović Pietro. 229. 116. 153. 208.. 158. Ciprijana 79. 165 Maroi Juraj. 61. 76. 165 Marinović-Radić 72 Marinović sive Cupko 79 Marinović sive Radić 72 Marinović sive ^Rado 72 Marinović sive Trebotić 63. 138. 27. 71. 230 Marković. ambasciator 40. 122.. 217. 61. 115. 138. 180. 50. 77 Marinović 16. 124. 215. 40 Marinović dicto Gavletić 79 Marinović dictus Griman 40 % Marinović dictus Zurnata 40 Marinović Ivan 27. 44. 106. 165 Maroević Franjo 165 Maroević Vicko 165 . 77. 126 Martić detto Zuvić 126 Martić dicti Zuvić 126 Martić Ivan 50. 110. 72. 34. 47. indeks Almisae 79. 222 Martić alias Zuvić 124. 154. nadimak 83 Marković alias Culin 180 Marković-Budva 230 Marković-Forenze 180 Marković dicti Čulinović 138 Marković Juraj 44 Marković sive Boskić 153 Marković sive Čulinović 138. 28. 40. 79.Marinković vulgo Kraljević 222 Marinković vulgo Spadić 222 Marinolić 55 Marinov 75. 40. 40. nadimak 85 Markić. 120. 165. 176. 96 Marjanović-Dražoević 14 Marjetić 217 Markaničić. 107. 72 Marinović vulgo Trebotić 63. 214. 79 Marinović Ivan pok. 193. 234 Markuc. 72 Marinović vulgo Vulasan 79 Marinović Zurnata 40 Marišić 138. 177. 28. sudac 40 Maroević 104. 55. 68. Marinić alias Kusanović 154. 131. 165. nadimak 63 Marinović alias Cuko 79 Marinović alias Dugohavić 79 Marinović alias Radić 72 Marinović alias Runko 61 Marinović alias Trebotić 73 Marinović alias Vlasanović 79 Marinović alias Zavalo 79 Marinović alias Zuvić 79 Marinović cognomine Cuko 69 Marinović cognonime Glugho 79 Marinović detto Čuko 79 Marinović dicti Vlasan 61 Marinović dicti Zurnata 36.

230 Matijašević vulgo Trgić 87 Martinis de 25. Maruscij 230 230 Maruscio 230 Marussio 230 Matković Ivan 159. 185. 230 Matijević Dorin Martinović. 207 Martinić-Parjević detto Perme 161 Matias alias Popović 232 Martinić-Parjević-Kosirina 154 Matić 87. 165 Maslinica 64 Martinić Jakov 174 Mastorlija Ivan Martinić Juraj Franin 70 Maše. 230 Marussio. nadimak 150 Matković 61. 101. 177 Maslarda 190 Martinić Frane pok. 230 Martinić Ivan Franin 70 Maslardić Mihovil 236 Martinić-Jerčić i Verborić detto Centa Maslardić-Novaković 230 . 217.Martinić-Cezar 173 Marušić alias Nikolić 181 Martinić detto Barkulj 165 Marušić Ivan 61 Martinić detto Kosina Vuk 165 Masalić 158 Martinić detto Mestrante 162. Stevan 174 Matijašević 87 Martinić Stefan. 165 Maškarin. nadimak 202 Martinović Frano 218 Mativčević 128 Martinović Marko 218 Matko 216. nadimak 113. nadimak 186 Martinić-Parjević detto Mestrantić-Bile Matheus qu.. 101. 165 Masarić 25 Martinić detto Perme 165 Masarić Petar 26 Martinić detto Prijemić 165 Mascarelli 110 Martinić detto Sepe 165 Mascarelei San Carlus de. 45. 230 Martinović Vinko 217 Matkovac sive Matković 230 Marulina. 98. 230 Matković Marin 184 275 . 230 Matas 110 Martinić-Meštreatić 165 Mateanović Martinić-Metršantić detto Rosso 161. nadimak 208 Martinić-Gusan 176 . 165 Matisjević. 216. 217. rnagister 230 Matković Jakov 184 Marušić 61. 102.Maslardić 208. Ivana 70 Maslarda. 220 Martinić-Parjević detto Kopičin 160 Matešić 188 Martinić-Parjević detto Kosirina 160 Matešić. 207 Martinić-Parjević detto Barkuj 161 Mateša. 222. nadimak 219 Mašotić 158 221. 362. 145. 209. 145. nadimak 64 Martinić-Kapularić detto Grgurovi 160 Masko. Matijević 28. 217. 165 Mateljan Luce 205 Martinić-Parjević-Debela 161 Matešina 205. 138. pop (klerik) 28 216. 99. nadimak 119 Martinić-Martini-Martinis Valerio. 208 Martinić Mihovil 174 Mateljan de Plame 208 Martinić-Parjević 161. Martinić-Kapularić 154. 230 Martinić Ivan 174 Maslardić detto Novaković 208. 201. 158. 99. 230 Matijašić 45. 194 Martinis. opat 17 Matijć Vinko 231 Martinis Oktavijan de 230 Matijčević 128 Martinis Sivestar 68 Martinović 27. 180. 110 Martinić detto Sukelić 177 -Maskarel 1 i0 Martinić dicti Kusanović 176. 1-74. fra Maškulin. prokurator puka 177 Matijašević-Trgić 87 Martinić vulgo Kusanović 176 Matijašević Vid 87 Martinis 27. 110. Michaelis de Dubrovica 21 161 Matešić alias Gilić 205. 230 Martinić-Parjević-Kosirina detto Vuk Matić alias Baćina 108 161 Matić Nikola 218 Martinić Pavao-Franin 70 Matičević 128 Martinić. 60.162. 187. 183. 87. nadimak 199. pop'53 Matijć Vinko 230 Martinović Filip 26 Matin. Mateanović detto Plamus 208 165 Mateljan 205. 107.

nadimak 197 Meštrov. 154. 154.Perkačić 138 Matulić dicti Randić 138 Matulić dicti Pope 138 Matulić dicti Perkačić 138 Matulić dictus Alaburić (Halaburić) 138 Matulić-Sile 181 Matulić vulgo Bandić 138 Matulić vulgo Popić 138 Matulo'va Jerka 83 Matulović 190. 230 Matošić 191. nadimak 31 Mengić. . corhitis 145 Micheli-Vitturi. nadimak 64 Meštrić. 166. pop 145 Michielovich (Mičelović) 166 Micoil Simonis 149 Mića. 183. 152. 124 Meštre. 166. 167. 152. nadimak 86 Merec 14. 118 Mesnović 215 Meštar. 149. proto 99 Mazalić 27 Mazalić Mihovil 26 Mazola 56 Mazolei 56 Mazolić 217 Mazon. 124. tenente collonello comite.-pop 133 Mičilović.Anton 217 Meštrović Nikola 217 Meštrović Vinko 277 Metković 193 Metloguze. nadimak 35 Matušković 158 Macanović. 166. 198 Matulović. 230 Matulić 45. 138. pop 131 Metličić alias Čardić 131 Michaeli 145 . 181. 191. nadimak 52 Mazzola 66 Mazzoni. nadimak 202 Miečević 25 Mihačić 160.116. 116. 131 Metličić Ivan. 181. Jerka 145 "Michieli Ivan p. 106. 97. magister 87 Mečavić Ivan 26 Mede. 170 Medić Miće 87 Medin 107 Medišić 158 Medovdolac 101. 185 t Mejo. 166 Mičeli-Tomić 185 Mečeli 154 Mičelović 145. 216. nadimak 74. Jerka 145 Michieli Pavao 145 Michieli Vicko 145 Michieli-Vitturi 43. 133. 185 Michieli alias Mede 145 Michieli. nadimak 152. 166 ' Mihajević 122 276 . 236 Micheli-Vitturi Nikola 145 .• Michaelis 145. 188. 190 Matulić alias. capit. 223 Mekjavić alias Vace 222 Mekjavić Bartol 217 Mekjavić detto Kančević 222 Mekjavić dicti Vace 216. 145 Matković Petar 184 Matošević 28. 145 Micheli-Vitturi. nadimak 174 Metlica. 81.Arnerić 145 Michieli detto Barbić 166 Michieli Frane p. 67. 172. 222 Matulić. 222 Mekjavić dictus Vace 222 Mekjavić Nikola 217 Mekjavić sive Vace 222 Melo. nadimak 58 Mek jar vić 215 Mekjavić 28. Vicka 145 Michieli Jerolim 145 Michieli 'Jerolim dr. pop 107. 22. 159. 141 Mičilo.Matković Nikola 133. 176 Mićini. nadimak 76 Mičeli 105. 222.. 188. 165. nadimak 194 Mićinica. 231 Meštrović. 47. nadimak 199 Menčevi. 166. nadimak 124 Mićul. nadimak 58. 215. 201 Michaelis de 149 Michaelis dictus Bonomerić 145 Michel 145 Micheli 145 Micheli de 145 Michelovich 165 Michieli 28. nadimak 29 Matunić Danijel 217 Maturclo. 145 Michieli Nikola p. nadimak 199 Meštrović 216. 104. 165. 165. 148. 192. nadimak 36 Meštrevidin. proto 87 Mazor 59 Mazorkin. 202 Medić 87. vicarij 133 Mičetić alias Bočeoković 133. Micheli-Vitturi Simeone. 165 Mičilović. 157. nadimak 200 Mengotović detto Hranotić 227 Meninica. 145. 145. nadimak 131 Metličić 82. 180 Mihaić 138. 82.

85. prokurator puka 41 Milović 27. 188 Mirković. nadimak 35 Mijotović. nadimak 202 Mihalović 121 Mihatović 215. 177 Mihovilović Anton 174 Mihovilović dicti Kovač 177 Mihovilović Juraj. 231 Milunović. 77 Mihojić 66 Miholić 9 Miholjrat 149 Miholović 120. 101. mistri (magistri) 124 Mihovilović magistri Fabri 124 Mihovilović. 61. 166 Mihaljić detto -Sabe 160 Mihaljić detto Sabe-Biskup 160. 174 Miholović. 181 Mihoj 19 Mihoj. 158. 103. 204. 149 Milna 7. 26 Milovanić 27. 124. 12. 114. 28. 216. 107. 138. 108. 42. pop 28 Mirne. 16. 216 Mihovil iz Krajine 216 Minovilović 28. 89. 41. 101. 177 Mihojev 23. 170 Mimica Ante 166 Mimice. 41 Milovanić Ivan 26 Milovanić Juraj 26 Milovanić Luka. 177 ' Mihovilović Nikola 174 Mihovilović sive Kovačić 123 Mihovilović vulgo Haber 176 Mijačić 205 Mijajlo. 19. 188. 111. 34. 208 Mijić alias Breljak 205. 137. 123. 15. nadimak 84 Milovančić 28. 41 . nadimak 76. 32. 83. 28. 158. 86. 229 Miloš 223 Milošavka. 219 . 62. selo 170 Minetovi. 226 Mirić 61. nadimak 47. 14. 39. 152. 78. nadimak 34. 180 Mikasinić 215 Mikolić 159 Mikolić overo Nikolorić overo Gira 231 Mikolorić 231 Mikšić 45. 62 Milović dictus Manjavin 62 Milozević 215 Milozetić 158. rnistro. 120. nadimak 221 Misirić. 214. 177 Mihovilović alias Lukrić 175. 218. 177 Mihovilović. 41. 208' Mijić alias Rajo 208 Mijić Anton 214 Mijić dicti Majban 208 Mijić dicti Majbonić 208 Mijić dicti Toljaga 213 Mijić-Majbon 205 Mijić Martin 214 Mijić-Martinac 208 Mijić Mate 214 Mijić Stjepan 214 Mijo. 45. 80. nadimak 205 •-!• Mijarić. 18. 112. 185 Mirković Tade 41 Mirlović 35 Miscovich Vladigna 149 Misir. nadimak 123 Mihović 205. 82. 30. 165. nadimak 54 Mirca 7. 68. 134. 132. nadimak 224 277 . 37. nadimak 195 Mimica 166. 142. 174. 72 Mihojević 72. 47. 210. 190. naute 93 Miletić Nikola 214 Miličević 53. 119. 205. 102. nadimak 84 Milošovi. 231 Mihoević 174. nadimak 221 ' Mikačić 138. 129. 149 Mirić alias Kozica 124 Mirić Jure 110 Mirić Marin 121 Mir je na Brigu 14 Mirkov 41 Mirković 27. 173. 53 Mrličić 61 Miljanović 120 Millich Nicolao 67. 117. 122. 208 Mijić alias Majbonić 204. 102. prokurator puka 124. 108. nadimak 195 Mikulić 170 Mikulić alias Kalilić 144 Mikuli alias Tenda 231 Milačić Tade 68 Milanović 204 Milašić 110 Milat 25 Milavić 87 Mile. 124. 40. 83. 71.Milovančlć Anton. 174. 134. 90. 27. 55—67. nadimak 221 Mijić 61. 212 Miličević dr. 122. 176. 166 Mihalo. 12. 110. pop 177 Mihovilović alias Haber 177 Mihovilović alias Kovačić 124. Milesi 93 ' Milesi.Mihaljić 159. 15. 23. 118. 19. 205. 181 Mikulica. 84. 216. 18.

81 Mlinar. 194. nadimak 32 Mompiani. cancel. 112. 145. 231 Mošul ja 163 Mračić 108 Mrantinčić 120. nadimak . sudac 181 Mladi 82 Mladimir. 158. 111. nadimak 74 Mišina Banda 25 Miško 72 Miškota 62 Miškotovi. nadimak 167 Mosor. 136. 166. 93 Mohorović 87. 177 Mladinei alias Mladinić 45. 145. 62. 217 Mladinić alias Lisičini 166 Mladinić detto Jelinić 160. nadimak 89 Moro alias Pribišević 166 Moro detto Skargut 166 Moro-Litković 159. 183. 166 Mladinić detto Kraljević 162 Mladinić detto Kraljević detto Cotovi 162 Mladinić Frane 166 Mladinić ovvero Mladinović detto Kra­ ljević 162. 12. abbas 145 Mladinić 13. nadimak 84. 160. 172 Mladineo Antonio (Antun) 170 Mladineo Giorgio. školj 7 Mrkonjić 204 Mrmere. nadimak 166 Muć 84. 160.Missetich Joannes Petri. 115 Mohorović-Kranjac 87 Molfetta 117 Momčić. Insulae 107 Monče. 231 Mosnjić-Mošić Mošuje (Mošuljica) 8. soprakomit 22. 166. 190. nadimak 110 Mišković 72 Mišlović olim Sotković 72 Mizerija. 194 Mišetić Andrija 121 Mišetić-Filipović 131 Mišetić Mihovil 121 Mišetić sve Maić 131 Mišetić vulgo Matijašić 194 Mišetić vulgo Matašić 194 Mišić 122. paron 93 Modro Joseph. 170 Mladineo Sabić Sebastijan. nadimak 109 278 . 121. can. 194. 194 Mišetić. 193. 189. 185 Moro 89. 140. U. 133. 128 Mratinčić 120. nadimak 207 Mladinei 62. 177. 166 Mladinović-Mladinić detto Kraljević detti Cotovi 166 Mleci 75. nadimak 119. sudac 131. 14. 175. nadimak 75 Mizetić 62 Miždrak.163 Mravinca 87 Mrduja. 170. 174. 177 Mladineo 44. 47. nadimak 74 Montagnano 134 Montan 202 Morlakija (Zagorje) 143 Mornar. 166 Moro. 135 Mlin 55. 193 Mućanin. 121 Mravak. 184. 166 Morosini 214 Morotuf 120 Morsinović 215 Mortigić 215 Mortorijo. mistro 93 Modro. 123r 131. 121 Mratinčić Frane 159 Mratinčić Ivan 121 Mratinčić Marko 121 Mratiničić Matij 121 Mratinčić Petar 27. 189.. nadimak 192 Muco. 109. 81 Mosula (Mpsuljica) 21 Mošćenice*112 Mošić 9. 75. 170 Mladineus 145. nadimak 84 Mlinić 163 Mljet 108 Mocenigo Alvise 45 Močila 81. 190. 177 Mladineo Vicko. 183. 200 Mošljić 194 Mošujić 189. 107. nadimak 33. 14. 62. 145. 171. pisac 170 Mladineo Trifun 171. 158.avi 149 Mixich Radovano. nadimak 192 Momić. nadimak 2D2 Mostir 13. 145. 9. pop 131 Mišeti Pro 121 Mišetić -alias Matijašić 190. 186. 129 Mišić. 118 Modisić 159 Modro 93 Modro. 145. soprakomit 22. 145. opat 17. 183 Miš. 194 Missi 181. 195 Mišetić 45. 44 Mladineo Katarina 170. nadimak 224 Mixe Raso'. 170 Mladineus. 195 Mise. 171 Mladineo Juraj.

76. 224 Murvicanin. 18. nadimak 75 Nado. nadimak 30 Mujić sive Kraljić 39 Mujo. 68. 189. 93 Nadalovi. 178. nadimak 120 Muo 60. 27. 143 Murano 161. nadimak 223 Mujić. 183.. 218. nadimak 200 Munjinac. 19. magister 41 Nakić alias Boljić 41 Naklice 46 Na Ložu 215 Na Mačić 73 Na Meju 73 Nane. nadimak 199. nadimak 88 Napiuli. 45. 48. nadimak 120 Munjinja. 97 Murvaci (Murvazzi) 145 Murvica 7. 184 Munitić Juraj 187. 18. 1J1 Nazorovi Dvori 73 Neapoli Abraham 94 279 . 50. 206 Mulanović 66 JAulendo. magister 133 Mulačić 158. 166 Murano Šimun. 108. 49. 166 Muskietić 122 Mustačin 120 Mustapić 194 Mustra 93 Mustra. nadimak 195 Nanetovi. nadimak 56 Na Dolac 73 Nagorinac 7. 191 Natalis 93 Natalis Jakov 93 Natalis Jerolim 93 Natalis Marci 67 Navijanje 104 Na Vlačicu 104 Na Zastine 157 Nazor 72. 190. 30. 191. 197 Nakari (Nacari) 138 Nakić 41 Nakić. nadimak 138 Muse. 197 Naimer-Modro 93 Naimer 93 Naimer. 177. 82. pitor 94 Napula. 19. 194 Munitić Anton 184 Munitić Ivan. 189. nadimak 192 Nadal 93 Nadal.Much (Muć) 167 Mudri. 192. 200 Mutnik 81 Muto. 163. 93 Nadali Anibal 93 Nadali-Božičević Jakov 13 Nadali Jakov 81 Nadali Jerolim. nadimak 167. nadimak 32. 181 Murlačić. 9. nadimak 175. nadimak 194 Muzica. 99. 174. pop 28 Nadal sin Marka. 189. nadimak 167 Muhjić 28 Muje. nadimak 118. nadimak 32 Muruice 22. nadimak 152. nadimak 88 Mustra-Bilić 93 Mustarello 111 Mutarello Inocent 111 Mute. nadimak 108 Munitić 187. 28. 16. mistro 121 Murarij 134 Murarij. nadimak 108 Musa. nadimak 137 Mumalo. N Na Boriće 73 Nabrezina 171 Nacari 138 Naćeša. 76. 130. 83 Naranuca (?) Juraj 26 Nardelli 202 Narenta 22. 29. pop 93 Nadali Nadal 93 Nadali ValeTio. mistro 94 Napulj 65. 183. 93. nadimak 61 Mutić. nadimak. pitor mistro 94 Napoli Copas 94 Napoli Matteo. 43. 88 Nadalov Jerić 83. 32. 54. pop 181 Murlak. 226 Nadali (Božičević) 46 Nadali Alvise 93 Nadali Alviz di 81. 124 Mune. 35. Narentani (Neretljani) 196 Nasela (Na Sela) 7. 191. pop 93 Naimer-Modro Josip Najmer-Modro Enrico 93 Nakal 7. pop 118 Nadalić 93 Nadalin. mistro 99 Nadali 25. 220. 188 Munizić 120 Munjica. 34. nadimak 32 Muhando. 80.62 Na Obalu 215 Napoli 94 Napoli.

87 Nikola mistro boter 218 Nikola. detto Sahić 160 Nižetić ili Petrić 215 Nižetić Matij 20. 231 Nin 107 Ninčević 116 Ninčević Ante 106 Ninčević Nikola 44 Ninković 168 Ninković Bertuč 168 Ninković Luka 165 Nisetei 146 Nisetei ovvero Nisetich 231 Niseteo 27. 82. 110. 57. 120. 173. 86. 194 Niseteo Jerolim. 27 Nova Ceca 51 Novakovich Zorzi 230. 83. 123. 65. 231 Nisetheo 231 Nisetich 21 Nisetich Vincentius. 179. 102 Nigoević seu Mirković 34. sudac 215. 98. 231 Nižetić Matij Tomin 70 Nižetić-Petrulli Matij 196. 107. 214. 138. 99. 71. 205. 216. 77. nadimak 34 Nogalić 215 Noilić 25 Nomlić Frane 217 Nonveiller 88v Norpić 99 Nosković Grgur 26. 195. 18. 190. 100. 166. 201. 155. 172. 26. 231. 194 Niseteo Giacomo. 34. 34 Nigošić 217 Nigošić Oktavijan 218 Nigris 146 Nijemci 53. 146 Negri 59. 58. 181. 233 Neretljani 8. 116 Negri de 59 Negris de 59. pop 86 Nižetić alias Saić 194 Nižetić. 74. 106. 54. 233 Nikolić 49. 149. 200. 66. 51. 120. 189. 228 Nižetić-Stasić 86 Nižetić Toma 70 Nižetić vulgo Matašić 191 Noćina. 45. 119. 54. 181. ribar 15 Nikola iz Dubrovnika 218 Nikola iz Plame 216 Nikola di Ragusa 216. 170 Nikolić alias Petrić 223 Nikoiić-Cučić 223 Nikolić detto Petrić 223 Nikolić Ivan 45 Nikolić Jakov. 12. 25—47. 146. 146. 149. 208. pop 149 Nikolić ovvero Marušić 230 . mj. 135. 52. 108. 146 Negro 116 Nejasnić 138 Nembrini-Gonzaga 168 Nenadić 216 Nenadić dicti Jaković 225 Nenadić Ivan 44 "Neorić 167 ' Nepost. 232 Nižetić. 194. 89. index 194 Niseteo 232 Nizeteo 200. 229. 227. 183. 216. 150. 154. 137. 174. 14. 178. 79. 191. 116. 35. 70. 50. 133. 146-. defens. 188. nadimak 175 Niccolich ovvero Marussich 181 Nicolai de Sabioncello 35 Ničić 216 Nigoević 27.Neapoli Kornelija 94 Negotić 27. 60. 180. 138. Novaković 47. 166. 76. 61. 152. 8. 231 Niseteo-Gazić 194. 218 Novaković Mihovil 205 280 . 70. 213 Niseteo Gerolimo. nadimak 151 Nerežiško polje 25 Nesić 215 Nevoda. 13. defens. 59. 41. Nikolić Petar 218 Nikolić-Petrić 223 Nikolić seu Marušić 230 Nikolić sive Halaburić 138 Nikolić Vinko 217 Nikolorić 66. 223 Nikolić alias Marušić 45. 109. 64. 158. 158. 19. 232. 131. 15. 86. 217. 80. 63. 111. 209. 124. 62. nadimak 176 Nikulić 170. 11. 82. 183. 190. 170. 87 Negreti (Negretti) 23. 98. 181 • Nikulić detto Tenda nunc Gira 216 Nikulorić 216. 233 Nerežiška. 103. 99. 208. 207. 128 Nerežišća 7. 95. 101. 41 Nigojevčić 34 Nigojević 27. 55. 128 Neretva 11. 129. 62. 78. 49. 67. 86. 196. 112. 114. 20. 20. 16. 230 Novaković alias Perić 166 Novaković dicti Maslardić 208 Novaković Juraj 208. 62. nadimak 166 Neres 214 Neresi 23. 115. 231 Nikolozić alias Gira (Ghirra) 231 Nikota. 231 Nižetić 9. 107. 144. 216.

29 Omišanac. 188. nadimak. 65. 203. capitaneus 146 Nova sela 88 Noveller Aloisius 88 Novelovi Dvori 81 Novi Put 81 Novo selo 7.. nadimak 85 O Obaljević ili Franulić 32 Obelgan Heruzije 9 Obelinović 25 Obilinović 16. nadimak 119 Obučje 146 Oclad 27 Odrapić 205 Oglobljić 216 Oklad 7. 196. 27. 39 Obilinović Frane 26 Obilinović Jerolim 26 Obilinović Nikola 26 Obilinović Marin 26. 202. 72. 35 Obilinović. nadimak 85 Osić 46 Osmetović (?) 228 Osridke (Osritke) 7. 203. 51. 50. 223 Ostojić. 51. nadimak 166 Omišani 10. 90 Oblak 79 Obradić 1. 88. nadimak 235 Okrug 137 Oksurović 59 Oktavijan (Martinis?) 217 Olin. 42. 31. artefice 181 Obradić. nadimak 219 Orlandini 166. 46. 189. 107 Obršje 7. 140.81 Obradić.' capitanei 146 Novaković Signiferi D. 18. 61. nadimak 58 Ongaro Juraj 105 Opersić 215 Opud Ivela.. 166> Orlandini Vincenzo. 234 Paguntij civitate 135 Pahalo 175 Pahor 166 . nadimak 202 Oliverio 107 Oljdan 205. 53. 92. 190. 85. "37. 197 Ostoja 109. 230. 146 Novaković Thadeus. 11. 192. 40. mistro 90 Oblačinov 79. 46. nadimak 166 Osejaj. 210 Nuić Luka 217 Nukanić 82 Nj Njeze. 30. 202. 135. 110. 40. 90 Oblačina. 277 Ortolan.Novaković-Permić 45. 8. 34. 203 Okladine 184 Oko. 89. 146 Novaković Petri. 164. 206. mistro boter 160. 79. mistro tagliapietra 161. crkvica 21 Orno. 17. 114 Obrška. (mistro) magistri 27. 32. 207. 18. 148 Osurović 59 Ozrett'ć 62. 218 Obilinović Polo 26 Obilinović vulgo Marijanović 34 Oblacia 90 Oblach 90 ' Obalčin 82 Oblačina 79. 28. 191. 183. 192.. 152 Ostoja Pavao 152 Ostojić 10. 31. 107. 178. 152.88 Padanac. 17. mistro 99 Orlić 82 Or sola 221. 212 Omerić 111 Omerović 111 Omiš 11. citta di Narenta 163 Orašnjak 94 Orijez. 19. nadimak 35 Padova 134 Pag 228. 200. 191. 134. 212 Oljdanović 204. 200. 107. 152 Ostoja Laurus dr. 189. 201. 90 Oblačinović 79. 149. 54. 170 Orlandini. 152. 82. 14 Omnium Sanctorum. 133. 47. 181 Obradić Ivan 68 Obrovac 57.. 202 Ostrovica 92. 192. 199. 194 P Pace. 190. 27. 200. 39. 198—199. 190. kapelan 202 Ostojić alias Colin 202 Ostojić alias Janković 202 Ostojić alias Knezić 202 Ostojić alias Taras 202 Ostojić-Knezić 202 Ostojić sive Knezić 202 Ostojić vulgo Knezić 190. 19. 34. kapetan 91 Pacifici alias (vulgo) Restović 35 Padalović. 38. 119.

Pavlović Luka 11 Pavlović-Lučić 203 Pavlović Mate 44 Pavulović di Paulo 94 Pavun.ić 182. 77 Pavlovica. pop. nadimak 186 Palladoclis 191 Palavršić 8S Palavršić. mistro 55 Panipić 99 Pan je. farmuiu comit. 50. fra iz Rovinja 17 Pavlić 131 Paviić. pop 215 Pa van.. 99 Paulović Pavao 82 Paunović 41 ' Paunović di mistro Zuanne. nadimak 152 Pavić 46. nadimak 202 Pavle (Pavao). kapetan 94 Pavić Ivan. 231 Pasqual Bata. 107 Palušić. nadimak 163 Panada. 1 200. 62 Pavisović 183 Pavitović Petar 184 Pavković-Jakovljić. pop 35. capitanei 235 . nadimak 195 Parhajić 123 Parhajić sive Juričević 123 Parhaljić 99. 158 Parjević detto Topičić 165 Parofianović' 62 Parofianović alias Maričić 62 Parofijanović-Vidoš 62 Parofijanović-Vidošević 62 Paroleta. nadimak 152 Papin 107. 135. nadimak 151 Paner. 49. 216 Paskvalinov. 82. nadimak 164.'Paja. 62 Pekasović Toma 26 Pelegrinić 25 Pelicev 28 282 . 234 Paštrovići 44 Paterni Vicenzo D. 35 Pavica. nadimak 210 Pajton 107 Palac. pop 46. 194. eremita 17 Pavlak. capitaneus 231 Pavlović. 133. 216. 154 Pećarević seu Cvitanović 94. 94. 93. 107 Pecaseo 62 Pecaseo Toma 62 Pecasseo 62 Pecassi 62 Pećar. 82. nadimak 194 Pavlinović 215 Pavlov 76. nadimak 86 Pavlović 76. 28. 99. nadimak 138. nadimak 35 Panezović 215 Panfiović 215 Panić 121 Panigo. 107. nadimak 152 Pavlina. nadimak 175 Parunov 41 Parunović 41 Paruta 82 Paskvali (Pasquali) 146. 111 Parader. 216 Paskvalović 182. 189. nadimak 109 Pardić Dominik fra 13 Paramate. cancel. nadimak 201 Pavišić-Berkuić 56. 199 Papić Nikola 50 Papiluga. nadimak 135 Pećarević 94 . 88 Palini. famulus 41 Pavao. 94 Pavić. nadimak 62 Pava. 55. 116. Zingano Pauzin. nadimak 33 Parolić 231 Parolić Frano 219. 223 Pavičić. 111. 231 Papić. 231 Parosianović 56 Parun Pjerovi. nadimak 35 Pečnik 170 Pečnik Ante 170 Pegazzi 66 Peidešić 217 Pejković 219 Pekasović 25. 136. 94 Pavičić 35. 217 Pavišić. 41 Pavunović 41. 232 Pasqualovich 232 Paškanin 217. ciambeltans 163 Pavešić 28. 107. 201. 205 Pavičić alias Franjola 75 Pavičić detto Plamus 35 Pavini. 62. nadimak 150 Pajić 62 Pajinac. 231 Pavlović. nadimak 167 Pavišić 35.218 ' Pasquali l'07. nadimak 208 Papica. 154 Pe carić 94 Peče. 138. 176 Pančana. nadimak 174 Pantelić 111 Panielić Petar 111 Pantera 55 Papa. 11. nadimak 19 Papić 50.

138. 101. nadimak 110 Pešutić 223 Pešutić. 97. 139. 216. 76. nadimak 88 Peščić 216 Peškareša. 138 Perkačić dicti Bandić 138 Pcrkaljić Nikola 121 Perkaljić Pavao 121 ^Perkaljić Vice 121 . 62. 199 Perić. nadimak 221 Petanović 127. 216. nadimak 208 Perak 181 Perak alias Sare 181 Perak-Salamunović 181 Peraković 160. 232 Pendijć 181 Pendilo. 181 Perdec 167 Perdec Josip 167 Perdić 188 Perdić alias Ferro et Fabretović 232 Perdić Juraj 121 Perdić sive Matulić 188 Perdijć 181 Perhacić 102 Perhajić Perhajić sive Juričević 123 Perhajić 102 Pehalić Vicko (Vicenco) 98. 88. 146 Petar. nadimak 110 Pendešić 215. 125 Pessa Grgo. 194 Perišić.Perko. 166 Perić-Novaković detto Muco 161. 102 Perhaljić 123 Perić 35. 68 Peruzović Juraj. 134. nadimak. nadimak 74 Perković 212 Perković Ljubica 96 Perković ora Berković 218 Perme. 185. magistri 35 Pelischianin Giacomo 35 Pelišćanin 35 Pelišćanin Jakov 27 Pelišćanin Marin 28 Pelisgarich 35 Pelive.Peličer 216 Peliscanich. Permozina 121 Permozina Frane 121 Permozina Petar 121 Permozina Romeo 121 Peruzović. 232 Pendešić Toma 27. 170 Peša. prior 22 Peternić Mihovil 120 Petkoević 232 Petković 28. 232 Petricio alias Dobrogostić 142 Petricio Alvise Michael 88 Petricio. 231 Pessa 88. 215. 232 Pendešić-Ferro-Fabrović 232 Pendešić Jakov 232 Pendešić Juraj 217 Pendešić Matijević 232 Pendešić Nikola 217. 232 Petrachi 25 Petri. magistri lapieide 158 Petrice 139 Petricci 139 Petricij 146 Petricijo (Petrizio) 35 Petricio 35.89. pop 99 Peruzović-Karletović 65 Pervinich Cropani 187 Per volić 217. mistro 55. 67 Perjević. 186 Perić-Bandić 202 Perić-Befmalin 205 Perić-Novaković 161. famulus 88 Pessa Mose Ebreo 124 Pesse 124 Pessi fra 125 Peša 124. nadimak 165 . nadimak 166 Perač. 82. 146. 216. nadimak 34. 52. 139. 232 Pendešić detto Ferro 232 -Pendešić dictus Unković 232 Pendešić Dinko 218. pop 88 Perišić alias Bilač 88 Perišić detto Dizdar 88 Perizović Anton 62. 217. đakon 88 Petricio Jerolim 27 . 107. 152 Peruzović. 77. 165 Perić-Novaković detto Karneval 161. nadimak 110 Penecić 216 Penizović 158 Penzo. 67 Perizović braća 62. 62 Peruzović. 54 Pelješac 35 Pelli 124 Pendić 28 Pendilo. 166 Perić-Novaković detto Talent 162 Perić ossia Novaković 166 Perić ovvero Novaković 166 Peričić 198 Perislavi Doimi 149 Perišić 28. nadimak 34 Perkačić 28. pop 138 Peruzović alias Junaković 62 Peruzović alias Vilović 152 Peruzović Georg.

181. nadimak 141 Pieritić 111 Pierotić 94. 182 Pinesius 171. 62. 218. . 149. 231 Petrulli-Niseteo Mattio Petri 231 Petrulli-Nižetić 9 Petruša. 31 Philippi de 31 Philippi. Petričević 27. pop 98 Petritis Roko. nadimak 76 Pinka. pop 98 Petritius 146 Petrizio 88. 116. 146. naute 139 Petričić. 195 Pivačić 54 . 88. 232 Pičinović 216 Pičun. 107. nadimak 218 Pijković Frane 174 Pikar. 232 Petritio 25. 102. nadimak 175 Pilić-Hlap. 69. 99. 146. 139. patron 139 Petrinović 45. 212. nadimak 218 Piscitelli 167 Pisenti. nadimak 220 Piković. nadimak 151 Pinović 159 Pipeta. 119 Petrinović Marko 98. 133. 47. 103. 146. 226 Philippis de 226 Philippis. 232 Petričić 35. nadimak 73 Piste. 172 Petrović. 194 Piran 226 Pirčić. 122.. 224 Petrović alias Bašćanac 166 Petrović Andrija 166 Petrulli Michael 194 Petrulli Nikša (Nixa) 194. 104. Ante 26 Petricio Juraj Markov 26 Petricius 47. 205. 111. 171. 112 Petrić alias Rogozničić 146 Petrić detto Nikolić 223 ' . 174. 158. 122. 200. 45. nadimak 199 Pikolo. 146 Petricius Hieronymus (Jerolim) pop 215.ila. 223 Petrić. 58. 203. nadimak 108 Pinesić (Pinešić) 13. 232 Petritio Jerolim. nadimak 175 Pitve 107.Petricio Jerolim. 111. 111 Piculović 58 Piće. 102 Petrinović Mihovil 62 Petritij 28. 190 Pinesij 171 Pinesio 171. nadimak 62 'Pipica. 219 Pijković. 82. 35. 47. nadimak 165 Pipić. 109. 111 Pierotić-Skorco 102 Pierotović 106 Pifar. nadimak 109 Pitak« 72. 190. nadimak 30 Pičić 232 Pičić Anton 217. 217.226 Pivac. 101. 99. 175 Pitkov'ć. 182 Pineze 215 Pinezić 171. 28. 232 Petričić. 27. 130 Pirula. 204. 232 Petrizio detto Ursić 86 Petrolic 217 Petron Juraj-Lukin 184 Petrošić 66 Petro 166 Petrović 28. 139. nadimak 175 Pilat. 35. nadimak 100 Piš. 183 Pinica. 176. nadimak 220' •• Piroman 28 Piroman. 146. 175. 232 Petrić 107. 188. 133. 217. nadimak 185 Pič. nadimak 85. nadimak 52. 182. magistri 129. nadimak 52. nadimak 101. 158. pop 133 Philippovich 32 Piccoli 111 Č'icculo 111 Piccoli Matej 106 Picoli 111 Picolo Frane L05. nadimak 185. 119 Pićulin. 166.nadimak 84 Peturić Snea 159 Pezoli 111 Pharal 50 Pharaličić (?) Petar 26 Phiiipi Philippi 25. 77 Pit'«wić 158. nadimak 209 Piplica. pop 98 Petricio Jerolim pok. nadimak 186 Pigrović 158 Pigazzi 66 Pijaca 215 Pijković 174. pop 31 Philippis 133. nadimak' 195 Piskara 133 Pišv. mistro 99 Pisinović 216 Pislić. nadimak 151 Pistur. nadimak 221 Pipi.

nadimak 84 Pleić Ante 88 Plejić 88 Plemić. 189. 182 Po jak 117 Po jaković 117 Pojar. 94. 210. 84. 29. 106. 197. 219. 53. 185 Pol jako 105. 202 Pivčević 160. nadimak 76 Plivatović 28 Plivo. 111 Pizzuli 106. 235 Podbreg 228 Pod Bunar 197 Pod Dolac 25 Podhume 23. 232 Pobrović 214. 167. nadimak 35. 161. 102 Pjerotić. 7. 80. 47. nadimak 76 Plodin 122 Plodinić Frane 121 Pluto. 20. 223 Pletaja. 208. 232 Politeo de 199 Politeo Anton 232 Politeo-Nisiteo 190. nadimak 74 Pobračić 25 Pobrasić 25 Pobrat 22 Pobratić Ivan 26 Pobratić Jakov 26 Pobroević 174. 19. 117 Poljica 12. 167 Plastic Jerolim 172 Plastičević 27 Plate 132 Plazinović Ivan 26 Plego 84 Pleho. 111. 214 Podborje 7. 30. 167 ' Pivo. 219. nadimak 118. pop 171 Pojdenović 159 Pokališ 121 Poklepović 62. nadimak 100. 194. 223. 19. 15. 14. 97 Poćuda. nadimak 125 Pizul 111 Pizzamano. 59. 119 Pojarovi. 140. 232 Politeo-Nizeteo 194. 28. 12 21. 173 Poizza 46. 51 Plastić 159. 199. 211. 35. nadimak 174 Pletikosa 205. 46. 209. 16. 232 Pocischie Pocinala (Ročinala) 22. nadimak 87 Polac. 216. 212. 208 ' Plančić 121. nadimak 63 Pob. 22. 46. 214 Plijanić 215 Pliše. 196 Pod Jamu 204 Podbježice 133 Pod Kaštil 81 Pod Nerezine 16 Pod Puntom 200 Podsmrčevik 7. 202 Pivčević det'to Providur 161. 121 Poklepović Jerolim 56 Pokršćenjak. 224 Podgračišća 8. 49. 49. 31. nadimak 165 Plenković 182. 225 Plamik 35 Plamus.Pi\ačić-Pušić 54 Pivalica 88 Pivalica Dinko 88 Pivalo. 285 .o. 224. nadimak 73 Pierotović 105 Pfacarić 121 Placoić 121 Placonović 121 Plame 205. 32. 200 Poiiteus 232 Poljačić 117 Poljak 117. 37. comes 27 Pizzoli 111 Pizzolo 106. 36. 223 Plančić-Cvitović 223 Planica. pop 94 Pjerotić alias Skorco 94 Pjerotić Ivan 106 Pjertovi. 191. nadimak 123 Pojdanović 159. 198 Podstrana 91. 214 Pletikosić-Ivača 208 Pletikosić Simun 208. nadimak 35 Počivala 204 Podaca 4. 199. 50. 111 Pizzulo 111 Pjaca 133 Pjerotić 94. 205. 107 Podšker 55 Podtargradic 206 Podgtavje 80 Poičanac. 154 Pod Baraku 81 Podbarje 235 Podbergrađe 206. nadimak 224 Poldo 76 Poldo Ante 76 Polenović 217 Politeo 190. 194. 51. 18. 81. 44. 171 Pojdanović. 200. 116. nadimak 164. 190. 41. 141. 9. 110. 157 Podgora 13. 208 Pletikosić 17. 110 Pod Gažul 7.

142. 158. 216. 114. pop 30. 133. nadimak 166 Prgomet 83 Pribačić 66 Pribošević 166 Pribošević alias Moro 166 Pri jević. 195.• Prence 105 Preturić. 124. 49. 123. 223 Postiranin. 60. 187. 178. 17. 12. 199. 12. 163. 118. 30. nadimak 151 Posterna 14. 31 Prčanj 92 Prčić. 84. Petra 47. 65.236 Porat 81. 166. 14. 125. 45. 38. 96. 119. 83. nadimak 75 Poškini. 180 Praščević. 22. 156. 150 Prdibobica. 13. 154. 192. 60. 144. 36. 170. 23 Postira 7. 234 Pozza 22 Požeženik 7. 184 Poljican Marko 47 Poljican Petar 184 Poljicanin 25 Poljicanović 47. 190. 10. nadimak 176 Posinelli Iseppo. nadimak Prda. 111. 22. 87. nadimak 30. 170. 112. 224. 134. 72. 219. 19. 18. 232 Polovinić 215. 137. 136. 233 Postolarić Martin 217 Počćer. 208. 81. nadimak 209 Praščević-Sakuj. 202 Pragrić 28 Pragnć Jakov 32 Pranić Antonija 205 Praskalo. 167. 39. 152. 138. 32. 19. 147. 167. sudac 232 Polovini Vicko. nadimak 213 Portada-Zorzinka. 16. 165. 131. 190. nadimak 209 Praščević-Prazničani. 158 Poštar. 45. 28. 133. 14. 176. nadimak 122 Posupirja. 69. 169. nadimak 209. 47. 151. 170. 194. 46. 157. 34. 180. 99 Potok 73 Potsmrčević 29. 135. 48. 42. 113. 189. nadimak 165. 204 Poreč 64 Porobi ja 213 Porobija. 173—183. 109.54.. 89. 57. 31. 44. 80. 30 Polotović 27. 12. 18. 112. 36. 62. nadimak 119. 218. 94. 230 ••__ Poljican Ivan pok. 177. 185. 192 Potočnjak U l . 157. 109. nadimak 53 Prelas. nadimak 167. 190. 191. 8. 175. 191. 176. "101 Polotović junior 30 Pollovinich 232 Polovinei 233 Polovineo 154. 116. 182. 175 Prčimiko. 205. •97. 229. 153. 93. 82 Poljičani 13. 28. nadimak 112 Poteštat. 8. 233 Polovinić Marko. nadimak 209 Praščević-Marinko. 200—204. 190. 226. 19. 113. 202. 23. 191. 63. 150. 173 286 . 102. 181. 201. 47 Poxischie 214 Prag (Praga) 195. 164. 15. 149. 101. 120. 182. 232. 200. 82 Poljicanin 46 Polotov 27. 18. 89. 82. nadimak 34 Popović 111. 16. nadimak 33 Pothume (Pot Hume) 7. nadimak 192 Popić 79 Popić. 40. 162. 224. 149. 68. 213 Praščević-Jela. 124. 104. 188. 198. 77. 232 Popović Filip 111 Popović Petar. 47. 20. 12. 203. 220. 11. 156. nadimak 170 Prdić. 214. 189. 18. 61. 76. 8. 139. psokuraior puka' 215. mistro 98 Posinković 13. 172. 155. 218. 165. 218. 107. 104. 154. 108. 225. 117. 19. 122. 213. 160. 79. 144. 116. 100. 232 Polovinio 232 Ponikve 107 Ponkoljić 122 Ponsichievich 226 Ponta di San Martino 214 Pontonijević Gregorij 159 Požičević 216 Pope. 214. 166. 141. 110. 92. 124. 88. 11. 232 Polovineo Josip 218 Polovineo Mihovil 217 Polovineus 217. nadimak 185 Postolarić 216. 188. nadimak 86 Prasnize 174. 226. 150. 168. 150. 71. 114. 227. 11. 14. 155. nadimak 209 Pražnice 7. 82 Pojican Jakov 47. 59. 100. 101 Polotović. 158. 18. 146 Potočnjak Vjekoslav 111 Povija 7. 166. 133—148. nadimak 41 Poponicijc. 34. nadimak 36 Prerheru 35 . 80. 56. 230 Prbači Dolac 118 Prč. nadimak 176 Postavar. 195. 95.

nadimak 202 Pujiz. 62. 156. 144. mistro (magistri) 79. nadimak 77 Pulentin. 90. 90. 224.Prijević stan 7. stan 7. 173 Prikačić 27 Prilanić Frane 159 Primi 66 Primi dr. 125 Pulismanin. 231. 18. 131" Radetić Srećko 112 Radetić 72. 48. 90. 132. 157 Puedović 25 Pugliseo 171 Puhalo. 100. 173 Puzle. 66 Primorci 11. nadimak. 171 Puljizić detto Sasse 159. 125 Pulišelić Nikola 121. 112. 19. 125 Pulišelić vulgo Batistić 223 Puliteo 200 Pulitović Jerolim 121 Puljak 167 Puljak Ivan 167 Puljizić 45. 45 Primorje (Primorie) 44. 27. 47. 141 Račić 55. 112. 211 Pučiški Dolac. 209. 171 Prodić Klimša 171 Prodić Marko. nadimak 84 Puška. 178. 13. nadimak 221 Pustinja . 232 Pučišćanac. 11. 108 Radetić 79. 143.47. 212. 11. 135. 171 Puljizić. 213. 111. 221. 164. nadimak 219 Pulicijot. 199. 179. 135. 167. 113. nadimak 83 Puratić 205. mornar 207 Rade. 37. 34. 123 Prugo 111 Prugovo 57. 175. fabro 72 287. 61. nadimak 164 Pulisela 120. 62. 121. nadimak 164 Pušilula. 76. nadimak 224 Puja. 122. 10. nadimak 89. 19. 232 Priskić 107 Prkačić. magistri 171 Puljizić detto Lustre 162. 12. 229. 154. 61.(remitaža) 28. index 171 Prodi Georgij. 61. pop 10. 56. 206. 62. nadimak 219 Pulišelić 28. 22& Pulišelić alias Dujmović 132 Pulišelić alias Lovričević 125 Pulišelić Lovre 121. nadimak 62 Puićeva Vičenca 83 Puiz. 184. 208. 174 Prodić. 77. nadimak 178 Prodan 139 Prodan Ceprnja 9 Prodanić 216 Prodi 133. 185 Pujizina 161 Pula 164 Pule. nadimak 152 Prkeša. pop 171 Prodis Triffon de. 191. 171 Prodi Alosino. nadimak 163 R Rab 11. 123 Prutić alias Canaletto 83 Prvinić 187 Prvinić-Kragujević 45 Pucischia 159 Pucischie castro 154 Puče 35 Pučišća 7. 133. 157—173. 153. 79. nadimak 177 Pušić. 158. 88. 221 Radesko. 217. 51. 193. 209 Prodi alias Prodić 45. 125. 165. 152.14. 137. 233 Rade (Janović). 61. 208 Pušilo. 233 Radatović Juraj 217. nadimak 32 Pušković 217 Putešić 158 Putvine. 122. faber 79 Radetić. 130. nadimak 194 Pulenta. 215 Radačić 158 Radatović 49. 195. nadimak 194 Pušibate. 158. 197. 82. . 208 Purešković. 171 Prodić 13. 171. 229. 180. 197. 182. 158. 183. 171 Prodoli 18. 181. 208 Puratić alias Dorotić 207. 216 Puše. . 177. 216. 210 Prolog 206 Proložac 36. 21. 13. 171. 190. 32. 226. 10. 99. nadimak 32. nadimak 88. 131. 211. 185. 186. 171 Puljizović 215 Puntadura-Markovi. 217. 214. 138. pop 168 Prodi-Prodić 170 Prodich Francesco. 109 Purić 125 Pusa. 174. 226. pop 174 Prodić Bernardin. 146. 209. nadimak 84 Puhor. 198. 208. nadimak 76. 217. 132. 158. 107. nadimak 193. 223 Radić. 45. def ens. 131 Radetić. 145. 149. 61. nadimak 34 Puje.

99 Radmili. 91 Rad čić 41. 158. pop 28 Rad čević aliaš Bolančić 91 Rad čević Mate. 66. 134.Rad alias Ban 223 Rad alias Tarasić 223 Rad aliter Porobija 209 Rad detto Padallo 88 Rad detto Petrimac 162. nadimak 112 Radmiiić. 47. 47. 112 Radmilić. 2 16. 146 Rado Frane de. 207 Rado de 108. 167 Rajević 112 Ra'jić 45 Rajković 112 Rajkotović. 66. procurator 66 Radmiiić 27. 171 Radojković detto Čiveta 171 Radojković Vinko 159 Radosavljević 27 Radoslavić 182 Radoslavljić 158. 133. magistri 42 Radmili. 96 • Radoević. 233 Radičić. nadimak 76 Radinčić 41 Radinković 215 Radinović 215 Radišić vulgo Pesse 125 Radmili 42. nadimak 201. paron 105 Rade de. 171 Radojković-Cikutić detto Furlan 159. 171. 215 Rad čevjć. kapetan 125 Radojković Bartol 159 Radojković-Cikutić 159. 77. 167 Rad detto Roko 167 Rad detto Tarasić 223 Rad dicti Porobić 208 Rad dictus Banovi 223 Rad Juraj 217 Rad ovvero Tarasić 223 Rad ć-Pada!ović 88 Rad ć-Pagari 59 Rad ć-Petrinac detto Roko 162 Rad ć-Porobi ja 205 Rad ć sive Tarasić 190. 221 Raić Ante 112 Raić dictus Silo 220 Raić-Sopanović detto Karmeljić 220 Rajčević 112. 44. 125. 146 Radičić Grga (Gregorio) 41. nadimak 112 Rajo 205 Rakela 76. nadimak 174 Radovan detto Arbunić 174 Radovan nazvan Allegretti 36 Radovan sin Slavošev 149 Radovan vogarmente chiamato Allegreti 226 Radovanić 158 Radovčić 49. 28. 165 Radovan 174 Radovan. magistri 55 Radoević dictus Bartulović 66 Radoević Nikola 159 Radoi Dobroslavo 149 Radojković 13. 233 Raguseo Nikola 155. 188 Radojković. pop 98 Rad čević Matul. 220. 216. 101 Rakelić 76 Rakisić 288 . 209 Rad ć vulgo vocati Ban 223 Rad čević 133. Zakan 82. magistri 41 Radičić Andrija 44. 167 Rajčević detto Mujo 167 Rajčević detto Muse 161. 42. 218 Radmiiić Stefan 26 Radmilli 112 Radmilli Ivan 112 Radmilli Stefan 106 Radmilović 88 Radmilović-Pess'a 88 Rado 146 Rado. dijak 49 Radović 66 Radunica 84 Radutinić 233 Rafaelli 66 PCaglanin 215 • Ragusa 233 Raguseo 149. pop 42 Radmilić Ivan 26. 233 Raguseo pro 233 Ragusio 216 Raguzeo 155 Raguzeo Pro 217 Raguzeo Vicko sin Jakova 155 Raić 112. 146 Rado Juraj de 106 Radobilja 133 Radoević 25. na u ta 108. 66. 50 Radovčić. 107 116. 182 Radoš sin Pavla 163 Radošić Juraj 159 Radotilja (Radobilja) 158. 233 Raguseo Anton 233 Raguseo Ivan Marka 218 Raguseo Marko sin Marka 217. 146. Radičić Ivan 174 Radičić Juraj 105 Radičić Miloš 66 Radićijen Juraj 82 ' Radin.

42 Retušić 25 Reve-Budin. nadimak 152 Repuj. 155 Restoević alias Servica 35 Restojević 35 Restović 35. paron 105 Rendić Mihovil 106 Rendić Nikola 106 Rendić seu Inglez 112 Rendić Sime 106 Rendić Vicko. 119. 215 Rat. 219 Refuj. nadimak 62. nadimak 202 Rariofeić 121 Rapo. conc. 108. 148 Ravlijć 139 Ravlijić 139 Ravljić 139 s Ravonković 215 Razdajna 8. 41. nadimak 76 Ridolfi.ić Ivan 99. nadimak 175. paron 106 Rendić Juraj 105 Rendić Matej 106 Rendić Matej. 97 Rasotica (Rasohatica) 7. nadimak 76 Remeta. 106. 192 . 107. 111 Remetić alias Coljević 107. 107 Rimini 224 Ripac 66 Ripjević 158 Riste. 42 Retundo 27. Petra 106 Zbornik za narodni život i 'Običaje 19 Rendić alias Angel 107 Rendić alias Dujmović 112 Rendić alias Mikin 112 Rendić alias Ruso 107 Rendić Ante. 213. 111 Remetić alias Omerović 107. 185. kod Bola 196. 105 Rendić Ivan. nadimak. nauta 88 Rodovanić 158 Rogarić 49 Roglić 233 Roglić. 133 Repić. 233 Rodolfi. nadimak 84 Rad. predjel kod Bobovišća 8. canc.. nadimak 201 Rakodić chiamaii Dobričić 232 Rama 163 Ramljak 88 • Ramljak Ivan 88 Ramljani 87 Ranamarić 216 Ramanković 215 Ran je. 18. paron 105 Rendić-Bego 112 Rendić detto Lola 112 ' Rendić detto Lesandin 106 Rendić detto Ruso 106 Rendić-Dopodne 112 Rendić Gaje 88 Ru. nadimak 76 Rede. 35. 121. magistri 233 Rijeka 37. 116 Ribarević 204 Riharević dicti Visković 205. mistro (arteficis) 88 Rodolfi. 55. dio u Postirirna 132 Rat. nadimak 200 Remengo. 111 Remetić Ante 106 Remetić Ivan 106 Rendić 28. 63. opat 21 Raulijć 139 Raus. episc. 119 Rebac. 12 Razmilić" 112. nadimak 59 Ratko. 88. 41 289 . 212 Ribarević Šimun fra 204 Ribarević Vinko 214 Ribarović 212 Ribarović Ivan 214 Rica.Rako 76 Rako. 112. nadimak 202 .. nadimak 61 Rararković Juraj 184 Rasol 107 Rasohe 132 Rasoli 22. 188 Rendić braća pok. nadimak 163 Rezmilović detto Pessa 88 Režzo 106. 208 Remetić 105. 105. nadimak 86 Redetić Stefan 106 Redezović dictus Skrozinović 216. 155 Restovića Banda 25 Restovikuić (?) Frane 26 Retundić 27. Jurja 105 Rendić braća pok. paron 106 Repanović. 177 ^ Ravan 163 Ravanović 183 Ravčić 217 Raviljić 139 Ravlić 139 Ravlić Toma 139. Restoević 28. nadimak 208 Rodolfi 88. Ranjin. 214 Rašanin Petar 26 Rašćani 207 Račić alias Glavinić 135 Raško. nadimak 113 Ročičić Ivan 217 Rodić. 139. nadimak 163 Raus-Bigec. 80 81 • Rat-Luke 158 Ratar.

pop 125 Salamoni Toma (Thomas) conte (comes) 126. kapetan 125 Salamunic Zorni. 160. nadimak 92 Salamon. 130. 133. nadimak 194 Rokotović 233 ' Romane 67 Romani 67 Romanus 67 Roso 28 Roščić 194. 198 Runiin. nadimak 166 Salamandrija. 151. dr. 149. 158. nadimak 186. mistro calzolaio 160 Salamunovic alias Fabijanović 123. 125. nadimak 61 Ruperclaria 147 Rupčić 25 Rus. 147 Ružin.Rogoznica 28. serg'ente maggior 125 Salamunovic 122. 219 Ružić. 155. 182 Salamunic alias Sarre Salamunic Toma. 200. 139. nadimak 112 Ružić 25. 166. 143. 161. 126 Salamoni. 207 Rogoznica Šibenska 90. 36. 147 Rogoznica Pro Lukin (di Luča) gastal­ do Rogozničić 28. 135. nadimak 202. 182 Salamunovic. 219 Rubić I. 144. nadimak 186 Rude AJartin 214 Rudina 215 Rudolii 233 Ruidić Ivan 27 Ruidić Nikola 27 • ' Run je. 44. magistri 139 290 . 130 Salamunovic alias Jerković 125 Salamunovic alias Jerković sive Fabi­ janović 123. 146. 110.. 202 Rošin 194 Roško Polje 109. nadimak 36. nadimak 195 Rovinj 17. 165. 125. 109. 176. 138. 206. 120 Salamoni 125. 123. eomitis 126 Salamonović 121. 163. 190 Salamom*. nadimak 108 Rokočić 216. 126. 181. Jerković 125 Salamunovic detto Jerković 139 Salamunovic dicti Jerković 125 Salamunovic Dujam 121 Salamunovic Ivan 121 Salamuriović-Jerković sive Fabijanović 123 Salamunovic Nikola 121 Salamunovic sive Fabijanović 123. 193. 202 Roguljić alias Zlatar 202 Roje. 185. 32. S Sabbioncello 35 Sabbo 117 Sabe. 164. 195 Sabicio 28 Sabičević 28 Sabićin 28 SabioncelH Marin 35 Sabioncello 28 Sabionzelio 35 Sabiuncelo 35 Satlica (Devin) 165 Sadinović 191 Sajo.125 Salamunovic sive Jerković 125 Salamunovic sive Jerković. 125 Salamunčić 190 Salamunic 120. fratar 207 Rude. nadimak 202 Riinko 61 Runko. 116. eomitis 125. nadimak 173 Rokečić 233 Rokela. 216. 147 Roguić 94 Rogulić 94 Roguljić 189. 162. nadimak 166. 145. sin Andrije II. 119 Rojen. 126. 125. 207 Rogoznica Pro. 147. nadimak 109 Ružić Ivan 27 Ružičić 122. 149 Salamonis. gastaldo 133. nadimak 202 Ruso. 125 Salamunovic alias Taraportin 125 Salamunovic alias Sare 182 Salamunovic alias Šarić 182 Salamunovic ant. nadimak 163. 233 Rokočić anco Dobričić (da Dobra) 233 Rokočić detto Dobričić 233 Rokočić Ivan 217 Rokočić Vinko 218 Rokotić 232 Rokotovi. 167 Rovinjež. 169. 80 Rude. 201 Rottoloni 89 Rottoloni Ivan 89 Rotundić 42 Rovigo 135 Rovilo. 122. magistri 139 Salamunovic. 165. 218. nadimak 152 Sakreštan. 168. 141.

