You are on page 1of 63

PHI TRONG HANH

SAU 10 BUOI TAp

NHA XUAT BAN THE Dl)C THE THAO

PHI TRQNG HANH

BlfT BOI

,..? ,..

SAU 10 BUOI TAP

In l~n thit hai

NHA. XUAT BAN TId DVC TId THAO HAN¢I-2001

Len NO) £)AU

Nhilu tMy thut5C va nhitng_ nha giao due co kinh ngh~m nghien crm s¥ phat trie"n coo tre em dii khuyen cdc b<ic coo m~ nen quan tam ctln man boi 19i. vi d6 Ia mon the" thao c6 ttic dlf-ng tich c¥c cttn tinh trt;£ng suc khoe va phat trie"n thl chfit coo tre em. Tij,p bai kMng chi giup cdc em toi Iu~n cd thi ma can cung ell diltJe long tin vao sUe minh trltdc song nude· Ia nhilng thi) thtich thu'iJng gq,p trong diiu k~n binh thttUng iJ nltdc to; m9t nttOc cO biJ bien dai, song ngoi chi chit d{JC ngang.

Hy vqng coon sdch nM ndy se giup ich ccic b9c CM me, ban than cdc em biit coeh. tij,p bai dung phttdng poop va nhanh chOng dq,t ke't qua mong muon sau 10 budi tij,p.

• .... 9

NHAXUATBAN

THE nne TH~ THAO

3

- ~ ",.. ,..... ~

NHONc DIEU KIENCAN THIET

CHO cAe Bu61 T ~ Bd!

B~t ky chb chua mt& tv nhien nao; bi~n, song, h6, ao d~'u c6 th~ Iii chb tiim va hoc boi, ne'u n6 thoa man nhilng dieu ki~n cAn thiet. Ch~ng han day phai bang ph~ng, khong co h6 va tuong dOi cUng (khong co bun nhao), dQ sau da.n da.n (day co cat rna thea man nhung yeu ca.u nhu v~y thi rat tOt), bo nen hudng ve phia Dong (d~ ti~n hung nang va nhan cac song cia anh m~t troi) va chb tAm phai dam bao cac yeu d_u v~ sinh thong thuong: d xa dong chay cua cac 6ng nude thai, chb gi~t gift qua.n ao, ehb uang nude va tiitn cua gia sue. Hang ngay, tntdc hie tap boi phai ki~m tra lai day h6 va nh~t bo nhimg v~t eo th~ gay chan thuong khi t~p boi.

Ne'u nude d chb t~p boi rna trong thl rat tat. No eho phep nglidi mm ~p nhin thay day va do v~y gay duqc long tin cho ho; con doi vdi huan luyen vien thi se giup ho tMy rO hen va d~ sua nhilng sai sot cho ngudi ~p. Tac dQ dong chay khong qua 10m trong motphut, DQ sau cua nude tai chb t~p khong dutje V11Qt qua 1,20m. Muc nude tlJi thAt 111ng hoac nguc nguoi t~p Iii t6t nhat.

MQt trong cac weu ki~n dam bao ket qua cua cac

5

bu5i ~p (d*c biet cac bu5i t~p diiu tien) la nhiet dQ thich hop cua nude, chimg 20 - 250C. Con nhi~t dQ khong khi phai cao hon nhiet dQ cua nude tit 3 - 5°C.

Thdi gian ngam minh dudi mrdc d bu.5i t~p dAu tien la dudi 5 phut doi vdi tre nhf va ~duOi 10 phut vdi tre IOn hon. 8au d6 tiing dAn len tdi 20 va 30 phut, Chi so dam bao ch&c chan v~ thoi gian cho phep d duOi mroc la ve b~ ngoai cua cac em. Neu thfly n6i gai 6c, moi tai, run, thi phai cham dut bu6i t$.p.

Sau khi len bo phai dung khan mat lau ky co th@, nhat' la hai tai (sau khi tiim neu khong lau kho tai, rna g*p gi6 thi d~ hi viem tai ngoai) va mac qUAn ao,

o cac bu6i t$.p boi ngoai trdi, tre em se duoc ren luyen dAn dAn voi cac tac dQng cua tlj nhien: anh sang m*t trill, khong khi va nude.

~n luyen bAng cac yeu to tu nhien la phuong tien hieu nghiem d@ chong cac b~nh truyen nhiem va cac b~nh dim lanh. Cac tia cue tim c6 tinh hoat dQng sinh v$.t manh se gfiy anh hudng rot cho co th~ non tre. Chinh cac tia nay lam tang slj trao d6i chat, tao ra vitamin D, tang thanh phan cua mau, b6i b6 srrc khoe chung va dem den cho tre nhimg giflc ngil ngon lanh, Cac tia cue tim thuc dAy vi~c trao d5i phot - pho va canxi trong co th~, lam citng xuong va phong duc;lc b~nh coi xuong. 8\1 tac dQng d6ng hQ ciia cac song m*t trdi va cat n6ng tren hai t&m c6 hieu qua dlllc biet, Khi

6

trai ~m c6 th~ tho hit khong khi va tim niing d~ nhan cac s6ng m~t troi tr~n,bd tn:t(1c luc ~p dudi nU&:.

Vi~c tim kh6ng khi va tAm niing phai tieIi hanh c6 h~ th6ng va tang da.n. Thdi gian tAm niing, d:;ic biet v(1i tre chua duqc ren luyen, luc da.u khong qua 4 phut (tiim 1 phut cho nguc, lung va hai ben sUdn), cu qua hai ngay lai nang thai gian dolan 2-3 phut, Neu ~p each quang thi khi tie'p t\1C t~p phai l~y thai gian cua la.n ~p truck (thdi gian sau cung) lam chuAn. T6t nh~t nen ttim nAng vao bu6i sang, tru&: 12 gid trua vi vao thdi gian nay. anh sang mat trdi c6 nhieu tia cue tim hon. CAn hru y de'nanh huang cUa khong khi chuy~n d{mg (neu co gi6 nong cd th~ d~ bi bong chay), phai che dAu khi tAm nAng. Neu khong tuan thea cac quy dinh tren, co th~ d~ bi bong (chay da) va gay tac hai cho h~ th6ng tuAn hoan va h~ th6ng ha h~p. Neu tAm tiling lau se lam suy yeu cd th~.

Tac dQng ren luyen Clla nude manh hdn nhieu, vi no c6 kha nang din nhiet Ibn va meu hoa rot vi~c truyen nhiet cho co th~. Nhung ne'u cUng mQt luc ngam nu&:, ttim nang va hit the) kh6ng khi se cho hi~u qua t6t hen.

D~ t~p hoi c6 ke't qua nen chUl1n bi nhilng vl)t n5i khac nhau d~ giup ng\1m t4P n5i tren m~.t nU&:: nhilng thanh bot x6p, cac vong cao su th6i ding hoac nhilng d6 chdi n6i, cac dai trim b~ng nhua hoac bong

7

nhua d~ tien hanh cac tro chen dudi nuOc, cac v~t nho va sang c6 th~ thlly rO d day d~ nhat khi l~n ngup (gay hUng thu cho bu6i tap).

Khi tAm va ti).p boi phai chii y cac bien phap an toan sau day:

1. Chi du<;k: tAm va ti).p ben khi cd th~ d trang thai khoe manh,

2. Sau khi an 2 gid moi du<;k: tAm va boi.

3. Dia di~m 14p ben phai thoa man tilt ca cac yeu cAu v~ an toano

4. Neu bi~n c6 s6ng khong duoc ~p ben.

5. Neu i4P bdi theo nh6m khfmg duc;Jc qua 6 ngudi, phai phan dinh ranh gidi d~ cac em khong ben vlic;Jt qua.

6. Khi t~p theo nh6m, hie xuo'ng nuOc va len bd phai theo tin hi~u cUa ngudi huang din.

7. Khi ti).p ben phai tOn trong nghiem chinh ky luat, khong' duc;Jc dUa nghich, t\1 y nhay xu6ng mrec va l~n ngup.

8. Cac bai ti).p boi ban dau cAn dll<;k: th\1c hi~n d gAn bd hoac dQC theo ba.

Ton trong triet d~ cac nguyen d.c vG an toan se tranh cho tre nhilng diGu rw. roo Hay day cac em sit dung cac phuong ti~n lam n6i, hay phat n~ng nhilng

8

em nao phat l~nh gia khi t~p. Hay s~n sang, bAt ctl luc nao, cA':p c\1u cac em, n6u weu d6la cAn thi6t. Hay nhd rlng, khi day cac em ~p boi, cac ban ganh mQt trach nhiem ve cUQc s6ng cua chUng.

NH~C8AIT~

CHO cAc EM MOl T~P 801

Nhtmg bai t~p ve th~ chAt ap dung cho cac em mm t~p boi, phu thuQc vao muc dich va nhiem vu Clla m6i bai, c6 th~ chia ra nam nh6m.

1. Nhimg bai t~p phat tri~n th~ chA't chung va

chuyen mon (tie'"n hanh b tren can);

2. Nhfmg bai ~p lam quen vdi nude;

3. Cac tro chen va giai tri dudi nude;

4. Nhung bai nhay cAu don gian nhat;

5. Nhung bai t~p nham tim hi~u ky thuat boi, Ket qua ciia day boi phu thuQC r{(t nhieu vao trinh

t\l dung dAn cua viec nghien cuu cac bai t~p trong cac nh6m d6, cUng nhu vao su ph6i hop t6t cac bai t~p cua m6i nh6m vdi nhau trong IDQt bu5i hoc,

NHflNG BAI T~P PHAT TRI~N TH~ CHAT CHUNG vA CHUYEN MON ('Il~o h8nh if frio ~)

Nhilng bai ~p phat tri~n th~ ch{(t chung va chuyen men nhlm:

9

1. Phat tri~n th~ chat chung;

2. Roan thien cac to chat th~ luc cAn thiet d~ dam bao ket qua h9C boi (phci hop van dQng, tao tinh linh hoat cho cac khdp xuong, tao suc manh, su kheo leo, v.v ... ).

3. So bl} lam quen d tren can vdi cac dQng tac cua ky thuat boi d~ sau nay c6 th~ tiep thu nhanh ch6ng va c6 ket qua cac dQng roc d6 d dudi nude.

Thong thuong' trong cac bai t~p phat tri~n th~ chat chung va chuyen mon c6 mQt nh6m bai phai tien hanh lJ m6i bUc3i h9C, trirdc khi xuong nude. Vi~c day boi se co ket qua t5t, neu cac bai t~p cua nhom do dUQc thuc hien truoc khi hih dAu cac bUc3i t~p boi tit 1,5 den 2 thang,

Nhom hell tl}.p duoc hAt dAu vdi cac bai khlJi dQng nhu thd, di hQ va chay co phD! hop cac dQng tac tay, nhay. Sau d6 t~p cac bai ve co b&p va toan than, tay va chan, lUan, khuyu gOi, chong tay nang than, v.v ... Sau cac bai t~p nay, khi co h&p da dUQc khdi dQng (d~ tranh cam giac dau, moi) , co th~ tap cac bai nham phat tri€n tinh linh hoat cua cac khdp xirong, cac dl}ng tac quay tron tay vdi bien dQ ldn va cac dQng tac tay khac, Ket thuc nhom bai t~p tren h~ng cac bai ~p mo phongky thuat boi lJ dum nude, Cac bai t~p nay se giup ngudi mdi hoc bci nhanh chong tiep thu ky thuat boi dum mroc. Thong thuong, nhom bai t~p nay co 10-12 bai.

10

NHONG sAl T~P LAM QUEN Val NUOC

Nho cac bai t~p lam quen veJi m.teJc, nguci moi hoc boi se kh6ng SCI nude, c6 th~ manh dan ngup Ian dudi nude, md mAt vA dinh hudng duoc d dudi nude, Nhfmg bai t~p nay con giup nguoi t~p lam quen vdi ty trong va dQ nhdt cua nude, biet boi va n&m n6i tren mat nude, biet di chuy~n trong m.tac d vi tri nam ngang.

Nhung bai t~p lam quen vdi nude lA nhfmg bai t~p bAt bUQc cho ngudi mdi hoc boi d bflt ky Ilia tu5i nao, o cac bu5i hQC danh cho cac em trudc tu5i den truong, nhfmg bai t~p d6 lA nhfmg hai chinh. Dill vdi cac em hoc sinh chi can ba den b6n bu6i t<}.p Him quen vdi nUeJc la duo

D~c di~m chu yeu cua cac bai t<}.p nay la giup cac em duy tri thb deu sau khi xu6ng nude, Nho do rna giarn duClc trong luong rieng cua co th~ va tang dQ n6i tr€m mat nude. Dieu nay giup cac em mdi hoc boi hi~u rang, cac em co th~ nam tren mat nude mQt each d~ dang.

Khi cac em da quen vdi nude, nam va ludt duoc tren m~t nuoc thi nhungdong' tac tuong tlj trong cac bai t<}.p lam quen vdi nude khong con y nghia nita, tru cac bai t<}.p ludt va thb b dudi mroc (nhfmg bai t<}.p nay rat can khi muon hQC bA't ky mQt ki~u boi th~ thao nao). Nhu v<}.y nen tang cua ky thuat cac ki~u boi th~ thao duClc bAt dau tu nhfing bu5i hoc dau tien b dttoi nude.

11

Nhftng bai t~p lam quen viti nude c6 th~ chia thanh cac nh6m nho dudi day:

1. Nhilng bai tap d~ lam quen vdi ty trong, dQ nhdt va hrc d~y cua nude;

1. Nhtmg bai t~p ngup dAu trong nude va md mat

dum nude,

2. Nhung bai t~p lam n6i va nam tren mat mroc;

3. Nhimg hili t4P nhay xudng nuoc.

4. Tat ca nhung bai tap tren du~ thuc hien d chb nang (mire nude Wi thAt lung hoac tai nguc),

cAc TRO CHOI vA Gill TRf Ducn NUOC

o cac bu5i t~p boi cua tre em nhat thie't phai c6 cac tro choi giai tri dU'm nude, Phuong phap Wchuc choi phiii thich hop vdi d~c di~m hra tu5i cua cac em. Cac tro choi lam cho bu6i hoc trd nen ly thu hon, tao digu ki~n cho tre tie'p thu bai hoc tOt. Chung ta hi~u rat rO nhung tro choi c6 anh hU'dng tOt nhu the' naoden suc khoe, den st.;l phat tri~n th~ chat cUa cac em, den viec giao d1;1C cac phAm chat nhu tinh tu lap, sang tao, tinh ky luat, tinh cam i4P th~. tinh thAn trach nhiem vg nhUng vi~c lam cua mtnh, V.v ... Nho cac tro choi c6 th~ tang hoac giam khai hrong trong bu5i hoc.

Cac tro choi va giai tri dU'o-i nude thuong tie'n hanh vao gina hoac cuoi bu5i hQC. Vi~c lua chon tro choi ph 1;1 thuQc vao lita tu5i va muc de} duqc chuAn bi cua cac em, vao dQ sau va nhiet dQ cua nuae. NQi dung cua

12

tro choi ph8.i duqc la"y d cac bill t~p hoac cac dQng tac rna cac em da quen. Neu nuoc lanh, tro choi phai tien hanh tfch cue va vdi nhip d(> nhanh.

o bO"n, nam bu5i h9C dAu tien, cac tro choi phai don gian nhat, chua dung yeu to" thi dua (kh6ng can giai thich so bi? tren can), NQi dung cac tro chci uay(l) la cac bai t~p lam quen vdi nude. Do co th~ la cac tro choi nhu "Ai tron dudi nude lau nhat?", "Ai nhay khoi mat nude cao nhat?", "Ai tao duoc nhieu bong bong nhat?", v.v ... Khi tre quen vdi nude, co th~ dua vao bu5i hoc cac tro choi co ni?i dung di~n hinh (vi du, dOl vdi tre 7-10 tu5i co cac tro chci nhu "Chay - du6i", "Tau vao dttang hAin", "Ca -giec va ca chep"), chia tre thanh cac nhom thi dua voi nhau. M{lt vai tro chci trong sO" do cAn giai thich va hudng d~n sd bQ tren can, CAn giai thich r6 nQi dung va luat choi, chia nhfing nguoi choi thanh cac nhom co sue tuong duong nhau. Neu tn~ cang nho tu6i thi ngttai IOn cung xuong nude va cung tham gia chci voi cac em. Nguoi huang d~n choi phai cham chu theo doi qua trinh di~n bien cua tro chci, thea doi viec tuan theo luat choi va kip thai "phat" nhimg em vi pham luat choi, Khi nhan xet, cAn ngimg choi, Sau khi ket thuc cUQc choi nhat thiet phai danh gia ket qua, neu ten nguoi thing va thua cudc ciing nhu t:1t ca nhitng em kha. Neu tre

(1) Cai trb chiJi nay drJ(/C gifti thi~u (j phdn cu6i sdch;

13

..

m:1t hUng thu khi choi, khong twin thea luat, thie'u nhiet tinh, nghia la chung da met va nhu vay la da Wi luc ke't thtic cUQc choi,

NHlrNG eAI NHAv CAU eON GIAN NHAT

Nhay d.u (nhay xu6ng nude) lam cho cac hu6i h9C trd nen ly thti hon, giup cac em nhanh ch6ng quen vOi nude, chuan hi cho hoc nhay xuat phat va Ian dai, sau, giao due tinh dung cam, tinh kien quyet.

C6 th~ cho hoc dan nhay cfiu ngay til nhung bu6i h9C dAu tien, khi tre chua biet boi vdi rueu kien la dQ sau cua nude chi tdi thAt lung hoac nguc cac em va nguci IOn (nguoi hudng d§.n) phai dung d duoi nude. Neu mQt nh6m tre cung tap, thi elln phai chu y d~ cac em khong nhay vao nhau.

Nhay ellu thuong tien hanh vao euoi bu6i hoc. Khi cac em h9C duoc mQt hoac mQt so' ki~u nhay thi bU6i t~p boi e6 th~ hilt d&u b&ng dQng tac nhay xu6ng m.toc (t:f"t nhien phai theo hieu l~nh ciia ngttoi ldn va thea dung quy Mc an toan),

NHUNG eAI T~P NHAM TiM HIEU KY THU~T eOI

D~ narn duoc ky thuat boi mQt each d~ dang, truoc het phai thuc hien cac bai t~p den gian d~ tim hi~u eac dQng tac chan, tay v.v ... DAn dan, cac bai t~p se phtrc tap len va gAn vdi cac ki~u boi th~ thao. Ngay sau khi tre em da biet htbt va n~m tren mat nude, tho dum nude, lam cac d{lng tac chan va tay nhu boi

14

truon, cAn chuy~n sang boi cac dQng tac ph6i hop toan dien, Cac bai ~p boi c6 ket hop vOi tho, nhu bci b~ng cac de'?ng tac chan ket hop vOi tho duoi nude, boi bang cac dQng tac tay ket hop vdi tho dudi nude v.v ... la nhfmg bai t~p b5 Ich, Khi cac em da biet n5i ngudi tren mat nude va boi duoc me'?t quang ng&n, thi cAn cho ~p boi nhieu hen, giam best dQng tac di va dUng 0 dudi nude.

Khi hoc ky thuat boi, cAn giarn dAn dien tfch di~m tua, nghia la tang de'? kh6 cho viec thuc hien m6i bai t~p. DAu tien bai t~p duQc thuc hien a tren can, sau d6 d dudi nude vdi di~m tua dung tai ch6 (vi du, cac de'?ng tac tay nhu khi boi trtrcn, chan dUng cham day). Tiep theo, a dudi nude vdi di~m tua di dQng d~ thuc hien dQng tac (vi du, boi trucn bang de'?ng tac chan, tay bam v~t n5i; ddy nuoc b~ng tay nhu khi boi truon, chan di trsn day b~.

Ke d6 t~p d dudi nude khong c6 di~m tua (vi du, boi truon b~ng de'?ng tac chan, hai tay du6i th£ng trttdc dau, bci phOi hop toan dien). Neu khong giarn dAn dien tich di~m tua thi nhilng sai s6t se tang len va thoi gian t~p boi se keo dai,

D~Y TRE EM T~ Bd. NHlfTHE NAO?

D~ day bdi cho cac em phai tien hanh cac bai t~p phat tri~n th~ ch(t chung va chuyen mon d tren can, ciing nhu cac hili ~p chii yeu d~ lam quen vdi nude va

15

tim hi~u ky thuat boi ... Khi day bci ca biet (rieng cho tUng em) ngtidi hudng' dAn khong phai chi 1:\ nguoi th~.y, rna con la ngtroi ban t~p ciia cac em, cung h9C d§.n bai t~p (tren can va ca dudi nude). Neu mQt nh6m 3- 5 em cung t~p, thi tuy thea mire dQ nam bai, c6 th~ giao cho cac em kha hon lam mftu dQng tac nay hay dQng tac khac.

