You are on page 1of 42

Ê 

Ê   


      
 
    
 
  
 


×Ê


 
 
    

     
 
   
   
    

 
      
 

 
  

 

  
    

  
 
        nodusë
 
   
     
 axillaë 
  
          
  
  
       
 
 
      
    

     


 
  

       


 
    tropophytaë  
 
 
 !
Tectona grandis"ë  Spondias dulcis
# ë 
  $
 % ë

 Hevea brasiliensis
& ë 

c
   
      
 
 
         
  !

'‘    ë  


 
$()ë
)‘  ë
*‘ 
 
 ë
+‘  
 ë

Ê       


 
ë ,    
   $()ë

     - -      
stomaë   .      
 
 

       


      ë    
  
 

/         


 

   
 

 
  0
     
   
   
    

  
  
     

      


  
   
 

    
       

     

  
 

Ê   


 
 
     

è
  
  
 
 
 
  


1 
        -

 

 
     
 
   
         
        
 
 
     
 
   

0   


     
  
     - 
   
 - -     

 
 /   
 gutasië

0     


   
  -
   
  

      ()ë   
  
      ë
   
     
 

 $() ë 2)(ë

      
 
  

  
    
  
  
 
 


¦   

 

 !

'‘
  
 
 vaginaë
)‘ Ê petiolusë
*‘ 2 laminaë


 
 
 

 
   !


 Ñusa paradisiaca "ë Areca catechu "ë 
Bambusa
ë 

/  


      
   
 ×   
× 

, 
  
 !

‘ 2       


 0   
 : (Artocarpus integra Ñerr.), (Ñangifera
indica"ë 
‘  
     
 
 
 
  

    
  
  !
 3ryza sativa"ë  Zea mays
"ë 
-‘      

  
     
  
   sessilisë & !  Colotropis gigantea

-
J ë       


   
  
   
  amplexi caulisë 
   Sonchus oleraceus "ë

 
   
 
‘       

 
 
    
  
filodia 
  

  
 ,--
   ,   ! Acacia auriculiformis ,
$ 

     

6


   

  
 
 
 
!

'‘ 
 
 stipulaë 
    

 - 

 
      -
  
 , 
 
  
 
      
 
 

-
Pisum sativum"ë 
 
 
    
  

 
Artocarpus integra & ë

   
     
  Rosa 
ë
&  
 

 !
‘ 
 
 
 
 
   
 
 stipiloe liberaeë
 

- Arachis hypogaea"ë
‘ 
 
  
  
 
 stipulae adnataeë
 Rosa
ë
-‘ 
 
     

    stipula axillaris  stipula
intrapetiolarisë
‘ 
 
     

 
    
   stipula petiolo opposita  stipula
antidromaë

M
‘ 
 
 
 
   
  
   
  
   

 !
  Ñorinda citrifolia "ë 

 
 
 
 stipula
interprtiolarisë
)‘ 0 
  ocrea  ochreaë  
  

  
   

   0 
  
  

 
      
 
 
Polygonum

*‘ "  ligulaë   
 -   


 
  
 
Gramineaeë
    -     
  
    

 
 


    

  
   

  
       & -  ë   

 % ë  

 . -ë
 & 

 "ë 
 ë 


  
      
 !

‘ 0
  -
   
 
  

 0--  - "ë
‘ &  
 
  
     

  
   
 
 
,
 
  
 

& 

ë
•      
• •  •  • 
     
  
 


‘
‘‘‘J ‘ ‘‘ ‘ב
‘ ‘

Ê‘ ‘ ‘

Ê  
•    
    
  

•     •  • 
  • 
 

•  
    

      
  
 

   •   
      •  


        •• 
 • 
•  


  
 •
• 
   !

g‘   


   •• C i  
 
g‘ 0• • 
  • 
 •  Cit
• 
g‘ 

§
g‘ 0       

 
 


1 
   

 

   

   
 

 

 Bauhinia purpurea "ë Ê  
 
 
       0  
    
 
  
 ë-  

  ¦  × 

  × 

Ê   -  


  
     
  /  
 
  
  
 
        
 $ !  3   4
         
 
-   - 

0
 
 
 
    

   
 uicus

‰
benjamina"ë0 
     

 
 
  heterofili  


-   
  - 
  - 
 anisofili

0 
 

  !

g‘    - - - 


 ë
g‘ 
5ë
g‘ ë
g‘ 0    ë
g‘ Ê
 ë
g‘  ë
g‘   
  

   ë 


¦ ¦    

0    


 
    !     
  - 
  
 !  
 
 

0 
       
 
      

 
     
 Ricinus communis Lë

 Carica papaya Lë  Cucurbita
moschata Duchë  Ñanihot utilissima Pohlë 

 2    
  
   
  
   
     
   1 
 
  
    
 
     

c
  
  
         
 " 
 
 6ë

    


+
  !

'‘  


    
è‘  
   
*‘  
   
+‘    
  

 

 Π 
     
 


¦  Ê ¦

Ê   

    


  
 
  !

‘  
 orbicularisë 
 ! 7'!'  
 
 

Victoria regia 
Nelumbium nelumbo Druceë 
‘   peltatusë  

   

   


cc
    
     

         

 
 8
-‘ Ý    
- ë  
 
 !  7
'X  ) ! ' 
 
  
  Artocarpus integra
Ñerrë
Calophyllum inophyllum Lë!
‘ Ý oblongusë 
! 7)X *!' 
 Annona squamosa Lë Annona muricata Lë!
‘   lanceolatusë 
 !  7 * ! ' 
 Plumiera acuminata Aitë Nerium oleander Lë

       
 
 Ý  Ý 
-  ë
     ! Ý  
  oblongo-lanceolatusë

¦  Ê Ê

¦ Ê   

 
   
   !

,‘  
 
      

  !
‘   ovatusë 
 Hibiscus
rosa-sinensis Lë  Capsicum frutescens Lë
‘   triangularisë   
  
  
 
Ñirabilis jalapa Lë
-‘ 
 deltoideusë    
  
Antigonon leptopus Hook, et
Arnë
"‘    rhomboideusë   
 
 
     

 Pachyrrhizus erosus Urbë
 

 ‘
‘‘‘ !‘‘‘‘
‘‘ ‘‘


‘ ‘ ‘ ‘ ‘  


   
 
  !
‘ ‘     •   •
•  

•    
   
 
ºi i
tili
 
‘ ‘  ‘ ‘  à ifÃi   • 
   
•  

  •  
   
   •     
$   
^ ‘   •     •   

•    •• 
 ‘  
   •   •  •  
•     
 
   
Ñ  Ãi tt lë
 ‘ Ãiltë• 
 ••  
  

 
  
•  Ã
illë

¦‘
‘Ê ‘Ê‘‘ ‘Ê ‘ ‘ ‘


  
  
     •  

• !

‘  ‘ ‘ 


të •   •
    •   
     

Ñil à i 
ë

c
‘  Ý   obcordatusë    Sida
retusa Lë - -  3xalis corniculata Lë
-‘        cuneatusë  
 Ñarsilea crenata Preslë
‘  
    spathulatusë 
    
  
     
 
Elephantopus scaber Lë Raphanus sativus Lë

Ê  


 
  
 
     

   
 

‘  linearisë
 

 

  -- 
Gramineaeë
‘   ligulatusë 0
    
 

  

 
    Zea
mays Lë
-‘  
 ensiformisë 
   
   
  
  
    
Agave sisalana Agave cantala J 5ë
‘  
subulatusë  
 
  
 -     Araucaria
cunninghamii Aitë
‘ Ý acerosusë
 
  - -

 Pinus merkusii 9: 

"
     ; 
  
   
   
   

  


 

  
    
 
 
 
      
  

  

c-
Ý " 

  

 
    

    
 !

‘ acutusë  


      
    
 

- 
   -
 - <=>ë
  - 

  ! 
     
  0 - 
  Nerium oleander Lë
‘  acuminatusë 
 
  - 
 

  
     
 
 

 -    
Annona muricata Lë
-‘  obtususë
    
-
    
     
 
    <=>ë   

   
     
     -
Ñanilkara kauki Dubë
‘  rotundatusë 
 
   
 
 
       
 -
0    

     
 
       Centella asiatica Urbë
  Nelumbium nelumbo Druceë
‘  truncatusë   
   
  & -  ë 
 ,-  -- "ë
‘   retususë    
    
    Sida retusa"ë
     

 
   Amaranthus
hybridus"ë

c6
‘ ½à të  •  
  
•  
    
 ë

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
‘!‘ ‘ î  ‘ î 
 

‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘¦‘ ‘

Y•   
 • 

 • • 
  •      •    
•  •  • 
   
 
 •  
!

‘ ü •   • 


 •• 
•  ;  
  
 • 
 • !
‘ !të  • •  

 
 • 
‘ ! itë   •     
   •
‘ 
të•     
‘ à ttë•     
 
‘ 
•   ë•    
 

cM
‘ emarginatusë
   

 
)‘ ü
 
   !
‘
  
 

  
  
 
    
  
 

 
  
 
‘
  
  
   
   
     

 
 
     

  ë

  


  
    
  

 Ê    

Ê     !

‘  


 
 
   
       
 

 - ë
‘ 

     
 
   
 
 !
‘ 
        
    
‘ 
     

 
   

Ê     -   * -


 !

‘  costaë   


 
   
      


 (        
 
   ,
    

 
   
  
 
  

,
  
  
   
 
 
    
 
 
 
     !  
   

‘    nervus lateralisë    
- 
 
 
  -
- 

Ê -        


- ' -  -   
-) 

-‘  
 venaë     -


-     
   
  

  -'  
 

  !

‘ -
-

 
‘ - -

 
‘  -  
    
   -    
  

  
   
   
   
 
  
    
 
      
 
    Spondias dulcis uorstë
Ñusa paradisiaca
Lë 

&     -  


   
 
 -      
 + !

'‘      penninervisë        
   

   
  
-    
   

 

      
 
     

  
 Dicotyledoneaeë Ñangifera indica Lë
)‘    Ý palminervisë     
    
  - 
 
  
  
      
  
  
 
 


     
 
 

     Dicolyledoneaeë 

!

 Carica papaya "ë  Ricinus communis "ë 

Gossypium spë 
*‘     cervinervisë  


 
   
 
  
 - 
       
        
       


         
Ñonocotyledoneaeë   Limnocharis flava - ë 
Dioscorea hispidaë 
+‘    Ý Ý     rectinervisë
 

      
         
    -  
 

         

  0  - - 
 

     
 
  
 
  / 


    

    Ê  
   
    
 


   Ñonocotyledoneaeë 

GramineaeëCyperaceaeë 

0    
 
 
   
  !

‘    Dicotyledoneaeë 


   
 
 
‘    Ñonocotyledoneaeë 
  
   

 -          


    Piper betle"ë
 Ñelastoma polyanthum ë  0    
  
 
    
 

 Ñusa paradisiaca "ë  Canna hybrida 2 ë 
 

      Borassus flabellifer
"ë

 

è
Ê # " 

  


 
 -!

'‘ integerë Artocarpus integra& ë


)‘  divisusë

Ê  
 
     
    -     
 
 
  !

‘    


      
Ê     
    
 
      
 
   
      
  
   ?sinus?    
?angulus? 
   


Ê  Ê  #


 

Ê
 !

‘  serratusë     -

   Lantana camara "ë 0  
 
      


     -  
 !    
‘  
  biserratusë 
 
 

 - 
 
  
-‘  dentatusë 
  -
 
 Pluchea indica "ë
‘  crenatusë     
 
  - - Kalanchoe pinnata
 ë

èc
‘   repandusë     

  
Antigonon leptopus2 , ë

Ê  Ê   #  ¦ 

Ê        


   
   -  
   

        
 
      
 

      


  
  
!

‘  (lobatusë      


 

  
 
‘   fissusë      
 
 
  
-‘  partitusë      
 
  

/ 
        

       - 
  
       
    
        

 

  8

‘    pinnatilobusë 


    
   
    Solanum melongena
"ë
‘     pinnatifidusë 
 -
  

    
    
Artocarpus communis# ë

èè
-‘    pinnatipartitusë 
    
 
    Cosmos caudatus &/ë 
 Artocarpus communis# ë
‘  Ý palmatilobusë
     
  
 Jatropha curcas"ë
Gossypium spë
‘   Ý palmatifidusë 
 -
 
    Ricinus communis"ë
‘  Ý palmatipartitusë 
 

       

Ñanihot utillissima ë

    


‘ # Ý   
 ‘ # Ý Ý 
 ‘ # Ý  

‘ # Ý  

 a 

ü   interveniumë  !  


 
         

 
      
        
 
 
    1  
    
    
 

è
        
 
 
  

Ê  
  
   

 
  !

‘     membranaceusë  


  

Hymenophyllum australe 1 ë
‘   papyraceus  chartaceusë 
 
 - 
 
 
Ñusa paradisiaca"ë
-‘  herbaceusë  Nasturtium officinaleJ
 ë
‘   perkamenteusë

- 
  
 
Cocus nucifera"ë
‘   $ coriaceus)   
 
Calophyllum inophyllum"ë
‘ 
 carnosusë        
 Aloe spë

 × 


     

0          
 !

‘ 
‘ 
 
 

%  

1 
       

 
 
   
 
 


   0- 

   !

‘    ,- 


 &, ë

è-
‘  -
  
  ! -
- 
$   ë
‘   
$
 
 
‘   $ - -
 "ë

1     


  
   
  

 

  

   


     

   - 
 

     
 
 
 
 

/

   
   

   & 
  
 
  !

‘ laevisë  


  
 !
‘ nitidusë 
Coffea robusta" ë
 uicus benjamina"ë
‘   opacusë      Ipomoea batatas
 ë
‘    pruinosusë    
 Ñusa
paradisiaca "ë Carina hybrida2 ë
‘ 
 glaberë  Eugenia aquea ë
-‘  scaberë Tectona grandis"ë
‘   rugosusë    Stachytarpheta jamaicensis
: ë Psidium guajava"ë

è6
‘   bullatusë 
   
  
    
 Antigonon leptopus 2 
, ë
‘  pilosusë       
 Nicotiana tabacum% ë
‘  
 villosusë  
 
 
   
‘    hispidusë       
  Dioscorea hispidaë
‘  lepidusë 
      Durio
zibethinus& ë


 # Ý "   

 


       
 !


   
     

 folium simplexë
‘  --  
 -  

  
 
  
       

Ý folium compositumë

0    
 
       
       
 
    
   - 
 

  


 !

‘  


potiolus communisë  
 
       
  
  ë    


èM

 

    
     -
 
  

  
 


‘  
 petiololusë  --  
    
 
 
 

    -
       

  
  -

-‘ 
  ë     
        
 

 , 
   


 
  
 
 
 Apium graueolens"ë, 

 - 

    
  
Nothoponax scutellarium& ë

  

   
 

  !

‘  
 vaginaë       
 
 
 
 
Areca
catechu"ë


   
 
 

  
 
 
 
  
 
 Rosa spë 
   -  
  
 
   
  - 
 Pisum sativum "ë  

 
        
   

  -     
       - 

  0 
  !

èë
‘
        

  
   - 
   
    

    
‘
  
  
 

  
    
   

 -
0 -  


  -
 
-‘
    
 -
   

  -    
 
    -


0
 & !

‘

 - Phylhnthus acidus Skeelsë   
Auerrhoa bilimbi"ë/ 

 

  
  
 
  
 
   
      /    


     
   
    ë
‘    Phyllanthus niruri "ë  Sauropus
androgynus & ë 
 --    
      
  

    
 ë $-  
     
      
 
    
   
   
    
 
   

&    


    

  !

è§
‘
 Ý   pinnatusë  
 


 
‘
 Ý Ý palmatusë
-‘
 Ý  pedatusë
‘
 Ý  digitato pinnatusë

  

 
-8

‘
 Ý    
  unifoliolatusë Ê


    

   
  
 articulatioë
   

 0 

    
  
    
         
   

  

    Citrus maxima &ë  
 Citrus
aurantifolia Sw.ë 
‘
 Ý    abrupte pinnatusë  
 
     

   
        

,
  
    

    

    
 

 
   
  
 
  


  Tamarindus
indica"ë 

  
 
  


  
 
 
 

 -Litchi chinensis0 ë

Nepphelium mutabileë
-‘
 Ý     imparipinnatusë   

        

    

      
 
  
  

è‰
   
 ë 
 
  
 

- -Aglaia odorata" ë Rosa spë

&  -      
 

!

‘
 Ý   
  
   
      
   ‘      
   
 8
-‘    interrupte pinnatus) 
 
    
   

 
 
 
Solanum lycopersicum "ë

    

     
  
   
 -  
          

    
 
 
 
    
    
   


   

  

- 
  
 

 !

‘ Ý    
  bipinnatusë    

-  
‘ Ý    
  
 ë   

-  
-‘ Ý   
 

  


  
  

 
 !


‘   

       

 
 
‘   
 
     
 
 

‘  


-  
 
‘
 Ý     

 
   
    Caesalpinte pulckerrima 0ë  
 Leucaena glauca ë
‘
 Ý     

 
   
  Sambucus javanica ë
-‘
 Ý      
  
 Ñoringa oleifera"ë

 # Ý    

  -
       

--  - 
   

   
 

 --   
    
 
&  Ñimosa pudica"ë

Ê × 


¦   "  

 -
   
 

  
 Bambusa
ë 
Saccharum officinarum"ë0   
  
 

/  


 
  
!

‘ 
   
  
  
 ë 
   
‘ 

   
  

 
  
  

 - ë 
 & - 
"ë
-‘ 
   
  
 

  
-  
 

c
‘
 Ý     

 
   
    $

- 0ë  
 " - - ë
‘
 Ý     

 
   
  0 - - ë
‘
 Ý      
  
 &  "ë


 # Ý #Ý  

ü         


  - 
  
          
  !

‘  

 bifoliolatusë
    
 
  Cynometra cauliflora"ë
‘  
  trifoliolatusë
    
 
 


 Heuea brasiliensis& ë

   

 
  
 
 -
 Vigna sinensis
@ ë

‘  
  quinquefoliohtusë
    

  Gynandropsis pentaphylla$ë
-‘  
 Ý septemfoliohtusë    

   Ceiba pentandra% ë

  


   

    polyfoliolatusë  
     
 
  
   Ceiba
pentandra% ë 


0
     
  
 

  

      
 !       biternatusë
0- !Aegopodium dan Aquilegia vulgaris.

 # Ý ¦ 
  
  
    
 
  
 
   
   

   

 

 ,  
Araceaeë


 # Ý   

ü    -


    
  
--  - 
 
  

    

 -- 
 
    
  
-
  -
     
  
 Ñimosa pudica"ë

      


  
-
 
     
 
  

 2 
   
 -  
  

-

  


Ê × 
¦   "  

 
     

 
-- 
            

  
 
 

 
  

  - 


      
  
ë    
  
   --

 
  Bambusa 
ë  Saccharum officinarum "ë 
 

       
  
 ë 1 

   

      
    

     
 


    


  
    
  
  
   
, 
      ë
 
     

 
 
 
  

    


  
   
   

   
  !

‘

   
 
‘
 

      
     -‘

   
  
 

    
    
 
 
     

  !

-
c ‘ 
   
 
 

 ! folia


sparsaë

1 
   
     

           
 

 


     
 

      
 
   
      

     

/      


   ë 
           

       
 
 
 

  


     


  
 
  
   
     
   

  
 -
 

      /
      
    
       - -  
  

Ê 
  
  
         
  
  ë
 
- 
 
   

  -
    
  

            
  
    

- ;
 !   

6
      -
   
        
 


     ë ! 
% 
      
   
         
 % 
 !  

& ‘ 
  

 


      


 Ê  
A  

   - ë 
  Ñorinda citrifolia "ë 
(lxora paludosa Kurzë 

 ‘ 
  
 

 
 

Ê      - ë 


 (Alstonia scholaris J ë Allamanda carthartica "ë 
Nerium oleander"ë

M
×ʦ

'‘ - 


)‘ Rhoeo discolor.
*‘ 0 Ñanihot spë
+‘  Ñanggifora indicaë
‘ " Aloe veraë
B‘ , 

×'(×' 

'‘ 0
 
)‘ " 
    
 
 
    
*‘  
  

+‘ "
 


×'#Ê

C C   1  Ê


  
 
' Rhoeo  !  J 2 
discolor & -  ! 
2 
) 0 & 
 2 J 2 
Ñanihot spë -
*   2 J 2 
Zea maysë - 
 

 
+ & 2 J 2 
Ñanggifora -
indicaë
 "  2   2 
  -
Aloe veraë
 
#¦

 
  
   

  
      0- 
     
  
  
 Ê
  
        
     ë .  
  
    
 0  
      

 
 
   
 

      
 
 -
 
 

 

-    
 

      

 

 ,     
    
 

 
  
   ! 
 
      
  -  ë
    
   
  
        
 
    
  
 


  
   
     
 
 
 

 
 
  #   
 
  
     
  
 -   
    
 
 
 


0     
 
 

   
 
 
  

Ê 
   
 

 
    
   

       


 

 


 
     

 

0  

 
 
 
   
 - 

 
    
  
 
 
  
   

 

  
  

-

# × 
   
 
 
  
  
 

-c
"Ê Ê

0   1  '<<*ë Ñateri Pokok Anatomi dan uisiologi


Tumbuhan,

 ! Ê 

Ê 
 % )=='ëÑorfologi Tumbuhan

 ü !% &  

0 1  0 '<B ëBuku Petunjuk Praktikum Biologi Umum

 ! Ê 

Ê 
 % '<D ëÑorfologi Tumbuhan

 ü !% &