Tradi ní ínské kalendá ní svátky

rozum. ud lané³) datum (Ädar. [ ] jednotlivec³ ~ atomos) individualismus Äindividuální v domí³ subjekt (Äpodm t³) humanismus psychika / psýcha (Äduch. umíst ný. srdce«³) spole enské / humanitní v dy psychologie psychologismus jednání . du e. tvrzený. dáno [toho a toho dne]³) objekt (Äp edm t³) intersubjektivita Äkolektivní v domí³ v c pozorování experiment (Äodzkou ené³) protokol (Ävp edu p ilepený [záznam ke svitku s údaji o jeho p vodu]³)³ pozitivní (*po-sin-ere .post + sinere ± Äpo/od/slo ený. slo ení³) spole nost (makro)sociologie sociologismus vysv tlení ± explanace (Ävyrovnání³) individuum (Äned litelné. sestrojení³) chápání ± (po) rozum ní . uznávaný³) p rodní / exaatní / Äpozitvní³ v dy struktura (Ästavba. vyhlá ený. urovnaný. [ ] jednotlivost. vykládání. postavený. zprost edkování³) ± (znovu)pro ití vcít ní .faktum (Ä in.ú/smysl ± význam ± motivace (Äpohnutka³) individuální konstrukt (Äseskupení. událost. tlumo ení. (u)stanovený.interpretace (Ämezi«.

ínský edesátkový cyklus ÄP t ivl ³ mu (d evo) ia 1 1 (1984) i 2 chuo (ohe ) ping 3 13 (1996) ting 4 tchu (zem ) wu 5 25 (2008) i 6 in (kov) keng 7 37 (2020) sin 8 en 9 49 (2032) uej (voda) kuej 10 u (my ) 50 (2033) 39 (2022) 28 (2011) 40 (2023) niou (kráva) chu (tygr) tchu (zajíc) ÄNebeské kmeny³ (tchien-kan) Zví at a I c¶ II chou III jin IV mao 2 (1985) 51 (2034) 52 (2035) 3 (1986) 14 (1997) 15 (1998) 4 (1987) 26 (2009) 27 (2010) 16 (1999) 38 (2021) V chen VI s¶ ÄZemské v tve³ (ti.) VII wu 41 (2024) 42 (2025) 31 (2014) 32 (2015) 53 (2036) 54 (2037) 43 (2026) 44 (2027) 5 (1988) 6 (1989) 55 (2038) 56 (2039) 17 (2000) 18 (2001) 7 (1990) 8 (1991) 29 (2012) 30 (2013) 19 (2002) 20 (2003) VIII wej lung (drak) e (had) ma (k ) jang (beran/ koza) IX en 21 (2004) 22 (2005) 33 (2016) 34 (2017) 45 (2028) 46 (2029) 57 (2040) 58 (2041) 9 (1992) 10 (1993) X jou chou (opice) i (kohou t) XI sü XII chaj 11 (1994) 12 (1995) 23 (2006) 24 (2007) 35 (2018) 36 (2019) 47 (2030) 48 (2031) 59 (2042) 60 (2043) kou (pes) u (prase) .

ie) 5. zalo ení ínské republiky (1912) 10. Noc dvojité sedmi ky ( chi-si.10. Svátky istoty a jasu ( ching-ming.1. Svátek dra ích lun (tuan-wu.ínské kalendá ní svátky 1. Svátek dvou devítek ( chung-jang. státní svátek 1.ie) oficiální ve ejné svátky: LR: Nový rok 1.1. Svátek práce 1. Nový rok ( chun. Svátek st edu podzimu ( ung.10. Svátky jara Tchaj-wan ( ínská republika): 1.ie) ± Letní festival (sia.chiou.5.-2. státní svátek 25.ie) 6. Svátek obnovení samostatnosti ostrova (po japonské okupaci) .ie) 4.ie) 2.ie) 3.10.

tradi n jarmarky. Nový rok ± Svátky jara ( chun.1. .ie) lun. splacení dluh . celý m síc domácí bohové posláni do nebes a op t vítáni. ob jídla p edk m atd. Äveletrhy³ p ed chrámy tane ní p edstavení ve zví ecích p evlecích ± nejoblíben j í lví a dra í tance . úklid domácnosti. d íve velice nákladné.p elom leden / únor evr.

3.2. lun. Tchaj-wan ± úmrtí ankaj ka .4. evr. Svátky istoty a jasu ( ching-ming.ie ) ± Ä ínské du i ky³ p vodn 3. i t ní hrob a mohyl p edk vzpomínka na padlé v protijaponských a ob anských válkách. dnes 5.

ie) ± Letní festival (sia. Svátek dra ích lun (tuan-wu. ± letní slunovrat vrchol jangu na po est hü Jüana (3-) sout e veslic s dra ími hlavami na p ídi jedení cung-c´ .3. ± kv ten ± erven evr.ie) .Svátek st edu léta 5. lun.5.

lun. Noc dvojité sedmi ky ( chi-si.7.ie) ± ÄNoc v ech nocí³ ± Ä ínský Valentín³ 7. o Nebeském pasá kovi a Nebeské p adlen (ochráncích milenc ) .o nadpozemských bytostech.4. ± léto vypráv ní p íb h ve stínu strom .

o í ky . zapaluje kadidlové ty inky.chiou.5. ± úpln k koncem zá í evr.).ie) 15. ± nejjasn j í v bec m síc v úpl ku ± symbol rodinného kruhu rodina na dvorku i na zahrad ob tuje m síci. nefritový zajíc. rozinky. oslava sklizn Äkulatá jídla³ . semínka. Svátek st edu podzimu ( ung. hrozny.8. lun.m sí ní kolá ky s nápisy pro t stí i mytologickými výjevy (m sí ní palác. sko icovníkovité v tvi ky aj. vají ka.

v ni sko icovník . Svátek dvou devítek ( chung-jang.6. psaní ver dnes Ät lovýchovný svátek³ ± inovníci na kopce. lun. výstavy kv tin ± chryzantém ad.9. vzd lanci na kopce.ie) 9. popíjení vína. obdivování se kv t m chryzantém. . ± íjen evr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful