You are on page 1of 9

c .

Ӆ.

Ӌ ươ ҥ.

   .

Ӈ .

Ӌ.

ӳ   ӑ ӟӇө  ҧ.

.

ӅӉ  ưӟ.

 .

 ӟӫ ӝҥ ӣӏ Ӎ! ! " #$%.

&Ӄ&'$() ҥ  ҧ * & ӭ ҩ  ӟ+.-ҧ.

(ә#.

+.ӯҫӫ / .

Ӆ.

Ӌ ươ ҥ.

 .

 0. - ( 1.

ӡ .

45....ө Ӈӯ 0 23 .657 8.

ӡ.

ӝ  .

ӕ .

  ӏҩӭ .

Ӌ9Ӆ  ӯ6.

 .

ҩ *6ҩ ҭӃ : ươ .

Ӌ ұ Ӈ :. < ҩưӡ.

  =  .

Ӌ9Ӆ ӫө 9.

Ӆ.

Ӌ .>ұ * .

 3 - & -@ -A1 -(B -BC>ұ/ӃӇ ӟ . 9 ӕ   ҷ ӕ ӫө9 ? ӟӃ .

ҫ Ӄ - Ӄ D$? ӟ-E <   .

Ӌ ұ  .

Ӌӟ.

9   .

Ӌӟ.

 .

Ӌұ Ӈ ӯҧ ӕ Ӄ ҧ ӥ # *ơҧ ӫ - >ұơ7ӣӇ .

Ӌ .

 @ -(B -BC -A14.

ҧӡ.

ơ7ӣ /  .

Ӌұ  Ӈ  ӯơ7ӣӫ ưӡ.

 : 0 2-(B( Ӎӕ : ươ .

: ұ ҧ.

 ưӡ.

 ӱ.

Ӄ ұ  Ӄӏ/ ҵ ơ 7ӣӫ ưӡ.

 C .

ӕ : ươ .

Ӌ ұ ҧ.

.

 Ӄ .

Ӌ Fҩ/ө .

  .

ӅG .

Ӄ7 .

Ӆ.

Ӌ -(B7 )ӻ ơ7ӣ7ҧ 6ҩӫ .

ӣ ұ & 19 3Ӄ.

.

 ӣơ7ӣұ & 19 9.

 ҧ.

 :6 Ӈ Ӈ  : 6 .

 : ө ưӡ.

 ӱ.

Ӄ  Fҩưӡ ӧ ү  .

Ӆ.

Ӌ -(B ư .

 ӣ  Ӈ ӣ& (ҧ ҷ ҥ = .

Ӌұ Ӈ  : 6 .

 : ө ưӡ.

 ӱ.

Ӄ ưӡ.

  ҧ.

ӵҩ3 ҿ  ҵ  ӵ 9 ưӡ.

 ? ҧ.

ұ Ӈ  Ӄ ұ   Ӈ ӗ.

H 9#.

Ӆ ӧ.

 ӳ 6ҩ ҭ   .

3 ӟӃ -(B ? ӟӯ(.Ӆ ӏ/ұӃ ӕ F Ӄ ӟưӧ/ ҩơҧ ӫ -(BD.( .

 - ( .

.).

Ӊ  .

Ӌұ Ӈ / I < ? / ӣ:  -BC 3   .

Ӌ ưӡ.

  ơ -(B  <  .

 ҥ.

ơ7ӣ7ҧ 6ҩ .

.

Ӈ Ӈ ư: ưӡ.

 ҧ.

 : ươ .

Ӌ ұ Ӈ Ӈư  6Ӄӑ ҥ  #Ӈ ӟһ/  ? ӟӯ-B 7.

J).

Ӊ  .

ӋӃ .

?6Ӄӑҥ  @-A1 Ӣ.

Ӆ.

Ӌ -BC .

Ӌ .

 Ӄ ҥ  ӃH Ӄ .

ӕ ӯҥ :  ҷ  ӏӥ 97  .

 ӏ .

ӋDB.

ҧ .

 /ӕ  D&ҧӡ.

 ӓ.

:  / .

Ӆ.

Ӌ -A1 >ұ ӟӃ -A1 ? ӟӃ  .

Ӌӫ =  ҧ.

.

 : Ӄ  < ӏ  .

Ӌҭ : &ӯ-  .

: .

ӅJ).

Ӊ  .

Ӌ .

?.

  :  3 ưұ .

Ӆ.

Ӌ - ? ӟ0  2& .

...........LLL-BC.....Ӌ : ӣK ҫ 0  -(B.LLL-A1  ( ӏ ..

. / ӫө6ҩ ҭ ӝ ӃӋ /6ҩ ҭ >ұӯ .

 Ӎ.

  .

H ưӡ.

 ӕ 7 9#Ӄ -  .

Ӌ : ӝ/ ӭӅұӃ  .

Ӌ : ӣ >ұ ơ ӳ 9D#ҧ ұ .

Ӌ : ӣӃ ҧ ӥ  ưӡ.

 % .

 <Ӄ .

Ӌ : : ӣӯҧ .

Ӄ ҧ Ӄ ? ӟӃ (( ҳ ҳ ӯӧ.

 ӟӃ (ӯ7ӯưӟ / @3 ( 3 ưұ .

Ӄ ( .

Ӄ : .

 / ưӡ.

 7Ӂ :ӯ.

Ӌ : Ӄ .

Ӌ : ӣӕ  M ưҧ .

Ӈ ӫ.

 9 : ӣ> ӳ /  ҩ M ơ7ӣӇ .

Ӌ.

Ӆ.

Ӌ  ( .

 @2(-N #ơ .

ҧ ưӡ.

 ҧ.

 ӏ : .

 / : ӣӃ ҧ ӥ  H .

 /ӥ  ưӡ.

 ӏ Ӄ ӓ ұ  .

 8.

(-NO8.

-A1P-Q(ưӟ /ұ Ӈ R  @(c- S9 : ӣӯҧ Ӄ ҧ  ưӡ.

 ӏӗ.

 ư Ӄӑưӡ .

 ҷ   ӏ ӓ 97 DNT ҫ ҧ.

 ҧ .

Ӄ  3 ưұ(c-.

ӕ (-N H .

.

Ӌ ưӡ.

 ҧ.

 ҧ .

Ӈ& ưӡ 9 ҧ .

Ӈӣӭӕ.

 .

22 U.Ӈ -'B c((Q(R.

ӏ  .

ӏ  1/ӃӇ ӟ (c-ӕ.

 ӯc.1ҧ .c 7 .

Ӈ 8.

(c-O8.

NR ( ӳ  .-A1P-Qưӟұ Ӈ RPQ(c-6NROQ-A1P-RVQ2.

Ӌ  7 һW ? Ӈ  Ӄ ҧ ư ӑ ư ӓ ? ӕ  Ӈ  ӏ .

Ӈ ӑ Ӎӏ ҵ7 ӝ.

ӏ ұ 7.

 : .

Ӆ.

Ӌ ('& (c' @@('& ('&O(-NP-Q(ưӟ /ұ Ӈ ӯҧ ӥ Ӄ ӏ/ ұ  ưӡ.

 Ӎӏ R #һ.

Ӈ ә.

ұӫ ('&ӣ ӛ .

ӕ Ӌ(-N .

 H :ưӟ /ұ Ӈ ӯҧ ӥ Ӄ ӏ/ ұ  ưӡ.

 Ӎӏ  @(c' (c'O(c-PQcP-RQ(ưӟ /ұ Ӈ ҧ .

Ӈӯҧ ӥ Ӄ ӏ/ ұ  ưӡ.

  Ӎӏ R O('&PcQ(ưӟ /ҧ .

Ӈӯҧ ӥ Ӄ ӏ/ ұ  ưӡ.

 Ӎӏ R 3 ưұ ( ưI7 0 & .

Ӌ ӫө ұ ? ӝ ӃӋ / ұ ҭ ӝ ưӡ.

 & .

Ӌ ưӡ.

.LLL(c-...........LLL('&..LLL(c' (c- (-N Ӎө ươ ... K ҫ (-N.....

Ӌ ұ ҧ.

 ӫ ('& (c'ө ưӡ 7ҳ ưӡ ӝ ưӡ   ҧұ ҧ.

 ươ ӭ & ҩ@ : ươ ӕ.

ӫ ư ҥ.

7 ҥ.

 : D (ҧӡ.

 ӳ :ҫ.

Ӆ.

Ӌ .

    ҵ ҩX.

Ӆ.

Ӌ   : һ ҧ.

ө .

Ӆ.

Ӌ : ư G .

Ӆ ҧ ә7 .

 Fҩ/ө0  >/ө20 ( >.

Ӌ3 ӣ' =& ӑ ҧ.

7ҩ* & Sӕ ӱ ҭFҥ Cơ .

Ӆ.

Ӌ & Sӕ:ҫ.

  & Sӕ: 6ҧ.

ҥ.

.

: .

ӟ.

 .

Ӌ : ӣ :6 Ӄ .

Ӈӏ : .

: .

ӟ.

>.

Ӌ3 ҧ ұ H .

Ӌӕӥ ӯ6ҧ.

6ӕ ҥ.

.

Ӈ.

  / & Sӕ7Ӂ >ұ .

Ӈ 6 ө ưӧ.

Ӆ ҧ   . - ( ? ӑ  *0 3 .0( ҳ ҳ  ӗ.

:ҫ.

 ҥ.

ӱ ҭFҥ Cơ ҧ.

 9 ӣ' = & ӑ Ӄ . 9>.

Ӌ3 Ӎ.

 ӣ' =& ӑ .

 3 -0 -(B0% ưӧ ӣ.

 9 & Sӕ ӗ I :ұ '$Y& Ӑҩҧ.

 -BC0% ưӧ .

Ӆ.

Ӌ  Ӎө ӟ.

 ươ .

Ӌ ұ ҧ.

 ӫ -A10% ưӧ .

Ӆ.

Ӌ  Ӎө ӟ.

 ươ .

Ӌ ұ ҧ.

 ӫ 3 (0 (-N0% ưӧ .

Ӆ.

Ӌ  Ӎө ӟ.

 ươ .

Ӌ ұ ҧ.

 ӫ (c-0% ưӧ .

Ӆ.

Ӌ  Ӎө ӟ.

 ươ .

Ӌ ұ ҧ.

 ӫ ('&03 ҿưӧ ư ('& ưӡ.

 : ươ .

: ұ ҧ.

 Ӈ  Ӄ  .

ưӡ.

 ӯҧ ӥ  ư ӣ / & Sӕ Ӎ:ҫ.

  ҥ.

.

: .

ӟ.

  ҫ : ӣ.

ҧ .

Ӌӥ  Ӈ Ӄ  ӑ7Ӂ (c'0(M ươ ӵ ư('& ө ưӧ >/ө0 )ӝ >.

Ӌ3 6ҩ  ӫ7ҧ ҥ 7 3 ұ / 3 ұ:ҫ.

ҥ.

 ҧ % ӑ H .

Ӌӕ 6ӕ ӑ7Ӂӵ / >.

Ӌ3 Ӎҫ ư  ӣ Ӄ ҧ % ưӧ & ӡ ӧ T Ӈө .

Ӆ.

Ӌ (-N ư >ӟ.

(-N ưӡ.

 ҧ.

ҧҧ   7 .

  ҥ.

ҧ Ӄ  (H ưӡ ӧ  .

Ӌ3 ұ7Ӂӵ >.

Ӌ3 Ӎҫ ư   Ӄ ҧ ҧҧ  ҵ: H ưӧ>ұ Ӄӕ ө (-N ҧ.

I : ӓ  ұ / >.

Ӌ3 Ӎ ӏư   Ӄ ҧ ҧҧ  ҵ:  ưӧ>ұ ӧӗ ӑ .

 ươ ҧ.

 .

 Ӄ  8.

ҧӏ 0 & .

Ӄ.

Ӆ.

.. (.Ӌ (-N c 7 . .

Ӆ ҧ 0 ' / >.

Ӌ3 Ӎ ӏư   Ӄ ҧ ҧҧ  ҵ: H . 3 ưұ...

Ӆ ҧ / 2.

Ӆ ӓ  ү ү  : ҳ ӧӗ .

Ӆ ҧ  ưӧ ӫӏ ү  .

 S /ө:  ҩ7ӵҫ .

Ӄ   3  2 B- .

1/Ӄ ӳ-.- .

  < .

 ҥ.

.

: .

ӟ.

H .

Ӌӥ  / 7Ӂ&  ұӏ ưӡ .

: .

Ӆ ӓ  ưӡ ưӧө  .C 8.

  H : ҥ.

ҧ ӥ  .

Ӌӥ  / 7ӁNT ӏ .

Ӈ Ӈ ӫ.

 7ӟ.

-A1 (-N (c-  ҧ.

 ҥ.

C03 ӟӃ ӳ.ҧ Ӄ /  .C0.6C .

7 @ .S .S  ҧ.

һ H ҥ.

ҫҧ ӏ >ұ 9ӟ.

(-NDM :ҫ Ӈ  Ӄ ҧ / ӏ .

 /ӥ >ҩ Ӆ .

Ӌӣ Ӌ ӫ.

0(-Nӏ .

Ӈ Ӈ ӫ.

   < 7 .

ҫ ҭ?   ҷ  ӏơ.

 9ӟ.6ӕ ӛ ӥ.

(-N ưӡ.

  H ӏ .

Ӌ (H ӟ.

 .S 9 ưӡ.

 ҧ.

 ӏ .

Ӌ Ӄ .

 ?һ H : ҫҧ Cӟ.

C 90 .SO . .CP( .

 /ӥ Pӫ.

6S Jҥ. 9 ӥ  > ӳ.SJ.

ҫҧ  .

: I <   Z ( ӏ .

Ӌư  ӟ.

.

Ӈ/ ӏ & ӵ7ӵ 9 Zҩ.

ӕ (-N.

Sұ>Ү3([3$Ӵ38CӴ%$\(1cӊ&0 (-N0\ө ưӡ .ӕ ('& ҧ .

S0& 9ӑ.Ӈ .

 ươ .

Ӌ ư Ӎ.

 ҥ.

ҫҧ ('&0& 9ө ӟ.

ӑ.

 ươ .

Ӌ ұ Ӈ Ӄ /  ҩ.

ӕ ӟ.

 Z ư ӟ.

 Z ưӡ.

 ư ӫө  ұ ҭ ư ӥ  ӓ.

 ươ .

Ӌ ұ  Ӈ Ӄ Ӄ ưӡ.

 һӫ.

 .

 ӫө  ұ ҭ 9 ưӡ.

 7Ӂ ӏӑ.

 /ә ӫ.

 7.

 ] '08.

ӕ Ӌ Z ӑ .

ӯ ưӡ.

 ҧ.

 ӏ ӫ.

 .

 ưӡ.

 һӫ.

 .

 ӫө  ұ ҭ8Ӎ 7ӱ Ӄ6ҩ ҭK : ưӡ.

 7Ӂ ӏ .

#Ӄ  ҩҩ Ӆ ұ M ҩT .

ҧ7ӱ>.

Ӌ3 ұ ҭ  ӕӯ7 ӵ ұӯ)ӻ >.

Ӌ3  .

 .

Ӌә ӭұ Ӈ һ  .

Ӈ  : :ҫ 6ҩ ҭ ҧ.

ұ Ӈ Ӄ ơ7ӣӫ ӣ#ӗ 3 .

 3Ӄ  ӕӯ7 ҵ ө ưӧ ұ ҭưӧ .

Ӆ  .

Ӌ ұưӟ .

Ӄ ҳ.

Ӌ ӫөơ .

ҧ & ӡ ӧ 7ӁI('& 3 ư Ӄ  ưӟ.

 ư .

ӡ ұ ư 9 9 .

 .

Ӄ ӕ ұҩӅ  ӡ.

.

 Ӆ 7Ӂ ҥ ӫө ҧ.

 &ҩ .

: ưӡ.

 7Ӂ ӏ ӫ.

 ӥ  ұưӧ 97Ӂ 7 &ҩ .

:  .

Ӌ>37Ӂ ӏӫ.

 Ӄ  ưӧ ӫө ҧ.

 &ưӡ ӧ ӫө Z (H Ӄ>.

Ӌ3 ү ӕ ұ  ư ҥ.

 ҥ.

Ӆ.

Ӌ ưӧ ӫө ҧ.

  ӕ ӫ.

 & .

 6ҩ ҭӣ)ӻҥ.

 Ӌӟ.

 ӣ>.

Ӌ 3 Ӄҥ  ӋӕӇ.

ҩӡ ұ ҭ ӑ ҳ ҳ 7Ӂưӧ ӫө Ӄ ӫ.

 ӑ7Ӂ ӏ 9>.

Ӌ3 7ӁI ӧӗ .

Ӆ.

Ӌ ' & ӵӃ ұ ҧ.

S .ҵ ưӡ ӫ ưӡ ө .CW.

ҫҧ :   Z ' .