You are on page 1of 1

Pyetjet me shkrim nga lënda: MAKINAT METALPRERËSE

1. Fusha e rrotullimeve të makinave metalprerëse.

2. Diagrami i punës gjatë ndërrimit të dyfishtë gjeometrik të numrave të rrotullimit.

3. Ngasja e makinave metalprerëse.

4. Standardizimi i numrave të rrotullimeve dhe i hapeve të makinave metalprerëse.

5. Për kutinë e shpejtësisë të dhënë në figurë, të paraqitet rrjeta strukturore dhe formula
strukturore.

6. Elementet e makinave metalprerëse.

7. Transmetuesit e lëvizjeve ndihmëse.

8. Mekanizmat që realizojnë lëvizje drejtvizore në makinat metalprerëse (cilët janë dhe


shpjegim i shkurtër).

9. Ekonomiciteti.

Figura

Prishtinë, 05.12.2009 Arsimtari i lëndës