You are on page 1of 1

Filipów, dnia …...........…..... r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku


Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju i Promocji Gminy Filipów
…………………………………..
…………………………………..

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Na podstawie art. 103 i art. 104 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych wnoszę o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu
rejestrowym.

Uzasadnienie

Nasze stowarzyszenie w chwili obecnej nie posiada żadnego majątku.


Stowarzyszenie liczy ponad sześćdziesiąt osób, lecz składki członkowskie nie pokrywają
bieżących wydatków na działalność, które aktywni członkowie pokrywają z własnych
środków.

Nasze stowarzyszenie nie jest organizacją nastawioną na zysk. Wszystkie środki, które znajdą
się w przyszłości w dyspozycji naszego stowarzyszenia będą na bieżąco przeznaczane na
realizację celów statutowych.

Zważywszy na to, że nasza organizacja nie posiada wystarczających środków, aby opłacić
koszty postępowania rejestrowego, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Zarząd: