Magazyn Techniki Grzewczej

nr 1 (29), wrzesieñ 2006

Innowacyjna technika grzewcza wykorzystuj¹ca ró¿norodne Ÿród³a energii

Spis treœci

Słowo wstępne 2 2006 – rok nowości, szans i niespodzianek Wiadomości 4 Spotkanie Partnerów w Mariazell 4 „iF product design“ dla produktów firmy Viessmann 4 Muzeum Ogrzewania w Wiedniu 5 Retrospektywa twórczości Antona Stankowskiego
Międzynarodowe Targi Poznańskie „Instalacje 2006“ .

15 Internetowa Platforma Komunikacji z Klientem Indywidualnym Produkty 16 Sprawna energetycznie technika kondensacyjna firmy Viessmann 17 Lambda Pro Control: Stabilne spalanie, także przy wahaniach jakości gazu 18 Atrakcyjna cena i wysoka wydajność – nowy kocioł wiszący Vitopend 100 WH1B Sport

5 Pierwszy niskoenergetyczny dom osiągnął pełnoletność 5 Pięć lat Zakładów w Legnicy 5 Ciepło solarne zwiększa wartość nieruchomości Targi 6 Międzynarodowe Targi Poznańskie „Instalacje 2006“ Z życia firmy 8 Seminaria firmy Viessmann – „Innowacyjna technika grzewcza dostosowana do każdych potrzeb“ Woda

20 Ożyła atmosfera Igrzysk w Turynie: Olympic Welcome Party 2006 Praktyka i architektura 22 Technika grzewcza Viessmann dla „Green Building“ w Manchesterze Akademia 24 Akademia firmy Viessmann Dodatkowa szansa 25 Harmonogram szkoleń w poszczególnych przedstwicielstwach w 2006 r. Akcje promocyjne 26 Akcja Instalator 2006 26 Program MatriX Club Sprawy ponadczasowe 27 Innowacje we wzornictwie graficznym 28 Kalendarze Viessmann wczoraj i dziś

Wydawca: Viessmann sp. z o.o. ul. Karkonoska 65 53-015 Wroc³aw www.viessmann.pl Redaguje: Dzia³ Reklamy firmy Viessmann Teksty: Ireneusz Jeleñ Dzia³ Reklamy firmy Viessmann Archiwum Zdjêcia: Viessmann Polska Viessmann Niemcy Archiwum Projekt graficzny: Dzia³ Reklamy firmy Viessmann Sk³ad komputerowy: „Grafscom“ Jacek Skórski Druk: YOKA ul. Ostrobramska 80/187 04-163 Warszawa Adres Redakcji: Viessmann sp. z o.o. ul. Karkonoska 65 53-015 Wroc³aw www.viessmann.pl e-mail: info@viessmann.pl

Olympic Welcome Party 2006.

10 Manhattan pod parą – parowy system ciepłowniczy ogrzewa „Wielkie Jabłko” Innowacja 12 Konstrukcje firmy Viessmann wyznaczają standardy
Seminaria firmy Viessmann.

Na stronie 2 ok³adki: Instalacja z najbardziej znacz¹cymi kamieniami milowymi (w historii) przedsiêbiorstwa w Centrum Viessmann w Allendorfie (Eder). Na stronie 3 ok³adki: Kalendarz firmy Viessmann na rok 2006.

Firma Viessmann jest członkiem Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

1

2006 – rok nowoœci, szans i niespodzianek
Już rok 2005 był dla nas wszystkich, zarówno w samej branży, jak i sferze polityczno-gospodarczej kraju rokiem pełnym zwrotów i nieoczekiwanych rozwiązań. bardzo sprzyjających warunków dla rozwoju budownictwa. spektywy w stosowaniu rozwiązań opartych na energii odnawialnej. Nie dostrzega się często przy tym, że paliwa konwencjonalne jeszcze przez dziesięciolecia będą najważniejszymi nośnikami energii do celów grzewczych, a źródła odnawialne mogą je zastąpić tylko częściowo. Na uwagę zasługuje fakt, że obie strategie nie stoją ze sobą w sprzeczności, lecz wpisują się w całość, w której coraz większe znaczenie będą odgrywały kombinacje obu tych systemów. Dotyczy to zwłaszcza instalacji większych, gdzie już dzisiaj coraz częściej praktykuje się powiązanie pompy ciepła – dla zabezpieczenia zapotrzebowania podstawowego, z kotłem kondensacyjnym – do pokrycia obciążeń szczytowych. Podobne uzupełnienie tradycyjnych układów grzewczych stanowią kolektory słoneczne gwarantujące skuteczny podgrzew c.w.u. Należy mieć świadomość, że największe oszczędności wciąż

Rządowe obietnice budowy nowych mieszkań, przy obowiązujących w Polsce standardach unijnych, Obok rynkowych tendencji do wzro- to również bardzo wyraźny sygnał poprawy koniunktury w sektorze stu cen oleju i gazu, obok zaniepotechniki grzewczej. Większość kojenia związanego z planowaną fachowców zadaje więc sobie budową gazociągu bałtyckiego, którego realizacja może w przyszło- pytanie, jaką strategią kierować się w tych okolicznościach. Czy senści wpływać na słuszność dzisiaj sowne jest decydować się na dalprzyjętych rozwiązań, pojawiły się sze korzystanie z oleju lub gazu, wyraźne informacje dotyczące czy też poszukiwać pewnej perstworzenia w najbliższym czasie

2

S³owo wstêpne

Tak jak wielowymiarowa może być nowoczesność, tak oferowana przez firmę Viessmann kompletna paleta produktów odpowiada na proste oraz te najbardziej złożone potrzeby naszych Klientów. Wymiernym tego dowodem była prezentacja na tegorocznych Międzynarodowych Targach Poznańskich „Instalacje 2006“ oraz zainteresowanie, jakim wśród fachowców oraz użytkowników końcowych cieszyło się stoisko firmy Viessmann. Spośród nowości z zakresu kotłów kondensacyjnych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła odwiedzający mieli między innymi okazję zapoznać się z urządzeniami takimi jeszcze możemy osiągnąć nie przez przejście na źródła odnawial- jak Vitosol 200, Vitocal 200, Vitocal 343, Vitocrossal 200 czy Vitodens ne, lecz przez zoptymalizowanie 300 19 kW z systemem Lambda wykorzystania energii konwencjoPro Control. Dwa z nich: Vitodens nalnych. 300 19 kW oraz Vitocal 343 zostały uhonorowane Złotymi Medalami Z racjonalnego punktu widzenia . modernizacja przestarzałej jednost- MTP ki grzewczej przez zastosowanie Uczestnictwo w targach to zresztą wspomaganej solarnie wydajnej techniki kondensacyjnej będzie za- tylko jeden z elementów platformy wsze rozwiązaniem bardzo ekono- komunikacji z Partnerami, której podstawowym założeniem jest micznym, przyjaznym środowisku wspólne poszukiwanie przekonująi bezpiecznym na przyszłość. cych odpowiedzi. Szeroka, efekW tej sytuacji zarówno przed chęt- tywna współpraca motywuje i sprzyja skutecznemu działaniu. nymi do modernizacji starych, jak i przed inwestującymi w nowe instalacje staje jednak wiele pytań – sukcesem jest znalezienie na nie odpowiedzi. Potwierdzają to jednoznacznie warsztaty robocze, takie jak ten w Mariazell, czy seminaria zorgani-

zowane w czerwcu na terenie Wrocławia, Warszawy, Krakowa i Poznania. Codzienne kontakty oraz Państwa liczna, aktywna obecność na tych imprezach są z jednej strony przejawem akceptacji strategii przyjętej przez firmę Viessmann, z drugiej kluczowym elementem pozszerzającym zdolność postrzegania horyzontów współczesnego rynku. To między innymi wzajemna motywacja do wyciągania wniosków, kreatywność i przedsiębiorczość legły u podstaw sukcesu, jakim z całą pewnością jest opublikowany niezależny raport GB Consult za rok ubiegły. Zgodnie z nim, wśród innych producentów, firma Viessmann, wykazując dynamikę we wszystkich kategoriach, uplasowała się na pierwszej pozycji pod względem sprzedaży kotłów wiszących, zdecydowanie zwiększyła swoje udziały rynkowe w segmencie wiszących kotłów kondensacyjnych oraz ugruntowała pozycję lidera w obrocie kotłami średniej mocy z palnikami nadmuchowymi. Taki stan rzeczy to efekt naszej wspólnej pracy i zaangażowania. Równowaga pomiędzy zasadnością promowanych idei, poziomem obsługi, ceną, wreszcie jakością i charakterystyką oferowanych produktów sprawia, że na Viessmannie się zarabia. Zarabia

się w sposób komfortowy – zyskujemy nie tylko my, ale też nasi Partnerzy, użytkownicy. Zyskujemy nie tylko w kategoriach ekonomicznych, lecz również, a może przede wszystkim, w postaci rynkowego zaufania i wiarygodności, w postaci szans stwarzanych na przyszłość – szans na czyste środowisko, na dalszy własny rozwój. Zapraszam do przeczytania bieżącego numeru „Aktualności“ w któ, rym obok tematów, jakie pokrótce starałem się zasygnalizować, znajdziecie Państwo i takie, które powinny wzbudzić zainteresowanie bez specjalnego wprowadzenia. Wśród nich polecam Państwa uwadze relację z „poolimpijskiego“ spotkania sportowców (między innymi z udziałem naszego srebrnego medalisty Tomasza Sikory), artykuł na temat wykorzystania instalacji solarnych w Manchesterze – inwestycji, którą, mam nadzieję, już wkrótce będziemy mogli porównać z nie mniej spektakularnym wydarzeniem na terenie Polski, oraz materiał na temat kolejnego nowego produktu firmy Viessmann – kotła Vitopend 100 WH1B. Serdecznie pozdrawiam, Dyrektor Naczelny Roland Krause

3

Spotkanie Partnerów w Mariazell

„iF product design“ dla produktów firmy Viessmann
Trzy spośród urządzeń oferowanych Państwu przez firmę Viessmann na rynku polskim zostały uhonorowane „iF product design award 2006“ jedną z najbar, dziej znaczących na świecie nagród przyznawanych za wzornictwo przemysłowe. Do konkursu zgłoszono łącznie 1952 produkty z 37 krajów. Wyróżnienia wręczono 9 marca podczas pierwszego dnia targów CeBIT w Hanowerze. Międzynarodowe jury doceniło zalety kompaktowej kondensacyjnej centrali grzewczej Vitodens 343 oraz pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. Vitocell-H 300 i Vitocell-W 100. Perfekcyjnie opracowane, funkcjonalne wzornictwo programu produktów Viessmann zostało tą prestiżową nagrodą wyróżnione już po raz czterdziesty.
Jednym z produktów wyróżnionych w roku 2006 nagrodą „iF product design award“ był kocioł firmy Viessmann Vitodens 343.

Viessmann Adventure Club ma już pięcioletnią historię. Formuła współpracy, której zwieńczeniem są cykliczne wspólne wyjazdy, od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych Partnerów, dając wszystkim uczestnikom możliwość sprawdzenia się w innych, przynoszących także wiele pozazawodowej satysfakcji, warunkach. W roku 2002 była to „Szkoła Carvingu“ w Maso Corto – dla jednych doskonalenie umiejętności, dla innych pierwsze doświadczenia na nartach. W 2003 roku odbyła się na wodach Chorwacji Viessmann Yachting Cup – żeglarska impreza łącząca sportową rywalizację ze zdobywaniem nowych umiejętności. W roku 2005 Kuba – wyjazd skupiony na próbie zrozumienia uwa-

Na stoku...

runkowań historycznych i kulturowych tego specyficznego kraju. W roku bieżącym mieliśmy ogromną przyjemność spotkać się z Państwem ponownie, tym razem w Mariazell. Tak jak pierwszy wyjazd w ramach Viessmann Adventure Club, tak i ten wypełniony był atmosferą sportów zimowych, stanowiących relaksacyjną równowagę dla wspólnych warsztatów z zakresu sprzedaży, finansów oraz zagadnień technicznych. Wszechstronność kontaktów, dających możliwość poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń oraz bliższego poznania, zrozumienia Państwa potrzeb i oczekiwań, motywuje do kontynuowania tej efektywnej formuły współdziałania. Dziękujemy więc już dzisiaj, rozpoczynając planowanie kolejnego spotkania.

Muzeum Ogrzewania w Wiedniu
Muzeum Ogrzewania w Wiedniu jest jedynym w swoim rodzaju w Europie. 500 eksponatów dokumentuje historię techniki grzewczej. Viessmann reprezentowany jest przez kocioł grzewczy Vitola-biferral, którego powierzchnia wymiany ciepła ze stali i żeliwa uważana jest za jeden technicznych kamieni milowych w tej branży. Powstanie muzeum zawdzięczamy kliku pracownikom wiedeńskiego magistratu. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, gdy wiele starych instalacji grzewczych lądowało na złomowisku, zbierali oni interesujące technicznie i często bardzo piękne egzemplarze. Z tych zbiorów powstało w roku 1985 Muzeum Ogrzewania. Zwiedzający mogą tam zobaczyć przegląd techniki grzewczej od roku 1900 aż do czasów obecnych. Najstarszym eksponatem jest biedermeierowski piec z roku 1825. Wizyta w wiedeńskim Muzeum Ogrzewania przypomina podróż w czasie. Zrekonstruowano wiernie między innymi trzy klasy szkolne z różnych okresów XX wieku. W dziale „łazienek i pralni“ opowiedziano historię zaopatrzenia w ciepłą wodę.

Viessmann reprezentowany jest w Muzeum Ogrzewania w Wiedniu przez kocioł grzewczy Vitola-biferral.

Szkolenie podczas wyjazdu do Mariazell.

4

Wiadomoœci

Pierwszy niskoenergetyczny dom osi¹gn¹³ pe³noletnoœæ
W roku 1987 w północnoheskim mieście Schrecksbach, w powiecie Schwalm-Eder, wzniesiono pierwszy w Niemczech dom niskoenergetyczny. Od tego czasu stał się on pierwowzorem dla realizacji tego typu. Ten „siedmiolitrowy obiekt“ (zużywający siedem litrów oleju opałowego na metr kwadratowy rocznie) ma już 19 lat. Przez cały ten czas olejowo/gazowy kocioł firmy Viessmann VitoCell o mocy 18 kW, wraz ze 165-litrowym pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. ze stali szlachetnej, spełnia swoją rolę ku pełnemu zadowoleniu mieszkańców. Inż. dypl. Werner Eicke-Hennig, kierownik Heskiego Urzędu Poszanowania Energii, dokonał niedawno wizytacji domu niskoenergetycznego stwierdzając przy tej

Piêæ lat Zak³adów w Legnicy
Zakład Viessmann w Legnicy został otwarty w roku 2000 w obecności ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Stało się tak zaledwie w sześć miesięcy od przystąpienia do wstępnych prac budowlanych. Po pięciu latach nadszedł czas na pierwsze podsumowanie. W chwili obecnej w zakładzie wykonywane są podzespoły urządzeń: podstawy kotłów, rozdzielacze obiegów grzewczych, wiązki kablowe oraz miedziane instalacje przeznaczone dla kotłów wiszących. Dotychczasowe doświadczenia produkcyjne są powodem do pełnego zadowolenia. Wykwalifikowana i zaangażowana załoga utrzymuje wysoką wydajność gwarantując standardy jakościowe typowe dla innych europejskich zakładów firmy Viessmann. Ze względu na te pozytywne wskaźniki w przyszłym roku hala produkcyjna w Legnicy zostanie rozbudowana o nową część, liczącą ponad 4000 metrów kwadratowych. Zakład zatrudnia obecnie około 150 pracowników. Rozpoczęcie inwestycji wiąże się ze stworzeniem kolejnych miejsc pracy.

Pierwszy niskoenergetyczny dom stał się pierwowzorem dla innych realizacji tego typu.

okazji: Oszczędność energii i wysoki komfort korzystania z c.w.u. od 19 lat nie stoją tu ze sobą w sprzeczności. Jedynie miejscowy dostawca oleju opałowego co roku dziwi się na nowo, widząc mały zbiornik, do którego może wlać zaledwie 500 do 800 litrów – mówi właścicielka domu.

Retrospektywa twórczoœci Antona Stankowskiego
Prof. Anton Stankowski, konstruktowista, stworzył w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku podstawy wizualnego wizerunku Zakładów Viessmann i na tych zasadach wizerunek ten opiera się do dziś. W stulecie urodzin Antona Stankowskiego obszerny przegląd wolnej i stosowanej sztuki artysty przedstawiła zorganizowana z rozmachem w Państwowej Galerii w Stuttgarcie wystawa retrospektywna zatytułowana „Stankowski 06“ Całość jego . dzieła zadziwia swoją różnorodnością – od fotografii, poprzez malarstwo, aż do dzieł grafiki użytkowej, która współtworzyła wizerunek Republiki Federalnej Niemiec. Zakłady Viessmann są reprezentowane na „Stankowski 06“ przykładowymi tytułami prospektów, ogłoszeniami oraz częściami podręcznika CI (Corporate Identify) „Visuell“ . Charakterystyczne logo z dwoma spiętrzonymi literami „S“ prezentowane jest zwiedzającym na wielkim

Zakład Produkcyjny w Legnicy przed rozbudową i jego dzisiejsza załoga.

Ciep³o solarne zwiêksza wartoœæ nieruchomoœci
Kto buduje sobie siedzibę lub kupuje dom, chce w ten sposób zapewnić sobie stabilną lokatę kapitału. W wycenie nieruchomości decydującymi czynnikami są oczywiście lokalizacja, otoczenie oraz wielkość budynku i działki. Z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen paliwa rosnącą rolę odgrywa również technika energetyczna budynku. Według studium Niemieckiej Agencji Energii (dena), ponad 90 procent Niemców uważa oszczędzanie energii za ważne.
Ogrzewanie kondensacyjne w kombinacji z instalacją solarną zwiększa wartość nieruchomości.

telebimie. Umieszczono je ponadto, razem z logo innych 19 przedsiębiorstw na wielkim billboardzie na łące przed legendarnym Osiedlem Weissenhoffa w Stutgarcie – tytuł tego projektu brzmi „Muzeum w przestrzeni publicznej“ .

Właściciele domów z ogrzewaniem kondensacyjnym i instalacją solarną są pod względem wartości rynkowej nieruchomości w dobrej sytuacji. W innym bowiem studium naukowym „dena“ ponad 80 procent ankietowanych właścicieli domów uznało, że zwiększenie jakości energetycznej jest sposobem na podwyższenie wartości rynkowej nieruchomości.
5

Miêdzynarodowe Targi Poznañskie „Instalacje 2006“
Targi „Instalacje“ odbywają się co dwa lata. Jest to największe w Polsce i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie wystawiennicze w branży grzewczo-instalacyjnej. Właśnie na takich imprezach zarówno fachowcy, jak i klienci końcowi mają najczęściej okazję po raz pierwszy dowiedzieć się o nowych trendach oraz ich praktycznym zastosowaniu w aktualnie proponowanych rozwiązaniach technicznych. Możliwość porównania osiągnięć różnych firm sprzyja dokonywaniu optymalnych wyborów w doborze samych urządzeń oraz Partnerów, których plany i możliwości dają szansę realizacji wspólnie stawianych celów. Na tegorocznej imprezie, na powierzchni liczącej ponad 300 m2, firma Viessmann przedstawiła swoją najnowszą ofertę produktową przygotowaną na rok 2006. Wśród nowości z zakresu kotłów kondensacyjnych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła znalazły się m.in. takie urządzenia, jak Vitosol 200, Vitocal 200, Vitocal 343, Vitocrossal 200 czy Vitodens 300 19 kW z systemem Lambda Pro Control. Tak szeroka prezentacja to przejaw szacunku dla naszych Klientów, dla których, pod hasłem „Pociąg firmy Viessmann i Przyjaciół“ we współpracy z organizato, rem targów oraz firmą Grundfoss, została przygotowana akcja umożliwiająca ponad dwutysięcznej rzeszy naszych Partnerów z całej Polski (dystrybutorów, projektantów i instalatorów) zorganizowany dojazd na targi. Pomijając stronę integracyjną, wspólna podróż stała się także okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń, które w przyszłości z pewnością zaowocują bliższą współpracą. Stoisko firmy Viessmann odwiedziła największa ilość gości. Fakt ten cieszy tym bardziej, że stali się oni bezpośrednimi świadkami uhonorowania firmy Viessmann szeregiem nagród i wyróżnień: Złoty Medal MTP za kondensacyjny kocioł gazowy Vitodens 300 19 kW, Złoty Medal MTP i Nagroda Medium Lidera Instalacji przyznawana przez wydawnictwo Rynek Instalacyjny za pompę ciepła Vitocal 343 oraz wyróżnienie w konkursie „Acanthus Aureus“ za najlepiej zaprojektowane stoisko i jego przygotowanie do realizacji strategii marketingowej. – „Instalacje“ to dla nas jedna z najważniejszych imprez w 2006 r. – mówi Jacek Papież, dyrektor marketingu Viessmann sp. z o.o. – Frekwencja, zainteresowanie ofertą, poziom zadowolenia osób odwiedzających nasze stoisko oraz otrzymane nagrody, choć na dzień dzisiejszy bardzo satysfakcjonujące, stanowią zobowiązanie na przyszłość.

Akcja „Pociąg firmy Viessmann i Przyjaciół“ umożliwiła dojazd na targi ponad dwutysięcznej rzeszy Partnerów: dystrybutorów, projektantów oraz instalatorów.

6

Targi

Firma Viessmann została uhoronowana dwoma Złotymi Medalami MTP, Nagrodą Medium Lidera Instalacji oraz wyróżnieniem w konkursie „Acanthus Aureus“ .

Ciesząca się ogromnym powodzeniem wśród odwiedzających oferta firmy Viessmann została zaprezentowana na powierzchni ponad 300 m2. Tak szeroka prezentacja to przejaw poszanowania potrzeb naszych Klientów.

7

Seminaria firmy Viessmann – „Innowacyjna technika grzewcza dostosowana do ka¿dych potrzeb“
Wiosenne spotkania firmy Viessmann z jej najlepszymi Klientami od kilku już lat stwarzają okazję zarówno do podsumowań, jak i do wspólnego spojrzenia w przyszłość. W pierwszym tygodniu czerwca kolejno w czterech miastach – Krakowie, Warszawie, Poznaniu oraz we Wrocławiu – zorganizowane zostały uroczyste Seminaria pod hasłem „Innowacyjna technika grzewcza dostosowana do każdych potrzeb“ . Wzięło w nich udział ponad 700 przedstawicieli Firm Partnerskich. Celem spotkań było przede wszystkim zarysowanie obecnej sytuacji branży grzewczej w Polsce oraz roli, jaką na tym tle w kreowaniu rynku pełni firma Viessmann. Podczas seminariów między innymi zaprezentowano nowości – wśród nich gazowy kocioł wiszący Vitopend 100 WH1B – a także w atmosferze współpracy i swobodnej wymiany doświadczeń omówiono bieżące elementy wspólnie wypracowanej strategii. Spotkania rozpoczął Dyrektor Naczelny Viessmann Polska – Roland Krause, który m.in. zaprezentował dane najnowszego raportu GB Consult dotyczącego polskiego rynku branży grzewczej w 2005 roku. Według niego firma Viessmann została liderem rynku kotłów wiszących niekondensacyjnych oraz kotłów z palnikami wentylatorowymi. W sektorze kondensacyjnych kotłów wiszących niemieccy producenci: Viessmann i Vaillant zajmują dwie pierwsze pozycje, zwiększając swoją sprzedaż w roku 2005. Niekwestionowana pozycja lidera w rankingach światowych jest zasługą nie tylko poziomu technologicznego produktów, ale przede wszystkim wysokich standardów obsługi tworzonych wspólnie z Firmami Partnerskimi. Budującym przejawem takiego działania jest powstała przy ich aktywnym udziale i zaangażowaniu Internetowa Platforma CRM, pozwalająca na bezpośrednią komunikację z Klien-

Uroczystej części spotkań towarzyszyły prowadzone w kuluarach rozmowy Partnerów.

Seminaria poprowadzili pracownicy firmy Viessmann, wprowadzając gości w ich tematykę.

8

Z ¿ycia firmy

tem końcowym. To coraz częściej wykorzystywane w praktyce narzędzie doskonale wpisuje się w najnowsze tendencje współczesnego rynku. Technologie odnawialnych źródeł energii, tak silnie promowane przez firmę Viessmann od roku 2005, także przez Partnerów zostały uznane za produkty strategiczne, stwarzające dodatkową szansę rozwoju. Strategia marketingowa koncernu, sponsorującego sporty zimowe, pozwala na masowe utrwalanie pozytywnych skojarzeń z logo Viessmann. Taka synergia działań i jej efekty pokazują, w jaki sposób konsekwentnie realizowane projekty, budując poczucie trwałości i zaufania, wpływają na pozycję marki. W rezultacie przez taki pryzmat postrzegane są również firmy Partnerskie. Wizyta na spotkaniu srebrnego medalisty olimpijskiego Tomasza Sikory dodatkowo uświadomiła obecnym, że za splendorem kryje się ogrom codziennej pracy, pasji, poświęcenia, współpracy z fachowcami – bez których, w jakiejkolwiek dziedzinie, trudno o osiągnięcie sukcesu. Zwyczajem spotkań wiosennych jest informacja nt. nowych produktów firmy Viessmann, które będą w Polsce dostępne w najbliższym czasie. Zaproszeni goście mieli okazję prześledzić „ewolucję“ kotła wiszącego firmy Viessmann – od Pendoli, poprzez Vitopend 100 WHOA, aż po najnowszą propozycję z roku 2006 – kocioł Vitopend

100 WH1B. Spotkania zakończyła część kulturalno-rozrywkowa. W Warszawie, Poznaniu i Krakowie były to projekcje filmu „Mission Impossible 3“ we Wrocławiu zaś , spektakl Wrocławskiego Teatru Komedii „Unia bez tajemnic“ .

Przedstawiciele firm Partnerskich w trakcie wypełniania ankiety

W przerwie przed projekcją filmu.

Spotkania stały się platformą wymiany poglądów oraz okazją do odświeżania kontaktów towarzyskich.

9

Manhattan pod par¹ –

parowy system ciep³owniczy ogrzewa „Wielkie Jab³ko”
Dlaczego parują studzienki ściekowe w Nowym Jorku? Zwłaszcza jesienią i zimą unoszące się obłoki pary są znamienne dla obrazu ulic Manhattanu, wykorzystywanego chętnie jako scenografię przez wielu reżyserów filmowych. Ulatnianie się pary ze studzienek ściekowych jest związane z tamtejszym systemem ciepłowniczym: Nowy Jork ogrzewany jest system zdalnego ogrzewania, który od ponad 130 lat oparty jest na parze, jako nośniku ciepła. „Rurociągi parowe! Najmniej znana, a równocześnie najbardziej niebezpieczna sieć miejska. Firma Consolidated Edison nagrzała wodę do ponad pięciuset stopni i wpuściła ją do przebiegającego pod Manhattanem systemu rurociągów. Para została przegrzana do ponad dwustu stopni i z prędkością ponad stu dwudziestu kilometrów na godzinę pomknęła przez miasto.” – tak dramatycznie opisał system ciepłowniczy Jeffery Deaver w swoim thrillerze „Asystentka” . Amerykańska firma Consolidated Edison Inc. zaopatruje Nowy Jork nie tylko w prąd i gaz, lecz od roku 1882 również zdalaczynnie w ciepło. Consolidated Edison eksploatuje dzisiaj największy na świecie parowy system ciepłowniczy. Firma reklamuje ogrzewanie parowe jako niedrogie, niezawodne, czyste, sprawne i niewymagające dużych nakładów na konserwację, a przy tym przyjazne środowisku. W roku 2000 system parowy firmy Consolidated Edison wyróżniono nagrodą „System Roku” , przyznawaną corocznie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciepłownictwa IDEA (International District Energy Association), za „wzorcowe systemy ciepłownicze, których osiągi i usługi promują ciepłownictwo zdalaczynne” Jurorzy IDEA podkre. ślili zwłaszcza wydajność, niezawodność i dyspozycyjność, a także aspekty ekologiczne. W Niemczech natomiast rezygnuje się coraz częściej z tego nośnika ciepła wczesnej epoki przemysłowej, właśnie z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych. W 1887 Nowy Jork zbudował pierwszy w świecie miejski system ciepłowniczy, który przy tym był jeszcze znośny finansowo. Zawdzięczamy to wynalazcy, Birdsillowi Holly’emu, który przez całe życie zajmował się wodą i wodociągami. Wynalazł nie tylko hydranty, ale i pompę wodną, tłoczącą wodę podziemnymi rurociągami do hydrantów. W ten sposób zrewolucjonizował ochronę przeciwpożarową miast na całym świecie. Jego dalszym przełomowym osiągnięciem był parowy system rozdziału ciepła.

10

Woda

Tak charakterystyczne dla Manhattanu obłoki pary nie są efektem nieszczelności rurociągów. Sprawcami są zawory odwadniające, które odprowadzają do nowojorskiej kanalizacji kondensat, powstający podczas transportu sprężonej pary

Woda jako idealny noœnik ciep³a
ra wysokoparametrowa jest co prawda ciągle podstawą energetyki zawodowej przy układach skojarzonych z produkcją energii elektrycznej, jednak nowoczesne układy grzewcze najczęściej transponują energię z pary na gorącą wodę nisko- lub wysokotemperaturową. Ma to swoje uzasadnienie przy zdecydowanej przewadze zapotrzebowania techologii parowej nad potrzebami grzewczymi użytkowników. Z ciekawych i modnych ostatnio zastosowań pary wspomnieć można o nawilżaniu parą w układach klimatyzacyjnych lub wytwarzaniu próżni w technologii ciągłej produkcji stali szlachetnej. Należy zaznaczyć liczne zastosowania pary w gałęziach przemysłu ciężkiego – hutnictwie, górnictwie, przemyśle motoryzacyjnym i zbrojeniowym. W naszym kraju kluczowe zastosowanie pary, to oczywiście przemysł spożywczy i przetwórczy. Zakłady mięsne, ubojnie, zakłady mleczarskie, browary, przetwórstwo warzyw i owoców, produkcja soków, to dzisiaj podstawowi odbiorcy pary, a tym samym – nowoczesnych kotłowni parowych. Jeżeli dodamy do tego zakłady pralnicze, duże kuchnie, produkcję podłoży pieczarkarskich, garbarnie i tkalnie, to widać jak ogromne znaczenie ma para i jej wytwarzanie w funkcjonowaniu przemysłu.

W zmodernizowanej formie system ten jeszcze dzisiaj ogrzewa Manhattan. Skąd jednak biorą się obłoki pary w wąwozach ulic? Najczęstsze przypuszczenie, że jest to skutkiem nieszczelności instalacji, jest niesłuszne. Sprawcami są zawory odwadniające, które odprowadzają do nowojorskiej kanalizacji kondensat, powstający podczas transportu sprężonej pary. Przy takim zamierzonym odprowadzaniu gorącego kondensatu do kanalizacji jego część ulatnia się w postaci pary i poprzez studzienki ściekowe wydostaje się na powierzchnię, osnuwając Manhattan sprawiającą upiorne wrażenie mgłą.

Do transportowania ciepła powstającego przy spalaniu gazu lub oleju albo w kolektorach słonecznych, do grzejników lub podgrzewaczy c.w.u. wykorzystuje się jako nośnik energii wodę, czasami także parę wodną, olej lub powietrze. O sprawności transportu ciepła rozstrzyga zdolność danego nośnika do akumulowania ciepła – jego ciepło właściwe.

togodzina „kWh” lub niutonometr „Nm” dla pracy (energii) mechanicznej. Woda jest doskonałym nośnikiem ciepła. Jej ciepło właściwe (jednostkowa pojemność cieplna) w temperaturze pokojowej wynosi 4,182 kJ/kg. Wartość ta jest czterokrotnie większa niż powietrza, dwukrotnie większa niż pary wodnej i przewyższa także wszystkie powszechnie stosowane oleje termalne.

Para wysokoparametrowa Nowoczesne wykorzystanie pary technologicznej w krajach europejskich, także w Polsce, zdecydowanie odchodzi się od ogrzewania bezpośrednio za pomocą pary. Pa-

Im większe ciepło właściwe „c” , tym więcej energii cieplnej pomieścić może nośnik. Rozstrzygające jest więc pytanie: Jaką ilość energii „Q” można upakować w jednym kilogramie danego nośnika, przy podwyższeniu jego temperatury o jeden stopień? Ciepło właściwe mierzy się w kJ/kgK. Dzięki szerokiej ofercie kotłów pa- „K” oznacza tu „stopień Kelvina” , rowych, bogatemu wyposażeniu „J” – dżul – miarę ilości ciepła i fachowemu doradztwu firma Vies- wzgl. energii cieplnej. Jej odposmann od samego początku swewiednikiem fizycznym jest kilowago istnienia w Polsce uczestniczy aktywnie w przejściu gospodarki na nowoczesne zródła wytwarzania pary.

11

Czynnik sukcesu – innowacja

Konstrukcje firmy Viessmann wyznaczaj¹ standardy
Marka Viessmann jest nie tylko synonimem jakości, niezawodności i pionierskiej techniki, lecz przede wszystkich innowacyjności. Siłę innowacyjności firmy potwierdza ponad 1500 patentów i przemysłowych praw ochronnych. ciepła ogrzewaniu, udostępniając całą moc kotła dla podgrzewu c.w.u. Kotły grzewcze ze stali szlachetnej W roku 1972 Viessmann zaskoczył ponownie branżę swoją premierą światową – kotłem grzewczym ze stali szlachetnej. Ten gazowy kocioł grzewczy cechował się nieznacznym ciężarem, wysoką sprawnością paleniskową, łatwością czyszczenia powierzchni wymiany ciepła i dużą pojemnością wodną.

Do dzisiaj Viessmann jest pionierem w technice regulacji. Obecne, zdolne do komunikowania się, cyfrowe regulatory Vitotronic. ze swoim przemyślanym elektronicznym systemem zarządzania enerKamienie milowe gią, zapewniają ekonomiczną i nietechniki grzewczej zawodną pracę instalacji grzewInnowacje firmy Viessmann wyzna- czej. czały zawsze nowe standardy i stanowiły kamienie milowe na drodze rozwoju techniki grzewczej. W ten sposób przedsiębiorstwo nasze miało znaczący wpływ na kierunki jej rozwoju.

Odpowiedź na kryzysy energetyczne lat siedemdziesiątych Kryzysy energetyczne w latach siedemdziesiątych były szokiem dla konsumentów. Użytkownikom instalacji zmartwień przysparzały nie tylko wysokie ceny paliw, ale przede wszystkim groźba utraty bezpieczeństwa energetycznego. Wzrósł więc popyt na energooszczędne kotły olejowe i gazowe, ale również na paliwa odnawialne, pompy ciepła i systemy solarne. W krótkim czasie Zakłady Viessmann potrafiły sprostać temu nowemu zapotrzebowaniu i zaspokoić popyt we wszystkich obszarach produktów.

Stalowe kotły grzewcze Jednym z pierwszych przykładów jest legendarny stalowy kocioł grzewczy, który w latach pięćdziesiątych zapoczątkował zwycięską ofensywę przeciw dominującym dotąd na rynku kotłom żeliwnym.
Mieszacz 4-drożny z serwomotorem.

Technika regulacji podwyższa ekonomiczność, komfort i bezpieczeństwo eksploatacji Również w latach pięćdziesiątych Viessmann zaczął wyposażać swoje kotły w elektryczne układy regulacyjne. We współpracy z mieszaczem 4-drożnym regulatory te pozwoliły na zwiększenie komfortu korzystania z instalacji grzewczej. Równocześnie kocioł został w ten sposób zabezpieczony przed korozją, powodowaną przez zbyt niską temperaturę powrotu. Układ priorytetu c.w.u. przerywał podczas poboru c.w.u. oddawanie

Mieszacz czaszowy z doskonałym uszczelnieniem wrzeciona Wynalazkowi mieszacza czaszowego z początku lat sześćdziesiątych zawdzięczamy wyraźne obniżenie kosztów produkcji, gdyż umożliwił on zmechanizowane wytwarzanie mieszaczy. Ponadto wielką zaletą mieszacza czaszowego było doskonałe uszczelnienie jego wrzeciona. Zamiast bowiem powszechnej do tej pory dławnicy, uszczelnienie wrzeciona mieszacza czaszowego stanowił innowacyjny na owe czasy oring.

Biferralna powierzchnia wymiany ciepła z dozowanym przewodzeniem Jedną z najbardziej znaczących innowacji tego czasu w technice grzewczej była biferralna powierzchnia wymiany ciepła z dozowanym przewodzeniem ciepła. Ta dwuwarstwowa powierzchnia, kombinacja materiałowa żeliwa i stali, do tej pory sprawdza się doskonale w milionach kotłów niskotemperaturowych bez ograniczenia temperatury powrotu Vitola-biferral. Po raz pierwszy możliwe było dozowane przewodzenie ciepła, dzięki czemu powierzchnia ta od strony spalin szybko osiągała temperaturę

Sprawdzona w milionach kotłów biferralna zespolona powierzchnia wymiany ciepła.

przekraczającą punkt rosy. Pozwalało to regulatorowi elektronicznemu na płynne (bez dolnego ograniczenia) dopasowanie temperatury kotła do warunków pogodowych. Wytwarzano więc zawsze tylko tyle ciepła, ile było potrzeba. Kocioł mógł się wyłączać całkowicie i w każdej chwili ponownie ruszać „na zimno“ bez kondensacji spalin. ,

12

Innowacja

Prototyp domowej centrali energetycznej na ogniwach paliwowych firmy Viessmann (z lewej). Pracownicy działu badawczo-rozwojowego firmy Viessmann oceniają geometrię płytek grafitowych, z których składają się stosy ogniw paliwowych domowej centrali energetycznej Viessmann.

Pompy ciepła Vitocal firmy Viessmann pozwalają wykorzystać ciepło z gruntu, wody gruntowej i powietrza atmosferycznego. Można je eksploatować zarówno monowalentnie, jak i biwalentnie. Pod względem bilansu CO2 dotrzymują kroku kotłom kondensacyjnym. Kotły Vitolig umożliwiają komfortowe ogrzewanie i podgrzew c.w.u. odnawialnym paliwem – drewnem. Kotły mogą pracować z modulacją mocy, co pozwala na rezygnację z kosztownych zasobników wody grzewczej. Listę innowacji firmy Viessmann, które stały się kamieniami milowymi, można kontynuować prawie bez końca: system Renox do redukcji emisji NOx, palnik promiennikowy MatriX, dostosowane do techniki kondensacyjnej powierzchnie wymiany ciepła Inox-Crossal i Inox-Radial z nierdzewnej stali szlachetnej, oparta na strategii platformowej technika modułowa Viessmann, olejowe kotły kondensacyjne Vitoplus 300 i Vitolaplus 300 ...

Unity kocioł-palnik W końcu lat siedemdziesiątych Viessmann zaczął wyposażać kotły Vitola w palniki olejowe i gazowe własnej konstrukcji. W ten sposób stworzono podwaliny techniki systemowej Viessmann. Unity kocioł-palnik szybko przyjęły się na rynku, gdyż zapewniały wiele korzyści, zwłaszcza instalatorom. Pod względem konstrukcyjnym były one bardzo łatwe do zainstalowania i uruchomienia. Palniki były już wstępnie ustawione i sprawdzone „na gorąco“ Jedno. znaczne sparowanie wtyków zapobiegło to popełnieniu jakichkolwiek błędów przy przyłączaniu i uruchamianiu.

Technika systemowa Viessmann Technika systemowa nie ogranicza się tylko do kotłów, lecz obejmuje również całe peryferia. Należą do nich pojemnościowe podgrzewacze c.w.u., grupy bezpieczeństwa i prefabrykowane rozdzielacze obiegów grzewczych Divicon. Technika systemowa Viessmann zapewniała już przed laty wiele korzyści instalatorom. Dokładne zharmonizowanie wszystkich komponentów i okablowanie na gotowo ułatwiało zdecydowanie montaż, oszczędzając instalatorom wiele czasu. Było to szczególnie ważne przy modernizacjach instalacji, gdyż umożliwiało kompletną wymianę kotła w ciągu jednego dnia.

Pompy ciepła i kolektory słoneczne Odpowiedzią konsumentów na kryzysy energetyczne był również zwiększony popyt na technologie wykorzystania energii odnawialnych. Dlatego Viessmann już w latach siedemdziesiątych oferował systemy solarne i pompy ciepła. Dzisiaj program Vitosol obejmuje kolektory płaskie i wysokosprawne próżniowe kolektory rurowe, łącznie ze wszystkimi komponentami systemu, jak zasobniki i regulatory oraz kompletne systemy solarnego podgrzewu c.w.u. Zbudowane modułowo systemy ogniw fotoelektrycznych Vitovolt umożliwiają wytwarzanie prądu zsynchronizowane z siecią energetyczną.

Innowacja nie ogranicza się do samych produktów Liczne innowacje firmy Viessmann znaleźć można także w dziedzinie nowych mediów. Nowoczesne systemy komunikacyjne, jak komputery PC, Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, umożliwiają wymianę danych z instalacją grzewczą. Systemy idealnego nadzoru Vitodata/Vitocom Internet TeleControl umożliwiają kontrolowanie i sterowanie instalacją grzewczą z każdego miejsca na kuli ziemskiej. Firma Viessmann komunikuje się ze swoimi partnerami, architektami, projektantami i użytkownikami instalacji poprzez Internet. Obok przeglądu programu produkcji przedstawiane są tam aktualne

13

rozporządzenia i wytyczne techniczne. Przykłady obliczeń pokazują, jakie oszczędności energii umożliwia modernizacja instalacji grzewczej. Pełna baza danych o dostępnych środkach pomocowych wspiera użytkowników instalacji w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Strona internetowa pomaga w znalezieniu najbliższego zakładu instalatorskiego. Partnerom handlowym firma Viessmann udostępnia między innymi pełną dokumentację techniczną w wersji elektronicznej. A system zamawiania online pozwala łatwo przesyłać zamówienia bez względu na porę dnia i nocy.

