You are on page 1of 42

இநதயாவல ெசயனட தாமஸ

கடடககைத
ெதாகததவர: ேவதபரகாஷ

Indiavil Saint Thomas Kattukkatai


Veda Prakash

ேமனாடட மதஙகள
ஆராயசசக கழகம
57, பநதமலல ெநடஞசாைல
மதரவயல, ெசனைன - 602102
(c) பதபபகததாரகக
நலதைலபப இநதயாவல ெசயனட தாமஸ கடடககைத
பதபபகததார ேமனாடட மதஙகள ஆராயசசக கழகம
57, பநதமலல ெநடஞசாைல
மதரவயல, ெசனைன - 602102
ெதாகததவர ேவதபரகாஷ
ெவளயடடதேதத ஆகஸட, 1989
வைல ர. 3/-
அசசடடவர எம. ஆர. பரனடரஸ, ெசனைன-33
சரததர ஆசரயரகளகக ேவணடேகாள

இசசறநைல நாஙகள உஙகள மனப ைவககனேறாம . படததபபறக உஙகளைடய


கரதத எதவானாலம எழத அனபபவம . உஙகளைடய வமரசனஙகள ,
ேயாசைனகைள வரேவறககேறாம .
இநநைலப பறறய எலலா ேகளவகளககம பதலளககத தயாராக உளேளாம .
எமகக ேவணடயத உணைம. அததான லடசயம. உலகம எதரபபாரபபதம
அததான. - பதபபகததார

1
ெபாரளடககம

1. மாணவரகளககப் பரடட வரலாற


2. அபோபாஸதலரகள் யார்? பனனிரவர் யார்?
3. ைபபிளகளிலளள தாமஸ்
4. ஒதககபபடட அலலத மைறககபபடடளள பதிய ஆகம
ைபபிளகள்
5. தாமஸின் நலகள்
6. உளளததாடசிகள் கடைட ெவளிபபடததகினறன
7. ைமலாபபரிலளள இரணடாவத கலலைற
8. ைமலாபபரிலளள இரணட கலலைறகளகக எதிரான
அததாடசிகள்
9. 1729 ல் இநத கலலைற சநோதகிககபபடடத
10. உயிரததியாகி தாமஸ் ஆனத எவவாற?
11. மாலப், கலாமினா, ைமலாபபர்
12. கிரஸதவ பாதிரிகளின் ெதனனிநதியாைவப் பறறிய
கறிபபகள்
13. ோபாரசசகீசியரம்,அோரபியரம்
14. விஜயநகரப் ோபரரசம், ோபாரசசகீசியரம்
15. பிராமணரகைள சமபநதபபடததம் கைதகள்
16. ெதன் இநதியாவில் தாமஸகக ஆற கலலைறகள்
17. கடடக் கைத மறபடயம் வளரகிறத

2
1. மாணவரகளகக பரடட வரலாற
"பதய கலவக ெகாளைகயன கழ அைமநத பாடதடடததறககணஙக
இயறறபபடடத" எனற மததாயபபடன தமழநாடடப பாடநல நறவனம ,
'பதபபரைம தமழநாட அரச ' எனற கறபபடபபடட சரததர
ஆதாரமலலாத ெசயனட தாமஸ கடடககைதைய பரபப ஆரமபததளளத .
உதாரணமாக 'Social Science' (சமக அறவயல) ஆறாம வகபப ஆஙகலப
பதபப கறபபடவதாவத :
"The nomadic Parthians established their rule in western Asia. Gondopheraes was the greatest of the
Parthian kings. He ruled from 19 AD to 45 AD. St. Thomas, the disciple of Jesus, visited India during
his period. He converted him to Christianity. According to tradition he spread Christianity in Malabar
Coast and came to Tamil Nadu. He stayed at St. Thomas Mount and preached Christianity. He was
murdered due to religious strife. His body was buried at Santhome Church." ("Early Contacts with
Christianity." pp. 98-99)

தமழ பதபபல காணபபடவேதா :


"கரததவ சமயத ெதாடரப பாரததயரகள எனற அநநயர வடேமறக
இநதயாவல ஒர அரைச நறவனர . அவவரசல மககயமான மனனர
ெகாணேடாபரனஸ ஆவார. இவர க.ப. 19 மதல க.ப. 45 வைர
ஆடச பரநதார. ஏசநாதரன சடர அரச ேதாைமயர (தாமஸ)
இமமனனைர கரஸதவராககனார. மலபார கடறகைரயலம கரஸதவ
மததைத பரபபனார. தமழநாடடல பரஙகமைலயல தஙக மதப
பரசாரம ெசயதார, கடம எதரபபனால ெகாைலயணடார , இவரத
பனத உடல சாநேதாம ேதாவாலயததல நலலடககம ெசயயபபடடத ."
(ப.100).
ேமேல
ஆஙகலததலளள ஒனபத வாககயஙகைளயம கேழ உளள எடட தமழ
வாககயஙகைளயம கரநத படயஙகள . ஆஙகல வாககயஙகைள அபபடேய
ெமாழ ெபயரதத உடன தமழபபதபபல உளள வாககயஙகைளயம
அைடபபக கறகளல ஒபபைமககாக கேழ தரபபடகனறன .

1. நாேடாடகளான பாரததயரகள ேமறக ஆசயாவல தமத


அரசாடசயைன நரவனர. (பாரததயரகள எனற அநநயர வட ேமறக
இநதயாவல மககயமான ஓர அரைச நறவனர .)
2. ெகாணேடாபாரஸ எனபவர அவரகளல மகவம உயரநதவர
(அவவரசல மககயமான மனனர ெகாணேடாபரனஸ ஆவார ).
3. அவர க.ப. 19 மதல 45 வைர ஆணடார. (இவர க.ப.19 மதல 45
வைர ஆடச பரநதார.)

3
4. ஏசவன சடரான ெசயனட தாமஸ இவரத காலததல இநதயாவறக
வநதார.(..............).
5. இவர அவைர கரததவததறக மதம மாறறனார . (எசநாதரன சடர
அரச ேதாைமயர (தாமஸ) இம மனனைர கரஸதவராககனார ).
6. மரபனமட இவர மலபார கடறகைரயலம கரஸதவ மததைதப பரபப
தமழ நாடடறக வநதார. (மலபார கடறைரயலம கரததவ மததைத
பரபபனார.)
7. இவர (ெசயனட தாமஸ) ெசயனட தாமஸ மைலயல கரஸதவ மதப
பரசசாரம ெசயதார. (தமழ நாடடல பரஙக மைலயல தஙக மதப
பரசசாரம ெசயதார)
8. இவர மதச சணைடயனால ெகாைல ெசயயபபடடார , (கடம
எதரபபனால ெகாைலயணடார .)
9. இவரத உடல சாநேதாம சரசசல (மாதா ேகாவலல) பைதககபபடடத.
(இவரத பனத உடல சாநேதாம ேதவாலயததல நலலடககம
ெசயயபபபடடத).
தனததனயாகேவ மல ஆவணஙகளலரநத சரததர ஆசரயரகள
ெபாறபபடன ஆயநத எழதயளளாரகள எனற ெகாணடாலம , ேமறகாணம
வாககயஙகள எவவாற பல மாறதலகளடன இரககனறன எனபைத
கவனககவம. ஆஙகலததல படககம மாணவரகளகக பாரததரயரகள
நாேடாடகள, இடேமா ேமறகாசயா, மககயமாக, மரபனபட தாமஸ
ெதனனததயாவறக வநதார மததைதப பரபபனார -ெகாைலயணடார எனற
உளளத. ஆனால தமழல படககம மாணவரகளகக ெசாலலபபடவேதா
அவவாறாக இலலாமல, ஏேதா நைல நறததபபடட சரததரதைதப ேபால
வவரஙகைள ெகாடததளளனர நமத சரததர ஆசரயரகள .
பல சரததர ஆசரயரகள "தாமஸ" எனற அபேபாஸதலர ஒரவர இரநதாரா
எனேற மகவம தவரமாக சநேதகததளளனர . ேராம நகரததன சரவம
வழசசயம எனற நலல ஆசரயரான கபபன (Gibbon) கறபபவதாவத;
"தாமஸ எனபவர ஒர அபேபாஸதவரா , மணககய மதததவரா (Manichean)
அலலத ஆரமனய வரததகாரா எனற பரசசைன கறறவரைடயேலேய
வாதததறகரயதாக உளளத .
மகவம கறபபடடச ெசாலலபபடககடய ஆசரயரகளான ரசசரட காரேப
( Richard Garb), ஏ. ஹரனக ( A. Harnack) மறறம எல.ட.ல. வலல ெபௌஸன
( L. de la Vallee-Poussin) மதலேயார இநத மழக கைதயம (அதாவத
தாமஸ இநதயாவறக வநததாகக கறபபடம நகழசசகைள ) ஆதாரமாகக
ெகாணடளள 'தாமஸன பணகள' ( Acts of Thomas) எனற ைபபளன
ெதானைமயைனயம மறறம அதன உணைமயைனயம மறததளளனர .
ஆைகயாலதான, கரததவ மதகரககள மறறம ேபாதகரகள இைத உளள

4
ைபபளகளடன ேசரககாமல ஒதககபபடட ஆகமஙகள (apocryphal work)
வைகயல ேசரததளளனர.
பரபல இநதயவயல - சரததர வலலனரகளான வனெஸனட ஏ . ஸமத
( Vincent A. Smith), வனடரனடஸ (Winternitz), பெரஞச சரததர
ஆசரயரகள பாஸேனஜ (Basnage), ெடலல ேமானட (Tillemont),
லாகேராஸ ( La Croze), ஆஙகல சரததர ஆசரயரகள சர ஜான காேய (John
Kaye), ேஜமஸ ஹவ ( James Hough), படடரஸ எஸ.ேஜ ( Peters, S.J)
மதலேயாரம இநதய - தாமஸ கடடம கைதைய மறததளளனர .
இவவாறரககம ெபாழத, 16 ஆம நறறாணடல ேபாரசசகசயரகளால
உரவாககபபடட கடடக கைத , பறக சல ேகரள சரயன
கரஸதவரகளாலம, ேமனாடட கரஸதவ பாதரகளாலம தடடமடட
இநதயாவல கரஸதவ மதம பரபப உதவயாக இரககம எனற மடவடன
பல ஆவணஙகளல மாறதலகைள ெசயத , இனற வைர பரபப வநத ,
இபெபாழத பளளப பாடஙகளேலேய நைழநதளளனர எனபைத
ேமறகணட மனனகக பன மரணான வாககயஙகளலரநேத அறயலாம .

5
2. அபேபாஸதலரகள யார பனனரவர
யார?
பழககததல உளள அதாவத அஙககரககபபடடளள ைபபளகைளப படககம
ெபாழத எழம ேகளவகள, அபேபாஸதலரகள யார? பனனரவர யார?
எனபனவாகம. தாமஸ யார? அபேபாஸதலரகளல ஒரவரா அலலத
பனனரவரல ஒரவரா, அலலத கபபன ேகடடத மாதர அவர 'ஒர
அபேபாஸதலரா, மணககய மததைதச ேசரநதவரா அலலத ஆரமனய
வரததகரா?"
1. "அபேபாஸதலர எனற ெபயர மதலல ைபபளகளல காணபபடட ,
பறக கரஸதவன பனனெரனட மககய சடரகளககக
ெகாடககபபடகறத............ நவன காலததல ஒர நாடடகக கரஸதவ
மத பரசசாரம ெசயய ெசலலம கழவன தைலவரகக இப ெபயர
அளககபபடகறத. உதாரணமாக ெசயனட பாடரக அயரலாநதன
அபேபாஸதலர எனற அைழககபபடகறார . 2 கழககததய சரசசகளல
பல பைசயன ேபாத படககபபடம ஒர மடல 3.கதேதாலகக
அபேபாஸதலர சரசசன அதகார " ( The History of Christianity, Lion
Publishing, England, p. 29).
பலதரபபடட ைபபளகளள அபேபாஸதலரகளன படடயலகள
கழகணடவாற காணபபடகனறன .
மதேதய: ைசமன, ஆணடர, ேஜமஸ, பலப, பாரததேலாமேயா, தாமஸ,
மாதய (ஜனப பரதநத), ேஜமஸ (அலேபயஸன மகன), ேலபேபயஸ
(மதற ெபயர ெதடேடயஸ ), ைசமன (கானான நாடைடச ேசரநதவன )
ஜூதாஸ இஸகாரயட (10: 2-4).
மாறக: ைசமன, ேஜமஸ, ஜான, ஆணடர, பலப பாரததேலாமேயா ,
மாதய, தாமஸ, ேஜமஸ (அலேபயஸன மகன), ெதடேடயஸ, ைசமன
(கானான நாடைடச ேசரநதவன ), ஜூதாஸ இஸகாரயட (8:16-19)
லககா: ைசமன, ஆணடர, ேஜமஸ, ஜான, பலப பாரததேலாமேயா,
மாதய, தாமஸ, ேஜமஸ (அலேபயஸன மகன), ெதடேடயஸ, ைசமன
(ெஜலட எனற யத பரைவச ேசரநதவன ), ஜூதாஸ (ேஜமஸன சேகாதரன),
ஜூதாஸ இஸகாரயட (6:14-16).
அபேபாஸதலரைடய நடபடகள: படடர, ேஜமஸ, ஜான, ஆணடர, பலப,
தாமஸ, பாரததேலாமேயா, மாதய, ேஜமஸ (அலேபயஸன மகன), ைசமன
(ெஜலட எனற யத பரைவச ேசரநதவன ); ஜூதாஸ (ேஜமஸன சேகாதரன)
இவரகைளத தவர மததயாஸ , பரனபாஸ, ேஜமஸ, ஏசவன சேகாதரன
சலவானஸ, தேமாத, அணேராஸயஸ மறறம ஜனயஸ மதலேயாரம
அபேபாஸதலரகள எனற கறபபடபபடகனறனர .

6
'இரபபனம இநத சததாநதததறக ஆரமப காலததல எநதவத ஆதாரமம
இலைல. மககயமாக "பனனரவர" மறறம "அபேபாஸதலரகைள"
அைடயாளம காணம எலலா இடஙகளலம அடபபைட வசனஙகேள
ஒனறகெகானற எதராக உளளன . ெநரஙகய பனனரணட சடரகள
ெகாணடகழாம ஏசவன காலததேலேய ஏறபடடதா அலலத அவரத
இறபபறக பறக உடனடயாக ஏறபடடதா எனற வனா எழமபகறத .
ஆனால பைழய சாடசயான ெசயனட பால , அபேபாஸதலரகள எனறால
பனனரவர எனபைதவட பரநத அரததததல பரநத ெகாணடளளார எனற
சநேதகமலலாமல ெதரகறத . வசனம-1 ெகார 15:15 சநேதகததல
இரபபதால, ஒரேவைள அவர "அநத பனனரவைர" கறபபடேவ இலைல
எனலாம. ஏெனனல "அநத பனனரவர" உணைமயேலேய இஙக
கறபபடபபடட இரநதரககேமயானால அவரகள
"அபேபாஸதலெரலேலாரககம " எனற கறபபாக வததயாசபபடதத
காடடயளளத இதறக அததாடசயாகறத (1 ெகார.15:7) அவர
அபேபாஸதலரகளல மறறவரகைளயம ேசரததகெகாளகறார . உதாரணமாக
பரனபாஸ (1 ெகார. 9: 5-6;கலா.2:9), ஏசவன சேகாதரன ேஜமஸ
(கலா.1:19), சலவானஸ¥ம தேமாமதயம (1 ெதசேலா.27; 1 ெகார.1:19)
மறறம அணேராசயஸரம ஜனயஸ ¥ம (ேராம.16.7). ( Earliest Christianity:
A History of the Period A.D 30-150 , Vol. II, Johannes Weiss, Harper Brothers,
Publishers, New York, 1959, p. 673-674).
ேமற கறபபடபபடடளள நலல ேஜாஹனனஸ ெவயஸ
இரபததெரணடாம அததயாயததல , "கரததவ மதம தனத மதல
நறறாணடல பரவதல (க.ப.3-130)" எனற தைலபபல எவவாற கரததவ
மதம ஜூேடயா, சரயா, ஆசயா ைமனர, ெமசேடானயா, அகைகயா,
மறறம ேராமல அபேபாஸதலரகளால பரபபபபடடத எனற வளககமாக
வவரததாலம இநதயாைவப பறற அவர ஒனறேம கறபபடாமல
இரககறார. இவைரபேபால பல பரபலமான ஆசரயரகளம கரததவமத
சரததர நலகளல இநதயாைவப பறற அதாவத தாமைஸ சமபநதபபடதத
கறபபடவதலைல.

7
3. ைபபளகளலளள தாமஸ
மதேதய பனனரணட அபேபாஸதலரகளல தாமைஸ கறபபடகனறார
(10:3). மாறக பனனரவரள ஒரவராக தாமைஸக கறபபடபறார (3:18).
லககா 6:15 ல தாமஸன ெபயைர அவவாேற கறபபடகறார .
அபேபாஸதரைடய நடபடகளலம அவர ெபயர காணபபடகறத (1:13).
ேயாவான தான இவைரபபறற ேமலம சல வவரஙகைள தரகறார .
"அபெபாழத ததம எனபபடட ேதாமா மறறச சஷரகைள ேநாகக
அவேராேடகட மரககமபட நாமம ேபாேவாம வாரஙகள எனறான "
(11:16).
இேயச வநதரநதேபாத பனனரவரல ஒரவனாகய ததம எனபபடட
ேதாமா எனபவன அவரகளடேன கட இரககவலைல . மறற சஷரகள
கரதததைரக கணேடாம எனற அவனடேன ெசானனாரகள . அதறக அவன,
"அவரைடய ைககளல ஆணகளனாலணடான காயதைத நான கணட ,
அநதக காயததேல என வரைலயடட , என ைகைய அவரைடய வலாவேல
ேபாடடாெலாழய வசவாசககமாடேடன " எனறான. மறபடயம எடட
நாைளககப பனப அவரைடய சஷரகள வடடககளேள இரநதாரகள ;
ேதாமாவம அவரகளடேன கட இரநதான ; கதவகள படடபபடடரநதன .
அபெபாழத இேயச வநத நடேவ நனற , உஙகளககச சமாதானம எனறார .
பனப அவர ேதாமாைவ ேநாகக ந உன வரைல இஙேக நடட , என
ைககைளப பார; உன ைகைய நடட என வலாவேல ேபாட ,
அவசவாசயாயராமல வசவாசயாயர எனறார . ேதாமா அவரககப
பரதயததரமாக, "என ஆணடவேர! என ேதவேன!" எனறான. அதறக
இேயச, "ேதாமாேவ ந எனைன கணடதனாேல வசவாசததாய
காணாதரநதம வசவாசககறவரகள பாககயவானகள " எனறார (20.24-
29). ேயாவான அடதத அததயாயததலம ேதாமாவன ெபயைரக
கறபபடகறார (21.2) இைதத தவர அஙககரககபபடடளள ைபபளகளல
ேவெறநத கறபபம இலைல.
ஆகேவ அஙககரககபபடடளள ைபபளகளல இலலாதைத கரஸதவரகள
"நமபகைகேயாட" வசவாசககனறனர எனறால அத மகவம
அவசவாசததறகறய ெசயலாக இரககறத . ேமலம இத "சநேதகககம
தாமைஸ"ப பறறயதாக உளளதால, கரஸதவரகளன வசவாசேம
சநேதகததன மத ஆதாரமாக உளளேத எனற வயபபாகவம உளளத .
ஆகேவ வசவாசததறக , அதாவத அஙககரககபபடடளள ைபபளகளல
இலலாத "கடடக கைதைய" பல ேமனாடட கரஸதவ ஆசரயரகள
மறததரபபனம வடாபபடயாக இநதயாவல இைத "சரததரமாக"
ஆககயளளைதப பாரககம ெபாழத , அதன பனனணயல ஏேதா ஒனற
இரபபத ெதளவாகறத.

8
இநதயாவல "சரததர" பததகஙகள எழதம "'சரததர ஆசரயர"களகக:
அஙககரககபபடடளள ைபபளகளககள ஒேர ஒர இடததலதான
"பாரததயா" எனற ெபயர காணபபடகறத (அபேபா.2.9). இைதெயலலாம
அவரகள "பாரதததான", "சரததரம" எழதகறாரகளா எனபத
ெதரயவலைல.

9
4. ஒதககபபடட அலலத
மைறககபபடடளள பதய ஆகம
ைபபளகள
பைழய ஆகமதைதப ேபால பதய ஆகமததலரநதம பல ைபபளகள
ஒதகக அலலத மைறதத ைவககபபடடளளன . 1924 ல மானேடக ேராடஸ
ேஜமஸ எனபவர சல மககயமான ைபபளகள , நடபடகள, மடலகள,
ெவளபபடட நலகள இவறைறத ெதாகதத "ஒதககபபடடளள அலலத
மைறதத ைவககபபடடளள பதய ஆகமம " எனற ெபயரல ெமாழ
ெபயரததார. அத ஆகஸேபாரட பலகைல கழகததால ெவளயடபபடடத .
ஆனால ெவளயடபபடடைவகைளத தவர இனனம பல உளளன எனபைத
ஆசரயர தமத மனனைரயேலேய வளககமாக கறபபடடளளார .
"இதல காணபபடகனற பல நலகைளத தவர இனனம பல
"ஒதககபபடடளள அலலத மைறககபபடடளள பதய ஆகமம நலகள
உளளன. அைவகள இஙக இடம ெபறவலைல . ேபாதமான
காரணஙகளககாக எனற நான நமபகேறன . அவறைறப பறறய சற கறபப
ெகாடககபபடேவணடம.
"அவறறல மதல வைகயல அறவ சமயவாத மைறககபபடடளள நலகள
( Gnostic Apocrypha) ஆகம. இதவைரயலம இைவ
ெவளயடபபடவலைல. மல ஆவணஙகள மழைமயாக ெபரலனல
உளளன.
"இரணடாவத ெபரமளவல நலகள ஆரமபகால சரசசன மைற இைறபண
மதலயவறைற வளககவன .
"மனறாவதாக யத மறறம மகமதயரகளால எழதபபடடளன நலகளம
ேசரககாமல வடபபடகனறன " (ப. xxii-xxvi, ேமறகறபபடட பததகம ).
ேமலம ெவளயடபபடடளளைவ அபபடேய வாரதைதகக வாரதைத ெமாழ
ெபயரபப அலல, சரககேம ஆகம எனறம அவர மனனைரயல
கறபபடடளளார. ஆைகயால இதலரநத நாம அறய இயலம
வஷயஙகைள வட இனனம பல இனறம ெவளயடபபடாமல மைறதத
ைவககபபடடளளன எனபத கரஸதவரகேள ஒபபகெகாளகனற
உணைமயாகறத.
மககயமான இைவ ேமரயன பறபப -வளரபப, கழநைதப பரவ
அதசயஙகள ேதவைதகளால வளரககபபடவத , பதைனனக
ஆணடகளககப பறக ேஜாசப அவைள மறற ஏழ கனனைககளடன
வடடறக அைழததச ெசலவத , ஏசவன பறபப, ஏசைவ வளரததல,
கழநைதப பரவம, அதசயஙகள, சறவன ஏசவன வைளயாடலகள ,

10
ேமரயன இறபப, அபேபாஸதலரகளன நடவடகைககள , பணகள மதலயன
பலவத வரததாநதஙகளல (versions) இடம ெபறகனறன.

11
5. தாமஸன நலகள
தாமஸன படயளள ைபயள , தாமஸன பரயாணஙகள தாமஸன நடபடகள
அலலத பணகள தாமஸன படயளள ெவளபபடட நல மதலயனவறறன
சரககஙகைள இஙக காணேபாம .
தாமஸன படயளள ைபபளன ஆவணஙகள மனற அைவ கேரகக ஆவணஙகள A
மறறம B. மனறாவத லததன ெமாழயல உளளத . உளள கேரகக ஆவணஙகள
பறபடட காலதைதச ேசரநதைவயாகம . ஆறாவத நறறணைடச ேசரநத சரய
மறறம லததன ைகெயழததப பரதகள வயனனாவல இரநதாலம மழைமயாக
இனற வைர படககபபடாமல உளளன . லததன ஆவணஙகள, 13 ம நறறாணறக
மறபடடத எனற கரதபபடகறத .
இைவ ஏசவன இளைமப பரவதைத வளகககனறன . சக சறவரகளடன ஏச
வைளயாடயத, கறமபகள ெசயதத, படகக ஆசரயரடம ெசனறத, பல
அதசயஙகள ெசயதத மதலயன கரஸணரன கைதகைள பரதபலபபதாக உளளத
எனறம அவறறலரநேத ெபறபபடடைவ எனறம கரஸதவ அறஞரகளைடேய
கரதத நலவகறத , ச.எ •ப .ச ேவாலன, "சாமராஜயஙகளன அழவகள ", எனற
நலல "கரஸேதாஸ" (Christos) எனற ெசாலேல "கரஷணா" (Krishna)
எனபதலரநததான ெபறபபபடடத எனற வளககயளளார .
தாமஸன பணகள ( Acts of Thomas) எனபதல அரசன ெகாணேடாபாரஸ
அபபாேனஸ எனற வரததகைன ஒர தசசைன வாஙக வாரமாற அனபபவத ,
ெஜரசேலமன கைடத ெதரவல ஏச ேதானற "ஜடாஸ தாமைஸ" அபபாேனஸகக
வறபபத, ஜடாஸ தாமஸ அவனடன கபபேலற ஆணடேரா ேபாலஸ எனற
நகரதைத அைடவத, அஙக ராஜகமாரயன தரமண வழாைவ காணபத ,
கழலதம யதப ெபண ஒரதத இவைரக கணட ஆைசபபடவத , யத ெமாழயல
ேபசவத, இவர இவர மன இைசததகெகாணட பாடவத , மடவல அவைள
வடடச ெசனற வடவத, இராஜகமாரயன தரமணம மடநத , மதலரவல ஏச
"ஜடாஸ தாமஸ" உரவததல ெசனற தான அவரன சேகாதரன எனற ெசாலல
மணமககளடம "உடலறவ" ெகாளளாதரகள எனற பஞசைணயல உடகாரநத
உபேதசதத மைறவத, காைலயல ெபணணன ெபறேறர வநத பாரககம ெபாழத ,
தன கணவனககரகல மகததைரயனற இரககம மகைள தாய கணடபபத ,
மணமகேளா தனத கணவைனக காடட "இநத இக உலகம கணவனடன நான
உடலறவ ெபாளளவலைல. ஏெனனல அத ேமாசததனமானத ஆதமாவன
கசபபதனைமயானதம ஆகம , ஆைகயால நான ஒர உணைமயான கணவனடன
பைனநதளேளன" எனற ஏசைவக கறபபடடக கறவத , அரசன தனத ஆடகைள
அனபப படததவரமாற அனபபவதறகள , தாமஸ கபபேலற ெசனறவடவத ,
மதலயன மதலாவத நடவடகைகயல காணபபடகனறன .
இரணடாவத நடவடகைகயல , ஜடாஸ தாமஸ ெகாணடாபாரஸடம வரவத ,
அவனகக மாளைக கடட பணம வாஙகவத , அைத ஏைழகளகக
வநேயாகபபத, பல நாடகள ஆகயம மாளைக கடடாதைத அறநத , தாமைஸ
சைறயல அைடபபத , அதறகள ெகாணடாபாஸன தைமயன காட ( Gad)
உடலநலம கனற இறபபத , அவனத ஆதமா ெசாரககததகக ெசலவத , அஙக

12
ேதவைதகள தாமஸ கடடய மாளைகையக காடடவத , அைத நான
தைமயனடமரநத வாஙககெகாளகேறன எனறவடன அவைன மணடம பமகக
அனபபவத, உயரதெதழநத காட தைமயனடம நடநதைத கறவத , இரவரம
பதய கடவளான ஏசைவ ஏறறகெகாளவத தாமஸ தநைத மகன மறறம பரசதத
ஆவ ெபயரகளால உபேதசபபத மதலயன இடம ெபறகனறன .
மனறாவத நடவடகைகயல ஒர அழகான இைளஞன அழகான ெபணைண
பைனநததால, ஒர டராகன (பறககம பாமப அலலத மதைல ) அவைனக
ெகாலவத, ஏசவன ஆைணயால ெகாணடாபாராஸ நகரததலலநத கழககல
இரணட ைமல ெதாைலவல அவன உடல கடநத இடததறக வரவத , பாமப
ெவளவநத நடநைத கறவத , தாமஸன ஆைணயால பாமப அநத வாலபன
உடலலரககம வஷதைத உறஞச பமயல நைழநத மைறவத , தாமஸ அரசைன
அத மைறநத கழைய நனறாக மடவடமாற கறவத மதலயன இடம
ெபறகனறன.
நானகாவத நடவடகைகயாக (பாமப மைறநத பறக) ெநடஞசாைலகக வநத
ஏசைவப பறற கறம ெபாழத , கடடததனள ஒர கதைர வரவத , தாமஸ அைத
ேபசச ெசயவத, அதன மேதற நகரததன நைழவாயைல அைடவத , தாமஸ கேழ
இறஙக கதைரைய தனனனததடன ேசரநத வாழமாற கறயதம , அவரகள
காலகளல வழநத இறபபத , சறறயரநதவர அதைன உயரதெதழமாற ெசயய
ேகடடப ெபாழத , தாமஸ பைதககச ெசாலவத மதலயன இடம ெபறகனறன .
ஐநதாவத நடவடகைகயல அஙகரநத தாமஸ நகரததல நைழவத , அநத அழகய
இைளஞன உடலறவ ெகாணட அழகயன வடைட அைடதல , தாமைஸக கணடதம
அவள ஓட வநத நடநதைத கற தனைன சாததான படததக ெகாணடதாக கறவத ,
பறக சாததான வலகவத மதலயன இடம ெபறகனறத .
ஆறாவத நடவடகைகயல பல பைசயன ெபாழத ஒர இைளஞன
உணணவதறகாக தன ைகைய வாயடம எடததச ெசலலம ெபாழத தவணட
வழவத, இைதக கணட தாமஸ காராணம ேகடக , அவன தான ஒர ெபணைண
வரமபயதாகவம அவளம தனைன வரமபயதாகவம , பறக தான தாமஸ
ெசானன உபேதசஙகைளக ேகடட மனம மாறயதாகவம , அவள மறதததால
மறறவரடன உடலறவ ெகாளவைத சகயாத தான கததயால
ெகானறவடடதாகவம கறவத, தாமஸ அஙக ெசனற இறநத ெபணைண
உயரதெதழ ெசயவத, மனம மாறவத.
எழாவத: மஸேடயஸ அலலத மஜைட எனற அரசனன ஒர பைடததைலவன
தாமஸடம வநத, தனனைடய மைனவ மறறம மகள ஒர தரமணததறக
ெசனறதாகவம, தரமப வரமேபாத ஒர மனதன மறறம ஒர வாலபன
அவரகைளத ெதாடடதாகவம , அதலரநத இரவரம வததயாசமாக
நடநதெகாளவதாகவம கறவத .
எடடாவத: தாமைஸ அவன ரதததல ஏறறக ெகாணட தன இரபபடததறகச
ெசலவத, இைடயல கழைதகள வநத தாமைஸ ேவணட தாேம ரததைத இழததச
ெசலவத, தாமஸ பைடததைலவனன மைனவ மறறம மகைள கணபபடததவத ,
கழைதகள தரமப ெசனற வடவத .

13
ஒனபதாவத: சரசயஸ எனபவனன மைனவயான ைமகேடானயா தாமைஸ
பாரகக வரவத , தாமஸ அவளடம நைககள எலலாவறைறயம எடததவட
ெசாலலதல, கணவனடன கட உடலறவ ெகாளளாேத எனபத , மஸேடயஸன
உறவககாரனான சரசயஸ தன மைனவ எஙேக எனற ேகடடெபாழத அவளகக
உடலநலம இலைல எனற பணபெபணகள கறவத , அவள படகைகயைறககச
ெசனற மகததைரைய வலகக சாபபட கபபட அவள மறததல , இரவல
தனனடன படகக அைழததேபாதம மறததல , வஷயம அறநத அவன அரசனடம
மைறயட, தாமஸ சைறயல அைடககபபடதல , ைமகேடானயா 10 தனாரகள
ெகாடதத ரகசயமாக வடவபபத .
பததாவத: படததரககம ைமகேடானயாைவ அவள மகததறக ேநராக வநத
தாமஸ பாரபபத, அவள தாமஸடம ஏசவன மததைரையக ெகாடககமாற
ேகடபத, உைடகைள கைளநத கசைசயடன (girdle) நறபத, தாமஸடம
ஞானஸநானம ெபறவத .
பதெனனற: ைமகேடானயாைவ சநதககம மஸேடயஸன மைனவ ெதரதயாவம
மனம மாறதல, வஷயம அறநத மஸேடயஸ பைடததைலவனான சபரன
வடடறக ெசனற தாமைஸ பாரததல , அவைர படககமாற வரரகளகக அரசன
கடடைளயடவத .
பனனெரணட: அரசனான மஸேடயஸன மகன அயேஜனஸ தாமைஸ தனனடம
வடடவடமாறம, தான ேபசப பாரபபதறகாகவம கறவத , ஆனால தாமஸ
உபேதசம ெசயய ஆரமபதததனால மஸெடயஸ தாமைஸ சைறயலைடபபத .
பதமனற: அயேஜனஸ தாமஸ¤டன ேபசகெகாணடரககமெபாழத ,
காவலாளகளடம லஞசம ெகாடதத ெதரதயா , ைமகேடானயா அவளத தாத
நாரசயா சைறககள நைழதல , அயேஜனஸ மறறவரடன ஞானஸநானம ெபறதல ,
பறக அரசனன ஆைணபபட நானக வரரகள தாமசைஸ ஈடடகளாள கதத
ெகாலவத, உடல பைதககபபடதல , பறக மஸேடயஸ ேதாணடப பாககம
ெபாழத, உடல இலலாதரததல, தாமஸன ேதாழன ஒரவன எறகனேவ ேதாணட
அைத ெமசபேடாமயாவறக எடதத ெசனறவடடைத அறதல .
தாமஸன ெவளபபடததபபடட நல , பல தரகக தரசனஙகைளக ெகாணடளளத .
வரஙகாலததல உலகததல எறபடம சரேகடகள , அரசரகளன ெகாடஙேகாலாடச ,
ஏழ நாடகளல உலகம அழவத , இேயசவன இரணதாவத வரைக,
450 ஆணடகளல (nine jubilees) ஏறபடம எனபத மதலயன இடம ெபறகனறன .
ேமறகறபபடபபடட ந¡லகளல, தாமஸன பணகள ( Acts of Thomas) எனற
நைலமடடம எடததகெகாணட , இநதயாவல தாமஸ கடடககைதைய பரபப
மயனறவரகள மறறம மயறச ெசயகனறவர பனனர யகஙகளாலம .
தரபகளாலம, களள ஆவணஙகள மறறம வலநத ெபாரள ெபறபபடட அலலத
சல வாரதைதகைள தமதசைசகேகறறபபட மாறற எழதபபடட நலகளன
தைணயடனதான, இநதயாவன தாமஸ கடடககைதைய பைனநதளளனர .
மனனேம கறபபடடபட தாமஸன பணகள உணைமயைனயம ,
ெதானைமயைனயம மறததறபபனம அதலளள உளளததாடசகேள , எவவாற
இத கடடககைத எனற எடதத காடடவைத இன காணேபாம .

14
6. உளளததாடசகள கடைட ெவளப
படததகனறன.
ெவ ளயடபபடடளள தாமஸன பணகள பதமனற நடபடகள : 70 வசனஙகள
ெகாணடளளத. அைத ெதாடரசசயாக வாசககம ெபாழத பலபபடம உணைமகள
கேழ தரபபடடளளன. வசனஙகளன எணகள அைடபபக கறகளல
தரபபடகனறன.

1. இேயச ஒர கடவளாக மதககபபடகறார . பதய கடவள (20,69,70),


உணைமயன கடவள (25), கரததரம கடவளம (26), கடவளன கடவள
(47), மகவம உயரநத கடவள (47), கடவள இேயச கறஸத (52), (54)
(59) (60), வாழம கடவள, மகவம உயரநத கடவள (47), கடவள இேயச
கறஸத (52) (54) (59) (60), வாழம கடவள (60) மறறம 71, 73, 81, 87,
106, 132, 159, 165, 167, வசனஙகள பலவாற கறபபடபபடகனறன .
கறஸதவானவர தாஙகள 'ஒர கடவள' நமபகைகக ெகாணடவரகள
எனறால ைபபளன பட அவரகளத கடவள ெயேகாவா ஆகம . ஆகேவ
இேயசைவ கடவளாக மாறறவத கறஸதவ இைறயயலகக மடடமலலாத
ெசமததய இைறயயலறேக ஒவவாததாகம .
2. தரேயகததவம ( Doctrine of Trinity) 70, 96, 121, 132, 167, 170,
வசனஙகளல தநைத ஆவ , மகன, எனற கறபபடபபடகனறத. க.ப 381 ல
கானஸடானட ேநாபல சைப தரேயகததவததறக ஒர மழவவரணம
அளதத க.ப 383 ல மனனன ெதெஹாேடாஸயஸ ( Theodosius) யார
தரேயகததவதைத ஒபபகெகாளளாமல , வணஙகாமலரககறாரகேளா ,
அவரகைள தணடபபதாக பய மறததனான . க.ப 519 ல இநத தததவம
பறற சைபகளல பாட ஆைணயடபபடடத . க.ப 669 ல பாதரகள இநத
தததவ பாடலகைள மனபபாடம ெசயயமாற கடடைளயடபபடடத . 826 ல
பஷப ேபசல (Basil) ஒவெவார ஞாயறற கழைமயம இைத தஙகளத
தரபபலயல ேசரததகெகாளள ஆைணயடபபடட , பரபலமாகயத. ஆகேவ
இவ வசனஙகள க.ப 826 ம ஆணடறக பறக எழதபபடடரகக ேவணடம .
உளள ஆவணஙகளம 9 ம-11 ம நறறாணடகைளச ேசரநதைவதாம எனற
மனனேம கறபபடபபடடத. ேமலம ைபபளல தரேயகததவதைதக
கறபபடவதாக கறபபடம வசனஙகள 1 ேயாவான 5-6, 8 இைடச ெசரகல
எனற நறபககபபடட, அைவ நககபபடடளளன. உணைம கரஸதவரகள
தரேயகததவதைத ஆரமப காலததலரநத இனற வைர
ஏறறகெகாணடதலைல.
3. படபபடயாக ஜூடாஸ தாமஸ பல ெபயரகளல அைழககபபடட , ஜூடாஸ
தாமஸ (11), இேயசவன சேகாதரன (11), இர உர ெகாணடவன (34, 42),
தாமஸ¤ம இேயசவம இரடைடயர (39), இேயசைவப ேபானற உர
ெகாணடவன (11) என பலவாற வவரககபபடட இறதயல கடவளாக
மாறறபபடகறார (106). இதன பட தாமஸ கரஸதவரகள மறறம சரய
கரஸதவரகள தாமைஸ கடவளாக ஏறறெகாளவாரகளா ?

15
4. படபபடயாக தாமஸ இேயசைவப ேபால மாறறபபடம மயறசயம
காணபபடகறத. இேயசைவ ேபானறவர, இேயசவன சேகாதரர,
இரடைடயர, இர உர ெகாணடவர, காபபவர, இறதயாக கடவள எனற
அைழககபபடகறார. ேமலம ேஜ.எம ராபரடசன, ஆலபரட சைவடசர
மதலேயார தமத உலக பகழ ெபறற நலகளல எவவாற யதரகைள தரபத
படததம வைகயல இேயசைவ ெமசயாவாக மாறற ஆரமபகால கரஸதவ
ஆசரயரகள மயனறனர எனற எடததகாடடயளளனர . மதேதய 21:1-7
வசனஙகளல கறபபடபபடடளளதபட , இேயச ஒர கழைத மறறம
கழைதகடட மத உடகார ைவககபபடட ெஜரசேலம நகரல நைழவககச
ெசயயபபடட நகழசச, ெஜககரயாவலளள (6:9) ஒர 'ெமசயா
தரககதரசனதைத' மனதல ைவததக ெகாணட அவவதம ெசயததாக
வமரசகரகள வளகககனறனர . அேத மயறச இஙகம காணபபடகறத .
தாமஸ கதைர மேதற நகரததல நைழதல (39;41), கழைதகள இவரத
வாகனதைத இழததக ெகாணட நகர வாயல வைர வரதல (69:71), சபர
அவனைடய மைனவ, மகள, ைமகேடானயா அவளத தாத நாரசயா ,
ெதரதயா, அயேஜனஸ மதலேயார அவரத சடரகளாக அவரடேன
ெசலவத, இறநதவரகைள உயரபபததல , மறற அதசயஙகைள ெசயதல ,
மதலயவறைற ேநாககததககத .
5. கறபபாக ைபபளல தரமணம ஒபபகெகாளளபபடடத மடட மனற ,
அஙககரககவம படடத. ெயேகாவா ஆண-ெபணைண ேதாறறவதத பலகப
ெபரக பமைய நரபபச ெசானனார . (ஆத1, 27-28), பனப ேதவனாகய
கரததர மனஷன தனைமயாக இரபபத நலலதலல , ஏறற தைணைய
அவனகக உணடாககேவன எனறார (ஆத. 2-18). வவாகம
யாவரககளளம கனமளளதாயம , 'வவாகமஞசம அசதபபடாததாயம
இரபபதாக' (எபேரயர13.4), எனவம கறபபடபபடடளளத . ஆனால
இஙேகா 'தரமணம ேநரைமயறற சரேகட ' எனற ஒர மைனவேய
கறகறாள (124), ஏச பத மண தமபதயரன மதலரவல வவாக மஞசததல
அமரநத 'உடலறவ ெகாளளாேத ' எனற உபேதசம ெசயகறார (12), மறற
வசனஙகளலம (14, 31, 51, 84, 88, 101, 124) நயாயபபட
மணநதகெகாணட கணவன-மைனவ, உடலறேவ சரெகடடத எனற
கடைமயாக கணடககபபடகறத . தரமணமான ெபணகளககம ஏசேவ
சறநத கணவன எனறம வலயறததபபடகறத (14, 93). இைவெயலலாம
மனனககப பன மரணாக உளளன. தாமஸ ைமகேடானயாவன கணவனான
சரசயைஸ 'அவளத சேகாதரன' எனற கறபபடகறார (130).
இைவகெளலலாம இநதய சமதாயததறக சறதம சமமநதமலைல .
6. தரமணம ெசயதெகாணட ெபணகள மகததைரயடட இரபபதாக
சததரககபபடகனறனர (13-89), அணடராேபாலஸன ராஜகமார
மகததைரயனற தனத கணவர மன உடகாரநதரபபைதக கணட அவளத
தாயார, "உன கணவனடன ெநடஙகாளம பழகயைதப ேபால இவவாற
உடகாரநதரககறாேய, உனகக ெவடகமாக இலைல? எனற ேகடகறாள
(13), சரசரயஸ படகைகயைறனள நைழநத படததரககம தனத
மைனவயன மகததைரைய வலகக மததமடகறான (89). இைவயம
இநதய சமதாயததறக சமபநதமலலாத வரணைனகள .

16
7. ைமகேடானயா ஓர இடததல 'வாழகனற கடவளன சடேர ' நஙகள ஒர
பாைலவன நாடடறக வநதளளர ஏெனனல நாஙகள பாைலவனததல
வசககேறம, எனற தாமைஸ வளககறாள (87). ைமகேடானயா தனனடன
படகக மறதததால வரநத சரசரயஸ கறம ெபாழத , '...உனனடமரநத
எனகக எநத உதவயம கைடககவலைல . இதவைர நான வழபடட வநத
கழககததய கடவளரகைளயம நான இனேமல வழபட ேபாவதலைல என
கறபபடவத ேநாககததககத (115). ஏெனனல அவன இநதயாவல
இரநதரநதால இநதய கடவளரகைள வணஙகயரநதால ' கழககததய
கடவளரகள' எனற கறபபடடரககமாடடான, 'நமத கடவளரகள அலலத
இநதய கடவளரகள ' எனேற ெசாலலயரபபான. தாமைஸ வடவகக
ைமகேடானயா 10 தனாரகள அலலத 20 ஜூேஜககள லஞசமாகக
ெகாடககறாள (118), இநதயாவல அககாலததல இமமாதரயான
'ெபயரகள' நாணயஙகளகக வழஙகபபடடதலைல . ேமலம
ேமறகறபபடபபடட 115 ம வசனததல 'கழககததய கடவளரகள ' எனற
கறபபடடதால நசசயமாக அவனத நாட இநதயாவறக ேமறகல
இரநதரகக ேவணடம.
8. தாமஸ மறற அபேபாஸதலரகளடன ெஜரஸேலமல உளளார (1).
கபபேலற அபபாேனஸ ¥டன அனடராேபாலைஸ அைடகறார (3).
அனடராேபாலைஸ வடட பயணமாகறார (16). அபபாேனஸ¥டன
ெகாணடாபாரஸன ராஜஜயதைத அைடகறார (17). அஙகரநத கழககச
சாைல இரணட கல ெதாைலவலளள இடதைத அைடகறார (30). அவர
தனனைடய வழயேலேய பயணமாகறார (68). பைடத தைலவனடன
இரதததல இரணட கல தரம பயணம ெசயத பறக கழைதகள வரகனறன
(69). நகரவாயலல வடடச ெசலகனறன . அதறக மன ஒர கதைர அவைர
சமநத நகரவாயலல வடகறத . பறக நானக வரரகளால ஈடடகளால
கததபபடட இறககறார (168). இவரத உடல ேதாணடெயடககப படட
அவரத சடர ஒரவரால ெமசபேடாமயாவறக எடததச ெசலலபபடகறத
(170). தாமஸன நடமாடடஙகைளப பறறய வவரஙகள 'தாமஸன பணகள
'எனற நலலரநத இவவளவதான கைடககனறன . அனடராேபாலஸ
(Andrapolis) எனபத கேரககப ெபயர ஆகம . 'இரணட கலதரம' பரயாணம
ெசயதார எனறளளத. மறற இடஙகளல தரஙகைளப பறறேயா , நகரஙகளன
ெபயரகைளப பறறேயா நாடகைளப பறறேயா கறபபகள இலைல .
இதலரநத அவரத நடமாடடஙகள ஒர கறகய பேகாள பரபபளவேலேய
உளளத எனற ெதரகறத.
9. தைலயல ஒனறமலலாமல ைமகேடானயா நறகறாள . தாமஸ எணைண
வாரககறார. பறக அவளத தாதயடம ைமகேடானயாவன உைடகைள
எடததவடட, இைடககசைச அணவககச ெசாலகறார . அரகலளள
நரறறறக ெசனற அவளகக ஞான ஸநானம ெசயவககறார (121). சபரன
மைனவ, மகள, ெதரதயா, ைமகேடானயா, நாரசயா, அயேஜனஸன
மைனவ ெநசாரா மதலேயார தாமஸடம வரகனறனர (155). தாமஸ
ைமகேடானயாவடம 'உனத சேகாதரகளன உைடகைள கைலவாயாக '
எனறார. அவள அவரகளத உைடகைள அவழததவடட இைடககசைசகைள
அணவதத அைழதத வரகறாள. அவரகளகக ஞானஸநானம

17
ெசயவககபபடகறத (157). உைடகைள அவழததவடட,
இைடககசைசயடன ஒர ஆடவனடம ஞானஸநானம ெபறம வழககம
இநதயாவறக ெபாரததமாகவலைல. இத யதரகளன பழககேம ஆகம .
ேமலம மணமான ஒர இநதய ெபண அவவாற தனத கணவைன வடதத
மறற ஆடவரன மன அவவாற நனற பதய சடஙககைள ஏறறகெகாளவதாக
வளககவத இநதய நாடட பணபாட , கலாசசாரம மறறம மரப இவறறறக
கஞசதேதனம ஒபபைடயதாக இலைல .
10.ெகாணடபாரஸ எனற ெபயர பாரததய (Parthian) அலலத பாரசக ( Persian)
நாடடச ெசாலலாகம. மறறவரகளன ெபயரகள யத, கேரகக
ேராமானயரகளன ெபயரகளாக உளளன . ெமசேடானயாவன வடகழககப
பகதயல ைமகேடானயா எனற மாவடடம இரநதத . ஆமபேபாலஸ,
அடரயானேபால,ஸைகேதா ேபாலஸ , ெஹலேயா ேபாலஸ - எனபத
ேபானற நகரஙகைள ெசமததய நாடகளன வைரபடஙகளல காணலாம .
'ேபாலஸ' எனறால கேரககததல 'நகரம' எனற ெபாரள. அனடராேபாலஸ
கேரககதைத காடடகறத . ேமலம இநத நலல கறபபடபபடடளள
வவரஙகள, ெபயரகள, பழகக வழககஙகள மதலயன எலலாேம ஒர யத
அலலத பாரசக நாடடலளள இடதைதததான கறபபடகனறன .

ேமறகாணம உள அததாடசகளனனற ( internal evidences) தாமஸ. இநதயாவறக


வரவலைல எனபத தணணமாகறத . இன தாமஸ இநதயாவறக வநதார , அதலம
ெதனனநதயாவறக வநதார ,ைமலாபபரல அவரத கலலைர உளளத எனபத
பறறய வவரஙகைள ஆயேவாம .

18
7. ைமலாபபரலளள இரணடாவத
கலலைற
ைமலாபபரல சாநேதாம கதடரலல வடகக -ெதறகாக க.ப 1288 ம வரடததறக
மனப பைதககபபடட 'ஒர தாமஸன' கலலைற 'ெசயனட தாமஸன ' கலலைற'
எனற இநதய கரததவரகளல ஒர சாராரகளால மதககபபடட வரகனறத .
ஆனால இநத கலலைற அலலத 'அநத தாமஸ' அலலத ேவற எநத தாமைஸப
பறறய எநத கறபபம 13 ம நறறாணடறக மறபடட எநத ஆவணஙகளலம
கறபபடப படடரககவலைல.
தாமஸ மாபார (Malabar) அதாவத ேசாழ மணடலததறக (Coromandel),
வடஆபபரககாவலளள நபயாவல (Nubian) உபேதசதத பறக வநததாகவம ,
அஙக ஒர 'கவ எனபபடகனற பைறயன ' (Pariah) ஒர மயலன மத கறைவதத
அமெபயத ெபாழத , அத தறெசயலாக அவர மத படட இறநததாகவம ,
கரததவரகளால க .ப. 1288-93 ல மாரகேகா ேபாேலாவறக ெசாலலபபடடத .
ஆைகயால இனறம ஆசயா , ஐேராபபா மறறம ஆபபரககாவலளள ஆவணஙகள
கறபபடடளள ெசயனட தாமஸ 'மதததறகான உயர தறநதவர ' (Martyr)
எனறலலாமல ஒர சாதாரணமான வதததல உயரழநதவராகச
சததரககபபடகறார. ேதாராயமாக க.ப. 210 ஐச ேசரநத ஜூடாஸ தாமஸ (Judas
Thomas) எனபவரன சரயப பணகள ( Syria Acts) மறறம 1517 ம ஆணைடச
ேசரநத ெதனனநதய ஆவணஙகளலம அவர மதததறகாக உயரழநதார . எனேற
கறபபடகறார. பறகதான, அதாவத 1517 றக ேமல அவர பலவதமாக
சததரககபபடகறார. ேபாரசசகசய டேயாேகா ெபரனானடஸ (Diogo Fernandez)
எனபவரம தாமஸ 'மதததறகாக உயரழநதவர ' எனறதான கறபபடகனறார .
( Marco Polo, Vol I, Book 3, Chapters 18, 17, 20 மறறம 25).
ேமலம பைறயனன அமபால இறநத நபயாவலரநத வநத ேதாமாைவ
மகமதயரகள தஙகைளச ேசரநதவர எனற 'சாராயன அவரயன' எனற அராபக
மறறம தமழ கலநத ெபயரல அைழதத வநதனர . ஏெனனல தாமஸ
அபஸனயாவல இரநததாகவம அவரகள கறக ெகாணடனர . ஆகேவ
இககலலைற 8-9 நறறாணடகளககப பறகதான ேதானறயரகக ேவணடம .
ேமலம ேவெறநத ஆவணமம தாமஸ , நபயா அலலத அபஸனயாவல
உபேதசம ெசயதார, எனற கறபபடவலைல. ேமறெசாலலபபடட வடகக-ெதறக
கலலைற டேயாகா ெபரனானடஸால 1523 ல தறககபபடடத.

19
8. ைமலாபபரன இரணட கலலைறகளகக
எதரானஅததாடசகள
கா லனயல சர ெஹனற யஸ ( Henry Yule) கறபபடடவதாவத, இநத
ேகளவயானத ('ெசயனட தாமைஸப பறறயத ) இநதயாவலளள அறபத மறறம
வசததரமான சாகச கறபைனக கைத வலலனரகளகக , இதன சமபநதமான
வததயாசமான கரததககளள ஒனறாக மாறவடடன . 1498 ல ேபாரசசகசயரால
அறமகபபடததபபடட இலததன சடஙககள மறறம பைழய சரய கடஙககளல ,
ெசனைனயலளள கதேதாலககர தாம தமத ஐேராபபய அதாவத இலததன
சடஙககள மலம தமத அதகாரதைத ெசலததகறாரகள . அவரகள 1). சாநேதாம
கதடரலலளள கலலைற 2). சனனமைல மறறம 3). ெசயனட தாமஸ மைல மறறம
ைமலாபபரடன)) ெசயனட தாமைஸ சமபநதபபடததம மழக கைத
இைவெயலலாவறைறயம மகவம இகழசசயடன கரதகறாரகள ( Marco Polo, Vol.
II. 3, p. 358).
1871 ல ெசனைனயலளள கதேதாலககரகள உறதயாக இநத கைதைய நமபாமல
இரநததறக காரணஙகள இரநதன . அைவகளள மககயமானைவ பனவரமாற :

1. மதலல 1288-93 ல மாரகேகாேபாேலாவடமம , பறக 1348 ல பஷப


மரகேநால, (Marignoli) பாரேபாஸா ( Barbosa) (1500-16) மறறம
டேயாகா ெபரனானடஸ (1517) மதலேயாரடம கரததவரகள 'தஙகளத
தாமஸ' ஒர பைறயனால அமப மலம ெகாலலபபடட தயாகமறற சாவ
ெபறற ஒர தாமஸ எனற ஒபபகெகாணடதன மலமம , ேமலம 'இநத
தாமஸ' ெசயனட தாமஸ பறற உலகததலளள மறற கறபபகைளவட ஏன
1517 கக பறகளள ெதனனநதய கறபபகைளவட மகவம
மாறபடடளளதால சநேதககக நசசயமாக இடமரநதத .
2. 1522 மறறம 1523 ஆணடகளல ைமலாபபர கலலைறகள தறககபபடட
அதலரநத ெசயனட தாமஸன எலமபக கடடன எலமபகள
கணெடககடடதாகக கறபபடகறத . ஆனால ெசயனட தாமஸன எழமபகள
மணைடேயாடடன எநதப பகதயம காணபபடவலைல எனற 1566 ல
ஒரேடானா பஷப மறறம மறறவரகளால உறத ெசயயபபடட கப 232-
3 ேலேய எஙேகா பாரததயா அலலத பாரசகம அலலத இநதயாவன ஓர
பகதயலரநத, எடஸா (Edessa) வறக எடதத ெசலலபபடட 1258 லரதத
கழகக இததாலயலளள ஓரேடானா (Ortona) சரசசல வழபடபபடட
வரகறத. ஆனால தாமஸன பணகளேலா தாமஸன உடல அலலத
எலமபககடகள எனற கறபபடபபடாமல , சேகாதரரகளல ஒரவனால
"தாமஸன உடல" ெகாணேடாபாரஸன நாடடலரநத ெமசபேடாமயாவறக
எடதத ெசலலபபடடத எனறரபபைத மனேப கறபபடபபடடத .
3. ைமலாபபரலளள இபெபாழைதய கலலைறையத தவர பாரேபாலா
காலததல 1500-16 ஒர மதய மகமதயனால (கரததவனால அலல)

20
கணெடடககபபடட, 1323 ல டேயாகாவால தறககபபடடகலலைற ,
ெதனனநதய மகமதய கலலைறையப ேபால வடகக -ெதறக தைசயல
இரநதத. யதரகள அலலத கழககததயக கரததவரகைளப ேபாலலலாத
மறறம இநதககைளப ேபானற தைல ெதறக தைசயல இலலாத அநத
ெசயனட தாமஸன எழமபககட எனற ெசாலலபபடட எலமபககட தைல
வடககலம கால ெதறகலம ைவததப பைதககபபடடரநதத .
4. "சரயா ேதாமா" அலலத "தாமா" எனற ெபயர மகமதயரகளாலம
உபேயாகபபடததபபடட வநதளளத அேரபய ெமாழகளல "தமா" அலலத
'தவமமா" எனற வழஙகபபடம ெபயரகள இரணட மைற பறநதவன எனேற
இர ெமாழகளலம வழஙகபபடகனறன . 14 வத நறறாணடல வஙகாளததல
ேசானாரேகாவன எனற இடததல வாழநத மகமகய தறவ மறறம
பணடதரன ெபயர சரபதன தாவமமா எனபதாகம எனபத ேநாககததககத .
5. ேமலம 1543 ேபாரசசகசயர மாரடம அல •பானேஸா -ட-ெசௌசாவன
ஆைணயன கழ, 45 கபபலகள ெகாணட ஒர ெபரய கடறபைடயடன
ேகாவாவலரநத பறபபடட "ெசயனட தாமஸ சனனஙகைள " தமழகததள
நைழகக மயனறனர.
6. 13-11-1932 ேததடட வாடகனன கடதம , இநத ெதனனநதய கரததவ
நமபகைகயானத நரபககபபடடாதத எனற கறபபடபபடகறத ேபாப
லேயா XIII ன 1-9-1866 ேததயடட கடதம மறறம ேபாப பயஸ XI ன 21-
12-1923 ேததயடட கடதம, ெதனனநதய தாமஸ நமபகைகயாய பறற
மடவாக எைதயம கறபபடவலைல .
7. ெசயனட தாமஸ கரததவரகள எனற ெசாலலகெகாளளம இநதயரகள
எனறேம வாடகனடன ஒததபேபாகவலைல . 1599 ல ேராமடன ஒர
தறகலக இைணபப எறபடடதப படடத . ஆனால 1653 ல, மறபடயம
அவரகள தஙகளத சதநதரதைத உறத படததகெகாணடனர . அவரகளன
இைறபபண சரய மைறயல இரநதத . ஆதரேவா, கேரகக சரசசரகக
இரநதத.
8. ேமலம ேராமன கதேதாலககர மறறம சரய கரததவரகளககம இைடயல
கழகணட அடபபைட ேவறறைமகள காணபபடகனறன : ேராமன
கதேதாலககர சரய கரஸதவர (1) பல பைசயன ேபாத ெராடட மறறம
சாராயம (மத) ஏசவன உடல மறறம இரததமாக மாறவதாக நமபகறாரகள .
அவவாறன மாறதைல நமபவதலைல. (2) ஆதாம-ஏவாளன மதல பாவம
எலல கரஸதவரகைளயம ெதாடரநதாலம , ேமர பாவமறறவள எனற
நமபகறாரகள. ேமர பாவமறறவள எனற நமபவதலைல . (3) ேபாப
கைறயறறவர அலலத பைழயறறவர (infallible) எனற கரதகறாரகள.
ேபாபபன கைறயறற அலலத பைழயறறத தனைமயைன
ஏறறகெகாளவதலைல.
9. சரய மலபார கரததவ கரமாரகளககம வாடகனககம இைறயயல
ெதாகபப, கரஸதவ சைபயன சடடத ெதாகபப , தரமானத ெதாகபப ,
வவாதத ெதாகபப, மதலய வஷயஙகளலம நானற வரடஙகளாக பலதத

21
ேவறபாடகள இரநத வநதளளன . பல சமயஙகளல இைவ சமபநதபபடட
வஷயஙகள ெவளவநதளளன .
10.கதேதாலகக-எதரபப அலலத சரதரதத சைபயனர (Protestants)
ஆரமபதததலரநேத இவவதமான கடடககைதகைளப பரபபவைத
கடைமயாக கணடதத வநதளளனர . பரபல கதேதாலகக ஆசரயரகளம
மதகரமாரகளம பல சமயஙகளல தஙகளத கரததககைள
ெவளபபைடயாக ெசாலலயரககனறனர .

22
9. 1729 ல இநத கலலைற சநேதகககபபடடத
1871 ல ேமறெசாலலபபடடபட, கதேதாலகக பஷபபகள மறறம மறறவரகளால
தாழைமயாக மதககபபடட, அவநமபகைகயடன ெசாலலபபடடைதவட ,
1729 ேலேய ெசனைன பாதர இைத 'ெசயனட தாமஸ கலலைறைய' சநேதகதத,
ேராமலளள சடஙககளககான பனதகழமததறக ( Sacred Congregation of Rites)
'இநத இடமதான ெசயனட தாமஸன உணைமயான கலலைறெயனற
மதககலாமா?' எனற தரமானமாகக கரதைத ெவளயடக ேகடட எழதனார .
மனேப காடடயளள காரணஙகளால அவர சநேதகபபடடதல வயபபலைல .
ஆனால ேராமன பதல பரசரககபபடவலைல . ேமறகணட காரணஙகளாேலேயா ,
1817 ல ஏறபடட அவநமபகைகயாேலேயா அலலத ேராமறக ைமலாபபரலளள
இரணட கலலைறகள மறறம ேகாவாவலளள கலலைற மதலயவறைறப பறற
ெதரநதரநதாேலேயா, ெகாடககபபடட பதைல இநதயாவலளள கரததவரகள
ேவணடெமனேற பரசரககாமல ைமததவடடனர ேபாலம . ஏெனனல அபபதல
அவரகளகக நசசயமாக சாதகமாக இரநதரகக மடயாத .
ேபாப லேயா XIII தாமஸ 1-9-1866 ேததயடட 'யேமன ேசலடஸ ஆகடர'
( Aumane Salutis Auctor) எனற கடதததல கறபபடபபடடளளதாவத , '...இநத
ெதனனநதயரகள ெசயனட தாமஸ கைதகளல ெபரமளவல
மழகயரககறாரகள... அவர எதேயாபபயா, பாரசகம, ஹரகானயா மதலய
நாடகளல பரயாணம ெசயதவாற , மடவாக சநத நதையத தாணட
தபகறபபததறக வநத தனனைடய இரதததைத ஆதமாககளன தைலைம கரவறக
அஞசலயாகச ெசலததனார . அதாவத மதததறகாக, ஆதமாககளன தைலைம
கரவான ஏசவறகாக உயரததயாகம ெசயத தாமைஸப பறறக கறபபடகனறார .
ஆனால மகமதயரகளால மதன மதலல (1288-93) கணடபடககபபடட,
பாரேபாஸா கணட தாமஸானவர உயரததயாகம ெசயயாதவர . ஏசவறக எைதயம
ெகாடககாதவர, ஏேதசைசயாக ெகாலலபபடடவர எனற மனேப
கறபபடபபடடத ஆைகயாலதான உணைம கரஸதவரகள மறறம ஐதக
கரஸதவரகள இநத தாமஸ கடடககைதகைள தமபவலைல . ஏறறகெகாளளவம
இலைல. ஊககமளககவம இலைல.
ேபாப பயஸ X, தமத 21-12-1923 ேததயடட கடதததல, ேமறகாணம ேபாபபன
கடததைதக கறபபடட '...இநத தாமஸன இறபபானத நசசயமாக உயரததயாகம
அலல' எனற எழதயளளார.

23
10. உயரததயாக தாமஸ ஆனத எவவாற ?
ப ைறயனால அமெபயத ெகாலலபபடட தயாகம ெசயயாத தாமஸ எவவாற ஏன
ெதனனநதய கரததவரகள மறறம ேபாரசசகசய கரததவரகள இபெபாழைதய
தறவயால ஈடடமலம ெகாலலபபடட உயரததயாக மறறம பலவதமான
தயாககளாக மாறறபபடடார ? ேபாரசசககசய மறறம இநதய கரஸததவரகளன
ஆவணஙகைள ஆராயம ெபாழத அவரகளன தடடம ெவளபபடகறத .
ேபாரசசககசயரகள ெசலலம நாடகளல எலலாம , "வாசைனத தரவயஙகள
மறறம கரததவரகைள" எதரபாரதததான ெசலவாரகளாம . அவவாற
கரததவரகள இலலாவடடாலம , ெசனற நாடகளல எலலாம நாஙகள ஏராளமான
கரததவரகைளப பாரதேதாம , அவரகைள மதம மாறறேனாம (?) எனற தஙகளத
"கறபபகளல" எழதவேதாடலலாமல, அதறகாக 'சனனஙகைளயம" ேதாறறவதத
தமத மனனனகக அறவபபாரகளாம . "தறவயால ஈடட மலம ெகாலலபபடட
தயாக தாமஸ", ட மராகலஸ தாேம ( De Miraculis Thomae, c. 500) எனபதலம
மறறம அவரகளத ஆவணஙகளலம தான காணப படகனறத . ஆனால ஐேராபபா ,
ஆபபரககா, மறறம ேமறகாசய கறபபகள இவவதமாக கறபபடவலைல .
லததன நலான 'ேபசேயா ேதாேம" ( Passio Thomae, c. 500) எனபதல
"தறவயால கதத மலம ெகாலலபபடட தயாக தாமஸ " எனற உளளத. Pariah-
arrow-killed-martyr, pariah-arrow-killed-non-martyr ஆக பறக priest-lance-
killed-martyr ஆக priest-sword-killed-martyr ஆக மாறவடடார. அமப ஈடடயாக
கததயாக வடடத!
பஷப ெமலடகாட தனத "இநதயாவம, அபேபாஸதலர தாமஸ¤ம" எனற நலல
(1905), உயரததயாக ெசயணட தாமஸ , மாரேகாேபாேலா காலததலம (1288-
93) மறறம 1517 ம ஆணடறகப பறகம கரஸதவரகளால "பைறயனால
அமெபயத ெகாலலபபடட மதததறகாக தயாகம ெசயயாதவர " எனற தமத
மானதைதக காபபாறறக ெகாளவதறகாக ( to save their face) அவவாற
வவரககபபடடார எனற வளககம ெகாடககறார . ஆனால அநத கரஸததவ
மதாைதயரகளள எவரேம ேவணடெமனேறா இலைல தறெசயலாகேவா
ெகாைலயாளயாக இரககவலைல. ஆைகயால 1288-1517 காலததல எநத
கரஸததவரம தமத மானதைதக காபபாறறக ெகாளளேவணடய அவசயம
இலைல. ஏெனனல, ஒர பைறயன தான , "மததறகாக உயரததயாகம ெசயய
மடயாதவாற" அநத தாமைஸ உயரழகக ெசயதான , அதவம ெகாைல ெசயய
ேவணடம எனற கறற உணரேவ இலலாமல மயல மத கற ைவதத அமப 'அநத
தாமஸன" மத படட உயரழகக ேநரடடத . ஆனால கரஸதவ
உயரததயாகவயலன (martyrology), அவர இநதயாவல வநத ஏசவறகாகேவா ,
ைபபளறகாகேவா , கரஸதவததறகாகேவா உயரழககவலைல . ஆகேவ
ெமலடகாடடன வளககம ெசயலறறதாகவடகறத .
1929 ல ைமலபபர கதேதாலகக ரஜஸடரன ஆசரயரான ேக .எஸ.ஜ. டகரஸ
எனபவர இநத வடகக-ெதறக கலலைறப பறறக கறவதாவத , "இநத
கலலைறைய வழபடம கதேதாலககரகள அதன உணைமத தனைமைய நமப
ேவணடம எனற யாரம வறபறததபபடவலைல , அத அததாடசயன மத
ஆதாரமாக உளளத எனற அவரகளகக நனறாகத ெதரயம . மறறம அவரகள

24
உணைமகக பதலாக தவறாகவம ெகாளளலாம . இரபபனம "மதததறகாக
உயரததயாகம ெசயதவரன" ஞாபகச சனனமாக அைதக ெகாணட ,
மதககறாரகள. அதசயஙகள எலலாம இநத பகழ ெபறற கலலைற அலலத
நைனவச சனனஙகளடன சமபநதமாக நடநதன எனற ெகாளளம ெபாழதம ,
கதேதாலககரகளககத ெதரயம . அத மறபடயம அததாடசயன மத ஆதாரமாக
உளளத எனற. அத உணைமயாக இரநதால நமபகைகயன வைளவாக , அநத
தறவயன நைனவால தணடபபடடதாக இரககம " ( Mylapur Catholic Register,
1929, p. 112), எவவளவ நாசககாக சறற வைளதத ெசாலலயளளார பாரஙகள .
மனனகக பன மரணாக உளள மரபகள :

1. மதலல "பைறயனால அமெபயத ெகாலலபபடட " தாமஸ, பறக


"தறவயால ஈடட எயத ெகாலலபபடட " தாமஸாக மாறனார.
2. ஏசவறகாகேவா அலலத கரஸதவ மதததறகாகேவா இறககாமல
தயாகயலலாதவராக சததரககபபடடவர , பறக தயாகயாக
மாறறபபடகறார.
3. 1710 ல எமபரன சலம-தயாகயாக மாறறபபடடார . ஆனால "'ேபசேயா
தாமஸ" எனற நலேலா கததயால இறநததாக கறபபடப படடளளத .
4. மாரேகாேபாேலாவறக மநைதய எலலா ஆவணஙகளம உயரததயாகம
ெசயத அபேபாஸதலரன கலலைற மைலமத இரநததாகததான
கறபபடகனறன. ஆனால ைமலாபபரல கடறகைரயல "ஒேர தாமஸறக "
இரணட கலைலைறகள இரநதத வயபபாக உளளத .
5. ேதனயன பததகம ( Book of the Bee) எனற நலல பாஸராவன மார சாலமன
( Mar Solomon), தாமஸன பைதககபபடட இடம இநதயாவலளளதா அலலத
மாலபபல உளளதா ( India or Maluph) எனபைதப பறறய வபரஙகள மலப
பரதகைளப பாரதத பரசலககபபடாமல உளளன எனற
கறபபடபபடடளளத .
6. எலலாவறறறகம அததாடசயாக எடததக ெகாளளபபடம "தாமஸன
பணகேளா" தாமஸ நானக வரரகளால ஈடடகளால கததபபடட இறநதார
எனறம, பைதககபபடட பறக அவரத சேகாதரரகளள (சடரகளள) ஒரவன
உடைல ேதாணடெயடதத ெமசபேடாமயாவறக எடததச ெசனற வடடான
எனறம உளளத.
இன மறற கைதகள எவவாற உரவாககபபடட தாமஸ கடடககைத எவவாற
வளரசச அைடநதத எனபைதப பாரககலாம .

25
11. மாலப, கலாமனா, ைமலாபபர
மார சாலமனன ஒர பததகததன ஒர ைகெயழததப பரத கறபபடவதாவத .
"அவர (தாமஸ) பாரததயா , ெமடஸ மறறம இநதயரகள மதலயவரகளகக
உபேதசததவடட - மாஹலப (Mahluph) அலலத எடஸஸா (Edessa) வல
பைதககபபடடார", எனறம ஆனால ஆகஸேபாரடல உளள மறெறார
ைகெயழததப பரதயேலா "அவர இநதயா , சநத மறறம பாரசக நாடகளல
உபேசசதத (இறநத பறக) இநதயாவல அலலத எடஸஸாவல பைதககப
படடார" எனறம உளளத. இரணட ைகெயழததப பரதகளல இர ெவவேவற
இடஙகைளக கறபபடடளளதால , மார சாலமனகக தாமஸ எஙக
பைதககபபடடார எனற உறதயாக ெதரயாத எனபத ெதளவாகத ெதரகறத .
ைகெயழததப பரதகளேலேய ெவவேவறான நாடகளல உபேதசததார ,
பைதககபபடடார எனற கறபபடபபடடளளதம அைவகளலம உறதயாக ஒர
நாடைடக கறபபடாமல "இஙக" அலலத "அஙக" எனற கறபபடப
படடளளதம, எலலா ஆவணஙகளம "அவர மதததறகாக, ஏசவறகாக
உயரததயாகம ெசயதார " எனற இரககம ெபாழத சாதாரணமாக இறநத
பைதககப படடார எனபதலரநதம , 1531-1552 ல ேபாரசசகசயரகள
இநதயாவல பலவதமான கடடககைதகள , ேபால சனனஙகள மதலயவறைற
இநதயாவல பரபபவடடனர எனபதலரநதம , இநத ஆவணஙகெளலலாம
உணைமயான, நயாயமான சரததர ஆராயசசகக எநத வதததலம
ஒபபைடயதனற எனற நசசயமாகத ெதரகறத . ஆகேவ 1222 ல மார சாலமன
கறபபடடத மாலபபா அலலத எடஸஸாவா அலலத இநதயாவா எனற
தரமானமாக ெசாலல மடயாத .
மார சாலமனன ஒர ைகெயழததப பரதயலளளைதப ேபானற , "தாமஸ
பாரததயா , ெமடஸ மறறம இநதய நாடட மககளகக உபேதசததார ", எனற
அவரத காலததவர மறறம பஷப -பார-ெஹரபேரயஸ ( Bar Herbraeus, 1226-
1286) தனத "மதேதயம (Matthaeum) எனற நலல கறபபடடேதாடலலாமல ,
கழகணட மாறபடட வஷயஙகைளயம தரகறார . "அவர கலாமனாவல
(Calamina) ெகாலலபபடடார. ஒர இநதயனால (heathen) மைல மத
ெகாலலபபடட, யாேரா ஒரவரால அவரத உடல கலாமனாவறக எடததச
ெசலலபபடட பைதககபபடடார ."
மதன மதலல ெசயனட இஸேடார ( St. Isidore) எனபவரன "ட ஆரட எட ஒபட
ேபறறம" ( De Ortu et Obitu Patrum) எனற நலல பாரததயா மறறம ெமடஸ
நாடகளன கழகக தைசயன மைனயலளள இநதயாவன ஒர ஊர , "அஙக தான
அவர ைபபள உபேதசம ெசயதார . ஈடடயால கததபபடட, தயாகமைடநதார."
எனற 1250 ல கறபபடடளளார . ஆகேவ இநத "தாமஸ", மநைதய (அதாவத
மனப கறபபடபபடட) 1288-1517 காலதைதய, பைறயனால அமெபயத
ெகாலலபபடட தயாகயலலாத ைமலாபபரன கடறகைரயல இரணட கலலைறகள
- எலமப கடகள ெகாணட "பைதககபபடட" ெசயனட தாமைஸவட மழவதம
ேவறபடடவர எனற ெதளவாகத ெதரகறத . ேமலம க.ப. 210 ம ஆணைடச
ேசரநதத எனற ெசாலலபபடகனற "சரய பணகள" கறவதாவத "அவர மைலமத
வரரகளால ஈடடகளால கததபபடடக ெகாலலப படடார " எனபேத ஆகம.

26
ெசயனட தாமஸன ஆவணஙகைளப பறற படதத , பாதர ேஹாஸடன ( Fr. Hosten,
S.J.) ெவளயடடைவப பறற அைனவரம அறவர . அவர கறபபடவதாவத ,
"1522 ல ேபாரசசகசயரால ைமலாபபரன கலலைறயல 16 ஜானகள (16 Palms)
ஆழததல கணெடடககபபடடத , ெசயணட தாமஸன உடல பகதயாகாவடடால
ெசயணட தாமஸன ைமலாபபரன சமபநததைதப பறறய மழவாதமம
ெபாயயாக வடவைதப ேபாலளளத ." ( The Journal of the Asiatic Society, 1923,
No. 5, p. 169, fn. 5).
ஆனால உணைமயல 1523 ல (1522 ல இலைல) 16 ஜானகளகக ேமல ஆழததல
டேயாகா ெபரனாணடஸ இரணடாவத கலலைறையத ேதாணடய ெபாழத
கைடததைவ: 1. தைலயன சல எலமபகள; 2. சல வலா எலமபகள; 3. மழ
உடலன சல எலமபகள ; 4. ஒர ெதாைட எலமப; 5. மறற எலமபகள.
டேயாகாவன 1543 ல உறத பரமாணததடன தான ேதாணடயைதப பறற
கறயளள வபரஙகைளக கழகணட பததஙகளல காணலாம .

1. Esplendorea da Religiao, Goa, April 1989, pp. 152-6


2. Kerala Society Papers, Series 9, pp. 205-217 ( English translation)
3. Corrections, Series 10, p. 220
1523 மறறம 1258 லரநத "அபேபாஸதலர ெசயனட தாமஸன எலமபககட "
(மணைடஓடடடன) எனற 1566 ல ஒரேடானா பஷப மறறம மறறவரகளால ,
"எநத பகதயம காணபபடாமல மழைமயாக " இரநதத எனற கழகக
இததாலயல உளள ஒரேடானா சரசசல மரயாைத ெசலததபபடட வரகறத .
ஆைகயால 1522 ல அலலத 1523 ல ேவெறஙகம உணைமயான ெசயனட
தாமஸன எலமபககட அலலத பகத எஙகம கைடததரகக மடயாத . ஆனால
ேமறெசாலலபபடட எலமபகள 1522 அலலத 1523 ல தான கைடததன .
ஆைகயால அைவ "அபேபாஸதலர தாமஸ¤ைடயத" கைடயாத.
ஆைகயால ேஹாஸடன கறபபடடத ேபால , "ெசயணட தாமஸன ைமலாபபரன
சமபநததைதப பறறய மழவாதமம ெபாயயாக வடவைதப ேபாலளளத ",
எனறலலாமல மழவாதமம 'ெபாயயாகேய வடடத'. ஆைகயால தான
1871 ேலேய இைதப பறற அவநமபகைகயடன ெசனைன கதேதாலகக
அதகாரகள கைறவாக மதபபடடளளாரகள . ஆைகயால தான எரணாகளததல
ெசயணட தாமஸ கரஸததவரகள 1950 மாரசசல கட, 'ஒரேடானாவலளள
ெசயணட தாமஸன எலமபககட தான ேவணடம ' எனற படவாதததடன
ேகாரகைகயடடனர ேபாலம .
ஆனால, அத அவரகளகக ெகாடககபபடவலைல . பறக டசமபர 1953 ல
ஒரேடானா எலமபககடடன 'வலத ைகெயலமப' எனற காரடனல டஸெஸெரனட
(Tisserant) எனபவரால எடதத வரபபடட 'ேபாபபறகச ெசாநதமானத ' (ேகரள
ெசயணட தாமஸ கரஸததவரகளககச ெசாநதமானத இலைல ) எனற மைறயல
கராஙகனர சரசசல வழபாடடறக ைவககபபடடத . இதலரநேத வாடகனகக
'இநத வஷயததல' அவரகள மத எநத அளவறக நமபகைக , மதபப, மரயாைத
உளளத எனபத ெதரகறத.

27
1950 கக மனேப, கராஙகனரகக அரகல தரததர எனற இடததல 'ஒரேடானா
எலமபககடடன பகத' எனற வழஙகபபடம 'எலமபத தணட' இரநதத. இத சல
ஐேராபபய கரஸதவ மஷனரகள மலம இநத சரசசறக எடதத வரபபடடதாக
கறபபடகறத.
1523 ம ஆணடன எலலா எலமபகளம இபெபாழைதய ைமலாபபரன
கதடரலகக தரபபக ெகாடககபபடட , அதல ஒர சறய பகத ெவளயல 'ஞாபக
சனனமாக', 'ெசயணட தாமஸ¤ைடயத' எனற வணஙகபபடட இரநதரநத
ேபாதலம, சல நாடகளககப பறக 1523 ல, 'ஒரேடானா எலமபககடடன
மறெறார பகத, காரடனலால 'உணைமயான ெசயனட தாமஸ ¤னைடயத' எனற
ைமலாபபர சரசசறக ெகாடககப படடத . ஆகேவ ைமலாபபரல ேதாணட
எடககபபடட எலமபகள ெசயனட தாமஸ ¤ைடயத அலல எனபதம , அத
இநதயாைவச ேசரநத யாரைடயதாகவம இரககலாம எனறம ெதரகறத .
ெசயனட ேசவயர, ஆமாம ெசயனட பரானஸஸ ேசவயர எனறால , இபெபாழத
இநதயரகள, யாேரா ஒர ெபரய மகான , தறவ, பல கலலர நறவனஙகளன
ஸதாபகர (ஏேனனல அவர ெபயர கலலரகள , பளளகளகக ைவததரபபதால
அைனவரககம ெதரயம, எனெறலலாம நைனததக ெகாணடரபபர , ஆனால
அநத மகான தான ேபாரசசகசய மனனைனத தணட , இநதயாவல 'கரஸதவரகள
அலலாதவரகளகக உரய மதத தணடைனகைள ' (Inquisition) நைறேவறற
'சபாரச' கடதம எழதயவர . ேம 16,1545 ல ேபாரசசகல மனனனான ட .ேஜாஆ
எனபவனகக ( D. Joao III) கடதம எழதனார. 1560 ல தணடைனகைள நைறேவறற
அெலகேஸா டயாஸ •பாலகாேவா ( Aleixo Dias Falcao) எனபவன அனபபப
படடான. பறக நடநதைவ சரததர பததகஙகளல மாணவரகள படகக மடயாத !
எணணறற இநதககள ெகாலலபபடடனர . இநத ெபணகளன கறப சைரயாடப
படடத. கழநைதகள 'கழநைதகள' எனறம பாராமல ெகாலலப படடன .
மதமாறறம ெசயய ேவணடம எனற ெவறதான ேமேலாஙக நனறத . இடததத
தளளபபடட ேகாவலகேளா ஏராளம . ேமலம வவரஙகளகக கழகணட
பததகஙகைளப பாரககவம .

1. "The Decay of Portuguese Power in India", by Fr. H. Heras, Journal of the


Bombay Historical Society, Vol. I, Bombay 1928
2. A History of the Inquisition of Spain, 4 vols., New York 1906-7.
3. "M. Dellon and the Inquisition of Goa", Journal of Bombay Branch of the
Royal Asiatic Society, Vol. XVIII, Pt. II (1887-1889), Bombay 1889
4. The Goa Inquisition by Anant Kakba Priolkar, Bombay, 1961
ேராமன கதேதாலகக சரச , 'இநதயாவல அபேபாஸதலர ' எனற உயரவாக மதககப
படம அநத ேசவயர 1545 ல நானக மாதஙகள ைமலாபபரல வநத
தஙகயரநதார . அபெபாழத 1523 ம வரடதைதச ேசரநத சல எலமபத தணடகள
மறறம இதர 'ெசயn ட தாமஸ' ஞாபகச சனனஙகள காணபககப படடன . ஆனால,
அவேரா தமத எழததககளல ைமலாபபர அலலத மலபாரலளள ெசய n ட தாமஸ
அலலத இறநதைதப பறறய மைற மதலயவறைறப பறற ஒனறேம கறபபடாதத

28
ஆசசரயமாக உளளத . ெசயட ேசவயர ேபானற அசாததயமான கரஸதவ
ெவறயேர, இைதப பறற கணடெகாளளவலைல எனறால ேயாசகக ேவணடம .
தாமைஸ ைமலாபபரடன சமபநதபபடதத மயலம கரஸதவரகள மாரசாலமனன
மாஹலப அலலத மாலப , பார-ெஹரபேரயஸனகலாமனா அலலத கலமனா ,
ெடேராேதயஸன கலமதேத , ெநஸேதாரயரான அமரன ைமயலான , ஓடரககன
மனபார, ஜான ேதமரெநாலலயன மாபார மனபார , கதேதாலககஸன
ெமலயாபபர எலலாேம இபெபாழைதய ெசனைனயலளள 'ைமலாபபைரததான '
கறககனறன எனபர. ஆனால, இைவ எலலாம 12-13-14-15 ம நறறாணட
ஆவணஙகளலளள கறபபகள ஆகம . ெசயணட தாமஸ இநதயாவறக வநதார
எனற கைதேய கடடககைத எனபத , அதன ஆவணஙகேள அததாடசயாக உளளன .
மதலல 'வாயவழ கைதயாக' இரநதத எனற வாதடம கரஸதவ
ஆசரயரகளாலம, இககைத 12 ம நறறாணடகக மனப வழஙகபபடடத எனற
காடட எநத அததாடசயம இலைல . ஆவணஙகளலளள மரணபாடகள மனனேம
எடததக காடடப படடன.

29
12. கரஸதவ பாதரகளன ெதனனநதயாைவப
பறறய கறபபகள
மாணடகாரவேனா ஜான (சமார 1292-93): "... க.ப.1291 ஆம ஆணடல
இநதயாவறகப பறபபடேடன.....அஙேகதான தரதததரகளள ஒரவராகய பனத
தாமஸன ேகாவல இரககறத . அநதப பகதயல உளள பல இடஙகளககச
ெசனற, நான சமார 100 ேபைர நமமைடய மதததறக மாறறேனன ' ( Yule: Cathay
and the Way Thither, First Letter of John of Montecorvino, Vol. III, p. 45). இஙக
வாழகனற மககளககக கறஸததவன நறெசயதைய எடததச ெசாலவத மகவம
பயனைடயதாய இரககம எனபத என கரதத . தறவகள இஙக வநதால ேபாதம
மதமாறறப பண மகவம நனறாக நைடெபறம . ஆனால, இஙக வரகனற
தறவகள உயரநத கணம உைடயவரகளாய இரகக ேவணடம . ( Op. Cit., Second
Letter, p.57)
ஓேடாரக (1321-2): 'இநத ராஜயததலரநத (ெகாலலம) பததநாள பயணததறக
அபபால ேமாபார (யல ேசாழமணடலம எனற கறபபடகனறார ) எனனம
இனெனார ராஜயம இரககறத . அத மகவம ெபரய ராஜயம . அதல
மாநகரகளம நகரகளம பல இரககனறன . அநத ராஜயததல தான நமமைடய
வணககததறகரய பனத தாமஸன உடல பைதககபபடடளளத . அவவடல
பைதககபபடடளள மாதா ேகாவலல ெதயவச சைலகள பல இரகனறன .
ேகாவலககப பககததல ெநஸடாரயர -அதாவத, கரஸதவர - வசககம வடகள
சமார பதைனநத இரககனறன . ஆனால, அவரகள கரஸத மதததன
உணைமயான ேகாடபாடகளல பறறலலாத இழநத கணமைடயவரகள ' ( Ibid II,
pp. 141-46).
காரடயரன கறபப : 'பனத தாமஸன ேகாயல இரநத இடதைதப பறற ஓேடாரக
எழத ைவததளள கறபப மாரகேகாேபாேலாவன கறபைபப ேபாலேவ
ெதளவறறதாய இரககறத.' மாதா ேகாவல எனபத ெதளவ . 'இத ஓர இநதக
ேகாவல எனபத ெதளவ. மயலாபபரல உளள மாதா ேகாவ ¢லகக அரகல
இனைறககம மயலாேதவயன ேகாவல இரககறத . அத ெநடஙகாலததறக
மனனேர ேதானறய ேகாயல . அநதக ேகாயைலததான ஓேடாரக கறபபடகறார
எனற நாம கரதலாம '.
ஜாரடனஸ (1323-30): 'மதமாறறததறக இநதயாவல உளள வாயபப ) .......
நமமைடய ேபாபபாணடவர இரணட கபபலக ¨ைள இநதக கடலல நறததனால
ேபாதம; நமகக ெபரம லாபம ஏறபடம . அேத சமயததல அலகசாணடரய
ேசாலடானகக எவவளவ ெபரய அழவ ேநரடம ! யாேர ேபாபபாணடவகக
இதைனச ெசாலலவலலார? . . . நமமைடய மததைத தழவடம இநதயரகளைடய
உடல கரபபாக இரநதாலம ஏசநாதரன அரளால அவரகளைடய ஆனமா
ெவளைள ஆகவடம. அதறகாக உைழககனற இநத வழபேபாககனைடய மயறச
ெவறறயைடய ேவணடெமனற நஙகள பராரததைன ெசயயஙகள . 'இநதப
பனதபபண வைரவல மடயமா ? ெவறற கடடமா?' எனற எணண ஏஙக
ெநடடயரகேறன' ( Yule and Cordier, Cathay, Vol. III, pp. 79-80).

30
'இநத இநதயாவல அஙகம இஙகமாகச சதறக கடககனற சல மககள
இரககறாரகள. அவரகள தஙகைளக கரஸததவரகள எனற
ெசாலலகெகாளகறாரகள. ஆனால உணைமயல அவரகள கரஸதவரலலர ;
ஞானஸநானம ெபறறவரம அலலர ; அவரகள கரஸதவ மதகேகாடபாடகைள
அறயாதாவரகள, பனத தாமேஸ ஏச கரஸத எனற அவரகள நமபகறாரகள .'
(Yule, Friar Jordanus, pp. 11-25)
இன மாரேகாேபாேலா எனன கறபபடடளளார எனற பாரபேபாம . 'ேகாவ
எனனம இனதைதச ேசரநதவரகள எநதக காரணதைதக ெகாணடம பனத தாமஸ
இரககம இடததறகப ேபாகமாடடாரகள - அதாவத அவரைடய உடல இரககம
இடததறகப ேபாகமாடடாரகள - எனபைத நான உஙகளகக ெசாலல ேவணடம .
பனத தாமஸன கலலைற மாபார ' மாகாணததலளள நகரம ஒனறல இரககறத .
இரபத மபபத ேபர ேசரநத ஒர ேகாவையக கடடாயப படததனாலம , தாமஸ
இரககம இடததறகப ேபாகமாடடாரகள - அதாவத அவரைடய உடல இரககம
இடததல அவைன நறக ைவகக மடயாத . . . இநத இனதைதச ேசரநதவரகேள
தாமைஸக ெகாைல ெசயதாரகள எனபைத வைரவல நஙகள ெதரநத ெகாளளப
ேபாகறரகள' ( Travels of Marco Polo, (Ed.) Yule and Cordier, Book III, Chs. 26-27).
'தரதததர பனத தாமசன உடல மா 'பாரலளள ஒர சற நகரததல அடககம
ெசயயபபடடளளத . அநத நகரததன மககள ெதாைக மகக கைறவாக இரககறத .
ஆனால நகரததறக யாததைர ெசலலம கரஸததவரகள , சாரசனகள (மலடாைனச
ேசரநதவரகள, அராபயரகள அலலத மகமதயரகள) ஆகயவரகளைடய ெதாைக
ெபரயதாயரககறத. சாரசனகளகளம பனத தாமைஸ மகவயரநதவர எனற
கரதகறாரகள. அவர சாரசன வகபைபச ேசரநதவர எனறம . ஒர ெபரய
தரககதரச எனறம அவரகள நமபவதால அவரகக 'அவரயன' எனறம படடப
ெபயர ெகாடதத உளளாரகள . அதாவத, அவர ஒர பனதர எனற அவரகள
ஏறறக ெகாணடரககறாரகள ( Op. Cit., III, Ch. 28). இைதத தான காரடயர
'ெதளவறறதாக' இரககறத எனற கறபபடடளளார .
ேமறகறபபடபபடட ஜான, பரானசஸகன மடத தறவயாவர . அவர சனாவல
இரநத(?) ெநஸேடாரயரகள மறறவரகைள மதம மாறற மயனறார ( Yule, Cathay,
Vol. I, p.169). இநதயா வழயாக 1292-93 ம ஆணடல சனாவறகச ெசனறார .
பறகாலததல அவர காமலக ஆரசசபஷப பதவைய வகததார . 1328 ல இறநத
இவர தமத வாழகைகையத தனைமயல கழததப பழகய அநதத தறவகக இநதய
மககளன வாழகைக மைறயம பழகக வழககஙகளற ெபரமபாலானைவ
படககவலைல (XXVI). அவைரப ேபாலேவ அவரககப பன வநத தறவகளககம
இநதய மககளன வாழகைக மைற , பழகக வழககஙகளம படககவலைல .
ஆனால, அவரகளைடய கரததககள அறவாரநதைவ எனேறா ெபரநதனைம
வாயநதைவ எனேறா ெசாலல இயலாத (ெதனனநதயாைவப பறற
ெவளநாடடனர கறபபகள, ெதாகததப பதபபததவர : ேக.ஏ.நலகணட சாஸதர,
தமழநாடடப பாடநல நறவனம , 1976, p. 55).
'இநதயாவலரநத ஜான தரமபப ேபான பனனர ஏறககைறய மபபதாணட
கழததப பாரததேனான எனனம இடதைதச ேசரநத ஓேடாரக எனனம தறவ
வநதார. அவர 1321 ஆம ஆணடறகச சறத பனனர இநதயாவறக வநத
ேசரநதார. அவர ஆரமஸல கபபேலற பமபாயகக அரகலளள தானாவறக
வநதார. அநத இடததேலா அதறகச சறத ெதாைலவலரநத சரததேலா

31
கப.1331 ஆம ஆணடல உயரழநத நானக தறவகளன எலமபகைளப
ெபாறககெயடததக ெகாணட அவர கழகக ேநாககப பயணம ெசயதார .
(ஜாரடனஸ தறவ இசெசயதைய எழத ைவததளளார ). அவர மைலயாளக
கைரயல பநதரன , ெகாடஙகளர, ெகாலலம மதலய ஊரகளன வழயாக
இலஙைகககச ெசனறார. பனனர அஙகரநத அவர மயலாபபரகக வநத பனத
தாமஸ ேகாவைலக கணட வழபடடார . அநத இடம தான இனற ெசனைன எனற
ெசாலலபபடகறத' ( Yule, Cathay, Vol. II, p. 10).
ேமேல கறபபடப படடளளதலரநத எவவாற அவரகள ேவறபடகனறனர ,
மனனககபபன மரணான கரததககைள ெவளயடெகானறனர எனபன ேநாககத
தககைவ. ேமலம, மாணடகாரவேனா ஜான நமகக ஒர மககயமான வஷயதைத
தரகறார. "...... க.ப.1291 ம ஆணடல இநதயாவறககப பறபபடேடன . அநத
நாடடல நான 13 மாதம தஙகயரநேதன . அஙேக தான 'தரதததரகளள
ஒரவராகய பனத தாமசஸன ேகாயல இரககறத . அநதப பகதயலளள பல
இடஙகளககச ெசனற , நான சமார 100 ேபைர நமமைடய மதததறகச
ேசரதேதன. அபேபாத சமய ேபாதகப பணததைறையச ேசரநத நககலஸ எனனம
தறவ எனனடன இரநத ேபானதால , அவரைடய உடல நான ேமேல ெசானன
ேகாயலல அடககம ெசயயபபடடத ." ( Yule, Cathay and the Way Thither, First
Letter of John of Montecorvino, Vol. III, p. 45). 1291-92 ல ஜான ெசயணட
தாமஸன ேகாயலகக வரகறார ! மநைதய அததயாயததல எலமபக
கடகளககம, எலமபத தணடஙகளககம எவவாற ேபாடடயடட அைடய
வரமபனர எனற பாரதேதாம !

32
13. ேபாரசசகசயரம அேரபயரம
நமத சரததர ஆசரயரகள எழதயளளாரகள 'வாஸேகாடகாமா தான
இநதயாவறக கடறவழ கணடபடததார ' எனற. நமத மாணவரகளம
நமபகைகயடன, 'அவர ஏபரல 1498 ம ஆணட காலகடடல வநத இறஙகனார .
அரசன ஜேமாரன மரயாைதயாக வரேவறற , அவரகக சல சலைககைளயம
அளததார எனற. ஆனால ஒர இநதய கபபல தைலவனன உதவயடன தான
இநதயைவ ேநாகக தனத கபபைல நடதத வநதைடநதார எனற உணைமைய
எழதமாடடாரகள , நமத மாணவரகளம படகக மாடடாரகள !
வாஸேகாடகாமா இநதயாவறக வநதத அேரபயரககப படககவலைல . தமககப
ேபாடடயாக வநத ேபாரசசகசயரகைளப பறறய பல ெசயதகைளயம
வதநதகைளயம பரபப ஆரமபததனர . பதலகக ேபாரசசகசயரகளம ,
அேரபயரகைளப பறறய வதநதகைள பரபபனர . இரபபனம, நைலைம
கடைமயாகயதம மனேற மாதஙகளல இநதயாைவ வடட வாஸேகாடகாமா
ெவளேயறவடடார.
1501 ம ஆணட வாஸேகாடகாமா மறபடயம இநதயாவறக வநத கணணனரல
ஒர ெதாழறசாைலைய ஏறபடதத , 1503 ம ஆணட ேகாவாவறகத தரமபனார .
காலகட, ெகாசசன மறறம கணணனர மதலய இடஙகளல அேரபயரகளன
பலதத எதரபப ஏறபடடாலம , தமத ெகாடைமயான மறறம அடகக மைறகளால
தமத வயாபாரதைத நைலநாடடனர . காமாவறகப பறக, ட-அலைமடா (1505-
90) வநதார. பறக அலபகரக (1509-1515) வநதார. 1510 ல ேகாவாைவக
ைகபபறறக ெகாணடார. அனற மதல ேபாரசசகசயரகளன தைலைமயகமாக
ேகாவா மாறயத. மலாககா மதலய வாசைனத தரவயஙக ெகாணட தவகைளயம
படததக ெகாணடார. ெகாசசன ராஜாவன அனமதயடன அஙக ஒர
ேகாடைடையக கடடக ெகாணடார . நாடடல ெபரமபானைமயனர இநதககள
எனபதாலம, அவரகளைடய தயவ இலலாமல ஒனறம நடககாத எனபதாலம ,
நரவாகததல அவரகளகக ெபாறபபகள ெகாடககப படடன . ஆனால
மகமதயரகேளா அடககபபடடனர . ேபாரசசகசயர இநத ெபணகைள தரமணம
ெசயத ெகாளவைதயம இவர உறசாகப படததனார . இநதயாவல ேபாரசசகசய
அரைச ஸதாபததவர இவர எனலாம .
அலபகரக இறநதபறகம அவரகளத ஆதககம வளரநதத . 1534 ல ைடய, ேபசன
மதலய இடஙகைளக ைகபபறறக ெகாணடனர . பஜபபர, அஹமதநகர மறறம
காலகட அரசரகள ேபாரசசகசயரன மத பைடெயடதத ேகாவாைவக ைகபபறற
மயனறம மடயவலைல. ேபாரசசகசயரகள இநதயாவறக வநததம ,
கரததவரகளககம மகமதயரகளககம சணைட சசசரவகள ஏறபடடன . பல
வழகளலம ஒரவைர ஒரவர மஞசப பாரததனர . வஜய நகரததன அரசரகளடன
நடபறவ ெகாணடரநதாலம , மகமதயரகளகக எதராக அவரகள எடததக
ெகாணட மயறசகளகக உதவவலைல . கபபலகைள சைரயாடம கடற
ெகாளைளககாரரகளடமரநத காககம ேபாரைவயல பணதைத வர , கடடணம
எனற கரநதனர. அதகாரகளடம ஊழல ெபரகயத . மதெவறயரகள ஆதலால
கரததவரகள அலலாதவரகைள பலவதததலம ெகாடைம படததனர . மககைள
மதம மாறறவதறகாக எலலாவத யகதகைளயம ைகயாணடனர . 1540 ல

33
ேகாவாவல இரநத எலலா இநதக ேகாயலகளம இடததத தளளபபடடன (Goa
Inquisition).
கடலேலா மகமதயரகளககம இவரகளககம பலதத ேமாதலகள ஏறபடடன .
இநதயாவல இறககமதயாளரகளள பலர ேபாடடயாளரகளாகக கரதனர .
காலகட பகதகளல மளக வயபாரததல அவரகளடன பலதத ேமாதல
உரவாயறற. ெதனனநதயாவல இரநத மகமதயரகள , அககாலததல இநதயரகள
ேபாலேவ பழகக வழககஙகளடன வாழநத வநதனர . ஆகேவ,
மகமதயரகளககம இநதககளககம இைடேய வரசைல ஏறபடதத தமத
மயறசகைள ஆரமபததனர. அேத சமயததல தமத கரஸதவ மததைதப
பரபபவம தடடம தடடனர . அநத தடடததன ஆரமபம தான "ெசயனட தாமஸ
கடடககைத" இநதயாவல நைலநாடட எடததக ெகாணட ேநரட மயறச .
மாரகேகாேபாேலாவன 'கவ' அலலத 'ேகாவ' இனததவரன 'சாராயன அவரயன'
கைதகக உயர ஊடடம ெகாடககப படடத . 1517 றகப பறக "தாவமமா" எனற
மகமதயரன கலலைற தான "ெசயனட தாமஸ" எனற 'கணடபடககபபடட'
கறபபகள எழதபபட ஆரமபததன . ைமலாபபரலளள இபெபாழதய
கலலைறையத தவர, பாஸேபாஸா காலததல (1500-16), ஒர மதய மகமதயர
கணடபடததார எனறனர . கரததவரகளம மகமதயரகளம அஙக ெசனற
வநதனர எனற கறபபடடேதாடலலாமல அககலலைற இநத ேகாயலல இரநதத
எனறம கறபபடடனர. ஏெனனல அவரகள கவ இனததவைர 'அராபய காபரகள"
(மஸலமகள அலலாதவர) எனேற மதததனர .

34
14. வஜயநகர ேபரரசம,
ேபாரசசகசயரம
வஜயநகரததன அரசரகளககம ேபாரசசகசயரகளககம இரநத நடப -பைக
ெதாடரபகள "ெசயணட தாமஸ கடடககைத" உரவான மைறகைள அபபடடமாக
ெவளபபடததகனறன . ஆகேவ சரததர ஆசரயரகள கவனததடன இநத
வவரஙகைள ஆராய ேவணடம . இஙக ேபாரசசகசயரகளடன சமபநதபபடட
வவரஙகைள மடடம பாரபேபாம .
1503 ல நரஸ நாயககன இறநதவடன , 1505 ல வர நரசமமன பதவகக வநதார .
ேகாவாைவ மடகவம மயறச ெசயதார . ேமறக கடறகைரயல ேபாரசசகசயர தமத
வயாபாரத தலஙகைள நறவ மயறச ெசயத ெகாணடரககம சமயததல
அவரகளடன நடபறவ ெகாளள மயனறார . அலைமடாவறக கணணனரல
இரககம ெபாழத தனத பைடவரரகள பயறச ெபறவம , கதைரகள ெபறவம
நடபக கழைவ அனபபனார . பறக கரஷணேதவரன காலததல , பாமனயடன
ேபார ஆரமபததெபாழத , ேபாரசசகசய கவரனரான அலபகரக , கரஷணேதவர
காலகடடன ஜமாரனறக எதராக தனகக உதவ ெசயதால , அவரகக உதவவதாக
ஒர ததவைன அனபபனார . கதைர வயாபாரததல தனததவம ெபறேவணடம
எனற ஆைசயல இரநதாலம , உடனடயாக ஏறறக ெகாளளவலைல . ஆைகயால
இரணடாவத மைற அலைமடா அணகயேபாத , படகல எனற இடததல ஒர
ேகாடைடக கடடக ெகாளள ேவணட அனமத பரததயைடநதத . இத அலபகரக
1510 ல ேகாவாைவக ைகபபறறவதறக மன ஏறபடடைவ ஆகம . அதறக மனப
பஜபபர பைடகள மறறம ேபாரசசகசயரகள ைககளல பலமைற ேகாவா
ைகமாறக ெகாணடரநதத.
கரஷணேதவர ராயசசைரப படகக கரஸேதாவேயா ட பகரயேடா (Christoao
de Figueiredo) எனபவன தனத காலாடகளடன உதவனான . மஹாநவம
உறசவததன ேபாத அவன ெகௌரவககபபடடான . ேபாரசசகசயரம தமத
வயாபார வரததகக இநதககள ஆதரவ அவசயம எனபதைனயம உணரநதனர .
கரஷணேதவர ேபாரசசகசயரன உதவயடன வஜயநகரததன நரபாசன
வசதகைளயம ெபரககனார (உணைமயல அவரகள இஙகளள
ெதாழறநடபதைதயறய வநதவர ).
அசசதராயர மறறம அவரககப பறகளள காலததல ேபாரசசகசயரகள மகவம
சறசறபபடன எஙெகலலாம தமத இலடசயஙகள காககபபட ேவணடயளளேதா
அஙெகலலாம ேகாடைடகள கடட ஆரமபததனர . காலகடடன ஜமாரனடன
சணைடயடம அேத ேநரததல அவரடன நடபறைவ வளரததக ெகாளளவம
மயனறனர. ஆனால பறக தடெரனற அவரகளத ெகாளைககள மாறன .
அவரகளகக ஏேதா ஒர ெதயவக உரைம இரநதைதப ேபால ெகாளைளயடபபத ,
ேகாவலகைள இடபபத, இநதககைளக ெகாலவத ேபானற ெகாடைமயாகைள
ெதாடரசசயாக ெசயய ஆரமபததனர . மககயமாக பகழமகக ேகாவகைள
சைரயாடவதல மகவம மகழசச ெகாணடனர . அநத ெகாளைளயடககம
ெவறயல தரபபதையயம வடட ைவககவலைல (1545).

35
ெசயனட ேசவயரம தனத ேராமன கதேதாலகக கடடததடன மனனார
வைளகடா பகதயலளள மனவரகைள மதமாறறத ெதாடஙகனார . மகமதய
வயாபாரகள மறறம இநத அரசாடசயாளரகளன ெகாளைளயடபபகளனனறம
தபப ேவணடமானால ேபாரசசகசய மனனனன ஆடசைய ஏறறக ெகாளளத
தணடனார. ஆனால அவரகேளா தயஙகனர . பதய கடவளரகைள உடனடயாக
ஏறறக ெகாளளவம அவரகளால இயலவலைல . அேத ேநரததல பெரஞச
தறவயரகள மறறம ேஜசயட சநநயாசகள ேகாவாவலரநத காஞசபரம
வைரயளள ேகாவலகைள ெகாளைளயட தடடம ேபாடடனர . 1542-ல
ேகாவாவன கவரனரகய மாரடன அலேபானேசா ட ெசௌஸா இநத தடடததறக
தைலவனாவான. இதனால, ராமராயரடன அவரகள ெகாணடரநத நடபறவம
பாதககபபடடத. ஆனால, அைதப பறற அவரகள கவைலபபடடதாக
ெதரயவலைல. பறக ேஜா ஆ ட காஸறேரா எனபவனடன 1547 ல ராமராயர ஒர
உடனபடகைக ஏறபடததக ெகாணடார .
இஙக 1543 ெசபடமபர தஙகளல நைடெபறற சல மககய நகழசசகைளக
கறபபட ேவணடம. வஜயநகர சாமராஜயம வலேவாட தகழவைதயம , அவரகள
பல ேகாவலகளகக நத வழஙகயம , ேகாவலகைள பதபபதத வரவைதயம ,
மதததல மகவம ஏடபாட ெகாணடளளைதயம கணட அவரகைள தைகபபைடயம
வைகயல தாகக தடடம தடடனார .
அததடடததனபடேய , ஓர அதரட நடவடகைகயாக ேபாரசசகசயரகள
தரபபதையக ெகாளைளயடகக மடெவடததனர . கவரனர மாரடம அலபானேசா
ட ெசௌஸாவன ஆைணயன கழ 45 கபபலகளல ஒர ெபரய கடறபைடயாகப
ேபாரசசகசயரகள ேகாவாவலரநத பறபபடட வநதனர . ேகரளக கடறபகதையத
தாணட தமழகக கடறபகதகக வநதேசர ஒர ெபாதவான காரணதைதக கறக
ெகாணடனர. அத தான பனத தாமஸன நைனவச சனனஙகைள எடததக
ெகாணட கமரகக அபபால வாழம கரஸததவர மறறம கரஸததவரகள
அலலாத மனவரகளககக காணபககச ெசலவத எனற தடடம ஆகம . ேசவயர
தணடயம மதம மாற மறதத மனவரகைள 'அதசயஙகள' காடட மதம மாறறலாம
எனற எணணததடன இநத "ேபால ெசயனட தாமஸ" சனனஙகளடன வநதனர.
அவவாற அவரகள வரம ெபாழத ஒர ெபரம பயல மரககலஙகைளப
ெபரதாகப பாதததத. சரமபபடட அவரகள கனனயாககமரையத தாணட
வரமேபாத, வஜயநகரத தளபத ராமராஜவடடலன ஒர ெபரம பைடயடன
ெசனற ேபாறசசகசயரகளன தடடதைத மறயடததார .
1588 ல ராமராயர இபெபாழத சாநேதாம எனற வழஙகபபடகனற இடததல ,
கதேதாலககத தறவகள இநதக ேகாவலகைள இடபபதாக பகாரகள கைடதததால ,
தனனைடய மததைதக காககலாம , அேத ேநரததல அநநகர
பணககாரரகளடமரநத தனத கஜானாவறக பணமம கைடககம எனற எணண
தாககனான. கபபமாக 100,000 தஙக நாணயஙகைளச ெசலததமாற
ஆைணயடடான. அேத ேநரததல ேகாவாவனனற வரம உதவையத தடகக
ராமராயரன ைமததனர வடடலாசசாரயா , இகேகர தைலவனான சஙகணண
நாயககனடன ேகாவாைவத தாககனான .
இதனால ேபாரசசகசயரகளகக வஜய நகர சாமராஜயததன மத அடகக மடயாத
ேகாபம எழநதத . வஜய நகர அரசர , மககள, அவரகளத மதம, ேகாவலகள,
பழகக வழககஙகள மதலய எலலாவறறன மதம தாஙகமடயாத ெவறபபம ,

36
ஆததரமம, பைகைமயம ஏறபடடன. எபபடயாவத அவரகைள ஒழததவட
ேவணடம எனறம எணணனர. அவரகள இவவாற மதபபறறடன இரபபதறக
யார காரணம எனற ஆராய மறபடடனர . வஜய நகரம ேதானறயதலரநத அதன
வளரசசயைடநத ஒவெவார காலததலம , ஒவெவார அரசனககம தைணயாக
இரநத ஆேலாசைனகள கற , ேவணடய கரததககைளப பகடட , நனெனறயல
நடதத வநதவரகள , 'பராமணரகள' எனபைதயம அறநதக ெகாணடனர . இதறகள
மகலாய அரசன வளரசச, ஆஙகேலயரகளத வரவ, ேபாரசசகசய
அதகாரகளைடேய இரநத மலநத ஊழல இைவகெளலலாம , அவரகளத
வழசசகக வழ வகததன. இரபபனம அவரகள மத பழவாஙகம எணணம
மடடம வளரநதத , மனப எவவாற, மகமதயரகளன வதநதகளால
வாஸேகாடாகாமா மனேற மாதஙகளல இநதயாைவ வடட ஓட ேநரநதத
எனபதைனயம சநதததப பாரததனர . உடேன தமத 'தாககதல மைறகைள'
மாறறக ெகாளளவம தயாரானாரகள . பலவத கைதகளம உரவாக ஆரமபததன .
இநத அததயாயததறக ேவணடய அததாடசகைள கழககாணம பததகஙகளல
காணலாம:

1. F.C. Danyers, History of the Portuguese in India, 1894.


2. K.G. Jayne, Vasco da Gama and his Successors, 1910.
3. R.S. Whiteway, The Rise of Portuguese Power in India: 1497-1550 , 1899.
4. K. A. Nilakanta Sastri, A History of South India, 1971.