Neu ng\idi cung tu5i vai ng11di hoc lam bai t~p mAu thi rAt tOt, dieu d6 gi6p cho nguoi hoc cang tin tUdng hon vao kha nang thuc hien bai t~p cua minh. Khi day boi, du chi c6 mQt nh6m nho tre em, ciing cAn lay vi~c thi dua d~ khich l~, gay cho cac em long ham muon thuc hien bai t~p sao cho t6t nhAl d~ duqc bi~u dirong. Ngoai ra, cac bu6i t~p thea nh6m con fid rQng kha nang tien hanh cac tro chdi 15' thu dirdi mrdc,

DOl vdi cac bu6i hoc boi dAu tien cAn d~c bi~t chuan hi ky cang, nhirng bai t~p boi dAu tien tien hanh ra sao, ket qua cuoi cung se phu thuec vao dieu d6. Thong thuong, cac bu6i hoc bci dAu tien gay roc dQng tam ly ra.'t manh wi nguoi t~p, khong nen ep buoc cae em thuc hien nhitng d{ing tac qua sdm ho*c qua suc, cac bai t~p phai vita sire cac em, nhu v~y mdi giup cac em tin vao sue minh. Neu nguoi mdi t~p khong th~ thuc hien duqc bai t~p, thi cAn d6i bai t~p khac de hen. NgUdi huang dftn cAn d*c biet chu y hudng din, giup da va bao hi~m cac em, giup cac em khong hi nhting cam giac khong hay am anh nhu sq

16

hai, v.v ... Hay dl,>ng vien cac em. M6i tien hl,>, m6i thanh tich, du Iii con nho be, ngudi huang dftn ciing phai nhan thay, khong dUQc bo qua va can kip thoi khich l~ cac em, khong bao gid duoc doa cac em (vi du:

"Ngoai kia ca map se an thit em!"; "Hay cftn than keo uong no nude va chet duoi day!"; Hay kien nhftn, khong hao gid duc;lC buc h{li, giit gong, can tim nguyen nhan that bai trong viee lam cua minh. Trude m6i bu6i hoc cAn doc lai chinh xac Idi mieu til bai t~p, nhiing di&u chi dftn v& phuong phap thuc hien bai tap do va phai tl,i lam mftu bai tap vita neu.

Giai thich hili t*p phai ngan gon, ro rang, don gian. Trude het cAn giai thich vi tri khdi dA u d~ thuc hien bai t~p, sau do gidi thieu no duoc thuc hien ra sao, cAn d~c biet chu Y tdi nhfmg di~m phuc tap cua bai tap, Trong khi giai thich cAn quan tam tdi lua tu6i cua nguoi tap, Ch~ng han, neu Iii tre em trirdc tu6i den truong hoac hoc sinh nho tu6i thi viec giai thich phai phil hop voi kha nang tiep thu, phil hop vdi tu duy cua cac em va phai giau hinh tuong. Vi du, so sanh cac dqng tac cua cac em vdi cac dl,>ng tac cua nhfmg con v*t rna cac em da biet nhu chim, ca v.v ... Lam nhu vay se giup cac em narn hili tot (cac em nhay nhu chim chuyen canh; nam tren mat nuoc nhu cOl xay quay; boi nhu con ech, v.v ... ). Vi~c giai thich duoc tien hanh chi! yeu khi cac em con 0 tren can, Sa u khi dB. xuong' nude, .khong nen giai thich nhieu nua. Neu

17

him khac nhu vay se giam mire de) tap trung van su phoi hop va giam hung phan cua cac em khi xuong nude. Ngoai ra, dung duoi nude rna khong van dQng, cac em se hi lanh, Khi giai thich bai t~p mdi, nha't thiet phai kern thea de)ng tac mjiu (vai IAn trong qua trinh cua mdt bai), C6 th~ lam mAu cac bai t~p mdi trudc bu6i hoc d dudi nude: ciing c6 th~ lam ma.u ngay trong then gian cua bu6i hoc, khi rna khong th~ thieu su tham gia cua chfnh cac em van viec d6.

Neu, mac du da giai thich va lam mAu, rna co em va.n khong th~ thuc hien duoc bai tap, thi cAn giup dd em d6, hay cAm tay hoac chan em d6 (phu thuoc van d~c di~m cua bai t~p) huang da.n true tiep d~ em lam theo vai IAn dQng tao cAn thiet cho tOi khi nho dQng tac va tu thuc hien duoc.

BAt ky bai t~p mdi nao khi thuc hien la.n da.u cimg se con nhieu sai l~ch vdi cac dQng tac thira, v.v ... Nglidi huang da.n dUng sQ dieu do. Da.n dan, do l~p di l~p lai nhieu IAn cac bai tap, cac em se hoan thien ky thuat cua cac dQng tac, phat tri~n dUQc cac t6 chA't cua me)t ngudi biet boi kha: biet tha nglidi tv nhien, du6i th~ng tay dfiy nuoc nhe nhang m~n mai, nhe nhang dua tay khoi m~t nude va quat nude; chan hoat dQng deo, nhip nhang, thd dung (hit vao sau va nhanh va thd ra manh, keo dai). D~ dat duc!c tAt Cel di~u d6 phai t~p bci thlidng xuyen, co h~ thong, hoan thien da.n ky thu~t cua dQng tac. Khi day cac dqng tac moo, khfmg

18

bao gid duqc neu ra nhieu nhan xet cling mQt hie, Him nhu v~y se mfft hung thu d6i vdi bu6i hoc va giam long tin cua cae em vao suc minh, Khi cac em thuc hien duqc bai t<)_p lin dAu, cAn khich l~ ngay. Ne'u biet d.ng bai tap thuc hien t6t, nguci hudng dftn hay biit dAu ngay vao nang cao chat luong. Trude het u6n niim sao cho dat duqc vi tri than nguoi DAm thang khi luot nude, biet lao nguci vg phia trudc, biet du6i th:1ng nguoi, Ti€p theo, chuy~n sang hoc dAn each quat nude bling tay va chu y trudc het den su sai dung cua di)ng tac (nghia lil dUdng di chuyen cua tay trong khi quat nude) , sau d6 den ren Iuyen dQng tac, Ciin chu y giu cho long ban tay dut;jc chac chan khi dfty nude, Trong khi boi, tay phai thAng vdi than minh vii khong rdi khoi nude qua sdm.

Bu6i day boi thuong biit dAu d tren can va sau do, phan chinh dUQc thuc hien dudi nude. Ket qua hoc a dudi nude phu thuoc nhieu vao viec tien hanh phan dAu d tren can, Vi vay, khong nen vQi va giai thich ngay cho cac em (khi budc vao t<)_ p phan dAu tren can) rang, hom nay cae em se hoc gi a dudi nude.

M6i bu6i hoc g6m cac bai t~p on t~p va lam quen vdi mi)t hai bai t~p maio CAn giai thich va lam mftu cac bai t~p mdi. Khi xu6ng nude, cttn tao cho cac em quen vdi ch6 t*p va khdi dQng cho Am ngudi len. Neu cac em chua biet boi, cttn huang d§.n cac em heat dQng tich CVc d dudi nude (nhay, chay, "gift quan ao", "da

19

b6ng''). Digu nay dac biet quan trong 0 nhimg bue)i t~p dAu tien, khi cac em chua quen vdi nhiet dQ cua nude va do chua biet di chuyen dudi nude, cac em mau chong bi lanh do ha than nhiet nhanh. o day cAn chu y xen ke cac bai t~p dung tai cho va di dQng. T~t ca. cac bai t~ p thuc hien trong di~u kien nin tho phai xen ke vci cac bai tap ket hop thd manh (vi d1,1, thd ra d dudi nude). Khi cac em da biet hrot nuoc va da co th~ boi duoc, cAn dua vito bu6i h9C cac tro chci dudi nude d~ cung ciS va hoar. thien ky thuat boi. Nen khich l~ cac ciS giing tl;l boi cua cac em. BUe)i hoc bao gid ciing ket thuc b;1ng tro choi hoac nhay cAu.

" 1'0'1' ....

MUOIBUOIT~P

CHO cAe EM CHUA BlfT Bdl

,3 #' .... ~ ~ "

BUOI THU NHAT - BUOI aAU LAM QUEN

Trim can: Thuc hien cac bai t~p phat tri~n chung va th~ chat chuyen mono

1. Buco chan tai chb, di bQ, chay, cui ngudi ve phfa trudc, nga nguci ra sau, nghieng sang ben, dtrng len ngdi xuong, v.v ... keo dai 5 phut,

2. Ng6i d~p chan trudn sap (hinh 1). Chti y: khong duq'c nhac chan cao qua so vdi mat dat, nhip dQ dQng tac nhanh dAn, khoang each giua hai ban chan la 30 - 40 cm. T~p 1-2 phut.

3. DUng dua lung vao tUdng, dua tay len cao, hai

20

canh tay khep lai, hai ban tay Ch~ID nhau, dftu d giua hai tay, ki~ng chan, dudn ngudi len (hlnh 2), ep lung, dftu va hai tay vao tttdng va lam cang cac co bAp cua than, tay chan, sau d6 tha chung (bai ~p nay giup cac em hinh dung vi tri cua than trong khi ludt nuoc va khi boi), T~p 5-61l'in, mtli lftn 3-4 giay,

Hinh 1

Hinh 2

Hinh a

4. Dung binh thuong, g~p khuyu tay lai, hai ban tay cham vao vai, quay vai ve phia trtt& va ra sau. T~p khoang 20 IAn.

5. DUng binh thttdng, ID9t tay dtta len, tay kia tha xuong, Quay tay v€ phia tnt&: va ra sau (hinh 3). Khi thuc hi~n bai i4P, hai tay phai th~ng. Bai t~p nay giup cac em quen dan vOi d9ng mc tay khi boi tniOn g~P va boi ngira, Bai t~p keo dai 2 phiit,

21

6. DUng g*p nguoi, chan rQng bang' vai, milt nhin th~ng phia trudc, mQt tay d~ truck, tay kia d~ sau dui. Tit tu the nay tap cac dQng tao tay nhu khi boi truon, T*p 2 phut,

7. Thue hien bai t*p vili day cao su (hinh 4). Bai t*p nay giup cac em quen vdi luo can va nhanh chong niim.duqc cac dQng tac dAy nude. T*p 5 phut.