Projekt ten wspierany jest przez Federalne Ministerstwo Gospodarki. Nad projektem pracują partnerzy z przemysłu oraz Centrum Badań nad Energią Słoneczną i Wodorem w Ulm. Jedno urządzenie na bazie PEM o mocy elektrycznej 2 kW i odpowiadającej jej mocy cieplnej około 4,5 kW przechodzi obecnie próby laboratoryjne. Celem jest wypuszczenie na rynek w roku 2007 małej ilości pierwszych urządzeń. W odróżnieniu od innych producentów, nabywających ogniwa paliwowe od wyspecjalizowanych partnerów, Viessmann stawia na własne rozwiązania. Dotyczy to zarówno przygotowania gazu, jak i samego stosu – właściwego serca ogniwa paliwowego. W fazie koncepcyjnej ważne było także zdecydowanie się na system pracujący bezciśnieniowo. Również w tym punkcie Viessmann poszedł własną drogą. Można spodziewać się wysokiej niezawodności urządzeń. Pracownicy zaangażowani w ten projekt badawczy, pracując nad szczegółami systemu stworzonego według własnych wyobrażeń, zdobywają całą niezbędną wiedzę, istotną dla zagwarantowania niezawodnej eksploatacji urządzenia grzewczego opartego na ogniwach paliwowych.

Zeolitowe urządzenie grzewcze Innym projektem badawczym firmy Viessmann jest zeolitowe urządzenie grzewcze. Chodzi tu o adsorpcyjną pompę ciepła, zasilaną gazem. Adsorpcyjne pompy ciepła korzystają z ciał stałych, jak np. węgiel aktywny, żel krzemionkowy (szkliste krzemiany) czy też – jak w wypadku urządzenia Viessmann – minerału zeolitu. Zeolit – w wolnym przekładzie „wrzący kamień“ – ma właściwość wchłaniania i wiązania pary wodnej (adsorbowania). W trakcie tego procesu zeolit silnie się nagrzewa. Ponieważ jest on ciałem stałym i nie daje się „przepompować“ urządzenie musi pracować , okresowo. W pierwszej fazie, tak zwanej fazie desorpcji, do pokrytego zeolitem wymiennika ciepła doprowadza się ciepło z palnika gazowego. Ciepło to uwalnia w postaci pary wodę związaną przez strukturę krystaliczną zeolitu. Para przepływa do następnego wymiennika ciepła – skraplacza – gdzie skrapla się, oddając ciepło parowania. Ciepło to doprowadzane jest do instalacji grzewczej jako ciepło użytkowe. Faza desorpcji kończy się, gdy para przestaje się wydzielać; palnik zostaje wyłączony. Teraz zaczyna się

Prace na stanowisku prób projektu badawczego „Zeolitowe urządzenie grzewcze“ .

druga faza, tzw. faza adsorpcji. Instalacja grzewcza odbiera teraz ciepło z pokrytego zeolitem wymiennika ciepła (sorbera), schładzając go na tyle, że może on znowu wchłaniać parę wodną. Uwalniane przy adsorpcji ciepło odbierane jest również przez instalację grzewczą jako ciepło użytkowe. Para wodna dostarczana jest w tej fazie z parownika, w którym czynnik roboczy (woda) odparowuje, pobierając ciepło z otoczenia. Cały proces przebiega w hermetycznie zamkniętym pojemniku, bez żadnych części ruchomych. Zeolitowe urządzenie grzewcze do ogrzewania domów jedno- i dwurodzinnych znajduje się obecnie w fazie opracowania. Kwestionowanie istniejącego stanu rzeczy, nawet jeśli jest sprawdzony, i niespoczywanie na laurach jest zasadą obowiązującą we wszystkich obszarach działalności firmy Viessmann, a szczególnie w dziale badawczo-rozwojowym. Nasze motto brzmi „Nic nie jest tak dobre, by nie można było tego ulepszyć“ .

Projekty badawcze Już dzisiaj inżynierowie firmy Viessmann pracują nad innowacjami jutra. Ich celem jest wysokosprawne wytwarzanie ciepła i prądu.

Ogniwa paliwowe Wielce obiecującą technologią przyszłości jest ogniwo paliwowe. Viessmann pracuje od połowy 2000 roku nad opracowaniem systemu ogniw paliwowych do zaopatrywania domów jedno- i wielorodzinnych.

14

Innowacja / Internet

tyczny strony. Podstawowym zadaniem strony www.kotly.pl jest skierowanie odwiedzających na indywidualne strony Partnerów Handlowych firmy Viessmann uczestniczących w tym przedsięwzięciu, gdyż większość narzędzi informatycznych znajduje się na ich stronach. Innowacyjność przedsięwzięcia polega na tym, że w obsłudze klienta indywidualnego biorą udział Partnerzy Handlowi, ale nakład ich pracy ograniczony jest do minimum.

Internetowa Platforma Komunikacji z Klientem Indywidualnym
Jedną z najszybciej rozwijających się technologii na świecie stał się w ostatnich latach Internet. Nie ma praktycznie dziedziny życia, w której nie można zauważyć jego oddziaływania. W Polsce liczba użytkowników Internetu przekroczyła już 10 milionów. Jednocześnie wzrasta jakość dostępu do sieci teleinformatycznej, gdyż niemal co roku podwaja się liczba posiadaczy tzw. stałego łącza, których jest już 2,5 miliona. Głównymi powodami korzystania z Internetu są: poszukiwanie informacji (80% osób), komunikacja z innymi (75%), rozrywka (60%), edukacja (60%), praca/ biznes (45%), a także coraz częściej zakupy (10%). Wśród internautów ponad 70% uważa „sieć“ za źródło informacji o produktach i miejsce reklamowania się nowoczesnych firm. Internauci to również grupa o wyższym potencjale finansowym, wyższym stopniu innowacyjności, aktywnie poszukująca informacji, a to powoduje, że jest to idealny rynek dla polecania dóbr trwałego użytku. W odróżnieniu od „tradycyjnej“ działalności marketingowej, takiej jak reklama prasowa, telewizyjna czy też ogłoszenia billboardowe, w Internecie następuje bezpośredni kontakt z klientem, który poszukuje informacji na dany temat. Oczywiście powodzenie strategii marketingowej zależeć będzie od tego, czy klient będzie w stanie łatwo odnaleźć w globalnej sieci konkretną stronę producenta i czy na odnalezionej stronie znajdą się ciekawe, pełne i łatwo dostępne informacje o poszukiwanych produktach. Inwestycja w system grzewczy jest jedną z najbardziej złożonych decyzji klienta, skutkującą na długie lata. Im większa jest złożoność produktu czy usług, tym większe są potrzeby informacyjne klienta i tym lepszym dla tego celu medium staje się Internet.

Każdy z Partnerów dysponuje własną podstroną, na której znajduje się między innymi sklep „on-line“ , poradniki elektroniczne (tzw. e-booki), kalkulatory doboru on-line, a także konsultant on-line, z którym klient może przeprowadzić rozmowę tekstową lub też telefoniczną z użyciem nowoczesnego komunikatora internetowego.

Co najważniejsze, wszelkie aktualizacje, modyfikacje i nowe przedsięwzięcia nie wymagają czasochłonnej pracy Partnerów Handlowych. Zmiany wprowadzane są przez administratora systemu informatycznego na wszystkich stronach firmowych. Do dyspozycji Partnerów Handlowych oddana jest także dodatkowa strefa informacyjna uruFirma Viessmann, dysponując chamiana ikonką umieszczoną profesjonalną witryną w stopce strony www.kotly.pl. www.viessmann.pl, zdecydowała się na innowacyjne i niemające od- Strefa ta poświęcona jest niemal powiedników w swojej branży dzia- wyłącznie zagadnieniom związanym z Internetem. Jest także możłanie. Wzięto bowiem pod uwagę liwe skorzystanie z Magazynu Inforspecyficzne zachowania klientów macyjnego „e-FP“ wydawanego jew Internecie. dynie w wersji elektronicznej. Pierwszeństwo przy projektowaniu Z lektury magazynu można dowieInternetowej Platformy Komunikacji dzieć się w szczegółach, np. jakich produktów poszukują klienci, jak z Klientem Indywidualnym miały duża jest ich liczba, jakie funkcje aspekty funkcjonalne. Jednym ze spełniają zastosowane w Platforspecyficznych zachowań użytkowmie narzędzia informatyczne. Dzianików Internetu jest tzw. „skanołanie Platformy to wielopłaszczywanie“ stron, a nie ich czytanie. znowe przedsięwzięcie skierowane Mówi się wręcz o krótkiej chwili, zarówno do klientów indywidualktóra decyduje, czy odwiedzający nych, jak i do Partnerów Handlostronę na niej pozostanie, czy natychmiast wyjdzie. Dlatego główna wych. Cel Platformy to „być widocznym“ w Internecie i „dać pełstrona Platformy o nazwie ną informację“ odwiedzającym nas www.kotly.pl zawiera przede wszystkim elementy przyciągające klientom. W pierwszym roku funkwzrok i szybko przedstawiające cel cjonowania do przedsięwzięcia nieodpłatnie zaproszono Partnerów funkcjonowania oraz zakres temaHandlowych z grupy MatriX Club.

Witryna internetowa www.kotly.pl.

15

Sprawna energetycznie technika kondensacyjna firmy Viessmann
Gazowe i olejowe kotły kondensacyjne Viessmann stwarzają możliwość, by również w przyszłości wytwarzać ciepło rozsądnym kosztem. Rok 2005 uświadomił co prawda wszystkim, że czasy niskich cen paliw kopalnych już minęły, jednakże olej i gaz również w możliwej do przewidzenia przyszłości będą odgrywały istotną rolę w ogrzewaniu mieszkań i podgrzewie c.w.u. Kto zastanawia się, jak ograniczyć swoje wydatki na energię przy rosnących cenach, nie może w swych rozważaniach pominąć techniki kondensacyjnej. w porównaniu z analogicznymi kotłami niskotemperaturowymi.

Wysokie wymagania dla materiału i konstrukcji powierzchni wymiany ciepła

Kondensacja pary wodnej w obrębie kotła stawia szczególnie wysokie wymagania materiałowi i konstrukcji powierzchni wymiany ciepła. Dlatego w kotłach kondensacyjnych marki Viessmann powierzchnie wymiany wykonane są z nierdzewnej stali szlachetnej – tak przy opalaniu olejem, jak i gazem. Nierdzewna stal szlachetna cechuje się właśnie tymi właściTechnika kondensacyjna wościami, których wymaga technijednym z najoszczędniejka kondensacyjna: odporność na szych sposobów temperaturę i kwaśny kondensat, wytwarzania ciepła a dzięki temu długowieczność. Innowacyjna technika kondensacyj- Ale dopiero kombinacja tego materiału z innowacyjną konstrukcją pona dla opalania gazem ziemnym wierzchni wymiany ciepła Inoxi olejem opałowym należy do naj-Crossal lub Inox-Radial ma istotne oszczędniejszych sposobów znaczenie dla efektywności enerwytwarzania ciepła. getycznej. Kocioł kondensacyjny wykorzystuje dodatkowo utajone ciepło, zawarte Aby sprawnie przekazywać ciepło spalin do wody kotłowej, konieczw spalinach, które w kotłach konny jest ich intensywny kontakt wencjonalnych ulatuje przez koz powierzchniami wymiany ciepła. min. W tym celu spaliny schładzaKonstrukcja powierzchni wymiany ne są w kotle w takim stopniu, ciepła Inox-Crossal lub Inox-Radial by powstająca przy spalaniu para wodna uległa skropleniu. Uwalnia- gwarantuje maksymalne wykorzyjące się przy tym ciepło parowania stanie efektu kondensacji. Gładkie, usytuowane pionowo powierzchnie oddawane jest wodzie kotłowej pozwalają na niezakłócone spływai może zostać wykorzystane nie kondensatu. Powstający w ten w systemie grzewczym. sposób efekt samooczyszczania powierzchni wymiany ciepła zapoW ten sposób można podnieść sprawność kotła kondensacyjnego biega powstawaniu osadów i zanieczyszczeń. Daje to gwarancję opalanego gazem nawet o 11%, a opalanego olejem – maks. o 6% trwałego, skutecznego przekazywania ciepła.

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 300 w przekroju: dopiero kombinacja materiału – nierdzewnej stali szlachetnej – z innowacyjną konstrukcją powierzchni wymiany ciepła Inox-Crossal lub Inox-Radial ma istotne znaczenie plusy dla efektywności energetycznej.

16

Produkty

Instalacja solarna jest doskonałym uzupełnieniem kotła kondensacyjnego Technika kondensacyjna zapewnia najsprawniejsze wykorzystanie paliwa. Dla tych, którzy chcą oszczędzić jeszcze więcej, doskonałym uzupełnieniem kotła kondensacyjnego będzie instalacja solarna.

Instalacja solarna może w skali roku dostarczyć nawet 60% energii potrzebnej do podgrzewu c.w.u. W okresie od maja do września energia słoneczna wystarcza nawet do pełnego pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. A w miesiącach przejściowych system solarny może także wspomagać ogrzewanie. Zastosowanie sprawnego energetycznie kotła kondensacyjnego Viessmann, w kombinacji z kolektorami słonecznymi dla podgrzewu c.w.u., jest najskuteczniejszym i najekonomiczniejszym sposobem zabezpieczenia się także na przyszłość przed wysokimi cenami paliw.

Czysta, zredukowana forma na zewnątrz, sprawna energetycznie technika kondensacyjna wewnątrz: gazowy kocioł wiszący Vitodens 200.

Lambda Pro Control:

Stabilne spalanie, tak¿e przy wahaniach jakoœci gazu
Innowacyjny układ regulacji procesu spalania Lambda Pro Control eliminuje w gazowych kotłach kondensacyjnych Viessmann Vitodens 300 (13 i 19 kW), Vitodens 333 (13 kW) i Vitodens 343 (13 kW) konieczność przestawiania palnika na stosowany rodzaj gazu. Dzięki temu uruchomienie tych kotłów przebiega jeszcze szybciej. Również wymagane dotychczas przy zmianie rodzaju gazu prace regulacyjne są przy Lambda Pro Control już niepotrzebne. Lambda Pro Control kontroluje stale jakość spalania – bezpośrednio w płomieniu. Tylko tam bowiem można zmierzyć niezafałszowane wartości. Układ nie wymaga dodatkowych elementów: elektroda jonizacyjna układu kontroli płomienia mierzy ciągle przewodność elektryczną płomienia gazowego, która pozwala wnioskować o jakości spalania. W razie odchyleń, spowodowanych np. wahaniami kaloryczności gazu, układ regulacji elektronicznej natychmiast zdławia lub zwiększa dopływ gazu. W ten sposób spalanie jest zawsze stabilne i ekologicznie czyste, przy stale wysokim współczynniku sprawności. Z Lambda Pro Control gazowe kotły kondensacyjne Viessmann Vitodens 300, Vitodens 333 i Vitodens 343 są doskonale przygotowane na wyzwania przyszłości. Układ Lambda Pro Control firmy Viessmann dba o to, by Vitodens 300, Vitodens 333 i Vitodens 343 wytwarzały ciepło sprawnie i niezawodnie, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Sygna³ p³omienia (pr¹d jonizacji)

Powietrze
Przewód steruj¹cy powietrza

Elektroda jonizacyjna
Dmuchawa

Palnik MatriX
Regulator Vitotronic
Przewód steruj¹cy gazu

Zasada działania Lambda Pro Control – wahania składu gazu powodują zmiany prądu jonizacji płomienia, a regulator odpowiednio zdławia lub zwiększa dopływ gazu, zapewniając zawsze stałą jakość spalania i wysoki współczynnik sprawności.

Armatura gazowa
Gaz

Powierzchnia wymiany ciep³a Inox-Radial

17

Atrakcyjna cena i wysoka wydajnoœæ – nowy kocio³ wisz¹cy Vitopend 100 WH1B
Nowoczesny wiszący kocioł gazowy – Vitopend 100 WH1B to najbardziej aktualna nowość, która od czerwca br. znajduję się w ofercie firmy Viessmann Polska. Premiera tego kotła na rodzimym rynku miała miejsce podczas wiosennych spotkań z Firmami Partnerskimi.

Po prostu komfortowy Vitopend 100 ma wyjątkowe zalety eksploatacyjne: jest prosty w obsłudze, a dzięki zintegrowanemu płytowemu wymiennikowi ciepła ze stali szlachetnej, który gwarantuje szybką dostawę c.w.u. o równomiernej temperaturze, zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Jakość dzięki doświadczeniu Firma Viessmann, producent z długoletnim doświadczeniem w wielkoseryjnym wytwarzaniu kotłów wiszących, za każdym razem wprowadza na rynek urządzenia o cechach lidera w swojej klasie. Najnowszy, szczególnie atrakcyjny cenowo kocioł Vitopend 100, również jest wytwarzany ze szczególną dbałością o wysokie standardy jakości. Dzięki żelaznej dyscyplinie jakościowej, utrzymywanej w całym procesie projektowym i produkcyjnym, kotły grzewcze marki Viessmann są synonimem nie tylko innowacyjnej techniki i sprawności, ale przede wszystkim niezawodności i długowieczności.

Vitopend 100 WH1B – łatwa integracja z wnętrzem mieszkalnym.

Enerooszczędny i przyjazny dla środowiska Dzięki wysokiej sprawności sklasyfikowany jako niskotemperaturowy kocioł grzewczy zgodny z Dyrektywą EU 92/42.

Zalety kotła Vitopend 100 WH1B Kocioł występuje w wersjach: – jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia lub z zewnątrz o mocy od 10,5 do 24 kW, – dwufunkcyjny, przystosowany do pracy z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia lub z zewnątrz o mocy od 10,5 do 24 kW i od 13 do 30 kW Regulator ze zintegrowanym systemem diagnostycznym, sterowany temperaturą w pomieszczeniu Wysoki komfort korzystania z c.w.u. dzięki wbudowanemu płytowemu wymiennikowi ciepła

Niezawodny i długowieczny Jako producent z długoletnim doświadczeniem w wielkoseryjnej produkcji kotłów wiemy, od czego to zależy. Również w przypadku szczególnie atrakcyjnego cenowo kotła Vitopend 100 konsekwentnie realizujemy nasze wymagania dotyczące jakości i sprawności produktów.

Jeden z najmnieszych i najcichszych kotłów grzewczych w tej grupie produktów Dzięki eleganckiemu wzornictwu i zwartej budowie kocioł idealnie nadaje się do zaistalowania w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wysoka wydajność (14 litrów na minutę przy 30 kW) i stabilna temperatura c.w.u. dzięki systemowi elektronicznej regulacji Łatwy w montażu, konserwacji i obsłudze dzięki niewielkiemu ciężarowi i blokowi hydraulicznemu AquaBloc z systemem Multi-Steck Dzięki niewielkim wymiarom zajmuje bardzo małą powierzchnię i z powodzeniem mieści się nawet pomiędzy szafkami i we wnękach.

18

Produkty

Vitopend 100 WH1B.

Regulator stałotemperaturowy.

AquaBloc z systemem Multi-Steck.

Zestaw przyłączy do stojącego pod kotłem podgrzewacza wody Vitocell-W 100 z przewodami łączącymi.

19

O¿y³a atmosfera Igrzysk w Turynie:

Olympic Welcome Party 2006
Wspaniałe osiągnięcia sportowców na XX Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie zachwycały widzów na arenach zmagań sportowych i przed telewizorami na całym świecie. Już w dwa dni po zgaśnięciu znicza olimpijskiego firma Viessmann gościła w swojej centrali w Allendorfie sponsorowanych przez przedsiębiorstwo sportowców. Wśród 500 gości znaleźli się przedstawiciele związków sportowych i mediów oraz klienci firmy z 12 krajów. Na „Olympic Welcome Party“ któ, re odbywało się w udekorowanym uroczyście hangarze lotniska zakładowego w Allendorfie, przedsiębiorstwo uhonorowało sportowców i podziękowało im za ich osiągnięcia i sukcesy na igrzyskach w Turynie. Sportowcy zespołu Viessmann okazali się gorliwymi zbieraczami medali. Zdobyli łącznie 16 krążków ze szlachetnego kruszcu w biatlonie, kombinacji norweskiej, biegach narciarskich i skokach. Wśród nich znalazł się, od kilku lat należący do światowej czołówki, reprezentant Polski, srebrny medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie w biegu biathlonowym, były mistrz świata Tomasz Sikora. Atmosfera igrzysk ożyła dzięki ponownemu zapaleniu znicza olimpijskiego w naszej hali i rozmowom ze sportowcami, w których przedstawiali swoje wrażenia z dwóch tygodni pobytu w Turynie. Wieczór uświetnił bogaty program rozrywkowy, wypełniony tańcem, śpiewem i akrobatyką. Dr Martin Viessmann skorzystał z okazji, by za wyjątkowe osiągnięcia uhonorować jednego z członków zespołu Viessmann – Georga Hackla, najbardziej utytułowanego saneczkarza wszech czasów, który w Turynie zakończył swoją aktywną karierę sportową. Hackl uczestniczył w sześciu olimpiadach, zdobył pięć medali olimpijskich, trzykrotnie był mistrzem świata, dwukrotnie mistrzem Europy, wygrał 34 zawody Pucharu Świata. Jego partnerska współpraca z firmą Viessmann sięga sezonu 1993/94 i wykracza daleko poza zwykłe stosunki między sponsorem a sportowcem. Zaawansowane technologicznie płozy swoich sanek Hackl opracował i wykonał wspólnie z ekspertami z Centrum Kompetencji Stali Szlachetnej firmy Viessmann. – Na zakończenie two-

jej kariery sportowej, chcę ci serdecznie podziękować, wyrazić uznanie przede wszystkim za osiągnięcia w twojej dyscyplinie sportu, ale także za rolę ambasadora naszego przedsiębiorstwa – mówił dr Viessmann. – Mam nadzieję, że nasze partnerstwo utrzyma się także po zakończeniu twojej aktywnej kariery zawodniczej.
W trakcie Olympic Welcome Party wielu uczestników igrzysk turyńskich rozstało się z bardzo osobistymi akcesoriami olimpijskimi, takimi jak koszulki, kije narciarskie i karty akredytacyjne. Przedmioty te zostały zlicytowane, a dochód z licytacji przekazano na rzecz Niemieckiego Towarzystwa Pomocy Dzieciom.

Dr Viessmann podziękował sportowcom za ich osiągnięcia i sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie.

20

Sport

Olympic Welcome Party uświetnił bogaty program rozrywkowy.

Zdjęcie po prawej Dr Martin Viessmann w otoczeniu Klientów firmy Viessmann w Polsce. Zdjęcie u dołu Jedną z głównych atrakcji było spotkanie z uczestnikami Igrzysk Olimpijskich w Turynie – na zdjęciu pierwszy po prawej Tomasz Sikora.

Goście honorowi. Wśród nich pierwszy po lewej Niki Lauda – wielokrotny mistrz świata Formuły I.

Pamiątkowe zdjęcie zaproszonych gości z Polski.

21

Postêpowy budynek ekologiczny w Wielkiej Brytanii

Technika grzewcza Viessmann dla „Green Building“ w Manchesterze
„Green Building“ w Manchesterze uważany jest za najbardziej postępowy budynek ekologiczny w Wielkiej Brytanii. Znajduje się on w dzielnicy zwanej Mackintosh Village, byłym terenie fabrycznym legendarnego producenta płaszczy przeciwdeszczowych, a dzisiaj jednym z najatrakcyjniejszych osiedli mieszkalnych w Manchesterze. „Zielony Dom“ jest zielony dosłownie i w przenośni, gdyż przy jego projektowaniu i budowie duży nacisk położono na energetycznie sprawne wyposażenie. Zastosowano tu technikę solarną i kondensacyjną firmy Viessmann. Aż do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia oblicze Manchesteru tworzył upadający przemysł tekstylny, niszczejące składy i budynki fabryczne. Dzisiaj przeżywa on okres drugiego rozkwitu. Po latach migracji na południe trend się odwrócił – od 2001 roku więcej ludzi przenosi się na północ, niż stamtąd wywędrowuje. Ostatnio Manchester należy do najszybciej rozwijających się centrów gospodarczych Anglii, a eksperci prognozują, że w najbliższej przyszłości powstanie tu ponad 100 000 nowych miejsc pracy. Miasto uważane jest przez młodych Brytyjczyków za modne. Nic więc dziwnego, że urbaniści, przedsiębiorstwa budowlane i deweloperzy szybko trend ten rozpoznali i przez zagospodarowanie lub rewitalizację nieużytków przekształcili je w cieszące się uznaniem dzielnice. „Green Building“ – symbol dzielnicy Mackintosh Village Jednym ze zrewitalizowanych obszarów jest Mackintosh Village ze swoim symbolem – „Zielonym Budynkiem“ . W Mackintosh Village projektanci zrezygnowali z praktykowanych dotychczas w Anglii wyizolowanych „monokultur“ Świadomie przewi. dziano mieszany sposób użytkowania, nie tworząc obszaru wyłącznie mieszkalnego, lecz dzielnicę miasta z pełną infrastrukturą, której bary, restauracje i sklepy mają przyciągać również gości z zewnątrz. Optycznie wyróżnia się „Green Building“ zaprojektowany przez , biuro architektoniczne „Terry Farrell and Partners“ Obserwatorowi rzu. cają się trzy elementy architektoniczne: otynkowany na zielono dziesięciopiętrowy cylinder z wystającymi balkonami mieszczący 32 apartamenty, wydłużony, trójkątny „cokół“ z ciemnoniebieskiej cegły, w którym zlokalizowano przedszkole i gabinety lekarskie, oraz flankująca budynek,obłożona drewnem prostokątna wieża.
Przy projektowaniu i budowie „Green Building“ duży nacisk położono na energetycznie sprawne wyposażenie.

nież emisja CO2 powinna być niższa o 60% w stosunku do standardowych apartamentowców. Wbudowano okna różnej wielkości: od północy są one mniejsze, a od południa większe, by zapewnić maksymalny uzysk światła i ciepła. Wnętrze budynku wentylowane jest naturalnie poprzez obszerne atrium. Ekologiczne podejście obejmuje nawet energooszczędne wyposażenie kuchni i – raczej niezwykły w Anglii – system separacji odpadków.

c.w.u. w apartamentach. Wspomagają je w pochmurne dni kotły kondensacyjne Vitodens 300, zasilające również obiegi ogrzewania podłogowego. „Green Building“ stał się symbolem Mackintosh Village. Niezwykły wygląd i przyjazna środowisku koncepcja budynku działa jak magnes, gdyż dla wielu osób, które nie mogą wynająć tam mieszkania lub dla których jest ono nieodpowiednie, interesujące jest nawet zamieszkanie w pobliżu „Zielonego Domu“ . Spółka deweloperska Taylor Woodrow ma nadzieję, że projekt ten przyciągnie zainteresowanych i zostanie powielony także w innych miastach.

Energetycznie optymalny stosunek powierzchni do kubatury „Green Building“ projektowano konsekwentnie z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Cylindryczna forma budynku głównego stwarza energetycznie optymalny stosunek powierzchni do kubatury. Izolująca zewnętrzna przegroda budynku dba o pasywną oszczędność energii, podczas gdy przemyślane wyposażenie techniczne minimalizuje zmienne zużycie energii. Rów-

Ciepło grzewcze i prąd z energii odnawialnych Ciepło grzewcze i prąd pozyskiwane są w większości z energii odnawialnych. Wiatrak na dachu dostarcza części prądu dla wspólnie użytkowanych powierzchni; kolektory słoneczne Viessmann Vitosol 300 dostarczają energii do podgrzewu

22

Praktyka i architektura

Technika Viessmann w „Green Building“ Technika solarna i kondensacyjna Viessmann zapewnia komfort ogrzewania i ciepłej wody w „Green Building“ Mieszkania . ogrzewane są pięcioma gazowymi kotłami kondensacyjnymi Vitodens 300 o mocy 66 kW każdy, umieszczonymi w centrali grzewczej budynku. Na dachu budynku ciepło słoneczne wychwytuje 60 metrów kwadratowych kolektorów słonecznych Vitosol 300. Trzy zasobniki buforowe Vitocell 050 o łącznej pojemności 2 700 litrów, jeden zasobnik podgrzewu wstępnego Vitocell-L 300 o pojemności 350 litrów i trzy pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. Vitocell-V 300 dostarczają wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej dla 32 apartamentów.

Dalsze informacje: Mackintosh Village: www.mackintoshvillage.com Architekci Terry Farrell and Partners: www.terryfarrell.co. uk/ projects/learning/ learn_the-Green.html Przedsiębiorstwo budowlano-deweloperskie Taylor Woodrow: www.taylorwoodrow.com oficjalna strona Miasta Manchester: www.manchester.gov.uk

Na dachu budynku ciepło słoneczne wychwytuje 60 m2 kolektorów słonecznych Vitosol 300.

23

Akademia firmy Viessmann

Dodatkowa szansa
Sukces zawodowy w coraz większym stopniu zależny jest od posiadanych kwalifikacji. Ich uzyskanie stanowi pierwszy krok na drodze osiągania sukcesów zawodowych. Akademia Viessmann to jedno z narzędzi od lat stosowanych przez firmę z myślą o podnoszeniu kompetencji technicznych jej Partnerów: architektów, projektantów i instalatorów. Grono słuchaczy Akademii składa się zarówno z tych, którzy zamierzają nabyć nową kwalifikacje, jak i osób już aktywnych na rynku pracy, chcących posiadaną wiedzę pogłębić. Coraz częściej spotykamy się z konkretnymi zapytaniami pracodawców wyrażających potrzebę zatrudnienia wykształconych specjalistów naszej branży. Powodem tego jest zaawansowanie techniczne urządzeń grzewczych i konieczna w związku z tym potrzeba wysokiego poziomu kompetencji osób je obsługujących. Branża grzewczo-instalacyjna pozwala na podjęcie pracy w niezmiernie szerokim zakresie – może być wykonywana indywidualnie lub zespołowo. Zapotrzebowanie rynku pracy jest tu bowiem bardzo duże i dotyczy zarówno projektantów, doradców technicznych i handlowych, a także specjalistów technicznych potrafiących montować, uruchamiać i serwisować całe systemy grzewcze. Niewiele jest branż dających tak szerokie perspektywy. W pierwszym półroczu bieżącego roku w 182 szkoleniach prowadzonych w ramach Akademii uczestniczyło 3137 osób. 120 szkoleń odbyło się na terenie przedstawicielstw firmy we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Mysłowicach. Pozostałe, w ramach wychodzenia naprzeciw potrzeb naszych Klientów, zostały zorganizowane na ich terenie. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas to dodatkowa szansa dla nas wszystkich – szansa na lepszą komunikację, zrozumienie wzajemnych potrzeb i uwarunkowań. Szansa na przyszłość.

Ogólna liczba uczestników szkoleñ. Porównanie 2005 r. i pierwszego pó³rocza 2006 r.
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 I-VII.2006
Coraz większe zainteresowanie szkoleniami sprawiło, że tylko w pierwszej połowie 2006 roku, ilość słuchaczy Akademii firmy Viessmann przekroczyła 75% ogólnej liczby z roku ubiegłego.

