You are on page 1of 4

Trường ĐH Mở TP.

HCM Bài tập số 1
Chương trình đặc biệt

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Ngày phát: 29/10/2010; Ngày nộp: 11/11/2010

Ghi chú: dấu “,” trong bài là dấu phân cách hàng ngàn
Câu 1: Các mối quan hệ trong Bảng cân đối kế toán (20 điểm)
Dưới đây là Bảng cân đối kế toán 4 năm liên tục của công ty thương mại Sao Sáng:

Năm 2006 2007 2008 2009
a
Tài sản ngắn hạn 7,630 ? 9,965 10,178
Tài sản dài hạn ? ? 14,990 ?
Tổng tài sản ? 24,576 ? ?
Nợ ngắn hạn 6,574 7,642 8,174 ?c
Nợ dài hạn 5,845 ? 8,389 ?
Vốn góp ? 2,850 ? 3,215
Lợi nhuận giữ lại 6,322 7,468 ?b ?d
Tổng nợ phải trả và VCSH 21,398 ? ? 26,544

Cho biết:
a
Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn = 2,130
b
Lỗ ròng năm 2008 là 683 và chia cổ tức 1,314
c
Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn = 1,933
d
Lãi ròng năm 2009 là 2,136 và chia cổ tức là 1,254

Yêu cầu:
a. Tính và điền vào các giá trị còn bỏ trống trong bảng trên.
b. Sự gia tăng của tổng tài sản từ năm 2006 sang năm 2007 có thể được giải thích như thế
nào?
c. Những giao dịch nào có thể gây ra sự thay đổi trong nợ dài hạn và lợi nhuận giữ lại từ
năm 2007 sang năm 2008?
d. Những giao dịch nào có thể gây ra sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn (nợ phải trả và vốn chủ
sở hữu) từ năm 2008 sang năm 2009?

Câu 2: Các mối quan hệ trong lợi nhuận giữ lại (10 điểm)
Công ty Lyly sản xuất hóa chất. Doanh số biến động theo chu kỳ kinh doanh. Dưới đây là
một số thông tin trích ra từ Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 4 năm liên tục:

Nguyễn Quỳnh Hoa 28/10/2010 1

730 10.832 Tài sản ngắn hạn khác 413 120 Các khoản nợ ngắn hạn khác 2.386 15.722 Trái phiếu phải trả (đến hạn 5 năm) 12.975 Hàng tồn kho 7.700 Lương phải trả 96 108 Lợi nhuận giữ lại 9.673 Khoản phải thu 4.210 2.860 12.HCM Bài tập số 1 Chương trình đặc biệt Năm 2006 2007 2008 2009 Lợi nhuận giữ lại đầu năm 515 ? 385 233 Lợi nhuận ròng (18) 11 ? 99 Cổ tức công bố và thực chia 59 64 68 ? Lợi nhuận giữ lại cuối năm ? 385 233 257 Yêu cầu: a. mặc dù lợi nhuận thay đổi qua các năm? Câu 3: Thiết lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh (30 điểm) Công ty Gaco chuyên sản xuất và kinh doanh bánh kẹo.300 7.868 11.625 Nhà xưởng ròng (đã trừ khấu hao tích lũy) 9. Tại sao công ty có thể chia cổ tức.620 Tiền mặt 668 4. Tính và điền vào các giá trị còn bỏ trống trong bảng trên. Một số thông tin kế toán của công ty được thể hiện trong bảng sau: Năm 31/12/2008 31/12/2009 Các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán: Khoản phải trả 4.410 Cổ phiếu thường 9.872 8. Có thể có những nguyên nhân gì gây ra sự chuyển đổi giữa lãi ròng và lỗ ròng? c.504 5.121 Thuế phải trả 324 544 Đất đai 2.216 Thiết bị ròng (đã trừ khấu hao tích lũy) 14.576 Nguyễn Quỳnh Hoa 28/10/2010 2 .Trường ĐH Mở TP.576 3. b.985 6.

tài sản cố định. nợ ngắn hạn.135 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Phân các khoản mục vào các nhóm doanh thu. Lập bảng để giải thích sự thay đổi của lợi nhuận giữa lại từ đầu năm đến cuối năm 2009.617 Chi phí lãi vay 976 Doanh thu 90.000 cổ phiếu thu tiền. Lập Báo cáo kết quả kinh doanh cho công ty trong năm 2009.517 Chi phí khấu hao 1.000 Cộng 50. Nguyễn Quỳnh Hoa 28/10/2010 3 . Xác định những thay đổi chính và đề xuất những nguyên nhân có thể đã gây ra những thay đổi đó. chi phí. Công ty mua một lô hàng trả chậm với giá 220. mệnh giá mỗi cổ phiếu 10. nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu. Phân các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán vào các nhóm sau: tài sản lưu động. b.000. Công ty phát hành 30.256 Thông tin về cổ tức: Cổ tức thông báo và thực chia trong năm 2009 984 Yêu cầu: a.000 50.000 1. Lập bảng cân đối kế toán cho công ty tại thời điểm 31/12/2008 và 31/12/2009.000 50.Trường ĐH Mở TP. d. c.HCM Bài tập số 1 Chương trình đặc biệt Năm 31/12/2008 31/12/2009 Các khoản mục trong Báo cáo kết quả KD: Chi phí quản lý 4.783 Giá vốn hàng bán 68. 2. Câu 4: Tác động của các giao dịch lên phương trình kế toán (10 điểm) Sử dụng mẫu sau để thể hiện tác động của các giao dịch trong tháng 6/2009 của công ty Mộng Mơ lên phương trình kế toán: STT giao dịch Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu (1) 50. So sánh các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán của công ty giữa hai thời điểm 31/12/2008 và 31/12/2009.058 Chi phí bán hàng 11. giá phát hành đúng bằng mệnh giá.

Ký hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn thời hạn 3 năm.Ứng trước của khách hàng: 60. 5. trả ngay toàn bộ chi phí bảo hiểm 32. Công ty phát hành 20.Khoản phải trả người bán: 120.000 cho một món hàng sẽ phải giao tháng sau. Chuyển từ sổ nhật ký vào sổ cái (phân các tài khoản vào một trong các nhóm: tài sản.000 . Ghi sổ nhật ký các giao dịch trên.000. Yêu cầu: a. Khi đặt hàng khách hàng đã trả trước 30.Hàng hóa: 150.000.000 . Công ty thanh toán 40. phần còn lại trả dần trong vòng 2 năm.000.4%/tháng. đã nhận bằng tiền mặt.000 . thời hạn 6 tháng.000 chưa thanh toán. Nguyễn Quỳnh Hoa 28/10/2010 4 . phần còn lại trả chậm.2%/tháng.000 Các giao dịch phát sinh trong tháng: 1.000 .000.000 cổ phiếu thu tiền . Công ty nhận được đơn đặt hàng trị giá 51.Chi phí bảo hiểm trả trước: 80. lãi suất 1. Lập bảng cân đối thử trước điều chỉnh.Vay ngân hàng: 350. b.000.000. 4.Thiết bị: 436.000 . Công ty đã ký séc thanh toán ngay 8. thu được 15/cổ phiếu. nợ phải trả.Trường ĐH Mở TP.Vốn góp theo mệnh giá: 710. 2. 3.000 . lãi suất 1. 4. Câu 5: Ghi sổ các giao dịch và thực hành tài khoản chữ T (30 điểm) Thông tin về tình hình tài chính của công ty thương mại Đoremon trong tháng 10/2009 như sau: Số dư đầu kỳ các tài khoản: .000.000 . 6.000 .Thặng dư vốn cổ phần: 106. Công ty ký hợp đồng vay ngân hàng 3 tháng 90. Mua một tòa nhà trị giá 450. đã trả ngay bằng tiền 180. Công ty trả nợ cho nhà cung cấp ở giao dịch (2). c.000. Mua thiết bị giá 78. Công ty ký một séc thanh toán trước tiền thuê nhà trong 6 tháng trị giá 60.000.Tiền mặt: 50. 5.000 cho nhà cung cấp ở giao dịch (3).Nhà xưởng: 630.HCM Bài tập số 1 Chương trình đặc biệt 3. 7. Công ty mua thiết bị cho cửa hàng tổng trị giá 128. Công ty vay ngân hàng thời hạn 6 tháng số tiền 150.000 và hàng hóa giá 26.000 . vốn chủ sở hữu). 6. mệnh giá 10/cổ phiếu.