၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္

ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ၏ Aမႈေဆာင္ေကာင္စီမွ Aဖြ႕ဲ ၀င္Aခ်ဳိ႕ႏွင့္ စပ္ဖမ်ားAားလုံးတုိ႔Aျပင္ ရွမ္းျပည္ နယ္မ်ား၊
ခ်င္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသတို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ
ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ Aစည္းAေ၀းႀကီးတရပ္တင
ြ ္ ၾကားျဖတ္ျမန္မာAစုိးရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပူးေပါင္းျခင္းAားျဖင့္ ရွမ္း၊
ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းတုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကို ပုိမုိ၍ လွ်င္ျမန္စာြ ရရွိလိမ့္မည္ဟု Aစည္းAေ၀းတက္ေရာက္သူ Aဖြ႕ဲ ၀င္
တုိ႔သည္ ကန္႔ကက
ြ ္သူမရွိဘဲ ေAာက္ပါAတုိင္း သေဘာတူညီၾကေလသည္။
၁။ ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးAဖြ႕ဲ (တစညဖ) ၏ ႀကိဳးကုိင္Aဖြ႕ဲ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္Aရ
ေတာင္တန္းသားမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္တUီးကို ဘုရင္ခံကေရြးခ်ယ္၍ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္
Aတြက္ ဘုရင္ခံ၏ Aတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္Aျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။
၂။ ဤAတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ကို ဘုရင္ခံ၏ Aမႈေဆာင္ေကာင္စီတင
ြ ္ ဌာနလက္ကိုင္မရွိ ေကာင္စီ၀င္ တUီးAျဖစ္ခန္႔ထား၍
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ပကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထုံးနည္းUပေဒAရ Aမႈေဆာင္ ေကာင္စီ၏ Aာဏာလက္ေAာက္သုိ႔
ေရာက္ရွိသည့္နည္းတူ နယ္စပ္ေဒသကိစၥမ်ားကိုလည္း Aမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ AာဏာေAာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစရမည္။
ဤနည္းလမ္းမ်ားAတုိင္း နယ္စပ္ ေဒသဆုိင္ရာ Aတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္Aား Aုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္Aာဏာကုိ ေပးAပ္ရမည္။
၃။ Aဆုိပါ Aတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ကုိ ၎ႏွင့္ လူမ်ဳိးခ်င္းမတူေသာ ဒုတိယAတုိင္ပင္ခံႏွစ္Uီးက ကူညီ ေစရမည္။ ေရွးUီးစြာ
ဒုတိယAတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွစ္Uီးတုိ႔သည္ ၎တုိ႔Aသီးသီး သက္ဆုိင္သည့္ နယ္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ျဖစ္၍
Aတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွာ Aျခား နယ္စပ္ေဒသ Aားလုံးတုိ႔၏ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရက
ြ ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္
ထုံးနည္းUပေဒAရ တြဖ
ဲ က္တာ၀န္ယူရသည့္မူAတုိင္း ရြက္ေဆာင္ေစရမည္။
၄။ Aတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္သည္ Aမႈေဆာင္ေကာင္စီတင
ြ ္ Aဖြ႕ဲ ၀င္လူႀကီးAေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ မ်ား၏ တUီးတည္းေသာ
ကုိယ္စားလွယ္Aျဖစ္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယAတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည့္Aခါ Aမႈေဆာင္ေကာင္စီတင
ြ ္ တက္ေရာက္ႏုိင္ခင
ြ ့္ရွိေစရမည္။
၅။ Aထက္တင
ြ ္ သေဘာတူညီသည့္Aတုိင္း ဘုရင္ခံ၏Aမႈေဆာင္ေကာင္စီကုိ တုိးခ်ဲ႕မည္ ျဖ စ္ေသာ္လည္း
နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္တင
ြ ္းAုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုခံစားေနရေသာ ကုိယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မည္သည့္ နည္းႏွင့္မဆုိ
တစုံတရာ လက္လတ
ြ ္ေစရန္ Aဆုိပါေကာင္စီက ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေစရ။ နယ္စပ္ေဒသမ်ား Aတြက္ နယ္တင
ြ ္းAုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္
ကိုယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာခုိင္ႏႈန္းAျပည့္ ရွိေစရမည္ဟူေသာမူကုိ သေဘာတူညီၾကသည္။
၆။ ပူးေပါင္းထားၿပီးသည့္ ျမန္မာျပည္Aတြင္း သီးသန္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တခု နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ ၍ တည္ေထာင္ရန္
ျပႆနာမွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ သီးျခားျပည္နယ္တခု ထားရွိသင့္ေၾကာင္းကို
သေဘာတူညီၾကသည္။ ဤရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ Aထ ေျမာက္ရန္Aလုိ႔ငွာ ပထမေျခလွမ္းAေနျဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေတာ္Aစုိးရ Aက္UပေဒAရ ေနာက္ဆက္တြဲစာရင္းပါ Aပိုင္း (၂) ေဒသမ်ားကဲ့သုိ႔ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္တုိ႔၏
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ နယ္စပ္ေဒသ Aတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဒုတိယAတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္Aား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရမည္။
၇။ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္သူနယ္သားတုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Aေျခခံမ်ားAျဖစ္ Aသိ Aမွတ္ျပဳထားေသာ
Aခြင့္Aေရးမ်ားတုိ႔ကုိ ခံစားႏုိင္ခင
ြ ့္ရွိေစရမည္။

