R ZBOIUL DE INDEPENDEN A ROMÂNIEI (1877 ² 1878

)

Prof. Hru covschi Elena Liceul Pedagogic ´Spiru Haretµ Foc ani

CUPRINS
‡ Premisele proclam rii independen ei României ‡ Desf urarea r zboiului de independen ‡ Tratatele de pace ‡ Urm rile r zboiului de independen ‡ Aplica ii ‡ Bibliografie

PREMISELE INDEPENDEN EI ROMÂNIEI

PREMISE INTERNE

PREMISE EXTERNE

1

2

1

2

3

PREMISELE PROCLAM RII INDEPENDEN EI ROMÂNIEI - PREMISE INTERNE 1.România se comporta ca un stat independent:  Încheia tratate comerciale în nume propriu;  Desf ura unele demersuri diplomatice în nume propriu.

PREMISELE PROCLAM RII INDEPENDEN EI ROMÂNIEI
- PREMISE INTERNE 2. Dorin a cvasiunanim a societ ii române ti de dobândire a independen ei statale.

PREMISE EXTERNE 1.PREMISELE PROCLAM RII INDEPENDEN EI ROMÂNIEI .R scoalele antiotomane desf urate în Balcani ( BosniaHer egovina. Bulgaria i SerbiaMuntenegru) în anii 1875-1876 .

Preg tirile Rusiei pentru un nou r zboi cu Turcia .PREMISELE PROCLAM RII INDEPENDEN EI ROMÂNIEI .PREMISE EXTERNE - 2.

PREMISELE PROCLAM RII INDEPENDEN EI ROMÂNIEI .PREMISE EXTERNE - 3. CUPRINS .Problemele cu care se confrunta Imperiul Otoman din cauza mi c rii ³Junilor Turci´.

PALATUL IMPERIAL .PREG TIRILE PENTRU R ZBOI - În septembrie 1876. în vederea încheierii unei convne ii militare cu partea rus . LIVADIA.DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN . o delega ie român se deplaseaz la Livadia.

 La 12 aprilie 1877 Rusia declar r zboi Turciei.DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN . CAROL I ALEXANDRU II . iar trupele ruse ti p trund pe teritoriul românesc.PREG TIRILE PENTRU R ZBOI -  La 4 aprilie 1877 sa încheiat conven ia militar românorus .

bombardând malul românesc al Dun rii. bombardând Vidinul. CALAFAT . La 26 aprilie1877.DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN .PREG TIRILE PENTRU R ZBOI - Turcia riposteaz . armata român r spunde tirurilor de artilerie turce ti.1877 . de la Calafat.

PREG TIRILE PENTRU R ZBOI - DESF ³Asta-i muzica ce-mi place!´ .URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN .

DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN . . a rostit. Mihail Kog lniceanu. ministrul de externe.PREG TIRILE PENTRU R ZBOI - Interpelat în Camera Deputa ilor. Declara ia de Independen a României. la 9 mai 1877.

PREG TIRILE PENTRU R ZBOI - DESF ³Suntem independen i.URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN . suntem na iune de sine st t toare!´ Mihail Kog lniceanu ± ³Declara ia de Independen ´ .

ETAPELE R ZBOIULUI - .DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN .

ETAPA I - În prima etap (iunie ± august 1877).DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN . . armata român a desf urat opera ii auxiliare. în sprijinul armatei ruse ti: a)sus inerea trecerii trupelor ruse ti pe malul drept al Dun rii.

ETAPA I - b) Flotila româneasc a contribuit la distrugerea flotei turce ti care patrula pe Dun re. NAVA ³RÂNDUNICA´ .DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN .

ETAPA I - c) Preluarea unor puncte cucerite de armata rus (cetatea Nicopole).DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN . CETATEA NICOPOLE . pentru a înlesni manevrele militare ale acesteia.

ETAPA I - Pân în luna iulie 1877. Situa ia se schimb .respinse de turci. evolu ia armatei ruse ti pe frontul din Balcani este încununat de succese. .DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN . dup cele dou asalturi asupra Plevnei (8 i 19 iulie).

DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN .ETAPA I - Marele duce Nicolae (fratele arului Alexandru al II-lea) solicit interven ia armatei române pe frontul din Balcani. .

principele Carol I decide trecerea trupelor române la sud de Dun re.ETAPA a II-a - În urma solicit rilor imperioase ale Rusiei. .DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN .

ETAPA a II-a - Al treilea asalt asupra Plevnei. . s-a declan at la 30 august 1877.DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN . realizat de trupele românoruse. Trupele române cuceresc reduta Grivi a I.

La 9 noiembrie armatele române cuceresc Rahova. .DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN . Luptele continu .ETAPA a II-a - Se decide asedierea Plevnei.

. la 28 noiembrie.ETAPA a II-a - Dup un îndelungat asediu. Plevna capituleaz .DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN .

Armata rus porne te spre Constantinopol.DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN .ETAPA a II-a - Dup c derea Plevnei armatele românoruse se despart. . Armatei române îi revine misiunea de a ataca cet ile Vidin i Belogradcik.

DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN . .ETAPA a II-a - La 12 ianuarie 1878 s-a desf urat una din crâncenele b t lii date pentru cucerirea Vidinului: b t lia de la Smârdan.

CUPRINS .DESF URAREA R ZBOIULUI DE INDEPENDEN .ETAPA a II-a - Epuizarea trupelor otomane a determinat solicitarea încheierii armisti iului de la Kazanlîk. la 23 ianuarie 1878.

TRATATELE DE PACE .SAN STEFANO La 19 februarie 1878 s-a încheiat tratatul de la San Stefano. . prin care se marca sfâr itul r zboiului româno-rusoturc.

.SAN STEFANO Negocierile s-au purtat doar între partea rus .TRATATELE DE PACE . Românii nu au fost chema i s participe la tratative. respectiv cea otoman .

prin aceste negocieri. .SAN STEFANO Situa ia favorabil .TRATATELE DE PACE . care nu au recunoscut tratatul de la San Stefano. a stârnit nemul umirea altor puteri. pe care i-a creat-o Rusia.

hot rârile luate prin tratatul de la Berlin au fost mai dezavantajoase decât cele de la San Stefano.TRATATELE DE PACE . CUPRINS .BERLIN Congresul de la Berlin s-a desf urat între 1 iunie ± 1 iulie 1878. Pentru România.

URM RILE R ZBOIULUI DE INDEPENDEN 1. Pierderi umane (mor i i r ni i)relativ semnificative. 350000 300000 250000 200000 pie a i e i uma e 150000 100000 50000 0 1878 1918 1945 . ridicate la efectivul de aproximativ 10000 de persoane.

RUSIA 1878 1879 TURCIA AUSTRIA ITALIA GERMANIA 1880 FRAN A ANGLIA .URM RILE R ZBOIULUI DE INDEPENDEN 2.Între 1878 ± 1880 are loc recunoa terea interna ional a independen ei române ti.

URM RILE R ZBOIULUI DE INDEPENDEN 3.În anul 1881 România î i ia titlul de regat. urmând s joace un rol important în lumea balcanic . .

URM RILE R ZBOIULUI DE INDEPENDEN 4. CUPRINS .Ca urmare a deterior rii rela iilor cu Rusia. România ader în anul 1883 la Tripla Alian .

APLICA II Texte H r i Exerci ii Rebus .

2.. Imperatorul tuturor Rusiilor se oblig a men ine i a se face a se respecta drepturile politice ale Statului Român.] Toate cheltuielile care ar putea fi ocazionate de trebuin ele armatei ruse. [.. . de transportul s u. cad anturalmente în sarcina Guvernului Imperial. [.. precum i pentru satisfacerea tuturor trebuin elor sale. astfel cum rezult din legile interioare i tratatele existente..CONVEN IA ROMÂNO ± RUS (fragmente) 4 aprilie 1877 1. precum i a men ine i a ap ra integritatea actual a României.] Guvernul Majest ii Sale.

ce suntem ? Suntem independen i : suntem na iune de sine st t toare. Noi trebuie s dovedim c avem con tiin a misiunei noastre. cu leg turile rupte. [«] A a dar .´ . trebuie s dovedim c suntem în stare s facem i noi sacrificii pentru ca s p str m aceast ar i drepturie ei pentru copiii no tri i aceast misiune în momentele de fa este încredin at fra ilor i fiilor no tri care mor la hotare. Avem domn de sine st t tor . nu am cea mai mic îndoial i fric de a declara în fa a reprezenta iunei na ionale c noi suntem o na iune liber i indepenent [«].DECLARA IA DE INDEPENDEN (fragmente) 9 mai 1877 ³[«] În stare de rezbel. d-lor deputa i.

. ne nimicesc.TELEGRAMA MARELUI DUCE NICOLAE 19 iulie 1877 ³Turcii. demonstra iune i. orele 9 seara Poiana. Nicolae´ Primit mar i 19 / 31 iulie 1877. Rog s faci fusiune. trecerea Dun rii cu armata dup cum dore ti s faci. dac -i posibil. îngr m dind cele mai mari mase la Plevna. Între Jiu i Corabia aceast demonstra iune este indispensabil pentru a u ura mi c rile mele.

. Delta Dun rii i Insula erpilor.TRATATUL DE PACE DE LA SAN STEFANO 19 februarie 1878 Prevederi privind statul român 1. Ismail. Bolgrad). Se recunoa te independen a României. 3. România este nevoit s cedeze Rusiei sudul Basarabiei ( Cahul. 2. Rusia î i rezerv dreptul de a ceda României: Dobrogea.

România este nevoit s cedeze Rusiei sudul Basarabiei ( Cahul. 2. . Se recunoa te în mod condi ionat independen a României.  Preluarea de c tre statul român a consecin elor faliment rii trustului Strousberg. Bolgrad). 3. Ismail.TRATATUL DE PACE DE LA BERLIN 1 iulie 1878 Prevederi privind statul român 1. cu privire la acordarea cet eniei române. Delta Dun rii i Insula erpilor. Condi ii:  Modificarea articolului 7 din Constitu ie. Rusia î i rezerv dreptul de a ceda României: Dobrogea.

H R I .

H R I Belogradcik N P R V .

H R I .

H R I .

H R I INSULA ERPILOR .

 Enun a i un motiv al refuzului Rusiei de a accepta de la început colaborarea cu armata român . în Balcani. . la 19 iulie 1877.  Identifica i situa ia armatei ruse în momentul în care a fost trimis telegrama.EXERCI II Citi i telegrama trimis de marele duce Nicolae lui Carol I.

Felicit ri! Meri i stima întregii clase! .

Pe unde ai fost în ora de istorie? .

REBUS VERTICAL 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 5.desf urat congresul care a finalizat r zboiul. luat cu asalt de armata român . Numele generalului turc învins la Plevna. . 6. 4. Cea mai puternic fortifica ie din Balcani. Capital în care s. 5. ORIZONTAL 1. Redut cucerit de armata român . 3. Localitate aproape de Vidin. Cetate preluat de români de la ru i. pentru a le u ura opera iile militare. Tactic utilizat pentru cucerirea Plevnei. 2.

BERINDEI. DAN ± Cucerirea independen ei. Editura tiin ific i Enciclopedic .org/R zboiul_de _ Independen _al-României 3.www. 1977 2.wikipedia.worldatlas.Bucure ti.com .www.BIBLIOGRAFIE 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful