You are on page 1of 32

เอกสาร

รายงานการประชุม
หมายเลข ๑
คณะกรรมการอำานวยการ กำากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำาเนี ยบรัฐบาล
* * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
๑. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีประจำาสำานั กนายกรัฐมนตรี
๒. นายอภิรก ั ษ์ โกษะโยธิน รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๓. นายจตุรงค์ ปั ญญาดิลก กรรมการ
ปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี
๔. พล.ต.เด่นดวง ทิมวัฒนา กรรมการ
ผอ.สนง.กิจการพลเรือนทหาร สำานั กนโยบายและแผนกลาโหม
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พล.ต.วิศิษฐ์ วิศิษฎ์โยธิน กรรมการ
ผอ.สำานั กปฏิบัติการกิจการพลเรือน
แทนผู้บัญชาการทหารส้งสุด
๖. พ.อ. พฤทธิพันธ์ุ พันธุโพ กรรมการ
แทนผู้บัญชาการทหารบก
๗. น.อ. ฉลอง อินทรเสมา กรรมการ
รองเจูากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
แทนผู้บัญชาการทหารเรือ
- 2 -

๘. น.อ.อ. ณรงค์ มุขพรหม กรรมการ


รองเจูากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ
๙. พล.ต. ประสิทธิ์ กองสุข กรรมการ
รอง เสธ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
๑๐. พ.ต.อ. สรพล สรส
กุลชัย กรรมการ
รองผูบ ้ ังคับการ กองแผนงานกิจการพิเศษ
สำานั กงานยุทธศาสตร์ตำารวจ
แทนผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
๑๑. นางมยุร ี ยกตรี กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานั กตรวจและประเมินผล
แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
๑๒. นายวิทยา ประจันตะเสน กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานั กแผนงานและโครงการพิเศษ
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๓. นายนิ รน
ั ดร์ เกตุ
แกูว กรรมการ
ผู้อำานวยการศ้นย์ความปลอดภัยคมนาคม
แทนปลัดกระทรวงคมนาคม
๑๔. น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ
ผู้อำานวยการศ้นย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕. น.พ.อุสาห์ พฤฒิจิรวงษ์ กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- 3 -

๑๖. นายสมศักดิ์ โชติรต ั นะศิร ิ กรรมการ


รองผู้อำานวยการสำานั กงบประมาณ
แทนผู้อำานวยการสำานั กงบประมาณ
๑๗. นายพ้ลพันธ์ ไกร
เสริม กรรมการ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๘. นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์ กรรมการ
แทนนายกมล สุขสมบ้รณ์
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี
๑๙. นางอารีย์ ทีฆะพันธ์ุ กรรมการ
แทนนายพันธ์ุชัย วัฒนชัย
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี
๒๐. นายวชิระ เพ่งผล กรรมการ
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี
๒๑. นางรังสี พันธุมจินดา กรรมการ
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี
๒๒. นางวิมลวัณณ รอดเรืองเดช กรรมการ
แทนนางนิ ตยา วงศ์เดอรี
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี
๒๓. นายทินกร ภ้วะปั จฉิม กรรมการ
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี
๒๔. นายวิสุทธิ์ นิ รต
ั ติวงศกรณ์ กรรมการ
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี
๒๕. นายบุรนิ ทร์ รุ่งมณี กรรมการ
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี
- 4 -

์ ิรพาพงษ์
๒๖. นายจำารัส ศักดิจ กรรมการ
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี
๒๗. นายวิทเยนทร์ มุตตามระ กรรมการ
เลขานุ การรัฐมนตรีประจำาสำานั กนายกรัฐมนตรี
๒๘. นายปรเมศวร์ มินศิร ิ กรรมการ
๒๙. ผู้แทนนายพัชร เกิดศิร ิ กรรมการ
๓๐. นายธีระพงษ์ โสดาศรี กรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๓๑. นางสาวเยาวนุ ช วิยาภรณ์ กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานั กกฎหมาย
แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
๓๒. นายวีระ วงศ์แสงนาค กรรมการ
รองอธิบดีกรมชลประทาน
แทนอธิบดีกรมชลประทาน
๓๓. นายต่อศักดิ์ วานิ ชขจร กรรมการ
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
รักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๓๔. นายนิ วัติชัย คัมภีร์ กรรมการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรนำ้า
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรนำ้า
๓๕. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล กรรมการ
รองอธิบดีกรมการปกครอง
แทนอธิบดีกรมการปกครอง
๓๖. นายภานุ แยูมศรี กรรมการ
ผู้อำานวยการศ้นย์อำานวยการและบรรเทาสาธารณภัย
- 5 -

แทนอธิบดีกรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๗. นายวินชัย อุยางก้ร กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานั กพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานทูองถิ่น
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทูองถิ่น
๓๘. นางแน่งนูอย พัวพัฒนกุล กรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๙. นายประเสริฐ บุญเรือง กรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๔๐. ดร.อานนท์ สนิ ทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ


รักษาการผู้อำานวยการสำานั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภ้มิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
๔๑. นายวงษ์รต ั น์ เพชรตีบ กรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย
แทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
๔๒. นายนพดล แกูวสุพัฒน์ กรรมการ
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย
๔๓. นายกรกฎ ผดุงจิตต์ กรรมการ
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๔๔. นายสมพล รัตนก้ล กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ ายประสานงานหอการคูาทัว่ ประเทศ
แทนประธานสภาหอการคูาแห่งประเทศไทย
- 6 -

๔๕. นางพนิ ดา พันธ์ุศรี กรรมการ


ผู้ช่วยรองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
แทนนายกสมาคมธนาคารไทย
๔๖. นายธานิ นทร์ ศรีเบญจรัตน์ กรรมการ
เลขาธิการสมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราช้ปถัมถ์
แทนนายกสมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราช้ปถัมถ์
๔๗. นายจำาเริญ ยุติธรรมสกุล กรรมการและ
ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุ การ
๔๘. นายฉัตรปู อง ฉัตรภ้ติ กรรมการและ
รองอธิบดีกรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วย
เลขานุ การ
๔๙. นายอำานวย โชติสกุล กรรมการและ
ผู้อำานวยการสำานั กตรวจราชการ ผู้ช่วยเลขานุ การ
สำานั กงานปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี
๕๐. นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการและ
ผู้อำานวยการศ้นย์บริการประชาชน ผู้ช่วยเลขานุ การ
สำานั กงานปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี
๕๑. นายสมพาศ นิ ลพันธ์ กรรมการและ
ผู้อำานวยการกองการเจูาหนูาที่ ผู้ช่วยเลขานุ การ
สำานั กงานปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ติดราชการ
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ติดราชการ
๓. ปลัดกระทรวงแรงงาน ติดราชการ
๔. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดราชการ
๕. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ติดราชการ
- 7 -

๖. นางปราณี สริวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรี ติด


ราชการ
๗. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ติดราชการ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ ายขูาราชการประจำา
๘. นาวาตรี ดร. วุฒพ ิ งศ์ พงศ์สุวรรณ ติดราชการ
รอง ผอ.สำานั กงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(SIPA)
๙. รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ติดราชการ
ศาสตราภิชาน กองทุนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐. เลขาธิการคณะ
กรรมการกำากับและส่งเสริม ติดราชการ
การประกอบธุรกิจประกันภัย
๑๑. นายกสมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ติดภารกิจ
๑๒. นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราช้ปถัมภ์ ติด
ภารกิจ
๑๓. นายธีรภัทร สันติเมทนี ดล รองปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี ติด
ราชการ
ผู้เขูาร่วมประชุม
๑. นางสุวรรณี คำามัน ่ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ที่ปรึกษาดูานนโยบายและแผนงาน
สำานั กงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์
ผู้บัญชาการประจำาสำานั กงานตำารวจแห่งชาติ
ทำาหนูาที่ประสานนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย
๔. พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ตรวจราชการกรมปู องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- 8 -

๕. ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้า


และการเกษตร
๖. นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ พี ฮอนดูา
จำากัด
๗. เจูาหนูาที่สำานั กงานปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรี
๘. เจูาหนูาที่สำานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๙. เจูาหนูาที่สำานั กงบประมาณ
๑๐. เจูาหนูาที่กองบัญชาการทหารส้งสุด
๑๑. เจูาหนูาที่กองบัญชาการทหารเรือ
๑๒. เจูาหนูาที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๓. เจูาหนูาที่สำานั กงานตำารวจแห่งชาติ
๑๔. เจูาหนูาที่กรุงเทพมหานคร
๑๕. เจูาหนูาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน ่ คงของมนุ ษย์
๑๖. เจูาหนูาที่กระทรวงกลาโหม
๑๗. เจูาหนูาที่กระทรวงคมนาคม
๑๘. เจูาหนูาที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๙. เจูาหนูาที่กรมชลประทาน
๒๐. เจูาหนูาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๒๑. เจูาหนูาที่กรมอุตุนิยมวิทยา
๒๒. เจูาหนูาที่กรมทรัพยากรนำ้า
๒๓. เจูาหนูาที่กรมการปกครอง
๒๔. เจูาหนูาที่กรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๕. เจูาหนูาที่กรมส่งเสริมการปกครองทูองถิ่น
๒๖. เจูาหนูาสำานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒๗. เจูาหนูาที่สำานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒๘. เจูาหนูาที่สำานั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภ้มิสารสนเทศ
๒๙. เจูาหนูาที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้าและการเกษตร
๓๐. เจูาหนูาที่สมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย
๓๑. เจูาหนูาที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 9 -

๓๒. เจูาหนูาที่สภาหอการคูาไทย
๓๓. เจูาหนูาที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
๓๔. เจูาหนูาที่ Change Fusion

เริม
่ ประชุมเวลา ๑๓ .๓๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานไดูกล่าวเปิ ดการประชุม และ
เริม่ ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจูงที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ไดูแจูงใหูท่ีประชุมทราบ ดังนี้
๑.๑การเตรียมพรูอมดูานต่างๆ ในการปู องกันและแกูไขปั ญหา
ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น จากการตรวจสภาพนำ้าท่วมที่อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ไดูรบ ั รายงานว่า ปริมาณนำ้า
สะสมอาจมีปริมาณถึง 500 mm. ซึ่งส้งกว่า ปี ๒๕๔๓ ซึ่งนายก
รัฐมนตรีมีความวิตกกังวล และไดูติดตามเรื่องนี้ มาตลอด จึงขอเนูนยำ้าใหู
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขูอง ระดมสรรพกำาลังในการใหูความช่วยเหลือ
เยียวยา บรรเทาภัยเบื้ องตูน สำาหรับการประสานงานใหูความช่วยเหลือ
ขณะนี้ คุณถาวร เสนเนี ยม ไดูทำาหนูาที่เป็ นฝ่ ายประสานงานกับหน่วย
ปฏิบัติในพื้ นที่ของ คชอ. ที่ จังหวัด สงขลา และไดูมีการปรับระบบการ
ทำางาน โดยแบ่งพื้ นที่ในการด้แลช่วยเหลือเป็ นตารางหมากรุก เพื่อใหู
ความช่วยเหลือครอบคลุม
ทุกพื้ นที่ จึงขอใหูทุกหน่วยใหูการสนั บสนุ นการปฏิบัติงานของคุณถาวรฯ
และคณะ ที่ทำาหนูาที่ประสานความร่วมมือการใหูความช่วยเหลือเรื่อง
อุทกภัยภาคใตูท้ ังหมดดูวย
๑.๒สถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย
ทั้งหมด ๒๗ จังหวัด สำาหรับการรายงานสถานการณ์ในระยะเวลาต่อไปนี้
ก็จะเนูนเฉพาะพื้ นที่ท่ียังประสบปั ญหา รวมทั้งการพิจารณา
ใหูความช่วยเหลือฟื้ นฟ้ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่าน
- 10 -

มา ไดูมอบหมายใหูแต่ละพื้ นที่ระบุความเสียหายเบื้ องตูนและความ


ตูองการที่จะใหูเขูาไปฟื้ นฟ้บ้รณะ รวมทั้งใหูส่วนราชการที่เกี่ยวขูอง รวม
ถึงสมาคมธุรกิจเอกชนทั้งหลาย ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน สสส.
รวมถึง บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ที่รวมตัวกันเป็ น CSR Club พิจารณาดูวยว่ามีความพรูอมที่จะช่วยเหลือ
สนั บสนุ นในส่วนใดไดูบูาง ก็จะทำาใหูมองเห็นภาพรวมการลงไปฟื้ นฟ้ใน
พื้ นที่
๑.๓ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ไดูมีการพ้ดคุยเกี่ยวกับการทบทวนแผนงานปกติของส่วนราชการ
ซึ่งอาจจะตูองมีการปรับลดงบประมาณเพื่อที่จะนำามาใชูในการฟื้ นฟ้บ้รณะ
ความเสียหายจากอุทกภัย รวมทั้งงบประมาณของโครงการตามแผน
ปฏิบัติการไทยเขูมแข็งฯ
ที่ยังเหลือวงเงินและสามารถนำามาใชูในการฟื้ นฟ้ความเสียหายจาก
อุทกภัยอีกประมาณ 4,000 ลูานบาท และไดูมอบหมายใหูส่วนราชการที่
ไดูรบ ั งบประมาณโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขูมแข็งฯ ปรับแผนงาน
ของหน่วยงานเพื่อนำางบประมาณมาใชูในการฟื้ นฟ้บ้รณะความเสียหายที่
เกิดขึ้นดูวย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่


๔/๒๕๕๓
คณะกรรมการอำานวยการ กำากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย ไดูมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี
(หลังใน) ทำาเนี ยบรัฐบาล และฝ่ ายเลขานุ การฯ ไดูจัดทำารายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบรูอยแลูว ในการนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลูวไม่มีผู้ใดขอแกูไข
- 11 -

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑การรายงานสถานการณ์อุทกภัย ปั ญหา และความตูองการ
สนับสนุนช่วยเหลือในการฟื้ นฟ้พื้นที่ที่ไดูรบั ผลกระทบ
ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ ที่
ประชุมเห็นควรใหูจังหวัดต่างๆ ไดูรายงานความเสียหายจากสถานการณ์
อุทกภัย รวมทั้งนำาเสนอความตูองการในการสนั บสนุ นช่วยเหลือ ฟื้ นฟ้
พื้ นที่ท่ีไดูรบ
ั ผลกระทบ ซึ่งฝ่ ายเลขานุ การฯ ไดูประสานกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดต่างๆ ใหูมีการรายงานผ่านทางระบบ Video Conference ดังนี้
๓.๑.๑ จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า จังหวัดไดูประสบ
อุทกภัยตังแต่วันที่
๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีพื้นที่ประสบภัย ๓๒ อำาเภอ ๒๗๘ ตำาบล
๓,๐๔๖ หม่้บูาน ๓๖ ชุมชนในเขตเทศบาลนคร คิดเป็ นรูอยละ ๘๓.๓
ของพื้ นที่ท้ งั หมดในจังหวัด พี่นูองประชาชนไดูรบ ั ความเดือดรูอน
ทั้งหมด ๑,๒๖๘,๙๑๔ คน จำานวน ๓๑๙,๕๒๖ ครัวเรือน เสียชีวิต ๒๔
ราย พื้ นที่การเกษตรเสียหายทั้งหมด ๑,๗๙๖,๒๙๘ ไร่ ใน ๓๒ อำาเภอ
จากทั้งหมด ๓๖ อำาเภอ ยังมีน้ ำาท่วมอย่้เล็กนูอย ประมาน ๖ อำาเภอ
จังหวัดไดูดำาเนิ นการฟื้ นฟ้บ้รณะดูานต่างๆ ดังนี้
(๑) ดูานสาธารณ้ปโภค ไดูมอบหมายใหูส่วน
ราชการต่างๆ รวมทั้ง อปท. เร่งรัดสำารวจความเสียหายของพี่นูอง
ประชาชน โดยเฉพาะ ถนน สะพาน ระบบประปา ไฟฟู า โทรศัพท์ สถานี
พยาบาลต่างๆ ในพื้ นที่ เร่งรัดฟื้ นฟ้ซ่อมแซมใหูอย่้ในสภาพปกติและ
สามารถใชูการไดู และไดูจัด
Big Cleaning Day ไปแลูว ๓ อำาเภอ จาก ๓๒ อำาเภอ
(๒) ดูานทรัพย์สินและความเสียหายของพี่นอ ู ง
ประชาชน ไดูเร่งรัด ฟื้ นฟ้ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใชู โดยเฉพาะเครื่อง
- 12 -

มือที่ใชูในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ


การสำารวจจ่ายเงินชดเชยใหูแก่ผป ู้ ระสบอุทกภัยในพื้ นทีท
่ ้งั หมด ๓๒
อำาเภอ จำานวนทั้งสิ้น ๘๕,๑๑๑ ราย
(๓) ดูานการเกษตร จังหวัดไดูมอบหมายใหูเกษตร
จังหวัด/ เกษตรอำาเภอ สำารวจความเสียหายทุกพื้ นที่ โดยขณะนี้ มีพื้นที่
การเกษตรที่ไดูรบ ั ความเสียหายประมาณ ๑,๗๑๖,๒๓๘ ไร่
(๔) ดูานสุขอนามัยและสิ่งแวดลูอม ไดูมอบหมายใหู
สาธารณสุขจังหวัดและสำานั กงานปู องกันและควบคุมโรค สำารวจความ
เสียหายในพื้ นที่พรูอมกับการประชาสัมพันธ์ และการฟื้ นฟ้จิตใจใหูแก่
ประชาชน
(๕) ดูานผู้ประกอบการและผู้ใชูแรงงาน ไดูมอบ
หมายใหูแรงงานจังหวัด สำานั กงานสวัสดิการและคูุมครองแรงงานจังหวัด
เขูาไปด้แลและเยียวยาโรงงานที่ถ้กนำ้าท่วม รวมทั้งผู้ใชูแรงงานในพื้ นที่
จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด
(๖) ดูานศาสนาและโบราณสถานต่างๆ จากการ
สำารวจพบว่าอย่้ในพื้ นที่
ที่มีน้ ำาท่วมขังจำานวน ๖ แห่ง
(๗) ดูานอาคาร/สถานทีราชการต่างๆ จังหวัดไดู
มอบหมายใหูส่วนราชการทุกหน่วยสำารวจสถานที่ราชการและประเมิน
ความเสียหายต่างๆ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานตูนสังกัดเพื่อบ้รณะซ่อมแซมต่อไป
สำาหรับความช่วยเหลือที่ตูองการขอรับการสนั บสนุ น
จากรัฐบาล คือ งบประมาณเพื่อใชูในการซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์
ของพื้ นที่ สะพาน ถนน ต่างๆ ทั้งนี้ จากการสำารวจม้ลค่าความเสีย
หายแลูวคาดว่าตูองใชูงบประมาณ ๒,๕๐๐ ลูานบาท
นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมาไดูมีการประสาน
กับเครือข่ายต่างๆ ไดูแก่สภาหอการคูา สภาอุตสาหกรรม กับอีกส่วน
หนึ่ งที่เป็ นเครือข่ายจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ
- 13 -

ดำาเนิ นกิจการโครงการเพื่อสังคม (CSR) เครือข่ายภาคประชาชน ทั้งใน


ส่วนที่เชื่อมโยงกับ ส.ส.ส. และส่วนที่เป็ นม้ลนิ ธิต่างๆ ที่จังหวัด
นครราชสีมาที่ไดูเชิญมาร่วมประชุมในวันนี้ ดูวย
ทั้งนี้ กรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดูแจูง
ขูอม้ลใหูท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่า จากความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้ นที่
จังหวัดนครราชสีมา จำานวน ๑๕ อำาเภอ ๑๕๘ ตำาบล ๘๙๘ หม่้บูาน
จังหวัดไดูแจูงความช่วยเหลือที่ตูองการในดูานการซ่อมแซมบูานเรือน
เครื่องมือการเกษตรที่เสียหาย และการเยียวยาฟื้ นฟ้ดูานจิตใจ ทั้งนี้
ในการเตรียมการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรายละ ๕,๐๐๐ บาท
จังหวัดไดูแจูงจำานวนผู้ประสบอุทกภัยไปที่กรมปู องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจำานวน ๘๕,๑๑๗ ราย
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตแ ิ ละรับรองพรูอมทีจ่ ะจ่ายเงินช่วยเหลือ
จำานวน ๓๑,๒๘๙ ราย โดยในวันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. จะมีการประชุมเพื่อ
ตรวจสอบส่วนทีเ่ หลืออีกจำานวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ ราย และในวันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือใหู
แก่ประชาชนดูวยตนเองประมาณ ๒,๐๐๐ ราย ณ เขตเทศบาลนคร
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาไดูช้ ีแจงขูอม้ลเพิ่มเติมว่า
เนื่ องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็ นจังหวัดแรกที่จะมีการมอบเงินช่วยเหลือ
ดังนั้ น การตรวจสอบรายชื่อใหูมีความถ้กตูองจึงเป็ นเรื่องที่
สำาคัญมาก และจังหวัดไดูแจูงใหูผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่มีบัญชีของธนาคาร
ออมสินทราบแลูวว่า ถูาไดูตรวจสอบรายชื่อที่ถ้กตูองก็สามารถรับเงินสด
ที่ธนาคารออมสินไดูโดยไม่จำาเป็ นตูองเปิ ดบัญชี และจากการที่นายก
รัฐมนตรีไดูลงพื้ นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรี
ไดูมอบหมายใหูจังหวัดหารือกับอธิบดีกรมชลประทานเกี่ยวกับการ
ปู องกันและแกูไขปั ญหาอุทกภัย/ภัยแลูงในระยะยาวว่า จะตูองมีการสรูาง
- 14 -

แกูมลิง ขุดลอกแหล่งนำ้าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนคร


จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโรงพยาบาลมหาราชอย่้ดูวย และเป็ นเขต
เศรษฐกิจที่สำาคัญของจังหวัด
ประธานฯ ไดูขอใหูจังหวัดช่วยชี้แจง/
ประชาสัมพันธ์ใหูประชาชนส่วนที่
ยังไม่มีรายชื่อ และที่ยังไม่ไดูรบ
ั เงินช่วยเหลือทราบดูวยว่า รัฐบาลจะ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกรายที่มีสิทธิอย่างทัว่ ถึง เพื่อมิใหูเกิด
ปั ญหาการรูองเรียนจากประชาชน
๓.๑.๒ จังหวัดลพบุร ี ไดูรายงานต่อที่ประชุม ๓ ประเด็น
คือ
(๑) สถานการณ์อุทกภัย จากเดิมที่มีพื้นที่ท่ีประสบ
อุทกภัย ๑๑ อำาเภอ ขณะนี้ สถานการณ์ไดูคลี่คลายแลูว ๘ อำาเภอ ยังคง
เหลือ ๓ อำาเภอ ซึ่งเดิมนำ้าที่ท่วมขังมีประมาณ ๕๐๐ ลูานล้กบาศก์เมตร
พื้ นที่ประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ ไร่ ขณะนี้ ระดับนำ้าลดลงไปแลูว ๑ ใน ๕
เหลือประมาณ ๖๐ ลูานล้กบาศก์เมตร พื้ นที่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่
แต่น้ ำาที่ท่วมขังเริม
่ เน่าเสีย สรูางความเดือดรูอนแก่พี่นูองประชาชน
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ่าราชจังหวัดไดูใหูคำามัน ่ ว่าจะเร่งดำาเนิ นการระบายนำ้า
ออก เพื่อใหูเขูาส่้ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน
(๒) การใหูความช่วยเหลือของจังหวัด ไดูช้ ีแจง
นโยบายของรัฐบาล และไดูดำาเนิ นการใหูความช่วยเหลือ โดยปฏิบัติ
ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจูาอย่้หัว และพระบาท
สมเด็จพระนางเจูาสิรก ิ์ ระบรมราชินีนาถฯ ในเรื่องของการใหูความ
ิ ิตพ
ช่วยเหลือแจกจ่ายนำ้าสะอาด และไฟฉาย ซึ่งจังหวัดลพบุรไี ดูดำาเนิ นการ
ร่วมกับกองทัพบก และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้ นที่ แจกจ่าย
นำ้าดื่ม ๑๐,๐๐๐ โหล และไฟฉายพรูอมถ่าน ประมาณ ๕,๐๐๐ ชุด ใหู
แก่ประชาชนที่อย่้ในพื้ นที่
นำ้าท่วมขังอย่างต่อเนื่ อง
- 15 -

(๓) การแกูไขปั ญหาอย่างต่อเนื่ องในพื้ นที่ท่ีน้ ำายัง


ท่วมอย่้ เนื่ องจาก
นำ้าส่วนใหญ่จะเน่าเสียมาก จังหวัดลพบุรไี ดูดำาเนิ นการร่วมกับ
สาธารณสุขจังหวัด ในการฉีด EM เพื่อระงับกลิ่นและทำาลายเชื้ อโรค
ต่างๆ รวมทั้งการแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ
(๓.๑) สำาหรับจำานวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยใน
จังหวัดลพบุร ี ตั้งแต่เริม
่ มีน้ ำาท่วมตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
จนถึงปั จจุบัน มีจำานวนรวมทั้งสิ้น ๑๖ ราย มีอาการเจ็บป่ วยประมาณ
๒๒,๐๐๐ คน ครัวเรือนที่ไดูรบ ั ผลกระทบทั้งหมด ๑๔๕ ,๐๙๕ ครัว
เรือน โดยจังหวัด
ไดูตรวจสอบความถ้กตูองของขูอม้ลและแจูงจำานวนเพื่อขอรับเงินช่วย
เหลือในเบื้ องตูน ประมาณ ๗๗,๐๐๐ ครัวเรือน ส่วนที่เหลืออย่้ระหว่าง
ดำาเนิ นการตรวจสอบและจะไดูนำาเสนอขูอม้ลต่อไป
(๓.๒) ในการดำาเนิ นการช่วยเหลือฟื้ นฟ้ความ
เสียหายนั้ น จังหวัดลพบุรไี ดูดำาเนิ นการภายใตูกรอบแนวทางโครงการ
“สายใยรักในครอบครัว” โดยพระเจูาวรวงศ์เธอ พระองค์เจูาศรีรศ ั มิ์ พระ
วรชายาฯ ทรงพระราชทานความเมตตา ไดูเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบ
อุทกภัยดูวยพระองค์เอง ซึ่งจังหวัดไดูปฏิบัติตาม “โครงการ ๓ ส.”
ดังนี้
ส.๑ สรูางความสะอาด โดยการระดม
ทุกภาคส่วนเขูาไปช่วยกันทำาความสะอาดหม่้บูานที่ฟื้นฟ้แลูว ซ่อมสรูาง
ร่วมกับโครงการ “ประต้ใจ” ซึ่งภาคเอกชนไดูบริจาคประต้ และไดูรบ ั
ความร่วมมือจาก ทหาร ตำารวจ นั กศึกษาอาชีว ช่วยกันซ่อมสรูาง เพื่อ
แกูไขปั ญหาเบื้ องตูนใหูแก่พ่ีนูองประชาชน
ส.๒ สรูางสุขภาพ โดยทีมแพทย์จาก
กระทรวงสาธารณสุข
ไดูลงพื้ นที่เขูาไปตรวจรักษาโรคต่างๆ
- 16 -

ส.๓ สันทนาการ เนื่ องจากเกิด


ภาวะนำ้าท่วมเป็ นระยะเวลานานกว่า ๖๐ วัน ทำาใหูประชาชนเกิด
ความเครียด ซึง่ เป็ นความเจ็บปวดที่ค่อนขูางรุนแรง หน่วยทหาร
สงครามพิเศษจึงไดูจัดทีมเขูาไปเล่นดนตรีตามจุดต่างๆ ทีเ่ ป็ นศ้นย์รวม
ของประชาชน เพื่อผ่อนคลายความเครียดใหูแก่ประชาชน
(๓.๓) จากการสำารวจเบื้ องตูนพบว่า ถนน
เสียหายประมาณ ๖๐๐ สาย พื้ นที่การเกษตรที่เสียหายไปแลูวประมาณ
๔๕๐,๐๐๐ ไร่ และยังมีบางส่วนที่น้ ำายังไม่ลด อาจจะมี
ความเสียหายเพิ่มจากเดิม รวมถึงทรัพย์สินทางราชการ ทั้งสถานที่
ราชการ วัด โรงเรียนต่างๆ ซึ่งจังหวัด
จะรวบรวมความเสียหายทั้งระบบ ทั้งในภาพรวมของทางราชการ และ
ในส่วนของพี่นูองประชาชนเสนอใหูรฐั บาลไดูทราบในโอกาสต่อไป
สำาหรับความตูองการขอรับการสนั บสนุ นจากรัฐบาล
มี ๕ ประการ คือ
(๑) งบประมาณ ขณะนี้ ไดูใชูจ่ายจากงบทดรอง
ราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอย่้ คือ งบกลาง ซึ่งส่วนราชการไดูใชูร่วม
กัน ทั้งส่วนราชการ ทหาร ตำารวจ ทั้งภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เขูามาช่วย
เหลือ โดยมีค่าใชูจ่าย อาทิ ค่านำ้ามัน ค่าประกอบอาหารเลี้ยง ทั้ง
พนั กงานและประชาชน
ซึ่งขณะนี้ ยังเดือดรูอนอย่้ประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน ซึ่งงบประมาณของ
ทูองถิ่นไดูใชูจ่ายไปหมดแลูว จึงมีความจำาเป็ นที่ทางจังหวัดจะขอขยาย
วงเงิน เพื่อยังชีพใหูแก่ผู้ท่ีทำางานและผู้เดือนรูอน ส่วนความส้ญเสียจาก
การฟื้ นฟ้ทางจังหวัดจะรวบรวมรายละเอียดและเสนอของบประมาณไปอีก
ครั้งหนึ่ ง
(๒) การเร่งรัดใหูส่วนราชการส่วนกลางจัดสรรงบ
ประมาณ ใหูแก่หน่วยงานที่ต้ ังอย่ใ้ นจังหวัด เพื่อนำาไปซ่อมแซมและ
ฟื้ นฟ้ทรัพย์สินที่ไดูรบ
ั ความเสียหายจากอุทกภัย สำาหรับส่วนที่อย่้นอก
- 17 -

เหนื อจากความสามารถของจังหวัด ใหูขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก


อปท.
(๓) ขอรับการสนับสนุนทางดูานสุขอนามัย จาก
กระทรวงสาธารณสุขเนื่ องจากผู้ประสบอุทกภัยป่ วยเป็ นโรคระบาดหลาย
ชนิ ด ซึ่งก่อนหนูานี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไดูเดินทางมา
ตรวจเยี่ยมดูวยตนเองและไดูวางแนวทางปฏิบัติไวูแลูว อย่างไรก็ตาม
จังหวัดลพบุรย ี ังมีความตูองการขอรับการสนั บสนุ นทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ ง
รวมถึงเรื่องระบบนำ้าประปา และระบบบาดาลต่างๆ จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลูอมดูวย
(๔) การส่งเสริมอาชีพ ส่วนราชการต่างๆ ที่มี
ภารกิจในการส่งเสริมการประกอบอาชีพใหูแก่ประชาชนภายในจังหวัด
ขอใหูมีการปรับแผนใหูสอดคลูองกับขูอเท็จจริง เนื่ องจากแผนการใชู
จ่ายงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขณะนี้ ความตูองการไม่
ตรงกับแผนที่วางไวู นอกจากนี้ จังหวัดลพบุรย ี ังตูองการขอรับการ
สนั บสนุ นเมล็ดพันธ์ุต่างๆ ซึง่ ก่อนหนูานี้ ไดูขอใหูเกษตรกรเลื่อนระยะ
เวลาในการเพาะปล้กออกไปก่อนเนื่ องจากปั ญหาภัยแลูง แต่เมื่อ
เกษตรกรเลื่อนระยะเวลาเพาะปล้กออกไปแลูว กลับประสบปั ญหา
อุทกภัยในครั้งนี้ จึงทำาใหูเกิดความส้ญเสียทั้งทรัพย์สินและจิตใจเป็ น
อย่างมาก
(๕) การฟื้ นฟ้ ซ่อมแซมทรัพย์สิน จังหวัดลพบุร ี
ตูองการประต้ ๑๕,๐๐๐ บาน โดยไดูรบ ั การสนั บสนุ นส่วนหนึ่ งแลูวจาก
โครงการ “ประต้ใจ” ของไทยทีวีสีช่อง ๓ แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่ องจาก
มีครัวเรือนที่ประสบภัยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ ครัวเรือน สำาหรับการฟื้ นฟ้
ภาวะนำ้าท่วมขัง จังหวัด
มีศักยภาพในดูานเครื่องจักรและกำาลังคน ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึง
กำาลังจากทหาร ตำารวจ นิ สิตนั กศึกษาต่างๆ แต่ยังขาดนำ้ามันที่จะใชูกับ
เครื่องจักรต่างๆ เพื่อใชูสบ้ นำ้าออกจากพื้ นที่น้ ำาท่วมขัง ส่วนในเรื่อง
ของการซ่อมแซมเครื่องใชูไฟฟู า เครื่องมือการเกษตร และยานพาหนะ
- 18 -

ต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทูองถิ่น


และภาคเอกชน ไดูประสานงานกับบริษัทต่างๆ เพื่อระดมสรรพกำาลังไป
ลงพื้ นที่เป็ นรายอำาเภอ
ประธานฯ ไดูมีขูอสังเกตว่า จากขูอม้ลทีไดูรับทราบ

จากกรมบัญชีกลาง จังหวัดลพบุรีมีเงินทดรองราชการอย่้ ๑๕๐ ลูานบาท แต่
ขณะนี้ เบิกจ่ายไปเพียง ๓๕ ลูานบาท จึงเหลือวงเงินทดรองราชการอย่้
ค่อนขูางมาก
จังหวัดลพบุร ี ไดูแจูงขูอม้ลว่า การเบิกจ่ายมี
จำานวนนูอยเนื่ องจากอย่้ระหว่างกระบวนการเบิกจ่าย งบประมาณทีม ่ อี ย่้
ตูองนำามาใชูในเรือ ่ งของการยังชีพก่อน เช่น จัดอาหารแจกจ่าย การส้บนำ้า
ออกจากพื้ นทีน ่ ้ าำ ท่วมขัง ซึง่ กระบวนการต่างๆ อย่ร้ ะหว่างการรวบรวม
ขูอม้ลขององค์กรปกครองส่วนทูองถิน ่
ประธานฯ ไดูขอความร่วมมือจาก สำานั กงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
( สกอ.) ในการจัดหน่วยแพทย์และพยาบาลเพื่อลงไปด้แลเรื่องสุขภาพ
ดูวย เนื่ องจากมีบุคลากรดูานนี้ อย่้แลูว
สำาหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะไดูรบ
ั เงินช่วย
เหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท จังหวัดลพบุรไี ดูตรวจสอบรายชื่อผู้ที่
มีคุณสมบัติไดูรบ ั เงินช่วยเหลือส่งไปที่กรมปู องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแลูวประมาณ ๒๐,๐๐๐ ราย ส่วนที่เหลือจะเร่งดำาเนิ นการ
ตรวจสอบ พรูอมทั้งการแจูงใหูผู้ท่ี
ยังไม่มีรายชื่อไดูรบ ั ทราบและเร่งดำาเนิ นการดูวยอีกทางหนึ่ ง โดยกำาหนด
ระยะเวลาใหูแลูวเสร็จภายใน ๒ วัน
๓.๑.๓ จังหวัดชัยภ้มิ ไดูรายงาน สรุปไดูดังนี้
(๑) สถานการณ์น้ ำา ขณะนี้ นำ้าลดลงเกือบทั้งหมด
แลูว แต่ยังคงมีน้ ำาท่วมขัง
ในบางพื้ นที่การเกษตร ในพื้ นที่ท้ ังหมด ๑๖ อำาเภอ ๑๔๓ ตำาบล
๑,๒๙๗ หม่้บูาน มีครัวเรือนที่ประสบความเดือดรูอน ๗๙,๐๐๐ ครัว
- 19 -

เรือน ราษฎรทั้งหมด ๒๙๐,๐๐๐ ราย มีพื้นที่การเกษตรที่เสียหาย


ประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ ไร่ บูานเรือนที่จะตูองไดูรบ ั เงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาล จำานวน ๑๔,๙๒๕ หลัง ขณะนี้
ไดูดำาเนิ นการในการช่วยเหลือฟื้ นฟ้ครบถูวนแลูว โดยมีแนวทางในการ
ดำาเนิ นการ คือ ใหูอำาเภอเป็ นศ้นย์ประสานงานในการบริหารจัดการ และ
ส่วนราชการต่างๆ ที่อย่้ในแต่ละอำาเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทูอง
ถิ่น ทั้งหม่้บูานและพี่นูองประชาชนต่างๆ ที่เป็ นอาสาสมัครอย่้ในหม่้บูาน
ไดูดำาเนิ นการรับผิดชอบเป็ นรายตำาบล รายหม่้บูาน เริม ่ ตูนจากการ
สำารวจความเสียหาย รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ กระทรวง
สาธารณสุขใหูความช่วยเหลือโดยการใหูความรู้ในการรักษาสุขภาพหลังนำ้า
ลด โดยมอบหมายใหู อสม. ร่วมกับ อปท. ใหูความรู้แก่พ่ีนูองประชาชน
(๒) พื้ นที่การเกษตรที่เสียหาย ประมาณ
๖๐๐,๐๐๐ ไร่ จากพื้ นที่ท้ ังหมดประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็ นรูอย
ละ ๒๐ ซึ่งเป็ นส่วนที่ไม่สามารถฟื้ นฟ้ไดูประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าไร่
ที่ฟื้นฟ้ไดูประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่เป็ นที่นาที่ใกลูจะเก็บเกี่ยว
และเป็ นแหล่งรายไดูท้ ังปี ของราษฎร สำาหรับแนวทางดำาเนิ นการในระยะ
ต่อไป จังหวัดชัยภ้มิจะดำาเนิ นการรณรงค์และทำาความเขูาใจใหูกับพี่นูอง
ประชาชนที่ปล้กขูาวนาปรังประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยการใชูเกษตร
อินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใชูจ่าย ซึ่งน่าจะ
ไดูผลพอสมควรและเป็ นการเยียวยาพี่นูองประชาชนไดูอย่างเต็มที่
(๓) การบริหารจัดการนำ้า เป็ นเรื่องสำาคัญที่จะตูอง
ดำาเนิ นการต่อไป จังหวัดชัยภ้มิไดูมอบใหูชลประทานจังหวัด โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวขูอง ศึกษาเสูนทาง
ธรรมชาติของนำ้าในเขื่อนจุฬาภรณ์ รวมทั้งเสูนทางของนำ้าสายต่างๆ อ่าง
เก็บนำ้ารอบขูาง ว่าจะสามารถที่เก็บกักนำ้าไดูในปริมาณมากนูอยเพียงใด
มีถนนที่ตัดผ่านขวางทางระบายนำ้าหรือไม่ โดยใหูมีการ
ขุดลอกค้คลอง ทำาท่อระบายนำ้า โดยใชูงบประมาณของ อปท. มาดำาเนิ น
การร่วมกัน เพื่อเป็ นการแกูไขปั ญหาระยะสั้น ส่วนการบริหารจัดการนำ้า
- 20 -

ระยะปานกลางและระยะยาว ซึ่งเป็ นเรื่องสำาคัญทีส ่ ่วนกลางควรจะลงมา


ช่วยบริหารจัดการร่วมกับจังหวัด เพื่อที่จะไดูมีการบ้รณาการร่วมกับ
ประชาชนในพื้ นที่เพื่อแกูปัญหาการบริหารจัดการนำ้าต่อไป
(๔) ความช่วยเหลือที่ไดูรับ ขณะนี้ มีส่วนราชการ
ส่วนกลางลงมาช่วยองค์กรปกครองทูองถิ่นหลายหน่วยงาน เช่น
กระทรวงแรงงาน แต่เนื่ องจากงบประมาณจัดสรรมาล่าชูา
จึงทำาใหูการเขูาไปช่วยเหลือประชาชนไดูไม่เต็มที่เท่าที่ควร และ
กระทรวงศึกษาธิการไดูระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัด เช่น
วิทยาลัยเทคนิ คชัยภ้มิ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภ้มิ วิทยาลัยการอาชีพ
แกูงครูอ วิทยาลัยการอาชีพบำาเหน็จณรงค์ และวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภ้มิ รวมทั้งศ้นย์พัฒนาฝี มือแรงงาน และภาคเอกชนต่างๆ
เพื่อดำาเนิ นการช่วยเหลือฟื้ นฟ้ ม้ลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์ร่วมกับ
บริษัท
ยามาฮ่า จำากัด จะมาช่วยซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใชูของพี่นูอง
ประชาชนในตำาบลหนองนาแซง แต่เนื่ องจากงบประมานที่ตูองจัดซื้ อ
วัสดุค่อนขูางมีจำากัด หากกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณลงมาก็
สามารถดำาเนิ นการไดูทันที ซึ่งคาดว่าการช่วยเหลือพี่นูองประชาชนจะ
เป็ นไปดูวยความรวดเร็วและขยายขอบเขตกวูางขวางมากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีอก
ี หลายส่วนราชการทีม ่ งี บประมาณในการช่วยเหลือ รวมทั้งคณะ
รัฐมนตรี ที่คอยด้แลทุกข์สข ุ ของพี่นูองประชาชน ทั้งนี้ หากมีการบ้รณา
การความช่วยเหลือจากส่วนกลางลงมา จังหวัดก็พรูอมสนั บสนุ นในทุกๆ
ดูาน และอีกประเด็นหนึ่ งที่จังหวัดตูองการใหูดำาเนิ นการ คือ การ
ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือพี่นูองประชาชน เนื่ องจากความล่าชูาใน
ขั้นตอนการทำาเป็ นหนั งสือ อย่างไรก็ตาม หากมีการสัง่ การโดยการไม่
ตูองทำาหนั งสือจะเกิดความคล่องตัวมากขึ้น
กรมบัญชีกลาง ไดูแจูงขูอม้ลใหูท่ีประชุมทราบ
เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดไดูรบ ั ซึ่งจังหวัดลพบุร ี และนครราชสีมาไดูรบ

- 21 -

จำานวน ๑๕๐ ลูานบาท และจังหวัดชัยภ้มิไดูรบ ั ๑๐๐ ลูานบาท กรม


บัญชีกลางไดูดำาเนิ นการ ดังนี้
- ไดูดำาเนิ นการขยายวงเงินตามจำานวนดังกล่าว
แลูว
- การขยายขอบเขตระยะเวลาการใชูเงิน
กระทรวงการคลังไดูแจูงว่า
จะยกเวูนการปฏิบัติตามระเบียบฯ จากเดิมใหูจังหวัดดำาเนิ นการภายใน
ระยะเวลา ๓ เดือนหลังเกิดภัย
ใหูเป็ นไปตามระยะเวลาที่จังหวัดสามารถดำาเนิ นการไดู
- กรณี ส่วนราชการต่างๆ จัดสรรงบประมาณลงไป
ใหูการช่วยเหลือล่าชูา ขณะนี้ กรมบัญชีกลางไดูยกเวูนระเบียบฯ ใหู
สามารถใชูเงินทดรองราชการ เช่น การใหูนักศึกษาอาชีวะ
ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ สามารถใชูเงินทดรองราชการที่อย่้ในอำานาจของผู้
ว่าราชการจังหวัดไปจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไดู
(๕) การสำารวจรายชื่อผูป
้ ระสบอุทกภัย เพื่อจ่ายเงิน
ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้อย่ร้ ะหว่างการตรวจสอบรายชื่อ โดย
เป็ นประชาชนทีอ ่ ย่ใ้ นเขตเทศบาลเมืองประมาณ ๙,๐๐๐ ราย ในจำานวน
ดังกล่าวเป็ นผูท
้ เ่ี ช่าบูานอย่เ้ ป็ นจำานวนมาก ขณะนี้ตรวจสอบแลูวเสร็จ
แลูวกว่า ๑.๐๐๐ ราย ส่วนอำาเภออื่นๆ คาดว่าในวันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จะดำาเนินการไดูแลูวเสร็จ ซึง่ มีจำานวน
ประมาณ๑๔,๙๒๕ ราย
(๖) ความช่วยเหลือที่ขอรับการสนับสนุน ขณะนี้
จังหวัดชัยภ้มิยัง
ขาดแคลนเครือ ่ งส้บนำ้า ซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ ค
ี วามจำาเป็ นในการช่วยเหลือพีน
่ อ
ู ง
ประชาชน และบานประต้หลายขนาด

มติที่ประชุม รับทราบ
- 22 -

๓.๒การนำาสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓


เสนอคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการฯ ไดูมีการประชุมครังที
้ ่ ๔/๒๕๕๓ เมือวันที
่ ่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งฝ่ ายเลขานุการฯ ไดูจดั ทำาสรุปผลการประชุม และ
นำาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแลูว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓คำาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการ กำากับ ติดตาม


การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพิ่มเติม
ตามที่นายกรัฐมนตรีจึงไดูมีคำาสัง่ สำานั กนายกรัฐมนตรี ที่
๒๘๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
เพิ่มเติม ไดูแก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน ่ คงของมนุ ษย์ ผู้อำานวยการ
สำานั กงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ นั้ น
นายกรัฐมนตรีไดูมีคำาสัง่ สำานั กนายกรัฐมนตรีท่ี ๒๘๘ /
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
อำานวยการ กำากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพิ่มเติม
ไดูแก่ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัด
กระทรวงพาณิ ชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรีประจำา
เขตตรวจราชการที่ ๑ – ๑๘ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อำานวยการสำานั กงานคณะ
กรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้อำานวยการ
สำานั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภ้มิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราช้ปถัมภ์ นายก
- 23 -

สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราช้ปถัมภ์ นายกสมาคมสันนิ บาต


เทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย
นาวาตรี ดร. วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ รองผู้อำานวยการสำานั กงานคณะ
กรรมการกำากับและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑พิจารณากำาหนดพื้ นที่ที่ไดูรับผลกระทบและนำ้าลดลงแลูว
พรูอมที่จะรับการฟื้ นฟ้
นายจำาเริญ ยุติธรรมสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ไดูนำาเสนอต่อทีประชุมว่า

ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ ประธานฯ ไดูมอบ
หมายใหูกรมปู องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวขูองเร่งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในพื้ นที่โดยเร็ว เพื่อนำามาเป็ นขูอม้ลในการประกอบการพิจารณาว่าจะ
ตูองดำาเนิ นกิจกรรมใดบูาง ในการใหูความช่วยเหลือไดูอย่างรวดเร็วและ
ตรงตามความตูองการของประชาชน และนำามาพิจารณาร่วมกันในการประชุมครังที ้ ่
๕/๒๕๕๓
กรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำาเสนอต่อที่
ประชุมว่าไดูสำารวจและประเมินความเสียหายของแต่ละพื้ นที่แลูว สรุป
ไดู ดังนี้
๑. จังหวัดสุพรรณบุร ี มีพื้นที่ท่ีตูองการฟื้ นฟ้ ๕ อำาเภอ
๒๕ ตำาบล ๑๑๕ หม่้บูาน ไดูแก่ การซ่อมแซมประต้ บูานเรือน
ถนนในชุมชน และเครื่องยนต์ทางการเกษตร
- 24 -

๒. จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ท่ีตูองการฟื้ นฟ้ ๖ อำาเภอ


๓๔ ตำาบล ๑๒๓ หม่้บูาน ไดูแก่ การซ่อมแซมบูานเรือน ถนนใน
ชุมชน เครื่องมือทางการเกษตร และเครื่องใชูไฟฟู า
๓. จังหวัดปราจีนบุร ี มีพื้นที่ท่ีตูองการฟื้ นฟ้ ๖ อำาเภอ
๔๗ ตำาบล ๒๘๘ หม่้บูาน ไดูแก่ การซ่อมแซมบูานเรือน ถนนใน
ชุมชน เครื่องมือทางการเกษตร และเครื่องใชูไฟฟู า
๔. จังหวัดลพบุร ี มีบูานเรือนที่ตูองการฟื้ นฟ้ ๔ อำาเภอ
๔๕ ตำาบล ๔๘๕ หม่้บูาน ไดูแก่ การซ่อมแซมประต้ บูานเรือน
ถนนในชุมชน เครื่องยนต์ทางการเกษตร และเครื่องใชูไฟฟู า
การฟื้ นฟ้ดูานจิตใจ
๕. จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ท่ีตูองการฟื้ นฟ้ ๑๕
อำาเภอ ๑๕๘ ตำาบล ๘๙๘ หม่้บูาน ไดูแก่ การซ่อมแซมประต้ บูาน
เรือน ถนนในชุมชน เครื่องยนต์ทางการเกษตร และเครื่องใชูไฟฟู า
การขุดลอกแหล่งนำ้า การฟื้ นฟ้ดูานจิตใจ
๖. จังหวัดชัยภ้มิ มีพื้นที่ท่ีตูองการฟื้ นฟ้ ๘ อำาเภอ
๕๐ ตำาบล ๒๙๒ หม่้บูาน ไดูแก่ การซ่อมแซมประต้ บูานเรือน ถนน
ในชุมชน และเครื่องยนต์ทางการเกษตร การขุดลอกแหล่งนำ้า การ
ฟื้ นฟ้จิตใจ
๗. จังหวัดสระบุร ี มีพื้นที่ท่ีตูองการฟื้ นฟ้ ๔ อำาเภอ
๑๕ ตำาบล ๖๘ หม่้บูาน ไดูแก่ การซ่อมแซมบูานเรือน และอุปกรณ์
ไฟฟู า
ทั้งนี้ ไดูรบ
ั การประสานจากหัวหนูาสำานั กงานปู องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต่างๆ ว่า จังหวัดที่ไดูรบ ั การฟื้ นฟ้แลูว ไดูแก่
จังหวัดกำาแพงเพชร จันทบุร ี ระยอง ชลบุร ี ฉะเชิงเทรา นครนายก
นครปฐม สิงห์บุร ี ชัยนาท หนองบัวลำาภ้ เพชรบ้รณ์ พิษณุ โลก
เชียงใหม่ ตาก ตราด พิจิตร ลำาพ้น สระแกูว และสมุทรปราการ
สำาหรับการจัดซื้ อเครื่องส้บนำ้า ไดูมีการเสนอของบ
ประมาณจากสำานั กงบประมาณ
- 25 -

ในการจัดชื้ อเครื่องส้บนำ้าขนาด ๑๒ นิ้ ว ๑๐ นิ้ ว´ ๘ นิ้ ว´ ๔ นิ้ ว´ เพื่อ


แจกจ่ายใหูจังหวัดต่างๆ ต่อไป
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองประธานฯ ไดูเสนอต่อที่
ประชุมว่า แนวทางการปฏิบัติงานที่ประธานกรรมการฯ และศ้นย์ช่วย
เหลือเยียวยาฯ ไดูมีการประสานไวู คือ การกำาหนดพื้ นที่เปู าหมาย ซึ่ง
ขณะนี้ ไดูไปสำารวจพื้ นที่ท่ีน้ ำาลดแลูวมีความพรูอมที่จะใหูหน่วยงานต่างๆ
เขูาไปฟื้ นฟ้ และระดมสรรพกำาลังจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกองทัพ
ซึ่งโดยปกติจะแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละพื้ นที่
อย่้แลูว เนื่ องจากมีกำาลังพล อุปกรณ์ ที่มีความพรูอมในการฟื้ นฟ้
สภาพพื้ นที่ นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายของ อปท. ซึ่งรับผิดชอบทั้ง
ระดับ อบต. เทศบาล อบจ. รวมทั้งเครือข่ายองค์กรเอกชนที่ไดูเชิญ
เขูามาทำางานร่วมกันใน คชอ. ดูวย ซึ่งจะมีท้ ัง สภาหอการคูาไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ทั้งนี้ ใน
การประชุมหลายครั้งที่ผ่านมาไดูช้ ีแจงใหูที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ องค์กร
ต่างๆ ไดูมีการประสานงานไปยังระดับจังหวัด อาทิ หอการคูาจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อเขูาไปบ้รณาการการทำางานในพื้ นที่ รวม
ถึงเครือข่ายองค์กรเอกชนอื่นๆ อาทิ บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ ไดูแก่ วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราช้ปถัมภ์ และสมาคมสถาปนิ กสยาม ใน
พระบรมราช้ปถัมภ์ ตลอดจนเครือข่ายของภาคประชาชน สสส.
เครือข่ายภาคประชาสังคม ฯลฯ สำาหรับการเสนอรายงานของกรม
ปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นขูอม้ลในภาพกวูาง
ซึ่งศ้นย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ อย่้ระหว่างรวบรวมแผนที่ GIS เพื่อนำามา
ประกอบกับแผนที่ดาวเทียม ดังนั้ น เมื่อนำาขูอม้ลทั้ง ๓ ส่วนมา
ประกอบกันก็จะเห็นภาพอย่างชัดเจน และสามารถแบ่งกลุ่มเลือกพื้ นที่
ตามความพรูอมของเครือข่ายทีจ ่ ะลงไปใหูการช่วยเหลือ และนอกจาก
การฟื้ นฟ้ในระยะเร่งด่วนแลูว ควรจะใชูวก ิ ฤตนี้ในการวางแผนระยะยาว
ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดูกล่าวไวูในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ
- 26 -

การสำารวจปั ญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของสิง่ ปล้กสรูางที่ขวางทางนำ้าไหล การ


บริหารจัดการนำ้า และการเสนอแนะของทูองถิ่นในเรื่องของการทำาแกูม
ลิงในชุมชน เป็ นตูน
ประธานฯ ไดูเสนอความเห็นว่า ขูอม้ลการสำารวจพื้ นที่ท่ี
ตูองการความช่วยเหลือของจังหวัดนครสวรรค์ เป็ นขูอม้ลที่ระบุพื้นที่ท่ี
ตูองการฟื้ นฟ้ไดูชัดเจนถึงระดับหม่้บูาน ซึ่งทำาใหูการจัดแบ่งพื้ นที่การใหู
ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ รวดเร็วขึ้น ดังนั้ น ขอใหูจังหวัด
อื่นๆ ดำาเนิ นการสำารวจขูอม้ลพื้ นที่ท่ีตูองการฟื้ นฟ้โดยละเอียดเช่นเดียว
กับจังหวัดนครสวรรค์
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นประธานกรรมการฯ
และใหูกรมส่งเสริมการปกครองทูองถิ่นซึ่งมีความพรูอมในการสำารวจ
ขูอม้ลในระดับพื้ นที่ ดำาเนิ นการสำารวจขูอม้ลโดยละเอียด
โดยประสานงานกับกรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งขูอม้ลใหู
คชอ. เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

๔.๒พิจารณากิจกรรมการฟื้ นฟ้และหน่วยงานที่จะเขูาปฏิบัติ
งาน
นายจำาเริญ ยุติธรรมสกุล กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ ไดูเสนอต่อที่ประชุมว่า
ฝ่ ายเลขานุ การฯ ไดูนำาเสนอกิจกรรมการฟื้ นฟ้ความเสียหายจากอุทกภัย
หน่วยงานที่รบ ั ผิดชอบ และแหล่งงบประมาณที่จะตูองใชู รวมทั้ง
กำาหนดระยะเวลาแลูวเสร็จของแต่ละกิจกรรม นำาเสนอ คชอ. พิจารณา
แลูว
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ ซึ่งประธานฯ ไดูมอบหมายใหูแต่ละ
หน่วยงานไปพิจารณาในรายละเอียดการดำาเนิ นการตามกิจกรรมดังกล่าว
ประกอบกับกรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดูสำารวจขูอม้ลความเสียหาย
และความตูองการของแต่ละพื้ นที่แลูว เห็นควรกำาหนดรายละเอียด
กิจกรรมในแต่ละพื้ นที่ตามที่
- 27 -

กรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดูสำารวจขูอม้ลและนำาเสนอที่ประชุม
ดังกล่าว โดยขอใหูแต่ละหน่วยงานเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับความพรูอม
ในการเขูาไปใหูความช่วยเหลือในพื้ นที่
สภาหอการคูาฯ แจูงว่า ภาคประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาพรูอมจะทำางานร่วมกับภาครัฐ ในการตรวจสอบการทุจริต
โดยเฉพาะการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน
สมาคมสถาปนิ กสยามฯ เสนอว่า มีเครือข่ายอาสาภาค
ประชาชนที่มีประสบการณ์และเคยใหูความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิมา
แลูว และขณะนี้ ไดูลงพื้ นที่ประสบภัยทั้งในภาคตะวันออก
เฉียงเหนื อ และภาคใตูแลูว โดยการใหูความช่วยเหลือจะมุ่งเนูนความร่วม
มือของชุมชนในการตระหนั กและหาแนวทางในการแกูไขปั ญหาที่ยัง่ ยืน
ของชุมชนต่อไป และเสนอใหูรฐั บาลสรูางความชัดเจนในการใหูความ
ช่วยเหลือแก่คนไรูสัญชาติ หรือคนไม่มีทะเบียนบูานเพื่อปู องกันไม่ใหูเกิด
ความแตกแยกแก่ประชาชน
ในชุมชนต่อไปดูวย
ประธานฯ แจูงที่ประชุมว่า ในการจ่ายเงินชดเชย
ครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาท แก่บุคคลที่ไม่มีทะเบียนบูาน มีแนวทางการ
ใหูความช่วยเหลือจากที่ประชุม คชอ. โดยมีนโยบายการจ่ายเงินใน
๔ ลักษณะ คือ
(๑) บูานพักอาศัยที่มีทะเบียนบูาน
(๒) บูานพักอาศัยที่ไม่มีทะเบียนบูาน
(๓) บูานเช่า จะไดูรบั เงินช่วยเหลือในกรณี ท่ีเป็ นผู้เช่า
(๔) กรณี อ่ ืนๆ เช่น สรูางที่อย่้อาศัยในพื้ นที่ของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ที่สาธารณะต่างๆ นอกเหนื อจาก (๑) – (๓)
สำาหรับการช่วยเหลือบุคคลไรูสัญชาติ ซึ่งจะตูองมีสถานะ
อย่างใดอย่างหนึ่ ง รัฐบาลจะเยียวยาช่วยเหลือเฉพาะกรณี ต่อไป
- 28 -

บริษัท ไทยฮอนดูาฯ แจูงต่อที่ประชุมว่า ไดูดำาเนิ น


การช่วยเหลือประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมาและลพบุร ี ไดูประสานกับ ปภ. ในพื้ นที่ประสบ
อุทกภัย โดยการใหูศ้นย์บริการฮอนดูาในจังหวัด ใหูบริการเปลี่ยนถ่าย
นำ้ามันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน ไสูกรองอากาศ โดยไม่เสียค่าใชูจ่าย
ทั้งนี้ บริษัทไทยฮอนดูาฯ จะมีค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงใหูแก่แรงงานที่มา
ช่วยดำาเนิ นการดูวย
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แจูงที่
ประชุมว่า สอศ. มีความพรูอม
ที่จะใหูนักเรียน นั กศึกษาในสังกัดใหูความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
อุทกภัย ซึ่งที่ผ่านมาไดูใหูความช่วยเหลือในการซ่อมแซมประต้หนูาต่าง
เครื่องใชูไฟฟู า และเครื่องมือเครื่องใชูทางการเกษตร อีกทั้งยังมีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการใหูความช่วยเหลืออีกเป็ นจำานวนมาก จึง
ตูองการใหูมีศ้นย์ประสาน
ในการใหูความช่วยเหลือ แจูงสถานที่ และระยะเวลาที่จะใหูดำาเนิ นการ
เพื่อที่จะไดูสัง่ การใหูนักศึกษา
ในสังกัดใหูความช่วยเหลือไดูตรงตามความตูองการของพื้ นที่ต่อไป
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองประธานกรรมการฯ แจูงว่า
คชอ. จะบ้รณาการ
การทำางานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม
และม้ลนิ ธิต่างๆ โดยมีการเลือกพื้ นที่เปู าหมาย หลังจากนั้ นจะมีการ
แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการฯ และคณะทำางานฯ เพิ่มเติม ขณะนี้ คชอ.
ไดูมอบหมายใหูผู้ตรวจราชการสำานั กนายกรัฐมนตรีรบ ั ผิดชอบพื้ นที่ โดย
มีเจูาภาพในระดับพื้ นที่ คือ จังหวัด เจูาภาพในระดับเครือข่าย คือ กรอ.
ไดูแก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาหอการคูาจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองทูองถิ่น แจูงต่อที่ประชุมว่า
ไดูมีหนั งสือสัง่ การใหูองค์กรปกครองส่วนทูองถิ่นในพื้ นที่ท่ีประสบอุทกภัย
ดำาเนิ นการใหูความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ในขณะนี้ องค์กร
- 29 -

ปกครองส่วนทูองถิ่นในพื้ นที่ท่ีประสบอุทกภัย ไดูใหูความช่วยเหลือโดย


จ่ายผ่านเงินสะสมเป็ นจำานวนมาก ประกอบกับที่ผ่านมาตูองประสบกับ
ปั ญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย อาจส่งผลต่องบประมาณที่จะนำาไป
ใชูประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ทูองถิ่นจะไดูหาแนวทางแกูไขปั ญหาต่อไป
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แจูงต่อที่ประชุมว่า หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา
มีความพรูอมในดูานอุปกรณ์ และเครื่องมือในการใหูความช่วยเหลือแก่
ประชาชนในจังหวัด โดยที่ผ่านมาไดูประสานกับจังหวัดในการใหูความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาทิ การแจกจ่ายอาหาร การกู้ชีพ และ
การใชูเครื่องมือในการบรรเทาความเดือดรูอนใหูกับประชาชน
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ แจูงต่อที่ประชุมว่า ไดูสัง่ การ
ใหูสถานี ตำารวจทัว่ ประเทศ จำานวน ๑,๑๔๙ แห่ง ที่ประสบปั ญหานำ้าท่วม
ไดูจัดชุดแกูไขปั ญหานำ้าท่วม ชุดมวลชนและชุมชนสัมพันธ์เขูาประจำาใน
พื้ นที่ตำาบลและหม่้บูาน เพื่อใหูความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
สำาหรับการฟื้ นฟ้สำานั กงานตำารวจแห่งชาติไดูใชูเงินบริจาคช่วยซ่อมสรูาง
บูานแก่ประชาชน รวมทั้งกำาชับตำารวจทุกนายในการปู องกันอาชญากรรม
ขณะนำ้าท่วมและหลังจากนำ้าลดแลูว รวมทั้งไดูจัดกำาลังพลจำานวน
๑,๕๐๐ นาย
เขูาช่วยเหลือในวันงาน Big Cleaning Day ณ จังหวัดนครราชสีมา ใน
วันศุกร์ท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
สภาอุตสาหกรรมฯ แจูงต่อที่ประชุมว่า ภาคประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมาไดูมีการประสานม้ลนิ ธิ และองค์กรที่เกี่ยวขูอง เช่น
สมาคมรถบรรทุก มีการระดมรถบรรทุกจำานวนมากคอยใหูความช่วย
เหลือ และเมื่อนำ้าลดระดับลงจะมีการหารือเตรียมการฟื้ นฟ้ ทั้งนี้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกำาลังดำาเนิ นการประสานโดยตรงอย่้ คาดว่าในเวลาอีก ๒
- ๓ วันขูางหนูา จะมีอาสาสมัครจากหลายภาคส่วนเขูามาใหูความช่วย
เหลืออีกเป็ นจำานวนมาก
- 30 -

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองประธานกรรมการฯ แจูง


ต่อที่ประชุมว่า ในบางประเทศมีการ cleaning country โดยมีการนำา
สื่อมวลชน คือ โทรทัศน์เขูามาช่วย มีการนำาดารานั กแสดงมารณรงค์
เพื่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่บุคคลชั้นนำาจนถึงประชาชน
ทำาใหูงานสำาเร็จภายในระยะเวลา
ที่รวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณงานเท่ากัน หากดำาเนิ นการเฉพาะภาครัฐตูอง
ใชูเวลาเกือบ ๓ ปี จึงจะสำาเร็จ ทั้งนี้ ร้ปแบบดังกล่าวไดูนำามาใชูในการ
บริหารจัดการในอีก ๑๒ ประเทศ อาทิ ประเทศโรมาเนีย และอินเดีย
เป็ นตูน
กระทรวงสาธารณสุข แจูงต่อที่ประชุมว่า ไดูดำาเนิ นการ
ฟื้ นฟ้โดยการสำารวจความเสียหายของสถานบริการพยาบาลที่ประสบ
อุทกภัย เพื่อใหูสามารถบริการประชาชนไดูโดยเร็ว รวมทั้งไดูมีการด้แล
ประชาชนทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต รวมทั้งการรักษาสภาพ
แวดลูอมใหูถ้กสุขอนามัย เพื่อไม่ใหูเป็ นแหล่งแพร่เชื้ อโรคใหูกับ
ประชาชนหลังจากนำ้าลด
กระทรวงคมนาคม แจูงต่อที่ประชุมว่า มีถนนที่อย่้ใน
ความรับผิดชอบเสียหาย ๔๖๒ เสูนทาง โดยเป็ นเสูนทางที่ไม่สามารถ
ผ่านไดูจำานวน ๑๔๒ เสูนทาง ซึ่งมีความส้งของระดับนำ้าตั้งแต่ ๒๕
เซนติเมตรขึ้นไป สำาหรับเสูนทางที่ไม่สามารถผ่านไดู หน่วยงานที่รบ ั
ผิดชอบ คือ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไดูดำาเนิ นการ
ซ่อมแซมเป็ นการด่วน และสามารถใชูสัญจรไดูแลูวทุกเสูนทาง ส่วนถนน
ทูองถิ่นที่เสียหายเป็ นจำานวนมาก กระทรวงคมนาคมก็มีความพรูอมที่
จะใหูความช่วยเหลือโดยใหูองค์กรปกครองส่วนทูองถิ่นประสานงาน
โดยตรงกับศ้นย์สรูางทางในพื้ นที่
สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภ้มิสารสนเทศ แจูง
ต่อที่ประชุมว่า ไดูใหูการสนั บสนุ นขูอม้ลพื้ นที่น้ ำาท่วมแก่ คชอ. โดยมี
การประมวลผลจากภาพถ่ายดาวเทียมเรดาร์และดาวเทียมอื่นๆ งานที่
ดำาเนิ นการอย่้และใกลูแลูวเสร็จ คือ การประเมินจำานวนอาคารบูาน
- 31 -

เรือนที่ประสบอุทกภัยโดยใชูวิธี
นั บจำานวนจากแผนที่ดาวเทียมที่มีรายละเอียดส้ง ทำาใหูไดูขูอม้ลที่มี
ความถ้กตูองมากขึ้น ซึ่งจะเป็ นขูอม้ล
ที่ช่วยเสริมใหูหน่วยงานระดับทูองถิ่น สามารถประเมินความเสียหายไดู
ถ้กตูองตรงตามความเป็ นจริงมากขึ้น รวมทั้งติดตามพื้ นที่ที่มีน้ ำาท่วมขัง
ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะนี้ ไดูมีการจัดตั้งหน่วยงานส่วน
หนูาในพื้ นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ ำาจากแม่น้ ำาชี
และแม่น้ ำาม้ลที่จะไหลมายังพื้ นที่ดูวย
กรุงเทพมหานคร แจูงต่อที่ประชุมว่า ช่วงที่ผ่านมาไดู
ส่งรถบรรทุกนำ้า รถสุขา และเรือทูองแบน ไปช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบอุทกภัย และไดูส่งถุงยังชีพไปช่วยเหลือใน ๑๓ จังหวัด
ที่ประสบอุทกภัยแลูวประมาณ ๕๐,๐๐ ถุง รวมทั้งไดูส่งเรือทูองแบน
และรถบรรทุกไปช่วยเหลือที่อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดูวย
ประธานฯ เสนอว่า กรุงเทพมหานครเป็ นหน่วยงานที่มี
ความพรูอมส้ง รวมทั้งสมาคมสถาปนิ กสยามฯ จะเป็ นหน่วยงานที่ใหู
ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบูานเรือนที่เสียหายไดูเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ไดูมอบหมายใหูกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งด้แลสถาน
สงเคราะห์เด็ก ศ้นย์ฝึกอาชีพ คนพิการ ศ้นย์ฝึกอาชีพสตรี ซึง่ มีความ
พรูอมเรื่องสถานที่และเครื่องมือในการประกอบอาหารช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ประสานงานกับปลัดสำานั กนายกรัฐมนตรีเพื่อแจูง
ขูอม้ลใหูกับหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะไปใชูอุปกรณ์และสถานที่ในการ
ประกอบอาหารดูวย
มติที่ประชุม เนื่ องจากขูอม้ลที่ไดูรบ
ั จากกรมปู องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้ นที่ต่างๆ ยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน จึง
มอบหมายใหูฝ่ายเลขานุ การฯ ประสานขูอม้ลพื้ นที่ท่ีตูองการฟื้ นฟ้จาก
กรมส่งเสริมการปกครองทูองถิ่น และกรมปู องกันและบรรเทา
สาธารณภัย นำาเสนอที่ประชุมเพื่อบ้รณาการการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในการประชุมครั้งต่อไป
- 32 -

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น ประธานฯ ไดูกล่าวขอบคุณ


และปิ ดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายอำานวย โชติสกุล)
ผู้อำานวยการสำานั กตรวจราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ
ผู้จดรายงานการประชุม