สารบัญ ๑

สารบัญ
บทนํา.....................................................................................................๐๔
ชีวประวัติโดยสังเขปของทานอนุตราจารยชิงไห.................................๐๘
ความลึกลับของปรภพ.เทศนาโดยทานอนุตราจารยชิงไห........๑๑
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๕ องคการสหประชาชาติที่กรุงนิวยอรก
การประทับจิต: ธรรมวิถีกวนอิม..........................................................๕๙
ศีล ๕......................................................................................................๖๒
ประโยชนของการรับประทานมังสวิรัติ.................................................๖๔
สุขภาพและโภชนาการ..............................................................๖๕
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม........................................................๗๑
ความหิวโหยในโลก..................................................................๗๒
ความทุกขของสัตว...................................................................๗๓
กลุมเพื่อนนักบุญ ฯลฯ..............................................................๗๓
อาจารยตอบคําถาม..................................................................๗๗
การรับประทานอาหารมังสวิรัติ:
ทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาการขาดน้ําของโลก.........................๙๑
ขาวดีสําหรับผูที่รับประทานมังสวิรัติ....................................................๙๔
สิ่งตีพิมพ..............................................................................................๑๐๔
วิธีติดตอกับเรา...................................................................................๑๑๙

๒ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ขาวสาสนเล็กนอย

ในฐานะที่ทานอนุตราจารยชิงไห เปนผูสรางสรรคผลงานทางศิลปะตาง ๆ
รวมถึงเปนครูทางจิตวิญญาณ
ทานจึงชื่นชอบการแสดงออกถึงความงาม
ภายใน ดวยเหตุนี้ ทานจึงพอใจจะเรียกประเทศเวียดนามวา “เอาหลัก” และ
ประเทศไตหวันวา “ฟอรโมซา” มากกวา เอาหลักเปนชื่อโบราณของประเทศ
เวียดนาม อันมีความหมายวาความสุข สวนชื่อ “ฟอรโมซา” นั้น สะทอนให
เห็นถึงความงามของเกาะและผูคนที่นั่นไดสมบูรณแบบกวา ทานอาจารยมี
ความรูสึกวา การใชชื่อเหลานี้ จะนํามาซึ่งการยกระดับทางจิตวิญญาณ และนํา
โชค มาสูดินแดนและผูคนที่นั่น

คติพจน

“ฉันมิไดเปนของศาสนาพุทธหรือศาสนาคาทอลิก
ฉันเปนของสัจธรรม
และฉันเทศนสัจธรรม ทานอาจจะเรียกวาศาสนาพุทธ ศาสนาคาทอลิก
ลัทธิเตา หรืออะไรก็ตาม ที่ทานชอบ ฉันยินดีรับทุกอยาง!”
∼ทานอนุตราจารยชิงไห∼
“เมื่อเราบรรลุถึงความสงบสุขภายใน เราก็จะบรรลุทุกสิ่งทุกอยาง ความ
สมปรารถนาทุกอยางทั้งทางโลกและสวรรค ลวนมาจากอาณาจักรของพระ
เจา ซึ่งเกิดจากการตระหนักรูภายในถึงความสอดคลองกลมกลืนชั่วนิรันดร
ของเรา ถึงปญญานิรันดรของเรา และถึงมหาพลานุภาพของเรา หากเรา
ไมไดรับสิ่งเหลานี้ เราก็จะไมมีวันพอใจ ไมวาเราจะมีเงินหรือมีอํานาจมาก
ขนาดไหน หรือไมวาจะมียศตําแหนงสูงสักเพียงไรก็ตาม”
∼ทานอนุตราจารยชิงไห∼
“คําสอนของเราก็คือ อะไรก็ตามที่ทานจําเปนตองทําในโลกนี้ ก็จงทําไป ทํา
จนสุดความสามารถ จงมีความรับผิดชอบ และก็นั่งสมาธิทุก ๆ วันดวย
แลวทานก็จะไดรับความรูมากขึ้น ไดรับปญญามากขึ้น และไดรับความสงบ
สุขมากขึ้น เพื่อที่ทานจะไดรับใชตนเองและรับใชโลก อยาลืมวา ทานมี
ความดีของตัวทานเองอยูภายใน อยาลืมวา ทานมีพระเจาอาศัยอยูภายใน
ตัวทาน อยาลืมวา ทานมีพระเจาอยูภายในใจของทาน”
∼ทานอนุตราจารยชิงไห~

กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

บทนํา

ลอดทุกยุคทุกสมัยที่ผานมา
มนุษยชาติไดรับการมาเยือนจาก
ปจเจกชนที่หายากผูมีเปาหมายเดียวคือ การยกระดับจิตวิญญาณ
ของมนุษยชาติ ผูมาเยือนเหลานี้ไดแกพระเยซูคริสต พระศากย
มุนีพุทธเจาและพระมะหะหมัดก็เปนหนึ่งในนั้นเชนกัน บุคคลทั้งสามนี้เปนที่
รูจักกันดีในหมูพวกเรา แตก็ยังมีบุคคลอื่น ๆ อีกจํานวนมาก ซึ่งเราไมรูจัก
นาม บางทานก็สอนในที่สาธารณะ และมีผูคนรูจักบาง ในขณะที่บางทาน ไม
มีผูใดรูจักเลย ปจเจกชนเหลานี้ไดรับการขนานนามแตกตางกันไปตามยุค
สมัย และในดินแดนตาง ๆ กัน พวกทานไดรับการพาดพิง เชน อาจารย, ราง
อวตาร ผูรูแจง ผูชวยใหรอด พระเจาที่กูโลก พระแมผูศักดิ์สิทธิ์ ผูสงขาว คุรุ
นักบุญที่มีชีวิต และบุคคลทํานองเดียวกัน พวกทานมามอบสิ่งที่เรียกวา การ
รูแจง, การกูโลก, การตระหนักรู, การหลุดพน หรือการตื่นขึ้น ใหกับเรา
คําพูดที่ใช อาจจะแตกตางกัน แตแกนแทลวนหมายถึงสิ่งเดียวกันทั้งสิ้น
ผูมาเยือนจากแหลงเบื้องบนเดียวกัน ซึ่งมีความยิ่งใหญทางจิตวิญญาณ มี
ความบริสุทธิ์ทางศีลธรรม และมีพลังที่จะยกระดับมนุษยชาติเชนเดียวกับผูมา
เยือนที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสงในอดีตนั้น อยูกับเราทุกวันนี้ กระนั้นก็ดี การปรากฏตัว
ของทานเหลานี้ก็ยังเปนที่รูจักกันนอย หนึ่งในทานเหลานี้ก็คือทานอนุตรา
จารยชิงไห
ทานอนุตราจารยชิงไหอาจจะไมใชผูปรารถนาจะเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง
ในฐานะนักบุญที่มีชีวิตอยู ทานเปนสตรีทานหนึ่ง และชาวพุทธและศาสนา
อื่น ๆ จํานวนมาก เชื่อตํานานวา ผูหญิงไมสามารถเปนพุทธะได ทานเปน
สายตระกูลชาวเอเชีย และชาวตะวันตกจํานวนมากคาดวา พระเจาของพวก

บทนํา

เขาที่ชวยกูโลกใหพนจากความวิบัตินั้น จะหนาตาคลายพวกเขา อยางไรก็
ตาม พวกเราซึ่งมาจากทั่วทุกมุมโลก และมาจากภูมิหลังทางศาสนาที่แตกตาง
กันจํานวนมาก ผูซึ่งมารูจักทาน และปฏิบัติตามคําสอนของทาน และทราบวา
ทานคือใคร และทานเปนอะไร การจะทราบเชนนี้ได จะใชเกณฑของการเปด
ใจและจิตใจที่มีความจริงใจดวย มันจะใชเวลาและความสนใจของทานดวย
โดยไมมีอยางอื่น
ผูคนใชเวลาสวนใหญของพวกเขาในการหาเลี้ยงชีพและดูแลความตองการ
ทางวัตถุ เราทํางานเพื่อทําชีวิตของเราและของคนรักของเรา ใหสบายมาก
เทาที่เปนไปได เมื่อเวลาอํานวยให เราก็มอบความสนใจของเราใหหมดไป
กับสิ่งตาง ๆ เชน การเมือง กีฬา โทรทัศน หรือเรื่องเรื่องฉาวโฉลาสุด พวก
เราผูซึ่งประสบกับพลังอันเปยมดวยรักของการติดตอภายในโดยตรงกับเทพย
ทราบวา มีตอชีวิตมากกวานี้ พวกเรารูสึกวา มันนาเสียดายจริงที่ ขาวดีไม
เปนที่ทราบกันกวางขวางยิ่ง วิธีแกการดิ้นรนทั้งหมดของชีวิต กําลังนั่งรออยู
เงียบ ๆ ภายในเรา เราทราบวา สวรรคอยูหางแคลมหายใจ อภัยเราดวย
เมื่อเราออกจะมีความกระตือรือรนมากเกินไป และพูดสิ่งตาง ๆ ที่อาจจะขุน
เคืองจิตคิดอันเปนเหตุเปนผลของทาน มันยากสําหรับเรา ที่จะเงียบอยู เมื่อ
เห็น สิ่งที่เราเห็นมา และทราบ สิ่งที่เราทราบ
เราซึ่งถือตัวเราเองเปนศิษยของทานอนุตราจารยชิงไห
และเปนผูบําเพ็ญ
ธรรมวิถีของทาน (ธรรมวิถีกวนอิม) ขอมอบหนังสือแนะนําเลมนี้แดทานดวย
ความหวังวา
หนังสือเลมนี้จะสามารถชวยนําทานเขาไปใกลยิ่งกับ
ประสบการณสวนตัวของทานเองในการสมความปรารถนาของพระผูเปนเจา
ไมวาจะโดยทานอาจารยของเราหรือผูอื่นใดก็ตาม
ทานอาจารยชิงไหสอนความสําคัญของการนั่งสมาธิ การเพงภายใน และการ
อธิษฐาน ทานอธิบายวา เราตองคนพบการปรากฏของพระเจาภายในเราเอง

กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ถาเราจะตองมีความสุขอยางแทจริงในชีวิตนี้ ทานบอกเราวา การรูแจงไมได
ลับเฉพาะและไกลไปไมถึง บรรลุไดเฉพาะโดยผูที่ปลีกตัวออกจากวงสังคม
งานของทานคือการปลุกการปรากฏของพระเจาภายในเราเอง
ขณะที่เรา
ดําเนินชีวิตปกติ ทานกลาววา มันเปนดังนี้ เราทุกคนรูสัจธรรม เพียง
วา เราลืมไป
ดังนั้น บางครั้งใครคนหนึ่งตองมาเตือนเราถึง
เปาหมายของชีวิตเรา วา ทําไมเราตองหาสัจธรรม และวา ทําไมเรา
ตองปฏิบัติสมาธิ และวา ทําไมเราตองเชื่อมั่นพระเจาหรือพุทธะ
หรือผูใดก็ตาม ซึ่งเราคิดวาเปนพลังสูงสุดในจักรวาล ทานไมได
ขอใหใครทําตามทาน ทานเพียงใหการรูแจงของทานเปนตัวอยาง เพื่อวา คน
อื่น ๆ อาจะจะไดรับการหลุดพนสูงสุดของพวกเขาเอง
หนังสือเลมเล็ก ๆ นี้เปนการแนะนําคําสอนของทานอนุตราจารยชิงไห โปรด
ทราบดวยวา เทศน ความเห็น และขอความที่อางอิงโดยทานอนุตราจารยชิง
ไห ที่บรรจุอยูในนี้ ซึ่งกลาวโดยทานนั้น ถูกบันทึก ถอดความ บางครั้งแปล
จากภาษาอื่น ๆ แลวเรียบเรียงเพื่อการพิมพ เราแนะนําใหทานฟงเทป หรือ
ชมวีดิทัศนดั้งเดิมจากสื่อเหลานี้ ทานจะไดรับประสบการณการพบเห็นทานที่
สมบูรณจากแหลงเหลานี้ยิ่งกวาเพียงการอานคําพูดที่เขียนไว
แนนอน
ประสบการณที่สมบูรณที่สุดก็คือ เห็นทานอาจารยเอง
สําหรับบางคน ทานอาจารยชิงไหคือมารดาของพวกเขา สําหรับบางคน ทาน
เปนบิดาของพวกเขา และสําหรับคนอื่น ๆ ทานคือที่รักของพวกเขา อยาง
นอยที่สุด ทานก็คือมิตรที่ดีที่สุด ที่คุณสามารถมีไดในโลกนี้ ทานมาอยูที่นี่
เพื่อใหเรา ไมใชเพื่อรับ ทานไมรับการจายชนิดใด ๆ สําหรับคําสอน การ
ชวยเหลือ หรือการประทับจิตของทาน สิ่งเดียวที่ทานจะรับจากเราคือ ความ
ทุกข ความเศราโศก และความเจ็บปวดของคุณ แตเฉพาะถาคุณตองการสิ่ง
นี้!

คติพจน

“ผูที่เปนอาจารย คือผูที่มีกุญแจสําหรับใหทานกลายเปนอาจารยได... ชวย
ใหทานตระหนักรูวา ทานก็เปนอาจารยคนหนึ่ง และวา ทานกับพระเจาก็เปน
หนึ่งเดียวกันเชนกัน ก็เทานั้นเอง... นี่แหละคือบทบาทเพียงอยางเดียว
เทานั้นของผูที่เปนอาจารย”

∼ทานอนุตราจารยชิงไห∼
“วิถีทางของเรามิใชศาสนา
ฉันไมไดตองการเปลี่ยนใครใหหันมานับถือ
ศาสนาคาทอลิก หรือศาสนาพุทธ หรือ “ศาสนา” อื่นใด ฉันเพียงแตมอบวิธี
หนึ่งใหทานไดรูจักตัวทานเอง เพื่อคนพบวา ทานมาจากไหน เพื่อจําไดวา
ภารกิจของทานที่นี่บนโลกนี้คืออะไร เพื่อคนพบความลับของจักรวาล เพื่อ
เขาใจวา ทําไมจึงมีความทุกขยากมากมายนัก และเห็นสิ่งที่รอเราอยู ภายหลัง
ความตาย”
∼ทานอนุตราจารยชิงไห∼
“เราถูกแยกออกจากพระเจา เพราะวาเรายุงเกินไป ถามีคนกําลังพูดคุยกับ
ทานอยู แลวโทรศัพทก็ดังอยูตลอดเวลา และทานยุงอยูกับการทําครัวหรือ
พูดคุยกับคนอื่นอยู ก็ไมมีใครติดตอกับทานได
พระเจาก็เชนเดียวกัน
พระองคกําลังเรียกเราอยูทุกวัน แตเราไมมีเวลาใหพระองคเลย และคอยแตจะ
วางหูโทรศัพทใสพระองค”
∼ทานอนุตราจารยชิงไห∼

กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ชีวประวัติโดยสังเขปของ
ทานอนุตราจารยชิงไห

านอาจารยชิงไหเกิดในครอบครัวฐานะดีในประเทศเอาหลัก
ทานเปนธิดาของนายแพทยแผนโบราณที่มีชื่อเสียงผูหนึ่ง
ทานไดรับการเลี้ยงดูมาแบบคาทอลิก และไดเรียนรูพื้นฐาน
ของศาสนาพุทธจากยายของทาน เมื่อเปนเด็กวัยเยาว ทานมี
ความสนใจเกินวัยในคําสอนทางดานปรัชญาและศาสนา รวมทั้งทานมีความ
เมตตากรุณาตอสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมากผิดธรรมดา
เมื่อทานอาจารยชิงไหมีอายุได ๑๘ ป ทานยายไปศึกษา ณ ประเทศ
อังกฤษ และตอมาก็ยายไปประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ที่ซึ่งทาน
ทํางานใหกับสภากาชาด
และแตงงานกับนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน
หลังจากใชชีวิตแตงงานอยางมีความสุขมาได ๒ ป ทานก็สละชีวิตแตงงานไป
แสวงหาการรูแจง โดยที่สามีของทานก็เห็นชอบดวย การไปครั้งนี้นับเปนการ
ทําใหอุดมการณ ที่ทานมีมาแตวัยเด็ก สมปรารถนา ณ เวลานั้น ทานศึกษา
วิธีบําเพ็ญสมาธิและวินัยทางจิตวิญญาณตาง ๆ หลายประเภท โดยมีครูและ
อาจารย ที่ทานพอพบหาได ชี้นํา และวันหนึ่ง ทานก็ตระหนักวา การที่คนคน

ชีวประวัติของทานอนุตราจารยขิงไห

หนึ่งเดียวนั้น พยายามชวยดับทุกขของมนุษยชาตินั้น เปนเรื่องไรประโยชน
และทานพบวา วิธีที่ดีที่สุดที่จะชวยคน คือดวยการบรรลุซึ่งความตระหนักรู
ดวยตัวทานเอง ดวยที่มีความคิดนี้เปนเปาหมายหนึ่งเดียว ทานจึงเดินทาง
ไปมากมายหลายประเทศ เพื่อแสวงหาวิถีอันสมบูรณแบบในการรูแจง
ทานอาจารยชิงไหเผชิญกับบททดสอบและภัยพิบัติตาง ๆ นานามามากมาย
หลายป
สุดทาย ทานก็พบวิถีกวนอิมและผูถายทอดผูสูงสงในเทือกเขา
หิมาลัย ในชวงที่ทานเก็บตัวบําเพ็ญอยางสันโดษอยูในเทือกเขาหิมาลัย ทาน
บําเพ็ญอยางขยันขันแข็งอยูระยะหนึ่ง แลวทานก็บรรลุการรูแจงอยางสมบูรณ
ในปตอ ๆ มา หลังจากทานอาจารยชิงไหรูแจงแลว ทานไดใชชีวิตอยางเงียบ
ๆ และออนนอมถอมตนดั่งแมชีศาสนาพุทธ เนื่องจากทานเปนคนขี้อาย ทาน
จึงแอบวิชาล้ําคานี้ไว จนกระทั่งมีคนมาเสาะหาทาน มาขอใหทานสอนและ
ประทับจิต เนื่องดวยการยืนยันขอรองและดวยพยายามของศิษยรุนแรก ๆ
ของทานอาจารยชิงไหในฟอรโมซาและในสหรัฐอเมริกา ทานจึงไดไปเทศนทั่ว
โลก และไดประทับจิตผูมีใจแสวงหา ผูจริงใจเปนหมื่น ๆ คน
ทุกวันนี้ มีผูแสวงหาสัจธรรมจากประเทศตาง ๆ และทุกศาสนา หลั่งไหลกัน
มาเพื่อมารับปญญาสูงสงของทาน สําหรับผูที่มีความจริงใจ อยากจะเรียนรู
และบําเพ็ญวิถีแหงการรูแจงฉับพลัน ซึ่งทานไดพิสูจนดวยตัวเองแลววา เปน
วิถีที่สูงสงที่สุด คือวิถีกวนอิม ทานอาจารยชิงไหก็ยินดีจะประทับจิตให และให
การนําทางทางจิตวิญญาณสืบตอไป

๑๐ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยขิงไห

โลกนี้เต็มไปดวยปญหา
มีเพียงฉันที่เต็มไปดวยทาน!
ถาหากทานถูกนําไปไวอยูในโลก
ปญหาทั้งหมดก็คงจะถูกขจัดไป
แตเนื่องจากโลกนั้นเต็มไปดวยปญหา
ฉันจึงมิอาจหาที่สําหรับทาน!
ฉันจะยอมขายเหลาดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาราทั้งมวลใน
จักรวาล
เพียงเพื่อซื้อการเหลือบมองอันงดงามของทานสักแวบหนึ่ง
โอ ทานอาจารยแหงรัศมีอันเปนนิรันดร!
โปรดเมตตาปราณีและสลัดรัศมีสัก ๒, ๓ ลํามาสูห ัวใจอันถวิลหาของฉันดวยเถิด

ผูคนทางโลกจะออกเที่ยวในยามกลางคืนเพื่อรองและรํา
ภายใตแสงทางโลกและดนตรีทางโลก
มีฉันเพียงผูเดียวที่นั่งอยูในภวังค
แกวงไกวไปกับรัศมีและทวงทํานองภายใน
ตั้งแตฉันไดทราบถึงความรุงโรจนของทาน โอ พระเจา
ฉันก็มิอาจรักสิ่งใดในโลกนี้
โปรดโอบฉันไวในความเมตตาอันเปยมไปดวยความรักของทาน
ตลอดไป!
สาธุ
จาก “น้ําตาเงียบงัน” การรวบรวมบทกวี
โดยทานอนุตราจารยชิงไห

ความลี้ลับของปรภพ ๑๑

ความลีล้ ับของปรภพ

ยิ

เทศนาโดยทานอนุตราจารยชิงไห
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕
องคการสหประชาชาติ นิวยอรก

นดีตอนรับสูองคการสหประชาชาติ และกรุณาอธิษฐานรวมกันพัก
หนึ่ง ตามแตศาสนาที่ทานถือวา เรารูคุณคา ของสิ่งที่เรามี สิ่งที่เรา
ถูกประทาน และเราปรารถนา เราหวังวา ผูที่มีไมพอ จะถูก
ประทาน ดังเชนเราถูกประทาน เราหวังวา ผูลี้ภัยของโลก ผูรับ
เคราะหสงคราม ทหาร ผูนํารัฐบาล และแนนอน ผูนําขององคการ
สหประชาชาติ จะสามารถบรรลุผลสําเร็จ สิ่งที่พวกเขาตองการ และอยู
ดวยกันอยางสันติภาพ
เราเชื่อวา สิ่งที่เราขอ จะถูกประทาน เพราะมันถูกกลาวเชนนั้นในพระคริสต
ธรรม ขอบคุณคะ!

๑๒ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ทานทราบไหมวา วันนี้ หัวขอเทศนาของเราคือ "เหนือโลกนี้" เพราะฉันไมคิด
วา ฉันอยากจะกลาวถึงโลกนี้ใหทานฟงอีกตอไป เรื่องเหลานั้นทานลวนทราบ
แลว
แตพนโลกนี้เรามีสิ่งอื่น ๆ ฉันคิดวา ทุกทานผูซึ่งมา ณ ที่นี้ จะสนใจทราบ
มันมิใชอะไรบางอยาง เหมือนอยางที่เพื่อนประทับจิตเพิ่งพูดถึงอภินิหาร หรือ
อะไรที่อัศจรรย ที่ทานไมสามารถเชื่อได มันคืออะไรที่เปนวิทยาศาสตรอยาง
ยิ่ง เปนตรรกะอยางยิ่ง และสําคัญอยางยิ่ง
เราลวนไดยินวา ในพระธรรมหรือพระคัมภีรของศาสนาประเภทตาง ๆ มีกลาว
ไววา มีสวรรค ๗ ชั้น มีระดับจิตสํานึกตาง ๆ มีอาณาจักรของพระเปนเจา
ภายใน มีธรรมชาติของพุทธะ ฯลฯ เหลานี้คืออะไรบางอยางที่ถูกสัญญาวาจะ
มีอยูเหนือโลกนี้ แตมีผูคนไมมากนักที่มีโอกาสไดรับ สิ่งที่ถูกสัญญาในพระ
คัมภีรเหลานี้ ไมมากนัก! ฉันจะไมกลาววาไมมีเลย แตไมมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับพลเมืองของโลก ผูคนผูซึ่งมีโอกาสไดรับอาณาจักรของพระ
เปนเจาภายใน หรือสิ่งที่เราเรียกวา "สิ่งที่อยูเหนือโลกนี้" มีนอยมาก
และถาทานอยูในอเมริกา
บางทีทานจะมีโอกาสมากมายที่จะอานหนังสือ
มากมาย ที่บรรยายสรรพสิ่งที่อยูเหนือโลกของเรา และภาพยนตรบางเรื่องที่
ชาวอเมริกันสราง มิใชนิยายไปเสียทั้งหมด ทั้งยังมีภาพยนตรบางเรื่อง ที่
สรางโดยชาวญี่ปุน ซึ่งมิใชนิยายลวน ๆ ดวย เพราะบางทีผูคนเหลานี้อาจจะ
อานหนังสือบางเลม ซึ่งถูกเขียนโดยผูที่เคยอยูพนโลกนี้ หรือพวกเขาเอง
มองเห็นอาณาจักรของพระเจาแวบหนึ่ง
ดังนั้น ในอาณาจักรของพระเจา เปนอยางไร? ทําไมเราควรจะใสใจเรื่อง
อาณาจักรของพระเจา ถาเรามีงานทําพอแลวในโลก และเรามีงาน เรามีบานที่

ความลี้ลับของปรภพ ๑๓

มั่นคง และเรามีความสัมพันธอันเปยมดวยรักเพียงพอแลว ฯลฯ? พอดีเพราะ
เหตุวา เรามีสิ่งทั้งหลายนี้แลวนั่นเอง เราควรจะสนใจอาณาจักรของพระเจา
มันฟงดูเครงศาสนาเกินไป เมื่อเรากลาววาอาณาจักรของพระเจา แทจริงมัน
เปนเพียงระดับจิตสํานึกอะไรบางอยางที่สูงกวา ผูคนในสมัยกอน พวกเขา
กลาววา มันคือสวรรค แตในศัพททางวิทยาศาสตร เราสามารถกลาวไดวา มัน
คือระดับความรูที่สูงกวา ระดับปญญาที่สูงกวา และนี่เราสามารถเขาถึงได
หากเราทราบเคล็ดลับ
ดังนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ในอเมริกา เราลวนไดยินเรื่องประดิษฐกรรมลาสุด วา ผูค น
มีกระทั่งเครื่องทําใหทานเขาสูสมาธิ ทานเคยมีประสบการณนี้ไหม? มันมี
ขายลดราคาในอเมริกา ๔๐๐-๗๐๐ ขึ้นอยูกับระดับ ที่ทานตองการไปถึง เขา
วา นี่สําหรับคนขี้เกียจ ผูซึ่งไมตองการทําสมาธิ เพียงแตตองการเขาสมาธิได
เลย บัดนี้ ถาหากวาทานไมรูจัก ฉันจะกลาวถึงมันสั้น ๆ
พวกเขากลาววา เครื่องชนิดนี้สามารถทําใหทานเขาไปในสภาพมโนคติที่ผอน
คลาย สภาพที่ผอนคลายได แลวทานก็จะบรรลุระดับสติปญญาที่สูง นั่นอาง
วา จะใหความรูส ูง ปญญาที่สูงแกทาน แลวทานจะรูสึกดียิ่ง ฯลฯ และเครื่องนี้
พวกเขาใชดนตรีที่เลือกสรร ดนตรีภายนอก ดังนั้น ทานจึงตองใชหูฟง แลว
พวกเขาก็ใสไฟฟาเขาไปบางอยาง คงจะกระแสไฟฟาที่กระตุนทาน แลวทาน
ก็คงจะเห็นแสงปลาบ ดังนั้น ทานก็ตองใชผาปดตาดวย หูฟงและผาปดตา
เทานั้นแหละ ที่ทานตองใชเพื่อสมาธิ นี่ดีอยางยิ่ง และ ๔๐๐ ดอลลาร ถูกมาก
แตสมาธิของเราถูกกวาดวยซ้ําไป ไมเสียคาอะไร และมันนิรันดร ๆ และทาน
ไมจําเปนตองประจุดวยหมอเก็บไฟหรือไฟฟา เสียบปลั๊ก ดึงปลั๊ก หรือในกรณี
ที่เครื่องเสีย ทานไมจําเปนตองไปซอมมัน

๑๔ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ทีนี้ หากแมกระทั่งแสงเทียมและดนตรีเทียม สามารถทําใหผูคนเปลี่ยนเปน
ผอนคลายมากและฉลาดมากได เขาวา มันทําอยางนั้นได แตฉันไดอานใน
หนังสือพิมพ เขาวา มันจะทําอะไรได ฉันมิไดทดลองมันดวยตนเอง ฉันไดยิน
วา ดวยเหตุนี้เอง มันจึงเปนที่เกรียวกราวอยางยิ่งและขายดี แมของเทียม
พวกนี้ ก็สามารถทําใหเราเขาไปในอารมณที่ผอนคลายได และเพิ่มระดับ
สติปญญาของเราได แลวทานสามารถจินตนาการไดไหมวา ของแทจะ
สามารถชวยเราดานปญญาของเราไดขนาดไหน? ของแทอยูเหนือโลกนี้ แต
ทุกคนสามารถเขาไปได หากเราตองการติดตอกับมัน นี่คือดนตรีสวรรค
ภายในและเสียงสวรรคภายใน และขึ้นอยูกับความเขมของดนตรีนี้ ของแสง
ภายในหรือดนตรีภายใน เราจะสามารถดันตัวของเราเองเหนือโลกนี้ได เขาไป
ในระดับความเขาใจที่ลึกกวา
ฉันเดาวา มันก็เหมือนกฎฟสิกส ทานอยากสงจรวดเขาไปใน พนแรงโนมถวง
ของโลก ทานตองมีพลังผลักดันมากมายอยูเบื้องหลัง และทั้งยังเมื่อมันบินเร็ว
มาก มันก็ฉายแสงบางดวย ดังนั้น ฉันเดาวา เมื่อเราเขาไปในปรภพอยางเร็ว
เราเราสามารถฉายแสงไดบางดวย และรวมทั้งเราสามารถไดยินเสียง
เสียงคือพลังสั่นสะเทือน ชนิดที่ขับเราเขาไปในระดับที่สูงกวา แตมันทําอยาง
นั้นโดยไรเสียงอึกทึกใด ๆ ไรความยุงยากมากมาย และไมมีคา ใชจาย และไร
ความไมสบายตอ “ผูรับประสบการณ” นั่นคือวิธีที่จะเขาไปในปรภพ
และมีอะไรอยูไกลจากโลกนี้ ซึ่งดีกวาโลกของเรา?
ทุกสิ่งที่เราสามารถ
จินตนาการไดและไมสามารถจินตนาการได ทันทีที่เราประสบสิ่งนี้ ตอนนั้น
เราก็จะทราบ ไมมีใครอื่นสามารถบอกเราไดจริง ๆ แตเราตองยืนหยัดใน
ความพยายามนั้น และเราตองจริงใจจริง ๆ มิฉะนั้น จะไมมีใครอื่นสามารถทํา
มันใหเราได เชนเดียวกับที่ไมมีใครอื่นสามารถเขาทํางานแทนที่พวกทาน ณ

ความลี้ลับของปรภพ ๑๕

สํานักงานขององคการสหประชาชาติได โดยที่พวกทานเปนคนไดรับเงินเดือน
เชนเดียวกับไมมีใครอื่นสามารถชวยเรารับประทาน
แลวเราก็พอใจได
เพราะฉะนั้น วิธีก็คือ มีประสบการณ เราสามารถฟงใครคนหนึ่ง ผูซึ่งมี
ประสบการณ ที่จะบอกเรา แตเราไมสามารถไดรับประสบการณมากจากสิ่ง
นั้น เราอาจมีประสบการณครั้งหนึ่ง ๒, ๓ ครั้ง หรือบางวัน เนื่องดวยพลังของ
คนคนนั้น ผูซึ่งประสบพระเจา แลวเราก็อาจจะเห็นแสงบางหรือไดยินเสียง
บาง โดยธรรมชาติมาก โดยไรความพยายามของเรา แตในกรณีสวนใหญ มัน
ไมถาวรสักเทาใด ดังนั้น เราตองระสบมันและกระทํามันดวยตัวของเราเอง
ดวย
เหนือโลกของเรา มีโลกตาง ๆ มากมาย เราสามารถยกตัวอยาง เชน โลกที่สูง
กวาเราเล็กนอย ซึ่งเราเรียกวาโลกอสูร ตามศัพทของตะวันตก ในโลกอสูร
พวกเขามี ระดับตาง ๆ ๑๐๐ กวาระดับดวยซ้ําไป และแตละระดับก็เปนโลก
ของมันเอง และมันเปนตัวแทนระดับความเขาใจของเรา มันเหมือนเราเขา
ไปในมหาวิทยาลัย แลวแตละชั้นขณะที่เราผานมหาวิทยาลัย มันก็แทนความ
เขาใจที่มากขึ้นของเรา เกี่ยวกับคําสอนของมหาวิทยาลัย แลวเราก็พัฒนาสู
การสําเร็จการศึกษาอยางชา ๆ
ในโลกอสูร เราจะเห็นสิ่งที่เรียกกันวาอภิญญาหลายชนิด และบางทีเราจะถูก
ยั่วยวนโดยอภิญญาดวย และบางทีเราจะมีอภิญญาดวย เราสามารถรักษาคน
ปวยได บางครั้งเราสามารถเห็นบางสิ่ง ที่ผูอื่นไมสามารถเห็นได เรามี
อภิญญาอยางนอยที่สุด ๖ อยาง เราสามารถเห็นเกินเขตแดนปกติได เรา
สามารถไดยินเกินเขตจํากัดของเทศะ ระยะทางไมมีผลกระทบถึงเรา นั่นคือ
สิ่งที่เราเรียกวา ทิพยโสตและทิพยจักขุ แลวเราก็สามารถมองทะลุความคิด

๑๖ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ของผูคนได และสิ่งที่เขามีในจิตใจของเขาได บางครั้งเราสามารถเห็นได ฯลฯ
พวกนี้คือพลัง ซึ่งบางครั้งเราไดรับ เมื่อเรามีโอกาสเขาสูอาณาจักรของพระเจา
ระดับที่ ๑และภายในระดับที่ ๑ นี้ ฉันไดกลาวแลววา เรามีระดับอื่น ๆ ที่
ตางกันอีกมากมาย ซึ่งใหอะไร ๆ เราอีกมากมาย เกินกวาที่ภาษาจะสามารถ
พรรณนาได เชน หลังจากประทับจิต แลวเราก็นั่งสมาธิ และถาระดับของเรา
อยูที่ชั้นที่ ๑ เมื่อนั้น เราก็มีความสามารถมากยิ่งขึ้นอีก แลวเราก็จะพัฒนา
พรสวรรคทางวรรณคดีของเราไดอีกดวย ซึ่งเราไมมีมากอน และทั้งยังเรา
ทราบสิ่งมากมาย ที่ผูอื่นไมทราบ และสิ่งมากมายแคมาหาเราดั่งพรจาก
สวรรค บางครั้งทางดานการเงิน บางครั้งทางดานอาชีพ และบางครั้งสิ่งอื่น ๆ
มากมาย และเราเริ่มจะสามารถเขียนบทกวีได หรือเราอาจจะสามารถวาด
ภาพได และเราสามารถทําอะไรบางอยาง ซึ่งเราไมสามารถทํามากอนได และ
เราไมสามารถจินตนาการไดวา เราสามารถทําสิ่งนั้นได นั่นคือระดับที่ ๑
และเราสามารถเขียนบทกวีได และเขียนหนังสือดวยสํานวนโวหารที่สละสลวย
และเราอาจเปนเพียงนักประพันธสมัครเลนมากอนก็ได แตบัดนี้เราสามารถ
เขียนได เปนตน พวกนี้คือประโยชนที่เนนไปทางวัตถุ ที่เราสามารถไดรับ
เมื่อเราอยูในระดับจิตสํานึกที่ ๑
ที่จริง สิ่งเหลานี้มิใชพรจากพระเจาสิ่งเหลานี้ฝงติดอยูภายในเรา และเพียง
เพราะเราไดปลุกมัน มันจึงกลายเปนมีชีวิต เราจึงสามารถใชมันใหเปน
ประโยชน เอาละ นี่ก็คือขอมูลบางอยางเกี่ยวกับระดับที่ ๑
ทีนี้ เชน เมื่อเราไปถึงระดับที่สูงกวา แลวเราก็จะเห็นสิ่งอื่น ๆ มากมาย และ
บรรลุสิ่งอื่น ๆ มากมาย แนนอน ฉันไมสามารถบอกทานทุกสิ่งได เนื่องดวย
เวลา ทั้งยังมันไมจําเปน ที่จะฟงสิ่งที่ไพเราะทั้งหมดเกี่ยวกับเคกและลูกกวาด
และไมเคยรับประทานมัน เพราะฉะนั้น ฉันจึงเพียงแตคลายกับ “ทําใหมี

ความลี้ลับของปรภพ ๑๗

รสชาติ” สักเล็กนอย และถาทานตองการรับประทานมัน นั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่ง
เราสามารถมอบอาหารแทภายหลังได ใช! ในกรณีที่ทานตองการรับประทาน
สิ่งเหลานี้
บัดนี้ ถาเราไปไกลจากระดับนี้เล็กนอยถึงระดับที่ ๒ สิ่งที่เราเรียกวา “ที่ ๒”
เพียงเพื่อทําใหเรื่องเขาใจงาย ระดับที่ ๒ แลวบางทีเราก็จะมีความสามารถ
มากกวาระดับที่ ๑ มากมาย และรวมทั้งอภิญญา แตความสําเร็จที่เดนชัด
ที่สุด ซึ่งเราสามารถมีได ณ ระดับที่ ๒ ก็คือคารมที่คมคาย และความสามารถ
ที่จะอภิปราย และดูเหมือนไมมีผูใดสามารถพิชิตบุคคลผูซึ่งไดบรรลุระดับที่
๒ ได เพราะเขามีพลังโวหารที่อัศจรรย และสติปญญาของเขาอยู ณ จุดสูงสุด
ของพลังของเขา
ผูคนสวนใหญผูซึ่งมีจิตใจที่ธรรมดา หรือมีระดับสติปญญาที่ต่ําตอยอยางยิ่ง
ไมสามารถเทียบไดกับบุคคลผูนี้ เพราะระดับสติปญญาของเขาไดเปดสูระดับ
ที่สูงอยางยิ่ง แตมันมิใชเพียงแตสมองกายภาพ ที่ไดพัฒนามากขึ้น มันคือ
พลังลี้ลับ มันคือพลังสวรรค ปญญาที่ประจําอยูภายในตัวเรา บัดนี้เริ่มตนเปด
ในอินเดีย ผูคนเรียกระดับนี้วา “พุทธิ” หมายถึงระดับแหงความมีสติปญญา
และเมื่อทานบรรลุ “พุทธิ” ทานก็กลายเปนพุทธะ นั่นคือที่มาของคําวา
“พุทธะ” “พุทธิ" และ "พุทธะ" พุทธะก็เปนเพียงเชนนั้นจริง ๆ มันยังไมจบแค
นี้ ฉันมิไดเพียงจะแนะนําแตพุทธะใหทาน มีมากกวานั้น
ดังนั้น ผูคนสวนใหญจึงเรียกผูที่รูแจงวา “พุทธะ” ถาเขาไมทราบเกินระดับที่
๒ บางทีเขาจะรูสึกภูมิใจมันอยางยิ่ง ใช คิดวา เขาคือพุทธะที่มีชีวิต และศิษย
ของเขาจะภูมิใจเหลือเกินที่เรียกเขาวาพุทธะ แตที่จริง ถาเขาเพียงแตบรรลุ
ระดับที่ ๒ ซึ่งเขาสามารถมองทะลุอดีต ปจจุบัน และอนาคตของใครก็ได ทีเ่ ขา

๑๘ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

เลือกดูได และซึ่งเขามีสํานวนโวหารที่สัมบูรณ แลวมันก็ยังมิใชที่สุดแหง
อาณาจักรของพระเจา
และผูใดมิควรจะภูมิใจความสามารถในการมองเห็นอดีต ปจจุบัน และอนาคต
นี้ เพราะนี่คือบันทึกอกาชิก ดังที่ทานทราบในศัพทของตะวันตก ทุกทานผูซึ่ง
ฝกโยคะหรือสมาธิบางชนิด จะเขาใจบันทึกอกาชิก ซึ่งเปนหองสมุดชนิดหนึ่ง
เหมือนอยางที่เรามีอยูขางหองในองคการสหประชาชาติ ซึ่งมีภาษาทุกชนิดอยู
ในนั้น ทานจะเห็นภาษาอารบิค, รัสเซีย, จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน ทุก
สิ่งในหองสมุดของทานขาง ๆ นี้ ภาษาทุกชนิด หากทานมีความสามารถอาน
ภาษาทั้งหลายเหลานี้ ทานจะทราบวา เกิดเรื่องอะไรขึ้นในประเทศนั้น ดังนั้น
ในทํานองเดียวกัน ผูที่มีโอกาสเขาสูระดับที่ ๒ เขาจะเขาใจ เขาสามารถ
อธิบายแบบอยางของคนไดอยางชัดเจนมาก ดังเชนทานเห็นชีวประวัติของ
ทานเอง
ยังมีกวานี้อีกมาก ที่จะไดรับจากระดับจิตสํานึกที่ ๒ แตเมื่อใครไปถึงระดับที่
๒ นี้ มันก็มหัศจรรยแลว เปนพุทธะที่มีชีวิตแลว เพราะทานไดเปดพุทธิ
สติปญญา และเราทราบหลายสิ่ง หลายสิ่งที่เราไมสามารถใหนามได และที่
เรียกกันวาอภินิหารทุกอยาง จะเกิดขึ้นกับเรา ไมวาเราตองการมันหรือไม
เพราะสติปญญาของเราเพิ่งเปด และเพิ่งทราบวิธีติดตอแหลงของการรักษา รู
วิธีจัดการที่สูงกวา เพื่อวาชีวิตของเราจะกลับราบรื่นขึ้นและดีขึ้น
และ
สติปญญา "พุทธิ" ของเราไดเปด เพื่อที่มันจะสามารถมีโอกาสไดรับขอมูล
ทั้งหมดที่จําเปนจากอดีตและจากปจจุบัน เพื่อที่จะจัดและคลายกับปรับปรุง
กันใหมหรือคอนขางชดเชยอะไรบางอยาง ที่เราทําผิดในอดีต เพื่อแกไข
ความผิดพลาด แลวก็ทําใหชีวิตของเราดีขึ้นเชน

ความลี้ลับของปรภพ ๑๙

ตัวอยางเชน ถาเราไมทราบวา เราไดลวงละเมิดเพื่อนบานของเรา ดวยการ
กระทําที่มิไดจงใจบางอยาง และบัดนี้เราทราบ งายมาก! ถาเราไมทราบ และ
เพื่อนบานนิ่งเงียบตอเรา และบางครั้งพยายามทําอะไรบางอยางขางหลังเรา
เพื่อที่จะทํารายเรา เพราะความเขาใจผิด หรือเพราะเราทําอะไรผิดตอเพื่อน
บานบางอยาง แตบัดนี้เราทราบวา ทําไมมันจึงเกิดขึ้น ดังนั้น มันจึงงาย เรา
สามารถไปหาเพื่อนบานได หรือเราสามารถโทรศัพทได หรือเราสามารถมี
งานเลี้ยง เชิญเพื่อนบานมาได แลวเราก็ขจัดความเขาใจผิด
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราไปถึงระดับแหงสติปญญา โดยอัตโนมัติ เรา ฉัน
หมายความวา เขาใจสิ่งทั้งหลายนี้อยางเงียบ ๆ และจัดการสิ่งทั้งหลายนี้อยาง
เงียบ ๆ หรือติดตอกับแหลงพลังบางอยาง ซึ่งสามารถชวยเราจัดการสิ่ง
เหลานี้ได เพื่อทําใหวิถีชีวิตของเราดีขึ้น ทําใหชั่วชีวิตนี้ของเราดีขึ้น ดังนั้น
เราจึงลดอุบัติเหตุมากมายสภาพการณที่ไมพึงประสงคมากมาย
และ
สถานการณที่ไมอํานวยของชีวิตของเรา ใช! ๆ เพราะฉะนั้น เมื่อเราไปถึง
ระดับที่ ๒ มันก็มหัศจรรยแลว
เพราะฉะนั้น สิ่งที่ฉันไดอธิบายใหทานฟง จึงเปนวิทยาศาสตรอยางยิ่ง และ
เปนตรรกะอยางยิ่ง และไมจําเปนตองคิดวา โยคีหรือผูที่นั่งสมาธิ เปนคน
ลึกลับบางจําพวกหรืออี.ที. มนุษยตางดาว พวกเขาคือสิ่งมีชีวิตในโลกเหมือน
พวกเราผูใดผูหนึ่ง ผูซึ่งพัฒนาขึ้น เพราะพวกเขาทราบวิธี
ในอเมริกา เรากลาววา ทุกสิ่งขึ้นอยูกับวิชาความรู ดังนั้น เราจึงสามารถเรียนรู
ทุกสิ่งได ใชไหม? เราสามารถเรียนทุกสิ่ง ดังนั้น นี่จึงเปนศาสตรประเภท
หนึ่งที่อยูเหนือโลกนี้ ซึ่งเราก็สามารถเรียนรูไดดวย และมันฟงดูแปลกมาก
แตสรรพสิ่งยิ่งสูง ก็ยิ่งงาย มันงายกวาเราไปโรงเรียนมัธยมหรือวิทยาลัย ที่
เต็มไปดวยคําถามและปญหาคณิตศาสตรที่ซับซอนอยางยิ่งทั้งหลายเหลานี้

๒๐ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ภายในระดับที่ ๒ มีระดับที่แตกตางมากมายดวย แตฉันแคทําใหมันสั้น
เพราะฉันไมสามารถบรรยายรายละเอียดความลับอะไรตออะไรทั้งหมดของ
สวรรคได ถึงอยางไร ทานก็จะทราบสิ่งทั้งหลายเหลานี้ดวย เมื่อทานเดินทาง
ดวยกันกับอาจารยผูเคยไดเดินทางไปแลว ดังนั้น มันจึงไมเปนความลับ แต
มันนานเกินไป ถาเราจําเปนตองหยุดในแตละชั้น ซึ่งมีระดับและระดับยอย
มากมาย และเราตองสํารวจทุกสิ่ง มันใชเวลานานเกินไป ดังนั้น บางครั้ง
อาจารยจึงเพียงนําเธออยางรวบรัดจากระดับแลวระดับเลา เร็วมาก ฉับ! ๆ ๆ
เพราะถาทานมิไดมีอะไรเกี่ยวของกับตําแหนงเปนอาจารย
แลวทานก็ไม
จําเปนตองเรียนรูทั้งหมดมากเทานั้น
มันจะทําใหทานปวดศีรษะ
เพราะฉะนั้น จึงเพียงนําทานผานและกลับบาน เพราะถึงจะเปนเชนนั้นก็ตาม
มันใชเวลานาน บางครั้งมันใชเวลาทั้งชาติ แตการรูแจงนั้น เราไดทันที
แตนั่นเปนเพียงการเริ่มตน ก็เหมือนการลงทะเบียน วันแรกที่ทานลงทะเบียน
ในมหาวิทยาลัย ทานก็กลายเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยทันที แตนั่นไมได
หมายความวา ทานไดปริญญาเอกแลว หลังจาก ๖ ป ๔ ป หรือ ๑๒ ป แลว
ทานก็ไดปริญญา แตทานกลายเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยทันที ถานั่นคือ
มหาวิทยาลัยแทจริง และถาทานลงทะเบียน ทานจริงจังตองการอยางแทจริง
ที่จะกลายเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย ดังนั้น ทั้ง ๒ ฝายจึงจําเปนตองรวมมือ
กัน
ในทํานองเดียวกัน ถาเราตองการไปเหนือโลกนี้ ตัวอยางเชน ถาแคพูดกัน
สนุก ๆ เพราะเราไมมีที่อื่นใดจะไปในนิวยอรก เราไดทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับแมน
ฮัตตัน ชายหาดยาว ชายหาด “สั้น” และทุกชายหาด (เสียงหัวเราะ) บัดนี้
สมมุติวาเราตองการเดินทางไปยังสถานที่ของมนุษยตางดาว เพื่อดูวาเกิด
เรื่องอะไรขึ้น ใชไหม? ทําไมไมไดละ? ในเมื่อเราจายเงินมากมายไปไมอามี่

ความลี้ลับของปรภพ ๒๑

ฟลอริดา เพียงเพื่ออาบน้ําในทะเล แลวทําไมบางครั้งเราจึงจะไปโลกแตกตาง
ที่ไกลไปจากโลกนี้บางไมได เพื่อดูวา ดาวเคราะหของเพื่อนบานของเรา
หนาตาเปนอยางไร และผูคนรูสึกเปนอยางไรที่นั่น ฉันไมคิดวา มันคืออะไรที่
แปลก มิใชหรือ? มันเปนเพียงการเดินทางที่ไกลขึ้นเล็กนอยประเภทหนึ่ง
และเปนการเดินทางในใจ การเดินทางดวยจิตวิญญาณแทนการเดินทางทาง
กาย การเดินทางมีอยู ๒ ประเภท ดังนั้น มันจึงเปนตรรกะมากและเขาใจงาย
มาก
บัดนี้ เราอยู ณ ระดับที่ ๒ ฉันควรจะบอกอะไรทานอีก? ดังนั้น นั่นจึงเปนวิธี
ที่เรายังอยูในโลกนี้ แตแลว เราก็มีความรูของโลกอื่นในเวลาเดียวกัน เพราะ
เราเดินทาง
ก็เหมือนทานเปนพลเมืองอเมริกันคนหนึ่ง หรือทานเปนพลเมืองคนอื่นใดของ
โลก แตแลวทานก็เดินทางจากประเทศหนึ่งสูอีกประเทศหนึ่ง เพียงเพื่อทราบ
วา ประเทศเพื่อนบานดูเหมือนอะไร และฉันเดาวา พวกทานมากมายใน
องคการสหประชาชาติ มิใชชาวอเมริกันแตกําเนิด มิใชหรือ? ใช ดังนั้น
ตอนนี้ทานทราบสิ่งเดียวกัน เราสามารถเดินทางไปดาวดวงถัดไปหรือระดับ
ชีวิตถัดไป เพื่อที่จะเขาใจได เพราะระยะทางมันมากเหลือเกิน ดังนั้น เราจึง
ไมสามารถเดินได เราไมสามารถขึ้นจรวดได เราไมสามารถแมแตขึ้นจานบิน
ได
โลกบางแหงไกลกวา ที่จานบินจะสามารถบินได จานบิน! หมายถึงวัตถุ
ลึกลับ สิ่งซึ่งบินวอนบนอากาศ ใช! บัดนี้ มีเครื่องมือภายในเรา ซึ่งเร็วกวา
จานบินใดจะสามารถทําตามได นั่นคือวิญญาณของเราเอง บางครั้งเราเรียก
มันวาจิตวิญญาณ และเราสามารถบินไดดวยสิ่งนี้ โดยไรเชื้อเพลิงใด ๆ ไร
ตํารวจใด ๆ หรือการจราจรติดขัดหรืออะไรโดยสิ้นเชิง และไมจําเปนตองเปน

๒๒ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

หวงวา วันหนึ่ง ชาวอาหรับไมขายน้ํามันใหเรา (เสียงหัวเราะ) เพราะมันมีทุก
อยางครบในตนเอง ไมเคยชํารุด นอกจากเมื่อเราตองการทําลายมัน ดวยการ
ฝาฝนกฎเกณฑของเอกภพ กอกวนความกลมกลืนของสวรรคและโลก ซึ่ง
หลีกเลี่ยงงายอยางยิ่ง เราจะบอกวิธีการแกทาน ถาทานสนใจจะทราบ
ตัวอยางเชน ฉันจะพูดสั้น ๆ ดีไหม? ฉันมิใชนักเทศน อยากังวล ฉันไมนํา
ทานไปโบสถหรอก แคเพื่อตัวอยาง
มีกฎบางขอในเอกภพ ที่เราควรจะทราบ ก็เหมือนเมื่อเราขับรถ เราตองทราบ
กฎจราจร ไฟแดง ทานหยุด ไฟเขียว เราไป ใหชิดซายในเลนขวา ฯลฯ ทาง
หลวงแผนดิน ความเร็วเทาไร ดังนั้น จึงมีกฎงายมากบางประการในเอกภพ
ในเอกภพทางวัตถุ เหนือโลกของเรา เหนือเอกภพทางวัตถุนี้ ไมมีกฎ ไมมี
กฎโดยสิ้นเชิง เราอิสระ เปนพลเมืองอิสระ แตเราตองไปเหนือจากนั้น
เพื่อที่จะเปนอิสระได และตราบที่เรายังมีชีวิตอยูในโลก ในรางกายทางวัตถุ
เราควรจะปฏิบัติอยูภายใตกฎใหมากเทาที่เปนไปได เพื่อเราจะไมเดือดรอน
แลวยานพาหนะของเราก็จะไมเกิดความเสียหาย เราจึงสามารถบินไดเร็วกวา
สูงกวาโดยไรปญหา
กฎนี้ไดถูกเขียนในพระคริสตธรรมของคัมภีรคริสตศาสนาของทานและใน
คัมภีรพุทธศาสนาหรือในคัมภีรของศาสนาฮินดู กฎที่งายมาก เชน เราไมทํา
รายเพื่อนบาน เราไมฆา เจาจะตองไมฆา ไมลวงประเวณี และไมขโมย ฯลฯ
และไมเสพของมึนเมา ซึ่งรวมถึงสิ่งเสพติดทุกวันนี้ บางทีพระพุทธเจาคงจะ
ทราบวา ในศตวรรษที่ ๒๐ เราจะคิดโคเคนขึน้ ทํานองนั้น ดังนั้น พระองคจึง
ตรัสวา หามสิ่งเสพติด สิ่งเสพติดรวมทั้งการพนันทุกชนิด และอะไรที่ทําให
จิตใจของเราติดใจความสุขกาย และลืมการเดินทางของจิตวิญญาณ

ความลี้ลับของปรภพ ๒๓

ถาเราตองการบินเร็ว สูง และไรอันตราย เหลานี้ก็คือกฎทางวัตถุ คลายกฎ
ฟสิกส
เมื่อจรวดตองการบิน นักวิทยาศาสตรตองปฏิบัติตามกฎบางขอ
เทานั้นแหละ เขาใจไหม? ดังนั้น เราตองระมัดระวังมากขึ้นขนาดไหน เพราะ
เราตองการบินสูงกวานั้น สูงกวาที่จรวดสามารถบินได เร็วกวาจานบิน แตมี
รายละเอียดอีกบางอยาง ที่สามารถอธิบายตอได หากทานสนใจ และนั่นจะคือ
ณ เวลาประทับจิต บัดนี้ เราไมตองการทําใหทานเบื่อกับศีลทั้งหลายเหลานี้
ซึ่งทานจะกลาววา “ฉันทราบแลว ๆ ฉันอานมันในพระคริสตธรรม ศีล ๑๐ ใช
ไหม? บัญญัติ ๑๐ ประการ”
ที่จริง พวกเราจํานวนมากอานศีล แตมิไดสนใจมันอยางลึกซึ้งสักเทาใด หรือ
มิไดเขาใจอยางลึกซึ้ง หรือบางทีเราอาจจะตองการเขาใจ ดังเชนเรากระทํา
แตมิใช ดังเชนมันหมายความจริง ๆ เพราะฉะนั้น บางครั้งมันจึงไมเสียหาย
อะไรที่จะเตือนเรา หรือที่จะฟงความหมายที่ลึกซึ้งกวาเล็กนอยของสิ่งนั้นอีก
ครั้ง ตัวอยางเชน ในพระคริสตธรรม ในหนังสือคัมภีรฉบับเกา หนาแรก พระ
เจาตรัสวา ฉันสรางสัตวทั้งมวลเพื่อเปนเพื่อนเธอและชวยเธอ และให
เธอจะปกครองพวกมัน แลวพระองคก็ตรัสวา พระองคสรางอาหารทั้งหมด
ใหสัตว แตละตัวก็แตละอยาง แตพระองคมิไดบอกเราใหรับประทานพวกมัน
มิใช! และพระองคตรัสวา ฉันสรางอาหารทั้งมวล พืชสมุนไพรทั้งหมดใน
ทุง และผลไมบนตนไม ซึ่งรสดีถูกปาก และ ตองตา เหลานี้จะเปน
อาหารของเธอ แตมีผูคนไมมากสนใจสิ่งนั้น และผูสนับสนุนพระคริสตธรรม
มากจึงยังคงกําลังรับประทานเนื้อสัตว โดยไรความเขาใจ สิ่งที่พระเจา
หมายความจริง ๆ

๒๔ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

และถาเราทําการวิจัยทางวิทยาศาสตรลึกซึ้งลงไป และเราจะทราบวา เราไม
เหมาะสมกับการรับประทานเนื้อสัตว ระบบของเรา ลําไสของเรา กระเพาะ
ของเรา ฟนของเรา ทุกสิ่งถูกสรางทางวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับอาหาร
มังสวิรัติเทานั้น มินาเลา ผูคนสวนใหญจึงมีโรค แกเร็ว ออนเพลีย และ
เชื่องชา ทั้ง ๆ ที่พวกเขาเกิดมาหลักแหลมและฉลาดมาก และพวกเขา
กลายเปนทึบเล็กนอย ทึ่มขึ้นแตละวัน และยิ่งพวกเขาชราภาพ พวกเขาก็ยิ่ง
รูสึกแยลง มันเปนเพราะ เราทําลาย “ยานพาหนะ” ของเรา “วัตถุการบิน”
ของเรา “จานบิน” ของเรา ดังนั้น ถาเราอยากใชยานพาหนะนี้ใหนานขึ้นและ
ปลอดภัยขึ้นเล็กนอย เราตองดูแลมันใหถูกวิธี
บัดนี้ ตัวอยางเชน เรามีรถคันหนึ่ง ทานลวนขับรถ บัดนี้ ถาเราเติมน้ํามันรถ
ผิดเขาไป มันจะเกิดอยางไรขึ้น? จะเกิดอะไรขึ้น? บางทีมันจะแลนเพียง ๒,
๓ ฟุต แลวก็หยุด และทานตําหนิรถไมได มันเปนแคความผิดของเรา เรา
เติมเชื้อเพลิงบางอยางลงไปผิด ซึ่งไมควรอยูในนั้น หรือถาในน้ํามันรถของ
เรามีน้ําอยู ใชไหม บางทีมันจะสามารถแลนไดพักหนึ่ง แตมันมีปญหา หรือ
ถาน้ํามันเครื่องของเราสกปรกเกินไป และเราไมทําความสะอาดมัน มันก็จะ
แลนพักหนึ่ง แตแลว เราก็จะมีความยุงยาก และบางครั้งมันระเบิด เพียง
เพราะเรามิไดดูแลรถของเราอยางถูกวิธี
ในทํานองเดียวกัน รางกายของเราก็เหมือนยานพาหนะ ซึ่งเราสามารถใชบิน
จากที่นี่สูชั่วนิรันดร สูระดับปญญาทางวิทยาศาสตรที่สูงมาก แตบางครั้งเรา
ทําลายมัน และเราไมใชมันเพื่อเปาหมายที่ถูกตอง ตัวอยางเชน รถของเรา
ตองแลนหลายไมล เพื่อนําเราไปถึงสํานักงาน ไปหาเพื่อน ๆ ของเรา และไปสู
ทัศนียภาพที่สวยงามตาง ๆ แตแลวเราก็ไมดูแล เราเติมน้ํามันรถผิด หรือเรา
ไมดูแลน้ํามันหลอลื่น เราไมดูแลหมอน้ํา ทุกสิ่ง แลวมันก็แลนไมเร็วนัก มัน

ความลี้ลับของปรภพ ๒๕

แลนไมนานนัก
แลวเราก็เพียงวิ่งรอบในสนามหญาของเรา ในเขตลาน
ดานหลังบานของเรา นั่นก็ไมเปนไรเชนกัน แตเราแคผิดประเด็นในการซื้อ
รถของเรา มันเพียงสิ้นเปลืองเงิน เวลา และพลังงานของเรา เทานั้นแหละ
ไมมีใครจักตองถูกตําหนิ ไมมีตํารวจจะปรับอะไรทานในสิ่งนั้น มันเปนเพียง
วา ทานซื้อรถมาเสียเปลา สิ้นเปลืองเงินของทาน แทนที่ที่ทานอาจจะไปไกล
อยางยิ่ง และเห็นสิ่งมากมาย และเพลิดเพลินทัศนียภาพตาง ๆ
ในทํานองเดียวกัน รางกายทางวัตถุของเรา เราสามารถอาศัยอยูในโลกนี้ได
แตแลวเราก็สามารถดูแลสิ่งนั้นภายในกายทางวัตถุนี้ได เรามีเครื่องมืออื่น ที่
เราสามารถบินเหนือสิ่งนั้นได
ก็เหมือนกับมนุษยอวกาศ เขานั่งในจรวด
จรวดคือเครื่องมือของเขา เขาควรระวังใหดีวา เขาไมควรจะฝาฝนกฎฟสิกส
เพื่อที่วาจรวดของเขาจะบินอยางปลอดภัยและรวดเร็ว แตมนุษยอวกาศที่อยู
ภายในนั้น สําคัญ จรวดลํานั้นนําเขาไปยังปลายทางของเขา แตจรวดมิใช
สวนหลัก แตเปนมนุษยอวกาศ และจุดหมายปลายทาง แตหากเขาแคใชสิ่ง
นั้นเพียงวิ่งรอบ ๆ ชายหาดลองไอแลนดแลว เมื่อนั้น มันก็เปนการเสียเวลา
ดวย เสียเงินของชาติ
เพราะฉะนั้น รางกายของเราจึงมีคาอยางยิ่ง เพราะอาจารยนั่งอยูภายใน ดวย
เหตุนี้เอง มันจึงถูกกลาวในพระคริสตธรรมวา เธอไมทราบหรือวา เธอคือ
วิหารของพระเจา และพระเจาผูทรงสรรพานุภาพสถิตอยูภายในเธอ
พระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเดียวกัน ถาเรามีวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจาผู
ทรงสรรพานุภาพ ทานสามารถจินตนาการไดไหมวา สิ่งนั้นสําคัญขนาดไหน
มีความหมายเลิศล้ําเพียงไร! แตผูคนมากมายอานสิ่งนี้อยางเร็ว แตไมเขาใจ
ไมตระหนักความสําคัญของประโยคนี้ และมิไดพยายามคนหาคําตอบ ดังนั้น
นี่เปนมูลเหตุ ที่ศิษยของฉัน พวกเขาชอบเชื่อฟงคําสอนของฉัน เพราะพวก

๒๖ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

เขาสามารถพบวา ใครนั่งอยูขางใน และอะไรอยูเหนือโลกนี้ นอกจากการดิ้น
รน การหาเงิน การประทวง และปญหาทางกายทั้งหลายเหลานี้ทุกวันของเรา
เรามีความสวยงามมากกวานี้ มีเสรีภาพมากกวานี้ ความรูมากกวานี้อยู
ภายใน และหากเราทราบวิธีการที่ถูกตองที่จะติดตอกับสิ่งนี้ สิ่งนี้ลวนเปน
ของเรา เพราะเรามีพวกมันอยูภายใน มันเปนเพียง เพราะเราไมทราบวา
กุญแจอยูที่ใด และเราใสกุญแจ “บาน” หลังนี้เปนเวลานาน และบัดนี้เราไดลืม
วา เรามีทรัพยสมบัตินี้ เทานั้นแหละ
ดังนั้น ผูที่เรียกกันวาอาจารย ก็คือผูซึ่งสามารถชวยเราเปดประตู และชี้ใหเรา
เห็นไดวา เดิมทีอะไรเปนของเราอยูแลว แตเราจําเปนตองใชเวลา และเดิน
เขาไปในมัน และตรวจสอบทุกสิ่ง ที่เรามี
ดังนั้น เราพูดถึงโลกชั้นที่ ๒ ทานสนใจไปอีกขั้นหนึ่งไหม? (ผูฟ ง: สนใจ! ๆ )
ทานตองการทราบทุกสิ่งโดยไมตองทํางาน? (ทานอาจารยหัวเราะ) ใชแลว
แตอยางนอยที่สุด คนคนหนึ่งก็สามารถบอกทานไดวา อีกประเทศหนึ่งมองดู
เหมือนอะไร หากเขาเคยไดอยูที่นั่น ถึงแมทานจะไมเคย ใชไหม? อยางนอย
ที่สุดทานจะสนใจ บางทีทานอาจจะตองการไป โอเค ดังนั้น บัดนี้ หลังจากโลก
ที่ ๒ ฉันยังมิไดจบโลกที่ ๒ ทั้งหมด แตรูไหม เราไมสามารถนั่งที่นี่ไดตลอด
วัน ดังนั้น หลังจากโลกที่ ๒ ทานอาจจะมีพลังมากขึ้น ถาทานตกลงใจและ
ขยันเพื่อมัน ทานจะไปถึงชั้นที่ ๓ ที่เรียกกันวาโลกที่ ๓ คือกาวที่สูงกวา
ผูที่ไปถึงโลกที่ ๓ อยางนอยตองสะสางหนี้ทั้งหมดของโลกนี้อยางเด็ดขาด ถา
เราเปนหนี้อะไรตอเจาแหงโลกวัตถุนี้ เราก็ไมสามารถขึ้นไปได ก็เหมือนถา
ทานเปนอาชญากรของชาติบางชาติ ประวัติของทานไมบริสุทธิ์ ทานก็ไม
สามารถผานผานพนพรมแดน เพื่อไปถึงอีกชาติหนึ่งได ทีนี้ หนี้ของโลกนี้

ความลี้ลับของปรภพ ๒๗

รวมถึงสรรพสิ่งมากมาย ที่เราไดกระทําในอดีตและในปจจุบันและอาจจะในวัน
อนาคตของชีวิตในทางกายของเรา ทั้งนี้ กอนที่เราจะสามารถเขาสูปรภพได
สิ่งทั้งหลายเหลานี้ตองถูกชําระสะสาง
ก็เหมือนเราจัดการระเบียบพิธีการ
ศุลกากร แตเมื่อเราอยูในโลกที่ ๒ เราก็จะเริ่มจัดการกับกรรมสวนเกินของ
อดีตชาติและปจจุบันนี้ เพราะปราศจากกรรมในอดีต เราไมสามารถดํารงอยู
ในชาติปจจุบันนี้ได
อาจารยมีตางกัน ๒ ประเภท ประเภทหนึ่งไรกรรม แตทานยืมกรรมเพื่อลงมา
อาจารยอีกประเภทหนึ่งเหมือนคนเราธรรมดา แตชําระกรรมหมดแลว ดังนั้น
ใคร ๆ ก็สามารถเปนผูที่กําลังจะเปนอาจารยได อาจารยในอนาคต และ
บางครั้งอาจารยลงมาจากโลกที่สูงกวาดวยกรรมที่ยืมมา ทานวาการยืมกรรม
ฟงดูแลวเปนอยางไร? (ทานอาจารยหัวเราะ) มันเปนไปได ๆ
ตัวอยางเชน กอนทานจะลงมาที่นี่ ทานไดอยูที่นี่มากอน และทานไดใหและ
รับกับผูคนตาง ๆ ของโลกนี้เปนเวลาหลายยุคหรือหลายรอยป แลวทานก็
กลับไปสวรรคหรือถึงที่พํานักของทาน ซึ่งไกลมาก ชั้นตาง ๆ อยางนอยที่สุด
ชั้นที่ ๕ นั่นคือบานของเหลาอาจารย ชั้นที่ ๕ แตไกลจากนั้นมีชั้นอีก
บัดนี้ แลวเมื่อเราตองการกลับมาอีก เนื่องดวยความเมตตาหรืองานที่
มอบหมายใหบางอยางจากพระบิดา เปนตน แลวเราก็จะลงมา และเนื่องจาก
บุญสัมพันธกับผูคนในอดีต
เราสามารถยืมจากบัญชีกรรมของพวกเขาได
บางสวน รูไหม ยืมแตหนี้ ไมมีอะไรงดงามใหยืมเกี่ยวกับผูคน เราสามารถยืม
หนี้ไดบางสวน แลวเราก็ชดใชมันดวยพลังทางดานจิตใจของเราอยางชา ๆ
จนกระทั่งเราจบงานในโลกนี้ ดังนั้น นี่คืออาจารยประเภทที่ตางกัน และมี
อาจารยผูซึ่งมาจากโลกนี้ดวย หลังจากที่พวกทานฝก พวกทานก็กลายเปน
อาจารยที่นี่ทันที เหมือนพวกทานไดปริญญา ใช ก็เหมือนในมหาวิทยาลัย ก็

๒๘ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

เหมือนเรามีศาสตราจารยและมีนักศึกษา ผูซึ่งไดปริญญา และกลายเปน
ศาสตราจารยภายหลัง จะมีศาสตราจารยที่เคยเปนมาเปนเวลานานแลว และ
ศาสตราจารยที่เรียนจบการศึกษาใหม ฯลฯ ในทํานองเดียวกัน มีอาจารย
ประเภทเหลานี้
ดังนั้นบัดนี้ ถาเราตองการไปถึงโลกที่ ๓ เราตองสะอาด ไรรองรอยแหงกรรม
โดยสมบูรณ กรรมคือกฎของ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ก็เหมือนเราปลูกเมล็ด
สม แลวเราก็ไดสม ปลูกเมล็ดแอปเปล แลวเราก็มีแอปเปล ดังนั้น เหลานี้คือ
ที่เรียกกันวากรรม นี่คือภาษาสันสกฤตของคําวาเหตุที่เกิดและผลที่ตองชดใช
คัมภีรคริสตมิไดพูดถึงกรรม แตมันมีกลาวไววา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว นัน่
คือสิ่งเดียวกัน
คัมภีรคริสตเปนรูปแบบคําสอนสั้น ๆ ของผูเปนอาจารยนั้น และถึงอยางไร
ชีวิตของพระองคก็มีสภาพที่สั้นเชนกัน เพราะฉะนั้น เราจึงมีคําอธิบายในพระ
คัมภีรไมมากนัก
และพระคัมภีรหลายเลมก็ไดถูกแกไขตัดทอนเชนกัน
เพื่อที่จะถูกใจของผูที่เรียกกันวาผูนําขบวนการ ซึ่งไมจําเปนวา จะเปนผูคนที่
มีจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์เสมอ
รูไหม ผูคนซือ้ ขายทุกสิ่งคอนขางจะทุกดาน
นายหนา มีนายหนาเต็มไปหมดในของทุกแงมุมในชีวิต
แตพระคัมภีรที่
แทจริงที่เรารูจักนั้น ตางไปเล็กนอย ยาวกวาเล็กนอย ถูกตองกวา และเขาใจ
งายกวา ถึงอยางไร เพราะเราไมสามารถพิสูจนมันไดมาก ดังนั้น เราจึงไม
พูดถึงมัน ทั้งนี้ผูคนจะไดไมกลาววา เรากําลังปรามาส ดังนั้น เราจึงกลาวได
แตอะไร ที่เราสามารถพิสูจนได
และตอนนั้นทานจะถามฉันวา "ทานกลาวถึงโลกที่ ๒ โลกที่ ๓ และโลกที่ ๔ นี้
ทานสามารถพิสูจนมันไดอยางไร?" อันนี้ ฉันทําได! ฉันสามารถพิสูจนมันได
ถาทานเดินไปทางเดียวกับฉัน ทานจะเห็นสิ่งเดียวกัน แตถาทานไมเดิน ถา

ความลี้ลับของปรภพ ๒๙

เชนนั้น ฉันก็ไมสามารถพิสูจนมันใหทานดูได นั่นแนนอน ๆ เพราะฉะนั้น
ฉันจึงกลาพูดถึงสิ่งเหลานี้ เพราะมีขอพิสูจน เรามีขอพิสูจนจากศิษยแสน ๆ
คนทั่วโลก ดังนั้น เราจึงสามารถพูด สิ่งที่เราทราบได แตนี่ทานตองเดินกับ
ฉัน ทานตองเดิน มิฉะนั้น ทานไมสามารถกลาวไดวา "ทานเดินแทนฉัน และ
บอกฉัน และพิสูจนใหฉันเห็นทุกสิ่ง" ฉันทําไมได
ตัวอยางเชน ถาฉันมิไดอยูในองคการสหประชาชาติในหองนี้ ไมวาทานจะ
บรรยายหองนี้ใหฉันฟงมากเทาใดก็ตาม ฉันก็มิไดประสบเกี่ยวกับหองนี้อยาง
แทจริง ใชไหม? ดังนั้น เราตองเดินกับผูใครก็ตาม ซึ่งเปนผูนําทางที่ชํานาญ
และฉันมีศิษยบางคนในหองนี้ ผูซึ่งมีสัญชาติตาง ๆ พวกเขามีประสบการณ ที่
ฉันเพิ่งเลาใหทานฟงเหลานี้ เปนบางอยางและบางเปนสวน ๆ บางคนทั้งหมด
และดังนั้น หลังจากโลกที่ ๓ นี้ก็ยังมิใชทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูเลยแมแตนอย
สิ่งที่ฉันบอกทาน เปนเพียงสวนหนึ่งของสรรพสิ่ง คลายกับเปนเรื่องเลาการ
เดินทาง เปนการบรรยายสรรพสิ่งอยางละเล็กละนอย และไมละเอียดสัก
เทาใด แมแตเมื่อเราอานหนังสือเลมหนึ่งเกี่ยวกับประเทศบางประเทศ มัน
มิใชประเทศนั้นเองจริง ๆ ใชไหม? เพราะฉะนั้น เรามีหนังสือมากมาย
เกี่ยวกับการเดินทาง เกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ในโลก แตเรายังคงชอบไปที่นั่น
ดวยตัวของเราเอง เราทราบเกี่ยวกับสเปน เทเนรีฟ และกรีก แตเหลานี้เปน
เพียงภาพยนตร หรือเพียงหนังสือ เราจําตองไปที่นั่น และประสบความ
เพลิดเพลินของการอยูที่นั่น และอาหารที่พวกเขาจัดให และน้ําทะเลรสดี และ
อากาศที่ดี และผูคนที่เปนมิตร และบรรยากาศทุกชนิดอยางแทจริง ที่เราไม
สามารถประสบดวยการอานหนังสือ
ดังนั้น ไมวาอยางไรก็ตาม สมมุติวาทานไดผานโลกที่ ๓ แลวอยางไรตอละ?
แนนอน ทานยอมไปชั้นที่ ๔ ที่สูงกวา และโลกที่ ๔ นี่ก็เหนือธรรมดามากแลว

๓๐ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

และเราไมสามารถแคใชเพียงภาษางาย ๆ พรรณนาสรรพสิ่งทั้งหลายเหลานี้
ใหฆราวาสฟงได ทั้งนี้จะไดไมลวงละเมิดพระผูเปนเจาของโลกนั้น เพราะโลก
นั้นงดงามมาก ถึงแมมีบางสวนของมันมืดมาก มืดกวาคืนไฟฟาดับใน
นิวยอรก ทานเคยมีประสบการณไหม ที่เมืองทั้งเมืองอยูในความมืด? ใช มัน
มืดกวานั้น! แตกอนที่ทานจะไปถึงแสง มันมืดกวานั้นอีก มันคลายกับเปน
เมืองตองหาม ๆ กอนที่เราจะไปถึงความรูในพระเจา เราจะถูกหยุดอยูที่นั่น
แตดวยอาจารย ดวยอาจารยที่มีประสบการณ ทานสามารถผานทะลุได
มิฉะนั้น เราจะไมสามารถพบเสนทางในโลกชนิดนั้นได
เมื่อเราไปถึงระดับชั้นการมีตัวตนที่ตาง ๆ กัน เราใชแตประสบการ
เปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจเทานั้น
หากยังประสบการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายดวย การเปลี่ยนแปลงทางสติปญญา และทุกสิ่งอื่นในชีวิตของเรา เรา
มองดูชีวิตในลักษณะที่ตางไป เราเดินตางไป เราทํางานตางไป แมแตงาน
ของเรา งานประจําวันของเรา ก็มีความหมายตางไป และเราเขาใจวา ทําไม
เราจึงทํางานวิธีนี้ ทําไมเราจึงจําตองอยูในงานนี้ หรือทําไมเราจึงควรจะ
เปลี่ยนงานนั้น เราเขาใจเปาหมายของชีวิตของเรา ดังนั้น เราจึงไมรูสึกรอน
ใจและกระวนกระวายใจอีกตอไป ใช! แตเรารออยางกลมกลืนกับเหตุการณ
อยางอดทนอยางยิ่ง เพื่อใหภารกิจของเราบนโลกจบ เพราะเราทราบวา เรา
กําลังจะไปที่ไหนตอไป เราทราบ ในขณะที่เรากําลังมีชีวิตอยู นั่นคือสิ่งที่ถูก
กลาววา "ตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู" ใช! ๆ และฉันคาดวา ทานบางคน คง
เคยไดยินอะไรเชนนี้มากอน แตฉันไมรูจักอาจารยทานใด ผูซึ่งสามารถพูดได
ตางกันไป (ทานอาจารยหัวเราะ) สิ่งที่พูดได มีวา เราจําตอง ประสบความปติ
อันแทจริงของประสบการณภายในดวยตนเอง

ความลี้ลับของปรภพ ๓๑

ใครจะไปพรรณนา ฉันหมายถึงเมอรเซเดซ เบนซตางกัน ไดอยางไร มัน
จําตองเปนสิ่งเดียวกัน ดังนั้น คนใดผูซึ่งเปนเจาของเมอรเซเดซ เบนซ หรือผู
ซึ่งรูจักเบนซ เขาจะพรรณนาอยางเดียวกัน แตนั่นมิใชเบนซ ดังนั้น ถึงแมฉัน
จะพูดกับทานเปนภาษาธรรมดามาก แตเหลานี้มิใชสิ่งธรรมดา และเหลานี้คือ
สิ่งที่เราจําตองประสบดวยตัวของเราเอง ดวยงาน ความจริงใจ และดวยการ
นําทาง มันปลอดภัยกวาวิธีนั้น แมวาบางทีมันเกิดขึ้น ๑/ลาน ที่เราสามารถ
ทํามันไดดวยตัวของเราเอง แตดวยอันตราย ดวยการเสี่ยง และดวยผลที่ไม
มั่นคงนัก ไมปลอดภัยสักเทาใด
บางคนในอดีต เชน สวีเดนบอรก เขาคลายกับไดกระทํามันดวยตัวของเขาเอง
หรือบางทีพระอาจารยจีฟฟ วากันวา ทานกระทํามันดวยตัวของทานเอง ไป
ตลอดทางตามลําพัง แตเมื่อฉันอานงานนี้ของบางคน พวกเขามิไดอยูโดยไร
อันตรายและความยุงยากมากมาย และมันไมจําเปนวา พวกทานทุกคนจะไป
ถึงชั้นที่สูงที่สุด
ดังนั้น หลังจากนั้น ทานไปชั้นที่สูงกวา หลังจากชั้นที่ ๔ ทานก็ไปชั้นที่สูงกวา
บานของอาจารย ซึ่งก็คือชั้นที่ ๕ อาจารยทุกทานมาจากที่นั่น ถึงแมระดับ
ของพวกทานสูงกวาชั้นที่ ๕ พวกทานจะอยูที่นั่น มันคือที่อยูของอาจารย
และเหนือจากนั้น มีแงมุมมากมายของพระเจา ซึ่งยากที่จะเขาใจ ฉันเกรงวา
จะทําใหทานสับสน ดังนั้น บางทีฉันจะเลาใหทานฟงเวลาอื่น หรือบางที
หลังจากประทับจิต เมื่อทานจะเตรียมพรอมมากกวาเล็กนอย แลวฉันจะเลา
เรื่องมหัศจรรยเกี่ยวกับจินตนาการของทานใหทานฟงบางอยาง วา บางครั้ง
มันมีความคิดผิด ๆ มากมายเกี่ยวกับพระเจาอยางไร

๓๒ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

คําถามคําตอบหลังการบรรยาย
ถ: ทานบรรยายวา อาจารยสามารถยืมกรรมของผูคนได ในกรณีนั้น กรรม
ถูกลบไปสําหรับคนเหลานี้หรือ? ผลที่เกิดขึ้นสําหรับคนเหลานั้น คืออะไร?
อ: อาจารยสามารถลบกรรมของใครออกก็ได ถานั่นคือ สิ่งที่อาจารยเลือกทํา
ที่จริง ศิษยทุกคน ณ เวลาประทับจิต กรรมทั้งหมดในอดีต จําตองถูกกําจัด
ออก ฉันเพียงแคเหลือกรรมปจจุบัน ดังนั้น เราจึงสามารถมีชีวิตนี้ตอไปได
มิฉะนั้นแลว เราจะตายทันที ไรกรรม ไมสามารถมีชีวิตที่นี่ได เพราะฉะนั้น
อาจารยจึงจําตองตัดทอนกรรมที่เก็บสะสมเทานั้น ดังนั้น คนจึงสะอาด และ
เหลือกรรมเล็กนอย ใหเขามีชีวิตนี้ตอไป ใหทํา สิ่งที่เขาจําตองทําในชาตินี้
และหลังจากนี้ ก็จบ ดวยเหตุนี้เอง เขาจึงสามารถไปได หาไมแลว เขา
สามารถไปไดอยางไร? แมถาเขาสะอาดในชาตินี้ จะสะอาดสักเทาใดกัน?
แลวยังในอดีตชาติอีกละ เขาใจไหม?
ถ: เปาหมายของการปฏิบัติของทาน คืออะไร?
อ: เปาหมายคืออะไรนะหรือ? ฉันมิไดบอกเธอหรือ? ก็เพื่อเดินทางเหนือ
จากโลกนี้ กลับไปสูอาณาจักรของพระเจา ทราบปญญาของเธอ และเปนคนที่
ดีขึ้นในชาตินี้อีกดวยซ้ํา
ถ: และมีกรรมในทุกอาณาจักรหรือ?
อ: ไมทุกอาณาจักรหรอก จนกระทั่งถึงอาณาจักรที่ ๒ เทานั้น เพราะจิตใจของ
เรา สมองของเรา คอมพิวเตอร ถูก “ผลิต” ในระดับที่ ๒ เมื่อเราลงมาตลอด

ความลี้ลับของปรภพ ๓๓

ทาง ตลอดทางจากระดับที่สูงกวา ลงสูระดับแหงวัตถุนี้ สมมติจะทํางาน
บางอยาง ใชไหม ตัวอยางเชน แมแตอาจารย ก็ไปจากระดับที่ ๕ ลงมายังโลก
แหงวัตถุ แลวทานก็จําตองผานระดับที่ ๒ และรับ “คอมพิวเตอร” เครื่องนี้มา
และติดตั้งมันเขาไป เพื่อที่จะทํางานในโลกนี้ ก็เหมือนนักประดาน้ํา ผูซึ่งดํา
ลงไปในทะเล เขาจําตองผานการเตรียมหนากากออกซิเจนและทุกสิ่ง ถึงแม
ตัวเขาเองมิไดดูตลกขบขันมาก
แตพอเขาสวมหนากากออกซิเจนและชุด
ประดาน้ํา เขาก็ดูเหมือนกบ เราดูเปนอยางนั้นบางครั้งดวย...คอมพิวเตอร
เครื่องนี้และอุปสรรคทางรางกายของเรา
หาไมแลว เราจะงดงามอยาง
สมบูรณ ถึงแมเธอคิดวา เธองดงามขณะนี้ เธอนาเกลียดอยางยิ่ง เมื่อเทียบ
กับ สิ่งที่เธอเปนจริง ๆ เพราะเครื่องมือทั้งหมด ที่เราจําตองสวม เพื่อที่จะดํา
ลึกเขาไปในโลกนี้เพื่อทํางาน
ดังนั้น หลังจากที่เราผานระดับที่ ๒ เพื่อขึ้นไป เราจําตองทิ้ง
คอมพิวเตอรของเราไวที่นั่น เราไมตองการมันขางบนนั้นอีก ดังนั้น ก็เหมือน
เมื่อนักประดาน้ํามาถึงฝง เขาจะถอดหนากากออกซิเจนของเขา และเครื่องมือ
ประดาน้ําของเขาทั้งหมดออก และเขาก็ดูดังเชนเขาเคยเปน ใชไหม? ถูกแลว!
ถ: ทานกลาววา ที่สุดของโลกที่ ๒ กอนที่เราจะขึ้นไปนั้น เราทิ้งกรรมทั้งหมด
ของเราไวเบื้องหลัง หรือเราตองขจัดหรือลางกรรมทั้งหมดของเรากอน นั่น
หมายความวา ทั้งยังกรรมทั้งหมดของอดีตชาติ ที่เรากระทําในชาตินี้ดวย
หรือ?
อ: ใช เพราะไร “คอมพิวเตอร” บันทึกอะไร เราเพียงมีกรรม เพราะเรามี
คอมพิวเตอรเครื่องนี้ มีจิตใจ มีสมอง ซึ่งมีไวเพื่อบันทึกประสบการณทั้งหมด
ของโลกกายภาพแหงนี้ นั่นคือเหตุ ที่เรามีมัน เลวหรือดี เราก็บันทึกเอาไวใน

๓๔ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

นี้ ดวยเหตุนี้เอง เราจึงเรียกวากรรม กรรมคืออะไร? เพียงประสบการณเลว
หรือดี ปฏิกิริยาของเรา ประสบการณการเรียนรูของเราในหลายชาติ และ
เพราะเรามีสิ่งที่เรียกกันวาจิตสํานึก เราทราบวา เราควรจะดี และบางครั้งเรา
กระทําไมดี เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกวา นั่นคือกรรม และสิ่งไมดีก็กดหนักลง
มาบนเรา เหมือนขยะ กระเปาเดินทางมากมาย เพราะกฎของแรงโนมถวงของ
โลก มันดึงเราลง และทําใหมันยากที่จะไตภูเขา เนื่องจากวินัยทางศีลธรรม
มากมายในโลกนี้ กฎมากมาย จารีตประเพณีมากมาย วิถีปฏิบัติมากมายใน
ชาติตาง ๆ ผูกมัดเราอยูภายในสิ่งที่คิดกันขึ้น วา อะไรคือดีและไมดี คือผิดและ
ไมผิด เพราะฉะนั้น เมื่อเราเกี่ยวของกับผูคนของโลกนี้ เราก็จะมีประสบการณ
วา มีความดีความชั่ว วา มีผิดและไมผิด ตามจารีตประเพณี วิถีปฏิบตั ขิ องชาติ
นั้น กฎหมายของชาตินั้น และมันกลายเปนนิสัย ที่เราคิดแบบนั้นวา เราทําสิ่ง
นี้ เราผิด เราทําสิ่งนั้น เราเปนคนไมดี และนี่ ทั้งหมดบันทึกอยูในที่นี้เสมอ
นั่นคือสิ่งที่ทําใหเราเวียนวายตายเกิด และทําใหเราถูกมัดเขาไปในโลกวัตถุนี้
หรือโลกที่สูงกวาเล็กนอย แตไมสูงพอ เราไมอิสระพอ เราไมเบาพอทีจ่ ะลอย
อยูเหนือ เพราะมโนคติ อคตินี้ทั้งหมดนี้
ถ: มันถูกลิขิตหรือไมวา เราจะไปถึงระดับหนึ่ง ๆ ในแตละชาติที่เราเกิด?
อ: ไม เรามีเจตจํานงอันอิสระที่จะวิ่งเร็วขึ้นหรือชาลง ตัวอยางเชน รถของ
ทาน ทานเติมน้ํามันรถ ๑๐๐ ลิตร แตทานสามารถไปเร็วขึ้นกับมันได และไป
ถึงปลายทางเร็วขึ้น หรือทานไปชาลง มันแลวแตทาน
ถ: คือ ฉันเพียงตองการถามทานเรื่องทูตสวรรค พวกทานอยูระดับอะไร?

ความลี้ลับของปรภพ ๓๕

อ: พวกทานอยูระดับอะไรนะหรือ? โอ! มันแลวแตวา พวกทานเปนทูตสวรรค
ประเภทใด?
ถ: เทพารักษ
อ: เทพารักษ พวกทานสามารถอยูจนถึงระดับที่ ๒ ทูตสวรรคต่ําตอยกวา
มนุษย บารมีนอยกวา พวกทานอยูที่นั่นเพื่อรับใชเรา
ถ: พวกทานจะไมเคยไปเหนือจากนั้นหรือ?
อ: ไม! นอกจากเมื่อพวกทานกลายเปนมนุษย พวกทานลวนอิจฉามนุษย
อยางยิ่ง เพราะพระเจาอยูภายในพวกเขา
เรามีเครื่องมือทั้งหมดที่จะ
กลายเปนหนึ่งกับพระเจา ทูตสวรรคไมมี มันซับซอน ฉันจะพูดกับเธอวันอื่น
พวกทานคือสิ่งที่ถูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนของเราเชนกัน เห็นไหม
ทูตสวรรคประเภทตาง ๆ ตัวอยางเชน ถามันถูกสรางโดยพระเจา เมื่อนั้น มัน
ก็ถูกสรางใหรับใชเรา และพวกทานไมควรจะ ไมจําเปนตองไปไกลกวานั้น
แตพวกทานสามารถทําได
บางครั้งบางสิ่งถูกสรางโดยไรการจัดการอัน
เหมาะสมที่จะปฏิรูป
ตัวอยางเชน ในบานของเธอ อะไรบางอยางเธอสรางเพื่อความสบาย
ของเธอเอง ถึงแมมันจะเยี่ยมยอดมาก ตัวอยางเชน เธอนั่งอยูที่นี่ และเธอ
สามารถปดและเปดไฟทั่วบานและสวนของเธอได และเปดและปดโทรทัศนได
เพราะเธอประดิษฐมันเพื่อตัวเธอเอง แตนี่แคตองรับใชเธอ เพราะถึงแมมันดี
กวาเธอในบางดาน เหมือนอยาง มันสามารถตั้งอยูที่นี่ และควบคุมทุกสิ่งได
และเธอไมสามารถทําอยางนั้นได ดวยความพยายามของมนุษย แตนั่นมิได

๓๖ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

หมายความวา มันดีกวาเธอ มันถูกสรางเพื่อความประสงคเพียงอยางเดียวคือ
ในการรับใชเธอ ถึงแมมันดีกวาเธอ แตมันก็ไมไดดีกวา ถูกไหม! นั่นละ มัน
ไมสามารถเปนมนุษย เปนคอมพิวเตอรไดเลย
ถ: ทานอาจารยชิงไหครับ ผมอยากทราบวา เพราะเราอยูในรางกายขณะนี้
เปนไปไดไหมวา เราเคยพลาดที่จะหลุดพนจากรางกายนี้มากอน? เราไดอยู
ในสภาพนี้เสมอมาหรือ หรือเราไดอยูในสภาพที่ดีกวามากอน หรือเคยอยูมา
แตในสภาพนี้? อะไรคือทัศนคติที่ดี หรือการดําเนินการที่ดี ที่จะกาวไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว?
อ: จะทิ้งรางกายและกาวไปขางหนาหรือ? ใช เราทําได ถาเราทราบวิธี มีวิธี
ตาง ๆ มากมายในการทิ้งรางกายไวเบื้องหลัง และไปไกลจากโลกนี้ บางคน
ไปไมไกล บางคนไปไกลมาก และบางคนไปจนสุด
ดังนั้น ตามการ
เปรียบเทียบ ที่ฉันไดกระทําดวยการวิจัยตาง ๆ ของฉัน ตั้งแตฉันเยาววัย คือ
อยางนี้ ถึงแมวาฉันยังดูเยาวขณะนี้ แตฉันอายุนอยจริงตอนนั้น วิถขี องเราที่นี่
ดีที่สุด ใช! เปนวิธีที่ไปที่ที่ไกลที่สุด ไปไกลที่สุด ไกลจนสุดทาง
มีวิธีการอื่นมากมาย ถาทานเลือกที่จะประสบ ทานก็สามารถเลือกได
มีมากมายในตลาด บางวิธีไปถึงโลกอสูร บางวิธีไปที่ ๓ หรือที่ ๔ แตไมมาก ที่
สามารถไปถึงที่ ๕ ได ทีนี้ วิถีของเรา การปฏิบัติของเรามีไวเพื่อนําทานถึง
ชั้นที่ ๕ กอนที่เราจะปลอยทานเปนอิสระ ใหทานไปตามลําพัง และ
ตอจากนั้น เราสามารถเขาหาดานตาง ๆ ของพระเจา เหนือระดับที่ ๕ ได แต
มันมิใชอะไรที่นารื่นรมยเสมอไป

ความลี้ลับของปรภพ ๓๗

เราจินตนาการเสมอวา ยิ่งสูงยิ่งดี มันไมจริงเสมอไป ตัวอยางเชน
บางครั้งเราเขาไปในพระราชวังที่งดงามแหงหนึ่ง และเราไดรับเชิญใหเขาไป
ในหองนั่งเลนของอาจารย เรานั่งอยูที่นั่น และเรารับบริการดวยเครื่องดื่มที่
เย็น การรับประทานที่ดีเลิศและทุกสิ่ง แลวเราก็คิดวา เราควรจะเขาไปในบาน
ลึกสักเล็กนอยและดู แลวเราก็จะเสี่ยงเขาไปในเขตขยะ และรูไหม สิ่งอื่น ๆ
มากมายในบาน มันไมสําคัญเสมอไป และทั้งยังเขาไปในเรือนพลังงาน เรา
ไปในเรือนไฟฟา ซึ่งอยูหลังบานพอดี เลยบานไป และเราก็ถูกดูด แลวเราก็
ตายอยูที่นั่น ดังนั้น ไมจําเปนหรือรับรองเสมอไป ที่จะเขาไปลึกขึ้น แตเรา
สามารถทําสิ่งนั้นไดเพื่อการผจญภัย
ถ: ฉันมีคําถาม ๒ ขอ ขอหนึ่งคือ ความทรงจําในอดีตชาติมาจากไหน ถาเรา
ตองมีความทรงจําของอดีตชาติ? และขอที่ ๒ อดีตชาติเกี่ยวพันกันกับกรรม
อยางไรกับความเขาใจในปจจุบันของคน มันคือสวนของ “สัมภาระสวนเกิน”
หรือ?
อ: ใช ๆ มันเกี่ยวโยงอยางยิ่ง คําถามแรก กรรมอดีตมาจากไหน? ทาน
สามารถอานบันทึกอดีตชาติได เรื่องนั้นแนนอน และบันทึกของอดีตชาติ
ตามที่ฉันไดบอกทานวา มาจากบันทึกอกาชิก ใช และมันคือหองสมุดประเภท
หนึ่งในโลกที่ ๒ ซึ่งเปดใหใชไดสําหรับใคร ๆ ก็ตาม ผูซึ่งสามารถไปถึงที่นั่นได
มิใชวา ทุกคนสามารถไปหองสมุดขององคการสหประชาชาติ และมีโอกาสใช
มันได แตฉันทําได ตัวอยางเชน วันนี้ เพราะฉันไดรับเชิญใหพูด ในองคการ
สหประชาชาติ ใชไหม? มิใชวาทุกคนสามารถเขามาได แตทานทําได เพราะ
ทานคลายกับเปนขาราชการประจําที่นี่ ดังนั้น ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราเขา
สูโลกที่ ๒ เราสามารถอานอดีตชาติได ทั้งยังเมื่อเราเขาสูโลกที่ ๑ บางสวน

๓๘ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

เราก็สามารถมองเห็นอดีตชาติของคนไดเปนบางสวน แตนั่นมิใชบันทึกที่สูง
และสมบูรณสักเทาใด
และประสบการณของอดีตชาติเหลานี้
เกี่ยวกับกรรมปจจุบัน
อยางไร? เราสามารถกลาวไดวา พวกนี้คือประสบการณ ที่เราไดเรียนรู
เพื่อที่จะรับมือกับชาติปจจุบันนี้ได สิ่งที่ทานรับเอาไปในอดีต ทานจะนําไป
ปฏิบัติ ณ ชาติปจจุบันนี้ และในทํานองเดียวกัน การมีประสบการณไมสบาย
ใจที่มากมายเกินไปในอดีต จะทําใหทานรูสึกตกใจ เมื่อทานเห็นสัญลักษณ
บางอยางที่คลายคลึงกับอดีตชาติอยางยิ่ง ตัวอยางเชน ถาชาติที่แลว ทานตก
บันไดโดยอุบัติเหตุ แลวทําใหตัวทานเองไดรับบาดเจ็บอยางยิ่งและอยูในความ
มืด ไมมีใครชวยทาน และพอมาเดี๋ยวนี้ เมื่อทานเดินลงบันได ทานจะรูส กึ กลัว
เล็กนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมันลงไปไกลและมืดอยูขางใต ทานจะรูสึก
คอนขางจะตอสูวา จะไปหรือไม หรือถาชาติที่แลว ทานไดศึกษาและวิจัยลึก
เขาไปในสาขาทางวิทยาศาสตรบางสาขาแลว ชาตินี้ทานจะพบวา ตัวทานเอง
ยังสนใจมาก ดังนั้น ทานจึงรูสึกยังคงเหมือนกับมีแรงดึงดูดตองานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรชนิดใด ๆ ถึงแมทานมิใชนักวิทยาศาสตรขณะนี้ ออกจะอะไร
แบบนั้น
ดวยเหตุนี้เอง โมซารท เขาจึงเปนอัจฉริยบุคคล เมื่อเขาอายุ ๔ ขวบ
เขาตรงไปที่เปยโน และกระนั้น เขาก็กลายเปนมีชื่อเสียงจนกระทั่งถึงบัดนี้
เขาเปนผูที่หลักแหลมเกินมนุษย เพราะเขาไดฝกในชาติอื่น ๆ มากมาย
จนกระทั่งถึงฐานะของอาจารย แตแลวเขาก็ตายหลังจากนั้น กอนที่เขาไปถึง
จุดสูงสุดของอาชีพของเขา เขาก็ตาย และเขาไมพอใจที่จะจากอาชีพของเขา
ไปเสียอยางนั้น เพราะเขารักดนตรี ดังนั้น เขาจึงกลับมา และประสบการณ

ความลี้ลับของปรภพ ๓๙

การเรียนรูของเขาทั้งหมดจากพรสวรรคดานดนตรีในอดีต
กลับมาหาเขา
เพราะเขามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทําตอไป เมื่อเขาตาย
และผูคนเหลานี้บางคน เรียนสิ่งมากมายจากโลกอสูรหรือโลกที่ ๒
กอนพวกเขาเกิดใหมในโลกนี้อีกครั้ง เพราะฉะนั้น พวกเขาจึงมีพรสวรรค
อยางไมนาเชื่อทางวิทยาศาสตร หรือทางดนตรี หรือทางวรรณคดี หรือ
ทางการประดิษฐชนิดใด ๆ ซึ่งผูอื่นไมทราบ เห็นไหม การประดิษฐที่คอนขาง
จะมหัศจรรยอยางยิ่ง ที่ผูอื่นไมสามารถเขาใจมันได และไมสามารถแมแตฝน
ถึงการประดิษฐได เพราะพวกเขาไดเห็นมัน พวกเขาไดเรียนรูมัน
เพราะฉะนั้น การเรียนรู ๒ ชนิดคือ ในภพนี้หรือในปรภพ ผูที่มี
พรสวรรคและอัจฉริยะ อยาง อัจฉริยบุคคล พวกเขาคือผูเชี่ยวชาญจากปรภพ
เชน ในโลกอสูร โลกที่ ๒ บางครั้งจากโลกที่ ๓ ถาเขาเลือกที่จะกลับมา พวก
เขาอัจฉริยะ เหลานี้คืออัจฉริยบุคคล
ถ: วากันอยางเฉพาะเจาะจงแลว การประทับจิตของทานรวมถึงอะไรบาง และ
ครั้นเราไดรับประทับจิตแลว การฝกวันตอวัน รวมแลวทําอะไรบาง?
อ: กอนอื่น ลวนไมตองเสียคาใชจาย และไรการผูกมัด นอกจากวา ทาน
จําตองผูกมัดตัวทานเอง หากทานตองการไปอีกขั้นหนึ่งตอไป? มาถึงเงือ่ นไข
ทานไมตองมีประสบการณ มิไดตองมีความรูแตกอน เกี่ยวกับโยคะใด ๆ หรือ
การนั่งสมาธิใด ๆ แตจากนั้น ทานจําเปนตองมอบชีวิตใหแกการรับประทาน
อาหารมังสวิรัติตลอดชีพ ไมมไี ข นมได เนยแข็งได สิ่งอื่นใดที่ไรการฆา ก็
ใชได
ไข เพราะมันมีการฆาอยูดวยครึ่งหนึ่ง ถึงแมมันเปนไขที่ไมฟก และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง มันคอนขางจะมีคุณสมบัติที่จะมีแนวโนมที่จะดึงดูดพลัง

๔๐ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ลบ ดวยเหตุนี้เอง ที่ผูคนมากมายในสาขานักรายเวทยมนตรดําและขาว หรือ
พอมดของชาวผิวดํามากมาย ที่เรียกกันวาวูดูศาสนิกชน พวกเขาใชไขดึง
ตัวตนบางอยางออกมาจากผูที่ถูกผีสิง ทานทราบมันหรือไม? (มีใครคนหนึ่ง
ตอบ: ทราบ) โอ ยอดเยี่ยมเหลือ! ถาฉันไมสามารถใหการรูแจงในทันทีกับ
ทานได อยางนอยฉันก็มีขอพิสูจนในทันทีใหกับทาน (เสียงหัวเราะ)
เวลาประทับจิต
ทานจะมีประสบการณแสงและเสียงของพระเจา
ดนตรีแหงจิตใจ มันจะดึงทานขึ้นสูระดับจิตสํานึกที่สูงกวา
ทานจะเขาใจ
รสชาติของสมาธิ ความสงบสุขอันลึกล้ําและปติ และหลังจากนั้น ทานฝกที่
บานตอไป ถาทานเอาจริง ถาทานไม ฉันก็ไมสามารถเรงเราทานได ฉันไม
สามารถรบกวนทานไดอีก ถาทานทําตอไป และทานตองการใหฉันชวยทาน
ตลอดทาง แลวฉันก็จะทําตอไป ถาทานไมตองการ เห็นไหม นั่นคือวิธีการ
และนั่งสมาธิวันละ ๒ ชั่วโมงครึ่ง ตื่นแตเชาตรูในตอนเชา กอนทานหลับ นั่ง
สมาธิ ๒ ชั่วโมง และอาจจะครึ่งชั่วโมงในเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
เมื่อฉันมิไดพูดอยูที่นี่ ทานพักรับประทานอาหารกลางวัน ๑ ชั่วโมง ทาน
สามารถหลบซอนในสถานที่บางแหง และนั่งสมาธิ นั่นก็ ๑ ชั่วโมงแลว และ
ตอนเย็น ทานทําอีก ๑ ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง ตอนเชาก็ตื่นเชาขึ้น ๑ ชั่วโมง
วางระเบียบชีวิตของทานมากขึ้น ลดโทรทัศน ลดการคุยกันเลน ลด
โทรศัพท ลดหนังสือพิมพ แลวทานก็มีเวลามากมาย ใช แทจริงเรามีเวลา
มากมาย แตบางครั้งเราผลาญเวลาของเราใหหมดไป ก็เหมือนรถของเราที่วิ่ง
ในลานบานดานหลัง แทนที่จะไปลองไอแลนด ใช ทานพอใจกับที่พูดไหม?
(ผูถาม: พอใจแลว) ไรเงื่อนไขสําหรับทาน ไมมีอะไรอีก นอกจาก ทานมอบ
ชีวิตใหแกการฝกตลอดชีพนี้ และทุกวัน ทานจะประสบการเปลี่ยนแปลงตาง

ความลี้ลับของปรภพ ๔๑

ๆ ในทางที่ดีขึ้น และอภินิหารตาง ๆ เพื่อชีวิตของทาน มิใชวาทานปรารถนา
มัน มันจะเกิดขึ้นอยูดี แลวทานก็จะมีประสบการณจริง ๆ วา สวรรคบนปฐพี
เปนอยางไร ถาทานเอาจริงกับมันจริง ๆ นั่นทําใหศิษยของเราแสน ๆ คน
ยังคงยึดมั่นตอไป
ยังจับฉันไวแนนหลังจากหลายป
เพราะพวกเขามี
ประสบการณที่ดีขึ้นและดีขึ้น เพราะพวกเขาเอาจริงกับมัน และพวกเขาฝก
จริง ๆ
ถ: กรุณาอธิบายคุณลักษณของจิตสํานึก
อ: คุณลักษณของจิตสํานึก ตกลง มันยากที่จะอธิบาย แตทานสามารถใช
สติปญญาของทานจินตนาการได มันคือปญญาชนิดหนึ่ง เหมือนทานทราบ
อะไรที่ดีกวา ที่ทานเคยกระทํามากอน ใช ทานทราบอะไรที่อยูเหนือโลกนี้ และ
ทานทราบอะไรในโลกนี้ ซึ่งทานไมทราบมากอน และทานเขาใจสิ่งมากมาย ที่
ทานไมเขาใจ หรือทานไมเขาใจมากอน นั่นคือจิตสํานึก
และทั้งยังเมื่อทานเปดจิตสํานึก หรือที่เรียกวาปญญานี้ ทานจะเขาใจ
จริง ๆ วา ทานคือใคร และทานอยูที่นี่ทําไม และอะไรอยูเหนือโลกนี้ และใคร
อยูอีก เบื้องโนนหรือนอกจากประชากรโลกของเรา มีสิ่งมากมาย ดังนั้น
ระดับจิตสํานึกก็คือ ระดับความเขาใจที่ตางกันชนิดหนึ่ง ก็เหมือนการไดรับ
ปริญญาในวิทยาลัย ยิ่งทานเรียน ทานยิ่งทราบ จนกระทั่งไดรับปริญญา
มันยากที่จะอธิบายอะไรที่เปนนามธรรม แตฉันก็ไดพยายาม มันคือ
การรูตัวชนิดหนึ่ง มันยากที่จะอธิบายการรูตัว เมื่อทานไปถึง ระดับจิตสํานึก
ที่ตางกันที่สูงกวา การรูตัวของทานก็แตกตาง ทานรับรูอะไรแตกตางไป ทาน
รูสึกแตกตาง ทานรูสึกสันติ สงบ บรมสุขโดยสมบูรณ ทานไรความกังวล และ
ทุกสิ่งในชีวิตประจําวันของทาน กลับกระจางตอทาน ทานทราบวิธีจัดการ

๔๒ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

สถานการณและวิธีจัดการปญหาไดดีขึ้น มันกระทั่งใหประโยชนในระดับทาง
วัตถุแลว และภายในตัวทาน ทานรูสึกอยางไรนั้น ทานผูเดียวที่ทราบ มันยาก
ที่จะอธิบายสิ่งเหลานี้ เหมือนทานสมรสกับหญิงสาว ที่ทานรัก ทานรูสึก
อยางไรนั้น ทานผูเดียวที่ทราบ ไมมีผูอื่นสามารถรูสึกมันเพื่อทานได
ถ: ทานอาจารยที่เคารพ ขอบพระคุณสําหรับการรูแจงเห็นจริง ที่ทานไดใหเรา
ไมทราบวา
ทานอยากจะกลาวถึงอะไรที่อยูในมโนธรรมของผมหรือไมวา
ทําไมอาจารยมากมายในโลกวันนี้ ใหโอกาสเราเรียนรูอยางรวดเร็วเหลือเกิน
ซึ่งในอดีตมันยากอยางยิ่ง? ทานสามารถกลาวถึงสิ่งนั้นไดไหม?
อ: ได แนนอน เพราะในยุคของเรา การสื่อสารดีกวา ดังนั้น เราจึงทราบ
เกี่ยวกับอาจารยดีขึ้น มิใชวาในอดีต อาจารยไมมีอยู หรือวาอาจารยเขาหาได
ยาก แนนอน มันจริง ที่อาจารยบางทานใกลชิดงายกวาทานอื่น ๆ มันขึ้นอยู
กับการเลือกของทาน หรือความสมัครใจของทานที่จะให หรือบุญสัมพันธของ
ทานกับคนทั่วไป แตแลว ในยุคใด ๆ มีอาจารย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ทานเสมอ
ขึ้นอยูกับความตองการของเวลา
เพียงแตเราเริ่มสํานึกถึงการมีอยูของ
อาจารยตาง ๆ มากมายมากขึ้น อาจจะอาจารยตางระดับกัน เพราะในยุค
เหลานี้ เราโชคดีที่มีสื่อสารมวลชน ที่มีโทรทัศน ที่มีการกระจายเสียงวิทยุ และ
หนังสือ ซึ่งเราพิมพเปนลาน ๆ เปนพัน ๆ ลานเลมในบัดดล
ในสมัยโบราณ เราอยากพิมพหนังสือเลมหนึ่ง เราตองโคนตนไมทั้ง
ตนลงมากอน และฟนมันดวยขวานที่พื้น ๆ ยิ่ง ซึ่งเสียในไมชา และไร
ประโยชนในเวลาตอมา และตองลับมันดวยหินและทุกสิ่งทุกอยาง และสลักคํา
แลวคําเลา และเมื่อทานตองการคัดลอกคัมภีรทั้งชุด มันอยางกับตองใชเรือ

ความลี้ลับของปรภพ ๔๓

รบทั้งลํา ใชรถบรรทุกคันใหญ ถาทานมีรถบรรทุกในสมัยนั้น ดังนั้น ดวยเหตุ
นี้เอง เราจึงรูจักอาจารยมากมาย
ใช! ดังนั้น มันจึงโชคดี มันดีอยางยิ่งสําหรับทาน ที่ทานสามารถเทีย่ ว
หาไปทั่วได ทานสามารถเลือก สิ่งที่ทานตองการได ดังนั้น ไมมีใครจะ
สามารถหลอกทาน และกลาวไดวา "ฉันดีที่สุด" ใช ทานสามารถมีการ
เปรียบเทียบ และใชปญญา เชาวนของทานตัดสินวา "โอ ทานนี้ดีกวา" หรือ
"โอ ฉันชอบทานนั้นมากกวา" "หนาของทานดูแยมาก" "โอ ทานนั้นนาเกลียด"
(เสียงหัวเราะ)
ถ: ในเมื่อทานไดกลาวถึงการเที่ยวหาไปทั่ว ทานจะพิจารณาประทับจิตใครคน
หนึ่ง ผูซึ่งไดรับการประทับจิตจากอาจารยอีกทานหนึ่งไหม?
อ: ฉันจะกระทํา เพียงแตถาคนคนนั้นเชื่อจริง ๆ วา ฉันมีความสามารถ
มากกวา ในการนําเธอหรือเขาสูระดับที่สูงกวาและเร็วกวา มิฉะนั้นแลว มันดี
กวา ที่จะยืนหยัดอยูกับอาจารยของตนเอง ถาตนยังคงรูสึกติดใจอยางยิ่ง และ
มีศรัทธาอยางยิ่งในอาจารยทานนั้น ถาทานเชื่อวา อาจารยของทานคือบุคคล
ที่ดีที่สุดแลว ถาเชนนั้นก็อยาเปลี่ยน ถาทานยังคงมีความสงสัย และถาทาน
ยังคงไมไดแสงและเสียง ซึ่งฉันไดกลาวถึง เมื่อนั้น ทานควรจะลองดู ใช
เพราะแสงและเสียงคือมาตรฐานที่ใชวัดวา ใครคืออาจารยแท ถาใครก็ตาม ไร
ความสามารถที่จะ ถายทอดแสงหรือเสียงใหแกทานทันทีนั้น เขามิใชอาจารย
แท ฉันรูสึกเสียใจที่ตองกลาวเชนนั้น เสนทางสูสวรรคตองใชแสงและเสียง
ก็เหมือนทานไปดําน้ําในทะเล ทานตองใชหนากากออกซิเจนและ
ทั้งหลายนั้น มันมีสิ่งตาง ๆ เพื่อเปาหมายที่แตกตางกันไป ดวยเหตุนี้เอง
ทานจึงเห็นนักบุญทุกทาน มีกลดอยูบนพวกทาน นั่นคือแสง พอทานฝกวิธนี ี้

