Grup colar de arte i Meserii Ion Mincu - Deva

Ion Mincu - arhitect, inginer,
profesor i deputat român

Din 1 septembrie 1994 cele dou institu ii se vor separa ca loca ie în Liceul Teoretic Traian i Grup colar de Construc ii Montaj în cl direa veche a liceului. 7. care func ioneaz în localul colii. înv mânt f r frecven . În prezent sunt cuprinse în cadrul Grupului colar de Arte i Meserii ÅIon Mincuµ Deva urm toarele forme de înv mânt: liceu. i începând cu anul colar 2001-2002. Un moment important îl constituie anul colar urm tor 1978/1979 fuzionarea colii Profesionale de Construc ii cu Liceul Industrial Nr. cu 3 grupe de pre colari. 4. teoretic i practic .Grup colar de arte i Meserii ´Ion Mincuµ . c ruia i s-a pus temelie. 4 Deva. 1 i coala Profesional sNr. . 4 se transform în Grup colar de Construc ii Montaj. a cadrelor medii tehnice. inclusiv în înv mânt.1990 când evenimentele politice fierbin i din istoria rii au deschis o nou perspectiv în toate domeniile.Deva î i schimb numele în Grup colar de Arte i Meserii ÅIon Mincuµ Deva. coal profesional . 2001De la 1 aprilie 2000 este afiliat Gr dini a cu program normal nr. astfel c SLiceul Industrial Nr. Din septembrie 1991 Liceul Teoretic Nr. S-a pus problema revenirii la liceele teoretice. coal de arte i meserii. 1 î i schimb numele în Liceul Teoretic Traian.Scurt istoric         Anul colar 1966/1967 a marcat debutul liceelor de specialitate menite s asigure o preg tire temeinic . curs de zi i seral. Un moment de cotitur a liceului a fost în perioada din decembrie 1989 . În Deva Liceul Industrial de Construc ii este primul din cele cinci licee industriale. 4 Deva. În 1990 coala Profesional Nr. sÎn anul colar 1977/1978 Liceului Industrial de Construc ii Deva prime te numele de Liceul Industrial Nr. 4 Deva s-a schimbat în Liceul Teoretic Nr. La 15 noiembrie 2001 Grup colar de Construc ii Montaj .

1912. vila (1882Robescu din Sinaia. începând cu anul 1953. Ca o recunoa tere a Sinaia. profesor i deputat român. inginer. 6 decembrie 1912.Arhitectul ´Ion Mincuµ . . Promotor al unui stil românesc în arhitectur .d. Bucure ti) a fost un 1852. Mincu a integrat în operele sale specificul arhitecturii tradi ionale din România.Surs de inspira ie în alegerea numelui colii Ion Mincu (n. ti) arhitect. Foc ani . importan ei sale în evolu ia colii române ti de arhitectur . Universitatea de Arhitectur i Urbanism din Bucure ti îi poart numele. Exemple în acest sens sunt Bufetul din oseaua Kiseleff (1882-1892). 1852.

Palatul administrativ din Gala i (1904). a.  Realizeaz locuin e în Bucure ti (Casa Lahovary. Monteoru. 1889. 1897). Patrascu. . Casa N. Membru fondator al Societ ii arhitec ilor români i al înv mântului de arhitectur din România. 1906). Casa Monteoru. i Sinaia (Casa Robescu. coala central de fete din Bucure ti (1894). A restaurat Biserica Stavropoleos (1906) i a proiectat mobilierul pentru Palatul Justi iei din Bucure ti i pentru Catedrala din Constan a. în 1875. 1895. edificii monumentale: "Bufetul" de la Sosea (1892). 1897).ansamblu de vile în zona Parcului Ioanid din Bucure ti. Patrascu. ca i o serie de (Casa Robescu. studiaz arhitectura la coala de arte frumoase din Paris (1877-1882). Palatul B ncii comer ului din Craiova (terminat în 1916). Italia i Grecia. 1889. Galati (Casa Robescu. Casa Vernescu. (Casa Robescu. Dup ce a absolvit. Marele (1877Premiu acordat de Societatea central a arhitec ilor francezi îi permite s fac o c l torie de studii în Spania. coala de ingineri de poduri i osele din Bucure ti. 1886. Proiecte nerealizate: Ospelul comunal (Palatul Prim riei) i Cetatea româneasc . Vernescu. Robescu. (Casa Lahovary. Casa Robescu.

piatr ). strada Arthur Verona izbutite dintre crea iile sale . intr-un spirit modern. stalpi de perfect func ionare a lemn. de arhitectur . descoperind repertorii ornamentale. studiaz patrimoniul artistic medieval. întemeietor al colii na ionale ti. solu ii stilistice i tehnice. . materiale tradi ionale (ceramic sm l uit . Profesor la coala de Arhitectur din Bucure ti. arcade. a valorificat. În cadrul c ut rilor de la 1900 (vezi Stilul 1900). g sim o bun propor ie între intrvolumele cl dirii. În cele mai Ion Mincu Bucure ti. capiteluri). elemente de construc ie i fapt deosebit de important pentru o decora ie ale arhitecturii feudale s astfel de orientare artistic . între gol i plin i. o populare române ti (foi oare. folosind suprastructurii decorative. Mincu î i leag numele de apari ia unei coli na ionale de arhitectura. pe care le preia Casa în care a locuit întrîntr-o sinteza original .între care trebuie amintite Casa Lahovary i "Bufetul" de la osea .

la monumentul funerar i restaurarea monumentelor istorice. Lucr rile lui Mincu sunt destul de pu ine la num r. . dar covâr itor de important . iar atunci când acesta a luat fiin . unde a terminat Academia de Belle Arte. Cu toate acestea a tratat o gam foarte variat de domenii. Era convins c arhitectura. A plecat la Paris. în primul rând prin manifestarea unei exemplare exigen e fa de sine. La moartea lui Mincu. r mânând profesor pân la moarte. ca i pictura i literatura. în 1912. nepieritor. ea a fost cl dit în sufletele elevilor s i i constituie un monument nepieritor. poate servi idealul na ional. Într-o activitate de Întraproape 30 de ani a realizat mai pu in de 15 lucr ri. de la desenul de mobilier. s-a dedicat în totalitate scolii. Partea aceasta de activitate a artistului este dintre acelea care nu se manifest prin cl diri de piatr sau de marmor . mai pu in cunoscut . Ermil Pangrati spunea: ´Opera lui are o alt latur . S-a dat peste cap s abordeze o «nou arhitectur Sna ional ». A pledat foarte puternic pentru apari ia unui înv mânt românesc de arhitectur . ca modalitate artistic .     Rolul lui Mincu a fost esen ial în perioada de formare a arhitecturii moderne române ti. S-a îndreptat spre arhitectur pentru c dorea s construiasc altceva decât lucr ri inginere ti.

org/wiki/Ion_Mincu" http://ro. Bucure ti. enciclopedic .wikipedia. Editura tiin ific i tehnicii.Bibliografie   Personalit i române ti ale tiin elor naturii i tehnicii.wikipedia. 1982 "http://ro.org/wiki/Ion_Mincu" .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful