You are on page 1of 2

ANNEX I

COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS


DELS CENTRES PÚBLICS

Centres de titularitat pública que imparteixen Centres de titularitat pública que imparteixen
ensenyaments d’educació infantil de primer i/o ensenyaments d’educació infantil de primer i/o
segon cicle i/o de primària d’ 1 o 2 unitats segon cicle i/o de primària de 3 a 5 unitats

- Director (president, secretari) - Director


- Regidor o representant de l’Ajuntament - Regidor o representant de l’Ajuntament
- 1 pare/mare (si no hi ha candidats serà - 2 mestres (un d’ells hi actua com a secretari)
nomenat/ada per l’APIMA) - 2 pares/mares (1 de l’APIMA i 1 d’elegit/da)

Centres de titularitat pública que imparteixen Centres de titularitat pública que imparteixen
ensenyaments d’educació infantil i/o de ensenyaments d’educació infantil i/o de primària
primària de 6 a 8 unitats de 9 unitats o més

- Director - Director
- Regidor o representant de l’Ajuntament - Cap d’estudis
- 3 mestres - Regidor o representant de l’Ajuntament
- 3 pares/mares (1 de l’APIMA i 2 d’elegits/des) - 5 mestres
- Secretari, amb veu però sense vot - 5 pares/mares (1 de l’APIMA i 4 d’elegits/des)
- 1 representant del personal d’administració i
serveis.
- Secretari, amb veu però sense vot

Instituts de secundària de menys de 12 unitats Instituts de secundària de 12 o més unitats

- Director - Director
- Cap d’estudis - Cap d’estudis
- Regidor o representant de l’Ajuntament - Regidor o representant de l’Ajuntament
- 5 professors - 6 professors
- 2 pares/mares (1 de l’APIMA i 1 d’elegit/da) - 3 pares/mares
- 3 alumnes - 3 alumnes
- 1 representant del personal d’administració i - 1 representant del personal d’administració i
serveis. serveis.
- Secretari, amb veu però sense vot - Secretari, amb veu però sense vot
COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS
DELS CENTRES CONCERTATS, PÚBLICS D’ENSENYEMENT DE RÈGIM ESPECIAL I
D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES

Col·legis concertats Centres d’educació de persones adultes

- Director - Director
- 3 representants de la titularitat del centre - Cap d’estudis
- Regidor o representant de l’Ajuntament - 3 professors
- 4 representants dels professors - 3 alumnes
- 4 pares/mares (1 de l’APIMA i 3 d’elegits/des) - 1 representant del personal d’administració i
- 2 alumnes (a partir del primer curs d’ESO) serveis
- 1 representant del personal d’administració i - Regidor o representant de l’Ajuntament
serveis - Secretari, amb veu però sense vot

Centres d’ensenyament de règim especial: Centres d’ensenyament de règim especial: Escoles


Conservatoris professionals de música i dansa d’Art i Escola Superior de Disseny

- Director - Director
- Cap d’estudis - Cap d’estudis
- 6 professors - 4 professors
- 3 alumnes (2 del grau mitjà i 1 del grau - 3 alumnes
elemental, major d’11 anys) - 1 representant del personal d’administració i
- 3 pares/mares serveis
- 1 representant del personal d’administració i - Regidor o representant de l’Ajuntament
serveis - Secretari, amb veu però sense vot
- Regidor o representant de l’Ajuntament
- Secretari, amb veu però sense vot
Escoles oficials d’idiomes
- Pares i mares (només si el centre té un 25% o més
- Director d’alumnes menors d’edat):
- Cap d’estudis  Si el centre té més de 2.000 alumnes: 1 pare/mare
- Professors: i 5 alumnes
 Si el centre té més de 2.000 alumnes: 6  Si el centre té menys de 2.000 alumnes: 1
 Si el centre té menys de 2.000 alumnes: 5 pare/mare i 4 alumnes
- Alumnes: - 1 representant del personal d’administració i
 Si el centre té més de 2.000 alumnes: 6 serveis
 Si el centre té menys de 2.000 alumnes: 5 - Regidor o representant de l’Ajuntament
- Secretari, amb veu però sense vot