4128 osób

3137 osób

24

Akademia / Salony firmowe

Salony firmowe Viessmann

Salony firmowe to pomysł, który w skali całego koncernu Viessmann zrodził się w Polsce w 2003 roku spotykając się z ogromnym uznaniem centrali w Allendorfie. Już rok później, dzięki ścisłej współpracy z firmami Partnerskimi specjalizującymi się w sprzedaży urządzeń został po raz pierwszy zrealizowany w Krakowie. Celem takiej formy działania jest zgromadzenie w jednym miejscu kompleksowej oferty obejmującej różnorodne kompatybilne elementy systemów techniki grzewczej. Viessmann jest jednym z nielicznych, który ze względu na najszerszą na rynku ofertę produkcyjną taką formę sprzedaży może z pełnym powodzeniem realizować w praktyce.

Dzisiaj w naszym kraju działa już kilkanaście salonów odnotowujących zarówno niesłabnące zainteresowanie ze strony klientów jak i stały wzrost obrotów. Do końca roku uruchomionych zostanie dziewięć kolejnych. Ta ciekawa formuła łącząca możliwość pełnej prezentacji urządzeń z profesjonalnym doradztwem oraz zdolnościami realizacyjnymi Firm Partnerskich sprzyja relacjom z końcowym odbiorcą. W kolejnych numerach „aktualności” postaramy się przybliżyć Państwu ten temat skupiając uwagę na najbardziej interesujących rozwiązaniach przyjętych w poszczególnych salonach.

25

Akcja Instalator 2006
Dla Instalatorów prowadzących wyspecjalizowaną działalność i zaopatrujących się w urządzenia marki Viessmann w Partnerskich Firmach Handlowych przygotowaliśmy w roku bieżącym akcję specjalną – INSTALATOR 2006. Inauguracja tego programu lojalnościowego miała miejsce w marcu, podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tegoroczna edycja akcji posiada nową, innowacyjną formułę – komunikacja między jej Uczestnikiem (Instalatorem) a organizatorem (firmą Viessmann) odbywa się przy wykorzystaniu telefonów komórkowych, za pośrednictwem SMS-ów. Wszystkie czynności związane ze zbieraniem punktów, sprawdzaniem ich aktualnej ilości oraz zamawianiem nagród dokonywane są poprzez sieć GSM. Taka formuła kontaktu oszczędza czas, który Instalatorzy będą mogli wykorzystać dla siebie. Pierwszym krokiem, aby przystąpić do Programu, jest nabycie wybranych urządzeń firmy Viessmann, które stanowią pakiet startowy. W akcji wyróżniamy 2 pakiety, za które Instalator może otrzymać jeden z dwóch telefonów komórkowych. Po dokonaniu zakupu należy wypełnić ankietę akcesyjną oraz specjalne oświadczenie uprawniające do uczestnictwa w akcji. Oryginały dokumentów winny zostać przekazane do firmy Viessmann drogą pocztową. W konsekwencji, po weryfikacji danych i ustaleniu zgodności zakupu pakietu startowego, wybrany telefon zostanie przesłany do Instalatora. Z chwilą otrzymania telefonu komórkowego Instalator „aktywuje się“ w programie, zyskując tym samym możliwość zbierania punktów, które następnie może wymienić na atrakcyjne nagrody. Wśród szerokiej gamy upominków, które można wykorzystać zarówno podczas pracy zawodowej, jak i w czasie wolnym,

znajdują się: zestawy funkcjonalnych narzędzi instalatorskich, odzież sportowa, a także sprzęt służący do aktywnego wypoczynku. Punkty są przyznawane za zakup wybranych urządzeń w Firmach Partnerskich Viessmann. Akcja „Instalator 2006“

cieszy się dużym zainteresowaniem Partnerów, zarówno tych, którzy współpracują z nami od dawna, jak i tych, którzy tę współpracę dopiero rozpoczynają. Jej zakończenie jest zaplanowane na 31.12.2006 r.

Program MatriX Club
Realizację akcji lojalnościowych przygotowywanych corocznie dla najlepszych Partnerów Handlowych firma Viessmann rozpoczęła już w roku 2002. Do 2005 roku działania te wdrażano pod wspólną nazwą Programu Partner, poszczególne edycje wyróżniając datą przypisaną do czasu ich trwania. Program opracowany na rok bieżący został oznaczony inaczej – mianem MatriX Club. Uczyniono tak między innymi po to, by podkreślić ogromny wpływ, jaki palnik promiennikowy o tej nazwie wywarł w ciągu ostatnich lat na rozwój myśli technicznej, zajmując pozycję jednego z najdoskonalszych rozwiązań w branży grzewczej. To właśnie dlatego rok 2006 został przez firmę Viessmann uznany rokiem MatriX’a. MatriX Club przygotowano z myślą o Partnerach Handlowych, którzy swoje związki z firmą Viessmann uzasadniają nie tylko sprzedażą urządzeń, ale postrzegają je poprzez pełną identyfikację z marką, akceptację strategii reklamowej oraz narzędzi przypisanych do jej realizacji. Uczestnictwo w programie zapewnia preferencyjne warunki zakupu pakietu urządzeń grzewczych oraz zestawu wizualizacyjnego, na który między innymi składają się: stojak pod kocioł lub kolektor słoneczny, materiał ekspozycyjny (wycinek powierzchni Inox-Radial) oraz bannery reklamowe wymieniane w zależności od aktualnie obowiązującego motywu graficznego. Dodatkową zaletą dla naszych Partnerów jest możliwość zamawiania materiałów promocyjnych na specjalnych warunkach, szansa udziału w innych akcjach specjalnych firmy Viessmann, a także posiadanie (www.kotly.pl). Program MatriX sklepu internetowego i korzyści ja- Club cieszy się wśród naszych kie niesie nowa Platforma Komuni- Partnerów bardzo dużą popularnokacji z Klientem Indywidualnym

ścią – od początku roku do akcji przystąpiło już ponad 200 firm.

26

Akcje promocyjne / Sprawy ponadczasowe

Innowacje we wzornictwie graficznym

Niezależnie od kaprysów mody, trendów i tendencji, we wzornictwie graficznym i komunikacji wizualnej wciąż pojawiają się nowości, które można by nazwać prawdziwymi „innowacjami“ . Sposób wizualnej prezentacji firmy Viessmann cieszy się od dziesięcioleci powszechnym uznaniem. Nie chodziło i nie chodzi przy tym tylko o przekonującą realizację strategii komunikacyjnych. Równie ważne jest wczesne dostrzeżenie nowych trendów. Przełomowe rozwiązania wizualne nie tylko przyciągają uwagę, lecz również często są naśladowane. Z ogłoszeń drobnych, powstałych w latach siedemdziesiątych w firmie Viessmann stworzono następnie wymowne grafiki. Ich zadaniem było zwiększenie stopnia znajomości przedsiębiorstwa, jego marki graficznej i produktów, a równocześnie obrazowe przekazanie zwięzłych informacji na określony temat. Ogłoszenia takie wplatano w kolumny tekstowe dużych dzienników, co było wtedy innowacją. W latach dziewięćdziesiątych opracowano ogłoszenia częściowo tekstowe, zgodne z tradycją „poezji konkretnej“ Atrybuty produktów . odwzorowano przez „typografię semantyczną“ . Grafika funkcjonalna – szczególna specjalność prof. Antona Stankowskiego – została opracowana już w latach sześćdziesiątych. Zasady konstrukcji, funkcje lub inne treści techniczne, niedające się odwzorować fotograficznie, prof. Stankowski przedstawiał graficznie. Wczesne przykłady stron tytułowych prospektów i kalendarzy firmowych Viessmann są dzisiaj poszukiwane przez muzea sztuki stosowanej, gdyż uważa się je za przełomowe innowacje. Na zasadzie „koncentracja przez pominięcie“ kontynuujemy dzisiaj tradycję własnej grafiki funkcjonalnej dla produktów, a grafika kreskowa wskazuje dodatkowo na ich postać.
Przykłady z serii ogłoszeń częściowo tekstowych: u góry z prawej – z motywami ręki z roku 1971, a z lewej przykłady serii ogłoszeń z typogramami, opracowanych w roku 1994 dla dzienników.

Grafiki wyobrażające technikę solarną, kondensacyjną i palniki posługują się taką samą symboliką jak kiedyś. Srebrzyste tło podkreśla indywidualność, wskazując też na wysokowartościowość.

27

Sprawy ponadczasowe

Historyczne ilustratorstwo i grafika XX wieku

Kalendarze Viessmann wczoraj i dziœ
Ozdobne druki były w początkach ubiegłego stulecia wykonywane w kilku etapach. „Druk akcydensowy“ – druk tekstowy – drukowano w książkach na zwykłym papierze naturalnym, podczas gdy ilustracje wykonywano na papierze artystycznym, wielobarwnie, techniką litografii, offsetu lub druku typograficznego. Barwne ilustracje naklejano ręcznie. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kalendarze dla firmy Viessmann przygotowywano za pomocą tych tradycyjnych i pracochłonnych technik. Artystyczną oprawę tych kalendarzy stanowiły średniowieczne iluminacje książek ze znanych muzeów. Już w 1969 prof. Anton Stankowski stworzył dla firmy Viessmann pierwszy kalendarz z legendarną już dzisiaj „grafiką funkcjonalną“ jako kontrast do kalendarzy z dawną sztuką. Kalendarz ten zalicza się do najważniejszych projektów graficznych okresu powojennego w Niemczech. Jest on symbolem wizualizacji niedających się przedstawić fotograficznie technicznych procesów i struktur. Podobne grafiki Stankowski tworzył w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dla firm SEL i IBM. Ich wybór można zobaczyć w Państwowej Galerii w Stuttgarcie.

Kalendarz na rok 1970 z „grafikami funkcjonalnymi na temat techniki grzewczej“ prof. Antona Stankowskiego.

Przykład kalendarza Viessmann ze średniowieczną iluminacją książkową.

Od początku lat dziewięćdziesiątych tradycja „klasycznych grafik funkcjonalnych“ jest kontynuowana w postaci przedstawień graficznych sztuki konstruktywno-konkretnej. Wariacje form na temat pór roku, autorstwa Antona Stankowskiego i Karla Duscheka, są samodzielnymi artystycznie dziełami, cenionymi także jako ozdoba ścian. Ich wykonanie z wklejanymi grafikami oparte jest na klasycznej technice osobnego druku tekstu i ilustracji i dopiero późniejszego łączenia ich w jedno dzieło – podobnie jak w artystycznych kalendarzach minionych dziesięcioleci.

Nowoczesne grafiki, wykonane według klasycznych zasad, traktowane są jako samodzielne dzieła sztuki.

28