You are on page 1of 2

c   .

E2 i E3. B I1 I2 I3 I6 D I5 A C I4  Dato je električno kolo u kojem je povezano više generatora elektromotorne sile E1.      Napisati jednačine po prvom Kirhofovom zakonu za dati spoj provodnika prikazan na slici .

E2=20- i E3=5- i otpornosti otpornika. ko su poznate vrijednosti elektromotorne sile E1=10- . prikazano na slici.i otpornika.

‘2=4- . ‘6=30- . ‘1=3- . E2=40- . coznato je: E1=10- . ‘2=4- . ‘5=6- . ‘1 2 I ‘2 1 ‘4 3 ‘3  crimjenom Omovog zakona odrediti ukupnu struju I u kolu sa slike. ‘3=3- i ‘4=1- . ‘4=12- . odrediti struju u električnom kolu. ‘3=60- . ‘6 ‘3 ‘2 ‘5 2 3 1 4 ‘4 E1 E2 I ‘1 .‘1=2- .

E2=90- . E4=130- . ‘1 ‘2 1 I3 I1 I2 E3 ‘3 E1 E2 E4 ‘1 ‘4 0 ‘1 . U kolu na slici odrediti jačine struja u svim granama primjenom Kirhofovih zakona. ‘3=30- . coznato je: E1=60- . E3=30- . ‘2=10- . ‘1=20- . ‘4=40- .