You are on page 1of 2

2nd Year Filipino

atsi jo

Ang maikling Kuwento ay isang uri ng masining na pagsasalaysay na maikli ang

_____________at _______________na napapalaman sa isang ___________,

_____________at ____________na balangkas na inilalahad sa paraang mabilis ang

galaw ng mga pangyayari

______________________________- ang Ama ng Maikling Kuwento ; nagsabing ang

maikling kuwento ay isang akdang _________________, likha ng _________________o

bungang – isip na hango sa tunay na ______________________o maaaring

nangyari. Ang mga katangian nito ay maaaring basahin sa isang

_______________lamang.

Mga Sangkap ng Maikling Kuwento .

1. Ito ay hindi kailangang maging marami.Tama na ang

dalawa , tatlo, o apat.

Maaaring isang tauhan lamang.

Kung may gumaganap na tauhan sa isang maikling

kuwento , ang mga ito ay nagsisilbing tagapagpatingkad

ng pagkakataong inilalarawan ng pangunahing tauhan

2. Ito ang nagpapatingkad sa pagbasa ng maikling

kuwento.

Ito ang nagbibigay interes sa mga mambabasa sa

pagbasa ng kuwento.
3. Ito ay mga lugar kung saan dinadala ng may- akda ang

mga mambabasa sa pagkilala sa mga pagsubok na

darating sa buhay ng mga tauhan.


4. Ito ang pinakamataas na uri ng kapanabikan.
5. Ito ang kinalalabasan ng paglalaban na sumusunod agad

sa kasukdulan.
6. Ito ang hulihan.
Masasabi itong isang trahedya kapag ang tunggalian ay

humantong sa pagkabigo ng layunin o pagkamatay ng

pangunahing tauhan

Tatlong uri ng tunggalian.

Tunggaliang tauhan laban sa tauhan


Tunggaliang tauhan laban sa kalikasan
Tunggaliang tauhan laban sa sarili