You are on page 1of 7

Tӟ sưu tҫm trên Net. Mӑi ngưӡi đӑc tham khҧo và giҧi trí nhé.

Đӯng đánh
theo, không thì lҥi móm!

I. Mӝt sӕ khái niӋm cơ bҧn:

1. Bóng là gì (khái niӋm này chҳc thҵng nào cũng biӃt)

Soҥn: AM 215105 gӱi đӃn 996 đӇ nhұn ҧnh này qua MMS
PhiӃu đánh lô đӅ cӫa mӝt sinh viên
1 có bóng là 6
2 có bóng là 7
3 có bóng là 8
4 có bóng là 9
5 có bóng là 0

2. Vòng lһp âm dương ngũ hành (cái này có thұt, không phҧi made in Tӵ
tui):

ӣ đây chӍ cҫn quan tâm đӃn sӵ Tương sinh:
Kim = 2 Mӝc = 5 Hӓa = 3 Thӫy =1 Thә = 4

Như vұy, chiӃu theo bóng ta có : Kim=7 Mӝc=0 Hӓa=8 Thӫy=6 Thә=9
Kim -> Mӝc -> Hӓa -> Thӫy -> Thә -> Kim
tӭc là : 2->5->3->1->4->2 và 7->0->8->6->9->7

3. 2 sӕ cuӕi cӫa giҧi đһc biӋt:
VD: giҧi đһc biӋt là 09846 -> 2 sӕ cuӕi là 46

4. Tәng cӫa giҧi đһc biӋt :
Vn: giҧi đһc biӋt là 12536 -> tәng = 1+2+5+3+6 = 17

The image ³http://www.xosothudo.com.vn/Image/logodecat.jpg´ cannot be
displayed, because it contains errors.

II. Cách tính:

xin nhӟ ӣ đây là CD chưa có quan hӋ gì vӟi nhau. Đánh BA 2. 25 Ngày 1 có ĐӅ = MN -> Lô ngày 3 = AB. 2->5) Tuy nhiên. # ĐӇ tiӋn cho viӋc trình bày. tôi sӁ đưa ra mӝt sӕ quy đӏnh: gӑi ĐӅ ngày 1 = MN ĐӅ ngày 2 = CD Lô ngày 3 (dӵ đoán đưӧc) = AB trong cùng mӝt sӕ thì A. 8->6 ) VD cө thӇ hơn : hôm nay ĐӅ vӅ 32 -> ngày kia sӁ có lô 15 ( vì 3->1 . B là khác nhau.Ta xét kӃt quҧ trong 2 hôm đӇ đánh hôm thӭ 3. Nhưng ӣ 2 ngày khác nhau thì có thӇ giӕng nhau vd : MN = 35 ( 3#5) CD = 39 ( 3#9. Tәng đb= sӕ chҹn ( 22. Sau đây ta sӁ đi vào tӯng ngày cө thӇ : 1. Tәng giҧi đһc biӋt = 20 .28) ngày 1 đӅ= MN -> dӵ đoán Lô ngày 3= AB . Giҧ sӱ ngày Đҫu ( ngày thӭ nhҩt) có 2 sӕ cuӕi là 58 -> ta suy ra ngày thӭ 3 sӁ có 36 ( vì 5->3 . C=M) . 26. cách tính này chӍ tương đӕi chính xác vӟi các giҧi đһc biӋt ngày thӭ Nhҩt có tәng tӯ 20 -> 30. 24.

giӳ nguyên A. 23.lҩy 10-B= I . vӟi E là bóng cӫa D => lô ngày thӭ 3 có thӇ đưӧc suy ra tӯ CE. VD: ngày 1 có lô 35 là 2 nháy. ĐӅ ngày 1 = MN -> lô dӵ đoán ngày 3 = AB. 0->8) . Mà MN -> CD ( MN suy ra CD tương tӵ như MN-> AB) tӭc là ӣ đây AB=CD ( kӃt quҧ ngày 2 = vӟi lô dӵ tính ngày 3) Đánh BA 2. 29. ĐӅ ngày 2 là CD. Đánh AI 3. 30) ngày 1 đӇ = MN -> dӵ đoán Lô ngày 3 = AB. D=N+x ( x là sӕ âm hoһc dương) Đánh BA 4. Mà C= M+x. CE 1 nháy. ĐӅ ngày 2= CD. ĐӅ ngày 1 = MN -> lô ngày 3 là AB. lô 30 có mӝt phát -> lô ngày thӭ 3 = 18 ( vì 3->1 . ĐӅ ngày 1 -> lô ngày 3 là AB. Tәng ngày 2 = xy -> AB Đánh BA vd: đӅ ngày 1 = 35 -> lô ngày 3 = 13. Mӝt cách tìm khác có áp dөng phương pháp này : NӃu kӃt quҧ ngày 1 có CD 2 nháy. Nhưng tәng ngày 2 cũng = 35 -> 13 => ngày 3 đánh lô 31 3. Đánh AB Mӝt sӕ trưӡng hӧp đһc biӋt : 1. Tәng = sӕ lҿ và 30 (21.

