P. 1
Happy Maths 1 - Kannada

Happy Maths 1 - Kannada

|Views: 90|Likes:
Published by Pratham Books
This is a mathematics book with a difference. There are more stories here than problems! So read the stories, absorb the mix of facts and fiction and enjoy teasing your brain.

Author: Mala Kumar
Illustrator: Angie & Upesh
Translator : K. P. Bhatt
This is a mathematics book with a difference. There are more stories here than problems! So read the stories, absorb the mix of facts and fiction and enjoy teasing your brain.

Author: Mala Kumar
Illustrator: Angie & Upesh
Translator : K. P. Bhatt

More info:

Published by: Pratham Books on Nov 12, 2010
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/18/2013

‘¥ÀæxÀªÀiï §ÄPïì’C£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À°è NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß GvÉÛÃf¸À®Ä EgÀĪÀ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ

PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁzÀ ‘jÃqï EArAiÀiÁ’ DAzÉÆî£ÀzÀ ¨sÁUÀªÁV 2004gÀ°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
¥ÀæxÀªÀiï §ÄPïì MAzÀÄ ¯Á¨sÁ¥ÉÃPÉë E®è¢gÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ
ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̽UÁV GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛzÉ.
zÉñÀzÁzÀåAvÀ NzÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀgÀqÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀ
£ÀªÀÄä zsÉåÃAiÀÄ ‘¥Àæw ªÀÄUÀÄ«£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ’ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁVzÉ.
§¤ß £ÀªÀÄä PÉÊeÉÆÃr¹ - £ÀªÀÄUÉ info@prathambooks.org UÉ E-ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁr.
¥ÀæxÀªÀiï §ÄPïì MAzÀÄ
¯Á¨sÁ¥ÉÃPÉë E®è¢gÀĪÀ
¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼À°è
NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß
GvÉÛÃf¸À®Ä, ¨sÁgÀvÀzÀ
ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è
GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ
¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛzÉ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->