You are on page 1of 3

¨ÉÉZÉÉ

+ìC¶ÉxÉ
xɨɺEòÉ®ú,
{±ÉìxÉ
¨ÉÒ, ʴɱÉÉºÉ vÉÉåb÷Ò EÖòb÷ɳýEò®ú,
±ÉÉäEò¨ÉiÉ EÖòb÷ɳýþ iÉɱÉÖEòÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ
(ÊVÉ. ˺ÉvÉÖnÖùMÉÇ) EòÉäEòhÉÉiÉ ±ÉÉäEò¨ÉiÉ
ºÉÖ¯û ½þÉä>ðxÉ SÉÉ®ú ´É¹ÉÉæ ½äþhÉÉ®ú
+ɽäþiÉ. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ±ÉÉäEò¨ÉiÉxÉä =ÆSÉ
¦É®úÉ®úÒ PÉäiɱÉÒ. {ÉhÉ MÉä±ÉÒ nùÉäxÉ ´É¹Éæ
±ÉÉäEò¨ÉiÉSÉÒ {ÉÒUäô½þÉ]õ ½þÉäiÉ +ɽäþ.
ªÉÉSÉÒ +xÉäEò EòÉ®úhÉä +ɽäþiÉ. {ÉhÉ iÉÒ
EòÉ®úhÉä +ÉiÉÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ ={ɪÉÉäMÉ xÉɽþÒ.
+ÉiÉ nèùÊxÉEò EòÉäEòhÉÉiÉ {ÉÖx½þÉ Eò¶ÉÒ
¦É®úÉ®úÒ PÉä>ð ¶ÉEäò±É ªÉɺÉÉ`öÒ "+ìC¶ÉxÉ
{±ÉìxÉ' Eò®úhÉä |ÉiªÉäEòÉSÉä EòiÉÇ´ªÉ +ɽäþ.
½þÉ {±ÉìxÉ "¨ÉÉZÉÉ +ìC¶ÉxÉ {±ÉìxÉ' ¨½þhÉÚxÉ |
ÉiªÉäE Eò¨ÉÇSÉɪÉÉÆxÉÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú±ÉÉ iÉ®ú
ªÉÉiÉ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½þÉähªÉÉºÉ EòɽþÒ +b÷SÉhÉ
xÉɽþÒ. ò
¨É½þi´ÉÉSÉä ¨½þhÉVÉä +ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉ
EòÉäEòhÉÉiÉ +É{ÉhÉ +ÊiÉ+Éi¨ÉÊ´É·ÉɺÉÉxÉä EòɨÉ
Eäò±Éä +ºÉä ´ÉÉ]õiÉä. ½äþ +¶ÉɺÉÉ`öÒ
ºÉÉÆMÉiÉÉä EòÒ, |ÉiªÉäEò´Éä³ýÒ +ɨ½þÒ
xÉƤɮú ´ÉxÉ +ɽþÉäiÉ. +É{ɱªÉÉ {ÉÖfäø
BEò½þÒ nèùÊxÉEò xÉɽþÒ. +¶ÉÉ +ÊiÉ+Éi¨ÉÊ
´É·ÉɺÉɨÉÖ³äý +ɨ½þÒ MÉÉ¡òÒ±É ®úɽþÒ±ÉÉä.
±ÉføÉ<ǨÉvªÉä +ÉÊhÉ º{ÉvÉæ¨ÉvªÉä MÉÉ¡òÒ±É
®úɽþÒ±Éä EòÒ, iªÉÉSÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ±É
´ÉEò®úSÉ VÉÉhÉ´ÉiÉÉä. EòÉäEòhÉÉiÉ 25 iÉä 26
´É¹Éæ +É{ɱÉÒ ºÉä´ÉÉ näùhÉɪÉÉ nèùÊxÉEòÉÆxÉÉ
+É{ÉhÉ "xÉƤɮú ´ÉxÉ' ¨½þ]õ±Éä xÉɽþÒ
iªÉÉSÉÉ º{ÉvÉÇEò ¨½þhÉÚxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ
xÉɽþÒ. VÉä´½þÉ +ɨ½þÒ MÉÉ¡òÒ±É
®úɽþÒ±ÉÉä ®úɽþÒ±ÉÉä, iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÒ
+É{ɱªÉÉ EòɺɴÉÉSªÉÉ SÉɱÉÒxÉä º{ÉvÉæiÉÒ±É
ºlÉÉxÉ ½þÉäiÉä iÉäSÉ `äö´É±Éä. +ɨ½þÒ ¡òCiÉ
ºÉºªÉÉ|ɨÉÉhÉä +ÊiÉ+Éi¨ÉÊ´É·ÉɺÉÉiÉ
®úɽþÒ±ÉÉä.
+VÉÚxɽþÒ ´Éä³ý MÉä±Éä±ÉÒ xÉɽþÒ.
º{ÉvÉÇEò nèùÊxÉEäò ´ÉÉSÉEòÉÆxÉÉ EòÉªÉ näùiÉÉiÉ
+ÉÊhÉ ±ÉÉäEò¨ÉiÉ EòÉªÉ näùiÉÉä. ½þÉ Ê´ÉSÉÉ®ú
½þÉähÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. ´ÉÞkɺÉÆEò±ÉxÉ
Eò®úhÉɪÉÉÆxÉÉ Ê´É·ÉɺÉÉiÉ PÉähÉä iÉä´ÉfäøSÉ
MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. ªÉÉÊ`öEòÉhÉSÉä
ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É |ɨÉÖJÉ ½äþ
+É{ɱªÉÉ ¤ÉÉiɨªÉÉ, ºÉnù®ú ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷

1) Eò¨ÉÒiÉ . nèùÊxÉEò ½äþ {ÉÚhÉÇ{ÉhÉä ºlÉÉÊxÉEò ´ÉÉ]õ±Éä {ÉɽþÒVÉä. +É{ɱÉÉ xÉ©É . ʴɶÉä¹É ´ÉÞkÉ ªÉÉEòbä÷ ½þ´Éä iɺÉä VÉɺiÉ ±ÉIÉ näùiÉ xÉɽþÒ ½þÒ {ÉvniÉ ¤Énù±ÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. ¨ÉÉZªÉÉ Eò±{ÉxÉäiÉÚxÉ +ºÉÉ +ìC¶ÉxÉ {±ÉìxÉ +ɽäþ. ªÉÉ {ÉÖ®ú´ÉhªÉÉ xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ nèùÊxÉEòÉSªÉÉ ®ÆúMÉÒiÉ {ÉÉxÉÉ´É®úSÉ UôÉ{ɱªÉ VÉÉ´ªÉÉiÉ.VÉɺiÉ ±ÉIÉ näùiÉÉiÉ. "±É½þÉxÉ iÉÉåb÷Ò ¨ÉÉä`öÉ PÉɺÉ' PÉähªÉÉSÉÉ | ɪÉixÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. +ÉÊhÉ iªÉÉSÉ´Éä³ýÒ +É{ÉhÉ ´ÉÉSÉEòÉÆxÉÉ EòÉªÉ näùhÉÉ®ú ¨½þhÉVÉä ´ÉÉSÉEò Eòɪɨɺ´É¯û{ÉÒ +É{ɱªÉÉEòbä÷ ®úɽþiÉÒ±É ªÉÉSÉÉ "+ìC¶ÉxÉ {±ÉìxÉ' iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä +É ´É¶ªÉEò +ɽäþ. ºÉnù®ú. 3) +É`ö´Éb÷¬ÉiÉÚxÉ SÉÉ®ú ´Éä³ýÉ iÉ®úÒ ºlÉÉÊxÉEò ±ÉäJÉEòÉÆSªÉÉ ±ÉäJÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhÉɪÉÉ {ÉÖ®ú´ÉhªÉÉ +ºÉ±ªÉÉ {ÉɽþÒVÉäiÉ. ªÉÉ +ìC¶ÉxÉ {±ÉìxÉSÉÒ EòɪÉÇ´ÉɽþÒ ZÉɱÉÒ iÉ®ú ÊxÉζSÉiÉSÉ {ÉÖx½þÉ EòÉäEòhÉÉiÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉɺÉÉxÉä "±ÉÉäEò¨ÉiÉ' =ÆSÉ ¦É®úÉ®úÒ PÉä<Ç±É +ºÉä ´ÉÉ]õiÉä.Eò¨ÉÒ ´É¹ÉǦɮú {ÉÖx½þÉ 1 ¯û{ɪÉɨÉvªÉä ±ÉÉäEò¨ÉiÉ Ênù±ÉÉ {ÉɽþÒVÉä. 2) ¤ÉÉiɨÉÒnùÉ®úÉÆxÉÉ ºÉIÉ¨É Eò¯ûxÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉ ºlÉÉÊxÉEò Eäò±Éä {ÉɽþÒVÉä. {ÉhÉ OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¶É½þ®úÉ{ɪÉÈÈiÉSªÉÉ ´ÉÞkÉ ºÉÆEò±ÉEòÉSªÉÉ ¤ÉÉiɨÉÒ. ªÉɺÉÉ`öÒ EòÉäEòhÉ+É´ÉÞkÉÒ {ÉÖx½þÉ BEònùÉ ´É¹ÉǦɮú iÉ®úÒ 1 ¯û{ɪÉÉSªÉÉ ËEò¨ÉiÉÒiÉ Ênù±ÉÒ {ÉɽþÒVÉä. ¨½þhÉVÉä nèùÊxÉEòÉSªÉÉ |ÉiªÉäEò {ÉÉxÉÉ´É®ú ºlÉÉÊxÉEò ¤ÉÉiɨªÉÉ +ºÉ±ªÉÉ {ÉɽþÒVÉäiÉ. 4) ºlÉÉÊxÉEò {ÉÖ®ú´ÉhªÉɨÉvªÉä - "¸ÉvnùÉ' ½þÒ +vªÉÉi¨ÉiÉä´É®ú +ÉvÉÉ®úÒiÉ {ÉÖ®ú´ÉhÉÒ "ºÉJÉÒ' ½þÒ ¨Éʽþ±ÉÉƺÉÉ`öÒ {ÉÖ®ú´ÉhÉÒ "¨ÉèjÉ' ÊEò´ÉÉ "ªÉÖ´ÉÉ' ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÒxÉ Ê ´ÉtÉlªÉÉÇƺÉÉ`öÒ {ÉÖ®ú´ÉhÉÒ ">ðVÉÉÇ' ½þÒ UôÉä]õ¬É ¨ÉÖ±ÉÉƺÉÉ`öÒ {ÉÖ®ú´ÉhÉÒ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþiÉ. VÉ®ú +ºÉä ZÉɱÉä iÉ®ú ´ªÉ ´ÉºÉɪɴÉÞvnùÒ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉä.

ʴɱÉÉºÉ vÉÉåb÷Ò EÖòb÷ɳýEò® EÖòb÷ɳý | ÉÊiÉÊxÉvÉÒ (˺ÉvÉÖnÖùMÉÇ ) ºÉÆ{ÉEÇò - 9922927306 .