nadimak' 119.107. 9. 139. Sekulović Marko 203 Sela 166. nadimak 166 Selza 196 • Senić-Krkanjerac. castro 125 Sancti Joannis de Stiuano 97 Sanetić Matej 121 . 148 Santrić 140 San Zuane 82. 167. 17. 189—196. 63 Scarnio Prospero 63 Scarpa 103 Scarpa capt. 233 Sepić Jakov 217 Serbić 134 Serčić 210. 113. 77. 204. mistro 98 S. 106. 75. Jerković alias Fabijanović 123. 116. 230 Senjanin Matheus (Matošić) 230 Senjković 36 Senković 63. mistro 106 (Senković Marko 54) (Senković Mladen 54) Senković (Sinkovi) -Siruć 45 Senković-Svarčić 54 Sepić 216. 72. 148. 124 Sapunar. 60. 21. 77 Sekulov 72 Sekulović 72. 91 Saricti Joannis. 196. 146. ortolano 160 Santi Venier 147 Santić 94. nadimak 53 Sekul 63. 16. 178. 204. 107. 125 Salamunović Vicko 120 Salapić 233 Salihović Ivan 105 Salihović Nikola 105 Salinović 206. 208. 200 Santić. 140. 189. 202. 91.Salamunović Šimun 121 Salamunović vel. 220. 12. 209. 105. 8. 214. 236 Sardarević-Remetin 160 Sargo 69 Sarti 94 Sartinović Vinko 217 Sartor Lovre. crkvica 20 Selka. 76. 156. Selačić. 191 Scarpa Cosmo. 97 Sapa. 146. 231 Selce kod Sežane 167 S. 89. 77 * Saraceni 12. 176.. mistro 27 Sartoris Laurentij 217 Sasunić Toma 68 Satičević Ivan 27 Satičević Petar 27 Satičević Satieijo 105 Savj. 228 Salinović-Borovac Salinović dicti Boroević 206 Salinović detto Boroević 206. 166. 214 291 . 20. 206. 77.67 Sebastijanović 82. 163 Santi ovvero Santini. 131.Sansir. nadimak 150 Salva tić 121 Salvini 117 Samari 94 Samo grad 157 San Francisko 144 San Ioanni 23 San Martino 17. 164. 173. 205. 94 Sebastijanović Sebastijan 94 Seget 58. 224 . 190 Sejačić 67. 196 Scripea 8 Scrivanich Joanne . 214. 201. 140. 203 Sekulović. Ilia. 199. 19. 140 Santi vulgo Maričić 139 Santić Stjepan (Stefan) 139. prokurator 62 Scarnio 63 Scarnio dr. nadimak 124 Sapunarić 76. 177. 110. nadimak 50. mistro 99 Scarpa Iseppo. 211. 128. 214 San Pietro 23. 214 San Vito degli Abruzzi 89. 203 Sejačić 89 Sekretarij. nadimak 138 Scarfelini 147 Scarneo 63 Scarneo Doimo. 33. Cassiano di Aquillea 145 Scipioni-Cvitanić-Zelanović 47 Sćapanović alias Scipioni 45 Schiappanovieh alias Scipioni 185 Schintich Marćo 112 Scischich 147 Sciscich 147 Sorip 121. nadimak 177 Savojardo. 216. 163. 214 Saloma. 18. 127. nadimak lt>2 Senj 63. 162. 112 (Senković Andrija 54) (Senković Kuzma 54) Senković Luka. nadimak 176 Selapić 216 Selca 7. mistro 216 Sartor Satićo. 131. 141. nadimak 151 Salon Abraham 91 Saluta. 107. mistro 94 Santić alias Maričić 139 Santić dicti Maričić 139 Santić Juraj 139. 147. nadimak 202 • Sapunar 36.

88. 222 Simić Ivan 217 Simić Nikola fra 205 Simičić. 159. 196 Silvio. 27 Sfortolović 25 S. 216. 103 Sfartalović Petar 82 Sferčić 63 Sfetinčić 42 Sfiličić 67 Sfirčić 56. pop 182 Sesnić. mistro 103 Škarpa vulgo Lace 140 Skarpaca 140 292 . 182. 96. pop 182 Siginj (Sinj) 167 Signano Villa Nogaro 28 Sikalinović Mate 133 Sila.-220 Silović Meinour 184 Silvan 103. 103 Sfartalović. 82. 147 Sirotković alias Bepov 147 Sirotković Ivan p. kapelan 31 Silvio alias Dubravčić. 178. 107 Skarneo. 101 Skargatić Antonio 99 Skargul 189 Skarmeta alias Dragičević 72Skarmić 63 Skarmić Dorica 28 Skarneo 42. 189. nadimak 176 Sisović 122 Sišić 133. Helene. 95 Sirotković Mihovil 82. pop 23 Sinčevi. 188. patron 99 Sinj 64. magistri lapicide 158 Simeonis Micoil 149 Simich 222 Simić 42. 204 Sinjanin Ivan 92 Sinobad Pavle fra 204 Sinovčić 119 Sinovčić-Baras 119 Sipić Juraj 217 Sirotković 47. 48 Simanović 159 Simeonis. eremitaž 31. 63. 216. 182 Sičić. 48 Silvio. 95. 55. 75. nadimak 173 Skaramuce 28 Skarbić 120 Skarfelini (Scarfelini) 147 Skargatić 99. 210 Skarebaje. 131 Setević 131 Sezonić 122 Sezunić 216 Sfarčić 63 Sfartalović 99. 114 Serventi 67. Mihovila 82. 49 Silvio. 233 Sesnić. 48. romito e custode 162 Sesnić vulgo Gregušić 190 Sesnjić 158. Pavao 31. nadimak 76 Sinčić 106. 95 Sirotković Nikola 26.Serdarević Marko 44 Serravallo 107. 222 Smić alias Batković 45. 42 Simović 25' Simunovich Nicolao. 63 Skarnio 42. 107. 147 Sišić Šimun (Simon) 147 Sitnić 56 Sitno 64. prokurator 56 Škarpa 103 Škarpa. 184 Sesnjić Juraj 105 Sesnjić Marin 184 Sesnjić Matij 184 Sesnjić Nikola 184 Sestranić de Hectore 164 Seteljić 122. 98. nadimak 223 Simoneti 28 Simonetti »filius spurius« 28. mistro (magistri) 103 Škarpa Izepo. paron 99. mistro 103 Škarpa Kuzma. 48 Silvio Grgur 31. 178 Simić dicti Marinković 217. 109. ilir. 42. eremitaž 31. 63 Skarnio Dujam. pop 63 Skarnić 28. 82 Sirotković Nikola Ivana 82 Sirotković Stefan Gregorija 82. 63 Sfirčić Stefan 26. 111. 196. 233 Sesnjić Frane 105 Sesnjić Ivan 133. 117. 204 Skanči (Scanci) 190. 112 Sinčić Ante 106 Sinčić Gregorij. 224 Servenli-Zvančić 67 Serventić 205 Sesejković 190 Sesnić 185.' civitade 141 Sibiškin 216 Sicilija 137 Sićalina 120 Sičić 49. Giovanni di Povglie 203 S. 95 Sisgoreo 107 Sisich 147 Sisle. 88. 109. 103 Sfartalović Dominik 82 Sfartalović Kristofor 82. nadimak 75 Silba 103 Siljindačić Nikola 105 Silović 122.

Mariae de Milna 23 S. 47. zaselak 189. 63 N aSmrtić 35 > Smrtić. 57. 117 Skoknić Nikola 106 Skoković 117 Skoković Nikola 117 Skoda. . 112. 62. Pietro 105. nadimak 202 Solde. 140. Solović 205. 25. 126 Skorić sive Bakić 150 Skradin 57 bKrivanelo. nadimak 198 Skrozinović 216. nadimak 152 Smojčević Ivan 133 Smojčević Nikola 133 Smoko. 74. 89. 214 Solo Nikola 210. 45. 90. 116. magistri 107 Solačić 216 Soldat. 88. 210. IQ9. 115. Smrdejina«. 67. 27. nadimak 199 Skuše. 126 Skorić Mati] (Mate) 120. 149. 46. sudac 139 Slovinje Vitko 339 S. 60. mistro (magistri) 99. 87. 59. 101. 163 Sorić-Gluho. 209. nadimak 76 Slime 27. 60. 05. 89. 133. 43. 41. 111. 29. 150 Skorić 63. nadimak 75 Skrnić-Dujača. nadimak 100 Skore 141. brdo 197 Smrcevik (Potsmrčevik). naute 139 Slovinić Nikola. 139. 99 . 216. nadimak 77 Smoljan 199 Smrcevik. nadimak 111 Sladić.-28. nadimak. nadimak 32 Slatina 158 Slatine 79 Slave. 65. nadimak 202 Sokolić 106 Sokolić. 63. 214 Soloević 210. 42. 32. nadimak 87 Spence Radino 149 S. 63 Skoknić 106. Sokačić 122 Sokačić-Gabiler 217 Sokol. nadimak 85 Slivno (Sempolaj) 130. nadimak 193 Soldo. 213 Slipac. nadimak 90 Soljačić <67. 210 Solo Juraj 210. 46. 126. mj. 197 . 214 Sorancich 52 Sorić. 92. nadimak 86 Slavića Dvori 81 ' Slavo. nadimak 166 Spadić 222 Spadić. 67. 150 Skorić alias Penarolić 66 Skorić Dujam 218 Skorić Luka 121. 107. nadimak 74 Sovičić alias Vulić 132 Spada 222 Spada. 126. 85. 48 Split 7. nadimak 193 Slikanović 28 Slike. 155 Slovinić. 81 Smrka 7. 90. nadimak 63 Sleško 191 Sleško. 39. 113 Sokolović 113 Sokolović. 141. 206. 122. nadimak 51. nadimak 167 Siavoi 216 Slavotovi. nadimak 34 Sočo 36 Soditrić Petar 217 Sogiancich 89 Sogliancich 89 Soijančić 89 Sojačić 147 Sojančić 89. 81. nadimak 208 Solin 185 Solinjanac. nadimak 100 Slavic. 219 Skrozinović alias Bezerić 219 Skrozinović detto Bezerić 219 Skulanac. 28. 205. 93 Soljičić 215 Soljihčić 89 Solo 204. 178 Spaleta 66 Spaleta. 131 Slovi gne Vitco 149 'Slovinić 45. 136. nadimak 51 Sotković 72 Sove. 31. Soljačić Jakov 217 Soljačić vulgo Bumbić 224 Soijančić 45. Martino 206 Smiho. 60. 150 Skorić alias Bakić 122. 117 Spilica 197 \ Splicica 23 Spiičanac. 204. 64. 86. magistri 101 Spalatensis Justina 48 Spalato 23. nadimak 213 Splisca 98 Splićani 7.Škarpi 103 Skender paša 46 Skina. 53.

Starograđanin. 125. 126 Stipanović seu Maričević 28. paron 105. crkva (Mirca) 120 Stae Mariae Milnari 23 Stafortić 158 Stampadur-Kampanara. nadimak 89 Stipanić 28. 143. 210. 107 Stanoević detto Pistur 112 Stanoević seu Barišin 112 Stanojević 112 Stanušić 224 Stanušić alias Budva 224 Stanušić ora Budva 224 Starbić 122 Stara Kaniža 165 Stareević 82 StaiČević. 122 Stipaniević 122 Stipanovi Dvori 81 Stipanovica. 202. 209 Stanini. pop 46 Srbija 220 Srdar. 108. Stanišić Ivan 214 Stanišić Marko 182. 220. 134. 225. 226 Split-Suburbio 41 Splitska 7. 112. nadimak 192 StenzoMĆ Marko 44 Stcpham de Sabioncello 35 Stipančev. 96. 42 Stipano\ić alias Mirić 126 Stipanović alias Skorobaić 126 Stipanović Ivan 120 Stipanović Ivan. 182 Staničić alias Sare 209 Staničić alias Sarić 204 Staničić alias Stanić Staničić detto Šare 214 Staničić detto Sare Ivan 209 Staničić dictus Sare 204. 142. 120. 71 Stipanović Marko 121. 109. 64. 208. 145 Splitska Vrata 7 Splitski kanal 7 Splizbanda 81 Sprta. 144. nadimak 202 Stipančić 48. 140. 219. 134. 157 294 . nadimak 84 Siampadu-Pizaica. 142. 18. 190 Stanišić alias Šare 43 Stanišić alias Šarić 209 Stanišić detto Šare 209 • Stanišić Andrija fra 214 . nadimak 52 Srdarević 167 Srdarević-Remetin 111. eremitaž (manastir) 48 Stipančić.. nadimak 84 Stari Dvori 73 Starigrad 27. kapetan 89 Stipanćić. nadimak 76 Sprtica. rnistro 27. nadimak-208 Si: sić 81 '4ate. 205 Staničić alias Bartulović 178. 71 Stipanović alias Maričević 41. 194. 36. nadimak 195 Spnce.108 Srijani 50 Srinjine 32. 107. 228. 233 . 127.. 172. 111.93. 66. nadimak 76 Spudičević 28. nadimak 89 Stenijo. 133. 132. 11. 192. 195. 215 Stipančić. 131 S •panović. 123. 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević Frane. 42 Siipanić. 117 Spudičević Marko. 107. 17. 131. 133. 122. 145. Nikola 121 Supamčić 89. 114. 80 Stancita 158 Stančari 68 Stančić 209. Stae Mariae. 147 Staničić 174. 37. 172. 147 Spudičević alias Sabo 107 Spudičević alias Sabbo. 135. 119. 167 Srdela. 47. 165. nadimak . 23. 207. 107. 122. 132. 223. nadimak 91 Sceka. 108. 213 Stančić Jerko 205 Stančić Marin 205. 52. 36 . 124. 45. 125. 97. 19. 222. 127. 117. 12. 129. 209 Stančić-Plamus 209 Standelpergher detto Stambucco Anto­ nio 195 Stangauria 25 Stanić 36. nadimak 84 Stanac Dolac (Stanaz Dolaz) 15. 134. 126 Stipanović Nikola 121. 88. 130. 110. 116. 169. 220. pop 27. 110. nadimak 156 Stanišić 67. 130. 117. 11. 101. 126. 95. nadimak 118 Stipanovi 42. 183 Stanišić detto Oreze Petar 204 Stan jaro. 7t • Stipanovi vulgo Skorobaić 126 • Stipanska Luka 10. 68. 35 Stefan iz Venecije 217 Stefić. nadimak 74 Stefan iz Pelješca (Steffano da Sabioncello) 26. 94. 224. nadimak 164 Stanoević'106. 182. nadimak 84 Stafčević detto Chirighin 85 Starcević-Roso.

