You are on page 1of 1

AS-15/10/2009

Bảng điều tra trình độ tiếng Anh Nhóm 1
1. Người làm khảo sát:

2. Người được đánh giá:

3. Nội dung đánh giá:

3.1. Thời gian tự học tiếng anh.
Một tuần bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho việc học tiếng anh?

3.2. Lựa chọn phương thức học
* Phương thức 1: Học thêm bên ngoài:
-Thầy giáo sẽ do ET tìm kiếm, thời gian dự tính học 2 buổi/tuần
-Nội dung học là ngữ pháp cơ bản.
ET sẽ tư vấn, giới thiệu sách tham khảo, tài liệu và bài tập thêm, tùy theo
nhu cầu của các thành viên trong nhóm.
* Phương thức 2: ET sẽ đưa tài liệu và bài tập hàng tuần cho các thành viên trong
nhóm 1. Các thành viên có trách nhiệm hoàn thành và nộp lại cho trưởng nhóm để kiểm
tra kết quả.
* Góp ý, bổ sung cho các phương thức hay đề xuất phương thức mới

3.3.

3.4.

4. Nhận xét của người làm khảo sát:

Chú ý: trong quá trình làm khảo sát, người làm khảo sát có thể sửa đổi và thêm vào bất
cứ mục gì nếu thấy không hợp lí hoặc để tạo hiệu quả tốt hơn.