You are on page 1of 4

1

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

УТВЪРЖДАВАМ
РЕКТОР:
/проф. Камен Веселинов/
Дата: ......................... 2007 год.

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация:Магистър – инженер логистик

Срок на обучение: 1,5 години
Форма на обучение: редовна

УЧЕБЕН ПЛАН
на специалността “Инженерна логистика”
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

за завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър”
специалност “Машиностроене и уредостроене” и завършилите
образователно-квалификационната степен „бакалавър” и/или „магистър”
от други професионални направления

лизираща Дипломно Държавен Ваканции С заетост и сесии практика водствена практика проекти. Изпит (И). ПЛАН НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС: Код на дисциплините съгласно ЕСТК Т МЕ № hТ – тип на образователно-квалификационната степен: В – “бакалавъри”. . hEL – “Инженерна логистика”. 2 I. изпит Всичко практика ране І 30 12 . 24 II. курсов проект (КП/курсова работа (КР) Седмичен хорариум Контрол Код на Кредити Л СУ ЛУ Ауди Самоподг И ТО КП КР дисцип- № ДИСЦИПЛИНА лините по торна отовка Общо ЕСТК заетост СЕМЕСТЪР І 1 Изследване на операциите 2 2 0 4 5 9 1 МEL01 5 2 Техническа логистика 2 0 2 4 5 9 1 1 МЕL02 5 3 Складова логистика 2 0 2 4 5 8 1 МЕL03 5 4 Информационна логистика 2 0 2 4 4 8 1 МЕL04 5 5 Транспортна логистика 2 0 1 3 4 8 1 МЕL05 5 6 Избираема дисциплина 1 2 0 2 4 4 8 1 МЕL06 5 ОБЩО 12 2 9 23 27 50 3 3 0 1 30 СЕМЕСТЪР ІІ 7 Аналитична логистика 2 0 2 4 6 10 1 МEL07 5 Проектиране на логистични 2 0 2 4 6 10 1 МЕL08 5 8 системи Правни и застрахователни 2 2 0 4 6 10 1 МЕL09 5 9 отношения в логистиката 10 Проект 10 1 МЕL10 5 11 Избираема дисциплина 2 2 0 2 4 6 1 МЕL11 5 12 Избираема дисциплина 3 2 0 2 4 6 10 1 МЕL12 5 ОБЩО 10 2 8 20 30 50 3 2 1 0 30 . 2 12 2 . 8 52 ІІ 5 3 . 2 . семинарни упражнения (СУ). Специа- Р Аудиторна Изпитн Учебна произ. текуща оценка (ТО). лабораторни упражнения (ЛУ) седмично. Лекции (Л). . h№ – пореден номер на дисциплината. . М – “магистри”. ФОНД на УЧЕБНОТО ВРЕМЕ: К Брой седмици У Учебно.

Операционен менижмънт .Транспорт на хора 11.Екологистика 12. 3 Седмичен хорариум Контрол Код на Кредит Л СУ ЛУ Ауди Самоподг И ТО КП КР дисцип- № ДИСЦИПЛИНА лините и по торна отовка Общо ЕСТК заетост СЕМЕСТЪР ІІІ Икономика на логистичната 4 2 0 6 6 12 1 МEL13 4 13 дейност Управление на вериги на 4 0 2 6 6 12 1 МЕL14 4 14 доставки 15 Избираема дисциплина 4 4 0 3 7 7 14 1 МЕL15 4 16 Избираема дисциплина 5 4 0 2 6 6 12 1 МЕL16 3 17 Дипломна работа МЕL17 15 ОБЩО 16 2 7 25 25 50 2 1 0 0 30 ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Задължително избираемите дисциплини (поз.Симулационно моделиране 11.Компютърно интегрирано проектиране 12.Оптимално управление на логистични системи „ИНФОРМАЦИОННА ЛОГИСТИКА” 6.Логистика на опаковките 16. 11 12.Управление на системи в логистиката 15. 2. 15 и 16 се ИЗБИРА ЕДНА от СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ „ТЕХНИЧЕСКА ЛОГИСТИКА” 6. 12. ПО ДИСЦИПЛИНИ №№ 6. 11. 15 и 16) се актуализират ежегодно и се приемат от ФС на МФ. 6. Темата на проекта във втори семестър се избира от тематиката на една от дисциплините през първи семестър.Инженерен системен анализ 16.Логистика в строителството 15.

. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН 1.2...Нешков/ Приет от ФС на МФ на 10.. 70 часа. .2.1 бр..... Задължителни .. 5. Семинарни упр.2006 год.1.4 седмици ДЕКАН на МФ: . 5 4. Курсови проекти .. 4.. Практическа подготовка . от тях: Лекции – 410 часа.4. /проф.. 8 бр. Контрол: 4.... Избираеми .... Курсови работи .16 3.. Изпити .5 години.....03. . Лабораторни упр.1 бр.2007 год..3. 3 семестъра 2..10. Текущи оценки – 7 бр.. с протокол No 2 Утвърден от АС на ТУ. 4... 4 III..294 часа.. 3..1. Срок на обучение – 1. с протокол No 3 .д-р Т..11 3. Аудиторна заетост по учебен план: Общо – 774 часа. 4.....София на 07. Общ брой на учебните дисциплини .