เรื่อง สุขภาพครอบครัว

ตอนที่ 3 อนามัยเจริญพันธุุ
สาระการเรียนรู้ :

อนามัยเจริญพันธุ์
สิว

กลิ่นตัว
ประจำาเดือน

การฝั นเปี ยก
แบบประเมินผลการเรียนรู้

อนามัยเจริญพันธุ์ หมายถึง ภาวะที่มีความสมบ้รณุของผู้หญิงและ
ผู้ชายที่พรูอมจะสืบทอดเผ่าพันธุ์ มีความส์ขทั้ง ร่างกาย จิตใจ อารมณุ

สังคมและจิตวิญญาณมีกระบวนการครอบคล์มตลอดช่วงชีวิตของบ์คคล
ดังนี้

1. มีพัฒนาการทางเพศ
2. มีความพึงพอใจทางเพศ

3. มีเพศสัมพันธุอย่างปลอดภัย
4. ไดูรบ
ั การตรวจส์ขภาพระหว่างตั้งครรภุ

5. มีศักยภาพในการใหูกำาเนิ ดและความมีอิสระที่จะตัดสินใจในการ
ใหูกำาเนิ ดบ์ตรเมื่อใด อย่างไร โดยคลอดบ์ตรอย่างปลอดภัย

6. ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่่าเทียมกันในการไดูรบ
ั ขูอม้ลและบริการ

ส์ขภาพที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่ยอมรับในการกำาหนด หรือ
ควบค์มภาวะการเจริญพันธุ์

เจริญพันธุ์

ร้ปที่ 3.1 การเขูาส่้วัย

องคุประกอบที่สำาคัญของอนามัยเจริญพันธุุ
1. ส์ขภาพทางเพศ
2. การวางแผนครอบครัว
3. อนามัยแม่และเด็ก
4. โรคเอดสุ

5. โรคติดเชื้ อในระบบอนามัยเจริญพันธุ์
6. ความผิดปกติของระบบอนามัยเจริญพันธุ์
7. เพศศึกษา

8. การทำาแทูงและอาการแทรกซูอน
9. ภาวะการมีบ์ตรยาก

10. อนามัยเจริญพันธุ์ในกล่์มวัยร่์น

11. ภาวะหมดระด้และการด้แลส์ขภาพในผู้ส้งอาย์

อนามัยทางเพศของวัยรุุน
อนามัยทางเพศของวัยร่์นนั บเป็ นองคุประกอบหนึ่ งของอนามัยเจริญพันธุ์

อนามัยทางเพศของวัยร่์นมีหลายประการ ในที่น้ ี จะกล่าวถึงส์ขอนามัยทาง
เพศเกี่ยวกับเรื่องของสิว กลิ่นตัว ประจำาเดือน และฝั นเปี ยก ซึ่งเป็ นเรื่อง

แปลกใหม่ท่ีเกิดขึ้นเมื่อคนเราเขูาส่้วัยร่์น
1. สิว
สิวเกิดจากการอ์ดตันของต่อมไขมันและร้ข์มขน อาจมีการอักเสบ
จากการติดเชื้ อพวกแบคทีเรียจนเป็ นหนอง มักเกิดในวัยร่์นหรือวัยหน่์มสาว
เนื่ องจากเป็ นวัยที่ร่างกายมีการผลิตฮอรุโมนและต่อมไขมันทำางานมากกว่า
วัยอื่นๆ

ร้ปที่ 3.2 การเกิดสิว
สาเหต์ สาเหต์ของการเกิดสิวยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยต่างๆที่ก่อ
ใหูเกิดสิวไดู ไดูแก่

1. ในวัยร่์นอาจเกิดความไม่สมด์ลของฮอรุโมนเพศ ทำาใหูต่อมไข

มันขับไขมันออกมามาก และหากไขมันอ์ดตันก็จะทำาใหูเกิดสิวไดูง่าย

2. พันธ์กรรม บางครอบครัวจะมีพ่อแม่พี่นูองเป็ นสิวกันมาก
3. การใชูเครื่องสำาอางบางชนิ ดที่มีครีมและนำ้ามันมาก อาจทำาใหู

เกิดการอ์ดตันของร้ข์มขน แลูวทำาใหูเป็ นสิวไดูง่าย

4. เชื้ อแบคทีเรียที่อย่้บริเวณผิวหนั งเขูาไปรบกวนในเนื้ อเยื่อของ

ผิวหนั ง ทำาใหูเกิดการอักเสบในต่อมไขมันและร้ข์มขน

5. ความวิตกกังวลและพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็จะทำาใหูระบบต่างๆ

ในร่างกายทำางานไม่เป็ นปกติ ซึ่งอาจกระทบต่อการสรูางฮอรุโมนของต่อมไรู
ท่อต่าง ๆ ดูวย
การป้ องกันรักษา ปฏิบัติไดูดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการใชูเครื่องสำาอาง เพราะเครื่องสำาอางอาจทำาใหูเกิด

