Warna-Warni SEMEGA 2010

WarNa-WarNi 5EMEGA 2010 1 cfeiol'a~ 1 llati 1 Ml(aJrftll( IUarii

Penaung En. Umar Bin Muamat (Pengetua)

AJK Fotografi Mohd. Farkhan Roslee (Ketua) Abdul Hanif Padri Nornazme Bin Mohamud Mohd. Hijazi Rija Mat Juri

Penasihat

Pn. Che Hawa Bte Che Teh (PK HEM)

Ketua Editor

En. Rosiadi Bin Tajudin

AJK Tugas-Tugas Khas Aisyah Bt. Mat Serudin (Ketua) Siti Noorazirah Bt. Kasturi Mohd. Han Shafie Bin Muslimin

Timb. Ketua Editor En. Saifulazizi Bin Mohamad

AJK Publisiti

Siti Norainie Bt. Yakoop (Ketua) Asfrinahwati Mat Bidin

Norain Bt. Mat Noh

AJK Penyuntingan Farizah Milly (Ketua) Norliza Bt. Azman Norhashimah Bt. Hassan SemuaAJK

SIf/c ~11[)();1/~ 8EI1tfF()RT

Warna-Warni SEMEGA 2010

""" ... ~ -- ~~ merupakan sebuah Mini Majalah yang berkonsepkan album Renangan. la bukan hanya sekadar mini majalah bahkan sebagai satu wadah atau kesinambungan bagi segaIa kenangan yang dialarni dan dirasai oleh para warga SEMEGAsepanjang tahun 2010 .. Pastlnya segala kenangan yang terakam ini akan menjadi suatu memori indah khasnya kepada pelajar yangakan meninggalkan sekolah tercinta lnl. Semoga kelahiran mini rnajalah lnl akan mengeratkan .Iagi keakraban kita semua ..

1 Sekolah 1 Hati 1 Kenangan Abadi

Warna-Warni SEMEGA 2010

Sekolah UnggulRenjana Generasi Terbilang

MembangunPotensi Individu MeIalui Pendidikan Berkualiti

Engkau bagai rirnbun yang menghijau Melindung, mendidik dan menghibur Mencurahkan baktimu Sekolahku SMK Gadong

Berilmu, berarnal dan berbakti

- '"'-:=---~

Bersopan santun budi rnulla

~--

Belajardan berusaha

Itulah budaya kita

Kepadamu wahai Tuhanku Berkati usaha karnl Menjaga dan menghormati

Sekolahku kekal abadi

Engkau bagai gunungyang menjulang Memuncakmenqukuh dan menunJang Mencapai clta yang mulia

8erbakti pada negara

warna .. Warnl SEMEGA 2010

M~_njelang tahun 1973 (jan 1975, SMK Gadong telah mempunyai Rel,ajar tingkatan 1,2 dan 3 dalam aliran Inggeris, Pada tahun 1.975, buat Rertama kalinya seramai 100 orang pelajar menduduki peperiksaan LCE y-ang berpusat di SM .. Sf. Paul Beaufort.

Pada tahun 1976, satu perubahan diwujudkan di sekolah ini iaitu dengan mengadakan kelas tingkatan1,2 dan 3 dalam bahasa Melayu. Pelajar~pelajar ini merupakan kumpulan pertama pelajar yang mengambil Sijil Rendah Pelajaran (SRP) pada tahun'i 978. Sementara itu, pada tahun 1977, sekolahini juga mengadakan Kelas LanJutan (UNICEF) bagi calon persendiriart SRP ..

Warna-Warni SEMEGA 2010

PENGETUA

SMK GADONGBEAUFORT

ENCIK UMAR BIN MUAMAT

Assalamualaikum W.B.T dan salam sejahtera.

Bersyukur kita ke hadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya., maka kita telah dapat menyusun dan menerbit mini majalah sekolah bagi sesi 2010.. Setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada sidang redaksi serta guru-guru yang terlibat dalam penghasilan mini majalah kali ini.

Sesungguhnya penerbitan Warna Warni SEMEGA ini adalah melambangkan kegigihanguru-guru dan peIajar-pelajar yang tidak mengenal erti penat lelah walaupun masa sentiasa dipenuhi dengan pelbagai komitmen dan tanggungjawab masing-masing.

Kelahiran mini majalah ini bertepatan dengan pembangunan era baru dalam Program Peningkatan Kecemerlangan Sekolah secara komprehensif, ini merangkumi pembinaan budaya kurikulum cemerlang, program kokurikulum gemilang serta mewujudkan budaya persekolahan yang boleh diketengahkan bukan sahaja di peringkat sekolah malahan diharapkan akan bersaing di peringkat neqara dan antarabangsa.

Wawasan sekolah adalah manifestasi harapan besar yang diharap dapat mengubah suasana, corak dan keadaan SMKGadong dalam tempoh yang terdekat ini. Mini majalah ini tentunya akan lebih bererti dengan paparan-paparan kejayaan sepanjang tahun. Syabas diucapkan kepada SMK Gadong diatas kejayaan yang telah dicapai.

Sesungguhnya kelahiran mini majalah kali ini diharapkan akan dapat menjadi resepi dan formula kepada kejayaan menyeluruh SMK Gadong. Dleh itu kerjasama dan sokongan antara ibu bapa, pelajar, pendidik dan warga sekolah yang lain amatlah berharga dalam menjayakan semua program yang dirancang.

Sekalung syabas dan tahniah sekali lagi di ucapkan kepada sidang redaksi atas kerja dan usaha dalam penghasilan mini majalah ini. Syabasl

U~

SNO:J" "MAA 8:JN M"AMA7

1 Sekolah 1 Hati 1 Kenangan Abadi

Warna-Warni SEMEGA 2010

PEN. KANAN HEM

SMK GADONG BEAUFORT

PN. CHE HAWATEH

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Syabas di atas kejayaan sidang redaksi majaIah Warna-Warni SMK Gadong Beaufort kerana menghasilkan mini majalah ini serta setinggi-tinggi penghargaan kerana memberi ruang untuk saya sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, menurunkan sepatah dua kata di ruangan ini.

Dalam mengejar arusglobalisasi, kita tidak harus alpa dan mengabaikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam budaya kita. Oleh itu, melalui sidang redaksilah pelajar dapat mengaplikasikan sikap toleransi, bekerjasama dan menghormati hak orang lain. Penerbitan mini majalah ini juga memerlukan pelajar sentiasa berkomunikasi dengan orang lain terutamanya guru dan rakan. Peranan ini secara tidak langsung dapat mendidik pelajar untuk berinteraksi dengan berkesan dan berbudi bahasa, Selain itu, melalui mini majalah ini juga pelajar diberi peluang untuk menghasilkan karya kreatif yang bermutu, selain penglibatan pelajar yang seimbang dalam aspek kurikulum dan kokurikulum.

Dalam dekad ini, keperluan semasa bukan sahaja ingin melahirkan pelajar yang cemerlang dalam aspek akademiknya tetapi juga pelajar yang seimbang dalam sernua aspek. Pendekatan seperti ini bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dalarn aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dleh itu, mini majalah ini merupakan satu wahana yang sesuai untuk mendidik pelajar menjadi insan berguna pada masa hadapan.

Akhir kata, diharapkan media ini dapat membuka ruang kepada pelajar untuk menimba ilmu dan pengalaman yang berguna pada masa hadapan seterusnya melahirkan warga SMK Gadong yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

1 Sekolah1 Hati 1 Kenangan Abadi

Warna-Warni SEMEGA 2010

KETUAEDITOR (Guru)

Warna Warni SEMEGA 2010

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat lIahi kerana dengan limpah kurnia-Nya maka terhasilIah Warna Warn! SEMEGA pada tahun 2010 ini. Sekalung ucapan syabas dan tahniah buat semua ahli Sidang Redaksi Majalah Sekolah kerana sumbangan dan komitmen anda dalarn menerbitkan mini majalah yang dinanti-nanti kelahirannya oleh seluruhwarga SMK Gadong ini.

Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Guru Penyelaras Majalah Sekolah, Encik Saifulaz.izi Muhamad kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memegang jawatan Ketua Editor Warna Warni SEMEGA ini. Tidak dilupakan kalungan terima kasih juga buat semua pentadbir terutama kepada pengetua SMK Gadong, Encik Umar Muamat, rakan-rakan guru, semua kakitangan bukan mengajar dan para pelajar yang telah bersama-samamenyumbang komitmen dalarn penghasilan mini majalah ini.

Pihak ahli jawatankuasa pengeditan juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pelajar juga pihak guru yang telah sudi menyumbangkan hasil karya mereka untuk dimuatkan dalam mini majalah ini. Semoga anda terus berjaya dalam penghasilan karya-karya yang bermutu pada masa-masa akan datang.

Akhir kalam, semoga kelahiran Warna Warni SEMEGA ini dapat menyumbang sebuah ruang berharga kepada semua pembacanya. Jutaan kemaafan atas segala kelemahan dan kesilapan yang mungkin ada dalam mini majalah ini. Selamatmembaca buat sernuat

Sekian terima kasih.

RoS;"d; 6;H 7"jl4diH

1 Sekolah 1 Hati 1 Kenangan Abadi

Warna-Warni SEMEGA 2010

KETUA EDITOR (Pelajar)

Warna Warni SEMEGA 2010

Assalarnualaikurn dan salarn 1 Malaysia kepada sidang pembaca yang budiman sebagai pembuka kata.

Kelahiran mini majalah Warna Warni SEMEGA2010 adalah satu kayu ukur falah kepada kakitangan Sidang Redaksi 2010. Penerbitan mini majalah sekolah ini telah memupuk semangat bersinergi, tanggungjawab., dedikasi dan amanah daripada setiap individu yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakarnkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas bimbingan guru-guru dan kerjasama daripada rakan-rakan sejawat dalarn menghasilkan mini majalah yang ringkas ini.

Melalui mini majalah Warna Warni SEMEGA 2010 ini segala peristiwa pahit manis dapat diselitkan untuk tatapan dan dijadlkan teladan kepada warga sekolah ini khasnya dan rnasyarakat umumnya.Kejayaan penerbitan mini majalah ini membuktikan keazaman pelajar dan guru mengabadikan kenangan dan hasil usaha dalam bentuk yang boleh ditatap serta dibaca untuk selamanya.

Natijahnya, diharap penerbitan mini majalah ini dapat memenuhi kehendak dan kepuasan kepada para pembaca. Segala sumbangan dan titik peluh pihak yan'g terIibat amat dihargaL Sekalilagi diucapkan jutaan terima kasih.

Generasi Alaf Baru yang Berkarisma,

4~J!-

177

- / 'J

1 Sekolah1 Hati 1 Kenangan Abadi

Warna~Warni SEMEGA 2010

SaifuJazizi Mohamad (Timb. Ketua Editor)

Rosiadi Bin Tajudin (Ketua. Editor)

Alhamd ulillah, berka t semangat & kerjasama padu daripada semua team ridaksi &: warga. SEMEGA kits. berjaya menzahirkan Mini Majalah SEMEGA ini Terima kasih semua.

Tahniah kepada eemua sidang ridaksi Mini Maja.1ah SEMEGA 2010. Usaha kal.ian ama t bermakna setelah sekian lama warga SEMEGA menantikan majalah seperti

Aisyah Binti Mat Serudin (Ketua Editor-Pelajar)

Jika seseorang itu boleh melakukan sesuatu yang hebat dalam. pelajaran, kenapa kita tidak mampu melakukannya padahal tak ada yang mustahil untuk kita ber-

Mohd. Farkhan Roslee (Ketua AJK Fotografi) Usaha yang berterusan tanpa mengenal erti jemu pastinyaakan menampa.kka.n hasil yang baik &: eemerlang. 8elagai ada ruang, mass. dan peluang, manfas. tkanlah ia sebaik-baiknya untUk memperoleh kejayaan yang lebib gemilang.

Farizah Milly (Ketua AJK Penyuntingan)

Merdeka membawa satu pengertian yangamat besar. Selagi kita tidak mencapsi keja,yaan yang periu kits. kecapi, kita belum lagi Merde.ka. Tetapi apabila kejayaan di tangan lei ta, ki ta telah Merdeka.!

Siti Nora.inie Binti Yakoop (Ketua AJK Publisiti)

Hidup memerlUkan pengorbanan,peng<>rbanan memerlUkan kesabaran, kesabaran memertuksn keyakina.n, keyakinan menentukan kejayaan, kejayaanlah yang akan menentukan kebahagiaan,

Mohd. Han Shafie Bin Muslimin. (AJK Tugas-Tugas Khas)

Kits.sering menuding jari kepada orang Jain sekiranya kita gagal dalam melakukan sesua tu perkara. Tanya.lah diri sendiri di mana sflapnya?

SitiNoorazirah Binti Kasturi (A.JK Tugas-Tugas Khas) Apa jus. yang kitalakukan dalam hidup, jangan lepaskan impian kits. Ingatlah kejayaan dicipta oleh mereka ya.ng berusaha. secara luarbia-sa .. Semua bermula dengan sa tu impian yang akhirnya bercambah menjadi sebuah kejayaan

1 SeRo/ah1 Hati 1 Kenangan Abadi

Warna-Warni SEMEGA 2010

Abdul Hanif Padri (AJK Fotografi)

Minat yang mendalam terhadap sesuatu perkara akan membantuk kita berjaya dalam sesuatu bidang yang kita ceburi. Lakukanlah sesua.tu kerja dengan ikhlas agar segala yang kita Iakukan diberkati oleh-Nya.

Nornazme Bin Mohamud (AJK Fotografi)

Bukan mudah untuk berjaya kerana Ia memrlukan pengorbanan dan usaha yang lebih. Namun, amat mudah untuk gagal, hanya dengan duduk berdiam diri tanpa usaha. Jadi, berusahatah kerana Usaha itu Tangga Kejayaan

Mohd. Hijazi Rija Mat Juri (AJK Potograt'i)

.'

Apa yang kita Iakukan pad a hari ini adalah penentu masa depan pada hari esok, Satu perubahan yang kita buat pada hari ini akan membawa satu perubahan yang besar untuk selama -lamanya. Fikir-fikirkan.

Norliza Binti Azman (AJK Penyuntingan)

Kegagalan bukan penghalang pad a diri kita untuk terus maju dan berubah menjadi Insan yang berguna kera setiap manusia itu dilahirkan adalah yang terbaik untuk dirinya.

Noorhas1'J.mah Binti Hassan (AJK Penyuntingan)

Yakin pada diri sendiri, percaya pada hati, menghargai diri, kejayaan kita adalah amanah keluarga. Laksanakan ci ta -ci ta selangkah ke menara kejayaan. Amin.

Norain Binti Mat Noh (AJK Publisiti)

Sejuta a.lasan dicipata oleh mereka yang malas. Namun sejuta kejayaan diperole- 1'J. oleh mereka yang rajin. Si Rajin akan mengecapi kejayaan, Si Malas pula akan terus Leka dan tertinggal di belakang. Siapa yang anda ingin jadi?

Asfrinahwati Binti Mat Bidin (Publisiti)

Orang kata "Jangan Pandang Belakang". Tapi kita patut memandang ke belakang sekali-sekala untuk melihat masa lalu supaya dapat belajar dan mengambil iktibar dari apa yang sudan balaku.

1 Seko/ah 1 Hati 1 Kenangan Abadi

Be In an In:

Ustaz Mohd. Said Ag. Damit (KB Kemanusiaan), En. LU Kiplee Kadlr (PK KoKum), En. Mohamud Hj.Juriman (PK 1), En. Umar Bin Muamat (Pengetua), Pn. Che Hawa Hj. Teh (PK HEM), Pn. Noar Zalina Arshad (PK ling 6), Pn. Herni Ahmad (KB Tek & VOk).

Tiede dalam gambar;

Cik Siti Alinah Hj. Bukari (KB Sains & Matematik), Pn. Rusta Dullah (KB Bahasa)

Pn. Siti Jalainah Hj. Bukari, Pn. Hemi Ahmad, Pn. Noar Zalina Arsad (PK Tingkatan 6), Pn. Che Hawa Hj. Teh (PK HEM),

En. Umar Muamat (Pengetua), En. Mohamud Hj. Jurirnan (PK1), En. Lil Kiplee Hj. Kadir (PK KoKum), Ustaz Mohd. Said Ag. Damit, dan En .. Ag. Masnan Okrih.

Berd}ri berisen be/akang dari kir):

Cik Aini Hj .. Thani, Pn .. Rawanis HJ. Abd. Mulok, Pn .. Maria Untal, Tn. Hj. Sulaiman Sum in, En .. Yusop Che Lawi, En .. Jaideh Hj. Amat, Tn. Hj. Johari Samih, dan En. Abidin Hj. Ombi.

Tiada da/am En. Nawar Sulaiman. En. Sabli Hj. Abdullah, dan

Warna~Warni SEMEGA 2010

-

-

-

-

I

I

m

?

"OJ '"

-:c

ZG

<.> -

""IIi ..

3 ;:r

~~

Q - =r'" r-!!.. aO

~T e.

t--

t--

t--

-

."

?Z

c.o 3 "' o ....

.,,: c:

~,..

e, .,.,.,._,

o g 3 Q Q tn .... ...,

-

I--

-

-

-

-

n ,..

'" .....

,..

o ;a Q l> Z iii )to

!!!

'" m

~ o

,...

,..

:J: 3:

m Z

m

Z G) ,..

:J: ;ill;; m ICI(II ,..

z a tit

» » z

Q » e o z (i)

..... » :::E: c:

Z ~ o

-

o

~-. ---------------------------------------------------------------------1S-e-k-o-m-h-1-H-a-t-j-1K-e-n-a-n-g-a-n-A-b-a-m

-

\

I

m

?

if?, ~~

en ... "'. ""

~<

5"

-

t--

t--

-

-

-

-

-

-

-

t--

I-

-

-

I-

-

-

· .

c c

a..UJ

Warna~Warni SEMEGA 2010

Nama

En. Umar Bin Muamat (Pengetua)

En. Mohamud Bin H], Juriman (Pen. Kanan Pentadbiran)

Pn. Che Hawa Bte Hj. Che Teh (Pen. Kanan Hal Ehwa/ Murid)

En. Lil Kiplee Bin Hj. Kadir (Pen. Kanan Ko-Kurikulum)

Pn. Siti Jubaidah Bte Hj. Karia (Pen. Kanan Tingkatan 6)

Guru-Guru

En. Abd. Hallm Bin Abd. Aziz

En. Abd. Manan Bin Abd. Rahman En. Achmad Fauzee AmieruJI Syah En. Ag. Noorajis Bin Ag. Nordin En. Arnatlasln Bin H]. Saruji

Ust. Amir Hazim Bin Che Din

En. Asari Bin Hj. Abd. MajId

En. Asri Bin Arsyad

Gik Auerella Aloysius

En. Ag. Tangah Bin Abd. Gapar eik Azlianah Binti Musa

En. Azminumah.auddin Bin Liasin Pn. Aznida Anuar

En .. Banjamin @ Ismail Bin .. Hj. Atin Gik. Og. Nirwanawaty Bte Ag. Nordin Pn. Dg. Noralnl Bt. Ag. Mat Jamil

Clk Ok. Hamaliah Bte Ag. Abdullah En. Dully Lunggi

Pn. Fadzillah. Bte Samsuddin En. Hairul Razif Bin. Mohd. Idris Pn. Herni Binti Ahmad

Us1. Idham Khalil Bin Salleh C'ik lsah B1. Ag. Ali Hasan En. Jailani Bin ldrls

En. Jarry Juis

En. Jeffei Bin Jamull

En. Jerry @ Mohd. Hadi Bin Totih En. Junaidi Bin Jinggin

En. Kanthan AIL Subramaniam

.~

Opsyen

Matematik I Pengajian Matematik

Sejarah I Kesusasteraan Melayu

Kesusasteraan Melayu

Pengajian Melayu I Sejarah

Kesusasteraan Melayu

.,

~~" Pengajian Melayu I Pend. Jasmani

'::: Pengajian Melayu I Sejarah Salns Sukan

Matematik I Pendidikan Moral Biologi

Pendidikan Islam I Bahasa Arab Sains

Matematik I Fizik Ekonomi I Geografi Sejarah I Bahasa Melayu GSTT

~._ ./l~.....__. _

\9' 1 Sekolah1 Hati 1 Kenangan Abadi

Sains I Pengajian Am

~

Geografi

Ekonomi I Prinsip Akaun

Pengajian Islam I Bahasa Melayu Pengajian Melayu I Sains I Pend. Seni GSTT

Sains Pertanian I Kemahiran Hidup Pengajian Melayu

Sains I Matematik

Pengurusan Perniagaan Pendidikan Islam

TESL

Bahasa Melayu I Kesusasteraan Melayu TESL

Pengajian Melayu

Sains / Pengajian Rekacipta (MPV) GSTT

Pengajian Tamil

Warna-Warni SEMEGA201 0

Nama

Clk Marciana Maturin Pn. Mariah Setlin

Pn. MarianI Binti Ismail En. Mazlan BIn Joleh

En. Mohd. Said @ Mohd. Shah Bin Ag. Damit En. Mohd. Hafidzan Bin Ag. Damit

En. Mohd. Haszami Bin Mat Zaini

En. Mohd. IImi

En. Mohd. TalIp.in Bin Hj. Kimbi En. Mohd. Rosli Bin Hj. Suhailin En. Muhamad Fared Bin Zulkafli En. Musnin Misdih

En. Napali Bin Hj. Amat

Pn. Noor Zanna Binti Arshad Pn. Norazlzah Binti Lawi

Pn. Normadiah Binti Liasmat eik Nur Fadila Binti Kassim

En. Paranthaman AIL Sitharnbaram En. Puvanesvararao AIL Venkatasamy En. Rafissol @ Rossnizam Razali Ustz .. Rahimah Binti Zaman

En. Rapahi Bin Edris

En. Razalie Bin Suran

En. Rosiadi Bin Tajudin

En. Rozlee Bin Gaffar

Ust. Ruslimi Bin Zakarla

Pn. Rusta Bte Dullah

Pn. Faridah Mardhiyyah Bt. Abdullah En. Saifulazizi Bin Muhamad

Clk Hjh. Sainah Bte Hj. Mokhtar

eik Siti Alinah Bte Bukari

eik sm Hannah Bte Mohd. Dun Ustz .. Siti Nor Aida Bte Che Jaffar Ustz .. Sofiah Jundeh

En. Tarip Bin Bakar

eik Ting Shau Yen

En. Tukiman Bin Ratin Cik Verhda Richard

Ustz. Zaleha smu Tahar Pn. Zubaidah Binti Hidop

En. Zulhamlee Bin Mohd. Bee

\ ,I

Opsyen

TESL

Pengajian Melayu

Pengajian Melayu I Pengajian Matematik Bahasa Inggeris

Pendidikan Islam

GSTT

Geografi I Sejarah Bimbingan & Kaunseling Pengajian Melayu

Pengaj.ian MeIayu I Pend. Seni Visual Bahasa Melayu I Kesusasteraan Melayu

I~ Pendidikan Seni ~::;:::: Sejarah

.---- Geografi Geografi

Bahasa Melayu I Kesusasteraan Melayu

.-- Fizik I Matematik

Sains

Matematik

Sains

Pengajian Islam I Bahasa Arab Pengajian Melayu I Teknologi Maklumat

:/ Biologl

Multimedia I Produksi Bahan Multimedia Sains Sukan

Bahasa Arab

Bahasa Melayu

Bimbingan & Kaunseling

Pengajian Produksi Bahan Multimedia I Sivik PengajIan Melayu

Matematik

TESL

Pengajian AI-Quran I Pendidikan Islam Pendidikan Islam I Bahasa Arab

Sains

GSn

Sejarah I Geografi Biologi

Pendidikan Islam I Bahasa Arab Kimia I Biologi

Pengajian Inggeris

______ .........._____~n

1 Sekolah 1Hati 1 Kenangan Abadi \g_

m -I m ~ "1J '1:1' m "
::J 3' :J ::J CD ::J m
- ::J ::::I
> C'" c.... C o . cca
c- I» CD I» ::; " 3 !.
c- o. iii" ~ G) CD I»
Q) ...., !l) C
::::I '< C :r: ::s ...., iii
a: s:: " c.... """" Q) Q) OJ
Q) III c: s ::::I S'
:::::s CD 3 0 :z::
Q) - III
::J C C (ii' o m s::
> I» s: C
G') "0 ::y Q)
a Co 3
c s' m'
.., a
;0 c zr
Q) c
::y (ii'
3
Q) "9-
::J
::J -
Q)
... z
Q)
.c @)
E .c
~ c:a
c:: :::Ii F! Q)
:::s til til Q)
0 Q) c til al
- C
n:I "'0 ctI CD
"C en ctI E N en "C
..c:: :I .I JiI:: ..c::
0 c, E E ct 0
::2 "C en .ttI ~ ::2
en ..c::.
; Q 0 N Q)
:2 ... (f.I iii Q)
a.. ro :0
~@) III I en
c:a E E
r:::: >. .... "C l\1
cu ,-,. n:I..c:: .!! :5
a.. '-' - 0
Q) ~':2 CD :::s
:::Ii...., .~N
... r:::: r:::: •
:::Ii C CD .C:: cu c:
(!) w a.. w e, w c::
ro ...
E cu ctI ...
"c .c ·c CD
::::l E ctI .c
...., E ..c::
..... :::Ii '~ ct1
ro .~ til :::Ii
E .I ~........, til ::::l
ro - I '0
C c:a -
:::s ifi U) ..c:: CO .c
::2 :::::I ro (I) <C
c:: - "'0 a.. "0 :::Ii c::
i:i5 I: :::I (I) Oro a.. m
n:I E ~ ..c :::Ii
cu '-' .1: ro :J - ~
:J CO c:a ..c:: n:I ...., I:
- E ::.::: 0 G)" CO
CD CO
D)::J :2 >oW .c C/)
c I: I: E
:. c:: Q) c Q) c CD c:
w a.. w a.. o, a.. ill '. .

"

I ~ .'4 .• ...

. '",' '_

, - ~ .'

_.- - \.

_ . . ~ .. ,

. ",.~

...

Warna~Warni SEMEGA 2010

We arc Reading to loud! Uvesf 5th HDVt:lIMr GOt

, .... '

Warna"Warni SEMEGA201 0

Warna~Warni SEMEGA 2010

Warna"Warni SEMEGA201 0

89808

Warna~Warni SEMEGA 2010

Warna"Warni SEMEGA201 0

1 Seko/ah 1 ftati. fX~nafigan Abadi

,

Warna~Warni SEMEGA 2010

Warna"Warni SEMEGA201 0

Warna~Warni SEMEGA 2010

Warna"Warni SEMEGA201 0

Warna~Warni SEMEGA 2010

Warna"Warni SEMEGA201 0

~I

Warna~Warni SEMEGA 2010

ILMU ASAS HIPUP

PeringkatV'eVtdah sudah bedalu Kin; aersedia (angkah hadapan Ke pedngkat sekofah W\enengah DinaVtti ~VtaVtti sekiar: guV'u ...

Sekofah W\eVteVtgah kebaVtgsaan aadong CieiaV'an diber! peV\uh kebanggaaVt

Be rsa VV\a ~5a W\ag u V'U W\eVtY u fa W\ if W\U Agar .W\eVljadi kaiVt yaVtg cantik TeV'corak ;ndaJ.\)beV'VV\utu. tinggi ....

Ciuru ~guV'u VV\eVtanti

DengaVt aW\aVtah teV'pikuf dibahu UVttuk VV\eVtdidik aVtak bangsaVtya J'v1enjadi se.orang yang berjaya

fvl eVtj adi docto V') j u rutera) EU ru atau wxevvterl ..

BersaW\a pegaVtgaVt) IilNl.u Asas Hidup AVtdai iiada,

PeV'sis fangit ke{aVV\ yaVt_g tiada bintaVtgnya ..

OW\bak taVtpa paVttaiV'l.ya

HaV'ga V'eW\aja tedalu iVtdah Sekal i perj a r aVtaVt tanpau f aVtgan Ciunt ~_guV'u W\eVtaruh harapaVt AgaV' para pelajarnya

Dapat W\eVtyiVV\paVt ilVV\t,{ diber! Dapat diguII\;a sebaiic VV\uV\gkiVt ...

BersaW\a tkraV' dilauVtgkaVt SuVV\pah (l_gar setiap peV'aturaVt Diikuti .ditaati. ..

Negaraku) Sabah Taltlah Airku) BergeVV\a peV\u hseVV\aV\gat fv1engalir peVtuh keyakiVtaVl. PeVtghorW\ataVt sepeV\uh J ivia Setulus hati) (ahir dad sanubar; poripada guru

dan pef aJa V'~ pel aJ arnya ..

Hasif nukilaVt; AfiVV\ahParahiVt bte ArlfiV\

4 hikVV\ah (20:1-0)

PANTUN N.ASIHAT

Jan_gaVt dibuka piVttu (ukah) jika diauk« ika»: VV\efuru jaV\._gaVt suka W\eVtcari salah salah kita baJki dulu ....

Buah beraVt_gaV\ dataVV\ keta DipaVtdaV\g oraVtg teVt_gah han' JaVlgan tuaVt VV\eVtgata -ngata Takut VV\eVllVV\pa din' sevcdiri ...

Pergi ke huru VV\eVV\bawa aV\_gsa AVt_gsa berasai dar; seberang Kalau li.\l\ahu hidup seVttosa JaV\gaVt deV\gaV' uW\pataV\. oV'aVt_g ...

BuruVtg tiu 111.9) terbangtinggi) BU.· rungVV\erpati W\eVtc.ari ~ar~~g Kafau.. soW\boV\.g VV\eVt/V\.ggl din I<.efak hidup dibev-c: oran_g

By haVtd) CyVV\ah Q3"S6 KukutVV\ari bah .....

Ja.samu Wana; au .... fA

auru"

EVl.gkau..bagai pelito yaVl.g

fvl eVteraVt!3{ kegefapa.V\ MeVtaburkaVt segala i{VV\u vv\u

ke atas a.Vtak wxurid: VV\U JasaMU tidak akaVt kaVV\i (upa.kaVt MeskipuVl. sesaat di lepaskaVt NaVV\t,{V\ jasaVV\u tetap di keVtaVtg.

Ciuru)

EV\.gkau selafu beV'kata KejayaaV\ bofel1. dicapai jikalau Kita beV'usaha

JaVt_gaVl. seka/i beV'putus asa Ciagaf sekali bukaVl. selaW\aV\ya.

auru"

EVtgkau W\eV\_gajarkaV\ kaW\i Sega(a yaV'l.g kaVV\i tidak tahu Dari ilVV\u dunia hiVt&8a ilMU akhiV'at SegalaVtya kau titipkaVt Buat kaW\i. ...

Karya :

Khadij ah. 13te Ariffi VI. TiV\.g 1- AmaVtah (1-0

LUlN\rah kenidupan.

Pefik tap! benaV"!

RaVV\ai oV'aVtg suka ke taVV!.aV'l.-taVV\aVt Rev-eaksi berbaVl.diVtg deVl._gaVl. orang PeV'aiVV\eVl.;daV'ani saVl.ak -saudara DaV'l. rakaVt tau (aVt ..

Duit RM so kelihataVl. beqit« besar Apabi/a dl bawa ke kotak

. derVV\a VV\asj id

Tetapi beqitu keci! apablfa kita Bawa ke superVV\arket.

:30 VV\iVtit terasa terra/u faVV\a UVttuk Berzikir ietap! betapa peVlaekVl.ya Waktu UVttuk satu cerita koW\edi.

Betapa fa W\a Vty a 1- jaVV\ berada di dalaM Ma5jid~ tap; betapa cepatVtya 2 jaVV\ bertalu Saat VV\eVtoVttoVt wayaV\g dipaVtg_guVt_g.

rasa susah suV\gguh UVttuk habiskaV'l. af -quran. wafau satu ha(alNl.aV\~ tapi VV\ajo.(ah hibur-an dan.

V\ove( oest -seiier 1-00 halaVV\aVt ho.bis di baca.

Kita be&itu percaya pada apa YaV\.g di katakaV\ di e-VV\ail layaV'l.g o; iV\terVtet~tapi serin_g MeVV\pertikaikaV\. apa yang di katakaVl. Di dalaVV\ at ~quraVt.

Su.sah SUVtgguh VV\eruVt_gkai kata uVl.tuk o! paVtJatkaVt saat berdoa atau soiat:

Tapi betapa W\udahV\.ya can' baha.n.

BerseW\baV\g den_gaVt kawaV'l.-kawaVl..

DeVtgar ikia». jua(aVt VV\urah dalaw.

TefevisyeV\) rasa tak sabaV'-sabaV' Vtak Per_gi VV\eVV\befi -berah tap; deVtgaV' laungan AzaVt tak sabar-sabar nak tukar chaV\.nel Lain.

Pasar VV\afaM jauh saVtBgup Vtaik kereta PerglJ tapt VV\asj id dekat rUMa

Rasa bemt kaki ptlilk .

tak kita??;>,

1Seko/afrl 1 Hati 1 KenangaFi Abadi

Warna~Warni SEMEGA 2010

FRENZ-FRENZKU!!

Assa(avvl.VV\ualaikuVV\ saya ucapkaVl Kepada seVV\ua daV\ tau{aVl Saya disiVli sebagai vaka.Vl

B u ka V\I ahVV\u s u h VV\eVlca ri fa waV\ ..

Seloka iVl-i sekadav bevhibur BukaVl(ah pula VV\ahu berlibuv JaVlgaVl-lah pula VV\eva5a lebuv HaVlya sekadav tuVV\paVlg 9IaVV\ouv ...

Abdul SytAkuv NaiVV\ faVV\pai ovaVl9V1-ya PikeVlali jU9a sebaqai (r Jir. Boioi" Berkulit: cevahJspovtiVl9 jelalMaVl-ya 'rap! setalu btkin aku naVl9it ..

OraVl9V\ya lawak hitaVV\ VV\aV\is jefo,VV\aV\ya Se' a ItA VV\eVl-j adi tu VV\puaVl- do. va Mohd Firdausu! Sobdir. Vl,garaV\ diberi Ka {au ba b bed akOVl ... E rVV\ ... Pi af ah Raja ..

E VVV\ ... 0 raVl9VlYa bo (ehfah tahaVl Siapa VV\eVlgoVl-ton§ VV\aybeiah cair OraVl9Vlya peVldek tagap dare jU9a Jaja{ Siapa tak ke..Vl.a{ 5/ MusaliVV\ AwaVlg ..

AfaVV\ak!! HaW\ptv terlupa. f(u{a tentaVl9 cowok iVl; Bevasa{ dart' kaVV\pu¥l.9 BeVl-tuka OvaVlgVlya lawak tap; ~elaVV\ba Je

AVI-ak pak cik SaVV\atJRaPiR M!::l:taVtya ..

Sudah berpuVl-ya jaV\9aVtla~ 6i.i~rp}.(;{u Aweks¥}ya. dart' SMK QadonJJ , Ter.keV\a( sejak VV\eVljadi!J..@~~ ke&fi?:.eVi

Tak l~{V\ tak bukaVl Suhail:rs't4oli\aw..ed ..

TeV'iVlgat daku keVVlbali sebuah kisah yaVtg posti perVtah dialaVV\i ofeh sesiapa.5ebuah kisah CtNTA HaV\g berakhir deVt9aVl kekesafaVl ..

R .. Masihkah kau iVtgat teVttaVlg kisah kita 3 tahuVl HaVlg iaiu?OhJbetapa bahagiaVlHa kuvasa apobi!« bersa VV\a VV\U. Petik -detik (Vtdah itu bevVV\u I a apab il a

aku. /lV\ura berkawaV\ rapai: dengaVl seovaV\g teVV\aV\.DaVl pada siaVt9 ittA;llV\erekaVV\eVV\perkeVtalkaVl dirivou kepadaktA.Be9inilah vagaVV\ /lV\aVlusiaJhari pevtaVV\a kau berteVV\./.A deVtgaVt kL(,aku berasa aVV\at je(fk deV\.gaV\ diV'iVV\u.NaVV\uV\)hari bevgaVlti havLtaVlpa kusedarLaku IN\ula bevVV\/Vlat teVttaVt9 dirivvuA.Aku VV\ula MeVldekatiVV\u taV\pa peVlgetahuaVt paveVltsku)VV\a(ah aktA wH,da VV\eVt9ikut sifat teW\aVlku.Di lI\I\aVtasahaja akuberadaJkau seraios disisi'cu ..

Exco kevohaVliaV\. jawataVt disaV\.daVlg Oro,Vl9VlHa cerar. W\acaVV\ Acha Sepiriasa AdikVtya kiut AbaVlgVtya EVl-seV\1

Siti AVV\iVlah Matali Vt9araVl diberi ..

PuluVlya peVV\alu IN\acaW\ seW\a(u SekaraVt9 kafah sf Pak BelaVl9 O~aVl9V\ya becok serta jaja( Afahai Rustijah V\.aW\a paV\99ifaV\. ..

Hahl! OvaVt9V\ya cer9as fagi Vlakal MeV\yakat oraVlg dialah da(aV\gVlya KaVV\; gelaV' dia+s! Miss Kapte) Siapakah dia?? Cad sercdir! ..

Cik KettAW\ paVlggilalt\ di AsV'alN\a Asyik digosip deVt9aV\. JiV\. Botol OraVlglt\Ha pelN\alu dari 5 HassaVlah Berasa( dari kaVV\puVtg Kukut ..

Bevttsa( dar; KaVV\puVt8 RaJi1.CaVl9aVlBukalt\VV\eVtjadi 1.. raV\caVl9aVlOraVt9 iceci! tetapi kepoh Shusifah UlN\ie ... Siapo Hang pUVtHa??

Oya!! OvaVl9V\ya peW\bersih tetapi peVt9acau) Sukal/'.'\eVtyakat sf Cik Ketu.W\

Belajar fv1PV di 5 MahW\udah

Siapa tak keVta( Jaiv-era VlaIMaV\.ya ..

13erpaVt9kalkaVt Da!::}aVt9ku diavca! VtalN\a AliraVt Avab pilihaVl hat;

Tapt Rock tetap di hat;

Pgku Nur/ttayati dan' Kg.BeruW\bai ..

AVlttk Jati KapuVlg Lago

TiVlgga.{ di hO:l.te{ sejak tUVUVl -teW\u run KakakVl-ya bekas YDP AsraVV\a Ngowtbo lag; ka(au bukaVl Fa.zura BustaiVV\"

R .. NaW\uVt begitu)cerita itu haVtya(ah sebuah keVlaVt9aVl yaVl9 laltA. Aku W\elN\/Vtta W\aaP avcdai apa HaVlg aku luahkaV\ ii'll IN\enHakiti hatiW\u ... Na.IN\U.Vl itu hakikatVtyaJR .. Aku tedafu berci pada diriW\tA!.! BENCI!! 5aVlggup eVl9kau. w\eW\perW\a;VlkaVt diriku yaVtg tedalu setia pada dirt'lN\u! AkuW\eVtJ:jesal keraVla tefah berkeVlalaV\ deVl9an diriww. Begitu VV\eVtyakitkaV\ .. Apa yaVt9 W\ahu daviku R?? safahkah jika aku W\eVlcintai? KeVlapa eVl9katA tidak VV\eVL"-beritahu akaVl dir! yaVl-g sebeVlarVtya?

R .. Aku tidak tahu saW\pai bila diV'iku bisa bevV\.aPas di dtAVtia iV\i. Aku haVlHa IN\alN\pu berdoa dar. W\eVlghabiskaVl sisa hidup iVlI bersaW\a kefuavgaku HaVl9 te(ah ku tilt\99a(kaVl sattA VV\asa dahulu. Wa(au apapuV\.)aktA berteriroo fast atas 5e!l~/a keVlaVlgaV\. yaVl9 kau berikaVl kepadaklAJ R .. SefQlN(at

tiVl-99al .. SELAMAT TIN a L)R OK!!

R .. Kita bersaW\a -salN\O, W\eVleVV\puhi hidup iVl; dan aku

bersedia IN\eVtaVtg,guVtg seqau: risiko .. Kita terla(u leka ~

W\elt\jalani hidup ill\; seh;Vtggalah suatu ketika iiu aku. by haVtd) """'\ ....

kedapataVl-)ofeh oraV\.g tuaku.fv1eveka telah W\eVlgetahui Jajie.. ~ " '

se9a(aJll.ya teVltaVl9 kita R ... Tapl)aku febih vela uV\tuk ter-us bersaW\alN\u hiVl-99a{ah aku {art' VL"-eVl-iVlgga(kaV\. rtAVV\ah ...

________________________________ ~ .. n

1 Se·ko/ah 1Hati 1 Kenangan Abedi \;9

Warna-Warni SEMEGA 2010

K /5CZ0 /3JJdak -Budak fuit, "

Sf:): 2fJ'farno,ill INIl MOiiJi'l (2. rnal-,nludah) plate.: p{)dfJJ Dtlmit

5~jtll( }:.et, i >" (f1er.ettl

b tr'j!:CJWCf n ~ bait...

l/dai. It; ra S IJf ah .

Slnanq merel'''' htl_,f'l.i_ f!yl . beNt!rfJ.~·· - .

m eft u: til )U9 a j eUAtu I'rYl)i f6lpIlo. v·eyJt4i??a ~

Mere~ ibtlrGi!t ,s','.ef)9~ n i<()i::.(A •• " m.~r.e lc4 SQlifl9 men9hcir,a,". (In-tara .lClTtl sama lqin;

Pa4Cl JrACHti hanl brA c:ltlt in; iJ,(pCI

IYl e mb ew.I ti b . rulntll'J

Hi gtjp \ OI\) . '(0" 14>" -t~ e- ., Pt\l1lC~Plt,;lls .. lep~ file (YIGt·h"""T"""=o-\q(/\~t.11l9·'· (rjlJlf1elLin ",~~(\g ¥-Io( d"'ftl1 Ir\ isaf! Ict;;! \.~

Idea

Kreatif Pelajar

¥..()t'""o.n~ bttJ'IlI\.

Ii ~'IIPI qh~)

. -

t-\ 1.1 \,1}. .. \!. ... t' 101 \, o.d'1. 0 rGl'lg G?t~a'l9 ~_~ . 'I\'l(.1(A1)] -1-\..1£., Mati

I QI ~t ~(:ltli'\geu t"

Mo., C.4f1). G\,~'-l n i ~ ..

Wil hv " .......

~u ~a'\ mq-l,i ~qID,\ 11\!.:Clp r"~\G· ~~; ffl4-t1 ~AAq\ ¥'1~ claP-H

11\ \.!i:4~ t!1 to!o 'K \t1G1-. ~artl'l\CI ~lll'"\U fle~;l\q \1. Y\tl ~ eo ro~ k d,iilCi\~1J ~Q.O\~.:ji ~Mltl'"· :_M(l tW .oct ¥.. -CtV. i t\lA\ t ~ .' . lSt IU\ r O\"fI@j P l\ f\<'Vc{ 1\<21 he Ii ro~j<:. 1Y1\"1-~ C\ui\ ()'It I f:

Oi~tlng.~

~n~ __

\& 1 Sekolah1 Hati 1 Kenangan Abadi

Warna-Warni SEMEGA 2010

H

-

-

Got:

~.

~

:z:

.~ Il.J

~....._

.......

c

... _

..l

:1s:e~k~D~m7h~1~H~a~ij:1K:e-n-a-n-ga-n-A~b~a-d~i------------------------====================================~~

Warna-Warni SEMEGA 2010

~ J

1\

Warna-Warni SEMEGA 2010

s
c C E
0 0 ~1
r r E
a
e
t t G
p~ Ilrnuku pellta htdup .• ;)

Wah! m.eriahnya Juara Rakyat di Smk.Godong nL.mana anak saya ah?.

-1s-e-k-o-m-h-.-1H-a-t-j-1K-e-n-a-n-g-a-n-A-b-a-d-j---------------------------------------------------------------------~

Warna-Warni SEMEGA 2010

Ehl~kulagl' nak wb1l •• ~ku polls !ebih ,berku~ d! sfn].,

1 Sekolah1 Hati 1 Kenangan Abadi

Warna-Warni SEMEGA 2010

1 Sekolah 1Hati 1 Kenangan Abadi

Warna-Warni SEMEGA 2010

Di edit o/eh:

Mo.hd. Hijazi Rija Mat Juri Pelajar MPV Tlng 4 - 2010

-

~~--------------------------------------------------------------------1s~e~k~o~m~h~1H~a-t~i:1K~e-n-a-n-g-a-n-'A~b-a~ffi

1. Clkgu Sozi Faizan Harts

- Berpindah ke SMK Durin, Sibu, Sarawak

2. Cikgu Rohani Ngah - Berpindah ke sekolah di Marang, Terengganu

3 .. Cikgu Rosliza Zawawi - Berpindah ke sekolah di Gua Musang, Kelantan

4. Cikgu Faridah Oaim - Berpindah ke sekolah di Miri, Sarawak

5. Cikgu Saban Jumat - Berpindah ke PPD Beaufort

6. Cikgu Og .. Isneayu Pg .. Abdul Hallm - 8erpindah ke SMK Putatan, Sabah

7. Cikgu Siti Rauyah Bakar

8. Cikgu Aman Abas

- Berpindah ke SMK Tenom, Sabah

- Kembali ke rahmatullah, Al-Fatihah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.