๔๔ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ทานจะเปลงแสงเดียวกัน เหมือนที่พวกเขาวาดบนภาพของพระเยซู และผูคน
สามารถเห็นมันได ถาผูคนมีญาณทิพย พวกเขาสามารถเห็นแสงของทานได
ดวยเหตุนี้เอง พวกเขาจึงวาดภาพพระเยซูมีวงแหวนรัศมี และพวกเขาวาด
ภาพพระพุทธเจา มีแสงรอบ ๆ พวกพระองค ทานสามารถเห็นผูปฏิบัติใน
ระดับสูงมีแสงนี้ได ถาทานถูกเปด (ทานอาจารยชี้ที่ตาปญญาของทาน) ผูค น
มากมายสามารถเห็นสิ่งนั้นได พวกทานมีใครเคยเห็นบาง ใครอยูที่นี่? เธอ
หรือ? เธอเห็นอะไร?
ถ: ฉันสามารถเห็นรัศมีได รัศมี...
อ: ใช! แตรัศมีแตกตางจากแสงสวาง รัศมีมีสีตาง ๆ บางครั้งดํา บางครั้ง
กาแฟ สีกาแฟ และบางครั้งเหลืองหรือแดง ขึ้นอยูกับอารมณของเขา ณ เวลา
นั้น แตเมื่อเธอเห็นคนคนหนึ่งมีรัศมีทางจิตอันแรงกลา เธอทราบวา มัน
ตางกัน ใชไหม?
ถ: มันมิใชคําถามเสียทีเดียว ฉันเพียง ฉันเคยทําราชาโยคะพักหนึ่ง และฉัน
คิดวา ฉันเห็นรัศมีดวย ฉันหมายถึง ณ เวลานั้น ฉันไมมีความรู ความเขาใจ
มากนัก
อ: และเธอไมเห็นมันขณะนี้หรือ? เธอเพียงแตเห็นมันบางครั้งหรือ?
ถ: เปลา ฉันมิไดนั่งสมาธิตอนนี้
อ: โอ ดวยเหตุนี้เอง เธอจึงเสียพลังของเธอ เธอควรจะนั่งสมาธิใหมนะ ถา
เธอยังคงเชื่อในวิถีทางนั้น เธอควรจะนั่งสมาธิ มันชวยเธอในระดับหนึ่ง มัน

ความลี้ลับของปรภพ ๔๕

จะไมเปนอันตราย เขาใจไหม?
ถ: ฉันเห็นในใบปลิวของทานวา มีศีล ๕ ขอ ทันทีที่เราถูกประทับจิต เราตอง
มีชีวิตอยูตามศีล ๕ ขอเหลานี้หรือ?
อ: ใช ๆ ๆ เหลานี้คือกฎของเอกภพ
ถ: ฉันไมเขาใจ “การประพฤติผิดทางเพศ”
อ: มันหมายความวา ถาเธอมีสามีคนหนึ่งแลว กรุณาอยาคิดมีคนที่ ๒ (เสียง
หัวเราะ) งายมาก รักษาชีวิตของเธอใหงายขึ้น ไรความสลับซับซอน และการ
วิวาทเรื่องอารมณ ใช มันทํารายความรูสึกผูอื่น เราไมทํารายผูอื่นแมแต
ทางดานความรูสึก มันหมายความวาอยางนั้น เราพยายามหลีกเลี่ยงความ
ขัดแยง พยายามหลีกเลี่ยงทุกขทางดานอารมณ รางกาย จิตใจสําหรับทุกคน
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนรักของเรา เทานั้นแหละ
ถาเธอมีอีกคนหนึ่งแลว อยาบอกเขา มันเจ็บปวดมากกวา เมื่อเธอ
บอก แคแกมนั อยางชา ๆ และเงียบ ๆ และอยาสารภาพตอเขา เพราะ
บางครั้งผูคนคิดวา ถาตนมีกรณีเปนชูกัน การกลับบาน และสารภาพตอ
ภรรยาของตนหรือสามีของตน เปนสิ่งที่ทรงปญญาอยางยิ่งและซื่อสัตยอยาง
ยิ่ง มันไรสาระ มันไมดี เธอกระทําความผิดแลว ทําไมเธอนําขยะกลับบาน
และใหผูอื่นชมมันละ? ถาเขาไมทราบเรื่องราว เขาจะไมรูสึกแยเชนนัน้ การที่
ไดรับรูนั้นเจ็บปวด ดังนั้น เราพยายามแกปญหานั้น และอยามีมันอีก ก็อยาง
นี้ ไมพูดถึงสิ่งนี้กับคูของเราดีกวา เพราะมันจะทํารายจิตใจของพวกเขา ทํา
ใหคูเจ็บปวดรวดราวใจ

๔๖ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ถ: ผมไดสังเกตวา ธรรมาจารยมากมายมีอารมณขันมาก ความสัมพันธของ
อารมณขันกับการปฏิบัติธรรม คืออะไร?
อ: ออ ฉันทายวา พวกทานแครูสึกมีความสุข และผอนคลาย และจิตใจสบาย
ในทุกเรื่อง และพวกทานสามารถหัวเราะกับเรื่องตัวของพวกทานเอง และ
หัวเราะกับเรื่องผูอื่น หัวเราะเกี่ยวกับเรื่องไมเขาทาในชีวิตนี้ ในขณะที่ผูคน
มากมายยึดติดอยางแนนแฟนอยางยิ่ง และเอาจริงอยางยิ่ง
หลังจากเราปฏิบัติดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เราจะ “คลายออก” เราไมรูสึก
เอาจริงเหลือเกินอีกตอไป ถาเราตายพรุงนี้ เราก็ตาย ถาเรามีชีวิตอยู เราก็มี
ชีวิตไป ถาเราเสียทุกสิ่ง เราก็เสียทุกสิ่ง ถาเรามีทกุ สิง่ เราก็มที กุ สิง่ หลังจาก
รูแจง เรามีปญญาและความสามารถพอ ที่จะดูแลตัวของเราเองในทุก
สถานการณ ดังนั้น เราจึงไมหวาดกลัวสิ่งใด เราสูญสิ้นความกลัวของเรา เรา
สูญสิ้นความรอนใจของเรา ดวยเหตุนี้เอง เราจึงผอนคลาย เรารูสึกอิสระตอ
โลกนี้ ไมวาอะไรก็ตามที่เราไดรับหรือเสีย ไมมีความหมายมากอีกตอไป ถา
เราไดรับสิ่งมากมาย มันเปนเพียงแตเพื่อประโยชนของผูอื่น เมื่อนั้น เราจึง
มอบให และเพื่อประโยชนของคนรัก มิฉะนั้นแลว เราจะไมคํานึงถึงตัวของเรา
เอง หรือชีวิตของเราวา สําคัญกระไรเชนนั้น ที่จะผานการตอสูและทุกข
ทั้งหมด เพื่อรักษามันไว ถาเรารักษามันได มันก็ดี มิไดหมายความวา เรานัง่
อยูบนเตียงทั้งวัน บนเตียงตะปู แลวก็เขาสมาธิ แตเราทํางานจริง ๆ
ตัวอยางเชน ฉันยังคงทํางานนะ ฉันวาดภาพของฉัน และงานหัตถกรรมของ
ฉันเพื่อการดํารงชีพ ฉันจึงไมตองการรับการบริจาคจากใคร และแมแต
รายไดของฉันก็มากมาย ฉันสามารถชวยผูคนได ฉันสามารถชวยผูลี้ภัย
ผูประสบภัยพิบัติ ทํานองนั้น ทําไมเราไมควรจะทํางานละ? แตเรามี

ความลี้ลับของปรภพ ๔๗

พรสวรรคและความสามารถมากมาย และหลังจากรูแจง ชีวิตก็งายอยางยิ่ง
สําหรับเรา จนกระทั่งเรารูสึกวา เราไมจําเปนตองกังวล เราแคผอนคลายโดย
ธรรมชาติ นั่นทําใหเกิดอารมณขัน ฉันทายวา นั่นคือ สิ่งที่มันเปน
เธอคิดวา ฉันมีอารมณขันไหม? (ผูฟง: มี) (เสียงหัวเราะและ
ปรบมือ) ถาเชนนั้นบางที ฉันตองเปนอาจารยบางประเภทนะ? (เสียง
หัวเราะ) หวังวาจะเปนเชนนั้น เพื่อประโยชนของทาน เพื่อที่ทานจะได ไมฟง
คนที่ไมรูแจง ๒ ชั่วโมง เสียเวลาของทาน
ถ: คําถามคือวา เรา ดวยที่เปนวิญญาณที่แสวงหานั้น หาคําตอบเสมอ และเรา
ไดรับทฤษฎีหรือเรื่องราว และฉันเพียงแตอยากไดยินวา ทานมีอะไรจะกลาว
เกี่ยวกับมัน ขอแรกคือเราคือใคร? ฉันคือใคร? และฉันเขาไปตกอยูในสภาพ
อันลําบากวา ตองกลับบานไดอยางไร? ฉันจากบานมาอยางไร? และทําไม
กลับบานจึงสําคัญ? และทานกลาวถึงการกลับสูอาณาจักรที่ ๕ และไมจําเปน
วา มันสําคัญที่จะไปอีกขั้นหนึ่งกวานั้น แตถามีที่เหนือกวานั้น แลวเปาหมาย
ของมันคืออะไร? มันจะมีความสัมพันธอะไรกับฉัน ถาฉันไมจําเปนตอง
กลับไปที่นั่นก็ได?
อ: บัดนี้ มันกําลังเริ่มจะขบขันแลวละ (เสียงหัวเราะและปรบมือ) ดีแลว
เกี่ยวกับคําถามที่วา "ฉันคือใคร? " เธอสามารถไปถามอาจารยเซนได ซึ่งมี
มากในรัฐนิวยอรก เธอสามารถดูในสมุดโทรศัพทหนาเหลือง และหาทานหนึง่
(เสียงหัวเราะ) ฉันไมเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
และขอที่ ๒ "ทําไมเธอจึงอยูที่นี่?" บางทีอาจจะเปนเพราะ เธอชอบ
อยูที่นี่ หาไมแลว ใครจะสามารถบังคับเราใหอยูที่นี่ได ในเมื่อเราคือบุตรของ

๔๘ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

พระเจา ผูที่เรียกกันวาบุตรของพระเจา ก็เหมือนตัวของพระเจาเอง มิใช
หรือ? เจาชายคลายกับกษัตริยในบางดาน หรือคลายกับกษัตริยไมมากก็นอ ย
หรือกษัตริยในอนาคต ดังนั้น เฉพาะเมื่อ พระองคชอบประทับในสถานที่บาง
แหง เมื่อนั้น พระองคก็จะประทับอยูที่นั่น อยางไรก็ตาม เรามีเจตจํานงเสรีที่
จะเลือกอยูในสวรรคหรืออยูที่อื่น เพื่อมีประสบการณใหตัวของเราเอง เธอ
อาจจะไดเลือกอยูที่นี่ในตอนเริ่มตนหลายยุคมาแลว เพื่อเรียนรูอะไรที่ผจญภัย
มากกวา อะไรที่นาหวาดเสียวกวา บางคนชอบประสบการณที่นาตกใจกลัว
ตัวอยางเชน เจาชาย พระองคสามารถประทับในพระราชวังได แต
พระองคก็สามารถประพาสปาได
เพราะพระองครักการสํารวจสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติ มันสามารถเปนแบบนั้นได มันสามารถเปนไดวา เราเบื่อเหลือเกิน
เบื่อในสวรรค เพราะทุกสิ่งถูกเตรียมการพรอม และบริการถึงประตูวังของเรา
ดังนั้น เราจึงอยากทําอะไรเพื่อตัวของเราเอง เหมือนกับราชวงศ บางครัง้ พวก
พระองคอยากปรุงพระกระยาหารเพื่อพระองคเอง และพระองคไมอยากให
มหาดเล็กอยูใกล และพระองคทําซอสมะเขือเทศและน้ํามันเปอนทั่วทุกที่ แต
พระองคก็พอพระทัย ดูไมสมกับเจาชายสักเทาใด แตพระองคก็ชอบ
ดังนั้น ตัวอยางเชน ฉันมีคนขับรถใหฉัน ทุกแหงที่ฉันไป ผูคนจะ
ชอบเปนคนขับรถของฉัน แตบางครั้งฉันชอบขับรถดวยตัวของฉันเอง ฉัน
ขับรถ ๓ ลอคันเล็กของฉัน รถ ๓ ลอที่ไรควัน เสียบไฟฟาเขา ๑๐ กิโลเมตร/
ชั่วโมง ฉันชอบเที่ยวไปทั่วอยางนั้น เพราะทุกที่ที่ฉันไป ผูคนสังเกตฉัน
มากมาย บางครั้งฉันจึงชอบไปสถานที่บางแหง ที่ผูคนไมรูจักฉัน ฉันขี้อาย
มาก ยกเวนเมื่อฉันจําเปนตองพูดในเทศนา เพราะมันคลายกับกลายเปน
หนาที่ของฉันขณะนี้ ตั้งแตผูคนไปขุดฉันออกมา และทําใหฉันมีชื่อเสียงจนถึง
บัดนี้ ฉันไมสามารถหลบหนีไดบอยนัก แตบางครั้งฉันหนีจริง ๆ ๒, ๓ เดือน

ความลี้ลับของปรภพ ๔๙

คลายภรรยาที่ถูกตามใจ ผูซึ่งหลบหนีไปจากสามีของเธอ และผลที่สุด มันก็
เปนการเลือกของฉัน
ดังนั้น บางทีทานไดเลือกอยูที่นี่ชั่วประเดี๋ยวหนึ่ง และบางที บัดนีม้ นั
เปนเวลา ที่ทานอยากไป เพราะทานไดเรียนรูพอจากโลกนี้ และทานรูสึกวา ไม
มีอะไรอีก ที่ทานอยากเรียนรู และทานเหนื่อยจากการเดินทาง ทานอยาก
พักผอน กลับบาน พักผอนกอน แลวก็ดูวา ทานอยากไปในการเดินทางที่
เสี่ยงภัยอีกหรือไม เทานั้นแหละ ที่ฉันสามารถพูดไดจนกระทั่งถึงบัดนี้
และทําไมทานจึงตองกลับบาน? และทําไมจึงเปนชั้นที่ ๕ มิใชชั้นที่
๖ ? นั่นขึ้นอยูกับทาน หลังจากชั้นที่ ๕ ทานสามารถไปที่ใดก็ได ที่ทาน
ตองการ มีระดับสูงกวาอีกมากมาย แตมันแคสบายกวา เปนกลางมากกวา ที่
จะอยูที่นั่น ขึ้นไปไกลขึ้น มันมีพลังอันยิ่งใหญเกินไป อาจจะเปนเชนนัน้ ทาน
สามารถไปชั่วระยะหนึ่ง แตทานไมอยากพักผอนที่นั่น
ตัวอยางเชน บานของทานสวยงาม แตมีบางสวนของบานเปน
หองพักผอน และทานจะไมอยากพักผอนอยูที่นั่นตลอดไป ถึงแมมันจะอยูเลย
จากบานของทานไป มันดูเหมือนอยูบนเนิน ยิ่งสูงยิ่งสวย แตมันมิใชสถานที่
พักผอน หรือในหองพลังงานไฟฟาในบานของทาน เครื่องกําเนิดไฟฟาอึกทึก
ดัง รอน และอันตราย ดังนั้น ทานจะไมอยากอยูที่นั่น ถึงแมมันเปนประโยชน
มากตอบานของทาน ก็แคเทานั้น
มีหลายดานของพระเจา ซึ่งเราไมสามารถจินตนาการขึ้นมาได เรา
นึกวาดภาพเสมอวา ยิ่งเราไปสูง ยิ่งเต็มไปดวยความรัก แตมีความรักชนิด
ตาง ๆ มีความรักที่ดุเดือด ความรักที่รุนแรง ความรักที่ออนโยน ความรักที่
เปนกลาง ดังนั้น มันขึ้นอยูกับวา เราสามารถทนไดแคไหน พระเจาจะให

๕๐ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ความรักระดับตาง ๆ แกเรา ใช ระดับตาง ๆ ใหความรักระดับตาง ๆ กันจาก
พระเจา แตบางครั้งมันแรงเกินไป เรารูสึกวา เราถูกฉีกออกเปนชิ้นเล็ก ๆ
ถ: ฉันเห็นการทําลายเกิดขึ้นมากมายโดยรอบฉัน เปนการทําลายสิ่งแวดลอม
ความโหดเหี้ยมทารุณตอสัตว ฉันเพียงกังขาวา ทานมีมุมมองตอสิ่งนี้อยางไร
และทานสามารถแนะ ผูซึ่งกําลังพยายามทําใหพวกเขาเองพนจากโลกนี้ดวย
วิธีทางจิตใจอยางไร เพื่อชวยพวกเขาจัดการบริเวณแวดลอมของพวกเขา และ
รับมือกับการทําลายที่อยูรอบพวกเขาดวย? และทานคิดหรือวา การไปเหนือ
โลกนี้ พอเพียงสําหรับเราหรือไม ในการจัดการกับ สิ่งที่ตนทิ้งสิ่งตาง ๆ ไว
เบื้องหลัง หรือทานรูสึกไหมวา เราที่อยูในระดับนี้ มีหนาที่ที่จะพยายาม
บรรเทาทุกข? และมันจะทําประโยชนบางไหม?
อ: มันจะทํา ๆ อยางนอยที่สุดก็เพื่อเรา เพื่อมโนธรรมของเรา ทั้งนี้เราจะได
รูสึกวา เรากําลังทําอะไรบางอยาง และเราไดพยายามอยางดีที่สุด ที่จะบรรเทา
ทุกขของเพื่อนสรรพสัตวของเรา ฉันก็ทําเหมือนกันเลย อะไรก็ตามที่ทาน
ถาม ฉันกําลังทํา ฉันไดทํา ฉันทําอยู และฉันจะทํา
ฉันไดบอกทานแลววา การเงินของเราถูกใหทานตอองคกรตาง ๆ
บางครั้ง หรือประเทศที่แตกตาง เมื่อมีภัยพิบัติ และฉันไมอยากอวดเกี่ยวกับ
มันมาก แตในเมื่อทานถาม และตัวอยางเชน เราชวยประเทศฟลิปปนสปที่แลว
สําหรับการบรรเทาทุกขภูเขาพินาตูโบ และเราชวยผูเคราะหรายอุทกภัยใน
เอาหลัก และผูเคราะหรายอุทกภัยในจีน ฯลฯ และเรากําลังพยายามชวยผูลี้
ภัยชาวเอาหลักบัดนี้ เพื่อชวยภาระขององคการสหประชาชาติ หากองคการ
สหประชาชาติตองการใหเราชวย แตเรากําลังพยายาม เรากําลังชวยพวก

ความลี้ลับของปรภพ ๕๑

เขาดานการเงิน และเราทั้งยังสามารถหาที่ใหมใหพวกเขา ถาสหประชาชาติ
ยอมใหมันเกิดขึ้น ดวยพรของสหประชาชาติ
ใช ดังนั้น เราจึงทําสิ่งทั้งหลายเหลานี้ ที่ทานไดขอรอง และทั้งยัง
เพราะ ในเมื่อเราอยูที่นี่ เราก็นาจะชําระสิ่งแวดลอมของเราใหมากที่สุดเทาที่
จะมากไดดวย
เพราะฉะนั้น เราจึงชวยบรรเทาทุกข และเราชวยดาน
มาตรฐานในทางศีลธรรมของโลก ทั้งทางดานจิตใจและวัตถุ ใช เพราะบาง
คนไมอยากรับการเรียนรูทางจิตวิญญาณจากฉัน พวกเขาแคตองการรับการ
ชวยเหลือทางวัตถุ ดังนั้น เราจึงชวยเขาทางจิตวิญญาณดวยวัตถุ และนั่นคือ
สิ่งที่เรากระทํา ดวยเหตุนี้เอง ฉันจึงตองหาเงิน ดวยเหตุนี้เอง ฉันจึงไม
ตองการมีชีวิตอยูกับการบริจาคของผูคน
พระของฉันและศิษยของฉันทุกคน ตองทํางาน เหมือนที่ทานทํา
แลวนอกเหนือไปจากนี้ เราก็ชวยทางจิตใจดวย และชวยเรื่องทุกขของโลก
ชวยบรรเทาทุกขของโลก เราตองทําสิ่งเหลานี้ มิไดหมายความวา นั่งอยูใน
สมาธิทั้งวัน และเพลิดเพลินใจ นั่นคือพุทธะ (ผูที่รูแจงแลว) ที่เห็นแกตัวมาก
เราไมตองการมีเขาที่นี่ (เสียงหัวเราะ)
ถ: ทานกลาวถึงระดับหนึ่ง ที่คนเรารูตัววา พวกเขามีพลัง ซึ่งพลังมาจากการ
รูตัวนั้น บัดนี้ ถาหากเรารูถึงพลังแลว จะอยางไร เราไมทราบวา เรามีมัน แต
เราสํานึกถึงมัน? เราอาจจะรูสึกคลายวา เรามี เราเขาถึงมันหรือเขาไมถึงมัน
อยางไร? ถาเราเขาไมถึงมัน ทําอยางไรเราจึงจะไมกลายเปนอดรนทนไมไหว
กับวิวัฒนาการที่กําลังเกิดขึ้นรอบ ๆ ? เชน เราเห็นวิวัฒนาการใชวิธที ชี่ า แบบ
ทางโลก ในขณะที่เราทราบวา เราเพียงอธิษฐานหรือทําอะไรอยางอื่น ก็นํามา
ซึ่งการแกที่ดีกวาหรือเร็วกวาได นั่นหมายความวาอะไร และคนเราจะเขาถึง

๕๒ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

มันโดยที่ใหไดพรชวยวา มันจะออกมาเรียบรอยดีไดอยางไร? ทานเขาใจ สิ่ง
ที่ฉันหมายความไหม?
อ: ฉันเขาใจ ๆ สิ่งที่ทานหมายความคือวา เมื่อเรามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลง
สรรพสิ่ง และเมื่อสรรพสิ่งรอบ ๆ ดําเนินการดวยวิธีของลัทธิเจาขุนมูลนายและ
วิธีที่ชา เราจะมีความอดทนที่จะทนมันไดอยางไร ใชไหม?
หรือเราจะ
อธิษฐาน หรือแสดงฤทธิ์บางอยาง หรือชี้นิ้วและผลักดันมัน ใชไหม? ไม ฉันมี
ความอดทน เพราะเราตองทํางานกับจังหวะกาวของโลกนี้ เพื่อที่จะไมนํามันสู
ภาวะยุงเหยิง ใช
ตัวอยางเชน เด็กวิ่งไมได มิใชเพราะทานเรงรีบ หรือทานตองการวิง่
ที่ทานทําใหเด็กสะดุดเทาและลมลง ดังนั้น เราตองอดทน ถึงแมเรามีกําลัง
วังชาที่จะวิ่ง เราจะเดินกับเด็ก ใช ดวยเหตุนี้เอง บางครั้งฉันก็รูสึกเกิดความ
ทอแทใจเปนอยางยิ่งและรําคาญ แตฉันตองสอนตัวฉันเองใหอดทน นี่แหละ
เปนเหตุ ที่ฉันตองไปและคอมศีรษะของฉัน จากประธานาธิบดีทานแลวทาน
เลาแทนผูลี้ภัย ถึงแมเราอยากเพิ่มการสนับสนุนการเงินทั้งหมด
เราให
ทั้งหมด ที่เรามี ทุกสิ่ง เปนลาน ๆ ดอลลาร หรือพันลานดวยซ้ํา เราตองผาน
ระบบลัทธิเจาขุนมูลนาย ใหสิ่งที่เปนของซีซารแกซีซาร
ฉันจะไมขยับศีรษะของฉัน หรือชี้นิ้วมาที่สหประชาชาติ แมแตทําให
พวกเขาดําเนินการ ไมได! ๆ เรากอใหเกิดภัยพิบัติขึ้นในโลกนี้ ถาเราใชพลัง
อภิญญาทางกายภาพ มันตองไปตามทางของมัน แตเราสามารถยกระดับ
จิตสํานึกของผูคนใหสูงขึ้นได ดวยการรักษาทางจิตใจ ดวยปญญาทางจิตใจ
ความสามารถในการเขาใจ ถายทอดความรูใหเขา ที่พวกเขาสมัครใจทํามัน
และใหความรวมมือ นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะไมใชพลังอภิญญา ฉันไมเคย
เจตนาใชพลังอภิญญาในดานใด ๆ ของชีวิต แตอภินิหารเกิดขึ้นเองรอบ ๆ ผู

ความลี้ลับของปรภพ ๕๓

ปฏิบัติทางจิตใจ นั่นธรรมชาติอยางยิ่ง แตไมเจตนา มิใชพยายามเรงรัดอะไร
ใช นั่นไมสมควร เด็กวิ่งไมได ใชไหม? ทานพอใจคําตอบของฉันไหม?
ถาคําตอบใด ๆ ของฉันไมถูกใจทาน โปรดใหฉันทราบ เพราะฉัน
สามารถอธิบายไดนอกเหนือจากนี้ แตฉันเชื่อวา ทานชาญฉลาดมาก ที่เปนผู
ที่ไดคัดเลือกแลว และเฉลียวฉลาดที่สุดของทุกชาติ เพราะฉะนั้น ฉันไม
กระทําการอธิบายอยางละเอียดมากนัก
ดี ที่เรามีองคการสหประชาชาติ ฉันจําเปนตองกลาว ถือโอกาสพูด
ใช ๆ เราชวยขจัดการปะทะกันและสงครามของโลกมากมาย ถึงแมเราไม
สามารถทําใหลดนอยลงถึงขีดต่ําสุดไดโดยสิ้นเชิง
แตฉันอานหนังสือของ
องคการสหประชาชาติของทาน ทุกคนเปนองคการสหประชาชาติ และฉันได
ติดตาม ผลงานของสหประชาชาติบางเรื่อง และฉันตองสดุดีความพยายาม
และประสิทธิภาพขององคการในการชวยชีวิตตัวประกัน
ที่ซึ่งทุกคนไม
สามารถชวยเหลือได พลังทั้งหมดของโลกไมสามารถชวยได และกรรมาธิการ
ขององคการสหประชาชาติทานหนึ่งทํามัน ใช และสิ่งอื่นมากมายเกี่ยวกับ
การบรรเทาภัยพิบัติ ปญหาของผูลี้ภัย
ฉันไดยินวา ทานมีผูลี้ภัยประมาณ ๑๒ ลานคน รับผิดชอบหนัก ใช
ไหม? มันเปนงานมากมาย และสงครามและทุกสิ่ง ดังนั้น มันจึงดี ที่เรามี
องคการสหประชาชาติ ใช! มันดีมาก
ถ: ขอบพระคุณ ทานอาจารยชิงไห ที่แบงสรรปญญาของทานกับเรา ฉันมี
คําถามขอหนึ่ง มันเกี่ยวกับการเพิ่มของประชากรโลกและปญหาที่ตามมาของ
มัน ในการใชสิ่งแวดลอมโดยมิชอบมากยิ่งขึ้น และตามดวยความตองการ

๕๔ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

อาหารมากยิ่งขึ้น ทานอยากแสดงความเห็นอะไร เรื่องการเพิ่มของประชากร
โลกไหม? นี่คือกรรมของโลกหรือ? หรือนี่จะสรางกรรมบางชนิดในอนาคต?
อ: มีผูคนเพิ่มขึ้นใหโลกนี้ ก็ดีมากเหมือนกัน ทําไมจะไมละ? แออัดมากขึ้น
อึกทึกมากขึ้น สนุกมากขึ้น มิใชหรือ? (เสียงหัวเราะ) มันมิใชวา เรามี
พลเมืองมากเกินไปจริง ๆ หรอก เราแคไมกระจายกันออกไปอยางสม่ําเสมอ
ผูคนแคอัดแนนในบริเวณบางแหงของโลก
และไมตองการยายไปเขตอื่น
เทานั้นแหละ เรามีพื้นที่มิไดพัฒนากวางใหญมากมายที่มิไดถูกใช เกาะที่ยัง
มิไดบุกเบิกมากมาย ที่ราบสูงกวางใหญมากมาย ซึ่งเพียงแตเขียวไปดวยปา
และไมมีอะไรอยูที่นั่น ผูคนเพียงแตชอบอัดแนนในนิวยอรก เปนตน (เสียง
หัวเราะ) เพราะมันสนุกกวาที่นี่ ถารัฐบาลหนึ่งหรือรัฐบาลใดมีความสามารถ
สรางงานและอุตสาหกรรม และการวาจางชนิดตาง ๆ ในสถานที่ตาง ๆ และ
ผูคนก็จะไปทํางานที่นั่นดวย พวกเขาแคอัดแนนในสถานที่บางแหง เพราะมัน
หาการวาจางหรือความปลอดภัยไดงายกวาที่นี่ ถาความปลอดภัย ความ
มั่นคง และโอกาสการวาจางเสนอตัวของมันเองในสถานที่ตางกันอื่น ๆ
เหลานั้น ผูคนก็จะไปที่นั่นดวย พวกเขาไปเพื่อความมั่นคง หาที่ที่ดํารงชีพได
นั่นธรรมชาติอยางยิ่ง
ดังนั้น มันมิใชวา เราควรจะกลัวเกี่ยวกับการมีพลเมืองมากเกินไป เราควรจะ
จัดระบบใหดีขึ้น เพื่อใหผูคนในโลกไดรับประโยชนของการวาจางมากขึ้น และ
การจัดบานพักให และความปลอดภัย เมื่อนั้น ทุกแหงก็เหมือนกัน เราจะไม
เคยมีพลเมืองมากเกินไป
และสําหรับคําถามของทานเกี่ยวกับเรื่องอาหารนั้น ทานควรจะทราบ
ดีกวา เพราะในอเมริกา เรามีขอมูลมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับวิธีพิทักษโลก
อาหารมังสวิรัติคือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะคุมครองทรัพยากรของโลก ที่จะเลี้ยง

ความลี้ลับของปรภพ ๕๕

ประชากรทั้งมวลของโลก เพราะเราสิ้นเปลืองอาหารมังสวิรัติ พลังงาน ไฟฟา
ยาจํานวนมากมายอยางสิ้นเปลืองเพื่อเลี้ยงสัตว ซึ่งมันสามารถเลี้ยงคนอื่นได
โดยตรง และชนชาติของโลกที่ ๓ หลายประเทศ พวกเขาจําหนายอาหาร
มังสวิรัติที่อุดมดวยโปรตีน ในราคาถูกกวา
แตนั่นก็มิใชการชวยเหลือ
ประชากรอื่น ๆ ของโลก ถาเรากระจายอาหารทั้งหมดออกไป และอาหาร
มังสวิรัติจะชวยเหลือสิ่งนี้ มิเพียงแตเพื่อตัวของเราเอง มิเพียงแตเพื่อสัตว แต
เพื่อโลกทั้งมวล
งานวิจัยหนึ่ง นิตยสารอะไรบางอยาง พวกเขากลาวแลววา ถาทุกคน
ในโลกรับประทานอาหารมังสวิรัติ โลกจะไมหิวอีกตอไป และรวมทั้งเราตอง
จัดระบบ ฉันรูจักคนหนึ่ง เขาสามารถทํารําขาวเปนอาหารที่มีของบํารุงและ
นมดวยซ้ําไป และเราไดกลาวถึงสิ่งนั้นครั้งที่แลว เขากลาววา เขาใชเงิน
ประมาณ ๓ แสนดอลลาร และเขาสามารถ เลี้ยงผูคนได ๖ แสนคนในซีลอน
เชน คนจน มีของบํารุงไมพอ แม ทํานองนั้น มันนาอัศจรรย เพราะวิธีการที่
เราทําในสวนมากมายของโลกนั้น มันคือวา เราทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
มิไดหมายความวา เรามีไมพอ พระเจาจะไมวางเราที่นี่ใหอดอยาก ตาม
ความเปนจริง เราทําตัวของเราใหอดตาย
ดังนั้น เราจําเปนตองพิจารณาใหมและปฏิรูป และนั่นตองการ
ความเห็นชอบของรัฐบาลของประเทศหลายประเทศ พวกเขาตองประสาทพร
เราดวยความซื่อสัตย ความโปรงใส และความมีเกียรติที่สมบูรณ และความ
สมัครใจที่จะรับใชประชาชน แทนที่จะรับใชตัวของพวกเขาเอง ถาเราไดรับ
ความเห็นชอบนี้จากทุกรัฐบาลของประเทศ เราจะไมมีปญหาจริง ๆ ไรปญหา
เราตองมีการนําที่ดี มีการจัดตั้งองคการทางเศรษฐกิจที่ดี และ
ความสามารถในการปกครอง และรัฐบาลที่ซื่อสัตย แตนั่นสามารถเกิดขึ้นได

๕๖ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

อยางรวดเร็วขึ้น เมื่อผูคนมากมายหรือผูคนสวนใหญ หรือประชาชนทุกคน
กลายเปนมีธรรม แลวพวกเขาก็จะรูจักวินัย แลวพวกเขาก็จะรูจักศีล แลว
พวกเขาก็จะทราบวิธีที่จะซื่อสัตยและบริสุทธิ์
และพวกเขาก็จะทราบวิธีใช
ปญญาของพวกเขาตอนนั้น แลวเขาก็สามารถคิดถึงสิ่งที่จะกระทําไดมากมาย
และปฏิรูปชีวิตของเรา
ถ: นั่นดูเหมือนยากมาก เพราะดังเชนฉันเห็น ...มากมาย ตามที่ฉันเขาใจ การ
ใชสภาพแวดลอมจํานวนมากอยางฟุมเฟอยหรือโดยมิชอบวันนี้ เกี่ยวของกับ
อุปสงคของพลเมืองที่มีจํานวนมากขึ้น เพื่อสถานที่อยูอาศัย เพื่อบาน เพื่อ
ดํารงชีวิต ดังเชนเราทราบ และตองการมีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๐
แลวอยางปาในบราซิล การใชสิ่งแวดลอมอยางฟุมเฟอยหรือโดยมิ
ชอบที่นั่น การทําลายปาที่นั่น ปาฝน และที่ดินแหงนั้นกําลังถูกทําลาย และ
นั่นกอใหเกิดอุทกภัย และมิอาจปฏิเสธไดวา เหลานี้เกี่ยวของกับ ปญหาการมี
พลเมืองมากเกินไป
อ: ใช ทุกสิ่งสัมพันธซึ่งกันและกันในโลกนี้แนนอน และมีเพียงวิธีการเดียวคือ
จะตองแกมันจากราก มิใชที่กิ่งกาน และรากคือเสถียรภาพทางจิตวิญญาณ
เขาใจไหม? (เสียงปรบมือ)
ดังนั้น ทั้งหมดที่เราจําเปนตองทําคือ พยายามกระจายสาสนทาง
จิตใจ สิ่งที่เราทราบออกไป และรักษาวินัยทางจิตใจ นัน่ คือ สิง่ ทีผ่ คู นไมมี มัน
ไมเสียหายอะไร ที่จะเสียบเครื่องไฟฟากับตัวทานเอง และมีแสงสวางบาง และ
ดนตรีที่ดังหึ่ง ๆ บาง และไดสมาธิ แตถาทานไรวินัยทางดานศีลธรรม ทานก็
จะเพียงแตใชพลังเพื่อสิ่งที่ไมดีบางครั้ง ไมสามารถควบคุมมันได

ความลี้ลับของปรภพ ๕๗

ดวยเหตุนี้เอง เราในกลุมนี้ เราเฝาสอนศีลใหผูคนกอน ศีลสําคัญ
เราตองทราบวา เราไปที่ใด และจัดการควบคุมพลังของเรา พลังที่ไรความรัก
ไรความสงสาร ไรความสามารถในการเขาใจที่ถูกตองของคุณคาทางศีลธรรม
เมื่อนั้น มันก็ไรประโยชน มันกลายเปนคาถาอาคม ซึ่งมีไวทําลายผูอื่น การใช
โดยมิชอบ ใช นั่นคือที่มาของคาถาอาคม ซึ่งมีไวทําลายผูอื่น
ดังนั้น มันงายที่จะรูแจง แตมันยากที่จะรักษามัน ในสายทางของเรา
ถาทานไมมีวินัยและความพรอมทางศีลธรรมอยางแทจริง อาจารยจะเอาพลัง
ของเธอไปบางสวน เพื่อที่วาทานจะไดไมสามารถใชมันโดยมิชอบ และทําสิ่งที่
ไมดีตอสังคม นั่นตางกัน อาจารยมีการควบคุม พลังจากอาจารย ก็ยังคือ
พลังของอาจารย เขาใจไหม?
ใช ฉันมีความสุขอยางยิ่ง กับคําถามที่ฉลาดทั้งหมดของทาน เฉลียว
ฉลาดมาก
ผูคนทําสิ่งเหลานี้ เพราะพวกเขาไมฉลาดพอ เชน การใชที่ดินอยาง
ฟุมเฟอยและโดยมิชอบ ที่ทานไดกลาว หรือทําอะไร เพียงเพราะพวกเขาขาด
ปญญา ใช ดังนั้น รากจึงคือปญญา การปฏิบัติทางจิตใจ จงรูแจง
ฉันขอบคุณสําหรับความสนใจของทาน
ขออวยพรสิ่งที่ดีที่สุด
ทั้งหลาย

๕๘ คติพจน

“การประทับจิตไมใชการประทับจิตจริง ๆ... ทานแคมาที่นี่ และ
ปลอยใหฉันชวยใหทานรูจักชวยตัวเอง ฉันไมไดมาที่นี่เพื่อทําใหทานเปน
ศิษย... ฉันมาเพื่อจะชวยใหทานกลายเปนอาจารย”
∼ทานอนุตราจารยชิงไห ∼
“ทุกคนรูวิธีทําสมาธิกันแลว แตทานทําสมาธิถึงสิ่งผิด บางคนทํา
สมาธิถึงสาวสวย บางคนทําสมาธิถึงเงิน บางคนทําสมาธิถึงธุรกิจ ทุกครั้ง
ที่ทานใหความสนใจเต็มใจ เต็มที่ในเรื่องหนึ่ง นั่นก็คือการทําสมาธิ ฉันให
ความสนใจแตตอคุณสมบัติของพระเจาอันแสดงถึงพลังที่อยูภายใน ความ
เมตตา ความรัก และความกรุณาของพระเจา”
∼ทานอนุตราจารยชิงไห∼
“การประทับจิตหมายถึงการเริ่มตนชีวิตใหมเขามาสูระเบียบใหม
หมายความวา อาจารยยอมรับทานใหกลายเปนหนึ่งในตัวตนในวงจรของ
นักบุญ แลวทานจะไมใชตัวตนธรรมดาอีกตอไป ทานถูกยกระดับ ใน
สมัยกอน พวกเขาเรียกมันวา “การลางบาป” หรือ “การหลบหนีภัยใน
อาจารย”
∼ทานอนุตราจารยชิงไห∼

การประทับจิต: ธรรมวิถีกวนอิม ๕๙

ก า ร ป ร ะ ทั บ จิ ต :
ธ ร ร ม วิ ถี ก ว น อิ ม

าจารยชิงไหประทับจิตผูจริงใจที่ปรารถนาจะรูจักสัจธรรม ใหเขาสู
ธรรมวิถีกวนอิม
อักษรภาษาจีน “กวนอิม” หมายถึงการเพง
แรงสั่นสะเทือนของเสียง ธรรมวิถีนี้รวมการทําสมาธิทั้งแสงภายใน
และเสียงภายใน ประสบการณภายในเหลานี้ถูกบรรยายซ้ําในวรรณกรรม
ธรรมะของศาสนาของโลกตั้งแตโบราณกาลมาแลว

ตัวอยางเชน ในคัมภีรของศาสนาคริสตก็มีกลาววา ในปฐมกาลมีพระ
วจนะ และพระวจนะอยูกับพระเจา และพระวจนะคือพระเจา (จอหน
๑:๑) พระวจนะนี้คือเสียงภายใน และมันยังถูกเรียกวาโลโกส ศัพท เตา
กระแสเสียง นาม หรือดนตรีแหงสวรรค อาจารยชิงไหกลาววา มัน
สั่นสะเทือนอยูภายในสิ่งชีวิตทั้งมวล
และค้ําจุนทั้งจักรวาล
เสียงดนตรีภายในนี้สามารถรักษาบาดแผลทั้งหมด สามารถสนอง

๖๐ กุญแจสูการรูแจงในทันที

อนุตราจารยชิงไห

ความปรารถนาทั้งหมด และดับความกระหายทางโลกทั้ง
ปวง มันทรงพลังลวนและเปนความรักลวน เนื่องจากวาเราถูกสราง
จากเสียงนี้ ซึ่งการติดตอกับมัน จะนําความสงบและความพอใจมาสู
หัวใจของเรา หลังจากฟงเสียงนี้ ทั้งตัวตนเราจะเปลี่ยนแปลง การ
มองชีวิตทั้งหมดของเราจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาก
แสงภายใน แสงของพระเจา ก็คือแสงเดียวกันที่อางอิงในคําวา “การรูแจง”
ความเขมของแสงนี้สามารถมีไดตั้งแตความสวางไมเขมจนถึงความเจิดจา
ของดวงอาทิตยหลายลานดวง โดยแสงและเสียงภายใน ที่เรามารูจักพระ
เจา
การประทับจิตเขาสูธรรมวิถีกวนอิม
ไมไดเปนพิธีกลับสําหรับการเขาสู
ศาสนาใหม ระหวางการประทับจิต จะไดการสอนเฉพาะในการทําสมาธิ
แสงภายในและเสียงภายใน และทานอาจารยชิงไหจะให “การถายทอด
ธรรม” รสชาติครั้งแรกนี้ของการมีอยูของพระเจา จะถูกมอบใหในความ
เงียบ ทานอาจารยชิงไหไมจําเปนตองอยูเพื่อที่จะเปด “ประตู” นี้ใหกับทาน
นั้น
การถายทอดเปนสวนจําเปนของธรรมวิถี
ตัววิธีการเองจะนํา
ประโยชนเล็กนอยถาปราศจากพระพรของทานอาจารย
เพราะทานอาจจะไดยินเสียงภายในและเห็นแสงภายในทันที เมื่อประทับจิต
เหตุการณนี้บางครั้งจึงถูกอางวาเปน “การรูแจงทันที” หรือ “ฉับพลัน”

การประทับจิต: ธรรมวิถีกวนอิม ๖๑

เพื่อการประทับจิต ทานอาจารยชิงไหยอมรับคนจากทุกภูมิหลัง และยอมรับ
ทางศาสนา ทานไมตองเปลี่ยนศาสนาปจจุบันหรือระบบความเชื่อ ทานจะ
ไมถูกขอใหเขารวมองคกรใด ๆ หรือมีสวนดวยวิธีใด ที่ไมเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตปจจุบันของทาน
อยางไรก็ตาม ทานจะถูกขอใหกลายเปนพวกมังสวิรัติ การผูกมัดตออาหาร
มังสวิรัติตลอดชีพ เปนเงื่อนไขที่จําเปนอยางหนึ่งสําหรับการรับประทับจิต
การประทับจิตเสนอใหโดยไมคิดเงิน
สิ่งเดียวที่ทานตองทําหลังประทับจิต คือ ทานตองปฏิบัติสมาธิวิถีกวนอิม
ประจําทุกวัน และรักษาศีล ๕ ศีล ๕ เปนแนวทางที่ชวยใหทานไมทําราย
ตนเองหรือสิ่งมีชีวิตอื่นใด การปฏิบัติเหลานี้จะทําใหประสบการณการรูแจง
ในเบื้องตนนั้น ลึกและเขมแข็ง และปลอยใหทานบรรลุการตื่นขึ้นสูงสุดหรือ
ความเปนพระเจาในที่สุด ปราศจากการบําเพ็ญประจําวัน ทานเกือบลืม
การรูแจงและคืนสูระดับจิตสํานึกธรรมดา
เปาหมายของทานอาจารยชิงไหก็คือ สอนใหเราพอในตนเองได ดังนั้น
ทานจึงสอนวิถี ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยไรผูคอยค้ําจุน
หรือมีเครื่องไมเครื่องมือประกอบตาง ๆ ทานไมไดแสวงหาผูสืบตอไป ผู
นับถือ หรือลูกศิษย หรือตั้งองคกรดวยคาสมาชิกที่ตองจาย ทานจะไม
ยอมรับเงิน การกราบ หรือของขวัญจากทาน ดังนั้น ทานจึงไมจําเปน
จะตองถวายสิ่งเหลานี้แดทาน

๖๒ กุญแจสูการรูแจงในทันที

อนุตราจารยชิงไห

ทานจะยอมรับความจริงใจของทานในชีวิตประจําวันการบําเพ็ญสมาธิเพื่อ
กาวหนาสูความเปนนักบุญของทาน

ศี ล ๕
๑. ละเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต*
๒. ละเวนจากการพูดในสิ่งที่ไมเปนความจริง
๓. ละเวนจากการเอาสิ่งใดมาที่ไมใชของทาน
๔. ละเวนจากการประพฤติผิดในกาม
๕. ละเวนจากการเสพสิ่งที่เปนพิษ สิ่งเสพติดทั้งหลาย**
* ผูรักษาศีลหานี้ พึงสังวรวาจะตองเปนผูบริโภคอาหารมังสวิรัติดวย (ดื่ม
นมได) มิใหรับประทานเนื้อตาง ๆ ปลา ไก หรือไข (ไมวาจะเปนไขที่ไดรับ
การผสมหรือไม)
** ขอนี้รวมถึงการหลีกเลี่ยงสารมีพิษทุกชนิด เชน เหลา ยาเสพติด ยาสูบ
การพนัน สื่อทางเพศ และภาพยนตรหรือหนังสือที่สื่อความรุนแรงสูง

การประทับจิต: ธรรมวิถีกวนอิม ๖๓

“บุคคลศักดิ์สิทธิ์คือมนุษยเต็มตัว มนุษยเต็มตัวนั้นศักดิ์สิทธิ์เต็มตัว ตอนนี้
เราเปนมนุษยเพียงครึ่งเดียว เราทําสิ่งตาง ๆ ดวยความลังเลใจ เราทําสิ่ง
ตาง ๆ ดวยอัตตา เราไมเชื่อวา พระเจาเปนผูจัดทั้งหมดนี้เพื่อความมีสุข
ของเรา เพื่อประสบการณของเรา เราแบงแยกบาปและบุญ เราถือทุกอยาง
เปนเรื่องใหญ แลวตัดสินตัวเราเองและคนอื่นไปตามนั้น เราทุกขจากการ
ขีดจํากัดของเราเองเกี่ยวกับวา พระเจาควรทําอะไร เขาใจไหม? ที่จริงแลว
พระเจาอยูภายในเรา และเราจํากัดพระองค เราอยากสนุกกับตัวเราเองและ
เลน แตเราไมรูวิธี เราแคบอกคนอื่นวา ‘อา! เธอไมควรจะทําอยางนั้น’ และ
บอกตัวเราเองวา “ฉันไมควรจะทําอยางนั้น ฉันตองไมทําอยางนี้ แลวฉัน
ควรจะเปนนักมังสวิรัติไปทําไมกัน?’ ใช ฉันทราบ ฉันเปนนักมังสวิรัติ
เพราะพระเจาภายในตัวฉันตองการมัน”
∼ทานอนุตราจารยชิงไห∼
“เมื่อเราบริสุทธิ์ในการกระทํา คําพูด และความคิดของเรา แมวินาทีเดียว
บรรดาเทพเจา พระเจา และเทพารักษจะสนับสนุนเรา ณ เวลานั้น ทั้ง
จักรวาลเปนของเราและสนับสนุนเรา
และบัลลังกจะอยูตรงนั้นใหเราขึ้น
ครอง”
∼ทานอนุตราจารยชิงไห∼

๖๔ กุญแจสูการรูแจงในทันที

อนุตราจารยชิงไห

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ

ารใหสัญญาวา จะรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบมีนมเนยไดตลอด
ชีพ เปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการประทับจิตเขาสูธรรมวิถี
กวนอิม อนุญาตอาหารจากแหลงพืชและผลิตภัณฑนมในอาหารนี้
แตไมควรรับประทานอาหารอื่นทั้งหลายจากแหลงสัตว รวมทั้งไข มี
เหตุผลมากมายายสําหรับเรื่องนี้ แตเหตุผลที่สําคัญที่สุดมาจากศีลขอที่ ๑
ซึ่งบอกเราใหละเวนจากการเอาชีวิตของสรรพสัตว หรือ เจาตองไมฆา
การไมฆาหรือไมทําอันตรายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ นั้น เปนประโยชนตอพวกมัน
อยางเห็นไดชัด ประโยชนที่เห็นไดชัดนอยกวาคือความจริงที่วา การเวน
จากการทําอันตรายผูอื่น ก็เปนประโยชนตอตัวเราเทากัน ทําไม? เพราะ
กฎแหงกรรม หวานพืชอยางไร ไดผลอยางนั้น เมื่อเราฆาหรือเปนเหตุ
ใหคนอื่นฆาเพื่อเรา เพื่อพอใจความตองการเนื้อสัตวของเรา เรากอใหเกิด
หนี้กรรม และหนี้นี้ตองถูกใชคืนในที่สุด
ดังนั้น การรับประทานมังสวิรัติจึงเปนของขวัญที่เรามอบใหแกตัวเราเอง
อยางแทจริง เราจะรูสึกดีขึ้น และคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้น เนื่องจากหนี้
กรรมที่หนักหนวงของเราไดบรรเทาเบาบางลงไปแลว
และเราจะไดรับ
อนุญาตใหเขาสูดินแดนสวรรคอันลี้ลับแหงใหมของประสบการณภายในของ
เรา ซึ่งมันคุมคามากกับราคาเพียงเล็กนอยที่เราตองใชคืน!
คนบางคนก็เชื่อขอโตแยงทางธรรมที่คัดคานการรับประทานเนื้อสัตว แตมี
เหตุผลอื่นที่ทําใหตองเชื่อ ในการเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ ซึ่ง

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๖๕

เหตุผลทั้งหลายมีรากฐานจากสามัญสํานึก
มันเกี่ยวของกับสุขภาพและ
โภชนาการสวนตัว นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม มาตรฐานศีลธรรมและ
ความทุกขของสัตว และความหิวโหยของชาวโลก
สุขภาพและโภชนาการ
การศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย
แสดงวา
บรรพบุรุษของเราเปนผู
รับประทานอาหารมังสวิรัติกันโดยธรรมชาติ โครงสรางของรางกายมนุษย
ไมเหมาะกับการรับประทานเนื้อสัตว สิ่งนี้ถูกแสดงในผลในการทดลองใน
เกี่ยวกับกายวิภาคเปรียบเทียบ ซึ่งเขียนโดย ดร. จี. เอส. ฮันทินเจน แหง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ทานชี้แจงวา สัตวที่กินเนื้อ มีลําไสเล็กและใหญที่
สั้น ลําไสใหญของมันตรงและเรียบมากเปนพิเศษ เมื่อเปรียบกับสัตวกิน
อาหารมังสวิรัติ จะมีทั้งลําไสเล็กยาวและลําไสยาวใหญ เพราะเสนใยต่ําและ
ความหนาแนนของโปรตีนเนื้อสัตวสูงมาก ลําไสจึงไมตองการเวลานานที่จะ
ดูดซึมโภชนาหาร ดังนั้น ลําไสของสัตวกินเนื้อ จึงสั้นกวาลําไสของพวกสัตว
ที่กินพืช
มนุษย เหมือนสัตวอื่นที่กินพืชโดยธรรมชาติ จะมีลําไสยาวทั้งเล็กและใหญ
รวมกัน ลําไสของเรายาวประมาณ ๒๘ ฟุต (๘ เมตรครึ่ง) ลําไสเล็กขดกลับ
ตัวเองไปมาหลายครั้ง และผนังของมันสลับซับซอน ไมเรียบ เพราะมันยาว
กวาพวกที่พบในสัตวกินเนื้อ เนื้อสัตวที่เรารับประทาน จึงอยูในลําไสของเรา
เปนระยะเวลานานกวา ดังนั้น เนื้อสัตวสามารถบูดเนาไดและสรางพิษ พิษ

๖๖ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

เหลานี้สงผลกระทบ เปนสาเหตุของมะเร็งลําไสใหญสวนกลาง และยังเพิ่ม
ภาระใหกับตับ ซึ่งมีหนาที่ขจัดพิษ นี่สามารถกอใหเกิดตับแข็งและแมแต
โรคมะเร็งตับได
เนื้อสัตวมีโปรตีนยูโรไคเนสและยูเรียมาก ซึ่งเพิ่มภาระแกไต และสามารถ
ทําลายการทํางานของไตดวย ในสเต็กทุกปอนด มีโปรตีนยูโรไคเนส ๑๔
กรัม ถาใสเซลลที่ยังมีชีวิตไปใสในโปรตีนยูโรไคเนสเหลว สมรรถนะการ
ทดแทนของเกาที่ตายไปของมัน จะเสื่อมลง นอกจากนี้ เนื้อสัตวยังขาด
วัตถุใยหรือเสนใย และการขาดใย สามารถทําใหทองผูกไดงาย เปนที่ทราบ
กันวา ทองผูกสามารถทําใหเกิดมะเร็งลําไสตรงหรือแผลริดสีดวงทวารหนัก
โคเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวในเนื้อ ยังทําใหเกิดการผิดปกติของเสนเลือด
หัวใจ ซึ่งเปนสาเหตุนําอันดับ ๑ ของการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกา และ
ขณะนี้ที่ฟอรโมซา
โรคมะเร็งเปนสาเหตุของการเสียชีวิตเปนอันดับที่ ๒ การทดลองชี้ใหเห็น
วา การเผาและยางเนื้อ จะทําใหเกิดสารเคมี (เมธิลคอแลนธรีน
(Methylcholanthrene) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่มีผลกระทบมาก หนูที่ไดรับ
สารเคมีนี้ จะเกิดมะเร็ง เชน เนื้องอกกระดูก มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็ง
กระเพาะอาหาร ฯลฯ
การวิจัยแสดงใหเห็นวา ลูกหนูเลี้ยงโดยหนูตัวเมียที่มีมะเร็งเตานม จะเกิด
มะเร็งเชนกัน เมื่อฉีดเซลลมะเร็งของมนุษยเขาไปในสัตว สัตวจะเปนมะเร็ง

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๖๗

เชนกัน ถาเนื้อสัตวที่เรารับประทานประจําวัน มาจากสัตวที่เดิมปวยเล็ก ๆ
นอย ๆ เชนนี้ และเรารับมันเขามาในรางกายของเรา มีโอกาสดี ที่เราจะได
โรคเชนกัน
คนสวนมากคิดกันเอาเองวา เนื้อสัตวสะอาดและปลอดภัย คิดวา มีการ
ตรวจสอบแลวที่โรงฆาสัตวทั้งหลาย แตวาตามความจริงแลว มีโค กระบือ
สุกร เปด ไก ฯลฯ ถูกฆามาขายในแตละวันเปนจํานวนมากเกินกวาที่จะ
ตรวจสอบไดครบหมดทุกตัว มันยากมาก ที่จะตรวจวา เนื้อชิ้นหนึ่งมี
เซลลมะเร็งหรือไม อยาวาแตการตรวจสัตวทุกตัวเลย ปจจุบันนี้ ทางแหลง
ผลิตเนื้อสัตวก็เพียงแตตัดหัวสัตวทิ้งไป หากมีปญหาที่สวนหัว หรือตัดขาที่
เปนโรคทิ้ง เอาสวนที่เสียออกไปเทานั้น แลวก็จําหนายสวนที่เหลือ
ดร. เจ.เอ็ช. เค็ลล็อก นักมังสวิรัติที่มีชื่อเสียงกลาววา “เวลาเรารับประทาน
อาหารมังสวิรัติ เราก็ไมตองหวงกังวลวา อาหารที่เรารับประทานนั้น ตาย
ดวยโรคอะไร รับประทานไดอยางสบายใจดีจริง ๆ !”
แตกระนั้น ยังมีสิ่งที่นาหวงอีกอยางหนึ่ง มียาปฏิชีวนะ เชนเดียวกับยาอื่น
ๆ รวมทั้งสเตียรอยด และฮอรโมนที่เรงการเจริญเติบโต ถาไมถูกเติมใน
อาหารที่เลี้ยงสัตว ก็ฉีดเขาไปในตัวสัตวโดยตรง มันถูกรายงานวา คนที่
รับประทานสัตวเหลานี้ จะรับยาเหลานี้เขาไปในรางกายของพวกเขา มี
ความเปนไปได ที่ยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว จะลดประสิทธิภาพของยา
ปฏิชีวนะที่ใชสําหรับมนุษย

๖๘ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

มีบางคนที่คิดวา อาหารมังสวิรัติมีธาตุบํารุงไมพอ ดร. มิลเลอร ผูเชี่ยวชาญ
ดานศัลยกรรมชาวอเมริกัน ซึ่งรักษาคนไขที่ฟอรโมซามา ๔๐ ป เขาตั้ง
โรงพยาบาลที่นั่น ซึ่งอาหารทั้งหมดเปนมังสวิรัติ สําหรับเจาหนาที่ รวมทั้ง
ผูปวย
เขากลาววา “หนูเปนสัตวชนิดหนึ่งที่เลี้ยงชีพตนเองไดดวยทั้ง
อาหารมังสวิรัติและอาหารที่ไมใชมังสวิรัติ ถาหนู ๒ ตัวถูกแยก ตัวหนึ่งให
กินเนื้อ สวนอีกตัวใหกินอาหารมังสวิรัติ เราพบวา การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของพวกมันเหมือนกัน แตวาหนูมังสวิรัติอายุยืนกวา และมีความ
ตานทานโรคมากกวา นอกจากนี้ เมื่อหนู ๒ ตัวเจ็บปวย หนูตัวที่กินอาหาร
มังสวิรัติ จะสามารถฟนตัวไดเร็วกวา เขายังกลาวเพิ่มเติมอีกวา “ยารักษา
โรคที่เราไดจากวิทยาศาสตรสมัยใหม กาวหนามาก แตมันก็ไดแตรักษาโรค
เทานั้น อยางไรก็ตาม อาหารสามารถดํารงสุขภาพของเราได” เขาชี้แจงวา
“อาหารจากพืช เปนแหลงโดยตรงของสารอาหารมากกวาเนื้อสัตว ผูคน
รับประทานเนื้อสัตว
แตวาแหลงของสารอาหารสําหรับสัตว
ที่เรา
รับประทานนั้น ก็คือพืช ชีวิตสัตวสวนใหญสั้น และมีโรคเกือบจะทุกชนิด ที่
มนุษยมี เปนไปไดมากวา โรคของมนุษยชาติ มาจากการรับประทาน
เนื้อสัตวที่มีโรค ดังนั้น ทําไมคนจึงไมเอาสารอาหารของพวกเขาจากพืช
โดยตรงเลา?” ดร.มิลเลอรแนะวา เราแคตองการธัญพืช ถั่ว และผัก เพื่อได
ธาตุบํารุง ที่เราตองการ เพื่อรักษาสุขภาพไว
คนจํานวนมากมีความคิดวา โปรตีนสัตวดีกวา ยอดเยี่ยมกวาโปรตีนพืช
เพราะอยางแรกถือเปนโปรตีนที่ครบถวน และอยางหลังเปนโปรตีนที่ไม
ครบถวน ความจริงคือวา โปรตีนพืชบางอยางก็ครบถวน และวา การรวม
อาหาร สามารถสรางโปรตีนที่ครบถวนจากอาหารที่มีโปรตีนไมครบถวนได

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๖๙

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ สมาคมโภชนาการของอเมริกาประกาศวา
“ทางสมาคมขอยืนยันวา อาหารมังสวิรัติดีตอสุขภาพ และใหคุณคาทาง
โภชนาการเพียงพอ หากวางแผนอยางเหมาะสม”
มักจะมีการเชื่อกันผิด ๆ วา คนที่รับประทานเนื้อสัตว จะแข็งแรงกวาคนที่
รับประทานอาหารมังสวิรัติ แตการทดลองที่ทําโดยศาสตราจารยเออรวิ่ง
ฟชเชอร แหงมหาวิทยาลัยเยล กับคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ ๓๒ คน
และคนที่รับประทานเนื้อสัตว ๑๕ คน แสดงใหเห็นวา คนที่รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ มีความทรหดกวาคนที่รับประทานเนื้อสัตว เขาใหคนยื่น
แขนใหนานเทาที่จะทําได ผลจากการทดลองนั้นชัดเจนมาก ทามกลางคน
รับประทานเนื้อสัตว ๑๕ คน มีเพียง ๒ คนเทานั้น ที่สามารถยื่นแขนไดนาน
๑๕-๓๐ นาที อยางไรก็ตาม ทามกลางคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ ๓๒
คน มี ๒๒ คน ที่สามารถยื่นแขนได ๑๕-๓๐ นาที มี ๑๕ คน ที่ยื่นไดนาน
กวา ๓๐ นาที มี ๙ คน ที่ยื่นไดนานกวา ๑ ชั่วโมง มี ๔ คน ที่ยื่นไดนาน
กวา ๒ ชั่วโมง และคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติคนหนึ่ง สามารถยื่นแขน
ไดนานกวา ๓ ชั่วโมง
นักกรีฑาระยะทางไกลจํานวนมาก รับประทานอาหารมังสวิรัติระยะหนึ่ง
กอนการแขงขัน ดร. บารบารา มอร ผูเชี่ยวชาญการรักษาโรคดวยอาหาร
มังสวิรัติ วิ่งแขงได ๑๑๐ ไมลสําเร็จใน ๒๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที เธอเปนผูหญิง
อายุ ๕๖ ป ที่ทําลายสถิติทั้งหมด ที่ผูชายหนุมทําไว เธอกลาววา “ฉัน

๗๐ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

อยากเปนตัวอยางใหคนเห็นวา ผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติบริสุทธิ์ จะสุข
ใจกับรางกายที่แข็งแรง และมีชีวิตที่บริสุทธิ์”
คนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ ไดรับโปรตีนในอาหารพอหรือ? องคการ
อนามัยโลกแนะนําวา จํานวนแคลอรี่ ๔.๕% ของแตละวันนั้น ไดมาจาก
โปรตีน ขาวสาลีมีแคลอรี่ในลักษณะของโปรตีน ๑๗% บร็อคโคลี่มี ๔๕%
และขาวมี ๘%
มันงายมาก ที่จะไดอาหารที่อุดมดวยโปรตีนโดยไม
รับประทานเนื้อสัตว
ทั้งไดรับประโยชนเพิ่มเติมจากการหลีกเลี่ยงโรค
มากมาย ที่เกิดจากอาหารที่มีไขมันสูง เชน โรคหัวใจและโรคมะเร็งมากมาย
การรับประทานอาหารมังสวิรัติจึงเปนทางเลือกอันเลิศล้ําอยางชัดแจง
ไดพิสูจนแลววา มีความสัมพันธกันระหวางการบริโภคเนื้อสัตวและอาหาร
จากสัตวที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอื่น ๆ มากเกินไป โรคหัวใจ โรคมะเร็งเตานม
โรคมะเร็งลําไสใหญ และการเปนลม โรคอื่น ๆ ซึ่งมักถูกปองกัน และ
บางครั้งก็รักษาดวยอาหารมังสวิรัติที่มีไขมันต่ํา ไดแก โรคนิ่วในไต
โรคมะเร็งตอมลูกหมาก โรคเบาหวาน โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคนิ่วใน
ถุงน้ําดี โรคลําไส โรคขออักเสบ โรคเหงือก สิว โรคมะเร็งตับออน โรคมะเร็ง
ในกระเพาะอาหาร โรคน้ําตาลในเลือดต่ํา โรคทองผูก โรคไดเวอรติคูโลสิส
โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็งรังไข โรคริดสีดวง โรคอวน
และโรคหืด

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๗๑

นอกจากการสูบบุหรี่แลว ไมมีอะไรที่เสี่ยงตอสุขภาพสวนบุคคลมากกวาการ
รับประทานเนื้อสัตว
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
การเลี้ยงสัตวเพื่อเอาเนื้อ ทําใหเกิดผลตามมา มันนําไปสูการทําลายปาฝน
ในเขตรอน ความรอนโลกสูงขึ้น น้ําเสีย ขาดน้ํา เกิดภาวะแหงแลง มีการใช
ทรัพยากรพลังงานอยางผิด ๆ และความหิวโหยบนโลก การใชผืนดิน น้ํา
พลังงาน และความพยายามของมนุษยเพื่อผลิตเนื้อสัตวนั้น ไมใชวิธีใช
ทรัพยากรของโลกที่มีประสิทธิภาพ
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๓ มา ปาฝนในเขตรอน ๒๕% ของอเมริกากลาง ถูกเผา
และหักรางถางพงเพื่อสรางทุงหญาเลี้ยงวัวสําหรับฆาเปนอาหาร ประมาณ
การวา แฮมเบอรเกอรทุก ๆ ๔ ออนซที่ทําจากเนื้อวัวปาฝนในเขตรอนนั้น
ทําลายปาฝนในเขตรอน ๕๕ ตารางฟุต นอกจากนี้ การเลี้ยงปศุสัตวทําให
เกิดกาซ ๓ ชนิดที่ทําใหโลกอุนขึ้นอยางแทจริง เปนสาเหตุนําของภาวะน้ํา
เสีย และตองการน้ํา ๒,๔๖๔ แกลลอนยางนาสะดุงตกใจ เพื่อผลิตเนื้อวัวแต
ละปอนด มันใชน้ําเพียง ๒๙ แกลลอนเทานั้น เพื่อผลิตมะเขือเทศ ๑ ปอนด
และ๑๓๙ แกลลอนเพื่อผลิตขนมปงโฮลวีท ๑ ปอนดแถวหนึ่ง น้ําเกือบ
ครึ่งหนึ่งที่ใชในสหรัฐอเมริกา หมดไปกับการปลูกพืชเพื่อเลี้ยงปศุสัตวและ
สัตวเลี้ยงอื่น
สามารถเลี้ยงคนไดอีกมาก ถาทรัพยากรที่ใชเลี้ยงปศุสัตว ถูกใชผลิตขาว
เพื่อเลี้ยงประชากรของโลก ผืนดิน ๑ เอเคอรที่ปลูกขาวโอต ผลิตโปรตีน ๘

๗๒ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

เทาและแคลอรี่ ๒๕ เทา ถาขาวโอตถูกใชเลี้ยงคนแทนเลี้ยงสัตว พื้นที่ ๑
เอเคอรที่ใชปลูกบร็อคโคลี่ ผลิตโปรตีน แคลอรี่ และไนอาซิน ๑๐ เทา เทา
พื้นที่ที่ผลิตเนื้อวัว สถิติอยางนี้มีเปนจํานวนมาก ทรัพยากรของโลกจะถูก
ใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ถาพื้นที่ที่ใชเพื่อการผลิตปศุสัตว
ถูกเปลี่ยนมาปลูกพืชเพื่อเลี้ยงคน
การรับประทานมังสวิรัติทําใหเรา “เดินบนโลกสบายใจกวา” นอกจากการ
สบายใจเพราะเอาเฉพาะ สิ่งที่เราจําเปนและลดสวนเกิน เราจะรูสึกดีขึ้น
เมื่อเราทราบวา สิ่งมีชีวิตหนึ่งไมตองตายไป ทุกครั้งที่เรารับประทานอาหาร
มื้อหนึ่ง
ความหิวโหยในโลก
คนเกือบ ๑ พันลานคนทุกขจากความหิวโหยและการขาดอาหารในโลกนี้
แตละปจะมีผูที่ตายเพราะความอดอยากเปนจํานวนมากกวา ๔๐ ลานคน
และสวนใหญเปนเด็ก ทั้ง ๆ ที่เปนอยางนี้ การเก็บเกี่ยวพืชพันธุธัญญาหาร
ของโลกมากกวา ๑/๓ ถูกเบนจากการเลี้ยงคนเปนการเลี้ยงปศุสัตว ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา สัตวเลี้ยงบริโภคพืชพันธุที่ผลิตทั้งหมด ๗๐% ถาเรา
เลี้ยงคนแทนสัตวเลี้ยง ก็จะไมมีใครหิวโหย

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๗๓

ความทุกขของสัตว
ทานทราบความจริงไหมวา วัวมากกวา ๑ แสนตัว ถูกฆาทุกวันใน
สหรัฐอเมริกา?
สัตวสวนใหญในประเทศทางตะวันตก ถูกเลี้ยงใน “ฟารมแบบโรงงาน”
สถานที่เหลานี้ไดรับการออกแบบเพื่อผลิตสัตวจํานวนมากที่สุด
ดวย
คาใชจายนอยที่สุด สัตวแออัดอยูดวยกัน เสียรูป และถูกปฏิบัติเยี่ยง
เครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ นี่เปนความจริง ที่พวกเราสวนใหญ
จะไมมีวันเห็นดวยตาของเราเอง มันมีกลาวไววา “การเขาโรงฆาสัตวหนึ่ง
ครั้ง จะทําใหคุณเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติไปตลอดชีพ”
ลีโอ ตอลสตอย กลาววา “ตราบใดที่มีโรงฆาสัตว ก็จะมีสนามรบ การ
รับประทานอาหารมังสวิรัติ เปนบททดสอบรุนแรงของลัทธิมนุษยธรรม”
ถึงแมพวกเราสวนใหญไมลบลางการฆาไดเร็ว
เราก็ไดพัฒนานิสัยการ
รับประทานเนื้อสัตวเปนปกติดวยการสนับสนุนจากสังคม โดยไมรูตัวจริงวา
อะไรกําลังถูกกระทําตอสัตว ที่เรารับประทาน
กลุมเพื่อนนักบุญ ฯลฯ
จากตอนตนของประวัติศาสตรที่ถูกบันทึกไว เราจะเห็นไดวา ผักเปนอาหาร
ธรรมชาติของมนุษย เทพนิยายกรีกและฮีบรูลวนมีกลาวถึงคน ซึ่งเดิม

๗๔ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

รับประทานผลไม พระอียิปตโบราณไมเคยฉันเนื้อสัตว นักปรัชญากรีกผู
ยิ่งใหญจํานวนมาก เชน เพลโต ไดโอเจนิส และโซเครติส ลวนสงเสริมการ
รับประทานอาหารมังสวิรัติ
ในประเทศอินเดีย พระศากยมุนีพุทธเจาเนนความสําคัญของอหิงสา กฎ
ของการไมทํารายสิ่งมีชีวิต
พระองคเตือนสาวกของพระองคมิให
รับประทานเนื้อสัตว มิฉะนั้น สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จะพากันหวาดกลัวพวกเขา
พระองคเสนอขอคิดเห็นตอไปนี้วา “การรับประทานเนื้อสัตว เปนเพียง
นิสัยอยางหนึ่งในภายหลัง ในตอนเริ่มตน เราไมไดเกิดมาพรอมกับ
ความตองการมัน คนที่รับประทานเนื้อสัตว ตัดเมล็ดพันธุมหาเมตตา
ภายในของพวกเขาทิ้งไป คนรับประทานเนื้อสัตว ฆากันและกัน...
และรับประทานกันและกัน... ชาตินี้ฉันกินเธอ ชาติหนาเธอกินฉัน...
และเปนอยางนี้ตอไปเสมอ แลวพวกเขาจะออกจากไตรภูมิ (แหง
มายา) ไดอยางไร?”
ศิษยสํานักเตายุคแรก
ผูที่นับถือศาสนาคริสตและศาสนายิวในยุคแรก
จํานวนมาก ลวนเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ มันถูกบันทึกไวในคัมภีร
ไบเบิ้ลวา และพระเจาตรัสวา ฉันใหพืชพันธุธัญญาหารทุกชนิดและ
ผลไมทุกชนิดใหเธอรับประทาน แตสําหรับสัตวปาและนกทั้งหลาย
ฉันใหหญาและพืชใบกวางเปนอาหาร (เจเนซิส ๑: ๒๙) ตัวอยางอื่น ๆ ที่
หามการรับประทานเนื้อสัตวในคัมภีรไบเบิ้ล:
เธอตองไมรับประทาน

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๗๕

เนื้อสัตวที่มีเลือด เพราะชีวิตอยูในเลือด (เจเนซีส ๙:๔) พระเจาตรัสวา
ใครบอกเธอใหฆาวัวตัวผูและแพะตัวเมียมาถวายฉัน? จงลางตนเอง
จากเลือดบริสุทธิ์นี้ เพื่อวาฉันอาจไดยินคําอธิษฐานของเธอ มิฉะนั้น
ฉันจะหันศีรษะหนี เพราะมือของเธอเต็มไปดวยเลือด จงสารภาพผิด
ตนเอง เพื่อวาฉันอาจอภัยเธอ (อิไซยาห ๑:๑๑-๑๖) นักบุญปอล สาวก
องคหนึ่งของพระเยซู ไดกลาวในจดหมายของทานที่เมีตอชาวโรมันวา มันดี
ที่ไมรับประทานเนื้อสัตวหรือดื่มไวน (โรมันส ๑๔:๒๑)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักประวัติศาสตรพบหนังสือโบราณจํานวนมาก ที่ใหมุมมอง
ใหมตอชีวิตของพระเยซูและคําสอนของพระองคอยางชัดแจง พระเยซูตรัส
วา คนที่รับประทานเนื้อของสัตว จะกลายเปนหลุมฝงศพของพวกมัน
เอง ฉันขอบอกเธอตามตรงวา คนที่ฆา จะถูกฆา คนที่ฆาสิ่งมีชีวิต
และรับประทานเนื้อของมัน กําลังรับประทานเนื้อของคนตาย
ศาสนาของอินเดียก็หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อเชนกัน มันมีกลาวไววา
คนไมสามารถรับประทานเนื้อสัตวไดโดยไมฆาสิ่งตาง ๆ ผูที่ทําราย
สรรพสัตว จะไมเคยไดรับพรจากพระเจา ดังนั้น จงหลีกเลี่ยงการ
รับประทานเนื้อสัตว! (ศีลศาสนาฮินดู)
อัลกุรอาน คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม หาม การรับประทานสัตวที่
ตายแลว ทั้งเลือดและเนื้อ

๗๖ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ฮั่นชันจื่อ อาจารยเซนชาวจีนผูยิ่งใหญทานหนึ่ง เขียนบทกวีที่ตอตานการ
รับประทานเนื้ออยางแข็งขันวา
รีบไปตลาดซื้อเนื้อสัตวและปลาและ
เลี้ยงภรรยาและลูก ๆ ของเธอ แตทําไมชีวิตของมันตองถูกคราไป
เพื่อค้ําจุนชีวิตของเธอดวยเลา? มันไมมีเหตุผล มันจะไมนําบุญ
สัมพันธกับสวรรคมาใหเธอ แตจะทําใหเธอกลายเปนกากเดนของ
นรก!
นักเขียน ศิลปน นักวิทยาศาสตร นักปรัชญา และบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลก
จํานวนมาก เปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ บุคคล ตอไปนี้ลวนรับการ
รับประทานอาหารมังสวิรัติดวยความกระตือรือรน ไดแก พระศากยมุนีพุทธ
เจา, พระเยซูคริสต, เวอรจิล, ฮอเรซ} เพลโต, โอวิด, เพแทรค, ปธาโกรัส,
โซเครติส, วิลเลียม เช็คสเปยร, วอลแตร, เซอร ไอแซค นิวตัน, ลีโอนารโด
ดา วินชี, ชารลส ดารวิน, เบนจามิน แฟรงคลิน, ราลฟ วอลโด อีเมอรสัน,
เฮนรี่ เดวิด ธอโร, เอมิล โซลา, เบอรตรันด รัสเซล, ริชารด วากเนอร, เปอร
ซี่ บิสเช เชลลี่ย, เอช. จี. เวลส, อัลเบิรต ไอนสไตน, รพินทรนาถ ฐากรู, ลีโอ
ทอลสทอย, จอรจ เบอรนารด ชอว, มหาตมะ คานธี, อัลเบิรต ชไวเซอร,
และยิ่งเร็ว ๆ นี้มี พอล นิวแมน, มาดอนนา, เจาหญิงไดอานา, ลินดเซย วาก
เนอร, พอล แมคคารทนี่ย, และแคนดิซ เบอรเกน นี่ยกขึ้นมาไมกี่คนเทานั้น
อัลเบิรต ไอนสไตน กลาววา “ผมคิดวา การเปลี่ยนแปลงและผลที่ทําให
บริสุทธิ์ ที่อาหารมังสวิรัติมีตอนิสัยของมนุษย เปนประโยชนตอมนุษยชาติ
ทีเดียว
เพราะฉะนั้น มันทั้งเปนมงคลและสงบสุขสําหรับคน ที่เลือก

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๗๗

รับประทานมังสวิรัติ”
นี่เปนคําแนะนําของบุคคลสําคัญและนักปราชญ
จํานวนมากตลอดทั้งประวัติศาสตร!
อาจารยตอบคําถาม
ถ: การรับประทานเนื้อสัตว เปนการฆาสิ่งชีวิต แต การรับประทานผัก ไมได
เปนการฆาดวยหรอกหรือ?
อ: การรับประทานพืช ก็เปนการฆาสิ่งชีวิตเชนกัน และจะสรางอุปสรรค
กรรมบาง แตผลจะต่ําสุดมาก ถาเราบําเพ็ญวิถีกวนอิม ๒ ชั่วโมงครึ่งทุกวัน
เราจะสามารถขจัดผลกรรมนี้ได
เพราะเราตองรับประทานเพื่อมีชีวิตอยู
ตอไป เราเลือกอาหารที่มีจิตสํานึกนอยที่สุด และทุกขนอยที่สุด พืช
ประกอบดวยน้ํา ๙๐% ดังนั้น ระดับของจิตสํานึกของมันจึงต่ํา จนมันแทบ
จะไมรูสึกทุกขอะไร นอกจากนี้ เมื่อเรารับประทานผักมาก เราไมตัดราก
ของมัน แตเรากลับชวยใหมันแพรพันธุแบบไมใชเพศดวยการตัดกิ่งและใบ
ผลสุดทายกลับเปนประโยชนตอพืชได เพราะฉะนั้น ผูเชียวชาญในการทํา
สวนจึงบอกวา การตัดเล็มตนไม จะชวยใหมันเจริญเติบใหญและสวยงาม
กับผลไม ยิ่งเดนชัด เมื่อมันสุก มันจะดึงดูดคนใหรับประทานมัน
ดวยกลิ่นหอม สีอันสวยงาม และรสชาติอรอยของมัน ดวยวิธีนี้ ที่ไมผล
สามารถบรรลุเปาหมายในการแพรพันธุของมันทั่วบริเวณกวาง ถาเราไม
เด็ดและรับประทาน ผลไมจะสุกเกินไป และจะหลนลงพื้นเนาเสีย เมล็ดของ
มันจะถูกตนไมที่อยูเหนือมันบดบังแสงแดด และจะตาย
ดังนั้น การ

๗๘ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

รับประทานผักและผลไม เปนแนวโนมธรรมชาติ ซึ่งไมไดนําทุกขมาใหมัน
ทรมานเลย
ถ: คนสวนใหญมีความคิดวา คนรับประทานอาหารมังสวิรัติ จะเตี้ยกวาและ
ผอมกวา และคนที่รับประทานเนื้อสัตว จะสูงกวา เปนความจริงหรือเปลา?
อ: คนรับประทานอาหารมังสวิรัติ ไมจําเปนวาเตี้ยกวาและผอมกวา ถา
อาหารของพวกเขาสมดุล พวกเขาก็สามารถกลายเปนสูงและแข็งแรงได
เชนกัน ดั่งที่ทานเห็นไดวา สัตวใหญทั้งหลาย เชน ชาง ปศุสัตว ยีราฟ
ฮิปโปโปเตมัส มา ฯลฯ กินแตผักและผลไม พวกมันแข็งแรงกวาสัตวกิน
เนื้อ ยังเชื่องมาก และเปนประโยชนตอมนุษยชาติ แตสัตวกินเนื้อนั้น ทั้ง
โหดเหี้ยมมากและไมมีประโยชน ถามนุษยรับประทานเนื้อสัตวจํานวนมาก
พวกเขาก็จะไดรับผลกระทบจากสัญชาตญาณและคุณลักษณะของสัตว คน
ที่รับประทานเนื้อสัตว ไมจําเปนวาสูงและแข็งแรง แตวาอายุของชีวิตของ
พวกเขาโดยเฉลี่ยจะสั้นมาก ชาวเอสกิโมแทบจะรับประทานเนื้อสัตวทั้งสิ้น
แตพวกเขาสูงใหญและแข็งแรงหรือเปลา?
พวกเขาอายุยืนหรือเปลา?
เรื่องนี้ฉันคิดวา ทานเขาใจไดชัดเจนยิ่ง
ถ: คนรับประทานอาหารมังสวิรัติ รับประทานไขไดไหม?
อ: ไมได เวลาเรารับประทานไข เราก็ฆาสิ่งชีวิตดวย บางคนกลาววา ไขที่
เปนสินคาหาไดนั้น ไมมีเชื้อแพรพันธุ ดังนั้น การรับประทานไขจึงไมใชการ
ฆาสิ่งชีวิต นี่แคดูเหมือนถูกตอง ไขที่ยังไมมีเชื้อแพรพันธุนั้น เปนเพราะ
สภาพเหมาะสมสําหรับการรับเชื้อนั้นไมอํานวย ไขจึงไมสามารถพัฒนาเปน

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๗๙

ลูกไกตัวหนึ่งสําเร็จตามเปาหมายตามธรรมชาติของมัน
ถึงแมวา
พัฒนาการนี้ไมเกิดขึ้น มันก็ยังคงมีพลังชีวิตตั้งแตกําเนิดที่ตองการสําหรับ
การนี้อยู เราทราบวา ไขมีพลังชีวิตตั้งแตกําเนิด หาไมแลว ทําไมนั่นจึง
เปนวา มันเปนเซลลชนิดเดียว ซึ่งสามารถแพรพันธุไดละ? บางคนชี้แจงวา
ไขมีสารอาหารที่จําเปน โปรตีน และฟอสฟอรัส ที่จําเปนสําหรับรางกาย
มนุษย แตโปรตีนก็หาไดจากเตาหู และฟอสฟอรัสหาไดจากผักหลายชนิด
เชน มันฝรั่ง
เราทราบวา ตั้งแตสมัยโบราณมาจนถึงบัดนี้ มีพระผูยิ่งใหญหลาย
รูป ที่ไมฉันเนื้อสัตวหรือไข และยังคงมีอายุของชีวิตยาวนาน ตัวอยางเชน
พระอาจารยอิ้งกวง แตละมื้อ ฉันผักถวยหนึ่งกับขาวเทานั้น แตทานก็อยูถึง
๘๐ ป นอกจากนี้ ไขแดงยังมีโคเลสเตอรอลมาก ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของ
โรคหลอดเลือดหัวใจ สิ่งที่ทําลายชีวิตคนเปนอันดับ ๑ ของฟอรโมซาและ
อเมริกา มินาเลา ที่เราจะเห็นวา ผูปวยสวนใหญเปนผูที่รับประทานไข!
ถ: คนเลี้ยงสัตวและสัตวปก เชน หมู ปศุสัตว เปด ไก ฯลฯ ทําไมเรา
รับประทานมันไมไดละ?
อ: แลวอยางไรละ? พอแมเลี้ยงลูก แลวพอแมมีสิทธิ์รับประทานลูกของ
ตัวเองหรือเปลา? สิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิต และไมมีใครควรจะ
ลิดรอนสิทธินี้ของมัน ถาเราไดดูที่กฎหมายในฮองกง แมแตการฆาตัวเอง
ก็ฝาฝนกฎหมาย แลวการฆาสิ่งมีชีวิตอื่น จะยิ่งผิดกฎหมายแคไหน?

๘๐ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ถ: สัตวเกิดมาเพื่อใหคนรับประทาน ถาเราไมรับประทานมัน มันจะไมลน
โลกหรอกหรือ ใชไหม?
อ: นี่เปนความคิดที่นาหัวเราะ กอนเธอฆาสัตว ทานถามมันหรือเปลาวา
มันอยากใหทานฆาและรับประทานหรือไม? สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยากมีชีวิต
และกลัวตาย
เราไมอยากถูกเสือกิน แลวทําไมสัตวควรถูกมนุษย
รับประทานละ?
มนุษยดํารงอยูในโลกหลายหมื่นปเทานั้น แตกอน
มนุษยชาติปรากฏ ก็มีสัตวหลายพันธุดํารงอยูแลว แลวมันลนโลกหรือ?
สิ่งมีชีวิตรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ
เมื่อมีอาหารนอย
เกินไป และเนื้อที่จํากัด นี่จะกอใหเกิดการลดประชากรอยางขนานใหญ นี่
จะรักษาประชากรในระดับที่เหมาะสม
ถ: ทําไมฉันจึงควรจะเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ?
อ: ฉันเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ เพราะพระเจาภายในตองการมัน
เขาใจไหม? การรับประทานเนื้อสัตวนั้น ฝาฝนกฎจักรวาลของการไมอยาก
ถูกฆา เราเองไมอยากถูกฆา และเราเองไมอยากถูกขโมย คราวนี้ ถาเรา
ทําสิ่งนั้นตอผูอื่น เราก็กําลังกระทําขัดแยงกับตัวเราเอง และนั่นทําใหเรา
ทุกขทรมาน ทุกอยางที่ทานทําขัดตอผูอื่น จะทําใหทานทุกข ทานไม
สามารถกัดตัวทานเอง ไมควรแทงตัวทานเอง ในทํานองเดียวกัน ทานไม
ควรฆา เพราะนั่นฝาฝนกฎของชีวิต เขาใจไหม? มันจะทําใหเราทุกข
ทรมาน เราจึงไมทํามัน นั่นมิไดหมายความวา เราจํากัดตนเองในทางใด
มันหมายความวา เราขยายชีวิตของเราสูชีวิตอื่นทุกชนิด ชีวิตของเราจะไม
ถูกจํากัดภายในรางกายนี้ แตขยายสูชีวิตสัตวและตัวตนทุกชนิด นั่นทําให

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๘๑

เรายอดเยี่ยมขึ้น ยิ่งใหญขึ้น มีความสุขมากขึ้น และไรขอบเขตจํากัด เขาใจ
ไหม?
ถ: ทานจะพูดเรื่องการรับประทานอาหารมังสวิรัติไดไหม และนี่สามารถมี
บทบาทตอสันติภาพในโลกไดอยางไร?
อ: ได เห็นไหม สงครามสวนใหญที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เพราะเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ ยอมรับเถอะ ความฝดเคืองทางดานเศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง
จะกลายเปนดวนขึ้น เมื่อมีความหิวโหย ขาดอาหาร หรือขาดการจัดสรร
อาหารที่เทาเทียมกันระหวางประเทศตาง ๆ ถาทานใชเวลาอานนิตยสาร
และคนควาความจริงเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ ทานก็จะรูเรื่องนี้ดียิ่ง การ
เลี้ยงปศุสัตวและสัตวเพื่อเนื้อ ทําใหเศรษฐกิจของเราลมละลายในทุกดาน
มันสรางความหิวโหยทั่วโลก อยางนอยก็ในประเทศโลกที่ ๓
ฉันไมไดเปนคนพูดเรื่องนี้นะ มันคือชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งทํางาน
วิจัยชนิดนี้ และเขียนหนังสือถึงมัน ทานสามารถไปรานหนังสือและอาน
เกี่ยวกับงานวิจัยอาหารมังสวิรัติและงานวิจัยกระบวนการผลิตอาหารได
ทานสามารถอานหนังสือเรื่อง “อาหารสําหรับอเมริกายุคใหม” ที่เขียนโดย
จอหน ร็อบบินส ได เขาเปนเศรษฐีไอศกรีมเงินลานผูมีชื่อเสียงมากคน
หนึ่ง เขาเลิกหมดเพื่อเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ และเขียนหนังสือ
เกี่ยวกับมังสวิรัติ ที่ขัดตอประเพณีของและธุรกิจของครอบครัวเขา เขา
สูญเสียเงิน ชื่อเสียง และธุรกิจจํานวนมาก แตเขาทํามันเพื่อสัจธรรม
หนังสือเลมนั้นดีมาก มีหนังสือและนิตยสารอื่นอีกมากมาย ที่สามารถให

๘๒ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ขอมูลและขอเท็จจริงทานมากมายเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ และวิธีการซึ่ง
อาหารมังสวิรัติสามารถมีบทบาทตอสันติภาพโลก
เห็นไหม
เราสูญเสียปจจัยอาหารของเราโดยการเลี้ยงปศุสัตว
ทานทราบไหมวา เราสิ้นเปลืองโปรตีน ยา ปจจัยน้ํา กําลังคน รถยนต
รถบรรทุก การสรางถนน เทาไร และเสียที่ดินกี่แสนเอเคอร กวาวัวหนึ่งตัว
จะดีพอสําหรับอาหารหนึ่งมื้อ เขาใจไหม? สิ่งตาง ๆ ทั้งหลายเหลานี้
สามารถถูกแจกจายใหกับประเทศกําลังพัฒนาอยางเทาเทียมกัน แลวเราก็
จะสามารถแกปญหาความหิวโหยได
ทั้งนี้ หากประเทศหนึ่งตองการ
อาหาร ก็อาจจะรุกรานประเทศอื่นเพียงเพื่อชวยชีวิตผูคนของตนเอง ระยะ
ยาว สิ่งนี้สามารถสรางกรรมชั่วและกรรมตามสนอง เขาใจไหม?
หวานพืชอยางไร ไดผลอยางนั้น ถาเราฆาใครเพื่ออาหาร
ตอมาเราจะถูกฆาเพราะอาหาร ในรูปแบบอื่นในคราวหนา ในรุนตอไป มัน
นาสงสาร เราเฉลียวฉลาดมาก มีอารยธรรมมาก แตกระนั้น เราสวนใหญ
ไมทราบวา ประเทศเพื่อนบานของเรากําลังทุกขทรมานเพราะเหตุใด มัน
เปนเพราะรสปากของเรา รสชาติของเรา และกระเพาะของเรา
เพื่อจะเลี้ยงดูและทะนุถนอมรางกายหนึ่ง
เราฆาชีวิตมากมาย
และทําใหเพื่อนมนุษยจํานวนมากอดอยาก เรายังไมไดพูดถึงสัตวดวยซ้ํา
เขาใจไหม? แลวความผิดนี้ ไมวาจะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม จะตกหนัก
มาบนจิตสํานึกของเรา มันทําใหเราทุกขทรมานจากโรคมะเร็ง วัณโรค
และโรคชนิดอื่นที่รักษาไมหาย รวมทั้งโรคเอดส ลองถามตัวทานเองสิวา
ทําไมอเมริกา ประเทศของทานจึงทุกขทรมานที่สุด? มันมีอัตราการเกิด
มะเร็งสูงที่สุดในโลก ก็เพราะคนอเมริกันรับประทานเนื้อวัวมาก พวกเขา

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๘๓

รับประทานเนื้อมากกวาประเทศอื่นใด ลองถามตัวทานเองสิวา ทําไมชาว
จีนหรือประเทศคอมมิวนิสตจึงไมมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งที่สูงขนาดนั้น
พวกเขาไมมีเนื้อสัตวมากนัก เขาใจไหม? นั่นเปนสิ่งที่งานวิจัยมีกลาวไว
ไมใชฉัน เขาใจไหม? อยามาโทษฉันละ
ถ: ประโยชนอะไรทางจิตวิญญาณ ที่เราไดจากการเปนผูรับประทานอาหาร
มังสวิรัติ?
อ: ฉันรูสึกยินดี ที่ทานถามคําถามในลักษณะนี้ เพราะมันหมายความวา
ทานใจจดใจจอกับ หรือสนใจผลประโยชนทางดานจิตวิญญาณ คนสวน
ใหญจะสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร และรูปราง เมื่อพวกเขาถามเกี่ยวกับ
อาหารมังสวิรัติ อาหารมังสวิรัติในแงจิตวิญญาณ คือวา มันอาหารสะอาด
มากและไมใชกําลัง
เจาตองไมฆา เมื่อพระเจาตรัสกับเราเชนนี้ พระองคมิไดบอกวา
อยาฆาคน พระองคบอกวา อยาฆาตัวตนใด พระองคมิไดบอกหรือ วา
พระองคสรางสัตวทั้งหลายใหเปนเพื่อนเรา เพื่อชวยเหลือเรา? พระองค
ไมไดมอบสัตวตางๆไวในความดูแลของเราหรอกหรือ? พระองคตรัสวา จง
ดูแลมัน จงปกครองมัน เมื่อทานปกครองประชาชนของทาน ทานจะฆา
ประชาชนของทาน และรับประทานพวกเขาหรือ? ถาเชนนั้น ทานจะ
กลายเปนกษัตริยที่ไมมีใครอยูดวย? ทีนี้ทานก็เขาใจ เมื่อพระเจาตรัสสิ่ง
นั้น เราก็ตองทํา ไมจําเปนตองสงสัยพระองค พระองคพูดไวชัดเจนมาก
แตใครจะเขาใจพระเจา นอกจากพระเจา?

๘๔ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ทีนี้ ทานตองกลายเปนพระเจา เพื่อวาเขาใจพระเจา ฉันขอเชื้อ
เชิญทานใหเปนเหมือนพระเจาอีกครั้ง เปนตัวของทานเอง ไมใชเปนใครอื่น
การทําสมาธิถึงพระเจา มิไดหมายความวา ทานบูชาพระเจา มัน
หมายความวา ทานกลายเปนพระเจา ทานตระหนักรูวา ทานและพระเจา
เปนหนึ่งเดียวกัน ฉันและพระบิดาเปนหนึ่งเดียวกัน พระเยซูมิไดตรัส
เชนนั้นหรือ? ถาพระองคตรัสวา พระองคและพระบิดาของพระองคเปน
หนึ่งเดียวกัน เราและพระบิดาของพระองค ก็สามารถเปนหนึ่งเดียวกันได
ดวย เพราะเราเปนบุตรของพระเจาเชนกัน และพระเยซูยังตรัสดวยวา สิ่ง
พระองคทํา เราสามารถทําไดดีกวาดวยซ้ํา ดังนั้น เราอาจดีกวาพระเจา
ดวยซ้ํา ใครจะไปทราบ!
เราบูชาพระเจาทําไม เมื่อเราไมรูอะไรเกี่ยวกับพระเจา? ใชความ
เชื่อแบบตาบอดทําไม? เราตองรูกอนวา เรากําลังบูชาอะไร ก็เหมือนกับที่
เราตองรูวา หญิงสาวที่เรากําลังจะแตงงานดวยนั้นเปนใคร กอนที่เราจะ
แตงงานกับเธอ ปจจุบันนี้ มันเปนธรรมเนียม ที่เราไมแตงงาน กอนที่เราจะ
นัดหมายกัน แลวทําไมเราควรบูชาพระเจาดวยความเชื่อแบบตาบอดละ?
เรามีสิทธิ์เรียกรองใหพระเจาปรากฏตอเรา และทําใหเรารูจักพระองค เรามี
สิทธิ์เลือกวา เราจะปฏิบัติตามพระเจาองคไหน
ทีนี้ทานจะเห็นไดวา มันชัดเจนมากในคัมภีรไบเบิ้ลวา เราควรเปน
ผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ จากเหตุผลทางดานสุขภาพทั้งหลาย เราควร
เปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ จากเหตุผลทางวิทยาศาสตรทั้งหลาย เรา
ควรเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ
จากเหตุผลทางเศรษฐศาสตร
ทั้งหลาย เราควรเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ จากเหตุผลแหงความ

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๘๕

เมตตาทั้งหลาย เราควรเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ รวมทั้งเพื่อกอบกู
โลก เราก็ควรเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ
มีกลาวไวในงานวิจัยบางอยางวา ถาคนในซีกโลกตะวันตก ใน
อเมริกา รับประทานอาหารมังสวิรัติเพียงอาทิตยละครั้ง เราสามารถจะชวย
คนที่อดอยากได ๖๐ ลานคนทุกป ดังนั้น จงเปนวีรบุรุษ เปนผูรับประทาน
อาหารมังสวิรัติ จากเหตุผลทั้งหลายเหลานี้ ถึงแมวาทานไมปฏิบัติตามฉัน
หรือมิไดปฏิบัติธรรมวิถีเดียว โปรดเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อตัว
ทานเอง เพื่อโลก
ถ: ถาทุกคนรับประทานพืช มันจะเกิดการขาดแคลนอาหารหรือเปลา?
อ: ไมหรอก การใชที่ดินที่ใหผืนหนึ่งปลูกพืชผล จะใหอาหารมากเปน ๑๔
เทา กับการใชเนื้อที่ดินผืนเดียวกันปลูกอาหารเลี้ยงสัตว พืชจากที่ดินแต
ละเอเคอร จะใหพลังงานไดถึง 800,000 แคลอรี่ ถาพืชเหลานี้ถูกใชเลี้ยงสัตว
ซึ่งจากนั้นถูกรับประทานเปนอาหาร เนื้อของสัตวสามารถใหพลังงานได
เพียง 200,000 แคลอรี่เทานั้น นั่นหมายความวา ระหวางกระบวนการ จะ
สูญเสียพลังงาน 600,000 แคลอรี่ ดังนั้น จึงเปนที่กระจางแจงวา อาหาร
มังสวิรัติใหประสิทธิภาพสูงกวา และประหยัดกวาอาหารเนื้อสัตว
ถ: ผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ จะรับประทานปลาไดหรือเปลา?
อ: มันไมเปนไร ถาทานอยากจะรับประทานปลา แตถาทานอยากจะ
รับประทานมังสวิรัติแลวละก็ ปลาไมใชนะ

๘๖ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ถ: บางคนกลาววา มันสําคัญ ที่เปนผูมีจิตใจที่ดีงาม แตไมใชตองเปนผู
รับประทานอาหารมังสวิรัติ คําพูดนี้มีเหตุผลหรือเปลา?
อ:
ถาคนคนนั้นเปนผูมีจิตใจที่ดีงามอยางแทจริง
แลวทําไมเขายัง
รับประทานเนื้อของตัวตนอื่นละ? เห็นมันทุกขทรมานอยางนั้น เขาก็ไม
ควรสามารถทนรับประทานมันได! การรับประทานเนื้อนั้นไมเมตตา แลวผู
มีจิตใจที่ดีงาม สามารถทําสิ่งนี้ไดอยางไร?
อาจารยเหลียนฉือ เคยกลาววา “ฆาตัวมัน และรับประทานเนื้อ
มัน ในโลกนี้ ไมมีใครจะโหดเหี้ยม ใจอํามหิตรายกาจไปกวาบุคคลนี้
อีกแลว” เขาอางไดอยางไรกันวา เขาเองเปนผูมีจิตใจดีงาม?
เมิ่งจื๊อก็กลาววา “ถาทานเห็นมันมีชีวิตอยู ทานทนเห็นมัน
ตายไมได
และถาทานไดยินเสียงมันรองคร่ําครวญ
ทานทน
รับประทานเนื้อมันไมได ดังนั้น สุภาพบุรุษที่แทจริงจึงคอยอยูไกล
จากครัว”
สติปญญาของมนุษยสูงกวาของสัตว และเราสามารถใชอาวุธทํา
ใหสัตวไมสามารถตอตานเราได พวกมันจึงตายดวยความอาฆาตแคน ผู
ประเภทที่ทําเชนนี้ คือรังแกสิ่งมีชีวิตที่เล็กกวาและออนแอกวา ไมมีสิทธิ์ถูก
เรียกวาสุภาพบุรุษ เมื่อสัตวถูกฆา มันถูกตีดวยความเจ็บปวด ความกลัว
และความเคียดแคนอยางรุนแรง นี่ทําใหเกิดการผลิตสารพิษที่อยูในเนื้อ
ของมัน เพื่อที่จะทําอันตรายผูที่รับประทานมัน
เนื่องจากความถี่ของ
แรงสั่นสะเทือนของสัตวต่ํากวาของมนุษยชาติ
มันจะจึงมีผลกระทบตอ
แรงสั่นสะเทือนของเรา และมีผลตอการพัฒนาปญญาของเรา

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๘๗

ถ: เปนแคผูที่เรียกกันวา “รับประทานอาหารมังสวิรัติตามสะดวก” ไดไหม?
(ผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติตามสะดวก
ไมหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวอยาง
เครงครัด พวกเขาจะรับประทานผักจากอาหารที่มีผักและเนื้อสัตวปนอยู)
อ: ไมได ตัวอยางเชน ถาอาหารถูกใสในยาพิษเหลว แลวเอาออกมา ทาน
คิดวา อาหารมันจะกลายเปนพิษหรือเปลาละ? ในมหาปรินิพพานสูตร พระ
มหากัสปถามพระพุทธเจาวา
เมื่อเราบิณฑบาตและไดผักปนกับ
เนื้อสัตว เราสามารถฉันอาหารนี้ไดไหม? เราสามารถทําอาหารให
สะอาดไดอยางไร? พระพุทธเจาตอบวา เราควรทํามันใหสะอาดดวยน้ํา
และแยกผักจากเนื้อสัตว แลวเราก็สามารถฉันมันได
จากบทสนทนาขางตน เราสามารถเขาใจไดวา เราไมสามารถ
รับประทานแมแตผักที่ปนอยูกับเนื้อสัตว นอกจากลางมันใหสะอาดดวยน้ํา
เสียกอน อยาวาแตรับประทานเนื้อสัตวเลย! เพราะฉะนั้น มันจึงงายมาก ที่
เห็นวา พระพุทธเจาและสาวกของพระองคลวนฉันอาหารมังสวิรัติ อยางไร
ก็ตาม บางคนปรามาสพระพุทธเจาดวยการกลาววา พระองคเปน “ผูฉัน
มังสวิรัติตามสะดวก” และถาผูบริจาคถวายเนื้อสัตว พระองคก็ฉันเนื้อสัตว
นี่เหลวไหลจริง ๆ คนที่กลาวเชนนั้น อานคัมภีรนอยเกินไป หรือไมเขาใจ
คัมภีร ที่พวกเขาอาน
ในประเทศอินเดีย คนมากกวา ๙๐% เปนผูรับประทานอาหาร
มังสวิรัติ เมื่อผูคนเห็นพระภิกษุหมผาเหลือง พวกเขาลวนทราบวา พวก
เขาควรถวายอาหารมังสวิรัติพวกทาน อยาวาแตคนสวนใหญไมมีเนื้อสัตว
จะถวายอยูดี!

๘๘ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ถ: นานมาแลว ฉันไดยินอาจารยอีกทานหนึ่งกลาววา “พระพุทธเจาฉันขา
หมู แลวทองรวงและปรินิพพาน” นี้จริงไหม?
อ: ไมเด็ดขาด ที่พระพุทธเจาปรินิพพาน เปนเพราะฉันเห็ดชนิดหนึ่ง ถา
เราแปลตรงตัวจากภาษาของพราหมณ เห็ดชนิดนี้ถูกเรียกวา “ขาหมู” แต
มิใชขาหมูจริง ก็เหมือนกับเมื่อเราเรียก “ลําไย” ผลไมชนิดหนึ่งวา (ใน
ภาษาจีนคําตอคํา นี่หมายถึง “ตามังกร”) มีหลายสิ่ง ที่ชื่อไมใชผัก แตจริง
ๆ แลวเปนอาหารมังสวิรัติ สิ่งอยางเชน “ตามังกร” เห็ดนี้ในภาษา
พราหมณ เรียกวา “ขาหมู” หรือ “หมูชอบ” ทั้ง ๒ คํามีความสัมพันธกับหมู
เห็ดชนิดนี้หาไมงายในอินเดียโบราณ และเปนอาหารเลิศรสที่หาไดยาก คน
จึงถวายมันแดพระพุทธเจาในการบูชา
เห็ดนี้ที่ไมสามารถพบไดเหนือ
พื้นดิน มันงอกใตดิน ถาใครอยากเจอมัน พวกเขาตองคนหา โดยใหหมู
แกชวย ซึ่งชอบกินเห็ดชนิดนี้มาก หมูจะคนพบมันดวยกลิ่น และเมื่อพวก
มันคนพบตนหนึ่ง พวกมันจะใชเทาขุดในโคลนเพื่อหากิน ดวยเหตุนี้ เห็ด
ชนิดนี้จึงถูกเรียกวา “หมูสุข” หรือ “ขาหมู” จริง ๆ แลว ๒ ชื่อนี้พูดถึงเห็ด
เหมือนกัน เพราะมันถูกแปลอยางไมพินิจพิเคราะห และเพราะคนไมเขาใจ
รากศัพทอยางแทจริง คนรุนตอมาถูกทําใหเขาใจผิด และเขาใจพระพุทธเจา
ผิดวา เปนผูที่ชื่นชอบเนื้อ นี่เปนสิ่งที่นาสลดใจจริง ๆ
ถ: ผูรักเนื้อสัตวบางคนกลาววา พวกเขาซื้อเนื้อสัตวจากคนขายเนื้อ พวก
เขาไมไดฆาเอง เพราะฉะนั้น รับประทานมันนั้น ไมเปนไร ทานคิดวา นี่
ถูกไหม?

ประโยชนของอาหารมังสวิรัติ ๘๙

อ: นี่ความผิดมหันต ทานตองทราบวา คนขายเนื้อเขาฆาสิ่งมีชีวิต เพราะ
คนอยากรับประทาน ในลังกาวตารสูตร พระพุทธเจาตรัสวา ถาไมมีใคร
รับประทานเนื้อสัตว ก็จะไมมีการฆาเกิดขึ้น ดังนั้น การรับประทาน
เนื้อสัตวและการฆาสิ่งมีชีวิต จึงเปนบาปเดียวกัน
เพราะการฆา
สิ่งมีชีวิตจํานวนมากเกินไป
เราจึงมีภัยธรรมชาติและมหันตภัยที่คนทํา
สงครามก็เกิดจากการฆามากเกินไป
ถ: บางคนกลาววา ขณะที่พืชไมสามารถผลิตสิ่งพิษ เชน สารในปสสาวะ
หรือเอ็นไซมที่กระตุนปสสาวะ คนที่ปลูกผักและผลไม ใชยาฆาแมลงกับพืช
มาก ซึ่งไมดีตอสุขภาพของเรา เปนเชนนั้นหรือเปลา?
อ: ถาชาวนาใชยาฆาแมลงและสารเคมีที่มีพิษสูงอื่น ๆ เชน ดีดีที บนพืช
มันสามารถนําไปสูโรคมะเร็ง การเปนหมัน และโรคตับตาง ๆ พิษสัตว
เชน ดีดีที สามารถซึมแทรกเขาไปในไขมัน และมักจะถูกเก็บสะสมในไขมัน
สัตว เมื่อทานรับประทานเนื้อสัตว มันหมายความวา ทานรับยาฆาแมลง
เขมขนสูงทั้งหลายเหลานี้และพิษอื่นที่เก็บไวในไขมันของสัตวซึ่งสะสม
ระหวางการเติบโตของสัตว การสะสมเหลานี้สามารถมาก ๑๓ เทาของใน
ผลไม ผัก หรือพืชพันธุธัญญาหาร เราสามารถลางยาฆาแมลงที่ฉีดบนผิว
ของผลไมได แตเราไมสามารถเอายาฆาแมลงที่สะสมในไขมันสัตวออกได
กระบวนการสะสมเกิดขึ้น เพราะยาฆาแมลงเหลานี้เปนสารที่เพิ่มทวีได
ดังนั้น ผูบริโภค ณ ยอดของโซอาหาร จึงอันตรายที่สุด
การทดลอง ณ มหาวิทยาลัยไอโอวา แสดงวา ยาฆาแมลงที่พบใน
รางกายของมนุษยนั้น เกือบทั้งหมดมาจากการรับประทานเนื้อสัตว พวก

๙๐ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

เขาคนพบวา ระดับของยาฆาแมลงในรางกายของผูที่รับประทานอาหาร
มังสวิรัติ นอยกวาครึ่งหนึ่งที่อยูในผูรับประทานเนื้อสัตว จริง ๆ แลว มีพิษ
สัตวอื่นในเนื้อ นอกจากยาฆาแมลง ในกระบวนการเลี้ยงสัตวนั้น อาหาร
มากมายของมัน ประกอบดวยสารเคมี ที่ทําใหพวกมันเจริญเร็วขึ้น หรือ
เพื่อเปลี่ยนสีเนื้อ รสชาติ หรือลายกลามเนื้อของพวกมัน และเพื่อถนอมเนื้อ
ฯลฯ
ตัวอยางเชน สารกันบูดที่ผลิตจากไนเตรท เปนสารที่มีพิษสูง
หนังสือพิมพนิวยอรกไทมส ฉบับวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รายงาน
วา “อันตรายใหญหลวงตอสุขภาพที่ซอนแฝงอยูของรับประทานเนื้อสัตว
คือสารเปนพิษในเนื้อสัตวซึ่งมองไมเห็น เชน แบคทีเรียในปลาแซลมอน ยา
ฆาแมลงที่ตกคาง สารกันบูด ฮอรโมน ยาปฏิชีวนะ และเคมีสวนเพิ่ม”
นอกจากขางตน สัตวยังถูกฉีดวัคซีน ซึ่งอาจเหลือในเนื้อของมัน ในเรื่องนี้
โปรตีนในผลไม ผลไมเปลือกแข็ง ถั่วตาง ๆ ขาวโพด และนม ลวนบริสุทธิ์
กวาโปรตีนเนื้อสัตว ซึ่งมีสารผสมซึ่งไมสามารถละลายน้ําไดอยูถึง ๕๖%
งานวิจัยแสดงวา สวนเพิ่มที่คนทําเหลานี้ สามารถนําไปสูโรคมะเร็ง โรคอื่น
ๆ หรือความพิการของทารกในครรภ ดังนั้น จึงถูกตองดวยซ้ํา ที่หญิงมี
ครรภจะรับประทานอาหารมังสวิรัติบริสุทธิ์ เพื่อรับรองสุขภาพกายและใจ
ของเด็กทารกในครรภ
ถาทานดื่มนมมาก ทานสามารถไดแคลเซี่ยม
เพียงพอ จากถั่ว ทานสามารถไดโปรตีน และจากผักและผลไม ทานได
วิตามินและเกลือแร

การรับประทานอาหารมังสวิรัติ ทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาขาดน้ําของ
โลก

๙๑

การรับประทานอาหารมังสวิรัติ
ทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาขาดน้ําของโลก
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลบน
โลก อยางไรก็ตาม สถาบันน้ํานานาชาติสต็อกโฮลม (เอส
ไอดับเบิ้ลยูไอ) เปดเผยวา การใชน้ําบนดาวเรา มาก
เกินไป ไดกอใหภาวะน้ําสําหรับคนรุนอนาคต อยูในอันตราย

น้ํา

ตอไปนี้ เปนขอเท็จจริงที่นาตระหนกใจ ที่ถูกรายงาน ณ การประชุมสัปดาห
น้ําโลกประจําปของ เอสไอดับบลิวไอ ซึ่งจัด ณ วันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๔๗
• เปนเวลาหลายทศวรรษแลว ที่การผลิตอาหารเกิดขึ้นในอัตราที่สูง
กวาการเพิ่มจํานวนประชากร ขณะนี้ หลายแหงในโลกเริ่มขาดน้ําสําหรับ
การผลิตอาหารเพิ่ม
• สัตวที่เลี้ยงเพื่อใหเนื้อสัตว ซึ่งกินธัญพืช ใชน้ํา ๑๐,๐๐๐-๑๕,
๐๐๐ กก. ในการผลิตเนื้อทุก ๆ ๑ กิโลกรัม (ถือเปนอัตราประสิทธิภาพที่
นอยกวา ๐.๐๑% หากกระบวนการทางอุตสาหกรรมใดทํางานดวยอัตรา
ประสิทธิภาพระดับนี้ ก็จะถูกระงับไป และเกิดวิธีอื่นเขาแทนที่ในเวลา
อันรวดเร็ว!)
• อาหารประเภทธัญพืช ใชน้ํา ๔๐๐-๓,๐๐๐ กก. ในการผลิตแตละ
กก. (นั่นก็คือ ๕% ที่ใชในการผลิตเนื้อสัตว)

๙๒ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

• น้ําที่อยูในการจัดการของมนุษย ถูกนําไปใชในการปลูกพืชเพื่อ
ผลิตอาหารถึง ๙๐%
• ประเทศดังเชน ออสเตรเลีย ซึ่งมีน้ํานอยอยูแลว ถือไดวาสงออก
น้ําในลักษณะของเนื้อสัตว
• ในประเทศที่กําลังพัฒนา ผูที่รับประทานเนื้อสัตว ใชทรัพยากรน้ํา
วันละถึง ๕,๐๐๐ ลิตร (๑,๑๐๐ แกลลอน) สวนผูที่รับประทานมังสวิรัติ ใช
น้ําเพียงวันละ ๑,๐๐๐ -๒,๐๐๐ ลิตร (๒๐๐-๔๐๐ แกลลอน) (รายงานจาก
นิตยสารการเดี้ยน ๒๓/๘/๒๕๔๗)
นอกจากนี้ ในหมายเหตุเพิ่มเติม ซึ่งมิไดมาจากรายงานของเอสไอ
ดับเบิ้ลยูไอ มีกลาววา บริเวณปาฝนเขตรอนอเมซอน ถูกตัดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เพื่อปลูกถั่วเหลือง อยางไรก็ตาม ถั่วเหลานี้ถูกนําไปเลี้ยงวัวพันธุเนื้อ การ
นําถั่วนี้ไปเปนอาหารคนโดยตรง กลับจะไดประโยชนกวามากมายนัก!
ผูประทับจิตจํานวนมากจะจําไดวา ทานอาจารยไดเอยถึงผล ที่
การผลิตเนื้อสัตวมีตอสภาพแวดลอมในการบรรยายหัวขอ “ประโยชนของ
การรับประทานมังสวิรัติ” ซึ่งมีพิมพอยูในหนังสือ กุญแจสูการรูแจงฉับพลัน
ทานอาจารยไดเอยไววา “การเลี้ยงสัตวเพื่อเอาเนื้อ จะมีผลกระทบตามมา
มันกอใหเกิดการทําลายปาฝนเขตรอน ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น เกิดภาวะ
น้ําเสีย ภาวะขาดน้ํา เกิดพื้นที่เปลี่ยนเปนทะเลทราย เกิดการนําแหลง
พลังงานไปใชในทางที่ผิด และเกิดภาวะโลกขาดอาหาร การนําที่ดิน น้ํา
พลังงาน และกําลังคนมาใชในการผลิตเนื้อสัตว
ทรัพยากรของโลกมาใชอยางมีประสิทธิภาพแตอยางใด”

ไมใชการนํา

การรับประทานอาหารมังสวิรัติ ทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาขาดน้ําของ
โลก

๙๓

ดังนั้น เพื่อลดปริมาณน้ําที่ถูกนํามาใชทั่วโลกลงอยางมีผลเห็นได
ชัด มนุษยจะตองหาวิธีใหมในการหาอาหารเลี้ยงดูโลก และการรับประทาน
มังสวิรัติ เปนวิธีการที่ใชการไดผล
เพื่อดูรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ โปรดแวะชม:
http://www.worldwatercouncil.org/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3559542.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2943946.stm

๙๔ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

ขาวดีสําหรับผูรับประทานมังสวิรัติ

โปรตีนจากผักที่จําเปน
อาหารมังสวิรัติมิเพียงมีประโยชนมหาศาลกับการบําเพ็ญทางจิตวิญญาณ
เทานั้น แตยังดีตอสุขภาพของเรามากดวย อยางไรก็ตาม เราจะตองให
ความสนใจเปนพิเศษกับสมดุลทางโภชนาการ และดูใหแนใจวา เราไมขาด
โปรตีนจากพืชที่จําเปน
โปรตีนมีอยู ๒ ชนิด คือโปรตีนจากสัตวและโปรตีนจากพืช ถั่วเหลือง ถั่ว
ปากเหยี่ยว และถั่วลันเตา เปนแหลงบางอยางของโปรตีนจากพืช การรับ
ประทามังสวิรัติมิไดหมายความวา ใหกินผักผัดแตอยางเดียว เราควรเพิ่ม
โปรตีนเขาไป เพื่อใหครบสารอาหาร ที่เราตองการ
ดร.มิลเลอรรับประทานมังสวิรัติมาตลอดชีวิต ทานเปนแพทย และไดรักษา
คนยากจนในประเทศสาธารณรัฐจีนมานับ ๔๐ ป
ทานเชื่อวา เรา
รับประทานแตธัญพืช ถั่วตาง ๆ ผลไม และผักก็ไดสารอาหารครบ เพื่อ
ดํารงสุขภาพที่ดี ดร.มิลเลอร กลาววา “เตาหูก็คือ ‘เนื้อ’ ที่ไรกระดูก”
“เนื่องจากถั่วเหลืองมีคุณคาทางอาหารมาก
สมมติวา หากใหคน
รับประทานอาหารเพียง ๑ ชนิด ถาเลือกรับประทานถั่วเหลือง ก็จะมีชีวิต
รอดอยูไดนานกวา”
การทําอาหารมังสวิรัติก็เหมือนกับการทําอาหารที่ใชเนื้อสัตว เพียงแตเราใช
สวนผสมที่เปนโปรตีนมังสวิรัติแทนเนื้อ เชน ใชชิ้นไกมังสวิรัติ แฮมมังสวิรัติ
หรือแผนเนื้อมังสวิรัติ ตัวอยางเชน แทนที่จะทํา “ผัดเนื้อสับกับขึ้นฉาย”
หรือ “แกงสาหรายใสไข” เราก็เปลี่ยนเปน “ผัดเนื้อมังสวิรัติสับกับขึ้นฉาย”
หรือ “แกงสาหรายทะเลกับแผนเตาหู”

ขาวดีสําหรับผูรับประทานมังสวิรัติ ๙๕

ถาทานอยูในประเทศที่สวนผสมประเภทโปรตีนมังสวิรัติไมมีขาย
ทานก็ติดตอศูนยของสมาคมอนุตราจารยชิงไหนานาชาติประจําทองที่ของ
ทานได แลวเราจะมอบขอมูลผูสงขายหลักบางเจาและรายชื่อรานอาหาร
มังสวิรัติใหกับทาน
สวนเรื่องวิธีทําอาหารมังสวิรัตินั้น ทานอาจเปดดูหนังสือ “ครัวอันสูงสง”
ได อันเปนหนังสือที่พิมพโดยสมาคมอนุตราจารยชิงไหนานาชาติ หรือดู
ตําราอาหารเลมอื่นใดก็ได
เพื่อดูรายการรานอาหารมังสวิรัติทั่วโลก โปรดแวะชม:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch1/index.htm

๙๖ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

นี่คือรายชื่อรานอาหารมังสวิรัติและบริษัทอาหารมังสวิรัติสําหรับอางอิง
บานมังสวิรัติทั่วโลก
(ดําเนินการโดยเพื่อนประทับจิต)
แอฟริกา แอฟริกาใต
เบนิน
ภัตตาคารเอสเอ็มบารคาเฟ
มังสวิรัติ (โคโทนู)
ที่อยู: ๐๗ บีพี ๑๐๒๒ โคโทนู
โทร. ๒๒๙-๙๐๙๒๑๕๖๙
อาหารสันติภาพ
ที่อยู: ซี/๑๔๙๙
วีโดโค (โคโทนู)
โทร. ๒๒๙-๙๕๘๕๗๒๗๔
ภัตตาคารเอสเอ็มบารคาเฟ
มังสวิรัติ (โบฮิชอน)
ที่อยู: ๒๒๙-๙๗๐๗๐๙๒๖
อเมริกา แคนาดา
แวนคูเวอร
บานกวยเตี๋ยวมังสวิรัติ

โทร. ๑-๖๐๔-๕๒๗-๘๑๓๘
สหรัฐอเมริกา
นิวยอรก
อาหารมังสวิรัติวีกา
๕๗-๐๕ ถนนฟลัชชิ่ง นย ๑๑๓๕๕
โทร./โทรสาร ๑-๗๑๘-๘๘๖-๓๗๐๗
แอริโซนา
บานมังสวิรัติ
๓๒๓๙ ถ.โรงเรียนอี. อินเดียน ฟนิกซ
อซ ๘๕๐๑๘
โทร. ๑-๖๐๒-๒๖๔-๓๔๘๐
โอเรกอน
ภัตตาคารมังสวิรัติซรังเกาหลี
๗๐๖ ถ.เฮอรเบิรทตะวันตกเฉียงใต
นิวพอรท โฮอาร ๙๗๓๖๕
โทร. ๑-๕๔๑-๒๖๕-๕๘๐๓

ขาวดีสําหรับผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ ๙๗

บานมังสวิรัติ
๒๒ ถ.ตะวันตกเฉียงเหนือ
พอรทแลนด โฮอาร ๙๗๒๐๙
โทร. ๑-๕๐๓-๒๗๔-๐๑๖๐

โทร. ๑-๗๑๔-๓๗๕-๙๕๐๕
วีแกนโตเกียวเทริยากิ
๒๕๑๘ ฟเกอรัวใต ลอสแองเจลิส
ซีเอ ๙๐๐๐๗
โทร. ๑-๒๑๓-๗๔๗-๖๘๘๐

แคลิฟอรเนีย-ลอสแองเจลิส
ภัตตาคารมังสวิรัติเอาหลัก
๑๖๕๖๓ ถ.บรูคเฮิรสท หุบเขาน้ําพุ ภัตตาคารมังสวิรัติเอ็นวี
๕๓๗ ถ. บีเมน วูดแลนด ซีเอ ๙๕๖๙๕
ซีเอ ๙๒๗๐๘
โทร. (๕๓๐) ๖๖๒-๖๕๕๒
โทร. ๑-๗๑๔-๔๑๘-๐๖๕๘
เว็กกี้ แพนดา วอค
๙๐๓-บี ถ. ฟุทฮิลล อั่พแลนด ซีเอ
๙๑๗๘๖
โทร. ๑-๙๐๙-๙๘๒-๓๘๘๒
เว็กกี้ บิสโทร
๖๕๕๗ ถ.คอมสตอค วิทเทียร
ซีเอ ๙๐๖๐๑
โทร. ๑-๕๖๒-๙๐๗-๗๘๙๘

โอคแลนด
ภัตตาคารมังสวิรัติดอกบัวทอง
๑๓๑๐ ถ.แฟรงคลิน โอคแลนด
ซีเอ ๙๔๖๑๒
โทร. ๑-๕๑๐-๘๙๓-๐๓๘๓
ภัตตาคารมังสวิรัติโลกใหม
๔๖๔ ถ. สาย ๘ โอคแลนด ซีเอ
๙๔๖๐๗
โทร. ๑-๕๑๐-๔๔๔-๒๘๙๑

แฮปป เว็กกี้
๗๒๕๑ ถ. วอรเนอร หาดฮันทิงทัน ซานฟรานซิสโก
ภัตตาคารมังสวิรัติยุคทอง
ซีเอ ๙๒๖๔๗

๙๘ กุญแจสูการรูแจงทันที

อนุตราจารยชิงไห

๕๗๒ ถ. โอ ฟารเรลล ซานฟรานซิสโกhttp://www.veggieheaven.org
ซีเอ ๙๔๑๐๒
ฮุสตัน
โทร. ๑-๔๑๕-๖๗๓-๓๑๓๖
ภัตตาคารมังสวิรัติกวนอิม
๑๐๘๐๔ ถ. เบลแลร ตะวันออก ฮุสตัน
ซานโฮเซ
บานมังสวิรัติสมาคมอนุตราจารยชิงไห ทีเอ็กซ ๗๗๐๗๒
โทร. ๑-๒๘๑-๔๙๘-๗๘๙๐
นานาชาติ
๕๒๐ ถ. ซานตา คลาราตะวันออก ซาน
ดัลลัส
โฮเซ
สุมาเว็กกี้คาเฟ
ซีเอ ๙๕๑๑๒
๘๐๐ ถ. อราพาโฮ ตะวันออก ริชารด
โทร. ๑-๔๐๘-๒๙๒-๓๗๙๘
สัน
http://Godsdirectcontact.com/v
ทีเอ็กซ ๗๕๐๘๑
egetarian/
โทร. ๑-๙๗๒-๘๘๙-๘๕๙๘
แมสซาชูเสทส บอสตัน
จอรเจีย
ภัตตาคารมังสวิรัติกวนอิม
คาเฟทานตะวัน
๕๖ ถ. แฮมิลตัน วอรเซสเตอร
๕๙๗๕ ถ. รอสเวลล หองชุด ๓๕๓
เอ็มเอ ๐๑๖๐๔
แอทแลนตา จีเอ ๓๐๓๒๘
โทร. ๑-๕๐๘-๘๓๑-๑๓๒๒
โทร. ๑-๔๐๔-๒๕๖-๑๖๗๕
เท็กซัส – ออสติน
โอไฮโอ
เว็กกี้เฮเวน
๑๙๑๔เอ ถ. กัวดาลูพ ออสติน เท็กซัส อาหารเพื่อความคิด
๒๑๒ ถนนสูงตะวันออก ลิสบอน
๗๘๗๐๕
โอเอช ๔๔๔๓๒
โทร. ๑-๕๑๒-๔๕๗-๑๐๑๓

ขาวดีสําหรับผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ ๙๙

โทร./โทรสาร ๑-๓๓๐-๔๒๔-๙๖๐๘ โทร. ๕๑-๑-๔๔๘๒๕๙๐
วอชิงตัน
บานมังสวิรัติกาชา
๑๒๕ ถ. สาย ๑๕ ตะวันออก ซีแอท
เทิ้ล
ดับเบิ้ลยูเอ ๙๘๑๑๒
โทร. ๑-๒๐๖-๓๒๕-๑๐๑๐

ซาบอร สุเปรโม #
ถ. มิลิตาร ๒๑๗๙ ลินซ ลิมา ๑๔
โทร. ๕๑-๑-๒๖๕๐๓๑๐
ยุโรป เยอรมัน
มิวนิค
วีนา บารของวางมังสวิรัติ
ถ. ตะวันตก ๑๓๔ ๘๐๓๓๙ มิวนิค
โทร./โทรสาร ๔๙-๘๙-๕๔๐๗๕๑๔๖

อิลลินอยส
คาเฟมังสวิรัติอลิซและเพื่อน
ที่อยู ๕๘๑๒ ถ. บรอดเวยเหนือ
ชิคาโก ไอแอล ๖๐๖๖๐-๓๕๑๘ สหรัฐ ฝรั่งเศส ปารีส
สวนเขียว
โทร. ๑-๗๗๓-๒๗๕-๘๗๙๗
๒๐ ถนนแหงชาติ ๗๕๐๑๓ ปารีส
เปอรโต ริโก ซานฮวน
ฝรั่งเศส
ลูเซโร เดอ ซาลูด เดอ เปอรโต ริโก โทร./โทรสาร ๓๓-๑-๔๕๘๒๙๙๕๔
๑๑๖๐ ถ. อเมริโก มิแรนดา
สเปน เวเลนเซีย
ซานฮวน เปอรโต ริโก
ภัตตาคารมังสวิรัติธรรมชาติ
เปรู ลิมา
พลาซาวานเนส ๗ (จี.วี. รามอน อี คา
ซาบอร สุเปรโม ๑
จาล
ถ. วิลลาแรน ๘๔๐ เซอรควิลโล ลิมา ๓๖ ดชา) ๔๖๐๐๗ เวเลนเซีย สเปน
๓๔
โทร. ๓๔-๙๖-๓๙๔-๐๑๔๑

๑๐๐ กุญแจสูการรูแจงทันที

สวนเขียว
แคล เปเรกริโน ๒
๒๙๐๐๒ มาลากา สเปน
โทร. ๓๔-๙๕-๒๓๕-๑๕๒๑

อนุตราจารยชิงไห

เมลเบอรน
คาเฟ มังสวิรัติวอลลี่
๑๑ ถนนบริกตัน ริชมอนด วิค ๓๑๒๑
โทร. ๖๑-๓-๔๒๘-๙๖๕๓

ซิดนี่ย
สหราชอาณาจักร ลอนดอน
ภัตตาคารมังสวิรัติเทย โฮ
๖๖๙ ถนนฮอลโลเวย ลอนดอน
๑๑/๖๘ ถนนจอหน คาบรามัททา
เหนือ ๑๙ ตะวันออกเฉียงใต ๕
เอ็นเอสดับเบิ้ลยู ๒๑๖๖
http://www.thepekingpalace.c โทร. ๖๑-๒-๙๗๒๘-๗๕๐๒
om/

มิสเตอรแมน
๒๓๖ ถนนสถานี เอ็ดจแวร
มิดเดิ้ลเซ็กซ เอชเอ๘ ๗เอยู
โทร. ๐๒๐-๘๙๐๕-๓๐๓๓
http://www.vegmrman.com
หมูเกาะแปซิฟค ออสเตรเลีย
แคนเบอรรา
ภัตตาคารมังสวิรัติเอาหลัก
๔/๓๙ ถนนวูลเลย ดิคสัน เอซีที
๒๖๐๒ ออสเตรเลีย
โทร. ๖๑-๒-๖๒๖๒-๘๙๒๒

เอเชีย
ฮองกง ซันเปากง
บานธรรมชาติ
โรงงาน เลขที่ ๖ ชั้น ๕ ตึก
อุตสาหกรรม
ผลเก็บเกี่ยวดี เลขที่ ๙
ถ. ซันเหวิน เขตใหมทวนมุน ๙๕๐๖
โทร. (๘๕๒) ๒๖๖๕-๒๒๘๐
www.naturehouse.com.hk
www.lovingocean.com

ญี่ปุน/กุนมา
หองชาและคุกกี้นางฟา
๙๓๗ ทาโคจิ คันบารา สึมากอย

ขาวดีสําหรับผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ ๑๐๑
Supreme2@tm.net.my
อากัทสึมา กุนมา ญี่ปุน
โทร./โทรสาร ๘๑-๒๗๙-๙๗-๑๐๖๕
สิงคโปร
ชิบา
อาหารมังสวิรัติแฮปป
เพ็นสัน ริกิเจน
ตึก ๔๑๙ ถ. แทมไพนส ๔๑ #๐๑-๐๘
๘๖-๑ ฮาซามา ตาเตยามาชิ ชิบาเค็น ภัตตาคารแปซิฟค สิงคโปร ๕๒๐๔๑๙
๒๙๔-๐๓๐๗ ญี่ปุน
โทร. ๖๕-๙๗๖๙-๔๙๘๑
โทร. ๘๑-๓-๓๒๙๑-๔๓๔๕
url:http//www.rikigen.com อินโดนีเซีย สุราบายา
ภัตตาคารมังสวิรัติสุรยา อหิงสา
เกาหลี
เจไอ. วาลิโคตา มุสตาจาบ ๗๔
บุฟเฟตมังสวิรัติเอสเอ็ม
อีเมล ahimsa88@msn.com
๒๒๙-๑๐ ปอยดอง กังนัมกู
โซล สาธารณรัฐเกาหลี
ฟลิปปนส
โทร. ๘๒-๒-๕๗๖-๙๖๓๗
บานมังสวิรัติ
#๗๙ ถ. เบอรกอส เมือง เปอรโต พริน
มาเลเซีย
ซา
อาหารมังสวิรัติสุขภาพอนุตร
๑๑๗๙ จาลันศรีพูทรี ๓/๓ ทามัน พูทรี๕๓๐๐ ปาลาวัน ฟลิปปนส
คูไล ๘๑๐๐๐ คูไล ยะโฮร มาเลเซีย โทร./โทรสาร ๖๓-๔๘-๔๓๓-๙๒๔๘
อีเมล veghouse@hotmail.com
โทร. ๖๐๗-๖๖๒-๒๕๑๘
โทรสาร. ๖๐๗-๖๖๒-๒๕๑๒

คติพจน ๑๐๒

เมื่อความรักของทานอาจารยหลนลงบนวิญญาณของฉัน
ฉันก็กลับออนเยาวอีกครั้ง
อยาถามฉันเลยวาเปนเพราะเหตุใด
เนื่องดวยเหตุผลมิใชตรรกของความรัก!
ฉันเปนกระบอกเสียง
ของสรรพสัตวทั้งมวล
กําลังออกเสียงอยางเปดเผย
ถึงความโศกเศราและความปวดราวของพวกเขา
ชาติแลวชาติเลาในวงลอแหงความตายที่วายเวียนตลอดกาล
อธิษฐานเถิด ทานอาจารยผูเปยมดวยเมตตาสงสาร
โปรดเรงมือ จบมันลงดวยเถิด
พระพรของทานหลั่งไหลไปถวนทั่วทุกผูคน
ทั้งที่เลวและที่ดี
ทั้งที่งามและขี้เหร
ที่จริงใจและไรคา
เสมอกัน!
โอทานอาจารย ฉันไมเคยรองเพลงสดุดีทานไดเลย
ความรักของทานฉันเก็บเอาไวในใจของฉัน
และนอนกับมันทุกค่ําคืน
จาก “น้ําตาเงียบงัน” การรวบรวมบทกวี
~โดยทานอนุตราจารยชิงไห~

สิ่งพิมพ ๑๐๓

สิ่งพิมพ

พื่อยกระดับจิตใจของเราและใหแรงดลใจแกชีวิตประจําวันของเรา
การรวบรวมอันรุมรวยของคําสอนของทานอนุตราจารยชิงไห หาได
ในรูปของหนังสือ วีดิทัศน แถบเสียง ตลับเทปดนตรี ดีวีดี เอ็มพี๓
และซีดี
นอกจากหนังสือที่พิมพและเทปแลว ยังสามารถเขาไดอยางรวดเร็ว
และฟรีจากอินเทอรเน็ท ตัวอยางเชน หลายเว็บไซทแสดงนิตยสารที่พิมพ
บอยที่สุด (ดู “เว็บไซทกวนอิม” ตอนลาง) สิ่งพิมพทางสายอื่นที่แสดงไว
รวมถึงบทกวีและคติพจนของทานอาจารย รวมทั้งเทศนาในรูปของแฟมวีดิ
ทัศนแถบเสียง
สิ่งพิมพอื่นที่แจกจายอยางแพรหลาย ปจจุบันหาไดจากอินเทอรเน็ท
มากกวา ๕๐ ภาษา เปนหนังสือตัวอยางเลมเล็ก โปรดไปเยี่ยมเว็บไซท
ตอไปนี้
http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ (U.S.A.)
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm (Austria)
http://www.Godsdirectcontact.tw/eng/publication/sample/sample.htm (Formosa)

http://www.Godsdirectcontact.us/sm21/sb/

๑๐๔ กุญแจสูการรูแจงในทันที

อนุตราจารยชิงไห

หนังสือ
หยิบหนังสือของทานอาจารยชิงไหทามกลางวันที่ยุง สามารถเปนสิ่ง
ที่ชวยชีวิตได คําพูดของทานเปนสิ่งเตือนใจชัดเจนถึงธรรมชาติแทของเรา
เอง ไมวาอานเทศนาของทานที่ใหขอมูลทางจิตวิญญาณในชุดกุญแจสูการรู
แจงฉับพลันหรือบทกวีเมตตาลึกล้ําที่มีในน้ําตาเงียบงัน อัญมณีแหงปญญา
นั้น ถูกเปดเผยเสมอ
ในรายชื่อหนังสือที่ตามมา หาไดตามจํานวนเลมสําหรับแตละภาษา
ซึ่งแสดงในวงเล็บ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาซื้อหนังสือเหลานี้
และอื่น ๆ โปรดดูสวน “การหาซื้อสิ่งพิมพ”
กุญแจสูการรูแจงฉับพลัน:
รวบรวมการบรรยายของทานอนุตราจารยชิงไห หาไดในภาษาเกาหลี (๑๑๑); จีน (๑-๙); ญี่ปุน (๑-๔); ทิเบต (๑); ไทย (๑-๖); โปรตุเกส (๑-๒);
โปแลนด (๑-๒); ฝรั่งเศส (๑); ฟนแลนด (๑); มองโกเลีย (๑, ๖); เยอรมัน
(๑-๒); สเปน (๑-๓); สวีเดน (๑); อังกฤษ (๑-๕); อินโดนีเซีย (๑-๕); เอา
หลัก (๑-๑๕); ฮังการี (๑)
กุญแจสูการรูแจงฉับพลัน - คําถามคําตอบ:
รวบรวมคําถามและคําตอบจากการบรรยายของทานอาจารย หาไดในภาษา
เกาหลี (๑-๔); จีน (๑-๓); เชค; ญี่ปุน; บัลแกเรีย; โปรตุเกส; โปแลนด;

สิ่งพิมพ ๑๐๕

ฝรั่งเศส; เยอรมัน; อังกฤษ (๑-๒); อินโดนีเซีย (๑-๓); เอาหลัก (๑-๔);
ฮังการี และรัสเซีย
กุญแจสูการรูแจงฉับพลัน - ฉบับพิเศษ/ฌาน ๗ วัน: รวบรวมการ
บรรยายของทานอาจารยในป ๒๕๓๕ ระหวางฌาน ๗ วันในซันตี้เหมิน
ฟอรโมซา หาไดในภาษาอังกฤษและเอาหลัก
กุญแจสูการรูแจงฉับพลัน – ฉบับพิเศษ/เทศนาสัญจรโลกป: (๖ เลม)
รวบรวมการบรรยายของทานอาจารยระหวางเทศนาสัญจรโลกป ๒๕๓๖ หา
ไดเปนภาษาอังกฤษและจีน
จดหมายระหวางอาจารยและผูปฏิบัติธรรม:
จีน (๑-๓), สเปน (๑), อังกฤษ (๑), เอาหลัก (๑-๒)
อาจารยเลานิทาน: หาไดเปนภาษาเกาหลี, จีน, ญี่ปุน, ไทย, สเปน,
อังกฤษ, และเอาหลัก
น้ําตาอันเงียบงัน: หนังสือบทกวีที่ประพันธโดยทานอาจารย หาไดเปน
ฉบับรวมภาษาเยอรมัน/ฝรั่งเศส และอังกฤษ/จีน/เอาหลัก; ทั้งยังเกาหลี,
ฟลิปปนส, โปรตุเกส, และสเปน

๑๐๖ กุญแจสูการรูแจงในทันที

อนุตราจารยชิงไห

พระเจาดูแลทุกสิ่ง – นิทานภาพของปญญาจากทานอนุตราจารยชิงไห
ภาษาเกาหลี จีน ฝรั่งเศส อังกฤษ เอาหลัก
อารมณขันอันรูแจงของทานอนุตราจารยชิงไห – กลดของทานแนน
เกินไป!: ภาษาจีนและอังกฤษ
ใหสีสันชีวิตของเรา: รวบรวมคําที่อางอิงและคําสอนธรรมโดยทานอาจารย
หาไดเปนภาษาจีน, อังกฤษ
ความลับสูการปฏิบัติธรรมโดยไรความพยายาม หาไดเปนภาษาจีน
อังกฤษ
ความฝนของผีเสื้อ: หนังสือบทกวีที่ประพันธโดยทานอาจารย หาไดเปน
ภาษาอังกฤษและเอาหลัก
วันเกา: หนังสือบทกวีที่ประพันธโดยทานอาจารย หาไดเปนภาษาเอาหลัก
และอังกฤษ
กรวดและทอง (บทกวี) : หนังสือบทกวีตอนตน ที่ประพันธโดยทาน
อาจารย หาไดเปนภาษาเอาหลัก

สิ่งพิมพ ๑๐๗

ความทรงจําที่สูญหาย: หนังสือบทกวีตอนตน ที่ประพันธโดยทานอาจารย
หาไดเปนภาษาอังกฤษและเอาหลัก
รองรอยของชีวิตอดีต หนังสือบทกวีตอนตน ที่ประพันธโดยทานอาจารย
หาไดเปนภาษาอังกฤษและเอาหลัก
ติดตอพระเจาโดยตรง – วิธีไปถึงสันติภาพ รวบรวมการบรรยายของทาน
อนุตราจารยชิงไหระหวางเทศนาสัญจรยุโรปป ๒๕๔๒ ในเลมนี้ ทาน
อาจารยอธิบายถึงเหตุตนตอของสงครามและทุกขในโลกนี้ และชี้แจงวา วิธี
เดียวที่จะนําสันติสุขมาสูมนุษยชาติ คือไดรับการติดตอกับพระเจาโดยตรง
ดวยการปฏิบัติถูกหนทาง เราสามารถเปลี่ยนอนาคตของโลกไดแนนอน
เทศนาแตละคําของทานอาจารยทรงพลัง ที่สั่นคลอนใจคน! หาไดเปน
ภาษาอังกฤษและจีน
ฉันมาเพื่อนําทานกลับบาน: รวบรวมอางอิงและคําสอนทางจิตวิญญาณ
โดยทานอาจารย หาไดในภาษากรีก, เกาหลี, จีน, เชค, ตุรกี, บัลแกเรีย,
โปแลนด, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, โรมาเนีย, สเปน, อังกฤษ, อาหรับ,
อินโดนีเซีย, อิตาลี, เอาหลัก, และฮังการี
คติพ จน :
อั ญ มณีข องปญ ญานิ รั น ดรจากท า นอาจารย หาได เป น
ภาษาอังกฤษ/จีน สเปน/โปรตุเกส, และฝรั่งเศส/เยอรมัน รวมทั้งเกาหลี,
ไทย,

๑๐๘ กุญแจสูการรูแจงในทันที

อนุตราจารยชิงไห

ครัวสูงสุด (๑) – อาหารมังสวิรัตินานาชาติ/รสในบานที่เลือกสรร: รวบรวม
อาหารอันโอชะแหงการหุงตม ที่แนะนําโดยเพื่อนบําเพ็ญจากทุกสวนของ
โลก หาไดเปนภาษาอังกฤษ/จีน, เอาหลัก, ญี่ปุน
ครัวสูงสุด (๒) : รวมเลมของภาษาอังกฤษ/จีน
โลกหนึ่งเดียว…แหงสันติภาพดวยดนตรี: รวบรวมการสัมภาษณและบท
ประพันธดนตรีจากคอนเสิรทเพื่อการกุศล ณ ลอสแองเจลิส แคลิฟอรเนีย
หาไดเปนภาษาอังกฤษ/เอาหลัก/จีน
รวบรวมการสรางสรรคศิลปะโดยทานอนุตราจารยชิงไห
หาไดเปนฉบับรวมภาษาอังกฤษ/เอาหลัก/จีน
เสื้อผาสวรรคเอส.เอ็ม. หาไดเปนฉบับรวมภาษาอังกฤษ/จีน

โสตทัศนและวีดิทัศน
การดูวีดิทัศนของทานอาจารย สามารถคืนทัศนะของเรา และใหสิ่ง
เตือนใจในตัวตนแทของเรา ดวยปญญาที่มักแสดงดวยอารมณขัน คําพูด
และทาทางของทาน ยังนําความอบอุนของเสียงหัวเราะสูใจเรา นอกจากนี้

สิ่งพิมพ ๑๐๙

เทศนาและการคุ ยกั บผู ป ระทับจิต ภาคเทปเสีย งเหล า นี้ จะเปลี่ย นแปลง
วิธีการสูประสบการณสนุกสนาน
ผลงานเทปเสียงเล็กนอยที่หาได มีรายชื่ออยูขางลาง สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการไดรับเทปเหลานี้และอื่น ๆ โปรดดูสวน “การไดรับสิ่งพิมพ”
ภาวนาเพื่อสันติภาพโลก เทศนาในลูบียานา สโลวีเนีย
เปนอาจารยของทานเอง สมาธิกลุมในเอที สหรัฐอเมริกา
ทางผานไรรูป เทศนาในเดอรบัน แอฟริกาใต
ความสํ า คั ญ ของตํ า แหน ง สู ง ของมนุ ษ ย สมาธิ ก ลุ ม ในนิ ว เจอร ซี่
สหรัฐอเมริกา
การเชื่อมตัวทานเองกับพระเจา เทศนาในลิสบอน โปรตุเกส
วิธีรักศัตรูของทาน สมาธิกลุมในซันตี้เหมิน ฟอรโมซา
กลับสูความไรเดียงสาของวัยเด็ก เทศนาในสตอกโฮลม สวีเดน
วิธีพบสมบัติภายใน สมาธิกลุมในไทย
เราเลือกชะตากรรมสดใสไดดวยกัน เทศนาในวอรซอว โปแลนด
ทางเลือกของวิญญาณแตละดวง สมาธิกลุมในแอลเอ สหรัฐอเมริกา
เดินหนทางแหงรัก สมาธิกลุมในลอนดอน อังกฤษ
ให ค นอื่ น เชื่ อ พระเจ า ดั ง เช น พวกเขาต อ งการ สมาธิ ก ลุ ม ในแอลเอ
สหรัฐอเมริกา

๑๑๐ กุญแจสูการรูแจงในทันที

อนุตราจารยชิงไห

ตลับเทปและซีดีดนตรี
ของขวัญแกเราทางดนตรีของทานอาจารย รวมถึงการสวดพุทธ,
บทกวี, บทประพันธดั้งเดิม ที่เลนดวยเครื่องดนตรีเกาแก เชน ขิมจีนและ
พิณ
บทประพันธดนตรีจํานวนมากของทานอาจารย หาไดในทั้งตลับ
เทปและซีดี สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไดรับบทประพันธเหลานี้
และอื่น ๆ โปรดดูสวน “การไดรับสิ่งพิมพ”
การสวดพุทธ มวน ๑, ๒, ๓ (การสวดทําสมาธิ)
การสวดคริสต คําอวยพรพระเจา
รวบรวมดนตรีที่ประพันธโดยทานอาจารย มวน (๑-๙) บทประพันธเดิม
ที่เลนกับพิณตะวันตก พิณตั้ง เปยโน ขิมจีน คียเปยโน ฯลฯ
การรวบรวมบทกวี
รองรอยของชีวิตอดีต มวน ๑, ๒, ๓ (ซีดี วีดิทัศน เทปเสียง) เอาหลัก
หนทางสูตํานานรัก มวน ๑, ๒, ๓ (ซีดี วีดิทัศน เทปเสียง) เอาหลัก
เหนืออาณาจักรของเวลา (ซีดี) เอาหลัก
สัมผัสความหอม (ซีดี) เอาหลัก
วันนั้นวันนี้ (ซีดี) เอาหลัก
ฝนกลางคืน (ซีดี) เอาหลัก
ชางหัวมันปะไร (ซีดี) เอาหลัก

สิ่งพิมพ ๑๑๑

โปรดรักษาตลอดไป (ซีดี) เอาหลัก
เพลงและบทประพันธของทานอนุตราจารยชิงไห (ซีดี) ภาษาอังกฤษ
เอาหลัก จีน
เพลงรัก (ดีวีดี) ภาษาเอาหลักและอังกฤษ

ดีวีดี
รหัส
๒๔๐
๒๖๐
๓๘๙
๔๖๗
๔๙๓
๕๘๒
๖๐๘
๖๓๘
๖๖๕เอ
๖๖๗
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๖

ชื่อ
สถานที่
นําโลกไปสูยุคใหม
ซีหู ฟอรโมซา
ความลี้ลับของปรภพ
สหรัฐอเมริกา
เพลงและบทประพันธของทานอนุตราจารยชิงไห-เอ็มทีวี
ทุกขของโลกมาจากการไมรูของเรา
สิงคโปร
ชื่นชมคุณคาของการประทับจิต
แฮมเบอรก เยอรมัน
มุงมั่นในเสนทางจิตวิญญาณ
ออสเตรเลีย
วิธีพัฒนาทางจิตวิญญาณ
วอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
จงนําสิ่งที่ดีที่สุดในตนเองออกมา ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ทําจิตใจใหสงบสุข
อิสตันบุล ตุรกี
เปนผูถือคบเพลิงใหกับพระเจา
โยฮันเนสเบอรก แอฟริกาใต
ธรรมชาติอันสมบูรณแบบของเรา
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
จงรูแจง
เทลอาวีฟ อิสราเอล
เหนืออารมณ
เคปทาวน แอฟริกาใต
เดินอยูในความรักและเสียงหัวเราะ
เคปทาวน แอฟริกาใต
สภาศาสนาโลก
เคปทาวน แอฟริกาใต

๑๑๒ กุญแจสูการรูแจงในทันที

๖๗๗
๖๘๐
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๗๐๑
๗๐๕
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๘
๗๑๙
๗๓๗
๗๓๙
๗๔๑
๗๔๒
๗๕๑

อนุตราจารยชิงไห

รอยยิ้มของเทวดา
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เหนือความวางเปลาของความมีตัวตน กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ความรักคือแกนแทของชีวิต
มาเลเซีย
การรูแจงการไมรู
เนปาล
หวน ฟง ฟงคุณสมบัติของตนเอง
เถาเหยียน ฟอรโมซา
ปญญาและการตั้งสมาธิ
โตเกียว ญี่ปุน
ชีวิตดําเนินตลอดไป
โซล เกาหลี
การแลกเปลี่ยนดานวิญญาณกับดานเหตุผล
ฟอรโมซา
อิสรภาพเหนือกายใจ
หยงถง เกาหลี
การถายทอดคําสอนอันยิ่งใหญ
โซล เกาหลี
ตื่นจากความฝน
ศูนยโซล เกาหลี
ค่ําคืนกับดวงดาว
ลอสแอนเจลิส แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ฉลองวันเกิดของทานอาจารย
หยงถง เกาหลี
โรงแรมที่เรียกวาชีวิต
เฟรสโน แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ภูมิปญญาอันเลิศล้ําของสัตวตาง ๆ ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ความรักดีเสมอ
ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
เอาชนะนิสัยที่ไมดี
ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
บําเพ็ญสบาย
ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
นิรมาณกายของทานอาจารย
ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
การแสดงคืนกอนสหัสวรรษ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ยกระดับโลกดวยการปฏิบัติธรรม ซีหู, ฟอรโมซา; ฮองกงและจีน
โพธิสัตวที่ไมถอยหลัง
ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

สิ่งพิมพ ๑๑๓

๗๕๔ บันไดของการรูแจงทางจิตวิญญาณ
๗๕๕ นักบุญที่หัวเราะ
๗๕๖ คุณของความซื่อตรง
๗๕๗ สัจธรรมของอาณาจักรอาจารย
๗๕๘ พลังสูการถายทอดการรูแจง
........ฯลฯ

ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ศูนยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

การไดรับสิ่งพิมพ
สิ่งพิมพทั้งหมดใหราคาใกลตนทุน ถาทานอยากซื้อหรือสั่ง
สิ่งพิมพ โปรดตรวจกับศูนยทองถิ่นหรือผูประสานงานของทานกอนวามี จะ
ไดรับรายชื่อสิ่งพิมพที่มี ทานสามารถตรวจกับศูนยทองถิ่นหรือเยี่ยม
เว็บไซตตอไปนี้
www. smchbooks.com

๑๑๔ กุญแจสูการรูแจงในทันที

อนุตราจารยชิงไห

นอกจากนี้ นิตยสารขาวฉบับทางสายจํานวนมาก ใหรายชื่อของ
หนังสือและเทปที่ออกเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริเวณแสดงที่ฌานยังเปนสถานที่ดีเลิศ
ที่จะไดเห็นหนังสือ เทป รูปภาพ ภาพวาด และอัญมณีโดยตรง
หากจําเปน ทานอาจสั่งโดยตรงจากสํานักงานใหญในฟอรโมซา
(ตูปณ. ๙ ซีหู เหมียวลี่ ฟอรโมซา สาธารณรัฐจีน) หนังสือรายชื่อโดย
ละเอียดยังขอรับไดเชนกัน

เว็บไซตกวนอิม
การติดตอพระเจาโดยตรง—อินเทอรเน็ททั่วโลกของสมาคมอนุตราจารยชิง
ไหนานาชาติ:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm
ทางเขานี้ใหบันทึกของการเชื่อมโยงสูที่ตั้งเครือขายกวนอิมเปนภาษาตาง ๆ
รวมทั้งการเขาสูรายการโทรทัศนการเดินทางสูอาณาจักรอันสุนทรี ๒๔ ชั่วโมง
ทานยังอาจดาวนโหลดหนังสือตัวอยางกุญแจสูการรูแจงฉับพลันฉบับหลายภาษา
ดาวนโหลดหรือจองอานขาวอนุตราจารยชิงไหที่หาไดเปนหนังสืออิเลคตรอน
หรือรูปแบบที่พิมพไดหรือพลิกดูเนื้อหาของที่ตั้งทางสาย

๑๑๕ กุญแจสูการรูแจงในทันที

อนุตราจารยชิงไห

*ในรายชื่อตอไปนี้ อยูในหมูประเทศที่ดี ซึ่งเคารพเสรีภาพศรัทธาพื้นฐานหรือ

อันยิ่งใหญ ถาไมมีผูประสานงานในบริเวณของทาน โปรดติดตอสํานักงาน
ใหญของเราหรือสํานักงานของเราที่ใกลทานที่สุด
*แผนกหนังสือ
อีเมล
divine@Godsdirectcontact.org

โทรสาร ๑-๒๔๐-๓๕๒-๕๖๑๓
หรือ ๘๘๖-๙๔๙-๘๘๓-๗๗๘
(ยินดีตอนรับเขารวมกับเราในการ
แปลหนังสือของทานอาจารยเปน
ภาษาอื่น ๆ )
*วีดิทัศนรายการโทรทัศนการ
เดินทางผานอาณาจักรอันสุนทรี
อีเมล
TV@Godsdirectcontact.org

โทรสาร
๑-๔๑๓-๗๕๑-๐๘๔๘
(สหรัฐ)
*บ. การพิมพสมาคมอนุตราจารย
ชิงไหนานาชาติ จก. ไทเป ฟอรโม
ซา
อีเมล
smchbooks@Godsdirectcontact.
org

โทร ๘๘๖-๒-๘๗๘๗๓๙๓๕/
โทรสาร ๘๘๖-๒-๘๗๘๗๐๘๗๓

http://www.smchbooks.com/

กลุมขาว
lovenews@Godsdirectcontac
t.org

อีเมล
โทรสาร
๑-๘๐๑-๗๔๐๙-๑๙๖
หรือ ๘๘๖-๙๔๖-๗๒๘๔๗๕
*โตะขอมูลธรรม
อีเมล
lovewish@Godsdirectcontac
t.org

โทรสาร ๘๘๖-๙๔๖-๗๓๐๖๙๙
*บ. เอส.เอ็ม.สวรรค จก.
อีเมล smcj@mail.sm-cj.com
โทร. ๘๘๖-๒-๘๗๙๑๐๘๖๐
โทรสาร ๘๘๖-๒-๘๗๙๑๑๒๑๖
http://www.sm-cj.com

๑๑๖ กุญแจสูการรูแจงในทันที

อนุตราจารยชิงไห

การเดินทางผานอาณาจักรอันสุนทรี
ในชองดาวเทียมอีทีทีวี
อีทีทีวีชอง ๓๒: วันอาทิตย ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ (เวลาไทเป)
ครอบคลุมรวม ๒๗ ประเทศในเอเซียและหมูเกาะแปซิฟค
วันอาทิตย ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ (เวลาไทเป) โดยโทรทัศนทาง
สาย/ดาวเทียม
อีทีทีวีอเมริกา ครอบคลุมอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกา
(รวมทั้งฮาวายและอลาสกา) และแคนาดา
วันอาทิตย ๑๐.๐๐~๑๐.๓๐ (พีดีที [เวลาลอสแองเจลิส])
โดยโทรทัศนทางสาย/ดาวเทียม

อีทีทีวี
อีทีทีวีเอเชีย

บริการโทรทัศนทางสาย: แคลิฟอรเนียใต (ไทม วอร
เนอร, การสื่อสารชารเตอร, อเดลเฟย, แชมเปยน, อัลทริ
โอ, คอกซ)
อีที-จีนแหงทีวีอเมริกากลาง
อเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง อเมริกาใต
แถบแคริบเบียน: ๑๔ ประเทศ
รวมทั้งสาธารณรัฐโดมินิกัน ไฮติ และคิวบา
วันอาทิตย ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ (พีดีที [เวลาลอสแองเจลิส])
โดยโทรทัศนทางสาย/ดาวเทียม
สมาคมทานอนุตราจารยชิงไหนานาชาติยังเสนอชุดวีดิทัศนของรายการ
โทรทัศนการแบงปนสัจธรรมของทานอนุตราจารย
การเดินทางผาน
อาณาจักรอันสุนทรี เพื่อออกอากาศโดยสถานีโทรทัศนในประเทศทั่วโลก
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดอีเมล TV@Godsdirectcontact.org

สิ่งพิมพ ๑๑๗

..พิมพครั้งที่ ๓๒: ธันวาคม ๒๕๔๘
ผูประพันธ : อนุตราจารยชิงไห
ตูไปรษณีย ๙, ซีหู, เหมียวลี่, ฟอรโมซา สาธารณรัฐจีน
พิมพโดย : ชมรมปฏิบัติธรรมอนุตราจารยชิงไห (ประเทศไทย)
ที่อยู : ๓๙๕/๒ ซอยวัดโพธิ์แมน ถนนสาธุประดิษฐ ๑๙
(นราธิวาสราชนครินทร ๒๔) แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
ในสํานักงานขอมูลรัฐบาล สาธารณรัฐจีน)
ชั้นที่ ๑ เลขที่ ๒๓๖ ถนนซงซัน อ. ซิ่นอี้
ไทเป ฟอรโมซา, สาธารณรัฐจีน
สงวนลิขสิทธิ์ : โดยอนุตราจารยชิงไห
เนื้อหาและถอยคําในหนังสือเลมนี้
เปยมไปดวยพลังและพระพรของทาน
อาจารย หนังสือเลมนี้สงวนลิขสิทธิ์ หามตีพิมพเผยแพรสวนหนึ่งสวนใดของ
หนังสือเลมนี้ ไมวาจะดวยวิธีการใด โดยมิไดรับอนุญาตจากทานอาจารยหรือผู
พิมพผูโฆษณา ทั้งนี้เพื่อปกปองตัวผูลักลอบพิมพเอง จากผลกรรมอันเลวราย

.๑๑๗
.

How to Contact Us .118

How to Contact Us

T

he disciples, or fellow practitioners of Master Ching Hai have established many Associations and Centers throughout the world.
The main Center for publishing is in Formosa:
The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 9, Hsihu Miaoli 36899, Formosa,ROC
P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

Liaison fellow practitioners are people who have received initiation into the
Quan Yin Method, and who have volunteered to assist others who wish to
either receive initiation or learn more about Master Ching Hai’s teachings.
They are ready to help you with your questions. They can assist you with
selecting audio and video cassettes, and publications which would be most
suitable for you. They can also keep you informed of Master Ching Hai’s
lecture schedules, retreats and some other activities.
***AFRICA***
Angola: Angola Center
244-92-338082
luandacentre@yahoo.com
Benin: Benin Center
229-383-982
smbenin@yahoo.fr
Bukinafaso: Ouagadougou center
226- 341704
smburkinafaso@yahoo.fr
Cameroon: Douala Center
237-34-37232
smcameroon@hotmail.com
Ghana: Ghana Center
233-27- 607-528
smghanac@yahoo.com
Kenya: Kenya Center
254-72-603953
atmoske@yahoo.com
Madagascar:
Antananarivo Mr. Eric Razahidah 261-33-1115197
razahidah@hotmail.com
Mauritius:
Port Louis Mr. Liang Dong Sheng
230-208-1758
smchmauritius@intnet.mu
Ms. Josiane Chan She Ping 230-242-0462
smchmauritius@intnet.mu
R.S.Africa:
Cape TownCape Town Center
27-83-952-5744
capetowncentre@yahoo.com
Durban Durban Center
27-31-368-7759
durbancentre@yahoo.com
Johannesburg Mr. Gerhard Vosloo 27-11-880-0349
ghvosloo@mweb.co.za
Ms. Dieketseng Napo 27-83-456-3968
dnapo@absamail.co.za

Togo:
Kpalime
Lome

Kpalime Center
Lome Center
Mr. David Chine

Uganda:
Kampala

228-4-410-948
228-2-222-864
smtogo@yahoo.com
228-2-215-551

Mr. Samuel Luyimbaazi 256-7764-9807

***AMERICA***
Argentina: Buenos Aires
Ms. Mabel Alicia Kaplan 54-11-4-545-4640
backhome25@hotmail.com
Bolivia:
Santa Cruz
Ms. Adalina da graca munhoz 591-337-2039
adamunhoz@hotmail.com
Trinidad
Mr. Wu Chao Shien
591-4625964
Brazil:
Belem
Mr. Wei Cheng Wu 55-91-2234424/55-91-2746611
belemcenter@yahoo.com.br
Goiania Mr. & Mrs. Erwin Madrid 55-62-3941-4510
erwinserrano@terra.com.br
Recife
Ms. Salma Casierra Alvarez55-81-3262912
San Paulo
San Paulo Center 55-11-5904-3083/5579-1180
br_center@yahoo.com.br

119 . The Key of Immediate Enlightenment
Canada:
Edmonton Mr. Brian Hokanson
1-780-444-6568
Mr. & Mrs. Dang Van Sang 1-780-963 5240
anh2sd@hotmail.com
Kingston Mr. Quang Thanh Le
1-613-384-6872
quang_le1@hotmail.com
London
London Center
1-519-438-3702
uniself@yahoo.com
Montreal Montreal Center
1-514- 277-4655
smchmontreal@vif.com
Ms. Euchariste Pierre 1-514-277-2717
p_euchariste1@sympatico.ca
Mr. Hung The Nguyen 1-514-494-7511
thehungnguyen@vif.com
Ottawa
Mr.Tuan Duong
1-613-565-0862
et323@ncf.ca
Toronto
Toronto Center
1-416-503-0515
Ms. Diep Hoa
1-905-828-2279
hoadiep0723@yahoo.com
Mr. & Mrs. Lenh Van Pham 1-416-282-5297
hiepham@rogers.com
Liaison Office torontocontact@yahoo.ca
Vancouver Ms. Li-Hwa Liao
1-604-541-1530
jsung22@shaw.ca
Ms.Sheila Coodin
1-604-580-4087
qycontactperson@yahoo.ca
Ms. Nguyen Thi Yen
1-604-581-7230
yentnguyen2002@yahoo.com
Chile:
La Serena Mr. Esteban Zapata Guzman 56-51-451019
laserenacenter@hotmail.com
Santiago Santiago Center
56-2-6385901
chilecenter@hotmail.com
Liaison Office
56-2-6389229
Colombia:
Bogota
Mrs.Blanca Elizabeth Pedraza 57-1-6240217
diachadicha@hotmail.com
Costa Rica:
San Jose San Jose Center
506-2200-753
Ms. Laura Chen
506-3632-748
lauracmesa401@hotmail.com
Honduras:
Tegucigalpa
Ms. Edith Sagrario Ochoa
504-2250120
Mexico:
Mexicali Ms. Sylvia Lagrange 52-686-568-4575
eternalmaster2002@yahoo.com.mx
Mexico D.F
Mexico D.F Center 52-55-5752-7472/5639-3506
kamel@igo.com.mx
Mexico State Liaison Office
52-55-5852-1256

The Supreme Master Ching Hai

tcenter@contactodirectocondios.org
Monterrey
Mr. Roque Antonio Leal Suffo 52-8-379-0897
mtycenter@starmedia.com
Nicaragua:
Managua
Mrs. Pastora Valdivia Iglesias 505-248-3651
roxanavet@hotmail.com
Panama: Panama Center
507-236-7495
Ms. Maritza E.R. de Leone 507-260-5021
mrleone@hotmail.com
Paraguay:
Asuncion Ms. Emilce Cespedes Gimenez 595-2-523684
ec_py2002@yahoo.com.ar
Peru:
Cusco
Ms.Patricia Kross Canal 51-84-232682
cuscocentro@yahoo.com
Lima
Lima Center
51-1-4716472
Mr. Edgar Nadal & Ms. Teresa l
51-1-4667737
edyter@viabcp.com
Mr . Victor Carrera
51-1-2650310
Puno
Ms. Mercedes Rodriguez 51-54-353039
punocentroperu@yahoo.es
Trujillo
Mr. Luis Rebaza
51-44-260871
larv@terra.com.pe
Salvador:
San Salvador Mr. Manuel Menjivar 503-216-9413
quijano_manuel@yahoo.es
Trinidad Island:
Mr. Ray Alibocus
1-868-637-1054
alibocus@tstt.net.tt
USA:
1-602-264-3480
Arizona: Arizona Center
Mr . & Mrs. Kenny Ngo 1-602-404-5341
kennyngoaz@hotmail.com
Arkansas: Mr. Robert Jeffreys
1-479-253-8287
bobedj@cox-internet.com
California:
*Los Angeles
Los Angeles Center
1-909-674-7814
Mr. & Mrs. Tsung-Liang Lin1-626-914-4127
tllin54@hotmail.com
Mr . & Mrs. Dong Phung 1-626-284-9994
SanGabriel99@hotmail.com
Mr. Gerald Martin
1-310-836-2740
gmartin0999@hotmail.com
*Sacramento Mr.&Mrs. Hieu De Tu 1-916-682-9540
saccenter.ca@usa.com
*San Diego San Diego Center
1-619-280-7982
quanyinsd@juno.com
Mr. & Mrs. Tran Van Luu
1-619-475-9891

How to Contact Us .120

San Francisco Center
KHOALUONG@aol.com
Mr. &Mrs. Khoa Dang Luong 1-415-753-2922
Mr.& Mrs. Dan Hoang
1-415-333-9119
sfcenter@hotmail.com
*San Jose Ms. Sophie Lapaire
1-650-988-6500
Sophie.Lapaire@eng.sun.com
Mr. & Mrs. Edgar Shyuan 1-408-463-0297
Edgar-Teresa@worldnet.att.net
Mr. Loc Petrus
1-510-276-4631
petrusl2k@earthlink.net
Mr. Jim Su
1-408-253-8516
sumajim@yahoo.com
Mr.James Kiet Le
1-408-262-8233
thanhgiang1990@yahoo.com
Colorado: Ms. Victoria Singson
1-303-986-1248
torahi@ureach.com
Florida:
*Cape Coral Mr. & Mrs. Thai Dinh Nguyen 1-941-458-2639
Thaidbzad@msn.com
Ms. Trina L. Stokes
1-239-433-9369
tls1095@earthlink.net
*Orlando Mr. Michael Stephen Blake 1-407-333-0178
ekalbekim@yahoo.com
Georgia: Center/Bhiksuni Chan Mo
1-770-936-9926
georgiacenter@hotmail.com
Mr. James Collins
1-770-934-2098
Ms. Kim Dung Thi Nguyen 1-404-292-7952
Hawaii: Hawaii Center
1-808-735-9180
hawaiictr@hotmail.com
Mrs. Dorothy Kaomi Sakata
1-808- 988-6059
DorothySakata@aol.com
Illinois: Mr. Tran, Cao-Minh Lam
1-773-506-8853
caominhtran@yahoo.com
Indiana: Mr. & Mrs. Duc Vu
1-317-293-5303
Duchanh@aol.com
Kentucky: Kentucky Center
kycenter2000@yahoo.com
Mr.&Mrs. Nguyen Minh Hung
1-502-695-7257
Fuji.Nguyen@ky.gov
Louisiana: Mr. John L. Fontenot
1-504-483-3234
jlfontenot@hotmail.com
Maryland: Mr. Nguyen Van Hieu
1-301-933-5490
marylandcenter@yahoo.com
Massachusetts:
Boston Center
1-978-436-9982
shinemound@earthlink.net
Ms. Gan Mai-Ky
1-508-791-7316
Mr. & Mrs. Huan-Chung Li 1-978-957-7021
Michigan: Mr. Martin John White
1-734-327-9114
mading02000@yahoo.com
Minnesota: Ms. Quach Ngoc
1-612-722-7328

quachmn@yahoo.com

*San Francisco

Missouri:
*Jefferson Ms. Mary E. Steck

1-573-761-9969
MSteck5208@aol.com
*Rolla
Mr. & Mrs. Genda Chen
1-573-368-2679
gchen@umr.edu
Nebraska: Ms. Celine Robertson
1-402-483-4067
croberts@lps.org
Nevada:
*Las Vegas Ms. Helen Wong
1-702-242-5688
New Jersey: New Jersey Center
1-973-209-1651
c_newjersey@yahoo.com
Mr. Chang Sheng Chou
1-973-335-5336
JohnChou@ymlusa.com
New Mexico: Mr. & Mrs. Nawarskas 1-505-342-2252
anawarskas@hotmail.com
New York: Mr. & Mrs. Zhihua Dong
1-718-567-0064
dong@phys.columbia.edu
Rochester Ms. Debra Couch
1-716-256-3961
dcouch@rochester.rr.com
North Carolina:
Mr. & Mrs. Huynh Thien Tan
1-704-535-3789
Ohio:
Mr. & Mrs. Vu Van Phuong
1-513-887-8597
ohiocenter@yahoo.com
Mr.Gilbert Rivera
1-937-746-3786
wisdmeye@aol.com
Oklahoma: Mr. & Mrs. Tran Kim Lam
1-405-632-1598
LTRAN2292@aol.com
Oregon:
Portland
Mr. & Mrs. Minh Tran
1-503-614-0147
oregon_center90@yahoo.com
Ms. Youping Zhong
1-503-257-2437
youping320@yahoo.com
Pennsylvania:
Mr. & Mrs. Diep Tam Nguyen
1-610-529-3114
DiepAshleyPa@aol.com
Mrs. Ella Flowers
1-215-879-6852
Texas:
*Austin
Austin Center
1-512-396-3471
jjdawu@yahoo.com
Mr. Dean Duong Tran
1-512-989-6113
tranduongdean@yahoo.com
*Dallas
Dallas Center
1-214-339-9004
DallasCenter@yahoo.com
Mr. Tim Mecha
1-972-395-0225
t.mecha@comcast.net
Mr. Weidong Duan
1-972-517-5807
water96@yahoo.com
Mr. Jimmy Nguyen
1-972-206-2042
JimmyHNguyen@yahoo.com

121 . The Key of Immediate Enlightenment
*Houston

Houston Center
1-281-955-5782
Ms. Carolyn Adamson
1-713-6652659
cadamson@houston.rr.com
Mr. & Mrs. Charles Le Nguyen
1-281-251-8812
cuc_le@sbcglobal.net
Mr. & Mrs. Robert Yuan
1-281-251-3199
robert.yuan@hp.com
*San Antonio
Mr. Khoi Kim Le
1-210-558-6088
lethong@hotmail.com
Virginia: Virginia Center
1-703-941-0067
Mr. & Mrs. Hua Phi Anh
1-703-978-6791
anhhly@hotmail.com
*Virginia Beach
Virginia Beach Center
1-757-461-5531
liem_le23502@yahoo.com
Washington:
*Seattle
Mr. Ben Tran
1-425-643-3649
benptran@aol.com
Mr. Edward Tan
1-206-228-8988
edtan@usa.com
Wyoming: Ms. Esther Mary Cole
1-307-332-7108
sumaemc@yahoo.com
Puerto Rico:
Camuy
Mrs. Disnalda Hernanadez Moral
1-787-262-1874
disnalda@caribe.net
***ASIA***
Formosa:
Taipei
Taipei Center
886-2-2706-6168
tpe.light@msa.hinet.net
Mr. & Mrs. Loh, Shih-Hurng
886-2-27062628
shloh@ndmctsgh.edu.tw
Miaoli
Mr. & Mrs. Chen, Tsan Gin 886-37-221618
Mr. Chu, Chen Pei
886-37-724726
Kaohsiung
Mr. & Mrs. Zeng, Huan Zhong
886-7-7534693
Hong Kong: Hong Kong Center
852-27495534
Liaison office
852-26378257
joyandlove3@hotmail.com
India:
Mumbai
Mr. Suneel Ramaney
91-22-282-0190
Calcutta
Mr. Ashok Sinha
91-33-655-6741
shiva@cal.vsnl.net.in
Indonesia:
Bali
Bali Center
62-361-231-040
smch_bali@yahoo.com
Mr. Agus Wibawa
62-81-855-8001
wibawa001@yahoo.com
Jakarta
Jakarta Center
62-21-6319066
smch-jkt@dnet.net.id
Mr. Tai Eng Chew
62-21-6319061

The Supreme Master Ching Hai

cte@envirotec.co.id
62-21-6510715
herlina@ueii.com
Ms. Murniati Kamarga
62-21-3840845
hai@cbn.net.id
Mr. I Ketut P.Swastika
62-21-7364470
ketut@sinarmas.co.id
Malang
Mr. Judy R. Wartono
62-341-491-188
yudi_wartono@telkom.net
Mr. Henry Soekianto
62-341-325-832
Medan
Mrs. Merlinda Sjaifuddin
62-61-4514656
smch_medan@hotmail.com
Surabaya Surabaya Center
62-31-5612880
ahimsasb@indosat.net.id
Mr. Harry Limanto Liem
62-31-594-5868
harry_l@sby.dnet.net.id
Yogyakarta
Mr. Madyana Putra Augustinus
62-274-411-701
t.adianingtyas@eudoramail.com
Israel:
Mr. Yaron Adari
972-9-866-6247
ya05@netvision.net.il
Japan:
Gunma
Ms. Hiroko Ichiba
81-27-9961022
divinalv@mth.biglobe.ne.jp
Tateyama Tateyama center
81-470-209127
tateyama_lg@yahoo.co.jp
Tokyo
Ms. Yukiko Sugihara
81-3-3307-1643
cal13840@pop07.odn.ne.jp
Ms. Yoshie Takeda
81-90-3963-0755
y-plus@f6.dion.ne.jp
Korea:
Andong
Andong Center
82-54-821-3043
Mr. Kim, Sam-Taee
82-54-821-3043
Busan
Busan Center
82-51-581-9200
chinghaibusan@hanmail.net
Mr. Song, Ho-Joon
82-51-957-4552
Mr. Hwang, Sang-Won
82-51-805-7283
Chungok Chungok Center
82-54-6731399
Daegu
Daegu Center
82-53-743-4450
chinghaidaegu@hanmail.net
Mr. Cha, Jae-Hyun
82-53-856-3849
Mrs. Han, Sun-Hee
82-53-767-5338
Mr. Kim, Ik-Hyeon
82-53-633-3346
Daejeon Daejeon Center
82-42-625-4801
Mr. Kim, Soo-Dong
82-42-2547309
Gwang-Ju Gwang-Ju Center
82-62-525-7607
Mr. Jo, Myong-Dae
82-62-394-6552
smgwangju@naver.com
Incheon
Incheon Center
82-32-579-5351
Mr. Lee, Jae-Moon
82-32-244-1250
Jeju Island Jeju Center
82-64-99-6113
Jeonju
Jeonju Center
82-63-274-7553
Ms. Lie Ik Chin

How to Contact Us .122

shc5824@hanmail.net
Mr. Shin, Hyun-Chang
82-63-254-5824
Seoul
Seoul Center
82-2-5772158
quanyim@unitel.co.kr
Mr. Yoo, Tae-In
82-2-795-3927
Mrs. Lee, Ji-Ja
82-2-599-1701
Youngdong Youngdong Center
82-54-5325821
houmri1@kornet.net
Laos:
Vientiane
Mr. Somboon Phetphommasouk
856-21-415-262
somboon_9@hotmail.com
Macau: Macau Center
853-532231
macau_center@email.com
Liaison Office
853-532995
Malaysia:
Alor Setar Mr. Chiao-Shui Yu
60-4-7877453
Johor Bahru
Mr. & Mrs. Chi-Liang Chen
607-6622518
supreme2@tm.net.my
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur Center
603-92873904
klsmch@tm.net.my
Liaison office
6012-259-5290
klgcp@hotmail.com
Penang
Penang Center
604-2285853
pgsmch@pd.jaring.my
Mr. & Mrs. Lin Wah Soon
604-6437017
Mongolia:
Ulaanbaatar
Ms. Erdenechimeg Baasandamba
976-11-310908
baasandamba@yahoo.com
Baganuur
Mr. & Mrs. Gursad Bayarsaikhan
976-121-21174
Myanmar: Mr. Sai San Aik
951-667427
Nepal:
Kathmandu Kathmandu Center
977-1-4254-481
chinghai_kathmandu@hotmail.com
Mr. Ajay Shrestha
977-1-4473-558
ajaystha@hotmail.com
Pokhara Pokhara Center
977-61-28455
Mr. Bishnu Neupane
977-61-31643
neupanebishnu@hotmail.com
Mr. Shiva Bastola
977-61-28255
Mr. Raj Kumar Lama
977-61-31413
Philippines: Manila Center manilach@hotmail.com
Singapore:
Singapore Center
65-6741-7001
chinghai@singnet.com.sg
Liaison office
65-6846-9237
SriLanka:
Colombo Mr. Lawrance Fernando
94-1-412115
samantha_nbt@zeynet.com

Thailand:
Bangkok Bangkok Center

662-674-2690
bkk_c@hotmail.com
Ms. Laddawan Na Ranong 66-1-8690636/66-2-5914571
edasnlad@samsorn.stou.ac.th
Chiang Mai
Ms. Siriwan Supatrchamnian
66-53-384128
lisiriwan@yahoo.com
Khon Kaen Khon Kaen Center
66-43-378112
Songkhla Songkhla Center
66-74-447224
***EUROPE***
Austria: Vienna Center
Mr. & Mrs. Nguyen Van Dinh
Mr. Shih-Tsung Lu
Belgium:
Brussels Ms. Ann Goorts

Chinghai@A1.net
43-2955-70535
43-664-3909200
sound@gmx.at
31-6-11-240-115
gotske@yahoo.fr

Bulgaria:
Sofia
Mr. Ruslan Staykov
Plovdiv
Croatia:
Czech:
Prague

359-2-8575358
oldruslan@yahoo.com
Mrs. Miglena Bozhikova
359-32-940726
chinghaiplovdiv@mail.bg
Mr. Zeljko Starcevic
385- 51- 251081
zeljko@mindless.com
Prague Center

42-02-6126-3031
prague-center@chinghai.cz
Mrs. Marcela Gerlova
42-0-608-265-305
Chinghai@chinghai.cz
Denmark: Mr. Thanh Nguyen
45-66-190459
my@webspeed.dk
Finland:
Helsinki
Ms. Anne Nystrom
358-9-793902
anne.nystrom@kolumbus.fi
France:
Alsace
Ms. Despretz Anne-Claire 33-3-8977- 0607
arclai@infonie.fr
Ardeche
Ms. Reynet Jeanine
33-4-75376232
Montpellier Mr. Nguyen Tich Hung
33-4-67413257
tich.hung@infonie.fr
Paris
Paris Center
33-1-4300-6282
Ms. Lancelot Isabelle
33-1-4030-1174
ilancelot@celestialfamily.net
Ms. Ngo Thi Huong
33-1-4376-1453
Germany:
Berlin
Berlin Center
49-30-3470-9262
pureocean@web.de
Duesseldorf
Liaison office 49-201-5809-816/49-174 -5265242
ngoc-thao.nguyen@gmx.de

123. The Key of Immediate Enlightenment
dusseldorfcenter@hotmail.com
Liaison office
49-581- 15491
HamburgCenter@gmx.de
Munchen Ms. Johanna Hoening 49-8170-997050
ChingHai@aol.com
Ms. Kang Cheng
49-89-3616347
love_source@t-online.de
Holland:
Amsterdam Mr. Marcel Mannaart
31-72-5070236
m.mannaart@planet.nl
Mr. Nguyen Ngoc Trung 31-294-41-9783
vo-khong@wanadoo.nl
Hungary:
Budapest Budapest Center
361-363-3896
budapestcenter@freemail.hu
Mr. Lux Tamas
36-304273364
Ms. Dora Seres
36-1379-1924
Gyor
Mr. Lehel Csaba
36-96-456-452
clehel@freemail.hu
Ireland:
Dublin
Mr. & Mrs. Bernard Leech 353-1-6249050
dublinquanyin@yahoo.co.uk
Norway:
Oslo
Mr. Nguyen Ngoc Tai
47-22-612939
osloqy@online.no
Poland:
Szczecin Mrs. Grazyna Plocinizak 48-91-4874953
gingal@wp.pl
Warsaw
Mrs. To Soszynska
48-22-6593897
quanyin_pl@yahoo.com
Portugal:
Lisbon
Mr. Joao Daniel Rosa Simoes351-21-082-5306
lisbon_center@yahoo.com
Leiria
Mr. Antonio Jose Vieira Caldeira 351- 2625-97924
alcoa_center@hotmail.com
Russia:
Moscow Mrs. Leera Gareyeva 7-095-732-08-32
boulgakov@tri-el.ru
Slovenia: Mr. Rastislav Alfonz Kovacic 386-35-814981
dbk@siol.net
Spain:
Madrid
Mr.Gabriel Gasca Hemandez 34-91-5930413
Madridcenter@yahoo.es
Ms. Lidia Kong
34-91-5470366
Malaga
Mr. Wang Ya-King
34-95-2351521
Valencia Vegetarian House
34-96-3744361
Mr. Yu Xi-Qi
34-96-3347061
valenciachinghai@yahoo.es
Sweden:
Angelholm Mrs. Luu Thi Dung
46-431-26151
Hamburg

The Supreme Master Ching Hai

Angelholmswe@yahoo.com
Ms. Viveka Widlund
46-647-32097
are.center.sweden@post.utfors.se
Malmo
Mr . & Mrs. John Wu
46-40-215688
john.wu@bolina.hsb.se
Stockholm Mr . Mats Gigard
46-8-882207
mats.gigard@telia.com
Switzerland:
Geneva Ms. Feng-Li Liu
41-22-7973789
fengli@ilo.org
Ms. Klein Ursula
41-22-3691550
uklein@tiscali.ch
United Kingdom:
England:
Ipswich Mr .Shahid Mahmood
44-1473-436961
shahidm@ntlworld.com
London
London Center
pnl@matters19.freeserve.co.uk
Mr . Nicholas Gardiner 44-2089-773647
Mrs. C Y Man
44-1895-254521
chuk_yee_man@hotmail.com
Stoke-on-Trent
Mrs. Janet Weller
44-1782-866489
janet.weller7090@ntlworld.com
Surrey
Mr . C. W. Wo
44-1293-416698
stmchwo@hotmail.com
Scotland:
Edinburgh Mrs. Annette Lillig
44-131-6660319
lillig2002@yahoo.co.uk
***OCEANIA***
Australia:
Adelaide Mr . Leon Liensavanh
618-8332-6192
leonadelaide@hotmail.com
Brisbane Brisbane Center briscentre@telstra.com
Mr . Gerry Bisshop
617-3847-1646
Mrs. Tieng Thi Minh Chau 617-3715-7230
ctieng@telstra.com
Mr . & Mrs. Yun-Lung Chen617-3344-2519
dlch136@hotmail.com
Byron Bay
Mr . & Mrs. Ray Dixon 612 - 66 89 1282
Northern Rivers
rayandjulie@dodo.com.au
Canberra
Mr. & Mrs. Khanh Huu Hoang
61-2-6259-1993
smcanbra@cyberone.com.au
Melbourne Melbourne Center melbsmch@aol.com
Mrs & Mr Rob Nagtegaal 61-3-5282-4431
rosrobery@aol.com
Mr Phong Minh Tan Do 61-3-9850- 2553
phongloveme@yahoo.com
Mr . Alan Khor
61-3-9857-4239
ckhor@bigpond.net.au
Are

How to Contact Us .124

Perth

Perth Center
61-8-9242-1189
Mr. David Robert Brooks 61-8-9418-6125
daveb@iinet.net.au
Mr. Ly Van Tri
61-8-9242-2848
Sydney Mr. Eino Laidsaar
61-2-9477-5459
einoforquanyinsydney@yahoo.com
Mr. Ly An Thanh
61-2-9823-8223
anbinh_sydney@yahoo.com.au
New Zealand:
Auckland

649-277-9285
takahide@xtra.co.nz
Christchurch
Mr. Michael Lin
643-343-6918
nzchchsmch@hotmail.com
Hamilton Mr. Glen Vincent Prime
hamnzcont@yahoo.co.nz
Nelson
Ms. Sharlene Lee
64-3-5391313
shale@ihug.co.nz
Mrs. Noelyne No Thi Ishibasi

*If there is no contact person in your area, please contact the contact person in the
city or country nearest you. For the latest information of our liaison practitioners
worldwide, please visit the folowing URL:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm(English)
*Book Department:
email: divine@Godsdirectcontact.org
FAX:1-240-352-5613or886-949-883-778
(You are welcome to join us in translating
Master’s books into others languages.)
*A Journey through Aesthetic Realms TV
Program Videotapes
email: art&spirituality@Godsdirectcontact.org
FAX:1-413-751-0848(USA)
*The Supreme Master Ching Hai
International Association Publishing Co.,
Ltd. Taipei, Formosa.
email: smchbooks@Godsdirectcontact.org
TEL:886-2-87873935/FAX:886-2-87870873

*News Group:
email : lovenews@Godsdirectcontact.org
FAX:1-801-7409196 or 886-946-728475
*Spiritual Information Desk:
email : lovewish@Godsdirectcontact.org
FAX:886-946-730699
*S.M. Celestial Co., Ltd.
email : smcj888@hotmail.com
TEL:886-2-87910860/FAX:886-2-87911216
http://www.sm-cj.com
*LA Center Bookstore
email: la_bookstore@yahoo.com
FAX:1-909-738-9992

*The contents of our Quan Yin web site worldwide list may be changed frequently; for the
latest information, please visit the following URL:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm
Free News Magazine download:
http://sm21.net/eNews/
ftp://ftp.Godsdirectcontact.org/pub/

http://news.Godsdirectcontact.info
http://download.Godsdirectcontact.info

125 . The Key of Immediate Enlightenment

The Supreme Master Ching Hai

Thirty-first Edition : June, 2004
The author : The Supreme Master Ching Hai
Postal Box 9, Hsihu, Miaoli 36899,
Formosa, Republic of China
Published by : The Supreme Master Ching Hai
International Association Publishing Co., Ltd.
(Registered Under No.5390 in the Government
Information Office, R.O.C.)
Address : 1 F, No. 236, Song San Road, Xin Yi District, Taipei,
Formosa, Republic of China
Copyright : By The Supreme Master Ching Hai

Contents and words in this book are permeated with the Grace
and Blessings of Master. All rights are reserved. No part of this
book may be reproduced in any form or by any means without
prior permission of Master or the publisher, so as to protect the
pirate from committing bad karmic cause.

ราสานุศิษยของทานอนุตราจารยชิงไห ตางก็ไดประสบกับความลําบาก
ที่พวกเราอาจประสบได ในขณะที่คนหาสัจธรรมสูงสุดมาแลว ดังนั้น เราจึง
ทราบวา มันลําบาก และเปนสิ่งที่หายากเพียงใด ที่จะพบอาจารยที่รูแจงอยาง
สมบูรณที่ยังมีชีวิตอยู ซึ่งสอนวิถีสูงสุดในการปลุกปญญาที่มีอยูแลวภายในตัว
เราใหตื่นขึ้น และทําใหเราตระหนักรูสัจธรรมได อันเปนธรรมวิถีเดียวกันกับที่
สอนโดยอาจารยแททั้งหลายนับแตโบราณกาลมา ดวยที่เราไดรับประโยชน
อยางลึกซึ้งจากการบําเพ็ญธรรมวิถีนี้ ในที่นี้ เราจึงขอนําเสนอรวมบทบรรยาย
ที่ทานอนุตราจารยชิงไหไดกลาวไวในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เพื่อชวยผู
แสวงหาสัจธรรม ผูถวิลหาการหลุดพนตลอดไปในชาติเดียว และชวยผูที่
แสวงหาตอบของคําถามตาง ๆ เกี่ยวกับชีวิต การเกิด และความตาย รวมถึง
กลาวถึงเรื่องของการพัฒนาทางจิตวิญญาณและเรื่องของสัจธรรม

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful