You are on page 1of 6

TRƯỜNG ðẠI HỌC MỞ TP.

HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1..1. TÊN MÔN HỌC: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
1..2. MÃ MÔN HỌC:

1..3. TRÌNH ðỘ: ðẠI HỌC, CAO ðẲNG
1..4. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH
DOANH

1..5. KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
1..6. SỐ TÍN CHỈ: 3
1..7. YÊU CẦU ðỐI VỚI MÔN HỌC
u . e d u . v n

 ðIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:
Do tính chất ứng dụng tổng hợp, SV chọn môn này nên trang bị trước những kiến thức:
 Marketing căn bản.
 Quản trị tài chính
 Quản trị chiến lược.
 Quản trị nhân sự.

 CÁC YÊU CẦU KHÁC:
Ngoài ra, môn học còn có mối quan hệ với các môn học khác trong chương trình như:
o

Quản trị vận hành, Quản trị marketing, Quản trị bán hàng
w w .

ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2009 TRANG 1

 Mối quan hệ giữa các ñơn vị trong doanh nghiệp trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh Xác ñịnh rõ ñâu là yếu tố cần xem xét trước khi lên một kế hoạch kinh doanh. và mối quan hệ giữa lý thuyết với thực tiễn. Việc thu thập thông tin ñể thực hiện kế hoạch kinh doanh giúp SV nhận dạng sự liên kết giữa các môn học trong chương trình ñào tạo. dự kiến vốn cần thiết và ñánh giá khả năng sinh lợi. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC.Các kế hoạch kinh doanh bộ ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH . Sau khi học môn này sinh viên sẽ ñạt ñược những kiến thức và kỹ năng sau: Hiểu rõ thế nào là một kế hoạch kinh doanh. khả năng hoàn vốn. Biết cách lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp mới hình thành hoặc ñang hoạt ñộng.KHÓA 2009 TRANG 2 . sự phối hợp giữa các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp. Trên cơ bản là cung cấp những kiến thức cần thiết ñể SV có thể tổng hợp và thiết lập bản kế hoạch kinh doanh từ mô tả về hình thức doanh nghiệp. của kế hoạch kinh kinh doanh TỔNG QUAN doanh trong hoạt o ðối tượng sử dụng kế hoạch kinh ñộng doanh nghiệp. doanh 1 VỀ LẬP KẾ Từ ñó ñề cập ñến nội Nội dung và quá trình lập kế hoạch HOẠCH KINH dung và quá trình lập kinh doanh DOANH cũng như các thông tin cần thiết cho quá o Qui trình lập kế hoạch kinh doanh trình lập kế hoạch o Cấu trúc của kế hoạch kinh doanh kinh doanh . phân tích thị trường. và các dự báo hoạt ñộng kinh doanh cần thiết khác nhằm ñể ñón ñầu cơ hội làm ăn hay có thể giảm thiểu những rũi ro có thể xảy ra. Nắm bắt tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh trong việc quản lý hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU Trang bị kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp cho sinh viên ñại học thuộc ngành quản trị kinh doanh. xác ñịnh mục tiêu kinh doanh. TIỂU MỤC Các vấn ñề chung Giới thiệu khái quát về kế hoạch kinh o Khái niệm kế hoạch kinh doanh doanh và sự cần thiết o Mục ñích của việc lập kếhoạch CHƯƠNG 1. 2. lên kế hoạch marketing và vận hành doanh nghiệp. Mô tả cách áp dụng qui trình lập một kế hoạch kinh doanh cho dự án hay một kế hoạch kinh doanh mới. 3.

o Các thông tin về sản phẩm dịch vụ. khách hàng và và phân tích môi ñối thủ cạnh tranh. nguồn nguyên liệu.KHÓA 2009 TRANG 3 . ñối thủ cạnh khai và kiểm soát.Mối liên hệ giữa các kế hoạch kinh doanh bộ phận o Kế hoạch kinh doanh tích hợp Các thông tin cần thiết cho quá trình lập kế hoạch kinh doanh o Các thông tin về doanh nghiệp. o Phân tích mối quan hệ giữa thông tin với mục tiêu cần ñạt. ñến lộ vụ trình sản xuất và các Lập kế hoạch sản xuất. tranh. mục tiêu kinh doanh. Nắm ñược các kiến Phân tích doanh số và nghiên cứu thị thức về phân tích kinh trường doanh và xác ñịnh Xác ñịnh mục tiêu doanh số CHƯƠNG 2. Lập kế hoạch bán hàng 2 KẾ HOẠCH từ ñó lập kế hoạch bán hàng phù hợp với nhu BÁN HÀNG cầu thị trường và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp Biết cách nghiên cứu Phân tích thị trường. Nắm ñược cách thiết Phân tích các nguồn lực cần thiết lập từ việc xây dựng Mục tiêu sản xuất CHƯƠNG 4. Triển trường. SẢN XUẤT Ra quyết ñịnh về nguồn nguyên vật tính toán cần thiết về chi phí sản xuất ñể quy liệu. tìm hiểu thị Xây dựng kế hoạch tiếp thị. ñể từ ñó có thể xây dựng một kế hoạch marketing hiệu quả. phận . o Các thông tin về thị trường. tổng thể. những cơ hội và 3 KẾ HOẠCH thách thức của DN MARKETING trong những năm kế tiếp. CHƯƠNG 3. Tính chi phí sản xuất sản phẩm/ dịch 4 KẾ HOẠCH trang thiết bị. Chiến lược tiếp trường kinh doanh thị. quy trình sản xuất và máy móc ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH .

CHƯƠNG 5.KHÓA 2009 TRANG 4 . Writing your plan for small business success. TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Thị Quý. DOANH VÀ 7 doanh nghiệp. phân tích chỉ 5 KẾ HOẠCH chính và khấu hao số tài chính và rủi ro. khoảng thời gian từ 3 ñến 5 năm tới. tái bản 2004. Pearson Education. Kế hoạch kinh doanh. chức làm việc nhóm. Biết cách xây dựng Mối quan hệ giữa 3 yếu tố chính: vốn một ñội ngũ nhân sự – công nghệ – con người. 2006. nắm o Phân tích và ñánh giá chất lượng ðÁNH GIÁ ñược phương pháp của một kế hoạch kinh doanh CHẤT LƯỢNG phân tích và ñánh giá o Phân tích một số kế hoạch kinh kế hoạch kinh doanh KẾ HOẠCH doanh mẫu. 3rd edition 2004. thích hợp và ñáp ứng Bộ máy quản lý: cấu trúc ban quản trị 6 KẾ HOẠCH nhu cầu của doanh Bố trí nhân sự. o Phương pháp và quá trình tích hợp và quá trình tích hợp TÍCH HỢP KẾ các kế hoạch kinh doanh bộ phận kế hoạch kinh doanh HOẠCH KINH ñể ñược một kế hoạch o Hoàn tất kế hoạch kinh doanh tích tích hợp ñầy ñủ cho hợp về nội dung và hình thức. ñạt hay không ñạt yêu KINH DOANH o Các yêu cầu của một kế hoạch cầu. ñược giảm tối thiểu Mục tiêu tài chính của doanh nghiệp TÀI CHÍNH Lập các dự báo tài chính trong trong quá trình ñưa KHKD vào thực tiễn. NXB ðại học Quốc gia. HỌC LIỆU TÀI LIỆU HỌC TẬP Phạm Ngọc Thúy. Tích hợp các kế hoạch kinh doanh bộ phận Hiểu về phương pháp CHƯƠNG 7. trình hoạt ñộng của thiết bị DN có thể hoạt ñộng tốt và hiệu quả. ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH . những rủi ro về tài Phân tích ñiểm hòa vốn. Biết cách liệt kênhững Các giả ñịnh tài chính cần thiết cho chi phí cần thiết ñể kế hoạch kinh doanh. kinh doanh – Một số tiêu chí ñê ñánh giá. Ian Birt. Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh. CHƯƠNG 6. nghiệp ñể ñảm bảo Một số kỹ thuật giúp quản trị thời NHÂN SỰ gian. tổ thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh.…. ñánh giá hiệu quả công việc. 4.

2nd edition 1992.com 5. học hàm.HỌC TẬP CHƯƠNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC Tổng Thuyết trình Thực hành. Mike McKeever. The business plan workbook. Họ và tên: Lý Thị Minh Châu Chức danh. Tự học. Kogan. tự thí nghiên 45 Lý Bài tập Thảo nghiệm… cứu tiết thuyết luận Chương 1 5 tiết 5 tiết Chương 2 4 tiết 1 tiết 5 tiết Chương 3 4 tiết 1 tiết 5 tiết Chương 4 4 tiết 1 tiết 5 tiết 10 tiết Chương 5 4 tiết 1 tiết 3 tiết 5 tiết Chương 6 4 tiết 1 tiết 5 tiết Chương 7 4 tiết 6 tiết 10 tiết 6. email: 0982002911 ii.bplans. How to write a business plan. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY . Paul Barrow and Robert Brown. Colin Barrow. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG i. 7. 2 Bài thi hết môn 70% tổng ñiểm. Họ và tên: Lâm Du Hải ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH . http://www. ñịa ñiểm làm việc: ðại Kinh Tế TP HCM ðịa chỉ liên hệ ðiện thoại. bao gồm cả thảo luận nhóm và bài tập 30% tổng ñiểm.KHÓA 2009 TRANG 5 . Nolo 1999. học vị: Thạc Sĩ _Giảng Viên Chính Thời gian. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP STT HÌNH THỨC ðÁNH GIÁ TRỌNG SỐ 1 Kiểm tra giữa kỳ.

email: 0908 279 931 . ðOÀN THỊ MỸ HẠNH ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH . học hàm. học hàm. học vị: TS_GVC Thời gian.ntlo2003@yahoo. ñịa ñiểm làm việc: ðH Kinh tế ðịa chỉ liên hệ ðiện thoại. học hàm.com v. học hàm.quyvt60@yahoo. học vị: Thạc Sĩ _Giảng Viên Thời gian.879 TL.909. ñịa ñiểm làm việc: ðịa chỉ liên hệ ðiện thoại. email: 0903 944 944 . Họ và tên: Hoàng Thị Ánh Nguyệt Chức danh.com iv.haild@hcm.vn iii. học vị: Th.vnn. ñịa ñiểm làm việc: ðiện lực Thủ ðức ðịa chỉ liên hệ ðiện thoại. Chức danh. ñịa ñiểm làm việc: ðH Mở ðịa chỉ liên hệ ðiện thoại. Họ và tên: Võ Thị Quý Chức danh. NGUYỄN THÀNH NHÂN TS. Họ và tên: Nguyễn Thành Long Chức danh. email: 0913 626 267.S Thời gian.KHÓA 2009 TRANG 6 . email: 0909.HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG QLðT ThS. học vị: Thạc Sĩ _Giảng Viên Thời gian.