You are on page 1of 10

| Qu
  


@ Laøm kín ñöôøng oáng gioù thöû xì baèng


caùch gaén caùc maët bích vaøo ñöôøng
oáng chính vaø duøng caùc taám nhöïa
toång hôïp hay caùc tuùi co giaõn ñeå bòt
kín caùc loã gioù ra
@ Ño vaø ghi caùc thoâng soá vaøo phaàn 1
cuûa phieáu thöû xì (tham khaûo baûng 32)
Qu
  
 
Qu
  
 
@ Laép ñaët caùc thieát bò thöû xì nhö quaït, ñoàng hoà ño vaøo
maët caét cuûa oáng nhö hình veõ beân döôùi
Qu
  
 

@ rho quaït hoaït ñoäng vaø ñieàu chænh


thieát bò ñeå ñaït ñöôïc thoâng soá aùp
suaát thöû caàn thieát
@ Kieåm tra löu löôïng khoâng khí xì coù trong
phaïm vi cho pheùp ? Neáu löu löôïng xì
vöôït quùa gía trò cho pheùp, taét quaït,
laøm kín caùc choã xì sau ñoù tieán haønh
thöû laïi cho ñeán khi ñaït ñöôïc gía trò xì
cho pheùp
Qu
  
 

@ |ieáp tuïc cho quaït hoaït ñoäng trong thôøi


gian 15 phuùt vaø kieåm tra löu löôïng xì coù
taêng ?
@ |aét quaït, chôø cho aùp suaát trong
ñöôøng oáng giaûm ñeán 0, sau ñoù cho
quaït hoaït ñoäng laïi ñeå ño giaù trò löu
löôïng xì, neáu khoâng lôùn hôn laàn ño
tröôùc laø ñaït
@ Ghi caùc thoâng soá vaøo phaàn 2 cuûa
phieáu thöû xì coù söï chöùng kieán cuûa
ngöôøi giaùm saùt
|est Sheet for Air Leakage
Giaáy kieåm tra xì oáng gioù
@ |est No.
@ Soá kieåm
tra

@ General ± |hoâng tin chung


@ Name of job ± |eân coâng vieäc
@ Building reference ± roâng trình
|est Sheet for Air Leakage
Giaáy kieåm tra xì oáng gioù (tt)
@ Part 1 ± Physical details (chi tieát chung)
@ a ± Section of ductwork to be tested (tieát
dieän oáng thöû xì)
@ b ± Surface area of duct under test (dieän
tích beà maët)
@ c ± |est static pressure (aùp suaát thöû)
@ d ± Leakage factor (heä soá xì)
@ e ± Maximum permitted leakage (löôïng xì
lôùn nhaát cho pheùp) (b x d) litres/sec
|est Sheet for Air Leakage
Giaáy kieåm tra xì oáng gioù (tt)
@ Part 2 ± Test particulars (giá trò cuï theå)
@ a ± Duct static pressure reading (aùp suaát ñöôøng
oáng)
@ b ± |ype of flow measuring device (loaïi thieát bò ño löu
löôïng)
@ c ± Range of measurement of flow measuring device
(thang ño cuûa thieát bò ño löu löôïng)
@ d ± Reading of flow measuring device (gía trò löu löôïng)
@ e ± Interpreted air flow leakage rate (löu löôïng khoâng
khí xì qui ñoåi)
@ f ± Duration of test (normally 15 minutes) (thôøi gian
thöû)
|est Sheet for Air Leakage
Giaáy kieåm tra xì oáng gioù (tt)