U. 23. 124. magistri 147 Sumeić seu Vlašić 155 Sumejić 155 Sumejić alias Vlašić 155 Sumelić 155 Sumelić Juraj 147. 152. 30. nadimak 30 Sukadar 204 Sukadarić 107 Sukela 25 Sukelić 149. nadimak 194 Suhi Dolac 209 Suho. 28. 12. 117. 41. 229. 65 Stomorica. 111. 78. 205. 88. nadimak 35 Studenci 60 Stulla 213 Stupac.Stipasinović 174. 73. 29. 185. nadimak 53. 104—118. 118. 118. 158. 230. 38. 81—97. 19. 234 Sumeić 147. 229. 190. 49. 209 295 . mj. 17. 204. 232.. 99. 147. 191. 80. Sumeljić 155 Sumeljić. 115. 121 Sumnić Marko 121 Supa. nadimak 165 Surlutović 217 Sušalović 25 bu^e. 155 Sukelić detto Banić 177 •Suiet 15 x Sulianović 28 Sumartin 7. 27. 95 Stipičić 42. 220. 13. 148. 117. 37. 48. 46. 21 Stobreč 119 " „ Stoji ć 25 Stojan. 119 Stipinović alias Maričević 36. 122. 61. 218 Sučić 77 Sućina 158 Sudac. 43. nadimak 174 Strafortić 183 Stranulić 45. crkvica 16 Siomorska 147 Ston 41 Stopa. 100 Suceić alias Butor 58 Sućuraj 209. 155. 182 Stipetić 45. 102. 171. 30. 11. 22. nadimak 89 Sutivan 7. -169. 136 . 233 Sutković 98. 19. 111. 150. 18.164 Sudijć 133 Sudijić 47 Suđja. 29. 213. 25. 231 Supetranin. 120. 177 Sukelić alias Svetinović 42. 190. nadimak 202 Stropa. 26. 233 Stipinović 36. 64. 119. 105. 18. 90. 174. 78. 89. nadimak 35Surlutović 217 Surlitan. 61. 128 Sumnić 105. 43. 12. Straževnik (Straževnike) 7. 142. 42. 103. 10. 55. 195 Stražišća 132 Stri go.--15. 193. 14. 131. 178. 119. 47. 50. nadimak 195 Suić 95. 146. 204—214. 42. 41. 128 Sumnić Ivan 106. 39. 67" Stjepan Dabiša 163 St. 13. 37.39 Suić Pavao 95 Su ja. lapicide 155 Sumeić. 41 Stipuiinović 49 Stipulinović Ivan 82 Stipurina. 136. 101. 192. 45. 153. 107. 120. 14. 209 Suzičić alias Breljak 204. 216. 204. 168. 228. nadimak 109 Stolivo 62. 34. 205. 1. Maria de Gradazzo 12. 158. 99. nadimak 166 Supetar 7. 18. 45. nadimak 152 Stiuano 97 Stivan 81 Stivano 13. 43. 46. 102. 188. 173. 14. 65. nadimak 192 Šula. 102 Sutorić 28 Sutulin. 23. magister 155 Sumerić 155 Sumić 128 Sumjić 122. 214 Stipič Martin 213. 49. sudac 178 Stipinčić alias Mativčević 128 Stipčivić (Stipćević?) 25 Stipić 190. 147. 201. . 187. 214 Stipičević 63. 178 Stipetić Nikola. 104. 11. 103. 128 Sumljić 121. 41 Stipinović alias Mujić 36 Stipinović dicti Bukar 36 Stipinović-Maričević 36. nadimak 109 Stupe 158 Stupi 157 Subaša. 77. 27. 155 Sumeić. 179. 146. nadimak 32 Striko. 25. 214. nadimak 186 Stopić. 188. 28. 186. 19. 39. 40. 157. 101. 12. nadimak 76_ Suvić 149 Suzan 63 Suzan Juraj 63 Suzičić 190. 191. 141. 67. nadimak 123.

manastir 204 * Sv. 236 Saronja. 234. 155. Bernardin 232. Kuzma i Damjan. crkva u Bračuti 162 Sv. 212 Svirče 190 Svirčević 216. Juraj. Eufemija 142 Svićarević 95 Svićarević seu Gabrić 95 Svi carić 95 Svićarović 120 Sv. Toma (Veber) 7. predjel 8. 182. Antun Opat. 98 Svinjišće 63. 12 Sv. 45. Nedija. Petar. Klement. 195. Juraj. 130. 234 Svirčić 27. 155. Marija. 30. 216.. crkvica na Gracu 9. 228 Š Sala. 197 Sv. 96. crkvica iznad Supetra 105 Sv. 115 Sv. 51. 174 Sv. Ciprijan. Mihovil. 204. 147. crkvica Straževnika 10. Martin. 233 Svartalović Frane 217. Mihovil. 233 Sv. stan 7. Ivan Krst. crkvica Dubrovica i Mošuje ' 9. crkvica Straževnika 7. u Bolu 215. Rok.Suzičić alias Šukadar 204. Rok. Teodor. 46. Juraj. Lovre. crkvica kod D. 77 Svetinović 28. crkvica u Pražnicama 173 Svečević 191 Svela 165 Sveta Zemlja 13 Svetinčić 30. Humca 98. Ivan. 47. crkvica 98. 209 Suzičić detto Berošević detto Breljak Mihovil 209 Suzičić Ivan 209. crkvica u Sumartinu 204 Sv. Vid. 183. crkvica iznad Dola 149 S. 173 Sv. 173 Sv. 234 Sv. 234 Sarić Jerolim 49. manastir 14 Sv. 81. Toma. Petar u Supetru 104 Sv. crkva u Pražnicama 173 Sfarčić 63 Svainac 139 Svartalović 28. crkvica na Gracu 9 Sv. 103. Berošević Mihovil detto Breljak Sv. Marija. crkva u Boboviščima 68 Sv. crkvica u Dolu 149 Sv. 89. 188. 50. 42. Vito Lanciano 60 Sv. 42. Ante . 236 S. Marija. ruševine 51 Sv. crk. nadimak 73 Sandre. 56. 191. 214 Suzičić Marko 209. 214 Suzičić Jakov 209. crkva u Sutivanu 84 Svitić 108 Sv. Rok. 55. Ilija. nadimak 75 Salte. nadimak 164. 22. 149. Zuanne della Brazza 22 Sybregh 83. crkv. crkva u Splitskoj 17 Sv. nadimak 193 Santić 28. 189 Sajnana. Nikola 158 Sv. Križ. 189 Svitković 38. 214 Suzičić Mihovil 209. 10. Križ kod Trsta 125 Sv. Pothuma 8 Sv. crkvica u Pučišćima 170 Sv. u Dračevici 51 Sv. 19. 202 Sarić 42. 97 Sv.manastir 14 Sv.crkva u Selcima 189 Sv. 67 Sv. nadimak 194 Sartur. brdo 197 Sv. nadimak 224 Satelić 130 Sćapanić 219 Šćapanić alias Kljunčević 219 Sćapanio 219 Sćapanović 27. Marija. (Suburbio Split) 59 Sv. Svi Sveti. Martin. Martin. 219 Sćapanović detto Jurišić i Zelanović 161 Sćapanović detto Ružić 219 Sćapanović dicti Klunčević 185 Sćapanović in volgar Scipioni 219 Sćapanović-Jurišić 161 Sćapanović-Sekulović Dominike 49 . 103. 214 Suzičić detto Berošević Mihovil 214 Suzičić reč. 139 Sare. lili ja. 158. nadimak 167 Sala. 103 Sv. crkvica iznad Milne 15 Sv.. crkvica iznad Dola 149 Sv. 177. 67. 219 Sćapanovi alias Scipioni (Sipioni) 155. nadimak 150 Salta. 104 Sv. Jadre. 177. 185 Sćapanović alias Semlović 28 Sćapanović chiamato Jeneralić 161. nadimak 195 Samate. Rok. bratovština 90 Sv. 93. 185. "crkva (crkvica) u Sutivanu 13. 133 Svirčić alias Senković 108 Svirčić Ivan 26 . crkvica u Milni 15. 149.Sćapanović-Sekulović Mićelina 49 Sćapanović-Sekulović Vice 49 296 .

147. 18. nadimak 167 Simatorija 81 Simetović 188. 229 Škrip. pop 23. 103. 84. 209. 158. 136. 149. 23. 205. 158. 117. nadimak 221 Simunić 52. 54. 201. 62. Jerolim 26 Simunović Kuzma. 63. 112 Simunić alias Marković 52 Simunović 16.Sćapanović-Sekulović Vicko 49 Sćapanović si chiamano Cvitanić 219 Sćapanović sive Biskupović 74. 14. 76. 134. 110. 185 Sćapanović-Zelanović 210 Sćedula (Schedula) 79 Sćenze. 226 Sore 119 Soše. pop 53 Simunović Nikola Pavlov 70 Simunović Pavao pok. 60. 64. 132. 188. nadimak 166 Skfke. 213 Serka Jerka 205 Serventić 210 Sesnić 185 Sešula. nadimak 108 Skica. predjel 173 Škripjanin. 192. 56. nadimak 56 Serka 204. nadimak 197 Sjorpjerov. 182. 19. nadimak 109 Skaljić 82 Skampavija. 153. nadimak 56 Sćenzo. nadimak 221 Soljačić 224 Soljanović 183. 224 Simetović Ivan 217 Simetović alias Hreljić 224 Simetović sive Hreljin 216 Simić. 216. 7. nadimak 76 Skendre. nadimak 100 Škare Mate 89 Skarić 140 Skarić dictus Cičić 140 Škarpa 140 Škarpa. nadimak 165 Škrip. 142. 120—129. nadimak 152 Simunović pop 52 Simunović alias Donković 77 Simunović-Butur 63 Simunović Dinko Pavlov 70 Simunović-Donković 77 Simunović ili Jerčić 39 Simunović Ivan pok. 185. 224 Sćimbić Petar 121 Šego. 142. 114. 12. 297 . 170. 130. Dinka 70 Šimunović-Petrić 52. nadimak 202 Škrape 81 Skrgatić 101 Skrgutalo. nadimak 209 Serado. nadimak 76 Skansi 205. nadimak 202 Skamparin. 112. nadimak 73 Skrneta 72. nadimak 63 Skrnić-Jeneralić 63 Skrpaca 199 Skun. 8. 107. nadimak 54 Sirković 131 Sišić 47 Sišić Simun 133 Siško. 20. 166. 77 Skrmetić 72 Skrnić. 222. 28. 226 Šibenik Suburbio 144 Šilo. 113. 108. nadimak 164 . 144. 107. nadimak 175 Skurele. 191. nadimak 113 Skembe-Lizar. 183. 216. Mate ja 16 Simunović. 68. 127. 215. 47. 131 Šibenčani 13 Šibenik 28. 113. nadimak lij) Skopjar. 131. nadimak 163 Skenderbag. nadimak 75 Skarpuncin. 226. nadimak 219 Sendek. 131. 210 Skansi Bartul 205 Skansi Jakov 205 Skansi Petar 205 Skarabaje. nadimak 192 Smiko. 155. 31/36. nadimak 195 Sćepanović 122. nadimak 202. 107. 77 5intić 46 Sintić Marko 105 Sindik. nadimak 176 Smene. 224 Simunović. nadimak 164 Skore. nadimak 202 Setelić 129. 185. 177. 51 Simunović Marko 27 Simunović Nikola 26 Simunović Nikola. 188 Sćapanović Simun 49 Sćapanović vulgo Biskupović 185 Sćapanović vulgo Zelanović 183. 219. 51. 223. 141. 109. 7 0 / 7 7 . 93. Dinka 70 Simunović Ivan pok. nadimak 195 Sćenzin. 208 Semanović 52 Semper. 69. 102. 142. 52. nadimak 152 Škare 89 Škare. 27. 190. 224 Solo 210 Šolta 7.

nadimak 177 Tarle. 140. 54 Spaleta. mistro 82 Tironi Ivan p. 183 Thomaseo 133.. 214 Šukadarić 209 Šumić 224 Sunkalo. 131. nadimak 195 Studij. magister 216 Tica. 112. 235 Spadir.Soto. 63. nadimak 194 Tironi 25. 112 Tironi. de 215. subdjakon 133 Thomaseus 140. nadimak 197 Su jak. 105. 77 Špirini. 209 Štambuk. nadimak 175 Targić '47 Targkić 82-. 209 Sukadar Marko 209. nadimak 152 Tatarinac-Drago. 206 Tarković 160 Tarnopol 62 Tartanić 156 Taser. nadimak 36 Termić-Vladišević (Vladislavić) 45. nadimak 33 Šuška. nadimak 75. 200. 183 Thomaseo. 234 Tbomasis Bernardin D. Srećka 105 Tironi Felice p. nadimak 206 Stefanov. nadimak 31 Tihinić 190 Tijarica 64. Ivana 105 Tironi' Frane (Franceskco) 27. 167. 223 Tarasić-Ban-Radić 47 Tarasić Ivan 218 Tarasić Luka 218 Tarasić Nikola 218 Tare. nadimak 210 Šuiić 167 Sulić Toma 167 Surko. nadimak 167 Spacal Ante 167 Spada. nadimak 50 Tadić or Ale o Vodanovich 224 Tadin 202 Tadin Mate 202 Tafra 140 Talijani 87. 189. nadimak 202. 196. 113 298 . 153 Terzić 43. nadimak 108 Sušter. nadimak 118 Tambotić 158\ v Tamburin detto Balbiza 90 Tapunera. 194. pop 155 Thomasis de 183. nadimak 34. pop 104 Tironi Joanne D. 174. magistro 195 Štambuk Ante 202 Štambuk Toma 202 Stefan. 236 Tambaluk. nadimak 199 Sušula. 97 Tele. 211 Terzi ja 211 Tesle. 157. 234 Terra Rubini 125 Terze 63 Terzi 43 Terzia 43. nadimak 83 Štambuk 77. mistro 26 Tironi Jerolim 105 Tironi Jerolim. 175 Tičica. nadimak 35. 195. 204. nadimak 163 Svilo. 107. 107 Tironi. nadimak 176 Thadei de Thomasie 174 Thomasei 140. 119 Terraferma 43. 87 Tarjanović 147 Tarjanović-Martičević 147 Tarla. 188. Thomicio 171 Tiberio. nadimak 176 Tavra 63. 77 Tirola. 105.'nadimak 194 . nadimak 199 Spadic. 202. nadimak 221. UŠ Tironi Ivan. 118. nadimak 219 Spire. 116 Taras 67.199. . 186. Jurja. 102. 106. nadimak 219 Taranto 85. 211 Terzić Matij 153. 189. 183 Thomaseus Joannes. nadimak 100 Štopulo. 234 Thomassich 140 Thomaxich Draxoi 149 Thomiceo 171 Thomiceus 171 . 190 Tarasić 216. braća p. dr. nadimak 163. nadimak 225 T Tabaković 204 Tadejna Margarita overo Dmitrović 216. pop 28. 89 Tavra Martin 89 Tehstibreg 22. 227 Tadic 224 Tadić. nadimak 166 Tenda 231 Tendić 231 Tenzera 112 Teratjerka.Sukadar' 209 Sukadar.