37
15. பராமணரகைள சமபநதபபடததம கைதகள
1534 ம ஆணடல ஒர கைத ேதானறயத . அக கைத தான 'தாமஸ' ஒர ைமலாபர
'ேயாகயால' கலலடபபடட கைத. ேபாரசசகசய கவஞன கெமாயனஸ (Camoens)
எனபவனன கைதயாகம . இதனபட, ைமலாபபரலளள ஒர ேயாக தாமஸ தன
மகைனக ெகானறவடடார எனற கறறஞசாடட , தாமஸ அவைன உயரதெதழச
ெசயததாகவம, இநத அதசயததால பலர மதம மாறயேதாட , அவரகளத அரசனம
மதம மாறயதாகவம, இதனால ெவறபபக ெகாணட சல பராமணாரகள கறகளால
அடதததாகவம அவரகளம ஒரவன ஈடடயால கததயதாகவம , இதனால
இறநததாகவம வளககபபடகனறன . ேமலம, அநத ேயாகயன ெசாநதமான
இடததல ஒர சரச கடட மயனறதாகவம கறபபடடளளார . 1288-1517
காலதைதய 'பைறயனால' ெகாலலபபடட தாமைஸவட , இநத தாமஸ கைத
வததயாசமானத (பமபாைவ இறநத , தரஞானசமபநதரால உயபபககபபடட
நகழசச ைமைலயலளளவரகளகக ெதரநத வஷயேம . எனேவ, இைத
ேகடடறநத, தமகெகறறவாற மாறறயைமதத கைத எனற ெதளவாக அறயலாம ).
அமப ஈடடயாக கததயானத ேபால , வரரகள - பைறயனாக, பைறயன
தறவயாக, தறவ - பராமணானாக வடடான . இககைத காஸபர ெகாரயா
( Gasper Correa) 1566 ல எழதக ெகாணடரநத (!) 'ெலணடஸ ட இணடயா'
( Lendas da India) எனற, 1496 மதல 1550 வைர ேபாரசசகசயரகளன
இநதயாவலளள நடவடகைககைள வவரககம பததகததலம ?-965;ாாணலாம.
ஆணடகளல லனஸேசாடன (Linschoten) எழதய கைதயல, 'தாமஸன
ஆைணபபட இலஙைகயலரநத ஒர மரததன தமைம வநத ைமலாபபரன
தைறமகதைத அைடதத ெகாளளதல , தமத அதசயததால அைதக கைரேயறறதல ,
அதசயதத சலர மதம மாறதல , இதனால ேகாபமறற சல பராமணாரகளன
தணடதலால கததபபடட இறததல ' மதலயன வளககப படகனறன . சரல பரஷ
ெபரத எனபவர கறபபடம கைதயல , 'தாமஸ நானக பராமணாரகைள மபபராக
ேகரளததல நயமதத, ைமலாபபரகக வநத ேபாதததேபாத , சல
பராமணாரகளள ஒரவன அவைர ஈடடயால கதத ெகானறவடவதாக ' உளளத.
ேகரளததல இனனம பலவத கைதகள வழஙகபபடகனறன . 874 ம ஆணைடச
ேசரநதத எனபபடம , பரடடஷ அரஙகாடசயகததல உளள சரய ெமாழ
ஆவணம கறவதாவத : 'தாமஸ கலைமயா எனற இடததல ஈடடகளால
கததபபடட இறநதார. இஙக 'berumhe' எனற சரய ெசாலலறக 'ஈடடகளால'
( with spears) எனற ெபாரள. ஆனால இசெசால ேவணடெமனேற சல பாதரகள
மறறம எழததாளரகள வஷமததனமாக தஙகளத மன தடடததனபட 'by
Brahmins' எனற மாறற ெமாழ ெபயரததனர . அரஙகாடசயகதைதச ேசரநத
டாகடர ெலவன (Leveen) எனபவர 1925 ம ஆணட இைத சடடககாடடயளளார :
( be = with, rumhe = spear: be rumhe = with spears). 1517 ம ஆணடறகப
பறகதான ெதனனநதய ஆவணஙகளல இநத ெமாழ ெபயரபப உபேயாகப
படதத உரவான கைதகளன பனனணைய இத அபபடடமாக வளகககனறத .
ேபாரசசகசயரகளன சதயம ெவளப படகறத .
இேத மாதர சாநேதாம சரசசலளள பல அததாடசகள அத எபபட மனப சவன
ேகாயலாக இரநத, பறக படபபடயாக அத ஆககரமககபபடட , இடதத
தளளபபடட சரசசாக மாறறப படடத எனற பல ஆவணஙகளம , பததகஙகளம

38
எடததக காடடகனறன . 1924 ம ஆணட அஙக கைடதத எடட வரகள ெகாணட
கலெவடட 'சரமைடயார ேகாயல கததாடம ேதவரகக (நடராஜர) இரவல
வளகக ஏறறவதறககாக ெகாடககபபடட நலமானயதைதக கறககனறத . அத
12 ம நறறாணைடச ேசரநத வககரம ேசாழனன கலெவடடாகம . ேமலம, உளள
கபாலஸவரர ேகாயலரநத உறசவ மரததைய பலலககல எடததவரம ெபாழத
அககாலதல (16-18 நறறாணடகளல) அஙக வரம ெபாழத மமமைற
பலலகைகத தாழதத மரயாைத ெசயயம வழககம இரநதத . பதனாறாம
நறறாணட வைரயலம சரச இரநத இடததல ேகாயல இரநதத . பறக
கரததவரகள அதைன மழவதமாக இடககத ெதாடஙகயதம , இநதககள தமகக
கைடதத வககரகஙகைள எடதத வநத இபெபாழதளள கபாலஸவரர ேகாயைலக
கடடக ெகாணடனர.

39
16. ெதன இநதயாவல தாமஸ ¤கக ஆற
கலலைறகள!
1. ைமலாபபரல இநதக ேகாயலல வடகக -ெதறகாக இரநத உயததயாகயறற
தாமஸன கலலைற - மாரகேகாேபாேலா மதலயவரகளால
கறபபடபபடடத. ஆனால அவரகக மனப யாரம கறபபடவலைல .
2. ைமலாபபரல இரணடாவத கலலைறயலரநத , 1522 ல
ேதாணடெயடககபபடட தாமஸன எலமபக கட , ஒர அறகைகயடன
ேகாவாவறக அனபபபபடட அஙக மரயாைத ெசலததப படட வநதத
( Yule's Marco Polo-II 1903, p. 358)
3. ெகாசசறகக வடகக அலலத வடேமறக தைசயல , ஒர தவலளள ெசயனட
தாமஸ கலலைற - 1500 ம ஆணட ெசபெடமபெபர 22 ம ேதத அல வாேரஸ
ேகபரால ( Al Vares Cabral) வடககக காறறால தமத கபபல
அைலககழககபபடட இநத தவறக வநதேபாத ெசயனட தாமஸன
கலலைறையக கணடாராம . அநதத தவன தைலவன கரததவரகைள
வரேவறற தாமஸன எலமபககடைட நடபன அைடயாளமாக அளததானாம
( Die Kirche der Thomas Christen, 1877, pp. 272-3, quoting Novus Orbis, p.
95 and referring to Raulin, p. 385).
4. ெதன தரவாஙகரல தரவான ேகாடயலளள கலலைற - இஙகளள ஒர
பைழய சரய சரசசன ெதறக பறததல ஒர ெசயனட தாமஸன கலலைற
உளளத.
5. வட தரவாஙகரல மலயததரல சவன ேகாயலளள கலலைற :
ைமலாபபரன அரசனடமரநத தபபகக வநத தாமைஸ சடரகள இரவல
இநதக ேகாயலல ஒளதத ைவகக பகலல கதைவத தறநத பாரதத பசார
ஒர உேலாகக கரணடயால ெகானறவடடாராம (மாதரபம வார இதழ
மாரச 29, 1953, ேகாழகேகாட).
6. மதைரகக ேமறகல பழன மைலகளகக அரகல கலயமததரலளள
கலலைற- கலமனா அலலத கலாமனா தான கலயமததர எனறம , அதனால
இஙகளள கலலைற தான ெசயணட தாமஸன கலலைற எனபத . ( T.K. Joseph,
"Kalamina and Kala of India", Journal of Indian History, Vol. 28, 1950).
இைதத தவர இராககல ெகடாமல பாதகாதத ைவககபபடடளள (mummified)
ெசயணட தாமஸன உடலகள இரணட உளளன . 1. ேபாபபன அைவயல
இநதயாவன மாரஜான III எனபவர எடஸஸாவல உளள உடைலப பறற
வவரககறார ( Analecta Bollandiane, Tome II-V, 1860, and V-VIII, 1889,
Catalogue Cod, Hagio I, 1& 2. 2. பஷப எஸசலனஸ தமமைடய பததகததல
மறெறார ெசயனட தாமஸன உடைலப பறற வவரககறார . ( Raulin, Historia
Ecclestia Malabaricae, Romae, 1745, p. 377). ேமலம வவரஙகளகக, T.K. Joseph
எழதயளள Six St. Thomases of South India எனற பததகததல பாரககவம , வநதத

40
ஒரவர எனறால - ஆற, அதறககம ேமறபபடட எலமபககடகள மறறம உடலகள
எபபட இரககம எனபத ஆராயததககத !
தாமஸ¤கக பலவத ேததகள ெகாடககப படகனறன . 1610 ம ஆணைடச ேசரநதத
எனபபடம 'ெசயணட தாமஸ சயசரைத ', 1892 ம ஆணட தரடடததனமாக
தரததப படடத. '1900 வரட நைனவ வழா' ெகாணடாட ேவணடம எனபதறகாக
க.ப. 50 ல ெகாசசனல வநத இறஙகனார எனபைத '52' எனற மாறறக
ெகாணடனர. ைமலாபபர ஆவணம இதறேகறறவாற 68 ம ஆணட ெகாணடளள
ெபாழத, மலபாரேலா -58, 65, 67, 68, 72, 73, 82, 90 மறறம 93 என பதத -
பதெனானற ேததகைளக ெகாணடளளத . உளள ஆவணஙகள, தாமஸ உலகம
மழவதம சறறனார எனபத ேபால உளளத . எடஸா, ேசாேகாடரா, ைசனா,
சேலான, மலாகா, ஜபபான, ஆரமனயா, ெமசபேடாமயா, சலதானயா,
கநதாபார, கலாேபார, காபரஸதான மதலய பல நாடகளககச ெசனற மககைள
கரததவ மதததறக மாறறனாராம . அஙெகலலாம அவரகக கலலைறகள
இரபபதாக ஆவண கறபபகளம , மரபகளம உளளன. இைதப பறறயம சரததர
ஆசரயரகள ஆராயலாம . ேமலம டாகடர ேஜ .இ.ேலாஹஜன ட லய ( Dr. J.E.
Lohuizen de Leauw) எனபவர தமத, 'ஸைகததயன காலம' ( The Scythian Period,
1st Cent. to 8th Cent. A.D., Leiden, 1949) எனற நலல கறபபடவதாவத ,
'ெகாணேடாபாரஸன தகத-இ-பாஹ கலெவடடானத கறபபடம 103 வத வரடம
26 B.C. ஐக கறபபடகறத' எனபதாகம. ஆகேவ 19-45 A.D. வரடஙகளல தாமஸ
அவைன சநததத இரகக மடயாத .

41
17. கடடககைத மறபடயம வளரகறத
1952 ல மார ேதாமா நறறாணட வழா ேகரளாவல நைடெபறறத . 3-7-1952 ல
ஒர ெதாகபப நல ெவளயடபபடடத . அதேலேய ேக.இ.ஜாப எனபவர இநதக
கடடக கைதகளகக ஆதாரஙகள இலைல எனற தமத கரதைத தணவாக
ெவளயடடளளார . இஙக ெசனைனயேலா மநதய ஆரச பஷப இரா . அரளபபா
மறற கரததவ ஆசரயரகளன உதவயடன ெசயனட தாமைஸயம
தரவளளவைரயம மடசச ேபாட பல மயறசகள நடநதளளன . இவரத
ஆசயடன (ம. ெதயவநாயகம எனபவர ) "தரவளளவர - கறஸதவரா?" (1969),
'ஐநதவததான யார?' (1970), நததார யார? (1971), சானேறார யார? (1972),
மவர யார (1973), Thirukkural: A Christian Book (1974), மதலய நலகள
எழதப படடன. 'பனத ேதாைமயார' எனற நைல அரளபபாேவ எழதயளளார .
அேத காலததல இவரகக இதறகான அததாடசகைள உரவாகக கேணஷ ஐயர
எனற ஜானகேணஷ அலலத ஆசசாரய பால வாககளததாராம . இநத 'ேபால
ஆராயசசறகக' ர.13,49,250/- வைரயல ெகாடககபபடடத. பறக இநத
வஷயஙகள -பததரகைககள, சஞசைககளேலேய ெவளவநதவடடன . பறக
உடலநலம கனறய காரணததால அவர ராஜனாமா ெசயதார
அதறக மனப உலகத தமழ ஆராயசச நறவனததல -"கறஸதவமம தமழம"
எனற அறககடடைள ஏறபடதத அதறக மழநைலயல நத உதவயம அரளபபா
வழஙகனார. அநநறவனததார 1985 ல "வவலயம - தரககறள -
ைசவசததாநதம- ஒபபாயவ" எனற நல ெவளயடபபடடத . அதல இநத
ெசயணட தாமஸ கடடககைதைய ஆதாரமாக ைவததகெகாணட , அரளபபாவன
மயறசயான தரவளளவர-தாமஸ இைணபைபப பரதத ெசயத , தரவளளவர
தாமைஸப பாததார, ேபசனார, அவரைடய ைபபள ேபாதைனகைள ைவதததான
தரககறள எழதனா ,. ைசவசததாநதமம அவவாேற வளரநதத , எனெறலலாம
எழதபபடடத. பறக இநதமத அைமபபகள எதரபப ெதரவகக "வவலயம-
தரககறள-ைசவசததாநதம ஒபபாயவ " எனம நலன சல பகதகள இநத
சமயததனரன மனம பணபடமபடயாக அைமநதளளத கறதத வரநதகேறாம '.
எனற உலகத தமழ ஆராயசச நறவனம ெவளயடடத . ேமலம அத "ஆராயசச
நலலல" எனறம ஒர சறறரகைக மலம கறபபடடத .
ஆனால அவரகளத மயறசகேளா ெதாடரநத ெகாணேட தான வரகனறன .
தயானநத பரானஸஸ எனபவரன 'தமழகததல ேதாைமயர' எனற நாடகம நடததப
படகறத. இறபபதறகமன, க.நா.சபரமணயன "தாமஸ வநதார" எனற
நாவைலயம எழதயரககறார . இபெபாழேதா பாட பததஙகளல வநதளளன .
அநதநத மதததனரகக அவரவர கடவளரகள , ேபாதகரகள, நலகள உயரவாக
இரககலாம. ஆனால, அதனால, மறறவரகைள இழவ படதத ேவணடம எனற
எணணம உணைமயான பகதனகக எழாத . இரபபனம ெபாறபபளள
கரததவரகள இததைகய ெசயலகளல ஈடபடகனறனர எனபைதக காணம
ெபாழத மகவம வரததபபடக கடயதாக மடடமனற , சரததர
ஆதாரமலலாததாக இரககம ெபாழத கணடககவம ேவணடயளளத .


42

You might also like