Hinh 4.

8. Thuc hien bai t~p tren, nhung ditng tay lai 3 giiiy a ba vi trf tudng flng vdi giai doan dA u, giua va cu6i cua dQng tac dAy mt8c (hinb 4).

Du'lii mtl:lc: Th\1C hien cac bai i4P sau diiy:

1. Di bQ, nhay, chay, nclm taynhau dudi nu8c. T~p 3-5 phut,

'7 II!

t.'~ .-.. . \L. ~--

,,~~") r ~

}", \~

- ~"~.:::._" " " --'~"' .J; ."',

--....... : • ., III • ,.. ",

Hinh B

22

2. DUng trong nude t~p hit vao va nin tho, yay nude len mat minh (lam dQng tac "roa mat" - hinh 5). Cac em nho tu6i phai t~p nin thd d tren boo T~p 5-6

llin.

. 3. DUng trong nude, hit vao, run thd va ngup mat xuong nude, T~p 5-61lin.

4. Dung len ng6i xuong, dap hai chan vao day b~ va bat len cao ("Ai b~t cao so vdi ml}t nude hon").

5. "Ai ngup ml}t dudi nude lau nhat?" Ll}p di, l~p hili 5-6 llin.

6. Chay 4-5m dudi nude, tay phoi hop dAy nude ('Ai vuot du<jc khoang each da dinh nhanh nhat?").

7. TUng c~p hai em dung dOl dien dudi nudc va nAm tay nhau, dubi mQt chan ve phia sau, "vung vAy" chan va "sut" bang each nhac chan thea nude; d6i chan va Iam tiep dQng tac nay ("da b6ng").

Hlil1ng ddn phuong phap: Nhiem vu ciia bu6i hoc d:1u tien la giup cac em quen dan vdi nude, khong sc,1 khi xuong nude, biet vb nude, biet nhay, khong sc,1 nude b~n vao mat, vao mat, vao tai. D~u ti~n, nuoc b:1n vao mill, mat, mieng tao ra nhfmg cam giac khong d~ chiu chut nao. D~n d~n (qua 2-3 bu6i hoc) cac em biet ngam mieng va run tho sau khi hit vao, quen vdi nude bcin vao mat, mat, kh6ng dung tay dui mat, bie't hoat dQng thoai mai d dudi nude. Viec nay tien tri~n dlin dan, co nguCti nhanh, co nguoi cham, khong nen vQi va, Thuong thuong, tn~ em 0 lua tu6i h9C sinh quen vili nude nhanh hen d lua tu6i nho (trudc tu6i tdi trudng). o bu6i hoc d:iu, phai d~t tay em nho va cung xuong nude vdi cac em. V di tre em tit

23

5-6 tu6i, tOt nhat la be cac em len va d~ em Yin vao vai hoac gay nguoi huang dAn (cho Wi khi em tu luc duoc).

Tat ca cac bai t~p d bu6'i hC?C dciu tien nen ~p thea titng c<).p, cac em n&m tay nguoi huang d~n hoac d&t tay nhau d~ thuc hien di?ng taco

BUOI THU HAI- T~P NOI TRONG NL1De

'I'ren cam On lai cac bai t~p da hoc d bu6i thu nhat, Chu y dQng tac ciia than khi hrdt nuoc va dQng tac cua chan khi boi trudn sAp.

D1i6'i m.t6'c: Thuc hien cac hili t~p sau day:

1. Ng6i d mep hd ho;lic mang, thc'i chan xu6ng nude (hinh 6). Theo lf$nh ciia ngtrdi huang dAn, thuc hien dQng tac chan trudn sap: T~p 2'phUt.

2. Di bQ va chay, thuc hien dQng tac tay d~y nude, nhay va ngup trong nude (hinh 7). T~p 2 phut,

Hinh 6

24

Hinh 7

3. Thuc hi~n bai 14p "rita mat", up mat xuong nude "gift quAn ao", "d3. bong" (cac bai t~p nay da thuc hien d bai thu nhat).

4. DUng tai chb, c~m cham mat, nude, hai tay chong vao da.u goi, ngup da.u xuong nude, Sau d6 nho da.u len khoi m~t nuOc hit vao qua mieng, ngam , mieng, nin thd va dUng len ngoi xuong dudi nude.

Chil y: khfmg thlJ ra, khi chua nh6 ddu ra khoi m{it nude.

5. DUng tai chb, cAm cham mat nude, hai tay chong vao dAu goi; a. Thci'i len mat nude nhu th6i vao nuoc che nong;

b. Ciing lam nhu v~y nhung mieng d dudi nude;

c. Vf1y nude vao m~t minh ("ri'1a mat") va thd ra.

T~p 5-61a.n.

6. Ch6ng tay xuong day b~ hoac nam tay nguoi hudng dAn, thuc hien dQng tac chan truon sap (hinh 8). T~p trong 2 phut vdi nhip d9 nhanh.

,.( r

".-" ;.-~-~

, ,"

..• "''II • 4 ... :. ~.. ..

. .

Hinh 8

Hinh 9

7~ Thuc hi~n bai t~p nay, nhung d tu the' nam ngua (hinh 9). Neu bai t~p thuc hi~n dung, dQng tac cua hai

25

ban chan se tao ra

nhitng "voi phun nhd" dun nude len phia m~t.

8. NAm sap, hai

tay chong xuong day - ...... ~ "'

b~, hit vao va ngup

m~t xuong nude Hinh 10

(hinh 10). Dem nhfim

tu 5 den 10 r&i ngdng m~t len khoi mat nude. T~p viii l.1n.

9. Hit vao va thea hieu l~nh thi dung len, ng&i xufing trong nude ("Ai giau minh nhanh hon?"), T~p 3-41&n.

10. Hit vao, up m~t xuong ml'OC hoac ngup d&u vao mrdc, mieng he mb va thb ra tu tit qua mieng ("Ai tao nhiell bong nuoc nhat?"). T~p 5-6 Mn.

Huong din phlidng phap: CAn hlit dAu tUng bu6i ~p bAng each on lai toan bQ cac dQng tac va cac bai ~p dii hoc voi nhip dQ nhanh, d~ giup cac em nhanh ch6ng nllm virng dQng UlC va tang than nhiet khi xudng nude,

Cac bai i4P dung tai ch6 cAn duqc xen ke vdi cac bai t~p di dQng; cac bai t~p run tho sau khi hit vao dn xen ke vdi cac bai tap thb ra dudi nude. Nhiem V1,1 chinh cua bu6i ~p thi':t hai nham giup cac em khong

26

........... -----------

so ngup dau trong nude, bie't lam n6i nguoi tren mat nude, rnd mth trong nude, bie't thd ra trong nude. Tat ca cac bai ti}.p lam quen vOi nude nhat thiet phai thuc hien trong khi run the), sau khi da hit V8.o. Lam nhu vi}.y d~ tang dQ n6i cua nguoi mdi t~p boi va nhanh ch6ng quen vdi trang thai giam trong luong.

Ne'u c6 em chua ruim dUQc bai t~p nao d6 thi ding dUng 10 ngai, hon the, khong nen noi: "Thay khong, em ching chu y chut nao, em th~t Ia vung ve'" , vv ... Nhimg nhan xet nhu v~y ch~ng co Ioi gi, rna gay cho cac em cam giac xau, khong kheu goi duoc tinh ttj tin vao suc minh cua cac em. Xin nhac lai mot IAn nfia, khong duQc ep budc cac em thuc hien bai t~p, neu n6 chua dat yeu cAu ngay, cAn cho bai t~p khac va sau d6 hay quay lai '~~t chudng ngai'", Bao gio ding vay, hay ket thuc bu6i 14p bang cac bai tap rna cac em yeu thich hoac cac tro choi giai tri (di€u nay S6 cimg ciS y muon tie'p tuc cac bu6i titLP boi), Dung quen d.ng, cac em rat thich vui choi, nhay nhot, nghich ngom, dung ngan cam cac em di€u d6. Trong m6i bubi t~p, cAn d~ cho cac em te nude vao nha u, choi dna thea maio Khi d6 cac em se cam thay minh nhu con ca trong m:lOc v~y.

BUOI THlI BA- T ~P LUCrr NUOC

27

t~p "Cai phao": sau khi hit vao, ng6i thu ngUoi, hai tay om gol (hmh 11).

Du'oi nlioc: D~ khoi dQng, thuc hien cac dQng tac da hoc Ocac bu6i t~p trudc: di bQ, chay, nhay, ngup, "giii qulin ao'', " da bong" v:v, .. Sau do t~p cac bai t~p sau day:

1. Th\1C hien bai t*p : "Cai phao" (hinh 11). T~p vai .

IAn.

2. Dung quay m~t vao bo va each bo khoang 2-3m. hit vao nfn tho rai dap nhe hai chan vao day b~ d~ luot nuoc (hinh 12). T~p 5-6 Ian,

3. Dung quay lung vao bd va each bd khoang 2-3m, hit vao, nfn tho, dap nhe hai chan vao day b~ d~ luOt nuCic CJ tu the n&m ngua

(hinh 13). Chu Y nang cao

bung, ep earn vao nguc, khong co ngtrdi, hai ban tay lam dQng tac nhe nhang d~ giup cho tu the nam ngua dUQC b€n vilng.

T~p 5-6 IAn.

4. T~p l:;ti dQng tilc chan trudn sfip, hai tay ch6ng xu6ng day b~ hoac nho ban giit T*p 2 phut,

28

;?~ ~~>~-

.~-~ --' ...

l!;'. - ----

_. ~~

1~

Hinh 11

5. Cling nhu bai t~p tren nhung lJ tu the boi ngua.

6. T~p thlJ ra 5-10 IAn trong nude, thlJ lien tuc va sau. Neu thay co nhieu bot bong tren m~t nude Ia thuc hien dung.

7. Ngup trong nude, dem nharn tdi 20-25 thi ket thuc bai tap,

8. Dung tung c<liP va IAn luct tung em ngup xucng nude, Chu y:

Hinh 12

~~~~

-.-.--

-

,I' ~.

-- -

,.... . ..

. , .

Hinh 13

kh6ng

nham

mit, ngup d de? sau ngang vdi

cac du6i ban,

9. Nam sap chong hai tay xuong day b~, hit vao va ngup mat xucng nude. Dem nharn tdi 10-15. T~p 4-5

ngon thing

tay Clla

IAn.

10. Tht;tc hien cac tro choi: "Ai giau minh dudi nude nhanh

29

nhat?", "Ai tao duQC nhieu bong nudc hon?", "Ai cao hdn?", v.v ...

Huang dft:n phirong phap: Cac bai ~p ludt nude va "Cai phao" la nhimg bai t~p chfnh cua bai hoc nay. Boi thuc te'duQc hAt dAu til hie cac em nhac chan khoi day b~ va cam t~AY co th~ n6i tren mat nude rna khong clin phai lam hAt ky dQng tac nao.

MQt so em lam du<;Jc "cai phao" (lam n6i nglidi tren milit nude) sdm va sau do da biet lUot nude, mQt so khac thi nguoc lai, Tinh tuAn tv d day khong co y nghia gi. Khi cac em da hiet Iudt nude, trong m6i bu3i t~p cAn cho cac em t~p cac tro chdi: "I'huy loi", "Ai luot xa hen" va cac tro choi tuong tv.

Trong khi ludt nude, than, tay va chan phai du6i thAng va lao v~ phia trudc theo hudng chuy~n dQng. DAu tien, cac em luot sAp tOt hen lliot ngira, m~c du esc em se hQC boi ngua rAt nhanh. Khi t~p boi ngila, hai tay nen d~ doc than ngudi. Sau do, khi da co vi tri than ngtti1i thAng va nguoi t~p nam, chu khong ng6i tren m~t nude, thi hldt nude, hai tay du6i thAng len tren dAu.

Cac bai t~p tai ch6 cAn dliqc xen ke vdi cac bai t~p di dQng va cac bai t~p run thd xen vdi cac bai tap thd ra trong nude (lJ dudi nude). CAn chu y d~ bai t~p khong him cho cac em chan ngan va m~t moi, Neu thAy cac em khong hUng thu ~p, cAn thay bai t~p khac, Phai nhd rAng, phirong phap tOt nhAt d~ gay

30

cho bu,6i hoc soi n6i, hao hung 190 dua VIlO bu6'i hoc nhan to' cua thi dua ("Ai gioi hen?", "Ai nhay cao hon

Y t '7' "Ai 1 ~t d )

rna nudc. , ud.. u~c xa, v. v ....

Dieu quan trong la, cac bu6'i hoc boi phai giao due cho cac em long dung cam va niem tin vao suc cua minh.

~,p' A,;..... , """ ....

8UOI THIJ Tl1- T~P CAC DQNG TAC CHAN VA TAY

KHI 801 TRlION SAP vA Sal NGlrA

'I'ren can: On lai cac bai t~p da hoc, D~c biet chu y d(>ng tac Iudt nude va cac d(>ng tac cua chan, tay nhu khi bci truon sap.

Duoi nuoc: D~ khbi ft(>ng, t~p cac bai t~p da quen

b nhip dQ nhanh, sau d6la cac bai t<}p dudi day:

1. "Cai phao". ~T~p 4-5 lfi.n.

2. Luot sap: T~p 5-61fi.n.

3. Ludt ngua: T~p 5-61fi.n.

4. T~p dQng tac chan trudn sap, chong tay tai chb.

T:)p 2 phut.

5. T~p dQng tac chan nhu khi boi ngira, chong tay tai chb. T~p 2 phut,

6. Tho ra dudi mtoc tdi 10-15 IAn.

7. Boi trudn sap bAng dQng tac tay bam vao v~t n6i (hinh 14). T~p 3 phut.

8. Boi nglta bbg dQng tac chan, tay bam vao vat

31

nBi (hinh 15). T~p 3 phut.

9. Bdi ngua bang' .j 1"_ ---__..6...:,~~}

dQng tac chan, hai tay~ .. =_~ ~

dubi doc than. T~p 6-8 lAn, m6i IAn 10-15m.

10. Bdi chan tnidn

sap. T~p 6-8 lAn, m6i ... ~ '" ~

IAn 10-15 m. :;::~~.-- ;:

Hinh 14

11. Dung duci

nude, mire nude toi Hinh 18

nguc hoac vai, t~p

dQng tac tay truon sap (hai ban tay thcing, cac ng6n khep kin, long ban tay dAy nude), hoi nang chan khoi day b~. DUng boi nhu vay cang lau cang tot. T~p 3-4 lAn.

12. Ng\lp xuong mroc ("Nhftng nguoi the 1~n") va lay tit day len nhirng vat sang tha xuong' tit trude, T~p 3-41An.

13. Lam "Cai phao" r6i tit tit dubi thAng ngtidi va tay, chan d tu the "mui ten", sau do dua chan va tay sang ben. T~p 2-31&n.

14. Cac tro choi "Mila vong tron", "Bong thea vong tron": nhfmg ngudi tham gia choi dung thanh vong tron va nem bong cho nhau.

Hu6'ng din phtnrng phap: Bu6i hoc nay nham on lai cac bai ~p d bu6i thu ba: IUClt nude khong va co

32

dQng tac cua hai chan nhu khi boi truon, Sau do viec hoc cac dQng tac chan trttdn s~p (t~p tai chb co chong tay, t~p vOi v~t n6i, ti)p luOt) chiern v! tri r~t quan trong, Cac bai t~p chuyen mon d tren can, nhAt thiet phai ti)p them d nha vao hie t~p thg due bu6i sang va trUac khi xu6ng nuac.

BUOI THG NAM - T ~P PHOI HQP GICIA TAY V A cHAN, T ~P THO

'I'ren cam On lai cac bai t~p dB. hoc, chii y cac dQng tac Iudt va cac dQng tac cua tay, chan nhu khi boi trU'dn. T~p tho ra ket hop vOi dQng tac quay d:1u d~ hit vao. Sau d6 ~p tiep bai t~p: dUng chan rQng bang vai, cui ngudi v~ phia trudc, chong hai tay vao dliu g6i, quay dAu sang phia ben hit vao, sau do quay m:lit xuong va thd ra (chii y; quay dAu v~ ben thuan).

Chu j: tho lien tuc va dai qua mieng. Tl).p 2 phut, Du'&i nu&c: Thuc hien cac bai t~p sau day:

1. Ng6i tren bd, tha hai chan xuong nude, t~p dQng tac chan trttdn sAp. T~p 2 phut.

2. Ng6i tren bO, dua hai tay len cao, nam hai ban tay vao nhau, dAu d~ gina hai tay. Til tu the nay lao ngttdi xuong nudc sao cho nguc nam ngang vdi mong (hinh 16). Khi cac em thuc hien bai t~p nay, ngaCri. huang din nhAt thiet phai dUng dudi nude, T~p 4-5 llin.

33

Hinh 16

3. LuOt nude sfi"p va ngila. T~p 10-12 hin.

4. T~p dQng tac chan tntdn sfi"p va chan tntCfn ngila tai ch6 c6 di~m tua, T~p 5 phut,

5. Thd ra dirdi nuClc 10-15 hin.

6. Ludt nude sfi"p va ngila k~t hop vdi dQng tac chan tn1dn sfi"p va chan tnidn nglta. Tap 10-12 IAn.

7. DUng dum nude t~p thd ra trong nude k~t hop vm quay dAu d~ hit vao: ha mi~ng hit vao, ngup m~t xuong nude thd ra (hinh 17). T~p 10-15 IAn.

s. Tap bai ~p 11 cfia bu6i thit tu

9. Boi trudn sfi"p va truon ngira bAng cac dQng tac chan, tay bam vao v~t nBi. Tap 5 phtit.

10. DUng chan rQng

34

I -, ......

Hinh 17

~- .

bAng vai, h(l diu xu6ng cho cAm cham mrde, mQt tay d~t phfa thtde,.tay kia ~t phfa sau canh hong. 0 tu the' nay, t$.p dQng tac tay truan,s4'P: .T~p 2 phut.

11. Boi truan s4'p va boi trUOn ngtla bAng cac dQng tilc tay. T$.p 10-121An.

12. Boi tru:an s4'p va hoi truon nglta c6 phOi p.c;JP hoan chinh nhung run tho. T~p 8-10 lAn.

13. Cac tro choi "Nhilng ngUai thc;J Ian", ''Thuy chien", "NgU loi", "Ai boi xa hen", "Ai. boi lau hon?",

v.v ...

Htt6'ng din phlidng phap. De'n day, khi cac em da bie't htdt nude va n§.m n6i tren m~t nude, bie't th\1c hien cac dQng tac chan va tay nhu khi bdi trUOn s4'P. trong m6i bu6i t~p cAn d~ cac em hoi nhieu hOO di va

dUng.. .

Sai s6t di~n hinh coo cac em hie mm ~p boi truOn sa:-p la cong tay va cong chan khi thuc hi~n cac dQng tac chan va tay. Vi v~y, khi t$.p cac dQng tac nay 0 tren can ding nhu 0 dum nude, cAn thuong xuyen nhiic cac em giu tay va chan thling C'nhu nhUng khue g6',. Duong nhien, khi thuc hi~n dQng tac dtty nude, r4't kh6 giu chan tay hoan toan th~ng vi chung chiu luc can cUa nuCic. Nhimg ne'u 0 tren can cac em bie't giu chan, tay thling khi thuc hien dQng tac thi 0 dUm nude, chung se cong d muc·dQ dn thie't d~ dAy nude c6

hi~u qua. .

CAn giai thfch d~ cac em rO, tay dAy nude khi boi

35

tntdn sAp duoc thuc hien: "bang canh tay thang dudi minh, cheo voi chan dol dien", Nhu vay, d.e em biet dAy nuoc bang tay cong d khuyu.

BUOI THlJ sAu - TAp PHDI HQP TAY, CHAN

. ,

VOl THO KHI BOI

T'ren can: On lai cac bai t~p da hoc va b6 sung them cac bai t~p sau:

1. Pho';, hejp thd u{Ji d(Jng tac cUa m¢t tay truan. sap: chan dung r9ng bAng vai, cui ngUdi ve phfa trudc, mc}t tay ty vao dAu gO'i, tay kia d~t d vi tri canh dill (ket thuc dlly nude). Quay dAu ve phfa tay d canh dill va nhin theo do. d tu the nay lam dl}ng tac hit vao va bcit dAU dQng tac tay cUng vei thd ra (hinh 18). LAn hit vao tiep theo dUQc thuc hien

khi tay ke'"t thuc dAy Hinh 18

nude va d vi tri canh dui. M6i tay t~p 15-20 hin.

2. Ph6';, /uJp dQng ttic tM udi. d¢ng t6c eUa hai tay truim sap: Chan dUng r9ng bAng vai, cui ngUdi ve phia trude, mQt tay vuon len trudc, tay kia d;;tt d phia sau, canh dui, Quay dAu ve phia tay canh dill va nhin theo tay do. a tu the nay lam dQng tac hit vao va biit dAu cac dl}ng tac tay cung vdi thd ra (hinh 19). Chu Y

36

.' I

. ./.J .. (

.....

tay duoi th~ng,

Hai bai t~p tren co th~ coi hi hai bai chu

..- d;! t yeu e nam

ky thuat boi tru:on sAp. Vi vay d.n thuc hisn Wi muc nhuan nhuyen (d tren can ciing nhu d dum nude).

Can chu y phol hop d~ dQng tac hit vao trung VOl dQng tac ket thuc d~y nude va thuc hien vao thoi di~m tay dang d ben dui. Trude tien, d~ d~ nhd, co th~ d~t tay canh dill hie hit vao va ket thuc d~y mroc bAng cham tay vao dui va giu tay d vi tri do.

D1.iCli nliClc: T~p cac bai t~p sau day:

1. Ng6i d mep bo r6i lao nguoi xu6ng nude, T~p 3- 41:1n.

2. 6 vi tri thu gon nguoi (cai phao), cac ngon chan bam vao mep bes, hai tay dua len, hai ban tay mim vao nhau, dAu d giiIa hai tay. Tit tu the nay lao xuong nude (hinh 20). Tlitp 3-4 IAn.

3. Ll10t sAp va luot ngira, T~p 10 lc1n.

4. Cac dQng tac chan nhu khi boi tru:dn sAp va trudn ngila (tay chong xu6ng day b~ ho~e nhi} nguoi

Hinh 19

37

giu tay). T~p 5 phut.

5. The) ra e) dudi nuOc phol hdp vdi quay dfiu hit vao. T~p 20 Ifin.

6. DUng tai chb, the) ra e) dum nuOc ket hop vdi d9ng tac cua m9t

tay truon sAp. T~p 2 Hinh 20

phut,

7. DUng tai chB, t~p phol hop dQng tac tay truon sAp vdi dQng tac the) (hlnh 21). T~p 2 phut,

8. Boi trl.1dn sAp va truon ngua bAng hai tay. T~p tit 10-12 Ifin, mBi Ifin 5-10 met.

Hinh 21

9. Boi trttdn sAp, tay bam vao v~t n6i. T~p 3 phut, 10. Boi chan trl.1dn ngira, hai tay du6i thllng trudc dfiu, ho~c dUBi dQC theo than ngl.1di trong 3 phut.

11. DUng d rmrc nude t(ti nguc, t~p dQng tao tay

38

truon sap. T~p 3-5 IAn.

12. 1\1. boi qua IDQt cu ly xa nhat bAng ki8u boi trudn sap hoac boi ngira, hoac phoi hop ea hai ki~u boi. T~p 5-6 IAn.

13. Thuc hien IDQt so tro choi giai trio

Hu6'ng din phudng phap: Ditng ep cac em phai boi tnron sap hoac boi ngU:a ngay, hay d~ cac em boi ki8u boi nao rna cac em muon, cAn khuy€n khieh cac em boi ngi':t:a bAng dQng tac chan eo st,1 hfi tr(,'l chut it ciia tay b canh dm.

o bai hoc nay va cac bai hoc sau, eAn gianh nhieu thdi gian d8 cac em t~p boi truon sap nin thb (giup nhanh chong nAm dl1(,'1e each phoi hop cac dQng tac, earn thay cac dQng tac cua tay va vai quay tron lien tuc) vdi boi phOi hop hoan chinh, D8 bi€t thb khi bdi trudn ¥p, eAn eho cac em t~p nhieu lAn dQng taco Khi ~p cac bai t~p nay, eAn chu y vi tri ban <lAu cho dung, D8 d~ nhd vi tri do, cAn dl)n cac em: ''Khi k~t,thuc dAy nude b~ng tay eAn cham tay vao dm, ngitng tay d6ng thoi quay dAu lam dQng tac hit vao". DQng tac hit vao phai phoi hcp vm dQng tac tay va bao gid ding chi thuc hien luc k€t thuc dAy nl10c (khi tay b canh dui),

Khi thuc hien dQng tac lao xuong nuCk: va cac dQng tac nhay khac, ngudi hudng dAn phiH (j dum nude cung vm cac em: dQ sau eUa nuOc khong' du(,'le dum 1 met d€n 1 met 20. CAn nhd la, trong m6i bu6i t~p, nhat thie't phai ren luyen ~ho cac em boi trinm sap va boi ngi':t:a.

39

BUOI THU BAy -

A A" A,?

T~P PHOI HQP TAY, CHAN val THO

, Tren cam T~p lai cac dQng tac cua cac bu6i truOc.

Duifi nul1e: T~p cac bai ~p dulJi day:

1. B~t nhay xuong nude bAng chan: dung d mep bd, hai tay dUeli thAng va ep sat vao than, mAt nhin v~ phia truOc, nhun mQt chan va nhay xu6ng mroc, Ngay sau khi xuong nude, co dAu goi lai va dua hai tay len tren. T~p 3-4 IAn.

2. Thuc hien bai t~p tren, nhung nhun ca hai chan va nhay xu6ng nuoc. T~p 3-4 IAn.

3. Boi chan tr11dn sA'p va chan trudn ngi'1a vm khoang each xa nhat, Chu y: than nguOi va hai tay phdi gift thdng.

4. DUng tai cha, t~p phOi hop dQng tac cua mQt tay tnron sap vm dQng tac thd. MBi ngay t~p 15-20 lfin. 5. DUng tai chB t~p phOi hop dQng tac cua hai tay

tntdn sap vm thd. T~p tit 2 phut trd len.

6. Boi tntdn sap hoan chinh. T~p 8-10 IAn.

7. Boi trUdn sAp nhung Din thd. T~p 4-6 IAn.

8. Boi tntdn sap hoan chinh trong 5 phut,

9. Boi chan tntdn sap, tay bam vao v~t nBi. T~p 3

phut,

10. Boi chan truen ngira trong 3 phut,

11. Boi trinm ngUa hoan chinh trong 5 phiit.

12. Boi tntdn siip hoan chinh, c6 xen ke boi tntdn sAp Din thd trong 5 phut,

40

13. Nhay c~u va cac tro choi giai tri dudi nude, Huong din phudng phap: 0 bu5i tl').p nay va cac bu6'i sau, tiep tuc nghien CUu va hoan thien kg thuat boi truon sap va boi tn1dn ngira, C~n hudng din cac em tl').p d@ d~t yeu cAu: tay hoat dt}ng lien t\1C khi boi trudn ngUa, than gill th£ng va dQng tac chan phai nhip nhang, mem mai. D@ khong ng6i, rna la nAm n6'i tren m(tt nude khi boi ngUa, phai nang bung len tren mat nude, Khi day m.i(jc (quat nude) khong cho tay sau xuong nude, tiep tuc dliy ml& (quat nuoe) khi tay Wi diU va nh(c tay khoi m:;it nude; khong g~p dAu gOi qua nhi~u (dfiu goi khong nho khei m:\it nude).

Trong khi chan hoat dt;>ng phai du6i tMng dAu goi d@ tren m~t nude chi con lai vet bot,

Khi boi tnidn sap c6 th@ cac em khong ph6i hop t6t gitla dt;>ng tac tay va thd. D@ khiic phuc sai s6t nay cAn on lai bai t4P phOi hop dt;>ng tac tay vdi thd. Khi boi trlidn sap tay quat nuOc d dudi minh, chu khong phai d canh than; tay quat nuOc phai till dill mdi nhsc khoi mat nude; than gift thA.ng,;hi hit vao khi tay ket thuc

. /

quat nl!Oc.

Bu61 THU TAM. HoAN llileN KY 1HU~T BOI TRUON SAP VA sal NGliA

Tren can: On lai cac bai t~p da hoc, Chu y cac bai ti)p phoi h<;Jp giila dt;>ng tac tay vOi thd khi boi truon sap.

D1.il1i nlii1c: T(ip cac bai t~p sau:

1. Dung d mep bd, hai tay dua th!ng len tren, hai

41

ban tay nAm vao nhau, cui nguoi ve phia tn1dC va tit tit nga ng11C1i xu6ng mrdc (hinh 22). Khi xuong nude chan gin thAng. T~p 4-5 IAn.

2. Bdi chan trUon sa:'p, tay bam vao v~t n6i trong 3 phut,

3. Boi trllon ngira trong 5 phut,

4. Boi chan trUon ngi1a trong 3 phtit,

5. Boi ph61 hop giira tho vdi dQng tac cua mQt tay truon sa."p.

T~p m6i tay 20 lAn. Hinh 22

6. DUng dudi mrdc, t~p dQng tac phOi hop gina tay tru'on s(p vdi tho.

7. Boi trudn sap hoan chinh, xen ke vdi boi truon sap run tho. T~p lO-121An.

8. Boi doc thea bd bang bat ky ki~u boi nao ("Ai boi xa hdn?").

9. NAm ngira, quay s(p hoac nghieng, boi r6i chuyen sang nam ngira, tay dAy nuoc nhe nhang canh dill ("Ai nam ndi tren mat mroc lau hen?").

10. Bcti trudn ngua vdi cu Iy xa nhat.

11. Cac tro choi giai trf dudi nude, nhay cAu. Huang dan phuong phap:

D~ tang hoac giam khoi hrong trong bu6i hoc, cAn nAm chAc muc dich, tac dung cua cac bai t~p chinh. ChAng han, bdi chan trttdn sap tay bam vao v~t nbi,

42

hoac boi chan tnton ngua, la bai t~p don gian va nhe nhang nhfft, con boi tntdn ngua vdi 5\1 phDl hop hoan chinh hi bai t~p phtrc tap hon, va ~ng hen nhung n6 lai d~ hon so vdi boi tnton sffp. Hoac boi tay truisn sAp hai chan kep phao cao su hay v~t n6i d~ dl;\t hon so vdi boi truon sAp hoan chinh, Boi treon sffp nin thd cho phep cac em nhay cam vdi vi tri dung ciia than, nhip di? d.n thie"t cua cac dQng tac chan va tay, va roc dQ boi, Boi run tha con giup cac em (:4p trung tot vao dQng tac phOi hop. Khi boi c6 thd, tA't ca 5\1 chu y thuong d6n vao dQng tilc hit vao, Ne'u xen ke boi nin thd va boi c6 thd se giup cac em c6 dUQc cam giac Clla 5\1 Mn vilng, nhip dQ, t6c dQ xufft hi~n khi nin thd.

Ngoai cac bai t~p tren, c6 th~ t~p cac bai ~p khac, nhung phlri thich hop vai lila tu6i va trinh de) cua cac em. Trong m6i bu6i hoc cAn k€t hep theo tilng de}ng tac Ie vOi hoi ph61 hQp toan di~n.

Bu6. THCI CHiN - HoA.N THieN KY THU~T eOI TRuaN SAP vA. BOI NGUA

Tren can; On lai cac bai t$.p da hQC. Dum nul1c: T~p cas: bai t~p sau day:

1. Ng6i tren bd, lao xuong nuoc. T~p 3-4 IAn.

2. Dilng a day M t~p phOi h<;fp de}ng tac tay trllim

43

sA'p vdi thd. T~p 2 phut,

3. Boi trircn sap run thd xen ke vdi boi trttdn sap

hoan chinh. T~p 10-12 IAn.

4. Boi chan tnron slip, tay bam v~t n6i trong 3 phiit,

5. Boi truon slip trong 5 phut,

6. Boi chan truon ngila trong 5 phut,

7. Boi truon ngUa trong 5 phut.

8. Boi bAng bAt ky ki~u boi nao vdi crJ. ly cang xa

cang t6t.

9. Tro choi "Ai nbi lau tren m<}.t mrdc nhAt?". 10. Cac tro choi giro tri va nhay cAu.

Huitng dAn phtio'ng phap: Nhiem vu cUa bubi hoc nay la sua chua cac thieu s6t va tang cu ly boi. Cac em da biet lam nbi nguoi tren mat nude, biet boi, nhay cAu va l<}.n cho nen cAn theo doi chq.t che d~ cac em khong boi ra vimg nude sau. CAn nhd rAng 80% cac trirong hop nguy hi~m dum nude d~u xay ra d lua tu6i dum mudi sau. Chinh d lua tu6i nay, khi cac em muon to ra la nguci gan da, dung cam, cac em se c6 nhfing hanh d(>ng khong sang suO't nhu nhay lao dAu xu6ng vung nUdc chua quen nen c6 th~ dam vao CQC,

vao da , bdi qua song c6 dong chay xiet, tim bi~n khi

s6ng du .

D~ quen dAn vdi chieu sau ciia nu&, cAn chuan bi v~ mat tam ly cho cac em, d~ cac em khong' hoang h6t

44

trong tinh huong hi~m ngheo, Muon vay, hay cho cac em bam vao mQt v~t nBi nao do d mQt viing nude sau rna chan khong tCii day va giao nhiem V1,l: "Hay cu d do that lau cho till khi c6 ngudi de'n cap cuu", Tat nhien, phai d~ phong moi nguy hi~m co th~ de'n vdi cac em. Sau mQt thdi gian nhat dinh, hay yeu cfiu cac em: "Nao, em thu ttl minh vao bd xem!".

Ne'u lam du<;ic di~u d6, nhat thiet phai dQng vien ngay ve su dung cam cua cac em.

BUO' THlt Ml1CJl ~ HOAN THI~N KY THU~T BOI TR110N SAP VA BOI NGliA co XUAT PHAT.

Tren can: On lai cac bai tap da hoc. Dtioi nuoc: Tap- cac bai tap sau:

1. Nhay xuttt phat xuong nude va boi bang bat ky ki~u boi nao vdi cu ly cang xa cang tot.

2. Bdi truon sap va trudn ngi':ta nin thd. T~p 10 Ifin.

3. Dung tai chb va di tren day b~, d5ng thci thuc hien dQng tac tay truon sap co ket hop vdi thd. T$.p 20 Ifin.

4. Boi truim sap ket hop vdi thd sau viti Ifin tay quat nude, T~p 5 Ifin. Cung t<'}.p nhu v<'}.y vdi boi trudn ngua,

5. Bdi chan truon ngua vdi thai gian 3 phut,

45

6 . Boi ngua vdi cu Iy cang xa cang tot.

7. Boi chan trircn sap tay bam v*t n6'i 25 m.

8. Boi truon sap vOi cu ly cang xa cang tot.

9. "Ai n6'i tren mrdc Iau hon?",

10. "Ai nBi tran mrdc lau hon, co dung cac v*t n6'i

khac nhau?",

11. Cac tro choi giai tri, nhay cAu. Hu'ang dAn phu'dng phap:

Ne'u weu ki~n cho phep, cac bu6'i hoc boi co th~ keo dai dAn len. Nhiem vu chu ye'u ciia cac bu6'i hoc sau se la stia chua nhilng sai sot trong ky thuat boi va tang cu ly boi.

46

47

?

BOINGVA

O~g:Z;;Y -:

h;YC= t:~-

d~~

d~

t>W

48

cAc TRO CHdl DlfCJJ NlfOc

I. cAc TRO CHOI KHAC PHI.,JC LtJC cAN COA NUOc

1. "Ai cao hOO?": Dang tren day b€, sau d6 ng6i xuong chan dap manh vao day b~ xem ai bat cao hon.

2. "Sang song": Di tren day b~ ke't hQp vOi quat nude b~ng tay qua mQt c~ ly nhfit dinh,

3. "Ai nhanh hdn?": Chay qua mQt cu ly nhfit dinh d duOi nude c6 sv: hfi tr<;1 cua dQng tac tay.

4. "Bi~n nBi song": Cac em dung hang ngang, quay mllit vao bd, mQt tay niim vAo nhau, tay kia cam chung mQt con sao. Theo hieu l{!nh "Bi~n n6i s6ng" , cac em tan ra moi hudng voi dQng tac tv. do ('Gi6 du6i song"), Theo hieu l{!nh "Bi~n lang!", cac em nhanh ch6ng ve chiem lfiy vi tri ban dAu. Ngttdi hudng din dem: "mQt, hai ba, chung wi da ve ch6". Ai cham se Ioai khoi cuQc choi.

5. "Song ngoal bi~n": Cac em dung thanh hang ngang, chan rQng b~ng vai, tay ilia xuong nude, cac ng6n tay khep kin thuc hien dQng tac dua hai tay tit phai sang trai d dum mij.t nude.

6. "Ca va him": Chon hai em nam tay nhau lam "ludi", cac em khac tan ra cac phia lam "ca'', "Ludi'' du6i bAt "ca." ... Em bi bAt hqp vdi cac em lam ''luoi''

49

lam cho "htoi" rQng hon. Tro choi k€t thuc khi tAt ca "ca" bi bAt.

7. "Ca giee va ea chep": Cac em chia thanh hai dQi b:1ng nhau va dung quay lung vao nhau, each nhau mQt met. DQi thil nhA""t la "ca giec"; dQi thu hai la "ca chep". Khi ngttOi. huang dAn ha: "ca gi€c", thi cac em d dQi "ca gi€c" nhanh ch6ng boi tIm ra, cimg luc d6 cac em d dQi "ca chep" quay dAu lai va du5i cac em d dQi "ca giec" (tdi khi cham tay vao "ca giec"). Sau d6 hai dQi d6i vl tri cho nhau. Sau mQt thai gian quy dinh, tinh xem dQi nao bAt duqc nhieu "ca" d dQi kia.

8. "Mile nu6'e": Cac em dUng thanh hang ngang ho~c thanh vong' tron, hai tay churn vao nhau. Theo hi~u l~nh: "muc nude", tAt ca vue tay xuong nude rbi cung nhac tay khoi m~t mrec. Ngl1di hudng dAn thea d5i xem em nao muc dUQc nhieu mrdc hon (can Cll vao nude chay tit tay cac em).

9. ''V bng ngl/a g6": Cac em dUng d trong mrdc thanh vong tron va DAm tay nhau. Theo hieu l~nh, tat ca bAt dAu chuyen dQng theo vong tron va hat: "Nao! khe thai, khe thai, nhilng con ngua ga 111(1n vong, va ~i sau, r6i sau, r6i sau tat ca phi nhanh, phi nhanh, phi nhanh". Cac em chay mQt hoac hai vong' cho wi khi c6 hieu l~nh tiep thea: "Nhe thai, nhe thai, ditng vQi, ngua ga hay dUng lai eli". Sau hi~u l~nh d6, chuy~n dQng thea vong tron cham dAn va "ngua gfl'

50

dUng lai. Tro choi dUQc tie'p vdi chuy~n dQng ngucc chieu,

II. cAc TRO CHat NGIJP E>AU DUOI Nudc

1. "Ai llin trong nu'O'c nhanh nhat?": Theo hieu l~nh, cac em nhanh ch6ng ng6i thup xuO'ng nude.

2. "Nhay theo vong tron": Cac em n&m tay nhau, di theo vong tron va de'm to tai muoi. Sau d6 hit VaG va ngup dttu xuO'ng mroc. Tro choi duoc l~p lai vdi chuy~n dQng ngt1<;JC chieu,

3. "Tau qua du'Ctng hgm": Cac em dang thanh hang d9C, em dUng sau d~t hOO tay len th&t lung em dung truOc lam thanh "con tau". Hai em khac dung quay mat VaG nhau va nAm tay nhau d dudi nU& (tha hai tay xuO'ng nude va nam vao nhau) lam thanh "duOng hftm", "Con tau" phai chui qua "dl1ong hftm". Sau khi "con tau" dB. chui qua "duCsng ham" thi thay hai em khac lam "dudng ham".

4. "N g6i xu6ng day": Theo hieu l~nh, cac em ngup dftu trong nude va cO' g&ng ng6i xuO'ng day b~.

5. "CM helm": Cac em dung thanh tUng c~p quay mat VaG nhau va narn tay nhau, IAn IUQt tung em ngup dftu XllO'ng nude (em nay vua nho khoi m~t nude, thi em kia phai ngup dftu xuO'ng nude),

6. "Con 6ch": Cac em dung thanh vong tron, Theo hi~u l~nh: "Ca mang!", tat ca. "cac con ech" nhay len,

51

theo hieu l~nh "Con vit" thi l~n xuong mrec,

Cac em lam sai hieu l~nh dUng vao giua yang tron va tiep tuc choi cung v{Ji cac ban.

7. "D~m nAm": Theo hi~u l~nh, cac em hit vao sau v~ ngup xudng mrde, Nguiti hU{Jng dAn dem th~t to den nam, Em nao nho khoi mat nU&: sam hen se dUng v~ mQt ben, em nao ngup duoc dudi nude Wi khi dem den narn thl dUng ve ben khac, Nglidi huang dAn tuyen duong cac em thuc hien dung yeu cAu ella tro chdi.

8. "Hay tr6n di": Cac em dung thanh yang trim, ngtidi huang d&n dUng a giira, tay cAm sQi day nho, dAu kia co bUQe d& ehdi bAng eao su Wi th6i cling va quay v~t d6 tren dAu cite em, cac em phai nhanh chong ngup xuong nuae khi v~t do bay qua dAu minh.

9. "Nbung ngli'Cli di san va dan vlt": Cae em ehia thanh hOO dQi: "Nhilng ngttdi di san" va "Dan vit". "Nhung ngddi di san" nem b6ng vao "dan vit", "vit" phai l~n d~ tranh bong. Sau 2-3 phut, hai dQi d6i vi tri eho nhau. Ben th&ng la ben nem trling "vit" nhigu hOO.

10. LQn nhao v~ phi a truO'c va ra phia sau, 11. "Ai co th~ nhao lQn qua bong ho~c qua dttetng bdi?".

-52

III. cAc TRO CH01l..AM N61 NGUOI

1. "Cai phao": Cac em chia thanh tUng nh6m, m6i nh6m tit 6-8 em, sau khi hit vao th~t sau, ng6i xu6ng nude hai tay om goi d~ ngUCti n6i len mat nude.

Cac em thi nhau xem ai nbi tren m~t nude lau

nhat.

2. "Ai dang nltm ngita rna l~t sitp duqc?".

3. "Ai nlun ngita tren m;}t m.iCtc lau nhitt?,'.

4. "Du.5i bit": Chon hai em lam ngUCsi "du6i bAt", cac em khac hoi hoac l~n tuy y. Khi ngUdi "du6i bllt" sllp cham tay vao minh thi phai nhanh ch6ng Him nai ng\.tdi tren m~t nude.

rv. cAc TRO CHdl MO MAT DUO! NUOC

Cac tro choi nay duc;fC tie"n hanh d b~ boi nude trong, dam bao v~ sinh.

1. "Nhilng thq l~n": Cac em nhat tit day nude mqt v~t sang da duc;1c tha xu6ng tit trUde.

2. "Cuqc chig'n ditu tren bi~n": Cac em tham gia choi chia thanh hai dQi, dUng thanh hai hAng ngang each nhau 1m va quay m~t vao nhau, Theo hi~u l~nh, hai dQi te nude vao m~t nhau. DQi nao khong c6 ng\.tdi quay lung Iai hoac nham mAt d~ tranh nude se thAng cuqc. Chu y: ph8.i luon Iuon gift khoang each gifta hai dQi 18. 1m.

3. "Hay nhin cho kY": Cac em dUng thanh tUng

53

c,p, quay m,t vito nhau. MQt em l~n xuong mrde va mb melt d~ dem so ngon tay do em kia dua ra dudi nUde. Khi em thu nhA"t nho len khoi m~t nuCJc, phai tra Uri. dUng so ng6n tay do ban dua ra,

4. "Do ehB: nong": Cac em diLng thanh mQt hoac hai hang doc va IAn luqt di chuy~n thea day b~ boi Wi v~t chuan. D~ khoi lac hudng, cac em phai thuOng xuyen ngup dAu xuong nude va ma mAt lie'c tim v~t chuAn nAm dUm day b~.

v. cAc TRO CHOI LUCrr NUOc vA 801

1. "Ai lum nuite xa hdn?": Cac em dung thanh hang ngang va hedt nUClc sAp, Iudt nUCIc ngira,

2. "Miii ten": Ngudi hudng d~n dang dudi nuCe, mQt tay IAn IUQt nclm chan tUng em dang a tu the'ludt mrec, tay kia dd dUoi bung va dAy "mui ten" lao tren m~t m1ac vao bit Ai hedt nude xa hon se IA "mill ten" kY di~u.

3. "Con tAu va du'Ctng hfun": Hai em dUng nAm tay nhau tren m~t mrdc va quay mat vao nhau, lam thanh "dudng hAm". Cac em khac lam thanh "con tau" ludt mrec sA"p qua "dudng h:im" do.

4. "Nhfmg qua ngu' loi": Cac em dUng thanh hAng ngang va boi chan tntdn sA"p hoac boi chan trUdn ngua.

5. "Ai nhanh hem?": Boi chan trUdn sAp hoac boi

54

chan trmm ngtia. tay bam v~t n6i hoac khong eo v~t

~.

noi.

6. "Ai se thAng?": Boi trudn s~p ho~c boi trudn ngita qua mi,>t cu ly nha:'t dinh,

7. "B6n ntiac": Cac em dUng thanh vang trim va nam tay nhau. Theo hieu l~nh, ~t ca. ru1m ngira, ~p chan trinm ngi':ta tay giu thang bang co th@ trong nude, nude dun len d~u va dep nhu mi,>t "b6n nu&".

8. "Boi tie'p site": Cac em ehia thanh hai dQi va thi boi b:lng cac dQng tac chan, tay hoac phOi hop toan dien (tuy thea mrrc dQ chuan bi ciia cac em).

VI. cAc TRO CHOI NHAV XU6NG NUde

1. Cac em ng6i d mep bd, tha hai chan xuO'ng nude, Theo hi~u l~nh, cac em b~t nhay xuong nude, nhanh chong quay m~t va cham tay vao bd. Em nao th1;1c hi~n nhanh hon la thllng cuQc.

2. "Nhay tie'p site": Cac em chia thanh hai dQi, m.3i dQi ng6i thanh mQt hlmg dQC tren bd hoac tren mango Theo hi~u l~nh, ngudi ng6i sau cham tay VIlO ngUdi ng6i trudc, ngudi ng6i trudc phai nhay xuong mroc.

3. "Xua"t phitt": Quy hoac ng6i tren bd hoac trim mang va "xu~t phat" theo hi~u l~nh r6i boi qua mQt c1J ly nh~t dinh ("Ai nhanh hon?") bAng cac dQng tac chan ho~c boi phOi ht;IP toan di~n (phu thuQc vao rmrc

55

dQ chuan bi cua cac em).

4. "Ai hiOt nu6'c xa hem sau khi nhay xuO'ng nu6'c tit tu the quy (hay ng6i x6m, ng6i quay lung v~ phia bri nu6'c)".

5. "Ai nhay xa nha"t?,': Nhay xutit phat xu6ng mrec. Co' g~ng keo dai giai doan bay tren khong,

6. "Ta"t ca cung nhay": Cac em ditng thanh hang ngang, each nhau 1m. Theo hieu l~nh, cac em cimg nhay xutit phat xuO'ng mrdc.

7. "T'hac mioc": 'I'huc hien nhu bai t~p 6, nhung tUng em nhay nOl tiep nhau.

VII. cAc TRO CHOI VOl S6NG

1. "Tranh bong": Cac em chia thanh hai dQi. DQi co bong tim each chuy~n bong cho nhau. DQi kia tim each gianh bong cho dQi minh.

2. "Chuyen bong vong tron": Cac em dUng thanh vong trim trong nude va nem bong cho nhau.

3. "Bong chuyen du6'i nuoc": Cac em dUng thanh vong tron va chuyen bong cho nhau, co' gAng chuyen bong lau rei,

4. "Trao bong cho hufin luy~n vien eua minh": Cac em chia thanh hai dQi. Mai dQi co mQt huan luyen vien cung tham gia choi, dUng d vi tri dOl dien VID dQi minh. Theo hieu l~nh, cac em cua ea hai dQi co' gianh ltiy bong va dung mQt tay hoac hai tay

56

nem b6ng cho huan luyen vien cua minh. DQi nao nem dllc;fC nhieu Ia.n b6ng vao tay huan luyen vien cua minh se la dQi thiing cuoc,

5. "Ca trich vlli bong": Chon mQt em lam "ca trich". Cac em khac di chuy~n t\l do dllm nude, "Ca trich" dung b6ng cao su nem vao cac em. N glldi bi "dmh" b6ng se trd thanh "ca trfch".

6. "Bong ehuy~n sau dum nulle": Cac em chia thanh hai dQi, choi b6ng chuyen sau dum nude.

57

58

H~

...

. .

.........

59

60

o
z
~
..
~ ....
-
E-t I~
U
,< ~
E-t
o
Z
<0'
G:I ~, ~ i!
,~
... ~
U I 61

..

62

MlJC LlJC

Trang

T!.t.: "dA 3

- .l..AJJ. nOl "'u .

- Nhfing' di~u c:in bie't cho cac bu6i t~p boi 5

- Nhtmg bi)i t~p cho cac em mdi t{lp boi 9

- Day tre em t~p boi nhu the" 08.0? 15

,- Mum bu6i t~p cho cac em chua bie"t boi., 20

- Cae tro choi dudi nude 49

- Cac dQog tac b6 tr~ boi trudn sap 58

- Cac bai t~p phat tri~o th~ h;tc 59

- Cac dQng tac tay kh6ng 61

- Cac dQug tac vdi day chun 62

63

DdT DOl SAU 10 BIIO. TAP

NHA XUAT BAN rni nuc 114 THAO 86 7 T~nh Hoai E)(IC- Ha NQi, £>T: 8456155- 7332039 Chi nMnh ~i TP. H6 Chf Minh:

48 NguyAn £)inh Chi~u, 01, £>T: 8298378

Chiu trach nhiem xuA't ban PHI TR9NG HANH

Bien ~p : 'fRAN OOAN

s1ia ban in : PHUONG ANH Trinh bay bia: QU6c rrn NGQC

56 dang kY xuat hID; 38KH fIUIT-l525/CXB-QLXB ngay 13/12/2(00

SO"lu\1ngin: zrn bID.. kb613xl9an In ~ Nhain I<ha:thQcvci cOng~

In xong va nQp btu chliu thang 6 nam 2001

64