1

၈။ ဤစာခ်ဳပ္တင
ြ ္ သေဘာတူၾကသည့္ AစီAစU္မွာ ပေဒသရာဇ္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္ေျမစုတင
ြ ္ ယခု Aပ္ႏွင္းထားၿပီးေသာ
ဘ႑ာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုိယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိခုိက္ျခင္းမရွိေစရန္။
၉။ ဤစာခ်ဳပ္တင
ြ ္ သေဘာတူညီၾကသည့္AစီAစU္မွာ ျမန္မာျပည္ Aခြန္ေတာ္ေငြမ်ားမွ ကခ်င္ ေတာင္တန္းနယ္မ်ားႏွင့္
ခ်င္းေတာင္တန္းနယ္မ်ားက ရသင့္ရထုိက္ေသာ ဘ႑ာေရးAကူ Aညီကို ထိခုိက္ျခင္းမရွိေစရ၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပေဒသရာဇ္
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမစု၏ ဘ႑ာေရး AစီAစU္မ်ားကဲ့သုိ႔ ကခ်င္ေတာင္တန္းႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားAတြက္ AလားတူAစီ
AစU္မ်ားကို ထားရွိက်င့္သုံးရန္ ျဖစ္ႏုိင္မည္၊ မျဖစ္ႏုိင္မည္ကို ဘုရင္ခံ၏ Aမႈေဆာင္ေကာင္စီက နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏
Aတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဒုတိယAတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္တုိ႔ႏွင့္Aတူ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရမည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္Aစုိးရ
(ပုံ) ေAာင္ဆန္း
၁၂-၂-၄၇
ကခ်င္ေကာ္မတီ
(ပုံ)

(ပုံ)

(ပုံ)

(ပုံ)

ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္

ေဇာ္ရစ္

ဒိန္ရတန္

ေဇာ္လ

ျမစ္ႀကီးနား

ျမစ္ႀကီးနား

ျမစ္ႀကီးနား

ဗန္းေမာ္

(ပုံ)

(ပုံ)

ေဇာ္လန
ြ ္း

လဗန္းဂေရာင္း

ဗန္းေမာ္

ဗန္းေမာ္

ခ်င္းေကာ္မတီ
(ပုံ)

(ပုံ)

(ပုံ)

Uီးလႊာမႈန္း

Uီးေသာင္ဇာခပ္

Uီးကြယ္မန္း

ေAတီAမ္။

ေAတီAမ္၊ တီးတိန္။

ေAတီAမ္၊ ဟားခါး။

(ပုံ)

(ပုံ)

(ပုံ)

(ပုံ)

ခြန္ပန္းစိန္

စပ္ေရႊသိုက္

စပ္ဟုံဖ

စပ္ႏြံ

ေတာင္ပုိင္းစပ္ဖလုံ

ေညာင္ေရႊစပ္ဖလုံ

ေျမာက္ပုိင္းသိႏၷီစပ္ဖလုံ

လဲခ်ားစပ္ဖလုံ

(ပုံ)

(ပုံ)

(ပုံ)

(ပုံ)

စပ္စံထန
ြ ္း

စပ္ထန္းေAး

Uီးျဖဴ

ခြန္းဖုံး

မုိင္းပြန္စပ္ဖလုံ

သာမုိင္းခမ္းစပ္ဖလုံ

သထုံစပ္ဖလုံ၏ ကုိယ္စားလွယ္

ေျမာက္ပုိင္းသိႏၷီ

(ပုံ)

(ပုံ)

(ပုံ)

(ပုံ)

Uီးတင္E

Uီးထြန္းျမင့္

Uီးၾကာပု

Uီးခြန္ေစာ

(ပုံ)

(ပုံ)

စပ္ရစ္ဖ

Uီးခြန္ထီး

Aုိင္တီAက္(စ္)Aမ္၊ ဖလမ္း။
ရွမ္းေကာ္မတီ

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful