You are on page 1of 7

c 

 c  
Ê  
    ! "
#$
 %& ' Ê
( )( ( *(  + !
Ê *, - ./ ! 0
1
1 2& 3 %4 5 5 4&  6
7/8 09 
: 4 6:; #& 

<
 0! "
#$ =( "
= Ê
(7 )(7
(7/8 *(/87
Ê  > 0! 3
#
"
: ?  %&Ê
(@8/ @8 @88 )(@8 @8/ @ @8/
( @8/ 8 7/ *(@8 @8/ @8/
  
    A@8 ./ B 3 A@8 5 &
#+ Ê
( "
6 5& )( "
>
)( 7C
#!D : 4 ( "
6E
?
!Ê *B; F ? "
? 
? G 0! H 8I
#  Ê
( I )(7 /I (7 /I *(7 
 "Ê )& ! ?  Ê @&.8 & J/  @. / @88(
#!D
 5 : 4 6:; #&
 9

K& LÊ
( )( & ( *( &
#Ê @M
? N
# OPP  @8 PO7( : 4 9

E
 0! & Q & R
( /OS )(PT ( OS/ *( OPU 
 $Ê @M
? N
# OPP  @8 PO7( : 4 9

E 3 ! ? N
V
Q
& Q & R
( PST )(OTO ( PWTT *(O8P
%Ê @M
0 %$

# /PP  ( & : 4 9

E "; 0 %$
#& X 
#>& Y C
"; 3 ! 0 %$

V
Q OS ( 0 & 0Z K&   & Q
7R
(O7 )(/7 (PT7 *(OT7
&Ê @M
? J
#  5 +&
& OOS & ( [: 4 6 3 ! ? J
V
/8T\( A3 ! ? J
#!H : 4 & QR
(SP )( P ( UP *( OPP 
Ê M %& 0M; 0EÊ
 
  . %& 05
Q
9  ]
 ( ^& %?

"; _
! %& 0M;R
( )]
- &; Q -
 L Z Q ( )]
- &; Q &  L Z Q
)( AC 5 ]
- &; Q( *(* C ;` (
Ê@M
? 
#  ( &

D & : 4 "; ? #& #>& Y C 0
M
"; 3 !
V
Q OS ( 3 ! ?
#Q ?  & Q & R
( O/U )( U/ ( S *( aS 
Ê A 7
? G 0! H ? Ê . @8/ .@8 0b ( 7  R
(J )( ( *( 

 Ê A    ? 3 @8 @8/ [@8/
< %N > ? 


4
c %&Ê 0b

#!H %N >
#!H

'I [/I/I (/II [/I [/II / )I /I [/I

!Ê .
& 
 TP &  
# &6
.@8 0b ( & : 4
 0! U 

- M 0X ; "


0
( A3 ! 3
 0! %& : 4 Ê

' / & (8 & / & )A9


2: ?(

"Êd# %c V +
"
C ? %$

#? N  0` C - e
<Ê
c 
'$
 V + N 0! : _( (AN > %$
 6 ?(

AN c M %$
 c !f( )$
 > N 6 ?

#Ê 8    J @8 / 7 ( A  %& 0M; >
0! :  3 R

' ( ( )d"


: 0L %& (

$Ê !f ? _


;_ !f ? ' "
> !  ./ g _
0 & 0` > 

# "
( . "
05 Ê

' 3 #$( ( 3 ( #6


 ( )6
 (

% .
& / &
6
%$
Z 1& 0K aP  . O7( C
4 K& 6
%$
5
#Q Ê

'/8( ( 8 ( )C


4 ?(

&Ê PS & 


? G H &6
.@8 0b !( d`
- - @/ 0

 0! %& : 4 Ê

'// (//  U ) U 

Ê 73 0 L 9 [


 !f ?
h ;_ !D
&    [@8/Ê

'& (@& )

Ê .
& OT & 
# &6
. ! %& : 4
 0! 88S 
- 0#C 0
( d Z
\ 
#  Ê

'/U\ (OP\ U/\ )A9


2: ?(

Ê ? b 6 ? i > 0! %$ 694

@&Ij@&k8Ijk /Ijk @ /Ij@ k /Ijk 8Ij /Ik Ijk 8Ij( d# ? @&O /
8 @  T S W
< 
? G 0! H  3 %$
lll Ê

'8 T S W( (/ 8 T S( O / 8 T( )O / 8 T S(

 Ê mP[/Ij[ n oPO8 p mP/Ij n P8 p( [ 0 _ 0! q g / b 6 5& i >
#Q 5
%"
0 _ 0 r

'oP W p( (P/O p( P W p( )PSUp

!Ê * 7 5 ,


 "
 ( "
 %& 0M; 5
` X 0!
 "
Ê

')
7 ! ]( ()
 ! ]( )
 ! ]( ))
 ! ](

"Ê & 7


? G H .@8 B !
<
 0! U 
- C ? M
# C
- 0
( s ?
# K& Ê

'UT & ( U & W/ & )A9


2: ?(

#Ê @!D
& 5
` '
' r C 0` 0c &6
Ê
c 
'. (./ 0b ( ./ 0b 5( ).@8 B

 $Ê mP8Ij n oOSS pt mP7/Ij7 n o/8W pt mP/Ij n o PWW pt mP@&Ij@& n o/WO pt
mP/Ij n IP8 p (

@C 5
` > 0!  !H 0M;G

'@&I /I 7/I( (/I /I 7/I( /I /I( )/I 7/I(

% Ê *  5 ,


 "
 ( "
 %& 0M; 5
` X 0!
 "
Ê

')
7 ! ]( ()
 ! ]( )
 ! ]( ))
 ! ](

&Ê S &


 =
? G H - !
 0! O8T & 3 ( A = Ê

' ( 7 )

Ê  9
: 4 6 ? i > 6:; #&
#  0 _ ? i Ê

 I /I u /I I t mP /Ij n i P p mP /Ij n I P8 p(

"
0 _ 0 e K&  0 _ ? i 

'OSS p( (Pa/ p( PWU p( )POP p(

Ê 
: N 0B 0? %  @8/ : 4 6:; #& 

"; 3 ! : N
 : 0 PPO ( 3 ! 3 @8/ 5
#  Ê
( k PPO )(P/a ( OUU *( ?
# ?
Ê PPO  TP  @8 O7( : 4 6:; #& 

< 3 ! 
 0!
 R
( T )( /OS ( 8/ *( ?
# ?
 Ê PO  TPP  @8 O7
< 
 0! 4& Ê
( @8 )( @88 ( @8 @8/ *( @8 @88
!Ê ) 9
%"
0 _ 0 e K&
%3  0 _ 5& %& Ê
m Jo nOTSp m #onOPUp m @ on OWSp d-
9 0 _ c e m #8I j# m
 j m j R 9
m j n I P8 p m @ /Ij@ n o P/Sp m J/IjJn o PWSp
8I I /I

 
* )+c , '- 
5 35
'- ./0 .123453 F 5367 89:
;33<=>?@>5>4?ABCD
>?A.1B@>5#3
>?E3FBD@>5%"3
" Ê O T  7J  ./ !
 #& SW/ 
./0 ( A3 ! 3 %v&


0! R
( 8a )( 88 ( T *( 8 8 
#Ê .+&
& 1& 9
U8    r  .
<
 0! PT & ./( A3 !
3
&
#  %& : 4 R
( /SPT )( /TS ( /aS *( /Sa 
$ Ê.+&
& 
 O T  J7  . !
";
?
#& PUaS 
- ./ 0 
C  0! & 3 &( s ?
# K& R
( /a )(/UW (O// *( OS
%Ê .+&
& 
 O8S  7  TPP  ./ P/7 "; !
 0! w PSW/

- ./ 0 
c 
&( d- 3 ! K&
1 
# 
( d- 0 3
# 
 &Ê S  / 5 l g / < Q
9 &
? G H . !
 0! U 

- ./ 0  4& & 3 ( d< / R


 Ê .+&
& OPO  7 r
! 1& 0K .
 0! WU 
- 0 
OT & "
#$ )  ( C  
 0! & 3 ( s ?
# R
( 8 8T )( 88WT ( 88 T *( 8/T 
 Ê .+&
& aO  7 r O ! 1& 0K .
 0! WU 
- ./ 0 /T 
"
#$ w  J( C  J
 0! "
#$ 5 3 ! R
( 8O T )(88/T (8aa *(8TTU 
 Ê OP    
? G H ./ B !
 0! // 
- ./ 0  =
 & "
#$ C
&( s ?
# R
( )( TS ( 8 *( S
'- 0 GHA/GHA5BCDI?5-5
./ 0b u = Ê / ./ ( ( ( #
G 0 
# ./ 0b C .@8 0b 
.@8 0b u = Ê @/ @ @/ @/ ( ( (
3 
#&
n 7 I  x(S/
73 %v&
n 7 I  x( aS(Oj/
 " Ê /8S &  i 
& 9

