You are on page 1of 32

Magazyn Techniki Grzewczej nr 1 (29), wrzesieñ 2006

Innowacyjna technika grzewcza


wykorzystuj¹ca ró¿norodne Ÿród³a
energii
Spis treœci

Słowo wstępne 15 Internetowa Platforma


Komunikacji z Klientem
2 2006 – rok nowości, szans Indywidualnym
i niespodzianek
Produkty
Wiadomości
16 Sprawna energetycznie
4 Spotkanie Partnerów technika kondensacyjna
w Mariazell firmy Viessmann

4 „iF product design“ dla 17 Lambda Pro Control:


produktów firmy Viessmann Stabilne spalanie, także przy
wahaniach jakości gazu
4 Muzeum Ogrzewania
w Wiedniu 18 Atrakcyjna cena i wysoka
wydajność – nowy kocioł
5 Retrospektywa twórczości wiszący Vitopend 100 WH1B
Antona Stankowskiego
Sport
Międzynarodowe Targi Poznańskie 5 Pierwszy niskoenergetyczny
„Instalacje 2006“. dom osiągnął pełnoletność 20 Ożyła atmosfera Igrzysk
w Turynie: Olympic Welcome
5 Pięć lat Zakładów w Legnicy Party 2006

5 Ciepło solarne zwiększa war- Praktyka i architektura


Wydawca: tość nieruchomości
Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65 22 Technika grzewcza Viessmann
53-015 Wroc³aw Targi dla „Green Building“
www.viessmann.pl
w Manchesterze
Redaguje: 6 Międzynarodowe Targi
Dzia³ Reklamy firmy Viessmann
Poznańskie „Instalacje 2006“ Akademia
Teksty:
Ireneusz Jeleñ
Dzia³ Reklamy firmy Viessmann Z życia firmy 24 Akademia firmy Viessmann
Archiwum Dodatkowa szansa
Zdjêcia: 8 Seminaria firmy Viessmann –
Viessmann Polska „Innowacyjna technika 25 Harmonogram szkoleń
Viessmann Niemcy
Archiwum grzewcza dostosowana w poszczególnych
do każdych potrzeb“ przedstwicielstwach w 2006 r.
Projekt graficzny:
Dzia³ Reklamy firmy Viessmann
Woda Akcje promocyjne
Sk³ad komputerowy:
„Grafscom“ Jacek Skórski Olympic Welcome Party 2006.
10 Manhattan pod parą – 26 Akcja Instalator 2006
Druk:
YOKA parowy system ciepłowniczy
ul. Ostrobramska 80/187 ogrzewa „Wielkie Jabłko” 26 Program MatriX Club
04-163 Warszawa

Adres Redakcji: Innowacja Sprawy ponadczasowe


Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroc³aw 12 Konstrukcje firmy Viessmann 27 Innowacje we wzornictwie
www.viessmann.pl
e-mail: info@viessmann.pl wyznaczają standardy graficznym
Seminaria firmy Viessmann.
28 Kalendarze Viessmann
wczoraj i dziś

Na stronie 2 ok³adki:
Instalacja z najbardziej znacz¹cymi kamieniami
milowymi (w historii) przedsiêbiorstwa
w Centrum Viessmann w Allendorfie (Eder).

Na stronie 3 ok³adki:
Kalendarz firmy Viessmann na rok 2006.

Firma Viessmann jest członkiem


Polskiej Korporacji Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji

1
2006 – rok nowoœci,
szans i niespodzianek
Już rok 2005 był dla nas wszyst- bardzo sprzyjających warunków dla spektywy w stosowaniu rozwiązań nacje obu tych systemów. Dotyczy
kich, zarówno w samej branży, jak rozwoju budownictwa. opartych na energii odnawialnej. to zwłaszcza instalacji większych,
i sferze polityczno-gospodarczej Nie dostrzega się często przy tym, gdzie już dzisiaj coraz częściej
kraju rokiem pełnym zwrotów i nie- Rządowe obietnice budowy nowych że paliwa konwencjonalne jeszcze praktykuje się powiązanie pompy
oczekiwanych rozwiązań. mieszkań, przy obowiązujących przez dziesięciolecia będą najważ- ciepła – dla zabezpieczenia zapo-
w Polsce standardach unijnych, niejszymi nośnikami energii trzebowania podstawowego, z ko-
Obok rynkowych tendencji do wzro- to również bardzo wyraźny sygnał do celów grzewczych, a źródła tłem kondensacyjnym – do pokry-
stu cen oleju i gazu, obok zaniepo- poprawy koniunktury w sektorze odnawialne mogą je zastąpić tylko cia obciążeń szczytowych. Podob-
kojenia związanego z planowaną techniki grzewczej. Większość częściowo. ne uzupełnienie tradycyjnych ukła-
budową gazociągu bałtyckiego, fachowców zadaje więc sobie dów grzewczych stanowią kolekto-
którego realizacja może w przyszło- pytanie, jaką strategią kierować się Na uwagę zasługuje fakt, że obie ry słoneczne gwarantujące sku-
ści wpływać na słuszność dzisiaj w tych okolicznościach. Czy sen- strategie nie stoją ze sobą teczny podgrzew c.w.u.
przyjętych rozwiązań, pojawiły się sowne jest decydować się na dal- w sprzeczności, lecz wpisują się
wyraźne informacje dotyczące sze korzystanie z oleju lub gazu, w całość, w której coraz większe Należy mieć świadomość, że naj-
stworzenia w najbliższym czasie czy też poszukiwać pewnej per- znaczenie będą odgrywały kombi- większe oszczędności wciąż

2
S³owo wstêpne

Tak jak wielowymiarowa może być zowane w czerwcu na terenie się w sposób komfortowy – zysku-
nowoczesność, tak oferowana Wrocławia, Warszawy, Krakowa jemy nie tylko my, ale też nasi
przez firmę Viessmann kompletna i Poznania. Codzienne kontakty Partnerzy, użytkownicy. Zyskujemy
paleta produktów odpowiada na oraz Państwa liczna, aktywna nie tylko w kategoriach ekonomicz-
proste oraz te najbardziej złożone obecność na tych imprezach są nych, lecz również, a może przede
potrzeby naszych Klientów. Wy- z jednej strony przejawem akcep- wszystkim, w postaci rynkowego
miernym tego dowodem była pre- tacji strategii przyjętej przez firmę zaufania i wiarygodności, w posta-
zentacja na tegorocznych Między- Viessmann, z drugiej kluczowym ci szans stwarzanych na przyszłość
narodowych Targach Poznańskich elementem pozszerzającym zdol- – szans na czyste środowisko, na
„Instalacje 2006“ oraz zaintereso- ność postrzegania horyzontów dalszy własny rozwój.
wanie, jakim wśród fachowców współczesnego rynku.
oraz użytkowników końcowych cie- Zapraszam do przeczytania bieżą-
szyło się stoisko firmy Viessmann. To między innymi wzajemna moty- cego numeru „Aktualności“, w któ-
Spośród nowości z zakresu kotłów wacja do wyciągania wniosków, rym obok tematów, jakie pokrótce
kondensacyjnych, kolektorów sło- kreatywność i przedsiębiorczość starałem się zasygnalizować, znaj-
necznych i pomp ciepła odwiedza- legły u podstaw sukcesu, jakim dziecie Państwo i takie, które po-
jący mieli między innymi okazję za- z całą pewnością jest opublikowa- winny wzbudzić zainteresowanie
jeszcze możemy osiągnąć nie poznać się z urządzeniami takimi ny niezależny raport GB Consult bez specjalnego wprowadzenia.
przez przejście na źródła odnawial- jak Vitosol 200, Vitocal 200, Vitocal za rok ubiegły. Zgodnie z nim, Wśród nich polecam Państwa uwa-
ne, lecz przez zoptymalizowanie 343, Vitocrossal 200 czy Vitodens wśród innych producentów, firma dze relację z „poolimpijskiego“
wykorzystania energii konwencjo- 300 19 kW z systemem Lambda Viessmann, wykazując dynamikę spotkania sportowców (między in-
nalnych. Pro Control. Dwa z nich: Vitodens we wszystkich kategoriach, uplaso- nymi z udziałem naszego srebrne-
300 19 kW oraz Vitocal 343 zostały wała się na pierwszej pozycji pod go medalisty Tomasza Sikory), arty-
Z racjonalnego punktu widzenia uhonorowane Złotymi Medalami względem sprzedaży kotłów wiszą- kuł na temat wykorzystania instala-
modernizacja przestarzałej jednost- MTP. cych, zdecydowanie zwiększyła cji solarnych w Manchesterze –
ki grzewczej przez zastosowanie swoje udziały rynkowe w segmen- inwestycji, którą, mam nadzieję,
wspomaganej solarnie wydajnej Uczestnictwo w targach to zresztą cie wiszących kotłów kondensacyj- już wkrótce będziemy mogli po-
techniki kondensacyjnej będzie za- tylko jeden z elementów platformy nych oraz ugruntowała pozycję równać z nie mniej spektakular-
wsze rozwiązaniem bardzo ekono- komunikacji z Partnerami, której lidera w obrocie kotłami średniej nym wydarzeniem na terenie
micznym, przyjaznym środowisku podstawowym założeniem jest mocy z palnikami nadmuchowymi. Polski, oraz materiał na temat
i bezpiecznym na przyszłość. wspólne poszukiwanie przekonują- Taki stan rzeczy to efekt naszej kolejnego nowego produktu firmy
cych odpowiedzi. Szeroka, efek- wspólnej pracy i zaangażowania. Viessmann – kotła Vitopend 100
W tej sytuacji zarówno przed chęt- tywna współpraca motywuje Równowaga pomiędzy zasadno- WH1B.
nymi do modernizacji starych, jak i sprzyja skutecznemu działaniu. ścią promowanych idei, poziomem
i przed inwestującymi w nowe in- obsługi, ceną, wreszcie jakością Serdecznie pozdrawiam,
stalacje staje jednak wiele pytań – Potwierdzają to jednoznacznie i charakterystyką oferowanych Dyrektor Naczelny
sukcesem jest znalezienie na nie warsztaty robocze, takie jak ten produktów sprawia, że na Roland Krause
odpowiedzi. w Mariazell, czy seminaria zorgani- Viessmannie się zarabia. Zarabia

3
Spotkanie Partnerów w Mariazell „iF product design“ dla produktów
firmy Viessmann
Trzy spośród urządzeń oferowa- Jednym z produktów wyróżnionych
nych Państwu przez firmę w roku 2006 nagrodą
„iF product design award“ był kocioł
Viessmann na rynku polskim zo-
firmy Viessmann Vitodens 343.
stały uhonorowane „iF product
design award 2006“, jedną z najbar-
dziej znaczących na świecie nagród
przyznawanych za wzornictwo
przemysłowe. Do konkursu zgło-
szono łącznie 1952 produkty z 37
krajów. Wyróżnienia wręczono
9 marca podczas pierwszego dnia
targów CeBIT w Hanowerze. Mię-
dzynarodowe jury doceniło zalety
kompaktowej kondensacyjnej cen-
Viessmann Adventure Club ma Na stoku... trali grzewczej Vitodens 343 oraz
już pięcioletnią historię. Formuła pojemnościowych podgrzewaczy
współpracy, której zwieńczeniem c.w.u. Vitocell-H 300 i Vitocell-W
są cykliczne wspólne wyjazdy, runkowań historycznych i kulturo- 100. Perfekcyjnie opracowane,
od samego początku cieszy się du- wych tego specyficznego kraju. funkcjonalne wzornictwo progra-
żym zainteresowaniem wśród na- mu produktów Viessmann zostało
szych Partnerów, dając wszystkim W roku bieżącym mieliśmy ogrom- tą prestiżową nagrodą wyróżnione
uczestnikom możliwość sprawdze- ną przyjemność spotkać się z Pań- już po raz czterdziesty.
nia się w innych, przynoszących stwem ponownie, tym razem
także wiele pozazawodowej satys- w Mariazell. Tak jak pierwszy wy-
fakcji, warunkach. jazd w ramach Viessmann Adventu-
re Club, tak i ten wypełniony był
W roku 2002 była to „Szkoła Ca- atmosferą sportów zimowych, sta-
rvingu“ w Maso Corto – dla jed- nowiących relaksacyjną równowa-
Muzeum Ogrzewania w Wiedniu
nych doskonalenie umiejętności, gę dla wspólnych warsztatów z za-
dla innych pierwsze doświadczenia kresu sprzedaży, finansów oraz za- Muzeum Ogrzewania w Wiedniu eksponatem jest biedermeierow-
na nartach. gadnień technicznych. Wszech- jest jedynym w swoim rodzaju ski piec z roku 1825.
stronność kontaktów, dających w Europie. 500 eksponatów doku-
W 2003 roku odbyła się na wodach możliwość poszerzania wiedzy mentuje historię techniki grzew- Wizyta w wiedeńskim Muzeum
Chorwacji Viessmann Yachting Cup i wymiany doświadczeń oraz bliż- czej. Ogrzewania przypomina podróż
– żeglarska impreza łącząca sporto- szego poznania, zrozumienia Pań- w czasie. Zrekonstruowano wier-
wą rywalizację ze zdobywaniem stwa potrzeb i oczekiwań, motywu- Viessmann reprezentowany jest nie między innymi trzy klasy szkol-
nowych umiejętności. je do kontynuowania tej efektywnej przez kocioł grzewczy Vitola-bifer- ne z różnych okresów XX wieku.
formuły współdziałania. Dziękuje- ral, którego powierzchnia wymiany W dziale „łazienek i pralni“ opo-
W roku 2005 Kuba – wyjazd sku- my więc już dzisiaj, rozpoczynając ciepła ze stali i żeliwa uważana jest wiedziano historię zaopatrzenia
piony na próbie zrozumienia uwa- planowanie kolejnego spotkania. za jeden technicznych kamieni mi- w ciepłą wodę.
lowych w tej branży.

Powstanie muzeum zawdzięczamy


kliku pracownikom wiedeńskiego
magistratu. W latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych, gdy wie-
le starych instalacji grzewczych lą-
dowało na złomowisku, zbierali oni
interesujące technicznie i często
bardzo piękne egzemplarze. Z tych
zbiorów powstało w roku 1985
Muzeum Ogrzewania. Zwiedzający Viessmann reprezentowany jest
mogą tam zobaczyć przegląd tech- w Muzeum Ogrzewania w Wiedniu
przez kocioł grzewczy Vitola-biferral.
niki grzewczej od roku 1900 aż do
czasów obecnych. Najstarszym

Szkolenie podczas wyjazdu


do Mariazell.

4
Wiadomoœci

Pierwszy niskoenergetyczny dom Piêæ lat Zak³adów


osi¹gn¹³ pe³noletnoœæ w Legnicy
W roku 1987 w północnoheskim Zakład Viessmann w Legnicy został dem do pełnego zadowolenia. Wy-
mieście Schrecksbach, w powiecie otwarty w roku 2000 w obecności kwalifikowana i zaangażowana za-
Schwalm-Eder, wzniesiono pierw- ówczesnego prezydenta RP Alek- łoga utrzymuje wysoką wydajność
szy w Niemczech dom niskoenerge- sandra Kwaśniewskiego. Stało się gwarantując standardy jakościowe
tyczny. Od tego czasu stał się on tak zaledwie w sześć miesięcy od typowe dla innych europejskich
pierwowzorem dla realizacji tego przystąpienia do wstępnych prac zakładów firmy Viessmann.
typu. Ten „siedmiolitrowy obiekt“ budowlanych. Po pięciu latach nad- Ze względu na te pozytywne
(zużywający siedem litrów oleju szedł czas na pierwsze podsumo- wskaźniki w przyszłym roku hala
opałowego na metr kwadratowy Pierwszy niskoenergetyczny dom wanie. W chwili obecnej w zakła- produkcyjna w Legnicy zostanie
rocznie) ma już 19 lat. Przez cały ten stał się pierwowzorem dla innych dzie wykonywane są podzespoły rozbudowana o nową część, liczą-
realizacji tego typu.
czas olejowo/gazowy kocioł firmy urządzeń: podstawy kotłów, roz- cą ponad 4000 metrów kwadrato-
Viessmann VitoCell o mocy 18 kW, dzielacze obiegów grzewczych, wych. Zakład zatrudnia obecnie
wraz ze 165-litrowym pojemnościo- okazji: Oszczędność energii i wysoki wiązki kablowe oraz miedziane około 150 pracowników. Rozpoczę-
wym podgrzewaczem c.w.u. ze stali komfort korzystania z c.w.u. od 19 instalacje przeznaczone dla kotłów cie inwestycji wiąże się ze stwo-
szlachetnej, spełnia swoją rolę ku lat nie stoją tu ze sobą w sprzeczno- wiszących. Dotychczasowe do- rzeniem kolejnych miejsc pracy.
pełnemu zadowoleniu mieszkań- ści. Jedynie miejscowy dostawca świadczenia produkcyjne są powo-
ców. Inż. dypl. Werner Eicke-Hen- oleju opałowego co roku dziwi się
nig, kierownik Heskiego Urzędu na nowo, widząc mały zbiornik,
Poszanowania Energii, dokonał nie- do którego może wlać zaledwie 500
dawno wizytacji domu niskoenerge- do 800 litrów – mówi właścicielka
tycznego stwierdzając przy tej domu.

Retrospektywa twórczoœci
Antona Stankowskiego

Prof. Anton Stankowski, konstrukto-


wista, stworzył w latach sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku podstawy
wizualnego wizerunku Zakładów Zakład Produkcyjny w Legnicy przed rozbudową i jego dzisiejsza załoga.
Viessmann i na tych zasadach wize-
runek ten opiera się do dziś.

W stulecie urodzin Antona Stankow-


Ciep³o solarne
skiego obszerny przegląd wolnej
i stosowanej sztuki artysty przedsta-
zwiêksza wartoœæ
wiła zorganizowana z rozmachem nieruchomoœci
w Państwowej Galerii w Stuttgarcie
wystawa retrospektywna zatytuło-
wana „Stankowski 06“. Całość jego
dzieła zadziwia swoją różnorodno- Kto buduje sobie siedzibę lub ku- Ogrzewanie kondensacyjne
ścią – od fotografii, poprzez malar- telebimie. Umieszczono je ponadto, puje dom, chce w ten sposób za- w kombinacji z instalacją solarną
stwo, aż do dzieł grafiki użytkowej, razem z logo innych 19 przedsię- zwiększa wartość nieruchomości.
pewnić sobie stabilną lokatę kapi-
która współtworzyła wizerunek Re- biorstw na wielkim billboardzie na tału. W wycenie nieruchomości de-
publiki Federalnej Niemiec. łące przed legendarnym Osiedlem cydującymi czynnikami są oczywi-
Weissenhoffa w Stutgarcie – ście lokalizacja, otoczenie oraz Właściciele domów z ogrzewa-
Zakłady Viessmann są reprezento- tytuł tego projektu brzmi „Muzeum wielkość budynku i działki. Z uwagi niem kondensacyjnym i instalacją
wane na „Stankowski 06“ przykła- w przestrzeni publicznej“. na nadzwyczajny wzrost cen pali- solarną są pod względem wartości
dowymi tytułami prospektów, ogło- wa rosnącą rolę odgrywa również rynkowej nieruchomości w dobrej
szeniami oraz częściami podręczni- technika energetyczna budynku. sytuacji. W innym bowiem studium
ka CI (Corporate Identify) „Visuell“. Według studium Niemieckiej Agen- naukowym „dena“ ponad 80 pro-
Charakterystyczne logo z dwoma cji Energii (dena), ponad 90 pro- cent ankietowanych właścicieli do-
spiętrzonymi literami „S“ prezento- cent Niemców uważa oszczędza- mów uznało, że zwiększenie jako-
wane jest zwiedzającym na wielkim nie energii za ważne. ści energetycznej jest sposobem
na podwyższenie wartości rynko-
wej nieruchomości.

5
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie „Instalacje 2006“

Targi „Instalacje“ odbywają się szy naszych Partnerów z całej Pol-


co dwa lata. Jest to największe ski (dystrybutorów, projektantów
w Polsce i najbardziej prestiżowe i instalatorów) zorganizowany do-
przedsięwzięcie wystawiennicze jazd na targi. Pomijając stronę inte-
w branży grzewczo-instalacyjnej. gracyjną, wspólna podróż stała się
Właśnie na takich imprezach za- także okazją do nawiązania
równo fachowcy, jak i klienci koń- nowych kontaktów oraz wymiany
cowi mają najczęściej okazję po raz doświadczeń, które w przyszłości
pierwszy dowiedzieć się o nowych z pewnością zaowocują bliższą
trendach oraz ich praktycznym współpracą. Stoisko firmy
zastosowaniu w aktualnie propono- Viessmann odwiedziła największa
wanych rozwiązaniach technicz- ilość gości. Fakt ten cieszy tym
nych. Możliwość porównania osią- bardziej, że stali się oni bezpośred-
gnięć różnych firm sprzyja dokony- nimi świadkami uhonorowania fir-
waniu optymalnych wyborów my Viessmann szeregiem nagród
w doborze samych urządzeń oraz i wyróżnień: Złoty Medal MTP za
Partnerów, których plany i możli- kondensacyjny kocioł gazowy Vito-
wości dają szansę realizacji wspól- dens 300 19 kW, Złoty Medal MTP
nie stawianych celów. i Nagroda Medium Lidera Instalacji
Na tegorocznej imprezie, na po- przyznawana przez wydawnictwo
wierzchni liczącej ponad 300 m2, Rynek Instalacyjny za pompę cie-
firma Viessmann przedstawiła pła Vitocal 343 oraz wyróżnienie
swoją najnowszą ofertę produkto- w konkursie „Acanthus Aureus“
wą przygotowaną na rok 2006. za najlepiej zaprojektowane stoisko
Wśród nowości z zakresu kotłów i jego przygotowanie do realizacji
kondensacyjnych, kolektorów sło- strategii marketingowej. – „Instala-
necznych i pomp ciepła znalazły się cje“ to dla nas jedna z najważniej-
m.in. takie urządzenia, jak Vitosol szych imprez w 2006 r. – mówi
200, Vitocal 200, Vitocal 343, Jacek Papież, dyrektor marketingu
Vitocrossal 200 czy Vitodens 300 Viessmann sp. z o.o. – Frekwencja,
19 kW z systemem Lambda Pro zainteresowanie ofertą, poziom za-
Control. Tak szeroka prezentacja dowolenia osób odwiedzających
to przejaw szacunku dla naszych nasze stoisko oraz otrzymane na-
Klientów, dla których, pod hasłem grody, choć na dzień dzisiejszy bar-
„Pociąg firmy Viessmann i Przyja- dzo satysfakcjonujące, stanowią
ciół“, we współpracy z organizato- zobowiązanie na przyszłość.
rem targów oraz firmą Grundfoss,
została przygotowana akcja umożli-
wiająca ponad dwutysięcznej rze-

Akcja „Pociąg firmy Viessmann i Przyjaciół“ umożliwiła dojazd na targi po-


nad dwutysięcznej rzeszy Partnerów: dystrybutorów, projektantów oraz in-
stalatorów.

6
Targi

Firma Viessmann została uhorono-


wana dwoma Złotymi Medalami
MTP, Nagrodą Medium Lidera Insta-
lacji oraz wyróżnieniem w konkursie
„Acanthus Aureus“.

Ciesząca się ogromnym powodze-


niem wśród odwiedzających oferta fir-
my Viessmann została zaprezentowa-
na na powierzchni ponad 300 m2.
Tak szeroka prezentacja to przejaw po-
szanowania potrzeb naszych Klientów.

7
Seminaria firmy Viessmann – „Innowacyjna technika
grzewcza dostosowana do ka¿dych potrzeb“
Wiosenne spotkania firmy Spotkania rozpoczął Dyrektor
Viessmann z jej najlepszymi Klien- Naczelny Viessmann Polska –
tami od kilku już lat stwarzają oka- Roland Krause, który m.in. zapre-
zję zarówno do podsumowań, jak zentował dane najnowszego rapor-
i do wspólnego spojrzenia w przy- tu GB Consult dotyczącego polskie-
szłość. W pierwszym tygodniu go rynku branży grzewczej w 2005
czerwca kolejno w czterech roku.
miastach – Krakowie, Warszawie, Według niego firma Viessmann zo-
Poznaniu oraz we Wrocławiu – zor- stała liderem rynku kotłów wiszą-
ganizowane zostały uroczyste Se- cych niekondensacyjnych oraz ko-
minaria pod hasłem „Innowacyjna tłów z palnikami wentylatorowymi.
technika grzewcza dostosowana do W sektorze kondensacyjnych ko-
każdych potrzeb“. tłów wiszących niemieccy produ-
cenci: Viessmann i Vaillant zajmują
Wzięło w nich udział ponad 700 dwie pierwsze pozycje, zwiększa-
przedstawicieli Firm Partnerskich. jąc swoją sprzedaż w roku 2005.
Celem spotkań było przede wszyst-
kim zarysowanie obecnej sytuacji Niekwestionowana pozycja lidera
branży grzewczej w Polsce oraz ro- w rankingach światowych jest za-
li, jaką na tym tle w kreowaniu ryn- sługą nie tylko poziomu technolo-
ku pełni firma Viessmann. Podczas gicznego produktów, ale przede
seminariów między innymi zapre- wszystkim wysokich standardów
zentowano nowości – wśród nich obsługi tworzonych wspólnie z Fir-
gazowy kocioł wiszący Vitopend mami Partnerskimi. Budującym
100 WH1B – a także w atmosferze przejawem takiego działania jest
współpracy i swobodnej wymiany powstała przy ich aktywnym udzia-
doświadczeń omówiono bieżące le i zaangażowaniu Internetowa
elementy wspólnie wypracowanej Platforma CRM, pozwalająca na
strategii. bezpośrednią komunikację z Klien-

Uroczystej części spotkań


towarzyszyły prowadzone
w kuluarach rozmowy Partnerów.

Seminaria poprowadzili pracownicy


firmy Viessmann, wprowadzając gości
w ich tematykę.

8
Z ¿ycia firmy

tem końcowym. To coraz częściej 100 WH1B. Spotkania zakończyła


wykorzystywane w praktyce narzę- część kulturalno-rozrywkowa.
dzie doskonale wpisuje się w naj- W Warszawie, Poznaniu i Krakowie
nowsze tendencje współczesnego były to projekcje filmu „Mission
rynku. Technologie odnawialnych Impossible 3“, we Wrocławiu zaś
źródeł energii, tak silnie promowa- spektakl Wrocławskiego Teatru
ne przez firmę Viessmann od roku Komedii „Unia bez tajemnic“.
2005, także przez Partnerów zosta-
ły uznane za produkty strategiczne,
stwarzające dodatkową szansę roz- Przedstawiciele firm Partnerskich
woju. Strategia marketingowa kon- w trakcie wypełniania ankiety
cernu, sponsorującego sporty zi-
mowe, pozwala na masowe utrwa-
lanie pozytywnych skojarzeń z logo
Viessmann. Taka synergia działań
i jej efekty pokazują, w jaki sposób
konsekwentnie realizowane projek-
ty, budując poczucie trwałości i za-
ufania, wpływają na pozycję marki.
W rezultacie przez taki pryzmat po-
strzegane są również firmy Partner-
skie. Wizyta na spotkaniu srebrne-
go medalisty olimpijskiego Tomasza
Sikory dodatkowo uświadomiła
obecnym, że za splendorem kryje
się ogrom codziennej pracy, pasji, W przerwie przed projekcją filmu.
poświęcenia, współpracy z fachow-
cami – bez których, w jakiejkolwiek
dziedzinie, trudno o osiągnięcie
sukcesu. Zwyczajem spotkań wio-
sennych jest informacja nt. nowych
produktów firmy Viessmann, które
będą w Polsce dostępne w najbliż-
szym czasie. Zaproszeni goście
mieli okazję prześledzić „ewolucję“
kotła wiszącego firmy Viessmann –
od Pendoli, poprzez Vitopend 100
WHOA, aż po najnowszą propozy- Spotkania stały się platformą
wymiany poglądów oraz okazją do
cję z roku 2006 – kocioł Vitopend odświeżania kontaktów towarzyskich.

9
Manhattan pod par¹ –
parowy system ciep³owniczy ogrzewa „Wielkie Jab³ko”

Dlaczego parują studzienki ście- „Rurociągi parowe! Najmniej zna- Consolidated Edison eksploatuje W Niemczech natomiast rezygnuje
kowe w Nowym Jorku? Zwłasz- na, a równocześnie najbardziej nie- dzisiaj największy na świecie paro- się coraz częściej z tego nośnika
cza jesienią i zimą unoszące się bezpieczna sieć miejska. Firma wy system ciepłowniczy. Firma re- ciepła wczesnej epoki przemysło-
obłoki pary są znamienne dla Consolidated Edison nagrzała wo- klamuje ogrzewanie parowe jako wej, właśnie z przyczyn ekono-
obrazu ulic Manhattanu, wyko- dę do ponad pięciuset stopni niedrogie, niezawodne, czyste, micznych i ekologicznych.
rzystywanego chętnie jako sce- i wpuściła ją do przebiegającego sprawne i niewymagające dużych
nografię przez wielu reżyserów pod Manhattanem systemu ruro- nakładów na konserwację, a przy W 1887 Nowy Jork zbudował
filmowych. Ulatnianie się pary ciągów. Para została przegrzana tym przyjazne środowisku. W roku pierwszy w świecie miejski sys-
ze studzienek ściekowych jest do ponad dwustu stopni i z prędko- 2000 system parowy firmy Conso- tem ciepłowniczy, który przy tym
związane z tamtejszym syste- ścią ponad stu dwudziestu kilome- lidated Edison wyróżniono nagrodą był jeszcze znośny finansowo.
mem ciepłowniczym: Nowy Jork trów na godzinę pomknęła przez „System Roku” , przyznawaną Zawdzięczamy to wynalazcy, Bird-
ogrzewany jest system zdalnego miasto.” – tak dramatycznie opisał corocznie przez Międzynarodowe sillowi Holly’emu, który przez całe
ogrzewania, który od ponad 130 system ciepłowniczy Jeffery De- Stowarzyszenie Ciepłownictwa życie zajmował się wodą i wodo-
lat oparty jest na parze, jako no- aver w swoim thrillerze „Asystent- IDEA (International District Energy ciągami. Wynalazł nie tylko hydran-
śniku ciepła. ka”. Association), za „wzorcowe syste- ty, ale i pompę wodną, tłoczącą
my ciepłownicze, których osiągi wodę podziemnymi rurociągami
Amerykańska firma Consolidated i usługi promują ciepłownictwo do hydrantów.
Edison Inc. zaopatruje Nowy Jork zdalaczynne”. Jurorzy IDEA podkre- W ten sposób zrewolucjonizował
nie tylko w prąd i gaz, lecz od roku ślili zwłaszcza wydajność, ochronę przeciwpożarową miast na
1882 również zdalaczynnie niezawodność i dyspozycyjność, całym świecie. Jego dalszym prze-
w ciepło. a także aspekty ekologiczne. łomowym osiągnięciem był paro-
wy system rozdziału ciepła.

10
Woda

Tak charakterystyczne dla Manhatta-


nu obłoki pary nie są efektem nie-
szczelności rurociągów. Sprawcami
są zawory odwadniające, które od-
prowadzają do nowojorskiej kanali-
zacji kondensat, powstający podczas
transportu sprężonej pary

Woda jako idealny noœnik ciep³a


ra wysokoparametrowa jest co
prawda ciągle podstawą energety-
ki zawodowej przy układach skoja-
rzonych z produkcją energii elek-
trycznej, jednak nowoczesne ukła-
dy grzewcze najczęściej transponu-
ją energię z pary na gorącą wodę
nisko- lub wysokotemperaturową.
Ma to swoje uzasadnienie przy
zdecydowanej przewadze zapotrze-
bowania techologii parowej nad
potrzebami grzewczymi użytkowni-
ków. Z ciekawych i modnych ostat-
nio zastosowań pary wspomnieć
można o nawilżaniu parą w ukła-
dach klimatyzacyjnych lub wytwa-
rzaniu próżni w technologii ciągłej
produkcji stali szlachetnej. Należy
zaznaczyć liczne zastosowania pa-
W zmodernizowanej formie sys- ry w gałęziach przemysłu ciężkiego Do transportowania ciepła powsta- togodzina „kWh” lub niutonometr
tem ten jeszcze dzisiaj ogrzewa – hutnictwie, górnictwie, przemy- jącego przy spalaniu gazu lub oleju „Nm” dla pracy (energii) mecha-
Manhattan. śle motoryzacyjnym i zbrojenio- albo w kolektorach słonecznych, nicznej.
wym. do grzejników lub podgrzewaczy
Skąd jednak biorą się obłoki pary c.w.u. wykorzystuje się jako nośnik Woda jest doskonałym nośnikiem
w wąwozach ulic? Najczęstsze W naszym kraju kluczowe zastoso- energii wodę, czasami także parę ciepła. Jej ciepło właściwe (jed-
przypuszczenie, że jest to skut- wanie pary, to oczywiście prze- wodną, olej lub powietrze. nostkowa pojemność cieplna)
kiem nieszczelności instalacji, jest mysł spożywczy i przetwórczy. O sprawności transportu ciepła w temperaturze pokojowej wynosi
niesłuszne. Sprawcami są zawory Zakłady mięsne, ubojnie, zakłady rozstrzyga zdolność danego nośni- 4,182 kJ/kg. Wartość ta jest czte-
odwadniające, które odprowadzają mleczarskie, browary, przetwór- ka do akumulowania ciepła – jego rokrotnie większa niż powietrza,
do nowojorskiej kanalizacji konden- stwo warzyw i owoców, produkcja ciepło właściwe. dwukrotnie większa niż pary wod-
sat, powstający podczas transpor- soków, to dzisiaj podstawowi od- nej i przewyższa także wszystkie
tu sprężonej pary. Przy takim za- biorcy pary, a tym samym – nowo- Im większe ciepło właściwe „c”, powszechnie stosowane oleje ter-
mierzonym odprowadzaniu gorące- czesnych kotłowni parowych. Jeże- tym więcej energii cieplnej pomie- malne.
go kondensatu do kanalizacji jego li dodamy do tego zakłady pralni- ścić może nośnik. Rozstrzygające
część ulatnia się w postaci pary cze, duże kuchnie, produkcję pod- jest więc pytanie: Jaką ilość ener-
i poprzez studzienki ściekowe wy- łoży pieczarkarskich, garbarnie gii „Q” można upakować
dostaje się na powierzchnię, osnu- i tkalnie, to widać jak ogromne w jednym kilogramie danego no-
wając Manhattan sprawiającą znaczenie ma para i jej wytwarza- śnika, przy podwyższeniu jego
upiorne wrażenie mgłą. nie w funkcjonowaniu przemysłu. temperatury o jeden stopień? Cie-
pło właściwe mierzy się w kJ/kgK.
Dzięki szerokiej ofercie kotłów pa- „K” oznacza tu „stopień Kelvina”,
Para wysokoparametrowa rowych, bogatemu wyposażeniu „J” – dżul – miarę ilości ciepła
i fachowemu doradztwu firma Vies- wzgl. energii cieplnej. Jej odpo-
Nowoczesne wykorzystanie pary smann od samego początku swe- wiednikiem fizycznym jest kilowa-
technologicznej w krajach europej- go istnienia w Polsce uczestniczy
skich, także w Polsce, zdecydowa- aktywnie w przejściu gospodarki
nie odchodzi się od ogrzewania na nowoczesne zródła wytwarza-
bezpośrednio za pomocą pary. Pa- nia pary.

