You are on page 1of 15

Ê 

1/ Mөc lөc Trang 1
2/ Lӡi nói đҫu Trang 2
3/ Phҫn nӝi dung Trang 4
4/ Chương I Tìm hiӇu Tác phҭm´ Di Chúc´ Trang 4
cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh
1.Hoàn cҧnh ra đӡi
2 .Các lҫn chӍnh sӱa cӫa di chúc và các lҫn
công bӕ
3.Nӝi dung di chúc
5/ Chương II Giá trӏ cӫa Tác Phҭm ³ Di Chúc´ Trang 8
1.Di chúc là tâm nguyӋn, tình cҧm, ý chí, niӅm
tin, trách nhiӋm cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh vӟi
Tә quӕc, nhân dân và sӵ nghiӋp cách mҥng
2.Bài hӑc quí giá cho xây dӵng Đҧng cӝng sҧn
và giáo dөc bӗi dưӥng thӃ hӋ Cách mҥng
3.Di chúc là tác phҭm bàn vӅ xây dӵng xã hӝi
XHCN ӣ ViӋt Nam.
4.Giá trӏ nhân văn và ý nghĩa lý luұn
6/ Chương III: Nhӳng thành tӵu cӫa Cách Trang 12
mҥng ViӋt Nam qua hơn 40 năm thӵc hiӋn di
chúc 12
1.Hoàn thành cuӝc cách mҥng dân tӝc dân chӫ
nhân dân, giҧi phóng miӅn Nam, thӕng nhҩt
đҩt nưӟc, chuҭn bӏ điӅu kiӋn đi lên chӫ nghĩa
xã hӝi
2.Tӯng bưӟc thӵc hiӋn lý tưӣng xã hӝi chӫ
nghĩa, đem lҥi phӗn vinh cho đҩt nưӟc, hҥnh
phúc cho nhân dân
3.Kiên đӏnh chӫ nghĩa Mác - Lênin, tư tưӣng
Hӗ Chí Minh, kiên đӏnh con đưӡng xã hӝi chӫ
nghĩa, kiên đӏnh sӵ lãnh đҥo cӫa Đҧng - nhân
tӕ quyӃt đӏnh thҳng lӧi cӫa cách mҥng ViӋt
Nam; thӵc hiӋn công tác xây dӵng và chӍnh
đӕn Đҧng
7/ Phҫn KӃt Luұn Trang 14
8/ Tài liӋu tham khҧo Trang 15 

c

 c .

suӕt cҧ cuӝc đӡi Ngưӡi đã hi sinh và cӕng hiӃn cho Dân tӝc ViӋt Nam và nӅn hòa bình thӃ giӟi. Ê. Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh (1890 -1969) ± vӏ lãnh tө vĩ đҥi cӫa dân tӝc. Bӣi vұy viӋc tìm hiӇu và hӑc tұp tӯ ³ Di chúc´ cӫa Bác là điӅu vô cùng cҫn thiӃt vӟi thӃ hӋ sinh viên ViӋt Nam nói riêng và dân tӝc Viêt Nam nói chung.Càng tìm hiӇu cuӝc đӡi và tư tưӣng cӫa Ngưӡi ta càng thêm khâm phөc và tӵ hào trưӟc mӝt con ngưӡi vӟi mӝt nhân cách cao đҽp . bҧn lĩnh cách mҥng phi thưӡng và ngay cҧ khi Ngưӡi đã ra đi ± ngưӡi cũng đӇ lҥi vô vàn bài hӑc quí giá cho nhân dân ViӋt Nam đó là tác phҭm ³ Di chúc´. danh nhân văn hóa thӃ giӟi .

Phҫn Mӣ đҫu : . Chúng em ±nhӳng sinh viên đang ngӗi trên giҧng đưӡng Đҥi Hӑc Bách Khoa Hà nӝi.nhӳng chӫ nhân tương lai cӫa đҩt nưӟc luôn trân trӑng và phát huy nhӳng bài hӑc quí giá đó. -Phҫn KӃt luұn ' ()*+ ~ . " #$%& Bài tiӇu luұn gӗm 3 phҫn: . ViӋc tìm hiӇu nӝi dung cũng như giá trӏ trong : ³Di chúc´ cӫa Ngưӡi chính là mӝt phҫn đӇ hiӇu thêm vӅ Tư tưӣng cӫa Bác . Vӟi đӅ tài ³ Tìm hiӇu nӝi dung và giá trӏ trong ³ Di chúc´ cӫa chӫ tӏch Hӗ Chí Minh.Tӯ nhӳng bài hӑc đó chúng em mong sao đưӧc đem sӭc mình đóng góp cho Tә Quӕc thân yêu. 3 !  ViӋc nghiên cӭu và hӑc tұp theo tҩm gương đҥo đӭc vĩ đҥi cӫa chӫ tӏch Hӗ Chí Minh đã và đang đưӧc Đҧng và Nhà nưӟc phát đông.Phҫn Nӝi Dung gӗm 3 ý chính: + Tìm hiӇu vӅ tác phҭm³ Di chúc´ + Giá trӏ cӫa tác phҭm ³ Di chúc´ + Nhӳng Thành tӵu cӫa Cách mҥng ViӋt Nam qua hơn 40 năm thӵc hiên :´Di chúc´.chúng em muӕn làm rõ cũng như hiӇu sâu thêm vӅ tác phҭm ³ Di chúc´ cũng như thông qua đó tӵ trang bӏ thêm cho mình nhӭng bài hӑc quí giá cho quá trình hӑc tұp và lao đӝng nhҵm xây dӵng đҩt nưӟc ViӋt Nam giàu đҽp.

Kính mong thҫy giáo cho ý kiӃn đóng góp đҿ bài tiӇu luұn cӫa chúng em đưӧc tôt hơn.Đҥi hӑc Bách Khoa Hà nӝi đһc biӋt là thҫy giáo NguyӉn Quӕc Đoàn đã tҥo điӅu kiӋn cho chúng em thӵc hiӋn bài tiӇu luұn này ± mӝt đӅ tài vô cùng ý nghĩa và thú vӏ . Mһc dù đã cӕ gҳng hӃt sӭc nhưng khó có thӇ tránh khӓi sai sót.Khoa lý luân chính trӏ.Chúng em xin chân thành cҧm ơn Bӝ môn Tư tưӣng Hӗ Chí Minh . Chúng em xin chân thành cҧm ơn! Hà nӝi ngày 12 tháng 4 năm 2010  .

vӟi cách mҥng ViӋt Nam và vӟi cách mҥng thӃ giӟi. thì đӗng bào cҧ nưӟc và đӗng chí trong Đҧng khӓi cҧm thҩy đӝt ngӝt´. đӇ lҥi tình thương yêu và nhӳng lӡi căn dһn tâm huyӃt cho nhân dân ta. 1%. chӍ nói tóm tҳt vài viӋc thôi. Tuy cҧm thҩy ³tinh thҫn vүn sáng suӕt. đӗng bào.< . Ngưӡi cho rҵng.+/0*$/123*4-54 678Ê 1 7 )9 ( : Năm 1965. Ngưӡi đã chӫ đӝng viӃt Di chúc. tôi đӇ lҥi mҩy lӡi này. Phòng khi tôi sӁ đi gһp cө Các Mác. Tӯ dӵ cҧm đó. toàn dân tӝc. cho Đҧng và bҥn bè gҫn xa. Ngưӡi viӃt: ³Vì vұy. nhưng Ngưӡi dӵ báo ³Ai dám biӃt tôi sӁ sӕng và phөc vө Tә quӕc. phөc vө cách mҥng đưӧc mҩy năm tháng nӳa´. Tuy sӭc khӓe giҧm sút.:. ӣ tuәi 75 Ngưӡi thuӝc lӟp ngưӡi ³xưa nay hiӃm´. Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh đã tӵ cҧm nhұn đưӧc sӭc khӓe cӫa Ngưӡi giҧm sút so vӟi nhӳng năm trưӟc đó. thân thӇ vүn khӓe mҥnh´. Rõ ràng Hӗ Chí Minh đã dӵ cҧm đưӧc thӡi khҳc quan trӑng cӫa thӡi gian còn lҥi ӣ cuӕi cuӝc đӡi mình. Vì vұy.- .6. cө Lê-nin và các vӏ cách mҥng đàn anh khác. nhưng ӣ Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh vүn nӗng cháy mӝt tình yêu lӟn và tinh thҫn trách nhiӋm cao vӟi đӗng chí.

Bҧn Di chúc Ngưӡi viӃt năm 1965 là bҧn duy nhҩt hoàn chӍnh. đoҥn vӅ viӋc riêng là phҫn đҫu bҧn viӃt năm 1968).  ’ . do tӵ tay Ngưӡi đánh máy ӣ cuӕi trang đӅ ngày 15-5-1965. Căn cӭ theo tài liӋu công bӕ cӫa Bӝ Chính trӏ (trong tác phҭm Hӗ Chí Minh toàn tұp ± Tұp 12) các Bҧn thҧo Di chúc đưӧc sҳp xӃp theo thӭ tӵ thӡi gian Ngưӡi viӃt. Năm 1968 Ngưӡi viӃt bә sung thêm mӝt sӕ đoҥn gӗm 6 trang viӃt tay. Bҧn Di chúc công bӕ năm 1969 chӫ yӃu dӵa vào bҧn Ngưӡi viӃt năm 1965 (trong đó đoҥn mӣ đҫu là bҧn viӃt năm 1969. 1967 không có bҧn viӃt riêng). Bӝ Chính trӏ cho phép công bӕ các Bҧn thҧo Di chúc cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh. năm 1965Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh viӃt Bҧn Di chúc đҫu tiên gӗm 4 trang. sau đó các bҧn đánh máy và bҧn in đưӧc in tiӃp sau đó.51%. Cuӕi cùng là bҧn Di chúc công bӕ chính thӭc năm 1969 .=# Tháng 9 năm 1969 Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh qua đӡi. cùng vӟi nhӳng hình ҧnh ghi lҥi tình cҧm cӫa toàn dân khҳp bӕn phương. bҧn Di chúc cӫa Bác Hӗ kính yêu đưӧc công bӕ. Ngày 10-5-1969 Ngưӡi viӃt lҥi toàn bӝ phҫn mӣ đҫu Di chúc gӗm mӝt trang viӃt tay (nhӳng năm 1966. ĐӃn năm 1989. dưӟi có chӳ ký cӫa Ngưӡi và bên cҥnh có chӳ ký chӭng kiӃn cӫa đӗng chí Lê Duҭn ± Bí thư thӭ nhҩt Ban Chҩp hành Trung ương Đҧng lúc bҩy giӡ. các bҧn bút tích đưӧc in trưӟc. Theo đó.

 .

tôi đӇ sҹn mҩy lӡi này. tôi sӁ thay mһt nhân dân ta đi thǎm và cҧm ơn các nưӟc anh em trong phe xã hӝi chӫ nghĩa. thì tuәi tác càng cao. nhiӅu ngưӡi -Phҫn thӭ hai: Nói vӅ Đҧng. Đó là mӝt điӅu chҳc chҳn. tôi sӁ đi khҳp hai miӅn Nam Bҳc. phөc vө nhân dân. cӭu nưӟc cӫa nhân dân ta dù phҧi kinh qua gian khә. cӭu nưӟc cӫa nhân dân ta. cán bӝ và chiӃn sĩ anh hùng. KӃ theo đó. Tôi có ý đӏnh đӃn ngày đó.Tӵ do . phòng khi tôi sӁ đi gһp cө Các Mác. tôi vӯa 79 tuәi. vӅ phong trào cӝng sҧn thӃ giӟi. Nǎm nay. nghĩa là "Ngưӡi thӑ 70. vӅ Đoàn viên và thanh niên. tuy sӭc khoҿ có kém so vӟi vài nǎm trưӟc đây. phөc vө tә quӕc. và các nưӟc bҫu bҥn khҳp nǎm châu đã tұn tình ӫng hӝ và giúp đӥ cuӝc chӕng Mӻ. xưa nay hiӃm". sӭc khoҿ càng thҩp. Nhưng ai mà đoán biӃt tôi còn phөc vө cách mҥng. Khi ngưӡi ta đã ngoài 70 xuân. TRƯӞC HӂT NÓI Vӄ ĐҦNG . cuӝc kháng chiӃn chӕng Mӻ. -Phҫn đҫu: VӅ sӵ nghiӋp chӕng Mӻ cӭu nưӟc. thì đӗng bào cҧ nưӟc. phөc vө nhân dân đưӧc bao lâu nӳa? Vì vұy. đһc biӋt ta có thӇ phҧi hy sinh nhiӅu cӫa. đӗng chí trong Đҧng và bҫu bҥn khҳp nơi đӅu khӓi cҧm thҩy đӝt ngӝt. phөc vө Tә quӕc. đã là lӟp ngưӡi "xưa nay hiӃm" nhưng tinh thҫn. [ . tә chӭc và lãnh đҥo nhân dân ta hǎng hái đҩu tranh tiӃn tӯ thҳng lӧi này đӃn thҳng lӧi khác. cө Lênin và các vӏ cách mҥng đàn anh khác. đҫu óc vүn rҩt sáng suӕt. dù phҧi kéo dài. thǎm hӓi các cө phө lão. hy sinh nhiӅu hơn nӳa. cho nên tӯ ngày thành lұp đӃn nay. mӝt lòng mӝt dҥ phөc vө giai cҩp. Ông Đӛ Phӫ là ngưӡi làm thơ rҩt nәi tiӃng ӣ Trung Quӕc đӡi nhà Đưӡng. giҧi phóng hoàn toàn và thӕng nhҩt đҩt nưӟc như mӝt tҩt yӃu. Ngưӡi khҷng đӏnh giҧi phóng miӅn Nam và qua đó.Hҥnh phúc ------------------------- Cuӝc chӕng Mӻ. có câu rҵng "Nhân sinh thҩt thұp cә lai hy". đӇ chúc mӯng đӗng bào. ĐiӅu đó cũng không có gì lҥ. Đҧng ta đã đoàn kӃt. VӅ Nhân dân lao đӝng. song nhҩt đӏnh thҳng lӧi hoàn toàn. các cháu thanh niên và nhi đӗng yêu quý cӫa chúng ta. -Phҫn cuӕi cùng là vӅ viӋc riêng Dưӟi đây là toàn văn VIӊT NAM DÂN CHӪ CÔNG HOÀ Đӝc lұp .Nhӡ đoàn kӃt chһt chӁ.

Đҧng cҫn phҧi chǎm lo giáo dөc đҥo đӭc cách mҥngcho hӑ. ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ta nói chung là tӕt.là mӝt ngưӡi suӕt đӡi phөc vө cách mҥng. ß . có tình. cҫn cù. Nưӟc ta sӁ có vinh dӵ lӟn là mӝt nưӟc nhӓ mà đã anh dũng đánh thҳng hai đӃ quӕc to . chí công vô tư. Mӛi đҧng viên và cán bӝ phҧi thӵc sӵ thҩm nhuҫn đҥo đӭc cách mҥng thұt sӵ cҫn kiӋm liêm chính. bӏ chӃ đӝ phong kiӃn và thӵc dân áp bӭc bóc lӝt. Dù sao. ĐӃ quӕc Mӻ nhҩt đӏnh phҧi cút khӓi nưӟc ta. còn ngưӡi. thưӡng xuyên và nghiêm chӍnh Ô phê bình và phê bình là cách tӕt nhҩt đӇ cӫng cӕ và phát triӇn sӵ đoàn kӃt và thӕng nhҩt cӫa Đҧng. đào tҥo hӑ thành nhӳng ngưӡi thӯa kӃ xây dӵng chӫ nghĩa xã hӝi vӯa "hӗng" vӯa "chuyên". CUӜC KHÁNG CHIӂN CHӔNG MӺ có thӇ còn kéo dài. nhҵm không ngӯng nâng cao đӡi sӕng cӫa nhân dân.Lênin và chӫ nghĩa quӕc tӃ vô sҧn. dũng cҧm. Bӗi dưӥng thӃ hӋ cách mҥng cho đӡi sau là mӝt viӋc rҩt quan trӑng và rҩt cҫn thiӃt. Trong Đҧng thӵc hành dân chӫ rӝng rãi. Thҳng giһc Mӻ. và đã góp phҫn xӭng đáng vào phong trào giҧi phóng dân tӝc. nhân dân ta nhҩt đӏnh sӁ hoàn toàn thҳng lӧi. chúng ta phҧi quyӃt tâm đánh giһc Mӻ đӃn thҳng lӧi hoàn toàn. nhiӅu ngưӡi. có chí tiӃn thӫ. Vӄ PHONG TRÀO CӜNG SҦN THӂ GIӞI . phҧi xӭng đáng là ngưӡi lãnh đҥo. còn nưӟc. thì tôi càng đau lòng bҩy nhiêu vì sӵ bҩt hoà hiӋn nay giӳa các đҧng anh em! Tôi mong rҵng Đҧng ta sӁ ra sӭc hoҥt đӝng. tôi càng tӵ hào vӟi sӵ lӟn mҥnh cӫa phong trào cӝng sҧn và công nhân quӕc tӃ bao nhiêu. Tә quӕc ta nhҩt đӏnh sӁ thӕng nhҩt. là ngưӡi đҫy tӟ thұt trung thành cӫa nhân dân. Đҧng cҫn phҧi có kӃ hoҥch thұt tӕt đӇ phát triӇn kinh tӃ và vǎn hóa. Đӗng bào ta có thӇ phҧi hy sinh nhiӅu cӫa. nhân dân ta rҩt anh hùng. rҩt trung thành vӟi Đҧng. góp phҫn đҳc lӵc vào viӋc khôi phөc lҥi khӕi đoàn kӃt giӳa các đҧng anh em trên nӅn tҧng chӫ nghĩa Mác . đã bao đӡi chӏu đӵng gian khә. ta sӁ xây dӵng hơn mưӡi ngày nay! Dù khó khǎn gian khә đӃn mҩy. Đҧng ta là mӝt Đҧng cҫm quyӅn. không ngҥi khó khǎn.ĐOÀN KӂT là mӝt truyӅn thӕng cӵc kǤ quý báu cӫa Đҧng và cӫa dân ta. nhân dân ta luôn luôn đi theo Đҧng. mӑi viӋc đӅu hҵng hái xung phong. Phҧi giӳ gìn Đҧng ta thұt trong sҥch. Phҧi có tình đӗng chí thương yêu lүn nhau. Tӯ ngày có Đҧng.là Pháp và Mӻ. NHÂN DÂN LAO ĐӜNG ta ӣ miӅn xuôi cũng như ӣ miӅn núi. lҥi kinh qua nhiӅu nǎm chiӃn tranh. Các đӗng chí tӯ Trung ương đӃn các chi bӝ cҫn giӳ gìn sӵ đoàn kӃt nhҩt trí cӫa Đҧng như giӳ gìn con ngươi cӫa mҳt mình. Tuy vұy. Còn non. hǎng hái. có lý. Đӗng bào Nam Bҳc nhҩt đӏnh sӁ sum hӑp mӝt nhà.

toàn dân ta đoàn kӃt phҩn đҩu. chӟ nên tә chӭc điӃu phúng linh đình. phөc vө cách mҥng. và góp phҫn xӭng đáng vào sӵ nghiӋp cách mҥng thӃ giӟi. thӕng nhҩt. ĐiӅu mong muӕn cuӕi cùng cӫa tôi là: Toàn Đҧng. chӍ tiӃc là tiӃc rҵng không đưӧc phөc vө lâu hơn nӳa. cho toàn thӇ bӝ đӝi. Vӄ VIӊC RIÊNG . phөc vө nhân dân. tôi đӇ lҥi muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân. đӇ khӓi lãng phí thì giӡ và tiӅn bҥc cӫa nhân dân. Hà nӝi. tôi không có điӅu gì phҧi hӕi hұn. Cuӕi cùng. cho các cháu thanh niên và nhi đӗng. dân chӫ và giàu mҥnh.Suӕt đӡi tôi hӃt lòng hӃt sӭc phөc vө Tә quӕc. các bҫu bҥn và các cháu thanh niên.Tôi tin chҳc rҵng các đҧng anh em và các nưӟc anh em nhҩt đӏnh sӁ phҧi đoàn kӃt lҥi. nhiӅu hơn nӳa. Nay dù phҧi tӯ biӋt thӃ giӟi này. xây dӵng mӝt nưӟc ViӋt Nam hoà bình. đӝc lұp. Tôi cũng gӱi lӡi chào thân ái đӃn các đӗng chí. Sau khi tôi đã qua đӡi. ngày 10 tháng 5 nǎm 1969 Hӗ Chí Minh  ! . toàn Đҧng. nhi đӗng quӕc tӃ.

.+>196 /163*?-54 c.-5%@*AB0)* *91B* 678Ê C/DE@.

trách nhiӋm vӟi nhân dân cӫa Ngưӡi thӇ hiӋn sâu sҳc ӣ dӵ báo vӅ thҳng lӧi cӫa cuӝc kháng chiӃn chӕng Mӻ và ngày thӕng nhҩt đҩt nưӟc. phөc vө cách mҥng. ӣ nhӳng chӍ dүn vӅ công viӋc cӫa sӵ nghiӋp cách mҥng còn dang dӣ.@. nhiӅu hơn nӳa´. tӵ tҥi. hiӃn dâng trӑn cuӝc đӡi cho Tә quӕc và nhân dân. tinh thҫn lҥc quan cách mҥng.FB21*G Di chúc thӇ hiӋn sӵ tӵ nhұn thӭcsâu sҳc vӅ bҧn thâncӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh. Tâm nguyӋn cӫa Ngưӡi: ³Suӕt đӡi tôi hӃt lòng phөc vө Tә quӕc. Ngưӡi đón nhұn quy luұt cuӝc sӕng bҵng phong thái ung dung. phөc vө nhân dân. Ý chí. là tҩm lòng chung thuӹ vӟi ³các nưӟc anh em´ và ³bҫu bҥn khҳp năm châu´ E1 H@A. Nay dù phҧi tӯ biӋt thӃ giӟi này. chӍ tiӃc là tiӃc rҵng không đưӧc phөc vө lâu hơn nӳa. chuҭn bӏ viӋc ra đi cӫa mình bҵng nhӳng lӡi tâm huyӃt dһn lҥi. tôi không có điӅu gì phҧi hӕi hұn. niӅm tin. Di chúc là tâm sӵcӫa mӝt ngưӡi đã hy sinh hҥnh phúc riêng tư.

)1 .F).

#8.

thưӡng xuyên và nghiêm chӍnh tӵ phê bình và phê bình. tӵ ca ngӧi mình mà tham lam. nһng tư lӧi. Bài hӑc này đâu cũng có. chí công. phөc vө nhân dân..   . Phҧi có tình đӗng chí thương yêu lүn nhau. Trong Đҧng thӵc hành dân chӫ rӝng rãi. Tiên phong là làm gương." Muӕn có đưӧc sӵ đoàn kӃt nhҩt trí đó. bao quát bӣi bao nhiêu triӅu đҥi ngҧ nghiêng khi không hiӇu lӡi cӫa NguyӉn Trãi: Dân nâng thuyӅn và dân có thӇ lұt thuyӅn. gҳn bó vӟi nhân dân. giúp đӥ.. tư cách. Đҧng viên háo danh. Đҧng Cӝng sҧn cҫm quyӅn mà không coi trӑng tu thân thì khó tӅ gia. nhҳc nhӣ là cҫn kiӋm. lãnh đҥo là dүn đưӡng . buôn lұu. vô tư. đoàn kӃt. trӏ quӕc. phөc vө Tә quӕc. tә chӭc và lãnh đҥo nhân dân hǎng hái đҩu tranh tӯ thҳng lӧi này đӃn thҳng lӧi khác" và "Các đӗng chí tӯ Trung ương đӃn các chi bӝ cҫn phҧi giӳ gìn sӵ đoàn kӃt nhҩt trí như giӳ gìn con ngươi cӫa mҳt mình. là ngưӡi phương Đông đӗng thӡi cũng là ngưӡi con cӫa đҩt ViӋt.. đùm bӑc. như Bác đã nói là ngay trong Đҧng cҫn phҧi thӵc hành dân chӫ rӝng rãi. thưӡng xuyên và nghiêm chӍnh tӵ phê bình và phê bình là cách tӕt nhҩt đӇ cӫng cӕ và phát triӇn sӵ đoàn kӃt và thӕng nhҩt cӫa Đҧng. càng khó trӏ quӕc.. đưӧc nhân dân tin yêu. Là mӝt ngưӡi theo chӫ nghĩa cӝng sҧn. tӭc vi phҥm pháp luұt và đҥo đӭc xã hӝi thì còn tӋ hơn mӝt tӝi phҥm thưӡng dân.IJB1*G Theo Bác :´ Đҧng ta là mӝt tә chӭc chһt chӁ. Đҧng không gương mүu. cho nên tӯ ngày thành lұp đӃn nay. Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh thҩm nhuҫn lӡi dҥy cӫa ngưӡi xưa: Tu thân. dung túng cho vӧ con thân thuӝc phҥm các tӝi lӯa đҧo. đҥi diӋn cho quyӅn lӧi cӫa giai cҩp và cӫa dân tӝc. tӅ gia. Đҧng lãnh đҥo gӗm năng lӵc tiên phong và đҥo đӭc tiên phong. ӫng hӝ. liêm chính. nһng chӭc quyӅn thì Đҧng chӍ còn là mӝt hàng hӝi. thӕng nhҩt. lӧi dөng chӭc quyӅn. ăn hӕi lӝ. Chúng ta luôn ghi nhӟ rҵng. lúc nào cũng có. lӏch sӱ hàng ngàn năm đã đһt cho trí tuӋ cӫa Ngưӡi sӵ suy nghĩ có chiӅu sâu. ĐiӅu này làm chúng ta càng thҩm thía lӡi cǎn dһn cӫa Bác trưӟc lúc đi xa: "Nhӡ đoàn kӃt chһt chӁ.không làm gương thì chҷng thӇ dүn đưӡng đúng. Đҧng ta đã đoàn kӃt.. phҭm chҩt đҥo đӭc gҳn liӅn vӟi hoҥt đӝng hàng ngày cӫa mӑi công dân không phân biӋt bҩt cӭ ai mà Bác thưӡng xuyên căn dһn. mӝt lòng mӝt dҥ phөc vө giai cҩp.

đào tҥo hӑ thành nhӳng ngưӡi kӃ thӯa xây dӵng chӫ nghĩa xã hӝi vӯa ³hӗng´. đҥo đӭc con ngưӡi là mӝt vҩn đӅ mà Ngưӡi suӕt đӡi quan tâm. Như Bác đã dҥy: ³Nói miӋng. mӕi quan tâm thӭ hai sau khi nói vӅ Đҧng. thu vén cá nhân. lo sӧ cho mӝt đӝi ngũ cán bӝ vô đҥo đӭc. thiӃu niên và nhi đӗng. Bác Hӗ đã dҥy: "Giáo dөc thanh niên không thӇ tách rӡi mà phҧi liên hӋ chһt chӁ vӟi nhӳng cuӝc đҩu tranh cӫa xã hӝi". Bӗi dưӥng thӃ hӋ cách mҥng cho đӡi sau là mӝt viӋc rҩt quan trӑng và rҩt cҫn thiӃt. trong đó thanh niên là lӵc lưӧng quan trӑng « . Khó như cách mҥng mà ta đã làm đưӧc và đã thành công. rèn luyӋn cӫa hӑ vӟi cuӝc đҩu tranh chung cӫa xã hӝi. Muӕn hưӟng dүn nhân dân. Nhưng tӵ mình phҧi cҫn và kiӋm trưӟc đã. dân chӫ. Vì vұy. tҩt cҧ các đӗng chí phҧi thành công´. có chí tiӃn thӫ. công bҵng. Ngưӡi lo sӧ vӅ mӝt xã hӝi vô đҥo đӭc. mình phҧi làm mӵc thưӟc cho ngưӡi ta bҳt chưӟc´. tham ô. kiӃn quӕc. ích kӹ vì lӧi ta hҥi ngưӡi« còn lҭn khuҩt đâu đó bҵng sӵ dӕi trá vӟi chính mình. giáo dөc và rèn luyӋn cӫa mình vӟi viӋc tham gia cuӝc đҩu tranh chung cӫa nhӳng ngưӡi lao đӝng chӕng lҥi bӑn bóc lӝt". đҧng viên mӝt luұn điӇm quan trӑng như sau: ³Trưӟc mһt quҫn chúng không phҧi ta cӭ viӃt lên trán chӳ cӝng sҧn mà ta đưӧc hӑ yêu mӃn. bҩt chính. biӃn chҩt. vӟi tұp thӇ và cӝng đӗng thì đó là ³kҿ thù nӝi xâm´ nguy hiӇm khôn lưӡng. vұt chҩt và văn hóa. Cũng vӟi quan điӇm ҩy. Quҫn chúng chӍ quý mӃn nhӳng ngưӡi có tư cách đҥo đӭc. lưӡi biӃng. vҩn đӅ đҥo đӭc xã hӝi. văn minh. Bác Hӗ có nhҳc nhӣ rҵng trong hӑc tұp. Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh đã dành rҩt nhiӅu tình cҧm lӟn lao cho thӃ hӋ trҿ. trong di chúc Bác căn dһn: ³Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tӕt. ai cũng nói đưӧc. TiӃp theo trong di chúc. lãng phí. thӃ hӋ trҿ bao gӗm: thanh niên. mình phҧi làm gương. ³NӃu chính mình tham ô bҧo ngưӡi ta liêm khiӃt có đưӧc không? Không đưӧc. Đҧng cҫn phҧi chăm lo giáo dөc đҥo đӭc cách mҥng cho hӑ. vӯa ³chuyên´´. Ta cҫn phҧi thӵc hành. vô trách nhiӋm. thoái hóa.. nӃu sӵ bҩt liêm. trí tâm và đӗng tâm. Ta nhӟ ba chӳ ҩy. vì vӝ đҥo đӭc sӁ đҿ ra biӃt bao tai hӑa mà chính Ngưӡi đã đưӧc chӭng kiӃn nhiӅu nơi trên thӃ giӟi. nӃu biӃt gҳn tӯng bưӟc hӑc tұp. Ngưӡi chӍ ra rҵng muӕn giáo dөc cӝng sҧn cho đoàn viên thanh niên phҧi gҳn liӅn viӋc hӑc tұp. ĐiӅu đó thӇ hiӋn rҩt rõ qua các cuӝc gһp gӥ và qua nhiӅu bài viӃt cӫa Ngưӡi dành cho thӃ hӋ trҿ (theo Ngưӡi. Làm gương vӅ cҧ ba mһt: Tinh thҫn. lao đӝng. là giӟi trҿ. thӃ hӋ mà Ngưӡi khҷng đӏnh sӁ là ngưӡi chӫ tương lai.Bác căn dһn cho cán bӝ. Kháng chiӃn. siêng năng đưӧc´. ta phҧi cҫn kiӋm. Ngưӡi nói: "Đoàn thanh niên cӝng sҧn chӍ xӭng đáng vӟi danh hiӋu cӫa nó là đoàn thӇ cӫa thӃ hӋ cӝng sҧn trҿ tuәi. Trong suӕt cuӝc đӡi.. Mình trưӟc hӃt phҧi siêng năng trong sҥch thì mӟi bҧo ngưӡi ta trong sҥch. không ngҥi khó khăn. là rưӡng cӝt cӫa nưӟc nhà. Muӕn làm đưӧc ta phҧi: quyӃt tâm. Mөc đích xây dӵng mӝt xã hӝi đҥo đӭc. thӵc hành làm gương nêu ba chӳ ҩy lên. Trưӟc hӃt. tiӃn bӝ là lý tưӣng sӕng cӫa Hӗ Chí Minh. công tác cũng như trong cuӝc sӕng đӡi thưӡng cӫa tӯng ngưӡi ӣ xã hӝi ta vào thӡi kǤ cách mҥng nào cũng thӃ. Không có gì là khó. mӑi viӋc đӅu hăng hái xung phong.

lãnh đҥo và rèn luyӋn phát triӇn lӵc lưӧng thanh niên cách mҥng ViӋt Nam. mӑi viӋc đӅu hăng hái xung phong. Vì vұy. Trong Di chúc. thanh niên ta nói chung là tӕt. vҩn đӅ quan tâm. đӗng thӡi chính Ngưӡi tә chӭc huҩn luyӋn. cách mҥng là sӵ nghiӋp lâu dài khó khăn và là trách nhiӋm cӫa nhiӅu thӃ hӋ. đӃn các đoàn thӇ quҫn chúng: ³Đoàn viên. Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh đһt ra yêu cҫu cho Đҧng đӕi vӟi công tác giáo dөc thanh niên và xem đây là trách nhiӋm cӫa Đҧng. mөc tiêu cӫa cách mҥng. -5%123*#H@A. đӏnh hưӟng cho thanh niên nhӳng công viӋc phҧi làm đӇ hӑ thӵc hiӋn thҳng lӧi nhiӋm vө. viӋc bàn giao thӃ hӋ không chӍ là trao lҥi nhӳng gì đã có mà điӅu quan trӑng và khó khăn hơn nhiӅu là chuҭn bӏ và trang bӏ cho thӃ hӋ sau nhӳng điӅu cҫn thiӃt.nhҩt). giáo dөc. Bӗi dưӥng thӃ hӋ cách mҥng cho đӡi sau là mӝt viӋc rҩt quan trӑng và rҩt cҫn thiӃt´. các cơ quan giáo dөc. đào tҥo hӑ thành nhӳng ngưӡi thӯa kӃ xây dӵng chӫ nghĩa xã hӝi vӯa ³hӗng´ vӯa ³chuyên´. có chí tiӃn thӫ. Chính vì vұy. không ngҥi khó khăn. Đҧng cҫn chăm lo giáo dөc đҥo đӭc cách mҥng cho hӑ. đào tҥo thӃ hӋ trҿ chính là thӵc hiӋn theo quy luұt khách quan nhҵm đưa sӵ nghiӋp cách mҥng cӫa đҩt nưӟc không ngӯng phát triӇn. Theo Ngưӡi.

Muӕn vұy phҧi phát triӇn kinh tӃ và văn hóa x. dân chӫ. c . . giàu mҥnh. mӕi quan hӋ giӳa tăng trưӣng kinh tӃ và phát triӇn văn hoá trong xây dӵng xã hӝi mӟi. nâng cao đӡi sӕng cӫa nhân dân cҧ vӅ vұt chҩt và tinh thҫn. mӝt lӕi sӕng tiӃt kiӋm.Lênin vào hoàn cҧnh ViӋt Nam.Di chúc là điӇm kӃt tinh tư tưӣng cӫa Bác vӅ đӝc lұp dân tӝc và chӫ nghĩa xã hӝi. giai cҩp mà cҧ dân tӝc. nâng cao đӡi sӕng nhân dân.Di chúc như mӝt kӃ hoҥch. . coi dân là gӕc. cá nhân. lӁ phҧi và trách nhiӋm. sӭc mҥnh đҥi đoàn kӃt dân tӝc và sӭc mҥnh thӡi đҥi.Di chúc có giá trӏ văn hoá rҩt lӟn. phát triӇn kinh tӃ và văn hoá. Nghĩa là đӝc lұp dân tӝc phҧi vươn tӟi nӝi dung mӟi: tӵ do. tҫng lӟp. tư tưӣng trӑng dân. mӕi quan hӋ giӳa công bҵng và tiӃn bӝ xã hӝi. . cӫa mӝt Đҧng cҫm quyӅn. công bҵng và hҥnh phúc cho mӑi ngưӡi. không lãng " >196@O ! % %& Tư tưӣng Hӗ Chí Minh hay nӝi dung trong Di chúc là sӵ quan tâm tӟi con ngưӡi. hӝi. đӗng chí. tin tưӣng ӣ con ngưӡi.FHKL7MNB * . bè bҥn. nhҩt là vҩn đӅ dân sinh sau thӡi kǤ chiӃn tranh vӟi nhiӅu hұu quҧ nһng nӅ«. đӝng lӵc lӧi ích và chăm lo chu đáo tӟi cuӝc sӕng con ngưӡi. toàn dân vӟi t. vұn dөng chӫ nghĩa Mác .nh thương. mӝt chương trình hành đӝng cӫa toàn Đҧng. Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh còn đӅ cұp đӃn viӋc xây dӵng mӝt đӡi sӕng văn hoá mӟi. Đó là tinh thҫn nhân văn sâu sҳc thӇ hiӋn trong ӭng xӱ vӟi nhân dân. là chӫ thӇ cӫa sӵ nghiӋp xây dӵng và đәi mӟi đҩt nưӟc. cӫa nhӳng ngưӡi cӝng sҧn. Qua lӡi dһn dò vӅ viӋc riêng. toàn dân vӅ sӵ nghiӋp xây dӵng đҩt nưӟc sau chiӃn tranh vӟi nhӳng chӍ dүn vӅ đào tҥo nguӗn nhân lӵc cho sӵ nghiӋp xây dӵng chӫ nghĩa xã hӝi.

Đúng là ³Sӕng là cho và chӃt cũng là cho´ (Tӕ Hӳu). vӟi ông bà tә tiên và các vӏ tiӅn bӕi cách mҥng. nhҩt là thӃ hӋ trҿ. lӵc lưӧng cách mҥnh. và đӇ lҥi t. Tinh thҫn ҩy là tinh thҫn cӫa chӫ nghĩa duy vұt nhân văn. hư hӓng và mӣ rӝng tư do và dân chӫ.i vӟi non sông đҩt nưӟc. . phҧi tiӃp tөc cách mҥng dân chӫ nhân dân và cách mҥng xã hӝi chӫ nghĩa. thӕng nhҩt cӫa dân tӝc. phát triӇn và phát huy nhân tӕ con ngưӡi.Mӛi ngưӡi chӫ đӝng phát huy năng lӵc cӫa mình.ĐӇ thӵc hiӋn nhiӋm vө đó phҧi đoàn kӃt tӯ trong Đҧng ra ngoài x. hӗn thiêng sông núi. góp phҫn thúc đҭy sӵ nghiӋp cách mҥng tiӃn lên. và nó có ý nghĩa cҧ vӅ lý luұn và thӵc tiӉn dài lâu trong sӵ nghiӋp cách mҥng và phát triӇn cӫa dân tӝc ta. phҩn đҩu vì sӵ nghiӋp đӝc lұp. phҧi cҧғi cách. sau khi hoàn thành cách mҥng giҧi phóng dân tӝc. cҧi cách và phát triӇn. tҥo nên nguyên khí quӕc gia..nh thương yêu cho thӃ hӋ trҿ và tinh thҫn.thiӋn .Sӕng là cӕng hiӃn. thӵc hiӋn (thӵc hành) dân chӫ rӝng rãi. hӝi.vӯa dәi mӟi. tiӃp tөc sӕng m.Đó là mӝt sӵ thay đәi có tính cách mҥng lâu dài.mӻ. bҧo thӫ. đoàn kӃt quӕc tӃ. ChӃt là thanh thҧn trӣ vӅ vӟi thiên nhiên.thӇ. phҧi xây dӵng con ngưӡi mӟi. hiӃn thân. vӯa cҧi tҥo x. . đҥo đӭc cho dân cho nưӟc. đó là ³tiӃp cұn nhân văn´ (GS VS Phҥm Minh Hҥc) tҩt nhiên không chӍ trong lĩnh vӵc giáo dөc đào tҥo mà là đӕi vӟi sӵ phát triӇn nói chung. Nói cách khác. đәi mӟi chӕng sӵ trì trӋ. . quá đӝ và rút ngҳn.  cc . phҧi dӵa vào sӭc mҥnh nhân dân. tӯng bưӟc tiӃn lên chӫ nghĩa xã hӝi. dân chӫ và giàu mҥnh cӫa quӕc gia và hҥnh phúc cӫa đӗng bào. hӝi vӯa cҧi tҥo bҧn thân minh. trí tuӋ. vӯa qua thӵc tiӉn vӯa qua giáo dөc và tӵ giáo dөc cҧ vӅ chân .

+PF 1*GNB *E +"QO*FB..

5 c 7 1*G.

@.

@@.

là bưӟc ngoһt lӏch sӱ đánh dҩu thҳng lӧi cӫa cuӝc kháng chiӃn chӕng Mӻ cӭu nưӟc. thӵc hiӋn điӅu mong mӓi trong Di chúc cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh.MHK! W*%G28 S.CG 25 @. /V#. bҧo vӋ Tә quӕc tӯ Cách mҥng tháng Tám năm 1945.C3#6TB%U! HK ChiӃn dӏch Hӗ Chí Minh lӏch sӱ mùa Xuân năm 1975 là điӇm mӕc quan trӑng.CFB% . hoàn thành cơ bҧn cuӝc cách mҥng dân tӝc dân chӫ nhân dân trong cҧ nưӟc. chҩm dӭt vĩnh viӉn ách thӕng trӏ cӫa chӫ nghĩa đӃ quӕc và chӃ đӝ phong kiӃn ӣ nưӟc ta. thӕng nhҩt.@)2R* *S S. Thҳng lӧi cӫa cuӝc kháng chiӃn chӕng Mӻ cӭu nưӟc đã mӣ ra kӹ nguyên mӟi cho dân tӝc ViӋt Nam .kӹ nguyên đҩt nưӟc đӝc lұp. đi lên chӫ nghĩa xã hӝi. kӃt thúc 21 năm chiӃn đҩu chӕng Mӻ và 30 năm chiӃn tranh giҧi phóng dân tӝc. bҧo vӋ và phát triӇn nhӳng thành tӵu cӫa cách mҥng xã hӝi chӫ nghĩa ӣ miӅn Bҳc.

Mһc dù tình hình quӕc tӃ có nhiӅu biӃn đӝng phӭc tҥp. phát triӇn sӵ nghiӋp văn hoá. thiӃt lұp và cӫng cӕ chính quyӅn nhân dân trên phҥm vi cҧ nưӟc. bӏ tàn phá nһng nӅ trong chiӃn tranh. xây dӵng mӝt sӕ cơ sӣ vұt chҩt. thӵc hiӋn Di chúc cӫa Bác.(HK ! TU6. giáo dөc. Đҧng đã tұp trung sӭc lӵc và trí tuӋ lãnh đҥo nhân dân ta tiӃn hành sӵ nghiӋp cách mҥng đưa cҧ nưӟc đi theo con đưӡng mà Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh đã chӑn. vӯa phҧi xây dӵng cuӝc sӕng mӟi tӯ mӝt nӅn kinh tӃ lҥc hұu.@ KӃt thúc thҳng lӧi cuӝc kháng chiӃn chӕng Mӻ cӭu nưӟc. tiӃn hành thҳng lӧi hai cuӝc chiӃn đҩu bҧo vӋ Tә quӕc ӣ biên giӟi. phát triӇn đưӧc mӝt sӕ ngành kinh tӃ quan trӑng. dưӟi sӵ lãnh đҥo cӫa Đҧng.. nhân dân ta đã kiên trì phҩn đҩu và đã thu đưӧc nhӳng kӃt quҧ đáng khích lӋ: khôi phөc nӅn kinh tӃ sau chiӃn tranh.F%KG )X@EAJ6Y%Z 1*GNB *[FB=1H@A. vӯa phҧi thưӡng xuyên đӕi phó vӟi nhӳng âm mưu chӕng phá cӫa chӫ nghĩa đӃ quӕc và các thӃ lӵc phҧn đӝng. vӯa phҧi làm nghĩa vө quӕc tӃ. U6! Ê1XU.M78ÊTU6 . y tӃ.

quan trӑng. yêu cҫu nhiӋm vө cách mҥng trong giai đoҥn mӟi rҩt nһng nӅ. đҧng viên tӯ Trung ương đӃn cơ sӣ. thӇ hiӋn rõ bҧn chҩt cách mҥng và khoa hӑc. các cҩp uӹ đã quan tâm nhiӅu hơn đӃn viӋc phát hiӋn. lӕi sӕng trong mӝt bӝ phұn không nhӓ cán bӝ. đưa sӵ nghiӋp cách mҥng tiӃn lên. Đҧng ta đã phát đӝng Cuӝc vұn đӝng ³Hӑc tұp và làm theo tҩm gương đҥo đӭc Hӗ Chí Minh´. đҧng viên có tiӃn bӝ. góp phҫn khҳc phөc mӝt bưӟc tình trҥng suy thoái vӅ chính trӏ. kiên đӏnh vӅ mөc tiêu. tinh thҫn tӵ phê bình và phê bình cӫa cán bӝ. lý tưӣng đӝc lұp dân tӝc và chӫ nghĩa xã hӝi. tu dưӥng đҥo đӭc Hӗ Chí Minh cӫa cán bӝ. lãnh đҥo nhân dân ta thӵc hiӋn công cuӝc đәi mӟi đҥt nhiӅu thành tӵu to lӟn. các thӃ lӵc tҩn công toàn diӋn vào Đҧng. đҧng viên. xӱ lý tiêu cӵc. vào chӃ đӝ. ngăn chһn. đҥo đӭc. Công tác xây dӵng Đҧng đã đưӧc đһt ra trong nhiӅu nghӏ quyӃt cӫa Đҧng. viӋc c~ . sai phҥm. Cuӝc vұn đӝng đã góp phҫn tҥo nên sӵ chuyӇn biӃn trong thӵc hiӋn nhiӋm vө chính trӏ và ý thӭc rèn luyӋn. Đҧng ta vүn vӳng vàng. trong tình hình thӃ giӟi có nhiӅu diӉn biӃn phӭc tҥp.F:) Thӵc hiӋn Di chúc cӫa Ngưӡi. tư tưӣng. TiӃp theo Cuӝc vұn đӝng xây dӵng và chӍnh đӕn Đҧng theo Nghӏ quyӃt Trung ương 6 (lҫn 2) khoá VIII.

tham khҧo và vұn dөng có chӑn lӑc lý luұn và thӵc tiӉn xây dӵng Nhà nưӟc pháp quyӅn cӫa nhân loҥi vào điӅu kiӋn cө thӇ ViӋt Nam. thӵc hành dân chӫ. đҧm bҧo phù hӧp vӟi dân tӝc. phát huy tính sáng tҥo cӫa nhân dân. chӕng lãng phí theo tҩm gương cӫa Bác Hӗ đã có chuyӇn biӃn rõ nét. tinh thҫn. ý thӭc trách nhiӋm vӟi công viӋc đưӧc giao cӫa cán bӝ đưӧc nâng lên. xây dӵng hӋ thӕng chính trӏ nói chung là nhân tӕ góp phҫn làm nên thҳng lӧi to lӟn cӫa cách mҥng ViӋt Nam và cӫa sӵ nghiӋp đәi mӟi đҩt nưӟc hơn 20 năm qua.thӵc hành tiӃt kiӋm. Công tác xây dӵng Nhà nưӟc đã quán triӋt nguyên tҳc quyӅn lӵc nhà nưӟc thuӝc vӅ nhân dân. thӡi đҥi và hoàn cҧnh thӵc tiӉn cӫa đҩt nưӟc. thái đӝ phөc vө nhân dân.  c . KӃt quҧ cӫa công tác xây dӵng Đҧng nói riêng.

c’ .sao cho ai cũng đưӧc ҩm no Hҥnh phúc.Vӟi nhӳng điӅu quí giá đó chúng em cũng thêm trân trӑng nhӳng giá trӏ mà chúng em có đưӧc ngày hôm nay.Chúng em cũng luôn tin rҵng ³ Chӫ tӏch Hӗ Chí MInh sӁ sӕng mãi trong sӵ nghiӋp cӫa chúng ta´. chúng em đã thêm hiӇu biӃt sâu sҳc và càng thêm tin yêu và tӵ hào vӅ Bác. nhӳng bài hӑc sâu sҳc và mӝt tҩm long cao cҧ. Suӕt cҧ cuӝc đӡi và ngay cҧ khi đã chuҭn bӏ đӇ lên đưӡng theo Cácmac Lê nin Bác vүn luôn muӕn cӕng hiӃn sӭc lӭc và tâm huyӃt cho dân tôc ViӋt Nam ta. / \ Sau khi đã tìm hiӇu vӅ tác phҭm ³ Di chúc´. BiӃt ơn thӃ hӋ cӫa nhӳng ngưӡi đã khuҩt và nguyӋn phҩn đҩu hӑc tұp và lao đӝng phөc vө Tә quӕc .quҧ thӵc như Đӗng chí Phiđen Caxtơrô ca ngӧi:³Cuӝc đӡi cӫa Hӗ Chí Minh là mӝt tҩm gương sáng chói nhӳng phҭm chҩt cách mҥng và nhân đҥo cao cҧ nhҩt« Đӗng chí Hӗ Chí Minh thuӝc lӟp nhӳng ngưӡi đһc biӋt mà cái chӃt là mҫm mӕng cӫa sӵ sӕng và là nguӗn cә vũ đӡi đӡi bҩt diӋt´ Hơn 40 năm kӇ tӯ ngày Bác mҩt nhưng Di chúc cӫa Bác vүn thӇ hiӋn mӝt giá trӏ lӟn lao .

Hưӟng dүn hӑc tұp tư tưӣng hӗ chí minh. Các văn kiӋn đҥi hӝi đҧng toàn quӕc đҧng cӝng sҧn viӋt nam lҫn thӭ VII. Phan Ngӑc Liên.vn/chuyen_de/9905/dichuc.html 7. Giáo trình: Tư tưӣng Hӗ Chí Minh NXB Chính trӏ quӕc gia 2009 2.edu.vn/Home/Di-chuc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-ket-tinh-nhunggia- tri-lich-su-van-hoa-tu-tuong-cua-Nguoi/20099/120723. http://viethanit. Nhà xuҩt bҧnöĐҥi hӑc Sư phҥm 4. .vhc Nguӗn trích dүn (0) c[ ./]^ /7_Ê7`a 1.vn/index. Hӗ Chí Minh± Wikipedia tiӃng ViӋt 6.vnexpress. http://hanoi.IX.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA13028/page_2. http://www. VIII.php/Doan-Thanh-Nien/dc-tuyen-truyen-thuc-hien-di-chuc-bac- ho/Nhung-thanh-tuu-qua-40-nam-thuc-hien-tt. Tác giҧöGS.vnn.asp 5. http://vovnews. X 3.vov 8.