อาการแพู หรือการอ์ดตันที่ต่อมไขมันที่ผิวหนั งไดู
2. ไม่ควรใหูผวิ หนูาไดูรบ
ั การเสียดสีระคายเคืองมาก เช่น การนวด

หนูา ใชูผูาเช็ดหนูาแรงเกินไป เป็ นตูน

3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมาก เช่น อาหารทอด ขนมหวาน

ช็อกโกแลต เป็ นตูน

4. รักษาส์ขภาพอนามัยใหูสมบ้รณุแข็งแรงอย่้เสมอ โดยออกกำาลัง

กาย พักผ่อนใหูเพียงพอ ขับถ่ายใหูเป็ นเวลา หลีกเลี่ยงความเครียดและ
วิตกกังวลต่าง ๆ

5. พยายามรักษาใบหนูาใหูสะอาดอย่้เสมอ โดยการลูางหนูาดูวยสบ่้

ที่เป็ นด่างอ่อน ๆ หรือสบ่้ธรรมดาวันละ 2 ครั้ง ซับเบา ๆ ดูวยผูาขนหน้

6. อย่าบีบ แคะ แกะ เกา หรือกดเพื่อใหูหัวสิวหล์ดออกมา เพราะ

อาจทำาใหูเกิดการอักเสบติดเชื้ อและเป็ นอันตรายไดู

7. เมื่อเป็ นสิวอักเสบ หรือสิวหัวชูาง ควรปรึกษาแพทยุไม่ควรซื้ อ

ยารักษาสิวฝู าที่มีขายในทูองตลาดมาใชูเอง เพราะอาจทำาใหูเกิดการล์กลาม
ยิ่งขึ้น

2. กลิ่นตัวแรง

ร้ปที่ 3.3 กลิ่นตัว
มน์ ษยุเราท์กคนโดยธรรมชาติจะมีกลิ่นตัว แต่ละคนจะมีกลิ่นตัวแตก

ต่างกันไป บางคนก็มีกลิ่นตัวอ่อน ๆ บางคนก็มีกลิ่นตัวแรงมาก จนทำาใหู
เป็ นที่น่ารังเกียจของคนขูางเคียงหรือคนที่อย่้ใกลูชิดไดู

สาเหต์ ผูท
้ ่ีมีกลิ่นตัวแรงมักมีสาเหต์เกิดจากความไม่เอาใจใส่ในการรักษา
ความสะอาดของร่างกาย ทำาใหูร่างกายเกิดการหมักหมมสิ่งสกปรก เมื่อ

เหงื่อออก เหงื่อนั้ นจะทำาปฏิกิรย
ิ ากับแบคทีเรียที่อย่้ตามผิวหนั ง โดยเฉพาะ
บริเวณใตูรก
ั แรู ขาหนี บ หรือขูอพับต่าง ๆ ทำาใหูเกิดกลิ่นตัวแรงขึ้นไดู
การป้ องกันรักษา

1. ตูองอาบนำ้าชำาระร่างกายใหูสะอาดอย่้เสมอ อย่างนูอยวันละ 2

ครั้ง แต่ถูาวันใดมีอากาศรูอนหรืออกกำาลังกายมามากก็ควรอาบนำ้าเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม

2. หลังอาบนำ้าแลูวควรเช็ดตัวใหูแหูง ใส่เสื้ อผูาที่เหมาะสมกับ

สภาพอากาศ เช่น ถูาอากาศรูอนก็ใส่เสื้ อผูาที่เบาบาง แต่ถูาอากาศหนาวก็ใส่
เสื้ อผูาหนา ๆ เป็ นตูน

3. ในกรณี ท่ีมีกลิ่นตัวแรง อาจใชูสารสูมผสมสม์นไพรบางชนิ ด

หรือใชูล้กกลิ้งระงับกลิ่นเหงื่อ ทีม
่ ีจำาหน่ายอย่้ทัว่ ไป ทาบริเวณรักแรูและขูอ
พับต่าง ๆ เพราะสามารถฆ่าเชื้ อแบคทีเรียนบางอย่างไดู แต่การใชูสารสูม
อาจทำาใหูผวิ หนั งบริเวณรักแรูมีสีคลำ้าไดู

4. ถูามีกลิ่นตัวแรงมากผิดปกติ ทำาอย่างไรก็ไม่หาย ควรรีบปรึกษา

แพทยุทางผิวหนั งโดยเร็ว เพราะต่อมฮอรุโมนบางต่อมอาจเกิดความผิดปกติ
3. ประจำาเดือน
ประจำาเดือน คือ "เลือดดีในร่างกายที่ออกมาพรูอมกับเยื่อบ์พื้นผิว
โพรงมดล้ก" การที่มีสีดำาเพราะเลือดที่ออกมานั้ นถ้กกรด หรือสภาวะด่างใน
ช่องคลอดทำาปฏิกิรย
ิ า สีที่แดงก็เลยคลำ้าหรือดำา เลือดประจำาเดือนหมายถึง

ความลูมเหลวในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการฝั งตัวของตัวอ่อนที่จะเกิดจาก

การปฏิสนธิ เยื่อบ์โพรงมดล้กเป็ นเนื้ อเยื่อที่มีต่อมสรูางสารอาหารเรียงตัวอย่้
มากมาย เมื่อยังไม่มีการตกไข่ ฮอรุโมนเพศจะกระตู์นเยื่อบ์โพรงมดล้กใหู

หนาตัวฟ้ข้ ึนคลูายฟองนำ้าถ้กซึมซับนำ้าเขูาไป เมื่อมีการตกไข่แลูวรังไข่ก็จะ
ส่งฮอรุโมนเพศอีกชนิ ดหนึ่ งมากระตู์นใหูต่อมในเนื้ อเยื่อบ์โพรงมดล้ก สรูาง

สะสมสารอาหารไวูเพื่อเป็ นอาหารใหูแก่ตัวอ่อนหรือเรียกว่าคัพพะ ที่เกิดการ
ปฏิสนธิมาฝั งเพื่อเจริญเติบโตต่อไปเป็ นทารก ถูาไข่น้ ั นไม่มีการปฏิสนธิ

ฮอรุโมนเพศที่ส่งมากระตู์นหลังจากตกไข่จะทำาหนูาที่ไดูประมาณ 14 วัน ก็
จะหมดไป เนื้ อเยื่อบ์โพรงมดล้กก็จะเกิดการขาดเลือดมาเลี้ยง ทำาใหูเนื่ อเยื่อ
บ์โพรงมดล้กที่หนาฟ้ เริม
่ เสื่อมสภาพจะเกิดการหล์ดลอก และขณะเดียวกัน
ก็จะเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงเยื่อบ์โพรงมดล้ก ทำาใหูมีเลือด
ออกมาปนกับเนื่ อเยื้ อบ์โพรงมดล้ก ซึ่งเมื่อเสื่อมตายจะสลายเป็ นสารเหลว

ปนออกมากับเลือดทำาใหูเกิดสีคลำ้า และเมื่อไหลออกมาในช่องคลอดก็จะทำา

ปฏิกิรย
ิ ากับสารหลัง่ ในช่องคลอดที่มีสภาพเป็ นกรด สีก็จะคลำ้าขึ้นไป ขณะที่
เนื้ อเยื่อบ์โพรงมดล้กหล์ดลอก หลอดเลือดฉีกขาดค่อยๆ ดำาเนิ นไปนั้ น

กลูามเนื้ อมดล้กก็จะคอยบีบตัวรัดหลอดเลือดทำาใหูเลือดหย์ดไหลภายใน 35 วัน ดังนั้ นเลือดประจำาเดือนหรือเลือดระด้ ปกติจะมีสีคลำ้าถึงดำา และออก
นานประมาณ 3-5 วัน

ข้อควรร้้เกี่ยวกับประจำาเดือน มีดังนี้

1. ประจำาเดือน อาจเรียกว่า "ระด้" หรือ "เมนสุ" หรือ "รอบ
เดือน"

2. ประจำาเดือนเป็ นเลือดสีแดงคลำ้า เกิดจากการสลายตัวของเยื่อบ์
มดล้ก ซึ่งอย่้ภายในโพรงมดล้ก โดยออกมาทางช่องคลอด

3. วัยร่์นจะมีประจำาเดือนมาครั้งแรก อาย์ประมาณ 11-13 ปี บาง

คนอาจมีประจำาเดือนมาก่อนหรือหลังอาย์ดังกล่าวเล็กนูอย

4. ประจำาเดือนจะมาท์ก ๆ รอบเดือน คือ 28 วัน แต่อาจจะเร็ว
หรือชูากว่านี้ ไดูบูางเล็กนูอย

5. การมีประจำาเดือนแต่ละครั้ง จะใชูเวลาประมาณ 3-5 วัน
6. ผู้หญิงขณะที่ต้ ังครรภุจะไม่มีประจำาเดือน

7. ผูห
้ ญิงอาย์ประมาณ 45-50 ปี จะอย่้ในช่วงวัยหมดประจำาเดือน
หรือเรียกว่า "วัยทอง"

8. การมีประจำาเดือนนั้ นเป็ นสิ่งบ่งบอกว่า ถูาไดูรบ
ั เชื้ ออส์จิของ
ฝ่ ายชายก็จะทำาใหูเกิดการตั้งครรภุ

9. ก่อนมีประจำาเดือนมา 1-2 วันและขณะมีประจำาเดือน ผู้หญิง

บางคนจะมีอาการปวดถ่วงบริเวณทูองนูอย หลัง เอว และกูนกบ อาจมี
อารมณุหง์ดหงิดง่ายกว่าปกติ และเจ็บที่บริเวณหนูาอก
การปฏิบัตต
ิ นในขณะมีประมีประจำาเดือน มีดังนี้

1. รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ

2. ไม่ควรลงไปว่ายนำ้าในสระว่ายนำ้า หรือในแม่น้ ำา ลำาคลอง เพราะ
เชื้ อโรคอาจเขูาส่้ช่องคลอดและเกิดการติดเชื้ อไดูง่ายกว่าปกติ