# .@8
<
 0! T S 3 & 
?
#& p 
-
@/ 0 ; "
( s ?
# K& p R
( PSW/ )( OO/ ( OSU *(/POS
 #Ê .+&
& 
 /OU  = 
# ./ 0b 5
<
 0! 8 a -
/ 0 ; "
( [Z
#V 3 ! 
#  = R
( WWO \ )( SSSW\ ( 888 \ *( //US\
 $Ê Cho 19,2 gam mét kim lo¹i M tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 th×
thu ®-îc 4,48 lÝt khÝ NO (®ktc). VËy kim lo¹i M lµ:
A .Zn B. Fe C. Cu D. Mg
E. TÊt c¶ ®Òu sai
 % Ê Hoµ tan hÕt 0,54 gam bét Al trong 250 ml dung dÞch HNO3 1M. Sau khi
ph¶n øng xong thu ®-îc dung dÞch A vµ 0,896 lÝt hæn hîp khÝ B gåm NO2 vµ NO
(®ktc).
a. TÝnh tØ khèi cña hæn hîp khÝ B ®èi víi H2.
b. TÝnh nång ®é CM c¸c chÊt trong dung dÞch A thu ®-îc. Cho r»ng thÓ
tÝch dd thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ.
 !&Ê Cho m gam Al tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 thÊy t¹o ra 44,8 lÝt
hæn hîp gåm 3 khÝ NO, N2O, N2 cã tØ lÖ mol: nNO : nN2 : nN2O = 1: 2: 2. Gi¸
trÞ cña m lµ:
A. 35,1 B. 16,8 C. 140,4 D. 2,7
E. KÕt qu¶ kh¸c
 ! Ê Hoµ tan 2,88 gam hæn hîp Fe vµ Mg b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng, d-, thu
®-îc 0,9856 lÝt hæn hîp khÝ NO vµ N2O (ë 27,3oC, 1 atm) cã tØ khèi so víi
H2 b»ng 16,75
a. ViÕt c¸c ptp- x·y ra.
b. TÝnh % khèi l-îng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp ®Çu.
 !Ê Hoµ tan 1,12 gam hæn hîp gåm Mg vµ Cu trong dung dÞch HNO3 d- thu
®-îc 0,896 lÝt 0 hæn hîp khÝ A gåm NO2 vµ NO cã tØ khèi so víi H2 b»ng
21.
a. ViÕt c¸c ptp- x·y ra.
b. TÝnh % khèi l-îng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp ®Çu
c 
!Ê .
& 
 8 &  i 
#  .@8 0b !D
&
 0! OTSU 
-
 M 0X ; "
0
( d Z \ 3 ! K&  Z !
Ê
'S8t 8W( (8St S ( S t 8S( ) Pt SP
! Ê PO 
& 9

# PO/ 
  = ./ PT7 .@8 O7
 0! p 
@
; "
0 ( s ?
# p R
' O8 ((/POS (PO8 )( PSW/
 !! Ê .+&
&   
#  .@8 B( & : 4
 0! F
4&
"

& =  !( "

& = Ê
( @8/ )( @88 (@8/ *( .@8
!" Ê 8/ 

? G H OPP   .@8 PU7 ./ P/7( & ? :
4 6:; #& 
 % #& p 
- @ %: e > ; "
 g 0 ( p 5 ?
# Ê
( PW S )(P U (OWa/ *(PSW/
!# .+&
& O/U  TP   @&@8 PT7 ./ PO7 
 0! p 
- @ ;
"
0 g 0 ( s ?
# K& p Ê
( PPTS )(PWOSU (TS *( POO/
!$ Ê U 
 OPP   = @8/ P 7 ./ O7( [: 4 6

0! p 
- @ ; "
( s ?
# K& p Ê
( OO/ )(P/U (PSW/ *(O8
!% Ê " Ê +&
& TSW  y
#  ./ aS\ 5
 0! TT 
- 
- / ./ 0 b OTOST ( @9 9
: 4 C
 #& 
<
Q y R
( 7& )( N ( C *( #

 - 
JKLc , '- Mc NO-

P3D<QAA;33<= Ê 6

? G H &6
C
 #& 3 !H E zÊ C
&; 0{
5&
# &; %3 =.
" Ê .+&
& 
 /UO   /87J
# TPP  ./ PO 7 1& 0K( &
: 4  3 C  Ê
( 8UO )( UO (TUO *( SUO 
"Ê .+&
& 
 /UO   /87J
# TPP  . PO 7 1& 0K( & :
4  3 C  Ê
( 8UO )(8WUT (8W8T *( SUO 
" Ê |3
?; 9
/US    0! O  8 6
( |` +&
& 9

 6
; : ' 0E P 
 . 
 0! =( C  =
< 3 ! 3 & 
& Q & R
( a T )( W a ( UT *(S T
"!Ê |3
?; 
 O 8 
  7J
<
 0! //8  6
( |`
+&
& 9
 6
; Z ' ./ 5
`
- & QR
(/PP )( /TP (OTP *(8PP 
"" Ê |3
?; & &  8 7J
 0! 8 T &  "
#$ = 8 6

 ( 0` +&
& 9
 = Z ' 1& 0K 4& PU .( px; & R
( /UO )(/OW ( 8O8 *(/ a
 "#o/PPU /O8 &  7 

? G 
 H 6
 0!w
 ? 6
5 3 ! 888 & ( d`
- . /7 1& 0K 0` : 4 9
H w R
( TP )( TW (WT *(aP
"$ Ê 03
?; 6 &  7 r PU 6
 0! 8W &  "
#$ ) 
+ P/ 6 ( .+&
& 8W  ) r ; 
 ./ /7 1& 0K
 0! } &  3
&( d- 6;} R
( OU/ & t PS 
t O88 & )( aU8 tPW t O// 
)( /8O tPU t O/8 *(UaT tPT tO/WO 
"% Ê |3
?; 
 & / 7 
# C -
 0! I PU & /6
( |` +&

& 9
! 6
5
#Q
< 3 ! ./ /P\
3
 ` ' R
( 8/S )(8/ ( /UT *( / T
c 

 
* )+c , R 
A~O I 7€l O u A~/ I 7€l /
P3D<QAA;33<=
I S8T3 Ê A~ : f A~
# 73 t 73
#!H %& ! :
&t A~ C
? G 0!
H @!H(
I @9 5 L A~ : 4
< !
Q A~ 5
- > : 4
#!H : 4 9
# H 09 A~ 5

- > ;9 f


I @9 5 L 3 : 4
< !
Q 3 4& A~ 5
- =. f : 4
#!H : 4
9
# H 09 3 4& A~ 5
- =. ;9 f
#& Ê  /     @8/ @88@8( ? : 4 6:;
#& 
( A 9

E
- _ ] X 
 0! "
#$ 8 ( .X 05 
R
( )( ( *() 0L 0E
#Ê 5 ?  ?  3 @8/ @88@8( A 
? G
0! H : 8 3 Ê
( )( ( *(
# Ê   7J 
# 4&  3 @8/ @8( & :
4 

 0! 4& 8 3 ( 8 3 05 R
( 7@8/J@8/@8/ ( J@8/@8/@8
)( 7@8/J@8/ @8 *( 7@8/ @8/@8
# Ê |`
 0! %: e %& ' @88  6   4& ; @8
<
‚& B
0 L _ R
( ; ƒ PT6 )( 6ƒOj8; ( 6„Oj8; *( ;nPT6
# Ê PTS & 
 OPP  @8 PT7 : 4 6
 0! ! "
#$ 5 3
! R
( OU )(/OS ( /S *(8/ 
#!Ê  = &  0!
# 

F _ /ÊO( @9 WOT & = OPP 
@8 8a7 # ?; … 09 : 4 6
<
 0! "
#$( s ?
# K& R
( /O/ )(8/ ( TWS *( WTS
#"Ê /P &  
7 
# 

F _ OÊ/ /TP  &7( [: 4 6:; #& 


 0! Z "
#$ 5 3 ! /U/( s ?
# & R
( PO )(POT (P//T *(P/T
##Ê aOSU  = J 
# /PP  @8 O/7 : 4 6
 0! "

#$ w b /W8WU ( \ 3 ! J 


#  =

E
G R
( 888 \ SSSW\ ( /T\ WT\
)( UOUO\ OUOa\ *(/O/W\ WUW8\
#$Ê  = 5 4& & 7  
? G H 4& 6  : 4 6

0! Z "
#$ F 4& / ( ) `
4 2& _ †& &6 Z
‚& B Ê
( &„6„&I )(6n&o (&Ik6„& *(&k6k
#% Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc
ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc)
A) Ag+, Pb2+,Cu2+ B) Pb2+,Ag+, Cu2
C) Cu2+,Ag+, Pb2+ D) Ag+, Cu2+, Pb2+
$&( & 
N  5 +&
&  @88( d< 0 L _ _ _ †& &  0` %&
 9

E : 4 C 5 (
 ( ‡ /& ( n /&j8
) ( & ‡ / *( ƒ 8&
$(   
& 7   5 +&
& & 3 @8 @8/(
& : 4 9

E
 0!  &   *( @! x;Ê
( .& 3 @8 @8/ 0B : 4 9
 & 7 ˆ : 4 9
(
)( .& 7 : 4 9
 @8/ 5 : 4
{ 2?
+ ! @8/
( .& 7 : 4 9

{ 2?
5 @8 @8/ !
*( 7

# & :  +  b 
c 
$Ê   /W  TS  TTP  @8 O7( & : 4 

 0! & "

#$( s ?
# K& Ê
( Ta )(S U (8/ *(T P
/I I
$Ê O/ 7 6 J  4& /  O  (( %& : 4 

 0! 4& 8
 ( s ?
# 6
‚& BR
( OU )( OT ( O/ *( /P