ve}i je Tira` ovog broja imjeraka! od 105.

000 pr

Dnevni avaz
petak, 12. 11. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5457 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik

APSURDI

Zbrka u vlasti zbog nespojivosti funkcija

MINISTRI PODNOSE OSTAVKE SAMI SEBI
Ministri poslanici podnosit }e ostavke Predsjedni{tvu, predsjednicima, skup{tinama, ali one }e se kiseliti u ladicama sve do imenovanja novih vlada Primat }e pla}e za obje funkcije

Krediti

AVDO POLICIJI POKAZIVAO ZUBE
Afere: Alija Budnjo raste`e sudski proces

RADNICIMA VRATITI DIONICE
Lije~enje: Dobre vijesti za Bi{}anku

ALMA PRVA NA LISTI ZA NOVO SRCE
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo

Meki}: Mora platiti grafologa kako bi dokazao da nije stavio svoj potpis za kredite izvjesnim Mirjani i Izudinu Joldi}u

Prevareni radnik bez posla zavr{io na sudu

Zakir dokazuje da nije ni~iji `irant

3. strana

NACISTI^KA ZASTAVA

[iroki ka`njen sa 20.000 KM
65. str.

12. str.

Dokument iz EKI-ja: Teret od 10.000 KM

4. str.

11. str.

oliko je ustavno ure|enje u na{oj zemlji apsurdno, oslikava i zbrka nastala nakon tuma~enja CIK-a da aktuelni mi-

K

nistri koji su osvojili i mandate u parlamentima moraju podnijeti ostavke na ministarske pozicije s momentom prihvatanja funkcija poslanika, jer je rije~ o nespoji-

vim du`nostima. No, zahvaljuju}i komplikacijama, oni }e mo}i raditi oba posla sve dok ne bude konstituirana nova izvr{na vlast. 2. strana

Be~: Nastavak slu~aja la`nog Mladi}a

2

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

aktuelno

APSURDI Zbrka u vlasti zbog nespojivosti funkcija

S konstituiraju}e sjednice: Analiziran izborni rezultat

(Foto: F. Fo~o)

Sjednica Predsjedni{tva SBB BiH

Ministri podnose ostavke sami sebi
Ministri poslanici podnosit }e ostavke Predsjedni{tvu, predsjednicima, skup{tinama, ali one }e se kiseliti u ladicama sve do imenovanja novih vlada
Koliko je ustavno ure|enje u na{oj zemlji apsurdno, oslikava i cijela zbrka nastala nakon tuma~enja Centralne izborne komisije (CIK) BiH da aktuelni ministri koji su osvojili i mandate u parlamentima moraju podnijeti ostavke na ministarske pozicije s momentom prihvatanja funkcija poslanika, jer je rije~ o nespojivim du`nostima. No, zahvaljuju}i kompliciranim propisima, oni }e i u ovom slu~aju na}i rupe koje }e im omogu}iti da nastave raditi oba posla istovremeno sve dok ne bude konstituirana nova izvr{na vlast.

Odre|ena delegacija za pregovore s drugim strankama
Utvr|ene politi~ke obaveze koje proizlaze iz velike podr{ke glasa~a
U Sarajevu je ju~er odr`ana prva konstituiraju}a sjednica novoizabranog Predsjedni{tva Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH. ^lanovi Predsjedni{tva, njih 23, izvr{ili su analizu izbornog rezultata i utvrdili politi~ke obaveze koje proizlaze iz velike podr{ke glasa~a na op}im izborima. Predsjedni{tvo je, tako|er, odredilo i delegaciju SBB BiH za pregovore s drugim politi~kim strankama u narednom periodu, saop}io je Pres-centar SBB BiH.

Ho}e li biti sankcija CIK-a?
U CIK-u su nam ju~er jedino mogli potvrditi da je ta institucija dala svoje tuma~enje iz kojeg je jasno da je rije~ o nespojivosti funkcija, a da oni nemaju ni{ta s tim kakve }e odluke donositi ministri. Tako|er, nisu `eljeli prejudicivku Predsjedni{tvu BiH. U zakonu pi{e da „ako predsjedavaju}i Vije}a ministara podnese ostavku, Vije}e daje ostavku u cjelini, a du`nost obavlja do potvrde novog predsjedavaju}eg i ~lanova Vije}a ministara“. Iz ove odredbe ve} je izvjesno da }e novi saziv Predsjedni{tva ~ekati s imenovanjem novog dr`avnog premijera sve do postizanja strana~kih dogovora o tome ko }e u}i u naredni saziv Vije}a ministara. Nadalje, dr`avni ministri Dragan Vranki} i Safet Halilovi}, koji su u{li u Dr`avni, odnosno Federalni parlament, ostavke }e morati podnijeti predsjedavaju}em Vije}a ministara, u ovom slu~aju [piri}u, koji }e, tako|er, tada biti u ostavci!? Kada je rije~ o federalnim ministrima, a u pitanju ih je pet (Vjekoslav Bevanda, Muhidin rati ni ho}e li uslijediti neke kazne ako zvani~nici ne budu po{tovali Izborni zakon, ali smatraju da se ne bi smjelo de{avati da se jedino CIK pridr`ava ustavnih i zakonskih odredbi, a svi ostali ih ignoriraju. Ali}, Edin Mu{i}, Velimir Kuni}, Safet Omerovi}), oni }e kada prihvate poslani~ke mandate, ostavke u Vladi FBiH podnositi predsjednici Borjani Kri{to. Ra~una se da ona te ostavke ne}e prihvatiti sve do imenovanja nove Federalne vlade, a do tada }e ministri poslanici biti „zaposleni“ i u Vladi i u Parlamentu.

Primanje pla}a
Nema sumnje da }e „u skladu sa zakonima“ za to vrijeme primati i pla}e na obje strane. Dovijat }e se tome tako {to }e neki podnositi ostavke Predsjedni{tvu BiH i entitetskim predsjednicima, ali one ne}e biti prihvatane sve do imenovanja novih vlada, a neki }e ostavke podnositi kantonalnim skup{tinama, fakti~ki sami sebi!? Predsjedavaju}i Vije}a ministara Nikola [piri} u{ao je u Parlament BiH i ako 30. novembra na konstituiraju}oj sjednici Predstavni~kog doma prihvati mandat, morat }e podnijeti osta-

Centralna izborna komisija BiH donijela odluku

Slu~aj Mehmedi}
Ustavi kantona, uglavnom, ka`u da premijer i ~lanovi vlada ostavku podnose kantonalnim skup{tinama. U tom slu~aju, primjerice, dolazi se u situaciju da jo{ aktuelni premijer Sarajevskog kantona Besim Mehmedi}, koji je upravo ju~er prihvatio novi mandat poslanika u Kantonalnoj skup{tini, treba ostavku podnijeti sam sebi. U Vladi Kantona nisu nam znali detaljnije pojasniti ovu situaciju. M. KUKAN

Slijede izbori za nove na~elnike osam op}ina
Nakon {to su prihvatili mandate osvojene na izborima, Centralna izborna komisija (CIK) BiH ju~er je potvrdila prestanak mandata za {est op}inskih na~elnika. Rije~ je Lipova~a: o Asimu Sarajli}u Prihvatio novi (Vogo{}a), Hamdi- mandat ji Lipova~i (Biha}), Osmanu Suljagi}u (Srebrenik), Amiru Zahirovi}u (Od`ak/Vukosavlje), Goranu Mitrovi}u (Ora{je/Donji @abar) i Mirku Koji}u (Srbac). Nakon ovoga uslijedit }e i odluka CIK-a o raspisivanju prijevremenih op}inskih izbora u osam op}ina u BiH. Uz {est spomenutih, tu su i [ekovi}i i Kalesija/Osmaci, gdje su gra|ani na referendumima zatra`ili smjene dosada{njih na~elnika. Kako smo saznali, Damir Had`i}, na~elnik sarajevske op}ine Novi Grad, odbio je Had`i}: Ostaje mandat u Federana ~elu Novog lnom parlamentu, Grada tako da }e ga dobiti sljede}i s liste SDP-a. Prema izbornom rezultatu, to bi mogla biti Belkisa Vehabovi}. Had`i} je, pak, odlu~io ostati na ~elu op}ine Novi Grad. Portparol CIK-a Maksida Piri} pojasnila je da prijevremeni izbori moraju biti odr`ani u roku od tri mjeseca od dana prestanka mandata doM. K. sada{njim na~elnicima.

Halilovi}, Bevanda, Mu{i}, Mehmedi}: Samo neki od spornih funkcionera

OHR donirao kompjutere i vozila
Ured visokog predstavnika (OHR) donirao je uredsku opremu, ra~unare i nekoliko vozila za vi{e nevladinih organizacija i {kola u BiH. Udru`enju za pomo} mentalno nerazvijenim osobama i Humanitarnoj organizaciji „Partner“ iz Banje Luke donirana su po dva ra~unara, dok je pet ra~unara donirano Osnovnoj {koli „Otoka“ u Bosanskoj Krupi. Udru`enju paraplegi~ara, osoba oboljelih od cerebralne dje~ije paralize i ostalih tjelesnih invalida iz Doboja donirano je vozilo.

Grahovac o (ne)odr`avanju sjednica

Premijer opstruira Vladu
Cirkus s (ne)odr`avanjem sjednica Vlade FBiH se nastavlja. Ba{ kao {to je iznenada najavljeno njeno ju~era{nje odr`avanje, tako je i odgo|eno, a da nije ni po~elo. Prvobitno je ju~er iz Vlade stigla obavijest da }e sjednica biti odr`ana po~etkom sljede}e sedmice, a samo sat kasnije i nova informacija iz kabineta premijera Mustafe Mujezinovi}a da je, na zahtjev hrvatskih ministara, ona zakazana za ponedjeljak, 15. novembra. Premijerov zamjenik Gavrilo Grahovac nimalo se ne ~udi {to je i ju~era{nja sjednica otkazana, jer se to de{ava ve} dva mjeseca. - Potpuno je jasno da se premijer krije iza zahtjeva dva HDZ-a, a zapravo je rije~ o tome da on uporno opstruira rad Vlade. Nastavi li ovako, to zna~i da ova Federalna vlada ne}e biti u stanju pripremiti ni prednacrt bud`eta za narednu godinu, a da ne govorim o dono{enju drugih odluka bitnih za mnoge strukture u FBiH - navodi Grahovac. On ka`e i da se ju~er na sjednici pojavilo 15 ~lanova Vlade i da niko iz dva HDZ-a nije tra`io njenu odgodu do ponedjeljka. No, sumnja da }e sjednica i tada biti odr`ana. M. K.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana

Lakrdija s ocjenom invalidnosti djevoj~ice ro|ene s jednom nogom, roditelji dobili prazan nalaz
- Kako u medicini, tako i druge visokoobrazovane osobe s podru~ja biv{e Jugoslavije treba izvesti na provjeru znanja na koje se odnosi diploma. Vidjelo bi se da i uz blage kriterije 80 posto provjerenih ne bi moglo obavljati poslove za koje imaju diplomu. Na{i intelektualci i ne znaju ni{ta i zato nam je ovako! (Ramiz Safetho|i})

Grahovac: Ju~er u Vladi

(Foto: J. Brutus)

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

Gdje po~inje vlast, a prestaje kriminal?
Kome sti`u upozorenja da je korupcija postala princip djelovanja vlasti u BiH koji prijeti da potpuno izolira zemlju i odvede je na crni kolosijek
Serija o{trih upozorenja me|unarodnih zvani~nika i institucija na ra{irenost korupcije i organiziranog kriminala u BiH jasan je signal odakle dolaze najve}a prijetnja i izvor zabrinutosti za budu}nost na{e zemlje. Politi~ka retorika, borba za prevlast, te{ke rije~i u areni, blokade i nerad institucija zabrinjavaju, ali sa tom brigom na{i ljudi i me|unarodna zajednica nose se ve} godinama. No, na adresu aktuelnih politi~kih lidera sti`u upozorenja da je korupcija prevladala i postala princip djelovanja vlasti koji prijeti da potpuno izolira zemlju i odvede je na crni kolosijek. Jalove debate o Ustavu, optu`ivanja i upiranja prstom zbog nacionalnog pitanja slu`e da zavaraju javnost, da zabave me|unarodne zvani~nike, dok isti politi~ki igra~i godinama igraju sasvim drugu utakmicu u kojoj lako dijele prljavi profit. Prvi zamjenik visokog predstavnika Roderik Mur (Roderick Moore) i izvje{taj Evropske komisije o{trim rije~ima su upozorili da je korupcija izrasla pod strankama na vlasti u najve}u prijetnju sudbini zemlje. Treba istini pogledati u o~i i re}i da je dr`avu mnogo vi{e unazadila plja~ka{ka privatizacija nego {to }e nakaradna ustavna struktura to ikada u~initi. Nesavjesno upravljanje i rasprodaja dr`avnih resursa putem ro|a~kih veza, vi{e su destabilizirali zemlju i doveli u pitanje uspje{nost dr`ave od bilo kojeg nerije{enog nacionalnog pitanja. Zapo{ljavanje po strana~koj liniji, (pro)davanje tendera za „plave koverte“ daleko je vi{e uni{tilo bh. ekonomiju od, primjerice, nepostojanja dr`avnog ministarstva privrede ili poljoprivrede. Korupcija onemogu}ava bilo kakav napredak zemlje i tako blokira put Bosne ka Evropskoj uniji. Nepostojanje politi~ke volje za obra~un s akterima korupciona{kih afera na najvi{em nivou bit }e prepreka za bilo kakvu daljnju integraciju. Tu ni najbolje ustavne reforme ne}e pomo}i. Susjedne zemlje su vodile i jo{ vode odlu~nu bitku protiv korupciona{kih hobotnica i zato grabe ka Uniji. Za to vrijeme, u BiH jo{ nije mogu}e razaznati gdje po~inje vlast, a gdje prestaje kriminal.

Dokument iz EKI-ja

Meki}: Izgubio desetak kila zbog sekiracije, zavr{io u bolnici

KREDITI Problemi Zakira Meki}a iz Busova~e

Mora sam dokazati da nije ni~iji `irant
Mora platiti grafologa kako bi dokazao da nije stavio svoj potpis za kredite u jednoj mikrokreditnoj organizaciji izvjesnim Mirjani i Izudinu Joldi}u
Zakir Meki} iz Ka}una kod Busova~e nije vjerovao svojim o~ima kada je dobio poziv Op}inskog suda u Tuzli kao `irant izvjesnim Mirjani i Izudinu Joldi}u iz Tuzle za dva kredita u iznosu od 10.100 maraka. Ve} godinu i po na ~ekanju u zeni~koj firmi „Izgradnja“, kako ka`e, u `ivotu nije kro~io u Tuzlu, sve do poziva na prvo ro~i{te. Danas }e se o drugom kreditu morati izjasniti pred tuzlanskim sudijama. I re}i }e im isto. editnoj organizaciji EKI u Tuzli i `irant im je ~ovjek s mojom li~nom, ali sa zaposlenjem u hotelu „Tehnograd“ i tuzlanskom adresom - ka`e nam Meki}. Na CIPS-ovoj li~noj karti nema tih podataka, pa su, dodaje, u formulare upisali la`ne brojeve telefona. Fiksni broj je privatan stan nekog Tuzlaka Ha{ima O., a mobilni „Eronetov“ stalno isklju~en. - Kada sam sve to predo~io, pa da i nije moj potpis, sutkinja mi je rekla da mi kao ~ovjek vjeruje, ali kao sudija ne mo`e, nego moram platiti grafologa da doka`e da nije moj potpis. A ja im ka`em da niti sam bio u Tuzli, niti radim u tom hotelu, niti znam te ljude, koji nisu ni do{li na sud - ka`e Meki} i `ali se da ga, jer je nezaposlen, svaki put u Tuzlu ko{ta veoma mnogo.

Drugi put na sudu
Nakon prvog ro~i{ta oti{ao je u tuzlanski EKI, ali mu slu`benici nisu dozvolili da razgovara s direktoricom. Samo mu je izvjesna „slu`benica Mirsada“ kazala da }e EKI povu}i tu`bu i da }e mu javiti za dva-tri dana, jer se radi o~igledno o nesporazumu. - Bio sam tamo 14. oktobra i sutra (danas, op. a.) trebam na sud i zbog drugog kredita. Ja, 60 puta dobrovoljni davalac krvi, izgubio sam desetak kila od sekiracije, zavr{io u bolnici, jer ho}e na pravdi Boga da me terete za 10.000 maraka, i jo{ tra`e da ja platim tro{kove dokazivanja - ka`e Meki}. Na tuzlanskom sudu rekli su nam da ne komentiraju procese koji su u toku, a u EKI-ju u Tuzli tokom ju~era{njeg dana nije bilo „nadle`nih za razgovor s novinarima“. A. D@ONLI]

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Ime i mati~ni broj
- Jedino su ta~ni moje ime i mati~ni broj. To dvoje meni nepoznatih ljudi uzeli su kredit u mikrokr-

Prodajom auta do kopije li~ne?
- Nisam nikada ni izgubio li~nu, da ka`em da su tako do{li do nje. Jedino {to imam veze s Tuzlanskim kantonom jeste to {to sam prije nekoliko mjeseci prodao auto na zeni~koj pijaci ~ovjeku koji se predstavio kao Zaim iz Pura~i}a kod Tuzle. Niti imam kontakt sa tim ~ovjekom, niti znam vi{e, ali da bi registrovao auto i obavio prepis, iskopirali smo moju li~nu. Kada sam to rekao na sudu i u policiji, rekli su mi da ga na|em. Ma, nisam ja dr`ava da tra`im ljude po Bosni - ka`e Meki}.

Istraga o na~inu lije~enja sutkinje Na|e Arifovi}

Iz nalaza iz Novog Sada ne vidi se uzrok smrti
Iako je sutkinja Op}inskog suda Sarajevo Na|e Arifovi} umrla prije skoro deset mjeseci, jo{ nije poznat uzrok niti je utvr|eno jesu li ljekari napravili propuste prilikom lije~enja ove 42-godi{nje `ene, majke dvoje djece. Do sada je u okviru predistra`nih radnji provedeno vi{e provjera. O~ekivalo se da }e dileme rije{iti dodatno vje{ta~enje koje je po naredbi Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo obavljeno na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, ali se to nije desilo. - Dobili smo nalaz tog vje{ta~enja o toku bolesti, uzrotu`ila{tvo }e, radi razja{njenja pitanja bitnih za kona~nu tu`ila~ku odluku, od novosadskog fakulteta zatra`iti dopunu ovog nalaza kazala je ju~er za „Dnevni avaz“ portparol Tu`ila{tva Jasmina Ifti}. Sutkinja Arifovi} umrla je 20. januara u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. Nakon {to se lo{e osje}ala, primljena je na Infektivnu kliniku, a potom je preba~ena na Abdominalnu hirurgiju, gdje je operirana. Tokom operacije u stomaku je na|ena ve}a koli~ina gnoja. Arifovi} je dan nakon operacije E. Ha. umrla zbog sepse.

Arifovi}: Smrt u 42. godini

Ifti}: Kona~na odluka

ku smrti i o eventualnin ljekarskim propustima. Ali, na{e

4

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

aktuelno

AFERE Tajkun SDA raste`e sudski proces u svoju korist

Mur na predavanju: SAD ne}e di}i ruke od BiH

Govedarica: Radnicima moraju biti vra}ene dionice Vizija SAD je suverena
(Foto: A. Bajri} Blicko)

D`onatan Mur odr`ao predavanje u Tuzli

BiH u NATO-u i EU
Zamjenik ameri~kog ambasadora u BiH D`onatan Mur (Jonathan Moore) ju~er je na Univerzitetu u Tuzli studentima i profesorima odr`ao predavanje o temi „Politika SAD prema Balkanu 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, s posebnim osvrtom na poticaj razvoju BiH“. - Mi jesmo tu i ho}emo ostati i mo`emo igrati pozitivnu ulogu u ovoj dr`avi, ali na kraju pozitivni rezultati ne}e zavisiti samo od nas kazao je Mur. On je naglasio da je vizija SAD da BiH bude prosperitetna dr`ava koja ima suverenitet, koja }e biti ~lanica i NATO-a i Evropske unije. - SAD ne}e di}i ruke od BiH. Mi smo u zgradu Ambasade u Sarajevu ulo`ili ogromna sredstva i da znate da tu ostajemo - poru~io je A. H. Mur.

Budnjo tra`i razdvajanje tu`bi radnika da bi se slu~aj otegnuo unedogled Prava radnika ne mogu zastarjeti, ka`e Govedarica

Advokat iz Budve Mileta Govedarica izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ da se iza ponovnog odga|anja pripremnog ro~i{ta po tu`bi 358 obespravljenih radnika i dioni~ara ilid`anskih hotela protiv preduze}a „Hoteli Ilid`a“ i Agencije za privatizaciju u Kantonu Sarajevo krije `elja tajkuna SDA Alije Budnje da otegne cijeli sudski proces, {to njemu ide u korist.

Budnjo: Boji li se suda

Prava dioni~ara
U tom smislu Govedarica tuma~i i pozivanje na nenadle`nost Op}inskog suda Sarajevo za odlu~ivanje u ovom postupku. Advokat tvrdi da nijedan drugi sud ne mo`e biti nadle`an za ovaj slu~aj i o~ekuje da se sarajevski sud o osporenoj nadle`nosti izjasni u roku od mjesec. - Tu`eni tvrde da zahtjeve radnika treba razdvojiti na posebne postupke. Ako bi postupci bili razdvojeni,

’Avaz’ saznaje Ministar ide u privatnike

He}o otvara konsultantsku ku}u
Nakon {to su graOsim toga, u opci|ani BiH `estoko kaji je da He}o bude i prznili njegovu Stranku edstavnik nekih koza BiH i sprije~ili ga mpanija iz inozemstva u poku{aju da bude koje bi se, tako|er, baizabran u Parlament vile energetikom, {to je BiH, kontroverzni femanje vjerovatno. U deralni ministar enersvakom slu~aju, propagije, industrije i rudali ministar nastavit }e rstva Vahid He}o, pr- He}o: Gura gurati poku{aje otiema svemu sude}i, vr- stare projekte ma~ine energetskog seatit }e se u privatnike. ktora i najve}ih priroPrema izvorima bliskim dnih dobara u BiH. SBiH, He}o, nakon planiraIna~e, kako saznajemo, nog jednogodi{njeg u`ivanja He}ina porodi~na firma u dr`avnoj pla}i koja mu „Gas & Metal“, koja godinapripada nakon zavr{etka ma- ma ignorira pravosna`ne sundata, namjerava otvoriti dske presude i ima ogromna privatnu konsultantsku ku}u dugovanja, pred ga{enjem specijaliziranu za energetski je zbog izuzetno lo{eg posloF. V. sektor. vanja.

Hotel „Hercegovina“: Ho}e li pravda biti ispo{tovana

onda bi proces trajao ko zna koliko. Mi tvrdimo da su svi tu`beni zahtjevi me|usobno povezani i da radnicima moraju biti vra}ene dionice. Su{tina spora je da se odlu~i o pravu dioni~ara, da im se upi{u dionice u „Hotelima Ilid`a“ i da budu suvlasnici hotela. Normalno je da bu-

du poni{tene odluke o prodaji hotela i odluka Agencije za privatizaciju, koja je vr{ila procjenu imovine i upisala da su hoteli dr`avni kapital, iako su postojali dioni~ari. U pitanju je odugovla~enje postupka - isti~e Govedarica. On nadalje navodi da

„prava radnika ne mogu zastarjeti i da im niko ne mo`e oduzeti prava koja su imali“.

Povreda postupka
- Radnici tra`e dionice ili da im se one plate. Nikakav organ nije smio dovesti njihova prava u pitanje, bez obzira na to {ta je dr`ava odlu~ila i kakve je odluke donosila. Bez saglasnosti dioni~ara i radnika ni{ta nije moglo biti prodato. U pitanju je bitna povreda postupka. Skup{tina nikada nije sazvana. Bez obzira na okolnosti, dioni~are su morali pozvati, makar putem medija. Odluka nije smjela biti donesena bez radnika - poja{njava F. VELE Govedarica.

Mogu}a i nagodba
Predstavnici radnika stekli su utisak da Budnjo pokazuje i spremnost za nagodbu nakon susreta sa zastupnicima „Hotela Ilid`a“. - Sve dolazi u obzir, ali da se radnici kvalitetno obe{tete. Radnici moraju sjesti i kazati i {ta bi njih zadovoljilo - napominje Govedarica.

La`na procjena
Prema rije~ima Govedarice, procjena vrijednosti „Hotela Ilid`a“, na osnovu koje ih je i kupio „Kuvet“ Alije Budnje, nema veze sa stvarno{}u. Samo hotel „Terme“, napominje Govedarica, u koji novi vlasnik i nije mnogo ulagao, daleko je vredniji od cijene koju je taj tajkun dao za cijeli hotelski i banjsko-rekreativni kompleks.

Centralna izborna komisija o sukobu interesa bh. politi~ara

Predistra`ne radnje protiv Trnini}a

Jo{ traje provjera sporne dodjele stana
U Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo jo{ traju predistra`ne radnje koje su pokrenute protiv Slobodana Trnini}a, po tre}i put izabranog za direktora Javne ustanove Dom zdravlja Sarajevo. Rije~ je o predmetu koji se odnosi na Trnini}evu dodjelu stana jednom od uposlenika JU Dom zdravlja. - U ovoj predistra`noj fazi vr{e se provjere navoda iz prijave. Nakon ovih provjera bit }e donesena odluka o otvaranju ili neotvaranju

Paji}eva majka Ana u 80. godini vodi firmu
Pokrenuti postupci i protiv Enesa Muji}a, Velimira Juki}a, Mirzete Had`i}-Suljki}
Centralna izborna komisija (CIK) BiH izrekla je ju~er sedam sankcija zbog sukoba interesa i pokrenula postupke protiv vi{e politi~ara. je njegova 80-godi{nja majka Ana ovla{teno lice u privatnoj firmi „Posavinalek“ Br~ko, koja posluje s organima koji se finansiraju iz bud`eta u iznosu ve}em od 5.000 KM godi{nje. Isto je i s firmom „Gradski i prigradski saobra}aj“ Tuzla, u kojoj je mu` ministrice Had`i}-Suljki} u posljednje tri godine ~lan Nadzornog odbora i Skup{tine. Za Muji}a je utvr|eno da je od novembra 2008. i ~lan Skup{tine firme „Helios“ Banovi}i. Postupak protiv Juki}a pokrenut je zato {to je taj poslanik ve} tri godine i ~lan Skup{tine „Elektroprivrede HZHB“ Mostar. CIK je kaznio [efika Begi}a iz Lukavca, poslanika u Skup{tini TK i ~lana Skup{tine privatne firme „Den Alm Company“, zabranom kandidiranja za bilo koju funkciju u vlasti u naredne ~etiri godine, a morat }e i platiti 8.000 KM.
Paji}: Na ~elu Distrikta

Trnini}: ^eka odluku

Mu` ministrice
Najzanimljiviji su oni protiv gradona~elnika Br~ko Distrikta Dragana Paji}a, premijera Tuzlanskog kantona Enesa Muji}a, ministrice obrazovanja TK Mirzete Had`i}-Suljki} i dr`avnog poslanika Velimira Juki}a. Kako „Dnevni avaz“ saznaje, za Paji}a se sumnja da je u sukobu interesa zato {to

istrage protiv Trnini}a - ka`u E. Ha. u Tu`ila{tvu.

Fondu PIO 11,1 milion KM za penzije
Vlada RS ju~er je odobrila Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite RS da uplati 11.166.666 KM Fondu PIO s pozicije namjenskih izdvajanja. Premijer RS Milorad Dodik rekao je u Banjoj Luci da je rije~ o B. S. avansnoj uplati, a ne pozajmici.

Novi postupci
^etverogodi{nju zabranu i 1.000 KM kazne dobila je Zorica Mili~evi}, ~lanica Op}inskog vije}a Novo Sarajevo. Ista zabrana i 2.000 KM izre~ena je Zvonku Mi{ko-

vi}u, poslaniku Skup{tine Posavskog kantona, dok je zabranu kandidiranja bez nov~ane kazne dobio Salih Ibri}, vije}nik u OV @ep~e i ~lan Skup{tine „BH Telecoma“. Zijad Isi}, vije}nik u Gra~anici, ka`njen je sa 1.000 KM, a Huso ]esir (OV Novi Grad Sarajevo) dobio je i ~etverogodi{nju zabranu kandidiranja i 3.500 KM kazne. Ana Soldo, vije}nica u Ravnom, dobila je zabranu kandidiranja u naredne ~etiri godine. Ovime nije zavr{en posao CIK-a, jer su u toku postupci protiv jo{ nekoliko zvani~niM. KUKAN ka.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

5

INTERVJU Nihad Imamovi}, generalni direktor „ASA Holdinga“

Privreda ne mo`e podnijeti ove namete!
Direktno i indirektno uposlili smo ~ak 10.000 osoba Za ovih 15 godina nijednu marku nismo izvukli iz BiH, sve smo reinvestirali u zemlju
Razgovarao: Faruk VELE
Na{a misija nije bila da samo zgr}emo profit, nego da poma`emo ovom dru{tvu, naveo je u intervjuu za „Dnevni avaz“ Nihad Imamovi}, generalni direktor „ASA Holdinga“, grupacije koja danas slavi 15 godina izuzetno uspje{nog rada. Podsje}a da su pomagali kulturu, sport, obrazovanje mladih i da su direktno i indirektno zaposlili desetak hiljada gra|ana BiH. mjestu. Ove godine, uprkos recesiji, rezultati }e biti i ne{to bolji. Tako|er, stipendiramo blizu 1.000 djece, doprinosimo razvoju sporta kao glavni sponzori KK Bosna, a ne bje`imo ni od finansiranja reprezentativnih selekcija. Mi smo i jedan od glavnih finansijera Sarajevo Film Festivala, manifestacije koja afirmira BiH. Za ovih 15 godina nijednu marku nismo izvukli iz BiH u vidu dividende, ve} smo sve reinvestirali u zemlju. Koliko su ~injenice o kojima govorimo primije}ene u dr`avi ~iju politiku karakterizira vo|enje ra~una o isklju~ivo vlastitim interesima? - Nismo imali nikakve posebne BiH u~estvujemo sa 40 posto u prodaji novih automobila, {to je postotak kojim se ne mo`e pohvaliti nijedna kompanija u EU. Podigli smo imid` marke „[koda“ na veoma visok nivo. No, ni{ta manje u na{im dobrim rezultatima nisu u~estvovali i drugi partneri. Od svih smo uzimali ono {to valja. Recimo, za razliku od ostalih zemalja regije, u kojima to radi austrijski „Porsche“, mi smo ovdje zastupnik „Volkswagena“. To je veliko.
Jahi}: Djelo va`no za cjelokupnu zajednicu

Li~nost dana

D`evad Jahi}

Regionalna perspektiva
Vi ste pokazali da Bosanci znaju biti uspje{ni, da znaju raditi svjetske poslove kada dobiju priliku i kada imaju okru`enje? - Pro{lo je 15 godina i u mnogim segmentima ekonomije morali smo br`e i}i naprijed. Mislim da je vrijeme od deceniju i po sasvim dovoljno da se neke stvari promijene. Na`alost, ovdje se dosta toga nije promijenilo. Ali, mislim da je vezivanje uz velike sisteme, a prije svega {kolovanje vlastog kadra, put kojim i na{a dr`ava mora i}i. Osim toga, privreda s ovakvim zakonima i optere}enjem ne mo`e dalje. Treba prvo rasteretiti privredu. T o su zakoni koji moraju smanjiti optere}enja za pla}e, koja sada iznose 69 posto, {to je neshvatljivo. U jednoj Njema~koj dr`ava uzima tek 39,5 posto! Zatim, na{i bud`eti ne smiju biti socijalni, ve} razvojni. Ne mo`emo o~ekivati da sami radimo visoku tehnologiju. T moramo raditi s ino-pao rtnerima. Ali, mo`emo samo voditi poljoprivredu koja u ovom trenutku znatno zaostaje za onom u EU. [ta je s proizvodnjom automobila? Koliko je ona mogu}a i za{to se nije dovoljno razvila kod nas? - To nam je neostvarena `elja, ali jo{ ne odustajemo od tog cilja. To zavisi i od „ Volkswagena“. Mislim da bi BiH trebala biti mjesto za proizvodnju automobila, a ~itav region da proizvo-

Krenuli s ledine
Direktor Imamovi} za na{ list govori da je i u BiH mogu}e od nule napraviti jednu od najuspje{nijih kompanija u regiji.

Autor kapitalnog lingvisti~kog djela
Napisao prvi enciklopedijski „Rje~nik bosanskog jezika“ u deset tomova koji }e biti nezaobilazan ud`benik
D`evad Jahi}, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, pripremao je skoro deceniju kapitalno djelo, kako u njegovoj nau~noj karijeri tako i u cjelokupnoj bh. lingvistici. Jahi}ev prvi enciklopedijski „Rje~nik bosanskog jezika“ u deset tomova kona~no je zavr{en i predstavljen sarajevskoj i bh. javnosti. Kako su istakli ugledni lingvisti i filolozi na promociji u Sarajevu, rije~ je o vi{estruko zna~ajnom djelu koje }e rije{iti brojne nedoumice standardnog bosanskog jezika. Neosporno }e ovaj rje~nik, objavljen u izdanju Akademije nauka i umjetnosti BiH i „Bo{nja~ke asocijacije 33“, biti nezaobilazan ud`benik za studente bosanskog jezika, ali i priru~nik za sve one koji govore jedan od slu`benih jezika BiH. Stoga je dugotrajni nau~noistra`iva~ki rad profesora Jahi}a rezultirao djelom va`nim za cjelokupnu jezi~ku zajednicu u na{oj zemlji. D`evad Jahi} ro|en je 1948. godine u Mostaru. Studij jezika i knji`evnosti zavr{io je na Vi{oj pedago{koj {koli u Sarajevu i Filolo{kom fakultetu u Beogradu, gdje je i doktorirao. Bio je predava~ na Moskovskom univerzitetu, a danas je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Autor je knjiga „Jezik, nacija, nacionalizam“, „Ijekavsko{takavski govori isto~ne Bosne“, a s kolegama Senahidom Halilovi}em i Ismailom Pali}em napisao je „GraA. G. matiku bosanskog jezika“.

Sve~anost u Sarajevu povodom 60. godi{njice

Filozofski fakultet proslavio ro|endan
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (UNSA) ju~er je obilje`io 60. godi{njicu svog postojanja. Sve~anosti koja je odr`ana u amfitetatru prisustvovali su brojni uposlenici fakulteta i studenti. Me|u prisutnima su bili rektor Univerziteta Faruk ^aklovica te dekani drugih fakulte- S ju~era{nje ceremonije: Od{kolovano 15 generacija studenata (Foto: S. Jordamovi}) ta UNSA-e. Ivo Kom{i}, dekan Filozofskog mo u BiH nego u cijeloj biv{oj zafakulteta, kazao je da je ova insti- jedni~koj dr`avi - istakao je Kom{i}. Dodao je da se na Filozofskom tucija od{kolovala 15 generacija visokoobrazovanih ljudi te nekoli- fakultetu posebno ponose svojim ko generacija magistara i doktora profesorima koji su zauzeli mjesto u Akademiji nauka i umjetnosti iz razli~itih oblasti. - Mo`e se, bez pretjerivanja, ka- BiH, poput Abdulaha [ar~evi}a, zati da je ta armija mladih ljudi i nji- Muhameda Filipovi}a, Vladimira hovih profesora odlu~uju}e utjeca- Premeca, Esada Durakovi}a, Tvrla na obrazovanje i razvoj humani- tka Kulenovi}a, Zdenka Le{i}a i G. M. sti~kih i dru{tvenih znanosti, ne sa- drugih.

Imamovi}: Nikada nismo {tedjeli na {kolovanju ljudi

- Danas se nalazimo me|u vode}im kompanijama u BiH po poslovanju, ali i po doprinosu razvoju ekonomije i dru{tva. Kada pogledamo unatrag, vidimo 15 godina kontinuiranog rasta i razvoja. ^injenica da spadamo me|u pet najve}ih sistema u BiH, zajedno s „Elektroprivredom BiH“, „BH Telecomom“, „Aluminijem“ iz Mostara i „Arcelor Mittalom“, daje nam za pravo da budemo izuzetno zadovoljni.

Ciljevi do Turske i Kine
Koji su planovi „ASA Holdinga“? - Cilj nam je da {irimo proizvodnju i usluge izvan granica BiH. „Volkswagen“ nije zavr{io svoj posao na Kosovu, `elimo i}i tamo. Za{to mi svoje iskustvo iz razvopomo}i ni od jedne stranke niti od dr`ave. Ali, za nas je vrlo bitno da obi~ni ~ovjek vidi ko smo i {ta smo. Nismo mislili samo na sebe, nego i na druge. Kako je biti vrlo uspje{an u jednoj, na`alost, slabo uspje{noj dr`avi i, prije svega, ekonomiji? Nismo vezali na{e poslovanje samo uz BiH, nego smo ra~unali da }e ova zemlja jednog dana biti u Evropi. T smo se i pona{ali u poslovanju. ako Mi smo se u autoindustriji opredijelili za „Volkswagen“. Danas mi u ja trgova~ke mre`e ne bismo prenijeli i tamo gdje nema uspjeha? Zainteresirani smo za saradnju s Turskom, koja je u velikoj ekspanziji, ali i za Kinu, koja postaje sve utjecajnija. Mi idemo tamo gdje idu na{i partneri. di autokomponente. To bi mogla biti perspektiva razvoja cijelog regiona. Da bi se to dogodilo, potrebna je, dakle, odluka „Volkswagena“ o ve}oj proizvodnji automobila. To bi trebalo biti oko 50.000 vozila na godinu. Ispod toga nema govora o po~etku proizvodnje. Optimalna koli~ina bila bi 100.000 automobila. Moramo imati 40 posto doma}ih dijelova. To BiH ne mo`e ostvariti, ali mo`e region. Za{to kompletan region ne posmatrati kao jedinstveno tr`i{te!? Radit }emo na tome.

Govorite o te`nji da doprinesete na{oj dr`avi. Gdje ste, prije svega, vidjeli taj {iri dru{tveni interes?
- U zapo{ljavanju. U grupaciji danas radi 3.750 ljudi. Samo u ASA-i imamo 450 radnika, a ostali rade u proizvodnji. Indirektno, za na{ sistem radi oko 10.000 ljudi! Mo`emo biti zadovoljni onime {to smo radili. Lani smo napravili najbolje rezultate u izvozu. Po broju zaposlenih bili smo na drugom

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

mozaik

SARAJEVO Obuka Ameri~ke akademije za pedijatriju

Medicinari o`ivljavanje beba vje`bali na lutkama
[okantne fotografije na kutijama

Reanimacija ne podrazumijeva samo stjecanje teoretskih znanja ve} i prakti~nih vje{tina, ka`e prof. dr. Suada Helji}
Zahvaljuju}i Ameri~koj akademiji za pedijatriju i organizaciji LDS te sarajevskoj Pedijatriji bh. medicinari imali su priliku da svoje znanje o neonatalnoj reanimaciji u poro|ajnim salama usavr{e na kursu organiziranom u Sarajevu. Za polaznike kursa osigurane su i skupe lutke na kojima su vje`bali o`ivljavanje beba. Kako nam je kazala prof. dr. Suada Helji}, {efica Neonatalne intenzivne njege na sarajevskoj Pedijatriji, ovakvi kursevi organiziraju se tokom cijele godine. - Radi se o dva paralelna kursa u Sarajevu i Banjoj Luci, a na njemu u~estvuju medicinari iz bh. bolnica koje imaju porodili{te. Reanimacija ne podrazumijeva samo stjecanje teoretskih znanja ve} i prakti~nih vje{tina. Ona se provodi na standardiziran na~in koji je odredio autoritet kakav je Ameri~ka akademija za pedijatriju, a koji spa{ava hiljade `ivota - ka`e prof. Helji}. Pojasnila je da se svake ~etiri godine ovaj na~in revidira i unapre|uje novim saznanjima.

Neobi~na kampanja u SAD

Slike mrtvih na kutijama cigareta
Majka koja bebi pu{e duhanski dim u lice, mrtvac nakon obdukcije, mu{karac s rupom u vratu, samo su neke od 36 fotografija koje bi se od 2012. godine mogle na}i na svim kutijama cigareta u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Ameri~ka Agencija za hranu i lijekove (FDA) odabrat }e u junu 2011. devet fotografija koje }e proizvo|a~i cigareta u roku od 15 mjeseci morati staviti na sve kutije zajedno s porukom upozorenja o {tetnosti pu{enja. Velika upozorenja o {tetnosti pu{enja, koja su zauzimala pola kutije cigareta, uvedena su jo{ 2009. godine, a {okantne fotografije nastavak su borbe protiv smrtonosnog poroka. U SAD svake godine od bolesti uzrokovanih pu{enjem umre 443.000 ljudi, 46 miliona odraslih pu{i, kao i 19,5 posto srednjo{kolaca.

Amerikanki spa{en `ivot

Simulacija reanimacije beba

(Foto: J. Brutus)

Ljekari je dr`ali u ledu
@ena koja je do`ivjela sr~ani udar, vra}ena je nazad u `ivot, ali tek nakon {to je dva dana provela smrznuta u ledu. Ejmi Mur (Amy Moore), 28godi{nja majka dvoje djece iz Sjeverne Karoline u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, ostala je bez pulsa 20 minuta, nakon ~ega su ljekari odlu~ili da poduzmu drasti~ne mjere. Kako bi njen mozak spasili od te{kih o{te}enja zbog nedostatka kisika, odlu~ili su da spuste njenu tjelesnu temperaturu na 33,88 stepeni. Njezin mozak je na toj temperaturi zapao u stadij mirovanja te je na taj na~in sprije~eno o{te}enje mozga uzrokovano nedostatkom kisika zbog zatajenja srca. Hirurzima je ta procedura dala dovoljno vremena da o{te}eno srce vrate u funkciju. Sr~ani udar do`ivjela je 14. oktobra, a dva dana nakon toga

- Obuka nam poma`e da novoro|en~ad, ako ne di{u, dobiju najbolje uvjete za prodisavanje, {to je jako va`no ne samo da bi ona pre`ivjela ve} da ostanu neo-

{te}ena. Na{i ljekari se trude da sva nova znanja usvoje - istakla je Helji}, dodaju}i da }e ameri~ke kolege donirati osam lutki na{im E. Ha. bolnicama.

Bajramske ~estitke ~itaocima na poklon

Osvojite 100 KM na kartici Hypo Alpe-Adria banke
Mur: Bila bez pulsa 20 minuta

bila je omotana ledenim pokriva~em i ubrizgavana joj je ledena otopina, nakon ~ega su lije~nici odlu~ili kako joj je srce dovoljno sna`no da je mogu povratiti nazad u `ivot. Polako su je odmrzavali, a osim gubitka odre|enog dijela pam}enja (koje nije navedeno) i iako je bila klini~ki mrtva punih 20 minuta, lije~nici joj prognoziraju puni oporavak.

Samoubistvo u Japanu

Povodom predstoje}eg Kurban-bajrama, svi ~itaoci „Dnevnog avaza“ u blagdanskom dvobroju koji izlazi u ponedjeljak, 15. novembra, dobit }e na poklon bajramsku ~estitku na osnovu koje mogu osvojiti i vrijednu nagradu. Naime, „Dnevni avaz“ i Hypo Alpe-Adria banka pru`aju mogu}nost osvajanja 100 KM na poklon-kartici. Najbr`ih 30 ~italaca koji u ponedjeljak na broj telefona 061/142-015 po{alju SMS poruku s klju~nom rije~ju DAR osvojit }e nov~anu nagradu na Prepaid Gift kartici koju poklanja

Izgled ~estitke koja }e se u „Dnevnom avazu“ na}i u ponedjeljak

Hypo Alpe-Adria banka. Potra`ite ~estitku u svom pri-

mjerku „Dnevnog avaza“, budite brzi i osvojite nagradu!

Objesio se u`ivo na internetu
Dvadeset~etverogodi{nji Japanac izvr{io je samoubistvo, koje je bilo mogu}e u`ivo gledati na internetu. Policija, koju su upozorili korisnici interneta, prona{la je mrtvog mladi}a u njegovom stanu u gradu Sendaj. Mladi}, koji je bio na bolovanju od avgusta, objesio se na balkonu stana. On je ranije putem interneta poslao vi{e poruka u kojima se `alio na svoj posao, a onda je najavio da }e izvr{iti samoubistvo.

Priznanje Internacionalne lige humanista

Branki Ini} „Zlatna povelja mira“
Internacionalna liga humanista (ILH) dodijelila je „Zlatnu povelju mira“ s plaketom pravnici Helsin{kog komiteta za ljudska prava BiH Branki Ini}, u znak trajne zahvalnosti i priznanja za doprinos za{titi prava obespravljenih. Odluka je donesena na zavr{noj plenarnoj sjednici [estog kongresa ILHa 26. oktobra u Zagrebu. Priznanja „Zlatna povelja mira“ dobitinicima }e biti zvani~no uru~ena u drugoj polovini maja naredne godine, na sve~anosti u okviru Dana Internacionalne lige humanista. Kako je u svom obrazlo`enju navela predsjednica ILH-a Elizabet Ren (Elisabeth Rehn), „Zlatna povelja“ dodjeljuje se u „znak trajne zahvalnosti i priznanja za doprinos za{titi prava obespravljenih“. Priznanja }e Ini} i ostalim dobitnicima biti uru~ena na posebnoj sve~anosti u Sarajevu u okviru Dana ILH-a od 21. do F. V. 24. maja 2011.

Ini}: Za{tita obespravljenih

Kukasti kri` na spomeniku Bajramovi}u
Nepoznati po~inilac nacrtao je kukasti kri` na postamentu spomenika [abanu Bajramovi}u na keju pored Ni{ave, objavili su sino} lokalni mediji u Ni{u. Slu~aj je prijavljen policiji, a ovaj incident o{tro su osudili predstavnici civilnog sektora tog grada i porodica pokojnog muzi~ara, javio je Tanjug.

mozaik

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

7

[ta ka`u poznati
Damir Kajin

MOSTAR Neuspjela delo`acija porodice Knezovi}

Vlast glumi predsjedni{tvo SFRJ
Kajin: Jedna banda

Htjeli ih izbaciti iz stana uz nadoknadu od 1.200 KM
@eljki Knezovi} iz Gradske uprave dan prije delo`acije ponudili zamjenski stan, {to je ona i prihvatila, ali od toga nije bilo ni{ta
U pratnji dvadeset policajaca, vatrogasne i ekipe Hitne pomo}i, ju~er su slu`benici Gradske uprave Mostar trebali izvr{iti jo{ jednu delo`aciju {esto~lane porodice Knezovi}. Plan je bio da se nasilno razvale vrata njihovog stana koji su dobili od „@itoprometa“. No, od ove nakane su nakon sat vremena ipak odustali. Napetu situaciju ispred stana Knezovi}a u naselju Centar 2 pratile su novinarske ekipe i tridesetak radnika „@itoprometa“. Za to vrijeme, porodica Knezovi} odlu~ila je da se zabarikadira u stanu. Nakon {to su se ekipe za izvr{enje delo`acije povukle, vlasnica stana @eljka Knezovi}, sa suzama na licu, novinarima je ispri~ala da su joj iz Gradske uprave dan prije delo`acije ponudili zamjenski stan, {to je ona i prihvatila. - Me|utim, danas (ju~er, op. a.) promijenili su pri~u. Zatra`ili su da napustim stan u kojem `ivim skoro dvije decenije, a da }e mi Grad Mostar obezbijediti {est mjese~nih kirija po 200 KM, za nastambu koju sama moram na}i. To je van zdrave pameti - kazala je Knezovi}. Zanimljivo je da je ovoj porodici prethodno stiglo obavje{tenje iz Gradske uprave da su, u slu~aju da

- Narod bi rekao, to je jedna banda, a bandu treba potjerati na izbore, jer ako do izbora ne do|e, i to relativno skoro, od ove zemlje ne}e ostati ni kamen na kamenu. Ova hrvatska vlast glumi predsjedni{tvo SFRJ pred raspad Jugoslavije. Ne bave se krizom, vode unutarstrana~ki rat, bave se svime samo ne egzistencijom gra|ana.
(Hrvatski politi~ar u „Ve~ernjem listu“)

Nela Sr{en

Berluskoni mi je simpati~an
- Berluskoni je poseban, osebujan, ~ovjek koji je u politiku u{ao 1994. godine, nakon {to je mnogo postigao u `ivotu. U privrednom smislu, on je institucija, napravio je mnogo za Italiju. Imamo dosta zajedni~kih prijatelja i simpati~an mi je. Ne sla`em se sa svim njegovim ideSr{en: jama, ali ga podr`avam.
(Ljekar za „Slobodnu Dalmaciju“) Poseban ~ovjek

Bo`idar \eli}

Uspjeh za Srbiju je mogu}, ali nije zagarantiran
\eli}: Otvaranje pregovora

- Uspjeh za Srbiju je mogu}, ali nije zagarantiran. Na nama je da kvalitet provedenih reformi bude na takvom nivou da, uz dobivanje statusa kandidata, dobijemo i datum otvaranja pregovora. Mislim da nema boljeg upozorenja od primjera Albanije.
(Srbijanski politi~ar za „Ve~ernje novosti“)

Amir Durgutovi}

Pojeli smo Zvezdinu tortu
Policija i vatrogasci ispred stana u naselju Centar 2

do|e do obijanja brave, du`ni nadoknaditi tro{kove od 1.000 KM! Ina~e, Knezovi}i za ovaj stan posjeduju sve dokumente, uklju~uju}i i izvod iz gruntovnice, no Gradska uprava ih ve} nekoliko puta poku{ava delo`irati na osnovu upravnog rje{enja, odnosno priznanja povrata stana ranijem vlasniku Suadu Denji. Zanimljivo je, me|utim, da je

zahtjev za povrat stana porodica Denjo uputila 1996. godine i to na osnovu potpisa Mirsada Denje, ~ovjeka koji je umro 1993. godine. @albu na delo`aciju uputili su i iz „@itoprometa“, s tvrdnjama da se ona ne mo`e provesti bez sudskog naloga. Sudski spor izme|u Denje i Knezovi}a jo{ nije okon~an pred Kantonalnim sudom u Mostaru. A. Du.

- Kada smo 1988. godine krenuli put Beograda na finale Kupa Jugoslavije protiv Crvene zvezde, pokvario nam se autobus. Kao alternativu, uputili su nam bus beogradskog Gradskog saobra}aja s drvenim stolicama. Po zavr{etku utakmice dobili smo i tortu u obliku lopte u crveno-bijeloj boji, koja je, o~ito, bila namijenjena zvezda{ima. Durgutovi}:
(Nekada{nji nogometa{ Borca za „Avazov Sport“) Bili pre`aljeni

Nabujala rijeka iznenadila Vi{egra|ane

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

12. 11. 2010.

Drina prekrila stubove }uprije
Vi{egra|ane je ju~er iznenadio visok vodostaj Drine. Voda je poplavila stubove }uprije Mehmedpa{e Sokolovi}a. De`urni dispe~er na hidroelektrani „Vi{egrad“ Drago Krsmanovi} ka`e da je dotok vode na pregradnu branu 1.660 kubnih metara u sekundi, a isti takav je i protok nizvodno od elektrane. - Normalan protok vode kroz pregradnu branu kada rade sve tri turbine HE je 730 kubnih metara u sekundi, a u vrijeme kad nema ki{a oko 300 kubika u sekundi. S obzirom na to da su padavine prestale u gornjem toku Drine, nadamo se da ne}e biti problema s poplavama nizvodno od Vi{egrada M. An. isti~e Krsmanovi}.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
BIHA] 17 17 BANJA LUKA BR^KO 17 TUZLA 17 ZENICA 15 SARAJEVO 15 GORA@DE 15
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Umjereno obla~nosatiU jutarnjim

Vi{egrad: Dotok vode ve}i od normalnog

(Foto: M. Andri})

Zapo~eo projekt koji finansira Vlada SAD

Helikoptersko snimanje miniranih podru~ja
Polijetanjem helikoptera Oru`anih snaga BiH s vojnog aerodroma u Mostaru po~ela je najva`nija faza projekta „Sistem podr{ke u procjeni minsko sumnjive povr{ine u BiH“. Kako je re~eno na ju~era{njoj pres-konferenciji u Mostaru, cilj projekta, kojeg finansira Vlada SAD, preko Me|unarodnog fonda za deminiranje (ITF), jeste precizno definiranje rizi~nih povr{ina u BiH. - Odlu~ili smo se na helikoptersko izvi|anje, odnosno snimanje iz zraka, na podru~ju Biha}a, odnosno Grabe`u, u Mostaru je to trasa autoputa koja je predvi|ena na podru~ju Podvele`ja, {to je tipi~an hercegova~ki krajolik, i na podru~ju Trebinja, Ravno - rekao je Milan M. Sm. Rezo, pomo}nik direktora BHMAC-a.

ma preovladavat }e LIVNO sun~ano vrijeme, po 13 kotlinama i uz rije~ne tokove s maglom ili sumaglicom. Tokom dana o~ekuje se postepeno naobla~enje. Vjetar, slab do umjeren, ju`ni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 10, na jugu do 15, a najvi{a dnevna od 13 do 21 stepen.

16 MOSTAR

NEUM 21

PETAK
12. 11. 2010.

SUBOTA
13. 11. 2010.

NEDJELJA
14. 11. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 3 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 5 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 70C do 160C
DNEVNE TEMPERATURE

od 130C do 210C

od 140C do 220C

od 150C do 230C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza je povoljna. Tegobe kod hroni~nih bolesnika i meteoropata, s odmicanjem dana }e oslabjeti. Ne{to vi{e pa`nje trebalo bi posvetiti odijevanju i za{titi od ni`ih temperatura tokom jutarnjih sati, osobito u unutra{njosti zemlje.

Grad Sarajevo
Sa pres-konferencije: Izabrane tri lokacije
Izlazak 06.37 Zalazak 16.24

12. 11. 2010.
Izlazak 11.57 Zalazak 22.14

Brzo - kratko
Ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun

8

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

teme

Privatizacija u BiH razo~aravaju}a
Ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) rekao je da je jedna od oblasti u BiH koja je veoma razo~arala privatizacija, posebno u Federaciji BiH. - Uprkos godinama obe}anja, federalni zvani~nici su bili posebno spori u privatizaciji preduze}a u entitetskom vlasni{tvu - rekao je Mun na sastanku s predstavnicima Ameri~ke trgova~ke komore u BiH, na kojem je razgovarano o sporom oporavku ekonomije BiH i brojnim Mun: Finansiranja u infrastrukturu preprekama za potencijalna strana ulaganja. Ambasador Mun dodao je da su sredstva od privatizacije potrebna za finansiranje infrastrukturnih projekata, kao {to su putevi ili aerodromi, kako bi bila pobolj{ana ekonomska situacija, saop}eno je iz Komore, prenijela je Srna.

NJUJORK Incko na Univerzitezu „Columbia“ o situaciji u BiH

Me|unarodna zajednica mora biti ~vrsta i kreativna
Nada nakon op}ih izbora da }e institucije u BiH efikasnije funkcionirati
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) izjavio ju~er da je strana~ka i politi~ka taktika vo|ena tokom protekle ~etiri godine dovela do parlamentarnog zastoja u BiH, te da se dr`ava suo~ava s ozbiljnim ekonomskim problemima koji su dodatno pogor{ani zbog globalne recesije. Incko je tokom govora na Univerzitetu „Columbia“ u Njujorku istakao da, uprkos ozbiljnosti problema u BiH, „nove okolnosti“ koje su nastupile nakon op}ih izbora pru`aju nadu da }e institucije u BiH uz pomo} novog anga`mana SAD u budu}nosti efikasnije funkcionirati, saop}eno je iz OHR-a, prenijela je Srna. Prema njegovim rije~ima, Me|unarodna zajednica „mora imati ~vrst i kreativan pristup u pomaganju lokalnim akterima da eliminiraju prepreke koje su do sada onemogu}avale postizanje napretka“. - Me|unarodna zajednica treba osigurati da se BiH nezaustavljivo kre}e putem koji vodi ka potpunoj integraciji u evroatlantske institucije, kao demokratska, suverena i funkcionalna dr`ava. Svima mora biti kristalno jasno da je odgovornost za osigur-

Lagumd`ija razgovarao sa ambasadorima

Nestabilnost BiH treba biti pro{lost
Politi~ka nestabilnost, ekonomsko nazadovanje, zastoj u oblasti evropskih integracija trebaju biti pro{lost za BiH i njene gra|ane, istakao je predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija u odvojenim susretima sa ambasadorima Albanije Flamurom Ga{ijem (Flamurom Gashi), Makedonije Ramijem Red`epijem, [panije Alehandrom Alvargonzalesom San Martin i Lagumd`ija: Sa sastanka San Martinom (Alejandro), Libije Salemom Finirom (Finnir) i Hrvatske Ton~ijem Stani~i}em, saop}enoo je iz SDP-a, prenijela je Srna. Lagumd`ija je istakao da je SDP potpuno spreman da formira novu proevropski orijentiranu vladu, s namjerom da nova vlast zna~ajno ubrza put BiH u EU i NATO.

U povodu Kurban-bajrama

Zabranjen prijevoz eksploziva u FBiH
U povodu Kurban-bajrama, Federalna uprava policije (FUP) zabranila je prijevoz eksplozivnih materija u FBiH od 4 sata 16. novembra do pono}i 17. novembra. Ovo ograni~enje ne odnosi se na rudnike i kamenolome koji vr{e prijevoz eksplozivnih materija internim saobra}ajnicama od skladi{ta eksploziva do mjesta kori{tenja u krugu privrednog subjekta, saop}eno je iz FUP-a.

Incko: Odgovornost na bh. liderima

anje ovakvog ishoda na politi~kim liderima u BiH - istakao je Incko. Incko je naglasio da }e OHR, sve dok bude prisutan u BiH, „imati konstruktivnu ulogu u no-

vom politi~kom okru`enju“ i ocijenio da mogu}nosti koje pru`a postizborno okru`enje pove}avaju prostor za konstruktivno djelovanje OHR-a.

Obavje{tenje ~itaocima

Malmstrom uo~i prve posjete na{oj zemlji

Rad oglasnih slu`bi za Bajram
U ponedjeljak izlazi dvobroj „Dnevnog avaza“ za 15. i 16. novembar. Sve oglasne slu`be radit }e u ponedjeljak, 15. novembra, od 10 do 16 sati. Prvog dana Kurban-bajrama, utorak 16. novembra, u na{im dopisni{tvima {irom BiH radno vrijeme oglasnih odjeljenja je od 12 do 16 sati, a u Sarajevu, u oglasnim odjeljenjima u zgradama „Avaz Business Centera“ i „Avaz T wist Towera“ od 12 do 20 sati. U srijedu, 17. novembra, sva oglasna odjeljenja radit }e redovno od 8 do 20 sati.

Dobivanjem bezviznog re`ima BiH postigla historijski uspjeh
Evropska komesarka sastat }e se sa bh. zvani~nicima
Komesarka EU za unutra{nje poslove Sesilija Malmstrom (Cecilia Malmstrom) posjetit }e danas BiH i razgovarati sa predsjedavaju}im Vije}a ministara Nikolom [piri}em, ministrom sigurnosti Sadikom Ahmetovi}em i ministrom pravde BiH Bari{om ^olakom o provo|enju bezviznog re`ima i ostalim pitanjima evropskih integracija. Malmstrom }e se sastati i sa profesorima i studentima Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu, te predstavnicima civilnog dru{tva i nevladinih organizacija. Nakon uvodnog izlaganja na temu „Evropa bez granica“, ona }e govoriti o va`nosti slobode kretanja u Evropi i odgovornostima koje iz toga proizilaze, najavljeno je iz Delegacije EU u BiH. Uo~i prve posjete BiH, Malmstrom je istakla da je dobivanjem bezviznom re`ima za zemlje [engena, BiH postigla historijski uspjeh i ~estitala na te{kom poslu koji je obavljen. - Bezvizno putovanje }e olak{ati kontakte izme|u ljudi, unaprijediti poslovanje i pru`iti mogu}nost ljudima u regiji da bolje upoznaju EU - rekla je ona, prenijela je Srna.

U Centru [ejkova~a u Sanskom Mostu

Identificirano osam `rtava ratnog zlo~ina
U Centru za obdukciju i identifikaciju [ejkova~a u Sanskom Mostu ju~er je identificirano osam osoba iz vi{e masovnih grobnica. Kako je re~eno, rije~ o civilnim `rtvama Bo{njacima stradalim u proteklom ratu na podru~ju op}ina Prijedor, Sanski Most i BiM. D. @rtve iz Prijedora, Sanskog Mosta i Biha}a ha}.

Malmstrom: Danas u na{oj zemlji

Osje}aj nesigurnosti kod na{ih gra|ana

SCT zavio u crno bh. gra|evince

Oru`je `eli oko 30 posto ljudi u BiH
Prema podacima UNICEF-a, svako ~etvrto doma}instvo u BiH posjeduje vatreno oru`je, kazala je portparol te organizacije Nela Ka~mar~ik na radionici u Mostaru, javila je Fena. Prema istra`ivanju koje je uradio UNICEF o stavovima i pona{anju u vezi s vatrenim oru`jem oko 30 posto ljudi u BiH osje}a nesigurnost i nabavilo bi oru`je.

Vare{anima Slovenci du`ni deset miliona KM
Privredna komora ZDK tra`i intervenciju Vlade Federacije
Upravni odbor Privredne komore Zeni~ko-dobojskog kantona (PK ZDK) uputio je Vladi Federacije i drugim nadle`nim organima u BiH zahtjev da preispitaju zakonitost ugovora o dodjeli poslova slovenskom SCT-u, potvrdio je novinarima ju~er [efkija Botonji}, predsjednik Komore. - Tra`imo da Direkcija za ceste FBiH ne dopusti dalje SCT-u da ne ispunjava obaveze prema svojim podizvo|a~ima u nekoliko projekata koje realizira na podru~ju FBiH - kazao je Botonji}. Na sjednici Upravnog odbora Komore iznesen je frapantan podatak da Slovenci samo kompaniji „Amfibolit“ iz Vare{a duguju deset miliona maraka, a da je na spisku jo{ nekoliko firmi iz Vare{a, Breze i Visokog, kojima se duguju milionski iznosi. - Slovenci su prvo djelovali putem firme k}erke istog naziva, a sada djeluju putem druge registrovane firme, jer prva duguje milione. Zatra`ili smo da Vlada FBiH i organi dr`ave BiH izmijene zakone kako bi se omogu}ilo zna~ajnije u~e{}e doma}ih firmi u kapitalnim poslovima ove zemlje A. D`. - ka`e Botonji}.

Veliboru Bogdanovi}u potvr|ena optu`nica
Sud BiH potvrdio je optu`nicu protiv biv{eg pripadnika Hrvatskog vije}a obrane (HVO) Velibora Bogdanovi}a, koja ga tereti za krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva 1993. godine u Mostaru, saop}eno je iz Suda BiH, prenijela je Fena.

teme

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

9

SARAJEVO Za{to je sru{en objekt Ahmeta Islamovi}a

RVI nije imao veza kao Havica He}o!
Kantonalno ministarstvo u posljednji ~as sprije~ilo ru{enje nelegalnog poslovnog prostora gospo|e He}o, a ne i Imamovi}eve dogradnje na istoj lokaciji
Da `ivimo u dr`avi u kojoj zakon va`i samo za siroma{ne i one koji nemaju politi~ki utjecaj, odavno svi znamo. Ahmet Islamovi}, ratni vojni invalid, i njegova porodica to su na najgrublji mogu}i na~in osjetili na vlastitoj ko`i. „Avaz“ je ju~er pisao da je Havica He}o, snaha federalnog ministra energije, industrije i rudarstva Vahida He}e, nelegalno izgradila objekt u ulici Branislava \ur|eva, u centru Sarajeva.
Mili}: Iskusan profesionalac Zuki}: Po~astvovan pozivom

„Avaz“ saznaje Bira se ~elni{tvo „Al-Jazeere“

Goran Mili} i Amir Zuki} u naju`em krugu
Naj`e{}a konkurencija za poziciju direktora programa i vijesti
Dok na kanalu nekada{nje NTV 99, koju je kupila „AlJazeera“, ve} dva mjeseca stoji nepomi~an ispis o skorom po~etku emitiranja programa „Al-Jazeere Balkans“, iza TV kulisa je izuzetno `ivo. TV novinarstvu, radio je kao novinar i urednik u svim zemljama regije, ali ~injenica je da je na zalasku karijere. Zuki} je, s druge strane, mlad i ambiciozan, s uspjehom je obavljao novinarske i uredni~ke zadatke na Radiju „Slobodna Evropa“ i BHT-u, a od TVSA je za relativno kratko vrijeme napravio modernu i gledanu televiziju. Mili} je u ranijem razgovoru za „Avaz“ sa mnogo hvale govorio o projektu „Al-Jazeere“ i dao je na-

Pro{irio stan
Iako je inspekcija evidentirala da objekt nema valjanu dokumentaciju, njegovo ru{enje ne dozvoljava Kantonalno ministarstvo prostornog ure|enja, na ~ijem je ~elu Abid Jusi}. Manje sre}e, me|utim, imao je Islamovi}, koji je, tako|er bez dozvole, pro{irio vlastiti stan, tako {to je sagradio manju prostoriju koja se nalazila na Havicinom objektu. Budu}i da su oba objekta izgra|ena nelegalno, op}inski inspektor zatra`io je njihovo ru{enje. Logi~no, prvo je trebalo ukloniti Islamovi}evu prostoriju, {to su uposle-

Uspje{ni zadaci
Objekt Havice He}o: Kr{enje zakona u centru grada

nici „Rada“ i u~inili. No, kada su trebali nastaviti posao, iznenada se pojavilo rje{enje Jusi}evog ministarstva, kojim je obustavljen postupak, tako da je objekt porodice He}o izbjegao ru{enje.

Razog je jednostavan: Islamovi}i su skromna porodica bez jakih politi~kih veza. Ovo je najbolji mogu}i dokaz da `ivimo u dru{tvu s dvostrukim standardima.

„Avaz“ saznaje da menad`ment katarskog televizijskog diva privodi kraju posao izbora ~elnih ljudi balkanske „Al-Jazeere“.

Zdravstveni problemi
Porodica Islamovi} danas ne `eli govoriti o ovome. Kako saznajemo, zbog tolike koli~ine nepravde, Ahmet je do`ivo te`ak mo`dani udar, a pojavili su mu se i drugi zdravstveni problemi, od kojih se nikada nije do kraja oporavio.
G. M. - M. D.

Odluka o direktoru naredne sedmice
Prema „Avazovim“ informacijama, u u`u konkurenciju za generalnog direktora balkanske „AlJazeere“ u{lo je osam osoba, me|u kojima ima i poznatih osoba iz sviNaj`e{}a konkurencija je za poziciju direktora programa i vijesti. Iako se za ~elnu programsku poziciju prijavilo vi{e od hiljadu kandidata i me|u njima brojna ugledna televizijska imena iz BiH, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja, iz pouzdanih izvora saznajemo da su mimo konkursa pozvani urednik HRT-a Goran Mili} i direktor programa Televizije Sarajevo Amir Zuki}. Njih dvojica prihvatila su kandidaturu. Ovih dana su, na poziv glavnih menad`era, odvojeno posjetili sjedi{te „Al-Jazeere“ u Dohi, gdje su imali razgovore o programskoj strategiji, novinarskim timovima i uredni~kim smjernicama. Jo{ nije donesena kona~na odluka o tome koji }e od njih dvojice preuzeti kormilo balkanske „Al-Jazeere“. I jedan i drugi imaju svoje adute. Mili} je iskusan, pro{ao je sve u jeta televizije u na{em regionu. Odluka o generalnom direktoru trebala bi biti donesena do kraja naredne sedmice.
F. V.

Uklonjen inspektor
Kako smo objavili, inspektor koji je naredio ru{enje objekata, Mirza Islambegovi}, uklonjen je sa slu~aja rje{enjem kantonalnog upravnog inspektora Nurudina D`ihe. Kasnije smo saznali da informacija da je D`ihina supruga projektirala objekt Havice He}o ipak nije ta~na.

Nakon nesre}e u Rudniku boksita

slutiti da bi se uskoro mogao preseliti u Sarajevo. Zuki} je odbio otvoreno govoriti o ponudi „AlJazeere“, ali je potvrdio da je bio na razgovorima u Dohi.

Jajce tuguje za Brankom Jurki}em
U vrijeme kada je dovezen na Odjel Hitne pomo}i ve} je bio mrtav
Ju~era{nji dan u Jajcu obilje`en je kao jedan od najtu`nijih u posljednjih nekoliko godina. Veo tuge obavio je cijeli grad nakon preksino}nje pogibije 41-godi{njeg rudara Branka Jurki}a u Rudnicima boksita. Iza Branka je ostala supruga i ~etvero djece. Rudarski inspektori ju~er su dan proveli istra`uju}i uzrok nesre}e. Koban doga|aj u kojem su jo{ dva rudara, 37-godi{nji Ivo Marijanovi} iz sela Kupre{ani i 45godi{nji Miralem Vrebac iz sela Doribaba, lak{e povrije|ena desio se u srijedu oko 20.20 sati u kopu Crvene stijene, koji se nalazi nadomak sela Be{pelj.
Jurki}: Nije mu bilo spasa Radovac: @ali za `rtvom

Najja~i tim
- „Al-Jazeera“ je svjetski medijski lider i logi~no je da }e i na Balkanu praviti najja~i tim. Po~astvovan sam `eljom ovog giganta televizijskog biznisa da me anga`ira, ali o detaljima vam ne mogu govoriti - kazao je Zuki}. Saznajemo da nakon Zuki}a i Mili}a put Dohe ide i Ivica Pulji}, predratni urednik Dnevnika TVSA, a sada urednik „Glasa Amerike“. Program balkanske „Al-Jazeere“ s najja~im uredni~ko-novinarskim timom i na najmodernijoj opremi trebao bi startati u martu s centralom u Sarajevu i dopisni{tviS. N. ma {irom regije i svijeta.

Rudnik boksita Jajce: Povrije|ena i dva rudara

Boksit se, prema prvim informacijama, sru~io na rudare. Jurki}u nije bilo spasa. U vrijeme kada je dovezen na Odjel Hitne pomo}i u Op}oj bolnici u Jajcu ve} je bio mrtav. Tihomir Radovac, direktor Rudnika boksita, kazao nam je ju~er da je ovo jedna od rijetkih nesre}a koja se dogodila od otvaranja kopa Crvene stijene, koji je pu{ten u rad u septembru 1999. - Neizmjerno `alim za `rtvom, kao i za povrije|enim rudarima, a detaljnije informacije javnosti }e biti dostupne nakon {to bude zavr{ena inspekcijska istraga - ka`e S. B. Radovac.

Bh. had`ije stigle u Meku

Umru obavila prva grupa
Prva grupa bh. had`ija prekju~er je stigla u Meku i ve} narednu no} i jutro poslije sabah-namaza obavila umru, tavaf-u-zijaret i sa’j. Druga grupa had`ija u Meku je stigla ju~er. Smje{teni su u hotel koji se nalazi u poslovnom dijelu Meke, udaljen oko 20 minuta vo`nje od harema Kabe. Prema slu`benim podacima saudijskog ministarstva za informiranje, ove godine had` }e obaviti znatno manji broj vjernika zbog velikih preure|enja i prilago|avanja pristupnih puteva svetim mjestima. Dozvoljena kvota ove godine je oko 1,7 miliona vjernika iz drugih zemalja, dok su doma}ini za sebe rezervirali oko 6.500 mjesta.
M. A.

Klub poznatih

Merima Softi}

10

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

teme

Postavila bih `ene na va`ne funkcije
Li~ni profil reprezentativke BiH u karateu
Ime i prezime: Merima Softi}. Datum i mjesto ro|enja: 19. novembar 1981. godine. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Zaru~ena. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih mnogo. Koji automobil vozite: Vozim svoj motocikl i „octaviju“ vjerenika Almira. Kako se odmarate: Uz ples, muziku, saunu i na bazenu. Omiljeni muzi~ar: Huanes (Juanes). Volite li kuhati: Volim, kad god imam vremena. Najdra`a knjiga: „Dnevnik Brid`it D`ons“. Omiljeni pisac: Paulo Koeljo (Coelho). Umjetnik kojeg cijenite: Mersad Berber. Za koji klub navijate: Za sve bh. klubove. Koga biste poveli na pusti otok: Prijateljice. Jeste li ljubomorni: Nikada. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Ruke i osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Zavisi od okolnosti, vjerovatno bih. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Sokovi od narand`e i borovnice, te musli i piletina. Ko se brine o Va{em imid`u: Prijateljice i ja. Volite li i}i u {oping: Obo`avam {oping. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Nekada sam imala papagaja.

PROPISI Na{a zemlja na za~elju svjetskih trendova

BiH jo{ bez zakona o zabrani pu{enja
Zdravstvene i obrazovne ustanove ne bi trebale imati prostorije u kojima se smije zapaliti cigareta
Nakon {to je prije dan-dva na snagu stupio zakon kojim se u svim zatvorenim javnim prostorima i na radnim mjestima u Srbiji zabranjuje pu{enje, na{a zemlja ostala je jedna od rijetkih u regionu koje nisu donijele takvu vrstu zabrane.

Na ~ekanju
Iako se ve} odavno FBiH proprema da donese zakon koji }e zabraniti pu{enje na javnim mjestima, nema naznaka da bi to uskoro mogli biti u~injeno, izme|u ostalog i zbog formiranja nove vlasti. Dr. Aida Rami}-^atak, koordinator za kontrolu duhana pri Ministarstvu zdravstva FBiH, ka`e da je zakon u u formi prednacrta pripremljen jo{ lani. Iako }e, prema njenim rije~ima, najvjerovatnije biti amandmana, u prvoj verziji predvi|eno je da se uvede zabrana pu{enja u zatvorenim prostorima javnih ustanova.

Softi}: Oprostila bih nevjeru

Koji je Va{ `ivotni moto: Sve {to radi{, radi do kraja. Nije sramota pasti, nego ne ustati i ne nastaviti dalje. Va{ najbolji prijatelj je: Mirsada, Alma, mama, tata. Pratite li politi~ku situaciju: Naravno, a i vije}nik sam u OV T uzla. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Postavila bih `ene na va`ne funkcije. Biste li u~estvovali u {ouu relanosti: Da, ali samo u „Survivoru“.

Nepu{a~i u BiH su u ve}ini, ali i ugro`eni

- Predvi|ena je mogu}nost da ostane prostorija za pu{a~e u ustanovama koje ispunjavaju uslove, mada mislim da se trebalo dr`ati apsolutne zabrane, pogotovo u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama - ka`e Rami}-^atak, konstatiraju}i da zabrana nije prijetnja da }e propasti ugostiteljski biznis.

U RS od 2004.
Napominje da, prema istra`ivanjima, oko 40 posto odraslog stanovni{tva u BiH pu{i i da se na margine ne mogu staviti nepu{a~i koji su u ve}ini. Napominje da je

SMS
SROZANE VRIJEDNOSTI Na`alost, u na{oj zemlji se nao~igled svih nas di`u mauzoleji ratnim zlo~incima, a mi sve gledamo i ne ~inimo ama ba{ ni{ta. I onda se pitamo za{to su nam sve moralne i ljudske vrijednosti srozane na samo dno. Srbija ve} drugi put odaje po~ast Sr|anu Aleksi}u, koji je ljudski spa{avao Bo{njaka od pijanih ~etnika. I Trebinje je Bosna i Hercegovina i za{to u tom gradu Sr|an ne mo`e dobiti spomenik? ZA FOTELJU VI[E - Naravno da se desila izborna kra|a u BiH i `alosno je kako sve to pro|e stihijski. Pojedine stranke, koje se navodno bore za gra|ane, ljudska prava i po{tenje, sada su zadovoljne i {ute kao zalivene. Svejedno im je sve, samo gledaju kako napraviti koali-

Dnevni avaz 061-142-015
je zadovoljan farmaceutski klan. Nadle`ne nije briga {to u ovom gradu ne postoji javna apoteka, ve} isklju~ivo privatne. Eto kako to rade vlastodr{ci kod nas. Br~anka SVE NORMALNO - Bio sam u srijedu na revan{-utakmici Kupa BiH u [irokom Brijegu, gdje je gostovalo Sarajevo, i sve je proteklo u najboljem redu. Nakon hampe koja se digla u BiH i Hrvatskoj zbog isticanja zastave nacisti~ke Njema~ke u nedjelju, kada su igrali isti rivali, o~ito je od politi~kog vodstva stigla naredba da se navija~i [irokog moraju pona{ati normalno i tako su se i pona{ali. Naravno, to je jo{ jedan dokaz koliko politika ima i mo`e imati utjecaja na sva de{avanja i na sportskim igrali{tima.

Rami}-^atak: Za apsolutnu zabranu

u zemljama gdje je uvedena zabrana broj odraslih koji pu{e smanjen izme|u pet i osam posto. Portparol Ministarstva zdravlja i socijalne za{tite RS Nata{a Aleksi} ka`e da je Zakon o zabrani pu{enja duhanskih proizvoda na javnim mjestima u RS usvojen 2004. godine. Zbog kr{enja tog zakona, Komunalna policija, kako smo provjerili, samo u Banjoj Luci od po~etka ove godine provela je vi{e akcija radi provjere po{tivanja Zakona o zabrani pu{enja na javnim mjestima u Republici Srpskoj. B. T. - V. S.

ANKETA

ciju i da se uzme koja fotelja vi{e. KAZNE ZA NERAD - Dok se stranke dogovaraju o formiranju vlasti, a pri tome im se nimalo ne `uri, gra|ani BiH primorani su i dalje iz bud`eta finansirati staru vlast, koja je imala pora`avaju}e rezultate. Upravo zbog pora`avaju}eg u~inka treba im oduzeti sva primanja koja ih sada sljeduju i taj ogromni novac usmjeriti u privredu. Tako|er, partije koje su pobijedile na ovim izborima treba kazniti za svaki mjesec koji pro|e, a da se ne formira vlast i onda taj novac treba usmjeriti u podsticaj privredi. Tako bi od njih bilo koristi, a ovako nam i jedni i drugi samo nanose {tetu. PRIVATNE APOTEKE - O~igledno je da je u Br~kom najva`nije da

me|u gra|anima Vi{egrada, Sarajeva i Lukavca

Treba li nam zakon o zabrani pu{enja na javnim mjestima?

Obaveza koja bi svima koristila
- U svojoj ku}i neka radi {ta ko ho}e, ali na javnim mjestima treba po{tovati druge. Zabrana pu{enja bila bi korisna sviMila ma.
Gra~anin

- Ako `elimo ~uvati zdravlje, i svoje i na{e djece, takav zakon treba {to prije donijeti na nivou dr`ave. Nepu{a~i su ovako Danijela ugro`eni.
Spasojevi}

- Zar taj zakon jo{ nije donesen? Ako ga nema, iz mnogo razloga treba ga {to prije donijeti i strogo se pridr`avati njegovih odredbi. Mila Sarajevo
Diki}

Vi{egrad

- Smatram da bi se trebao uvesti, ali da se pu{enje dozvoli na pojedinim lokacijama. Mada ~isto sumnjam da }e ga Kristina ikada donijeti.
Rai}

- Iako sam nepu{a~, mislim da bi nam trebao zakon o zabrani pu{enja. No, nisam sigurna ho}e li ubrzo biti donesen u na{oj zemlji. Marina
Vukoja

- Narod je ~udan, jedni misle da treba, drugi da ne treba. Ja mislim da bi mogao biti donesen, ali ne vjerujem da }e biti Ivan po{tivan.
Vukoja

Sarajevo

- Vi{e je razloga za dono{enje tog zakona, a na prvom mjestu su zdravstveni. Samo je pitanje koliko }e se takvog zakona i Fikret pridr`avati.
@igi}

- Pri~a se o tome, ali su pu{a~i vjerovatno brojniji i me|u onima koji donose zakone, pa to jo{ nije regulisano. Ja podr`avam Nermin zabranu.
Omerovi}

- Iako sam strastveni pu{a~, nikada ne pu{im na javnom mjestu i svakako to treba pod hitno regulisati zakonom.

Lukavac

Edina Husovi} M. An. - Ad. K. - M. Ka.

teme

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

11

(Foto: A. Bajri} Blicko)

BE^ Slu~aj porodice Sara~evi} izazvao veliku pa`nju

Austrijanci i Avdine zube upore|ivali s Mladi}evim!
Austrijska policija potvrdila da je provela akciju Provjeravali da li je made` nalijepljen Ambasada BiH zatra`it }e obja{njenje austrijskih vlasti i najavljuje mogu}i protest
Slu~aj 62-godi{njeg Avde Sara~evi}a i njegove supruge Munire (55) iz Hrasnice kod Sarajeva, kojima su u subotu popodne u njihov be~ki stan upali pripadnici tamo{nje specijalne jedinice policije „Kobre“, misle}i da su otkrili ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a, izazvao je ju~er veliku pa`nju. Pozivaju}i se na „Dnevni avaz“, Sara~evi}evu ispovijest prenijeli su skoro svi mediji u na{em regionu.

S ju~era{njeg protesta: Nezadovoljstvo radom institucija

Mirni protest Srebreni~anki u Tuzli

Spore ekshumacije idu naruku zlo~incu Karad`i}u
Majke Srebrenice ne}e odustati od tu`be protiv Karle del Ponte
Nekoliko stotina ~lanica udru`enja „@ene Srebrenice“ ju~er su u Tuzli odr`ale mirni protest sa kojeg su ponovo javnost upozorile na genocid koji je prije 15 godina izvr{en nad vi{e od osam hiljada njihovih najbli`ih ~lanova porodica. Izra`eno je ni~kom genocidu. Pitamo se kome ta politika `eli da udovolji? Je li zlo~incu Radovanu Karad`i}u, koji svaki dan u ha{koj sudnici negira broj ubijenih ljudi u BiH, a posebno broj ubijenih u srebreni~kom genocidu - kazala je Nura Begovi} iz Udru`enja

Anonimna dojava
Portparol MUP-a Austrije Rudolf Golija (Golia) potvrdio je za na{ list da je policija tragala za Mladi}em. - Da, specijalne snage provele su tu akciju u Be~u, ali se, na`alost, ispostavilo da se ne radi o Ratku Mladi}u ka`e Golija.

Spomen-plo~a `enama `rtvama rata
Austrijske „Kobre“: Akcija i zvani~no potvr|ena Sara~evi}: @rtva potrage

[evarika: Lo{e pripreme

Prema njegovim rije~ima, policija je dobila anonimnu telefonsku dojavu da se u stanu u Be~u krije Mladi} i odmah krenula u provjere. - Razumijemo da je to izazvalo odre|enu neugodnost, ali smo dobili dojavu i provjerili radi li se o Mladi}u - navodi Golija. Momo [evarika, {ef Konzularnog odjela Ambasade BiH u Austriji, ka`e za „Avaz“ da }e zatra`iti slu`beno obja{njenje austrijskih vlasti o svim detaljima ovog slu~aja. - Ako ocijenimo da je to

za nas neprihvatljivo, mo`emo uputiti i protest. O svemu smo poslali informaciju Ministarstvu vanjskih poslova BiH - ka`e [evarika. Potvrdio nam je da su specijalci zaista bez prethodne obavje{tajne pripreme upali u stan u kojem Sara~evi} `ivi ve} pet godina.

Dobre namjere
- Zna ga ~itav kom{iluk. Upali su u stan i odstranili njegovu `enu, a njega legitimirali. Upore|ivali su njegove i Mladi}eve fotografije iz li~nih dokumenata. Jedan policajac sjetio se da Avdo ima made`, a Mladi} ne. Potom su utvrdili da je made` prirodni i da nije nalijepljen. Na kraju su pogledali i zube i uporedili ih s onima iz Mladi}evog kartona i tek tada su utvrdili da Avdo nije taj i oti{li - obja{njava [evarika, dodaju}i da su Sa-

Sara~evi} mo`e tra`iti od{tetu
Sara~evi}, prema mi{ljenju [evarike, ima pravo da tra`i i od{tetu za pretrpljenu bol i povredu stana, jer je policija upala bez dozvole. - Nisu pitali mogu li u}i, samo su upali. Avdo je `rtva, bez obzira na politi~ke okolnosti, i moramo ga za{tititi. On }e tra`iti javno izvinjenje. Ako toga ne bude, onda }e podnijeti tu`bu - navodi [evarika.

ra~evi}i do`ivjeli {ok i da im je naru{en ugled. Napominje da je Sara~evi} vjerovatno rekao istinu, ali da „moramo saslu{ati i austrijsku stranu“. - Mislimo da je u ovom slu~aju bila prekomjerna upotreba sile, ali, ponavljam, prije toga moramo ~uti i austrijsku stranu. Pretpostavljamo da su obavje{tajno lo{e pripremili potez. Mi smatramo da je gre{ka ono {to je Sara~evi} do`ivio - navodi on. BiH, nastavlja na{ sagovornik, ne mo`e dovoditi u pitanje spremnost Austrije da hapsi optu`ene za ratne zlo~ine, ali je u ovom slu~aju, o~ito, napravljena gre{ka u metodu. S druge strane, napominje [evarika, BiH ne `eli povrijediti odnose s Austrijom, koja nam je veoma naklonjena, a treba voditi ra~una i o tome da je imala dobre namjere.
F. VELE - T. LAZOVI]

^lanice „Preporoda“ iz Tuzle ju~er su na Trgu `rtava genocida Srebrenice, a u znak sje}anja na mnoge `ene `rtve rata, postavile nezadovoljsto radom dr`avnih institucija u ~ijoj nadle`nosti su ekshumacije i identifikacije `rtava genocida. - Sve vi{e se uvjeravamo da neka politika diktira ekshumacije i da je njen cilj da se prona|e {to manji broj ubijenih ljudi u srebre-

spomen-plo~u kao trajno podsje}anje na sve `ene stradale u proteklom ratu. Spomen plo~u otkrila je prof. dr. Nihada Latifagi}. „@ene Srebrenice“. Majke Srebrenice ne}e odustati od tu`be protiv biv{e ha{ke tu`iteljice Karle del Ponte (Carla) i njenih saradnika „koji su, bez znanja porodica, uni{tili predmete i dokumente `rtava, a koji su slu`ili kao dokazi u ha{kim procesima. A. H.

Porodice deportovanih iz Crne Gore

Pona{anje svjedoka ’pokajnika’ novo je izrugivanje `rtvama
Udru`enje }e pokrenuti krivi~ni postupak protiv svjedoka
Udru`enje porodica deportovanih gra|ana BiH iz Crne Gore 1992. godine nezadovoljno je sudskim procesom koji se vodi u Podgorici protiv optu`enih za sudjelovanje u hap{enju i deportovanju. - Udru`enje }e, ukoliko to ne u~ini crnogorsko tu`ila{tvo, samoinicijativno pokrenuti krivi~ni postupak protiv tzv. svjedoka-pokajnika, inspektora za potrage, komandira policije i naru~ioce ovog zlo~ina za koje se tokom su|enja pokazalo ili }e se pokazati da su rukovodili u potragama i hap{enjima na{ih najdra`ih kojima ni nakon 18 godina ni kosti ne mo`emo na}i - navode iz Udru`enja, prenosi Fena. Udru`enje isti~e da je „postalo nepodno{ljivo slu{ati kako se biv{i policajci, a sada{nji svjedoci tu`ila{tva, koji su sudjelovali u hap{enju na{ih najdra`ih, bestidno utrkuju u tome da se javno

Otvoreno pismo Udru`enja

DOM: Kardinal Pulji} nezakonito koristi imovinu
Udru`enje za za{titu nosilaca stanarskog prava na nacionaliziranim i privatnim stanovima DOM uputilo je otvoreno pismo nadbiskupu vrhbosanskom, kardinalu Vinku Pulji}u u kojem iznosi niz ~injenica o de{avanja u vezi povrata u posjed nosioca stanarskog prava porodici Smajovi} u sarajevskoj uluci Kaptol 7. - Vi i Va{i slu`benici provalili ste u tu|u imovinu i ve} je du`e vrijeme nezakonito koristite, odnosno zakonitim nosiocima stanarskog prava, porodici Smojevi}, onemosu prije ~etiri godine tra`ili sastanak sa Pulji}em kako bi predo~ili spisak 516 sarajevskih Hrvata nosilaca stanarskog prava u KS sa `eljom da kardinal svojim ugledom potakne dono{enje odgovaraju}ih zakonskih akata kako bi i ti gra|ani otkupili svoje stanove na kojima su vi{egodi{nji nosioci stanarskog prava. - ^itav posao smo uradili sami bez Va{e pomo}i... Sve ima posebnu te`inu po{to Vi stalno isti~ete ugro`enost hrvatskog naroda, a posebno Hrvata u Sarajevu, ka`e se u pismu Udru`enja.

Podgorica: Zgrada Suda

Pulji}: Tra`en sastanak

gu}avate pristup njihovoj imovini, navodi se u pismu

Pulji}u, prenijela je Onasa. Iz Udru`enja navode da

hvale kako su juna~ki spa{avali izbjeglica iz BiH“. - Razlika izme|u optu`enih i tih svjedoka je samo u tome {to danas jedni sjede na optu`eni~koj klupi, a drugi u sudnici i ispred nje izigravaju heroje ili ~ak `rtve. Takvo pona{anje biv{ih policajaca, uz dopu{tenje sudija, predstavlja novo izrugivanje `rtvama i njihovim porodicama - ka`e se u saop}enju Udru`enja koje potpisuje predsjednica Jasenka Perovi}.

12
AUSTRIJA Dobre vijesti za mladu Bi{}anku

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

teme

Sarajevski aerodrom: Konekcija prema svijetu

Alma prva na listi EU za presa|ivanje srca
Prije dva dana stigli smo u glavni grad Austrije, javili se u bolnicu, a potom se smjestili kod na{ih doma}ina Fatime i Samira, ka`e Almin otac Elvir
Osmi novembar je datum koji }e predstavljati po~etak novog `ivota Alme Had`i}, 17-godi{nje Bi{}anke s te{kim oboljenjem srca. To je dan kada je, nakon dugotrajnog ~ekanja, stigla na prvo mjesto HTX - Eurotransplant liste za presa|ivanje organa. - Zvali su nas iz transplantacionog tima be~ke bolnice AKH, javili da je Alma do{la na prvo mjesto HTX liste i da bi bilo dobro da do|emo u Be~. Prije dva dana stigli smo u glavni grad Austrije, oko 14 sati javili se u bolnicu, a nakon toga

Nova aviolinija od 2. decembra

Do Amsterdama i nazad za 135 eura
„BH Airlines“ od 2. decembra tri puta sedmi~no (utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom) uvodi redovnu liniju na relaciji Sarajevo Amsterdam - Sarajevo. Kako se navodi u saop}enju te aviokompanije, rije~ je o jo{ jednoj liniji iznimno va`noj za daljnje konekcije prema ostatku Evrope i Sjeverne Amerike, prenijela je Fena. Cijena promotivne povratne aviokarte, s uklju~enim aerodromskim taksama, iznosi 135 eura, bez uklju~ene naknade za izdavanje karte. Avion iz Sarajeva polazi u 10.15 sati, a u Amsterdam dolazi dva sata kasnije. Povratak iz Amsterdama u Sarajevo je u 13.35 sati, saop}eno je iz „BH Airlinesa“.

Zahvalnost roditelja
- Hvala dragom Bogu, sada je blizu transplantacija i po~etak novog `ivota prije svega za nju, ali i za nas. Jo{ jednom zahvaljujemo svima koji su, evo, skoro godinu uz nas i pru`aju nam podr{ku da prebrodimo ove te{ke trenutke - poru~uju Almini roditelji.
Be~: Alma Had`i} s ocem Elvirom

smjestili kod na{ih doma}ina Fatime i Samira ka`e Almin otac Elvir. On se ju~er vratio u Biha} zbog poslovnih obaveza i dvoje djece koja su sama kod ku}e, dok supruga Rejhana ostaje uz Almu. U narednih petnaestak

dana o~ekuje se da za Almu bude osigurano srce donora. [to se ti~e Alminog zdravstvenog stanja, ono je na granici podno{ljivog. Kako njena biha}ka doktorica Katmerka Ceri} voli re}i, krajnje je vrijeme da se uradi transplantacija. Bubre-

zi sve lo{ije rade, zadr`ava se voda u abdomenu, njeno srce vi{e jednostavno ne mo`e zadovoljiti ni osnovne potrebe njenog organizma. No, Alma je puna `ivota i s neizbje`nim osmijehom prM. DEDI] kosi sudbini.

Goran Stani} podnio krivi~ne prijave zbog navodnih prijetnji

Policija saslu{ala radnike „Feroelektra“
Izjave u MUP-u KS dali Emin Kadi} i Mirsad Sal~in zbog navodnih prijetnji upu}enih Stani}u i imovini „Feroelektra“
Predstavnici prevarenih radnika „Feroelektra“ Emin Kadi}, predsjednik Sindikata, i Mirsad Sal~in, predsjednik [trajka~kog odbora, saslu{ani su ju~er u Kantonalnom MUP-u u Sarajevu nakon {to je protiv njih krivi~nu prijavu podnio Goran Stani}, ve}inski vlasnik „Stani} investa“, firme koja je prije sedam godina kupila „Feroelektro“. Stani} ih je prijavio jer su, navodno, prijetnja po njegovu i sigurnost imovine „Feroelektra“. Zbog toga je nedavno najavio i da }e se ugro`enost kako bi se {to lak{e izvukao i isposlovao sporazumni raskid ugovora. Sal~ina policija nije na{la u srijedu, jer je tog dana bio u Konjicu. No, on se sam ju~er javio u MUP kako bi dao izjavu. Sal~in tvrdi da se radi o fa{isti~ko-gebelsovskim metodama, koje imaju za cilj da se isprepadaju prevareni radnici.

Boluje od tumora
Sa sastanka: Radnici tvrde da nisu ni pogledali Stani}a

iseliti iz Sarajeva, kao i ulazak u pregovore o sporazumnom raskidu kupoprodajnog ugovora.

Postoji zapisnik
Slu`benici MUP-a pokucali su na vrata Kadi}a u srijedu nave~er i uru~ili mu poziv da se ve} sutra javi u slu`bene prostorije MUP-a. Iznena|eni Kadi} za na{ list je kazao da je mislio da je optu`en za ubistvo ili plja~ku banke.

Goran Stani}: Najavio iseljenje iz Sarajeva

- Nisam imao pojma da me Stani} optu`io da sam mu na sastanku 4. novembra uputio prijetnje po `ivot. Isljednike sam uputio na zapisnik sa sastanka, na kojem je u~estovovalo 16 ljudi. Oni su svjedoci da ni{ta od onoga za {ta me optu`uje nije istina - kazao nam je Kadi}. On optu`uje Gorana Stani}a da poku{ava baciti ljagu na radnike i skrenuti pa`nju javnosti na navodnu

- Ja bolujem od neizlje~ivog tumora, a Stani} je navodno rekao da sam kazao da }u ga ubiti prije nego {to umrem. Pa, na tom sastanku niko ga nije ni pogledao. Ima zapisnik, imaju svjedoci. On nama ne treba mrtav. Mi ga `elimo `ivog, jer ko }e platiti milionsku {tetu koju je napravio na{em preduze}u - ka`e Sal~in. On je najavio da na ovome ne}e ostati, ve} }e protiv Gorana Stani}a podnijeti kontratu`bu kako bi dokazao da se radi o monstruoznim la`ima. F. KARALI]

teme

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

13

USPJESI Preduze}e Swisslion industrija alata Trebinje

Konkurentni na tr`i{tu uprkos ekonomskoj krizi Industrijska proizvodnja
Botonji}: Podsticaji privredi

Privredna kretanja u ZDK

Prodaja pove}ana za 25 posto Tri puta vi{e posla nego u istom periodu lani Realizacija poslova u vrijednosti od 16,2 miliona maraka

smanjena za 4,6 posto
Industrijska proizvodnja u Zeni~ko-dobojskom kantonu (ZDK) u devet mjeseci ove godine manja je za 4,6 posto nego u istom periodu lani, a smanjenje je najo~itije u dvije liderske grane, drvopreradi i metalopreradi. Prema podacima Privredne komore ZDK, koje je prezentirao njen predsjednik [efkija Botonji}, broj zaposlenih manji je za 2,6 posto, dok je nezaposlenost pove}ana za 4,6 posto. Prosje~na pla}a u ovom kantonu iznosi 669,5 KM, {to je za 137 maraka manje od federalnog prosjeka. Rezultati privrede ZDK prezentirani su privrednicima Kantona okupljenim u Upravnom odboru Komore, koji je zatra`io da dosada{nja politika podsticaja privredi bude promijenjena u korist proizvodnje, industrije i zapo{ljavanja, te da se striktno kontroliraju upotreba sredstava i daljnji razvoj firmi. - Zatra`eno je da Op}i kolektivni ugovor bude prilago|en privredi, a ne bud`etskim korisnicima i javnim preduze}ima. Od novih vlasti tra`it }emo harmonizaciju svih propisa te rastere}enje proizvodnje i privrede A. D`. isti~e Botonji}.

Pove}anje prodaje u iznosu od 25 posto u vremenu globalne ekonomske krize je fantasti~an uspjeh u Swisslion industriji alata Trebinje (SL IAT), finansijski smo se konsolidirali i uspijevamo biti konkurentni na tr`i{tu, kazala je ju~er Branka Ratkovi}, direktorica prodaje i predsjednica Upravnog odbora u ovom preduze}u. - Trenutno imamo tri puta vi{e posla nego u novembru pro{le godine, kada smo imali skoro milion maraka zaklju~enog posla. Sada imamo tri miliona dospjelih sredstava i dva miliona KM iz ugovora koje treba realizirati do kraja ove kalendarske godine - isti~e Ratkovi}. Prema njenim rije~ima, realizacija poslova za deset mjeseci ove godine vrijedna je 16.205.000 maraka, dok je plan bio 19.260.000 KM, {to zna~i da je poslovni plan

SL IAT: Zadr`ali sve kupce iz tridesetak zemalja svijeta

Berzanski barometar za 11. 10. 2010. godine
raju proizvodna preduze}a. - Na`alost, to trebinjski alatni~ari nemaju, a ove godine dobili smo pola miliona maraka stimulacije za izvoz, {to je zanemarljiva suma - isP M. . ti~e Ratkovi}.

ispunjen u iznosu od 98 posto. Iako je pro{la godina bila najte`a u historiji ovog preduze}a, kolektiv je uspio stabilizirati svoje poslovanje, a nijedan kupac iz tridesetak zemalja svijeta nije

izgubljen iako su zbog krize smanjene narud`be. Ratkovi} nagla{ava da je ovaj privredni kolektiv bio 85 posto izvozno orijentiran iako posluje na tr`i{tima zemalja koje stimuli-

Euro/dolar 1,3699 Nafta 87,97 po barelu Zlato 1.407,20 $ po unci 0,18% 0,56% 0,61%

14

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

panorama

HUMANOST Nova, tre}a nada za Samiru Be~i} iz Tuzle

Glasanje za odluku o opozivu Huse Su{i}a

OV Donji Vakuf prihvatilo inicijativu

Referendum o povjerenju na~elniku 5. decembra
Na referendumu zakazanom za 5. decembar gra|ani Donjeg Vakufa izjasnit }e se da li su za ili protiv smjene op}inskog na~elnika. Zaklju~eno je to na ju~era{njoj sjednici Op}inskog vije}a usvajanjem Odluke o pokretanju postupka opoziva na~elnika op}ine Donji Vakuf Huse Su{i}a koji dolazi iz reda SDA. Glas „za“ dala je parlamentarna ve}ina koju ~ini 12 vije}nika iz SDP-a, BOSS-Bosanke stranke, Evropske ekolo{ke stranke E-5 i Kluba nezavisnih vije}nika. Dono{enju Odluke prethodilo je usvajanje objedinjenih inicijativa, gra|anske i vije}ni~ke, za pokretanje postupka opoziva 15. oktobra ove godine. Gra|ansku inicijativu potpisala su 1.202 Donjovakufljana. Sredstva za provo|enje referenduma bit }e izdvojena iz bud`etske stavke - otplata duga za kredit sportske dvoraD. M. ne.

Za presa|ivanje bubrega u Be~u potrebno 20.000 eura
Do sada njen organizam dva puta odbacivao presa|eni organ Izbjegli iz Zvornika, `ive kao podstanari @ivot vezan za dijalizu
Da je Bosna puna ljudi koje je borba s bole{}u i volja za `ivotom odavno svrstala me|u heroje, svjedo~i i slu~aj Samire Be~i} (28) iz Tuzle. Ovoj vedroj i jo{ uvijek punoj nade djevojci bubrezi su otkazali 1999. godine u drugom razredu srednje {kole. Prisje}a se da joj je iznenada pozlilo na ~asu, da bi nakon kratkih pretraga u UKC-u Tuzla bilo ustanovljeno da su joj oba bubrega prestala sa radom. ri~ni bubreg. - Majka je dala bubreg jednom mladi}u kome je operacija uspjela. No, bubreg sa kadavera koji je meni tada presa|en, zbog nepodudarnosti krvne grupe, nakon 10 dana biva odba~en. Tako smo i ja i majka ostale bez bubrega pri~a kroz suze Samira.
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Lista ~ekanja
Nakon i ove neuspjele operacije, za koju je tro{kove u iznosu od nekoliko desetina hiljada maraka pomogao poznati humanitarac Norbert Remi{ (Raemich) iz Njema~ke, Samira je pala u te{ku depresiju. Ubrzo se ukazala nova nada. Poznati prof. dr. Ferdinand Milbaher sa AKH klinike u Be~u obavijestio ju je da je uvr{tena na listu ~ekanja za novi bubreg s tim {to bi za normalne tro{kove boravka u bolnici trebala pripremiti najmanje 20.000 eura. - Ja i majka smo postanari. Dobijamo babinu penziju, koji je poginuo u ratu, i nemamo nikakvih drugih primanja. Uzdam se u Boga i dobra bosanska srca. Da poku{am jo{ jednom, valjda }u izdr`ati. Niko ko nije u ovoj situaciji ne zna kako je to kad vam je `ivot vezan za dijalizu - ka`e A. H. Samira.

[ta mi se (ne)svi|a u Sapni

Mladi ovisni o kla|enju
- Ono {to je o~igledno je izuzetno uzak spektar dostupnih zdravstvenih usluga, pa su gra|ani primorani na duga ~ekanja za neki specijalisti~ki pregled ili im ostaje da tro{e novac u privatnim ustanovama. Slaba je veza sa brojnim na{im gra|anima u dijaspori, posebno na ekonomskom planu. Malo je i Asmir Husejnovi}, mjesta za okupljanje mlazdravstveni radnik dih, a goru}i problem je i skoro ovisnost o kla|enju - ka`e Asmir Husejnovi}, M. B. zdravstveni radnik.

Jedva pre`ivjela
- Nakon ratnih strahota koje sam pre`ivjela kao djevoj~ica, gdje sam, nakon {to mi je majka zarobljena, dva i po mjeseca sa bratom i sestrom spavala u improviziranoj kolibi u {umi nedaleko od Kula Grada kod Zvornika, ovo je za mene bio drugi veliki {ok u `ivotu. Morala sam na dijalizu. Tada je, s obzirom
Samira s majkom: Uzdam se u Boga i dobra bosanska srca

na to da mi ni majka ni brat nisu mogli dati bubreg, krenula velika akcija u kojoj su moji {kolski drugovi, kao i mnogi nepoznati ljudi prikupili novac kako bih transplantirala bubreg. Na preporuku

Ra~uni za pomo}
Sve koji `ele pomo}i Samiri Be~i}, neka to urade putem ra~una otvorenog kod Raiffeisen Bank u Tuzli. Ra~un u KM: Transakcijski ra~un: 1610250000000047, ra~un 09250448814 Devizni ra~un: Transakcijski broj: 1610250000000047. Ra~un: 19250331208. SWIFT CODE: RZBABA25 IBAN CODE: BA391612250016870769.

S prvim padavinama u Zenici

Potopljen podvo`njak u Blatu{i
Iako proteklih dana nisu zabilje`ene ve}e ki{ne padavine u Zenici, ki{a je uz pove}anje vodostaja rijeke Bosne, potopila podvo`njak na ulazu u Zenicu iz pravca Doboja, u naselju Blatu{a, zbog ~ega se vo- Automobili naj~e{}e prolaze trotoarom zila tim dijelom ote`ano kre}u. Dok se mnogi kre}u rubom kolnika i dijelom trotoara, neki se voza~i ipak odlu~e na povratak u grad i na ulaz, odnosno izlaz iz grada, preko ju`nog smjera, V. B. u naselju Crkvice.
(Foto: J. Had`i})

ljudi koji su to ve} uradili, oti{la sam u Indiju gdje mi je u jednoj bolnici presa|en bubreg. No, nakon kratkog vremena, po povratku u Tuzlu moj organizam je odbacio presa|eni bubreg. Od posljedica sepse koja je tada nastupila jedva sam pre`ivjela pri~a Samira. Nakon dugotrajnog oporavka, u martu 2006. godine Samirina majka Mensura odlu~ila je putem AKH klinike u Be~u da svoj bubreg da nepoznatom Austrijancu, a da zauzvrat njena Samira u istoj klinici dobije kadave-

Veliko nevrijeme na podru~ju op}ine Konjic

Most u Tu{~ici ostao bez jedne kule
Obilne padavine prouzrokovale su brojne probleme i u konji~koj op}ini. O{te}en je most Bijela, na regionalnom putu R-435 KonjicBorci, na lokalitetu Tu{~ice. Mje{tani Bijele isti~u da ne pamte ovakvo nevrijeme i nadaju se da }e se u {to skorije vrijeme otvoriti put koji ih povezuje sa gradskom sredinom. - Potpuno je nestala jedna od dvije kule ispod mosta - kazali su nam preksino} mje{tani Bijele i Glavi~ina, koje smo zatekli na licu mjesta. Predstavnici Op}ine

Apartman u porodili{tu za o~eve
Dobojsko porodili{te jedinstveno je u BiH po tome {to ima apartmane za o~eve koji se odlu~e da prisustvuju ~inu dolaska na svijet svoje bebe, rekla je pomo}nik ministra zdravlja i socijalne za{tite RS Amela Loli}, pi{e Srna.

Bujica odnijela 12 ovaca
U Bijeloj je pri~injena {teta i na lokalitetu klaonice Adnana Kavazovi}a. - Bilo je u pitanju 600 grla ovaca, ali smo uz pomo} kom{ija i brzom intervencijom radnika JKP „Standard“ uspjeli spasiti glavninu stada, dok je 12 ovaca odnijela bujica -kazao je Kavazovi}.
Nestala jedna kula

odmah su reagirali prema nadle`nom kantonalnom ministarstvu, koje je donije-

lo rje{enje o otvaranju alternativnog pravca kroz preduze}e „Igman“, prema naselju Spiljani. Vodena bujica odvalila je i dio deponije sa Vrap~a, koja je no{ena ogromnom koli~inom vode stigla na podru~ju Bijele. Prekinut je i lokalni put na du`ini od 100 metara, koji su ju~er radnici JKP „Standard“ o~istili i otvorili za saobra}aj. Kako je istakao je Enver Tahirovi}, direktor JKP „Standard“, sme}e no{eno bujicom stiglo je i do Jablani~kog jezera. M. ]OSI]

panorama

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

15

Bh. mozaik
(Foto: J. Had`i})

ZVORNIK Problemi sa va|enjem li~nih dokumenata

Zbog jednog slova do nervnog sloma
Nekima je jednostavnije da promijene ime nego da pribave dokaze da se zapravo zovu Lejla, a ne Lajla, prezivaju Smajlovi} umjesto Smailovi}
Sa uvo|enjem biometrijskih paso{a poo{trena je kontrola dokumenata koja se prila`u za njegovo dobijanje, a samim tim pove}an je i broj zahjeva gra|ana za ispravkom gre{aka u mati~nim knjigama jer se ~esto podaci ne podudamije{a se ~ i }, de{ava se ~ak da ~lanovima iste porodice pi{u razli~ita imena, zbog jednog slova ili kva~ice. Neka prezimena koja po~inju sa Had`i pisana su skra}eno, samo H sa ta~kom, {to se sada ne priznaje, a ima dosta problema i oko razli~itog upisanog datuma i mjesta ro|enja - navodi nam primjere Sla|ana Tijani} iz slu`be pravne pomo}i Op{tine Zvornik. Ona se skoro svakodnevno susre}e sa ovakvim problemima gra|ana koji `ele da dobiju ili produ`e li~ne isprave. Priznaje da komplikovana procedura ispravke i uskla|ivanja dokumenata tra`i puno vremena, `ivaca i novaca. - Nekima je jednostavnije da promijene ime nego da pribave dokaze da se zapravo zovu Lejla a ne Lajla, prezivaju Smajlovi} umjesto Smailovi} ili Marijanovi},

Donaciju je direktoru Striki uru~ila Midhat Dalal-Talaki}

Nakon kampanje firme „Unilever“

Zeni~ko porodili{te dobilo 80.000 KM
Kompanija „Unilever“ BiH uru~ila je upravi Kantonalne bolnice u Zenici 80.000 KM za renoviranje Poro|ajnog odjela. Ovu nagradu obezbijedili su gra|ani u okviru projekta „Va{ glas za ljep{e porodili{te“ koju je Domestos, brend kompanije „Unilever“, proveo od maja do oktobra ove godine. Novac }e, kako je kazao direktor Kantonalne bolnice Zenica dr. Alija Strika, biti utro{en za renoviranje trudni~kih soba i sanitarnog ~vora. Zeni~ko porodili{te je od po~etka maja do 31. oktobra me|u 19 porodili{ta dobilo najvi{e glasova bh. gra|ana koji su u tom periodu bili u prilici da svojim glasom odrede pobjednika kampanje. Donaciju je direktoru Striki uru~ila Midhat Dalal-Talaki}, glasnogovornica akcije „Va{ V. B. glas za ljep{e porodili{te“.

Konstituiranje Skup{tine USK

Danas sve~ana zakletva novih poslanika
Poo{trena kontrola dokumenata za biometrijski paso{

Tijani}: Naj~e{}e gre{ke su u jednom slovu

a ne Marjanovi} i sli~no isti~e Tijani}eva.

raju sa onima u uvjerenju o dr`avljanstvu pa je komplikovana i duga procedura uskla|ivanja dokumenata zbog npr. jednog vi{ka ili manjka slova u imenu ili prezimenu.

Dva svjedoka
I bez obzira {to ste ranije imali uredno izdate dokume-

Veliki tro{kovi
- Ukoliko kod nekog lica ima nekih neslaganja izme|u rodnog lista i uvjerenja o dr`avljanstvu, ono se upu}uje da izvr{i ispravku. Mi provodimo upravni postupak, donosimo rje{enje i vr{imo ispravku ali to zahtijeva dosta vremena, a ako su ro|eni u jednoj, a sada `ive u drugoj op{tini ili entitetu, i nov~anih i ostalih tro{kova - ka`e na~elnik Stanice javne bezbjednosti Zvornik Stanimir Vidovi}.

Razli~iti datumi
- Stranke kada do|u po izvode o dr`avljanstvu vide da postoje neke razlike u evidenciji MUP-a i mati~nih ureda. Naj~e{}e gre{ke su u jednom slovu, umjesto | je d`,

nte ba{ od tih ustanova koje vam sada name}u nova pravila i kontrole, zbog davne gre{ke nekog mati~ara ili sli~nog slu`benika sada vi morate da ispravljate „krive Drine“. Postupak uskla|ivanja podataka i dobijanja tra`enih isprava mo`e dugo da potraje, zna biti manje ili vi{e komplikovan i razli~it od op{tine do op{tine, u nekima vam za dokazivanje sopstvenog identiteta osim podnesenih zahtjeva, dokumenata, isprava, trebaju ~ak i dva svjedoka. M. MI]I]

Predstavnici sedam politi~kih stranaka u novom sazivu Skup{tine USK (SDP SDA, A-sda, DNZ, SBiH, SBB BiH , i NS RzB) dogovorili su se da se konstituiraju}a sjednica odr`i danas u 10 sati u sali Kulturnog centra u Biha}u. Od 30 novoizabranih zastupnika svi osim Admila Mulali}a, aktuelnog na~elnika Velike Kladu{e, potpisali su i prihvatili ~etverogodi{nji mandat. Umjesto Mulali}a, zastupni~ko mjesto dobio je Mirvet Beganovi}. Pored sve~ane zakletve novih poslanika i dodjele certifikata, trebali bi biti izabrani klubovi poslanika, delegati za Dom naroda Parlamenta FBiH, predsjedavaju}i Skup{tine i njegovi zamjenici te predsjednici i ~lanovi skup{tiM. D. nskih komisija.

Vlada BPK ostala bez kvoruma

Premijer i tri ministra podnijeli ostavke
Premijer BPK Gora`de i ministri privrede, zdravstva, izbjeglih i raseljenih osoba te bora~kih pitanja Nazif Uru~i, Mustafa Kurtovi}, D`evad Ad`em i Demir Imamovi} podnijeli su ostavke. Kako ka`e Uru~i, na ovaj korak odlu~ili su se zbog izbjegavanja eventualnih sukoba sa zakonom, jer }e premijer i trojica ministara svoj anga`man nastaviti u novom sazivu Kantonalne skup{tine, kao poslanici SDA i SDP-a. Uz ve} upra`njeno mjesto nedavno tragi~no preminulog ministra urbanizma Vladimira Nedimovi}a, Vlada BPK sa ovim ostavkama ostala je bez kvoruma potrebnog za dono{enje odluka. Konstituiraju}a sjednica Skup{tine BPK Al. B. najavljena je za idu}i petak.

Dogovor na sastanku na~elnika op}ina Gornjeg Podrinja

Deponiju na Tre{njici gradit }e ~etiri op}ine
Op}ine koje do 1. decembra ne potvrde svoju opredijeljenost za izgradnju regionalne sanitarne deponije otpada na lokalitetu Tre{njica kod Gora`da bit }e izuzete iz projekta, a njegovu realizaciju nastavit }e Gora`de, Fo~a, Ustikolina i Pra~a, koje su usvojile odluke o izgradnji. Ovo je zaklju~eno na ju~era{njem sastanku na~elnika op}ina Gornjeg Podrinja i njihovih predstavnika, te predstavnika kantonalnog i federalnog ministarstva okoli{a. - Sa deponijom }emo sigurno startovati. Ve} 2. decembra mi }emo se sastati i napraviti skup{tinu novog preduze}a, imenovati v.d. dirrijekama i podnebljem bez regionalne deponije ne}e imati ovu ljepotu. Samo Gora`de proizvodi 25 do 30 tona otpada i ne mo`e ga gurati pod tepih. I zakonski okvir je limitiraju}i jer od 2012. otpad }e se mo}i zbrinjavati isklju~ivo na ovakvim deponijama - ka`e pomo}nik federalnog ministra Muris Had`i}. Op}inama Gornjeg Podrinja jo{ uvijek su na raspolaganju povoljna kreditna sredstva uz rok otplate od 20 i grejs period od sedam godina. Procjenjuje se da bi za izgradnju deponije bilo potrebno oko ~etiri miliona Al. B. eura.

Predstavnik Me|ureligijskog vije}a u Bijeljini

Osuda uni{tavanja ni{ana na mezarju

U~esnici ju~era{njeg sastanka u Gora`du

ektora i u skladu sa zakonom slijedi raspisivanje konkursa za nadzorni odbor i direktora - kazao nam je na~elnik op}ine Gora`de Muhamed Ramovi}.

Na Tre{njici }e se graditi najsavremenija deponija sa recikla`om, po uzoru na tuzlansku, u kojoj }e posao dobiti 22 radnika. - Ova regija sa ovakvim

Predstavnici vjerskih zajednica ju~er na Br~anskoj malti

Poklon Centru za dijalizu u Od`aku

Dobili osam aparata za dijalizu
Centru za dijalizu u Od`aku iz italijanske Bre{e stigla je jo{ jedna vrijedna donacija, a sve zahvaljuju}i Enidi ^au{evi} i italijanskim organizacijama „Medicus mundi“ i i „Acli ipsa“. Donacija je vrijedna oko 100.000 KM, a u Od`ak je stiglo osam polovnih dijaliznih aparata, dva ra~unara i rezervni dijelovi za dijalizne aparate. Ovo je druga po{iljka koja je u proteklih godinu dana u organizaciji Od`a~anke Enide ^au{evi} stigla u CeA. O. ntar.
Aparati vrijedni 100.000 KM

- Ovo je ~in vandalizma, neprihvatljiv svim vjerskim zajednicama u na{oj zemlji. Me|ureligijsko vije}e osu|uje ovakve napade na vjerske objekte i sveta mjesta i tra`i da nadle`ni u~ine sve da takvi napadi prestanu - rekao je ju~er u Bijeljini Igor Ko`emjakin, stru~ni saradnik u Me|ureligijskom vije}u BiH, prilikom posjete mezarju Br~anska malta, jednom od dva u ovom gradu u kojima su proteklih dana o{te}eni ni{ani. Uz Ko`emjakina, ju~er su mezarje posjetili i lokalni predstavnici vjerskih zajednica, pravoslavni sve{tenik Ljubo Bogdanovi}, imam Mirsad ef. Okanovi}, predsjednik Med`lisa IZ Sead Berberovi} te na~elnik op{tinskog OdjeE. M. ljenja za dru{tvene djelatnosti Slavko Ba{i}.

(Foto: G. Bobi})

Trgovanje 421.799 KM

Minimalan pad glavnog indeksa
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 421.799 maraka, a u sklopu 60 transakcija ukupno su prometovana 494.122 vrijednosna papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 4.981 KM, me|u fondovima 50.411, obveznicama FBiH 198.077, na primarnom tr`i{tu 47.693, a na sekundarnom 120.636 maraka. Najve}i rast cijene imao je Magic iz Biha}a, od 45,16 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao [ipad Ko-

16

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

biznis

JU@NA KOREJA Po~eo dvodnevni samit G20

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,19% 0,01% 0,25% 1.500,40 920,16 895,23

merc, od 19,4 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,19 posto, na 1.500,40 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,01 posto i iznosi 920,16 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,25 posto i iznosi 895,23 poena.

Rusija zabrinuta zbog poku{aja zemalja da slabe svoje valute
Takvi koraci vode u nestabilnost, zbog ~ega ja~a strah od globalnog valutnog rata
^elnici najrazvijenijih zemalja i onih u naglom privrednom usponu (G20) po~eli su ju~er u ju`nokorejskom glavnom gradu Seulu dvodnevni samit na kojem Amerika `eli dobiti podr{ku za borbu protiv globalnih ekonomskih problema, iako analiti~ari smatraju da sastanak ne}e donijeti ni{ta novo.
(Foto: AP)

Kursna lista SASE na dan 11. 11. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

zemalja da jednostranim odlukama slabe svoje valute kako bi podstakle rast. Takvi koraci vode u nervozu i nestabilnost glavnih valuta, zbog ~ega ja~a strah od valutnog rata, rekao je izvor u ruskoj delegaciji.

Velika depresija
Britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) upozorio je da svjetski lideri moraju rije{iti trgovinske nejednakosti koje destabiliziraju svjetsku ekonomiju ili bi u protivnom moglo do}i do ponavljanja Velike depresije. On je naglasio da }e pravi test za samit biti poku{aj rje{avanja sukoba izme|u dugovima pogo|enog Zapada i isto~nih ekonomija.

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BiH RMU BANOVI]I DD BANOVI]I SOLANA DD TUZLA ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO BIHAÆKA PIVOVARA D.D. BIHA] MAGIC DD BIHA]

14,50 5,55 4,90 1,39 41,00 35,78 33,00 97,00 93,00 97,00 18,99 70,91 27,50 35,00 12,00 2,56 9,00 45,00

-2,82 -4,31
OBVEZNICE FBiH

267 200 7.156 10.500 88.778 317.797 4.149 16.160 16.979 8.937 305 76 98 665 204 2.500 9.080 776

3.871,50 1.110,00 34.578,80 14.595,00 36.398,98 117.026,35 1.369,28 15.675,20 15.790,47 8.668,89 5.793,95 5.370,10 2.695,00 23.275,00 2.448,00 6.408,00 81.720,00 34.920,00

3 1 4 1 5 3 3 2 1 2 6 3 1 1 2 6 1 1

Privredna saradnja
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) rekao je da vjeruje kako }e se ~elnici slo`iti da se postigne uravnote`en i odr`iv globalni rast, ali du`nosnici ka`u da }e se nastojati posti}i sporazum o {iroj privrednoj saradnji. U poku{aju da obnovi jedinstvo koje je globalna ekonomska kriza stvorila pr-

-1,61 -1,42
KOTACIJA FONDOVA

2,50 0,00 0,01 0,00 0,00 0,41
PRIMARNO TR@I[TE

Seul: Analiti~ari smatraju da sastanak ne}e donijeti ni{ta novo

0,50 -0,34 0,26 4,48 7,14 -19,40 0,00 45,16

ije dvije godine, G20 `eli ovaj samit iskoristiti za ubla`avanje napetosti u vezi s valutnim kursevima, dok je ameri~ki ministar finansija Timoti Gajtner (Ti-

mothy Geithner) jo{ jednom iskoristio priliku i kritizirao kinesku valutnu politiku. S druge strane, Rusija je saop}ila da je posebno zabrinuta zbog poku{aja brojnih

SEKUNDARNO TR@IŠTE

Prema pisanju njema~kih medija

Otvorena banjalu~ka Robna ku}a

Promet 65.312 maraka

Obveznice u fokusu ulaga~a
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 49 transakcija ostvaren promet od 65.312 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3, u vrijednosti od 14.249 maraka, uz rast cijene od 0,12 posto. Najve}i porast cijene imao je Bonel, od 6,51 posto, a pad Hidroelektrane na Vrbasu iz Mrkonji}-Grada, od

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,21% 0,43% 903,33 1.383,01

Posao u Boski dobilo 150 radnika
Robna ku}a Boska u Banjoj Luci ju~er je, dvije godine nakon privatizacije, po~ela s radom, a renoviranje je trajalo {est mjeseci i ko{talo je 15 miliona eura, dok je posao u Boski dobilo 150 ljudi. Banjalu~ka Boska vi{e od 30 godina jedan je od najprepoznatljivijih simbola ovog grada. Posljednje dvije godine obilje`ili su protesti radnika i ~ekanje uplate potra`ivanja. Krajem pro{le godine postignut je dogovor s radnicima, kojima su ispla}ena sva potra`ivanja za ~etiri godine, nakon ~ega je ve}ina njih odustala od tu`be protiv preduze}a i ostalih zahtjeV. S. va.

4,86 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,21 posto, na 903,33 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,43 posto i iznosi 1.383,01 poen.
Ferrari: Vrijednost izme|u 3,16 i 4,82 milijarde dolara

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 11. 11. 2010.
Naziv emitenta
RiTE Gacko a.d. Gacko Tr nica a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
0,15 1,5 3,8(A) 37,5968 37,1445

Promjena u%
0,67 0 -0,26 0,12 1,04

Maks. cijena
0,15 1,5 3,8 37,6 37,7

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,15 1,5 3,8 37,56 37 5.480,25 13.668,00 1.900,00 14.249,20 14.179,08

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA

Volkswagen `eli kupiti Ferrari?
Najve}a evropska automobilska kompanija Volkswagen (VW) svojoj grupaciji sportskih brendova namjerava pridodati jo{ jedan. Prema pisanju njema~kih specijaliziranih magazina, predsjednik VW-a Ferdinand Pijeh (Piech) po~eo je iskazivati interes za kupovinu udjela u Ferrariju, koji je dio italijanske grupacije FIAT. Volkswagen, koji je vlasnik brendova „lamborghini“, „bugatti“ i „seat“, a po~eo je pripajati i Porsche, trenutno raspola`e gotovinom od 27 milijardi dolara te, prema mi{ljenju analiti~ara, ne bi imao problema s akvizicijom Ferrarija, jer se njegova vrijednost procjenjuje izme|u 3,16 i 4,82 milijarde dolara.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,425917 1,419692 26,461682 0,079198 0,261738 0,705482 1,729864 0,565032 0,241125 0,209549 1,468861 0,998435 2,297656 1,424044 0,046537 1,821247 1,955830 1,429491 1,423250 26,528002 0,079396 0,262394 0,707250 1,734199 0,566448 0,241729 0,210074 1,472542 1,000937 2,303415 1,427613 0,046654 1,825812 1,955830 1,433065 1,426808 26,594322 0,079594 0,263050 0,709018 1,738534 0,567864 0,242333 0,210599 1,476223 1,003439 2,309174 1,431182 0,046771 1,830377

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

Brisel spreman pomo}i Irskoj
Predsjednik Evropske komisije @oze Manuel Baroso (Jose Manuel Barroso) izjavio je ju~er da je Evropska unija (EU) spremna, u slu~aju potrebe, pru`iti podr{ku Irskoj, jer je u bud`etu te zemlje najve}i deficit u odnosu na druge ~lanice evropskog bloka. Kriza u Irskoj izazvala je strahovanja da }e se ponoviti situacija kao s Gr~kom.

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

17

POKU[AJ UBISTVA Pogor{ano stanje Arife Kozica iz Sarajeva

No`em o{te}ena jetra i plu}no krilo, Nasilnik punici i puncu te{ka rana na vratu prijetio ubistvom
Oduzeto oru`je

(Foto: O. Mujki})

Behrami kod Srebrenika

Ranjena 38-godi{njakinja koju je u stanu u Vele{i}ima napao mu` priklju~ena na aparate
Arifa Kozica (38) iz Sarajeva, koju je prekju~er ujutro u njihovom stanu u sarajevskom naselju Vele{i}i no`em izbo suprug D`evad Kozica (42), smje{tena je na Kliniku za anesteziju i reanimaciju bolnice Ko{evo i njeno zdravstveno stanje je od trenutka prijema u ovu ustanovu, kako nam je potvr|eno, uveliko pogor{ano. plu}nim krilom te da je veoma problemati~an ubod u predjelu vrata. - Nakon operacije, pacijentica je smje{tena na Kliniku za anesteziju i reanimaciju i priklju~ena je na aparate. Njeno stanje je veoma te{ko i neizvjesno - potvrdila nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Napad se desio u stanu supru`nika Kozica u ulici Muhameda ef. Pand`e na broju 69. Nakon {to je izbo suprugu, D`evad Kozica je oti{ao do obli`nje benzinske pumpe, odakle je pozvao policiju, kazao im {ta je u~inio i sa~ekao patrolu, kojoj se predao. On je potom priveden na Jandri}: saslu{anje i Te{ke nekoliko sapovrede ti kasnije predat je tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, gdje mu je odre|eno zadr`avanje od 24 sata. - Osumnji~eni je saslu{an i protiv njega je otvorena istr-

Uhap{en J. J. (29), u ~ijoj ku}i je prona|ena pu{ka sa skra}enom cijevi

Predat tu`iocu
Iako se u prvi mah ~inilo da su u pitanju uglavnom povr{inske rane, nakon ura|ene dijagnostike, utvr|eno je da su joj ubodom no`em nanesene veoma ozbiljne povrede te je odmah podvrgnuta ope- Omi~evi}: rativnom za- Predlo`en hvatu. pritvor U Klini~kom centru bolnice Ko{evo re~eno nam je da se iskomplicirala povreda u predjelu stomaka, ta~nije da je ubodom o{te}ena jetra, zatim da su se pojavili problemi s desnim

Policajci PS Srebrenik uhapsili su J. J. (29) iz Behrama kod Srebrenika zbog sumnje da je 7. novembra ove godine prijetio ubistvom ~lanovime porodice svoje supruge. Istog dana u ve~ernjim satima J. J. do{ao je pred ku}u punca i punice i poku{ao nasilno u}i razvaljivanjem prozora i vrata, a kada su, nakon poziva u pomo}, trojica kom{ija poku{ala prite}i im u pomo}, nasilnik je i njih napao ru~nom kosom. Nakon toga tr~ao je za njima u pravcu njihovih ku}a s namjerom da se i s njima fizi~ki obra~una, ali na svu sre}u nai{la je patrola policije koja je efikasnom akcijom sprije~ila napad na trojicu mu{karaca koji su poku{ali pomo}i svojim kom{ijama. Kako su policajci procijenili da bi J. J. mogao ponovo

napasti roditelje svoje supruge i osobe koje su im poku{ale pomo}i, li{ili su ga slobode i priveli u prostorije PS Srebrenik. Na osnovu odobrenja Kantonalnog tu`ila{tva Tuzla i sudije za prethodni postupak Op}inskog suda Grada~ac, policajci su izvr{ili pretres ku}e J. J. i pomo}nih objekata. Kako saznajemo u MUPu Tuzlanskog kantona, tom prilikom u ku}i su prona{li jednu pu{ku sa skra}enom cijevi ru~ne izrade i jednu gumenu palicu. Prona|eno oru`je i ostali predmeti su oduzeti, a zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio krivi~no djelo nasilni~kog pona{anja J. J. predat je Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla, koje je zatra`ilo odre|ivanje mjere O. M. pritvora.

Jezero kod Vlasenice

[tapom pretukao starca
Ulaz u zgradu u kojoj `ive supru`nici Kozica

Hod`i} u kriti~nom stanju, Keljmendi u bijegu
Elvis Hod`i} (35) iz Sarajeva, koji je prije tri no}i te{ko povrije|en u pucnjavi koja se desila u klubu „Bad“ u ulici Ismeta Mujezinovi}a u sarajevskom naselju Breka, jo{ se nalazi u veoma te{kom stanju, potvr|eno nam je ju~er u bolnici Ko{evo. Hod`i}u je pucano u noge i stomak, a tokom operacije ljekari su izvadili {est zrna. On je tako|er smje{ten na Kliniku za anesteziju i reanimaciju i priklju~en je na aparte. Sarajevski policajci jo{ tragaju za osumnji~enima koji su u~estvovali u ovoj pucnjavi, a radi se o Elvisu Keljmendiju (32), sinu Nasera Keljmendija, vlasnika hotela „Casa Grande“ na Ilid`i, te Almiru Metovi}u, dr`avljaninu Srbije.

aga zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo ubistva u poku{aju. Tako|er, upu}en je prijedlog da mu se odredi jednomjese~ni pritvor - potvrdila nam je Jasmina Omi~evi}, portparol Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo.

Sedamdesetjednogodi{nji T. G. lak{e je povrije|en kada ga je drvenim {tapom izudarao M. V, saop}eno je ju~er iz Centra javne bezbjednosti Bijelji-

na. Incident se desio prekju~er u naselju Jezero kod Vlasenice. Protiv napada~a bit }e podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Bijeljina.

Ranjen u Gornjoj Kalesiji

Bra~ni problemi
Motiv ovog napada jo{ nije poznat, a prema pri~ama kom{ija, supru`nici Kozica su ve} nekoliko mjeseci imali problema, zbog ~ega su se ~esto sva|ali. Navodno ga je Arifa nekoliko puta napu{tala pa se ponovo vra}ala. D`. Ma.

Admir Jusufovi} u komi

Hod`i}: Pogo|en sa {est hitaca

Ispred internet-kluba u Kladnju

Te{ko pretu~en metalnim cijevima i bejzbol-palicama
Ispred internet-kluba „Jasmin“ u Kladnju preksino} oko 18.30 sati te{ko je povrije|en Hedi Gogi} (34). Njega su, kako je saop}eno iz Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, napali i pretukli M. A. (46), M. A. (19), M. M. (18) i B. R. (21), svi iz Kladnja. U napadu su kori{tene metalne cijevi i bejzbol-palice. Povrije|eni Gogi} prevezen je na UKC Tuzla i `ivotne funkcije su mu ugro`ene. - Pacijent je u jako te{kom stanju. Smje{ten je na Odjelu intenzivne njege i `ivotno je ugro`en - potvr|eno nam je u UKC Tuzla. U vezi s ovim doga|ajem, a po odobrenju de`urnog tu`ioca, pripadnici MUP-a TK Tuzla, Policijske uprave @ivinice i Policijske stanice Kladanj obavili su uvi|aj. Nedugo nakon toga policajci su prona{li i uhapsili ~etvoricu A. Mu. osumnji~enih za napad.

Mjesto pucnjave u naselju Jusufovi}i

(Foto: F. Sinanovi})

PS Kladanj: Uhap{ena ~etvorica napada~a

Admir Jusufovi} (26), koji je prekju~er ranjen u pucnjavi u Gornjoj Kalesiji, na lokalnom putu u naselju Jusufovi}i, jo{ je u `ivotnoj opasnosti. - Jusufovi} je ju~er operiran. Nalazi se na intenzivnoj njezi pod aparatima za vje{ta~ko disanje. Bez svijesti je i u te{kom je stanju - kazala nam je Amra Odoba{i}, glasnogovornica Univerzitetsko-klini~kog centra Tuzla. Saop}enjem za javnost

oglasio se i tu`ilac Ivo Ivelji} koji je potvrdio da su li{eni slobode Jasmin ^elikovi} i Elvis Hasi}, te da se jo{ nad njima vr{i kriminalisti~ka obrada, a po njenom okon~anju, bit }e odlu~eno o eventualnoj mjeri pritvora. Ivelji} je naveo i da se jo{ dvije osobe, za koja se osnovano sumnja da su u~estvovale u pucnjavi, nalaze u bijegu, te da pripadnici MUPa TK za njima intenzivno trF. S. agaju.

18

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi Javni poziv za testiranje digitalnih radio modema
Ovim putem Vas pozivamo da dostavite na testiranje digitalne radio modeme koji odgovaraju tra`enim spefikacijama navedenim u ovom javnom pozivu. JP Elektroprivreda BiH vr{i testiranje digitalnih radio modema za potrebe komunikacionih servisa objekata TS 10/0,4 kV. Testiranje ima za cilj da se utvrdi funkcionalnost digitalnih radio modema i mogu}nosti ove opreme za kori{tenje u funkciji SCADA i AMR/AMM sistema u JP EPBiH. Nakon zavr{enog testiranja, za svaki ure|aj koji bude u potpunosti ispunio sve tehni~ke uslove, bi}e izdata potvrda o usagla{enosti, odnosno zadovoljenju tehni~ke specifikacije za rad u mre`i JP EPBiH, sa izvje{tajem o testiranju. Potvrde o usagla{enosti, odnosno zadovoljenju tehni~ke specifikacije za rad u komunikacionoj mre`i JP Elektroprivreda BiH, koristi}e se kao sastavni dio dokumentacije ponu|a~a u postupcima nabavke digitalnih radio modema i bi}e obavezuju}i dio dokumentacije ponu|a~a. Potvrde o usagla{enosti }e va`iti isklju~ivo za tip i verziju ure|aja koji se dostavi na testiranje. Za svaku novu verziju hardvera ili softvera potrebno je dobiti novu potvrdu o usagla{enosti. Ovim putem Vas pozivamo da dostavite komunikacionu opremu koja odgovara zahtjevima tra`enim u spefikacijama i planu testiranja navedenim u ovom javnom pozivu, na adresu: JP Elektroprivreda BiH Sektor za IKT Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo sa naznakom:“Digitalni radio modemi za testiranje“. Ure|aje je potrebno dostaviti u originalnom, kompletnom pakovanju, {to uklju~uje: ispravlja~ za napajanje modema (odgovaraju}i AC/DC konvertor), priklju~ne kablove, NMS (Network Management System) software, tehni~ku dokumentaciju i ostale elemente potrebne za uspje{no testiranje. Tako|e je potrebno navesti sljede}e podatke: - Proizvo|a~ opreme - Model (kodna oznaka koja se koristi prilikom dostavljanja ponude JP Elektroprivreda BiH) - Softverska verzija na ure|aju - Hardverska verzija ure|aja - Softverska verzija NMS softvera - Serijski broj Nakon dostavljanja opreme, u terminu dogovorenom sa ovla{tenom Komisijom ispred JP EPBiH, zainteresovani ponu|a~i }e u prostorijama JP EPBiH izvr{iti konfigurisanje opreme prema postavljenim testnim scenarijima. Konfigurisanje komunikacione opreme koja je predmet testiranja radit }e se uz u~e{}e Komisije imenovane od strane JP EPBiH, koja }e biti nadle`na za nadzor i verifikaciju testiranja. Obaveza imenovane Komisije je obezbje|enje svih preduslova za testiranje i priprema segmenata mre`e u testnim scenarijima koji su obaveza JP EPBiH (simulacija SCADA saobra}aja, simulacija AMR saobra}aja, simulacija WAN linka, testiranje saobra}ajnih scenarija i NMS funkcionalnosti). JP Elektroprivreda BiH }e izvr{iti sva potrebna testiranja u roku od 10 radnih dana (sa jednim tipom ponu|enog ure|aja, odnosno sa jednim ponu|a~em istovremeno), te nakon svakog zavr{enog testiranja, za svaki ure|aj koji bude u potpunosti ispunio sve tehni~ke uslove koji se tra`e u tehni~koj specifikaciji, izdati „Potvrdu o usagla{enosti“ uz „Izvje{taj o testiranju“. Potvrda i izvje{taj }e isklju~ivo va`iti za tip i verziju ure|aja koji se dostavi na testiranje. Komunikaciona oprema }e nakon testiranja biti vra}ena, u roku ne kra}em od 30 i ne du`em od 60 dana. Oprema se nakon zavr{enog testiranja preuzima li~no u prostorijama EPBiH. Digitalni radio modem za potrebe komunikacionih servisa objekata TS 10/0,4 kV za koje JP Elektroprivreda BiH vr{i testiranja treba da zadovoljava minimalno sljede}e karakteristike:

Sistemski zahtjevi na komunikaciono rje{enje koje se testira, a koji se trebaju verificirati kroz ovo testiranje i koji se odnose na funkcionalnost sistema u cjelini, su: - Mogu}nost realizacije komunikacione mre`e u funkciji SCADA i AMR /AMM sistema - Kompatibilnost sa IEC 60870-5-101 komunikacionim protokolom (nebalansirani mod), u funkciji povezivanja objekata u SCADA sistem - Mogu}nost prenosa AMR/AMM saobra}aja kroz mre`u digitalnih radio modema: IEC 62056-21 komunikacioni protokol, RS232 interfejs (komunikacija AMR/AMM centra sa brojilom) FTP komunikacioni protokol, Ethernet interfejs (komunikacija AMR/AMM centra sa koncentratorom brojila) - Funkcionalnosti NMS softvera: Daljinski pristup modemima kroz radio mre`u Online nadzor statusa opreme na NMS sistemu Daljinsko konfigurisanje parametara opreme

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

19

Tu`ila{tvo Distrikta Br~ko

Marica Macanovi} izra|ivala la`ne diplome
Tu`ila{tvo Distrikta Br~ko podiglo je optu`nicu protiv 46-godi{nje Marice Macanovi} jer je po~inila produ`eno krivi~no djelo krivotvorenje isprave, potvr|eno je iz ove pravosudne institucije. Macanovi} je u oktobru i novembru 2007. godine u svojoj porodi~noj ku}i u Vukosava~koj ulici na broju 177 u Br~ko Distriktu izradila la`ne javne isprave. - Ona je izradila diplomu na ime Radmile \. o zavr{enoj Mje{ovitoj srednjoj {koli -Ekonomska {kola u Travniku za 2007/2008. tako {to je svojeru~no popunila cjelokupni rukopisni sadr`aj latinicom te se u rubrici „razrednik“ potpisala imenom Enes Pa{ali} i u rubrici „direktor“ imenom Meho Abaspahi} - navedeno je izme|u ostalog u optu`nici.

Tu`ila{tvo Distrikta: Podignuta optu`nica

Vatrogasci, policija i Hitna pomo} u potrazi

(Foto: S. Saletovi})

SPA[AVANJE Upao u rijeku kod Sto~ne pijace na Otesu

Vatrogasci iz nabujale Bosne izvukli Hamida Drecu
U skoro dvosatnoj akciji 53-godi{njak prona|en promrzao, zaka~en za granje uz obalu
U sarajevskom naselju Otes ju~er se odigrala prava drama kada je u blizini Sto~ne pijace u nabujalu rijeku Bosnu oko 11.30 sati upao Hamid Dreca (53). Potraga i spa{avanje trajali su skoro dva sata. Prolaznici su primijetili da je ~ovjek upao u rijeku i ~uli su njegove pozive za pomo}.

Tako|er, izradila je i svjedo~anstvo o zavr{nom ispitu Ekonomske {kole u Doboju na ime Snje`ana N., na na~in {to je svojeru~no popunila cjelokupni rukopisni sadr`aj latinicom i u rubrici „predsjednik ispitnog odbora“ potpisala se imenom Gordana Marinkovi}. E. Ra.

Doborovci kod Gra~anice

Koristili ~amce
Radnik sa obli`njeg gradili{ta Ramo Odoba{i} je poku{ao pomo}i nesretnom ~ovjeku, ali se on ubrzo izgubio u rijeci. - Nisam vidio kako je upao, ali sam bio siguran da je `iv. Ljudi koji su se tu zastekli htjeli su odusati od potrage, ali sam ja insistirao da ga nastave tra`iti - kazao je Odoba{i}. Ubrzo su ga izgubili iz vidokruga pa su odmah obavijestili policiju i pripadnike Profesionalne vatrogasne brVlasnik ispred {tale gdje su bile ovce
(Foto: H. ^ali})

Lopovi ukrali stado ovaca
Odno{enje Hamida Drece u bolnicu

igade Kantona Sarajevo. Na teren su odmah iza{la dva vatrogasna tima specijalizirana za spa{avanje iz vode

koja su se dala u potragu. Na obali je ~ekala i ekipa Hitne pomo}i. Vatrogaci su u ~amcima pretra`ivali obale nadaju}i se da se nesretni ~ovjek mo`da zaka~io za granje.

Bio iscrpljen
Na kraju su ga i uspjeli prona}i stotinjak metara dalje od mjesta gdje je upao u vodu. Njegova odje}a se zaka~ila za gusto {iblje, {to ga je odr`avalo sve vrijeme iznad nivoa vode i sprije~ilo je nabujalu rijeku da ga odnese. Vatrogascima je trebalo petnaestak minuta da mu pri|u, izvuku ga iz granja i prebace u ~amac te predaju ekipi Hitne pomo}i, koja ga

Povrijedio glavu

je odvezla u Klini~ki centar bolnice Ko{evo gdje je zbrinut. - Dva tima su pretra`ivala obje obale. Na kraju smo uspjeli da ga lociramo i izvu~emo. Govorio je da mu je hladno i bio je poprili~no iscrpljen. Dobro je da se sve sretno zavr{ilo te da je sada na sigurnom - kazao nam je Mahir Halilovi}, komandant PVB KS. Dreca je u ko{evsku bolnicu dovezen oko 14 sati. - Ima manju povredu glave i veoma je podhla|en. Trenutno ga zagrijavaju. Ljekari }e izvr{iti jo{ neke preglede - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol A. ALJIMI KCUS-a.

Nepoznate osobe su u gra~ani~kom naselju Doborovci iz {tale Jusufa (Saliha) Hod`i}a ukrale stado od {esnaest ovaca. U rasvjetljavanje ove te{ke kra|e uklju~ila se policija PS Gra~anica, a o svemu je upoznat kantonalni tu`ilac iz Tuzle. Prema rije~ima vlasnika, lopovi su ovce izveli iz njegove {tale na zadnji ulaz, jer je prednji okrenut prema ku}i i kod njega se nalazio pas ~uvar. - Ovce sam nahranio i zaklju~ao {talu. Kada sam do{ao da ih obi|em, {tala je bila prazna. [okirao sam se

jer je ovo stado bilo moj `ivot, jedini izvor prihoda. Proda se pokoja ovca ili jagnje, pa se zaradi koji dinar. Me|u njima su bila i dva kurbana, jedan moj i jedan kom{ijin - ka`e Jusuf koji se nada da }e policija prona}i njegove ovce. Hod`i}a ~udi da su lopovi pro{li pored opasnog psa jer, kako tvrdi, ni mrav ne mo`e u}i u dvori{te, a da ga pas ne ~uje. Sumnja u osobe koje su nekoliko dana prije dolazile i igrale se sa psom i tako se s njim sprijateljile. Vlasnik {tetu procjenjuje na H. ^. oko 5.000 KM.

Sanski Most

Objesio se o granu drveta
Besim ^aki} (53) iz Novog Travnika izvr{io je ju~er u ranim jutarnjim satima samoubistvo vje{anjem u blizini naselja Zdena kod Sanskog Mosta. ^aki} se objesio o granu drveta neposredno uz korito rijeke Blihe, a njegovo be`ivotno tijelo primijetili su slu~ajni prolaznici i obavijestili policiju. Kako saznajemo, samoubica nije ostavio opro{tajno pismo, niti je bilo kome nagovijestio svoj postupak. Nezvani~no, ^aki} je u Sanskom Mostu boravio nekoliko godina i poku{avao se baviti raznim poslovima, ali bezuspje{no. Navodno je `ivio u vanbra~noj zajednici, a prije mjesec raskinuo je sa svojom partnericom, {to bi mogao biti motiv samoM. D. ubistva.

Kantonalni sud Mostar

Osam mjeseci zatvora za prodaju heroina
Vije}e Kantonalnog suda Mostar kaznilo je Ivanku Suli} (55) na osam mjeseci zatvora zbog prodaje opojnih droga. Suli} je progla{ena krivom da je 17. jula 2009. godine u svom stanu u Mostaru, po prethodnom dogovoru, prodala 15 grama heroina Ivanu Volari}u i Tomi Bubalu iz Metkovi}a. Sudsko vije}e uzelo je u obzir da je Ivanka Suli} samohrana majka, starije `ivotne dobi, nezaposlena i da nikada ranije nije osu|ivana.

Kameron osudio nasilje u Londonu

Policija pokrenula istragu
Britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) osudio je ju~er neprihvatljivo nasilje na demonstracijama u Londonu protiv plana vlade o pove}anju cijena {kolarina za studente. Demonstranti su u srijedu provalili u sjedi{te Kameronove vladaju}e Konzervativne stranke razbijaju}i staklo u prijemnom dijelu. Policija je pokrenula hitnu istragu, a u neredima je bilo najmanje 14 povrije|enih, me|u kojima su bila sedmorica policajaca. [teta se procjenjuje na vi{e desetina hiljada funti, a 35 osoba je privedeno. Kameron je vidio TV snimke nasilja kada je stigao na samit lidera Grupe 20 (G-20) u Seulu. - Vidio sam snimke ljudi koji su pribjegli nasilju i uni{tavanju imovine, to je u potpunosti neprihvatljivo. Treba se pobrinuti da to pona{anje ne pro|e neka`njeno i da, kako policija navodi, sprije~imo sli~ne scene na ulicama Londona - rekao je Kameron novinarima u Seulu.

20

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

globus

(Foto: AP)

El-Maliki i Talabani: Dogovor nakon osmomjese~nog prepiranja izme|u etni~kih i vjerskih zajednica

IRAK Sporazum izme|u {iita, sunita i Kurda

Na meti demonstranata bilo sjedi{te Konzervativne stranke

Nova vlada za okon~anje sekta{kog nasilja
^elnici vode}ih politi~kih stranaka dogovorili {iroku koalicijsku vladu na ~elu s dosada{njim premijerom Nurijem el-Malikijem
Glavne ira~ke frakcije postigle su dogovor o klju~nim polo`ajima u budu}oj vlasti, ~ime je okon~an osmomjese~ni politi~ki zastoj koji je potaknuo novi val sekta{kog nasilja, rekao je u ~etvrtak kurdski regionalni ~elnik Masud Barzani, prenose agencije. 325-~lanom parlamentu, prenosi DPA. Barzani je rekao da je postignut dogovor da El-Maliki, koji je na ~elu {iitskog saveza, ostane na mjestu premijera, te da Kurd D`alal Talabani zadr`i mjesto ira~kog predsjednika. Frakciji Irakiji biv{eg premijera Ijada Alavija, koju podr`avaju suniti, pripast }e mjesto predsjednika parlamenta, a sam Alavi }e postati predsjednik novog Vije}a za politi~ku strategiju. Uklju~enje Irakije u, kako je Barzani kazao, vladu nacionalnog jedinstva, moglo bi pomo}i u nastojanjima da se zaustavi sekta{ko nasilje, u kojem su, nakon ameri~ke invazije 2003. i svrgavanja s vlasti sunitskog diktatora Sadama Huseina, stradale desetine hiljada ljudi. - Hvala Bogu da smo pro{le no}i postigli dogovor. Rije~ je o pobjedi za sve Ira~ane - rekao je Barzani, prenosi Reuters.

Ponovna gradnja
Ira~ki politi~ari postigli su dogovor nakon vi{emjese~nog prepiranja izme|u {iita, sunita i Kurda. El-Maliki, ~ija je {iitska koalicija na izborima u martu osvojila 89 od 325 mjesta, djelovao je samouvjereno. - Ne}emo biti svjedoci samo stvaranja nove vlade nego i po~etka ponovne gradnje ira~ke dr`ave - istaknuo je on.

Nova strategija
^elnici vode}ih ira~kih politi~kih stranaka dogovorili su na sastanku u Bagdadu {iroku koalicijsku vladu na ~elu s dosada{njim premijerom Nurijem el-Malikijem. U Iraku je vladala politi~ka blokada od izbora odr`anih 7. marta, na kojima nijedna stranka ili koalicija nije dobila ve}inu u

Kuba kritizirala novu ameri~ku videoigricu

Zadatak ubiti Fidela Kastra
Kuba je ju~er o{tro kritizirala novu ameri~ku videoigricu „Du`nost zove: Crne operacije“, u kojoj je jedan od zadataka igra~a da ubiju vo|u kubanske revolucije Fidela Kastra (Castra). Kubanski dr`avni mediji ocijenili su da ta igrica, u ime zabave, odobrava i veli~a ubistvo, prenio je BBC. „Du`nost zove: Crne operacije“ je nastavak najprodavanije igrice u historiji „Du`nost zove, moderno ratovanje“, koja je donijela zaradu od vi{e od 720 miliona eura. Najnoviji nastavak serijala „Du`nost zove“ omogu}ava igra~ima da preuzimaju ulogu ameri~kih specijalaca i da u~estvuju u kubanskoj krizi na vrhuncu hladnog rata. Kako su ubili ~ovjeka koji li~i na mladog Fidela Kastra, komandosi shvataju da su likvidirali njegovog dvojnika i zavr{avaju u logoru u Sibiru.

Kubanski dr`avni mediji ocijenili su da igrica odobrava ubistvo

oglasi

Dnevni avaz

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

21

Ukratko

22

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

globus

SAD Efekti ispovijesti u memoarima biv{eg lidera

Bu{a bi mogli uhapsiti
Biv{i predsjednik SAD prekr{io je me|unarodno pravo te bi ga mogli uhapsiti ako iza|e iz zemlje, ka`u advokati za ljudska prava
D`ord` Bu{ (George Bush), biv{i predsjednik Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, mogao bi u inozemstvu zavr{iti iza re{etaka zbog priznanja o mu~enju simuliranim utapanjem i kr{enja me|unarodnog prava. Klaudio Kordone (Claudio Cordone), vi{i direktor „Amnesty Internationala“, ka`e kako same SAD moraju suditi Bu{u ako se njegovi memoari o mu~enju zatvorenika poka`u istinitima. gov pravni savjetnik rekao da simulirano utapanje ne spada pod zakon o zabrani mu~enja. - Ako SAD ne provedu istragu, druge zemlje moraju se uklju~iti i same provesti takvu istragu - rekao je Kordone. Du`nosnici upoznati s antiteroristi~kim aktivnostima u to vrijeme sla`u se da su neke informacije koje su SAD imale bile bitne u borbi protiv terorista, ali ne mogu se dogovoriti jesu li pomogle u spre~avanju napada na objekte o kojima Bu{ govori u knjizi.
Bu{ tokom intervjua za NBC: Obja{njenja koja su pokrenula lavinu komentara Saudijska Arabija: Mogu}i napadi El-Kaide
(Foto: AFP)

Vanredne mjere u Saudijskoj Arabiji
RIJAD - U Saudijskoj Arabiji poo{trene su mjere sigurnosti zbog mogu}ih napada El-Kaide u Meki i Medini tokom had`iluka sljede}e sedmice, kada se o~ekuje vi{e miliona muslimana, izjavio je ju~er ministar unutra{njih poslova Saudijske Arabije Nad`ef. Princ Nad`ef na konferenciji za novinare nije precizirao jesu li postojale specifi~ne prijetnje i obavje{tenja o mogu}im napadima, ali nije ni isklju~io mogu}nost napada za vrijeme hodo~a{}a.

Poziv drugima
- Prema me|unarodnom zakonu, ko god je umije{an u mu~enje, mora biti izveden pred lice pravde, a to ne isklju~uje biv{eg predsjednika D`ord`a Bu{a - saop}io je Kordone.

U poplavama vi{e od 200 mrtvih
BANGKOK - U poplavama koje su u oktobru zahvatile Tajland, poginulo je vi{e od 200 ljudi, saop}ile su ju~er tajlandske vlasti. Vlada je saop}ila da je skoro 8,6 miliona ljudi pogo|eno ovom katastrofom. Poplavljen je veliki broj ku}a, farmi, usjeva i stoke. Poplave, najve}e na Tajlandu u posljednjih nekoliko decenija, koje su izazvane neobi~no jakim ki{ama od 10. oktobra, zahvatile su 51 od 76 provincija u zemlji.

Obamina zabrana
Bu{ov nasljednik Barak Obama (Barack) zabranio je simulirano utapanja tokom ispitivanja zatvorenika ubrzo nakon {to je stupio na du`nost 2009. godine. Dr`avno tu`ila{tvo SAD ranije je odlu~ilo da ne podi`e optu`nice protiv slu`benika ameri~ke Centralne obavje{tajne agencije koji su uni{tili videosnimke na kojima se vidi grub odnos ista`ilaca prema osumnji~enima za terorizam.

Podsjetimo, biv{i ameri~ki predsjednik u memoarima

Britanci bili „prespori“
Izvr{ni direktor britanske tajne slu`be MI5 D`onatan Evans (Jonathan) smatra da su ameri~ke informacije pomogle u spa{avanju `ivota Britanaca te da su njegovi agenti znali da su neke informacije dobivene zlostavljanjem. Ponekada, ka`e, nisu znali odakle sti`u informacije, jer su bili „prespori da bi shvatili {ta Amerikanci rade“, prenosi „Daily Mail“.

Odba~ena `alba San Su ]i
RANGUN - Najvi{i sud u Mijanmaru odbacio je ju~er `albu prodemokratskog lidera opozicije Aung San Su ]i (Aung Sun Suu Kyi) na ku}ni pritvor. Nalog za njen trenutni ku}ni pritvor isti~e u subotu, 13. novembra, zbog ~ega su se pojavile {pekulacije da bi ona tada mogla biti oslobo|ena. No, njen advokat Nijan Vin rekao je da San Su ]i, najvjerovatnije, ne}e prihvatiti uvjetno osloba|anje ako joj bude zabranjena politi~ka aktivnost. San Su ]i je od protekle 21 godine 15 provela u pritvoru.

„Ta~ke odluke“ napisao je kako je odobrio CIA-i da simuliranim utapanjem mu~i Halida [ejka Muhameda, planera napada na njujor{ke blizance, i jo{ dvojicu zatvorenika. U knjizi otkriva kako su mu agenti CIA-e dali popis metoda mu~enja, ali da su mu dvije bile pretjerane i da nije bio siguran da su legalne. Nije pojasnio o kojim se metodama radilo, a za TV stanicu NBC izjavio je da mu je nje-

Predsjedavaju}i EU Herman van Rompej upozorava

Euroskepticizam vodi prema ratu
Najve}i neprijatelj Evrope, prema rije~ima Van Rompeja, sada je strah, a strah vodi egoizmu, egoizam nacionalizmu, a nacionalizam ratu
Predsjedavaju}i Evropske unije Herman van Rompej (Rompuy) izjavio je da je euroskepticizam najve}i neprijatelj Unije, jer vodi porastu agresivnog nacionalizma. Van Rompej je upozorio da euroskepticizam „nije vi{e ograni~en na {a~icu zemalja“ nego je prisutan u svakoj ~lanici EU. - Uvjerenje da neka zemlja mo`e sama da pre`ivi u globaliziranom svijetu nije samo iluzija nego i la` - rekao je on, prenio je ju~er „Daily Telegraph“. Najve}i neprijatelj Evrope, prema njegovim rije~ima, sada je strah, a strah vodi egoizmu, egoizam nacionalizmu, a nacionalizam ratu. Kontroverzne izjave Van Rompeja uslijedile su, podsjetio je londonski dnevnik, manje od dvije sedmice nakon {to je britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron), po povratku sa samita EU u Briselu, nazvao sebe euroskeptikom. Portparol Van Rompeja objasnio je da predsjedavaju}i EU nije mislio na Kameronov tip euroskepticizma nego na one koji se zala`u za istupanje iz Unije.
San Su ]i: U ku}nom pritvoru

Van Rompej: Euroskepticizam nije ograni~en na {a~icu zemalja

Ali Agd`a o napadu 1981. godine
Crvenkovski: Lider opozicije

Branko Crvenkovski pod istragom
SKOPLJE - Komisija za borbu protiv korupcije u Makedoniji zatra`ila je od Tu`ila{tva da pokrene postupak protiv biv{eg makedonskog predsjednika Branka Crvenkovskog zbog navodnog kr{enja zakona o javnim nabavkama, pi{e skopski dnevnik „Ve~er“. Crvenkovski je, navodno, bez provo|enja postupka za javnu nabavku anga`irao tri konsultanta iz Slovenije za izradu strategije i iz dr`avnog bud`eta platio im 340.000 eura. Crvenkovski je trenutno predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM), najve}e opozicione stranke u Sobranju.

Vatikan isplanirao atentat na Papu
Atentator na papu Ivana Pavla II iz 1981. godine Mehmet Ali Agd`a (Agca) izjavio je u intervjuu za Tursku dr`avnu televiziju da je Vatikan isplanirao Papino ubistvo. - Vlada Vatikana je to isplanirala i organizirala. Nare|enje da pucam na Papu dao mi je sekretar Vatikana, kardinal Agostino Kazaroli (Casaroli) - rekao je Agd`a u intervjuu, prenijela je agencija ANSA. Dodav{i da je za atentat dobio 50.000 dolara, a da mu je oru`je stiglo iz Austrije, Agd`a je objasnio da je cilj Vatikana bio da se podstakne rad tajnih slu`bi u borbi protiv komunizma. Agd`a je tokom prijema 3. maja 1981. godine na Trgu svetog Petra u Vatikanu pucao u Papu i ranio ga u stomak. Poslije atentata, proveo je 19 godina u italijanskom zatvoru, a onda je 2000. protjeran uT ursku, gdje je u zatvoru bio jo{ 10 godina zbog ranijeg ubistva jednog novinskog urednika. Pu{ten je na slobodu u januaru ove godine.

Ali Agd`a: Nare|enje sekretara Vatikana

kiosk

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

23

SAD Porodica Daket odustala od slu~aja

Optu`ili voditeljicu CNN-a da je kriva za Melindino samoubistvo Britanka sve mora
Burd`s: Ostala i bez posla

Ne mo`e sjediti nakon operacije

Melinda Daket ubila se 8. septembra 2006., dan nakon {to ju je Grejs ispitivala o nestanku njenog dvogodi{njeg sina Trentona

Porodica majke nestalog dje~aka koja se ubila nakon {to ju je voditeljica CNN-a Nensi Grejs (Nancy Grace) o{tro ispitivala u telefonskom intervjuu, odustala je od tu`be. Melinda Daket (Duckett, 21) ubila se 8. septembra 2006. godine, dan nakon {to ju je Grejs ispitivala o nestanku njenog dvogodi{njeg sina Trentona. Porodica Daket, koja je tu`ila i CNN, smatrala je da je voditeljica djelovala stresno na njihovu k}erku. Advokati porodice objavili su da odustaju od tu`be, koja se vodila ~etiri godine, i izvinili su se Grejs i upravi ameri~ke televizije. Prema dogovoru, Grejs treba otvoriti fond vrijedan 200.000 dolara, koji }e biti posve}en pronalasku Melindinog sina.

Daket je posljednja vidjela dje~aka

- Nakon ~etiri godine parni~enja i produ`ene istrage, stranke se sada sla`u da Nensi Grejs, producenti njene emisije i CNN nisu na-

mjerno umije{ani u slu~aj zbog posve}ivanja programa pronalasku nestalog djeteta - saop}ili su advokati. Grejs je tokom sporne

emisije optu`ila Daket da ne{to krije, jer nije `eljela na detektor la`i, kao i zbog nejasnih odgovora na pitanje gdje je ona bila kada je dje~ak nestao iz ku}e. - Gdje ste vi bili? Za{to nam ne ka`ete gdje ste bili tog dana? Vi ste bili posljednja osoba koja je vi|ena s njim - upitala je Grejs. Policija je poslije proglasila Melindu glavnom osumnji~enom za nestanak malog Trentona. Majka se ubila na dan kada je snimljeni intervju trebao biti emitiran. Ako Trenton Daket, koji je nestao 26. avgusta 2006., bude prona|en `iv prije svog 13. ro|endana, sredstva iz fonda bit }e preba~ena na njega. Ako ne bude prona|en do tada, odnosno do 2017. ili ako bude prona|en mrtav, novac }e biti preba~en u Nacionalni centar za nestalu i iskori{tavanu djecu.

raditi stoje}i
Linda Burd`s (Burgess, 49) iz Le~estera u Velikoj Britaniji ve} tri godine ne mo`e sjediti. Zbog toga skoro cijeli dio dana stoji. Stoji i dok jede ili dok gleda televiziju. Ako `eli sjesti, mora uzeti morfij kako se ne bi onesvijestila od bolova. Linda je radila kao administrator, ali je ostala bez posla, jer vi{e nije mogla sjediti za stolom. Misli kako su joj ljekari na operaciji ozlijedili nerve te zbog toga tu`i bolnicu. - Bila sam na abdominalnoj histerektomiji. Nekoliko sati nakon operacije, vidjela sam masnice na nogama i bedrima, a nekoliko dana poslije osjetila sam stra{nu bol kada sam htjela sjesti - ka`e Linda.

Ljekovita estetska operacija

Nakon zatezanja lica Britanka nema migrene
Peni Redklif (Penny Radcliffe, 57) iz Velike Britanije godinama je patila od jakih migrena. ^esto je zbog njih i po nekoliko dana morala le`ati u krevetu. No, prije {est sedmica oti{la je na estetsku operaciju i hirurg joj je zategnuo ko`u oko obrva. Od tada Redklif vi{e nema migrene. Ljekari su joj dali op}u anesteziju, a onda su uklonili dio mi{i}a zadu`enog za mrgo|enje iznad svakog kapka. Ljekari obja{njavaju da migrene ~esto uzrokuju mi{i}i, koji se ste`u i tako priti{}u trigeminalni nerv.

24

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

kiosk

SKANDAL Ma}ej Zegarski suo~en s brojnim kritikama

Poljski diplomata u Afganistanu s ga}icama na {ljemu
Zegarski je postavio fotografiju na svoj profil na dru{tvenoj mre`i Facebook
Asistent {efa poljske diplomatije Radoslava [ikorskog i kandidat vladaju}ih liberala na predstoje}im lokalnim izborima Ma}ej Zegarski izazvao je skandal nakon {to je tokom zvani~ne posjete Afganistanu pozirao s vojnim {ljemom na glavi, na koji je postavio ljubi~aste `enske ga}ice. Zegarski se slikama iz vojnog helikoptera, kojim su se premje{tali pratnja [ikorskog tokom nedavne posjete Afganistanu i poljski vojnici koji kontroliraju cijelu provinciju Gazni, pa i tom s `enskim ga}icama, pohvalio na svom profilu na Facebooku. Na ogor~ene reakcije Poljaka, koji su fotografiju odmah proslijedili medijima, nije se dugo ~ekalo. - To je bio jedan trenutak odmora, {ala u helikopteru u toku nekoliko izuzetno str-

Redklif: Rije{ila se glavobolja

Javnost odlu~uje o `ivotu ruskog umjetnika
Ruski umjetnik odlu~io je da doslovno svoj `ivot stavi u ruke javnosti. Oleg Mavromati planira da se zave`e za elektri~nu stolicu te da odluku o tome treba li uklju~iti struju ili ne prepusti mi{ljenju javnosti, odnosno o tome }e biti mogu}e glasati putem interneta. Glasovi „za“ aktivirat }e prekida~ za struju koji }e slati elektro{okove razli~itih napona, a njihova snaga rast }e s brojem glasova. Samo 100 glasova za smaknu}e bit }e dovoljno da se aktivira sna`ni elektro{ok u trajanju od pola sekunde. Hiljadu glasova za smrt poslat }e u umjetnikovo tijelo elektro{ok koji }e trajati sekundu i po pa tako sve do smrtonosne doze.

Zegarski: Neukusna {ala

esnih dana - branio se Zegarski, ali je hitno povukao fotografiju s Facebooka. Kako ogor~eni komentari nisu jenjavali, Zegarski se na kraju izvinio ako je povrijedio

ne~ije dostojanstvo i priznao da je ta {ala zaista bila glupa. - To je izuzetno neukusna {ala - kazao je {ef politi~kog kabineta poljskog ministra vanjskih poslova Pjotr Pa{kovski.

Zegarski je ka`njen najbla`om disciplinskom kaznom - opomenom, ali za sada, prema ocjeni njegovih {efova, nema razloga da on bude smijenjen.

oglasi

Dnevni avaz Petak, 12. novembar/studeni 2010. 25

26

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

27

UPOZORENJA Direktori sedam dr`avnih institucija kulture apeliraju

Na ivici smo opstanka i prijeti nam zatvaranje!
Ne nazire se kraj agoniji koja traje ve} 15 godina Za normalan rad svakoj instituciji treba jo{ 40 posto sredstava Minorne pla}e
Agonija sedam institucija kulture od dr`avnog zna~aja traje ve} 15 godina. Svjesni da su skoro pred ga{enjem, direktori i predstavnici ovih ustanova ju~er su uprili~ili pres-konferenciju upozorenja s naglaskom na njihovo materijalno stanje. Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Narodna i univerzitetska biblioteka BiH, Kinoteka BiH, Umjetni~ka galerija BiH, Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH na ivici su opstanka i prijeti im zatvaranje. Od Dejtonskog sporazuma do danas nisu rije{ile svoj status, a time ni na~in svog finansiranja.
(Foto: O. Kadribegovi})

Organizatori ju~er u Zenici predstavili projekt

„No} teatra“ 20. novembra u BiH

znala da ju je stid re}i kolika joj je pla}a nakon 40 godina rada.

Publika zajedno sa glumcima iza scene
U projekt uklju~ena 31 ku}a iz 16 bh. gradova
Me|unarodna teatarska manifestacija „No} teatra“ predstavljena je ju~er u Zenici, gradu ~ije je Bosansko narodno pozori{te vlasnik licence i bh. koordinator programa, koji je ove godine okupio teatre iz Slova~ke, Hrvatske i BiH. U „No}i teatra“, koja }e biti odr`ana 20. novembra, pozori{ta u tri dr`ave otvaraju se direktno prema publici, besplatnim ili predstavama pod povoljnijim cijenama, ali i prire|uju desetine popratnih programa. - Namjera nam je da u jednom projektu budu obuhva}ene neformalne pozori{ne trupe, domovi kulture, pozori{ta, dakle, svi koji se bave teatrom. U prvoj, pilotgodini postojanja, okupili smo 32 ku}e iz 16 bh. gradova - rekao je ju~er na pres-konferenciji direktor BNP-a Zenica Hazim Begagi}. Leo Vukeli}, voditelj Dje~ijeg kazali{ta Dubrava iz Zagreba, kazao je da je projekt u BiH za`ivio za fascinantno kratko vrijeme i da treba re}i „bravo“ bh. teatrima koji su priredili doma}i dio programa, a koji }e u tri dr`ave u 48 gradova okupiti 111 projekata. U sjedi{tu bh. projekta, ze-

Muzej bez grijanja
Osim problema s finansijama, tu su i problemi s izborima novih direktora kad stari steknu uvjete za penziju. Tako Hused`inovi} zadovoljava kriterije za penziju, me|utim, zbog nerije{enog statusa ne mo`e se imenovati direktor nego samo vr{ilac du`nosti. I sama je ve} {est godina v. d. direktora, iako zakonski to mo`e biti samo {est mjeseci. U najlo{ijem stanju je Historijski muzej BiH, koji se nalazi u razru{enoj zgradi. Prema rije~ima direktorice Muhibe Kaljanac, nakon agresije uni{tena zgrada nikada nije sanirana. Krov proki{njava, a ve} 15 godina nemaju ni grijanja. Kako je kazala Devleta Filipovi}, rukovodilac filmskog arhiva Kinoteke BiH, sredstva se jedva osiguraju i za re`ije, a kamoli za normalan rad. Upozorenju direktora institucija pridru`ila se ju~er i Ferida Durakovi}, sekretar PEN Centra BiH, koja je rekla da je sve ovo {to se de{ava s kulturnim ustanovama tipi~no mrcvarenje te dala ironi~an prijedlog da se one ukinu!
A. KENDI]

Bez pomo}i dr`ave
- Zanimljivo je da smo odbijeni kad smo zatra`ili pomo} od Ministarstva civilnih poslova BiH i Federalnog ministarstva za kulturu, iako je ovo prostorno najve}i bh. teatarski doga|aj decenijama unazad. Projekt je pomogla Vlada ZDK, koji ima jednog od trideset dva u~esnika, ali nije dr`ava, koju uvezujemo na ovakav na~in - kazao je Begagi}. ni~kom BNP-u, kako je istakao koordinator projekta Oliver Jovi}, bit }e prire|ene ~etiri pozori{ne predstave, dvije izlo`be dizajna i jedna izlo`ba slika, te biti omogu}eno da publika cijelu ve~er provede s glumcima, ali i ljudima iza scene. Paralelno s pripremom „No}i teatra“ pokrenut je i internet-portal „Teatar.ba“, koji, kako je istakla koordinatorica ovog i portala „Teatar.hr“ Nora Krstulovi}, ima namjeru da bude mjesto „okupljanja“ svih informacija iz svijeta teatra. A. D@ONLI]

Predstavnici institucija u susretu s novinarima: Katastrofalna godina

Neizdr`iva situacija
Ministarstvo civilnih poslova BiH godi{nje izdvaja milion i 670 KM za ove institucije, iako je svojevremeno bilo odlu~eno da ta cifra bude tri miliona. Pomo} od Federacije, Kantona i Grada dobiva se prema pro-

jektima te to spada u sredstva za redovno funkcioniranje. U prosjeku svakoj od ovih institucija za normalan rad nedostaje 40 posto sredstava. Direktorica Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH Medhija Maglajli} rekla je da je ova godina katastrofalna i su-

Vlasti se nisu odazvale
Na konferenciju su bili pozvani i svi predstavnici vlasti, koji se nisu pojavili. Prema rije~ima Medhije Maglajli}, pripremljeni su i zaklju~ci koji }e biti dostavljeni vlastima kako bi izvukli „daj {ta da{„ za ovu godinu.

mnja da }e i naredna biti bolja, kada }e obilje`iti 50 godina postojanja i biti zapravo bli`i zatvaranju nego proslavi. Direktor Zemaljskog muzeja BiH Adnan Busulad`i} ka`e da je situacija naprosto neizdr`iva. - Po sedam mjeseci nemamo nikakvog novca, a da ne razmi{ljamo o nekom regresu ili toplom obroku. To je misaona imenica za sve nas, a to {to se otvaraju izlo`be je zahvaljuju}i projektima ili grantovima - rekla je direktorica Umjetni~ke galerije BiH Meliha Hused`inovi}, koja je pri-

Ve~eras premijera na Gradskoj sceni „Toni Pehar“

Sje}anje na ugledne Sarajlije

Film Adisa Bakra~a
Nakon izraelske premijere na Festivalu mediteranskog filma u Haifi, ostvarenje „Ostavljeni“ scenariste Zlatka Top~i}a i reditelja Adisa Bakra~a bit }e prikazano i na Filmskom festivalu LIFE u Ljubljani. Film }e na desetodnevnom Festivalu, koji po~inje ve~eras, predstaviti reditelj Bakra~ i producent Almir A. G. [ahinovi}.

Pri~a o Mostaru, Neretvi i nama samima
Re`iju za komad Ljubice Ostoji} potpisuju \uli} i ansambl MTM-a
Na Gradskoj sceni „Toni Pehar“ Mostarskog teatra mladih ve~eras }e premijerno biti izvedena dugo najavljivana predstava „Rijeka ~udovodnica“, ra|ena prema tekstu Ljubice Ostoji} nastalom u okviru projekta „Mit kao sudbina“. Tako re`iju za tre}u ovosezonsku predstavu u ovoj pozori{noj ku}i, pored Seada \uli}a, potpisuje i ansambl Mostarskog teatra mladih. Ovaj, kao i ostali dramski tekstovi iz projekta „Mit kao sudbina“, kako je rekao \uli}, istra`uju i propituju slavensko mitsko naslije|e u lokalnim sredinama. - Tekst govori o mitskom naslije|u Mostara i Hercegovine, a suo~it }e nas sa nekim stvarima koje su se desile nekada davno, ili mo`da ju~er i danas, a de{avat }e se i sutra. Tako|er, ova predstava, koja je ra|ena za sve uzraste, govori i o tome kako je nastala ~uvena izreka „nadrljao k’o `uti“, ali svakako je to pri~a o Mosta-

Komemoracija Ljubi „Ostavljeni“ u Ljubljani Lahu i ^edomilu [ili}u
Hrvatsko dru{tvo za znanost i umjetnost (HDZU) organiziralo je preksino} u Crkvi sv. Ante u Sarajevu komemoraciju za dva preminula ~lana - istaknutog bh. akademskog slikara Ljubu Laha i doktora botani~kih znanosti ^edomila [ili}a. O `ivotnom i stvarala~kom putu Ljube Laha, koji je preminuo 4. novembra u Sarajevu u 81. godini, govorila je histori~arka umjetnosti Snje`ana Mutap~i}, naglasiv{i da je ovaj vrsni umjetnik ostavljao dojam tihog, odmjerenog i osje}ajnog ~ovjeka, dobro upu}enog u knji`evnost i muzi~ke klasike. - Rade}i daleko od svjetskih centara umjetnosti, postojano i bez revolucionalnih tendencija slikao je ono {to je osje}ao i do`ivljavao, te postao nezaobilazni dio elitnog miljea sarajevskih umjetnika. On je izvor BiH u kojoj je proveo cijeli `ivot - kazala je Mutap~i}. Bogati nau~ni opus vi{edecenijskog nau~nog savjetnika u Zemaljskom muzeju BiH ^edomila [ili}a, koji je preminuo 21. oktobra u 74. godini, predstavila je profesorica na Prirodno-matemati~kom fakultetu Dubravka [oljan, naglasiv{i da je u toj najstarijoj nau~noj instituciji u BiH vodio botani~ki vrt i dao nemjerljiv doprinos istra`iva~kom radu ovog fakulteta, pi{e Fena.

Plakat filma

Promovirana knjiga Enesa ^engi}a

BiH na putu ka EU
Knjiga „Bosna i Hercegovina, put ka Evropskoj uniji“ Enesa ^engi}a promovirana je preksino} u hotelu „Evropa“ u Sarajevu. Ovo djelo je nastavak autorovog magistarskog rada, koji je odbranjen prije godinu i po na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu. - Ina~e, knjiga tretira problematiku ulaska BiH u EU sa osvrtom na historijat EU, te kako je nastala politi~ka unija kao rezultat ekonomskog ujedinjenja, a nakon toga politi~kog ujedinjenja zemalja EU. Drugi dio knjige posve}en je onome {ta bi na{a zemlja trebala uraditi da bi u{la u EU - kazao nam je ^engi}. O knjizi koju je objavila izdava~ka ku}a „BH Most“, pred brojnim autorovim prijateljima i kolegama govorili su Mirko Pejanovi}, Izudin Ke{etovi} i Faruk Ja{arevi}. A. Ke.

\uli}: Mitsko naslije|e

ru, Neretvi i nama samima - naglasio je \uli} na pres-konferenciji. U predstavi igraju Irma Alimanovi}, Mirna Kreso, Amra Prutina, Maja Ze}o, Armin Had`imusi}, Enes Salkovi} i Adi Hrustemovi}. Scenografiju i kostimografiju potpisuju Adisa M. Sm. Vatre{ i Naida Begovi}.

28

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U KAKNJU Broj: 36 0 Ip 003385 09 Ip Kakanj, 27. 09. 2010. godine

oglasi

OP]INSKI SUD U KAKNJU, po sudiji Perica Kri{to, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Bank Dd Sarajevo, protiv izvr{enika Ad-Bhcommerce D.O.O. Kakanj, radi -, v.sp. 16.288,84, van ro~i{ta, donio je dana 27. 09. 2010. sljede}i:

ZAKLJU^AK O PRODAJI
Rje{enjem OP]INSKI SUD U KAKNJU, broj 36 0 Ip 003385 09 Ip, od 23. 07. 2009. g., dopu{teno je izvr{enje protiv izvr{enika Ad-Bhcommerce D.O.O. Kakanj, radi namirenja duga tra`ioca izvr{enja prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Prva prodaja pokretnih stvari izvr{enika odr`ana je dana 02. 09. 2010. g. Na prvom ro~i{tu za prodaju pokretnih stvari izvr{enika iste nisu prodate iz razloga jer je ponu|a~ ponudio iznos manji od 1/2 procijenjene vrijednosti. Odre|uje se druga prodaja popisane pokretne imovine: Red. br. 1. 2. 3. 4. Opis popisanih stvari RA^UNAR KASA PRINTER „HP“ KOPIR APARAT 0C3107 C KANON DIGITAL COLOR SA CENTRALNOM JEDINICOM FARMERKE „SHAKE“ PLAVE TEXAS Kom. 1 1 1 1000 KOM.* 20 KM 20.000,00 KM Vrijednost 1.000,00 KM 500,00 KM 5.000,00 KM

i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan PONEDJELJAK, 22. 11. 2010. g., u 9 i 30 sati, u zgradi izvr{enika Ad-Bhcommerce D.O.O. Kakanj, na adresi [ehida br. 39 i Milski put bb. Nala`e se tra`iocu izvr{enja Intesa Sanpaolo Bank Dd Sarajevo da predujmi tro{kove izlaska na teren (Kakanj-[ehida-^ati}i-Kakanj) u iznosu od 4 KM na depozitni ra~un Op}inskog suda Kakanj br. 134-020-0000046675 IKB te dokaz o uplati prilo`iti u spis, u protivnom popis i pljenidba pokretne imovine se ne}e sprovesti. 2. Vrijednost pokretnih stvari iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka utvr|ena u ukupnom iznosu od 26.500,00 KM; 3. Stvari iz ta~ke 1. zaklju~ka mogu se prodati bez ograni~enja cijene; 4. Ponu|a~ s najve}om ponudom du`an je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ro~i{ta za prodaju (ili u roku od __). Ako to ne u~ini, drugi ponu|a~ }e biti progla{en kupcem i bit }e du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom; 5. Ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ro~i{tu, Sud }e u smislu odredbe ~lana 131. stav 5. Zakona o izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06) obustaviti postupak; 6. Ovaj zaklju~ak o prodaji bit }e objavljen na oglasnoj tabli Suda, a tra`ilac izvr{enja ga mo`e objaviti i u javnim glasilima, o svom tro{ku. Izvr{itelj Had`i} Adnan Pouka o pravom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 035427 07 Mal Mostar, 31. 08. 2010. godine PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: DD BH TELEKOM Sarajevo - Direkcija Mostar ul. Bra}e Feji}a bb. Mostar TU@ENI: Vukoje Mom~ilo ul. Zrinski Frankopana br. 11. TU@BENI ZAHTJEV Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju dug na ime pru`enih telefonskih usluga u visni od 389,01 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 34,40 KM po~ev od 08. 07. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 32,15 KM po~ev od 08. 08. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 29,45 KM po~ev od 08. 09. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 19,17 KM po~ev od 08. 10. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 34,26 KM po~ev od 08. 11. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 25,70 KM po~ev od 08. 12. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 44,50 KM po~ev od 08. 01. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 25,65 KM po~ev od 08. 02. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 18,55 KM po~ev od 08. 03. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 11,70 KM po~ev od 08. 04. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 7,00 KM po~ev od 08. 05. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 7,00 KM po~ev od 09. 06. 2007. god. pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku do 30 dana. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

OGLAS

jet set

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

29

OTKRIVAMO Gasi li se projekt „Kad bi bio Bijelo dugme“

Bebek: Nisam mogao dozvoliti da me neko za uho dovu~e u studio
Alen i Tifa `eljeli su da snimimo novi CD i da tako osvje`imo karijeru „Bijelog dugmeta“ [ta se desilo s beogradskim koncertom
Projekt trojice pjeva~a @eljka Bebeka, Mladena Voji~i}a Tife i Alena Islamovi}a „Kad bi bio Bijelo dugme“ bli`i je svom ga{enju nego nastavku. Bebek nije `elio prihvatiti prijedlog Islamovi}a i Tife da snimaju nove pjesme pod firmom grupe „Bijelo dugme“, a do{lo je i do nesuglasica vezanih za koncert u Beogradu. [ta se, zaista, de{ava izme|u trojice pjeva~a, otvoreno nam je rekao Bebek zahvaljuju}i ~ijem imenu i popularnosti je, najvi{e, ovaj projekt tri puta obi{ao zemaljsku kuglu. da svojoj karijeri moraju dodavati ne{to drugo“. - Kako i Alen i Tifa imaju volju da rade nove pjesme, moram im dati vremena. Ja }u za to vrijeme napokon ozbiljno pri}i stvaranju nove koncepcije svog nastupa. Meni se ~ini da
Laka: Sutra koncert u klubu „Oxygen“

Laka uo~i sutra{njeg koncerta u Mostaru

Di`em tegove uvis
U okviru turneje na kojoj promovira svoj novi album „Stvorenje“, Elvir Lakovi} Laka sutra }e odr`ati koncert u Mostaru. Publici u klubu „Oxygen“ obe}ava sjajnu zabavu i ka`e da se za svirku priprema ve} izvjesno vrijeme. - Tr~im i di`em tegove uvis - ka`e Laka u svom stilu. Nakon Mostara, Laka planira nastupe i u drugim bh. gradovima, ali i dogovara objavljivanje svog albuma u ostalim zemljama regiona. - Prije svega toga, Mirela i ja idemo u nedjelju u Beograd, jer snimamo emisiju na MTV-ju i tome se ba{ radujemo - govori Laka.
L. S. R.

(Foto: M. Kadri})

Ni Bregovi} vi{e ne mo`e pisati za „Dugme“
- Ne postoji ~ovjek koji za „Bijelo dugme“ mo`e napraviti pjesmu izuzev Gorana Bregovi}a. A ni on to ne mo`e danas. Jedino ako ima pjesmu koju je napravio prije 30 godina pa mu je zapela negdje u ladici - smatra Bebek. nemam opravdanje za{to bih u{ao u studio i pjevao nove pjesme. Na po~etku pozne dobi za to nema potrebe. Oni koji me i dalje o~ekuju na pozornicama, vi{e vole sa mnom otpjevati pjesme koje su u~ili jo{ od sedamdesetih godina. Nadam se da }u do prolje}a to uspjeti poslo`iti - govori Bebek.

Stvorila se nervoza
- Jesmo li se razi{li? Istina je da se nismo slo`ili o potrebi snimanja zajedni~kog CDa. Meni je Alen davno rekao kako bi volio da na|e nekoga ko }e nam napraviti nove pjesme i da mi izdamo CD pod imenom „Kad bi bio Bijelo dugme“ te da tako osvje`imo karijeru „Bijelog dugmeta“. Od prvog dana protivim se tome, a posebno kada sam shvatio da ne mo`emo odrediti kriterij za pjesme. Ne mogu nikome dati za pravo da u moje ime bira i organizira, da me(Foto: O. Kadribegovi})

Bebek: Na pragu pozne dobi ne trebaju mi nove pjesme

Revije Vere Radanovi}

ne za uho dovu~e u studio i ka`e: „Izvoli, pjevaj!“ Sa 65 godina `ivota i 40 godina karijere, ne bih se na to mogao nagovoriti. Nismo imali sukob zbog toga, ali jesmo odre|eno neslaganje - otvoreno govori Bebek. Iako pri~u poku{ava smek{ati pa ka`e: „Naga|anja da smo se razi{li, to se svake godine kod nas jedanput de{avalo“, ipak priznaje da je bilo i nesuglasica zbog konce-

rta u Beogradu. - Smatrao sam da bismo nas trojica morala biti u centru pri~e. A desilo se da je u centru pri~e izvjesna osoba koja igra menad`era i htio je to sam dogovarati. To ne dolazi u obzir. Oko toga se, tako|er, nismo slo`ili - ka`e Bebek. Veoma otvoreno ka`e i da su u posljednje vrijeme radili mnogo manje nego prije, {to je, kako ka`e, „stvorilo nervozu ljudi koji smatraju

Modele predstavlja u Sarajevu i Banjoj Luci
Svoju novu kolekciju modna dizajnerka i model Vera Radanovi} predstavit }e za nekoliko dana na Sarajevskoj sedmici mode. Vera }e svoje kreacije prezentirati i u Banjoj Luci. - Prikazat }u modele visoke mode, kreacije od tila i muslina, ukra{ene ~ipkom, cirkonima i biserima. Posebno se radujem reviji u Sarajevu, gdje imam veliki broj prijatelja - ka`e Gora`danka s beogradskom adresom. D. Z.

Odu{evljeni „Avaz Twist Towerom“
Prilikom nedavnog boravka u Sarajevu Bebek je sa suprugom Ru`icom posjetio „Avaz Twist Tower“ i nije krio odu{evljenje onim {to je vidio. - Ovo je jedna od najljep{ih gra|evina na svijetu i drago mi je {to je izgra|ena ba{ u Sarajevu.

Dobar biznis
Na koncu, upitali smo ga ho}e li s Tifom i Alenom ikada vi{e odr`ati zajedni~ki koncert. - „Bijelo dugme“ je dobar biznis i uvijek }e biti izazov - iskren je Bebek.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Radanovi}: Visoka moda

30

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

jet set

ELEKTRONSKA SCENA Ve~eras koncert popularnog DJ-a

Kris Libing peti put u Sarajevu
Na sceni dvorane Zetra nastupit }e i najpoznatiji hrvatski DJ Pero Fullhouse
Popularni njema~ki DJ i producent Kris Libing (Chris Liebing) ve~eras }e odr`ati koncert u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu. To }e biti peti nastup najvi{e cijenjenog muzi~ara evropske elektronske scene u glavnom gradu BiH. Upravo zbog ~injenice da su sve njegove svirke u Sarajevu bile vi{e nego dobro posje}ene, u agenciji „Prodavnica zvuka“ odlu~ili su da njegov novi koncert organiziraju na ve}em prostoru - pod svodom Zetre. Kris Libing u Sarajevo dolazi danas popodne, a svega nakoliko sati nakon ve~era{njeg nastupa leti za belgijski Gent, gdje u~estvuje na Festivalu „I Love Techno“. Uz Libinga, na sceni Zetre nastupit }e i najpoznatiji hrvatski DJ Pero Fullhouse te sarajevski DJ-evi Ari Hughes, Bonjasky i Uberto. Publiku }e dodatno zagrijavati atraktivne plesa~ice iz Novog Sada. Libing u svojoj domovini u`iva status kultnog DJa i producenta. Godine 1993. s hip-hopa, soula, popa i hausa pre{ao je na ~vrstu elektronsku muziku. Ubrzo je,
Libing: U Sarajevo sti`e poslije podne Kolekcija predstavljena u robnoj ku}i „Oviesse T. C. Intershop“

Noviteti iz kompanije „Oviesse“

Predstavljena `enska kolekcija za jesen i zimu
Nezaboravno dru`enje uz vrhunske koktele te sjajnu `ensku kolekciju za jesen/zimu uprili~eno je protekle sedmice u robnoj ku}i „Oviesse T. C. Intershop“ u Sarajevu. Brojni posjetioci nisu krili odu{evljenje novim kreacijama, u kojima }e svaka dama izgledati `enstveno i po`eljno. Svi prisutni mogli su iskoristiti popust od ~ak 20 posto, besplatno profesionalno {minkanje stru~njaka iz „Max Factora“ te su bili u prilici da osvoje prigodne nagrade. Tim „Oviessea“ pobrinuo se i ovog puta da klijentima priu{ti modernu, urbanu, a povrh svega kvalitetnu robu za sve uzraste.
S. M.

S „Avazom“ do jeftinijih ulaznica
„Dnevni avaz“ omogu}io je svojim ~itaocima kupovinu za 25 posto jeftinijih ulaznica za ve~era{nji Libingov koncert, a koje, ina~e, ko{taju 20 KM. Dovoljno je da kupon, koji je danas objavljen na zadnjoj stranici „Dnevnog avaza“, iskru`ite i s njim se ve~eras uputite na prodajno mjesto kod Olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu.

zajedno s Andreom Valterom (Walter) i Tonijem Riosom (Tony), pokrenuo studio, a zatim i izdava~ku ku}u „Soap Records“. Njegov kvalitet i uporan rad rezultiraju brojnim nastupima u svim ve}im svjetskim gradovima.

Jedan je od prvih globalno popularnih DJ-a koji je posjetio BiH odmah po zavr{etku rata i ostavio neizbrisive utiske vje{tinom miksanja i komunikacijom s publikom vi{esatnim DJ setoviH. P. ma.

show biz

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

31

Na reklami za kupa}e kostime

Kim poput seks-simbola Barbarele

REVIJA „Victoria Secret“ predstavio nove modele

Parada ljepote, glamura i seksepila Karda{ijan
[ou je u velikom stilu otvorio nastup Keti Peri, a nastupio je i Akon
lica, tijela i momenata koji su publiku ostavljali bez daha od divljeg seta inspiriranog d`unglom, gdje su se djevojke {epurile u perju i s `ivotinjskim printovima po tijelu, pa do oskudnih sportskih „uniformi“, kojima su pokazale koliko seksi mo`e biti bokserski, bejzbol ili fudbalski stil. [ou je u velikom stilu otvorio nastup Keti Peri (Katy Perry), a nastupio je i Akon, koji je izveo pjesmu „Angel“. Me|u gostima koji su pro{etali ru`i~astim tepihom, bili su i D`erard Batler (Gerard Butler), Adam Levin, Rasel Simons (Russel), Vin Dizel (Diesel), Paris i Niki Hilton, ~lanovi benda „Maroon 5“... An|eoska krila nosile su i Alesandra Ambrosio (Ambrossio), Anja Rubik, Lais Ribero, Karolina Kurkova, Emanuela, Selita Ibenks (Ebanks), Kendis Svenpul (Swanepoel). Najupadljivije je bilo odsustvo Hajdi Klum (Heidi), koja je pro{le godine bila u ulozi doma}ice, a zatim „oka~ila krila o klin“. Hajdi je punih 13 godina bila dio ekskluzivnog tima.
Zavodljiva Alesandra Ambrosio

Najseksepilnije `ene svijeta lepr{ale su na preksino} u dvorani „Lexington Armory“ u Njujorku odr`anoj velikoj godi{njoj reviji modnog brenda „Victoria’s Secret“. Hit je bila Adrijana Lima (Adriana, 29), koja je pistom pro{etala dijamantni grudnjak, vrijedan tri miliona dolara, u kompletu sa svojim novim parom an|eoskih krila. Naravno, bilo je tu jo{ mnogo

postala plavu{a
Iako je zadr`ala i istakla svoje dobro prepoznatljive obline, za potrebe snimanja jo{ jedne reklamne kampanje kupa}ih kostima Kim Karda{ijan (Kardashian) postala je Barbarela te je svoju dugu, sme|u kosu zamijenila plavim uvojcima. Odjenuli su je u bijeli kostim, lakirane ko`ne ~izme do koljena i stavili joj kacigu u ruku, poput Barbarele, lika iz filma, koja je bila popularni seks-simbol prije ~etrdesetak godina, a koju je tada utjelovila D`ejn Fonda (Jane). Nije poznato koliku je zaradu ovo retrosnimanje donijelo Kim, ali se procjenjuje kako je do sada raznim projektima zaradila 40 miliona dolara.

Zanimljivi izlazak Gular

Viktorija Bekam protiv Gage

Adrijana Lima hit ve~eri Nastup Keti Peri

Pretjeruje odje}om i nosi ru`ne cipele
- Na{la je svoj stil, koji odli~no nosi. Veoma je talentirana - izjavila je Viktorija Bekam (Victoria Beckham) o Lejdi Gagi (Lady) prije nekoliko mjeseci. No, sada tvrdi kako joj vi{e nije jasno {ta mlada pjeva~ica izvodi. Smatra da pretjeruje te da su njene ekscentri~ne kombinacije oti{le predaleko. Posebno joj se ne svi|aju Lejdi Gagine visoke i nestabilne cipele, koje su, osim toga, kako tvrdi Viktorija, veoma nezdrave pa ne vidi razlog za{to bi ih Gaga nosila osim ako ima nastup. - Ne razumijem za{to se tako obla~i ~ak i dok ide na aerodrom. Forsira i ide predaleko - zaklju~ila je supruga Dejvida Bekama (David), koja je i sama modna ikona.

Anja Rubik: ^izme i svila

Svenpul pokazala ~ipku

@ivotinjski printovi

32

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

33

Ta~no Neta~no

ZDRAVLJE Zabrinjavaju}i rezultati

Osobe sa sr~anim udarom oklijevaju tra`iti pomo} ljekara
Istra`ivanje provedeno na „Mayo“ klinici pokazalo je kako pacijenti sa infarktom u bolnicu sti`u prosje~no 2,6 sati nakon pojave prvih simptoma
Mnoge osobe pogo|ene sr~anim udarom odga|aju odlazak u bolnicu, pokazalo je istra`ivanje objavljeno u ~asopisu „Archives of Internal Medicine“. Istra`ivanje provedeno u SAD na „Mayo“ klinici pokazalo je kako pacijenti sa sr~anim udarom u bolnicu sti`u prosje~no 2,6 sati nakon pojave prvih simptoma. Sli~ni podaci prikupljeni su u studiji provedenoj prije desetak godina, {to govori o neuspjehu edukativnih programa o prepoznavanju simptoma sr~anog udara, ka`u nau~nici. Ipak, u ovom razdoblju je znatno popravljena brzina reakcije bolnica u tretiranju pacijenata sa sr~anim udarom. Novi rezultati temelje se na podacima za 104.000 osoba sa sr~anim udarom tretiranih u 568 bolnica. Pokazalo se kako 59 posto pacijenata u bolnicu sti`e vi{e od dva sata nakon pojave prvih simptoma sr~anog udara, dok je 11 posto pacijenata pomo} zatra`ilo tek 12 sati nakon sr~anog udara. Jako pod{i{ana kosa i „dje~a~ki stil“ najhvaljeniji je trend ove zime, a posebno je dizajniran za hrabre `ene koje tra`e potpunu promjenu imid`a. Ove godine androgene kratke frizure odli~no pristaju ~ak i kovrd`avoj kosi, a posebno }e do}i do izra`aja kod plavu{a. Prednost kratke kose je {to je svestrana: s njom mo`ete izgledati zaigrano ili poslovno, a nave~er postati vamp zavodnica. Sve {to vam treba je malo ma{te i samopouzdanja, a frizuru je vrlo jednostavno odr`avati. Za najhrabrije, stilisti preporu~uju farbanje kose u platinaste plave nijanse.

1.Ser D`on Hokins prvi je engleski trgovac robljem? 2.@ak Alesandre Cesars [arl konstruirao je prve balone vodikom? 3.Pla~ljiva komedija djelo je italijanskog stvarala{tva?
1. TA^NO

Hokins prvi engleski trgovac robovima
Ser D`on Hokins (Sir John Hawkins) prvi je engleski trgovac robljem. Poslije uspje{nog poslovanja sa trgovinom robljem od 1562. do 1563. godine, grupa u kojoj je bila i Elizabeta I sakupila je novac za drugu ekspediciju. Na tre}em putovanju od 1567. do 1569. godine sa Drejkom napala ga je {panska flota, ~ime je zapo~eo nesporazum izme|u Engleske i [panije koji je 1585. godine doveo do rata. Kao blagajnik 1577. godine i kontrolor mornarice 1589., obnovio je starije brodove i pomogao u projektiranju br`ih brodova koji su izvr{ili napad {panske armade 1588. Kasnije je osmislio pomorsku blokadu za presretanje {panskih brodova s blagom. Kao jedan od najnaprednijih engleskih pomoraca 16. stolje}a, bio je glavni arhitekta elizabetanske mornarice. Ro|en je 1532., a umro 12. novembra 1595. godine.
2. TA^NO

Ljudi te`e prepoznaju simptome infarkta

Najmanje izglede da }e pravovremeno zatra`iti pomo} imale su `ene starije `ivotne dobi, posebno one koje pu{e ili imaju dijabetes, dodaju istra`iva~i.

ORDINACIJA

Redovna penzija
U penziju sam oti{ao 2008. godine sa navr{enih 58 godina `ivota i 34 radnog sta`a. U povla{tenu penziju sam oti{ao koriste}i zakon o pravima demobilisanih boraca. Kada }u ste}i uvjet da se prebacim u redovne penzionere i kome se trebam obratiti, pita N. V. iz Mostara. Vama je pravo na starosnu penziju priznato u skladu sa odredbama Uredbe o stjecanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika biv{e vojske Federacije BiH i slu`benika i namje{tenika biv{eg Federalnog ministarstva odbrane, pod povoljnijim uvjetima u pogledu godina `ivota, penzijskog sta`a, postotka za odre|ivanje visine penzije i na~ina utvr|ivanja penzijskog osnova, pa bi primanje koje bi vam se odredilo po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju za vas bila daleko nepovoljnija.Prema tome, kad navr{ite 65 godina `ivota i ispunite uvjete za starosnu penziju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, primanje vam se ne}e ponovo odre|ivati, nego }e se iz bud`eta FBiH Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje refundirati samo razlika izme|u iznosa penzije ostvarene po Uredbi i penzije utvr|ene u skladu sa spomenutim zakonom.
Federalni zavod PIO

Implantati ne izazivaju rak dojke
@elim ugraditi implantate - pove}ati grudi. Ima li opasnosti od nastanka raka zbog toga, pita ~itateljka iz Zenice.
Poznato je da svaka 10. `ena u SAD oboli od karcinoma dojke (ovakva statistika ne postoji u BiH, vjerovatno je sli~na). Dakle, rak dojke mogu dobiti `ene koje implanate imaju kao i one koje ih nemaju. Nagla{avamo da se implantati ne mogu dovesti u bilo kakvu etiolo{ku vezu s nastajanjem raka dojki. ^ak postoje studije koje govore suprotno: `ene s ugra|enim implantatima imaju mogu}nost rje|eg obolijevanja od raka dojki u odnosu na populaciju koja tu proceduDr. sci. prim. dr. Reuf Karabeg, specijalista op}e i plasti~no-rekonstruktivne hirurgije ru nije imala. Ne govori se o tome da implantati spre~avaju rak dojki, ali zasigurno ga ne izazivaju. Bitno je da iskusan radiolog mo`e ultrazvu~ni nalaz dojki i mamografiju pravilno interpretirati kod `ena koje imaju ugra|ene implantate te se prevencija -’’screeening’’-nastanka karcinoma mo`e adekvatno provoditi. Magnetna rezonanca mo`e se koristiti u nejasnim slu~ajevima, kao uostalom i kod `ena bez implantata.

[arlovi baloni s vodikom idu u visine
Francuski fizi~ar i hemi~ar @ak Aleksandar Cezar [arl (Jacques Alexander Cesar Charles) konstruirao je prve balone s vodikom koji su se digli vi{e od tri kilometra. Godine 1787. otkrio je zakon koji daje zavisnost volumena plina o temperaturi. Volumen je srazmjeran temperaturi plina (uz stalni tlak). Isti su zakon otkrili i drugi - Gej-Lisak, 1802. i Dalton. Naziva se [arlov ili Gej-Lisakov zakon. Njemu se pripisuje i izum termometrijskog hidrometra. Ro|en je 12. novembra 1746., a umro 7. aprila 1823. godine.
3. NETA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

”SLAVNI” VAMPIR IZ PRI^A I FILMOVA, GROF URE\AJ ZA ”^ITANJE” OTISAKA PRSTIJU

AMPER

KOJE IMA KRILA

KO[ARKA[ KUKO^

GOLMAN KASILJAS

FRANCUSKI TENISER ANRI

MAKEDONSKO KOLO

SUMPOR

NAPRAVA ZA IZMOKRAVANJE

NAVU]I ODJE]U

POVE]ATI SE, NARASTI

ROK MUZI^AR REOMIR DJELOKRUG SKELET SLIKAR HEBIB KA[ASTA MASA SO^IVO U KOJOJ MJERI

”Alaska Bird Observatory” RAD LIKOVNOG UMJETNIKA

Pla~ljiva komedija ro|ena u 18. stolje}u
Pla~ljiva komedija (comedie larmoyante) je djelo francuskog, a ne italijanskog stvarala{tva. Javlja se u francuskoj knji`evnosti 18. stolje}a izostavljanjem komi~nog i nagla{avanjem sentimentalnog, uz obavezni sretni zavr{etak. Vode}i predstavnik je Pjer-Klod Nivel de la [ose (Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée - na slici).

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
GLUMICA TURMAN

GLAS GUSKE UPALA KRVNIH SUDOVA JEDAN EKSTREMITET TONA ELEKTRON KOMAD MESA S REBRIMA (mn.)

KARAMBOLI, N, ARARA, SASKA, PIS, NATPISI, ISPRATI, DEL, STOOKO, KORA, LINKIN PARK, ADIO, ALMASA 2343

GRUPA PJEVA^A NA SLICI POZITIVNA ELEKTRODA

34

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 12. novembar/studeni 2010.

35

The Registry for Section I for War Crimes and Section II for Organized Crime, Economic Crime and Corruption of the Criminal and Appellate Divisions of the Court of Bosnia and Herzegovina and the Special Department for War Crimes and the Special Department for Organized Crime, Economic Crime and Corruption of the Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina is looking for qualified companies for external and qualified companies for internal audit :

Full terms of reference and other information can be found on:

http://www.registrarbih.gov.ba/index.php?opcija=sadrzaji&id=27&jezik=e

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Op}inski sud u [irokom Brijegu Broj: 64 0 Mal 002492 07 Mal [iroki Brijeg, 30. 08. 2010. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu, po stru~nom saradniku Aidi Hidovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, Obala Kulina bana 9a, Sarajevo kao pravni sljednik LT Gospodarske banke d.d. Sarajevo, protiv tu`enih 1. Kata ]ori}, Kne{polje bb, [iroki Brijeg, 2. @eljko ]ori}, Kne{polje bb, [iroki Brijeg, radi isplate, VSP: 1.734,92 KM, donio je van ro~i{ta, dana 30. 08. 2010. godine slijede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja Obvezuju se tu`eni da tu`itelju solidarno isplate na ime dospjelih a nepla}enih obaveza po osnovu zaklju~enog Ugovora o kreditu broj 37323/5 od 11. 05. 2005. godine iznos od 1.734,92 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana 28. 12. 2006. godine pa do kona~ne isplate, te tu`itelju naknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 407,00 KM, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je dana 03. 01. 2007. godine podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enih radi isplate iznosa od 1.734,92 KM na ime dospjelih a nepla}enih obveza po osnovu zaklju~enog Ugovora o kreditu broj 37323/5 od 11. 05. 2005. godine. U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostave odgovor na tu`bu. Tu`ba sa prilozima je dostavljena tu`enoj Kati ]ori} na obavezni odgovor putem po{te dana 07. 05. 2009. godine. Tu`ena je prilikom dostavljanja tu`be na obavezni odgovor upozorena na posljedice propu{tanja te radnje. Kako tu`ena nije dostavila pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana to je sud u odnosu na istu donio ovu presudu zbog propu{tanja kojom je usvojen tu`beni zahtjev tu`itelja, a imaju}i u vidu da osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu protivne doka-

zima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. (~l. 182. ZPP-a FBiH). Tu`ba sa prilozima je dostavljena tu`enom @eljku ]ori} na obavezni odgovor putem dnevnih novina Dnevni avaz, a koje se distribuiraju na podru~ju FBiH, jer tu`eni ne stanuje na adresi njegovog posljednjeg poznatog boravi{ta ili prebivali{ta - Kne{polje bb, [iroki Brijeg a njegovo sada{nje boravi{te ili radno mjesto se ne mogu utvrditi, koje su tu`bu objavile dana 28. 06. 2010. godine. U skladu sa odredbom ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH dostava za tu`enog @eljka ]ori} se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Zna~i smatra se da je u ovoj pravnoj stvari dostava tu`be tu`enom @eljku ]ori} na obavezni odgovor izvr{ena dana 13. 07. 2010. godine, nakon kojeg dana te~e rok od 30 dana u kojem je tu`eni du`an dostaviti odgovor na tu`bu. Tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana to je sud donio ovu presudu zbog propu{tanja u odnosu na istog a kojom je usvojen tu`beni zahtjev tu`itelja, imaju}i u vidu da osnovanost tu`benog zahtjeva proizlazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu protivne dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu, te iz sadr`aja tu`be proizlazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati (~l. 182. ZPP-a FBiH). Tu`itelju su priznati tro{kovi parni~nog postupka i to taksa na tu`bu u iznosu od 225,00 KM, taksa na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 100,00 KM i tro{kovi objave tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama Dnevni avaz u iznosu od 82,00 KM, {to ukupno iznosi 407,00 KM, u skladu sa odredbama ~l. 386. st. 1. ZPP-a FBiH. Presuda zbog propu{tanja se smatra dostavljena tu`enom @eljku ]ori} protekom roka od 15 dana od dana objave u dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). PRAVNA POUKA: Protiv ove presude zbog propu{anja nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. st. 1. ZPP-a FBiH) u roku od 8 dana u skladu sa odredbama ~l. 329. ZPP-a FBiH. Stru~ni saradnik: Aida Hidovi}

36

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

petak, 12. novembar/studeni 2010.

37

36

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

petak, 12. novembar/studeni 2010.

37

38 Petak, 12. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 051106 09 P Mostar, 28. 09. 2010. godine

oglasi

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank dd zastupanog po punomo}nici Mihalj Ru`ici, protiv tu`enog Elvir Rizo iz Sarajeva, Behd`eta Muteveli}a br. 97., radi isplate duga, kako sud istom na adresu prijavljenog prebivali{ta nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Roto press d.o.o. (Dnevni avaz) i to sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 5.960,96 KM, sa zakonskom zatezom kamatom po~ev od 12. 03. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga, kao i nadoknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.“ Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Roto press d.o.o. Sarajevo (Dnevni avaz) dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Rizo Elviru, na obavezni odgovor i pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjerka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti,a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog prou{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija Bo{kailo Mediha

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 049063 08 P Mostar, 11. 10. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: 41 0 Ip 002534 06 Ip Visoko, 2. 11. 2010. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Procredit Bank dd Sarajevo Filijala Mostar zastupan po punomo}niku Bari{i} Mati, protiv tu`enog Novica Eglenovi}, radi isplate duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Roto press d.o.o. Sarajevo (Dnevni avaz). Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja i to po slijede}em tu`benom zahtjevu: „Obavezuje se tu`eni da tu`itelju solidarno isplati iznos od 6.229,12 KM, sa zateznom zakonskom kamatom obra~unatom na navedeni iznos od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate te da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude.“ Sud putem dnevnih novina dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Novica Eglenovi}, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP F BiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP F BiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP F BiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija Bo{kailo Mediha

OGLAS
Na osnovu odredbe ~lana 384. stav 3. Zakona o parni~nom postupku i ~lana 63. stav 3. Zakona o izvr{nom postupku, izvr{enicima: „VILKO“ d.o.o. Visoko, Donja Zim~a br. 14, Jugovi} (Velimir) Marinku iz Ilija{a, ul. Ha{ima Spahi}a br. 40 i Jugovi} (Velimir) Vladimira iz Isto~nog Sarajeva, ul. Vuka Karad`i}a br. 13, se dostavlja sljede}e rje{enje: Op}inski sud u Visokom, sudija Vildana Dervovi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Visoko, protiv izvr{enika „VILKO“ d.o.o. Visoko, Donja Zim~a br. 14, Jugovi} Marinka iz Ilija{a, ul. Ha{ima Spahi}a br. 30, Jugovi} Ivana iz Visokog, Donja Zim~a br. 14 i Jugovi} Vladimira iz Isto~nog Sarajeva ul. Vuka Karad`i}a br. 13, radi izvr{enja v.sp. 41.436,18 KM, dana 17. 9. 2010. godine, donio je RJE[ENJE 1. Postupak izvr{enja u ovoj pravnoj stvari se djelimi~no obustavlja. 2. Preostali dug iznosi 7.123,08 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 11. 12. 2006. godine pa do isplate. 3. Izvr{enje na nov~anim sredstvima izvr{enika Jugovi} Ivana sina Velimira se obustavlja i dozvoljava promjena sredstva izvr{enja pa }e se izvr{enje radi namirenja iznosa iz stava 2. ovog rje{enja provesti na pokretnim stvarima izvr{enika, pljenidbom i prodajom pokretnih stvari i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom.

Obrazlo`enje
Sud je rje{enjem broj: 041-0-Ip-06-000 436 od 27. 11. 2006. godine odredio izvr{enje na nov~anim sredstvima izvr{enika Jugovi} Ivana sina Velimira koja se vode na transakcijskom ra~unu kod tra`ioca izvr{enja. Tra`ilac izvr{enja je podneskom od 9. 12. 2009. godine obavijestio sud se nije ucjelosti uspio namiriti i da preostali dug, na dan 9. 12. 2010. godine iznosi 7.123,08 KM od ~ega glavnica 5.182,32 KM i kamata 1.940,76 KM. Podneskom od 14. 7. 2010. godine tra`ilac izvr{enja je predlo`io da se izvr{enje provede na pokretnim stvarima izvr{enika. Sud je na osnovu ~lana 63. stav 3. i 4. Zakona o izvr{nom postupku „Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 32/03, 53/03, 33/06, 39/06 i 39/09 odlu~io kao u stavu 1. i 2. izreka rje{enja. Pouka o pravu na izjavljivanje pravnog lijeka. Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Smatra se da je rje{enje dostavljeno protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Sudija Vildana Dervovi}

oglasi

Dnevni avaz

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

39

40

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz Petak, 12. novembar/studeni 2010. 41

42 Petak, 12. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

oglasi

Na kioscima svakog ~etvrtka

NAJTIRA@NIJI BH. MAGAZIN
1 KM
[ta se sve nalazi na Koketovom la`nom profilu?
Na rekreaciji u ga}ama i sa dresom naopako Fejsbuk

[ta se u svla~ionici desilo sa Nihadom Mladi Mostarac voli starije [ta bi Adnan Jakupovi} radio Alibegovi}em? sa Sekom, a ne bi sa Stojom?
Od nas nemozete pobje}i

Dnevni avaz

petak, 12. novembar/studeni 2010.

43

MALI

OGLASI
Prodaja
Mercedes 190 D, automatik, 88, registrovan, sive boje, odli~no stanje. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes ML 320, benzin + plin, 2003. god., regist. do 6./2011. T 061 145 el. 887. Najjeftinija registracija vozila, besplatan teh. pregled. Tel. 062 316 911, Sarajevo. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, tek registrovan, 1 vlasnik od uvoza, 95.000 pre{ao, 7.900 KM. Tel. 061 835 565. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pasat karavan, god. 1991. T 061 350 el. 176. Pasat karavan 2000 god., tdi, 10.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pe`o 307 2.0 HDI, 2003. god., 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDv, 138.000 pre{ao, cijena doregistr., 11.500 KM. Tel. 061 158 202. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. T 061 365 193. el. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! T 061 el. 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. T 061 el. 529 970. Prodajem kombi VW 1983. povoljno. Registrovan do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM. Tel. 061 259 784. Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3 benzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno 11, registrovan, stanje izvanredno, boja bijela kafa, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Clio 1.2 16 V, 2003. god., plavi met., 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDv, 65.000 pre{ao, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 7.800 KM. Tel. 062 548 408. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., 3 vrata, met. zlatni, full oprema, pla}eni carina i PDv, 90.000 pre{ao, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 061 835 565. Reno Kango zatvoreni, 2005. god. Tel. 062 916 907. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, 10.500 KM. Tel. 061 864 130. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [koda 120 L, 87. god., dobro stanje. Tel. 061 214 027. T oyota Corola Verso 2.0 dizel, 91.000 km, 2005. god., prodajem ili zamjena. Tel. 061 441 061. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vento, 1.9 tdi, 98. god, zeder, klima, 8300 KM, mo`e zamjena. T 061 434 867 el. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. T 061 260 598. el.

Izdavanje
Izdajem 2,5-soban namje{ten stan 65 m2, na du`i period u ulici H. Kre{evljakovi}a 61 (Papagajka). Cijena 500 KM. Tel. 033 687453 ili 062 436 608. 14677-1Nd` Izdajem dvokrevetnu sobu u privatnoj ku}i. Centralno grijanje, upotreba kuhinje-dnevna soba, kablovska. Lokacija Grbavica stadion @elje. Mob. 062 994 704. 14711-1Nd` Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru, Marin Dvor. Tel. 033/526426, 061 504 385. 17123-1tt Izdajem dvosoban stan u ul. Nike Kolumbi}a 11, Stup II. Telefon: 033 695-177. 17169-1tt Izdajem dvosoban stan, Grbavi~ka 81, 4. sprat, namje{ten. Tel. 061 377 964, 033 533-523. 17139-1tt Izdajem jednosoban namje{ten stan, Grbavica. Tel. 065 766 670, 057 343-045. 17044-1tt Izdajem namje{ten dvosoban stan 61 m2, Mojmilo (Olimpijska), II sprat, blind vrata, klima, ADSL, kablovska TV. Tel. 061 214 313. 17143-1tt Izdajem poslovni prostor 36 m2, trgovinsku radnju sa inventarom, Novi Grad Sarajevo. Tel. 061 227 996, 033 463-747. 17156-1tt Izdajem poslovni prostor Bu}a Potok kod semafora: 21, 17, 65, 163, 350 i @elj. stanica 650 m2. Pogodno za sve namjene. Sve novo. Tel. 061 262 838. 17195-1tt Izdajem stan 44 m2 u centru, centralno, polunamje{ten, ulica Avde Jabu~ice, povoljno. Tel. 065 000 725, 065 816 612. 17043-1tt Izdajem trosoban stan, privatna ku}a, ne namje{ten, ima ugra|enu kuhinju, cent. grijanje, parking, 200 met. iznad „Zraka“, ul. Amira Krupalije br. 22. Po mogu}nosti inteligentan stariji bra~ni par. Uslovi povoljni. Tel. 062 504 644. 17205-1tt U zgradi hotela ITALIA kancelarijski prostori do 50 m2. Informacije na tel. 061 188 338. 17118-1tt A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Adema Bu~e, jednosoban prazan stan, poseban ulaz i struja. Tel. 033 610-675. Apartman izdajem na Bjela{nici. T el. 062 320 648. Apartmani, sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV, sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Ba{~ar{ija, kod Begove d`amije, izdajem jednokrev. sobu mu{karcima. Tel. 061 915 733. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, izdajem jednosoban stan namje{ten, exluzivno, prednost stranci. T el. 062 204 208. Bu}a potok, izdajem stan. Tel. 033 654-717. Bu~a Potok, izdajem stan. Tel. 061 324 742. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, izdaje se lijepo lux. namje{ten dvos. stan. Tel. 061 480 445. Centar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 180 KM. Tel. 061 866 409. Centar, tros. stan u Sarajevu 40 m2, namje{ten na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777.

Auto-gume Yokohama M+S, nove, nekori{tene, 195/65/15. Cijena 220 KM. Tel. 061 358 229. 17119-1tt Alfa 146 1.9 JTD, dizel, 2000. god., reg. 23. 6. 2011., extra stanje, 6.500 KM. Tel. 062 205 698. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi 4, 2.0 TDI, 2005. g., registrovan, al. felge, bixenoni, nova gume, exkalibur alarm. Tel. 066 364 848. Audi A4 havarisan, god. 95. dizel. T el. 061 350 176. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autodijelovi za Opel Frontera duga, zelena 98.god., 2.2. benz. T 061 200 203. el. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan 57.do 11. mjeseca, automatik, 1.800 KM. Tel. 061 438 446. Chevrolet Matiz Se, god. 2005., crveni, 4 vrata, 47 KW, 995 cm3, klima, pre{ao 50.300 km. Tel. 061 260 598. Citroen Berlingo 1.9 D, dobro o~uvan, registrovan, putni~ki. Tel. 065 908 701. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, 6.950 KM. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. D`ip „Isuzu2 3.1 TDI, 1999. g., 145.000 km, prodajem-mijenjam za manje auto. Tel. 061 702 762. D`ip Infiniti FX35-3,5 V god. 2008, , perla, bijela, full, 75.000 km, mo`e zamjena. Tel. 061 783 405. Fiat Punto van, 1999., uodli~nom stanju, cijena po dogovoru. T 062 824 088. el. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Tipo 1.4, 1992., registrovan do 1. 6. 2011., cijena 1.500 KM. T 033 526el. 100, 061 914 956. Ford Eskort 1.4 benzinac, 1997., reg. august 2011., 3.800 KM. T 061 335 589. el. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, sa dosta opreme, bez klime, pla}ena carina i PDV, do registr. 7.200 KM. Tel. 062 548 408. Ford Siera, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Gepek (vrata) za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. Golf 1, 1982. god., automatik, dobro stanje. Tel. 061 564 941. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3900 KM. Tel. 063 123 282 Golf 2, 1.3, 1990. god., benz., 4 vrata, cijena 3.800 KM. Tel. 065 739 081. Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf II dizel, 89. god., reg. do 10. maja, 3.200 KM. Tel. 062 168 868. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. T el. 061 338 433. Isuzu truper 3.0 TDI, terenac dugi, ful limited, sa gre{kom, prod.-zamjena. Tel. 061 200 203. Kadet kocka u dobrom stanju. Tel. 481-627. KIA Ceed 1.6 benzin, 2008. god., registrovan, dodatna oprema, pre{ao 23.000 km. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato furgon, 2.8 JTD, maxi, 2001. god., ispravan sa isteklom registracijom 8. 2010. Tel. 061 153 130, 061 196 744.

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala vozila za auto otpad. Tel. 062 127 951. 16791-1tt Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina. T el. 061 719 786. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem za Golf 1 motor 1.3 B, sa urednim papirima. Tel. 062 569 942. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013.

Ciglane, izdajem sobu studentima, centralno grijanje. Tel. 062 253 440. Dobro{evi}i, dvoipos. prazan stan bez grijanja, blizu autob. stanice, 180 KM. Tel. 061 745 190. Doglodi, 100 m2 poslovno skladi{nog i 150 m2 stambenog prostora. T el. 061 561 132. Dvije namje{tene sobe sa kuhinjom, pos. ulaz, studentima ili zapos. osobama. Tel. 033 216-402. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvoipos. prazan stan na Dobrinji, Gandijeva, 250 KM. Tel. 062 971 539. Dvokrev. soba djevojkama, eta`. grijanje sa upotrebom kuhinje kod Pionirske doline. Tel. 061 598 694. Dvos. lijepo namje{ten stan na Grbavici, zapos. osobi, 280 EUR-a. Tel. 063 053 570. Dvos. namje{ten stan 350 KM, Alipa{ino, zgrada. Tel. 061 142 704. Dvos. namje{ten stan grijanje obezbije|eno, Kvadrant ^. Vila. T 062 368 el. 243, 061 347 539. Dvosoban stan namje{ten sa grijanjem, poseban ulaz, izdajem. T 061 149 el. 442, 061 233 948. Gara`a, Lukavica kod pijace. T 066 el. 472 012, 057 340 862. Grbavica kod [opinga u dvos. namje{tenom stanu, djevojka tra`i sustanarku. Tel. 062 639 585. Grbavica, dvoiposoban namje{ten stan sa gara`om, prednost stranci/diplomatska lica. Tel. 033 643-359 i 062 615 062. Grbavica, dvos. 52 m2, 3 sp., potpuno opremljen, plin, internet, extra lokacija, 300 EUR-a. Tel. 065 462 890. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. T 033 523-887. el. Had`i}i, izdajem namje{ten stan. T el. 061 347 685. Hrasno, izdajem prostor 100 m2, grijanje, mo`e za sve namjene. T 033 663el. 101, 061 150 273. Hrasno, izdajem prostor sa grijanjem, 100 m2. Tel. 033 663-101, 061 150 273. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a-Lu`ani, centralno gr., izdajem dvije sobe `enama nepu{a~ima, 150 KM + struja. Tel. 066 324 343. Ilid`a-Lu`ani, dvije namje{tene sobe, centr., kabl. TV kuhinja, `enama ne, pu{a~ima. Tel. 066 324 343. Ilid`a-Sup, Pija~na, polunamje{ten stan u stambenoj zgradi. T 061 866 705. el. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem jednostoban namješten stan na Vracama bra~nom paru ili studentima 250KM. 061 139 713 Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru Marindvora. T 033/526-426, 061 el. 504 385. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u. T 062 561 768, Deel. rebent 37. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednos. stan priv. ku}a. Tel. 033 464-614. Izdajem jednosoban namje{ten stan - ^. Vila I (kod Velepekare) dvjema studenticama Teolo{kog fakulteta. Tel. 061 828 422. Izdajem jednosoban namje{ten stan, cen. grijanje, kablovska, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Izdajem kancelarijski prostor u Hrasnom, preko puta Robota. T 535-052. el. Izdajem namje{ten dvosoban stan sa grijanjem, pos. ulaz, Safeta Zajke. T 061 el. 149 442, 061 233 948. Izdajem namje{ten dvosoban stan u novoj zgradi u Ned`ari}ima. T 061 221 el. 706. Izdajem namje{ten stan sa grijanjem u Butmiru. Tel. 033 680-001. Izdajem namje{tenu sobu u ul. Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 584. Izdajem opremljen stan u Butmiru, 160 KM. Tel. 033 680-106. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2 na Stupu uz Heco pijacu, pogodno za kancelarije, predstavni{tva, ugost. objekte i drugo. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem posl. prostor 30 m2 + 14 m2, Marin Dvor. Tel. 061 157 929. Izdajem poslovni p., ul. Bolni~ka 33, pogodan za granap i zanatstvo. Tel. 061 203 367. Izdajem poslovni prostor 40 m2, u Kasindolskoj ulici. Tel. 061 157 193.

Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste u Bu~a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 061 154 130. Izdajem potpuno opremljenu garsonjeru (telefon, kablovska TV grijanje pli, nsko, ul. Himze Polovine. Tel. 033 227969, 061 158 701. Izdajem prazan dvoiposoban stan na Dobrinji (ul. Gandijeva), 250 KM. Tel. 062 971 539. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. T el. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 434 123. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, luk. namje{ten komplet,, stranc. i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. T 062 812 el. 183. Izdajem trosoban extra namje{ten stan u novoizgra|enom objektu na [ipu-Bare, I sprat, 80 m2. Tel. 061 190 713. Izdajem trosoban stan Dobrinja C5, nenamje{ten, cijena 300 KM. Tel. 066 621 663. Izdajem trosoban stan na Dolac Malti, 400 KM, namje{ten. T 062 320 746. el. Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem trosoban stan, Envera [ehovi}a u zgradi. Tel. 061 268 476. Izdajem u centru dvosoban stan, pla}anje unaprijed. Tel. 061 514 301. Iznajmljujem jednosoban stan, Obala, kod mosta Drvenija, 300 KM. T 061 el. 905 212. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM, mu{karcima iz Federacije. Tel. 062 467 823. Jednokrevetnu sobu na Trgu heroja, zaposlenim, kablovska, c.g., na du`i period. Tel. 061 546 291. Jednos. namje{ten stan zapos. osobi, Centar-Katedrala, 200 EUR-a. Tel. 061 503 868. Jednos. prazan stan sa pos. ulazom. Tel. 459-812. Jednos. stan 40 m2 u centru Sarajeva. Tel. 061 996 416. Kancelarije izdajem razl. veli~ine u strogom centru. Tel. 061 142 704. Kancelariju kod Predsjedni{tva BiH, 33 m2, 600 KM. Tel. 062 907 831. Kompletno namje{ten dvos. stan 70 m2, centralno grijanje, kablovska TV te, lefon, parking. T 657 697, 061 507 240. el. Ko{evo, Ru{ida Prgude 13, dvosoban stan. Tel. 208-177, 615-600. Ku}a od 100 m2 sa oku}nicom u Binje`evu, vrlo povoljno. Tel. 033 511-963. M. Dvor, izdajem sobe, TV kab., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. M. Dvor, izdajem stan. Tel. 061 490 312. Makarska centar, apartman za dvije osobe. Tel. 061 224 174. Namje{ten jednos. stan, pogodan za 2 studenta-ce. Tel. 033 208-024. Namje{ten jednos. stan, pogodan za 2 studenta-ice. Tel. 033 208-024. Namje{ten stan izdajem. T 062 280 el. 614. Namje{ten stan na Vracama, blizu Tursko-bosanskog koled`a. Tel. 061 228 646. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033/203-887. Namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja, Hrasno. T 521-618, 061 el. 529 838. Namje{tenu radnju auto servis, vulkanizer, A. Bu}e. Tel. 061 161 463. Ned`ari}i, kanc. protsor, siguran parking obezbije|en. Tel. 033 472-989. Opremljen friz. salon 34 m2, mogu}a promjena namjene. Tel. 061 561 132. Opremljen frizerski salon 34 m2, mogu}a promjena namjene. Tel. 061 561 132. Panjina kula, jednosoban namje{ten stan, ulaz poseban. Tel. 062 105 039. Porodi~nu ku}u izdajem S. Grad. T el. 061 350 176. Pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje sa papirima. Tel. 061 857 012. Pos. prostor 60 m2 do gl. ceste u B. Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Pos. prostor sa kancelarijom (205 m2) Ned`ari}i, parking obezbije|en. Tel. 033 472-989. Pos. prostor Saraj polje, za kanc., agencije, predstavni{tva. Tel. 061 219 993. Pos. protsor kod hotela Grand, 80 m2, neopremljen. Tel. 061 249 155. Pos. sklad. 100 m2, i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Pos. sklad. prostor 40 i 102 m2, Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869. Povoljno iznajmljujem posl. prostor 11 m2, Tr`ni centar D. Malta. Tel. 062 789 206.

Prazan jednos. stan, B. Potok. T 061 el. 540 714. Prazan jednos. stan, ul. A. ^amd`i}a. Tel. 651-685. Prazan sprat ku}e, se zasebno do gl. ceste u B. Potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Prazan sprat u priv. ku}i (sprat), sve odvojeno, ul. Cazinska. T 033 654-662. el. Prazan tros. stan na spratu, grijanje plin. pe}. Tel. 237-776, 061 350 662. S. Kolonija, izdajem troeta`ni stan u nizu, kompletno moderno adaptiran, dva parking mjesta, c. grijanje, internet, kablovska. Tel. 065 347 921. Skenderija, extra lux. namje{ten tros. stan, stamb. zgrada, 1.000 KM. Tel. 061 925 649. Skladi{ni prostor 40 m2, mo`e gara`a za dva auta, Grbavica. Tel. 062 994 704. Stan jednos. za 2 studentice ili zaposleni, eta`. grijanje, Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239. Stan namje{ten 38 m2, ^. Vila, 300 KM, D`. Bijedi}a. Tel. 061 483 057. Stan namje{ten za dvije studentice, ostalo po dogovoru. Tel. 033 534-253. Stan tros. u Ferhadiji, namje{teno, 800 KM. Tel. 061 142 704. Stan u priv. ku}i, Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869. Stranim dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Stup kod Interexa, poslovno-skladi{ni protor 40 i 120 m2. Tel. 061 266 869. Stup kod Interexa, stan u priv. ku}i. Tel. 061 266 869. [vrakino, A. Firdusa, jednos. stan, namje{ten, konforan. Tel. 061 922 483. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Centar - kod Dr`avne bolnice (ul. Goru{a), dvosoban, kompletno i kvalitetno adaptiran 2.300 KM/m2. D. Malta - 66 m2/VI, adaptiran, 1.900 KM/m2. Breka - 66 m2 dvoiposoban 2.700 KM/m2. Mojmilo - 55 m2 kompletno adaptirano, 125.000 KM. Ko{. Brdo 72 m2/IV sa gara`om, 125.000 KM. Tel. 061 269 835, 063 843 689. 17189-1tt Dobrinja novogradnja stanovi od - 45, 52, 62, 67, 120 m2. Uknji`eno, useljivo. www.ahaeti.ba Tel. 061 398 786. 17105-1tt Grbavica kod pijace, 94 m2/I, sa cen. grijanjem, Grbavica kod [opinga, 41 m2 i 52 m2. Tel. 062 279 222, 066 439 592. 17206-1tt HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom i 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i-Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 14679-1Nd` Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2, oku}nice 1.500 m2, voda + struja, Puhovik put prema Rakovici. Cijena po dogovoru. Tel. 061 136 309, 033 639-052. 14659-1Nd` Ilid`a-Plandi{te (nova gradnja), 88 m2 + 17 m2/terasa, na III spratu, extra stanje, sa kompletnim namje{tejm, 128.000 KM. Tel. 061 510 964. 14709-1Nd` Mejta{ - garsonjera 57.000 KM. [vrakino - garsonjera/III, cen. grij. 42.000 KM. Dobrinja III - 74 m2/III sa 2 balkona, 1.450 KM/m2. Dobrinja III - 48 m2/III, 72.000 KM. Vikendica - Buhotina na parceli od 700 m2 - 34.000 KM. Tel. 062 068 901. 17189-1tt Metalka - kod (OHR-a bijela zgrada), dvosoban stan sa balkonom, na II spratu, kompletno adaptiran, sa novom kuhinjom i aparatima, ameri~ki plakar, sa spava}om sobom - 150.000 KM. Centar - [ip, novogradnja 46 m2 2.000 KM/m2. Tel. 061 269 835. 17189-1tt Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, centralno grijanje, 1. sprat. Mob. 063 209 378. 14687-1Nd` Prodajem nov stambeno-poslovni objekat (2 zasebna stana), kvalitetno i standardno opremljen (izdan). Ukupno 128 m2, 1/1. Atraktivna lokacija u Sarajevu - Stari Grad. Tel. 061 266 605. 17075-1tt Prodajem poslovni prostor na Stupu (139 m2 hala) 65 m2 i u Kaknju 38 m2. T 061 529 707. 17007-1tt el.

44

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Dva dvos. stana Hrasno, kod O. Masli}a, 53 m2, III kat. Tel. 061 188 846. Dva pos. prostora povr{. 31 m2, cijena po dogovoru. Tel. 062 571 260. Dva pos. prostora vel. 70 m2 na Dobrinji III, cijena povoljna. Tel. 062 571 260. Dvije ku}e i 1.500 m2 zemlje Kromolj, povoljno. Tel. 061 249 155. Dvoipos. stan 65 m2, Trg me|unarodnog prijateljstva, Al. Polje, A faza. T el. 033 460-064. Dvoipos. stan od 65 m2, na Dobrinji sa dva balkona, vis. prizemlje. T 065 el. 877 065. Dvos. stan 62 m2, Grada~a~ka, I sp. Tel. 062 257 085, 061 554 543. Dvos. stan na Ilid`i, pogodna lokacija. Tel. 621-401. Dvos. stan u Dobrinji kod Merkatora, ul. Dobrinjske bolnice, III sp. Tel. 065 323 801. D`. Bijedi}a, dvosoban stan, I kat, 52 m2 + balkon = 90.000 KM. Tel. 066 801 737. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Garsonjera 26 m2 na M. Dvoru kod Dr`avne bolnice, adapt., sa stvarima. T el. 061 188 846. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavi~ka, stan 69 m2 + 2 balkona, V sp., nema lift, plin. Tel. 062 907 831. Had`i Idrizova, jednosoban 32 m2, potkrovni, cijena 50.000 EUR-a. T 066 el. 801 737. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, struja, voda, vl. 1/1. Tel. 061 803 715. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, A. [a}irbegovi} 24/2, trosoban 68 m2 + balkon. Tel. 061 320 439. Hrasno, P Ribara, dvosoban 58 m2 . + 2 balkona, cijena 63.000 EUR-a. Tel. 066 801 737. Hrasno, Porodice Ribr, 38 m2 + balkon, 2. sprat, 84.000 KM. Tel. 061 415 787. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, prodajem novu ku}u vrlo povoljno. Tel. 062 841 196. Ilid`a-Lu`ani, dvosoban 57 m2 + 2 terase, III sprat, 1.600 KM/m2. Tel. 061 177 556. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Lu`ani, stan I sprat, 54 m2. Tel. 065 645 108. Ilid`a-Plandi{te, Bos. ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, oku}nice 150 m2, ozidan, pokriven, sve instalacije, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a, Pija~na, polunamje{ten stan. Tel. 061 866 705, 033 612-883. Mejta{ 42 m2, dvosoban u blizini Njema~ke ambasade. Tel. 061 782 982. Na raskr{}u „Kula“ prodaje se nedovr{en pos. prostor 35 m2. Tel. 065 782 208. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Namje{ten stan 49 m2, klima, Alipa{in A faza, prodajem. T 061 500 251. el. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Plac za izgradnju ku}e, 3.000 m2 zemlje u Reljevu, sve za 30.000 KM. Tel. 061 299 127. Pofali}i blizu Fabrike duhana i OBN, ku}a p+s, dva trosobna stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e, sve komunalije. Tel. 033 645-156, 061 437 719, 066 430 574. Pofali}i, prodajem ku}u, Zahida Panjete, vl. 1/1, cijena po dogovoru. T 061 el. 593 247. Pos. prostor S. Grad, Logavina, 42 m2, mo`e sa firmom dobrog poslovanja. Tel. 061 565 781. Pos. prostor, ul. M. Maruli}a 51 m2. Tel. 066 783 885. Pr. stan 70 m2, I sp., i 50 m2, VII, Afaza A. Polje. Tel. 066 445-203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvije stare ku}e, H. Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Prodajem farmu koka, ku}u, 2 duluma kivi struge, ^apljina. Tel. 036 809-009. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, cen. grijanje, 1. sprat. Tel. 063 209 378. Prodajem garsonjeru u Ilija{u kod Sarajeva, 28 m2, prizemlje, pogodna za pos. prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033/621-119. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam manju ru{evnu ku}u za manji stan uz dogovor, Vrbanju{a 166. Tel. 061 212 241. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 061 154 130. Prodajem ku}u i gara`u, ul. Obhod`a 30, Sarajevo. Tel. 062 504 781. Prodajem ku}u sa 2 apartmana Pelje{ac Dra~e, 70 m do pla`e, mo`e i jedan apartman. tel. 062 105 578. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem objekat 68 m2, pogodan za sve namjene, mogu}e nadogradnja. Tel. 061 141 283. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. T 033 659-756, el. 062 178 832. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 60 m2, A. polje B-faza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 70 m2 + 2 m2 balkon, 6. sprat, A-faza, preko puta tramvajske stanice Ned`ari}i, 1.430 fix. po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 78 m2, Ljubljanska, pogled na Vilsonovo i M. Dvor. Tel. 033 212-479. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. T 061 438 855, 033 el. 610-550. Prodajem stan u centru, ^ekalu{a, 100 m2, sa gara`om 250.000 KM. Tel. 061 892 315. Prodajem super luksuzan stan 84 m2 + gara`a, Vrtovi riverine, 1.900 KM/m2. Tel. 061 139 469. Prodajem trosoban stan renoviran sa stvarima i gara`om, Kolodvorska. T el. 062 626 285. Prodajem u centru stan dvosoban. Tel. 061 514 301. Prodajem zemlji{te na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. T 061 817 960, el. 062 823 739. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene. Tel. 061 397 861 Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem/mijenjam ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-mijenjam ku}u na moru 7 km Dubrovnik, op}ina Neum RavnoIvanica. Tel. 061 565 781. Rakovica-[amin gaj 21, prodajem dulum i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. san 59 m2, adapt., balkon, zatvoren, Alipa{ino P C faza. Tel. 061 689 599. ., Stan 38 m2, V.P na Ko{. brdu, ide., alan za studente, blizu Med. fak. T 062 el. 110 722. Stan 59 m2 i gara`u 15 m2. Tel. 033 647-462, 061 047 960. Stan 94 m2, N. Breka, I. Mujezinovi}a, 2 banje, 2 WC-a, 3 balkona, II sp. Tel. 033 612-007. Stan dvos. ul. Vrazova, I sp., renoviran, parking obezbije|en. Tel. 061 173 715. Stan u centru Makarske 35.000 EUR-a. Tel. 385 99 596 0425. Stan u centru Sarajeva, ul. M. tita, vl. 1/1, povoljno. Tel. 061 220 977. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EURa, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, ul. Safeta bega Ba{agi}a, stan 42 m2, visoko prizemlje, papiri uredni, vrlo povoljno. Tel. 062 272 346. Strogi centar kod Vje~ne vatre, prodajem stan 150 m2, 1 m2 - 2.000 KM. Tel. 063 603 010. Strogi centar Orebi}, Pelje{ac-Hrvatska, manju ku}u, ku}a namje{tena. Tel. 033 544-383. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, A. Firdusa, jednos. stan 34 m2, cijena povoljna. Tel. 061 922 483. Teo~ak, industrijska zona, 2.660 m2 papiri uredni, cijena 99.000 EUR-a. Tel. 00387 55 201 561. Trg ZAVNOBiH-a, I kat, dvosoban stan 59 m2 = 100.000 KM. Tel. 061 320 439. Tri dun. zemlje, 1/1, dozvoljena gradnja, ima struja i voda. T 065 284 402, el. Roga~i}i-Bla`uj. U centru stan 65 m2, I sp., zgrada Karingtonka. Tel. 061 311 238. U Had`i}ima, jednos. stan 40 m2. Tel. 062 762 915. Vele{i}i, nov stan 80 m2, povoljno. Tel. 062 841 196. Vi{e parcela zemlje u Bradini, pogodno za gradnju. Tel. 065 475 570. Visoko, naselje Prijeka, useljiva ku}a, novija gradnja od 240 m2, p+s+s sa gara`om i ba{tom 500 m2. T 061 196 el. 744, 061 153 130. Vogo{}a - prodajem pos. prostor 38 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlja 30 dun. Betanija, mo`e i na parcele. Tel. 061 249 155. Zemlja uz put Semizovac-Srednje, povoljno. Tel. 061 249 155. Zemlja, skladi{te 3.700 m2 kod pijace u Lukavici, I. Sarajevo. T 061 047 960. el. Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 061 437 732. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190.

Prodajem stan novogradnja, 101 m2, cijena 1.500 KM/1 m2 sa PDV, Hrasno. Tel. 061 530 813. 17188-1tt Prodajem stan od 34 m2, II sprat, Fra An|ela Zvizdovi}a 2, Marijin Dvor, ustakljen balkon, preko puta „Unitika“, cijena KM 2.600 po m2. Tel. 062/56 99 90. 17112-1tt Stanovi novogradnja. U najljep{em dijelu Dobrinje. Odmah useljivo, veliki balkon, gara`e, parking. Objekat bez tereta. Super. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. T 061 533 el. 758. Adaptirana manja bos. ku}a iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Ahatovi}i, prodajem zemlju povoljno. Tel. 222-528, 061 203 367. Al. polje A-faza, TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino C-faza, stan 59 m2, adaptiran, balkon zatvoren. Tel. 061 689 549. Alipa{ino polje, jednoiposoban stan 48 m2, renoviran, cijena po dogovoru. Tel. 061 229 762. Alipa{ino, 6. kat, trosoban 70 m2 + balkon = 105.000 KM. T 061 320 439. el. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni objekat u najprometnijoj ulici Bravad`iluk, restoran sa sobama, motel 355 m2. Tel 061 275 535. Beograd, prodajem trosoban stan 80 m2, Vo`dovac, 125.000 EUR-a. Tel. 062 738 927. Biha} stan 92 m2, potpuno renoviran prodajem povoljno ili mijenjam za manji. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bradina, 2000 m2 bukove {ume, cijena po dogovoru. Tel. 065 475 570. Breka trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. ^. Vila, II kat, 82 m2 = 82.000 EURa. Tel. 066 801 737. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. T 063 876 el. 844. ^. Vila. B. M. Selimovi}a, dvosoban 54 m2, 12. kat = 105.000 KM. Tel. 066 801 737. Centar Mostara, stara ku}a sa 400 m2 zemlji{ta. Tel. 061 503 868. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665419. Centar, super konf., 4-soban stan 94 m2, II kat, c.g., 2 balkona, podrum, gara`a. Tel. 469-838, 063 801 690. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-M. Dvor, jednosoban 40 m2, II sprat. Tel. 061 715 543. Centar-Mejta{, dvosoban 52 m2, I sprat, 2.900 KM/m2. Tel. 061 177 556. ^etverosoban stan 130 m2, Zelenih beretki, I sp., lift, plin, pogled na park. Tel. 061 188 840. Dev. ku}a sa 300 m2 zemlje, Ohridska. Tel. 061 249 155. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, 3 1/2 stan, 91 m2, IV sprat, 1.700 KM/m2. T 062 606 831. el. Dobrinja 3, 3. sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, dn. boravak + 2 sobe, 2 balkona, kupatilo + WC, kuhinja + trpezarija, podrum, parking, cijena 113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja III, dvosoban 56 m2, vis. prizemlje, 1/1, useljiv, u odli~nom stanju, cijena 1.450 KM/m2. Tel. 061 184 653. Dobrinja, dvos. stan 58 m2, Trg Zl. ljiljana. Tel. 061 249 155. Donja Jo{anica, Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Donja Vogo{}a uz rijeku Bosnu, ku}a sa 1.500 m2 oku}nice, 160.000 KM. Tel. 061 415 787. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. T 00385 el. 20 418-192. Dun. ipo zemlje u Rakovici, [amin Gaj. Tel. 062 254 556, 033 514-565.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 16439-1TT Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Rasformirani servis za bicikla nudi jeftino dijelove servisima za bicikla. Tel. 033 649-316, 033 690-059. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom. - 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, prepelice nosilje i meso prepelica. Bespl. dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448. Fiskalne registar kase, printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Zidna rashladna vitrina. T 061 156 el. 309. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodajem 2 kau~a u odli~nom stanju, cijena 280 KM. Tel. 061 701 701. Kuhinjski ugao, cijena 100 KM. T el. 061 244 290. Mediven, ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. „Skalpovi“ doma}ih pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov. T 061 el. 206 345. WC {olju za bolesnike koji su nepokretni, hermeti~ki zatvorena, sa posudom za ~i{}enje. Tel. 062 272 346. Grija~e i ventilatore za TA pe}i 10 KM. Tel. 062 972 512. Kau~, 2 fotelje, ve{ ma{ina, 2 se}ije, kaca, 2 stola. Tel. 624-820. Cvijet mlade grane fikusa. Tel. 062 146 540. Pelene za odrasle br. 3, 20 kom. - 15 KM. Tel. 033 612-776. Prodajem 3 prozora 180x120 i balkonska vrata jelovica termo staklo, al. `aluzine, 2 god. kori{teno. Tel. 061 047 300, Ilid`a. Stari telefon „Pupin“ bijeli, ispravan, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Ispravan kombinovani fri`ider „Kon~ar“, cijena 60 KM. Tel. 062 315 540. Troredni ormari} za osigura~e, nov „Hager“, cijena 20 KM. T 062 315 540. el. 8 neon sijalica 36 wati, du`ine 120 cm - 15 KM. Tel. 062 315 540. 6 neon sijalica „Osram“, 58 wati, cijena 10 KM. Tel. 062 315 540. Elektro sklopke od 5-63 ampera, cijena povoljna. Tel. 062 315 540. Elektroza{titne atestirane ~izme 3000 volti, nove, cijena samo 20 KM. T el. 062 315 540. Ustakljene reprodukcije starog Sarajeva, cijena 20 KM komad. Tel. 062 315 540. Prodajem 400 zna~aka u ko`nom povezu - povoljno. Tel. 033 430-330. Ispravnu plin. pe} na dimnjak, cijena 200 KM. Tel. 057 318 527. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Knjige, rje~nike, DVD za u~enje engl. jezika, za sve oblasti i uzraste, povoljno. Tel. 061 530 704. Kazan za pe~enje rakije. T 061 367 el. 103. Ugostiteljski veliki pult prodajem. Tel. 061 367 103. Svje`e }urke, meso prirodno hranjene, mogu u `ive. Tel. 061 349 238. Prodajem 30 pari `enskih ~izmica, 4 ko`ne jakne i dr. obu}u i odje}u za jesen i zimu na veliko i malo. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Trakice Contoyr TS za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 758 098. Sadnice malina i jagoda-mjese~arki. Tel. 061 220 420. Ve{ ma{ine 150 KM, {porete strujaplin 150-170 KM, fri`ideri 100-170 KM, dostava bespl. Tel. 533-631.

Zamjena
Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u Kantonu sarajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Ku}a 100 m2 st. prost. i 1.500 m2 zemlje u Ljubini za stan u Sarajevu. Tel. 061 249 155. Kvalitetan dvosoban stan Dobrinja 4, RS, 4. sprat, bez lifta, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam dvoiposoban stan Dobrinja, za sli~an bli`e centru, uz dogovor. Tel. 061 509 813. Mijenjam kvalitetan dvosoban stan Otoka, vl. 1/1, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Sarajevo, stan 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Sarajevo-Zagreb, mijenjam stan ~etverosobni kod Holiday Ina za trosoban u Zagrebu uz sporazum. Tel. 00387 33 214-595, 387 62 279 428. Stan 90 m2 sa grijanjem u Prijedoru za Sarajevo. Tel. 033 453-029. Vla{i} za Sarajevo/Jadran, 2 apartmana novogradnja na ski-stazi, sa dozvolom. Tel. 061 483 448, 061 144 086.

„RASPRODAJA“. Bukova cijepana drva, }utci i metrica, ugalj Banovi}i (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068, 062 754 670. 14262-1Nd` „TOTALNA RASPRODAJA“. BUKOVA CIJEPANA DRVA 60 KM. Ugalj Banovi}i (kocka, orah) te drveni ugalj Kreka. Kredit za penzionere. Tel. 062 315 020, 061 234 598. 14262-1Nd` „AKCIJA OGREVA“. Akcija drva do kraja novembra. Bukova cijepana drva i }utci 60 KM. Ugalj Banovi}i kocka, orah, te drveni ugalj Kreka - sa vage. Tel. 062 543 688 ili 063 553 531. 14262-1Nd` UGOSTITELJSKI [E]ER sa reklamom, ugostiteljski med, keks, ka{ikice espreso i ostali proizvodi za ugostitelje. EXTRA PAK doo. Tel. 061 145 096. 16777-1tt U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 60 KM. Kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja i briketa. Kontakt tel.: 066 439 275. 14578-1Nd` VELIKA RASPRODAJA - DRVA I UGLJA. Ugalj Banovi}i i Kreka, bukovo drvo u svim oblicima, ku}na dostava, sa preciznim rokovima. Kredit bez kamata na 10 rata. Tel. 062 172 343. 14642-1Nd` DOO „GORI VATRA“, BESKAMATNI KREDIT 10 RATA za penzionere i uposlenike u dr`avnim i javnim preduze}ima. Sve vrste uglja, ogrijevno bukovo drvo. Kvalitet i koli~ina zagarantovani. Tel. 061 173 949. 14642-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA!!! Bukova drva, metrice, }utak, cijepana. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Kameni ugalj (Banovi}i) 150 KM. Bukov briket najkalori~niji u BiH 200 KM. Sva roba mo`e u vre}ama. Obezbije|en prijevoz. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 14712-1Nd` „NARU^ITE DRVA SA OSMIJEHOM“! Drva 50 KM (bukva i grab). Drveni ugalj Kreka 80 KM. Kameni Banovi}i (kocka i orah) 150 KM. Bukov briket ko du{a 200 KM! Sva roba u vre}ama! Kon. osoba Jusuf-Juka. Tel. 061 025 311. 14712-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489.

Izdajem namje{ten stan na Grbavici.Tel. 062 385 332. Ispod [aminog gaja uz glavnu cestu, dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Iznad Aneksa, prodajem ku}u, Vrbovska 55, cijena po dogovoru. Tel. 061 593 247. Jednos. stan 37 m2 u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Jednos. stan u centru Sarajeva, zvati od 8-18 h. Tel. 033 201-875, 062 204 717. Jednos. u [vrakinom 33 m2, I sp. T el. 062 762 915. Kamena ku}a 138 m2, 3 eta`e, bez oku}nice, centar Vodnjan, Hrvatska. T el. 0043 650 2121 382. Kod „Lovca“ stan 106 m2, II kat i 111 m2 Titova, II kat. Tel. 061 188 846. Ku}a 240 m2 useljiva, duplex, kod pijace Vrap~i}i-Mostar, ili zamjena za T rebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a Ko{evo, ul. A. Ferhatovi}a, 300 m2, stamb.prostora+3 gara`e. Tel. 061 249 155. Ku}a sa 3 sp., sa lokalom, 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, A. Bu}e, B. Potok. Tel. 062 154 130. Ku}a sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Ku}a u centru 170 m2 sa 2 ve}e terase i malom ba{tom. Tel. 063 370 681. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, p+s+p, dvije vanjske gara`e,, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521187. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, na sprat i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Kunovska, Dobrinja 42 m2, 2. sprat, 70.000 KM. Tel. 061 415 787. Lijepu manju ku}u u blizini Vije}nice sa avlijom i terasom prodajem. Tel. 033 239-910. Male{i}i-Ilija{, ku}a useljiva sa svim komunalijama, 1 dulum vo}njaka. Tel. 061 156 886.

Potra`nja
Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Hitno kupujem gara`u u naselju C5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Kupujem ku}u na sprat sa oku}nicom, od Kova~a do Bjelava, samo uredni papiri. Tel. 066 876 364. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. T 061 el. 237 344. Potrebno vi{e manjih stanova za izdavanje i prodaju. T 061 214 306, 033 el. 203-127.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. T el. 061 501 401. 14310-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 16483-1tt

Dnevni avaz
„KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 14059-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14352-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 16967-1tt VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AROM sve opravke i ugradnja bojlera, pe}i, ~esme, sanitarije, uti~nice, osigura~i, instalacija i sl. Tel. 061 222 228. 14530-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 14546-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. - Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 16626-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 14583-1Nd` Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 17104-1tt Zale|ivanje instalacije vodoinstalater, od~epljavanje, centralno grijanje, ~i{}enje i opravak bojlera. Tel. 061 142 916. 17101-1tt Gra|evinski majstori, 30 god. iskustva, izvode sve gra|. i gra|. zan. radove: zidarske, tesarske, termo i hidro izol., moleraj, rigips, kamen, kamini, pekare, stara cigla, tesarske! Mob. 062 225 195. 17157-1tt Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. 14663-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 14680-1Nd` S.Z.R. „Grbavica“ - izvodi sve vodoinstalaterske, kerami~arske, kao i radove centralnog grijanja i zidane tu{ kade. Uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. 17170-1tt Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 14695-1Nd` Bravar, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo. Dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. 14700-1Nd` ELEKTRI^AR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v. ma{ine, pe}i, ~esme, sanitarije, osig., inst. i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 14713-1Nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615901. Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). T 063 947 405, el. Sarajevo. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. T 062 401 619. el. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. T 061 580 063. el. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{ve uni{tavamo sa 100% garancijom. T 033 el. 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. T 033 204-453, 061 el. 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. T 061 504 el. 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. SERVIS KOMPJUTERA - INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER. DOLAZAK BESPL. SERVISIRANJE LCD MONITORA I PRINTERA. TEL. 033/207-266. MOB. 061 149 566. 17178-1TT Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. T apetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. T 061 el. 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. T 061 el. 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. POTREBNO OSOBLJE ZA RAD U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU. INFORMACIJE OD 16-19 H NA BR.: 062 331 978. 17140-1TT Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao. Te. 061/381-802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. T 642el. 458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. T 033 659-250, 062 213 el. 732. Restoranu „Bijela vila“ Ned`ari}i, potrebna radnica na poslu`ivanju u sali. Tel. 061 546 049. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. T 061 355 710. el. T ra`im posao voza~a, imam B i C kategoriju, polo`en dr`avni ispit. Tel. 062 566 178. Ozbiljna `ena sa iskustvom pazila bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. @ena sa iskustvom bi njegovala stariju osobu i vodila doma}instvo. Tel. 062 226 588. ^istim, popravljam {upe-podrume, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Intern. kompaniji potrebni saradnici u segm. prehrane, na podru~ju Bijeljine, zvati pon-sub, od 14-18 h. Tel. 065 161 822. 11 ozbiljnim za puno radno vrijeme 700 EUR-a i vi{e. Obuka bespl., ZE-DO, SA, SBK, zvati od 10-16 h. T 061 297 354. el. Zaposleni ste? Mo`ete 2 sata rada dnevno i zaraditi 400 EUR-a i vi{e, ZEDO, SA, SBK, zvati od 10-16 h. tel. 062 288 691. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. T el. 061 210 017. Ozbiljna i vrijedna `ena, pazila bi stariju `enu ili ~uvala dijete. T 061 925 649. el. Firma nudi usluge ~i{}enja stanova 5 KM/h i posl. prostora po dogovoru. Tel. 061 190 166, 061 266 989. Kerami~ar sa vi{egodi{njim iskustvom radi kvalitetno i povoljno. T 062 el. 140 094. Prof. kuhari mu` i `ena tra`e posao, poznaju internacionalnu kuhinju. Tel. 061 032 822. Dipl. in`enjer instruira matematiku, fiziku i elektrotehniku, dolazim ku}i. Tel. 201-195, 061 277 297. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, polica, stolova i laminata. Tel. 062 466 093. Rad sa djecom {kolskog uzrasta, profesionalno. Tel. 062 574 719. Instrukcije iz svih predmeta za osnovce. Tel. 062 574 719. Elektri~ar izvodi el. instalacije u stanovima i pos. prostorima. Tel. 061 133 829. Tra`i se radnica u friz. salonu u B. Potoku. Tel. 061 863 722. Friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna friz. sa radnim iskustvom. Tel. 061 244 181, Centar, Sarajevo. Arhitekta radi projekte, povoljno. Tel. 061 019 558. Nudimo pos. saradnju osobama koje imaju prodajno mjesto, dostava pite na vi{e. Tel. 062 471 225. Uhodanom friz. salonu potrebna u~enica redovna ili vanredna. Tel. 061 837 114. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. T 061 el. 144 899. ^istim kvalitetno stamb. i pos. prostore. Tel. 061 516 910. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vulkan. radnji, pla}a po dogovoru. T 062 el. 213 732, 061 209 057. Radio bi na obezbje|enju ku}a, Hrvatsko primorje, iskustvo. Tel. 062 386 938, Sarajevo. Dubinsko ~i{}enje unutra{njosti auta, poliranje boje na vozilima, kvalitetno, povoljno. T 062 213 732, 062 672 354. el. Potrebna radnica za rad u u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 12 sati. Tel. 061 218 071 Ostvarite dodatnu zaradu u vlastitoj ku}i, zvati od 16-20 h, svakim danom. Tel. 061 702 893. Primam frizerku u radni odnos kod Televizije. Tel. 061 709 931. Potrebna frizerka kod op}ine N. Grad. Tel. 061 304 479. Potrebni saradnici iz cijele biH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Higijena, Reibon, duga ma{ina dubinski otklanja grijnje i pra{inu iz }ilima i namje{taja, samo 30 KM. Tel. 033 674-019, 062 524 502. Tu`be, `albe, molbe, prigovori, i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463-306, 061 387 856. Instrukcije iz vo`nje i onima koji su davno polo`ili, a nisu vozili. T 061 249 382. el. Kamine ugra|ujemo gotove, remonti. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom. Tel. 061 154 540. Sedru i kamen lijepim, materijali. Tel. 061 154 540. Pe}i za picu zidam. Tel. 061 154 540. ^i{}enje stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 033 463-804. Elektri~ar vr{i sve vrste opravki i postavlja el. instalaciju, ure|aja, uti~nica. Tel. 063 233 520. Ozbiljan, srednjovje~an mu{karac, zdrav, pomagao bi starijoj nemo}noj osobi u ku}nim poslovima, kao i u kupovini i pla}anju re`ija. Tel. 033 208-175. T apetar-roletar izra|ujem, opravljam sve vrste roletni, presvla}im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. ^uvala bi `enu u njenom stanu. Tel. 062 434 536. Dajem instrukcije iz bos. jezika, pi{em lektire, matur. i seminarske radove. Tel. 061 865 068. Tra`i se radnica u frizerskom salonu u Bu~a Potoku. Tel. 061 863 722. Ako registrirate firmu (doo, dd, STR, SUR) i treba pomo} javite se pravniku. Tel. 063 190 722. Pravnik pru`a pravne savjete i usluge (molbe, `albe, tu`be, odgovori na tu`be, ugovori). Tel. 063 190 722. U~enicima, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Pomagala bih starijim osobama. Tel. 062 320 034. Ozbiljan, odgovoran mu{karac, pazio bi stariju iznemoglu osobu i pomagao u ku}nim poslovima. Tel. 033 524543, zvati od 20-22 h. ICT specialist-IT System manager, tra`i psoao-projekat. www.edin.ba Tel. 061 512 190.

petak, 12. novembar/studeni 2010.

45

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS, najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 16650-1tt Kupujem norve{ku gusanu pe} marke Jotul - humanitarna. Pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. 518-1Ze Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice, staru dev. {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, ratne {tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am do 250K KM. Tel. 061 400 190. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem dionice, akcije, obveznice, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem obveznice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odmah. T 061 el. 526 918. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Poklanjam lijepe doma}e ma~i}e ozbiljnoj porodici, nau~eni na higijenu. Tel. 203-717. Kupujem neispravan ili u dijelovima valjak za peglanje Cordes 834. Tel. 061 480 004. Kupujem dionice svih vrsta, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Poklanjam lijek Hepa-merz Granulat, 3000. Tel. 061 219 993. Izdajem kazan za pe}enje rakije. T el. 061 367 103. Kupujem grobno mjesto na pravoslavnoj parceli u gradskom groblju Bare. Tel. 061 936 378. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 066 723 731.

Ponuda-potra`nja
Potrebna ozbiljna i odgovorna `enska osoba za poslu`ivanje doru~ka u hotelu ITALIA. Informacije na tel. 061 188 338. 17118-1tt Potrebna ozbiljna i odgovorna `enska osoba za rad na recepciji hotela ITALIA. Informacije na tel. 061 188 338. 17118-1tt Firma Minhen Export-Import Sarajevo, tra`i `ensku osobu za posao u kancelariji. Obavezno je da govori njema~ki jezik i poznaje rad na ra~unaru. Tel. 062 417 605. 14671-1Nd` „BOSNA“ SUR buregd`inica, Sarajevo - Bravad`iluk broj 11, potrebna jedna radnica za pravljenje pite i dvije pomo}ne radnice za rad u buregd`inici. Tel. 033 538-426, 061 182 732. 17196-1tt Potrebna konobarica u restoranu na Grbavici. Kon. tel. 061 200 383. 14714-1Nd` Potrebna radnica za rad u trgovini. Tel. 061 890 454. 17204-1tt Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

46

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Dana 8. 11. 2010. navr{ilo se {est tu`nih mjeseci od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage mame i nane

SJE]ANJE

na na{eg prijatelja i kolegu

ASMIR RUSTENPA[I]
12. 11. 2000 - 12. 11. 2010.
S ponosom i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tebe i tvoj lik. Tvoje kolege
1207-1tz

OSMAN (MUSTAFA) BE[IREVI]
Voljeni nikad ne umiru dok `ive oni koji ih vole. Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: brat Adem, brati} Senad, brati~na Senada Bogilovi} sa porodicom
14727-1nd`

OSMAN (IBRO) JELOVAC
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hatid`a sa sinovima Zenaidom i PTT Adnanom

LEBIBE HAD@IBAJRI], ro|. FO^O
Beskrajno smo tu`ni {to smo te izgubili. Tvoja dobrota, plemenitost i po`rtvovanost koju si nesebi~no poklanjala svima oko sebe, ne mogu se zaboraviti. S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo ~uvati sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhume ul. S. B. Ba{agi}a br. 56 u petak, 12. 11. 2010. godine u 15.00 sati.
17220-1tt

POSLJEDNJI SELAM

D@EMILI TARI]
majci na{e drage Nikice. Kolegice i kolege: Zila, Zumreta, Badema, Ganima, Beba, Marija, Munira, Mersa, Tid`a, Goran, Alma, Suada, Sadeta, Silva, Indira, Ana, Mahira, Elvira, Senada, Blagica, Latif, Enver, Elma, Mirela, Fahro i Buco
17219-1tt

SJE]ANJE

na moje najmilije brata i sestru

ENVER (FEJZE) KOVA^EVI]
6. 2. 2010 - 14. 11. 2010.
Uvijek ste u mom srcu. Volim vas uvijek i vje~no. Sestra Nad`a i zet Husein

ALMA ^AMPARA, ro|. KOVA^EVI]
14. 5. 2010 - 14. 11. 2010.

Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u subotu, 13. 11. 2010. u 12.20 h iza podne namaza.
Dana 13. 11. 2010. navr{ava se godina dana otkada sa nama nije na{ dragi Navr{ava se {est mjeseci od kako nije sa nama na{a voljena supruga i mama

17216-1tt

ALMA (FEJZO) ^AMPARA, ro|. KOVA^EVI] \OKO PEPOVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol je u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Porodice Haskovi} i Kapo
17215-1tt

Zauvijek }e{ biti dio nas. Tvoju ljubav, dobrotu i skromnost ne}emo nikad zaboraviti. U`ivaj u d`enetskim ljepotama, tvoja skromna du{a je to zaslu`ila. Tvoji: suprug Hajrudin i djeca Fe|a i \ina Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u subotu, 13. 11. 2010. u 12.20 h iza podne namaza.
17217-1tt

POSLJEDNJI SELAM

ZAHVALNICA

SAFET (RIZAH) MEHINOVI]
Svaka rije~ utjehe odlazi niz rijeku, svaki poku{aj osmijeha izaziva bol... Bez tebe ~ak i ti{ina boli, praznina je~i... Suze su nam jedini prijatelj, jer svaka suza na licima na{im doziva tebe... Oti{ao si prerano, za nas prerano, za nas neo~ekivano, svu ljubav koju smo osje}ali prema tebi ne stigosmo ti izre}i. Ma koliko se bolno opra{tati od tebe, znaj da }emo se truditi da bar budemo upola dobre osobe kao ti... Sve ove rije~i odo{e niz rijeku, cvije}e ve} uvenu, muzika uti{a, sav bol za tobom ostat }e vje~na... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet jer ti ga zaslu`uje{. Bio si melek na zemlji, sada si melek u beskrajnosti... Zauvijek tvoji: supruga Mirsada, sinovi Edin i Adnan, k}erka Merima, sestra Safida sa djecom, unu~ad Amina i Lejla, snahe Vesna i Emina
PTT

Duboko dirnuti dostojanstvenim ispra}ajem na{eg voljenog supruga i oca

ILIJE MUSE
1948 - 2010.
najiskrenije se zahvaljujemo rodbini, prijateljima i poznanicima, koji su u velikom broju dragog pokojnika ispratili na vje~ni po~inak i okitili njegov grob cvije}em. Va{e suosje}anje u ovim te{kim trenucima }e zauvijek ostati u na{im srcima. - posebna nam je `elja zahvaliti zaposlenicima Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo/Federalne direkcije za civilnu avijaciju, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, ministru Nailu [e}kanovi}u, direktoru Amadeu Mandi}u i ostalim ministarstvima i organizacijama. - zahvaljujemo se cijelom osoblju SKB Mostar na ukazanom razumijevanju, zalaganju i pomo}i, a osobito dr. Milom ^ehai}u, dr. Ivanu Vukoji i sestri Dra`eni. - veliko hvala svim sve}enicima koji su u svojim molitvama sudjelovali na njegovom ispra}aju, a osobito don Dragi ]urkovi}u. Beskrajno zahvalni: supruga Mila i djeca Ivana i Damir
160-1mo

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 12. novembar/studeni 2010.

47

na mog

ESKU (EJUBA) ESKI]A
Te{ko mi je da vjerujem da te vi{e nema. Tri godine bez tebe! Prolazi}e tako godine i godine, ali tvoje posljednje rije~i i zov izgovorene sa mojim imenom „Alma“ vje~no }e dok `ivim dopirati duboko u dubinu moje du{e! Bez tebe, a uvijek sa tobom! Jedini ponos mi daje snagu i volju za dalji `ivot, jer sam ponosna {to sam te imala, Eska, takvog kakav si bio! Volim te, Eska! Tvoja Alma Bio si i ostaje{ ~ovjek mog `ivota! U nedjelju, 14. 11. 2010. posjetit }emo mezarje umrlog i prou~iti hatma dovu i Jasin.
17202-1tt

Desetog novembra 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e supruge i majke

ERDUAN SELJMANI LUBODER
3. 5. 2010 - 3. 10. 2010.
Danas se navr{ava 40 tu`nih dana kako si me, mamine jagodice, napustio i oti{ao na bolji svijet. Kada si se rodio, najljep{i osmijehu moj, unio si radost u mamin `ivot, a kada si oti{ao ostavio si beskrajnu bol koja }e u mom srcu `ivjeti dok sam `iva. Sine moj, jagodice mamina, najljep{i osmijehu moj, prerano uga{eni, molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i nadam se, molim Allaha d`.{. da }emo opet biti zajedno kada za to do|e vrijeme. Puno te volim, sine moj Erduan. Tvoja mama Florijana 14714-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg druga

HALIME (SALIHA) HAND@I], ro|. BE^IREVI]
Duge su i tu`ne ove godine bez tebe, jer nam neizmjerno nedostaje{. Tvoji najmiliji: mu` Mehmed, sinovi Ra{id, Tarik i k}erka Ediba sa svojim porodicama
17197-1tt

AZRI MANDAL
U~enici, roditelji i u~iteljica V-1 razreda O[ „Pofali}i“
14704-1nd`

Na{a voljena, hrabra i ~estita

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kom{inici

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog sina i brata

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu suprugu i majku

\ULSA [ARI], ro|. BRKAN
12. 11. 2009 - 12. 11. 2010.
Koja nam je pru`ila ljubav i sigurnost, nau~ila nas svemu {to je plemenito i po{teno i koja nam je bila i ostala uzor u svemu. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Suprug Muhamed, k}erka Fatima, unuka Jasmina, praunuka Iman - Nina i zet Nihad

D@EMILA (IBRAHIM) TARI], ro|. MUHOVI]
Najtoplije o~i no}as je zauvijek sklopila. U vje~nom bolu i tuzi, Njeni: D`emo, Eso, Nikica, Jaca, Benjamin i Menso
14718-1nd`

D@EMILI TARI]
Zauvijek }emo te se sje}ati i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Obitelji Ili} i Goli}
14723-1nd`

AMMAR (SEAD) ZRNO
19. 3. 2002 - 2. 10. 2010.
SJE]ANJE

14690-1nd`

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti majke i sestre

[ADIJA [E]ERAGI], ro|. BRAVO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Nedreta, sestra Maida i zet Milo{ Tevhid }e se prou~iti dana 12. 11. 2010. u 15 sati u ku}i `alosti, ul. Prvomajska 13/IV.
14708-1nd`

Dragi na{ sine, Spavaj mirno u svijetu bez bola, u d`ennetu lijepom. Tvoji najmiliji: otac Sead, mama Mersiha i brat Mirsad 520-1ze

na na{eg dragog

HAD@OVI] NUSRETA
12. 11. 1996 - 12. 11. 2010.

Dana 10. 11. 2010. godine navr{ila se godina dana kako nas je napustio

FERID (HAMIDA) PRGUDA
1954 - 2009.
Uvijek }emo te pamtiti i `ivjet }e{ u na{im najljep{im sje}anjima. Svastike Memnuna, Suada, bad`o Ismet sa sinovima Ajdin i Enis
14702-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

14585-1nd`

ERDUAN SELJMANI LUBODER
40 dana je otkada si oti{ao, sine Erduane! Vje~ni san te, sine, prevario. Zamukle su uspavanke. Ostala su samo sje}anja na tvoj osmijeh i veselo gugutanje. Ostali smo mi, koji }emo te vje~no pominjati i `ivjeti za dan kada }emo se ponovo sresti. Imao si samo 5 mjeseci, ptico d`ennetska. Vole te tvoji: mama Florijana, babi Mirza, dedo Selver, nana [ahza, dajd`a Emrah, tetke Hava i Emasanela
14717-1nd`

SJE]ANJE

2 godine

ENVER (sin OSMANA) ALAJBEGOVI]
Rije~i su siroma{ne i nemo}ne da iska`u svu bol, tugu i prazninu od kada nisi sa nama. Nemo}ni smo da te vratimo, ali }e{ uvijek `ivjeti u na{im srcima sa~uvan od zaborava. Sestre Mujesira i Mira i zet Sejo
158-1mo

Dana 14. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage i nikad pre`aljene supruge, majke, k}erke, bake, sestre, tetke, ujne, strine i snahe

Dana 14. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana do smrti na{e drage

Navr{ile su se ~etiri godine od kada je na ahiret preselila moja draga majka

SJE]ANJE

na dragu nam

[A]IRA ORTA[
Godine se ni`u, a tuga je samo ve}a. Njen „odlazak“ moj je najve}i gubitak! Neka joj je vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Mela Sejdija

NEVENKE TRIVKOVI], djevoja~ki MAD@AREVI]
U na{im srcima zauvijek }emo sa~uvati tvoj plemeniti lik. Tog dana u 13 sati posjetit }emo njeno vje~no prebivali{te na Gradskom groblju u Lukavcu i polo`iti cvije}e na njen grob. O`alo{}ena obitelj 1198-1tz

NEVENKE TRIVKOVI], djevoja~ki MAD@AREVI]
Sestra Ljubica, sestri~na Mirna i zet Izo
1199-1tz

D@ENANU - LOKVAN^I], ro|. RESI]
Puno nam nedostaje{, VOLIMO TE. Tvoji: Nusret, Dina, Adis i Aldin Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi 14694-1nd` d`enet.

14719-1nd`

48

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Dana 10. 11. 2010. navr{ila se godina dana od smrti na{eg dragog prijatelja

FERID (HAMIDA) PRGUDA
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati tvoj dragi lik, plemenitost i dobrotu koju zauvijek nosimo u na{im srcima. Familije: Herenda, [ahinovi}, Ba{i}, Ati}, Veseli}, Dizdarevi} i ^okovi}
14701-1nd`

Dana 10. 11. 2010. navr{ila se godina dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

FERID (HAMIDA) PRGUDA
Ne postoji utjeha, niti zaborav, samo beskrajna tuga i praznina. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 14. 11. 2010. u 13 sati u ulici Lo`ioni~ka br. 13/II. Supruga Mirsada, sinovi Armin i Nedim, unuka Elina i snaha Elma
14701-1nd`

Dana 11. 11. 2010. godine navr{ile su se 3 godine od kako nije sa nama na{ dragi

Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi kom{ija

Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi kom{ija

TU@NO SJE]ANJE

Jedanaestog novembra 2010. godine navr{ilo se {est godina kako smo ostali bez voljenog, plemenitog i nadasve po{tenog supruga i oca

FERID ZEC
11. 11. 2007 - 11. 11. 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica @igo Aida i Senad
798-1go

ALIJA SMAJLHOD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. upi{e sve sevape ovog svijeta, a tvojoj porodici podari sabur. Porodica Radovovi}: Esad - Sejo i Hedija sa porodicom
793-1go

ALIJA SMAJLHOD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. upi{e sve sevape ovog svijeta, a tvojoj porodici podari sabur. Porodica Hod`i}: Izet - Mu{ica i Zakira sa 793-1go porodicom

prim. dr. D@EVAD (EDHEMA) BI^AK^I]
Porodica
17213-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg radnog kolege

majci na{eg radnog kolege

[AHIDA KOVA^, ro|. HAJRO

[AHIDA KOVA^

Uposlenici Sektora za pristupne mre`e ID BH Line
17209-1tt

Direktor i uposleni ID BH LINE, BH TELECOM
17210-1tt

Dana 14. 11. 2010. godine navr{ava se pet godina od kada vi{e nije sa nama na{a draga

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

JASMINA - JASNA POPOVI]
Godine prolaze, a bol i tuga su neizmjerni. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: majka Hasija, suprug Tomislav, sinovi Benja i Sa{a, brat Ismet, sestra Nura, snaha Indira, sestri~na Maja, brati~ne Jasna i Sabina
1206-1tz

HIBA OKI^I], ro|. BIJEDI]
1928 - 2006.

AGO OKI^I]
1923 - 2006.

Sa ljubavlju, po{tovanjem i velikim ponosom ~uvamo uspomenu na svoje drage roditelje. Uvijek }ete `ivjeti u na{im srcima. S po{tovanjem, Va{a djeca

PTT

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{e drage i voljene oca i supruga te amid`u i djevera

Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se osam tu`nih godina od preranog preseljenja na ahiret na{e k}erke, sestre, tetke i svastike

majci na{eg kolege

D@ENANE LOKVAN^I], ro|. RESI]
Te{ko se pomiriti da je pro{lo osam godina od tvog preranog preseljenja na ahiret. Pamtimo i pamti}emo te samo po lijepim stvarima, tvom plemenitom liku, tvom osmijehu i dobroti koju si nam nesebi~no pru`ala. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet.
17208-1tt

[AHIDA KOVA^
MALIKA (HAMDIJE) MEHMEDOVI]A
15. 11. 2009 - 15. 11. 2010.

IBRAHIMA - GILETA (HAMDIJE) MEHMEDOVI]A
2. 8. 2002. - iz Bijeljine

Od kolega: Kemala, Suade, Medihe i Adnana

Vrijeme ne lije~i rane... Zauvijek u na{im srcima! Va{i: Adnana, Edin i [uhra

Tvoji: babo Mujo i sestra Senija sa porodicom
17207-1tt

1209-1tz

Dnevni avaz
Navr{ava se pola godine od kada je na ahiret preselila na{a draga majka, nana i svekrva

petak, 12. novembar/studeni 2010.

49

Dana 13. novembra 2010. dajemo {estomjese~ni pomen na{oj dragoj majci

had`i HASNA VOLODER, ro|. VILI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sin Avdo, unuka Hana i snaha Sibila

MILENA VASKOVI]
Tog dana u 12 sati posjetit }emo njen grob i pomoliti se za njenu du{u. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava.

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 13. 11. 2010. u 13.00 sati u d`amiji u Vrbovskoj ulici na Aneksu.
14707-1nd`

Sin Sr|an, snaha Gordana, unuke Nikolina i Lidija Vaskovi}
14692-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

radnom kolegi, velikom ~ovjeku i prijatelju

ocu na{e prijateljice

MURISU BA[I]U MURIS BA[I]
Zauvijek }emo pamtiti na{a dru`enja. Tvoja Kontrola: Me{a, Mirza, Admir, Cica, Minka, Mubera, Marina, Sena, Jasna, Sanja, \anela, [efka, Bisera, Eldina i Azemina
14706-1nd`

Alisa ^., Amra H., Amra K., Elma K., Hatid`a i Nejra K., Ivana A.
17201-1tt

SJE]ANJE

Dragoj majci

na na{u dragu mamu i suprugu

MILENA VASKOVI]
Draga majko, prolaze dani od kada si me ostavila i iznenada napustila, a meni je sve te`e. Gledam sunce Viktora i razmi{ljam kako bi ti bila sretna da si ga vidjela, da si ga do~ekala, svog prvog unuka. Tu`na sam i nikad te ne}u preboljeti. Nedostaje{ mi, moja majko. Tvoja k}erka Olivera, zet Dragan i unuk Viktor Vukomanovi}
14693-1nd` 14691-1nd`

FATU KOLAR
Vrijeme prolazi, ali sje}anja na tebe ostaju. Jo{ uvijek si tu, u svim trenucima na{eg `ivota. Mnogo nam fali{, nedostaje{ i nije nam lahko. Znamo da moramo dalje, jer bi ti tako `eljela, i znaj da }emo se voditi kroz `ivot tvojim rije~ima, savjetima i svim onim {to si u nas usadila. Ostaje{ voljena svakog trena, u na{im srcima, mislima i sje}anju zauvijek. S velikom ljubavlju, ponosom i vje~nom tugom, Tvoji najdra`i

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci na{e prijateljice Nikice na{em dragom kolegi

Dana 13. 11. 2010. navr{ava se dvadeset tu`nih godina od preranog odlaska na ahiret na{eg dragog

had`i HAMEDA [ABANIJE
Pro{le su ove godine... a u na{im srcima stalno su lijepe uspomene, sje}anja na tvoju dobrotu, velikog ~ovjeka, brigu, ljubav koju si nam pru`ao i koja nam fali. Nedostaje{ nam... Molimo dragog Allaha d`.{. da tvoje ahiretsko mjesto, uz nanino, obasjava i daruje d`enetskim ljepotama. Tvoje [abanije
17198-1tt 17203-1tt

MURIS (RAMIZ) BA[I]

Slu`ba posebnih igara: Ro|o, Sabina, Elvira, Amra, Kenan, Milko, Emir
17200-1tt

TARI] D@EMILA
Arhiv Bosne i Hercegovine

[estomjese~ni pomen

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{u dragu sestri~nu na{oj dragoj i voljenoj tetki

Dana 12. 11. 2010. navr{avaju se 52 dana otkako je na ahiret preselio na{

Mome voljenom unuku
POSLJEDNJI POZDRAV

MILENA VASKOVI]
Ponosni {to smo te imali, ~uvamo uspomenu na tebe. @ivi{ dok na{a srca kucaju! Tvoji: Vera, Milica i Dragi{a Grgi}
14691-1nd`

ARMINA (SMAJI]) COKOJA
11. 11. 2009 - 11. 11. 2010. Na{a draga, zauvijek }emo te se sje}ati i ~uvati uspomene na tebe. Tvoji: tetke Murveta i Mevzeta, dajd`a Mustafa, dajd`inica Naza, porodice Jahi}, Sokolovi}, Bitanga, Bu~an, Hiro{, Vejzovi}, Boloban
PTT

[ADI
Neka ti je vje~ni rahmet i neka te Allah d`.{. uvede u zaslu`eni d`enet. Tvoji: Adnan, Amal, Narda i Nadja
14705-1nd`

ALIJA (HALILA) KULOGLIJA
Sa neizmjernom ljubavi i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Da ti Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Hatma dova }e se prou~iti poslije podne namaza u d`amiji u Mahali na Dobrinji. Tvoje najdra`e: k}erka Mirela i supruga Almasa
14689-1nd`

ERDUAN SELJMANI LUBODER
3. 5. 2010 - 3. 10. 2010.
Poslije tebe je sve tu`no. Tvoji: dedo i nana
14703-1nd`

MURISU BA[I]U

Ahmed, Adnan, Haris @eljko, Ermin, Gaga
17186-1tt

50

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Dana 13. 11. 2010. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na{e drage supruge, mame i majke

IFETE (\ULAGE) BUSULAD@I], ro|. MANGAFI]
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i tvoj dragi lik. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti 13. 11. 2010. godine (subota) u 14.00 ~asova u Carevoj d`amiji. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Murat i k}erke Elvira i Edina sa porodicama
Dana 12. 11. 2010. godine navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a majka, svekrva, nana i pranana
17060-1tt

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog

Dana 12. 11. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od prerane smrti na{e k}erke

Dana 12. 11. 2010. godine navr{avaju se 2 godine otkako je preselila na ahiret na{a majka i nana

AHME PA^O MASLO LAMIJA

Uvijek si s nama... Tvoji: tetka Hajra, tetak Ra{id, Elma i Denis sa porodicama
PTT

Te{ko se pomiriti sa istinom da te vi{e nema. Velika bol, praznina i tuga neizmjerni su u na{im srcima, nakon gubitka tvoje plemenite du{e. Tvoji: mama Belma, otac Fejzo i seka Delila
17165-1tt

D@EMILA (SELIM) MUSI], ro|. SPAHO
12. 11. 2008 - 12. 11. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Osta}e{ zauvijek u na{im srcima. Tvoji: sin Salem, snaha Safija, unu~ad Enisa, Suvada, D`enana i Kenan, praunu~ad Mirsad i Amar, te zetovi Jasko i Edin 14661-1nd` Dana 12. 11. 2010. godine navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a majka, svekrva i nana

D@EMILA (SELIM) MUSI], ro|. SPAHO
Mnogo nam nedostaje{... Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: k}i Samila - Cuca, unu~ad Arijana i Anes
14661-1nd`

Dana 10. 11. 2010. navr{ilo se 40 dana otkako nas je napustila na{a draga
SJE]ANJE SJE]ANJE

na radnog kolegu

MUNEVERA (HUSO) BEKTI], ro|. PODRUG

Dana 12. 11. 2010. godine navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a majka, svekrva i nana

Tevhid }e se prou~iti dana 13. 11. 2010. u 13 sati u ku}i `alosti, ulica [ipska 12. Tvoji najdra`i: suprug Amir, sin Adnan i k}erka Albijana 17175-1tt sa porodicama

MUHAMED HAMDIJA - KEV^IJA
14. 11. 2004 - 14. 11. 2010.
Postoji voljeni i odlaze i nestaju to je ljubav moga Hame. Hvala svima koji te se sje}aju i uvijek }emo te voljeti. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet du{i tvojoj. Zauvijek tvoja supruga Mevli16059-1tt da i k}erka Amra

ENESA KO[ARI]A
Dragi na{ Enko, Sve prolazi, samo je sje}anje na tebe vje~no. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoje kolegice: Nafija, Sena, Sana, Nasiha, Alma i Senka Kontrola prihoda
17174-1tt

POSLJEDNJI SELAM

D@EMILA (SELIM) MUSI], ro|. SPAHO
12. 11. 2008 - 12. 11. 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sin Omer, snaha Kaduna, te unu~ad Anida i Irfan
14661-1nd`

D@EMILA (SELIM) MUSI], ro|. SPAHO
12. 11. 2008 - 12. 11. 2010.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Salko, snaha Mirsada te unu~ad Amar i Arina 14661-1nd`

na{oj dragoj majci, punici, nani

AZEMINA MRAV
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

POSLJEDNJI SELAM

Tvoji: k}erka Senada, zet Hikmet, unu~ad Amar i Amra
17181-1tt

Dana 12. 11. 2010. godine navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a majka, nana i pranana

Dana 12. 11. 2010. godine navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a majka, punica i nana

Dana 12. 11. 2010. godine navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a majka, punica i nana

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

AZEMINA (MUJO) MRAV AZEMINI MRAV
S ljubavlju i po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i rahmet. Tvoji: sin Samir i snaha Hasiba
17173-1tt

Draga nano, neka ti dragi Allah otvori kapije lijepog d`eneta i neka ti je vje~ni rahmet. Sa ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoje unuke: Dalila i Lejla sa mamom Halimom
17173-1tt

D@EMILA (SELIM) MUSI], ro|. SPAHO
12. 11. 2008 - 12. 11. 2010.
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Tvoji: sin Sulejman - Buca, snaha Sena, unu~ad Adis, Adisa, Haris, Imer i Elvis, praunu~ad Amina, Ali{a i Azra, snaha Mi{aela, te zet Alija 14661-1nd`

D@EMILA (SELIM) MUSI], ro|. SPAHO
12. 11. 2008 - 12. 11. 2010.
Neizmjerna bol ostade nakon tvog odlaska, ali ljubav prema tebi zauvijek }e ostati u na{im srcima. Tvoji: k}i Hana, zet Husko te unu~ad Irma i Haris 14661-1nd`

D@EMILA (SELIM) MUSI], ro|. SPAHO
12. 11. 2008 - 12. 11. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}i Samija - Sena, zet Ejub, unu~ad Amra i Admir, te zet Adis Hod`i}
14661-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

KOKOTOVI] MANDA
12. 5. 2010 - 12. 11. 2010.

Dana 13. 11. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i djeda

BRANKO
10. 11. 1981 - 10. 11. 2010.

MIRSAD (MEHMED) RA[IDAGI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica

iz Br~kog
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Va{a djeca: Jazvin Jelena, Kokotovi} Aleksandar i \okovi} Du{anka sa porodicama
27-1b~

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 13. 11. 2010. u 12 sati u ku}i rahmetlije, Saburina 24.
17184-1tt

Dnevni avaz

petak, 12. novembar/studeni 2010.

51

Dana 14. 11. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

ASIMA TOPI]-KURBEGOVI], ro|. KUBAT

Uvijek }e{ biti u na{im srcima, nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 13. 11. 2010. u 14.00 sati u ku}i, ulica Muhameda ef. ]ur~i}a br. 4. Tvoja k}erka Azra i porodica Kahrovi}
14653-1nd`

Pro{lo je {est mjeseci otkad je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Danas se navr{ava pet godina od smrti na{e

SJE]ANJE

ASIMA TOPI] KURBEGOVI], ro|. KUBAT

SEKE - SUADE (KE[AN) IBRAHIMEFENDI]
(14. 7. 1953 - 12. 11. 2005)

ADIL SADIKOVI]
14. XI 1998 - 14. XI 2010.

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoj sin Hakija sa porodicom

Senko, D`enita i Edin
14654-1nd` 14649-1nd`

@ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Tvoji: Tima, Lejla i Emir
17107-1tt

^etrnaestog novembra navr{ava se jedanaest godina od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i sestra

POSLJEDNJI SELAM

dragom ro|aku i prijatelju

SADIKA KALABA, ro|. TANOVI]
Sa ponosom i po{tovanjem ~uvaju}i uspomenu na tebe, vje~no }emo se sje}ati dobrote, plemenitosti, pa`nje i ljubavi kojom si nas uvijek darivala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Braco i Nedim - Edo, k}eri Habiba i Bisera, bra}a [erif i Husnija, sestre Munevera i Mulija, zet Muhamed, snaha Selma, unuke Alena, Lejla i Lamija, unuci Hai17138-1tt tham, Anis i Mirza i ostala rodbina

MUHAREM - MUHKO ^OBAN
iz Livna Neka mu je vje~ni rahmet. Pa{uka i Nusret Had`imuratovi} sa djecom
17090-1tt

Jedanaestog novembra 2010. godine navr{ilo se 5 godina otkako nije sa nama na{ dragi

Dana 11. 11. 2010. godine navr{ila se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane, pranane i sestre

UMA OSMI], ro|. RAMI] FERID (SULEJMANA) HAJDAREVI]
Molimo Milostivog da joj oprosti i daruje D`ennet njenoj plemenitoj du{i. El-Fatiha. Tim povodom }emo prou~iti tevhid u porodi~noj ku}i u Sarajevu, ul. Grdonj 19, u subotu, 13. 11. 2010. godine u 13 sati. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
Dana 8. 11. 2010. godine navr{ilo se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane, tetke, punice
16963-1tt

Njeni najmiliji
Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva i nana

17176-1tt

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg

Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva i nana

Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se pet godina od kada je preselio na ahiret na{ babo, punac i dedo

Dana 14. 11. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

MULIJA (MUSTAFE) D@ANKO
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 13. 11. 2010. godine u Begovoj d`amiji (mekteb) u 11 sati. Vje~no o`alo{}ena porodica
14634-1nd`

RAFETA PLJAKI]A
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Minka, zet Alija i unuke Emina i D`ejna
14529-1nd`

ZIBA PRUTINA
10. 5. 1933 - 12. 11. 2009.
Ne postoji utjeha niti zaborav, ve} beskrajna tuga i praznina. Po dobrom }emo te pamtiti i ~uvati uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Zuhdija, Emina, Selma, Maida i Izudin 14652-1nd`

ZIBA PRUTINA
ro|. 10. 5. 1933 - 12. 11. 2009.
Tvoj odlazak ne zna~i zaborav jer ti `ivi{ u srcima onih koji te vole i po{tuju. S ponosom ~uvat }emo tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Ifet, snaha Suada, unuk Armin, unuke Almira, Irma i Mersiha
14652-1nd`

ZAJKO ([A]IRA) MUJI]
iz Fo~e Neka ti Allah podari lijepi d`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Taiba ^impo s porodicom
16921-1tt

CABO (PERE) ALEKSA
Tvoji najmiliji: supruga An|a sa djecom
14645-1nd`

52

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

MIHAILO (MI[O) MRVALJEVI]
12. 11. 2006 - 12. 11. 2010.

Sje}anje na plemeniti lik i fascinantnu umjetni~ku magiju kojom nas je vodio u raznovrsni svijet likova, nikada ne}e biti izbrisano. Hvala mu i neka Bog podari mir njegovoj du{i. Delegacija Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo posjetit }e njegov grob u petak, dana 12. 11. 2010. u 12 sati na groblju Vlakovo. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo Kabinet ministra

N

Dana 13. novembra 2010. navr{ava se pet godina od kako je preselila na ahiret moja draga supruga

SJE]ANJE

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je napustila na{a draga i plemenita majka

had`i HAJRIJA SIJER^I], ro|. \ILITOVI]
1928 - 2005.
Mora se pomiriti sa istinom da te vi{e nema. Vrijeme ne mo`e izbrisati bol, niti umanjiti sve dobro {to si mi pru`ila u 55 godina sretnog zajedni~kog `ivota. Dok god `ivim ~uvat }u uspomenu na tebe i sve {to si uradila za mene. Ostala je velika tuga i `alost iza tebe svima koji su te poznavali. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i d`ennetski rahatluk. Tevhid }e se prou~iti u Begovoj d`amiji 14. 11. 2010. godine u 11 sati. Tvoj suprug Ahmo (Ahmed)
14633-1nd`

MARICA KARAMEHI], ro|. VLAJI]
S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i, sa zahvalno{}u {to smo Te imali, `ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Tvoja vje~no zahvalna djeca: Jasenka, Vesna i Jasenko
14605-1nd`

Dana 14. 11. 2010. navr{ava se 17 godina od smrti na{eg sina, oca i brata

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

MACANOVI] (VELAGE) SUVAD
iz Vare{a 1959 - 1993.
Bol i tuga ne prestaju kao ni prvog dana. Tvoju ljubav i dobrotu nikad ne}emo zaboraviti. PTT Tvoji: otac Velaga, majka \ulsa, k}erka Selma, brat i sestra sa porodicama

AI[A GURDA, ro|. LIPA
12. 11. 1998 - 12. 11. 2010.

SAFET (HUSEINA) GURDA
18. 7. 2009 - 12. 11. 2010.

Godine prolaze, ostaju nam samo lijepa sje}anja i uspomene na trenutke koje smo proveli zajedno. S beskrajnom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo vas u na{im srcima. Va{i: Sakib, Muhamed, Amir i Nermina sa porodicama 17160-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 16 ({esnaest) godina od pogibije na{eg sina i brata

Dana 13. 11. 2010. navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage majke i supruge

na{em prijatelju i divnom ~ovjeku

EDINA ([EFKE) HAD@I]A MURISU BA[I]U
Godine prolaze, a bol i tuga su sve ve}i. Sje}anje na tvoj dragi lik, dobrotu i plemenitost s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo i nosimo u na{im srcima. Drina, Dina, Damir
17159-1tt

HOD@I] (KO@LJAK) VASVIJE
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost zauvijek ostaje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoje k}erke Zekira, Zekija, sin Taib i suprug Ragib Tevhid }e se prou~iti 13. 11. 2010. poslije ikindije nama17149-1tt za u d`amiji Ugorsko.

Tvoji najmiliji: majka Hedija, otac [efko, brat Emir, sna17063-1tt ha Amela i brati~na Ilma

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se godina od smrti na{e drage

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

dragom prijatelju

BEGI] FARUKU
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali ~uvat }emo te od zaborava. Hvala ti {to si bio dio na{eg `ivota. Vole te tvoja raja Damir, Vedrana i Erol, Garibovi} Samir, Amra i Haris Merd`ani}
17120-1tt

LUCIJA (STIPO) ]ATOVI]

LUCIJA (STIPO) ]ATOVI]

Uspomenu na na{u tetku vje~no }emo ~uvati. Njene sestri~ne i sestri}i
17161-1tt

Uvijek si prisutna u na{im srcima i mislima. Sinovi Damir i Amir sa porodicama
17161-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

petak, 12. novembar/studeni 2010.

53

IBRI[IM KARI]
Dragi babo, Puno }e{ nam nedostajati. Tvoja k}erka Suada, zet Sabahudin, unuci Mirza i Emir
17192-1tt

POSLJEDNJI SELAM

IBRI[IM KARI]
Dragi babo, Puno }e{ nam nedostajati. Tvoja k}erka Habiba, zet Imer, unuk Edmir i unuke Enida, Edona i Edina
17192-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 14. 11. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

na{em ro|aku i velikom prijatelju

\ONLAGI] (HUSEINBEGA) HAMZALIJE MEHINOVI] (RIZAH) SAFET - BEST
S po{tovanjem, Od ro|aka i prijatelja Jasmina - [abana i Hasana ^au{evi}a
PTT

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji, s po{tovanjem i ljubavlju: supruga Sadija, sin Husein, k}erke Emina i Fatima, zet Sanel i unu~ad Asja i Dino Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se u petak, 12. 11. 2010. u 17.30 sati PTT prou~iti hatma dova i mevlud u d`amiji u Jelahu.

Dana 11. 11. 2010. navr{ila se godina dana otkako nije sa nama na{ dragi otac, svekar i djed

POSLJEDNJI SELAM

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e voljene majke

[UMAN RAMO MUSI] (BEGANA) ISMET
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoj sin Safet - Gale, snaha Nadira i unuk Samir
14682-1nd`

12. 11. 2004 - 12. 11. 2010.
Ni vrijeme, ni suze ne mogu ubla`iti bol. Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: spruga, djeca, unu~ad i zetovi
14683-1nd`

SABAHETE MUJAN, ro|. BOTULJA
MURISU BA[I]U
[esti novembar nam je najte`i dan u `ivotu, jer to je dan rastanka. Te{ko se pomiriti sa sudbinom da nisi vi{e sa nama. Tvoja smrt sru{ila je dio na{ih `ivota. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te zauvijek sa~uvati u na{im srcima. Tuga i bol }e trajati koliko i na{i `ivoti, a u mislima nikad zaboravljena. Hvala ti za svu dobrotu i neizmjernu ljubav koju si nam podarila tokom svog `ivota. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvojoj dobroj i plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoj sin Mehmed sa porodicom
14681-1nd`

Porodica Arnaut: Armin, Minka i Admir
17180-1tt

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada je na ahiret preselila na{a draga

Dana 12. novemba 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 6 mjeseci otkada nije sa nama

AI[A (ADEMA) ALJI], ro|. BA[I]

AHMETA (MUSTAFE) SULJI]A
Dragi na{ deda, do~ekao si da te tvoj Amri} zapamti, a pamtit }emo te zauvijek i mi ostali: Behija, Enisa, Ned`mija, Damir, Enver i Anis Zahvaljujemo se svima koji su nam uputili izraze suo17152-1tt sje}anja.
17131-1tt

MEHMED (AVDE) GLAMO^
Uvijek si sa nama, u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoja supruga Zubejda, sinovi Nermin i Armin sa porodicama
17026-1t

Draga majko, molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Zahvalni: tvoji najmiliji

54

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

Dana 14. 11. 2010. navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i dede

had`i JAKUP (AHMET) LA^EVI]
Molimo dragog Allaha da ti podari sve d`enetske ljepote. Ponosni smo {to smo te imali. Tevhid }e se prou~iti dana 13. 11. 2010. u 14 sati u ku}i rahmetlije, ulica Talirovi}a 6. O`alo{}eni: supruga Sebija, djeca: Sead, Fikreta, Mirsada i Dinka sa porodicama
17168-1tt

SJE]ANJE

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi otac i dedo

KEMAL EMRI]
12. 11. 2009 - 12. 11. 2010.
Djede, tvoj duh i tvoja djela `ive u nama i sa nama. Ostat }e{ dio nas dok i mi `ivimo. Tvoji: supruga Lila, snaha Nerminka, sinovi Edin i Eldar, unuci Aren i Eman
17155-1tt

RE[AD KULI]
I danas, 7 godina kako nisi sa nama, tuga, bol i praznina su iste. I {to vi{e vrijeme odmi~e, tvoje poruke su sve jasnije, tvoja mudrost i ljubav koju si nam nesebi~no davao na svakom koraku, sve je prisutnija. Bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Nastavit }emo ono {to si ti zapo~eo i neka ti d`enet bude nagrada za sve dobro i ljubav {to si nam nesebi~no pru`ao. Nedostaje{ nam puno. Tvoja djeca, unuke i unu~ad
17083-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

BA[I] MURISU
na{em velikom prijatelju, dragom kolegi i tati na{e kolegice Aide Tehni~ka slu`ba i raja s drugog sprata: Alija, Muradif, Nazif, Biber, Muha, Amir, Radmila, Vesna, Mevludin, Mirza, Dragan, Zdravko, Eldin, Faik i Fadila
17166-1tt

HASAN (OMER) MURATOVI]
Dana 13. 11. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, i brata. Mevlud }e se prou~iti 13. 11. 2010. u 12 sati poslije podne namaza u Donjoj d`amiji u Doboju. O`alo{}ena porodica i prijatelji
17146-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava sedam dana od smrti na{eg prijatelja

na{em dragom prijatelju

dragom prijatelju

MURISU BA[I]U BA[I] MURISU
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. „[EKI“ d.o.o.
17166-1tt

LJUBOMIRA OTA[EVI]A

Radne kolege Lutrije BiH s Ko{evskog Brda: Kika, D`afer, Ra{o, Samir, Kibe, Zdravko, Edo i Na|a
17162-1tt

Mustafa, Bija, Dino, Sabrina i Bakir
17147-1tt

Dnevni avaz

petak, 12. novembar/studeni 2010.

55

TU@NO SJE]ANJE DANAS KADA OBILJE@AVAMO 15 GODINA RADA I POSTOJANJA ASA GRUPACIJE, SA PONOSOM I TUGOM SE SJE]AMO NA[IH DRAGIH KOLEGA KOJI VI[E NISU SA NAMA.

ESAD KURSPAHI]

DERVO VOLODER

MESUD KONAKOVI]

ABDULAH KARI[IK

ZAPOSLENICI ASA GRUPACIJE
N

SJE]ANJE

na na{u voljenu majku, suprugu, punicu i nanu

ZEJNA ALI], ro|. KOZARI]
Navr{ava se 40 dana otkada si nas napustila, i svaka uspomena na taj dan bolna je... Sretni smo {to si nam darivala najljep{e trenutke `ivota, {to si nas obasjavala svojom plemenito{}u, po{tenjem. Tu`ni smo {to si nas napustila, ali znaj da te i sada, kada nisi sa nama, vidimo u svakom zraku sunca, u svemu onome {to je iskreno i ~isto. ^uvamo uspomene na zajedni~ke trenutke i znaj da }e{ vje~no `ivjeti u njima. S ljubavlju, tvoji najmiliji
14676-1nd`

U petak, 12. 11. 2010. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 5 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 13. 11. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

HAJRE SULEJMANOVI], ro|. BA^VI]
Voljena na{a, rije~ima se ne mo`e iskazati bol i tuga koju za tobom osje}amo. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Dana 12. 11. 2010. (petak) prije d`uma namaza prou~it }e se hatma dova pred du{u rahmetlije u d`amiji Grbavica II - Sarajevo. Tvoji: k}erka Senada, unuka Alma, sestra Safeta, zet Enver, sestri}i Elvin - Nino, Bakir, snaha Sabrina sa k}erkama Jasminom i Majdom
14628-1nd`

IBRAHIM KREHO
U svojim srcima s ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga had`i Almasa-hanuma, sinovi Alija, Muhidin, k}erka Amela, zet Amer, snahe Mirsada i Adisa, unuci Aljko, Armin i Mugdim i unuke Ajla, Almina, Arijana i Anida i praunuk Kenan
14363-1nd`

DERVI[E (IBRO) SARAJKI], ro|. ZUKO
Draga na{a majkice, Te{ko je popuniti prazninu i ubla`iti bol koju osje}amo. Hvala ti na svemu {to si nam podarila. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: k}eri Plema i [efka, zetovi Muamer i Halim, unu~ad Mahir, Jasmin i Ehlimana Tevhid }e se prou~iti 13. 11. 2010. (subota) u ku}i `alosti u 13 sati, ul. Porodice Fohot 31 (Soukbunar)
17102-1tt

Dana 11. 11. 2010. navr{ilo se pola godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, punac i dedo

Dana 12. 11. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine kako je s ovoga svijeta preselila lijepa i plemenita du{a na{e drage Ifete

TU@NO SJE]ANJE

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se 12 godina od kada nije sa nama na{ dragi brat

ZEHRID (HALIL) MUSA ALIJA (MUSTAFE) MORI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u Gradskoj d`amiji Vare{ prije d`ume namaza. Tvoji najmiliji: supruga ]amila, k}i Nisveta, zet Sedin i unuke Lamija i Iman
14603-1nd`

BUSULAD@I] IFETA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sestra Harija i zet Hajdar
14504-1nd`

Zauvijek si u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Bog da lijepi d`enet. Tvoji: sestre Ma|a i Fehma i brat Asim
14640-1nd`

56

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE na na{u djecu SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na moje roditelje

MURIS BA[I]

MIDHAT (ESAD) SRNA
19. 6. 1987 - 8. 11. 1994.

MIDHETA (ESAD) SRNA
9. 2. 1990 - 12. 11. 1994.

IDRIZ DURMI[EVI]
1974 - 2010.

Porodice: Klemen~i} i Kantard`i} Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah
17185-1tt

FATIMA DURMI[EVI], ro|. AGI]
2004 - 2010.

Draga djeco, Pro{lo je {esnaest godina i pro}i }e ostale godine, ali bol i tuga nikada. Samo mogu biti ve}e svakog narednog dana tako i naredne godine. Ne postoji utjeha ni zaborav, ve} bol i samo bol i tuga, jer va{ brzi odlazak ostavio nas u vje~noj tuzi i bolu. Vi djeco, }ete `ivjeti u na{im srcima zauvijek, dok mi `ivimo i biti najljep{i dio na{ih uspomena. Va{i roditelji: babo Esad, majka Fatima, sestra Emina, brat Enis Srna
14686-1

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na vas ne blijedi. Zauvijek }ete ostati u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena. K}erka Masija, zet D`evad, unu~ad Azra i Muhamed
17194-1tt

Ocu najboljeg prijatelja
TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

MURIS BA[I]
Neka Vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Anida Udov~i}
17183-1tt

NA MOG DRAGOG SUPRUGA

ocu na{e prijateljice

SULEJMANA (MEHMEDA) KAPI]A
11. 11. 1992 - 11. 11. 2010.

MURIS BA[I]

Neka mu je vje~ni rahmet.
SJE]ANJE

Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. SUPRUGA SABINA KAPI]
337-1tr

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dijana, Elma, Ema, Ivana i Una
17191-1tt

had`i NEZIR DIZDAREVI]
Neka mu dragi Allah podari lijepi d`enet i veliki rahmet, a nama sabur. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Mjedenica 3 u 14 sati na dan 12. 11. 2010. O`alo{}ena porodica
17122-1tt

Trinaestog novembra 2010. navr{ava se godina od smrti

Danas se navr{ava 12 tu`nih mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga mama

ZLATIJA (MUHOVI]) NUKI]
1947 - 2009.
Tu`no i trajno sje}anje na majku, svekrvu i nezaboravnu nenu. Tvoj Nermin sa porodicom
157-1mo

TENZILA DURAKOVI]
1. 2. 1928 - 12. 11. 2009.
Sa tugom u srcu i bolnim sje}anjem ostaju nam samo najljep{e uspomene... Sin Sabahudin - Baho, k}erka Vasvija - Beba, unuka Alisa, unuk Alen i praunu~ad
17190-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage i voljene roditelje

Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se pola godine od odlaska mog voljenog

FATA TRNOVAC
had`i ASIM NEIMARLIJA
12. 11. 1999 - 12. 11. 2010.

had`i HASIJA NEIMARLIJA, ro|. TIR[O
5. 6. 1992 - 12. 11. 2010.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a nama ostaju lijepe uspomene na tvoj lik i ljubav koju si nam pru`ala. K}erka Emina, sinovi Salko i Ramiz, zet Ramo, nevjeste Zejna i Lela, unu~ad Mustafa, Mersiha, Elvedin, Elvira, Irma, Eldina, praunu~ad Ilda, Arman, Mustafa, Said, 147-1mo Sanijeta i Bakir

MEHMEDA - ME[E HUDOVI]A
iz Zvornika
Sa ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Uvijek si u mojim mislima. Supruga Nada
17158-1tt

Sa ponosom ~uvamo uspomenu na vas. S ljubavlju i po{tovanjem va{a djeca sa porodicama.

17145-1tt

SJE]ANJE

ASIM RAMI]
5. 7. 1971.

ZIBA RAMI]
12. 11. 2002.
S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka i sestra Senada Ugljen (Nada) i sin i brat Rami} Zijad

SEAD RAMI]
8. 11. 2003.

152-1mo

Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se osam godina od smrti na{e drage supruge i majke

TU@NO SJE]ANJE

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kada sa nama nije na{ dragi prijatelj

D@ENANE LOKVAN^I], ro|. RESI] AHMO PA^O
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica
14685-1nd`

Njegovi iskreni prijatelji: Me{ak Mustafa, Goga Murat, Muminovi} Hasan i Bibi} Daut
17182-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

petak, 12. novembar/studeni 2010.

57

Dana 10. 11. 2010. navr{ilo se 40 dana od kada nas je napustio na{ voljeni

ocu na{e radne kolegice

MURISU BA[I]U
Tvoje radne kolege: D`evad, Fikreta, Lala, Nerma, Vinka, Akif, Mehmed, Ziza, Almira, Mirsada, [efka, Amera, Fahira, [ef}eta, Sanda, Tanja, Neira i @eljko
17233-1tt

ANDRIJA PL. BARTHOLOVICH
U subotu, 13. 11. 2010. u 12 h polo`it }emo cvije}e na njegov grob i okupiti se u ku}i `alosti, ul. Valtera Peri}a br. 5/I. S ljubavlju i tugom u srcu, Supruga Vesna i sin Darko
17236-1tt

Dana 13. 11. 2010. godine navr{ava se pola godine od smrti na{e drage

Dana 13. 11. 2010. godine navr{ava se pola godine od smrti na{e drage

MILENE VASKOVI]
Ako je tvoj `ivot morao stati, na{a ljubav i sje}anje na tebe vje~no }e trajati. S ljubavlju i po{tovanjem, brat Mom~ilo Kre{talica sa porodicom
14741-1nd`

MILENE VASKOVI]
Pro{lo je 6 mjeseci od kada si iznenada oti{la i ostavila stra{nu prazninu za sobom. Vole te tvoja snaha Milja i brati} @elimir Kre{talica
14741-1nd`

Dana 16. 11. 2010. godine navr{ava se 17 godina od smrti na{eg plemenitog supruga i oca

POSLJEDNJI SELAM

Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e majke i bake

velikom ~ovjeku i prijatelju

SEADA SMAILAGI]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: supruga Vahida, sinovi Namik i Bakir, snahe D`enana i Amela, unuci Sead, Emina i Amila
1208-1tz

MURISU BA[I]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet, a njegovoj porodici sabur. S po{tovanjem, Porodica Golja: Ramiz, Safija, Azbeina i Mevludin
14697-1nd`

ZORKE MANDI]

Ostavila si veliku prazninu u na{im srcima koju ni vrijeme ne mo`e izlije~iti. Marica, Mirjana, Adi
14721-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na na{u dragu

na{em dragom

VELIKOM ^OVJEKU, NA[EM DRAGOM

MILICU - MIKANU ^IKO[
novembar 2007 - novembar 2010.

MURISU BA[I]U MURISU BA[I]U
Premalo je rije~i da opi{u dobrotu i ljudskost kojom si zra~io. Premalo je rije~i da opi{u tugu koju osje}amo nakon tvog odlaska - tetak.
14716-1nd`

POZDER RASIM I KENAN SA PORODICAMA
14728-1nd`

Adaleta Jasika Ivan Po~ek Jasna i Ivan [ebalj

Voljeni ne umiru! Muhidin, Riada, Sanina i Adian

14697-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kolegi

suprugu na{e radne kolegice Dinke

MURISU BA[I]U
S ljubavlju i po{tovanjem kolege iz Lutrije Bosne i Hercegovine - Odjeljenje EOP-a
17237-1tt

MURIS BA[I]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Amela, Mediha, Jaca, Beta, Elma, Belma, Senad i Ado
17232-1tt

58

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE ZAHVALNICA

Danas, 12. novembra 2010. godine navr{ava se sedam najtu`nijih dana od smrti na{eg dragog

ZLATKA SARAJLIJE
Tako nam mnogo nedostaje{... Supruga Jasminka, rodbina i prijatelji

Ovom prilikom zahvaljujemo ljekarima i medicinskom osoblju klinika za neurohirurgiju i onkologiju, ambulante porodi~ne medicine ^ekalu{a, Doma zdravlja Vrazova, njegovim „bocama“ i „bocanima“ i svim ekipama Hitne pomo}i, a naro~ito ljekarima doc. dr. Kemalu Dizdarevi}u, dr. Timuru Ceri}u, spec. dr. Me{anovi}, dr. Zvizdi}, sestrama Dadi, Mirsadi, [emsi, Sabrini, Suadi, Enisi, Fuadi, Dini Veliko hvala kolektivu Viator & Vektor Tran{ped Sarajevo na izuzetnom razmijevanju i pomo}i u te{kim trenucima. Posebno se zahvaljujemo Zlatkovim i na{im drugovima, prijateljima, kolegama, kom{ijama i svima koji su nam olak{ali te{ke momente i uputili izraze sau~e{}a. 17227-1tt Zahvalna porodica

Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kada nas je napustila na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

mom bratu

FATA KOLAR, ro|. HAMZI]
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: djever Bajro, jetrva Bahra, Alena i Elma
14737-1nd`

SALIHU (MUMINA) MACI]U
Neizmjerna je tuga zbog tvog odlaska, zauvijek }emo te pamtiti i ~uvati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

voljenom

SARAJLIJI

Tu`ni BUMBLO Brat Halil sa porodicom
14739-1nd` 17228-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava godina dana od kada nije sa nama na{a draga majka, svekrva i nana

ocu na{eg dragog prijatelja dragoj kom{inici

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage kolegice

Dana 12. 11. 2010. godine navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a draga

Dana 12. 11. 2010., u petak, navr{ava se godina dana od kada je na{a majka preselila na ahiret

VERI BILAND@I]

MURISU BA[I]U

had`i hanuma ZILA (OSMANA) VRANOVI], ro|. KAMINI]
Te{ko je opisati svu tugu i bol koja je ostala. Ostat }e{ voljena u na{im srcima i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Safet, Adisa, Amar i Almedina 14740-1nd`

FATE KOLAR
Neka ti je veliki rahmet i neka ti se otvore sve d`enetske kapije. Tvoje kolegice: Fata, Mejrema, Fikreta i Vahida
17235-1tt

KEMIRA (ATIFA) [I[I], ro|. NUHI]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol su sve ve}i. Ni{ta nije vi{e isto bez tebe. Bila si i osta}e{ zauvijek u na{im mislima i srcima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj i plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica 14736-1nd`

had`i hanuma ZILA VRANOVI], ro|. KAMINI]
Hvala ti, majko, za svu pa`nju koju si mi darovala tolike godine. Vje~no }e{ biti u mojim mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoj sin Samir, snaha Indira, unuka Vildana 14734-1nd`

Od Lujze i Mi{e Bogdanovi}
17234-1tt

Porodice: Rid`al, Piljevi}, Balti}
17230-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje na{oj dragoj

AZRI
NEVZETA ZUB^EVI], ro|. BA[AGI]
12. 11. 1994 - 12. 11. 2010.
17218-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Amid`a Husein Mandal sa porodicom

ENES ZUB^EVI]
2. 11. 2009 - 12. 11. 2010.
17226-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke D`enana i Meliha sa porodicama

Navr{ile su se dvije godine od smrti na{eg zeta
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

velikom ~ovjeku, drugu i prijatelju dragom prijatelju

MIRSADA BIBI]A
1963 - 2008.
Otkako si oti{ao, posebno su tu`ni ovi dani novembra. Zauvijek ~uvamo uspomenu na tebe u na{im srcima.

MURISU BA[I]U MURISU BA[I]U

Ga~o Ismet, Lila - Rabija i Aida @olji} sa porodicama
17222-1tt

Ramiza, Marjan i porodica Perviz
17225-1tt

Porodica Jakupovi}: punac Ra{id, punica Kadrija i njihova djeca
17231-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em ro|aku

SJE]ANJE Danas se navr{ava 15 godina od smrti na{eg oca, djeda i svekra

Dana 11. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke

ZAHIDE GUTA, ro|. ^OKO
Ne postoje rije~i kojima se mo`e opisati praznina koju osje}amo. S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju neizmjernu dobrotu i plemenitost. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti 12. 11. 2010. godine u Lubinoj d`amiji (Vratnik) prije d`uma namaza. Tvoji: suprug Jusuf, sin Zijo, snaha Suada, unu~ad Kemal i Nejlla
17229-1tt

MURIS (RAMIZ) BA[I]
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet, a njegovoj porodici sabur. Porodica [ukali}: Irfan, Kadir, Sabaheta, Enisa i Senada sa porodicama
14731-1nd`

ILIJASA SULEJMANOVI]A
Dragi na{ babo, uvijek }emo te se rado sje}ati i voljeti dok smo `ivi. Tvoji: sinovi Fikret, Mirsad, snaha Alma, unuk Adis
17193-1tt

Dnevni avaz

petak, 12. novembar/studeni 2010.

59

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VJERICA (STOJANA) BILAND@I], ro|. [ERBED@IJA
preminula 11. novembra 2010. godine u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 13. novembra 2010. godine u 12.15 sati na gradskom groblju „Bare“. Ku}a `alosti Vrbanja 6. O@ALO[]ENI: sin Davor, k}erka Sanja, snaha Mirjana, zet \or|e, unu~ad Andrea, Andrej, Anastasja, Matea i Aleksej, porodice Biland`i}, Rackovi}, Vladi}, Hrva}anin, ^okorilo, Bogdanovi} i Jovanovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
17234-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Dana 11. 11. 2010. godine navr{ilo se pet godina od smrti na{eg dragog tate

velikom ~ovjeku i prijatelju

[AHIDA KOVA^, ro|. HAJRO
Draga tetkice, pamti}emo te po plemenitosti i dobroti. Enisa Kazi} i Adnan Brodovi} sa porodicama
17239-1tt

MURIS - MURGA BA[I]

VLADIMIRA MILI[I]A

Armin i Irhad sa porodicama
17240-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Svjetlana, Zlatan i Jadranka
111

POSLJEDNJI POZDRAV

Jedanaestog novembra 2010. godine navr{ava se 18 godina od pogibije

POSLJEDNJI SELAM

LJUBU OTA[EVI]U

[AHZUDINA (DERVO) MA[I]A
Ne postoji zaborav, ve} samo lijepe uspomene na Tebe.
14743-1nd`

dragom

S velikim po{tovanjem ~uvat }emo sje}anje na tebe. Vejsil sa porodicom

MURISU (RAMIZA) BA[I]U

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brat Behudin sa porodicom
14747-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Porodice: [ukali}, Torlakovi}, Alijagi}, Konjicija, Gagi} EL-FATIHA
17242-1tt

na{oj dragoj snahi i jetrvi

na{oj dragoj strini

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj strini

na{oj dragoj strini

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj jetrvi

D@EMILI TARI] D@EMILA TARI] D@EMILA TARI]
Mirsada, Senad, Sanjin i Denis
14742-1nd`

Iza nas je mnogo godina iskrenog prijateljstva i `ivota. Voljela si nas i voljeli smo Te. Zauvijek }e{ biti u na{im sje}anjima.

Djever Nail, Selima i Selver
14742-1nd`

D@EMILA TARI]
Sefer, Emina, Nermana i Nadira
14742-1nd`

D@EMILA TARI]
Muradija, Nejla i Naida
14742-1nd`

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet. S tugom, ljubavlju i po{tovanjem tvoji: jetrva Ramiza sa djecom Enesom, Ismetom i Edinom i njihovim porodicama
14744-1nd`

Dana 12. 11. 2010. navr{ava se tu`na godina od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, svekrva i punica

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

had`i hanuma ZILA (OSMANA) VRANOVI], ro|. KAMINI]
Praznina i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima gdje }e{ i ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Hatma dova }e se prou~iti prije d`ume namaza u 11.45 u d`amiji na Alipa{inom Polju C faza. Tvoji najmiliji: sinovi Safet, Samir, k}eri [efika i Fatima 14733-1nd` sa porodicama

radnom kolegi na{em dragom zetu i tetku

AHMI PA^I

MURIS BA[I]

Dragi Ahmo, ostala su lijepa djela i sje}anja na tebe. Sve tvoje neostvarene `elje ostaju u nama i na{im srcima. Porodica Hasanovi} - Nail, Alija, Admir, Alma i Irfan
14729-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, Tvojoj porodici sabur. CENTRALA KLADIONICA LUTRIJE BiH
17238-1tt

60

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

Sa velikom tugom obavje{tavamo zaposlenike, poslovne partnere i prijatelje da je na{ veliki prijatelj i kolega

MURIS BA[I]
preselio na ahiret u srijedu, 10. 11. 2010. godine, u 56. godini. Rastanci su jako te{ki, ali neminovni. Sa velikom tugom se rastajemo od na{eg dragog Murisa. UPRAVA I ZAPOSLENICI Lutrije Bosne i Hercegovine
N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MENSURA - MESKA D@AMD@I], ro|. KORMAN
preselila na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010. godine, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. 11. 2010. godine u mjestu Kristianstad - [vedska. O@ALO[]ENI: suprug Miralem, k}erke Vildana i Hejlana, sin Kemal, unu~ad Hamza, Lamija, Halis i Miralem - Mire, zetovi Elvir i Mersudin, snaha Halida, djever Hajrudin i Mevludin sa porodicama, zaove Amira i Azmira sa porodicama, te porodice: D`amd`i}, Korman, Barlov, \ipa, Katica, Kari}, Bucalovi}, Zimi}, Musi}, Pa{i}, Had`iavdi}, Makaretovi}, Trnav~evi}, Skalonja i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 17199-1tt Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u mjestu Kristianstad - [vedska

AVDIJA (MUJO) DEMIR
preselio na ahiret u srijedu, 10. 11. 2010. u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. 11. 2010. u 14 sati na mezarju Hambina Carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: sin Ismet, k}eri [evala i Ismeta, snahe Ifeta i Izeta, zet Husein, unuk Enes, unuke Ferida, Aida, Almira i Amina, praunuke Ajla i Ilajda, praunuci Nedim i Adin, bra}a Muharem i Sulejman, snahe Habiba, Behija i [emsa, brati}i Salko, D`evad i Kemo, brati~ne Hasena, ]amila i Namila, sestra Ha{a, zet Abid, sestri} Muamer, sestri~ne Senija, Pa{a i Subhija, te porodice: Demir, Ahmetspahi}, Rami}, Smajlovi}, Kar~i}, Zahirovi}, Rujevi}, ^akar, D`afo, Halilovi}, Poljo, Peco, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14 sati) u d`amiji Dobrinja III. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, brat i dedo

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga i majka

MEDO (SABIT) MENZILOVI]
exhumacija iz Vi{egrada tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke juna 1992. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 13. novembra 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Mu{a, sinovi Rasim, Sabit, Kasim i Edin, k}erka Rasema, sestre Hazema i Rasema, zet Husein, snahe Emira, Sabina, Aida i Fatima, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Menzilovi}, Piri}, Karahod`i}, Bosno, Sejdinovi}, Kurtali}, Murti}, Kahriman, Memi{evi}, Gakovi}, Pajevi}, Zuki}, ]ibo, Kari}, Sunulahpa{i}, Ibi{evi}, [abanovi}, Be{lija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji u Hotonju 111 - Vogo{}a.

SAFETA (ALIJA) POZDER, ro|. PORI^ANIN
preselila na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. u 14.30 sati na mezarju Hambina Carina. O@ALO[]ENI: suprug E{ref, sinovi Nedim i Almir, brat Resul, brati}i Nihad, Alija, Almir, Alen, Mirsad i Amir, brati~na Nihada, sestri}i Nermin i Edin, teti~ne Esma, Minka i Fatima, zet Huso, snahe Alija i Munira, djever Esad - Dedo, jetrve Sedika i Mirsada, te porodice: Pozder, Pori~anin, Horozovi}, [aki}, Kalkan, Sulejmanovi}, Tahirovi}, Ja`i}, Kamber, Kurtali}, Halvad`ija, Krupalija, A{~i}, Bunar, Japur i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu merhume u ulici Senada Mandi}a Dede br. 2/IV 111

[AHIDA KOVA^, ro|. HAJRO
preselila na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Muhamed, sinovi Elvidin (Dinko) i Nedim, bra}a Nijaz i Safet sa porodicama, sestra Nasiha sa porodicom, snahe Belma i Envesa, unu~ad Hanna i Berin, jetrva ^elebija sa porodicom, te porodice Kova~, Hajro, ^elikovi}, Hod`i}, Brodovi}, Rami}, Purivatra, Prlja~a, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Himze Polovine br. 37/I. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, djed, pradjed, svekar i punac

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

ADIL (MEDO) VATRE[
exhumacija iz Vi{egrada 1931 - 1992.
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 13. 11. 2010. u 13 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Fadil, Fikret i Idriz, k}erka Fikreta, snahe Behija, Sadeta i D`enita, zet Arif, unu~ad Aldin, Muhedin, Emina, Aida, Amra i Amina, praunu~ad Sara, Tarik, Zeid i Asija - Rahima, bra}a Mu{an, Meho i Mesud, sestre Hajra, Zemka i Raza, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Vatre{, Arnautovi}, Dedovi}, Lo{i}, Kova~, Hod`i}, Hozo, Bi~i}, [ljivnjak, Bogilovi}, Hajri}, Mehmedovi}, Guhdija, Mu{i}, Demir, Mehi}, Pod`i}, Isakovi}, Durmi{evi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

IBRI[IM (HALIL) KARI]
preselio na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010. godine, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Humka. O@ALO[]ENI: supruga Cura, k}erke Habiba i Suada, zetovi Omer i Sabahudin, unu~ad Enida, Edona, Edmir, Edina, Mirza i Emir, brat Ifet, brati}i Ramiz, Sead, Suad i Fikret, brati~ne Jasmina, Senada i Seida, zet Nail, sestri}i Hamid i Biba, snahe Masija, Muniba, Safija i D`emila, porodice: Kari}, Kolloni, Heco, Mili}, Kapo, Dobra~a, ]esko, Selimovi}, Hod`i}, Kadri}, Ramovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Gornja Breka br. 27. 111

DESANKA DUBRETI], ro|. BANDUKA
preminula dana 10. 11. 2010. u 75. godini. Sahrana }e se obaviti dana 12. 11. 2010. u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Predrag, \uro, Momir i Branko, unu~ad Dragan, Dragana, Ulenija, Atanas i Simona, sestre Danica i Dobrila, zaove Nada i Vera, snahe Mirjana i Gordana, zet Ognjen, porodice: Jokanovi}, Levi, Banduka, Stupar, Mrkaji}, Kuzek, Bo`ovi}, Krsti}, Uorukov, Vala, Vuleti}, Dosti}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, ul. Semira Fra{te br. 4, 12. 11. 2010. u 11.30. 111

Dnevni avaz

petak, 12. novembar/studeni 2010.

61

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MURIS (RAMIZ) BA[I]
preselio na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010. godine, u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine u 14.15 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: majka Muvedeta - Veda, supruga Almedina - Dinka, sin Aldin, k}i Aida, brat Haris, snaha Meliha, brati~ne Merisa i Emina, punica Bahra, punac Husein sa porodicom, {ure Muhidin, Nihad i Emir sa suprugama Riadom i Lidom i djecom Belmom, Tarikom, Saninom i Adianom, daid`a Abdulah, tetke Fatima, Almasa, Mubera i Kadira, daid`inica Emira, tetci Hamo, Midhat i Husein, amid`i}i, teti}i i dajd`i}i, te porodice Ba{i}, Bla`evi}, [ukali}, Bakovi}, Muhovi}, ]orovi}, Zubovi}, Kunovac, Kolo{, Haseta, Had`imuratovi}, Golja, Sulejmanovi}, Poturi}, Barakovi}, Petrovi}, ^edi}, Ga~o, ^injarevi}, @olji}, Filipovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. TEVHID ]E SE PROU^ITI ISTOG DANA U 14.15 SATI U KU]I @ALOSTI U ULICI HIVZI BJELEVCA br. 64/VII.
17137-1tt

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

D@EMILA (IBRAHIM) TARI], ro|. MUHOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 11. 11. 2010. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. 11. 2010. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug D`emo, djeca Esad, Nikreta i Jasmina, njen unuk Benjamin, zet Mensud Goro, sestra Habiba Ciljevi} sa porodicom, bra}a Ra{id, Mulaz i Ha{im sa porodicama, djeca rahmetli Hasanova i rahmetli Elmazova, dajd`i}i, ]amil, Habib, Kasim, Osman i Hasim Idrizovi}, dajd`i~na Mejra Zorni}, djeverovi Nail, Adil, Fako, Mulaz i Elmaz sa porodicama, rahmetli Ejupova porodica, te porodice: Tari}, Muhovi}, Idrizovi}, Goro, Lakota, Papi}, Zorni}, [alji}, Pra{ovi}, Ba`dar, Biberovi}, Mutap~i}, Nik{i}, Vi{nji}, Aljovi}, [a~i}, Bezdrob, Hod`i}, Bajrovi}, Ba{i}, Bu~evi}, Daglar, [pago, [ain, Kurtovi}, [aponji}, te brojni prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14 sati) u Alipa{inoj d`amiji. Ku}a `alosti: ul. Semira Fra{te 14/VIII. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

MIRSAD (BAJRO) BAHTOVI]
exhumacija iz Vi{egrada tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 1. maja 1992. godine, u 43. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 13. novembra 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Mirsada, sinovi D`emil i Ned`mil, unuka Sara, snaha Elma, brat D`emal, brati~na Mirela, brati} Samir sa porodicom, daid`e Fadil i Hajrudin, daid`inice Vehbija, Timka, Biba, Suada, Fahira i Raza, zet Mufid Karad`a sa porodicom, punica Nezira, svastika Suada, bad`o Salem, prijatelj D`emo Mavri} sa porodicom, prijatelj Muhamed ef. Salki} sa porodicom, te porodice: Bahtovi}, Kunto, Efendi}, Polimac, Karad`a, Beganovi}, Salkanovi}, Deljkovi}, Mavri}, [eta, ]i{i}, Cviko, Velagi}, Kadri}, Ajanovi}, ^engi}, Oru~evi}, Salki}, Sulejmani i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Bakijskoj d`amiji.
111

MURIS (RAMIZ) BA[I]
preselio na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010. godine u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine u 14.15 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: majka Muvedeta - Veda, supruga Almedina -Dinka, sin Aldin, k}i Aida, brat Haris, snaha Meliha, brati~ne Merisa i Emina, punica Bahra, punac Husein sa porodicom, {ure Muhidin i Nihad sa suprugama Riadom i Lidom i djecom Belmom, Tarikom, Saninom i Adianom, daid`a Abdulah, tetke Fatima, Almasa, Mubera i Kadira, daid`inica Emira, tetci Hamo, Midhat i Husein, amid`i}i, teti}i i daid`i}i, te porodice: Ba{i}, Bla`evi}, [ukali}, Bakovi}, Muhovi}, ]orovi}, Zubovi}, Kunovac, Kolo{, Haseta, Had`imuratovi}, Golja, Sulejmanovi}, Poturi}, Brankovi}, Petrovi}, ^edi}, Ga~o, ^injarevi}, @olji}, Filipovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.15 sati u ku}i `alosti u ulici Hivzi Bjelevca br. 64/VII. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga i majka U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{a draga

TATJANA MIR^ [AHIDA KOVA^, ro|. HAJRO
preselila na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Muhamed, sinovi Elvidin (Dinko) i Nedim, bra}a Nijaz i Safet sa porodicama, sestra Nasiha sa porodicom, snahe Belma i Envesa, unu~ad Hanna i Berin, jetrva ^elebija sa porodicom, te porodice: Kova~, Hajro, ^elikovi}, Hod`i}, Brodovi}, Rami}, Purivatra, Prlja~a, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Himze Polovine br. 37/I.
14688-1nd`

preminula, nakon kra}e bolesti, 10. 11. 2010. u 63. godini u Richlandu, SAD.

Opro{taj }e biti naknadno objavljen.
161-1mo

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

Tu`na srca obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 8. novembra 2010. godine u 91. godini na ahiret preselio na{ dragi otac, dido i prijatelj

MILIVOJE (JOVANA) STANI[I]
1936 - 2010.
iz Rogatice preminuo 11. 11. 2010. nakon duge bolesti u 75. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 12. 11. 2010. u 13 sati na gradskom groblju Sveti Marko - Miljevi}i u Lukavici. O@ALO[]ENI: supruga Darinka, djeca Stojanka i Boban sa porodicama, sestra Milka 14720-1nd` i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

ALAGI] (IBRAHIM) MUJAGA
11. oktobar 1920 - 8. novembar 2010.
O@ALO[]ENI: sin Fuad i snaha Samira, k}erke Subha i Ned`ada, unuci i unuke, snahe, praunu~ad i zetovi, te prijatelji, kom{ije, kao i ostala mnogobrojna rodbina. D`enaza }e biti odr`ana u subotu, 13. novembra 2010. u poslijepodnevnim satima u Sanici.
14699-1nd`

62

Petak, 12. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ...za ovaj trenutak pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZLATIJA (AVDIJA) GAGULA, ro|. KALKAN
preselila na ahiret u ~etvrtak, 11. novembra 2010. godine, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine u 14.00 sati na mjesnom mezarju Jabuka kod Fo~e. O@ALO[]ENI: suprug Uzeir, sinovi E{ef i Jusuf, k}erka E{efa, sestra Dervi{a, unu~ad Avdija, Azrina, Sabrina i Eldar, snaha Berina, zet Salko, zaova Esma Kolar sa porodicom, djever Be}ir sa porodicom, jetrve Ramiza i Sevda sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, prijatelj Munib Tahirovi}, te porodice Gagula, Kalkan, Pljevljak, Omerspahi}, Meki}, Be}irba{i}, Kuni}, Ku~uk, Hod`i}, Ko17223-1tt lar i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

SALIH (MUMINA) MACI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 11. novembra 2010. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine u 14.30 sati u haremu Musala u Konjicu. O@ALO[]ENI: supruga Zejna, sinovi Hakija, Senad i Samir, k}erke Em{a i Samira, zetovi Rasim i Mustafa, nevjeste Behija, Amira i Nezira, brat, sestre, unu~ad, te porodice Maci}, Hajdarevi}, Ka{i}, Zuki}, Tre{njo, Halilovi}, Hejub, Maksumi}, @iko, Bubalo, Makan, Ma{i}, Tinjak, Potur, Fi{i}, kao i ostala brojna rodbi14739-1nd` na, kom{ije i prijatelji

AZEMINA (MUJO) MRAV, ro|. MASLO
preselila na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010. u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Senada, sin Samir, zet Hikmet, unu~ad Amar, Amra, Dalila i Lejla, sestre Zahida, Vahida i Ramiza, polubrat Suvad i polusestre Suada i Samija sa porodicama, te porodice: Mrav, [ahinovi}, Maslo, [eho, Had`i}, Halilovi}, Tur~inovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu merhume u uli111 ci Aleja Lipa br. 1/V.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

NURKO (SULJO) LJUB^I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 11. 11. 2010. godine u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 13. 11. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga [aha, k}erke Edita i Amina, sin Haris, zet Salem, unu~ad Ema i Selver, bra}a Sulejman, E{ef i Ibro, sestra Rabija, punac Adem, {urak Muhidin sa porodicom, te porodice: Ljub~i}, Kulovac, Ljubi~i}, Duri}, Rami}, Dolovac, Musi}, Hod`i}, Peco, ^amd`i}, Mehanovi}, Peljto, Ibrahimovi}, Dudojevi}, Kablar, Kustura, Humi}, Kopi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Brije{}e brdo ~ikma do br. 17. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije Brije{}e brdo sa polaskom u 12.15 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 P 023070 10 P Biha}, 4. 11. 2010. godine Tu`itelj: Mikrokreditna fondacija „Prizma“ ured Biha}, ul. Harmanski sokak 52 Tu`eni: 1. Krasni} Zana 2. Krasni} Salih, oboje iz Biha}a, Mehmedalije M. Dizdara 4 Radi: isplate

OMER (AVDIJE) [EHO
preselio na ahiret dana 10. 11. 2010. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. 11. 2010. godine u 13,30 sati na mjesnom mezarju Papratnice kod Miljevine (Fo~a). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: [eho, Fako, Altoka, Jusufovi}, Ke~o, Meki}, Kurtovi}, Drinjakovi}, Moco, Barlov i ostala mnogobro14748-1nd` jna rodbina, kom{ije i prijatelji

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR TU@ENOM
Sud poziva tu`ene KRASNI] ZANU i KRASNI] SALIHA, da u roku od najkasnije 30 dana, ra~unaju}i od dana prijema ovog podneska i tu`be da dostave ovom sudu pismeni odgovor na tu`bu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i sve stranke u postupku. Pismeni odgovor na tu`bu mora sadr`avati: - ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravno lice), te predmet spora, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, du`an je u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasniva svoje navode i dostaviti dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71 ZPP), uz isprave sastavljene na stranom jeziku tu`eni je du`an dostaviti sudu ovjeren prevod (~l. 134 ZPP), ukoliko tu`eni predla`e provo|enje dokaze saslu{anjem svjedoka, du`an je za svakog svjedoka navesti ta~no ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, te na koje okolnosti predla`e da se taj svjedok saslu{a (~l. 137 st. 3 ZPP), pismeni odgovor na tu`bu tu`eni mora li~no potpisati (~l. 334 st. 2 ZPP), ukoliko tu`eni u navedenom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, snosit }e posljedice zbog propu{tanja navedene radnje (sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ~l. 182. st. 1 ZPP). Kratak sadr`aj TU@BE Tu`itelj i pvotu`eni su zaklju~ili dana 25. 12. 2007. god. Ugovor o kreditu BABI-020884-001. Visina zajma po ovom ugovoru je iznosila 3.000,00 KM koju je prvotu`eni bio obavezan platiti u periodu od dvadeset i ~etiri (24) mjeseca od dana potpisivanja ugovora prema rasporedu otplate. U slu~aju ka{njenja prvotu`eni se obavezao platiti zateznu kamatu u skladu sa op}im uslovima poslovanja davaoca kredita. Kao obezbje|enje navedenog ugovora drugotu`eni se obavezao pismenom izjavom i to kao jemac-`irant da }e tu`itelju svoje potra`ivanje, ukoliko glavni du`nik ne bude ispla}ivao, mo}i naplatiti zapljenom dijela njihove pla}e. Tu`itelj predla`e da sud donese slijede}u: PRESUDU Tu`eni Krasni} Zana i Krasni} Salih, oboje iz Biha}a, du`ni su tu`itelju Mikrokreditnoj fondaciji „Prizma“ Biha} isplatiti iznos od 4.072,61 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 22. 7. 2010. godine kao dana pdono{enja tu`be pa do isplate kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Istovremeno se predla`e da ukoliko tu`ene, u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a, ne dostave pismene odgovore na ovu tu`bu, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Sudija Sablji} \enana

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 015209 07 Mal Zenica, 29. 09. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} - Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u „Zenica-stan“ Zenica, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, protiv tu`enog Goli} Mladenko iz Zenice, ul. Dervi{a Imamovi}a br. 8A, radi naplate duga, v.s. 100,00 KM na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

OBJAVLJUJE
Tu`enom GOLI] MLADENKO dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 07. 08. 2007. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug po osnovu nepla}ene naknade za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade za period od 01. 03. 2006. godine do 31. 03. 2007. godine u ukupnom iznosu od 100,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osprava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPPa ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija: Amra Hed`i} - Had`i}

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

Dnevni avaz

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/ 281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

MOSTAR:
Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

BR^KO:

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648;

ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;
424 - 440;

BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

oglasi
OGLAS
Poslovni broj 58 0 Ps 068015 10 Ps Op}inskog suda Mostar Dana 7. 5. 2010. godine tu`itelj TP „RADI]“ d.o.o. Mostar, Ul. Ante Star~evi}a bb, zastupanog po z.z. direktoru Radi} Davoru, a ovaj po punomo}niku Juri{i} Dra`enki, advokatu iz Mostara je podnio tu`bu protiv tu`enog I.K. SISTEM d.o.o. Mostar, Ba}evi}i bb, zastupanog po z.z. direktoru, radi isplate duga, vsp. 14.757,62 KM. Tu`bom tra`i da su donese presudu kojom }e obavezati tu`enog I.K. SISTEM d.o.o. Mostar da isplati tu`itelju dug u iznosu od 14.757,62 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 824,83 KM po~ev od 13. 1. 2010. godine - na iznos od 1.085,90 KM po~ev od 6. 1. 2010. godine - na iznos od 1.334,40 KM po~ev od 29. 12. 2009. godine - na iznos od 950,53 KM po~ev od 23. 12. 2009. godine - na iznos od 1.163,85 KM po~ev od 2. 12. 2009. godine - na iznos od 911,71 KM po~ev od 20. 11. 2009. godine - na iznos od 716,88 KM po~ev od 12. 11. 2009. godine - na iznos od 832,06 KM po~ev od 6. 11. 2009. godine - na iznos od 815,91 KM po~ev od 30. 10. 2009. godine - na iznos od 837,44 KM po~ev od 21. 10. 2009. godine - na iznos od 1.213,13 KM po~ev od 9. 10. 2009. godine - na iznos od 1.115,52 KM po~ev od 1. 10. 2009. godine - na iznos od 1.588,56 KM po~ev od 23. 9. 2009. godine - na iznos od 724,09 KM po~ev od 16. 9. 2009. godine - na iznos od 632,81 KM po~ev od 9. 9. 2009. godine, pa sve do kona~ne isplate, sa tro{kovima postupka, predla`u}i da ukoliko tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi svoj pismeni odgovor na tu`bu, da sud donese presudu zbog propu{tanja. Kako se tu`ba tu`enom I.K. SISTEM d.o.o. Mostar, Ba}evi}i b.b, nije mogla dostaviti na adresi sjedi{ta Ba}evi}i b.b. Mostar, iz razloga {to je navedeni tu`eni odselio sa date adrese, dostava tu`be tu`enom obavit }e se istovremenim objavljivanjem tu`be na oglasnoj tabli suda i jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji, u skladu sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Rabija Tanovi}

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 040648 08 P Mostar, 11. 10. 2010. godine

petak, 12. novembar/studeni 2010.

63

OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, sudija [emsa Jogunovi}, u parni~nom postupku tu`iteljice Hand`ar Mejre iz Mostara, zastupana po punomo}nicima ]upin Faruku i Sanji Za~inovi} iz Advokature „]upina & Co“ doo Mostar advokatima iz Mostara, protiv tu`ene Bihor Maline, iz Mostara, ul. Kralja Tomislava br. 25, radi raskida, predaje u posjed i isplate, vsp. 10.001,00 KM, dana 11. 10. 2010. godine Dostava tu`be tu`enoj - Bihor Malina, iz Mostara, ul. Kralja Tomislava br. 25 Tu`benim zahtjevom tu`iteljica tra`i da sud donese sljede}u presudu: „Raskida se ugovor o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na adresi Mostar, Fala|i}a br. D-1, izgra|en na k,.~. 34/12 upisan u zk. ul. 5930 k.o. Mostar, i to poslovni prostor u pov. 30 m2, a koji se nalazi zapadno od glavnog ulaza u stambeni dio objekta, koji su zaklju~ili tu`iteljica kao zakupodavac s jedne strane i tu`ena kao zakupac s druge strane, a koji je ovjeren pred Gradom Mostarom pod brojem Ov. br. 49575 od 25. 6. 2007. godine. Du`na je tu`ena predati tu`iteljici u posjed i slobodno raspolaganje od lica i stvari poslovni prostor koji se nalazi na adresi Mostar, Fala|i}a br. D-1, izgra|en na k.~. 34/12 upisan u zk. ul. 5930 k.o. Mostar, i to poslovni prostor u pov. 30 m2, a koji se nalazi zapadno od glavnog ulaza u stambeni dio objekta, u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Du`ana je tu`ena isplatiti tu`iteljici iznos od 6.000,00 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be do isplate, te mjese~ne iznose od po 500,00 KM, po~ev od 01. 09. 2007. god. do 01. 04. 2008. god., te ubudu}e po 500,00 KM mjese~no do predaje u posjed predmetnog poslovnog prostora, s pripadaju}im zakonskim kamatama po~ev od dosjelosti svakog pojedina~nog mjese~nog obroka do isplate, sve u roku do 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Du`na je tu`ena isplatiti tu`iteljici iznos od 6.000,00 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be do isplate, te mjese~ne iznose od po 500,00 KM, po~ev od 01. 09. 2007. god. do 01. 04. 2008. god., te ubudu}e po 500,00 KM mjese~no do predaje u posjed predmetnog poslovnog prostora, s pripadaju}im zakonskim kamatama po~ev od dosjelosti svakog pojedina~nog mjese~nog obroka do isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Du`na je tu`ena nadoknaditi tu`iteljici tro{kove parni~nog postupka sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.“ Du`na je tu`ena u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li prizanje, ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. Sudija [emsa Jogunovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 904418 04 Mal Mostar, 14. 10. 2010. goidne

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 039507 08 Mal Mostar, 18. 10.2010. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: ERONET pokretne komunkacije d.o.o. Mostar, ul. T. Milo{a bb. TU@ENI: Dragan Jovanovi} ul. Kralja Tomislava br. 14. Mostar

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak u pravnoj stvari tu`itelja Procredit Bank dd Sarajevo Fil. Mostar, protiv tu`enika D`emal Ja{arevi}, radi - , temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 313,57 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 121,27 KM po~ev od 16. 05. 2002. godine pa do isplate na iznos od 116,51 KM po~ev od 16. 06. 2002. godine pa do isplate na iznos od 75,79 KM po~ev od 16. 07. 2002. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku do 30 dana. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a): NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

Tu`beni zahtjev
Dana 12. 02. 2008. godine tu`itelj Procredit Bank dd Sarajevo Fil. Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika D`emal Ja{arevi} radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obavezati na pla}anje iznosa od 2.208,78 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

64 Petak, 12. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 024136 09 Mal Zenica, 13. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica Masarykova 46, Zenica, protiv tu`ene Kukuruz Memnuna iz Zenice, ul. Fra Grge Marti}a 1 B, radi duga, v.s. 424,60 KM, van ro~i{ta, dana 13. 10. 2010. godine, donio je slijede}u BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 015992 03 Mal Zenica, 13. 10. 2010. godine

oglasi

Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`ioca Dru{tvo za osiguranje „Sarajevoosiguranje“ d.d. Sarajevo, Podru`nica Zenica, ulica Trg BiH broj 5, Zenica protiv tu`enog Isakovi} [a}ir iz Zenice, ulica Donja Vraca broj 79, radi isplate duga v.s. 360,00 KM objavljuje slijede}i:

PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju na ime glavnog duga isplati nov~ani iznos od 424,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 68,60 KM po~ev od 25. 9. 2008. godine do isplate - na iznos od 82,80 KM po~ev do 25. 11. 2008. godine do isplate - na iznos od 69,20 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do isplate - na iznos od 67,45 KM po~ev od 25. 2. 2009. godine do isplate - na iznos od 67,40 KM po~ev od 25. 3. 2009. godine do isplate te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 129,00 KM, sve u roku od 15 dana. Dostava ove Presude tu`enoj, smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`ena mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o parni~nom postupku. STRU^NI SARADNIK Alma Bijedi}, s.r.

OGLAS
Tu`enom ISAKOVI] [A]IRU iz Zenice, ulica Donja Vraca broj 79, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 21. 7. 2003. godine, ure|ena 23. 9. 2008. godine, kojom tu`ilac na ime regresnog duga potra`uje iznos od 360,00 KM sa zateznom kamatom po~ev od 24. 7. 2000. g. do kona~ne isplate, kao i naknadom tro{kova postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st.2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 015992 03, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 021097 09 Mal Zenica, 13. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „BH TELECOM“ D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, Masarykova 46, Zenica, protiv tu`enog Arnaut D`emal iz Zenice, ul. Fra Grge Marti}a br. 15, radi isplate duga, v.s. 692,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 012224 08 Mals Zenica, 30. 09. 2010. godine Op}inski sud Zenica, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja JP „ALBA“ ZENICA DOO, protiv tu`ene: MESNICA MB ZENICA, ul. Crkvice br. 60, Zenica, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a.

OBJAVLJUJE
Tu`enom dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 08. 06. 2009. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{enu uslugu, po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 692,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospjelosti, pa do isplate za svaki od ra~una i to: - na iznos od 120,30 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine do isplate - na iznos od 147,75 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do isplate - na iznos od 162,95 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do isplate - na iznos od 125,50 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do isplate - na iznos od 51,90 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do isplate - na iznos od 51,95 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do isplate - na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do isplate - na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do isplate - na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine do isplate kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a ukoliko tu`ena u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Stru~ni saradnik: s.r. Alma Bijedi}

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enom: MESNICA MB ZENICA, ul. Crkvice br. 60, Zenica. U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja JP „ALBA“ ZENICA DOO, protiv tu`enog: MESNICA MB ZENICA, ul. Crkvice br. 60, Zenica, dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom je tu`eni MESNICA MB ZENICA, ul. Crkvice br. 60, Zenica, du`an isplatiti tu`itelju iznos od 1.148,64 KM za izvr{enu uslugu i po ispostavljenim fakturama, sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a do isplate, kao i tro{kove postupka sve uroku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, smatra}e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA: Enida Had`iomerovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRA^ANICI Broj: 27 0 P 001209 06 P Gra~anica, 06. 10. 2010. godine Op}inski sdu u Gra~anici, po sudiji Omeru [erbe~i}, u pravnoj stvari tu`ioca Avdi} Me{e sina Ibrahima iz Stjepana Polja, zastupan po punomo}niku Har~in Velidu advokatu iz Gra~anice, protiv tu`enih: 1. Ni{i} Fatime k}i Mehmeda, 2. Spahi} Fatime k}i Sadika 3. Spahi} ro|. Memi} Hanife, 4. Spahi} Sadika sina Mustafe, 5. Spahi} Sadika sina Alije, 6. Spahi} Husejna sina Alije, 7. Spahi} ro|. Ma{i} Hanife, 8. Spahi} Hanije k}i Muje, 9. Spahi} Rahmane k}i Muje, 10. Spahi} Isme k}i Muje, 11. Spahi} Mutafe sina Muje, 12. Spahi} Re{ida sina Sadika, 13. Spahi} Omera sina Sadika, 14. Spahi} ro|. Ma{i} Naze k}i Be}ira, 15. Spahi} [abana sina Sadika, 16. Spahi} Muje sina Sadika, 17. Husi} ro|. Spahi} Fatime, 18. Ibrahimovi} ro|. Spahi} Naze, 19. D`ebo Fuada sina [abana, 20. Had`i} Be}ira sina Galiba svi iz Stj. Polja, nasljednici iza umrlih Spahi} Naze i Spahi} Sadika; 21. Omerdi} Ai{a, 22. Spahi} [aban, 23. Spahi} Mujo, 24. Spahi} Re{id, 25. Spahi} Omer, 26. Ibrahimovi} Naza, 27. Husi} Fatima svi iz Stj. Polja, nasljednici iza umrle Spahi} ro|. Ma{i} Hanife; 28. Had`i} Rahmana, 29. Had`i} Isma, 30. Ahmetovi} Hanija, 31. Spahi} Musto svi iz Stj. Polja, nasljednik iza umrle Spahi} ro|. Memi} Hanife, 32. Spahi} Sadik iz Stj. Polja, nasljednica iza umrlog Spahi} Husejina, 33. Spahi} Subhija iz Stj. Polja, radi utvr|ivanja pravnog odnosa v.s. 1.000,00 KM, van ro~i{ta dana 06. 10. 2010. godine, donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 008606 08 Mal Zenica, 13. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „BH TELECOM“ D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, Masarykova 46, Zenica, protiv tu`ene Bajri} Medita iz Zenice, ul. Werostin put br. 19, radi isplate duga, v.s. 2.996,85 KM, van ro~i{ta, dana 13. 10. 2010. godine, donio je

PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju na ime glavnog duga isplati nov~ani iznos od 2.996,85 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 564,90 KM po~ev od 25. 02. 2008. godine do isplate - na iznos od 615,10 KM po~ev od 25. 03. 2008. godine do isplate - na iznos od 1089,85 KM po~ev od 25. 04. 2008. godine do isplate - na iznos od 202,80 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine do isplate - na iznos od 32,75 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine do isplate - na iznos od 32,75 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine do isplate - na iznos od 458,70 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do isplate te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 234,00 KM, sve u roku od 15 dana. Dostava ove presude tu`enom, smtra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste. STRU^NI SARADNIK Alma Bijedi}, s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`ena mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o parni~nom postupku.

PRESUDU ZBOG PROPU[TANJA
UTVR\UJE SE da je tu`ilac Avdi} Me{a sin Ibrahima iz Stj. Polja, stvarni vlasnik i posjednik nepokretnosti ozna~ene kao k~. br. 715/2 oranica „Me|e“ od 1931 m2, upisana u zk. ul. br. 417 k.o. Stj. Polje, {to se u naravi prema novom katastarskom operatu odnosi na k~. br. 3293/1 „Me|e“ njiva 2 kl. od 1931 m2, upisane u Pl. br. 1209 k.o. Stj. Polje, a {to su tu`eni du`ni priznati i trpjeti da se tu`itelj na predmetnim nekretninama u zemlji{nim knjigama upi{e kao vlasnik sa dijelom od 1/1, sve u roku od 30 dana od dana prijema prijepisa presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Svaka stranka snosi svoje tro{kove postupka.

Obrazlo`enje
Tu`ilac je dana 25. 12. 2006. godine, preko svoga punomo}nika podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enih radi utvr|ivanja pravnog odnosa i upisa u zemlji{ne knjige v.s. 1.000,00 KM. U tu`bi navodi da je tu`ilac stvarni vlasnik i posjednik nepokretnosti ozna~enih kao k~. br. 715/2 or. „Me|e“ od 1931 m2, upisana u ZK. ul. br. 417 k.o. Stj. Polje, {to se u naravi prema novom katastarskom operatu odnosi na k~. br. 3293/1 „Me|e“ njiva 2 kl. od 1931 m2, upisane u Pl. br. 1209 k.o. Stj. Polje. Nekretnine je kupio od Tursunovi} Huseina iz Stj. Polja 1996. god., a da je u posjedu i vlasni{tvu du`e od 20 godina, tako da je tu`ilac na predmetnim nekretninama isklju~ivi i stvarni vlasnik i posjednik. Obzirom da je tu`ilac u katastarskom uredu Op}ine Gra~anica upisan kao posjednik sa dijelom od 1/1 u Pl. br. 1209 za k.o. Stj. Polje, a u zemlji{nim knjigama Op}inskog suda u Gra~anici u zk. ul. br. 417 za k.o. Stj. Polje, tu`ilac je upisan sa suvlasni~kim dijelom od 1/108, dok su tu`eni formalno-pravno upisani i vode se kao goli suvlasnici i to u suvlasni~kim dijelovima u rasponu od 447/127448 pa do 1/3, iako je tu`ilac stvarni i isklju~ivi vlasnik i posjednik ovih nekretnina. Kao dokaz svojih navoda tu`ilac je uz tu`bu prilo`io zk. izvadak za zk. ul. br. 417 k.o. Stj. Polje i Pl. br. 1209 k.o. Stjepan Polje. U ovoj pravnoj stvari sud je tu`bu tu`ioca dostavio tu`enim na obavezni odgovor, koju su tu`eni uredno zaprimili. Odgovor na tu`bu nisu podnijeli. Obzirom da je tu`ilac u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, da tu`eni kojim je uredno dostavljena tu`ba, nisu dostavili pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana od dana prijema tu`be, sud je ocijenio da su ispunjeni uslovi za dono{enje presude zbog propu{tanja, imaju}i u vidu da tu`beni zahtjev nije o~igledno protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, da ~injenice navedene u tu`bi nisu u o~iglednoj protivnosti sa dokazima koje je sam tu`ilac predlo`io, odnosno da tu`beni zahtjev nije o~igledno neosnovan, pa je primjenom odredbe ~lana 182 stav 1 ZPP-a („Sl. novine FBiH“ br. 53/03), donio odluku kao u izreci presude. UPUTSTVO O PRAVU NA IZJAVLJIVANJE PRAVNOG LIJEKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mogu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA Omer [erbe~i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 014417 08 Ps Zenica, 08. 10. 2010. godine

POZIV TU@ENOM DA PODNESE ODGOVOR NA TU@BU.
ZA: METAL TRADE DOO, ul. Mar{ala Tita bb, Zavidovi}i Tu`itelj Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena br. 8, podnio je ovom sudu tu`bu dana 24. 1. 2008. godine protiv tu`enog METAL TRADE DOO, ul. Mar{ala Tita bb, Zavidovi}i, radi duga v.s. 8.632,87 KM, kojom predla`e sudu da obave`e tu`enog da tu`iocu isplati dug u iznosu od 8.632,87 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka. Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a du`ni ste najkasnije u roku 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog poziva da dostavite sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po ~lanu 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako osporavate tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju ~injenice kao i pravni osnov za svoje navode. UPOZORENJE! Ako u postavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a bit }e donesena presuda zbog propu{tanja kojom s prihva}a tu`beni zahtjev. Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu. U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a du`ni ste u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice. Pod uslovom odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protutu`bu. SUDIJA Enida Had`iomerovi}, s.r.

sport

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

65

NSBiH Disciplinska komisija donijela odluku

Zbog isticanja nacisti~ke zastave na tribinama stadiona Pecara, Nogometni klub [iroki Brijeg ka`njen je s 20.000 KM i jednom doma}om utakmicom bez prisustva gledalaca, a to }e biti ona u 15. kolu protiv Budu}nosti. Ovu odluku ju~er je ve}inom glasova donijela Disciplinska komisija Nogometnog saveza. Mada su sankcije bla`e od onih koje predvi|aju posebne odredbe Disciplinskog pravilnika, koje su preuzete od FIFA-e i UEFA-e, mo`e se re}i da je Komisija ipak izrekla dosta upe~atljivu kaznu.

[iroki Brijeg ka`njen s 20.000 KM i jednom utakmicom bez gledalaca Dobro je jer ne
D`akmi} na Pecari: Uvjeti za igru bili su nenormalni

Kapiten Sarajeva Muhamed D`akmi}

Delegat me~a Milan Vuksan suspendiran na {est mjeseci
sjednice i zakazivanja nove, ju~er je ipak odlu~eno da sankcije budu bli`e te`ini prekr{aja. A isticanje zastave ideologije u ~ije su ime po~injeni zlo~ini kojima se ~ovje~anstvo i danas zgra`ava, svakako spada u te`e delikte zbog kojih se u organiziranim zemljama izri~u drakonske kazne. No, s druge strane, ako imamo u vidu posebne odredbe Pravilnika, koji ka`e da se za isticanje simbola poput ovog, koji je predstavljao dekor na prvoj utakmici ~etvrtfinala Kupa BiH izme|u [irokog Brijega i Sarajeva, izri~e kazna od najmanje 30.000 {vicarskih franaka (oko 42.000 KM), jedne utakmice bez gledalaca i izbacivanje iz takmi~enja, onda se mo`e re}i da je Komisija opet bila blaga. Predsjednik Komisije
(Foto: M. Kadri})

mo`e biti gore
Ako bismo u ovoj situaciji zavr{ili jesen kao drugi ili tre}i, to bi bio pravi podvig
Sarajevo je ispalo iz Kupa BiH, ali ruku na srce, kakvo je stanje u klubu s Ko{eva, malo je ko mogao o~ekivati da }e ekipa Mirze Vare{anovi}a u revan{-utakmici ~etvrtfinala pobijediti [iroki Brijeg, naro~ito zato {to to nije uspijevala ni kada je bila u dosta boljoj situaciji. U sezoni u kojoj su navija~i o~ekivali promjene, ponovo je sve vra}eno na do- Svima nam je `ao, jer smo u ovim te{kim trenucima mogli prona}i malo razloga za radost. No, utakmica je odigrana na veoma lo{em terenu, u nenormalnim uvjetima, a na samom po~etku smo dobili crveni karton. I opet, 80 minuta smo se ravnopravno nosili s dosta dobrim protivnikom. Da smo ostali 11 na 11, ko zna {ta bi bilo. Kako je

S ju~era{nje sjednice: Odluka donesena ve}inom glasova

Stro`ije, ali i bla`e
Naime, nakon {to smo u utorak mogli ~uti tragikomi~ne prijedloge pojedinih ~lanova Komisije o simboli~noj kazni [irokom Brijegu u iznosu od 1.500 KM, {to je i dovelo do propasti

Na Pecari iznena|eni odlukom
U taboru [irokog Brijega iznena|eni su visinom kazne, koju im je odredila Disciplinska komisija NSBiH, a generalni sekretar kluba Dado Soldo najavio je da }e klub s Pecare ve} danas ulo`iti `albu. - NK [iroki Brijeg odmah se ogradio od incidenta i dao punu podr{ku pravosudnim organima i policiji, a radi {to br`eg pronala`enja po~inilaca i njihovog ka`njavanja, ustupili smo joj snimke s videonadzora. No, to kod odlu~ivanja, izgleda, nije uzeto u obzir. Apelacionoj komisiji danas }emo ulo`iti `albu - rekao je SoD. K. ldo.

Goran Kosori} tvrdi ipak da ova kazna spada u red historijskih, jer je najrigoroznija koju je Savez do sada donio. - Ovo je prva drakonska kazna, me|utim, moramo imati u vidu da je fa{izam ne{to {to na prostoru Bosne i Hercegovine nikada ne smije pro}i. Ne prolazi u svijetu, ne smije ni kod nas. Sjednica je bila mu~na i te{ka, ali smo donijeli pravu odluku - ka`e Kosori}.

Inertnost delegata
Dobar dio krivice Komisija je pripisala i delegatu utakmice Milanu Vuksanu iz Banje Luke, koji je ka`njen sa {est mjeseci zabrane vr{enja du`nosti. - Delegat je zadu`en da pi{e i prati {ta se de{ava i da

ukazuje na propuste. Mada je to trebao u~initi, on nije reagirao na isticanje zastave. Da jeste, ona se mogla ukloniti. Da li to nije u~inio iz objektivnih ili subjektivnih razloga, to nas ne interesira - ka`e Kosori}. O diskvalifikaciji [irokog Brijega, kako tvrdi on, nije bilo govora. - Ne, jer ovo je veoma stroga kazna, naro~ito ako imamo u vidu na{e ekonomske prilike. Uvjeren sam da se ovakvi slu~ajevi ne}e vi{e ponoviti - ka`e Kosori}. Odluka jo{ nije pravosna`na, jer [iroki Brijeg ima pravo `albe Apelacionoj komisiji NSBiH. To, po slu`benoj du`nosti, mo`e u~initi i tu`ilac NSBiH u slu~aju da je nezadovoljan M. TANOVI] kaznom.

Svla~ionica se nije podijelila
U posljednjih nekoliko dana po~ele su kru`iti glasine da se ekipa Sarajeva podijelila i da fudbaleri koje je doveo predsjednik u ostavci Zijad Bleki}, a njih je mnogo, `ele oti}i iz kluba. Kao dijete kluba i fudbaler kojem je Sarajevo u srcu, D`akmi} ka`e da to nije ta~no. - To su la`i. U posljednje vrijeme pi{e se sve i sva{ta. S obzirom na sve, atmosfera me|u igra~ima je dosta dobra, uvijek smo se dr`ali zajedno i davali maksimum. @elim ~estitati svakom od igra~a, jer su trpjeli sva{ta, igrali i poku{avali shvatiti situaciju u kojoj se nalazi klub. Ako to uzmemo u obzir, onda mo`emo konstatirati da je svaki od njih vi{e nego korektno odradio svoj zadatak. Svaka ~ast i stru~nom {tabu, koji uspijeva dr`ati situaciju pod kontrolom rekao nam je D`akmi}.

Prijetnje Vare{anovi}u
Trener Sarajeva Mirza Vare{anovi} ju~er se nije javljao na telefon, {to i ne ~udi, jer je, navodno, dobio ozbiljne prijetnje naslovljene na njega i njegovu porodicu. bro poznate i do sada mnogo puta izre~ene floskule ostaje nam prvenstvo. Ta~no je, Sarajevu ostaje prvenstvo, ali u situaciji u kojoj klub nema pola uprave, u kojoj se ni ne nazire ko bi ga mogao vaditi s ruba provalije, postoji li neko ko mo`e re}i da }e u prvenstvu biti bolje i da }e sezona biti spa{ena? Muhamed D`akmi} ponudio je jedini pametan odgovor u vezi sa svim: - Dobro je s obzirom na situaciju, jer ne mo`e biti gore - ka`e kapiten tima s Ko{eva te nastavlja: Iz policije nismo uspjeli dobiti potvrdu toga da im se Vare{anovi} obratio, ali je ~injenica da strateg bordo tima nije vodio ju~era{nji trening. po~elo, stekao sam utisak da smo bili bolji i da }emo pobijediti - tvrdi D`akmi}. Na Ko{evu je ponovo aktuelno bezbroj puta postavljano pitanje - {ta dalje? - Vidjet }emo. Trenutno su okolnosti takve da se ni o ~emu ne mo`e govoriti. [to se ti~e ekipe, imamo jo{ dvije utakmice do kraja jeseni. Nastojat }emo da pobijedimo Drinu, a onda }emo poku{ati iskoristiti krizu Vele`a i ostati pri vrhu. Kada bismo zavr{ili kao drugi ili tre}i, to bi u ovoj situaciji bio pravi podvig - govori M. TANOVI] D`akmi}.

Policija u [irokom Brijegu privela dvije osobe

Ko`ulu i Soldi prekr{ajne prijave za isticanje nacisti~ke zastave
Policija je identificirala i privela dvije osobe koje su tokom prvenstvene utakmice izme|u [irokog Brijega i Sarajeva u nedjelju na tribini stadiona Pecara isticali nacisti~ku zastavu. Iz Uprave policije MUPa Zapadnohercegova~kog kantona saop}ili su da se radi o osobama iz [irokog Brijega s inicijalima Z. K. (25) i S. S. (24). Kako nezvani~no saznajemo, rje~ je o Zvonimiru Ko`ulu i Stanislavu Soldi, koji su pripadnici navija~ke grupe NK [irokog Brijega, takovanih „[kripara“. Kako su naveli u policiji, protiv spomenute dvojice }e podnijeti prekr{ajne prijave Op}inskom sudu u [irokom Brijegu, zbog kr{enja zakona o javnom redu i miru, te spre~avanja nereda na sportskim natjecaA. Du. njima.

Policija identificirala po~inioce

Travnik izme|u Borca i Rudara

Zrinjski, Sloboda, Drina i Rudar u polufinalu
Zrinjski iz Mostara, tuzlanska Sloboda, Drina iz Zvornika i Rudar iz Kaknja plasirali su se u polufinale Kupa BiH za juniore. Zrinjski je u oba susreta u ~etvrfinalu bio bolji od Kozare iz Bosanske Gradi{ke s 4:0 i 1:0. Sloboda je deklasirala tim Ora{ja sa 7:0 i 5:0, senzacija takmi~enja Drina izbacila je [iroki Brijeg (4:1 u Zvorniku, 1:1 u revan{u), dok je Rudar pro{ao bez borbe, jer je trebinjski LeS. A. otar odustao zbog finansijskih razloga.

„Veziri“ se oporavljaju od prvog doma}eg poraza
Nakon doma}eg poraza (1:2) od Borca, pred ekipom Travnika je te{ko gostovanje u Prijedoru protiv zahuktalog Rudara. Travnik u skoru s Rudarom ima jednu pobjedu i poraz, a zanimljivo je da u redovima tima iz Prijedora danas nastupaju biv{i „Veziri“ Ned`ad @eri} i Arnes Brki}. Poraz od lidera, prvi doma}i u ovoj sezoni, ostavio je traga. - Nastojali smo da poraz od Borca ostavimo iza sebe i mislim da smo uspjeli te u dobrom raspolo`enju o~ekujemo susret u Prijedoru. Ni tamo ne}emo biti kompletni, jer je Nusmir Faji} i dalje povrije|en, Sanid Mujaki} je obnovio prehladu, dok je kapiten Elvedin Varupa zaradio tre}i `uti karton - rekao je trS. P . ener Ned`ad Selimovi}.

66

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

sport

KUP BiH ^elik spasio sezonu i plasirao se u polufinale Kupa

Radost igra~a Olimpica na Tu{nju

Ibrakovi}: Pobijedili smo i prije nego {to Najve}i uspjeh u 17 godina postojanja je po~ela utakmica
Olimpic pro{ao Slobodu
vska borba i na kraju smo imali vi{e sre}e na penalima. Moram ~estitati momcima, dali su sve od sebe iako nam je to bila ~etvrta utakmica u 10 dana - ka`e Janjo{. Naravno, i on je posebno zadovoljan, jer je Olimpic ostvario najve}i uspjeh. - Drago mi je da sam ~lan jedne takve pri~e i da je ovo najve}i uspjeh kluba. Sre-

Drago mi je da sam dio te pri~e, ka`e Janjo{
U sarajevskom premijerliga{u Olimpicu mogu biti veoma zadovoljni. Klub formiran 1993. godine do sada nije imao ve}ih uspjeha, ali nakon {to je za dvije godine iz Druge lige Federacije BiH stigao u premijerliga{ko dru{tvo, u drugoj godini u najvi{em rangu napravio je novi iskorak. Olimpic se prvi put nakon osnivanja plasirao u polufinale Kupa BiH,

Probudili smo ljubav navija~a prema ^eliku, {to je cilj kojem smo stalno te`ili, ka`e trener zeni~kog tima

Tijago dobro pro{ao
Pred kraj utakmice u Tuzli udarac u grkljan zadobio je Brazilac Tijago (Thiago), ina~e jedini strijelac za Sarajlije u regularnom toku. - Igra~ Slobode (Admir ^ehaji}) nije namjerno uda{to je najve}i uspjeh kluba. Nakon prili~no nepovoljnog remija u prvoj utakmici protiv Slobode u Sarajevu, isti rezultat, 1:1, bio je i na Tu{nju, ali su penali bili sretni „Vukovima“. - Utakmica je bila te{ka, veoma tvrda, ali smo, sre}om, postigli gol na po~etku. Poslije se vodila rovorio Tijaga. No, veoma smo se zabrinuli. Izgledalo je ru`no, ali na svu sre}u, nema te{kih posljedica. On je nakon susreta bio dobro i o~ekujem da ne}e propustiti nijedan trening - ka`e Janjo{. tan sam zbog toga, ali sezona, ipak, nije gotova. Sve su nam misli usmjerene ka nedjelji i susretu protiv Zvijezde. S ta tri boda mirno bismo do~ekali prolje}e. Bojim se malo umora, jer mi, objektivno, radimo s 12-13 igra~a, ali nadam se da }emo biti spremni za naredno kolo - najavljuje N. D. Janjo{.

^elik je velikim trijumfom nad Zrinjskim (3:0) u srijedu nave~er nakon tri godine izborio plasman u polufinale i, prakti~no, spasio ovu sezonu. Puleni trenera Abdulaha Ibrakovi}a u mo`da i najljep{em ovosezonskom ambijentu na svom Bilinom polju, iako je bilo tek 3.000 navija~a, po drugi su put ove sezone savladali Zrinjski (u Premijer ligi bilo je 2:1). Zbog toga je Ibrakovi} uvodne rije~i posvetio navija~ima. - Mi smo pobijedili i prije po~etka utakmice, odnosno u{li smo s 0:0, jer su se na{i navija~i vratili na tribine i dali nam podr{ku. Zato smo morali pro}i, a ovu pobjedu poklanjamo njima, odnosno svim Zeni~anima. Malo je ko vjerovao da se nakon prve utakmice mo`emo plasirati u polufinale, ali smo agresivnim ulaskom u

Veliki trijumf nad Zrinjskim: Zeni~ani su proslavili pobjedu s navija~ima

(Foto: J. Had`i})

utakmicu osujetili gostuju}e napade i na vrijeme postizali golove - kazao je Ibrakovi}. Izrazio je nadu da su uspjeli vratiti publiku i ponovo probuditi ljubav prema ^eliku, {to je veliki dobitak i cilj kojem su stalno te`ili.

- To je najve}i uspjeh. Zenica je grad koji zaslu`uje mnogo vi{e od prosje~nosti i zbog toga sam ponosan. Naravno, ne smijemo se zanositi ovim uspjehom, jer je pred nama jo{ dosta rada i truda. U subotu nas o~ekuje te{ka pr-

venstvena utakmica u Tuzli protiv Slobode, koja je ispala iz Kupa i koja }e se, sigurno, nastojati iskupiti u ovom me~u. Mi smo, me|utim, sada puni samopouzdanja i vjerujemo u svoj kvalitet - dodao V. B. je Ibrakovi}.

Sloboda nakon penala ispala iz Kupa

Nedostajala nam je mrvica sre}e
Sve je bilo spremno za slavlje. Dobar rezultat iz prve utakmice protiv Olimpica na Ko{evu, od 1:1, dodatno je igra~ima Slobode ulijevao samopouzdanje da u revan{-susretu ~etvrtfinala Kupa na svom Tu{nju mogu poraziti sarajevski tim. No, penal-lutrija osmijehnula se gostima. U va`nim kup-susretima jedanaesterci i ranije nisu bili saveznik Tuzlacima, koji su u dva nastupa u finalu upravo na taj na~in gubili od Zrinjskog i Slavije. Ista sudbina zadesila ih je i protiv Olimpica kada je mladi Samir Efendi} proma{io udarac u {estoj seriji. - Nedostajala nam je mrvica sre}e. Mislim da smo morali osigurati pobjedu prije penala - ka`e trener Denis Sadikovi} osvrnuv{i se kao pravi pedagog na proma{aj Efendi}a: - @elio je najbolje, ba{ kao i njegove kolege koje su postigle golove prije njega. Ne krivim ga nimalo, imao je najbolje namjere. Penali su velika lutrija i ja tu ne mogu ni{ta zamjeriti igra~ima istakao je Sadikovi}. E. M.

Sljede}i broj „Sporta“ izlazi u petak, 19. novembra

Sa susreta na Tu{nju: Vi{e sre}e imao Olimpic

(Foto: A. Bajri})

Vuka{in Vi{njevac se oprostio od Polica

Leotaru `elim mnogo uspjeha
Nakon {to se krajem pro{log mjeseca povukao s mjesta {efa stru~nog {taba Leotara, na ju~era{njem poslijepodnevnom treningu na stadionu Police Vuka{in Vi{njevac se, u stilu pravog fudbalskog d`entlmena, oprostio od svih igra~a i trenera. - Kada sam do{ao u Leotar, klub je imao samo ~etiri boda na svom kontu, a to je bilo poslije katastrofalnog poraza od @eljezni~ara rezultatom 0:8. Odmah smo u Tuzli odigrali nerije{eno i potom pobijedili [iroki Brijeg na svom terenu pa je tako postepeno po~eo bijeg sa za~elja i prodor ka sredini tabele prisje}a se Vi{njevac. Iskusni trener dotakao se i razloga zbog kojih je napustio Trebinje. - Tra`io sam da igra~i koji do|u sa strane, moraju biti ravni najboljem doma}em fudbaleru, jer u protivnom, koja je svrha njihovog dovo|enja. To se nekome nije svidjelo, kao {to se nije dopalo neigranje nespremnih Nenada Stojanovi}a i Nenada Ze~evi}a, koji su se poslije okrenuli protiv mene, a imali su podr{ku odre|enih ljudi u klubu. To su razlozi zbog kojih sam oti{ao. Tako|er, zalagao sam se za ja~anje omladinske {kole Leotara. Nikoga ne optu`ujem, govorim saVi{njevac: Oti{ao zbog neslaganja s upravom

mo istinu i `elim Leotaru mnogo uspjeha - isti~e ViM. P. {njevac.

sport

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

67

Smjena na klupi Zrinjskog

GRBAVICA @eljezni~ar bez problema s Braniteljem

Rezervisti pokazali kvalitet
„Plavi“ nepora`eni i na 13. utakmici zaredom u Kupu
Iako je u po~etnom sastavu bilo osam igra~a koji nisu imali previ{e minuta`e tokom sezone, a u drugom dijelu su u{la jo{ trojica, @eljezni~ar je savladao Branitelj u Mostaru s 3:0 i ukupnim rezultatom od 9:0 pro{ao u polufinale Kupa BiH. Amar Osim bio je zadovoljan onim {to su pokazali rezervisti. Haris Be{lija, Omar Balji} i Goran Perak postigli su golove, a nastupili su i golman Elvis Kari}, Goran Gan~ev, Benjamin ^oli}, Anton Kolobov, Haris Be{lija, Damir Rov~anin, Nikola Odovi}, Mahir Kari} i junior Nermin Zoloti}

Slaven Musa umjesto Marijana Bloudeka
Uvjeren sam da }u sa Zrinjskim napraviti pomak, ka`e Musa
Nakon Dragana Jovi}a, koji je na klupi Zrinjskog proveo tri godine, Marijan Bloudek nije se uspio zadr`ati ni dva mjeseca. [est poraza u sedam prvenstvenih utakmica te eliminacija iz ~etvrtfinala Kupa nagnali su klupsko rukovodstvo na njegovu smjenu, a potraga za nasljednikom nije dugo trajala. Tako je novim trenerom imenovan Slaven Musa, 39-godi{nji Mostarac, koji je u posljednje ~etiri sezone vodio ekipu mostarskog drugoliga{a Branitelja, a najve}i dio igra~ke karijere proveo je upravo u Zrinjskom. - Situacija jeste neugodna, ali da nije takva, onda sigurno ne bih sjedio ovdje. Ipak, optimista sam i uvjeren sam da }u sa Zrinjskim napraviti pomak - izjavio je Musa, koji }e novi debi imati ve} u nedjelju protiv [irokog Brijega, „novi“ zbog toga {to je Zrinjski ve} vodio u jednoj utakmici (Posu{je 0:2) u sezoni 2003/2004.

Musa: Dugoro~nije rje{enje

Navija~i organizirano u Banju Luku
Navija~i @eljezni~ara najavljuju kako }e u velikom broju otputovati u Banju Luku na derbi jesenjeg dijela. „Manijaci“ }e sutra rano ujutro ispred stadiona Grbavica krenuti autobusima na utakmicu s Borcem, koja po~inje u 14 sati.
Fudbaleri @eljezni~ara slave pobjedu u Mostaru
(Foto: I. Rozi})

Predsjednik kluba Ante Vida~ak tako|er je svjestan te{ke situacije. - Rezultati su odavno lo{i, ali smatrali smo neozbiljnim mijenjati trenera ve} nakon mjesec, posebno zato {to smo bili zadovoljni radom Marijana Bloudeka. Ipak, nakon poraza od ^elika, vi{e nije bilo smisla za nastavak saradnje. Odlu~ili smo se za Slavena Musu, jer se radi o doma}em stru~njaku, a on je sigurno dugoro~nije rje{enje - izjavio je Ma. P. Vida~ak.

(17 godina). @eljezni~ar je i nakon 13. utakmice zaredom ostao nepora`en u Kupu BiH, posljednji put je izgu-

bio od Zvijezde 24. septembra 2009. godine u Grada~cu. „Plavi“ su napravili odli~nu uvertiru za veliki derbi

s Borcem u Banjoj Luci, gdje }e poku{ati da i {esti put ove godine ostanu nepora`eni od trenutnog lidera Z. [. Premijer lige.

Anketa italijanskog „Tuttosporta“

Selektor Slova~ke objavio spisak za BiH

Vajs bez Viteka, Hubo~ana, Kopuneka i ^eha
Nakon tri godine, poziv dobio Franti{ek Kubik iz Den Haga
Selektor Slova~ke Vladimir Vajs objavio je spisak kandidata za prijateljsku utakmicu s Bosnom i Hercegovinom 17. novembra u Bratislavi. Za ovu priliku Vajs nije mogao ra~unati na povrije|ene Roberta Viteka, Toma{a Hubo~ana, Kamila Kopuneka i Mareka ^eha. Na spisku se, nakon tri godine neigranja za reprezentaciju, na{ao napada~ holandskog Den Haga Franti{ek Kubik. GOLMANI: Jan Mu~a (Everton, Engleska), Du{an Perni{ (Dandi, [kotska). ODBRANA: Peter Pekarik (Volfsburg, Njema~ka), Martin [krtel (Liverpul, Engleska), Kornel Salata (Slovan), Radoslav Zabavnik (Majnc, Njema~ka), Jan Durica (Lokomotiv, Rusija). VEZNI RED: Miroslav Karhan (Majnc, Njema~ka), Juraj Kucka (Sparta, ^e{ka), Marek Ham{ik (Napoli, Italija), Marek Sapara (Ankaragu~u, Turska), Vladimir Vajs (Rend`ers, [kotska), Miroslav [toh (Fenerbah~e, Turska), Peter Grajcijar (Konjaspor, Turska). NAPADA^I: Stanislav [estak (Ankaragu~u, Turska), Erik Jendri{ek ([alke, Njema~ka), Filip Holo{ko (Be{ikta{, T urska), Filip [ebo (Slovan), Franti{ek Kubik (Den (A. N.) Hag, Holandija).
Pjani}: U vrhu izbora

Pjani} ~etvrti najbolji mladi igra~ Evrope
Bh. reprezentativac Miralem Pjani} trenutno je na ~etvrtom mjestu ankete italijanskog magazina „Tuttosport“, u kojoj se bira najbolji mladi igra~ Evrope do 21 godine. Ispred Pjani}a, na listi vodi igra~ [ahtjora, Brazilac Daglas Ko{ta (Douglas Costa). Na drugom mjestu je Fiorentinin Adem Ljaji}, a tre}i je Alan D`agojev iz CSKA. Peti je napada~ Man~ester sitija Mario Balo(A. N.) teli.

Vajs: Problemi s povredama

Vahini puleni kao bokseri

Teplice ipak u ~etvrtfinalu Kupa ^e{ke

Ljevakovi} anulirao prednost doma}ina
U uzvratnom me~u osmine finala Kupa ^e{ke Teplice su trijumfom s 2:0 u gostima kod ^e{kih Budjovica anulirale poraz iz prve utakmice na svom terenu. Strijelac vode}eg gola u 61. minuti bio je na{ internacionalac Admir Ljevakovi}. Napada~ Ajdin Mahmutovi} u{ao je u igru u 70. minuti, a mladi veznjak Aldin ^aji} nije dobio V. B. priliku.

Kazahstanci nude novi ugovor Crnogorcu
Rukovodstvo kazahstanskog fudbalskog prvoliga{a Atjarana ponudilo je novi ugovor bh. igra~u Gradimiru Crnogorcu. Nekada{nji ~lan tuzlanske Slobode u Ajtar je stigao u junu i dobro se uklopio u ekipu, koja je zavr{ila sezonu na petom mjestu. - Odigrao sam ukupno 16 utakmica propustiv{i samo jednu. [to se ti~e novog ugovora, najvjerovatnije }u prihvatiti ponudu. U Kazahstanu mi je lijepo, ne kasni se s isplatama. ^elnici kluba su, {to se toga ti~e, veoma E. M. ta~ni - rekao je Crnogorac.

Tu~a u svla~ionici Dinama
Prema pisanju hrvatskih medija, nakon prvenstvene utakmice izme|u Dinama i Zadra, u svla~ionici zagreba~kog kluba izbila je tu~a izme|u igra~a Ante Rukavine i Arijana Ademija. Navodno je Rukavina, nakon prepirke jo{ tokom utakmice, udario Ademija {akom u lice po ulasku u svla~ionicu, na {ta je on odgovorio. Potom su ih ostali igra~i razdvojili. Kako je objavljeno, bh. stru~njak Vahid Halilhod`i} odmah je obojicu htio staviti na transfer-listu, ali se od toga odustalo pa }e igra~i, najvjerovatnije, biti nov~ano ka`njeni. Prema Halilhod`i}evoj odluci, njih dvojica ne}e putovati na naredno gostovanje Dinama, protiv (N. D.) Splita.

68
ITALIJA Drugi poraz Lacija zaredom

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

sport

Poza Ferdinanda i Teveza: Rijetka zanimljivost me~a

Milan na prvom mjestu do~ekuje gradski derbi
(Foto: Reuters)

Siti i Junajted razo~arali

Napoli se pobjedom nad Kaljarijem probio na tre}e mjesto
Milan je s 3:1 savladao Palermo i izbio na prvo mjesto italijanske Serije A. „Crveno-crni“ su napravili odli~nu uvertiru za nedjeljni gradski derbi, kada }e dobru formu poku{ati dokazati trijumfom nad prvakom Interom, koji je odigrao mr{avih 1:1 kod Le~ea.

Inter samo 1:1 s Le~eom

Vatreni okr{aj bez ispaljenog metka
Gradski derbi izme|u Man~ester sitija i Man~ester junajteda najavljivan je kao najbolji posljednjih godina, ali su navija~i gledali su{tu suprotnost - najgori, u kojem je, osim golova, nedostajalo i dobrih prilika. Od Sitija se o~ekivalo da nakon niza posrtaja kona~no poka`e da njegove skupe akvizicije mogu parirati najboljim ekipama lige, ali ono {to su pru`ili, nije bilo ni blizu bilo kakvog dokazivanja snage. Menad`er Sitija Roberto Man~ini (Mancini), kojeg navija~i ~esto krive za previ{e defanzivan pristup, na remi od 0:0 gleda pozitivno. - Bolje je nego pro{le godine. Tada smo zabijali golove, ali nismo osvojili ni bod. Sada nismo postigli pogodak, ali imamo remi. Treba nam jo{ malo vremena da stignemo Junajted, ali blizu smo - rekao je Man~ini. Junajted se prije ovog kola bio pribli`io lideru ^elziju na samo dva boda, a razlika je sada ponovo ~etiri. Iako je remijem zadr`ao u~inak jedinog nepora`enog tima u Engleskoj ove sezone, epilog vi{e li~i na to da je Junajted u 34. man~esterskom derbiju izgubio dva boda. - Utakmica, vjerovatno, nije bila tako otvorena kao {to su ljudi mislili da }e biti. Treba odati priznanje Sitiju, bilo ga je te{ko slomiti. Ipak, iako je njima te{ko otkinuti bodove na njihovom terenu, cilj nam nije bio da osvojimo samo bod - rekao je menad`er Junajteda Aleks Ferguson (M. T.) (Alex).

Zvi`duci i gol
Navija~i su Aleksandra Pata (Alexandre Pato) izvi`dali zbog slabih igara, a on im je uzvratio golom za vodstvo protiv Palerma nakon {to je glavom u gol pospremio ce-

Tabela
1. Milan 2. Lacio 3. Napoli 4. Inter 5. Juventus 6. Roma 7. Sampdorija 8. Kjevo 9. Palermo 10. Katanija 11. \enova 12. Udineze 13. Fiorentina 14. Le~e 15. Kaljari 16. Bre{a 17. Bolonja 18. ^ezena 19. Bari 20. Parma 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 7 7 6 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 5 4 3 6 3 2 5 2 2 3 3 5 2 5 2 3 5 2 3 2 1 2 3 1 4 5 3 5 5 5 5 4 6 4 6 6 4 20:11 13:9 18:11 13:6 22:12 14:14 11: 8 11:10 17:16 9:8 9:11 9:12 12:13 8:18 11:10 10:14 10:15 8:14 9:18 6:10 23 22 21 20 19 18 15 15 14 14 14 14 12 12 11 11 11 11 9 8

Ibrahimovi} i Flamini slave pogodak s Robinjom

(Foto: AFP)

Murinjo nezadovoljan su|enjem

@oze se obru{io na Hozea
Real je lako slavio u revan{u {enaestine finala Kupa kralja protiv Mursije. Bilo je 5:1, ali je @oze Murinjo (Jose Mourinho) nezadovoljan su|enjem Hozea Romera (Jose), koji ga je isklju~io u 39. minuti zbog prigovora. - Nisam ja taj koji }e suditi o njegovom omiljenom va|enju kartona nego njegovi nadre|eni, ali ovo je sramotno. Pogledate li njegovu statistiku, najbolje }ete vidjeti radi li se o dobrom ili o lo{em sudiji. Iza njega je vi{e od 50 utakmica, a ve} je sakupio 250 `utih, odnosno 14 ili 15 crvenih kartona. Utakmicu izme|u Saragose i Majorke zavr{io je rekordom od 10 `utih i dva crvena kartona, ali ga ni to nije zadovoljilo - rekao je Muri(N. D.) njo.

ntar{ut Klarensa Sedorfa (Clarence Seedorf) iz kornera. Slovenac Armin Ba~inovi}, 21-godi{njak bh. porijekla koji je u Palermo do{ao iz Maribora ovog ljeta, izjedna~io je u drugom dijelu. Zlatan Ibrahimovi} i Robinjo (Robinho) poentirali su u fini{u za pobjedu Milana. - Derbi do~ekujemo puni samopouzdanja - rekao je trener Milana Masimilijano Alegri (Masimiliano Allegri). Inter je nastavio nizati re-

mije. Rafael Benitez luduje, ali igra~i na terenu ne pobje|uju. Nakon 1:1 s Bre{om u nedjelju, isti rezultat ostvaren je protiv Le~ea. [panski trener ima problema s povredama i zatra`io je poja~anja u januarskom prijelaznom roku. - Ako uradimo dobre stvari u derbiju, sve }e se okrenuti u na{u korist - smatra Benitez.

Lista strijelaca
8 - Samuel Eto (Inter), Edinson Kavani (Napoli) 6 - Aleksandre Pato (Milan), Marko di Vajo (Bolonja), Fabio Kvaljarela (Juventus) 5 - Zlatan Ibrahimovi} (Milan), Marko Borijelo (Roma), Alesandro Matri (Kaljari) 4 - Paulo Boreto (Bari), Andrea Kara~iolo (Bre{a), Ser|io Pelisije (Kjevo), Alberto \ilardino (Fiorentina)... 45, Borijelo 51, Perota 77 \ilardino 69, Dagostino 89), Bre{a - Juventus 1:1 (Dijamanti 73 - Kvaljarela 71), Kaljari - Napoli 0:1 (Laveci 90+4), Katanija - Udineze 1:0 (Lopez 60), ^ezena - Lacio 1:0 (Parolo 85), Kjevo - Bari 0:0, \enova - Bolonja 1:0 (Milaneto 81), Le~e - Inter 1:1 (Olivera 79 - Milito 76). Sino}: Pa(A. N.) rma - Sampdorija.

Pobjeda Rome
Doju~era{nji lider Lacio do`ivio je drugi uzastopni poraz. Nakon {to ih je na~ela Roma, „Nebeskoplavi“ su do`ivjeli agoniju kod ^ezene izgubiv{i s 0:1. Poraz Lacija i remi Intera dobro su do{li Napoliju, koji je s 1:0 osvojio tri boda na gostovanju kod Kaljarija i probio se na tre}e mjesto. Rezultati i strijelci 11. kola: Milan - Palermo 3:1 (Pato 19, Ibrahimovi} 77 penal, Robinjo 83 - Ba~inovi} 63), Roma - Fiorentina 3:2 (Simplisio

Sneider boluje od anemije
Jedan od najboljih veznjaka dana{njice, Holan|anin Vesli Sneider (Wesley Sneijder) boluje od anemije. To je otkriveno nakon {to se onesvijestio u poluvremenu utakmice izme|u Intera i Bre{e. - Po~eo sam se tresti i na trenutak sam izgubio svijest. Lije~nici su mi odmah provjerili krvni pritisak i srce, a na svoj zahtjev oti{ao sam na pregled u Holandiju - rekao je Interov igra~. U domovini je saznao da mu je organizam iscrpljen do krajnjih granica, {to je uzrokovalo anemiju.

Defanzivac Barcelone povrijedio mi{i}

Milito van terena {est sedmica
Gabrijel Milito (Gabriel), defanzivac Barcelone, odsustvovat }e s terena {est sedmica, pretpostavljaju ljekari. Argentinac je povrijedio butni mi{i} na utakmici Kupa kralja protiv Seute i morao je napustiti teren prije zavr{etka prvog poluvremena. Barcelona je u tom susretu kao doma}in slavila s 5:1, a Milito je bio strijelac drugog gola Katalonaca jo{ u (N. D.) 7. minuti.
Milito: Prvo gol pa povreda
(Foto: AP)

El Klasiko prolongiran zbog izbora
Najve}i derbi {panskog fudbala, ogled izme|u Barcelone i Reala, koji se trebao igrati u nedjelju, 28. novembra, bit }e odigran dan poslije. Istog dana odr`avaju se izbori za katalonski parlament pa je policija zbog sigurnosnih razloga promijenila termin utakmice. Ova odluka nije odu{evila igra~e i rukovodstvo klubova.

Terzi} se predao vlastima
Nakon vi{e od dvije i po godine skrivanja, biv{i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Zvezdan Terzi} predao se ju~er policiji i sproveden je u Centralni zatvor u Beogradu. Optu`nica ga tereti da je, zajedno s trojicom saradnika, nezakonito prisvojio pribli`no ~etiri miliona eura od transfera trojice fudbalera OFK Beograd u inozemstvo.

sport

Dnevni avaz, petak, 12. novembar/studeni 2010.

69

PLBiH za rukometa{e

KO[ARKA Podvig na{eg reprezentativca u Euroligi

Mirza Teletovi} probio granicu od 1.000 poena
Igra najbolju sezonu u elitnom takmi~enju Na 22 uzastopna susreta pogodio najmanje po jednu „trojku“
Mirza Teletovi} u{ao je u elitno dru{tvo ko{arka{a koji su u karijeri postigli vi{e od 1.000 poena u Euroligi (u ovom momentu 1.014). Na{em reprezentativcu to je uspjelo sa 17 ko{eva u 4. kolu, u kojem je njegov Kaha Laboral neo~ekivano pora`en od @algirisa (88:92). Istovremeno, krilni igra~ {panskog prvaka s jednom „trojkom“ iz ~etiri poku{aja protiv litvanskog kluba produ`io je seriju na 22 uzastopna susreta u najja~em kontinentalnom takmi~enju u kojima je realizirao najmanje po jedan {ut za tri poena. S jo{ {est pogo|enih lopti iza linije 6,75 metara, Teletovi} }e probiti granicu od 200 „trojki“ u Euroligi. Sve ove podvige Teletovi}

Briljirali golmani Uvodi} i [abanovi}
Bosna u fini{u do pobjede nad Slogom
Dvorana Srednjo{kolskog centra u Doboju. Gledalaca: 1.000. Sudije: Mario Primorac (Ljubu{ki) i Goran Su{i} (^apljina). Sedmerci: Sloga 3 (3), Bosna BH-Gas 9 (4). Isklju~enja: Sloga 6, Bosna BH-Gas 2. Rezultat: Sloga - Bosna BHGas 20:25 (10:11). SLOGA: Kati~i}, Radi} 2, Kuzman 1, Buljugija 1, Antonovi}, Stankovi}, Doki} 9 (3), Radulovi}, Pavlov 1, Andrija{evi} 1, [abanovi} (11 odbrana, 4 sedmerca), Pani} 2, Manji} 2, Belji} 1. Trener: Zoran Doki}. BOSNA BH-GAS: Uvodi} (17 odbrana), Me-

Rezultati
GRUPA A: Prokom (Ratko Varda 14 poena) Partizan 62:69, Kaha Laboral - @algiris 88:92. Sino}: Himki - Makabi. GRUPA B: Olimpijakos - [arlroa 86:78, Unikaha - Lotomatika (Nihad \edovi} 10) 104:83. Sino}: Real Madrid - Bamberg. GRUPA C: Fenerbah~e Ulker - Montepaski 81:68. Sino}: Cibona - [ole, Barcelona - Litvos ritas. GRUPA D: CSKA Union Olimpija 65:55. Sino}: Valensija - Armani Milano, Panatinaikos Efes Pilsen. Ina~e, najbolji strijelac Eurolige u historiji je ameri~ki bek Markus Braun (Marcus Brown) s 2.693 poena, dok je rekordnu 381 „trojku“ ubacio Italijan u redovima Barcelone \anluka Bazile (Gianluca Basile).
(E. J.)

[abanovi}: Odbranio ~etiri sedmerca

ve}im dijelom susreta imali prednost, ali je Sloga dr`ala priklju~ak sve do 55.

Tabela
Zaostala utakmica 5. kola: Sloga Bosna BH-Gas 20:25. Parovi 8. kola: Danas: Bosna Prevent - Grada~ac (19 sati); Sutra: Konjuh - Prijedor (19), Gra~anica Index - Krivaja (18), Izvi|a~ MI Grupa - Sloga (18); Nedjelja: Bosna BHGas - Borac M:tel (19). Slobodno je Gora`de.
1. Izvi|a~ 2. Borac 4. Gora`de 5. Grada~ac 6. Bosna P. 7. Krivaja 8. Prijedor 9. Sloga 10. Gra~anica 11. Konjuh 7 6 0 1 213:164 18 6 6 0 0 174:144 18 7 4 1 2 192:192 13 6 3 0 3 167:163 6 2 1 3 165:174 6 2 0 4 165:177 6 2 0 4 164:190 7 1 1 5 187:194 6 0 2 4 151:169 6 0 1 5 124:166 9 7 6 6 4 2 1 3. Bosna BH-Gas 5 5 0 0 133:102 15

Teletovi}: Vode}i strijelac Kaha Laborala

ostvaruje u svojoj najboljoj euroliga{koj sezoni. S prosje-

Pet godina u {panskom prvaku
T eletovi}u je ovo peta sezona u Kaha Laboralu i u Euroligi, u kojoj je do sada odigrao 94 utakmice. S Kahom (biv{a T keramika) dva puau ta je bio prvak [panije (2008. i 2010.) te 2009. osvojio Kup. Karijeru je po~eo u tuzlanskoj Slobodi, a nastavio u belgijskom Ostendeu, odakle je 2006., nakon dvije sezone, stigao u [paniju.

kom od 14,3 poena (57 na ~etiri utakmice), 25-godi{nji Jablani~anin vode}i je strijelac Kaha Laborala i 12. u kompletnoj Euroligi. Tome dodaje 6,5 skokova, po ~emu je deseti igra~ Eurolige, drugi je po broju {utiranih (28) i pogo|enih „trojki“ (11). U prethodna ~etiri kola nema nijednog proma{aja sa slobodnih bacanja (8/8).

Mirsad \onlagi}, ~lan Izvr{nog odbora FIBA Evrope

BiH doma}in EP-a za juniorke
Velike su {anse da }e Ko{arka{ki savez Bosne i Hercegovine 2011. godine organizirati Evropsko prvenstvo divizije B za juniorke, ka`e Mirsad \onlagi}, ~lan Izvr{nog odbora Evropske ko{arka{ke federacije (FIBA Evropa). - O~ekujem da }e ovu odluku Izvr{ni odbor i formalno potvrditi na sastanku u Minhenu - ka`e \onlagi}, koji svojim djelovanjem u strukturama FIBA-e ~ini sve da BiH po peti put bude doma}in EP-a za mlade. - Siguran sam da bi aktuelna postava KSBiH, predvo|ena generalnim sekretarom Harunom MahmutoUpravni odbor KSBiH, ~iji je jedan od ~lanova \onlagi}, u ponedjeljak }e odr`ati sjednicu u Sarajevu. Na dnevnom redu bit }e zahtjev da se na poziciji komesara takmi~enja uvede rotacija, drugim rije~ima, da se izvr{i smjena Nadira Kored`ije. - Smatram da Kored`ija ovaj posao obavlja na najkvalitetniji mogu}i na~in. No, u dr`avi poput na{e moramo po{tovati i neke duge principe, ali prije nego {to otvorimo pitanje komesara moramo utvrditi kriterije ispod kojih ne}emo i}i E. J. ka`e \onlagi}.

mi}, Pucelj 1, Kara~i} 8 (1), ^aki} 2, ^elica, Rakovi}, Efendi}, Kapisoda 4 (1), Morozov, Pa`in 2, Divkovi}, Vra`ali} 6 (2), Savi} 2. Trener: Irfan Smajlagi}. Do pobjede u zaostalom me~u 5. kola Premijer lige BiH rukometa{i Bosne BHGasa stigli su boljom igrom u fini{u. „Studenti“ su

minute i rezultata od 18:20. Doma}i sastav je u nekoliko navrata imao napad za potpuni rezultatski preokret, ali je na golu Bosne briljirao Sandro Uvodi}. Ni njegov kolega sa suprotne strane Adnan [abanovi} nije bio ni{ta slabiji, odbranio je ~ak G. S. ~etiri sedmerca.

Kup BiH za rukometa{e

Gra~anica Index - Krivaja 35:28
Dvorana Luke u Gra~anici. Gledalaca: 500. Sudije: Adnan Muftarevi} i Jasenko Omerefendi}. Sedmerci: Gra~anica Index 5 (4), Krivaja 4 (2). Isklju~enja: Gra~anica Index 14 minuta, Krivaja 10. Rezultat: Gra~anica Index - Krivaja 35:28 (14:17). GRA^ANICA INDEX: Mulahalilovi} (6 odbrana), Ferhatbegovi} 4, Salki}, Bajramovi} 3, Pijetlovi} 3, Alibegovi} 3, Sara~evi}, Osmanhod`i} 3, Omerovi} (3 odbrane), Ov~ina 7, Br|anovi} 2, Hurem 2, Be}ar 6, ]ehaji} 3, Pura~ 1, Ahmeta{evi} (5 odbrana). Trener: Esad Suba{i}. KRIVAJA: Selimbegovi} (7 odbrana), Puri} 4, Pekni} 1, Avdi} 6, Memi{evi} 1, Zveki} 5, Tursi} 5, [porer 1, Bajri} 1, ^amd`i} 3, Osmi} 1, Muratovi} (3 odbrane). T rener: Adnan H. ^. Ba{i}.

\onlagi}: Utvrditi kriterije za izbor komesara

vi}em, mogla organizirati vrhunsku i po nas profitabi-

lnu sportsku manifestaciju dodao je \onlagi}.

PLBiH za rukometa{ice
Parovi 9. kola: Danas: Jedinstvo Vulkan - Katarina (20 sati), Gora`de - Borac (18); Sutra: @ivinice - Ljubu{ki (17), Mira - Ilid`a (18), Zrinjski - Lokomotiva (20).

Blistao igra~ Va{ingtona

Volu tripl-dabl, Mingu nova povreda
Prvi izbor ovogodi{njeg NBA drafta D`on Vol (John Wall) imao je 19 poena, 13 asistencija i deset skokova u pobjedi Va{ington vizarda nad Hjuston roketsima (98:81). Time je Vol, s 20 godina i 65 dana, postao tre}i najmla|i ko{arka{ u NBA historiji koji je zabilje`io tripl-dabl. Ranije su to uspjeli samo Lebron D`ejms (LeBron James) i Lamar Odom. Ve} u 7. minuti ovog me~a parket je napustio centar „Raketa“ Jao Ming, koji je prvi put od 5. novembra 2002. ostao bez poena. Ming je zbog te{ke povrede lijevog stopala propustio cijelu pro{lu sezonu. I sada je u pitanju lijeva noga, ali stepen povrede jo{ nije utvr|en. Rezultati: Orlando - Juta 94:104, Toronto - [arlot 96:101, Va{ington - Hjuston 98:91, Klivlend - Nju D`ersi 87:95, Njujork - Golden stejt 117:122, Memfis - Dalas 91:106, Oklahoma - Filadelfija 109:103, San Antonio - LA klipers 107:95, Sakramento (E. J.) Minesota 89:98.

Bh. reprezentativac ~eka novi anga`man

Milo{evi} ne}e igrati za Hercegovac
Ko{arka{ki reprezentativac BiH Milan Milo{evi} trenutno boravi kod ku}e u Bile}i i trenira s igra~ima Hercegovca, kluba u kojem je po~eo karijeru. Nakon tuzlanske Slobode, Crvene zvezde i Bosne, 25-godi{nji krilni igra~ ljetos je pristupio kiparskom Keravnosu, ali se nedavno vratio. - Dok ne prona|em novi inozemni anga`man, nudili su mi u Hercegovcu da igram za njih. Rado bih im pomogao da se {to bolje plasiraju u Prvenstvu BiH. No, sprije~io me je strah od mogu}e povrede, jer bi, u tom slu~aju, propao i odlazak u inozemstvo isti~e Milo{evi}. [. A.

Ming: Pauzirao pro{lu sezonu

PETAK 12. 11. 2010.

17.30
EMISIJA, BHT 1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

22.40 MJESTO ZLO^INA - NEW YORK

22.45

^ISTA^

17.40 BILO JEDNOM U TURSKOJ

18.45 OTKA^ENI TELEFON OSMANA D@IHE

18.30

INFO TOP

Kona~no petak!
Ovog petka govorimo o na{oj tradiciji. [ta nam predstavlja i koliko radimo na njenom o~uvanju, kako se razvijala kroz muziku, kulturu, hranu i modu... Gosti u studiju bi}e grupa Mostar Sevdah Reunion, koja }e ekskluzivno za na{e gledatelje predstaviti pjesme sa novog albuma u izdanju MPBHRT-a. O karijeri i predstoje}im projektima govorit }e Igor Vukojevi}, ali i Tony Cetinski.

23.00
FILM, HAYAT TV

Opasna veza
Francuska 1760-ih, markiza Merteje tra`i uslugu od svog biv{eg ljubavnika, vikonta Valmonta. Jedan od markizinih biv{ih ljubavnika, Gerkur, planira vjen~anje sa mladom, plemenitom `enom po imenu Sesil de Volan`. Markiza `eli da Valmont zavede Sesil prije njenog vjen~anja. U me|uvremenu, Valmont je sam sebi zadao jedan drugi cilj - madam de Turvel, lijepu, udatu i bogobojaznu `enu. Uloge: Glen Kloz, D`on Malkovi~, Mi{el Fajfer, Kianu Rivs Reditelj: Stiven Frers

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Frenderi, animirana serija 09.15 101 nesta{luk, igrana serija, 2/13 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 221/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 2/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Figure: Hatid`a Dizdarevi}, program iz kulture, r. 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 Bosna i vrijeme, dokumentarno-igrana serija, 6/8, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 2/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 31/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Be Ha Te bebe 15.35 Uradi sam, uradi sama 15.45 Idemo na put sa Goranom Mili}em, dokumentarni program, 1/3, r. 16.30 BH gastro kutak, kulinarski show 16.55 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 3/33 17.30 Kona~no petak! 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 5/36 20.35 Hanka, doma}i igrani film 22.15 BHT vijesti 22.30 DukaFest 2010., hronika 22.40 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 57/70 23.30 Leo, britansko-ameri~ki igrani film 01.10 Hanka, doma}i igrani film, r. 02.45 Kona~no petak!, r. 04.00 Pregled programa za subotu
22.15 EPP 22.30 Jukebox 23.00 Dnevnik 1 repriza 19.30 20.30 21.00 21.30 23.30 24.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 52. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 92. epizoda 10.25 Memoari porodice Mili}, serija za djecu, 17. epizoda 10.55 Pri~e iz Hercegovine: ^utluk i Me|ugorje, dokumentarni program, 5. epizoda 11.25 Hayd u park, program za mlade, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 53. epizoda 13.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija, r. 14.15 CSI Miami, igrana serija, 6. epizoda 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 40. epizoda (RP) 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 176. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 45. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 60. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show 21.24 Dnevnik, najava 21.25 Dopunska nastava, 9. emisija 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.45 ^ista~, igrana serija, 8. epizoda 23.35 Bilo jednom u Americi, ameri~ki igrani film 03.15 Federacija danas, r. 03.40 Dnevnik 3, r. 04.25 Pregled programa za subotu
SMS spotovi TV Sahar, vijesti Top music, top lista SMS spotovi Glas Amerike/Vijesti Repriza programa

06.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.10 Bilo jednom u Turskoj, turska telenovela 09.15 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 09.50 Spielberg, Povratak u budu}nost 10.15 Bilo jednom u Turskoj, turska telenovela 11.15 V.I.P Survivor, bez cenzure 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Biseri, talk show 13.00 Isplati se, nagradna igra 13.30 Top Shop 13.50 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 14.45 Top Shop 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 17.10 Spielberg, Povratak u budu}nost 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, reality show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Red Carpet, showbiz emisija 22.10 Vox populi 22.15 V.I.P Survivor, reality show 23.20 V.I.P Survivor, bez cenzure - no} 23.45 Lanina vremenska prognoza 23.50 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
19.50 20.00 21.30 22.00

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 49. epizoda 09.10 Graditelj Bob, crtani film, 49. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 9. epizoda 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film 9. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 23.epizoda 10.30 Winx, crtani film, 45. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 46. epizoda 11.20 Aladin, crtani film,17. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 63. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 55. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Ispuni mi `elju 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 64. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 64. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Policajac s Petlovog Brda, igrana serija, 7. epizoda 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 65. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.00 Opasna veza, igrani film 01.00 Sport centar

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, reality u`ivo 11.00 Valentina, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, reality u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, reality 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 Udri mu{ki, talk showu`ivo 20.00 Farma, reality vtr 21.00 Grand show 23.00 Lo{i momci 2, film 01.00 Farma, reality u`ivo 02.00 U`as u Hobokenu, film
20.10 21.00 22.30 23.00 Doma}a serija: Jelena Doma}a serija: Bela la|a Dnevnik 3 Igrani film: Dogovor `ivota

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.45 21.40 Alfa mozaik, jutarnji program Emisija [to da ne? repriza Sponzorisani program Intervju dana, r. Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne? - revijalni program Intervju dana Muzika i EPP Emisija Istina - repriza

TV Kakanj
20.00 20.20 21.00 22.00 23.00 23.30 Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Svakodnevnica Ludo srce, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike

TV TK
19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Dje~iji program 20.05 Gostiona, informativni program 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Bingo {ou, zabavno-muzi~ki program 22.30 Vijesti 22.45 Film

Obavje{tenja Igrani film TV izlog Zabranjena ljubav, igrana serija

MTV Igman
21.00 Ilahije 21.30 Svrha had`d`a - vjerski program 22.00 Lokalni info 22.15 Ilahije i kaside 22.30 Islam Channel: U~enje Kur’ana 23.00 Muzi~ki program 23.30 VOA vijesti na bosanskom jeziku

TV OSM
19.50 20.00 21.15 22.00 22.25 22.30 23.00 Marketing 8 Peta no} Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Vremenska prognoza Glas Amerike Tre}a dimenzija

TV Cazin
19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 23.30 Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film Glas Amerike

TV Bugojno
15.25 15.49 15.50 16.50 18.00 18.10 18.20 19.00 20.00 21.00 Muzika Sport centar 1001 no}, igrana serija Indija, igrana serija Vijesti Crtani film Muzika Informator 1001 no} - igrana serija Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 23.00 Opasne veze, igrani film

TV USK
20.00 Biografije: Hemfri Bogart, dok. program 20.45 Muzi~ki predah 21.00 Razmi{ljaj zeleno, dok. program 21.30 Dnevnik 2 TV USK 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 23.00 Strogo povjerljivo, dok. program 13. i 14/162

HIT TV
22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Gora`de
20.00 21.30 22.00 23.00 23.30 Igrani film Liberty TV Izgubljena soba, igrana serija Dnevnik, r. Glas Amerike

TV KISS
19.00 19.20 19.30 20.10 22.10 DNEVNIK KISS Sport i marketing DNEVNIK HRT Reporta`a ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 23.10 Dnevnik KISS, r. 23.30 No}ni program

TV Visoko
20.05 20.30 20.55 21.35 Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa... Klinika - igrana serija 22.10 Sevdah u srcu, muzi~ki program 22.35 Aktuelnosti, r. 22.50 TV strane

TV Zenica
17.50 17.55 18.00 19.00 19.30 Ze sport plus TV izlog Frej`er Zenica danas Muzi~ki program

TV HEMA
19.00 El profe - igrana serija, 27. epizoda 20.00 Reporta`a 21.00 Dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program

TV Jasmin
19.00 Info 19.20 Na dana{nji dan

BN
19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 2

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

17.20
SERIJA, HRT 2

21.00

VISOKI NAPON

18.15

MA^EVANJE

15.30 [ALKE 04 - ST PAULI

13.15

NBA ACTION

20.00

[APTA^ PSIMA

22.20

JERSEY SHORE

19.05 SVE [TO JE VA@NO

19.10

GALILEO

17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.00 Visoki napon 21.45 Vijesti 21.50 Da, mo`da, ne 23.00 Vijesti 23.05 Muzi~ki program

14.00 Bo}anje 15.00 Bo}anje: Scottish International Open [kotska 18.15 Ma~evanje 20.15 Fudbal 20.25 Boks: Nema~ka, Schlze B. Simon 22.30 Poker 23.30 Svi sportovi

15.30 Fudbal: [alke 04 - St Pauli 17.00 Odbojka: Nacionalni [ampionat Italija 18.00 Bilijar 19.45 Vijesti 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal: Dortmund - Hamburger Sv 21.20 Fudbal: Dortmund - Hamburger Sv 22.30 Borila~ki sport

13.15 NBA Action 13.45 NBA Live 14.00 U`ivo: ATP Masters Paris 1/4 Finale 18.00 Pregled Euroelague 19.30 U`ivo: ATP Masters Paris 1/4 Finale 23.00 FullTilt Poker 00.00 Najava Premier League 00.30 Pregled Euroelague

16.00 Napad kukaca 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 [apta~ psima

19.00 Winner Spotlight 19.10 Videography Today In Music 19.30 Friday Night Music Moj MTV 20.30 MTV Take Over 21.00 MTV World Stage 21.50 3 From 1 22.00 MTV Express 22.20 Jersey Shore 23.10 DFC

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner?, kviz 21.15 Ultimativni ~art {ou

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Pobijedi zvijezdu 22.15 Galileo iskustvo 23.10 Luj Tero

U uredu
Dok D`en renovira stan, Majkl sa svojim se sve ve}im dugovima nosi kako god mo`e, uklju~uju}i tra`enje pozajmice od zaposlenika. Pem i D`im provedu no} na Dvajtovoj obiteljskoj farmi, sad pretvorenoj u pansion.

PETAK 12. 11. 2010.
RTRS HRT1 HRT2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Blistate punim sjajem. Iskoristite novu dozu {arma da osvojite osobu koju volite. Ne budite pasivni. 21. III - 20. IV Posao: Niste svjesni koliki u~inak imaju va{i, naizgled, neva`ni poslovi. Dodatno se razvijaju va{e sposobnosti. Zdravlje: Temeljito obnovite kondiciju.
OVAN
IN MAGAZIN

21.55

PANSION FALI^NIH

16.12

HRVATSKA U@IVO

16.40

TREE HILL 6

18.20

09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Medo Rupert, crtana serija 09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.43 Bajke iz cijelog svijeta 09.57 Moja {pijunska porodica, serija 10.20 TNT, serija za mlade RTRS preporu~uje 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Najljep{e narodne pjesme, muzi~ka emisija 13.28 [arene ka`e 13.35 Pakov svijet, serija 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re’publika - Posavina 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 17.55 [arene ka`e 18.00 TV Bingo 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Intervju 21.00 Ranjeni orao, serija 21.55 Pansion Fali~nih, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 100 godina Kurosave, Sedam samuraja, film 02.25 Robert i Klara, film

10.00 10.09 10.10 10.15

11.00 11.15 12.00 12.15 12.17 12.35 13.19 14.05 14.17 14.59 15.34 16.12 16.58 17.25 17.51 18.20 18.35 19.11 19.12 19.30 20.04 20.15 21.50 22.15 22.18 22.20 22.30 23.25

01.10

Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Putovanja `eljeznicom: Vlakom do Velikoga koraljnoga grebena - australski Sunlander-ekspres, dokumentarni film (44’)* Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Oprah show (1264.)* Dnevnik Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, telenovela (85/164)* Praskozorje 2, serija (3/7)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Drugo mi{ljenje Luda ku}a 3, humoristi~na serija (34’51“) (18/34)* LADO u Americi - 60 godina LADA, dokumentarna emisija (oko 35’) Hrvatska u`ivo Vijesti Proces Iza ekrana Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 4 - TV serija (34’15“) (1/15)* Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e: Nevolja u stanu, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Mobitel, ameri~ki film (90’)* Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Peti dan, talk-show Filmski maraton: Velika bijela prijevara, njema~ko-kanadsko-novozelandsko-ameri~ki film (12) (101’) (R)* Filmski maraton: Cobb, ameri~ki film (12) (123’) (R)*

06.05 TEST 06.20 Najava programa 06.25 More ljubavi, telenovela (84/164) (R)* 07.10 Johnny Bravo, crtana serija (11/52)* 07.30 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (11/26)* 07.55 Mala TV: TV vrti}: Lopta Profesor Baltazar: Izgubljeni zec Tajni dnevnik patke Matilde: Razbijena vaza 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (20/40) (R)* 08.45 [kolski program: S druge strane crti}a Puni krug Glazbeceda: Na slovo U 09.30 Mega Mindy, serija za djecu (31/39)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.28 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (13/20)* 14.10 [kolski program: S druge strane crti}a (R) Puni krug (R) Glazbeceda: Na slovo U 14.55 Kojak 1, serija (15/22)* 15.45 Kojak 1, serija (16/22)* 16.40 Tree Hill 6, serija za mlade (9/24) 17.20 U uredu 4, humoristi~na serija (6/19)* 17.45 Briljanteen* 18.30 @upanijska panorama 19.00 Putovanja `eljeznicom: Vlakom do Velikoga koraljnog grebena - australski Sunlander-ekspres, dokumentarni film (R)* 19.45 Hit dana 20.00 Filmovi na{ih susjeda: Lavirint, srpski film (120’)* 22.05 Mu{karci na stablima, serija (10/22) 22.48 Dnevnik plavu{e: Nevolja u stanu, emisija pod pokroviteljstvom 23.00 39 stepenica, mini-serija (12) (1/1)* 00.35 Pravi igra~i, serija (15) (8/11)* 01.15 Kraj programa

04.45 Na{i najbolji dani, serija (41/260) 05.40 Na{a mala klinika, serija (30/30) 06.30 Gospodin Magoo, crtana serija (4/65) 06.55 Bumba, crtana serija (7-8/150) 07.10 Graditelj Bob, crtana serija (20/39) 07.20 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (5/13) 07.30 Roary, crtana serija (50/52) 07.45 Peppa, crtana serija (39-40/52) 08.00 Mini kviz ep. 1 08.10 Mini kviz ep. 2 08.30 Zauvijek zaljubljeni, serija (29-30/140) 10.35 Slomljeno srce, serija (37-38/130) 12.30 IN magazin 13.15 Provjereno, informativni magazin 14.15 Zauvijek zaljubljeni, serija (31-32/140) 16.00 Slomljeno srce, serija (39/130) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Slomljeno srce, serija (40/130) 18.20 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent u`ivo, polufinale 22.30 Gas do daske, igrani film 00.30 Izravni udar, igrani film (15)* 02.20 U sjeni ma~a, igrani film (15)* 03.55 Ezo TV, tarot show (18)* 05.25 IN magazin 06.10 Kraj programa

Ljubav: Budite sigurni u svoju ljubav. Va{a veza, du`a ili na po~etku, svejedno, postaje od 21.IV - 22.V `ivotnog zna~aja. Posao: Imate dovoljno energije da izdr`ite pritiske i isku{enja. Posljednje {to mo`ete o~ekivati jeste bezbri`nost. Zdravlje: Oslabljena cirkulacija.
BLIZANCI Ljubav: Ako ste usamljeni, {to najmanje po-

BIK

dnosite i `elite, samo se okrenite oko sebe. Blizu je prava osoba... Posao: Trenutno u~vr{}ujete svoje pozicije, napredujete. Vo|eni ste i motivom ekonomske sigurnosti. Zdravlje: Veoma dobro.
23.V - 22.VI

Ljubav: Odre|eni problemi mogu se lo{e odraziti i na va{u vezu. Nerazumijevanje mo`e pr23.VI - 22.VII ouzrokovati i raskid. Posao: Uspjeh je u silaznoj putanji, {to vas ~ini nezadovoljnim. Te{ko}e vam oduzimaju vrijeme, energiju i volju. Zdravlje: Nervoza je va{ najgori neprijatelj. Ljubav: Povr{na emocionalna veza ne}e ukloniti nemir. Ako `udite za avanturom, imate po23.VII - 22.VIII voljnu priliku. Posao: Prilike vas tjeraju da se promijenite. Ne odupirite se ne~emu {to je neminovno. Po~nite novi dio karijere. Zdravlje: Pove}ajte unos vitamina. Ljubav: Vrijeme radi za vas, pa mo`ete nadoknaditi propu{teno. Ne pla{ite se ljubavi, po23.VIII - 22.IX ka`ete emocije. Posao: Odnosi sa kolegama su odli~ni. Mo`ete slobodno re}i da vam je i ugodno u radnom okru`enju. Zdravlje: Pove}ana briga, uvijek urodi plodom. Ljubav: Ma koliko vas privla~ile neobi~ne osobe, su{tinski vam treba privr`en, nje`an i 23.IX - 22.X zabavan partner. Posao: Sa kolegama postupate zaista takti~no. Bilo bi lijepo kada biste unijeli malo vi{e topline i emocija. Zdravlje: Ne budite toliko preosjetljivi.
[KORPIJA Ljubav: Prema svima se odnosite ta{to i preVAGA DJEVICA LAV

RAK

Leo

23.30
SERIJA, BHT1

Stidljivi dje~ak Leo ~ezne za ljubavlju svoje majke, koja ga zanemaruje. Rade}i {kolski zadatak, Leo se po~ne dopisivati sa zatvorenikom Stivenom, koji izdr`ava dugogodi{nju kaznu zbog ubistva. Dje~ak i ubica }e spoznati da su sli~nog senzibiliteta, te }e u dopisivanju prona}i me|usobnu utjehu. Ali, kada Stiven iza|e iz zatvora, opasnost da se ponovi zlo~in postajat }e sve ve}a i ve}a. Uloge: D`ozef Fins, Elizabet [u, Denis Hoper, Sem [epard Reditelj: Mehdi Norovzian

02.00

U`as u Hobokenu
Trevor luta Teksasom gonjen no}nim morama jer ga jo{ progone zla rata iz koga se nedavno vratio, kao i zbog obe}anja koje je dao, a nije uspio da ispuni. Kada mu stranac ponudi da ga poveze, Trevor }e se na}i u situaciji da se bori protiv doma}eg zla porodice Broderik na zabitom ran~u Hoboken Holou, negdje daleko u Zapadnom Teksasu... Uloge: D`ejson Koneri, C. Tomas Hovel, Mark Holton Reditelj: Glen Stivens

mo}no. Posebno prema partneru provodite i jednu vrstu tiranije!? Posao: Pazite da ne pretjerate sa ljen~arenjem, jer }e vam se posao nagomilati. Radije, uzmite mali odmor. Zdravlje: Znatan pad energije.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Maksimalno se opustite u trenucima

koje provodite sa partnerom. I vama i voljenoj osobi bit }e ugodnije. Posao: Jednu va`nu odluku morate donijeti bez mnogo promi{ljanja. Savjet: dr`ite se zacrtanog plana. Zdravlje: [to vi{e se opustite.
23.XI-22.XII

FILM, PINK BH

Ljubav: Kada se, najzad, na|ete u dru{tvu osobe koja vas izuzetno privla~i, veoma te{ko 23.XII-21.I }e vam odoljeti. Posao: Dan je dobar za planiranje. Ako za sljede}i period spremate ve}e poduhvate, isplanirajte ih danas. Zdravlje: Pone{to „pripi{ite“ i vremenu...
VODOLIJA Ljubav: Osoba koju ste upleli u svoju mre`u

JARAC

Bilo jednom u Americi 23.35
Njujork, 20-ih godina pro{log vijeka. @idovski kvart je pun raznih banda. Jedna od njih je dje~ija banda koju vode Maks i Nudls. Oni hara~e kvartom, kradu i ~ine sitne prijestupe. Nudls je zaljubljen u malu @idovku Deboru, koja `eli postati plesa~ica, a u tom je spre~ava otac, vlasnik bara. Prijateljii odrastaju i zaklinju se jedan drugom na vje~no prijateljstvo i vjernost. Uloge: Robert de Niro, D`ejms Vuds, D`o Pe{i Reditelj: Ser|o Leone

Red Carpet

21.20
EMISIJA, OBN
Ovog petka u najgledanijem celebrity magazinu u na{oj zemlji pogledajte za{to je Jelena Karleu{a jedinstvena i neponovljiva, donosimo pri~u o novom najpoznatijem ne`enji-pjeva~u koji odu{evljava svojom normalno{}u. Doznajte {to o Simoni Sajn misli Tony Cetinski i kako se zabavljaju mladi u klubovima u na{em okru`enju.

zavodljivosti, sretna je {to joj se to dogodilo. Ipak, ne pretjerujte. Posao: Nemojte se zadovoljiti malim zalogajima, ali ne dopustite ni da vam ta{tina suvi{e otvori apetit. Zdravlje: Mo`ete biti veoma zadovoljni.
22.I-19.II

FILM, FTV

Ljubav: Samo se prepustite osje}anjima. Dan obe}ava sre}u, nje`nosti, zabavne trenutke sa 20.II-2O.III voljenom osobom. Posao: Skloni ste da donosite brze i nagle odluke. Budite posebno oprezni ako ne{to treba da potpi{ete. Zdravlje: Najzad ste u stanju da se opustite.

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Sa skupa u selu

(Foto: Reuters)

Zajedni~ka molitva
BETLEHEM - U selu blizu Betlehema na Zapadnoj obali okupljeni su molili Boga za ki{u. Ovaj religijski doga|aj zajedno organiziraju izraelski Jevreji i palestinski muslimani.

Bindhen: Njen kostim jo{ nije izabran

De Laurentis: Legendarni producent

Brazilska manekenka prihvatila poziv {kole sambe

DEBINA KARNEVALU U RIU
@izel Bindhen pojavit }e se prvi put u ovoj ulozi na spektakularnom doga|aju
RIO DE @ANEIRO - Brazilska {kola sambe „Unidos de vila Isabel“ objavila je da }e slavna brazilska manekenka @izel Bindhen (Gisele Bundchen) sljede}e godine debitirati na spektakularnom karnevalu u Riu. Direktor te {kole izjavio je za lokalnu televiziju da je @izel prihvatila njihov poziv da u~estvuje na karnevalu, ali da njen kostim jo{ nije izabran, prenosi „Associated Press“. Sljede}i karneval u Rio de @aneiru po~inje u drugoj sedmici marta. [kole sambe, koje se svake godine nadme}u za prvo mjesto i pa`nju miliona posjetilaca, potro{e i do pet miliona dolara godi{nje na paradu. „Unidos de vila Isabel“ je na pro{logodi{njem karnevalu zauzela ~etvrto mjesto.

Umro Dino de Laurentis
RIM - Dino de Laurentis (Laurentiis), producent nekih od najpoznatijih italijanskih filmova, uklju~uju}i djela Federika Felinija (Federico Fellini) i Roberta Roselinija (Rosellini), umro je u 91. godini u Los An|elesu. De Laurentis, dobitnik Oskara, producirao je i nekoliko slavnih filmova: „Serpico“, „Hannibal“...

Iskosa

Stejk od prve dame
BERLIN - Prva dama Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Mi{el Obama (Michelle) boravila je ju~er u ameri~koj zrakoplovnoj bazi u ju`nozapadnom njema~kom gradu Ram{tajnu. Tom prilikom supruga ameri~kog predsjednika vrijedno je, u kuhinjskoj prega~i, poslu`ivala vojnike stejkom.

Restoran za pse
LONDON - U Londonu je otvoren „Lily’s Kitchen Diner“, restoran za pse, firme koja proizvodi organsku hranu. Restoran }e svakog dana biti otvoren za doru~ak, ru~ak i ve~eru. Osim {to se mogu najesti, psi tamo mogu i odspavati ili se igrati, a zaposlenici restorana mogu im ~ak i pro~itati knjigu!

Umjesto australske, austrijska no{nja

(Foto: AP)

Pogre{na no{nja za Gilard
SEUL - Ju`nokorejski doma}ini sastanka na vrhu G-20 izlo`ili su u Seulu figurice sudionika samita u no{njama karakteristi~nim za njihove zemlje pa je tako njema~ka kancelarka Angela Merkel bila odjevena u bavarsku dindrlicu, ali su organizatori jednako odjenuli i njenu australsku kolegicu D`uliju Gilard (Juliju Gillard). To nije prvi put da je Australija zamijenjena Austrijom. Biv{i ameri~ki predsjednik D`ord` Bu{ (George W. Bush) zahvalio je 2007. tada{njem australskom premijeru D`onu Hauardu (Johnu Howardu) {to je posjetio austrijske vojnike u Iraku.

Mi{el Obama je poslu`ivala vojnike

(Foto: Reuters)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful