You are on page 1of 19

TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4

Ô 

PHҪN MӜT: MӢ ĐҪU ............................................................................... 2c
PHҪN HAI: ĐIӄU KIӊN LӎCH SӰ - XÃ HӜI HÌNH THÀNH TƯ TƯӢNGc
HӖ CHÍ MINH ............................................................................................ 3c
I.c Xã hӝi ViӋt Nam cuӕi thӃ kӍ XIX ± đҫu thӃ kӍ XX: ........................ 3c
II.c Quê hương và gia đình: .................................................................. 7c
III.c Thӡi đҥi: ..................................................................................... 11c
PHҪN BA: KӂT LUҰN............................................................................. 17c
TÀI LIӊU THAM KHҦO: ......................................................................... 19c 

1

đһc biӋt là cô giáo Phҥm Mai Duyên đã tұn tình chӍ bҧo.xã hӝi hình thành tư tưӣng Hӗ Chí Minh´ đӇ làm tiӇu luұn. tuy vұy. nhӳng công trình nghiên cӭu cӫa nhӳng nhà nghiên cӭu tư tưӣng Hӗ Chí Minh mà chúng em đã hiӇu hơn vӅ hӋ thӕng tư tưӣng cӫa ngưӡi. nghiên cӭu tư tưӣng hӗ Chí Minh là nhҵm thҩm nhuҫn hӋ thӕng quan điӇm và phương pháp cách mҥng Hӗ Chí Minh. nâng cao lòng yêu nưӟc. Hӑc tұp. Vì thӡi gian nghiên cӭu cũng như kiӃn thӭc có hҥn mà tiӇu luұn không thӇ tránh khӓi nhӳng sai sót. giúp cho chúng em có thӇ hoàn thành đưӧc bài tiӇu luұn này. Trong quá trình nghiên cӭu đӅ tài. trong khi hàng loҥt cuӝc khӣi nghĩa trưӟc đó đӅu bӏ dìm trong biӇn máu. nhӡ viӋc đưӧc tiӃp xúc vӟi nhӳng tài liӋu lӏch sӱ. đã có thӇ hiӇu vì sao. cũng chӏu hӋ tư tưӣng phong kiӃn nhưng Bác Hӗ cӫa chúng ta lҥi có thӇ tìm ra đưӧc con đưӡng cӭu nưӟc.xã hӝi hình thành tư tưӣng Hӗ Chí Minh´. là tҩm gương sáng cho tҩt cҧ. vì thӃ nhóm em quyӃt đӏnh chӑn đӅ tài: ³Tìm hiӇu điӅu kiӋn lӏch sӱ . tư tưӣng Hӗ Chí Minh thӵc sӵ trӣ thành nӅn tҧng tư tưӣng và kim chӍ nam trong hành đӝng cӫa chúng ta. Đҧng ta xác đӏnh ³cách mҥng nưӟc ta lҩy chӫ nghĩa Mác . vì thӃ chúng em xin chân thành cҧm ơn nhӳng góp ý cӫa các bҥn. vì vұy viӋc hӑc tұp tư tưӣng cӫa ngưӡi cũng là mӝt nhiӋm vө cҫn thiӃt đӕi vӟi mӛi sinh viên bӣi có nҳm đưӧc tư tưӣng cӫa Ngưӡi mӟi có thӇ hiӇu thҩu đáo đưӡng lӕi cách mҥng ViӋt Nam. chính vì vұy đòi hӓi phҧi có tính chính xác cao. tìm thҩy cuӝc sӕng ҩm no hҥnh phúc. nhân cách cӫa ngưӡi. đӇ làm cho chӫ nghĩa Mác ± Lênin. cũng không tránh đưӧc nhӳng sai sót vì thӃ nhóm em kính mong cô và các b ҥn có thӇ góp ý và chӍ ra nhӳng sai sót nhҵm làm cho tiӇu luұn chính xác hơn. trong quá trình nghiên cӭu. ViӋc nghiên cӭu vӅ Tư tưӣng Hӗ Chí Minh đã đưӧc Đҧng ta chú trӑng tӯ lâu và đã hӋ thӕng lҥi trong bӝ sách ³Hӗ Chí Minh toàn tұp´.Lênin và tư tưӣng Hӗ Chí Minh làm nӅn tҧng tư tưӣng. kim chӍ nam cho hành đӝng´. chӫ tӏch Hӗ Chí Minh ± Bác Hӗ ± vӏ cha già dân tӝc. tư tưӣng cӫa ngưӡi là kim chӍ nam cho nhӳng hoҥt đӝng cӫa Đҧng và nhân dân ta. cũng là mӝt ngưӡi An Nam nô lӋ. Khi bҳt đҫu hӑc tұp vӅ mӝt hӋ tư tưӣng nào đó chúng ta cҫn phҧi bҳt đҫu tӯ viӋc tìm hiӇu xem hӋ tư tưӣng đó hình thành tӯ đâu? Như thӃ nào? Và nghiên cӭu tư tưӣng Hӗ Chí Minh cũng không nên nҵm ngoài quy luұt đó. mөc đích nhҵm cung cҩp cho mӑi ngưӡi nhӳng hiӇu biӃt cơ bҧn nhҩt vӅ nguӗn gӕc hình thành nên tư tưӣng cӫa Ngưӡi.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 PHҪNÔ ÔҪU Đӕi vӟi mӛi ngưӡi ViӋt Nam. Chúng em xin chân thành c ҧm ơn! 2 . đưa dân tӝc ta thoát khӓi ách nô lӋ. nhóm em đã tham khҧo nhiӅu tài liӋu lӏch sӱ vӅ thӡi kì hình thành nên tư tưӣng cӫa Ngưӡi. tinh thҫn phөc vө nhân dân đҥo đӭc cách mҥng cӫa mӛi ngưӡi. Đӕi tưӧng nghiên cӭu cӫa đӅ tài là vӅ ³điӅu kiӋn lӏch sӱ .

TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 PHҪNHAI IӄU IӊN H .

Các trung tâm thương mҥi cӫa các thӃ kӍ trưӟc dҫn dҫn chӍ còn lҥi trong kí ӭc mӑi ngưӡi. đó là thӡi kì đen tӕi nhҩt trong lӏch sӱ dân tӝc ± thӡi kì nô lӋ dưӟi ách đô hӝ cӫa thӵc dân Pháp. ra đӡi do yêu cҩu khách quan và là sӵ giҧi đáp nhӳng nhu cҫu bӭc thiӃt do cách mҥng ViӋt Nam đһt ra tӯ đҫu thӃ kӍ XX đӃn nay. triӅu đình nhà NguyӉn do lo sӧ các thӃ lӵc bên ngoài cũng như sӵ phҧn đӕi cӫa ngưӡi dân đã thi hành mӝt chính sách cai trӏ cӵc kì phҧn đӝng. Nhӳng mҫm mӕng kinh tӃ tư bҧn chӫ nghĩa xuҩt hiӋn ӣ nưӟc ta trong các thӃ kӍ trưӟc đã bӏ nhà nưӟc phong kiӃn NguyӉn chһn đӭng. Khi xem xét tư tưӣng Hӗ Chí Minh ta cҫn phҧi đһt trong chính điӅu kiӋn lӏch sӱ ± xã hӝi thӡi kì đó thì mӟi có thӇ thҩy hӃt đưӧc thiên tài cӫa Ngưӡi. VӅ thương nghiӋp. Giao thông đưӡng biӇn hoàn toàn ӹ lҥi. nhӳng đӝt phá bưӟc đҫu cӫa Vương triӅu Tây Sơn vào chính sách bӃ quan toҧ cҧng truyӅn thӕng đã bӏ xoá bӓ hҷn. Sau đҩy nhóm tiӇu luұn sӁ trình bày cө thӇ vӅ điӅu kiӋn lӏch sӱ . Công thương nghiӋp đã kém cӓi nay lҥi càng đình đӕn. Trong thӡi kì trӏ vì cӫa mình. trì trӋ. đһc biӋt dưӟi thӡi vua Tӵ Đӭc.xã hӝi hình thành nên hӋ tư tưӣng Hӗ Chí Minh.c NamI Cho đӃn trưӟc khi Pháp xâm lưӧc. HIHÌNHHÀNHNG HӖHÍÔINH Tư tưӣng Hӗ Chí Minh không phҧi là sҧn phҭm chӫ quan xuҩt phát tӯ tâm lý kính yêu cha già cӫa nhân dân ViӋt Nam. 3 . I. ViӋc buôn bán giao thiӋp vӟi nưӟc ngoài coi như bӏ đóng cӫa hoàn hoàn. Tư tưӣng Hӗ Chí Minh đưӧc hình thành dưӟi tác đӝng cӫa nhӳng điӅu kiӋn lӏch sӱ xã hӝi cө thӇ cӫa dân tӝc ta và thӡi đҥi mà Ngưӡi đã sӕng và hoҥt đӝng. ViӋt Nam vүn là mӝt xã hӝi phong kiӃn. mà đó là sҧn phҭm tҩt yӃu cӫa cách mҥng ViӋt Nam. nӅn sҧn xuҩt nông nghiӋp lҥc hұu. Thiên tài cӫa Hӗ Chí Minh chính là viӋc ngưӡi đã nҳm bҳt đưӧc xu thӃ phát triӇn cӫa thӡi đҥi tӯ đó tìm ra con đưӡng đúng đҳn đӇ giҧi phóng dân tӝc. trông chӡ vào Chiêu thương cөc nhà Thanh.

ӣ miӅn nam là các cuӝc kháng chiӃn cӫa Trương Đӏnh. nhưng tri u đình Tӵ Đӭc thi n cұn. Nҥn thә phӍ.Năm 1858. đói khә. nông dân B c Ninh. Đa Phúc (Phúc Yên). Phә. các cuӝc vũ trang chӕng Pháp cӫa nhân dân ta diӉn ra rӝng khҳp trong cҧ nưӟc. Lương Văn Lӧi).. Vương Thiên Tích. Trong lúc các cuӝc kháng chiӃn 4 . ´giһc khách´ như giһc cӡ đen (Lưu Vĩnh Phúc). đã tìm mӑi cách t chӕi. Công trình Khi m lăng cӫa Tӵ Đӭc đã ngӕn không biӃt bao nhi u ti n bҥc và sӭc lӵc cӫa nhân dân. cӡ trҳng (Bàn văn Nhӏ. liên quân Pháp ± Tây Ban Nha tҩn công nưӟc ta. NguyӉn Trung Trӵc« miӅn Trung có cuӝc khӣi nghĩa cӫa Trҫn Tҩn . triӅu đình nhà NguyӉn chuyӇn dҫn tӯ thӃ phòng ngӵ sang đҫu hàng hoàn toàn. trung du và ven bi n Bҳc kì. cưӟp bi n thӯa dӏp suy yӃu bҩt lӵc cӫa triӅu đình đã mһc sӭc tung hoành quҩy nhi u ӣ các vùng thưӧng du. làm cho nhân dân càng thêm điêu đӭng. thuӃ má. t dӏch. nông dân Kim Anh. cưӟ bóc đang xô đҭy cuӝc sӕng cӫa nhân dân đӃn bưӟc đưӡng cùng thì bӑn phong kiӃn quý tӝc vүn sӕng sa hoa phung phí. hҧi phӍ.Đһng Như Mai ӣ NghӋ Tĩnh (1874). cӡ vàng (Hoàng Sùng Anh.. Ách áp bӭc nһng nӅ đã khiӃn cho các cuӝc khӣi nghĩa chӕng triӅu đình tiӃp t c bùng nә ngày càng dӳ dӝi: Năm 1866 có cuӝc khӣi nghĩa ӣ kinh thành. cùng nhӳng đám ´tàu ô´. Ngô Anh). Tây-ban-nha. Trong khi thi n tai.Ti l t t ӣ Hӗ C í Mi Nhóm 9 ± TĐH4 Trong đi ki n quӕc t mӟi ӣ nӱa sau thӃ kӍ XIX mӝt sӕ nưӟc châu Âu đã đӃn giao thi và xin thông thương như Anh. hay hai cuӝc chiӃn giӳ thành Hà Nӝi năm 1873 và năm 1883. Quҧng Yên. TiӃp đó là các cuӝc nәi dұy cӫa nông dân Đan Phưӧng (Hà Đông). Tӯ năm 1858 cho đӃn cuӕi thӃ kӍ XIX.

Phan Chu Trinh« đã tә chӭc ra nhӳng phong trào dân chӫ tư sҧn như Đông Du. hӑc hӓi nhӳng thành tӵu cӫa Nhұt đӇ quay vӅ giҧi phóng dân tӝc. chӫ yӃu do các sĩ phu văn thân mang nһng tư tưӣng phong kiӃn lãnh đҥo(phong trào Cҫn Vương) hoһc do nông dân nәi lên (khӣi nghĩa Yên ThӃ) và đӅu bӏ dìm trong bӇ máu. Khang Hӳu Vi và Lương Khҧi Siêu. Phan Bӝi Châu khӣi xưӟng chӫ trương dӵa vào ngưӡi Nhұt. đó là các hiӋp ưӟc ³hòa bình và liên minh´ kí ngày 15/3/1874 (còn gӑi là điӅu ưӟc Giáp Tuҩt). tin tưӣng vào thuyӃt ³ ngưӡi phương Đông giúp đӥ ngưӡi phương Đông´. 5 . đi ngưӧc lҥi lӧi ích cӫa dân tӝc. Đông Kinh Nghĩa Thөc« tuy nhiên. Bưӟc sang đҫu thӃ kӍ XX. bӣi vӅ bҧn chҩt. rưӟc cӑp cӱa sau´. sau khi đã dұp tҳt đưӧc các cuӝc đҩu tranh vũ trang cӫa nhân dân ta. Nhұt và Pháp đӅu là nhӳng nưӟc đӃ quӕc đi xâm lưӧc thuӝc đӏa. chӏu ҧnh hưӣng tӯ trào lưu cҧi cách tӯ Trung Quӕc cӫa Tranh biӃm hӑa cӫa NguyӉn Ái Quӕc cho tӡ ë . là hiӋp ưӟc 25/8/1883 (còn gӑi là HiӋp ưӟc Hác-măng). Phong trào Đông Du thҩt bҥi do nhӳng ngưӡi lãnh đҥo đã không hiӇu hӃt bҧn chҩt cӫa chӫ nghĩa thӵc dân. Các phong trào đҩu tranh vũ trang cӫa nhân dân ta cuӕi thӃ kӍ XIX. là hiӋp ưӟc Pa ± tơ ± nӕt (ngày 6/6/1884). thӵc dân Pháp bҳt đҫu công cuӝc khai thác thuӝc đӏa lҫn thӭ nhҩt. thӃ nhưng như vұy chҷng khác nào ³ tiӉn beo cӱa trưӟc. các phong trào này lҥi manh mún và phҫn nhiӅu mang tính chҩt cҧi lương. các sĩ phu yêu nưӟc đӡi sӕng ngưӡi dân dưӟi ách thӕng trӏ cӫa thӵc dân Pháp như Phan Bӝi Châu. đҫu thӃ kӍ XX. Cùng lúc đó. đánh dҩu bưӟc trưӧt dài trên con đưӡng suy vong cӫa triӅu đình nhà NguyӉn.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 cӫa nhân dân ta đang diӉn ra vô cùng quyӃt liӋt và gây cho giһc Pháp rҩt nhiӅu khó khăn thì triӅu đình nhà NguyӉn lҥi sӧ hãi. Xã hӝi ViӋt Nam bҳt đҫu có sӵ biӃn chuyӇn và phân hóa. Phong trào Đông Du do Tăng Bҥt Hә. Thҩt bҥi cӫa nhӳng cuӝc vũ trang này chӍ ra sӵ bҩt lӵc cӫa hӋ tư tưӣng phong kiӃn trong thӡi đҥi mӟi cũng như cho thҩy sӵ bӃ tҳc cӫa con đưӡng giҧi phóng dân tӝc cӫa đҩt nưӟc ta. Duy Tân. kí nhӳng hiӋp ưӟc bán nưӟc.

mөc đích là khai trí cho dân. Tuy nhiên. nhҵm bӗi dưӥng ý chí tӵ lұp.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 Ngưӧc lҥi. Lê Đҥi. Hoàng Tăng Bí. đi đӃn thӓa hiӋp vӟi chúng ta: ³Í  . phong trào Đông Kinh Nghĩa thөc do các cө Lương Văn Can. và nӃp sӕng văn minh. tiӃn bӝ. Dương Bá Trҥc. chҩn dân khí. tӵ cưӡng dân tӝc. mӣ nhӳng lӟp hӑc do ngưӡi hҧo tâm đóng góp. NguyӉn QuyӅn. mҥnh lên. tính chҩt cҧi lương cӫa phong trào thӇ hiӋn ӣ chӛ. giӓi lên. cҧi tә giáo dөc theo Tây phương« tӟi mӑi ngưӡi dân. Vũ Hoành. làm cho dân ta khӓe lên. tӯ đҩy làm cho Pháp sӧ. duy tân. tiӃn thӫ. các cө mong muӕn thông qua giáo dөc. Phan Chu Trinh« khӣi xưӟng lҥi chӫ trương ³khai dân trí. NguyӉn Hӳu Cҫu. hұu dân sinh´. truyӅn bá mӝt nӅn tư tưӣng hӑc thuұt mӟi. hӑc viên không phҧi nӝp tiӅn.

Tuy nhiên các cө lҥi quên rҵng Pháp là mӝt nưӟc đӃ quӕc hùng mҥnh. 6 . đã phát triӇn trưӟc chúng ta hàng trăm năm. mӟi chӍ diӉn ra trong phҥm vi hҽp các nhà nho yêu nưӟc. cũng không thӇ dӵa vào sӭc mҥnh cӫa mӝt nưӟc đӃ quӕc khác. Các phong trào này thҩt bҥi đánh dҩu sӵ cáo chung cӫa hӋ tư tưӣng phong kiӃn. Trưӡng Đông Kinh Nghĩa Thөc nhanh chóng bӏ giһc Pháp đóng cӱa. VӅ cơ bҧn. Chúng cho thҩy sӵ bӃ tҳc cӫa các nhà cӵu hӑc trong nӛ lӵc tìm ra con đưӡng cӭu nưӟc. / 01 02 ´. tiӃn bӝ hơn. chúng ta không thӇ chӍ thông qua giáo dөc trong mӝt thӡi gian mà có thӇ làm cho chúng khiӃp sӧ.     Phan Chu Trinh (1872±1926)  ! "# $%&'() (* + %*  . chưa tin tưӣng vào sӭc mҥnh cӫa nhân dân. đòi hӓi nhӳng ngưӡi lãnh đҥo mӟi. Sӵ thҩt bҥi cӫa nhӳng phong trào này chӍ cho chúng ta thҩy rҵng muӕn cӭu nưӟc không thӇ chӍ dӵa vào thương thuyӃt và thӓa hiӋp. các phong trào dâm chӫ tư sҧn ӣ nưӟc ta đҫu thӃ kӍ XX đӅu còn manh mún. muӕn cӭu nưӟc phҧi đi theo mӝt con đưӡng khác. -    . chưa thu hút đưӧc đông đҧo quҫn chúng. nhӳng nhà sáng lұp bӏ đày ra Côn Đҧo.

và quyӃt đӏnh ra đi tìm mӝt con đưӡng cӭu nưӟc mӟi cho dân tӝc. ngưӡi thanh niên NguyӉn Tҩt Thành đã nhanh chóng nhұn ra con đưӡng cӫa các bұc tiӅn bӕi là sai lҫm.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 Lӟn lên trong hoàn cҧnh nưӟc nhà bӏ đô hӝ. không thӇ đi theo cách cӫa các bұc cha anh đưӧc nӳa. anh đã tӵ mình suy ngүm vӅ con đưӡng giҧi phóng dân tӝc và thҩy đưӧc rҵng muӕn cӭu nưӟc. ëë c † ! . cũng như sӟm đưӧc tiӃp xúc vӟi nhӳng tư tưӣng cӫa nhӳng nhà nho tiӃn bӝ đương thӡi. chӭng kiӃn các cuӝc khӣi nghĩa cӫa nhân dân bӏ dìm trong bӇ máu.

tҩm cương vӅ ý chí kiên cưӡng vưӧt qua gian khә khó khăn đӇ đҥt đưӧc mөc tiêu. Cha là NguyӉn Sinh Sҳc. Chính nhӡ tҩm lòng thuӹ chung hiӅn hұu cӫa ngưӡi mҽ mà cұu con trai Tҩt Thành cӫa bà đã sӟm hình thành mӝt tҩm lòng yêu thương con ngưӡi sâu sҳc.Bà cũng xuҩt thân trong mӝt gia đình nho giáo nên cũng có mӝt tҩm lòng yêu thương con ngưӡi. tên thұt là NguyӉn Sinh Cung sinh ngày 19/5/1890 trong mӝt gia đình tri thӭc yêu nưӟc. chӫ trương lҩy dân là hұu thuүn cho mӑi cҧi cách chính trӏ_xã hӝi. ëë  Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh. Đһc biӋt ӣ Cө Cө NguyӉn Sinh Sҳc Cө Hoàng Thӏ Loan là tư tưӣng thương dân. Tҩm gương vӅ lao đӝng cҫn cù. Mҽ cӫa Ngưӡi là bà Hoàng Thӏ Loan. bà là mӝt hình mүu cho ngưӡi phө nӳ ViӋt Nam hiӅn hұu. nӃt na. có lòng yêu nưӟc. hӃt lòng vì chӗng con. tӍnh NghӋ An. huyӋn Nam Đàn. cái chӫ thuyӃt hӑc đưӧc ngưӡi cha bҳt gһp trào lưu tư tưӣng mӟi cùa thӡi đҥi đã đưӧc NguyӉn Ái Quӕc nâng lên thành tư tưӣng cӕt lõi trong đưӡng lӕi chính trӏ cӫa mình. là mӝt nhà nho cҩp tiӃn.Sau này. nơi có truyӅn thӕng đҫu tranh kiên cưӡng chӕng ách thӕng trӏ nһng nӅ cӫa thӵc dân phong kiӃn.Chính nhӳng tư tưӣng này cӫa Cө phó Bҧng đã ҧnh hưӣng sâu sҳc tӟi sӵ hình thành nhân cách cӫa NguyӉn Tҩt Thành. nguӗn gӕc nông dân ӣ làng Kim Liên. là cơ sӣ đӇ hình thành 7 . thương dân sâu sҳc.

trí tuӋ hơn ngưӡi. dҥy dӛ cӫa gia đình đã gián tiӃp truyӅn vào trong đҫu óc cӫa Ngưӡi mӝt tư tưӣng là phҧi thương dân. trong lòng cӫa hӑ đã sӟm xuҩt hiӋn mӝt lòng yêu nưӟc nӗng nàn. đè nén đӇ có mӝt cuӝc sӕng ҩm lo hҥnh phúc.«Ngay tӯ nhӓ Ngưӡi đã chӭng kiên cҧnh lҫm than thҩm khә cӫa ngưӡi lao đӝng trưӟc sӵ áp bӭc cӫa thӵc dân Pháp và triӅu đình phong kiӃn nhà NguyӉn. Ngay cҧ anh trai và chӏ gái cӫa ngưӡi cũng là nhӳng ngưӡi đưӧc hӑc hành và giáo dөc cҭn thұn nên cũng thҩm nhuүn nhӳng đҥo nghĩa ӣ đӡi. Chính sӵ giáo dөc. hӑ đã dũng cҧm tham gia các cuӝc chiӃn đҩu vì chân lý vì nhӳng ngưӡi lao đӝng đang bӏ áp bӭc« NguyӉn Tҩt Thành sinh ra trong mӝt gia đình có truyӅn thӕng hӑc hành. hình thành mӝt tҩm lòng cao cҧ. vӟi tinh mӝt tinh thҫn yêu nưӟc nӗng nàn cháy bӓng« ëë  .TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 nhân cách cӫa mӝt con ngưӡi cách mҥng chân chính. Tóm lҥi gia đình nơi bác sinh gia đã ҧnh hưӣng hӃt sӭc quan trӑng tӟi sӵ hình thành nhân cách cӫa Bác ngày tӯ hӗi còn nhӓ đӃn khi Ngưӡi lӟn lên. gia đình Nho hӑc. mӝt vӏ lãnh tө kiӋt xuҩt. yêu thương đùm bӑc « nên Ngưӡi đã sӟm hình thành nhân cách cӫa mӝt con ngưӡi có tҩm lòng bác ái. Ngưӡi đã có khát vӑng sӁ tìm mӝt con đưӡng đӇ giҧi thoát con ngưӡi khӓi sӵ áp bӭc. giӳ đҥo hiӃu. lҩy dân làm gӕc. có truyӅn thӕng gia phong mүu mӵc.

NguyӉn BiӇu. NguyӉn Sinh QuyӃn. nhà v n hoá kiӋt xuҩt cӫa nưӟc ViӋt Nam mӟi 8 . huyӋn Nam Đàn. Phan Bӝi Châu. chӕng Pháp. các lãnh tө yêu nưӟc cұn đҥi như Phan Đình Phùng.« và ngay cҧ anh và chӏ cӫa NguyӉn Tҩt Thành cũng đӅu tham gia hoҥt đӝng yêu nưӟc.  NguyӉn Tҩt Thành sinh ra tҥi làng Kim Liên. chӕng ngoҥi xâm. bӏ Bҳt giam và lưu đày hang chөc n m. nhà tư tưӣng. Đó cũng là quê hương cӫa nhiӅu anh hùng nәi tiӃng khác trong lӏch sӱ ViӋt Nam như Mai Thúc Loan. Đһng Dung . Không phҧi NghӋ Tĩnh có vinh dӵ sinh ra vӏ anh hùng dân tӝc.«và biӃt bao con ngưӡi ưu tú khác cӫa dân tӝc ViӋt Nam. tӍnh NghӋ An là mҧnh đҩt giàu truyӅn thӕng yêu nưӟc. Ngay mҧng đҩt Kim Liên cũng đã thҩm máu anh hung cӫa bao liӋt sĩ chӕng Pháp như Vương Thúc Mұu.

nhân nghĩa. là tinh thҫn tương thân. khoan dung. là dòng chҧy chính cӫa tư tưӣng v n hoá truyӅn thӕng ViӋt Nam. chӫ nghĩa yêu nưӟc là cӕt l i. Trҫn Hưng Đҥo. tӯ nhân vұt truyӅn thuyӃt đӃn nhân vұt sáng ngӡi trong lӏch sӱ : Hai Bà Trưng. Hӗ Chí Minh đã kӃ thӯa mӝt chân lý ³Ž  03   . NguyӉn Trãi «đӅu đã phҧn ánh chân lý đó mӝt cách hùng hӗn. tương ái. đӭng đҫu bҧng giá trӏ v n hoá-tinh thҫn ViӋt Nam. tiӃp thu tinh hoa v n hoá cӫa nhân loҥi đӇ làm giàu v n hoá cӫa dân tӝc «Trong nguӗn giá trӏ tinh thҫn truyӅn thӕng đó. Lòng yêu nưӟc và chӫ nghĩa yêu nưӟc đã hình thành rҩt sӟm và trӣ thành tính chҩt cӫa mӑi ngưӡi dân ViӋt và đây trӣ thành mӝt yӃu tӕ quan trӑng nhҩt đӇ NguyӉn Tҩt Thành đi vào con đưӡng cách mҥng. tôn giáo tӯ nưӟc ngoҧi du nhұp vào nưӟc ta đӅu đưӧc tiӃp nhұn khúc xҥ qua l ng kính cӫa tư tưӣng yêu nưӟc đó. đӝ lưӧng . xuyên suӕt trong thӡi kǤ lӏch sӱ. là đӝng lӵc mҥnh mӁ cho sӵ trưӡng tӗn và pháy triӇn cӫa dân tӝc Tӯ v h hoá dân gian đӃn v n hoá bác hӑc. Ngô QuyӅn. là thông minh sáng tҥo quý trӑng ngưӡi hiӅn . cӕ kӃt cӝng đӗng dân tӝc thuӹ chung.Chӫ nghĩa yêu nưӟc là dòng chҧy suyên suӕt trưӡng kǤ lӏch sӱ ViӋt Nam. ý chí tӵ lұp tӵ cưӡng. yêu nưӟc kiên cưӡng bҩt khuҩt « tҥo thành đӝng lӵc mҥnh mӁ cӫa đҩt nưӟc .Mӑi hӑc thuyӃt đұo đӭc. là chuҭn mӵc cao nhҩt. Đó là ý thӭc chӫ quyӅn quӕc gia dân tӝc.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 Lӏch sӱ hàng ngàn n m dӵng nưӟc và giӳ nưӟc đã hình thành cho ViӋt Nam các giá trӏ truyӅn thӕng dân tӝc phong phú bӅn vӳng.

  040.

 050  .

 0.

   0 .

5 0  !4.

 6 & 07"#.

giҧi phóng con 9 . Ngưӡi kӃ thӯa và phát huy chӫ nghĩa đó thành hiӋn thӵc trong sӭ mӋnh lӏch sӱ giҧi phóng dân tӝc.$#% Trưӟc hӃt Hӗ Chí Minh xuҩt thân là mӝt con dân ngưӡi ViӋt hơn thӃ Ngưӡi lҥi có mӝt ngưӡi cha có lòng yêu nưӟc cao cҧ nên Ngưӡi đã sӟm nhұn ra đưӧc tinh thҫn yêu nưӟc cӫa dân tӝc. giҧi phóng giai cҩp.

³0$ 0.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 ngưӡi. truyӅn thӕng đoàn kӃt.Dân tӝc ViӋt Nam có mӝt tinh thҫn nhân nghĩa. tương thân. tương ái.

trong cӝng đӗng làng xã. TruyӅn thӕng này cùng hình thành vӟi sӵ hình thành dân tӝc. HiӇu đưӧc ý nghĩa vô cùng to lӟn cӫa sӵ đoàn kӃt () 0. tӯ khi còn sӕng vӟi gia đình đưӧc sӵ yêu thương cӫa gia đình sӵ đùm bӑc cӫa quê hương làng xóm. & 0$ '$´ trong hoҥn nҥn khó kh n. tҳt lӱa tӕi đèn có nhau. Ngưӡi ViӋt Nam quen sӕng gҳn bó vӟi nhau trong tình làng nghĩa xóm. trong cӝng đӗng và dòng hӑ. Hӗ Chí Minh cũng đã nhұn thӭc điӅu này tӯ khi còn nhӓ. đoàn kӃt quӕc gia dân tӝc. Đoàn kӃt ӣ đây ta có thӇ hӍêu theo bӕn khía cҥnh là: đoàn kӃt trong gia đình.«Chính sӵ đoàn kӃt gҳn bó đó đã tҥo lên mӝt sӭc mҥnh vô cùng ta lӟn.

 -05 .*0 + .

hӑc hӓi. hưӟng con ngưӡi vào làm điӅu thiӋn.+( hiӇu đưӧc tư tưӣng ( &7/ &0 8 &0´. giành đӝc lұp cho đҩt nưӟc giҧi phóng con ngưӡi. đӗng thӡi xӱ lý tinh tӃ các mӕi quan hӋ. vӧ chӗng. bác ái. hӑ hàng và đӅ cao tình nghĩa. gia đình. nhân nghĩa hơn. thông minh hơn Chính sӭc mҥnh truyӅn thӕng tư tưӣng và v n hoá đó cӫa dân tӝc đãn thúc giөc Hӗ Chí Minh ra đi tìm tòi. anh em. chính nhӡ tinh thҫn đó cӫa dân tӝc đã giúp cho NguyӉn Tҩt Thành biӃt đoàn kӃt nhӳng ngưӡi dân lao đӝng lҥi vӟi nhau tҥo thành mӝt sӭc mҥnh vô cùng to lӟn đӇ đánh đә chӃ đӝ thӭc dân. nhân nghĩa«Bác đã quyӃt tâm đem toàn bӝ 10 . Vӟi tư cách là mӝt con dân nưӟc ViӋt thì Hӗ Chí Minh đã thҫm nhuҫn trong lòng mӝt tư tưӣng thương dân. tiӃp thu tinh hoa v n hoá cӫa nhân loҥi đӇ làm giàu cho tư tưӣng cách mҥng và v n hoá cӫa ngưӡi trên cơ sӣ phát huy nhӳng tinh hoa v n hoá và tư tưӣng truyӅn thӕng cӫa dân tӝc. Hӗ Chí minh đã thҩm thía tư tưӣng đó nó trӣ thành kim chӍ nam dүn tӟi sӵ thành công cӫa cuӝc cách mҥng. Do đó ngưӡi ViӋt sӕng tình cҧm hơn.3. quy tҳc ӭng xӱ trong xã hӝi. TruyӅn thӕng nhân v n nhân ái quý trӑng con ngưӡi.

& . Tư tưӣng Hӗ Chí Minh. trưӟc hӃt bҳt nguӗn tӯ truyӅn thӕng cӫa dân tӝc. mӣ rӝng cӱa đón nhұn tinh hoa v n hóa bên ngoài làm giàu cho v n hóa Vi Ӌt Nam Chính nhӡ tiӃp thu truyӅn thӕng cӫa dân tӝc mà Hӗ Chí Minhđã tìm thҩy con đưӡng đi cho dân tӝc. sáng tҥo. niӅm tin vào chính nghĩa tin vào s ӵ tҩt thҳng cӫa chân lý và chính nghĩa sӁvưӧt qua muôn ngàn khó kh n. dũng cҧm. dân tӝc ViӋt Nam đã tҥo ra anh hùng thӡi đҥi ± Hӗ Chí Minh ngưӡi anh hùng dân tӝc. là sӵ kӃ thӯa và phát triӇn các giá trӏ v n hoá dân tӝc TruyӅn thӕng lҥc quan yêu đӡi.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 sӭc lӵc mình đӇ tìm ra con đưӡng cӭu nưӟc giҧi phong dân tӝc. gian khә. thông minh. Trong mҩy nghìn n m phát triӇn cӫa lӏch sӱ. ham hӑc hӓi. "ë. TruyӅn thӕng cҫn cù.giҧi phóng con ngưӡi khӓi ách nô lӋ thӕng trӏ« Hӗ Chí Minh là mӝt trong nhӳng ngưӡi con ưu tú cӫa dân tӝc.

0.

12 #"34 124&0.3  5+ë5.

Nhӳng n m ӣ HuӃ. vӯa hùa vào nhau đӇ nô dӏch các dân tӝc nhӓ yӃu trong vòng kìm hҽp thuӝc đӏa cӫa chúng. gia đình. mӝt hӋ thӕng thӃ giӟi.& 5+ 678 Tóm lҥi. bӏ đàn áp. Hӕp-xơn (ngưӡi Anh) đã mô tҧ tưӡng tұn đһc điӇm kinh tӃ - 11 . truyӅn thӕng dân tӝc. III.c "# Hӗ Chí Minh bưӟc vào vũ đài chính trӏ khi chӫ nghĩa tư bҧn tӵ do cҥnh tranh đã bưӟc sang giai đoҥn tư bҧn đӝc quyӅn. Tҩt cҧ đã thôi thúc Hӗ Chí Minh phҧi ra đi tìm mӝt con đưӡng mӟi đҿ cӭu dân.« đã chuҭn bӏ cho Ngưӡi vӅ nhiӅu mһt. tӯ nhӓ NguyӉn Tҩt Thành đã đau xót chӭng kiӃn cuӝc sӕng nghèo khә. Quê hương. cӭu nưӟc. bӏ bóc lӝt cùng cӵc cӫa đӗng bào mình ngay trên mҧnh đҩt quê hương. nhưng sӁ không thӇ thành công nӃu Ngưӡi không đӃn vӟi trào lưu mӟi cӫa thӡi đҥi. tӭc chӫ nghĩa đӃ quӕc. đã xác lұp đưӧc sӵ thӕng trӏ cӫa chúng trên phҥm vi thӃ giӟi. xâu xé thuӝc đӏa. Chӫ nghĩa đӃ quӕc là mӝt hiӋn tưӧng quӕc tӃ. chúng vӯa tranh giành. Ngưӡi đã tұn mҳt nhìn thҩy tӝi ác cӫa bӑn thӵc dân và thái đӝ ươn hèn. bҥc nhưӧc cӫa bӑn quan lҥi Nam triӅu.N m 1912.

bao trùm lên mâu thuүn vӕn có cӫa thӡi đҥi: mâu thuүn giӳa tư bҧn và vô sҧn ӣ các nưӟc phát triӇn. Đây là tư tưӣng cơ bҧn cӫa Quӕc tӃ cӝng sҧn và là cơ sӣ đӇ chӍ đҥo cách mҥng thӃ giӟi. Vì vұy. các lãnh tө phong trào kém nhiӋt huyӃt mà vì hӑ không nhұn thӭc đưӧc đһc điӇm cӫa thӡi đҥi nên vүn tiӃn hành đҩu tranh theo đưӡng lӕi và phương pháp cũ như : Phan Đình Phùng. mà đã trӣ thành cuӝc đҩu tranh chung cӫa các dân tӝc thuӝc đӏa chӕng chӫ nghĩa đӃ quӕc. Lênin dӵa trên quan điӇm cӫa Hӕp-xơn đưa ra đӏnh nghĩa nói vӅ bҧn chҩt cӫa chӫ nghĩa đӃ quӕc gҳn liӅn đһc điӇm kinh tӃ là các nưӟc lӟn xâm chiӃm thuӝc đӏa và chia nhau xong đҩt đai thӃ giӟi. dân sӕ thuӝc đӏa Anh lӟn gҩp 8. sӕ ít (30%) các dân tӝc đi áp bӭc.cuӝc đҩu trang giҧi phóng dân tӝc sang thӃ kӹ XX không còn là hành đӝng riêng rӁ cӫa nưӟc này chӕng lҥi sӵ xâm lưӧc và thӕng trӏ cӫa nưӟc khác như trưӟc kia. nhưng tӯ thӵc tӃ lӏch sӱ. NguyӅn Tҩt Thành tuy chưa nhұn thӭc đưӧc đһc điӇm cӫa thӡi đҥi. mâu thuүn giӳa nông dân và đӏa chӫ ӣ các nưӟc lҥc hұu. Đһc điӇm chung là diӋn tích và dân sӕ các thuӝc đӏa lӟn gҩp nhiӅu lҫn so vӟi diӋn tích và dân sӕ các nưӟc chính quӕc. Sӵ thҩt bҥi cӫa các phong trào cuӕi thӃ kӹ XIX. Hoàng Hoa Thám .Trong điӅu kiӋn lӏch sӱ mӟi.5 lҫn dân sӕ nưӟc Anh. đҩu tranh không thҳng nәi thì đi cҫu ngoҥi viӋn như Phan Bӝi Châu. chӫ nghĩa thӵc dân gҳn liӅn vӟi cuӝc đҩu tran cӫa giai cҩp vô sҧn quӕc tӃ. do đó cuӝc đҩu tranh giҧi phóng dân tӝc cӫa mӛi nưӟc chӍ tiӃn hành riêng rӁ thì không thӅ nào giành đưӧc thҳng lӧi. Tҥi Đҥi hӝi V quӕc tӃ cӝng sҧn (1924) Hӗ Chí Minh đã đưa ra con sӕ đҫy thuyӃt phөc như: thuӝc đӏa cӫa Anh lӟn gҩp 252 lҫn diӋn tích nưӟc Anh. Khi còn trong nưӟc. Theo Lênin. Đây là đһc điӇm liên quan trӵc tiӃp đӃn viӋc hình thành tư tưӣng Hӗ Chí Minh sau này. mӛi thuӝc đӏa là mӝt mҳt khâu cӫa hӋ thӕng đӃ quӕc. Ngưӡi đã thҩy r các con đưӡng 12 . đҫu thӃ kӹ XX không phҧi do nhân dân ta thiӃu anh hùng.Khi chӫ nghĩa tư bҧn tӵ do cҥnh tranh chuyӇn sang đӝc quyӅn hình thành hӋ thӕng thuӝc đӏa làm nҧy sinh mâu thuүn mӟi cӫa thӡi đҥi là mâu thuүn giӳa các nưӟc đӃ quӕc vӟi các dân tӝc thuӝc đӏa.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 chính trӏ cӫa chӫ nghĩa đӃ quӕc. Khҭu hiӋu cӫa Mác đã đưӧc mӣ rӝng. thӃ giӟi phân chia đa sӕ (70%) các dân tӝc bӏ áp bӭc.

Khoҧng cuӕi n m 1917.Ngưӡi đã vưӧt qua ba đҥi dương và bӕn châu lөc. Nhӡ l n lӝn trong phong trào lao đӝng Pháp. Qua sӵ thұt tàn nhүn đó Ngưӡi đã rút ra bài hӑc : ) 4 3 $ 9  < 6 '=. đӃn sӕng và hoҥt đӝng tҥi Paris. nhân dӏp Hӝi Nghӏ hoà bình đưӧc triӋu tұp tҥi Vecxây. khoa hӑc và chính trӏ cӫa châu Âu. sát cánh vӟi nhӳng ngưӡi yêu nưӟc ViӋt Nam và nhӳng ngưӡi cách mҥng tӯ các nưӟc thuӝc đӏa cӫa Pháp. đã hiӇu đӵơc trình đӝ phát trӍên cӫ thӇ vӅ kinh tӃ. có vӕ hiӅu biӃt phong phú nhҩt vӅ thӵc tӃ các thuӝc đӏa cũng như các nưӟc tư bҧn đӃ quӕc chӫ yӃu nhҩt trong nhӳng thұp niên đҫu cӫa thӃ kӹ XX« Nhӡ đó đã hiӇu đưӧc bҧn chҩt chung cӫa chӫ nghĩa đӃ quӕc và màu sҳc riêng cӫa tӯng nưӟc đӃ quӕc khác nhau. đһt chân lên khoҧng gҫn 30 nưӟc. NguyӉn Ái Quӕc nhân danh nhӳng ngưӡi ViӋt Nam yêu nưӟc gӱi tӟi Hӝi nghӏ bҧn  $1 9 : . gia nhұp Đҧng Xã Hӝi Pháp. Ngưӡi đã nhanh chóng đӃn đưӧc vӟi 3$ 4 cӫa cách mҥng Pháp và không lâu sau đó. thӫ đô nưӟc Pháp.Mһc dù rҩt ôn hoà. Hӗ Chí Minh trӣ thành mӝt chiӃn sĩ xã hӝi chӫ nghĩa. N m 1919. mӝt trung tâm v n hoá. chính trӏ. mӝt chính đҧng duy nhҩt cӫa nưӟc Pháp bênh vӵc các dân tӝc thuӝc đӏa. nhӳng yêu sách đó đã không đưӧc chҩp nhұn.. không đem lҥi kӃt quҧ. đòi hӓi các quyӅn tӵ do. Đây là mӝt sӵ kiӋn rҩt quan trӑng trong cuӝc đӡi cӫa Ngưӡi.v n hoá. là mӝt trong nhӳng nhà hoҥt đӝng chính trӏ đã đi nhiӅu nhҩt. xã hӝi« cӫa nhiӅu nưӟc thuӝc đӏa cùng cҧnh ngӝ. Ngưӡi phҧi đi tìm mӝt con đưӡng mӟi. dân chӫ tӗi thiӇu cho ViӋt Nam.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 cӫa cha anh là cũ kӻ. NguyӉn Tҩt Thành tӯ Anh vӅ Pháp.

nhưung tác đӝng cách mҥng cӫa nó chưa đӃn ngay đưӧc vӟi thӫ đô Pari. vì biӃn cӕ vĩ đҥi này xҧy ra vào lúc nӛi lo âu đӵoc thua trong chiӃn tranh đang đè nһng lên nưӟc Pháp. 13 . Cuӝc cách mҥng tháng Mưӡi Nga bùng nә tӯ tháng 10/1917.+4 &8Tuy nhiên đӃn lúc đó Ngưӡi vүn chưa ý thӭc đưӧc đҫy đӫ và r rang vӅ con đưӡng giҧi phóng dân tӝc mình và các dân tӝc thuӝc đӏa nӃu không có tác đӝng quyӃt đӏnh cӫa hai sӵ kiӋn vĩ đҥi là Cách mҥng tháng Mưӡi Nga và viӋc thành lұp Quӕc tӃ III.

Nhӳng lý tưӣng vӅ mӝt xã hӝi công bҵng. mӝt xã hӝi xã hӝi chӫ nghĩa lҫn đҫu tiên trên thӃ giӟi đã và đang hiӋn thӵc hóa. là hӑc thuyӃt mà là hiӋn thӵc cө thӇ. Trong nhӳng ngày đҫu chính quyӅn đã thông qua nhӳng sҳc lӋnh khҷng đӏnh và thӇ hiӋn rõ bҧn chҩt cӫa mӝt chính quyӅn vì dân. Chúng ta biӃt vào nhӳng năm 20 cӫa 14 . Tư tưӣng Hӗ Chí Minh đưӧc hình thành dҫn dҫn tӯ cҧm tính đӃn lý tính nhҵm tìm ra con đưӡng giҧi phóng cho dân tӝc ViӋt Nam.vì dân và do dân làm chӫ dưӟi sӵ lãnh đҥo cӫa đҧng tiên phong.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 ngay cҧ vӟi nhӳng đҧng viên xã hӝi.Cách mҥng Tháng Mưӡi đã mӣ ra con đưӡng giҧi phóng dân tӝc cho nhân dân ViӋt Nam khӓi ách áp bӭc đӃ quӕc thӵc dân. Sҳc lӋnh vӅ ruӝng đҩt. Chính tӯ đây chӫ nghĩa xã hӝi không chӍ còn là lý tưӣng. vì chúng rҩt sӧ ҧnh hưӣng cӫa cách mҥng vô sҧn vĩ đҥi này.n ó gi úp cho Hӗ chí minh nhұn ra sӵ đúng đҳn cӫa chӫ nghĩa Mac_Lênin... bҧo hiӇm xã hӝi. dân chӫ.mӝt xã hӝi công bҵng.. đӗng thӡi công bӕ nhiӅu chính sách ưu viӋt như ngày làm viӋc 8 NguyӉn Ái Quӕc giӡ.Chính nhӳng điӅu này đã khiӃn cho sӵ hình thành tư tӱơng cӫa Bác là phҧi tiӃn lên con đưӡng Chӫ Nghĩa Xã Hӝi. ViӋc xuҩt hiӋn tư tưӣng Hӗ Chí Minh là nhu cҫu tҩt yӃu khách quan cӫa cách mҥng ViӋt Nam và do lӏch sӱ cӫa cách mҥng ViӋt Nam quy đӏnh. Sӵ xuҩt hiӋn cӫa Quӕc tӃ Cӝng sҧn làm nҧy sinh mâu thuүn thӡi đҥi: CNXH > < CNTB. Sau nӳa là sӵ bưng bít cӫa hàng rào báo chí tư sҧn. giáo dөc không mҩt tiӅn.c Thҳng lӧi cӫa cách mҥng Tháng Mưӡi thӇ hiӋn sӵ ưu viӋt cӫa chӫ nghĩa Mác-Lênin so vӟi các trào lưu cơ hӝi.xã hӝi cӫa dân. Vӟi thҳng lӧi này lҫn đҫu tiên trong lӏch sӱ nưӟc Nga mӝt chính quyӅn cӫa công-nông và nhӳng ngưӡi lao đӝng đưӧc thiӃt lұp.. nam nӳ bình đҷng. tӵ do tín ngưӥng. Cách mҥng tháng mưӡi Nga thҳng lӧi mӣ ra thӡi đҥi mӟi. Đó là Sҳc lӋnh vӅ hòa bình. Quӕc tӃ Cӝng sҧn là trung tâm tұp hӧp lӵc lưӧng cách mҥng và chӍ đҥo cách mҥng thӃ giӟi.thӡi đҥi quá đӝ lên chӫ nghĩa xã hӝi trên phҥm vi toàn thӃ giӟi. xét lҥi trong phong trào cӝng sҧn và công nhân quӕc tӃ.

Chính thӡi điӇm này. đã khҷng đӏnh: "  ) " #.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 thӃ kӹ XX. NguyӉn Ái Quӕc vӟi thiên tài trí tuӋ. ViӋt Nam đang đӭng trưӟc sӵ bӃ tҳc vӅ con đưӡng giҧi phóng dân tӝc. trҧi nghiӋm hoҥt đӝng cách mҥng và ҧnh hưӣng trӵc tiӃp cӫa cách mҥng Tháng Mưӡi.

439  +& .

Tù n m 1920 tiӃng vang và ҧnh hưӣng cӫa cách mҥng tháng Mưӡi lan rӝng ra Châu Âu và toàn thӃ giӟi. Là mӝt đҧng viên hoҥt đӝng tích cӵc trong Đҧng Xã Hӝi Pháp. Vұn dөng chӫ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cҧnh cө thӇ ViӋt Nam Bác Hӗ và Đҧng ta đã lãnh đҥo nhân dân thӵc hiӋn cách mҥng Tháng Tám lӏch sӱ thành công. TiӃp theo là nhà nưӟc Xô ViӃt đánh bҥi cuӝc chiӃn tran can thiӋp cӫa 14 nưӟc đӃ quӕc và bӑn bҥch vӋ.Lênin thành lұp Quӕc tӃ thӭ III.Tháng 7/1920 báo Luymanitê đ ng >? 4+0 " 0 =?8&89 . Tháng 3/1919V. Muӕn tham gia đҩu tranh. đӃn thӡi điӇm này càng thêm sâu sҳc.I. phҧi tìm hiӇu vӅ lý luұn. nhà nưӟc công .Quӕc tӃ II. dүn đӃn sӵ phân liӋt không tránh khӓi trong nӝi bӝ các đҧng Dân chӫ Xã hӝi . NguyӉn Ái Quӕc không thӇ đӭng ngoài cuӝc tranh luұn.nông đҫu tiên ӣ khu vӵc Đông Nam châu Á.+$+& $ 5 4". Cuӝc khӫng hoҧng trong phong trào công nhân diӉn ra tӯ mҩy n m trưӟc. xây dӵng nên nhà nưӟc ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa.

4 & B& 7 .2A.I. NguyӉn Ái Quӕc đã sơ bӝ đi đӃn kӃt luұn : @1. Trưӟc khi tiӃp cұn vӟi luұn cương cӫa V.Lênin và các v n kiӋn khác chuҭn bӏ đưa ra Đҥi hӝi lҫn thӭ II Quӕc TӃ Cӝng Sҧn. & cӫa V.I.Lênin.

5+ &$ C  0+&B& 7$3" 0 &&+5 (9.

'$ ' &D.

<DED0 .

D 0 8).

7< & $0 = .

tӯ 81$9  Ngưӡi đã đi tӟi 81+ D trưӟc hӃt là cӫa nhӳng ngưӡi lao đӝng . tӯ xác đӏnh r kҿ thù cӫa chӫ nghĩa 15 . E & $4%8Như vұy là tӯ nhұn thӭc vӅ quan hӋ $3"0 Hӗ Chí Minh đã đi tӟi nhұn thӭc vӅ quan hӋ $3"3.

đӗng thӡi cũng đánh dҩu bưӟc ngoһt mӟi cӫa cách mҥng nưӟc ta. Chính Luұn Cương cӫa Lênin đã giúp Ngưӡi tìm ra con đưӡng chân chính cho sӵ nghiӋp cӭu nưӟc. ĐӃn khi đӑc ë = @? cӫa Lênin. giҧi phóng dân tӝc. trưӟc @5FA NguyӉn Ái Quӕc đã tiӃp cұn vӟi chân lý cӫa Lênin. Có thӇ nói. tuy chưa r ràng và sáng tӓ.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 đӃ quӕc Ngưӡi cũng đã thҩy đưӧc bҥn đӗng minh là nhân dân lao đӝng ӣ các chính quӕc và thuӝc đӏa. tìm thҩy con đưӡng giҧi phóng dân tӝc. đã reo lên như tìm ra mӝt phát kiӃn vĩ đҥi. thҩy Lênin diӉn đҥt mӝt cách đҫy đӫ và sâu sҳc nhӳng điӅu mình đang nung nҩu.Ngưӡi suy nghĩ vӅ nhӳng vҩn đè mà Lênin đã viӃt. đánh dҩu bưӟc ngoһt trong cuӝc đӡi hoҥt đӝng cách mҥng cӫa Bác : tӯ 12 #&#12)$G ë . do vұy Ngưӡi đã mӯng rӥ đӃn trào nưӟc mҳt. Đêm kӃt thúc Đҥi Hӝi Tua ngày 30/12/1920. mӣ ra bưӟc chuyӇn biӃn cho bao thӃ hӋ ngưӡi ViӋt : 2 D  # .

Hӗ Chí Minh đã tiӃp thu kӃ thӯa và phát triӇn nhӳng tư tưӣng nhӳng lý luұn cӫa hӑc thuyӃt chӫ nghĩa Mac Lênin đӇ vұn dөng vào tình hình cách mҥng cӫa ViӋt Nam. NguyӉn Ái Quӕc đӃn vӟi CNMLN là tìm con đưӡng giҧi phóng cho dân tӝc. vӕn chính trӏ. mӝt n ng lӵc trí tuӋ sҳc sҧo. khi ra đi tìm đưӡng cӭu nưӟc NguyӉn Ái Quӕc đã có mӝt vӕn hӑc vҩn chҳc chҳn. vӕn sӕng thӵc tiӉn phong phú nhӡ đó Bác đã tiӃp thu chӫ nghĩa Mác-Lênin như mӝt lӁ tӵ nhiên ³tҩt yӃu khách quan và hӧp vӟi quy luұt´. Chӫ nghĩa Mác-Lênin là bӝ phұn v n hoá đһc sҳc nhҩt cӫa nhân loҥi: tinh tuý nhҩt. Ngưӡi hӗi tưӣng lҫn đҫu tiӃp xúc vӟi chӫ nghĩa Lênin. Sӵ vұn dөng và phát triӇn chӫ nghĩa Mác ± Lênin ӣ Hӗ Chí Minh nәi lên mӝt sӕ điӇm đáng chú ý: Mӝt là. Ngưӡi đã phân tích. đҫu thӃ kӹ XX. thâm nhұp vào phong trào cách mҥng thӃ giӟi. trӣ thành hӋ tư tưӣng tiên tiӃn cӫa thӡi đҥi. D 48Chӫ nghĩa Mác-Lênin phát triӇn mҥnh mӁ. cách mҥng nhҩt. sâu rӝng. Ngưӡi tӵ hoàn thiӋn vӕn v n hoá. ³khi ҩy ngӗi mӝt mình trong phòng mà tôi nói to lên như đang đӭng trưӟc đông đҧo quҫn chúng: 16 . triӋt đӇ nhҩt và khoa hӑc nhҩt Hai là. tәng kӃt các phong trào yêu nưӟc ViӋt Nam chӕng Pháp cuӕi thӃ kӹ XIX.

Lênin bҵng nhӳng luұn điӇm mӟi. Tóm lҥi. khi bҳt gһp chӫ nghĩa Mac-Lênin.xã hӝi hình thành tư tưӣng Hӗ Chí Minh. Ngưӡi vұn dөng CNMLN theo phương pháp mác-xít và theo tinh thҫn phương Đông.´ Ba là. không sách vӣ. ta thҩy r hơn thiên tài cӫa Ngưӡi. không kinh viӋn. PHҪN$A %UҰN Qua viӋc nghiên cӭu điӅu kiӋn lӏch sӱ . đӵơc rút ra tӯ thӵc tiӉn cӫa đҩt nưӟc và dân tӝc mình. Hӗ Chí Minh tӯng bưӟc góp phҫn bә sung. phát triӇn cӫa tӱ tưӣng yêu nưӟc cuӕi thӃ kӹ XIX đҫu thӃ kӹ XX. không tìm kӃt luұn có sҹn mà tӵ tìm ra giҧi pháp riêng. vұn dөng sáng tҥo. Chӫ nghĩa Mác- Lênin là cơ sӣ chӫ yӃu nhҩt hình thành tư tưӣng Hӗ Chí Minh.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 hӥi đӗng bào bӏ đoҥ đҫy đau khә. cө thӇ cho cách mҥng ViӋt Nam. đây là cái cҫn thiӃt cho chúng ta. phát triӇn làm phong phú thêm kho tang chӫ nghĩa Mac. đây là con đưӡng giҧi phóng cho chúng ta. Tӯ tiӃp thu. đã hình thành nên tư tưӣng Hӗ Chí Minh. tư tưӣng Hӗ Chí Minh là sӵ gһp gӥ giӳa trí tuӋ lӟn cӫa Ngưӡi vӟi trí tuӋ cӫa dân tӝc và trí tuӋ thӡi đҥi. Chính sӵ vұn đӝng. Sӕng trong hoàn cҧnh mҩt nưӟc như bao 17 .

Ngưӡi đã quyӃt đӏnh ra đi. mà đó là sҧn phҭm tҩt yӃu cӫa cách mҥng ViӋt Nam. giҧi phóng dân tӝc. Mӝt lҫn nӳa chúng em xin cҧm ơn sӵ chӍ dүn tұn tình cӫa cô giáo Phҥm Mai Duyên trong quá trình hoàn thành đӗ án. Ngưӡi không dұp khuôn. ra đӡi do nhu cҫu khách quan và là sӵ giҧi đáp cho nhӳng nhu cҫu bӭc thiӃt cӫa cách mҥng ViӋt Nam tӯ đҫu thӃ kӍ XX đӃn nay.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 ngưӡi dân An Nam khác. Nhӡ sӵ chӍ dүn cӫa cô mà chúng em đã hiӇu r hơn con đưӡng hình thành lên tư tưӣng Hӗ Chí Minh. thӃ nhưng Hӗ Chí Minh đã nhұn ra sӵ hҥn chӃ cӫa nhӳng ngưӡi đi trưӟc. kӃt hӧp chӫ nghĩa dân tӝc và phong trào công nhân đӇ hình thành nên mӝt hӋ tư tưӣng mӟi. mang đұm bҧn chҩt dân tӝc ViӋt Nam ± hӋ tư tưӣng Hӗ Chí Minh. Mӝt lҫn nӳa chúng ta phҧi khҷng đӏnh tư tưӣng Hӗ Chí Minh không phҧi là sҧn phҭm cӫa tình yêu cӫa nhân dân ViӋt Nam đӕi vӟi vӏ cha già. Thiên tài cӫa Hӗ Chí Minh là ӣ chӛ. cũng đau đáu tìm con đư ӡng giҧi phóng quê hương. K50! 18 . mà vұn dөng sáng tҥo chӫ nghĩa Mac ±Lenin vào cách mҥng ViӋt Nam. con đưӡng cách mҥng vô sҧn. tìm cho dân tӝc mӝt con đưӡng cӭu nưӟc mӟi. và trong khi cҧ dân tӝc đang bӃ tҳc. hiӇu r hơn thiên tài Hӗ Chí Minh! Nhóm 9 ± Lӟp Tӵ Đӝng Hóa 4.

2)c Giáo trình tư tưӣng Hӗ Chí Minh ± hӝi đӗng Trung Ương chӍ đҥo biên soҥn giáo trình Quӕc Gia các bӝ môn khoa hӑc Mac ± Lenin. 19 . 3)c Đông Kinh Nghĩa Thөc ± NguyӉn HiӃn Lê (1967). tư tưӣng Hӗ Chí Minh.TiӇu luұn tư tưӣng Hӗ Chí Minh Nhóm 9 ± TĐH4 ÀIIӊUHAÔ HҦO 1)c Hӗ Chí Minh toàn tұp ± nhà xuҩt bҧn Chính Trӏ Quӕc Gia (2000).