You are on page 1of 2

CAÙC COÂNG THÖÙC THÖÔØNG GAËP

I. COÂNG THÖÙC TÍNH SOÁ MOL : Chuù thích :
m Kí Teân goïi Ñôn vò
1. n=
M hieäu
n Soá mol mol
V
2. n= m Khoái löôïng gam
22 ,4
mct Khoái löôïng chaát gam
tan
3. n = C M ×Vdd
mdd Khoái löôïng dung gam
dòch
C % × mdd mdm Khoái löôïng dung gam
4. n=
100% × M moâi
m hh Khoái löôïng hoãn gam
V ( ml ) × D × C % hôïp
5. n = dd
100% × M mA Khoái löôïng chaát A gam
mB Khoái löôïng chaát B gam
P ×V ( dkkc ) M Khoái löôïng mol gam/mo
6. n=
R ×T l
MA Khoái löôïng mol gam/mo
II. COÂNG THÖÙC TÍNH NOÀNG ÑOÄ PHAÀN chaát A l
TRAÊM : MB Khoái löôïng mol gam/mo
mct × 100% chaát B l
7. C% =
mdd V Theå tích lít
Vdd Theå tích dung dòch lít
CM × M
8. C% = Vdd ( ml ) Theå tích dung dòch mililít
10 × D
V ( dkkc )
Theå tích ôû ÑK lít
III. COÂNG THÖÙC TÍNH NOÀNG ÑOÄ MOL :
khoâng chuaån
n
9. C M = ct C% Noàng ñoä phaàn %
Vdd traêm
CM Noàng ñoä mol Mol/lít
10 × D × C %
10. CM = D Khoái löôïng rieâng gam/ml
M P Aùp suaát atm
R Haèng soá
IV. COÂNG THÖÙC TÍNH KHOÁI LÖÔÏNG : (22,4:273)
11. m = n×M
T Nhieät ñoä o
K
(oC+273)
C % × Vdd
12. mct = %A Thaønh phaàn % %
100% cuûa A
%B Thaønh phaàn % %
V. COÂNG THÖÙC TÍNH KHOÁI LÖÔÏNG DUNG DÒCH
cuûa :B
13. mdd = mct + mdm

mct × 100%
14. mdd =
C%

15. mdd = Vdd ( ml ) × D

. 23. TÍNH KHOÁI LÖÔÏNG MOL TRUNG BÌNH CUÛA HOÃN HÔÏP KHÍ : n M +n M +n M +. COÂNG THÖÙC TÍNH THAØNH PHAÀN % VEÀ KHOÁI LÖÔÏNG HAY THỂ TÍCH CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HOÃN HÔÏP : m 18. V1 +V2 +V3 +. . % A = A × 100% mhh mB 19. M hh = 1 1 2 2 3 3 (hoaëc M hh = 1 1 2 2 3 3 ) n1 +n2 +n3 +. HIEÄU SUAÁT CUÛA PHAÛN ÖÙNG : mt t(nt t \ Vt t) H% = × 1 0%0 m ( lnltt \ Vl t) 22. Vdd ( ml ) = D VII.. V M +V M +V M +.. d = A  d = A  mB  MB  IX.. X. %B = × 100% hoaëc % B = 1 0 0% − % A mhh 20. TYÛ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ : m  M  21.. COÂNG THÖÙC TÍNH THEÅ TÍCH DUNG DÒCH : n 16. VI... m hh = m A + m B VIII. Vdd = CM m dd 17..