You are on page 1of 16
E T Y – 0 X 1 O 0 ™ 2 2 ™ 6 O I
E
T
Y
0
X
1
O
0
2
2
6
O
I
P
B
ø
T
K
O
O
I
P
Y
I
§
A
§
K
O
°
N
B
ø
ø
N
K
I
4
O
Ô
M
T
˘
A
¢
E
K
I
A
A
T
M
¢
I
E
P
P
E
I
E
M
M
H
º
A
E
T
O
¢
H
M
O
Y
A
£
H
N
A

¡¤· ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ó¤· ·Ú¯‹!

¶√æ∂π™ & °¡øª∂™

Ô ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ««ΔΔÔÔ ªª¡¡ÀÀªªÁÁÈÈ·· ÏÏÔÔ˘˘˜˜»». ◊‰Ë ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÎÏ›ÓÂÈ 6 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜, Ì ηϤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ΔÔ ª∏¡Àª∞ ÍÂΛÓËÛÂ Û·Ó ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ 144-163 ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔˆÓ Û˘Ï-

ÏfiÁˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Ô˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜ Á¤ÌÈ˙·Ó ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÓÔ›¯ÙËΠÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È Û˘Ó¤‰ÂÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹- Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ·˘Ù¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ô˘ ˙ԇ̠fiÏÔÈ Ì·˜. ∏ ·Ú¯È΋ ™.∂. ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË 2-3 ·ÓıÚÒˆÓ ÂÈϤÔÓ, ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿. «Δ√ ª∏¡Àª∞ ÁÈ· fiÏÔ˘˜», ¿ψÛ ٷ ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙË ÛÙÂÓ‹ ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠fiÏË ÙË Û˘ÓÔÈΛ· – ÙÔÓ ∫ÔψÓfi – Ù· ™ÂfiÏÈ· – ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· – ÙÔÓ ∞˚-°ÈÒÚÁË, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘. ∂‰Ò Î·È 1 ¯ÚfiÓÔ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÙÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ·fi ÌÈ¿ «Û¯ÔÏÈ΋» ÂÊËÌÂÚ›‰· Û’ ¤Ó· ¤ÓÙ˘Ô ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ, Ô˘ Ó· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiÏË ÙË Û˘ÓÔÈΛ· Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ˙ÂÈ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Â‰Ò, ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi ‚¤‚·È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘Ú- Á› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÂÎfi‚ÂÈ ·’ ·˘Ù‹Ó Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ – ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÏÔÈfiÓ ∞§§∞∑∂π!!!, ˆ˜ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ººÈÈÏÏÔÔÔÔÍÍÔÔÌÌ ӷ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹, ÈÔ Ì·¯ËÙÈ΋, ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÛًϘ – ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ÂȉÈο ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘- ÁÎÂÎÚÈÌ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞ÎfiÌ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ì ¿ÏϘ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· . ŸÏ· ·˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ Ì·¯ËÙÈÎfi Ù˘ Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ·fi ÎÚ¿ÙÔ˜-¢‹ÌÔ Î·È ÎfiÌÌ·Ù·. °È’ ·˘Ùfi ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›‰·ÙÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰Â›- Ù ηÙ‚·Ù¿ Î·È ÊÈÁÔ‡Ú˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Û¯fiÏÈ· ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ‰ËÏÒÛÂȘ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ-˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. √È ÛًϘ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Ì·¯fi- ÌÂÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ˘Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ηı¤Ó· Û οÔÈÔÓ ‹ οÔÈÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜.

∫·Ïfi ÍÂΛÓËÌ· Î·È Î·Ïfi ‰ÚfiÌÔ, Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜!

ªª ¡¡ ¢¢ ƒƒ ªª

.. .. ..

¢¢ ¡¡ ππ ¡¡ ππ ΔΔ ΔΔ ƒƒ ºº

.. ..

..

Δ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 6ÌËÓÔ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁËı› Û ¤Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ¤ÎÙ·ÎÙÔ!!! ηıÂÛÙÒ˜ Ó¤·˜ ηÙÔ¯‹˜. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎˉÂ-

ÌÔÓ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰‹ıÂÓ Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ˘¤ÚÔÁÎÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ (ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Û˘Ó¯Ҙ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ 114% ÙÔ 2009 ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ

2014 ÛÙÔ 149% fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Î·ÙÔ¯ÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜). ··ÈÈ ÙÙÙÙ ÚÚÔÔ˜˜ ÙÙÈÈ ÙÙ·· Ì̤¤ÙÙÚÚ··;; ∞Ï¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÏËÚÒÓÔ˘Ì Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ٛÌËÌ· ÙÔ˘˜ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ-Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ-ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ‰ÂÓ Î·Ïԇ̷ÛÙ ·Ï¿ Ó· ÏË- ÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ·ԉ¯Ùԇ̠ÙËÓ Â›ÛËÌË ˘Ôı‹Î¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ∂∂-¢¡Δ. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10ÂÙ›· Ï‹ÚˆÛ·Ì 1,5 ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¯Ú¤Ô˜, ı· ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË 3ÂÙ›· ¿Óˆ ·fi 80 ‰È˜, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ Ù· ‚¤‚·È· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ù· ‰Ò- Ú· Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ›ӷ˜, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÂÚ›ı·Ï„Ë, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ.

Ì‹Ó˘Ì· ¶EPIO¢IKH EK¢O™H KATOIKøN 4Ô˘ ¢IAMEPI™MATO™ ¢HMOY A£HNA™ ™YMMETEXOYN KAI OI ™Y§§O°OI °ONEøN 144-163 KAI 56
Ì‹Ó˘Ì·
¶EPIO¢IKH EK¢O™H
KATOIKøN 4Ô˘ ¢IAMEPI™MATO™ ¢HMOY A£HNA™
™YMMETEXOYN KAI OI ™Y§§O°OI °ONEøN
144-163 KAI 56 ¢HMOTIKøN ™XO§EIøN
ÁÈ· fiÏÔ˘˜
www.nouliss.blogspot.com
6Ô˜ XPONO™
MHNA™: AY°OY™TO™-OKTøBPIO™ 2010
EK¢I¢ETAI A¶O ™YNTAKTIKH OMA¢A
(TIMH ºY§§OY 1 ∂Àƒø ¶POAIPETIKA)
Y¶EY£YNOI EK¢O™H™
¢HMHTPH™ KATTH™ (210 5121431 – 6944668923)
e-mail:giotalod@tellas.gr
¶ANA°IøTH™ KEºA§§HNO™ (6973791637)
™YNTAKTIKH OMA¢A
°IO§A A£ANA™O¶OY§OY, BA™I§H™ ¢HMHTPO¶OY§O™
NIKO™ £EO¢øPAKH™, §OYKA™ KABAK§H™
∞§∂∫∞ ∫∞μ∞§π∂ƒ∞ΔOÀ, ¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫∞ΔΔ∏™,
¶ANA°IøTH™ KEºA§§HNO™, ¢HMHTPH™ NEZH™,
MAPINA ¶ANA°OY, MAPIA ¶ANTIøPA,
™IA ¶A¶A°EøP°IOY, XPY™OY§A ™ABBO¶OY§OY,
™OºIANO™ NIKO™, ™EPAºEIM ™¶OYPNIA™
¢HMIOYP°IKO
ANATO§ITH™ Kø™TA™ ñ M¶OM¶OY °IøTA
¢IAºHMI™H – OIKONOMIKA
A§EKA KABA§IEPATOY
¢IAKINH™H – ™YN¢POMHTE™
BA™I§H™ ¢HMHTPO¶OY§O™ (2105141047)
¡¤· ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ó¤· ·Ú¯‹! ∞ ¶√æ∂π™ & ° ¡øª∂™ ∞ Ô ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ·

ŸÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÁË ÛÙÔ ÛÊ˘Ú›!!! Δ· ÍÂÔ˘Ï¿Ó fiÏ· ÌÈÚ-·Ú¿, Û ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ù-ÎÈÔ˘Ù (‹ Ôˆ˜ ÙÔ Ï¤Ó ْ ·ÌÂÚÈη- Ó¿ÎÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Fast truck). ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·fi. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÈÁÔ˘- ÚÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ!!! ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›ÏËÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¯ÚˆÎÔ›· ‹ ÛˆÙËÚ›·, ··ÓÙ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘:

Û·˜ ¿ˆ °π∞ ªπ∞ √§√∫§∏ƒøΔπ∫∏ ∫∞Δ∞™Δƒ√º∏, Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙ· ‡„Ë (¿Óˆ ·fi 1.000.000 ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011), Ì ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÛÙÔ -4%, Ì ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÛÙÔ 6%, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÌÂÚÔο̷ÙÔ˘, ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì ÙȘ ηٷۯ¤ÛÂȘ ÛÈÙÈÒÓ-·˘ÙÔ- ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ªÈÛıÔ›-Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ- ™¯ÔÏ›·-ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈ- ÛÙ¤˜-ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜. ∞ÀΔ√™ ∂π¡∞π √ ª√¡√¢ƒ√ª√™ Δø¡ Δ√∫√°§Àºø¡ – ºπ§ø¡ Δ√À™ ∂π¡∞π √ Δ∂Δ∞ƒΔ√™ ¢ƒ√ª√™ .....

ÚÔ˜ ÙÔ –ÛÔÛÈ·Ï… (ıÔ˘… ΢ÚÈ ÙÔ ÛÙÔÌ·Ù› ÌÔ˘

).

... ¶ÔÈÔ˜ ·Ï‹ıÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢ı›; ‹ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013; √È ›‰ÈÔÈ

Ì·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· Ù· ÌÂÏÔ‡ÌÂÓ·, fiÙ·Ó ÚÔÎÏËÙÈο Ì·˜ ÏÂÓ …ª∞∑π Δ∞ º∞°∞ª∂… Î·È ÂfiÌÂÓ· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÏËÚÒÛÂÙÂ. ∫·ÌÈ¿ ·ÓÔ¯‹ ÏÔÈfiÓ Û ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ∫∞π∞¢∞, ηÌÈ¿ ÂÓÔ¯‹ ÁÈ· Û˘Ó¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Û·Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· (ÂÓÔ¯¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÓÔÈÒıÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜).

¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¿Û ӷ ‰Ô‡Ì ˆ˜ ı· ¿ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ...

ÌÂÙ¿ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ

˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ, ·Ó Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘,Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜-Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Î·È Ë ·Ê·›Ì·ÍË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿- ͈Ó. ∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂÈ Î·ı·Ú‹ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘.

Δ√ Ã∂√™ ¢∂¡ Δ√ ¢∏ªπ√Àƒ°∏™∞ª∂ ∂ª∂π™ – Δ∞ ¢∞¡∂π∫∞ ¢∂¡ Ã∏™πª√¶√π∏£∏∫∞¡ ¶ƒ√™ √º∂§√™ ª∞™ – √ÀΔ∂ øƒ∞ ∞¡√Ã∏ ™Δ√¡ ª√¡√¢ƒ√ª√ Δ√À™. Δ∞ √¡∂πƒ∞ ª∞™ ¢∂¡ Ãøƒ∞¡∂ ™Δ√ ª∂§§√¡ ¶√À ª∞™ ¶ƒ√∂Δ√πª∞∑√À¡. √ ¢π∫√™ ª∞™ ª√¡√¢ƒ√ª√™ ∂π¡∞π √ ∂¡øª∂¡√™ ∞°ø¡∞™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞Δƒ√¶∏ ∞ÀΔ√À Δ√À ∂π¢π∫√À ∫∞Δ√Ãπ∫√À ∫∞£∂™ΔøΔ√™ ∫Àμ∂ƒ¡∏™∏™ - Δƒ√´∫∞™. √™√ ¶π√ °ƒ∏°√ƒ∞ Δ√™√ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞.

™YNTAKTIKH OMA¢A TH™ EºHMEPI¢A™ «MHNYMA °IA O§OY™»

2 Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
2 Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜

Z

TB∏ª∞ Δ√À E∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√À

¢¢ ÔÔ ˘˘ ÏÏ Â ÔÔ ÓÓ ÙÙ ·· ˜˜ ÛÛ Â ¤¤ ÓÓ ·· ·· ÙÙ ·· 88 00 00

.. ..

..

∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈÔ ·È‰›, ÔÈÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜/·, ÔÈÔ˜ ÁÔÓÈfi˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÂÈ Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ 7ˆÚˆÓ, ÙˆÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ

ÂÓ·ÏÏ·ÁÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ, ÙÔÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‡Ï˘, Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ë̤ڷ˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ... ¢Ô˘Ï‡ˆ Û’ ¤Ó· ·fi Ù· 800 ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Ì ∂ÓÈ·›Ô ∞Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ...

...

), ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ

™Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ë ∞Ó·ÌfiÚʈÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ

··ÚÚ··ÌÌÚÚÊʈˆÛÛËË....

¶·Ú·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ¿Û¯ËÌ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‹‰Ë ˙Ô‡Û·Ì ̤۷ ÛÙ· Û¯ÔÏÂÈ¿ Ì·˜, ÚÔ˜

ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ... Δ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È‰·ÎÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (ªÔ˘ÛÈ΋, ∂ÈηÛÙÈο, £Â·ÙÚÈ΋ ∞ÁˆÁ‹, °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ∞ÁÁÏÈο

...

)

ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ηıËÌÂÚÈÓfi

ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ οı ٿ͢, fiÔÈ· ÒÚ· ‚ÔχÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÊÔ‡ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ (·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ!) ...

∫È ¤ÙÛÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ™ΔÙ¿Í˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó £Â·ÙÚÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÙËÓ 1Ë ÒÚ·, Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∂Ù¿Í˘ Ó· οÓÔ˘Ó ∞ÁÁÏÈο ÙËÓ 2Ë ÒÚ·, Ù˘ ¢Ù¿Í˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙËÓ 3Ë ÒÚ·, Ù˘ °Ó· οÓÔ˘Ó °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÙËÓ 4Ë ÒÚ·, Ù˘ μÓ· οÓÔ˘Ó ªÔ˘ÛÈ΋ ÙËÓ 5Ë ÒÚ·, Ù˘ ∞Ó· οÓÔ˘Ó ∂ÈηÛÙÈο ÙËÓ 6Ë

ÒÚ· ηÈ

οÔÈ· Ù¿ÍË ·fi ·˘Ù¤˜ ‹ fiϘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ 7Ë ÒÚ· ...

ª·ıËÌ·ÙÈο, °ÏÒÛÛ·, º˘ÛÈο, πÛÙÔÚ›·, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹, ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ-

... ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, °ÂˆÁÚ·Ê›· Î.Ï .... ¶fiÛÔ Ôχ ÁÂÏÈfiÌ·ÛÙ ·Ó ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È Èı¿ÚÈ· Ô˘ ÂÌ›˜ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì Ì ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ÁÓÒÛ˘ ... ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô Î¿ı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Û ÌÈ· Ù¿ÍË (Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ‹ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜) ÁÈ· 40 ÏÂÙ¿ ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ó· ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿, Ó· ÂÈ ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË «Î·ÏË̤ڷ», Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ¤ÂÈÙ· Ó· ¯Ù›ÛÂÈ Á¤Ê˘Ú˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó·

ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ù· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘- Ϥ„ÂÈ Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ...

∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋

∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ Ë fiÚÙ· Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜, Û¿ÂÈ Ë ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ù¿Í˘, ‰È·Ï‡ÂÙ·È

... Ë Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È, ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ó· ·Ó·‚ÏËı› ÁÈ· οÔÈ· Âfi-

ÌÂÓË ÒÚ· Ô˘ ı· Í·Ó·‚ÚÂıԇ̠ÌÂÙ¿ ·fi °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ∞ÁÁÏÈο Î·È ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ¿ÏÏÔ ...

√ ¤Ó·˜ ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ

πÛÙÔÚ›·

Δ· ∞ÁÁÏÈο ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο, Ë °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÙË °ÏÒÛÛ·, Ù· ∂ÈηÛÙÈο ÙËÓ Δ· ·È‰È¿ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ̤۷ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·ÓÔ›-

...
...

... Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ...

... ÁÔ˘Ó Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÂÙÚ¿‰È· Î·È ‚È‚Ï›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û· Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ÙÔ˘˜ ˙Ë-

Ù¿ÂÈ ...

¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ ηÓ›˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‚¿ıÔ˜, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ì¿-

ıËÌ¿ ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ··ÓÓ¿¿ÁÁÎΘ˜ ÙÙÔÔ˘˘ ¯¯ÚÚÓÓÔÔ˘˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰È΋ ÙÔ˘, ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰·... Δ· ·È‰È¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ÌÔ˘ Ì ڈٿÓÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·:

– ∫˘Ú›·, fiÙ ı· οÓÔ˘Ì ‰È¿ÏÂÈÌÌ·; – ∫˘Ú›·, fiÛ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘ÌÂ; – ∫˘Ú›·, ÌÂÙ¿ ı· ›̷ÛÙ ̷˙›; – ∫˘Ú›·, ÌÂÙ¿ ÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ; – ∫˘Ú›·, fiÙ ı· οÓÔ˘Ì ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜; ¶fiÙ ı· οÓÔ˘Ì ∞ÁÁÏÈο; (‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ̤ӷ

ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó fiÙÂ Â›Ó·È Ë ÒÚ· ) ...

– ∫˘Ú›·, fiÙ ı· Û¯ÔÏ¿ÛÔ˘ÌÂ; – ∫˘Ú›·, Û¯ÔÏ¿ÌÂ; ... Δ· ‚Ϥˆ ‹‰Ë ÈÔ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ

...

∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ fiÙÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·

¶·Ú·ÙËÚÒ ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· fiÙ·Ó ¤¯ˆ ÂÊËÌÂÚ›· fiÙÈ ·›˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ó‡ڷ ...

∞’ ÙËÓ ¿ÏÏË ‚Ϥˆ Ù· ›‰È· «Û˘ÌÙÒÌ·Ù·» Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÌÔ˘

...

∫Ô‡Ú·ÛË, ¤ÓÙ·ÛË, Ó‡ڷ

...

ã∞ÏÏÔÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜

̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ó· Í·Ó·ÌÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜, ¿ÏÏÔÙ fi¯È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë

ÒÚ· ...

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ì Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ 7ˆÚÔ, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ì ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· ÎÈ fi¯È ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘

T √ B ∏ª∞ Δ√À E ∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√À ¢ ¢ Ô Ô ˘ ˘ Ï Ï Â

‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó È· Ù›ÔÙ· Ó· Ô˘Ó ‹ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ... ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ(!) ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ‚fiÌ‚· Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙÔ ‹‰Ë ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ

‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ... ŸÏ· Ù· Ó¤· ‰È‰·ÎÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜!) ¤¯Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏfiÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘

·È‰ÈÔ‡, fiÏ· Â›Ó·È Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ¯Ú‹ÛÈÌ· Î·È ˆÚ·›· Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ·È‰› ·ÏÏ¿

...

·˘Ùfi

‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÔÈ ÂÂÎÎÙÙÂÂÏÏÂÂÛÛÙÙ¤¤˜˜ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ó· Ù· ÂÙ¿Ó (ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi οÓÔ˘Ó!) ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (ÁÈ· fiÏÔ˘˜ 7ˆÚ·)

¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔ-

... ÔÈËı› ÚÒÙ· ÔÈ ¿ÂÈÚ˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂ- ÓÔ˘˜ (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÁÔÓ›˜, Ì·ıËÙ¤˜), ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈο Î·È ÔÓÔÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÎÈfiÏ·˜ ÙËÓ fiÏË ÈÛÙÔÚ›· ∞¡∞μ∞£ªπ™∏ Ù˘ ·È‰Â›·˜! √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ηÌÈ¿˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ› Ù· Ó‹Ì·Ù· 8.00-2.00 Î·È ı· ÙȘ ·Ê‹ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ͤÓÔ˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ... ∫·Ó¤Ó· ·È‰› ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘ ·Á¤Ï·ÛÙÔ, Ó¢ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ, ÈÂṲ̂ÓÔ Î·È ÙÛÈÁÎÔ‡ÓË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÂÈ ...

∫·Ó¤Ó·˜ ÁÔÓÈfi˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È Ù· ·˘ÙÈ¿ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˙ÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙË ÌÈÛ‹ ÙÔ˘ ̤ڷ Î·È Ó· οÓÂÈ Û·Ó Ó· ÌË Û˘Ì-

‚·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ÁÈ·Ù› ı·

...

ÂÚ¿ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ‹ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·È Ù›ÔÙ·

...

°È·Ù› ·Ï¿ ...

Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ Î·È ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Î·È Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ÙȘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, fiˆ˜ ÚÔ-

Û·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ Î·È ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜ ...

¡¡ΔΔππΔΔ!! ¢¿ÛηÏÔÈ, ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Âӈ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ì fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ÛÛ¯¯ÔÔÏÏÂÂÔÔ ÔÔ˘˘ ÂÂÌ̘˜ ÔÔÓÓÂÂÈÈÚÚ¢˘ÌÌ··ÛÛÙÙ , ÁÈ· ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ Û¯Ô- ÏÂ›Ô Î·È fi¯È ÙÛ›ÚÎÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘!

∂ÈÚ‹ÓË ™ÎÔÂÏ›ÙÔ˘ 79Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô - μ1 Ù¿ÍË ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË

Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜

∏ ∂π™√¢√™ Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ À¶√§√°π™Δø¡ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏

ƒƒ §§ ΔΔ ÀÀ ¢¢ §§ ÀÀ // ££°°ΔΔ

∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ Ì¿ıËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â‡ÏËÙÔ Î·È ÈÔ Â˘¯¿ÚÈ- ÛÙÔ, ·ÊÔ‡ ΢Úȷگ› Ë ÂÈÎfiÓ·, Ô ‹¯Ô˜ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ÕÏψÛÙÂ, Ë Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÁÓÒÛË Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ‚È- ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË È‰È·›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·Ú·- ‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∞˘Ù¿ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ˘Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È Ó· ·- Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ Ӥ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‡ÎÔÏ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙË ÁÓÒÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- ÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ η- ıÔ‰ËÁËÙ‹ Î·È fi¯È ·Ï¿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‰fiÙË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÔÊ›ÏÂÈ Ô Î¿ı ‰¿ÛηÏÔ˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ οı ̷ıËÙ‹, Ì·ı·›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, Ó· ·Ó·Ï‡ÂÈ, Ó· Û˘Óı¤ÙÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÈϤÁÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.

∏ ∂π™√¢√™ Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ À¶√§√°π™Δø¡ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ √ √ ƒ ƒ √ √ § § √

ΔÔ Ì¿ıËÌ· ̤ۈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ‰·- ÛηÏÔÎÂÓÙÚÈÎfi Û ̷ıËÙÈÎÔÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· ı· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓfiÏÔÁÔ Î·È Ó· ÚÔˆı‹- ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·fi„ÂˆÓ Î·È ÂÈ- ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi Ó‡- Ì· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÎfiÓËÛ˘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∂Âȉ‹, Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÎ- ·›‰Â˘ÛË ÂÁ΢ÌÔÓ› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ ÌÔÓԉȿ- ÛÙ·ÙˆÓ Î·È ÌÔÓfiÏÂ˘ÚˆÓ, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ›- Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘fiÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘, fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ηıÔ- ‰ËÁ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔχÏ¢ڷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ô ·È‰·ÁˆÁfi˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙË Ì·- Á›· Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ó· ·Á·‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ÔχÙÈÌÔ ·ÚˆÁfi ÁÈ· ÙÔ ·È‰›, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿- ıÂÈ¿ ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘.

ÿÚȘ ªËÏÈÒÓË

ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

4 Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
4 Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜

I™Δ√ƒπ∞ Δ∏™ √§∏™ ª∞™

∏ ∂π™√¢√™ Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ À¶√§√°π™Δø¡ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ √ √ ƒ ƒ √ √ § § √
∞¡∞∑∏Δø¡Δ∞™ Δ∞ πá∏ Δ∏™ ºπ§√™√ºπ∞™

∞¡∞∑∏Δø¡Δ∞™ Δ∞ πá∏ Δ∏™ ºπ§√™√ºπ∞™

™Δ∏¡ ∞∫∞¢∏ªπ∞ Δ√À ¶§∞Δø¡∞

∞fi Ù· ·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ·Î·ıfiÚÈÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ì ¤Î·Ó ӷ ı¤Ïˆ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ Û οı ÌÔÚ- Ê‹ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÁÂÌ¿ÙË Ì ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ù· ¿ıË Î·È Ù· Ï¿ıË ÌÔ˘, ‹ıÂÏ· Ó· ÓÈÒÛˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. ∑ÂȘ, ·Ó·Ó¤ÂȘ, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ, ÂÚˆÙ‡ÂÛ·È. ∫·È ‚¤‚·È· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ οı ̤ڷ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·˙ËÙ‹- ÛÂȘ. ∂‰Ò ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì·˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Ó· Ú›ÍÂÈ Êˆ˜ Û fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·È Ó· „¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ıËÛ·˘Úfi. ∞Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÁÓÒÛË ÙËÓ ·ÁÓÔ›· Ì·˜ ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ÙË ÁÓÒÛË. ªÂ ÙË ÊÚ¿ÛË «ı¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙÔ Û‡Ì·Ó» ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· οÙÈ ¿È·ÛÙÔ Î·È ÓÂÊÂ- Ï҉˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, ¤¯Ô˘Ì ‰˘Ó·- ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Û‡Ì·Ó. ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ÛÙË ÁÓÒÛË Ì¤Û· ·fi ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘, ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›- ‰Ë, ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË, ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î.¿. ªÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ¿- Óˆ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘. ™Ù· Û¯ÔÏ›· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ˘Ô¯ÚˆÙÈο. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â›Û˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÚÎÂ- Ù¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·È‰·ÁˆÁÔ› ‹ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜, ·Ï- Ï¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ï¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ì ÙË ÁÓÒÛË Î·È Ë ·Ó‡·ÚÎÙË ·È‰Â›· Ì·˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ·fi ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÛˆÛÙ¿, Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ϿıÔ˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ. ∞Ó fï˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘ÌÂ, ÙfiÙ ÌfiÓÔ ı· ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¤‰ÂȯÓÂ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍ·ÛÎËıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì·ÁÈÎfi Ù·Í›‰È Ù˘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì·˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Ì·˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÌÈÏÔ‡Ó ¿ÏÏÔÙ ¢ı¤ˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ӷ. ∞fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÏË ÏÔÈfiÓ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÌÂٷʤڈ ·fi„ÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·- ÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì·˜ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·.

∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

∞¡∞∑∏Δø¡Δ∞™ Δ∞ πá∏ Δ∏™ ºπ§√™√ºπ∞™ ™Δ∏¡ ∞∫∞¢∏ªπ∞ Δ√À ¶§∞Δø¡∞ ∞fi Ù· ·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ·Î·ıfiÚÈÛÙË
∏ ∂π™√¢√™ Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ À¶√§√°π™Δø¡ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ √ √ ƒ ƒ √ √ § § √
∏ ∂π™√¢√™ Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ À¶√§√°π™Δø¡ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ √ √ ƒ ƒ √ √ § § √
∏ ∂π™√¢√™ Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ À¶√§√°π™Δø¡ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ √ √ ƒ ƒ √ √ § § √

AAOOTTOO§§EEEE OO§§OO TTOONN KKOOMMOO

¶ ∂ƒπμ∞§§√¡ – O π∫√§√°π∞ ª∂ Δ√À™ ¶√§πΔ∂™ ¶√À ∞¡Δπ™Δ∂∫√¡Δ∞π ΔÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó Ô ¢Ô‡Ó·‚˘ ÌÂ

∂ƒπμ∞§§√¡ – Oπ∫√§√°π∞ ª∂ Δ√À™ ¶√§πΔ∂™ ¶√À ∞¡Δπ™Δ∂∫√¡Δ∞π

ΔÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó Ô ¢Ô‡Ó·‚˘ Ì ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi;

Ÿ ÏÔÈ Ï›ÁÔ ˆ˜ Ôχ ı· ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ Ï¿Û˘ ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂÓ·fi- ıÂÛ˘ ηٷÏÔ›ˆÓ ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·. ªÈ· ‰È·ÚÚÔ‹ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÂ-

Ú¿ÛÙÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Û ¿ÏϘ 12 ¯ÒÚ˜ ÌÈ·˜ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë Ï¿ÛË, ̤ۈ ÔÙ·ÌÒÓ, η٤ÏËÍ ÛÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ı· ¿ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·Ó. ΔÔ ¿ÏÏÔ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ÙË Ï¿ÛË ·˘Ù‹. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ›- Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î¿ı ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÒÚ· Ô˘ ÎÔÏÏ¿ÂÈ Ô ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi˜; E, ·˘Ù‹ Ë Ï¿ÛË «·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È» ·fi ÙËÓ «∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿- ‰·˜» Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÏÔ Â‰Ò Î·È 40 ¯ÚfiÓÈ·. ªÂ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ÓÔÌ·Ú¯›·˜ Ù˘ μÔȈٛ·˜, fiÔ˘ ‚Ú›- ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ŒÙÛÈ ¿ÓÂÙ·, Î·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ·! ΔÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ‹‰Ë ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÓÂÎÚfi ‚˘ıfi ηٿ ÙÔ 1/5. ÕÚ·ÁÂ, ÙÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÛÙËÓ ·ÏÈ›· ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂΉڿÌÔ˘Ì Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ Î·ÏÔ- η›ÚÈ; ΔÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÈ- ÓËÙÔÔÈËı› ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi.

ÏÏ ËË ÚÚ ÔÔ ÊÊ ÔÔ ÚÚ Â ˜˜

ÌÌ ÔÔ ÚÚ ÂÂ ÙÙ ÂÂ

ÓÓ ··

ÂÂ ÙÙ ÂÂ

ÛÛ ÙÙ ··

bb ll oo gg

(( ÂÂ ÓÓ ÂÂ ÈÈ ÎÎ ÙÙ ÈÈ ÎÎ ¿¿ ))

hh tt tt pp :: // // ss yy mm pp aa rr aa tt aa xx ii bb ll oo gg ss pp oo tt cc oo mm // ,,

..

..

hh tttt pp :://// pp oo ll iitt ee ss kk oo rrii nn tt hh ii aa ss bb ll oo gg ss pp oo

..

tt..

cc oomm//,, hh tttt pp :://// pp oo ll iitt ee ss ff oo kk ii dd aa ss bb ll oo gg ss pp oo

..

tt..

cc

oomm//..

¶ ∂ƒπμ∞§§√¡ – O π∫√§√°π∞ ª∂ Δ√À™ ¶√§πΔ∂™ ¶√À ∞¡Δπ™Δ∂∫√¡Δ∞π ΔÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó Ô ¢Ô‡Ó·‚˘ ÌÂ
¶ ∂ƒπμ∞§§√¡ – O π∫√§√°π∞ ª∂ Δ√À™ ¶√§πΔ∂™ ¶√À ∞¡Δπ™Δ∂∫√¡Δ∞π ΔÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó Ô ¢Ô‡Ó·‚˘ ÌÂ

∞ÓÙ› ÁÈ· ‰¤ÓÙÚ·

¤ÏÈΘ!

...

Œ Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘… ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Â‰Ò

Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜. ∞Ï¿ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ¶ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂) ›Ù ·fi ¿ÏϘ ÈÔ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜. ∫·È ηٷÛÙÚ¤- ÊÔÓÙ·È fi¯È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·Î¤˜ ÔÈ ∞¶∂ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fi¯È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ·Ó¿- ÁΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ «ÂÂÓ‰˘Ù‹». ŒÙÛÈ, οÙÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Â˘ÂÚÁÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ηٷÛÙÚÔÊ‹. ªÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ¿ÏÈ ÛÙË μÔȈٛ·, Â›Ó·È Ô ∂ÏÈÎÒÓ·˜. ŒÓ· ‚Ô˘Ófi Ì ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎÔ ‰¿ÛÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Û ‰¿ÛÔ˜ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ› ÁÈ· ‰¤ÓÙÚ·… ¤ÏÈΘ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ ˙ËÌȤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Â›Ù ӷ ÙȘ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Â›ÙÂ Î·È Ó· ·Î˘- ÚÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· «¤ÚÁ·», ÎfiÓÙÚ· Î·È ÛÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚ˜˜ ÌÌÔÔÚÚÂÂÙÙ ÓÓ·· ÚÚÂÂÙÙ ÂÂÎÎÙÙ˜˜ ··ÙÙ·· ÚÚÔÔ··ÓÓ··ÊÊÂÂÚÚÌÌÂÂÓÓ·· bblloogg Îη·ÈÈ ÛÛÙÙÔÔ hhttttpp::////aaggiiaa--aannnnaa..bbllooggssppoott..ccoomm//..

ÃÀΔ∞ §Â˘Î›ÌÌ˘ – ‰›Î˜.

Œ Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙË §Â˘Î›ÌÌË, ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∂Λ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÍÂÛËÎÒ- ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜. ∞¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Î·-

Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ı· Û‹Ì·ÈÓÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ·˘Ù‹. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¿ÁÚÈ· ηٷÛÙÔÏ‹ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜, ηÙÔ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÙÔ 2008. ∂›¯·Ì ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ blog Ì·˜. ∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ٷ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ … Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù¿ ÔÌ¿- ‰Â˜! ™‡ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ·Ù› ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Ì ‚·ÚȤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ¢ÂÓ ÙÔÔÓÙ·È Ìˆ˜, Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁË Ì·˜ ÂÓ·È ÂÔ̤ÓË. ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚ˜˜ ÁÁÈÈ ··˘˘ÙÙÙÙÔÔ ˙˙ÙÙËËÌÌ·· ÛÛÙÙÔÔ hhttttpp::////xxyyttaa-- lleeffkkiimmiiss..bbllooggssppoott..ccoomm//..

¶Ô‡Ï· - ԇϷ ˆ˜ ÙË ™¿ÌÔ!

¶ ∂ƒπμ∞§§√¡ – O π∫√§√°π∞ ª∂ Δ√À™ ¶√§πΔ∂™ ¶√À ∞¡Δπ™Δ∂∫√¡Δ∞π ΔÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó Ô ¢Ô‡Ó·‚˘ ÌÂ

Âȯ›ÚËÛË ÂÎÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ù˘ AÙÙÈ΋˜. ¶ÚÔ- Ê·ÓÒ˜, ‚¤‚·È·, ÂΛ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÈÔ ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈϤٷ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ (∂ÏÏËÓÈÎfi, £ÚÈ¿ÛÈÔ, Ô ∞ÛÙ·-

Îfi˜ Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙËÓ ÁχوÛÂ), ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È fï˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÂÚÈʤÚÂÈ·

Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÛÊ˘Ú› Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ 940 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›· ¶·- Ú·Û΢‹-¡ËÛ›, 5 ¯ÏÌ. ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ™¿ÌÔ˘. ∂›‰ÔÍÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Qatar Holdings, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ Â- ÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (ƒfi‰Ô, ∫Ú‹ÙË, ∑¿Î˘ÓıÔ, ƒ›Ô, ªÂÛÔÏfiÁÁÈ) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘

ÓËÛÈÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘

ÌÂÛ›ÙË, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜

... ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı›, ÂȉÈο Û ÌÈ· Û˘Á΢ڛ· Ô˘

Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. Δ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ·Ú·ÎÙÈο, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û ÙÚԯȿ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¡· Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜!

TH ™E§I¢A E¶IME§EITAI O ¢∏ª∏Δƒ∏™ ¡∂∑∏™

Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜
Z ¢π∞™∫∂¢∞™∏ & æÀÃ∞°ø°π∞ SUDOKU MA£E OTI ... §À™∂π™ 592 34 T· ÈÁÎÔ˘¿Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó
Z
¢π∞™∫∂¢∞™∏ & æÀÃ∞°ø°π∞
SUDOKU
MA£E OTI ...
§À™∂π™
592
34
T· ÈÁÎÔ˘¿Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó
SUDOKU
29
7
22..
33..
64
5
44..
T· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ· ‰ÂÓ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÔÙ¤.
T· ·Ó··Ú·ÁˆÁÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ Û·ÏÈÁηÚÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘.
TÔ Á¿Ï· Ù˘ η̋Ϸ˜ ‰ÂÓ ‹˙ÂÈ.
281
55..
OÈ ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔÈ ÂÈϤÔÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi.
66..
3
77..
OÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì˘Ú›ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÁfiÓ·Ù¿ ÙÔ˘˜.
OÈ Ù¿Ú·Ó‰ÔÈ ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ˙Ò· Ô˘ ÂÍËÌÂÚÒıËηÓ.
987
88..
OÈ Á·Ú›‰Â˜ Â›Ó·È Ù· ÈÔ ıÔÚ˘‚Ò‰Ë fiÓÙ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi.
4
68
99..
1100..
3
91
1111..
TÔ ÎÔ˘ÓÔ‡È Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ˙ÒÔ Ô˘ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤.
OÈ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ Á‡Û˘ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜.
O ·ÛÙÂÚ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÁΤʷÏÔ.
68
547
1122..
OÈ Á·ÈÔÛÎÒÏËΘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ηډȤ˜.
759261348
842953716
316487592
635794281
421638957
987512634
594176823
273849165
168325479
574269318
136578294
829413657
642157983
358692741
791834562
983746125
217985436
465321879
5 8 KOPYºAIE™ ATAKE™ TOY APKA 6 2 H Ù¯ÓËÙ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË
5
8
KOPYºAIE™ ATAKE™ TOY APKA
6
2
H Ù¯ÓËÙ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ËÏÈıÈfiÙËÙ·.
413
H ›ڷ Â›Ó·È Ì›· ¯Ù¤Ó· Ô˘ ÙËÓ ·ÔÎÙ¿˜ fiÙ·Ó Â›Û·È È· Ê·Ï·ÎÚfi˜.
259
86
27
H Ù‡¯Ë ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Ë ·Ù˘¯›· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÔÌÔÓ‹.
¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ‚Áˆ ·fi ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ı˘ÌËıÒ ·fi Ô‡ Ì‹Î·.
H ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ: E·Ó¿ÛÙ·ÛË, ¶ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹, TËÏÂfiÚ·ÛË. •ÂÎÈÓ¿˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ
135
746
ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂȘ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂȘ ηӿÏÈ·.
Œ¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ÙÔ ÔÙfi Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Îfi„ˆ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·.
MÂÁ·ÏÔÊ˘˝· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ Û ÌÈ· ·Ú·Ï›· Á˘ÌÓÈÛÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ı˘Ì¿Ù·È Ê¿ÙÛ˜.
7
4
ª∞ƒπ∞ ¶∞¡Δπøƒ∞
4
9
Ï·Ù›· ·Á. ÙÚÈ¿‰·˜ ÛÔÊ. ‚ÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È Û˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ 1·, ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 121 31, ÙËÏ.: 210 5764600 210 5752277
Ï·Ù›· ·Á. ÙÚÈ¿‰·˜
ÛÔÊ. ‚ÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ηÈ
Û˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ 1·,
ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 121 31,
ÙËÏ.: 210 5764600
210 5752277
Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜
ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘
‰ÂÏÊÒÓ 8, 121 34,
ÙËÏ.: 210 5710524
210
5715524
¶∂ΔPA™ 99 & TPI¶O§Eø™ KO§øNO™ TH§. 2105139936 WWW.ODEIOFM.GR 6 Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
¶∂ΔPA™ 99 & TPI¶O§Eø™
KO§øNO™
TH§. 2105139936
WWW.ODEIOFM.GR
6 Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜

∂∫ºƒ∞™∏ - ∂∫£∂™∏ - ∞ƒÃ∞π∞

X¿ÚȘ MËÏÈÒÓË

ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

ÈڤÌË 43, §fiÊÔ˜ ™ÎÔ˘˙¤ ñ ΔËÏ. 210-5124936

OÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· Ì·ıËÙÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ¶§∏ƒOºOƒπ∂™: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 7-9 Ì.Ì & ™¿‚‚·ÙÔ 9-12 Ì.Ì

Z ¢π∞™∫∂¢∞™∏ & æÀÃ∞°ø°π∞ SUDOKU MA£E OTI ... §À™∂π™ 592 34 T· ÈÁÎÔ˘¿Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó
Z ¢π∞™∫∂¢∞™∏ & æÀÃ∞°ø°π∞ SUDOKU MA£E OTI ... §À™∂π™ 592 34 T· ÈÁÎÔ˘¿Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó
Z ¢π∞™∫∂¢∞™∏ & æÀÃ∞°ø°π∞ SUDOKU MA£E OTI ... §À™∂π™ 592 34 T· ÈÁÎÔ˘¿Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó
°. NIKAINA™ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ-E¶A§ ÁÚÔ˘-ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Ì ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1: Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 92 – ÎÙ›ÚÈÔ

°. NIKAINA™

°˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ-E¶A§ ÁÚÔ˘-ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·

ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Ì ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜

ÎÙ›ÚÈÔ 1: Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 92 – ÎÙ›ÚÈÔ 2: °·Ú‰ÈΛԢ 19

(210-5157570, 210-5124226 www.methodos.ekp.gr

Z ¢π∞™∫∂¢∞™∏ & æÀÃ∞°ø°π∞ SUDOKU MA£E OTI ... §À™∂π™ 592 34 T· ÈÁÎÔ˘¿Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó
Z ¢π∞™∫∂¢∞™∏ & æÀÃ∞°ø°π∞ SUDOKU MA£E OTI ... §À™∂π™ 592 34 T· ÈÁÎÔ˘¿Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó
Z ¢π∞™∫∂¢∞™∏ & æÀÃ∞°ø°π∞ SUDOKU MA£E OTI ... §À™∂π™ 592 34 T· ÈÁÎÔ˘¿Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó
∞ £§∏Δπ™ª√™ EI¢H™EI™ KAI NEA A¶O TOY™ A£§HTIKOY™ ™Y§§O°OY™ TH™ ¶EPIOXH™ MA™ ∞ ∞ . .

£§∏Δπ™ª√™

EI¢H™EI™ KAI NEA A¶O TOY™ A£§HTIKOY™ ™Y§§O°OY™ TH™ ¶EPIOXH™ MA™

..

§§øø¡¡ÀÀ

......

11ÔÔ˜˜ ªªππ§§

1Ë-16Ë ∞ÁˆÓ. 26/9/10-23/1/11 ∞¡£√À¶√§∏ – ∫√§ø¡√™

2Ë – 17Ë ∞ÁˆÓ.

3/10/10-30/1 /11

∫√§ø¡√™ – ™√Àƒª∂¡∞

3Ë – 18Ë ∞ÁˆÓ.

10/10/10-6/2/11

∞¶√ ∫∏ºπ™π∞™- ∫√§ø¡√™

4Ë – 19Ë ∞ÁˆÓ. 5Ë – 20Ë ∞ÁˆÓ. 6Ë – 21Ë ∞ÁˆÓ. 7Ë – 22Ë ∞ÁˆÓ. 8Ë – 23Ë ∞ÁˆÓ. 9Ë – 24Ë ∞ÁˆÓ. 10Ë – 25Ë ∞ÁˆÓ. 11Ë – 26Ë ∞ÁˆÓ. 12Ë – 27Ë ∞ÁˆÓ. 13Ë – 28Ë ∞ÁˆÓ. 14Ë – 29Ë ∞ÁˆÓ. 15Ë – 30Ë ∞ÁˆÓ.

17/10/10- 13/2/11 24/10/10 -20/2/11 31/10/10 – 27/2/11 7/11/10 – 13/3/11 14/11/10 – 20/3/11 21/11/10 - 27/3/11 28/11/10 – 3/4/11 5/12/10 - 10/4 11 12/12/10 – 17/4/11 19/12/10 – 1/3/11 9/ 1 /11 – 8/5/11 16/1/11 – 15/5/11

∫√§ø¡√™- ∞ƒ∏™ ¶∂Δƒ√À¶√§∏™ √§Àª. ¡. §πø™πø¡ – ∫√§ø¡√™ ∫√§ø¡√™ – π∞™ø¡ ¢∞º¡∏ ¶. º∞§∏ƒ√À- ∫√§ø¡√™ ∫√§ø¡√™ – ∞ΔΔ∞§√™ Δƒ∞Ãø¡∂™ – ∫√§ø¡√™ ∂§¶π¢∞ ∞°. ∞¡∞ƒ°. – ∫√§ø¡√™ ¶∞¡£∏™∂π∞∫√™ - ∫√§ø¡√™ ∫√§ø¡√™ – μ√Δ∞¡π∫√™ Ã∞ƒ∞À°π∞∫√™ – ∫√§ø¡√™ ∫√§ø¡√™ – π¶¶√∫ƒ∞Δ∏™ £ƒπ∞ªμ√™ Ã∞π¢∞ƒπ√À - ∫√§ø¡√™

ΔΔΔΔππ

22ÔÔ˜˜ ªªππ§§

 

1Ë – 16Ë ∞ÁˆÓ. 2Ë – 17Ë ∞ÁˆÓ. 3Ë – 18Ë ∞ÁˆÓ. 4Ë – 19Ë ∞ÁˆÓ. 5Ë – 20Ë ∞ÁˆÓ. 6Ë – 21Ë ∞ÁˆÓ. 7Ë – 22Ë ∞ÁˆÓ. 8Ë – 23Ë ∞ÁˆÓ. 9Ë – 24Ë ∞ÁˆÓ. 10Ë – 25Ë ∞ÁˆÓ. 11Ë – 26Ë ∞ÁˆÓ. 12Ë – 27Ë ∞ÁˆÓ. 13Ë – 28Ë ∞ÁˆÓ. 14Ë – 29Ë ∞ÁˆÓ. 15Ë – 30Ë ∞ÁˆÓ.

(∞ΔΔπ∫√™ – Ã√§∞ƒ°√™) – (Ã√§∞ƒ°√™ – ∞ΔΔπ∫√™) (∞.∂ ∞π°∞§∂ø – ∞ΔΔπ∫√™) – (∞ΔΔπ∫√™ – ∞.∂ ∞π°∞§∂ø) (∞ΔΔπ∫√™ – ª∂§π™™π∞) – (ª∂§π™™π∞ – ∞ΔΔπ∫√™) (¶. º∞§∏ƒ√ – ∞ΔΔπ∫√™) – (∞ΔΔπ∫√™ – ¶. º∞§∏ƒ√) (∞ΔΔπ∫√™ – ∂πƒ∏¡∏ ¶∂Δƒ√À¶√§∏™) – (∂πƒ∏¡∏ ¶∂Δ. – ∞ΔΔπ∫√™) (∞°. ∂§∂√À™∞ – ∞ΔΔπ∫√™) – (∞ΔΔπ∫√™ – ∞°. ∂§∂√À™∞) (∞ΔΔπ∫√™ – ∏ƒ∞∫§∂π√) – (∏ƒ∞∫§∂π√ – ∞ΔΔπ∫√™) (¢π∞¡∞ ∏§π√À¶√§∏™ – ∞ΔΔπ∫√™) – (∞ΔΔπ∫√™ – ¢π∞¡∞) (∞ΔΔπ∫√™ – ∞°. ¢∏ª∏Δƒπ√™) – (∞°. ¢∏ª∏Δƒπ√™ – ∞ΔΔπ∫√™) (∞.∂. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ – ∞ΔΔπ∫√™) – (∞ΔΔπ∫√™ – ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏) (∞ΔΔπ∫√™ – μƒπ§∏™™π∞) – (μƒπ§∏™™π∞ – ∞ΔΔπ∫√™) (∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ¶∂Δƒ. – ∞ΔΔπ∫√™) – (∞ΔΔπ∫√™ – ∞¡∞°∂¡¡∏™∏) (∞ΔΔπ∫√™ – ∫∞ª∞Δ∂ƒ√) – (∫∞ª∞Δ∂ƒ√ – ∞ΔΔπ∫√™) (∞™ƒ∂ƒ∞™ ∑ø°ƒ∞º√À – ∞ΔΔπ∫√™) – (∞ΔΔπ∫√™ – ∞™Δ∂ƒ∞™) (∞ΔΔπ∫√™ – ∂§∂À£∂ƒ√À¶√§∏) – (∂§∂À£∂ƒ√À¶√§∏ – ∞ΔΔπ∫√™)

ººμμμμ

33ÔÔ˜˜ ªªππ§§

1Ë – 16Ë ∞ÁˆÓ. (Δ∂ƒæπ£∂∞ – ∞º√μ√™) – (∞º√μ√™ – Δ∂ƒæπ£∂∞)

2Ë – 17Ë ∞ÁˆÓ. (∞º√μ√™ – ºø™Δ∏ƒ∞™) – (ºø™Δ∏ƒ∞™ – ∞º√μ√™)

3Ë – 18Ë ∞ÁˆÓ. 4Ë – 19Ë ∞ÁˆÓ.

(°.™ ∫∞π™∞ƒπ∞¡∏™ – ∞º√μ√™) – (∞º√μ√™ – ∫∞π™∞ƒπ∞¡∏) ƒ∂¶√

5Ë – 20Ë ∞ÁˆÓ. (∞º√μ√™ – √§Àª¶π∞∫√™ ∫Àæ∂§∏™) – (√§Àª¶. ∫Àæ∂§∏™ – ∞º√μ√™)

6Ë – 21Ë

∞ÁˆÓ.

(¶∞°∫ƒ∞Δπ – ∞º√μ√™) – (∞º√μ√™ – ¶∞°∫ƒ∞Δπ)

7Ë – 22Ë

∞ÁˆÓ.

(∞º√μ√™ – §∞Àƒ∞ ∞ƒ°Àƒ√À¶√§∏™) – (§∞Àƒ∞ – ∞º√μ√™)

8Ë – 23Ë ∞ÁˆÓ.

(¡∂√¶∂¡Δ∂§π∫√™ – ∞º√μ√™) – (∞º√μ√™ – ¡∂√¶∂¡Δ∂§π∫√™)

9Ë – 24Ë ∞ÁˆÓ.

(∞º√μ√™ – ¢√•∞ μÀƒø¡∞) – (¢√•∞ μÀƒø¡∞ – ∞º√μ√™)

10Ë – 25Ë ∞ÁˆÓ. (¶∞™. °∞§∞Δ™π – ∞º√μ√™) – (∞º√μ√™ – ¶∞™. °∞§∞Δ™π)

11Ë – 26Ë ∞ÁˆÓ. (∞º√μ√™ – ∫√æ∞Ã∂π§∞) – (∫√æ∞Ã∂π§∞- ∞º√μ√™)

12Ë - 27Ë

∞ÁˆÓ.

(√ƒº∂∞™ ∞π°∞§∂ø – ∞º√μ√™) – (∞º√μ√™ – √ƒº∂∞™)

13Ë- 28Ë ∞ÁˆÓ.

(∞º√μ√™ – £ƒπ∞ªμ√™ ∞£∏¡∞™) – (£ƒπ∞ªμ√™ – ∞º√μ√™)

14Ë- 29Ë ∞ÁˆÓ.

(Ã∞§∞¡¢ƒπ – ∞º√μ√™) – (∞º√μ√™ – Ã∞§∞¡¢ƒπ)

15Ë –30Ë ∞ÁˆÓ. (∞º√μ√™ – ∞∫∞¢∏ª√™) – (∞∫∞¢∏ª√™ – ∞º√μ√™)

I™TOPIA ENO™ META§§IOY

Y¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ηÈ

ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. ™ÙȘ 16 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘

... 1968 Ô TfiÌÈ ™ÌÈı ›¯Â ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙȘ ·ıÏË- ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÛÂȘ, ÓÈÎËÙ‹˜ fiÓÙ·˜ Á·Ú ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙˆÓ 200 ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ MÂÍÈÎfi, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ. AÚÁfiÙÂÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ Î·È ¿ÊˆÓÔ, fiÙ·Ó Ì ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ϤÔÓ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Î·È Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‚¿- ıÚÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·Ó¿ÎÚÔ˘Û˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‡ÌÓÔ˘ ÙˆÓ H¶A ‡„ˆÛ ÙË Á·ÓÙÔÊÔÚÂ̤ÓË ÁÚÔıÈ¿ ÙÔ˘ (Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ¯·ÈÚÂ- ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ «Ì·‡Ú˘ ‰‡Ó·Ì˘»), ηÙ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ¤Î·Ó Â›Û˘ Ô Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ ÙÔ˘ T˙ÔÓ K¿Ú- ÏÔ˜. AÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·Ô‡ÙÛÈ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì·‡- Ú˜ οÏÙÛ˜, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Û˘- Ì·ÙÚÈÒÙˆÓ ÙÔ˘˜, Ô ÌÂÓ ™ÌÈı ›¯Â ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ Î·ÛÎfiÏ, ÛËÌ¿‰È Ù˘ Ì·‡Ú˘ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜, Ô ‰Â K¿ÚÏÔ˜ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÊfiÚÌ·˜ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Â›¯Â ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÚ˜ Û ÌÓ‹ÌË fiÛˆÓ ÛÎÔ- ÙÒıËÎ·Ó ¿‰Èη ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÓÔÈ·ÛÙ› ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÁÂÓÓ·›· ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜ (Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘, A˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ¶›ÙÂÚ NfiÚÌ·Ó ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘ ¤Ó· Û‹Ì· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ), ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Û ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ AÊÚÔ-AÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜. H Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. ™ÌÈı Î·È K¿ÚÏÔ˜ ·Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Ìȷ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ H¶A, ÂÍÔ- ÛÙڷΛÛÙËÎ·Ó ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·fi Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘ (Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ), ÂÓÒ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·ÂÈϤ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘, fï˜ ÔÈ ‰˘Ô ¿ÓÙÚ˜ ¤Ï·‚·Ó ·ÁÎfiÛÌÈ· Ê‹ÌË. ™·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ì ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·˘Ù‹ ÛË- Ì·Û›· Ù¤ıËΠ۠ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi Ì·˙› Ì ٷ ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ô 66¯ÚÔÓÔ˜ ϤÔÓ ™ÌÈı (Ô˘ ›¯Â «Û¿ÛÂÈ» Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ·ÁfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ), ÎÈ ÂÓÒ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Á¿ÓÙÈ ¤¯ÂÈ ¯·ı›.

∞ £§∏Δπ™ª√™ EI¢H™EI™ KAI NEA A¶O TOY™ A£§HTIKOY™ ™Y§§O°OY™ TH™ ¶EPIOXH™ MA™ ∞ ∞ . .

A¶OTE§E™MATA TøN OMA¢øN TH™ ¶EPIOXH™ MA™

Aã KATH°OPIA: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

Bã KATH°OPIA: 3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ AO KO§øNOY – 16Ô˜ – 0 ‚·ıÌÔ› KÔψÓfi˜-™Ô‡ÚÌÂÓ· 0-0 KÔψÓfi˜-ÕÚ˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ 0-2 AÓıÔ‡ÔÏË-KÔψÓfi˜ 5-0 A¶O KËÊÈÛÈ¿˜-KÔψÓfi˜ 3-1 OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ §ÈÔÛ›ˆÓ-KÔψÓfi˜ 3-1

Aã KATH°OPIA: 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ AÙÙÈÎfi˜ – 7Ô˜ – 9 ‚·ıÌÔ› AÙÙÈÎfi˜-XÔÏ·ÚÁfi˜ 1-1 AÙÙÈÎfi˜-MÂÏ›ÛÛÈ· 0-0 AÙÙÈÎfi˜-EÈÚ‹ÓË ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ 3-1 AE AÈÁ¿Ïˆ-AÙÙÈÎfi˜ 0-1 ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ-AÙÙÈÎfi˜ 2-2

4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÕÊÔ‚Ô˜ – 15Ô˜ – 0 ‚·ıÌÔ› ÕÊÔ‚Ô˜-ºˆÛÙ‹Ú·˜ HÏÈÔ‡ÔÏ˘ 1-4 ÕÊÔ‚Ô˜-OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ K˘„¤Ï˘ 3-4 TÂÚ„Èı¤·-ÕÊÔ‚Ô˜ 3-2 °˘ÌÓ. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜-ÕÊÔ‚Ô˜ 3-1

°ã KATH°OPIA: 3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶Ï¿ÙˆÓ – 2Ô˜ – 10 ‚·ıÌÔ› ¶Ï¿ÙˆÓ-ºÔ›ÓÈη˜ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ 2-0 ¶Ï¿ÙˆÓ-AÌÂÏfiÎËÔÈ 2-1 ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜-¶Ï¿ÙˆÓ 0-0 ¶ÚÔÌËı¤·˜-¶Ï¿ÙˆÓ 0-3

TË ÛÂÏ›‰· ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¢HMHTPO¶OY§O™ BA™I§H™, KATTH™ ¢HMHTPH™

∞ £§∏Δπ™ª√™ EI¢H™EI™ KAI NEA A¶O TOY™ A£§HTIKOY™ ™Y§§O°OY™ TH™ ¶EPIOXH™ MA™ ∞ ∞ . .
∞ £§∏Δπ™ª√™ EI¢H™EI™ KAI NEA A¶O TOY™ A£§HTIKOY™ ™Y§§O°OY™ TH™ ¶EPIOXH™ MA™ ∞ ∞ . .
∞ £§∏Δπ™ª√™ EI¢H™EI™ KAI NEA A¶O TOY™ A£§HTIKOY™ ™Y§§O°OY™ TH™ ¶EPIOXH™ MA™ ∞ ∞ . .
∞ £§∏Δπ™ª√™ EI¢H™EI™ KAI NEA A¶O TOY™ A£§HTIKOY™ ™Y§§O°OY™ TH™ ¶EPIOXH™ MA™ ∞ ∞ . .
Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜

¡∂∞ ∞¶O ΔÃ√§∂π∞ Δ∏™ ∂ƒπ√Ã∏™ ª∞™

OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÛÙÔÓ O™K ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ··ÈÙÒÓÙ·˜ Ó· ¯ÙÈÛÙ› ÙÔ 50Ô §YKEIO

NA Y¶EN£YMI™OYME OTI:

TI £A °INEI E¶ITE§OY™;

TËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· 18 ¤ˆ˜ 22/10/2010 ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 50Ô‡ §˘Î›Ԣ Aı‹Ó·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÈÙ‹Ì·Ù·:

 • 1. ŒÏÏÂÈ„Ë ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜

 • 2. T·‡ÙÈÛË ˆÚÒÓ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘-Ï˘Î›Ԣ ÂÓ ÒÚ· Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜

 • 3. ŒÏÏÂÈ„Ë Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ·˜ Î·È ·Ôχ̷ÓÛ˘

 • 4. ŒÏÏÂÈ„Ë ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ ηıËÁËÙÒÓ

 • 5. ŒÏÏÂÈ„Ë ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘

 • 6. ŸÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ

 • 7. ŒÏÏÂÈ„Ë ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜

 • 8. AÓÙÈÛËÙÈο ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ˘·Ï¤Ù˜

 • 9. ŒÏÏÂÈ„Ë ·ÈıÔ˘ÛÒÓ

  • 10. TÔ A2 οÓÂÈ Ì¿ıËÌ· Û ·Ôı‹ÎË

  • 11. P·ÙÛÈÛÙÈ΋ Î·È ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ηٿ Ì·ıËÙÒÓ

  • 12. ™Â‚·ÛÌfi˜ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

  • 13. N· ‰È·¯ˆÚÈÛÙ› ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ

  • 14. ŒÏÏÂÈ„Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ (ÁÈ· Bã Ù¿ÍË)

(T· ·Ú·¿Óˆ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÁÚ·Ê› fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜).

1. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÂÎÎÚÂÌ› ·fi ÙÔ 2008 ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ. TÔÓ›˙Ô˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÙÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› Û ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ O™K Î·È Û ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÚ·- ÊÂ›Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì·˙› Ì ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ¶·Ú’ fiϘ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ·¯Ù› Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Aã Ù¿Í˘ Ô˘ ÂÚÈʤÚÂÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. 2. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÚÔ·‡ÏÈÔ˘ Ô˘ fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ Á›ÓÂÙ·È Ï›ÌÓË ÏfiÁˆ η΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛ΢¿ÛıËΠÚԯ›ڈ˜ Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ÂÈÛ΢·Ûı› Ûˆ- ÛÙ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÌËÓÒÓ. K·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ··ÓÂÈÏÏË̤ӷ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ Î. TÂÓÙfiÓ·˜, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ ¤ˆ˜ 1/11/2010 ÚÛÎÔÓÙ·È ·ÎÌ· ÛÙÔ ÚÌÔ. OOÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎÏÏÛÛËË ÛÛÙÙ·· ÚÚÔÔÏÏÌÌ··ÙÙ·· ÂÂÓÓ··ÈÈ ËË Îη·ÙÙ··ÛÛÎ΢˘ÙÙÔÔ˘˘ ÓÓ¤¤ÔÔ˘˘ §§˘˘ÎÎÂÂÔÔ˘˘ ÔÔ˘˘ Îο¿ıı ¯¯ÚÚÓÓÔÔ ··ÓÓ··¿¿ÏÏÏÏÂÂÙÙ··ÈÈ ··ÙÙÔÔ˘˘˜˜ ··ÚÚÌÌÈÈÔÔ˘˘˜˜.. ™YNTAKTIKH OMA¢A

¢PA™THPIOTHTE™ TøN ™Y§§O°øN °ONEøN 144-163 ¢HMOTIKøN ™XO§EIøN

°È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ 144 Î·È 163 ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Aı‹Ó·˜ ηχÙÔÓÙ·È Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÔÙ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ·È‰È¿ Û˘Ì- ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ M¶A™KET, ¶O¢O™ºAIPOY, KAPATE, XOPOY™, ™KAKI KAI Zø°PAºIKH ·ÍÈÔ- ÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ·. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ‰Â›ÁÌ· fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÍÂ- ÎÔ‡Ú·ÛË, ·È¯Ó›‰È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ¶PO°PAMMA ¢PA™THPIOTHTøN

TETAPTH

Zø°PAºIKH

18:00-19:00 (Aã TMHMA)

AYTOAMYNA

19:00-20:00 (Bã TMHMA) 18:00-19:00 (Aã TMHMA)

YOGA

19:00-20:00 (ENH§IKE™)

¶APA™KEYH

¶APA¢O™IAKO™ XOPO™ 17:30-18:30 (Aã TMHMA) 18:30-19:30 (Bã TMHMA)

MONTEPNO™ XOPO™

18:30-19:30 (Aã TMHMA) 19:30-20:30 (Bã TMHMA) 20:30-21:30 (°ã TMHMA)

™ABBATO

¶O¢O™ºAIPO

11:30-12:30

M¶A™KET

10:00-11:00

™KAKI

12:00-13:00

A§EKA KABA§§IEPATOY

∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË ‰›ÓÔ˘Ó Û οı ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÈ· ÂÈÙ·Á‹ ·Í›·˜ 200 ¢ÚÒ ÁÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›·. ΔËϤ- ʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210 5205600. ¶ÚÔˆı‹ÛÙ ÙÔ fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘- Ì fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È!

8 Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
8 Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜

™Y§§O°O™ °ONEøN 56Ô˘ ¢HMOTIKOY ™XO§EIOY

ΔÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÌÈ·˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘

™ÎÂÊًηÌ Ôχ ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜», ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ∫·È fiÙ·Ó ÂÓÓÔԇ̠ÛÎÂÊًηÌ ÂÓ- ÓÔԇ̠ÂÌ›˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, - Ô μ·Û›Ï˘, Ô ∫Ò- ÛÙ·˜, Ë ¡ÂÎÙ·Ú›· Î·È Ë ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï·,- ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷÁÚ·- ÊÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó, Û·Ó ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ Û¯Ô- Ï›Ԣ Ì·˜, ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ‹Ú ۿÚ- η Î·È ÔÛÙ¿. ∏ ȉ¤· ¿Ú¯ÈÛ ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ Ó· Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ÚÈÓ 4 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ÙËÓ ·ÓÂ- ÎÙ›ÌËÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ¢‹- ÌÔ˘ Ì·˜, ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜, Ù˘ Ì˯·ÓÈ- ÎÔ‡ ∫·˜ ¶·˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢.∂.¶. 4Ô˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÁÈ· Ì·˜ Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰È- ¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ∫Ô˜ ¢fiÛ˘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û›- ÙÈ ÙÔ˘˜ (ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô). ∞ÎfiÌË Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ˙‹Û·Ì ‚‹Ì· ‚‹Ì· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÓÈÒÛ·ÌÂ Û·Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ºÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ·ÏÏ¿¯ÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ¯Ò- ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ‚¿ÊÙËΠfiÏÔ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÈÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ó¤ÔÈ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÚfiÙÔÈ¯Ô˘. ªÔÚ› fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·ÏÏ¿ ÈÛÙ¤„Ù ̷˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. ¢ÈηȈ̷ÙÈο ÏÔÈfiÓ ÓÈÒıÔ˘Ì ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, fiÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÙË ÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ڷ Î·È ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ ˆ˜ ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜. ŸÌˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· fiÓÂÈÚ· ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘, Ë ÔÔ›· ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ Ì ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿ Î·È ·Á¿Ë ·Ú·¯ˆÚ‹Û·ÌÂ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· ¯ÒÚÔ, Ô˘

Ù· ·È‰È¿ ̤۷ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó, Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È.

ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ∫Ô ¢fiÛË ÁÈ· ÙȘ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· ÙÔ˘ ¢¯Ëıԇ̠ηϋ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË! ∫·È ÂÂȉ‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ì ӷ ϤÌÂ, ÙÒÚ· ͤÚÔ˘Ì ηϿ ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ fiÌÔÚÊÔ, ÔÏÔ¤Ó· ÈÔ ˙ÂÛÙfi, ·ÊÔ‡ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ì·˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô ∫Ô˜ °ÎÔÏÊ¿Î˘. ∫·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Û fiÏÔ˘˜ Î·È Ù· ηχÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È…

¡ÂÎÙ·Ú›· ¶··ÎÒÛÙ· - ƒÂÎÔ‡ÌË

Δ Δ ∞ ∞ • • ∏ ∏ μ μ ã ã √ °ÈÒÚÁÔ˜ ›¯Â 19

ΔΔμμãã

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ›¯Â 19 ¢ÚÒ Î·È Ífi‰Â„ ٷ 5 ¢ÚÒ. ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ·Ô‡˜ ÙÔ˘ 4 ¢ÚÒ. ¶fiÛ· ¢ÚÒ Â›¯Â ÙfiÙÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜;

ΔΔ°°ãã

∏ ª·Ú›· ·ÁfiÚ·Û 6 Ì·ÏfiÓÈ·. ∞Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· ÎfiÛÙÈ˙ 3 ¢ÚÒ Î·È Ù˘ ÂÚ›ÛÛ„·Ó 2 ¢ÚÒ, fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ›¯Â Ë ª·Ú›·;

Δ Δ ∞ ∞ • • ∏ ∏ μ μ ã ã √ °ÈÒÚÁÔ˜ ›¯Â 19

(18 ¢ÚÒ)

(20 ¢ÚÒ)

(2.247 ÎÈÏ¿)

ΔΔ¢¢ãã

ŒÓ·˜ ÁˆÚÁfi˜ ›¯Â 3 ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ì ÛÈÙ¿ÚÈ. ∞’ ÙÔ ÚÒÙÔ ¤‚Á·Ï 642 ÎÈÏ¿ ÛÈÙ¿ÚÈ, ·’ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù· ÌÈÛ¿ ÎÈÏ¿ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ·’ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù· ‰È- Ï¿ÛÈ· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ. ¶fiÛ· ÎÈÏ¿ ¤‚Á·ÏÂ Î·È ·fi Ù· 3 ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘;

ΔΔãã

(250 Ï›ÙÚ·) (9.558 ¢ÚÒ)
(250 Ï›ÙÚ·)
(9.558 ¢ÚÒ)

∞ÁfiÚ·Û οÔÈÔ˜ ¤Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚¿„ÂÈ Î·È ÂÈÛ΢¿ÛÂÈ Ífi‰Â„ 1.178 ¢ÚÒ. ŸÙ·Ó ÙÔ Ô‡ÏËÛ ÂÈÛ¤Ú·Í 14.276 ¢ÚÒ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ 3.540 ¢ÚÒ. ¶fiÛ· ¢ÚÒ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ;

ΔΔΔΔãã

ΔÔ ÌÈÎÙfi ‚¿ÚÔ˜ ·fi 7 fiÌÔÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÁÂÌ¿Ù· Ì Ͽ‰È Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 2002 Ï›ÙÚ·. ∞Ó ÙÔ Î¿ı ‚·Ú¤ÏÈ ¤¯ÂÈ ·fi‚·ÚÔ 36 ÎÈÏ¿, Ó· ‚ÚÂı› fiÛ· Ï›ÙÚ· Ï¿‰È ¯ˆÚ¿ÂÈ.

ªÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο, Ó· Ù· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Ó· χÛÔ˘Ó fiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‹ Ì e-mail (giotalod@ tellas. gr) ‹ Ó· ÙË ‰ÒÛÔ˘Ó Û οÔÈÔ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‹ Ó· ÙË Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·.

ΔÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ χÙ˜ Ì ÎÏ‹ÚˆÛË ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi ÌÈ· Ì¿Ï·.

¶ƒ√μ§∏ª∞ °π∞ §√π¶√À™ §ÀΔ∂™ - §À™Δ∂ ∫∞π ∫∂ƒ¢π™Δ∂

Δ Δ ∞ ∞ • • ∏ ∏ μ μ ã ã √ °ÈÒÚÁÔ˜ ›¯Â 19

Œ¯Ô˘Ì 2 Ì›ÁÌ·Ù·. ΔÔ ·ãÂÚȤ¯ÂÈ 1200 Ï›ÙÚ· ÎÚ·Û› Î·È 1800 Ï›ÙÚ· ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ‚ãÂÚȤ¯ÂÈ 900 Ï›ÙÚ· ÎÚ·Û› Î·È 700 Ï›ÙÚ· ÓÂÚfi. ¶fiÛ· Ï›ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·fi οı Ì›ÁÌ·, ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì Ì›ÁÌ· 700 Ï›ÙÚ· ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È 700 Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡;

§‡ÛÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙ›ÏÙ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. √ Ù˘¯ÂÚfi˜ Ì ÎÏ‹ÚˆÛË ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· ‰ÒÚÔ ·Í›·˜ 10 ¢ÚÒ.

«√ ªπ∫ƒ√™ ∂À∫§∂π¢∏™»

Δ Δ ∞ ∞ • • ∏ ∏ μ μ ã ã √ °ÈÒÚÁÔ˜ ›¯Â 19

∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÂΉ›‰ÂÈ Î¿ı ÙÚ›ÌËÓÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: «√ ªπ∫ƒ√™ ∂À∫§∂π¢∏™». ∂›Ó·È ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·È‰ÈÎfi, ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο. ªÔ- Ú›Ù ӷ ÙÔ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·’ ÙÔ ¢.™. ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 3 ¢ÚÒ.

ºº μμ ππ °° ππ ΔΔ ªª ££ ªª ΔΔ ππ

Δ Δ ∞ ∞ • • ∏ ∏ μ μ ã ã √ °ÈÒÚÁÔ˜ ›¯Â 19
Δ Δ ∞ ∞ • • ∏ ∏ μ μ ã ã √ °ÈÒÚÁÔ˜ ›¯Â 19

ª ·ıËÌ·ÙÈÎÔÊÔ‚›· Â›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ Î·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ¢ÂÓ ÙË ‚ϤÔ˘Ì Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ıËÛË Ô‡Ù ·ÚÚÒÛÙÈ·. ¢ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·ÚÓËÙÈΤ˜

ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ ηٿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÈÙ›· Ù˘ ÊÔ‚›·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙ· ·È‰È¿ Ô ˘ÂÚÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ªÈ· ¿ÏÏË ·ÈÙ›· ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÓÔËÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ Î·ıÒ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ù· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â›Â‰Ô Ì·ıË- Ì·ÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÂÌfi‰È·. ªÈ· ÙÚ›ÙË ·ÈÙ›· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ‰Â ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ì Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË. Δ¤Ù·ÚÙË ·ÈÙ›· Â›Ó·È ÔÈ ÛÙÂÚÂfiÙ˘˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ì ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹Ó, fiÙÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi Ì ٷ ·ÁfiÚÈ·. ŒÙÛÈ ·È‰È¿ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È, ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÌË ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi. ÕÏÏË ·ÈÙ›· Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔÊÔ‚›·˜ Â›Ó·È Ë Î·Î‹ ‰È‰·Ûηϛ·, Ù· Û˘¯Ó¿ ÙÂÛÙ, ÔÈ ÔÏϤ˜ ·Û΋ÛÂȘ (·ÛÎËÛÈÔÌ·Ó›·) Î·È Ù· ·Î·Ù¿Ï- ÏËÏ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ÃÚÈÛÙ›Ó· μ›ÙÔ˘˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫fiÎη˜, - ∂.ª.∂.- 2009). ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ÙÔ ·È‰› Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÁÂÓÓȤٷÈ, fiÙ·Ó Ì ϛÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÓÔ› fiÙÈ ¯ˆÚ¿Ó ÛÙÔ Ì˘·ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ··Á·Ï›· ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏfi ‚·ıÌfi ÛÙȘ ÂÍÂ- Ù¿ÛÂȘ. ŸÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ, ¿ÓÂÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¿ıËÛ˘ Ì ¤Ó·Ó ‰¿ÛηÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ıÂ- ÓÙ›· Î·È ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¿ıËÛË, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ÂÈχÔÓÙ·˜ ο- ı ·ÔÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ŒÙÛÈ ˘ÂÚÓÈÎÈ¤Ù·È Î¿ı ÊÔ‚›· ÙÔ˘, ÙÔÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· Î·È ÙÔ ·È‰› ·ÔÎÙ¿ ÈÛ¯˘Úfi Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ, ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘.

™∂ƒ∞º∂πª ™¶√Àƒ¡π∞™

Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜

Δ∂á∂™

Δ ∂á∂™ «ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË… ªÓ‹Ì˜ ·fi ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÂÔ¯‹».ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ÌÈ·
Δ ∂á∂™ «ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË… ªÓ‹Ì˜ ·fi ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÂÔ¯‹».ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ÌÈ·

«ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË… ªÓ‹Ì˜ ·fi ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÂÔ¯‹».ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ÌÈ· ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §¿ÎË ™¿ÓÙ· Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Ì·˜ › fiÙÈ ÙÔ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂ- Á¿ÏÔÈ Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ›. ∂›Ì·ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆ- Ô ·˘ÙfiÓ ÁÈ·Ù› ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Í‰ÈÏÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÓÈÒıÂȘ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÙÔÓ ·ÁηÏÈ¿- ÛÂȘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÛÊ›ÍÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ. ª·Î¿ÚÈ Ô ıÂfi˜ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï¿. ΔÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠·˘ÙfiÓ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Î·È fiˆ˜ Ϥ- ÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, «∑‹Û·Ì fï˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ˆÚ·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÂÛ›˜ Ó· ‰Ô‡ÌÂ…» ª·Ú›· ¶·ÓÙÈÒÚ·

∞¶√™Δ√§√™ ™∞¡Δ∞™

§¿Î˘ (∞fiÛÙÔÏÔ˜) ™¿ÓÙ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1922 ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·,

fiÔ˘ ÙfiÙ ˘ËÚÂÙÔ‡ÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰Ë- ÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ΔÔ 1934, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ™¿- ÓÙ· ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ 1940 Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıË- ÓÒÓ. £· ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤Úˆ- ÛË. ΔË Ó‡¯Ù· Ù˘ 30‹˜ ÚÔ˜ 31Ë ª·˝Ô˘ 1941, ı· ηÙ‚¿ÛÂÈ, Ì·˙› Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ª·ÓfiÏË °Ï¤˙Ô ÙË ¯ÈÙÏÂÚÈ΋ ÛËÌ·›· ·fi ÙÔ ‚Ú¿¯Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ΔÔ 1942 ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ∂∞ª Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂¶√¡. ΔÔ 1943 ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Ì ÙÔÓ ∂§∞™. ¶‹Ú ̤ÚÔ˜ Û ·ÚÎÂ- Ù¤˜ Ì¿¯Â˜ ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ÙË ºıÈÒÙÈ- ‰· Î·È ÙËÓ ∞ÙÙÈÎÔ‚ÔȈٛ· Î·È ÙÔ 1944 ÙÚ·˘- Ì·Ù›ÛÙËÎÂ. ΔÔ 1946 ÂÍÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ πηڛ·. ΔÔ 1947 Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ æ˘ÙÙ¿ÏÂÈ· ·`

fiÔ˘ ÙÔ 1948 ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÛÙËÓ ª·ÎÚfiÓËÛÔ. £· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, fiÔ˘ ı· ˙‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1962. ΔÔ 1963 ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÔ˘ ¤ÎÙÔÙ ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ·.

ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË… 10 ˙ˆ¤˜ ·Ó ›¯·, ı· ÙȘ ¤‰ÈÓ·!

69 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Û ÚÒÙÔ ÚfiÛˆÔ, Ì ÁÏ·Ê˘Úfi ‡ÊÔ˜, ·ÓıÚÒÈÓÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Ô §¿Î˘ ™¿ÓÙ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î·È ‰ÈËÁ›ٷÈ

Δ ∂á∂™ «ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË… ªÓ‹Ì˜ ·fi ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÂÔ¯‹».ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ÌÈ·
Δ ∂á∂™ «ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË… ªÓ‹Ì˜ ·fi ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÂÔ¯‹».ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ÌÈ·

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “∞牋ÌÂÈ·”

√È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ıÈ¿ÛÔ˘ ««££ΔΔƒƒ¡¡øø¡¡»» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Â˚Ù¿ÓË ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ¤Ó·Ó ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÙÙÈÈÎΤ¤ÓÓÙÙÚÚÔÔ Îη· -- ÌÌÂÂÈÈ··, ÛÙËÓ Ô ªª··ÚÚ··ııˆˆÓÓÔÔÌÌ¿¿¯¯ˆˆÓÓ 88,, ÛÛÙÙËËÓÓ Îη·ËËÌÌ·· ÏÏ¿¿ÙÙˆˆÓÓÔÔ˜˜ ,

(100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ §ÂˆÊ. ∞ıËÓÒÓ - ∫·‚¿Ï·˜ Ì ÙË ™‡ÚÔ˘ ¶¿ÙÛË). ΔÔ ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÙÙÈÈÎΤ¤ÓÓÙÙÚÚÔÔ ««Îη·ÌÌÂÂÈÈ··»» ÂÓ·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ηϷÛıËÙÔ˜ Î·È ÂÈÈο ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÈÈ¿ ÙÙËËÚÚÒÒÓÓ ÙÙ··˜˜ ÏÏÔÔ˘˘˜˜ ÙÙÔÔ˘˘˜˜ Îη·ÓÓÓÓ Â ˜˜

¿¿ÓÓÂÂÙÙˢ˜ ÚÚÛÛ··ÛÛˢ˜ ÁÁÈÈ·· ··ÈÈÈÈ¿¿ Î·È ÁÁÈÈ·· ¿¿ÙÙÔÔÌÌ·· ÌÌ ÂÂÈÈÈÈÎΤ¤˜˜

··ÓÓ¿¿ÁÁÎΘ˜..

Δ·

650 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Ù˘ «∞牋ÌÂÈ·˜» Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ó·- ηÈÓÈṲ̂ӷ Î·È ·ÚÌÔÓÈο Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÓÂfiÎÙÈÛÙ· ÎÙ‹ÚÈ·. Δ· ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó Ì›· ı·ÙÚÈ΋ ·›- ıÔ˘Û· ̤¯ÚÈ 200 ı¤ÛˆÓ, Ì›· ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, η- ÊÂÙ¤ÚÈ·, ¯ÒÚÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÁÚ·Ê›·, ‚ϤÔ˘Ó fiÏ· Û ÌÈ· Ôχ ÌÂ- Á¿ÏË ·˘Ï‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰ÈÏfi ‰¤ÓÙÚÔ. Δ· ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹ ·ÁηÏÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· „ËÏ‹ ·Ó¤ÌÔÚÊË ÏÈıÔ‰ÔÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙËÚËı› Î·È Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ı·٤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ÚÔ- ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ‹ ÛÙȘ ¿ÓÂÙ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜.

ΔΔÔÔ ££ΔΔƒƒ¡¡øø¡¡,, ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ 22001100--1111 ··ÚÚÔÔ˘˘ÛÛÈÈ¿¿˙˙ÂÂÈÈ,, ÙÙÚÚÂÂÈȘ˜ ··ÚÚ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈȘ˜::

°°ππøø¡¡ππππ ππ:: √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ – ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜, οı ∫˘Úȷ΋ Î·È Î·- ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· fiÏË ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿.

Ãêª:: ∞fi ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, οı ∫˘Úȷ΋ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· fiÏË ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿.

ÃÃÀÀ¡¡ΔΔªªΔΔÃÃøøªªΔΔ:: ¢ÂΤÌÚÈÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÙÙÈÈÎΤ¤ÓÓÙÙÚÚÔÔ Îη·ÌÌÂÂÈÈ··,, ª·Ú·ıˆÓÔÌ¿¯ˆÓ 8, ∞η‰ËÌ›· ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ (∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¿ÚÎÔ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜) ÙËÏ. - fax: 210 51 25 600

Δ ∂á∂™ «ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË… ªÓ‹Ì˜ ·fi ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÂÔ¯‹».ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ÌÈ·

2266 ΔΔªªμ샃ππÀÀ

∫¿¿ıı ÀÀƒƒππ::

1111..3300

ÌÌ &&

33..0000

ÈÈÛÛÈÈÙÙÚÚÈÈÔÔ:: 1155 ˘˘ÚÚÒÒ

ÌÌÌÌ

··ııËËÌÌÂÂÚÚÈÈÓÓ¿¿ ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓˆˆÌ̤¤ÓÓ˜˜ ··ÚÚ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈȘ˜ ÁÁÈÈ·· ÛÛ¯¯ÔÔÏÏ··::

99..3300

ÌÌ &&

1111..0000

ÌÌ

ÈÈÈÈÎΤ¤˜˜ ÙÙÈÈÌ̤¤˜˜ ÁÁÈÈ·· ÔÔÌÌ¿¿Â˜˜ Îη·ÈÈ ÛÛ¯¯ÔÔÏÏ··

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘:

·· ·· ÙÙ˘˘ÏÏ¿¿ÓÓÙÙÂÂÚÚ

((221100)) 88667744665577 && ffaaxx 88666655114444,,

ee--mmaaiill:: eevvaa..ccoonnnneeccttiioonn@@ggmmaaiill..ccoomm

99::3300

11::3300 ÌÌ..ÌÌ..

10 Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
10 Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜
¶ √§πΔπ™ª√™ √ ¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ÁÈ· ÙË ƒfi˙· §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ. «∫›ÓËÛ· ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ, ÛÙËÓ

√§πΔπ™ª√™

√ ¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ÁÈ· ÙË ƒfi˙· §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ.

«∫›ÓËÛ· ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ, ÛÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË. ∫Ú·ÙÔ‡Û· Ù· "°Ú¿ÌÌ·Ù·" Ù˘ ƒfi˙·˜ §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ ÎÈ ‹ıÂÏ· Ó· Ù· ‰È·‚¿Ûˆ „ËÏ¿ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, οو ·fi Ù· ‡η. °˘¿ÏÈ˙Â Ô ·¤Ú· ·Î›ÓËÙÔ˜ ÎÈ ¿ÛÙÚ·ÊÙÂ Û·Ó ·ÙÛ¿ÏÈ_ ·¿Óˆ ÙÔ˘, Û·Ó ÍfiÌÏÈ· ÛÌ·ÏÙˆ- ̤ӷ, Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ÔÈ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ¶ÂÓÙ¤ÏË ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, Ë Ì¿Ó·, Ì ÙÔÓ ·ÓÔȯÙfi ÏËÁˆÌ¤ÓÔÓ ÎfiÚÊÔ, Ô˘ ›¯Â ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ £ÂÔ‡˜_ ˙ÂÚ‚¿ ÌÔ˘ Ô ¶¿ÚÓ˘ Á·Ï¿˙ÈÔ˜ Î·È ÙÚ·¯‡˜. ª‡ÚÈ˙ ÙÔ ı˘Ì¿ÚÈ, Ë ·Ê¿Ó·_ ÔÈ ‚ÂÏfiÓ˜ ÙˆÓ ‡ΈÓ, ‰È¯·ÏˆÙ¤˜, ¤ÛÙ·˙·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ™ÙÔ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ, ‚ڋη ¤Ó· ·ÏÈfi ÌÔ˘ Ê›ÏÔ. ∂›¯· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ˆ. ∞! ÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ù· Ì·ÓÈʤÛÙ· Ô˘ Í·ÔÏÔ‡Û·ÌÂ, ÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ Ì·˜ Û˘Ó‰ڛ˜ ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ʤÚÓ·Ì ÛÙ· ηÙ˯ԇÌÂÓ· ÙÔ‡Ù· Ó· ÙÔ˘˜ ʈٛÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÏËı‡- ÓÔ˘ÌÂ, Ó' ·Ó‚ԇÌ ·fi Ù· ˘fiÁÂÈ·, Ó· ʈٛÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÂÈÙ· ÛÎÔÚ›Û·ÌÂ. ÕÏÏÔÈ ·ÓÙÚ‡ÙËηÓ, ¿ÏÏÔÈ ‚·Ú¤ıËηÓ, ¿Ï- ÏÔÈ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÎÈ ËÛ‡¯·Û·Ó. ŸÙ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÒ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, οӈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚Ϥˆ ·fi ¢Á¤ÓÂÈ· – ÊÔ‚Ô‡Ì·È Ì‹ˆ˜ ı˘- ÌËıÔ‡Ó Î·È ÎÔÎÎÈÓ›ÛÔ˘Ó. ª· Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÍÂʇÁˆ. ªfiÏȘ Úfi‚·Ï· ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, Ó· Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ì ÙÔ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ ÙÔ˘, Ì ÙÔ Î·¤ÏÔ Á˘ÚÈÛÙfi, Ó· ÌËÓ ÙÔÓ Î¿- „ÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ÁÏ˘ÎÔÎÔ˘‚¤ÓÙÈ·˙ Ì ¤ÓÙ' ¤ÍÈ ÎÔ¤Ï˜. ¶Ò˜ ¿¯˘ÓÂ! Δ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÚËṲ̂ӷ, Ù· Ì¿ÁÔ˘Ï¿ ÙÔ˘ ÎÚ¤ÌÔ˘ÓÙ·Ó, ÙÔ ËÁÔ‡ÓÈ ÙÔ˘ ·Ó··‡ÔÓÙ·Ó ·¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÚÔÁÔ‡ÏÈ. – ¶Ò˜ ¿¯˘Ó˜! ÙÔ˘ ›·. – ¡·È, ‹Ú· ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ. ™ÙÚÒÓˆ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ù· ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ·. °ÂÚÔÓÙfi·¯Ô. ¢Â ÛÎÔÙ›˙ÔÌ·È È· ÁÈ· Ù›ÔÙ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·ÊÔ- ÌÔÈÒÛˆ ηÌÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ȉ¤·. ∂›Ì·È ‹Û˘¯Ô˜. ∫·È Û ϛÁÔ ÚfiÛıÂÛÂ:

– ÕÏÏ·Í·Ó ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÌÔ˘. ¶·ÓÙÚ‡ÙËη ‚ϤÂȘ. ¢ÂÓ ÂÚ·ÙÒ È·, ‚·ÚȤ̷È. ∞Á·- Ò ÙȘ ·Ϥ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜, ÙË Ì·ÛÙ›¯· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘. £¤ÏËÛ· Ó· ÙÔ˘ ı˘Ì›Ûˆ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜. ŸÏ· Ù· ı˘ÌfiÙ·Ó ‹Û˘¯·, ¯ˆÚ›˜ ıÏ›„Ë, ¯ˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹. – ∫¿Ó·Ì fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÏÏ·Í·Ó. °›ÓËÎ·Ó Â·Ó·Ûٿ٘, ‰Â Û¤‚Ô˘- ÓÙ·È. ª· ηıfiÏÔ˘ ‰Â ıÂÚ¿¢ È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ fiÏË ÙÔ‡ÙË Ë ˆÚ·ÈfiÙËÙ·. ™·Ó ·Ì¿Ï·ÈË ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠ™ÂÈÚ‹Ó·, Ô˘ Ì¿Ù·È· Ì¿¯Ô˘ÓÙ·Ó Ó· Ì·˜ ÁÔËÙ¤„ÂÈ Î·È Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÚ·¯‡, ¯ˆÚ›˜ Áχη ÎÈ ˆÚ·ÈfiÙËÙ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯Ú¤Ô˜. ∞Ó¤‚·ÈÓ· ‚È·ÛÙÈÎfi˜, ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ¿ÛÎËÌË, ¯ÏˆÌ‹, ·ÂÏÈṲ̂ÓË, ·Ó¤Ó‰ÔÙË, ‹Ù·Ó Ì·˙› ÌÔ˘_ ˆ˜ ¿ÁÁÈ˙˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ÙÔ ÌÈÎÚfi ‚È- ‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ Ù˘ ƒfi˙·˜ §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ, ¤ÊÚÈÛÛ·, Û· Ó· Ì ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi, ÓÂÎÚfi Ù˘ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ԉ‹Á·Â. ªÈ· ̤ڷ ÙËÓ Â›¯· ‰ÂÈ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÏÈÙ›·, ¿ÓÔ˘ Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, Ó· ÌÈ- Ï¿ÂÈ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. ◊Ù·Ó ·‰‡Ó·ÌË, Û· Ú·¯ËÙÈ΋, ÊÔÚÔ‡Û ¤Ó· ·ÏÈfi Û¿ÏÈ, ¤ÙÚÂÌ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô ÎÈ ¤‚˯Â. ª· fiÙ ‰ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ÙËÓ ÎÚ·˘Á‹ Ô˘ ÙÈÓ¿¯ÙËΠ·fi ÙÔ ·ÓÂÌÈÎfi Ù˘ ÛÙfiÌ· ÎÈ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi: «∂Ï¢ÙÂÚ›·, ʈ˜, ‰È- ηÈÔÛ‡ÓË. ¡· ¯·ıÔ‡ÌÂ, fiÏÔÈ ·‰¤ÏÊÈ·, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË Á˘!». ¶ÔÏÏÔ› ÎÏ·›Á·Ó, ¿ÏÏÔÈ ‚Ï·ÛÙËÌÔ‡Û·Ó Î·È ÊÔ‚¤ÚÈ˙·Ó. √È Î·ÏÔ- ıÚÂÌ̤ÓÔÈ ·ÛÙÔ› ÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·È ÛʇÚÈ˙·Ó. ◊Úı·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘Ê‡- ϷΘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¤‚·Û·Ó ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙËÓ ‹Ú·Ó ÛÙË Ê˘- Ϸ΋. ¶ÔÙ¤ ‰Â ı· ͯ¿Ûˆ ÙË Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·„ËÏÔ‡˜, ‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ŒÏÂÔ˜, ·Á·Ó¿¯ÙËÛË Î·È ıÏ›„Ë. ™· Ó· ÌÂÙÚÔ‡Û fiÛÔ ÛÎÔÙ¿‰È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ·, fiÛË ÛÎÏ·‚È¿ Î·È ÙÈ ·ÁÒÓ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È! ªÈ·Ó ¿ÏÏË Ì¤Ú·: ∂›¯Â ÎËÚ˘¯Ù› Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜, Ù· ÁÂÚ- Ì·ÓÈο ÛȉÂÚfiÊÚ·¯Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ΛÓËÛ·Ó Ó· ‰Ú·ÛÎÂÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· Î·È Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË ƒˆÛ›·. ÕÍ·ÊÓ·, ÌÈ· ¯ÏˆÌ‹ Á˘Ó·›Î· fiÚÌËÛÂ, ÛÙ¿ıËΠ·¿ÓÔ˘ ÛÙ· Û‡ÓÔ- Ú· ÎÈ ¿ÓÔÈÍ ٷ ‰˘Ô ÌÈÎÚ¿ Ù˘ ·‰‡Ó·Ì· ¯¤ÚÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó. ◊Ù·Ó Ë ƒfi˙· §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ. ΔË Ê˘Ï·Î›˙Ô˘Ó. ∞fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, Ù· Ô˘- ÏÈ¿, Ù· Û‡ÓÓÂÊ·, ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓË ÛÙ· οÁÎÂÏ·. •·ψ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ‰È·‚¿˙ˆ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ù˘ ÊÈÏÂÓ¿‰·, ÙË ™fiÓÈ·:

ÔÏ¿ÎÂÚÔ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¶ÚÔ˜ Ù› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ÏÈ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ; ¢ÂÓ Í¤Úˆ. ª· ¯·›ÚÔ˘Ì·È Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÏ˘Î‡Ù·Ù· ·ÚËÁÔÚȤ̷È, ÁÚÈÎÒÓÙ·˜ Í·ÊÓÈο ¤Ó· ‚È·- ÛÙÈÎfi ÙÛÈ-ÙÛÈ-Ì ӷ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ıÂ, ·¿ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. «ÕÏψÛÙ ˘ÂÚÙÈÌ¿˜ ÙË Á·Ï‹ÓË ÌÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔ˘ ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È Ì·Î·- ÚÈfiÙËÙ· Ù·Ú¿˙ÂÙ·È ÎÈ ·fi ÙÔÓ ÈÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ›ÛÎÈÔ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô¿Óˆ ÌÔ˘ ÎÈ ˘Ôʤڈ ÙfiÙ ·‰‹ÁËÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ. ª· ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÚÔʤڈ ϤÍË.». ™Â ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì fiÓÔ Ù· ‚Ô˘‚¿ÏÈ· Ô˘ Û¤ÚÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· οڷ Î·È ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù· ·È̷و̤ӷ ÚÔ‡¯· ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ŒÓ·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ù· ¯Ù˘Ô‡ÛÂ Î·È ¯¿Ú·˙Â, ¤ˆ˜ ÙÔ ·›Ì·, ÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘˜:

«ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÍÂÊfiÚÙˆÓ·Ó Ù· οڷ, Ù· ‚Ô˘‚¿ÏÈ· ¤ÌÂÓ·Ó ·Î›ÓËÙ· ÂÍ·ÓÙÏË̤ӷ Î·È ÙÔ ¤Ó·, ÂΛÓÔ Ô˘ ¤ÙÚ¯ ·›Ì·, ÎÔ›Ù·˙ ıÏÈÌ̤- ÓÔ, ›Û·, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ŸÏË ÙÔ˘ Ë ÌÔÚÊ‹ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÙÔ˘ Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·, Ù· ÙfiÛÔ ÁÏ˘Î¿, ›¯·Ó ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ÙÈ̈ڋ- ıËΠÛÎÏËÚ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤÚÂÈ ÙËÓ ·ÈÙ›·_ ¤ÎÏ·„ Ôχ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ È· Ò˜ Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÂÈ ·fi ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÎÈ ·fi ÙËÓ ÎÙËÓÒ‰Ë ‚›·. »™ÙÂÎfiÌÔ˘Ó· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î¿ÚÔ Î·È ÙÔ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ ˙ÒÔ Ì ÎÔ›- Ù·˙Â. Δ· ‰¿ÎÚ˘· ÙÈÓ¿¯ÙËÎ·Ó ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘_ ‹Û·Ó Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘. ø ‰‡ÛÙ˘¯Ô ‚Ô˘‚¿ÏÈ ÌÔ˘, ·Á·Ë̤Ó ÊÙˆ¯¤ ·‰ÂÚʤ ÌÔ˘, ›- Ì·ÛÙ ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔÈ Î·È ‚Ô˘‚Ô›, Âӈ̤ÓÔÈ ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô ÛÙÔ fiÓÔ, ÛÙËÓ ·ÓËÌÔÚÈ¿ Î·È ÛÙË Ï·¯Ù¿Ú·!» £¿Ì· Â›Ó·È Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ‡ÙË Ù˘ ηډȿ˜ Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì ÙfiÛË Ô͇ٷÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÛÔÊ›·. ∫È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ƒfi˙· §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁΠ›¯Â Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ·ÓÒÙ·ÙË ·ÚÂÙ‹: ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÔÓ¿¯· ÏÂÙfiٷٷ ·ı·ÈÓfiÌÂÓË Î·Ú- ‰È¿, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÔÓ¿¯· ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· Ï·Á·Úfi˜ ıˆÚËÙÈÎfi˜ ÓÔ˘˜ – Ì· ‹Ù·Ó Î·È ÌÈ· ˙ˆ‹ ÁÈÔÌ¿ÙË ¶Ú¿ÍË: ·Ì›ÏȯÙÔ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜, ¤ÙÚ¯ ·fi fiÏË Û fiÏË, ÌÈÏÔ‡Û ÛÙȘ Ï·Ù›˜, ÛÙ· ηÊÂÓ›·, ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ‹- Á·ÈÓ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÂ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÎÈ ·ÂÚÁ›Â˜. «™ÔÓ›ÙÛ··, ™ÔÓ›ÙÛ·, ÎÚ¿Ù· fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ, ÙË Á·Ï‹ÓË ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ËÚÂÌ›·. Δ¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·›ÚÓÂȘ fiˆ˜ ›ӷÈ, Ì ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·, Ì fiÚıÈÔ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË, ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ¿ÓÙ·!» ∫·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ÁÚ¿ÌÌ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó:

«∏ „˘¯‹ ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ ˘ÚÂÙfi, Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ‰¤¯Ô˘Ì·È È· ÙÔ˘˜ Ê›- ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ Î·È Ó· ÓÈÒıˆ ˆ˜ Ì·˜ ÂȂϤÔ˘Ó ÔÈ Ê‡Ï·Î˜. ΔÔ ‚¿ÛÙ·Í· Ì ˘ÔÌÔÓ'Ë fiÏ· ÙÔ‡Ù· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÈ Î·ÈÚÔ›, ı· 'ηӷ ˘ÔÌÔÓ‹. ª· ÙÒÚ· Ô˘ fiÏ· Û˘ı¤- ÌÂÏ· ¿ÏÏ·Í·Ó, ‰ÂÓ ÙÔ ·Ó¤¯ÔÌ·È È·. ¡· Ì' ÂȂϤÔ˘Ó ÙËÓ 'ˆÚ· Ô˘ ÌÈψãÎ·È Ó· Ó· ÌË Ì ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔʤڈ ϤÍË ÁÈ· fiÙÈ ‚·ı‡Ù·Ù· Ì' ÂӉȷʤÚÂÈ, ÌÔ˘ ηًÓÙËÛ ÙfiÛÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ, Ô˘ ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÛÙÂÚËıÒ Î¿ı Â›Û΄Ë, ˆÛfiÙÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ȉˆ- ıÔ‡ÌÂ Û·Ó ÂχÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ». ™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 1919, ÙË ÛÎfiÙˆÛ·Ó! ∞¯! ¶ˆ˜ ·Ó¤‚ËΠͷÊÓÈο, ̤۷ ÛÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË, Ë ÎÚ·˘Á‹: – μÔ‹ıÂÈ·! ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÊÒÓ·˙ – ‹Ù·Ó Ë ÎÚ·˘Á‹, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÔÏ¿ÎÂÚ˘ Ù˘ °Ë˜. ∫·Ù¤‚·ÈÓ· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ù·Ú·Á̤ÓÔ˜. Δ· ‰¿ÎÚ˘· ›¯·Ó ÙÈÓ·¯Ù› ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ¶Ò˜ fiÙ·Ó Â›‰· ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ‡ÙË ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ÔÏÈÙ›· Ó· ʈӿ˙ÂÈ, ·¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÌÈ- ÎÚ‹, ·‰‡Ó·ÌË ÎÈ ¿ÛÎËÌË, Ò˜ Ó· ÌË ¯˘ıÒ Ó· Ûʛ͈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Î·È Ó· ¿ˆ Ì·˙› Ù˘! ª· ı˘Ìԇ̷È, ÂÈÚ¿¯ÙËη ÎÈ ·fiÛÙÚ„· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ŒÓ·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› ÌÔ˘ ›Â: «£· Â›Ó·È ˘ÛÙÂÚÈ΋_ ı· ÙËÓ ¿ÓÙÚ¢· Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ». ∫È ÂÁÒ Á¤Ï·- Û·, ı˘Ìԇ̷È. ºÚ›ÛÛˆ ÏÔÁÈ¿˙ÔÓÙ·˜ fiÛÔ ÎÙ‹ÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· 'Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÓÈÒıÂÈ. ¶ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯· ÍÂ¤ÛÂÈ ÙfiÛÔ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ì·ÚÙ›· ‰ÂÓ ¤Î·Ì·. ∫·È ÙÒÚ· Ù· ‰¿ÎÚ˘· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó, ÌÈ· ηډȿ ¯Ù˘¿ÂÈ Î·È ÁÈÔÌ›- ˙ÂÈ Ì ·ÓٛϷÏÔ ÙËÓ ÂÚËÌÈ¿, Ë ˙ˆ‹ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ·È fiÏË ·¿ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜, ηÌÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÏˆÌ‹˜ ÙÔ‡- Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú˘ ·‰ÂÏÊ‹˜. ŒÊ˘ÁÂ Ë ÎÚ·˘Á‹ ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘, Ï¢ÙÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ÂÊ‹- ÌÂÚÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÂÌÈο, ̤۷ ÛÙ· ÛÙ‹ıË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ã Δ¤ÙÔÈ· Ë ÎÚ·˘Á‹ Ù˘ Ï¢ÙÂÚÈ¿˜. ŒÎ·Ì ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘. ÕÏϘ „˘¯¤˜, ÈÔ ¯·ÌËÏ¿, ÈÔ ¤Ú·, ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÙË ÁÚ›ÎËÛ·Ó. μϤÔ˘Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ó' ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÙfi- Ì· Ù˘, Ó· ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ·¿ÓÔ˘ Û' ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, Ì· ‰ÂÓ ·ÎÔ‡Ó Ù› ϤÂÈ: ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙÂ, ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ı' ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÎÈ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ı· ÙÈÓ·¯Ù› ÎÚ·˘Á¿˙ÔÓÙ·˜. ∏ ÎÚ·˘Á‹ Ù˘ ƒfi˙·˜ §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ ÛΛ˙ÂÈ Ù· ÛˆıÈο Ì·˜: – μÔ‹ıÂÈ·! √ ·¤Ú·˜ ¿ÏÏ·ÍÂ, ·Ó·Ó¤ÂÈ ÌÈ·Ó ¿ÓÔÈÍË ‚·ÚÈ¿, ÁÈÔÌ¿ÙË ıÂÈ¿ÊÈ. ¶ÔÈÔ˜ ÊÒÓ·ÍÂ; ∂Ì›˜ ʈӿ˙Ô˘ÌÂ, ÔÈ ·‰ÈÎË̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ! ∫È ‡ÛÙÂÚ· ÛȈ‹_ ͯÓԇ̠·fi ÙÂÌÂÏÈ¿, ·fi Û˘Ó‹ıÂÈ·, ·fi Êfi‚Ô. ª· Í¿ÊÓÔ˘ ¿ÏÈ Ë ÎÚ·˘Á‹ ÛΛ˙ÂÈ Ù· ÛˆıÈο Ì·˜. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi͈, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿, ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ì – ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ οıÂÙ·È Ë ÎÚ·˘Á‹ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ. ∞Ó›ÏÂË, ·˘ÛÙËÚ‹ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÚÓÔ‡ÌÂ. ¢Â ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì È· ÙÔ ÚfiÛˆfi Ì·˜ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. •¤ÚÔ˘ÌÂ, Ô˘Ú·Ófi˜ Î·È Á˘ Â›Ó·È ¤Ó·. √ ÓÔ˘˜, ·˜ Â›Ó·È Ô ÔÈËÙ‹˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Á˘ ·˘Ùfi˜ ·Ó¤Ï·‚ fiÏË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¯·ÌÔ‡ ‹ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜. √ ÓÔ˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ «ªÈÎÚfi ™ÎÔÚÈfi» ÌÈ·˜ ·ÊÚÈοÓÈ΢ ·Ú¿‰ÔÛ˘, Ô˘ ·Ó ÙËÓ ‹ÍÂÚÂ, Ôχ ı· ÙËÓ ·Á·Ô‡ÛÂ Ë ƒfi˙· §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ. «√ ÌÈÎÚfi˜ ÛÎÔÚÈfi˜ ›Â: – ∂ÁÒ, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÛÎÔÚÈfi˜ ÔÙ¤ ‰Â ı· ÂÈηÏÂÛÙÒ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∂ÁÒ, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÛÎÔÚÈfi˜, fiÙ·Ó ı¤Ïˆ Ó· ο̈ Ù›ÔÙ·, ı· ÙÔ Î¿Ìˆ Ì ÙËÓ Ô˘- Ú¿ ÌÔ˘»!"

¶ √§πΔπ™ª√™ √ ¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ÁÈ· ÙË ƒfi˙· §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ. «∫›ÓËÛ· ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ, ÛÙËÓ
¶ √§πΔπ™ª√™ √ ¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ÁÈ· ÙË ƒfi˙· §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ. «∫›ÓËÛ· ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ, ÛÙËÓ

«∫¿ÔÙ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·È ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï¿ÛÌ·, Ì· ¤Ó· Ô˘Ï› ‹ ¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ˙ÒÔ, Ô˘ ‹Ú ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹. ¶ÂÚ- ÛfiÙÂÚÔ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ ÌÈ· ÁˆÓ›ÙÛ· ÂÚ‚fiÏÈ, ¤Ó· ¯ˆÚ¿- ÊÈ Î·È Ó· ãÌ·È Í·ψ̤ÓË ÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÓÙÔÌ·, ·Ú¿ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì·È Û' ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi. ™Â Û¤Ó· ÌÔÚÒ Ó· ο̈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË, ÁÈ·Ù› ‚¤‚·È· ‰Â ı· Ì ʷÓÙ·ÛÙ›˜ ÂÛ‡ ˆ˜ ÚÔ‰›Óˆ ÙËÓ È‰¤·. ΔÔ Í¤ÚÂȘ, ˆ˜ ÌÂfiÏ· ·˘Ù¿, ÂÏ›˙ˆ Ó· Âı¿Óˆ ÛÙÔ ÌÂÙÂÚ›˙È ÌÔ˘: Û ÌÈ· Ì¿¯Ë ÛÙ· Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· ‹ ̤۷ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹…». °ÈÔÌ¿ÙË ÂÈΛÓÙ˘Ó· ÏÔ‡ÙË ÎÈ ·ÓÙÈÓƠ̂˜ ‹Ù·Ó Ë „˘¯‹ Ù˘, fiˆ˜ οı ÌÂÁ¿ÏË „˘¯‹. ∫·È ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÚ¿ÊÂÈ:

«ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÔ˘ Áڿʈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚¿‚Ô˘ÏÔ˜ Ì‹Î ÛÙÔ ÎÂÏ› Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÌÔ˘_ ÙÔ ÁÈÔÌÒÓÂÈ Ì ÙË ‚·ÚÈ¿, Û· ‚·Ú‡ÙÔÓÔ˘, ʈӋ ÙÔ˘. Δ› ˆÚ·›Ô˜ Ô˘ ›ӷÈ, Ù› ‚·- ı‡Ù·ÙË ¯·Ú¿ ˙ˆ‹˜ ·Ó·ˉ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‚Ô‡ÈÛÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÁÈÔÌ¿ÙÔ ‰‡Ó·ÌË, ˙¤ÛÙ· ηÏÔηÈÚÈ¿ÙÈÎË Î·È Ì˘Úˆ‰È¤˜ ·fi Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·!» «™ÔÓ›ÙÛ·» ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ·Ó ¿ÏÏË Ì¤Ú·, «·Ú·ÔÓÈ¤Û·È Ì ÏfiÁÈ· ÈÎÚ¿ ÁÈ·Ù› Ì ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi Ê˘Ï·Î‹ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂȘ: «¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ·ÓıÚÒÔÈ Ó· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ;» ∞Á·ËÙfi ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ô˘Ï›, Û fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·ÓıÚÒÔÈ ÔÚ›- ˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÎÈ Ë ·‰ÈΛ· ÙÔ‡ÙË, ¤¯ÂÈ ‚·ı‡Ù·Ù· ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙȘ ˘ÏÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ªÔÓ¿¯· Ë ÂͤÏÈÍË, ̤۷ ·fi ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ Û·Û̈‰ÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÙË Ï‡ÙÚˆÛË. ™‹ÌÂÚ· ˙ԇ̠¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÙÚÈ΢ÌÈṲ̂ӷ ÎÂÊ¿Ï·È· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ·˘Ù‹˜ Î·È ÚˆÙ¿˜: ¶ÚÔ˜ Ù› fiÏ· ÙÔ‡Ù·; ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ‡ÙÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· fiÙ·Ó ·ÁηÏÈ¿ÛÂȘ

¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ (∞fiÛ·ÛÌ· ·fi: «√ÚÁ·ÓˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜» ƒfi˙· §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ)

Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜

Δμ∏ª∞ Δø¡ ∞Δ√π∫ø¡

Δ √ μ ∏ª∞ Δ ø¡ ∫ ∞Δ√π∫ø¡ ¶√Δ∂ £∞ ∫∞¡∂π •∞™Δ∂ƒπ∞ ... ŒÓ·˜ ı˘Ìfi˜ ·ÏÏÔÈÒÙÈÎÔ˜

¶√Δ∂ £∞ ∫∞¡∂π •∞™Δ∂ƒπ∞ ...

ŒÓ·˜ ı˘Ìfi˜ ·ÏÏÔÈÒÙÈÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ù¿ ̤۷ ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. °È· fiÏ· ÊÙ·›ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ˘¿Ú- ¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ¶·Ú¿Áη Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ Ê›ÏÔÈ Î·È Ê›Ï˜. °ÈÔÌ¿ÙË ÙÚ‡˜ Û·Ó ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ó. •¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. Èڛ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ - ÔÚ¿Ì·Ù· - ÚÔÔÙÈ΋. ™ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¢.¡.Δ. Î·È ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. πı·ÁÂÓ›˜ Ô˘ Ì·˜ ‹Ú·Ó Ù¿ ¿ÓÙ· Î·È Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¯¿ÓÙÚ˜ Î·È Î·ıÚÂÊÙ¿- ÎÈ·. Ÿ,ÙÈ ¿ÊËÛ fiÚıÈÔ Ë Ï·›Ï·· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Û·ÚÒÓÂÈ ÙÒÚ· Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¤ÏÂÁÂ: «¯Ú‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∫·ÌÈ¿ Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. Ÿ¯È Ӥ˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›Â˜. Ÿ¯È ·‡ÍËÛË º.¶.∞. Ÿ¯È ·‡ÍËÛË ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘». ™˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘, Û¿ÚˆÛ ٷ ¿ÓÙ·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ Ù˘ ÍÂÓfiÊÂÚÙ˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¢.¡.Δ. Î·È Ù˘ ÙÚfi˚- η˜, Û·Ó Î·Ïfi˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜, ηٿÊÂÚ ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Â·›Ù˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. °È· ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜ ... √ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÌÔ›Ú·Û ٷ ¿ÓÙ· Ì ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÛÔÊ›· ... ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙ· ηӿÏÈ·, fiÙÂ Û·Ó ÌÂÙ·ÓÔȈ̤ÓË ª·Ú›· ª·Á‰·ÏËÓ‹ Î·È fiÙÂ Û·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¡¤ÚˆÓ·˜, ¤Î·„ ٷ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘. ™Â Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, Ô ¶¿- ÁηÏÔ˜, Ì ÂÚÈÛÛfi ıÚ¿ÛÔ˜, Ì·˜ › «Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì ٷ ÏÂÊÙ¿». ∞˘ÙÔ› Ì·˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ‰È·ÊÂÓÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ™ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, fiÛÔ ı· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ¢.¡.Δ. Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Â›Ó·È Î·ı·Úfi ϤÔÓ ÁÈ· ÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ı˘Û›Â˜ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, Ù· Ï·˚- ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∏ ˘ÔÙ·Á‹ ı· Â›Ó·È Ù·ÊfiϷη ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜. √ ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Ù˘. ∞˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÁˆÁ‹. ¶ÔÙ·Ìfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Í·Ó¿ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi, ·˘Í‹ÛÂȘ, ÊfiÚÔÈ, ·ÓÂÚÁ›·, ÊÙÒ- ¯ÂÈ·. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ·. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛ- ÛfiÙÂÚÔÈ ı· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î¿ÚÙ˜-‰¿ÓÂÈ·-ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·Ó˘-ÙÚÔÊ›· ÁÈ· ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜-ÏÔÈ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ªÂ ÙÔÓ ÈÔ ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ ı· ‚ÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÈ·˜ Ô- ÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‚·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÔÚ¢- Ì·ÙÔÔ›ËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ. ŒÙÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ı· Â- Ú¿ÛÔ˘Ó ‚›·È· ÛÙÔ Ï˘Îfiʈ˜ Ù˘ ·Ó¤¯ÂÈ·˜. Ÿ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ı· Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ‰ÂηӛÎÈ· Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ı· ο- ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì·˙Èο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‰Ú¿ÛË ÛÙ· Ù·ÍÈο Û˘Ó‰Èοٷ, ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. §·˚΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ì ·Ó˘·ÎÔ‹ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ∏ ÊÙÈ·ÛȉˆÌ¤ÓË ÁÚÈ¿ Ô˘ ϤÁ·Ù·È ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜, ¤‰ÂÈÍ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ. √ ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È Ô ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ Ì ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ηÙ‡ı˘Ó- ÛË. ªÈ· Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿- ÙÔ˘˜. ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi Ù· ΤډË. ŒÓ· ‰ÚfiÌÔ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÁÈ· Ó· Ê·Ó› Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. ΔÔ ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓfi Î·È ·‡ıÌÂÓÔ. ÈڿÓ fiÏÔÈ, fiÛÔÈ Î˘‚¤ÚÓËÛ·Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ì·˙› Ì ٷ ‰ÂηӛÎÈ· ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ï·fi Â·›ÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ...

¡π∫√™ ™√ºπ∞¡√™

Δ √ μ ∏ª∞ Δ ø¡ ∫ ∞Δ√π∫ø¡ ¶√Δ∂ £∞ ∫∞¡∂π •∞™Δ∂ƒπ∞ ... ŒÓ·˜ ı˘Ìfi˜ ·ÏÏÔÈÒÙÈÎÔ˜
Δ √ μ ∏ª∞ Δ ø¡ ∫ ∞Δ√π∫ø¡ ¶√Δ∂ £∞ ∫∞¡∂π •∞™Δ∂ƒπ∞ ... ŒÓ·˜ ı˘Ìfi˜ ·ÏÏÔÈÒÙÈÎÔ˜

√È ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜!

ŒÓ· ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó Ôχ Ù· ªª∂ Î·È ÚÔοÏÂÛ ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓË- ÛË, Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÊÔÚÙËÁÒÓ. ∞ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ – ΔÚfiÈη˜ Ì ‚¿- ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÛÙÔ fiÓÔÌ·, ‰‹ıÂÓ, ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÈÛıÔ›, ηٷÚÁÂ›Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Û‡ÓÙ·ÍË, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›· Î·È ·È‰Â›·, ÎÏ›- ÓÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·˘Í¿ÓÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›·, ÍÂÔ˘ÏÈ¤Ù·È Ô √™∂, Ù· ∂§Δ∞ Î.Ï. ÎÏ ... ∞ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó ÔÈ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜. Δ· ªª∂ ¤Î·Ó·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿ÏÔ˘Ó ¯ÚÂÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ·ÚÓËÙÈο ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ, Ù· ΢- ÎÏÒÌ·Ù·, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Û˘ÓÙ¯ӛ· Ô˘ ‰Â ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ̤¯ÚÈ ÙÔ …΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ›·Ó ‚¤‚·È· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ›¯·Ó ηıÈÂÚˆı›, ·ÎfiÌË Î·È ıÂÛÌÔıÂÙËı›, ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û Ï‹ÚË ÁÓÒÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. °È· Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ 33.000 ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜ Ô˘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈ- ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰Ô‡Ï„·Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ÙȘ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ›‰·, ·˘Ù·¿ÙË ›Ûˆ˜, fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¡· ·ÚıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·Èڛ˜ fiÔ˘ ÔÈ ÚÒËÓ È‰ÈÔÎً٘ ı· Á›ÓÔ˘Ó …̤ÙÔ¯ÔÈ! ŸÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ∞∂ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎÙË- ÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ·˘Ù¤˜. ∏ Ô˘Û›· Î·È Â‰Ò Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ·Ó·‰È·Ù·¯ıÔ‡Ó. ¶Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿Ï- ÏÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ôχ ¯Ú‹Ì·. À¤Ú ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ‡ۯËÌ· Î·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈο ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÌÔ- ÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ». ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, ·˘Ùfi Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È, Û fiÏ· Ù· „¢‰Ò˜ ÏÂÁfi- ÌÂÓ· «ÎÏÂÈÛÙ¿» Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ «ÂÂÓ‰˘- Ù¤˜» Û ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· ΤډË, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˆ˜ ÙÒÚ· ‰Ô‡Ï„·Ó, ¯ÚÂÒıËÎ·Ó ·˘ÙÔ› Î·È ÔÈ ÔÈÎÔ- Á¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. ∫Ϥ‚ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ¢›Î·È· ÏÔÈfiÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜. ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ¤‚·Ï ¢ı¤ˆ˜ ηٿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ οı ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ·¤ÌÂÈÓÂ. ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ›¯Â ÔÏ- ÏÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÙˆÓ ª∞Δ. ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ Ù· ªª∂ ¤ÎÚ˘„·Ó fiÙÈ Â›¯Â ‰‡Ô ÓÂÎÚÔ‡˜. √ ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Â›ıÂÛË ÙˆÓ ª∞Δ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ οو ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ¯ÚÒÛÙ·Á ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÂÚÁÔÛ¿ÛÙ˘. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ·fi Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ó Ì ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· «ÎÏÂÈÛÙ¿» Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Û ÙÈ ı· ˆÊÂÏËıԇ̠·Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ô˘ «·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È» ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ï›ÁˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. ª¿ÏÏÔÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘ËÚÂۛ˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. ∫·È ÌÈ·˜ Î·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÙÈ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Î·È ·˘Ù‹ «·ÂÏ¢ıÂÚÒıËλ! ¶ÔÏÏ¿ ÓËÛÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ‹ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ÎÚÈ‚· ·ÓÙÔ‡. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο;

Δ √ μ ∏ª∞ Δ ø¡ ∫ ∞Δ√π∫ø¡ ¶√Δ∂ £∞ ∫∞¡∂π •∞™Δ∂ƒπ∞ ... ŒÓ·˜ ı˘Ìfi˜ ·ÏÏÔÈÒÙÈÎÔ˜
Δ √ μ ∏ª∞ Δ ø¡ ∫ ∞Δ√π∫ø¡ ¶√Δ∂ £∞ ∫∞¡∂π •∞™Δ∂ƒπ∞ ... ŒÓ·˜ ı˘Ìfi˜ ·ÏÏÔÈÒÙÈÎÔ˜

¢∏ª∏Δƒ∏™ ¡∂∑∏™

12 Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
12 Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· fiÏÔ˘˜

ƒ°∞∑√ª∂¡√π - ∞¡£ƒø¶√π Δ√À ª√ã√À

™ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ηٷϋͷÌ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÂÏ›‰·-ÛÙ‹ÏË Ô˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚ- Á·Û›·˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÏË ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÁÈ· fiÏ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÚˆÙ¿ÓÂ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÈÛıÒÓ-Û˘Ì‚·ÛˆÓ-·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. TË ÛÂÏ›‰· ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¢HMHTPO¶OY§O™ BA™I§H™, KATTH™ ¢HMHTPH™, KEºA§HNO™ ¶ANA°IøTH™

∂ ƒ°∞∑√ª∂¡√π - ∞ ¡£ƒø¶√π Δ √À ª √ã√À ™ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ηٷϋͷÌ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ·

¡· ÌË Ì·˜ ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ... Ó· ÌËÓ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜

£¤ÏÂÈ ÁÂÚfi ÛÙÔÌ¿¯È, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÂȘ ÙËÓ ÚÔ·Á¿Ó‰·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ï·Û¿ÚÂÙ·È ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÁÚ·Ê›· Ù‡Ô˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙˆÓ 8 ÌÌ. (fi¯È Ê˘ÛÈο Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ, Ù˘¯·›· Ë ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÊË̛ۈÓ;). æ¤ÌÌ· ÛÙÔ „¤ÌÌ·, ÍÂÙÛ›ˆÙË Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‰È¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ȯ̋ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰ËÌfiÛÈ- ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙËÓ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛË Î·È ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ··ÍÈÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂ- ۛ˜, ‹ ÙȘ fiÔȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˘ËÚÂۛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ŒÙÛÈ ·ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ fiÏÂÌÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Ì·˜ Û’ ¤Ó·Ó ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÂÌ- ʇÏÈÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ë ›‰È· Ì·Ó›· ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ψı› Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË (∞ÁÁÏ›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÛ·Ó›·, πÚÏ·Ó‰›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·). ∫È ·ÓÙ› Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÎϤ‚Ô˘Ó, ·˘Ù¿ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ì √§√π ª∞∑π, ·ÓÙ› Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ Î·È ÎÚ·ÙÈ΋ ·Û˘‰Ô- Û›·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, ·ÓÙ› Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ¤Ù·ÁÌ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤- ÓˆÓ, ·ÓÙ› Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ÏËÚÒÛ·ÌÂ Î·È ÙȘ ÔÔ›- ˜ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ, ·ÓÙ› Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜-ÚfiÓÔÈ·˜-Ó· ÎÔÈÙ¿ÌÂ Î·È Ó· ˙ËÙ¿Ì ÙȘ ÎÂʷϤ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤Ê·Á·Ó, Ï‹ÛÙ„·Ó Î·È ÍÂÔ‡ÏËÛ·Ó, ·ÓÙ› Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ˘˜ ÌÈ- ÛıÔ‡˜ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÈÛÙÔÚÈο Â›‰·: ∫ÔÈÙ¿Ì ÙËÓ Î·Ùۛη ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ·! μ·ÊÙ›˙Ô˘Ì ÚÔÓfiÌÈÔ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ˆ˜ ÙÒÚ· ·Ú›¯Â ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ì ÛοӉ·- ÏÔ ÙÔ˘˜ «˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜» –ηٿ 200-300 ¢ÚÒ– ·fi ÂÌ¿˜ ÌÈ- ÛıÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ì ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔȯÂÈ- ˆ‰ÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˙ËÙ¿Ì ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÙÔ Ô˘ Ì·˜ ÛÚÒ¯ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ‰ÂÓ ı· Ûˆı› ·Ó Û˘ÓËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. ∫·Ó¤Ó·˜ ÂÚ- Á·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ‰ÂÓ ı· ÛÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ÙË ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ·Ó ÛÙÔ˘˜ 650.000 Î·È ‚¿Ï ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ 100-200.000 ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ¡· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ·fi ÙË Ï¿ÛË Ô˘ οı ‚Ú¿‰˘ Ì¿˜ ÂÙ¿Ó ÛÙ· Ì˘·Ï¿ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô‡- Ù ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, ·fi ÙÔÓ π‰ÈˆÙÈÎfi Ë ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ̤·, ‰ÂÓ ı· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰·, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÂÈ Î·ı·Ú¿ ·fi Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· Ì·‡Ú· Û‡ÓÓÂÊ·, ·Ó ‰ÂÓ ‰ÂÈ ÔÙÈ ªª¡¡§§π𠪪ππ π𠃃°°ªª¡¡π𠪪ƒƒÀÀªª¡¡ΔΔÀÀΔΔªªΔΔÀÀªª..

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÌÈ· ̤ڷ

º‡Ï·Î˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ٷ̛˜ ÛÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ …Û ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ Ô˘Ú¤˜ ÁÈ· ÌÈ· «‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰·ÚÈÔ‡». ªÂ ηıÂÛÙÒ˜ 24ˆÚ˘ Ï›ÛÙ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. ∫¿ı ̤ڷ Ì ÙÔ ‰›ÏÏËÌ·: «ÌÂÚÔοÌÌ·ÙÔ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ ‹ ·ÓÂÚÁ›·;»

ππÔÔÙÙÔÔ Ì̤¤ÏÏÏÏÔÔÓÓ ÙÙˆˆÓÓ ··ÓÓııÚÚÒÒˆˆÓÓ ÙÙÔÔ˘˘ ÎÎÚÚÈÈ·· ÁÁÈÈ·· ÙÙ·· ÓÓ¤¤·· ··ÈÈÈÈ¿¿..

Ì̯¯ııÔÔ˘˘..

˘˘ÙÙÙÙÔÔ ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛÈÈ··ÎÎÎη·ııÂÂÛÛÙÙÒÒ˜˜ ÔÔÈÈÎÎÔÔÔÔÌÌÔÔÓÓ ÁÁÈÈ·· ÏÏÔÔ˘˘˜˜ Îη·ÈÈ

Δ√ ¶√Δ∞ªπ ¢∂¡ ™Δ∞ª∞Δ∞∂π ™Δ∏ °∞§§π∞ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π- ª∞£∏Δ∂™- º√πΔ∏Δ∂™ Û ∫√π¡√ ∞°ø¡∞

 ··ÊÊ··ÛÛËË ÁÁÈÈ·· ÓÓ¤¤·· ÁÁÂÂÓÓÈÈÎη·ÂÂÚÚÁÁ·· ÛÛÙÙÈȘ˜ 2288 ÎÎÙÙˆˆÚÚÔÔ˘˘ Îη·ÈÈ ÓÓ¤¤ÔÔ ÛÛ˘˘ÏÏÏÏ··ÏÏËËÙÙÚÚÈÈÔÔ,, ÛÛÙÙÈȘ˜ 66 ¡¡ÔÔÂÂÌÌÚÚÔÔ˘˘,, Îη·ÙÙ¤¤ÏÏËËÍÍ··ÓÓ ÙÙ·· °°··ÏÏÏÏÈÈÎο¿ ÛÛ˘˘ÓÓÈÈÎο¿ÙÙ··,, ˘˘ÔÔÛÛÙÙËËÚÚ˙˙ÔÔÓÓÙÙ··˜˜ ÙÙÈÈ ÔÔÈÈ ÎÎÈÈÓÓËËÙÙÔÔÔÔÈÈÛÛÂÂÈȘ˜ Îη·ÙÙ¿¿ ÙÙÔÔ˘˘ ÛÛ˘˘ÓÓÙÙ··ÍÍÈÈÔÔÔÔÙÙÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌÔÔÛÛ¯¯ÂÂÔÔ˘˘ ıı·· ÛÛ˘˘ÓÓ¯¯ÈÈÛÛÙÙÔÔÓÓ ··ÎÎÌÌËË Îη·ÈÈ ··ÓÓ ËËÊÊÈÈÛÛÙÙ··ÙÙËË °°ÂÂÚÚÔÔ˘˘ÛÛ··..

((ΔΔÔÔ ··ÎÎÔÔ˜˜

ÎÎ..

··ÓÓ··ÁÁÔÔ˘˘ÏÏÂÂ))

Δ· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ «·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· 60 ÛÙ· 62 Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË ·fi Ù· 65 ÛÙ· 67» ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô ÛÒÌ·Ù·. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fï˜ Ó· ÙÔÔ‡Ó Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ΔΔÔÔ ÈÈÔÔ ÛÛËËÌÌ··ÓÓÙÙÈÈÎÎÌ̈ˆ˜˜ ÂÂÓÓ··ÈÈ fiÙÙÈÈ ÚÚÔÔ¯¯ˆˆÚÚÔÔÓÓ ÛÛ ÎÎÏÏÈÈÌÌ¿¿ÎΈˆÛÛËË Îη·ÈÈ ÔÔÈÈ ÌÌ··ııËËÙÙ¤¤