3. รับประทานอาหารไดูตามปกติ ไม่มีอาหารใดที่เป็ นของแสลงที่

เคยไดูยินไดูฟังมาว่า ขณะมีประจำาเดือนใหูงดอาหารบางอย่างนั้ นถือว่าเป็ น
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับส์ขภาพ

4. ขณะมีประจำาเดือนจำาเป็ นตูองใชูผูาอนามัย ควรเปลี่ยนผูา

อนามัยบ่อย ๆ อย่าใหูซับเลือดจนแฉะเกินไป และเมื่อเปลี่ยนผูาอนามัย
ครั้งใดก็ตูองทำาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศดูวย

5. ผูาอนามัยที่ใชูแลูวควรห่อกระดาษใหูเรียบรูอยและทิ้งในที่ท้ ิง
ขยะ

6. ควรสวมกางเกงชั้นในที่สะอาด ระบายเหงื่อไดูดีไม่อับจนเกินไป
7. ขณะมีประจำาเดือนสามารถออกกำาลังกายไดูแต่ไม่ควรหักโหม
หรือหนั กจนเกินไป

8. ถูาเกิดอาการปวดทูองขณะมีประจำาเดือน สามารถรับประทานยา
แกูปวดไดูตามปกติ

9. ถูามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำาเดือน เช่น ประจำาเดือน

มาเร็วเกินไป หรือมาชูาเกินไป มีสีผิดปกติ ปวดทูองอย่างร์นแรง ควร
ปรึกษาผู้ปกครอง หรือแพทยุ
. ฝั นเปี ยก

ร้ปที่ 3.5 การฝั นเปี ยก
การฝั นเปี ยก คือ การที่ผู้ชายนอนหลับแลูวฝั นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
แลูวหลั่งน้้าอสุจิออกมา การฝั นเปี ยกมิใช่เรื่องน่ าละอาย หรือเป็ นความผิดปกติ
ทางเพศแต่อย่างใด
วัยรุ่นชายมักเริ่มมีการฝั นเปี ยกครั้งแรกอายุประมาณ 13 - 14 ปี แต่ถูา
ช่วยตนเองหรือส้าเร็จความใคร่ดูวยตนเองบ่อยก็อาจจะไม่ฝันเปี ยก เพราะว่าการ
ฝั นเปี ยกเกิดจากการที่มีน้ าอสุจิเก็บสะสมไวูในถุงเก็บน้้าเชื้อจนเต็ม ธรรมชาติจึง
จัดการใหูมีการหลั่งออกมาในขณะนอนหลับ เพื่อลดปริมาณของน้้าอสุจิท่ีมีอย่้ใน
ถุงเก็บน้้าเชื้อ จะไดูมีท่ีว่างส้าหรับเก็บน้้าเชื้ออสุจิท่ีผลิตออกมาใหม่ต่อไป
เมื่อเกิดอาการฝั นเปี ยกไม่ตูองตกใจ ใหูปล่อยใจไปตามสบายจะเกิดความ
สุข เพราะไดูรู้สึกผ่อนคลายทางเพศ โดยที่ไม่ตูองช่วยตัวเอง หรือส้าเร็จความใคร่
ดูวยตนเอง หลังจากรู้ตว
ั สักพักหนึ่ งใหูลูางท้าความสะอาดอวัยวะเพศ ควรฟอก
ดูวยสบ่้แลูวเช็ดใหูแหูง หลังจากนั้นจึงสวมกางเกงตัวใหม่ น้ากางเกงที่เปื้ อนอสุจิ
ไปซัก

สรุป
อนามัยเจริญพันธุ์ เป็ นภาวะสมบูรณุแข็งแรงของร่างกายและจิตใจมี่เป็ น
ผลสัมฤทธิอ์ ันเกิดจากกระบวนการ และหน้ าที่ของการเจริญพันธุท
์ ่ีสมบูรณุทัง้
ชายและหญิงท์กช่วงอาย์ของชีวิต ซึ่งทำาให้คนเรามีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความส์ข
วัยร่์นควรปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามหลักการอนามัยทางเพศของวัยร่์น
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหา เช่น การเกิดสิว การเกิดกลิ่นตัว และการปฏิบัติตน
ในขณะมีประจำาเดือนหรือฝั นเปี ยกให้ถูกต้อง
ปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธุโดยไม่คาดคิด

ในวัยร่์นจะเริม
่ มีอารมณุรักเพศตรงข้าม และมีอารมณุทางเพศเกิดขึน
้ ถ้าขาด
การตัดสินใจโดยใช้เหต์ผล ขาดความรู้เรื่องเพศ อาจจะเกิดปั ญหาและผลกระทบ
ตามมา
การควบค์มอารมณุทางเพศ
อารมณุทางเพศเป็ นความต้องการทางธรรมชาติเมื่อร่างกายมีการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหน่ ์มสาว แต่การแสดงออกในขณะที่เรายังไม่พร้อม เป็ น
สิ่งที่เราควรตระหนั กถึงผลกระทบที่จะตามมา คือ กามโรค เอดสุ หรือ การตัง้
ครรภุ ดังนั้นเราจึงควรรู้เท่าทันอารมณุและควบค์มอารมณุทางเพศโดย
1. ให้ความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน
2. หลีกเลี่ยงการกระต้์นจากสิ่งเร้าใจต่างๆ เช่นการดูภาพยนตรุ การอ่าน
หนั งสือที่มีบทยั่วย์อารมณุทางเพศ ไม่ควรอยู่ตามลำาพังกับเพื่อนต่างเพศ
3. สนใจร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกิดประโยชนุ เช่น วาดรูป ดนตรี กีฬา ออกค่าย
อาสาพัฒนาฯลฯ
วิธีสร้างละรักษาสัมพันธภาพ
1. ปรับปร์งบ์คลิกภาพ ร้จู ักข้อดี ข้อด้อยของตนเอง พัฒนาข้อด้อยของตนเอง
2. สร้างมน์ษยสัมพันธุ
3.ยอมรับความแตกต่าง
4.มีความรับผิดชอบ
5. มีความเอื้ออาทรต่อกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึน
้ จากการมีเพศสัมพันธุโดยไม่คาดคิด
การมีเพศสัมพันธุท่ียังไม่พร้อม ควรตระหนั กในความสำาคัญว่าจะเกิดปั ญหา
และผลกระทบตามมา คือ การติดโรคทางเพศสัมพันธุ โรคเอดสุ และการตัง้
ครรภุท่ีไม่พึงประสงคุ
อาการที่บ่งบอกว่าอาจติดโรคทางเพศสัมพันธุ
ชาย ปั สสาวะแสบ ขัด ขาหนี บบวมหรือเป็ นฝี เจ็บปวด คันอวัยวะเพศ มีผ่ ืน ต่์ม
แผล บริเวณอวัยวะเพศ มีเมือกใส
หรือหนองไหลออกมา
หญิง เจ็บปวดหรือเสียวท้องน้ อย ขาหนี บบวมหรือเป็ นฝี เจ็บปวด คันอวัยวะเพศ
ผื่น ต่์ม แผล บริเวณอวัยวะเพศ มีตกขาวสีเหลืองมีกลิ่นเหม็น
โรคเอดสุ
อาการจะมากหรือน้ อย เกิดขึน
้ เร็วหรือช้า ขึน
้ อยู่กับส์ขภาพร่างกายของแต่ละ
บ์คคล จำานวนเชื้อที่ได้รับ เพศและวัยของผู้ได้รับเชื้อ
อาการที่พบ
กล่์ม 1 ระยะติดเชื้อ 2-24 สัปดาหุ อาจมีอาการคล้ายหวัด อ่อนเพลีย มีไข้
ต่อมนำ ้ าเหลืองโต หรือมีอาการทางสมอง
กล่์ม 2 ไม่มีอาการ ตรวจเลือดพบเชื้อเอดสุบวก
กล่์ม 3 ต่อมนำ ้ าเหลืองโตทั่วตัว
กล่์ม 4 อาการก่อนเอดสุ จะมีเหงื่อออกตอนกลางคืน นำ ้ าหนั กลดลงมาก มีไข้
ท้องเสีย อ่อนเพลีย เป็ นเริม งูสวัด มี
ผื่นที่ผิวหนั ง มีฝ้าขาวในปาก

กล่์ม 5 อาการแบบกล่์ม 4 และมีอาการของระบบต่างๆร่วมด้วย
การตัง้ ครรภุไม่พึงประสงคุ
การตัง้ ครรภุไม่พึงประสงคุก้อให้เกิดผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว เสีย
อนาคต ต้องออกจากโรงเรียน เสียโอกาสดีๆ ทำาให้พ่อแม่ผิดหวัง เสียใจ มี
ความเครียด วิตกกังวลกลัวคนอื่นจะรู้
วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธุโดยไม่คาดคิด
หญิง ควรแต่งกายให้มิดชิด ไม่เดินทางที่เปลี่ยว ไม่อยู่ตามลำาพังสองต่อสองกับ
เพื่อนต่างเพศ ไม่เปิ ดโอกาส อย่าเชื่อคนง่าย ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ด่ ืมส์รา ไม่เสพ
ยาเสพติด
ชาย ไม่อยู่ตามลำาพังสองต่อสองกับเพื่อนต่างเพศ ไม่ด่ ืมส์รา ไม่เสพยาเสพติด
ไม่ดูส่ ือภาพยนตรุ สื่อสิ่งพิมพุ อินเทอรุเน็ต ยั่วย์อารมณุทางเพศ รู้เท่าทัน
อารมณุตนเอง
การค์มกำาเนิ ด
การค์มกำาเนิ ดคือ การป้ องกันการปฏิสนธิ ป้ องกันการตัง้ ครรภุมี 2 ประเภท
1. การค์มกำาเนิ ดแบชั่วคราว ได้แก่
1.1 ห่วงค์มกำาเนิ ด ส่วนใหญ่ใช้ในหญิงที่แต่งงานแล้ว
1.2 ยาฉี ดค์มกำาเนิ ด ใช้ในหญิงที่มีบ์ตรแล้ว 1 คน และต้องการเว้นระยะ
การมีบ์ตร
1.3 ยาฝั งค์มกำาเนิ ด ใช้ในหญิงที่มีบ์ตรแล้ว และต้องการเว้นระยะการมี
บ์ตร 5 ปี ขึน
้ ไป
1.4 ยาค์มกำาเนิ ด เริม
่ กินยาวันแรกของการมีประจำาเดือน และกินติดต่อกัน
ท์กวัน หากลืมกินติดต่อกันเกิน 2 วัน ยาค์มกำาเนิ ดจะใช้ไม่ได้ผล
1.5 ถ์งยางอนามัยสำาหรับผู้หญิง ไม่นิยมใช้เพราะหาซื้อยาก
1.6 ถ์งยางอนามัยสำาหรับผู้ชาย สามารถป้ องกันการตัง้ ครรภุ และช่วย
ป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ
2. การค์มกำาเนิ ดแบบถาวร เป็ นการป้ องกันการตัง้ ครรภุแบบถาวร เมื่อไม่
ต้องการมีลูกแล้ว ได้แก่การทำาหมัน
ยาค์มฉ์กเฉิ น เป็ นทางเลือกในการป้ องกันการตัง้ ครรภุท่ีไม่พึงประสงคุ หลัง
จากมีการร่วมเพศที่ไม่ได้ป้องกัน หรือถูกข่มขื่น แต่ไม่ควรใช้เพื่อการวางแผน
ครอบครัว มีช่ ือว่า Postinor และ Madonna มี 2 เม็ด เม็ดแรกให้กินหลังจากมี
เพศสัมพันธุภายใน 1 ชั่วโมง เม็ดที่ 2 กินหลังจากครัง้ แรก 12 ชั่วโมง
สามารถป้ องกันการตัง้ ครรภุได้ 75%
การปรากฎเป็ นข่าวในหน้ าหนั งสือพิมพุ " ฆ่าเมียพ้นค์ก สั่งรอลงอาญา ชี้
ดร.พิพัฒนุ ทำาเพราะโทสะ (หนั งสือพิมพุคมชัดลึก ฉบับที่ 278 วันเสารุท่ี
20 กรกฎาคม 2545) และ ดร.ฆ่าเมีย ให้รอลงอาญา 3 ปี สอนเด็กอีก
50 ชม." (หนั งสือพิมพุไทยรัฐ ฉบับที่ 16251 วันเสารุท่ี 20 กรกฎาคม
2545) สร้างความแปลกใจให้กับผู้อ่านและผู้ท่ีติดตามข่าวนี้ มากที่ศาล
พิเคราะหุแล้วเห็นว่า เรื่องทะเลาะวิวาทระหว่างสามีภรรยามีสาเหต์มาจากความ

รู้สึกส่วนตัวของจำาเลยเอง กระทำาความผิดเพราะอารมณุโทสะที่เกิดขึน
้ ชั่วขณะ
ทำาร้ายภรรยาบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งจนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม คงจะ
ต้องติดตามผลจากการตัดสินของศาลต่อไป
กรณี เช่นนี้ เกิดขึ้นได้ในท์กสังคม Murray A. Straus
(1977) ได้ศึกษาต่างวัฒนธรรมเรื่องการทะเลาะวิวาทระหว่างสามีภรรยา
พบสาเหต์ท่ีเป็ นปั จจัยร์นแรงนำ าไปสู่การทะเลาะวิวาท 4 ประการ คือ
1. การบ่มเพาะความอึดอัดไม่พอใจระหว่างสามีภรรยาเป็ นเวลา
นาน
2. กิจกรรมของครอบครัว และความสนใจของสามีภรรยาที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ เวลาของสามีและ
ภรรยาจะไม่ตรงกันในการกระทำากิจกรรมของครอบครัว
3. เวลาของสามีและภรรยาม่์งไปสู่การทำางานเฉพาะกิจของ
ตนเองขาดความเอาใจใส่ต่อกัน
4. ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ โดยเฉพาะความสัมพันธุ
ภายในครอบครัวที่สามีจะแสดงบทบาทผู้มีอำานาจเหนื อต้องการให้ภรรยา
สมยอมในท์กเรื่อง และทำาให้ภรรยาต้องอยู่ในภาวะพึ่งพาสามี โดยเห็นว่าการ
หย่าร้างจะนำ าผลร้ายมาสู่ลูกๆ
แนวคิดความสัมพันธุของครอบครัวเรื่องอำานาจและการแบ่งช่วง
ชัน
้ ทางอำานาจ แสดงให้เห็นถึงการใช้อำานาจของผู้ท่ีมีสถานภาพที่เหนื อกว่า
สามารถทำาการควบค์มและสร้างอิทธิพลภายใต้ระบบความความสัมพันธุใน
ครอบครัว เมื่อนำ าหลักแนวคิดระบบอาว์โสมาพิจารณาถึงความสัมพันธุใน
ระหว่างบทบาทหญิงและชาย จะพบว่าสถาบันต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และศาสนา ได้สนั บสน์นแนวคิดดังกล่าวว่าระบบอาว์โส ทำาให้ผู้ชาย
มีบทบาทที่เหนื อกว่าผู้หญิงระหว่างช่วงชีวิตสมรสในท์กด้าน สิ่งเหล่านี้ปรากฎ
ให้เห็นต่อสังคมว่าผู้ชายสามารถมีอำานาจเหนื อกว่าทางด้านอาชีพการงาน ด้าน
การเมือง และศาสนา ผู้หญิงเป็ นเพศที่แสดงถึงผู้มีอำานาจที่น้อยกว่า ได้รับผล
ประโยชนุต่างๆ ที่น้อยกว่า มีโลกของตนเองภายในบ้านและการเลีย
้ งลูก
การนำ าผลทางลบด้านชีวิตครอบครัวมาทำาการศึกษาจะทำาให้สังคม
มีความเข้าใจภาวะวิกฤตที่เป็ นปั ญหาของครอบครัวสามารถที่จะทำาการป้ องกัน
แก้ไขเพื่อให้ครอบครัวมีความสันติส์ข
ผลทางลบด้านชีวิตครอบครัว คือ ความร์นแรงในครอบครัว
(Violence in the Family) สามารถจำาแนกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การทำาร้าย ท์บเฆี่ยนตีภรรยา (Wife Battering)
2. การกระทำาทาร์ณต่อเด็ก (Child Abuse)
การทำาร้าย ท์บเฆี่ยนตีภรรยา (Wife Battering)
การทำาร้าย ท์บเฆี่ยนตีภรรยา เกิดขึน
้ ได้ท์กชนชัน
้ ในสังคม
(Lenore E. Walker) สาเหต์เกิดจากความผิดปกติของสมาชิกครอบครัว
(Steinmetz, 1977) ทำาให้เกิดข้อขัดแย้งและการพิพาทในครอบครัว
ถ้าปล่อยทิง้ ให้เป็ นความขัดแย้งที่เรือ
้ รังไม่ได้ขจัดแก้ไข ผลส์ดท้ายจะเกิดภาวะ
ที่ไม่สามารถควบค์มได้ นั กวิชาการหลายท่านแสดงความคิดเห็นว่า ความ