Tәng Đһc biӋt = 27 => Không nên đánh. Mӝt sӕ trưӡng hӧp không thӓa mãn (tӭc là không nên đánh khi có các điӅu kiӋn sau xҧy ra) 1. BA ( hoһc bóng cӫa AB. Nhưng ĐӅ ngày 2 = AB hay BA (hoһc bóng AB. Không nên đánh. ĐӅ ngày 2 vӅ CD -> AB. lҩy đҫu 2 con đó ghép vào nhau ( đưӧc HT) => Đánh HT KӃt quҧ đê! III. VD: ĐӅ ngày 1 là 37 -> Lô ngày 3 là 10.jpg IV. http://i235.photobucket. BA). Nhưng ĐӅ ngày 2 vӅ 28 -> 56 (bóng là 01) => Không Đánh 2. Các cҫu tính lô Cҫu 1: Giҧi đһc biӋt ví dө ngày 16/08/2007 là 82714 thì lô ngày 17/08/2007 sӁ là các cһp sӕ sau . Tӯ kӃt quҧ ngày 2 -> Lô ngày 4 là AB. 3. Không nên đánh. TU vì HI< TU) . BA (hoһc bóng AB. NӃu dӵ đoán đc Lô ngày 3 là AB. 4. Tәng Đһc biӋt ngày 2= AB hay BA ( hoһc bóng AB. Không nên đánh. XӃp con thҩp trong 2 con đó lên trưӟc ( vd HI . NӃu dӵ đoán đc Lô ngày 3 là AB. NӃu dӵ đoán đc Lô ngày 3 là AB.com/albums/ee168/tac_ke03/lode1.Đһc biӋt : nӃu ngày 1 có 2 con thӓa mãn điӅu kiӋn như vұy -> lô ngày 3 dӵ đoán đưӧc 2 con. Không nên đánh. Tӯ kӃt quҧ ngày 1 -> Lô ngày 3 là AB. BA). BA) <=> ĐӅ ngày 1 và 2 là bóng cӫa nhau. BA). 5.

282-272-171(tương ӭng vӟi các sӕ liên tiӃp gҫn nhau) đôi khi có cҧ cҫu bӋt là 141 Cҫu 2: cҫunày tәng hӧp luôn cҧ 2 cҫu là cҫu ngày chính sӕ và cҫu kӃ tiӃp cӫa cҫungày!ví dө hôm nay là ngày 17 thì cҫu kӃ sӁ là ngày 18) Cҫu ngày:1 tháng có tӯ 28 đӃn 31 ngày cҫu tương ӭng sӁ là tӯ ngày mùng 1 là 01-10------->02-20 cuӕi cùng cӫa tháng sӁ là 31-13 cҫu kӃ:cҫu kӃ sӁ tính là trưӟc 1 ngày ví dө cҫu ngày hôm nay là 171 thì cҫu kӃ sӁ là 181 Cҫu 3: cҫu kҽp sӕ.con cuӕi cùng cӫa giҧi 6 và con đҫu tiên cӫa giҧi 7 là con 131 .cҫu trên dưӟi gӝp lҥi Dùng cho tҩt cҧ các sӕ kҽp ӣ các giҧi. Có nhiӅu kiӇu kҽp sӕ Ví dө:KӃt quҧ ngày 16/08/2007 Giҧi đһc biӋt 82714 Giҧi nhҩt 35922 Giҧi nhì 32023 76374 Giҧi ba 58408 55868 92950 68006 59803 97127 Giҧi tư 5573 6589 5758 7315 Giҧi năm 5347 3947 7237 6285 3502 1949 Giҧi sáu 823 037 733 Giҧi bҭy 16 99 71 12 1.con thӭ 2 cӫa giҧi thӭ 2 cӫa giҧi 4 và con cuӕi cùng cӫa giҧi thӭ 4 là con kép 55 2.

4 đi 9 sӕ bóng tương ӭng sӁ bҵng sӕ tәng cӫa sӕ thӵc:14 tәng 5 đi vӟi bóng dương 69 cũng là tәng 5 Tính vӟi sӕ đӅ sӁ bóng âm:1 đi 4.2-7.3.1-6.Bóng Dương:0-5.Bóng Âm: 0-7.4-9(và ngưӧc lҥi) 2.3-8.. con cuӕi cùng cӫa giҧi 6 và con cuӕi cùng cӫa giҧi 7 là con 232 Cҫu 4:đưӧc tính theo bóng bóng sӕ cӫa lô tô có 2 loҥi 1.5-8(và ngưӧc lҥi) ví dө giҧi đһc biӋt cӫa ngày 16/08/2007 là :82714 Tính vӟi 2 sӕ đӅ bóng dương:1 đi 6.1-4. Cҫu lô sӕ 5: Cҫu lô sӕ 5 là cҫu lô chӍ áp dөng vӟi các giҧi có tӯ 4 sӕ trӣ lên(tҩt nhiên chӍ có 5 sӕ là hӃt) ví dө:KQSX ngày 17/08/2007 Giҧi đһc biӋt 25511 Giҧi nhҩt 92170 Giҧi nhì 27056 92733 Giҧi ba 05209 28223 20075 37457 89718 21622 Giҧi tư 0562 0195 2605 3417 .4 đi 1 sӕ bóng tương ӭng cũng chính bҵng sӕ tәng cӫa sӕ thӵc 14 tәng 5 đi vӟi bóng dương 41 cũng là tәng 5 TiӃp tөc. con thӭ 3 cӫa giҧi thӭ 2 cӫa giҧi 6 và con thӭ 2 cӫa giҧi thӭ 3 cӫa giҧi 7 là con 171 4.2-9.3-6..

dҫn dҫn sӁ đưa hӃt lên đӇ anh em tham khҧo cho vui!còn vӅ sӕ má cҫu cáp thì có thӇ ra có thӇ kô.mà cũng kô có cҫu nào tҳt quá 25..nӃu có thӡi gian đҫu tư nghiên cӭu sӁ kô thua.Giҧi năm 0827 7395 2368 5657 2565 2627 Giҧi sáu 793 059 313 Giҧi bҭy 89 28 95 90 như vұy trong các sӕ kҽp giӳa chính là cҫu lô cӫa các cһp sӕ tương ӭng sӁ là :252-282-454-161 Tuy nhiên cҫu này kô thưӡng xuyên.nhưng đưӧc cũng nhiӅu.vì theo xác xuҩt kô có cҫu nào đi đưӧc đӃn quá 25 ngày..đӇ cho anh em tham khҧo.theo duy ý cӫa tôi thì nhưng cһp lô nҵm trong các sӕ là 0 và 8 là khҧ năng ra có thӇ nói là đӅu hơn vì dө ngày hôm nay cһp 252 trùng vӟi cҫu giҧi Đһc biӋt. Nhӳng cҫu phӭc tҥp là nhӳng cҫu đòi hӓi thӡi gian nghiên cӭu và theo dõi bҧng kӃt quҧ lâu ngày mӟi tҥo ra đưӧc nhӳng cһp sӕ. .ngoài ra con 1 sӕ cҫu nӳa.như vұy nó dc coi là chuҭn xác hơn cҧ!nhưng cũng kô loҥi trӯ tìm đưӧc các cҫu chұp cӫa 282-454 và 161 nӃu thҩy trùng cҫu vӟi các bro thì các bro cӭ phang Trên đây là 5 cҫu lô dӉ.nói như vұy đӇ anh em thҩy rҵng đã theo nghiӋp sӕ má thì phҧi xác đӏnh trưӟc là rҩt gian khә.đӅu là do xác xuҩt tӹ lӋ quyӃt đӏnh.đӗng thӡi nҵm giӳa 2 con sӕ 0.