nadimak 29 Trapo. 101. 188 Tomašević. 224 Tomić. 151. 154. kapetan 140 Tomaseo Nikola. 190. 186. 73. 193. 234 Tomašić Vinko p. 100 Tita. mistro 26 Tironi Zuanne. pop 149 Tomaseo Matthei. nadimak 164 . kapelan 171 •Tomich 222 Tomicij 171 Tomić 28. nadimak 122 Tonadeli 149 Tonculo. 155 Tonac. 114-' Tironi Matej. pop 155. pop 53 Tomašević Stjepan. 234 Tomašić Marko 217. nadimak 202 Tocil. nadimak 119 Tomasović 182. 161 Tomini. 189. 63. 189 Tomasović alias Dujmović 123 Tomasović alias Marijanović 46. učitelj 167 Točilo 191 Toljaga 213. 174. mj. nadimak 150 Trčola. 149 Tomaseo. 156. 45. 182 Tomassich Nicolao 155 Tomassis Bernardin di 215 Tomaš 199. (Matej) 105. pop 98. Tomaseus Mattheus 155 Tomasi de 25. pn (paron) 98. pop 190 Tonšić alias Marijančević 189. 79. nadimak 68 Tramuntanić. Marinković e Lučić 222 Tomić detto Tuđin 161 Tomić Jerolim 217 Tcmić Petar 217 Tomić Šimun 217 Tomić Toma 217 Tomić Toma Ciprijanov 218 Tomić Toma. mistro sartor 218 Tonšić (Tonsić) 89. kapetan 171 Tomičić'Juraj. ekon. 167. 155 Tomaseo 140. 190. pop 188 Tomić alias Cubretović 222 Tomić alias Lučić 222 Tomić alias Turchetto 224 Tomić Cubre (Ciprijan) 216 Tomić de Cubre 222 Tomić detto. 221. 186 ' Tomić vulgo Turchetto 224 Tomičić 98. 77. 107. kapelan To'masei 200 Tomaseus 140 Tomaseus. Tomasei 45. 216. 176. 199 Tonšić alias Marijašević 195 Tonšić (Tonsić) Matij 184 Tonšić (Tonsić) Mihovil 184 Tonšić (Tonsić) vulgo Marijančević 193 Torbica. nadimak 100 Trebotić 55. 167 Tomašić 82. 216. 188. 210 Tomašević 140. nadimak 119 Torcelo (Torzello) 147 Tosti 89 ' Tosti Karmen £9 Tragetijer. 222. 188 Trebotić alias Marinović 63 Tresić-Pavičić 89 299 . kralj 163 Tomašević detto Raguzel 161. nadimak 221 Tocilj 167 Tocilj Ivan. 181 Tomičić alias Pertijić 181 Tomičić detto Vazulović-Tafre 171 Tomičić Ivan Markov 159 Tomičić Juraj. nadimak 178 Titulo. 183. biskup 140 Tomaseo Nikola. Julije 105 Tironi Juraj 105 Tironi Juraj. 113. 195. 193. 234 Toma 48. nadimak 74 Tramontana. 221 Tomadeli 27 Tomas 63 Tomas. 158. crkve 156 Tomiceo Jakov. Marka 155 Tomašić Vinko 155 Tomazetović 190 Tomba 27 Tomba Jakov 26 Tomiceo 149. 69. 140. 206 Tonšić (Tonsić) nadimak 176 Tonšić (Tonsić). 234 Tomašić Dražoj 155 Tomašić Jakov 217. 156.Tironi. 99. 171. 183 Tomasich Nicolao 67 Tomasis de 216 Tomasovi. 148. 158. povjereniik puka 171 Tomičić Marko. nadimak 167 Tomaseo 140. prokurator 105 Tironi Nikola. 156 Tomiceus. 149. nadimak 221 Tomić. pop 156 Tomiceo Marko. paron 106 Tironi Mate. nadimak 100 Tolorović 216. pop 140 Tomaseo Ivan. 156. pop 101 Tomičić Mihovil 159 Tomičić Petar Jurjev 159 lomičić-Vazulović 156. 156 Torniceo. sudac 184. 187. 195. 188. 214 Tologa.

nauta 72 • Trevizan Alban 70 TrevizanBunarello 72 Trevizan ""Martin 70 Trevizan Nikola 70 Trevizan Petar 70 Trevizan Vitorello 72 Trevizani Viktor 72 Trevizan 72 Trgić 85 Trgić. 167 Ujević Ante 95 Uladigne Matthaeo 215. 85. 134. nadimak 185 Tutolovići 52 Tutovac. 158. 184 Trutanić-Mengić-Žuvić 196 Trutanić Petar 217. 195. Trumbun. 65. 226. 213. 134. nadimak 76 Tutur. 168.88 Tugor. nadimak 36 Trier 88 Trifun. 235 Tunsić 216 Turci 29. 236 Ulica 200. 183. nadimak 86 Ursić de Nichia 217 Ursić Jakov 98 Ursula 222 Ursulić 221. 91. 116. 199. 190 Trutanić alias Mengić 156. 216. 109 Ugrinović 45. 218. 224 Tudesko. nadimak 164 Trinfocai 102. nadimak 206 Ursfć 43. . 216. 137. nadimak 202 . nadimak 220 Tuonać. nadimak 163 Tučepi 27. 46.07. 124. 72 Treviso (Trevizo) 160 Trevizan 72 Trevizan. 64. 182 Ture. 53. 158. 1. 44. 189. 88. nadimak 177 Tuzla 208 Tvrdić 113 Tvrtko. nadimak 61 Trogir 46. 116 Tripo. 188. 204 Unko. 79. 196 Ursić. Trogir suburbio 141 Trogirani 13 Trohavčić 158. nadimak 195 Turko. nadimak 194. 235 Trohavčić Ivan detto Radoš 159 Trohavčić Nikola 184 Tromba 167 Tromba Dominik 167 Trpanj 202 Trst 102. nadimak 219 Tutić. 109. 131. nadimak 35. pop 183. 44. 234 Trutanić M. 224 Tušković Vinko 217 Tuteja. 189. 234 Trutanić. 195 Trutanić Gregorij 184 ' Trutanić Ivan 217. 195. 99. 188. 187. . nadimak 194 Tripotovi. 109. 199 Truta. nadimak 150 Tudor 51 Tudorić 107 Tudorović 47. 117 Uhanović 95 Uhanović alias (sive) Dezdir 95 Uhanović-Dizdar 95 Uisnoviga 22 Ujević 95. kralj 163 Tvrtković Šimun fra 204 U U Bok 73 Udine 159 Udinesi 133 Udovičić. nadimak 201 Tuhelj 170 Tumera. 195. nadimak 220 UgriČići 46 Ugrin 107. 200. 54. 138. 215. 107. 94. 227 Ursulić detto Zarković Mihovil 221. 86. 224 Tušković 217. 188. 145. 185 Trutaniić 9. 116. 73. 234 Trutanić sive Mengić 188 Trutanić vulgd Fortunić 189.. nadimak 108 Turketo (Turchetto) 224 Turska 211 Turtonić 156 Tusa 216 Tuscor Pietro 223 Tuscovich si chiamano Bracussich 223 Tuskor. 210. 18. nadimak 100 Uganović 95 Ugorić. 223. 144. 201. 236 300 . 92. 186. 82 Tugari 51 . nadimak 87 Tribucije. nadimak 219.Tresić-Pavičić Petar 89 Trešćenik 51 Trese 46 Trevisani 67 Trevisani-Buraniensis 67. Urban 64 Urlić. 132. 110. 195 Tubrija. 200 Trutas alias Pulković 190. 156. 197.

95 V Vaji. pop 59. 122. 28. 88. 186. 234 Vidošević. 116. 106. 82. 215. nadimak 62 Veli Put 215 Velić 183 Velika voda 103 Veliko brdo 130. 81 Velada.93. 183 Valentinović 174. 95. 158 TJšijer. 128. 27. mistro 95 Vidošević alias Fiuman 95 Vidošević alias Markovinčić 234 Vidošević Ivan 121. galija 195 Veneciija (Venezia) 11. 17. 209. 16. 107. 146. 46. 216. nadimak 195 Vidković 147 Vidković alias Braskić 147 Vido de Gregorio 236 Vidoš 25 Vidošević 25. 227. nadimak 206 Valentić 234 Valentić-Valoević 234 Valentineo 174. nadimak 84 Valerius 132 Valić 140 Valerio August. 218 301 . 233 Venedig 20 Venetij dr. veroneski biskup 9. 213 Vaselović 56. 134... nadimak 164 Vela Gomila 158 Velančić 128 Velanpvić 122. Verić. 44. 142. nadimak 119. nadimak 100 . 67 Vason 77 Vasselli 67. 128. 133. nadimak 177 -Vere. 204. 214 Veliko polje 46 Velianović 158. 77. 183 Valerijev 77 Valerjeva Mande 82 Valerij. 171 Velo Brdo 162. 217. 213 Veloević 216.198. nadimak 186 Veli Jere. 107 Vidić 25 Vidić alias Anjić 216. 64. nadimak 74 Veli Mikula. 75. 217. 160 Vicin 77 Vicin. 234 Velo selo 16 Vendešić 216 Vendramin. nadimak 197 Venturini 224. 162 Versačević 74 Versajković 74 Versajković alias Barišić 74 Versa jković Ivan Pavlov 70 Versajković Matija Pavlov 69 Versajković Pavao pok. 232. 173 Veieničić 160. 47 . 212. 15. 147..Uršić 64 Uscochi 24. 106 Vasselli Casinensis 108 Vavličić 25 Veber 197 Veić 140 Vela Banda 200 Vela Bunta 14. 22. nadimak 194 Vermolić 107. nadimak 30 Veseličić alias Bartulović 225 Veško polje 189 Vešković Nikola 44 Veštac 189 Vetin 83 Viasić 215 Vicenti 234 Vicenza 39. conte 147 Venier Santi 147 Ventula. 99. 178 Veli. nadimak 208 Vale. 169. Ivana 69 Versalković-Barišić 74 Versalović Petar 68 Veselica. 114. 120. nadimak 35. 200 Uscovitius 113 Ušković 107. 147. 81 Varolić 190 Varoš 104 Varvoljić 191 Varžina 204. 225. 225 Vidić-Anjić-Bailo 225 Vidić dettd Anjić 225 ' Vidini. 192 Veli Dolac 73 Veli Ive. 171 Vela Slatina 163. 62 Ušković 113 Utrobičić 140 Uvanović. 175. 107 Venetio 226 Venier 147 Venier Ivan. nadimak 76 Veli Lošinj 60 Veli Pavini. 48. Verbora 177 Verbora. nadimak 77 Viculin 64 Vičja Luka 81 Vidaković 27.

234 Vitnić Nikola 218. 216. Vladislavić 89. 95. nadimak 198 Vlahinić Marko 210. 218. 204 Vidović-Fiuman 89 Vidović-Moro 89 Vidović-Moro Luka 89 Vidović seu Morotović 89 Vidović vulgo Gambara 89 Vileničić 178. učitelj 147 Vitajić alias Sokolović. magistri 108 Vitaić Ivan. 236 Vodanović. 49. 221. 92. 210 Vlainić 204. 147 Vitaić. ^A Vilović 152 Vilović. 107. 121. 210 Vlahović-Forense 32 Vlahović Petar 205. 148 Voineo Frane. 234 Vltturi 145. mistro 99 Vincenti 234 Vincenti Toma 68 Vinjević 158 Vinko de Calogero 218 Vinović 158 Violini 195 Viroević Petar 236 Vis 7. 119 Vladković 10 Vladnić 149. 217. nadimak 202 Vistević 134 Višanin 216 Višanin. 210 Vlahović. 124. 217 Vidošević Petar 26 Vidošević Renat 121 Vidošević Stefan 26 Vidošević Tonculo 217 Vidošević vulgo Markovinčić 234 Vidov.. 214 Viahinjić Ivan 210. 61 Vlasanović 56. 87 Vlahović alias Forensis 28 Vlahović Florio 205. 236 Vilić 25 Vilieić 217. 95 Vlastić 149 Vlašić (Vlasić) 149. 203. 95. mistro 113 Vitarić 149 Viteo Slovigne 149 Vitina 234 Vitković Ivan 105 Vitnico 234 Vitnico Gaetano 234 Vitnić 188. 101. 114. 28. mistro 105. nodaro 148 Voineo-Picunović 148 Voineo Zuanne D. 214 Vlahov alias Forense 28. 228 Vileničić. nadimak 85 Villa Ignani 107 Villa Mirciae 120 Viloević Nikola 217. 109. 155. 146. 209. nadimak 85 Vidova gora (Sutvid) 7. 119 Vladislavić-Pušić 89 Vladislavić-Stipančić 89 Vladišević 89. artificis 64 Vlahović. 68. pop 53 Vitaić alias Sokolović.Vidošević Marko 82. 64. 215 Vlatković 10. 158. 113 Vlahić. 140. 107. Vlah 140 Vlah. 99. 98 Voineus 148 302 . 210 Vlaković-Bukovac 80 Vlasan 56. 19 Vidoveva 28 Vidović 89. nadimak 35 Vitaić 107. 121. nadimak 222 Vodanović 46. 229 Visalo. 44 Vlastelinović seu Bukva 43. nadimak 164 Viška. 61. nadimak 91. 224. dominikanac 228 Vileničić-Kovačević 228 Vileničić Matij (Mate) 228. nadimak 235 Vodanović Def. 218 Vodanović Jakov 113 Vodanović Vinko 218 Vogcovich 123 ' Voinei 148 Voineo 148 Voineo. 218. 228. 156 . 224 Vlastelinović detti Jakir o Jakirić 225 Vlastelinović Luka 43. 167. 120. 28. 87. 158 Vlatohović 158 Vocetović. 216. 32 Vlahović 27. 69. 113 Vitaić Vinko. nadimak 34 Visić 119 Viškovi. 234 Vitnić Dinko. nadimak 32. 166 Vitturi Katerina 145 Vlačavić 159 Vladičić Ivan 133 Vladilo 113 Vladimir 207. 224 Vilini. 70 Vlasović 158 Vlasteltea 49 Vlasteličić 43. 225 Vlastelić 43 Vlastelinović 43. pop 118. 225. 113. 234 Vitnić Ivan 218. 113. 12.

196. 200. 202 Vrsalović alias Carević 190 Vrsalović-Carević 37 Vrsalović Frane 218 Vrsalović Ivan 184 Vrsalović Mirko B. Vukšić alias Pulišević 125 Vuladislavić Petar. 168. 125 Vučić-Meštrović 231 Vučić seu Pujin 107 Vučić Šimun 121. 190. 200. 89. 189. 156. 160. 17. Vučić 28. 158. 186. 207. 225. nadimak 32 Vunačić 216 . 121. 228. 158 . 234 Vojković Frane 217 Vojković Petar 218. 202. 47. 183 Vučić alias Pulišelić 132 Vučić Andrija 121.'167 Vrandečić detto Moskej 160. 140 Vulasinović 28 Vulasinović sive Bukva 43 Vulatović 80 Vulatović-Bukovac 80 Vulatović detto Sirotković 95 Vulić 52. pop 89 Vuladislavić detto Grdan 89 Vuladriić 156 Vulahović 32. 158. 189. famulus 156 Vuković alias Bajakin 190 Vuković alias Lupiš 156 Vuković alias Trifunović 189.. pop 211 Vranjican Jerolim pop 184 Vranjican Vičenco 171 vranjicanin 140 Vranjić 36 Vranjičić 36. 190 Vuković Jakov. 149. 234. dr. 172 Vrandečić detto Bolčin 162. 181. 49. 235 Volosko 87 Voselei 130 Vošćica 196. 174. 228 . 138. 171 Vranjican-Dobrenović 140. 229 Vrdol 204 Vrdolca 104 Vrdol jak 148 Vrgorac 206 Vrh 53 Vrhbrača (Vrh Brača) 17. Vrsalović Matij 184. 107. 132 Vulić alias Munita 107 Vulić Mihovil 121 Vulin. 125 Vučić Ivan 121.Voviseto 107 Vragadinac. 140. pop 140 Vragnizani 140 Vragnizano 140 Vragnizanus 140 Vrančić 644 Vrandečić 161. 167 Vrandečić detto Briska 162 Vrandečić detto Crnac 161. 133. 'prokurator puka 184 Vuković vulgo Trifunović 195 Vukšić 125 .Voinović 148 Vojković 123. 204 Vrhsela 200 Vrilo 133 Vrlika 148 Vrkuk 55 • Vrsajko 36 Vrsalović 12. nadimak 209 Vukanović 95 Vukasović alias Vukejić o Violini 195 Vukčić 125 Vuketjić 25 Vukić 183 " Vukić de Komaj 183 Vukomilović Vinko 188 Vukoseo (Vucoseo) 227 Vuković 12.. 183. 187. 195.167 Vradečić detto Sarnohod 167Vranić 134. 207 Vojnović. 188. 217 Vrsalović sive Carević 188 Vrtlić 200 Vukoseo 227 Vučevica 94 . 129. 149. 201. 216. 117. 216. 192. 234 Vojnić 205. 43. 225 Vrboska 133. 222. 110. redovnik 234 Vojvodić 216. 133. 223-. 190. pop 188. Vunić 120 Vunjodić 215 V'uodanović 215 Vuojković 216 Vuragniza 140 303 . 202 Vrsalović. 217. 171 Vranjican Jakov. 227 Vuković. 195. 231 . nadimak 135 Vragniza 140 Vragnizan. 149. 167. 186. 23. 125 Vučić vulgo Raguzel 183 Vučina 213 Vuga 222 Vugeša. 174. 125. 158. 191. 107 Vranjičić vulgo Roja 36 Vranjoš Grga 236 Vrbanj 62. 175. ' Vranizanus 140 v Vranjčić 36 Vranječić 89 Vranjican 107. 9.

98. 113. 1. 148 Vušković Nikola 106. nadimak 122 Zuanne de Cosmo 215 Zuanić 28. 212 Zagvozd stan 7. 143. nadimak 152 Zorančić 16. 190. 26. 113 Vtišković alias Sorinica. 103 . 143. nadimak 86 Zovko 172 Zovko Štipan 172 Zrakovica.163 Zaninović 188 Zaostrog 28 Zaratin. nadimak 83 Zrno. 142. 65. 52 Zoričić 158. 137. nadimak 64 Zudenigo 117 Zuić 113 Zuić Miho 113 Zulinovich 180 Zuppanei alias Zupanić 45. 157 Zala Glava istočna 157 Zambotić 25 Zanchi89. nadimak 194 Zelanović 151. nadimak 35 Zoje. Zoričić-Kovačić 167 Zorini. nadimak 123 Zorzetić 217. 141 Vušković alias Gundulaj 108. 113 Vušković Ivan 106. 208. nadimak 218 Zared 73 Žaro 73. 45. 167. 19. nadimak 176 Zečić. nadimak 192 Zochnich 117 Zogačić Marko 121 Zoge. nadimak 73 Zanetović 122 Zaniko. nadimak 36 Zeke ja. mistro 89 Zubotovi. 189. 27. 66. 117 Vušković Juraj 105.67. 77 Zastivanje 133 Zastražišća (Zastražišće) 56. 218 Zadrani 13 Zadvarje 136. mistro 113 Vušković alias Vlašić 107. 221. 221. 140. 172 Zuppaneo-Zupanie 170 Ziistinjani (Zustignan) Sebastijan 13. 164. 108 Zago 113 Zagomilje 207 Zagora dalmatinska 113 Zagorje 94. 224 Vusius 224 Vusj alias Vužić 45 VuSković 105. 160. 141. nadimak . 183. 132.Vuragnizan 140 Vurandečić 167 Vuranjican 107 Vusich detti Vusio 222 Vusio 189. 235 Zorzin. 172 Zuppaneo (Zupaneo) 47. nadimak 84. 201. 205 Zanchi Anton. 190. 106. nadimak 224 Zuvanić 25. 59. 180. 158. 207. 197 Zakaria (Zaccaria) 171 Zakučac 46. 211. 235 Zorzi da Makarska 235 Zorzić 235 Zorzić seu Lukrić 217. nadimak 61 Zmijanci 213 Zmojar. nadimak 176 Zembov 27 Zeparnich 186 Zerno. 107. 218 Zaglievich 105. 200 Zala Glava 7. 224 Vužić alias Marinković 216 Vužić (Vusio) Ivan 224 Vužić Simun Vužić (Vusio) Vicko 224 W Wlich 132 Wragnizan-Dobrinovic 170 Wragnizan-Mladineo Nikola 17 Z Zaborović 110 Zaccaria (Zakaria). 117 Vuzičić 216 Vužić 216. zidar 89 Zaneto da Venetia 215 Zanetovl. 219 Zečak. 158. 173. 210 Žele. 191. conte 13 Zadar 56. 76. 99 Zuanić alias Marinović. nadimak 84 Zlatar 202 Zlatarić 122 Zlopolje 193 Zmaelo (Izmaelo) 171 Zmajiio. nadimak 202 Zelenko. 52 Zoranović 42 Zoranović-Sarić 42. ' 22 Zuvančić. 167. nadimak 194 Zorotovi. 116 Zagvozd (Zagozd) 43. 208 Zagračišće 7 Zagreb 109. 233 Zavala 164 Zažablje 208 Zazubići 132 Zec. 117. 139. 69. 52.

172 Zuvetić Jerolim. H l . 140. 49. nadimak 199 Zuljević 7. 235 Znve 16. nadimak 219 Zivić 25. 40 Zustin 190 Žute Nikola 214 Žutić 204. nadimak 152 Zmirko. 23. 213. 188 Zivogošće 213 Žiža. 2!4 Zarković Stjepan. 90. 103. pop 172 Zuvetić (Zuetić) Juraj 1/2 Zuvić 16. 80. nadimak 62 Zanetić. 156. 43 Zivić alias Pekasović 43 Zivić alias Selčanović 27. pop 156 Zuvetei alias Zuvetić 45. nadimak 220. 68. 99. 172 Zura. nadimak 75. 64. pop 213 Zarković Simun 213. 205 Zuvančić. 148 Zuveteo 27. 179. 87. nadimak 85 Zuvinić-Bakalarić. nadimak 85 Zuvinić-Ture. 183. 209 Zuveteus 172 Zvančić 67 Zvanić 13. 81. 214 Zepo. 144. 170. 179 Zgorac. 53 Zuvić sive Baloga 80 Zuvić sive Martić 126 Zuvić vulgo Griman 39 Zuvić-Zrinović. 165. nadimak 74 Zeževica 111. 77. 189 Zuvić. 43 Zivić. 124. 126. nadimak 85 Zuvinić-Banat. nadimak 33. nadimak 85 X Xupanovich de Xupagnaz 172 Xarcovich 228 Xarcovich Orsola 227 Xeneralich 63 Xlesevich Jurai 149 Xopanich 52 Xuvetich Michaelis 148 Xuvich Cosma 53 Zbornik zn nnrodni život i običaje 20 305 . pop 103 Zuvetei 148. 227 Zarković dictus Ursulić 221 Zarković Nikola 213. 84. 122 Zvanić alias Delijić 89 Zvanić alias Marinović 89 Zvanić alias Petrna 89 Zvanić-Ćipiko 89 Zvanić Frane 81 Zvanić detto Marinović 84 Zvanić Ivan 46 Zvanić-Krilo 116 Zvanić Sebastijan 81 Zvanić seu Krilo 89 Zvanić seu Perić 89 Zvečani 50. 158. 205. 43. 148. nadimak 167 Židov 92. 203. 139. 220 Zuvić alias Baloja 69 Zuvić alias Grimanović 39 Zuvić-Butor 36 Zuvić detto Baiogia 80 Zuvić-Kućin 64 Zuvić Kuzma 51. 130 Zegez 28 Zilić 216 Zimraković 152 Zi-tković 90 Zitković-Arambašić Ivan 90 •' Živac. 36. 111 Žiže. 149. 149. 172. 89. 92. 172 Zuvetei. 55 Zanić. 36. 50.Zuvanić Fabijan. nadimak 175 Zrnovica 83 Zujelac. 164. 27. 113. nadimak 202 Zarković 172. 51. nadimak 194 Zurnata' 36. 82. nadimak 84 Zuvića Dvori 81 Zuvičić 190 Zuvičić alias Kostrić 190 Zuvinić. pop 43 Zivić alias Grimanović 43 Zivić alias Kenjac 28. 43 Zivić Mattio 26 Zivić vulgo Griman Zivić vulgo Vuk 43 Zivković 90. nadimak 224 Zuvanin. 153 Zuljević-Sleško 49 Župa 159 Zupanić 158. 201. 222 Žalo 16. 27. 172. 53 Zuvetić 13. 217 Zuvetić Ciprijan 13. magistri 36 Zuvić.

. 1941. . . 25 Popis pučana koji su g. . . < . 5 RAZVOJ NASELJA 7 Literatura i . .) 25 — Popis pučana g. . Ložišća i Luku 80 306 . . primali sol.bilješke 19 PORIJEKLO STANOVNIŠTVA . .SADRŽAJ Stranica Predgovor . 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 SMRKA 55 Sadanje porodice — Bilješke 55 MILNA 55 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 55 — Prezimena Milnarana u isrpavama prije matice — Sadanje porodite 56 — Izumrle ili iseljene porodice 64 — Literatura i bilješke 67 POTHUME 68 Sadanje porodice — Bilješke 68 BOBOVIŠĆA 68 Prezime prvih 20 godina matice — Popis bratima g. — Popis vlasnika pašnja­ ka (g.. 47 MURVICA 48 Poznati svećenici upravitelji u Dradevluei i Silvij« — Murvica g. '• 73 Sadanje porodice 73 — Izuimrle ili iseljene porodice u Bobovišćima i Ložišćilma 77 LUKA BOBOVIŠĆA 80 Sadanje porodice — Literatura i bilješke za Bobovišća. . 1574. u vezi s bračkom galijom 2 6 — Sehiera reale — Porodična prezimena prvih 20 godina ma­ tice 27 — Sađanje porodice 29 — Izuimrle ili iseljene porodice 36 — Literatura i bilješke 43 Lirica. 1760. . . . . . . . pastirski stan . . . 25 NEREŽIŠČA . . . . . . . iz Bobovišća i Ložišća 69 — Sadanje porodice 70 LOŽIŠĆA . . — Stanovnici pustinjačMh (manastira u bračkim župskim knjigama 49 — Sadanje porodice — Izuimrle i iseljene porodice — Literatura i (bilješke — Diračevluka 50 PLANICA 51 DRAČEVICA 51 Sađanje porodice 51 — Literatura i bilješke 53 BLACA 53 Literatura i bilješke 53 OBRŠJE 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 DRAGOVODA ' . . 1625. . 1589. . . pastirski stan 47 Bilješke 47 Požeženik. . .

1625. u vezi s bračkom galijom — Schiiera real© — popis porodica g. u vezi s bračkoim galijom.Sadanje porodice 118 — Nedavno izu­ mrle ili iseljene porodice — Literatura i toilieške 120 < . 1-574. — Popis od g. — škripi jani u ispravama prije matice — Porodična prezimena prvih 20 godina matice 121 — Sa­ danje porodice 122 — Iseljene ili izumrle porodice 126 Lite­ r a t u r a i bilješke 128 SPLITSKA . . . . iz knjige bratovštine 98 — Prezimena izbornika koja su g. .Stranica SUTIVAN 81 iSutivanjani u ispravama i dr. prije početka matice 104 — Popis pu­ čana g. (anagrafa) 159 — Sadanje porodice — Iseljene ili izuimrle porodice 168 — Literatura i bilješke 172 Pastirski stani 173 Prijević — Putvine — Kruška Stupa — Karavana 173 PRAŽNICE . prije sačuvane matice 81 — Popis pučana g. koji su primali sol 120 — Popis pučana g. . — Prezimena prvih 20 godina matice 106 — Sadanje porodice 108 — Izumrle ili iseljene porodice 113 — Literatura i 'bilješke 117 MIRCA 118 Mircanjani u' ispravama —. . 1777. do g. 1625.oko­ lice koje nisu stalno boravile u Sutivanu 95 — Literatura i bilje­ ške 97 DONJI HUMAC . 1790. birala župnika u Donjem Huimcu — Sadanje po­ rodice 99 — Izumrle ili iseljene porodice 101 — Literatura i ibilješke 103 SUPETAR 104 SupetranL u ispravaona i dr. 157 Bilješke 157 PUČIŠĆA ' 157 Porodična prezimena prvih 20 godina matice — Popis pučana g. 1625. i729. . 120 Popis pučana g. . . u vezi regrutacije za bračku galijiu •— Porodična prezimena prvih 20 godina imatice 82 — Sadanje porodice 83 — * Iseljene ili iziumrle porodice 90 -— Izumrle porodice iz Splita i. 1625.ŠKRIP . 1729. 20 godina matice — Sadanje porodice 149 — Izumrle ili iseljene porodice 152 — Literatura i bilješke 156 BEŽMEK. do 1747. . 173 Pražničani u pučiškoj matici prije početka prazničke matice 173 — Prezimena prvih 20 godina matice — Popisi pučana ig. 1795. predstavnika porodica 105 — Iz knjige sikonjidana od 1729. 1625. . 129 Splitskarska prezimena u imatici škripa — Iz škripske knjige •mrtvih — Sadanje porodice 129 — Izumrle ili iseljene porodice — Literatura i bilješke 130 POSTIRA 133 Popis pučana g. . u vezi s bračkom galijom — Sadanje porodice 174 — Izumrle ili iseljene porodice 178 — Literatura i bilješke 183 Gomilica -— Zagračišće. pastirski stani . . 98 e Donjohuimčanjani u ispravama ili knjigama — Popis imena ofi g. koji su primali soJ 158 — Popis pučana g.. u vezi! a bračkom galijom — Prezilmena u knjizi skonjidana do g. . . 1574. privremeni stan 184 307 . . 1723. 1625 u vezi s bračkom galijom — Prezimena <spoimenuta prvih 20 godina matice 133 — Sadanje porodice 134 — Izumrle ili iseljene porodice 141 — Literatura i bilješke 148 DOL 148 Prezimena iz Dola u ispravama prije imatice —• Porodična prezimena spomenuta prvih.

189 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 189 — Prezimena s napomenom iz Selaca iz drugih bračkih matica. koji su primali soil na Bolu 215 — Prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina matice 216 — Popis pučana g. . . • . . . . . u vezi s brač­ kom galijom 217 — Sadanje porodice 218 — Izumrle ili iseljene porodice 225 Podborje 235 Sadanje porodice — Literatura i bilješke 235 INDEKS 808 . . 184 Gornjohumčanjani u ispravama. . 19S Novcselačka prezi'mena prvi put spomenuta kroz 20 prvih godina selačke matice — Sadanje porodice 198 pklad . . đo 1916. u vezi s bračkom galijom 184 — Sadanje porodice 185 — Izumarle ili ise­ ljene porodice 186 — Literatura i bilješke 188 šala. g. iz Selaca i zalelaika 191 — Sadanje porodice 192 — Literatura i bilješke 196 ČOBANIJA 197 Zagvozđ -— Nagarinae — Nakal — Osriđci — Nasefla 197 Sv. -. 215 Prezimena iz Bola u ispravama — Prezimena pučana g. .Stranica GORNJI HUMAC . . . pastirski stan 18& SELCA . . a kojih nema u Selcima — Statistika od 1914. 1574. — Popis pučana g. Toma 197 Podsmrčevik 197 NOVO SELO . pastirski stan 18& Brizić. 1625. .199 Preziimena prvi put spomenuta kroz prvih 20 godina selačke matice Prezimena Oklađana u povaljskoj matici 199 — Sadanje porodice — Literatura i bilješke 200 POVLJA 200 Preziimena prvih 20 godina matice 200 — Sadanje porodice 201 — Izumrle ili iseljene porodice -— Literatura i bilješke 203 SUMARTIN 204 Preziimena spomeniuta prvi put prvih 18 godina stare matice 204 — Suimartlnske anagrafe — Sadanje porodice 205 — Izumrle ili ise­ ljene porodice 210 Rasotica 213 Literatura i bilješke 214 BOL . . . 1625.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->