11
Czynnik sukcesu – innowacja
Konstrukcje firmy Viessmann wyznaczaj¹ standardy

Marka Viessmann jest nie tylko ciepła ogrzewaniu, udostępniając Kotły grzewcze
synonimem jakości, niezawodności całą moc kotła dla podgrzewu ze stali szlachetnej
i pionierskiej techniki, lecz przede c.w.u.
wszystkich innowacyjności. Siłę W roku 1972 Viessmann zaskoczył
innowacyjności firmy potwierdza Do dzisiaj Viessmann jest pionie- ponownie branżę swoją premierą
ponad 1500 patentów i przemysło- rem w technice regulacji. Obecne, światową – kotłem grzewczym ze
wych praw ochronnych. zdolne do komunikowania się, stali szlachetnej. Ten gazowy kocioł
cyfrowe regulatory Vitotronic. ze grzewczy cechował się nieznacz-
swoim przemyślanym elektronicz- nym ciężarem, wysoką sprawno-
Kamienie milowe nym systemem zarządzania ener- ścią paleniskową, łatwością czysz-
techniki grzewczej gią, zapewniają ekonomiczną i nie- czenia powierzchni wymiany ciepła
zawodną pracę instalacji grzew- i dużą pojemnością wodną.
Innowacje firmy Viessmann wyzna- czej.
czały zawsze nowe standardy i sta-
nowiły kamienie milowe na drodze Odpowiedź na kryzysy
rozwoju techniki grzewczej. W ten energetyczne lat
sposób przedsiębiorstwo nasze siedemdziesiątych
miało znaczący wpływ na kierunki
jej rozwoju. Kryzysy energetyczne w latach sie-
demdziesiątych były szokiem dla
konsumentów. Użytkownikom in-
Stalowe kotły grzewcze stalacji zmartwień przysparzały nie
tylko wysokie ceny paliw, ale
Jednym z pierwszych przykładów przede wszystkim groźba utraty
jest legendarny stalowy kocioł bezpieczeństwa energetycznego.
grzewczy, który w latach pięćdzie- Wzrósł więc popyt na energo-
siątych zapoczątkował zwycięską oszczędne kotły olejowe i gazowe,
ofensywę przeciw dominującym ale również na paliwa odnawialne,
dotąd na rynku kotłom żeliwnym. pompy ciepła i systemy solarne.
Mieszacz 4-drożny z serwomotorem. W krótkim czasie Zakłady
Viessmann potrafiły sprostać temu
Technika regulacji nowemu zapotrzebowaniu i zaspo-
podwyższa ekonomiczność, Mieszacz czaszowy koić popyt we wszystkich obsza-
komfort i bezpieczeństwo z doskonałym rach produktów.
eksploatacji uszczelnieniem wrzeciona

Również w latach pięćdziesiątych Wynalazkowi mieszacza czaszowe- Biferralna powierzchnia


Viessmann zaczął wyposażać swo- go z początku lat sześćdziesiątych wymiany ciepła z dozowa-
je kotły w elektryczne układy regu- zawdzięczamy wyraźne obniżenie nym przewodzeniem
lacyjne. We współpracy z miesza- kosztów produkcji, gdyż umożliwił
czem 4-drożnym regulatory te po- on zmechanizowane wytwarzanie Jedną z najbardziej znaczących
zwoliły na zwiększenie komfortu mieszaczy. Ponadto wielką zaletą innowacji tego czasu w technice Sprawdzona w milionach kotłów
korzystania z instalacji grzewczej. mieszacza czaszowego było dosko- grzewczej była biferralna po- biferralna zespolona powierzchnia
wymiany ciepła.
Równocześnie kocioł został w ten nałe uszczelnienie jego wrzeciona. wierzchnia wymiany ciepła z dozo-
sposób zabezpieczony przed koro- Zamiast bowiem powszechnej do wanym przewodzeniem ciepła.
zją, powodowaną przez zbyt niską tej pory dławnicy, uszczelnienie Ta dwuwarstwowa powierzchnia, przekraczającą punkt rosy. Pozwala-
temperaturę powrotu. wrzeciona mieszacza czaszowego kombinacja materiałowa żeliwa ło to regulatorowi elektronicznemu
stanowił innowacyjny na owe cza- i stali, do tej pory sprawdza się do- na płynne (bez dolnego ogranicze-
Układ priorytetu c.w.u. przerywał sy oring. skonale w milionach kotłów nisko- nia) dopasowanie temperatury ko-
podczas poboru c.w.u. oddawanie temperaturowych bez ograniczenia tła do warunków pogodowych.
temperatury powrotu Vitola-biferral. Wytwarzano więc zawsze tylko tyle
Po raz pierwszy możliwe było dozo- ciepła, ile było potrzeba. Kocioł
wane przewodzenie ciepła, dzięki mógł się wyłączać całkowicie
czemu powierzchnia ta od strony i w każdej chwili ponownie ruszać
spalin szybko osiągała temperaturę „na zimno“, bez kondensacji spalin.

12
Innowacja

Prototyp domowej centrali energe-


tycznej na ogniwach paliwowych
firmy Viessmann (z lewej). Pracowni-
cy działu badawczo-rozwojowego
firmy Viessmann oceniają geometrię
płytek grafitowych, z których składa-
ją się stosy ogniw paliwowych
domowej centrali energetycznej
Viessmann.

Pompy ciepła Vitocal firmy


Viessmann pozwalają wykorzystać
ciepło z gruntu, wody gruntowej
i powietrza atmosferycznego.
Można je eksploatować zarówno
monowalentnie, jak i biwalentnie.
Pod względem bilansu CO2 dotrzy-
mują kroku kotłom kondensacyj-
nym.

Kotły Vitolig umożliwiają komforto-


we ogrzewanie i podgrzew c.w.u.
odnawialnym paliwem – drewnem.
Kotły mogą pracować z modulacją
mocy, co pozwala na rezygnację
z kosztownych zasobników wody
grzewczej.

Listę innowacji firmy Viessmann,


które stały się kamieniami milowy-
mi, można kontynuować prawie
bez końca: system Renox do re-
dukcji emisji NOx, palnik promien-
nikowy MatriX, dostosowane do
techniki kondensacyjnej po-
wierzchnie wymiany ciepła Inox-
-Crossal i Inox-Radial z nierdzewnej
stali szlachetnej, oparta na strate-
gii platformowej technika moduło-
wa Viessmann, olejowe kotły kon-
Unity kocioł-palnik Technika systemowa Pompy ciepła densacyjne Vitoplus 300
Viessmann i kolektory słoneczne i Vitolaplus 300 ...
W końcu lat siedemdziesiątych
Viessmann zaczął wyposażać kotły Technika systemowa nie ogranicza Odpowiedzią konsumentów na
Vitola w palniki olejowe i gazowe się tylko do kotłów, lecz obejmuje kryzysy energetyczne był również Innowacja nie ogranicza się
własnej konstrukcji. W ten sposób również całe peryferia. Należą do zwiększony popyt na technologie do samych produktów
stworzono podwaliny techniki sys- nich pojemnościowe podgrzewa- wykorzystania energii odnawial-
temowej Viessmann. cze c.w.u., grupy bezpieczeństwa nych. Dlatego Viessmann już w la- Liczne innowacje firmy Viessmann
i prefabrykowane rozdzielacze tach siedemdziesiątych oferował znaleźć można także w dziedzinie
Unity kocioł-palnik szybko przyjęły obiegów grzewczych Divicon. systemy solarne i pompy ciepła. nowych mediów. Nowoczesne sys-
się na rynku, gdyż zapewniały wie- Dzisiaj program Vitosol obejmuje temy komunikacyjne, jak kompute-
le korzyści, zwłaszcza instalato- Technika systemowa Viessmann kolektory płaskie i wysokosprawne ry PC, Internet, telefony komórko-
rom. Pod względem konstrukcyj- zapewniała już przed laty wiele ko- próżniowe kolektory rurowe, łącz- we i stacjonarne, umożliwiają wy-
nym były one bardzo łatwe do zain- rzyści instalatorom. Dokładne zhar- nie ze wszystkimi komponentami mianę danych z instalacją grzew-
stalowania i uruchomienia. Palniki monizowanie wszystkich kompo- systemu, jak zasobniki i regulatory czą. Systemy idealnego nadzoru
były już wstępnie ustawione nentów i okablowanie na gotowo oraz kompletne systemy solarnego Vitodata/Vitocom Internet TeleCon-
i sprawdzone „na gorąco“. Jedno- ułatwiało zdecydowanie montaż, podgrzewu c.w.u. trol umożliwiają kontrolowanie
znaczne sparowanie wtyków zapo- oszczędzając instalatorom wiele i sterowanie instalacją grzewczą
biegło to popełnieniu jakichkolwiek czasu. Było to szczególnie ważne Zbudowane modułowo systemy z każdego miejsca na kuli ziem-
błędów przy przyłączaniu i urucha- przy modernizacjach instalacji, ogniw fotoelektrycznych Vitovolt skiej. Firma Viessmann komunikuje
mianiu. gdyż umożliwiało kompletną wy- umożliwiają wytwarzanie prądu się ze swoimi partnerami, architek-
mianę kotła w ciągu jednego dnia. zsynchronizowane z siecią energe- tami, projektantami i użytkownika-
tyczną. mi instalacji poprzez Internet.
Obok przeglądu programu produk-
cji przedstawiane są tam aktualne

13
rozporządzenia i wytyczne tech- Projekt ten wspierany jest przez Zeolitowe urządzenie Prace na stanowisku prób projektu
niczne. Przykłady obliczeń pokazu- Federalne Ministerstwo Gospodar- grzewcze badawczego „Zeolitowe urządzenie
grzewcze“.
ją, jakie oszczędności energii ki. Nad projektem pracują partne-
umożliwia modernizacja instalacji rzy z przemysłu oraz Centrum Ba- Innym projektem badawczym firmy
grzewczej. Pełna baza danych o do- dań nad Energią Słoneczną i Wodo- Viessmann jest zeolitowe urządze- druga faza, tzw. faza adsorpcji.
stępnych środkach pomocowych rem w Ulm. Jedno urządzenie na nie grzewcze. Chodzi tu o adsorp- Instalacja grzewcza odbiera teraz
wspiera użytkowników instalacji bazie PEM o mocy elektrycznej cyjną pompę ciepła, zasilaną ga- ciepło z pokrytego zeolitem wy-
w podejmowaniu decyzji inwesty- 2 kW i odpowiadającej jej mocy zem. Adsorpcyjne pompy ciepła miennika ciepła (sorbera), schła-
cyjnych. cieplnej około 4,5 kW przechodzi korzystają z ciał stałych, jak np. dzając go na tyle, że może on zno-
obecnie próby laboratoryjne. węgiel aktywny, żel krzemionkowy wu wchłaniać parę wodną. Uwal-
Strona internetowa pomaga w zna- Celem jest wypuszczenie na rynek (szkliste krzemiany) czy też – jak niane przy adsorpcji ciepło odbiera-
lezieniu najbliższego zakładu insta- w roku 2007 małej ilości pierw- w wypadku urządzenia Viessmann ne jest również przez instalację
latorskiego. Partnerom handlowym szych urządzeń. – minerału zeolitu. grzewczą jako ciepło użytkowe. Pa-
firma Viessmann udostępnia mię- ra wodna dostarczana jest w tej fa-
dzy innymi pełną dokumentację W odróżnieniu od innych produ- Zeolit – w wolnym przekładzie zie z parownika, w którym czynnik
techniczną w wersji elektronicznej. centów, nabywających ogniwa pali- „wrzący kamień“ – ma właści- roboczy (woda) odparowuje, pobie-
A system zamawiania online po- wowe od wyspecjalizowanych part- wość wchłaniania i wiązania pary rając ciepło z otoczenia.
zwala łatwo przesyłać zamówienia nerów, Viessmann stawia na wła- wodnej (adsorbowania). W trakcie
bez względu na porę dnia i nocy. sne rozwiązania. Dotyczy to zarów- tego procesu zeolit silnie się na- Cały proces przebiega w herme-
no przygotowania gazu, jak i same- grzewa. Ponieważ jest on ciałem tycznie zamkniętym pojemniku,
go stosu – właściwego serca ogni- stałym i nie daje się „przepompo- bez żadnych części ruchomych.
Projekty badawcze wa paliwowego. W fazie koncep- wać“, urządzenie musi pracować Zeolitowe urządzenie grzewcze do
cyjnej ważne było także zdecydo- okresowo. ogrzewania domów jedno- i dwu-
Już dzisiaj inżynierowie firmy wanie się na system pracujący rodzinnych znajduje się obecnie
Viessmann pracują nad innowacja- bezciśnieniowo. Również w tym W pierwszej fazie, tak zwanej fazie w fazie opracowania.
mi jutra. Ich celem jest wysoko- punkcie Viessmann poszedł własną desorpcji, do pokrytego zeolitem
sprawne wytwarzanie ciepła drogą. Można spodziewać się wy- wymiennika ciepła doprowadza się Kwestionowanie istniejącego sta-
i prądu. sokiej niezawodności urządzeń. ciepło z palnika gazowego. Ciepło nu rzeczy, nawet jeśli jest spraw-
Pracownicy zaangażowani w ten to uwalnia w postaci pary wodę dzony, i niespoczywanie na laurach
projekt badawczy, pracując nad związaną przez strukturę krystalicz- jest zasadą obowiązującą we
Ogniwa paliwowe szczegółami systemu stworzonego ną zeolitu. Para przepływa do na- wszystkich obszarach działalności
według własnych wyobrażeń, stępnego wymiennika ciepła – firmy Viessmann, a szczególnie
Wielce obiecującą technologią zdobywają całą niezbędną wiedzę, skraplacza – gdzie skrapla się, od- w dziale badawczo-rozwojowym.
przyszłości jest ogniwo paliwowe. istotną dla zagwarantowania nieza- dając ciepło parowania. Ciepło to
Viessmann pracuje od połowy wodnej eksploatacji urządzenia doprowadzane jest do instalacji Nasze motto brzmi „Nic nie jest
2000 roku nad opracowaniem grzewczego opartego na ogniwach grzewczej jako ciepło użytkowe. tak dobre, by nie można było tego
systemu ogniw paliwowych do za- paliwowych. Faza desorpcji kończy się, gdy para ulepszyć“.
opatrywania domów jedno- i wielo- przestaje się wydzielać; palnik zo-
rodzinnych. staje wyłączony. Teraz zaczyna się

14
Innowacja / Internet

tyczny strony. Podstawowym zada-


niem strony www.kotly.pl jest skie-
rowanie odwiedzających na indywi-
dualne strony Partnerów Handlo-
wych firmy Viessmann uczestniczą-
cych w tym przedsięwzięciu, gdyż
większość narzędzi informatycz-
nych znajduje się na ich stronach.
Innowacyjność przedsięwzięcia po-
lega na tym, że w obsłudze klienta
indywidualnego biorą udział Partne-
rzy Handlowi, ale nakład ich pracy
ograniczony jest do minimum.

Internetowa Platforma Komunikacji Każdy z Partnerów dysponuje wła-


sną podstroną, na której znajduje
z Klientem Indywidualnym się między innymi sklep „on-line“,
poradniki elektroniczne (tzw.
e-booki), kalkulatory doboru on-line,
Jedną z najszybciej rozwijających za źródło informacji o produktach tego, czy klient będzie w stanie ła- a także konsultant on-line, z którym
się technologii na świecie stał się i miejsce reklamowania się nowo- two odnaleźć w globalnej sieci kon- klient może przeprowadzić rozmo-
w ostatnich latach Internet. Nie ma czesnych firm. kretną stronę producenta i czy na wę tekstową lub też telefoniczną
praktycznie dziedziny życia, w któ- odnalezionej stronie znajdą się cie- z użyciem nowoczesnego komuni-
rej nie można zauważyć jego od- Internauci to również grupa o wyż- kawe, pełne i łatwo dostępne infor- katora internetowego.
działywania. W Polsce liczba użyt- szym potencjale finansowym, wyż- macje o poszukiwanych produk-
kowników Internetu przekroczyła szym stopniu innowacyjności, ak- tach. Inwestycja w system grzew- Co najważniejsze, wszelkie aktuali-
już 10 milionów. Jednocześnie tywnie poszukująca informacji, a to czy jest jedną z najbardziej złożo-zacje, modyfikacje i nowe przedsię-
wzrasta jakość dostępu do sieci te- powoduje, że jest to idealny rynek nych decyzji klienta, skutkującą nawzięcia nie wymagają czasochłon-
leinformatycznej, gdyż niemal co dla polecania dóbr trwałego użytku. długie lata. Im większa jest złożo-nej pracy Partnerów Handlowych.
roku podwaja się liczba posiadaczy ność produktu czy usług, tym więk- Zmiany wprowadzane są przez ad-
tzw. stałego łącza, których jest już W odróżnieniu od „tradycyjnej“ sze są potrzeby informacyjne klien-ministratora systemu informatycz-
2,5 miliona. Głównymi powodami działalności marketingowej, takiej ta i tym lepszym dla tego celu me- nego na wszystkich stronach firmo-
korzystania z Internetu są: poszuki- jak reklama prasowa, telewizyjna dium staje się Internet. wych. Do dyspozycji Partnerów
wanie informacji (80% osób), ko- czy też ogłoszenia billboardowe, Handlowych oddana jest także do-
munikacja z innymi (75%), rozryw- w Internecie następuje bezpośred- Firma Viessmann, dysponując datkowa strefa informacyjna uru-
ka (60%), edukacja (60%), praca/ ni kontakt z klientem, który poszu- profesjonalną witryną chamiana ikonką umieszczoną
biznes (45%), a także coraz czę- kuje informacji na dany temat. www.viessmann.pl, zdecydowała w stopce strony www.kotly.pl.
ściej zakupy (10%). Wśród inter- Oczywiście powodzenie strategii się na innowacyjne i niemające od- Strefa ta poświęcona jest niemal
nautów ponad 70% uważa „sieć“ marketingowej zależeć będzie od powiedników w swojej branży dzia- wyłącznie zagadnieniom związa-
łanie. Wzięto bowiem pod uwagę nym z Internetem. Jest także moż-
specyficzne zachowania klientów liwe skorzystanie z Magazynu Infor-
w Internecie. macyjnego „e-FP“ wydawanego je-
dynie w wersji elektronicznej.
Pierwszeństwo przy projektowaniu Z lektury magazynu można dowie-
Internetowej Platformy Komunikacji dzieć się w szczegółach, np. jakich
z Klientem Indywidualnym miały produktów poszukują klienci, jak
aspekty funkcjonalne. Jednym ze duża jest ich liczba, jakie funkcje
specyficznych zachowań użytkow- spełniają zastosowane w Platfor-
ników Internetu jest tzw. „skano- mie narzędzia informatyczne. Dzia-
wanie“ stron, a nie ich czytanie. łanie Platformy to wielopłaszczy-
Mówi się wręcz o krótkiej chwili, znowe przedsięwzięcie skierowane
która decyduje, czy odwiedzający zarówno do klientów indywidual-
stronę na niej pozostanie, czy na- nych, jak i do Partnerów Handlo-
tychmiast wyjdzie. Dlatego główna wych. Cel Platformy to „być wi-
strona Platformy o nazwie docznym“ w Internecie i „dać peł-
www.kotly.pl zawiera przede ną informację“ odwiedzającym nas
wszystkim elementy przyciągające klientom. W pierwszym roku funk-
wzrok i szybko przedstawiające cel cjonowania do przedsięwzięcia nie-
funkcjonowania oraz zakres tema- odpłatnie zaproszono Partnerów
Handlowych z grupy MatriX Club.

Witryna internetowa www.kotly.pl.

15
Sprawna energetycznie technika kondensacyjna
firmy Viessmann

Gazowe i olejowe kotły kondensa- w porównaniu z analogicznymi ko-


cyjne Viessmann stwarzają możli- tłami niskotemperaturowymi.
wość, by również w przyszłości
wytwarzać ciepło rozsądnym kosz-
tem. Rok 2005 uświadomił co Wysokie wymagania dla
prawda wszystkim, że czasy ni- materiału i konstrukcji
skich cen paliw kopalnych już mi- powierzchni wymiany ciepła
nęły, jednakże olej i gaz również
w możliwej do przewidzenia Kondensacja pary wodnej w obrę-
przyszłości będą odgrywały istotną bie kotła stawia szczególnie wyso-
rolę w ogrzewaniu mieszkań i pod- kie wymagania materiałowi i kon-
grzewie c.w.u. Kto zastanawia się, strukcji powierzchni wymiany
jak ograniczyć swoje wydatki na ciepła. Dlatego w kotłach konden-
energię przy rosnących cenach, nie sacyjnych marki Viessmann
może w swych rozważaniach pomi- powierzchnie wymiany wykonane
nąć techniki kondensacyjnej. są z nierdzewnej stali szlachetnej –
tak przy opalaniu olejem, jak i ga-
zem. Nierdzewna stal szlachetna
Technika kondensacyjna cechuje się właśnie tymi właści-
jednym z najoszczędniej- wościami, których wymaga techni-
szych sposobów ka kondensacyjna: odporność na
wytwarzania ciepła temperaturę i kwaśny kondensat,
a dzięki temu długowieczność.
Innowacyjna technika kondensacyj- Ale dopiero kombinacja tego mate-
na dla opalania gazem ziemnym riału z innowacyjną konstrukcją po-
i olejem opałowym należy do naj- wierzchni wymiany ciepła Inox-
oszczędniejszych sposobów -Crossal lub Inox-Radial ma istotne
wytwarzania ciepła. znaczenie dla efektywności ener-
getycznej.
Kocioł kondensacyjny wykorzystuje
dodatkowo utajone ciepło, zawarte Aby sprawnie przekazywać ciepło
w spalinach, które w kotłach kon- spalin do wody kotłowej, koniecz-
wencjonalnych ulatuje przez ko- ny jest ich intensywny kontakt
min. W tym celu spaliny schładza- z powierzchniami wymiany ciepła.
ne są w kotle w takim stopniu, Konstrukcja powierzchni wymiany
by powstająca przy spalaniu para ciepła Inox-Crossal lub Inox-Radial
wodna uległa skropleniu. Uwalnia- gwarantuje maksymalne wykorzy-
jące się przy tym ciepło parowania stanie efektu kondensacji. Gładkie,
oddawane jest wodzie kotłowej usytuowane pionowo powierzchnie
i może zostać wykorzystane pozwalają na niezakłócone spływa-
w systemie grzewczym. nie kondensatu. Powstający w ten
sposób efekt samooczyszczania
W ten sposób można podnieść powierzchni wymiany ciepła zapo-
sprawność kotła kondensacyjnego biega powstawaniu osadów i za-
opalanego gazem nawet o 11%, nieczyszczeń. Daje to gwarancję
a opalanego olejem – maks. o 6% trwałego, skutecznego przekazy-
wania ciepła.

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens


300 w przekroju: dopiero kombinacja ma-
teriału – nierdzewnej stali szlachetnej
– z innowacyjną konstrukcją powierzchni
wymiany ciepła Inox-Crossal lub Inox-
-Radial ma istotne znaczenie plusy dla
efektywności energetycznej.

16
Produkty

Instalacja solarna jest Instalacja solarna może w skali ro-


doskonałym uzupełnieniem ku dostarczyć nawet 60% energii
kotła kondensacyjnego potrzebnej do podgrzewu c.w.u.
W okresie od maja do września
Technika kondensacyjna zapewnia energia słoneczna wystarcza na-
najsprawniejsze wykorzystanie pa- wet do pełnego pokrycia zapotrze-
liwa. Dla tych, którzy chcą oszczę- bowania na c.w.u. A w miesiącach
dzić jeszcze więcej, doskonałym przejściowych system solarny mo-
uzupełnieniem kotła kondensacyj- że także wspomagać ogrzewanie.
nego będzie instalacja solarna.
Zastosowanie sprawnego energe-
tycznie kotła kondensacyjnego
Viessmann, w kombinacji z kolek-
torami słonecznymi dla podgrzewu
c.w.u., jest najskuteczniejszym
i najekonomiczniejszym sposobem
zabezpieczenia się także na przy-
szłość przed wysokimi cenami
paliw.

Czysta, zredukowana forma na


zewnątrz, sprawna energetycznie
technika kondensacyjna wewnątrz:
gazowy kocioł wiszący Vitodens 200.

Lambda Pro Control:


Stabilne spalanie, tak¿e przy wahaniach jakoœci gazu
Innowacyjny układ regulacji proce- ności gazu, układ regulacji elektro- Z Lambda Pro Control gazowe ko- Układ Lambda Pro Control firmy
su spalania Lambda Pro Control nicznej natychmiast zdławia lub tły kondensacyjne Viessmann Vito- Viessmann dba o to, by Vitodens
eliminuje w gazowych kotłach kon- zwiększa dopływ gazu. W ten spo- dens 300, Vitodens 333 i Vitodens 300, Vitodens 333 i Vitodens 343
densacyjnych Viessmann Vitodens sób spalanie jest zawsze stabilne 343 są doskonale przygotowane na wytwarzały ciepło sprawnie i nie-
300 (13 i 19 kW), Vitodens 333 i ekologicznie czyste, przy stale wyzwania przyszłości. zawodnie, nawet w najtrudniej-
(13 kW) i Vitodens 343 (13 kW) wysokim współczynniku sprawno- szych warunkach.
konieczność przestawiania palnika ści.
na stosowany rodzaj gazu. Dzięki
temu uruchomienie tych kotłów
przebiega jeszcze szybciej. Rów-
nież wymagane dotychczas przy
zmianie rodzaju gazu prace regula- Sygna³ p³omienia (pr¹d jonizacji)

cyjne są przy Lambda Pro Control


Powietrze
już niepotrzebne. Elektroda jonizacyjna
Przewód
steruj¹cy Dmuchawa
powietrza
Lambda Pro Control kontroluje sta-
le jakość spalania – bezpośrednio
w płomieniu. Tylko tam bowiem
można zmierzyć niezafałszowane Palnik MatriX
wartości. Układ nie wymaga dodat-
Regulator Przewód
kowych elementów: elektroda joni- Zasada działania Lambda Pro Vitotronic steruj¹cy
gazu
zacyjna układu kontroli płomienia Control – wahania składu gazu po-
mierzy ciągle przewodność elek- wodują zmiany prądu jonizacji pło-
mienia, a regulator odpowiednio Armatura gazowa
tryczną płomienia gazowego, która
zdławia lub zwiększa dopływ gazu,
pozwala wnioskować o jakości zapewniając zawsze stałą jakość spa- Gaz Powierzchnia wymiany
spalania. W razie odchyleń, spowo- lania i wysoki współczynnik spraw- ciep³a Inox-Radial
dowanych np. wahaniami kalorycz- ności.

17
Atrakcyjna cena i wysoka wydajnoϾ
– nowy kocio³ wisz¹cy Vitopend 100 WH1B

Nowoczesny wiszący kocioł gazo-


wy – Vitopend 100 WH1B to naj-
bardziej aktualna nowość, która od
czerwca br. znajduję się w ofercie
firmy Viessmann Polska. Premiera
tego kotła na rodzimym rynku mia-
ła miejsce podczas wiosennych
spotkań z Firmami Partnerskimi.

Po prostu komfortowy

Vitopend 100 ma wyjątkowe zalety


eksploatacyjne: jest prosty w ob-
słudze, a dzięki zintegrowanemu
płytowemu wymiennikowi ciepła
ze stali szlachetnej, który gwaran-
tuje szybką dostawę c.w.u. o rów-
nomiernej temperaturze, zapewnia
wysoki komfort użytkowania.

Jakość dzięki doświadczeniu

Firma Viessmann, producent z dłu-


goletnim doświadczeniem w wiel-
koseryjnym wytwarzaniu kotłów
wiszących, za każdym razem wpro-
wadza na rynek urządzenia o ce-
chach lidera w swojej klasie. Vitopend 100 WH1B – łatwa
Najnowszy, szczególnie atrakcyjny integracja z wnętrzem mieszkalnym.
cenowo kocioł Vitopend 100, rów-
nież jest wytwarzany ze szczegól- Enerooszczędny i przyjazny Zalety kotła  Wysoka wydajność (14 litrów na
ną dbałością o wysokie standardy dla środowiska Vitopend 100 WH1B minutę przy 30 kW) i stabilna
jakości. Dzięki żelaznej dyscyplinie temperatura c.w.u. dzięki syste-
jakościowej, utrzymywanej w ca- Dzięki wysokiej sprawności sklasy-  Kocioł występuje w wersjach: mowi elektronicznej regulacji
łym procesie projektowym i pro- fikowany jako niskotemperaturowy – jednofunkcyjny, przystosowany  Łatwy w montażu, konserwacji
dukcyjnym, kotły grzewcze marki kocioł grzewczy zgodny z Dyrekty- do pracy z poborem powietrza i obsłudze dzięki niewielkiemu
Viessmann są synonimem nie tyl- wą EU 92/42. do spalania z pomieszczenia lub ciężarowi i blokowi hydrauliczne-
ko innowacyjnej techniki i spraw- z zewnątrz o mocy od 10,5 do mu AquaBloc z systemem Multi-
ności, ale przede wszystkim nieza- 24 kW, -Steck
wodności i długowieczności. Niezawodny i długowieczny – dwufunkcyjny, przystosowany  Dzięki niewielkim wymiarom zaj-
do pracy z poborem powietrza muje bardzo małą powierzchnię
Jako producent z długoletnim do- do spalania z pomieszczenia lub i z powodzeniem mieści się na-
Jeden z najmnieszych świadczeniem w wielkoseryjnej z zewnątrz o mocy od 10,5 wet pomiędzy szafkami i we
i najcichszych kotłów produkcji kotłów wiemy, od czego do 24 kW i od 13 do 30 kW wnękach.
grzewczych w tej grupie to zależy. Również w przypadku  Regulator ze zintegrowanym
produktów szczególnie atrakcyjnego cenowo systemem diagnostycznym,
kotła Vitopend 100 konsekwentnie sterowany temperaturą w po-
Dzięki eleganckiemu wzornictwu realizujemy nasze wymagania do- mieszczeniu
i zwartej budowie kocioł idealnie tyczące jakości i sprawności pro-  Wysoki komfort korzystania
nadaje się do zaistalowania duktów. z c.w.u. dzięki wbudowanemu
w pomieszczeniach mieszkalnych. płytowemu wymiennikowi ciepła

18
Produkty

Vitopend 100 WH1B.

Zestaw przyłączy do stojącego


pod kotłem podgrzewacza wody
Vitocell-W 100 z przewodami
łączącymi.
Regulator stałotemperaturowy. AquaBloc z systemem Multi-Steck.

19
O¿y³a atmosfera Igrzysk w Turynie:
Olympic Welcome Party 2006
Wspaniałe osiągnięcia sportowców Wśród nich znalazł się, od kilku lat nie mistrzem Europy, wygrał 34 jej kariery sportowej, chcę ci ser-
na XX Zimowych Igrzyskach Olim- należący do światowej czołówki, zawody Pucharu Świata. Jego decznie podziękować, wyrazić
pijskich w Turynie zachwycały wi- reprezentant Polski, srebrny meda- partnerska współpraca z firmą uznanie przede wszystkim za osią-
dzów na arenach zmagań sporto- lista Zimowych Igrzysk Olimpij- Viessmann sięga sezonu 1993/94 gnięcia w twojej dyscyplinie spor-
wych i przed telewizorami na ca- skich w Turynie w biegu biathlono- i wykracza daleko poza zwykłe sto- tu, ale także za rolę ambasadora
łym świecie. Już w dwa dni po wym, były mistrz świata Tomasz sunki między sponsorem a spor- naszego przedsiębiorstwa –
zgaśnięciu znicza olimpijskiego fir- Sikora. towcem. Zaawansowane technolo- mówił dr Viessmann. – Mam na-
ma Viessmann gościła w swojej gicznie płozy swoich sanek Hackl dzieję, że nasze partnerstwo utrzy-
centrali w Allendorfie sponsorowa- Atmosfera igrzysk ożyła dzięki po- opracował i wykonał wspólnie ma się także po zakończeniu two-
nych przez przedsiębiorstwo spor- nownemu zapaleniu znicza olimpij- z ekspertami z Centrum Kompe- jej aktywnej kariery zawodniczej.
towców. Wśród 500 gości znaleźli skiego w naszej hali i rozmowom tencji Stali Szlachetnej firmy
się przedstawiciele związków spor- ze sportowcami, w których przed- Viessmann. – Na zakończenie two- W trakcie Olympic Welcome Party
towych i mediów oraz klienci firmy stawiali swoje wrażenia z dwóch wielu uczestników igrzysk turyń-
z 12 krajów. tygodni pobytu w Turynie. Wieczór skich rozstało się z bardzo osobi-
uświetnił bogaty program rozryw- stymi akcesoriami olimpijskimi, ta-
Na „Olympic Welcome Party“, któ- kowy, wypełniony tańcem, śpie- kimi jak koszulki, kije narciarskie
re odbywało się w udekorowanym wem i akrobatyką. i karty akredytacyjne. Przedmioty
uroczyście hangarze lotniska zakła- te zostały zlicytowane, a dochód
dowego w Allendorfie, przedsię- Dr Martin Viessmann skorzystał z licytacji przekazano na rzecz Nie-
biorstwo uhonorowało sportow- z okazji, by za wyjątkowe osiągnię- mieckiego Towarzystwa Pomocy
ców i podziękowało im za ich osią- cia uhonorować jednego z człon- Dzieciom.
gnięcia i sukcesy na igrzyskach w ków zespołu Viessmann – Georga
Turynie. Sportowcy zespołu Vies- Hackla, najbardziej utytułowanego
smann okazali się gorliwymi zbie- saneczkarza wszech czasów, który
raczami medali. Zdobyli łącznie 16 w Turynie zakończył swoją aktywną
krążków ze szlachetnego kruszcu karierę sportową. Hackl uczestni-
w biatlonie, kombinacji norweskiej, czył w sześciu olimpiadach, zdobył
biegach narciarskich i skokach. pięć medali olimpijskich, trzykrot- Dr Viessmann podziękował sportow-
com za ich osiągnięcia i sukcesy na
nie był mistrzem świata, dwukrot- Igrzyskach Olimpijskich w Turynie.

20
Sport

Olympic Welcome Party uświetnił


bogaty program rozrywkowy.

Zdjęcie po prawej
Dr Martin Viessmann w otoczeniu
Klientów firmy Viessmann w Polsce.

Zdjęcie u dołu
Jedną z głównych atrakcji było spo-
tkanie z uczestnikami Igrzysk Olim-
pijskich w Turynie – na zdjęciu pierw-
szy po prawej Tomasz Sikora.

Goście honorowi. Wśród nich pierw-


szy po lewej Niki Lauda – wielokrot-
ny mistrz świata Formuły I.

Pamiątkowe zdjęcie
zaproszonych gości z Polski.

21
Postêpowy budynek ekologiczny w Wielkiej Brytanii
Technika grzewcza Viessmann dla „Green Building“
w Manchesterze
„Green Building“ w Mancheste- „Green Building“ – symbol
rze uważany jest za najbardziej dzielnicy Mackintosh Village
postępowy budynek ekologiczny
w Wielkiej Brytanii. Znajduje się Jednym ze zrewitalizowanych ob-
on w dzielnicy zwanej Mackin- szarów jest Mackintosh Village ze
tosh Village, byłym terenie fa- swoim symbolem – „Zielonym Bu-
brycznym legendarnego produ- dynkiem“.
centa płaszczy przeciwdeszczo- W Mackintosh Village projektanci
wych, a dzisiaj jednym z naja- zrezygnowali z praktykowanych do-
trakcyjniejszych osiedli miesz- tychczas w Anglii wyizolowanych
kalnych w Manchesterze. „Zielo- „monokultur“. Świadomie przewi-
ny Dom“ jest zielony dosłownie dziano mieszany sposób użytkowa-
i w przenośni, gdyż przy jego nia, nie tworząc obszaru wyłącznie
projektowaniu i budowie duży mieszkalnego, lecz dzielnicę mia-
nacisk położono na energetycz- sta z pełną infrastrukturą, której
nie sprawne wyposażenie. bary, restauracje i sklepy mają
Zastosowano tu technikę przyciągać również gości
solarną i kondensacyjną firmy z zewnątrz.
Viessmann.
Optycznie wyróżnia się „Green Przy projektowaniu i budowie
Aż do połowy lat dziewięćdziesią- Building“, zaprojektowany przez „Green Building“ duży nacisk
położono na energetycznie sprawne
tych ubiegłego stulecia oblicze biuro architektoniczne „Terry Farrell
wyposażenie.
Manchesteru tworzył upadający and Partners“. Obserwatorowi rzu-
przemysł tekstylny, niszczejące cają się trzy elementy architekto-
składy i budynki fabryczne. Dzisiaj niczne: otynkowany na zielono nież emisja CO2 powinna być niż- c.w.u. w apartamentach. Wspoma-
przeżywa on okres drugiego roz- dziesięciopiętrowy cylinder z wy- sza o 60% w stosunku do standar- gają je w pochmurne dni kotły kon-
kwitu. Po latach migracji na połu- stającymi balkonami mieszczący dowych apartamentowców. densacyjne Vitodens 300, zasilają-
dnie trend się odwrócił – od 2001 32 apartamenty, wydłużony, trój- ce również obiegi ogrzewania pod-
roku więcej ludzi przenosi się na kątny „cokół“ z ciemnoniebieskiej Wbudowano okna różnej wielko- łogowego.
północ, niż stamtąd wywędrowuje. cegły, w którym zlokalizowano ści: od północy są one mniejsze,
Ostatnio Manchester należy do przedszkole i gabinety lekarskie, a od południa większe, by zapew- „Green Building“ stał się symbo-
najszybciej rozwijających się cen- oraz flankująca budynek,obłożona nić maksymalny uzysk światła lem Mackintosh Village. Niezwykły
trów gospodarczych Anglii, a eks- drewnem prostokątna wieża. i ciepła. Wnętrze budynku wentylo- wygląd i przyjazna środowisku kon-
perci prognozują, że w najbliższej wane jest naturalnie poprzez ob- cepcja budynku działa jak magnes,
przyszłości powstanie tu ponad szerne atrium. Ekologiczne podej- gdyż dla wielu osób, które nie mo-
100 000 nowych miejsc pracy. Mia- Energetycznie optymalny ście obejmuje nawet energoosz- gą wynająć tam mieszkania lub dla
sto uważane jest przez młodych stosunek powierzchni czędne wyposażenie kuchni i – których jest ono nieodpowiednie,
Brytyjczyków za modne. do kubatury raczej niezwykły w Anglii – system interesujące jest nawet zamieszka-
Nic więc dziwnego, że urbaniści, separacji odpadków. nie w pobliżu „Zielonego Domu“.
przedsiębiorstwa budowlane i de- „Green Building“ projektowano Spółka deweloperska Taylor
weloperzy szybko trend ten rozpo- konsekwentnie z uwzględnieniem Woodrow ma nadzieję, że projekt
znali i przez zagospodarowanie lub aspektów ekologicznych. Cylin- Ciepło grzewcze i prąd ten przyciągnie zainteresowanych
rewitalizację nieużytków prze- dryczna forma budynku głównego z energii odnawialnych i zostanie powielony także w in-
kształcili je w cieszące się uzna- stwarza energetycznie optymalny nych miastach.
niem dzielnice. stosunek powierzchni do kubatury. Ciepło grzewcze i prąd pozyskiwa-
Izolująca zewnętrzna przegroda bu- ne są w większości z energii odna-
dynku dba o pasywną oszczędność wialnych. Wiatrak na dachu dostar-
energii, podczas gdy przemyślane cza części prądu dla wspólnie użyt-
wyposażenie techniczne minimali- kowanych powierzchni; kolektory
zuje zmienne zużycie energii. Rów- słoneczne Viessmann Vitosol 300
dostarczają energii do podgrzewu

22
Praktyka i architektura

Technika Viessmann
w „Green Building“

Technika solarna i kondensacyj-


na Viessmann zapewnia kom-
fort ogrzewania i ciepłej wody
w „Green Building“. Mieszkania
ogrzewane są pięcioma gazo-
wymi kotłami kondensacyjnymi
Vitodens 300 o mocy 66 kW
każdy, umieszczonymi w cen-
trali grzewczej budynku. Na da-
chu budynku ciepło słoneczne
wychwytuje 60 metrów kwa-
dratowych kolektorów słonecz-
nych Vitosol 300. Trzy zasobniki
buforowe Vitocell 050 o łącznej
pojemności 2 700 litrów, jeden
zasobnik podgrzewu wstępne-
go Vitocell-L 300 o pojemności
350 litrów i trzy pojemnościo-
we podgrzewacze c.w.u. Vito-
cell-V 300 dostarczają wody
grzewczej i ciepłej wody użyt-
kowej dla 32 apartamentów.

Dalsze informacje:

Mackintosh Village:
www.mackintoshvillage.com
Architekci Terry Farrell and
Partners:
www.terryfarrell.co. uk/
projects/learning/
learn_the-Green.html
Przedsiębiorstwo
budowlano-deweloperskie
Taylor Woodrow:
www.taylorwoodrow.com
oficjalna strona
Miasta Manchester:
www.manchester.gov.uk

Na dachu budynku ciepło słoneczne


wychwytuje 60 m2 kolektorów sło-
necznych Vitosol 300.

23
Akademia firmy Viessmann
Dodatkowa szansa

Sukces zawodowy w coraz więk- Pozostałe, w ramach wychodzenia


szym stopniu zależny jest od po- naprzeciw potrzeb naszych Klien-
siadanych kwalifikacji. tów, zostały zorganizowane na ich
Ich uzyskanie stanowi pierwszy terenie.
krok na drodze osiągania sukce-
sów zawodowych. Mamy nadzieję, że wspólnie spę-
dzony czas to dodatkowa szansa
Akademia Viessmann to jedno dla nas wszystkich – szansa na lep-
z narzędzi od lat stosowanych szą komunikację, zrozumienie wza-
przez firmę z myślą o podnoszeniu jemnych potrzeb i uwarunkowań.
kompetencji technicznych jej Part-
nerów: architektów, projektantów Szansa na przyszłość.
i instalatorów. Grono słuchaczy
Akademii składa się zarówno
z tych, którzy zamierzają nabyć no-
wą kwalifikacje, jak i osób już ak-
Ogólna liczba uczestników szkoleñ.
tywnych na rynku pracy, chcących Porównanie 2005 r. i pierwszego pó³rocza 2006 r.
posiadaną wiedzę pogłębić.
4500
Coraz częściej spotykamy się
4000
z konkretnymi zapytaniami praco-
dawców wyrażających potrzebę za- 3500
trudnienia wykształconych specjali-
stów naszej branży. Powodem te-
3000
go jest zaawansowanie techniczne 2500 4128 3137
urządzeń grzewczych i konieczna
2000 osób osób
w związku z tym potrzeba wyso-
kiego poziomu kompetencji osób 1500
je obsługujących.
1000
Branża grzewczo-instalacyjna po-
500
zwala na podjęcie pracy w nie-
zmiernie szerokim zakresie – może 0
być wykonywana indywidualnie lub
zespołowo. Zapotrzebowanie ryn-
2005 I-VII.2006
ku pracy jest tu bowiem bardzo du-
że i dotyczy zarówno projektantów, Coraz większe zainteresowanie szko-
doradców technicznych i handlo- leniami sprawiło, że tylko w pierw-
szej połowie 2006 roku, ilość
wych, a także specjalistów tech-
słuchaczy Akademii firmy Viessmann
nicznych potrafiących montować, przekroczyła 75% ogólnej liczby
uruchamiać i serwisować całe z roku ubiegłego.
systemy grzewcze.
Niewiele jest branż dających tak
szerokie perspektywy.

W pierwszym półroczu bieżącego


roku w 182 szkoleniach prowadzo-
nych w ramach Akademii uczestni-
czyło 3137 osób.

120 szkoleń odbyło się na terenie


przedstawicielstw firmy we Wro-
cławiu, Warszawie, Poznaniu i My-
słowicach.

24
Akademia / Salony firmowe

Salony firmowe Viessmann

Salony firmowe to pomysł, Dzisiaj w naszym kraju działa już


który w skali całego koncernu kilkanaście salonów odnotowują-
Viessmann zrodził się w Polsce cych zarówno niesłabnące zainte-
w 2003 roku spotykając się resowanie ze strony klientów jak
z ogromnym uznaniem centrali i stały wzrost obrotów. Do końca
w Allendorfie. roku uruchomionych zostanie dzie-
więć kolejnych.
Już rok później, dzięki ścisłej
współpracy z firmami Partnerskimi Ta ciekawa formuła łącząca możli-
specjalizującymi się w sprzedaży wość pełnej prezentacji urządzeń
urządzeń został po raz pierwszy z profesjonalnym doradztwem
zrealizowany w Krakowie. oraz zdolnościami realizacyjnymi
Firm Partnerskich sprzyja relacjom
Celem takiej formy działania jest z końcowym odbiorcą.
zgromadzenie w jednym miejscu
kompleksowej oferty obejmującej W kolejnych numerach „aktualno-
różnorodne kompatybilne elemen- ści” postaramy się przybliżyć Pań-
ty systemów techniki grzewczej. stwu ten temat skupiając uwagę
na najbardziej interesujących roz-
Viessmann jest jednym z nielicz- wiązaniach przyjętych w poszcze-
nych, który ze względu na najszer- gólnych salonach.
szą na rynku ofertę produkcyjną
taką formę sprzedaży może z peł-
nym powodzeniem realizować
w praktyce.

25
Akcja Instalator 2006
Dla Instalatorów prowadzących jest nabycie wybranych urządzeń
wyspecjalizowaną działalność firmy Viessmann, które stanowią
i zaopatrujących się w urządzenia pakiet startowy. W akcji wyróżnia-
marki Viessmann w Partnerskich my 2 pakiety, za które Instalator
Firmach Handlowych przygotowali- może otrzymać jeden z dwóch tele-
śmy w roku bieżącym akcję spe- fonów komórkowych.
cjalną – INSTALATOR 2006. Inau-
guracja tego programu lojalnościo- Po dokonaniu zakupu należy wypeł-
wego miała miejsce w marcu, pod- nić ankietę akcesyjną oraz specjal-
czas Międzynarodowych Targów ne oświadczenie uprawniające do
Poznańskich. uczestnictwa w akcji. Oryginały do-
kumentów winny zostać przekaza-
Tegoroczna edycja akcji posiada no- ne do firmy Viessmann drogą pocz-
wą, innowacyjną formułę – komuni- tową. W konsekwencji, po weryfi-
kacja między jej Uczestnikiem kacji danych i ustaleniu zgodności
(Instalatorem) a organizatorem zakupu pakietu startowego, wybra-
(firmą Viessmann) odbywa się przy ny telefon zostanie przesłany do In-
wykorzystaniu telefonów komórko- stalatora.
wych, za pośrednictwem SMS-ów.
Wszystkie czynności związane ze Z chwilą otrzymania telefonu komór-
zbieraniem punktów, sprawdza- kowego Instalator „aktywuje się“
niem ich aktualnej ilości oraz zama- w programie, zyskując tym samym znajdują się: zestawy funkcjonal- cieszy się dużym zainteresowaniem
wianiem nagród dokonywane są możliwość zbierania punktów, które nych narzędzi instalatorskich, odzież Partnerów, zarówno tych, którzy
poprzez sieć GSM. Taka formuła następnie może wymienić na atrak- sportowa, a także sprzęt służący do współpracują z nami od dawna, jak
kontaktu oszczędza czas, który cyjne nagrody. Wśród szerokiej ga- aktywnego wypoczynku. Punkty są i tych, którzy tę współpracę dopiero
Instalatorzy będą mogli wykorzy- my upominków, które można wyko- przyznawane za zakup wybranych rozpoczynają.
stać dla siebie. Pierwszym kro- rzystać zarówno podczas pracy za- urządzeń w Firmach Partnerskich Jej zakończenie jest zaplanowane
kiem, aby przystąpić do Programu, wodowej, jak i w czasie wolnym, Viessmann. Akcja „Instalator 2006“ na 31.12.2006 r.

Program MatriX Club


Realizację akcji lojalnościowych sprzedażą urządzeń, ale postrzega-
przygotowywanych corocznie dla ją je poprzez pełną identyfikację
najlepszych Partnerów Handlo- z marką, akceptację strategii rekla-
wych firma Viessmann rozpoczęła mowej oraz narzędzi przypisanych
już w roku 2002. Do 2005 roku do jej realizacji. Uczestnictwo
działania te wdrażano pod wspólną w programie zapewnia preferencyj-
nazwą Programu Partner, poszcze- ne warunki zakupu pakietu urzą-
gólne edycje wyróżniając datą dzeń grzewczych oraz zestawu
przypisaną do czasu ich trwania. wizualizacyjnego, na który między
Program opracowany na rok bieżą- innymi składają się: stojak pod
cy został oznaczony inaczej – mia- kocioł lub kolektor słoneczny, ma-
nem MatriX Club. Uczyniono tak teriał ekspozycyjny (wycinek po-
między innymi po to, by podkreślić wierzchni Inox-Radial) oraz bannery
ogromny wpływ, jaki palnik pro- reklamowe wymieniane w zależno-
miennikowy o tej nazwie wywarł ści od aktualnie obowiązującego
w ciągu ostatnich lat na rozwój motywu graficznego. Dodatkową
myśli technicznej, zajmując pozycję zaletą dla naszych Partnerów jest
jednego z najdoskonalszych roz- możliwość zamawiania materiałów
wiązań w branży grzewczej. To wła- promocyjnych na specjalnych wa-
śnie dlatego rok 2006 został przez runkach, szansa udziału w innych
firmę Viessmann uznany rokiem akcjach specjalnych firmy
MatriX’a. MatriX Club przygotowa- Viessmann, a także posiadanie (www.kotly.pl). Program MatriX ścią – od początku roku do akcji
no z myślą o Partnerach Handlo- sklepu internetowego i korzyści ja- Club cieszy się wśród naszych przystąpiło już ponad 200 firm.
wych, którzy swoje związki z firmą kie niesie nowa Platforma Komuni- Partnerów bardzo dużą popularno-
Viessmann uzasadniają nie tylko kacji z Klientem Indywidualnym

26
Akcje promocyjne /
Sprawy ponadczasowe

Innowacje we wzornictwie graficznym

Niezależnie od kaprysów mody,


trendów i tendencji, we wzornic-
twie graficznym i komunikacji
wizualnej wciąż pojawiają się
nowości, które można by nazwać
prawdziwymi „innowacjami“.
Sposób wizualnej prezentacji firmy
Viessmann cieszy się od dziesię-
cioleci powszechnym uznaniem.
Nie chodziło i nie chodzi przy tym
tylko o przekonującą realizację
strategii komunikacyjnych. Równie
ważne jest wczesne dostrzeżenie
nowych trendów.

Przełomowe rozwiązania wizualne


nie tylko przyciągają uwagę, lecz
również często są naśladowane.

Z ogłoszeń drobnych, powstałych


w latach siedemdziesiątych w fir-
mie Viessmann stworzono następ-
nie wymowne grafiki.

Ich zadaniem było zwiększenie Wczesne przykłady stron tytuło- Przykłady z serii ogłoszeń częściowo
stopnia znajomości przedsiębior- wych prospektów i kalendarzy fir- tekstowych: u góry z prawej – z mo-
tywami ręki z roku 1971, a z lewej
stwa, jego marki graficznej i pro- mowych Viessmann są dzisiaj po-
przykłady serii ogłoszeń z typogra-
duktów, a równocześnie obrazowe szukiwane przez muzea sztuki sto- mami, opracowanych w roku 1994
przekazanie zwięzłych informacji sowanej, gdyż uważa się je za dla dzienników.
na określony temat. Ogłoszenia ta- przełomowe innowacje. Na zasa-
kie wplatano w kolumny tekstowe dzie „koncentracja przez pominię-
dużych dzienników, co było wtedy cie“ kontynuujemy dzisiaj tradycję
innowacją. własnej grafiki funkcjonalnej dla
produktów, a grafika kreskowa
W latach dziewięćdziesiątych opra- wskazuje dodatkowo na ich po-
cowano ogłoszenia częściowo tek- stać.
stowe, zgodne z tradycją „poezji
konkretnej“. Atrybuty produktów
odwzorowano przez „typografię
semantyczną“.

Grafika funkcjonalna – szczególna


specjalność prof. Antona Stankow-
skiego – została opracowana już Grafiki wyobrażające technikę solar-
w latach sześćdziesiątych. Zasady ną, kondensacyjną i palniki posługu-
ją się taką samą symboliką jak kie-
konstrukcji, funkcje lub inne treści
dyś. Srebrzyste tło podkreśla indywi-
techniczne, niedające się odwzoro- dualność, wskazując też na wysoko-
wać fotograficznie, prof. Stankow- wartościowość.
ski przedstawiał graficznie.

27
Sprawy ponadczasowe

Historyczne ilustratorstwo i grafika XX wieku


Kalendarze Viessmann wczoraj i dziœ

Ozdobne druki były w początkach


ubiegłego stulecia wykonywane
w kilku etapach. „Druk akcydenso-
wy“ – druk tekstowy – drukowano
w książkach na zwykłym papierze
naturalnym, podczas gdy ilustracje
wykonywano na papierze arty-
stycznym, wielobarwnie, techniką
litografii, offsetu lub druku typogra-
ficznego. Barwne ilustracje nakle-
jano ręcznie.

W latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych kalendarze dla
firmy Viessmann przygotowywano
za pomocą tych tradycyjnych i pra-
cochłonnych technik.

Artystyczną oprawę tych kalenda-


rzy stanowiły średniowieczne
iluminacje książek ze znanych mu-
zeów.

Już w 1969 prof. Anton Stankow-


ski stworzył dla firmy Viessmann Kalendarz na rok 1970 z „grafikami
pierwszy kalendarz z legendarną funkcjonalnymi na temat techniki
grzewczej“ prof. Antona Stankow-
już dzisiaj „grafiką funkcjonalną“
skiego.
jako kontrast do kalendarzy z daw-
ną sztuką. Kalendarz ten zalicza się
do najważniejszych projektów gra-
ficznych okresu powojennego
w Niemczech.

Jest on symbolem wizualizacji nie-


dających się przedstawić fotogra- Od początku lat dziewięćdziesią-
ficznie technicznych procesów tych tradycja „klasycznych grafik
i struktur. Podobne grafiki Stan- funkcjonalnych“ jest kontynuowa-
kowski tworzył w latach pięćdzie- na w postaci przedstawień graficz-
siątych i sześćdziesiątych dla firm Przykład kalendarza Viessmann nych sztuki konstruktywno-kon-
SEL i IBM. Ich wybór można zoba- ze średniowieczną iluminacją kretnej. Wariacje form na temat
książkową.
czyć w Państwowej Galerii pór roku, autorstwa Antona Stan-
w Stuttgarcie. kowskiego i Karla Duscheka, są sa-
modzielnymi artystycznie dziełami,
cenionymi także jako ozdoba ścian.
Ich wykonanie z wklejanymi grafi-
kami oparte jest na klasycznej
technice osobnego druku tekstu
i ilustracji i dopiero późniejszego
łączenia ich w jedno dzieło – po- Nowoczesne grafiki, wykonane
dobnie jak w artystycznych kalen- według klasycznych zasad, traktowa-
ne są jako samodzielne dzieła sztuki.
darzach minionych dziesięcioleci.

28