You are on page 1of 24

รายงานการประชุม

คณะกรรมการอำานวยการ กำากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบ


อุทกภัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำาเนี ยบรัฐบาล
******************************

ผู้มาประชุม
๑. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีประจำาสำานั กนายกรัฐมนตรี
๒. นายอภิรก
ั ษ์ โกษะโยธิน รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๓. นายจตุรงค์ ปั ญญาดิลก กรรมการ
ปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี
๔. พล.ต.เด่นดวง ทิมวัฒนา กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานั กงานกิจการพลเรือนทหาร
สำานั กนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พล.ต.วิศิษฐ์ วิศิษฎ์โยธิน กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานั กปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกิจการทหาร
แทนผู้บัญชาการทหารส้งสุด
๖. พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม กรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
แทนผู้บัญชาการทหารบก
๗. พล.ร.ต.ชุมพล วงศ์เวคิน กรรมการ
เจูากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
แทนผู้บัญชาการทหารเรือ
๘. พล.อ.ต.ช้ชีพ แผูวสมบุญ กรรมการ
เจูากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ
๙. พล.ต.อ.สรพล สรสกุลชัย กรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
แทนผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

-๒-

๑๐. พล.ท.ศุภชัย ภิรมย์


ภักดี กรรมการ
แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๑. นายสุรพล พงษ์ทัดศิรก
ิ ุล กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๒. นายวิทยา ประจันตะเสน กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานั กแผนงานฯ
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๓. นพ.พรเพชร ปั ญจ
ปิ ยะกุล กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๔. นายชัชวาล สัมข์
แดง กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงคมนาคม
๑๕. นางมยุร ี ยกตรี กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานั กตรวจและประเมินผล
สำานั กงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุ ษย์
แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุ ษย์
๑๖. นายพ้ลพันธ์ ไกร
เสริม กรรมการ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๗. นายวิบ้ลย์ สงวนพงศ์ กรรมการ
อธิบดีกรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๘. นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน กรรมการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทูองถิ่น
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทูองถิ่น
๑๙. นายสุเทพ นูอยไพโรจน์ กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานั กอุทกวิทยาและบริหารนำ้า
แทนอธิบดีกรมชลประทาน
๒๐. นายต่อศักดิ์ วานิ ชขจร กรรมการ
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๒๑. นายนิ วัติชัย คัมภีร์ กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานั กพัฒนาแหล่งนำ้า
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรนำ้า
-๓-

๒๒. น.ส. สดแสง อาสิงสมานั นท์ กรรมการ


นั กประชาสัมพันธ์ชำานาญการพิเศษ
แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๒๓. นายสมศักดิ์ โชติรต ั นะศิร ิ กรรมการ
รองผู้อำานวยการสำานั กงบประมาณ
แทนผู้อำานวยการสำานั กงบประมาณ
๒๔. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล กรรมการ
รองอธิบดีกรมการปกครอง
แทนอธิบดีกรมการปกครอง
๒๕. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
๒๖. นายชาญ สารเลิศโสภณ กรรมการ
ผู้อำานวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒๗. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ
แทนประธานสภาหอการคูาแห่งประเทศไทย
๒๘. นางปฏิมา ชวลิต กรรมการ
แทนประธานสมาคมธนาคารไทย
๒๙. นายวิทเยนทร์ มุตตามระ กรรมการ
เลขานุ การรัฐมนตรีประจำาสำานั กนายกรัฐมนตรี
๓๐. นายธีรภัทร สันติเมทนี ดล กรรมการและ
เลขานุ การ
รองปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี
๓๑. นายจำาเริญ ยุติธรรมสกุล กรรมการและ
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุ การ
๓๒. นายภานุ แยูมศิร ิ กรรมการและ
ผู้อำานวยการศ้นย์อำานวยการบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเลขานุ การ
แทนรองอธิบดีกรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๓. นายอำานวย โชติสกุล กรรมการและ
ผู้อำานวยการสำานั กตรวจราชการ ผู้ช่วยเลขานุ การ
สำานั กงานปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี
๓๔. นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการและ
ผู้อำานวยการศ้นย์บริการประชาชน ผู้ช่วยเลขานุ การ
สำานั กงานปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี
-๔-

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายพงษ์ศักดิ์ เสมสันต์ กรรมการ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ ายขูาราชการประจำา ติดราชการ
๒. นายปรเมศวร์ มินศิร ิ กรรมการ
ติดราชการ
๓. นายพัชร เกิดศิร ิ กรรมการ
ติดราชการ
๔. นายสมพาศ นิ ลพันธ์ กรรมการและ
ผู้อำานวยการกองการเจูาหนูาที่ ผู้ช่วยเลขานุ การ
สำานั กงานปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี ติดราชการ

ผู้เขูาร่วมประชุม
๑. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
รองผู้อำานวยการสำานั กงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ
๒. รศ.ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ศาสตราภิชาน
กองทุนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. นายพันธ์ุศักดิ์ โรจนากาศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๔. เจูาหนูาที่สำานั กงานปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี
๕. เจูาหนูาที่สำานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๖. เจูาหนูาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุ ษย์
๗. เจูาหนูาที่กระทรวงคมนาคม
๘. เจูาหนูาที่กระทรวงสาธารณสุข
๙. เจูาหนูาที่กระทรวงกลาโหม
๑๐. เจูาหนูาที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑. เจูาหนูาที่กองบัญชาการทหารส้งสุด
๑๒. เจูาหนูาที่กองบัญชาการทหารบก
๑๓. เจูาหนูาที่กองบัญชาการทหารเรือ
๑๔. เจูาหนูาที่กองบัญชาการทหารอากาศ
๑๕. เจูาหนูาที่สำานั กงานตำารวจแห่งชาติ
๑๖. เจูาหนูาที่กรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๗. เจูาหนูาที่กรมส่งเสริมการปกครองทูองถิ่น
๑๘. เจูาหนูาที่กรมชลประทาน
-๕–

๑๙. เจูาหนูาที่กรมทรัพยากรนำ้า
๒๐. เจูาหนูาที่กรมบัญชีกลาง
๒๑. เจูาหนูาที่กรมอุตุนิยมวิทยา
๒๒. เจูาหนูาที่กรมยุทธศาสตร์
๒๓. เจูาหนูาที่กรุงเทพมหานคร
๒๔. เจูาหนูาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๒๕. เจูาหนูาที่สำานั กงบประมาณ
๒๖. เจูาหนูาที่สภา
หอการคูาไทย
๒๗. เจูาหนูาที่สมาคม
ธนาคารไทย
๒๘. สมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราช้ปถัมภ์
๒๙. สมาคมสถาปนิ กสยาม
ในพระบรมราช้ปถัมภ์

เริม
่ ประชุมเวลา ๙.๓๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ คณะกรรมการอำานวยการ กำากับ
ติดตามการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ไดูกล่าวเปิ ดการประชุม และเริม
่ ประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจูงที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ไดูกล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
ที่ไดูมีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเขูมแข็ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ขอใหู
หน่วยงานที่เกี่ยวขูองรายงานสถานการณ์/เรื่องที่สำาคัญ เพื่อจะไดูรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ไดูแจูงที่
ประชุมเพื่อทราบ จำานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) ในวันนี้ (วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) จะมีการจัดประชุม Video
conference กับนายกรัฐมนตรีซ่ึงปฏิบัติหนูาที่อย่้ ณ ประเทศเวียดนาม ใน
เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนี ยบรัฐบาล
จึงขอใหูหน่วยงานที่เกี่ยวขูองเขูาร่วมประชุมโดยพรูอมเพรียงกัน ทั้งนี้
หน่วยงานที่ตูองทำาหนูาที่รายงานสถานการณ์ ใหูนายกรัฐมนตรีไดูรบ
ั ทราบ
ประกอบดูวย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรนำ้า กรมชลประธาน กรม
ปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กองทัพไทย กระทรวง
สาธารณสุข สำานั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภ้มิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ๔ จังหวัด ไดูแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร ี และผูว้ ่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี และขอใหูส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมที่เกี่ยวขูอง เขูาร่วมประชุมเพื่อตอบขูอซักถามของนายกรัฐมนตรี
ดูวย โดยขอใหูหน่วยงานที่เกี่ยวขูองจัดเตรียมเรื่องที่จำาเป็ นและสำาคัญที่
ตูองรายงานใหูนายกรัฐมนตรีทราบ อาทิ สถานการณ์ ของนำ้าในแม่น้าำ ชี ม้ล
และเจูาพระยา สถานการณ์น้าำ ท่วมขัง เป็ นตูน ซึง่ จะใชูเวลาในการประชุม
ประมาณ ๓๐ - ๔๐ นาที

-๖-

(๒) รัฐมนตรีประจำาสำานั กนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์


หนองเตย) ร่วมกับนายอภิรก
ั ษ์ โกษะโยธิน และคณะ กำาหนดลงพื้ นที่
ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยนำ้าท่วม ณ จังหวัดลพบุร ี ซึง่ จะไดูมีการมอบเงิน
ช่วยเหลือใหูกับครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท นอกเหนื อจาก
ที่มีการช่วยเหลือไวูก่อนหนูานี้ แลูว และในครัง้ ต่อไปจะไดูมอบหมายใหู
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วขูองหรือผูต
้ รวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี เป็ นผูม
้ อบเงิน
ช่วยเหลือดังกล่าว ในกรณี ท่ีมีผู้ประสบภัยนำ้าท่วมและเกิดไฟไหมูบูานดูวย
จะจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่


๒/๒๕๕๓
นายจำาเริญ ยุติธรรมสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ไดูนำา
เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ ไดูมีการประชุมคณะกรรมการอำานวยการ กำากับ
ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๒/๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล ซึ่ง
ฝ่ ายเลขานุการ ไดูจด
ั ทำารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบรูอยแลูว จึง
เสนอทีป
่ ระชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำานวย
การ ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานสถานการณ์อุทกภัยและการใหูความช่วยเหลือ
ราษฎรผูป
้ ระสบภัย
นายจำาเริญ ยุติธรรมสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ไดูนำาเสนอที่ประชุมว่า
ในขณะนี้ ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจำานวนทั้งสิ้น ๒๗ จังหวัด ๒๓๘
อำาเภอ ๑,๗๕๗ ๑,๗๕๗ ตำาบล ๑๔,๕๐๙ หม่้บูาน ๑,๐๘๙,๖๑๕ ครัวเรือน
๓,๒๙๒,๓๗๗ คน พื้ นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย ๓,๔๖๘,๒๐๔ ไร่

มีผู้เสียชีวิต ๕๘ ราย โดยรัฐบาลไดูกำาหนดมาตรการต่าง ๆ ในการใหู


ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในระยะเร่งด่วน ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๓ ไดูใหูความเห็นชอบแลูว
ในการนี้ เพื่อเป็ นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้ นที่
ต่างๆ ที่ยงั คงประสบปั ญหา
อย่้ในขณะนี้ และการดำาเนิ นการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขูอง รวมทั้งการติดตามการดำาเนิ นการ
ตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงขอใหูหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขูองไดูรายงานสถานการณ์อุทกภัย การดำาเนิ นการใหูความช่วย
เหลือ เพื่อเป็ นขูอม้ลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
ประธานกรรมการ แจูงต่อทีป
่ ระชุมว่า ขอใหูรายงาน
สถานการณ์ท่ีน่าสนใจ
ใน ๓ ลักษณะ คือ
(๑) รายงานสถานการณ์จังหวัดที่มีน้ ำาท่วม
(๒) พื้ นที่ใดบูางที่มีน้ ำาท่วมขัง และคาดว่าจะมีน้ ำาท่วมขัง
เกิน ๑๕ วันนั บจากวันนี้
เป็ นตูนไป
-๗-

(๓) ขอใหูหน่วยงานประเมินว่า มีพื้นที่ใดบูางที่คาดว่านำ้า


จะไหลเขูาท่วม เพื่อจะไดูแจูงเตือนใหูประชาชนในพื้ นที่ท่ีคาดว่านำ้าจะท่วม
ไดูมีการเตรียมการขนยูายสิ่งของ และเฝู าระวังเรื่อง
ความปลอดภัย
หน่วยงานทีเกี
่ ยวขู
่ องไดูรายงานสถานการณ์อท
ุ กภัยและการใหู
ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
๑. กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ในขณะนี้ ภาคเหนื อ
ไดูมีฝนตกหนั กที่ อบต.
บูานเหล่า อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และฝนตกหนั กในหลายพื้ นที่ อาจมี
นำ้าท่วมเฉียบพลัน นำ้าป่ าไหลหลาก พรูอมกับมีอากาศหนาว ในภาคกลาง
ในช่วงนี้ ยังไม่มีฝนตก ภาคใตู มีฝนตกหนั กมาแลูว ๒ วัน ที่จังหวัดชุมพร
และสุราษฎร์ธานี รวมถึงจะมีฝนตกภายในวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ฝนจะ
ตกหนักตั้งแต่จงั หวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะ
จังหวัดยะลาใหูระวังดินโคลนอาจจะถล่ม
๒. กรมทรัพยากรนำ้า รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ ำาใน
แม่น้ ำาชี ม้ล ดังนี้
ในลุ่มแม่น้ ำาชี พื้ นที่ท่ีน่าเป็ นห่วงในขณะนี้ คือ อำาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีน้ ำาไหลหลากจากแม่น้ ำาชี แม่น้ ำาพอง (เขื่อน
อุบลรัตน์ ) และลำาปะทาวมาบรรจบกันที่อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจะมีน้ ำาไหลประมาณ ๑,๔๑๐ CMS ไหลผ่าน
ไปที่อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จะมีน้ ำา
ไหลประมาณ ๑,๕๕๖ CMS มีน้ ำาลูนตลิ่ง ๓๐ ซม. และ ไหลผ่านไปที่
อำาเภอทุ่งเขาหลวง และอำาเภอเสลภ้มิ จังหวัดรูอยเอ็ด นำ้าหลากจะอย่้ระดับ
ตลิ่ง จากนั้ นนำ้าจะไหลไปที่อำาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ไหลลงอำาเภอมหาชนะชัย ในวันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และสุดทูายจะไหลลงอำาเภอเมือง และอำาเภอ
วารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ก็จะมีน้ ำาจากแม่น้ ำาม้ล
มาไหลรวมกันที่อำาเภอเมือง และอำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ดูวย
ในล่ม
ุ แม่น้าำ ม้ล นำ้าจะไหลหลากจากอำาเภอปั กธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ไปทีอ่ ำาเภอพิมาย และอำาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
และไหลหลากไปที่อำาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจะมีน้ ำาส้งกว่าตลิ่งประมาณ ๑.๕๐ เมตร และไหล
หลากรวมกับแม่น้ ำาชีท่ีอำาเภอเมือง และอำาเภอวารินชำาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จากนั้ นจะไหลผ่าน
แก่งสะพือ ลงส่้แม่น้ ำาโขง ทั้งนี้ ที่อำาเภอเมือง และอำาเภอวารินชำาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี จะมีน้ ำาไหลดูวยความเร็วประมาณ ๓,๒๐๐ CMS
โดยสรุปสถานการณ์ในภาพรวมการไหลของนำ้าในแม่น้ ำา
ชีและม้ลยังไม่รุนแรงนั ก หากไม่มีฝนตกเพิ่มอีก อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้
ระดับนำ้าในแม่น้ ำาโขงยังสามารถรับนำ้าจำานวนดังกล่าวไดู เนื่ องจากนำ้าอย่้ตำ่า
กว่าระดับตลิ่งที่ประมาณ ๕ - ๖ เมตร สถานการณ์ขณะนี้ จึงยังไม่น่าเป็ น
ห่วงเท่าใดนั ก แต่จะ
น่าห่วงที่สุดที่อำาเภอเมือง และอำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
นำ้าอาจจะท่วมส้งประมาณ ๑.๔๐ เมตรในบริเวณริมฝั ่ งแม่น้ ำา ทั้งนี้ ไดูแจูง
จังหวัดเตรียมการรับสถานการณ์แลูว

-๘-

๓. กรมชลประทาน รายงานว่า ในส่วนของลำานำ้าม้ล


ในอำาเภอเฉลิมพระเกียรติน้ ำามีแนวโนูมลดลง อำาเภอสตึก นำ้าอย่ส
้ ้งกว่า
ตลิ่งประมาณ ๒ เมตร อำาเภอราษีไศลนำ้าอย่้ส้งกว่าตลิ่ง ๒๖ ซม. และใน
จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ ระดับนำ้าลดลง ส่วนสถานการณ์น้ ำาในแม่น้ ำาชี มี
แนวโนูมลดลง จังหวัดขอนแก่น นำ้าลูนตลิ่งอย่ท
้ ่ี ๕๐ ซม. และวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๕๓ นำ้าจะไหลถึงจังหวัดขอนแก่น และไหลผ่านไป
ที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดรูอยเอ็ด อย่างไรก็ตาม ควรเฝู าระวังนำ้า
ไหลรวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณวันที่ ๒ และ ๗, ๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ทัง้ นี้ ไดูพยายามใหูน้ าำ จากแม่น้ าำ ม้ลไหลมารวมกับแม่น้ าำ ชี
ทีจ
่ งั หวัดอุบลราธานีชูากว่านำ้าจากแม่น้ ำาชีประมาณ ๕ วัน โดยมีอัตรา
ความเร็วของนำ้าอย่้ท่ีประมาณ ๒,๘๐๐ – ๓,๒๐๐ ลบม./วินาที และในส่วน
ของนำ้าในจังหวัดลพบุร ี สิงห์บุร ี นำ้ามีแนวโนูมเพิ่มขึ้น ส่วนอำาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตราความเร็วของนำ้าอย่้ที่ประมาณ ๓,๖๐๐
ลบม./วินาที ขณะนี้ นำ้ายังคงทรงตัวเนื่ องจากยังไม่มีน้ ำาทะเลหนุ น สำาหรับ
นำ้าท่วมขัง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาดว่าจะมีน้ ำาท่วมขังนานกว่า ๑
เดือน เช่นเดียวกับในจังหวัดสิงห์บุร ี ปทุมธานี และนนทบุร ี อาจมีน้ ำาท่วม
ขังนานกว่า ๑๕ วัน อย่างไรก็ตาม ไดูมีการแกูไขปั ญหานำ้าท่วมดังกล่าวใน
๒ วิธี คือ (๑) โดยการปล่อยนำ้าออกจากเขื่อนป่ าสักฯ ในอัตราลดนูอยลง
หากนำ้าในเขื่อนป่ าสัก อย่้ในเกณฑ์ปกติจะทำาการปิ ดเขื่อน และ (๒) การ
ส้บนำ้าออกจากพื้ นที่น้ ำาท่วม นอกจากนี้ สำาหรับในกรุงเทพมหานคร ในวันที่
๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ใหูระวังนำ้าขึ้นส้ง เนื่องจากมีน้ าำ ทะเลหนุนส้ง
มาก

๔. กรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุป


สถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ว่า มีพื้นที่
ประสบภัยทั้งสิ้น ๓๘ จังหวัด ๒,๑๘๐ ตำาบล ๑๗,๗๑๑ หม่้บูาน
สถานการณ์เขูาส่้ภาวะปกติแลูว จำานวน ๑๑ จังหวัด ไดูแก่ จังหวัดจันทบุร ี
ชลบุร ี เชียงใหม่ ตาก ตราด นครนายก พิจิตร เพชรบ้รณ์ ระยอง ลำาพ้น
และสระแกูว โดยปั จจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ๒๗ จังหวัด ๒๔๔
อำาเภอ ๑,๘๔๗ ตำาบล ๑๕,๔๖๑ หม่้บูาน มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๗๕ ราย โดย
สาเหตุการตาย กว่ารูอยละ ๘๐ เกิดจากการจมนำ้าเสียชีวิต
สำาหรับสถานการณ์อท
ุ กภัยในจังหวัดภาคกลางคาดว่าจะมี
นำ้าท่วมขังมากกว่า ๒๐ วัน โดยในอำาเภอสามโคก อำาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ยังมีน้ ำาท่วมส้ง แต่มีแนวโนูมลดลงกว่าเมื่อวาน
(วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) แต่จังหวัดนนทบุร ี ในพื้ นที่อำาเภอเกาะเกร็ด
อำาเภอบางบัวทอง นำ้ายังมีแนวโนูมขึ้นส้ง รวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เกิดนำ้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น เนื่ องจากมีน้ ำาท่วมขังมานานและระดับนำ้า
ยังเพิ่มส้งขึ้น ในส่วนของจังหวัดอุบลราธานี ในขณะนี้ ไดูมีน้ ำาท่วม ๒๖
ชุมชนแลูว และไดูอพยพประชาชน
ออกจากพื้ นที่แลูวกว่า ๒๐๐ ครัวเรือน อย่างไรก็ดี สถานการณ์น้ ำาในแม่น้ ำา
โขงยังสามารถรับนำ้าไดูอีก เนื่ องจากระดับยังคงอย่้ตำ่ากว่าตลิ่ง สำาหรับการ
แกูไขปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในกรณี น้ ำาจากแม่น้ ำาม้ลและชีจะไหลมารวมกัน
กรมปู องกันฯ ไดูมีการแจูงเตือนไปยังจังหวัดและอำาเภอที่คาดว่าจะไดูรบ

ผลกระทบแลูว โดยขอใหูจังหวัดและ
อำาเภอแจูงกลับกรมปู องกันฯ ดูวยหลังจากไดูรบ
ั การแจูงเตือนจากกรมปู อ
งกันฯ พรูอมทั้งขอใหูแจูงรายชื่อผูรับผิ
้ ดชอบใหูชด
ั เจนและรายงานสถานการณ์
นำา้ ท่วมใหูกรมปู องกันฯ ทราบดูวย นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

-๙-

ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยไดูจัดใหูมีการประชุม Video conference กับ


ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พรูอมทั้งใหูกระทรวงสาธารณสุขและ
สำานั กงานตำารวจแห่งชาติ มาชี้แจงใหูจังหวัดไดูรบ
ั ทราบโดยกระทรวง
สาธารณสุขไดูช้ ีแจงเกี่ยวกับการด้แลสุขภาพของประชาชนระหว่างการเกิด
นำ้าท่วมและหลังนำ้าลด พรูอมทั้งการใหูคำาแนะนำาในการรักษาสุขภาพจิต
ของประชาชน รวมทั้งสำานั กงานตำารวจแห่งชาติไดูซักซูอมเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะมีการเพิ่มมาตรการกลัน
่ กรอง
ความปลอดภัย และระวังการทะเลาะวิวาทของประชาชนที่อย่้ในและเหนื อ
เขื่อนกั้นนำ้า
ประธานฯ แจูงต่อทีป
่ ระชุมว่า ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ขอใหูหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขูองเตรียมขูอม้ลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ ำาท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อหารือร่วมกัน และเสนอขูอม้ล
ใหูคณะรัฐมนตรีทราบในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อใหูกรมปู องกันฯ
และกระทรวงมหาดไทย
ไดูหาแนวทางแกูไขและแจูงเตือนจังหวัดไดูทันท่วงที

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ผลการดำาเนิ นการของศ้นย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประสบอุทกภัย
นายจำาเริญ ยุติธรรมสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ไดูนำาเสนอที่ประชุมว่า ศ้นย์ประสานการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ไดูเริม

เปิ ดดำาเนิ นการตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยมี
นายอภิรก
ั ษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็ นผู้อำานวยการ
ศ้นย์ฯ นายวิทเยนทร์ มุตตามระ เลขานุ การรัฐมนตรีประจำาสำานั กนายก
รัฐมนตรี เป็ นรองผู้อำานวยการศ้นย์ และนายจำาเริญ ยุติธรรมสกุล
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี เป็ นเลขานุ การศ้นย์ฯ โดยมีผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวขูอง ๑๗ หน่วยงาน เป็ นผู้รบ
ั ผิดชอบประจำาศ้นย์ ซึง่ ใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ศ้นย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
ไดูรบ
ั ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขูองในการ
ประสานเชื่อมโยงสถานการณ์น้ ำาจากแหล่งขูอม้ลต่าง ๆ เพื่อเตรียมการ
ปู องกัน รวมทั้งการคาดการณ์ในการแกูไขปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การรวบรวมขูอม้ลที่ไดูรบ
ั การรูองเรียนจากประชาชนที่ไดูรบ
ั ความเสียหาย
จากเหตุการณ์อุทกภัย และประสานการดำาเนิ นการใหูความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขูอง การลงพื้ นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย
ในจังหวัดที่ประสบปั ญหาวิกฤต เป็ นตูน
โดยที่ศ้นย์ประสานการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยไดูดำาเนิ น
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีผลการ
ดำาเนิ นงาน ดังนี้
๓.๒.๑ จัดทำาระบบขูอม้ลเกี่ยวกับพื้ นที่ ๆ ประสบภัยตาม
ความรุนแรงและ
ความตูองการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยมีการกำาหนดเป็ นเฉดสี ดังนี้
(๑) สีแดง พื้ นที่ประสบภัยเกินกว่า ๗ วัน
(๒) สีสูม พื้ นที่ประสบภัย ๕ – ๗ วัน
(๓) สีเหลือง พื้ นที่ประสบภัยไม่เกิน ๕ วัน
(๔) สีเขียว พื้ นที่ประสบภัยคลี่คลายแลูว

- ๑๐ -

๓.๒.๒ ไดูดำาเนิ นการรับแจูง ประสานกับหน่วยงานที่


เกี่ยวขูองเขูาไปช่วยเหลือ และติดตามผลการช่วยเหลือในพื้ นที่ประสบภัย
โดยผ่านจาก ๕ ช่องทาง ประกอบดูวย
(๑) ศ้นย์บริการประชาชน (๑๑๑๑)
(๒) www.pm.go.th/flood/ และ
www.thaiflood.com (ทีมงาน pm.go.th)
(๓) สื่อโทรทัศน์/วิทยุ (กรมประชาสัมพันธ์)
(๔) จากแหล่งอื่น ๆ
๓.๒.๓ การจัดทำาขูอม้ลปริมาณการไหลของนำ้าในร้ปแบบ
Animation รวมถึง
การแจูงเตือนเมื่อเกิดเหตุในลุ่มนำ้าสายสำาคัญ ๓ สาย ไดูแก่ ลุ่มนำ้า
เจูาพระยา ชี และม้ล รวมถึงการจัดทำาแผนรับมือพื้ นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี สุรน
ิ ทร์
๓.๒.๔ จัดทำาขูอม้ลพื้ นที่จังหวัดที่น้ ำาลดหรือสถานการณ์
คลี่คลายแลูว รวมทั้งเตรียมการฟื้ นฟ้ในเรื่องโครงสรูางพื้ นฐาน ที่อย่้อาศัย
การเกษตร สุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยร่วมมือกับ สำานั กงานกองทุน
สนั บสนุ นการสรูางเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทูองถิ่น รวมถึงการเร่งรัดมาตรการฟื้ นฟ้จากหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใหูอนุ มัติต่อไป เช่น การช่วยเหลือพื้ นที่เกษตร
ฟื้ นฟ้อาชีพ พักชำาระหนี้ เกษตรกร บ้รณะบูานเรือน ที่อย่้อาศัยที่เสียหาย
ฯลฯ
๓.๒.๕ รวบรวมขูอม้ลการช่วยเหลือทั้งระบบตั้งแต่ก่อนการ
เกิดอุทกภัย ระหว่างเกิดอุทกภัย และหลังการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการรวบรวมขูอม้ลเกี่ยวกับเครื่องมือในการกู้ภัย และการช่วยเหลือ เพื่อ
นำาไปใชูประโยชน์ในการช่วยเหลือ หากมีเหตุการณ์อุทกภัยในพื้ นที่อ่ ืน ๆ
๓.๒.๖ การประมวลปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการอำานวยการ กำากับ ติดตามการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อพิจารณาแกูไขต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การใหูความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้ นที่
ที่เป็ นจุดวิกฤตและตูองการความช่วยเหลือเร่งด่วน
นายจำาเริญ ยุตธิ รรมสกุล กรรมการและผูช
้ ว่ ยเลขานุการ ไดู
นำาเสนอทีป
่ ระชุมว่า ในขณะนี้ ถึงแมูสถานการณ์อุทกภัยจะลดลงในบาง
พื้ นที่ แต่สภาพภ้มิอากาศยังมีอิทธิพลของร่องความกดอากาศตำ่า
พาดผ่านภาคใตูตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวัน
ตกเฉียงใตู ทำาใหูประเทศไทยยังมี
ฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนั กถึงหนั กมาก หลายพื้ นที่เกิดนำ้า
ท่วมฉับพลัน นำ้าป่ าไหลหลาก เขูาท่วมบูานเรือนราษฎร และพื้ นที่
การเกษตร สำาหรับจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ๒๗ จังหวัด
ไดูแก่
จังหวัดนครสวรรค์ กำาแพงเพชร อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยภ้มิ
ศรีสะเกษ สุรน
ิ ทร์ บุรรี ม
ั ย์ ขอนแก่น
- ๑๑ -

กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม อุบลราชธานี ชัยนาท สิงห์บรุ ี อ่างทอง


สุพรรณบุร ี พระนครศรีอยุธยา ลพบุร ี สระบุร ี นนทบุร ี ปทุมธานี
นครปฐม ปราจีนบุร ี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ พิษณุ โลก และ
หนองบัวลำาภ้
เพื่อใหูการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้ นที่ท่ี
ยังเป็ นจุดวิกฤต
และตูองการความช่วยเหลือเร่งด่วน และตรงตามความตูองการของ
ประชาชน เห็นควรพิจารณาใหูความช่วยเหลือจากขูอม้ลต่างๆ ที่ไดูมีการ
เก็บรวบรวมไวูแลูวใน ๒ ส่วน คือ
๔.๑.๑ ขูอม้ลจากศ้นย์ประสานการเยียวยาผูประสบอุทกภัย
้ เช่น
สายด่วน ๑๑๑๑
๔.๑.๒ ขูอม้ลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขูอง
๔.๑.๓ ลักษณะการใหูความช่วยเหลือ เช่น การจัดชุด
เฉพาะกิจเขูาช่วยเหลือประชาชนในพื้ นที่ เป็ นตูน

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขูอง ไดูรายงานการใหูความช่วย
เหลือผู้ประสบอุทกภัย
๑. กระทรวงมหาดไทย ไดูมีการเร่งฟื้ นฟ้ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยในพื้ นที่น้ ำาลดแลูว โดยจำาแนกการช่วยเหลือเป็ น ๒ กรณี
คือ กรณี ของบูานพักอาศัย และกรณี ของที่ทำากินหรือการเกษตร ซึ่งไดูมี
การจัดตั้งศ้นย์ช่วยเหลือเฉพาะกิจในทุกจังหวัด และศ้นย์รบ
ั บริจาคภัย
หนาว โดยสัปดาห์หนูาไดูมีการประสานกับผู้ผลิตเพื่อเตรียมจัดซื้ อผูาห่ม
สำาหรับแจกจ่ายใหูกับประชาชนแลูว สำาหรับการช่วยเหลือประชาชนใน
กรุงเทพมหานครที่ประสบปั ญหานำ้าท่วม ไดูจัดรถขับเคลื่อนสี่ลูอรับ -ส่ง
แลูว เนื่ องจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครไม่สามารถใชูเรือพายไดู
๒. กรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของงบ
ประมาณที่ไดูรบ
ั การจัดสรร จำานวน ๗๐ ลูานบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ไดูจัดซื้ อสิ่งของช่วยเหลือเรียบรูอยแลูว อาทิ สุขาลอยนำ้า เรือทูอง
แบน เป็ นตูน ซึ่งประธานกรรมการไดูทำาพิธีปล่อยขบวนรถคาราวาน
บรรทุกสิ่งของดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเชูาวันนี้ และในส่วน
ของงบประมาณที่ไดูรบ
ั การจัดสรร จำานวน ๒๓๘ ลูานบาท
อย่้ระหว่างการสืบราคาเพื่อจัดซื้ อจัดจูาง โดยไดูหารือกับสำานั กงบประมาณ
เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจูางแลูว
สำานั กงบประมาณไดูใหูดำาเนิ นการจัดซื้ อจัดจูางโดยวิธีพิเศษ อย่างไรก็ตาม
กองทัพเรือไดูอนุ เคราะห์จัดทำา
เรือทูองแบน จำานวน ๕๐ ลำา รวมทั้งสำานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะ เป็ นผู้จัดทำาสุขาลอยนำ้า
แต่ขอใหูสนั บสนุ นอุปกรณ์ในการจัดทำาดูวย และไดูเชิญใหูสำานั กงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา และวิศวกรรมสถาน ตลอดจน สสส. ที่มีเครือข่ายอย่้
ในพื้ นที่ใหูการช่วยเหลือดูวย ทั้งนี้ สำาหรับการดำาเนิ นการใหูความช่วย
เหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และเงินช่วยเหลือเพิ่ม
เติมจากกองทุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย สำานั กนายกรัฐมนตรี โดยกรมปู องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจะดำาเนิ นการ
ใหูความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยจ่ายค่า
จัดการศพแก่ครอบครัว
ผู้เสียชีวิตจ่ายรายละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หากเป็ นหัวหนูาครอบครัว จ่าย
เพิ่มอีก ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็ น ๕๐,๐๐๐ บาท รวมถึงจะประสานกับกองทุน
เงินช่วยเหลือผูประสบสาธารณภั
้ ย สำานักนายกรัฐมนตรี
- ๑๒ -

จ่ายเงินค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตอีกรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะ


รัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ญาติผู้เสียชีวิตจะไดูรบ

ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละ ๗๕,๐๐๐ บาท หากเป็ นหัวหนูาครอบครัวจะ
ไดูรบ

ค่าจัดการศพ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำาหรับประชาชนที่ไดูรบ
ั ความเดือดรูอนจาก
อุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไดูท่ีศ้นย์ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ๑๘ เขต สำานั กงานปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
๗๕ จังหวัด หรือสายด่วนนิ รภัย ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เพื่อประสาน
ใหูการช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดูมม
ี าตรการในการช่วย
เหลือเกษตรกรผูป
้ ระสบอุทกภัย ๒ แนวทาง คือ (๑) ช่วยสนั บสนุ นเงินใน
การประกอบอาชีพ (๒) ช่วยเหลือดูานการใหูสินเชื่อและการพักชำาระหนี้
ซึ่งไดูมีการประสานการทำางานร่วมกับสำานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำานั กงบประมาณแลูว
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมไดูมีการพิจารณากันอย่างกวูาง
ขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า ในการใหูความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ควรมีการดำาเนิ นการ ดังนี้
(๑) ควรมีการเปิ ดกวูางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
เรื่องของการใหูความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เช่น การใหูการ
ช่วยเหลือผู้เช่าบูาน หรือผูท
้ ี่อาศัยบูานหลังเดียวกันแต่มีหลายครอบครัว
อาศัยอย่้รวมกัน เป็ นตูน
(๒) ใหูจด
ั ยานพาหนะสำาหรับรับ -ส่งประชาชนผูท
้ ต
่ี อ
ู งออกไป
ประกอบอาชีพนอกบูาน
ในขณะที่เกิดนำ้าท่วม ใหูสามารถเดินทางไปทำางานไดู
(๓) ควรมีหน่วย/ศ้นย์ช่วยเหลือฉุกเฉินและมีการแบ่งพื้ นที่
ในการใหูความช่วยเหลืออย่างชัดเจน เพื่อใหูประชาชนไดูรบ
ั ความช่วย
เหลืออย่างทัว่ ถึง และสะดวกต่อการประสานงานไดูทันทีดูวย ทั้งนี้
โครงสรูางศ้นย์ใหูความช่วยเหลือในพื้ นที่จะเป็ นอย่างไรจะไดูมีการหารือใน
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ ง
(๔) ในส่วนของศ้นย์ประชาบดี ๑๓๐๐ และศ้นย์พักพิง
ชัว่ คราวของกระทรวงพัฒนาสังคมที่มีอย่้ทุกจังหวัดขอใหูฝ่ายเลขานุ การฯ
รวบรวมรายชื่อทั้งหมดไวูเป็ นฐานขูอม้ลของศ้นย์ช่วยเหลือฯ
ของสำานั กนายกรัฐมนตรี เพื่อจะใชูเป็ นขูอม้ลในการประสานการช่วยเหลือ
ต่อไป
(๕) ใหูกระทรวงต่างๆ ที่มีงบประมาณของกระทรวง
จำานวน ๕๐ ลูานบาทอาทิกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
เป็ นตูน สามารถนำาเงินจำานวนดังกล่าวมาใชูจ่ายในเรื่องนี้ ไดู โดยใหู
ทำาความตกลงกับกระทรวงการคลังดูวย
(๖) ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขอใหูหน่วยงานภาค
รัฐทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างรวดเร็ว /เร่งด่วนและ
ทัว่ ถึงดูวย
(๗) การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังนำ้าลดในดูาน
วิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของ แบบบูาน การซ่อมแซมบูาน ปลัก
๊ ไฟ หรือ
อื่นๆ สามารถประสานงานขอความช่วยเหลือจากสำานักวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยไดู โดยไม่เสียค่าใชูจ่ายใดๆ แต่ขอใหูจัดรถรับ -ส่งสถาปนิ ก
และวิศวกรตลอดจนเจูาหนูาที่ดูวย

- ๑๓ -
(๘) ขอใหูมีการสรูางแบบ Model ของศ้นย์ท่ีมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือจาก
ทุกภาคส่วนดูวย
(๙) ใหูองค์กรปกครองส่วนทูองถิ่น (อปท.)ทัว่ ประเทศเป็ น
หน่วยงานหลัก
ในการใหูความช่วยเหลือประชาชนในพื้ นที่ประสบอุทกภัย และ อปท. ใน
พื้ นที่ใกลูเคียงควรใหูความร่วมมือและใหูความช่วยเหลือ อปท.ในพื้ นที่ท่ี
ประสบอุทกภัยดูวย
(๑๐) ใหูแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวขูองจัดทำายุทธศาสตร์ /
แนวทางในการบริหารจัดการเรือ
่ งของนำ้าท่วม และการคาดการณ์ผลกระทบ
รวมทัง้ การบริหารจัดการเรือ
่ งนำ้าท่วมขัง เสนอใหูศน
้ ย์ชว่ ยเหลือฯ สำานั กนายก
รัฐมนตรีทราบดูวย
(๑๑) ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวขูองทั้งภาครัฐและ
เอกชนจัดส่งขูอม้ลสถานการณ์/ขูอม้ลการเตรียมการใหูความช่วยเหลือ /
ขูอม้ลการใหูความช่วยเหลือส่งใหูศ้นย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประสบอุทกภัย เว็บไซต์นายกรัฐมนตรีไทย www.pm.go.th/flood/ เพื่อ
ใชูเป็ นฐานขูอม้ลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคตดูวย
(๑๒) ในกรณี มีผู้เสนอใหูผันนำ้าจากแม่น้ ำาเจูาพระยาส่วน
หนึ่ งลงไปส่้แม่น้ ำา
บางปะกง ในเรือ
่ งนี้ ขอใหูกรมชลประทานไปศึกษารายละเอียด รวมทัง้ คาด
การณ์ผลกระทบทีจ
่ ะเกิดขึ้นดูวย

มติที่ประชุม เห็นชอบความเห็นของที่ประชุมและใหูหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวขูอง
เร่งดำาเนิ นการตามเห็นของที่ประชุมโดยด่วนต่อไป
๔.๒ การฟื้ นฟ้ความเสียหายและช่วยเหลือราษฎรในพื้ นที่
สถานการณ์น้ าำ ท่วมคลีค
่ ลายแลูว
ใหูนำาวาระที่ ๔.๒ ไปหารือร่วมกันในวันจันทร์ที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายใหูกระทรวงมหาดไทย/


หน่วยงานที่เกี่ยวขูอง
ไปดำาเนิ นการสำารวจความเสียหาย รายจังหวัด/อำาเภอ เพื่อนำามาเป็ น
ขูอม้ลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการ ฟื้ นฟ้และช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ในวันจันทร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น ประธานไดูกล่าวขอบคุณและปิ ดการ


ประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

(นางประภาศรี บุญวิเศษ)
ผู้อำานวยการศ้นย์บริการประชาชน
สำานั กงานปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ
ผู้จดรายงานการประชุม