You are on page 1of 5

SOALAN 13

Pilih mana-mana tiga (3) daripada nilai-nilai murni berikut dan nyatakan ciri-ciri
perlakuan seseorang pegawai awam yang mencerminkan seseorang pegawai
awam itu menghayati nilai-nilai murni tersebut :
a) Amanah
b) Ikhlas
c) Bertanggungjawab
d) Berdedikasi

PENGENALAN

Nilai adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau
sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-
nilai utama masyarakat. Mengikut kajian sejarah, ilmu, kebijaksanaan, keadilan
dan iktidal merupakan nilai-nilai utama dalam masyarakat. Nilai-nilai murni yang
diamalkan oleh setiap anggota dalam sesebuah organisasi seperti seorang
pegawai awam di Jabatan Pelajaran dengan sendirinya dapat membentuk etika
kerja yang positif serta budaya kerja cemerlang. Etika yang perlu dihayati untuk
mencapai kecemerlangan ialah melalui penerapan nilai-nilai murni yang terpuji
dalam kalangan setiap anggota bermula daripada ketua yang tertinggi hinggalah
kepada peringkat anggota yang paling rendah. Nilai-nilai murni tersebut meliputi
nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai peribadi yang asas iaitu amanah, ikhlas
dan bertanggungjawab.

(a) AMANAH

Nilai murni yang perlu ada dalam pegawai awam ialah amanah. Pegawai
awam yang telah dilantik mestilah mengamalkan sifat amanah dalam
menjalankan tugas. Melalui nilai murni ini, seluruh rakyat dan negara akan
mendapat hasil yang baik daripada perkhidmatan yang sempurna. Amanah ialah
sesuatu yang wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya dan amanah juga
bermaksud menyerahkan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya.
Orang yang tidak memelihara amanah dan tidak melaksanakannya dianggap

1

Tanpa sifat ikhlas. Selain itu. (b) IKHLAS Sifat ikhlas merupakan nilai murni yang juga amat diperlukan oleh seseorang pegawai awam kerana ia merupakan asas kesempurnaan sesuatu perbuatan atau amalan. Hal ini seperti dalam Perenggan 4. Terdapat beberapa ciri perlakuan seseorang pegawai awam yang menunjukkan beliau menghayati nilai-nilai ikhlas tersebut seperti tidak menunjuk-nunjuk dalam melaksanakan tugas kepada ketua. Antara ciri-ciri perlakuan seorang pegawai awam yang mencerminkan amanah ialah menggunakan masa dengan sebaik-baiknya iaitu beliau perlu menggunakan sepenuhnya masa bekerja hanya untuk melaksanakan tugas dan tidak melengah-lengahkan masa semasa menjalankan tugas seperti melakukan tugas-tugas peribadi yang tidak sepatutnya. seseorang pegawai awam akan gagal menjalankan tugas dengan baik dan akan sentiasa menyalahkan orang lain. Hal ini bermakna seseorang pegawai awam itu perlu sentiasa melakukan tugas dengan baik walaupun tanpa dilihat oleh pegawai atasannya dan tidak berpura-pura menjalankan tugas hanya apabila dipantau.sebagai orang yang melakukan pengkhianatan. Dasar Bersih. Ciri amanah yang kedua ialah membelanjakan harta awam mengikut peraturan yang ditentukan dan tidak melakukan rasuah serta pembaziran. ciri ikhlas juga ialah tidak memilih satu-satu tugas tertentu sahaja iaitu melaksanakan tugas yang disukainya sahaja dan bersifat terpaksa dalam 2 . Hal ini bermakna seseorang pegawai awam itu perlu membuat perbelanjaan hanya untuk perkara yang perlu sahaja dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Cekap dan Amanah (1982) dan Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam (1985) yang mengkehendaki seseorang anggota Perkhidmatan Awam mengamal dan menghayati nilai-nilai ini. Penerapan nilai amanah akan mampu melahirkan keamanan dan kemakmuran kepada seluruh masyarakat. Ciri ketiga ialah menyiapkan kerja mengikut tempoh yang ditetapkan. Perintah Am Bab `D' (1980).

menjalankan tugas yang lain. Perintah Am Bab ‘D’ (1980) dan Etika Perkhidmatan awam (1979) menetapkan anggota Perkhidmatan Awam perlu mematuhi dan mengamalkan nilai-nilai ini. Ciri 3 . Golongan pekerja yang tidak ikhlas selalunya akan digolongkan dalam kumpulan pekerja yang bermuka-muka dan rendah martabatnya. Beliau seharusnya berusaha sedaya upaya yang boleh bagi melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Sebagai contoh. Pegawai awam tidak boleh membelakangkan kewajipan atau berkelakuan yang boleh diertikan sebagai tidak bertanggungjawab. jika seseorang itu menjalankan tugas hanya untuk mencari peluang kenaikan pangkat dan memperoleh Sijil Khidmat Cemerlang. Hal ini seperti yang termaktub dalam Perenggan 4. Selain itu. Ciri ikhlas yang seterusnya ialah seseorang pegawai awam perlu melaksanakan kerja dengan sempurna dan melaksanakan tugas bukan di sebabkan oleh ganjaran atau balasan. bermakna dia tidak ikhlas dan prestasi kerjanya akan menurun selepas mendapat apa yang diingini olehnya. Pegawai awam tersebut sepatutnya melaksankan semua tugas yang telah diberikan oleh ketua. Bertanggungjawab membawa erti bahawa seseorang itu tidak akan terlepas dari dipersoal jika gagal melaksanakan beban tugasnya dengan sempurna. seorang pegawai awam yang bertanggungjawab juga tidak mengharapkan orang lain menyempurnakan tugasnya iaitu dengan sengaja tidak hadir melakukan tugas supaya tugas tersebut dilaksanakan oleh orang lain. Seseorang pegawai awam yang telah diberi tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya mestilah mempunyai rasa tanggungjawab kepada dirinya dan kepada Yang Maha Berkuasa. Antara ciri-ciri perlakuan yang menunjukkan sikap bertanggungjawab ialah melakukan kerja dengan sempurna iaitu berkhidmat dengan penuh cemerlang dan memberikan pulangan hasil yang maksimum kepada masyarakat sesuai dengan tanggungjawab yang dipikulnya. (c) BERTANGGUNGJAWAB Nilai murni yang perlu ada dalam pegawai awam juga ialah bertanggungjawab.

perlakuan bertanggungjawab juga ialah berasa bersalah jika tugas yang dipikulnya itu tidak disempurnakan mengikut apa yang telah ditetapkan. Seorang pegawai awam yang memiliki sifat tidak bertanggungjawab akan memberi kesan yang negatif kepada semua pihak. penghayatan nilai-nilai murni iaitu amanah. Hal ini bermakna seseorang itu berasa tidak senang hati sekiranya dia melakukan tugas dengan hanya ala kadar sahaja. ikhlas dan bertanggungjawab oleh setiap pegawai awam akan dapat mengawal daripada berlakunya penyelewengan seperti rasuah. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kesedaran pegawai awam itu sendiri kerana keunggulan peribadi yang dizahirkan melalui sikap. 4 . pemikiran dan perilaku merupakan pelengkap kepada pembentukan anggota yang benar-benar berkualiti bagi mencapai Perkhidmatan Awam yang cemerlang. KESIMPULAN Secara keseluruhannya.

my/bm/artikel_mei09. Meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam : Retrieved May 17.gov.penerangan. APA style : Penghayatan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan awam.pdf Sidang Pengarang.gov.gov.BIBLIOGRAFI Ahmad Raji yaakub.my/bppa/info/KOD_ETIKA_BPPA. Pekeliling kemajuan pentadbiran awam.my/index.moe.asp References. Kuala Lumpur : MDC Penerbit Pencetak Sdn. Bhd Lembaga Penyelidikan Undang-undang. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Selangor Darul Ehsan : International Law Book Services References. (1999). Retrieved May 17. Bhd 5 . (2007). Penilaian tahap kecekapan. APA style : Kod etika BPPA. Retrieved May 17.php? option=com_content&view=article&id=250:dasarprogram-pembaharuan- dan-peningkatan-produktiviti-dan-kualiti-dalam-perkhidmatan-awam- &catid=88:dasar-dasar-negara Haji Ahmad Tajuddin. 2009 from http://www. 2009 from http://www. (2008). 2009 from http://pmr. (2006).lppkn.