ร์นแรงในครอบครัวเกิดจากการใช้อำานาจอาว์โสระหว่างเพศ เช่น Goode
(1971) และ O'Brien (1971) ได้เสนอว่า สามีท่ีไม่ประสบความ
สำาเร็จทางสังคมในหน้ าที่การงาน มักจะแสดงความวิตกกังวลหง์ดหงิดไปสู่
ภรรยา Goode (1971) ได้สร์ปว่า ความร์นแรงในครอบครัวเกิดขึน

เมื่อสามีไม่สามารถมีสถานภาพทางสังคม ประสบความล้มเหลวต่อการมีอำานาจ
นอกบ้าน ไม่สามารถทำางานบรรล์วัตถ์ประสงคุเพื่อนำ ามาสนั บสน์นการมีอำานาจ
ในบ้าน ประเด็นเหล่านี้ ต้องทำาการศึกษาต่อไปอีก โดยจะต้องนำ าปั จจัยอื่นมา
ทำาการศึกษา เช่น กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ปั จจัยทางจิตวิทยา ปั จจัย
ความกดดันทางสังคม เช่น ปั ญหาการว่างงาน ปั ญหาด้านการเงิน และปั ญหา
ด้านส์ขภาพ
การกระทำาทาร์ณต่อเด็ก (Child Abuse)
การกระทำาทาร์ณต่อเด็ก เกิดขึน
้ ได้หลายสถานการณุตัง้ แต่เรื่อง
ความขัดสนด้อยโอกาส ขาดแคลนความจำาเป็ นพื้นฐานของชีวิต ด้านอาหาร
เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ไปจนถึงเรื่องการขาดความรัก ความอบอ่์นในครอบครัว
การกระทำาทาร์ณทางร่างกาย ถูกกักขังหน่ วงเหนี่ ยว นำ าไปเร่ขาย ทอดทิง้ ให้
อดอยากหิวโหย ต้องเร่ร่อนและการฆาตกรรมเด็กตัง้ แต่เป็ นทารกอยู่ในครรภุ
การฆ่าทิง้ ถ้าพบเป็ นเพศหญิง และการทำาแท้งจากการตัง้ ครรภุท่ีไม่พึงประสงคุ
บางประเทศที่อยู่ระหว่างการทำาสงครามจะให้เด็กจับอาว์ธ ทำาหน้ าที่เป็ นทหาร
และเด็กต้องตกเป็ นเหยื่อจากการส้รู บตัง้ แต่อาย์ระหว่าง 7 - 8 ขวบ การก
ระทำาทาร์ณต่อเด็กที่นักวิชาการหลายท่านได้สร์ปสาเหต์ เนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมเกิดภาวะไร้ระเบียบวินัย รวมทัง้ การเกิดสภาพ
ความเป็ นเมือง (Urbanization) ทำาให้สงั คมละทิง้ ค์ณค่าทางวัฒนธรรม
และการปฏิบัติหน้ าที่ของครอบครัวล้มเหลว ทำาให้เสี่ยงต่อการกระทำาทาร์ณต่อ
เด็กยิ่งขึน

ความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวศึกษา (Family
Studies)
การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัว หรือครอบครัวศึกษา ได้
มีนักวิชาการใช้ทฤษฎีศึกษาหลายทฤษฎีโดยเฉพาะทฤษฎีโครงสร้างและหน้ าที่
เช่น ศึกษาครอบครัวด้านการหย่าร้างและปั ญหาต่างๆ ของครอบครัว
ปั จจ์บัน นั กวิชาการได้ใช้ทฤษฎีกระบวนการครอบครัว (family
process) เข้ามาศึกษาโดยเน้ นพัฒนาการมน์ษยุในระบบนิ เวศวิทยา
(Bronfenbrenner, 1979) โดยเสนอว่า บ์คคลและส์ขภาพ
ครอบครัวเป็ นเรื่องที่สลับซับซ้อนที่ต้องทำาการศึกษาในเชิงความรู้สึกนึ กคิด
และสภาพแวดล้อม
ในที่นี้จะเสนอการศึกษาด้านส์ขภาพครอบครัว และความ
บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของครองครัว หมายถึง การศึกษาครอบครัวจะทำา
หน้ าที่อย่างไรให้ดท
ี ่ีส์ดตามที่ครอบครัวม่์งหวัง และความหมายของส์ขภาพ
ครอบครัว คือ ครอบครัวประสบความสำาเร็จต่อการปฏิบัติหน้ าที่และบรรล์เป้ า
หมายตามที่ม่์งหวังไว้
ครอบครัวที่มีส์ขภาพที่ดีจะต้องประกอบด้วย ค์ณลักษณะ

สำาคัญ 6 ประการ แต่มิได้หมายความว่าครอบครัวส์ขภาพดีจะต้องมีครบองคุ
ประกอบทัง้ 6 ประการ
1. ทำาความตกลงแหล่งการใช้อำานาจภายในครอบครัว
2. กำาหนดกติกาและทำาการตัดสินใจในการใช้กติกาอย่างมั่นคง
3. แสดงพฤติกรรมเชิงแลกเปลี่ยนความเอื้ออาทรในการ
พิทักษุค้์มครองซึ่งกันและกันอย่างสมำา่ เสมอ
4. ทำาการเลีย
้ งดูผู้เยาวุและเด็ก และรักษาสถานภาพชีวิต
สมรสอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
5. ทำาการกำาหนดเป้ าหมายของครอบครัวที่สมาชิกแต่ละคนมี
ส่วนร่วม
6. มีความยืดหย่์นและการปรับตัวยอมรับพัฒนาการที่เกิดขึน

อย่างปกติ และรวมถึงเหต์การณุต่างๆ ที่เกิดขึน
้ อย่างไม่คาดคิด
ครอบครัวส์ขภาพดีจะต้องรู้จักการสื่อสารด้วยการพูด และ
ทำาความเข้าใจกันอย่างเปิ ดเผย รู้จักยอมรับและเข้าใจแนวคิดของแต่ละฝ่ ายด้วย
การตกลง ยอมรับมากกว่าการขัดแย้ง รูปแบบลำาดับขัน
้ ตอนการดำาเนิ นชีวิต
การแต่งงาน (Stages of a Marriage) ที่จะนำ าเสนอต่อไปนี้ เป็ นส่วน
หนึ่ งของวัฏจักรชีวิตครอบครัวที่จะทำาความเข้าใจถึงการผสมผสานความเป็ น
ปั จเจกบ์คคลในครอบครัว และการรับรู้ปฏิสัมพันธุต่อกันในช่วงชีวิตการ
แต่งงาน
1

คำานำ า
รายงานเรื่องนี้ จัดทำาเรื่องส์ขภาพครอบครัว ทำาให้รเู้ รื่องครอบครัวมากและทำาให้
รู้เรื่องอีกมากมายถ้าผิดพลาดที่ใดก็อภัยนะที่นี้ด้วย

รายงาน
เรื่อง สุขภาพครอบครัว

โดย
ด.ญ.จุฑาทิพย์
รักษาพล ชัน
้ ม. 3/9 เลขที่ 33
ด.ญ. จุฑาภรณ์ นาคประวิต ชัน
้ ม. 3/9 เลขที 34
ด.ญ.ฐิติญา สังข์แตร ชัน
้ ม .3/9 เลขที่ 35
ด.ญ.ดวงพร สังชาวใต้ ชัน
้ ม.3/9 เลขที่ 36
ด.ญ. ทัณทิมา อาจคิดการ ชัน
้ ม.3/9 เลขที่ 37
เสนอ
อ.ภวัต
โรงเรียนอ่างทองปั ทมโรจน์วิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนร้้ วิชา สุขศึกษา และพละ

→เปิ ๑ตำา Š าเหี้Ë←Ŧőþ►♥Tm สราญ mT♥←
♥Ŧä†ä

→♥ÑëvëRÐïë►Goocl bYe

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful