You are on page 1of 35

CUPRINSUT

I. SCOPURILE ELABORARII PLANULUI DE AFACERI 6

II. cuM sE ELABoREAzA Uw pLAN DE AFAcERI 7

III. CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI 10


III. 1. SINTEZA PLANULUI. 11
III.2. AFACEREA. 11
III.3. PIATA t2
ttt.4. oRGANIZARE SI CONDUCERE 13
III.5. INFORMATII FINANCIARE L4

IV. ANEXE 15

FOIA DE TITLU A PLANULUI DE AFACERI 16

CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERI L7

I. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI 18

II. AFACEREA L9
II.1. FIRMA t9
n.2. AFAcEREA pRopusA SI DoMENIUL DE AcTIvITATE L9
II.3. OBIECTIVE 20

III. PIATA 2L
III.1. CLIENTII 2L
rfi.z. PRODUSELE / SERVTCTTLE 2L
rrr.s. SEGMENTUL
ou nmlA 22
III.4. CONCURENTA 23

IV. ORGANIZARE SI CONDUCERE 24


IV.l. PROCESUL DE PRODUCTIE 24
IV.2, CONDUCEREA 2s
IV.3. PERSONALUL 25
V. PREVIZIUNI FINANCIARE 26
v.1. NECESARUL DE FINANTARE 26
V .2. VENITURI PREVIZIONATE 26
v.3. CHELTUIELI DE PRODUCTIE ANUALE 27

VI. ANEXE 28
VI.1. CURRICULUM VITAE - RARU ION, PRALEA NICOLAE 2a
VI.z. CELTUIELI CU CREDITUL 3()
vI.3. SITUATIA PREVIZIONALA A VENITURILOR QI CHELTUIELILOR 31
VI.4, FLUXUL DE NUMERAR PREVIZIONAT 32
vl.s. BILANTUL PREVIZIONAT 33
vI.6. INDICATORII FINANCIARI AI INVESTITIEI 34
VI.7. FLUXUL DE NUMERAR PENTRU CALCULUL RIR SI VNA 35
INTRODUCERE

,,Oarlenii mereu s-au strdduit sd inceapi


propria lor afacere... Chiar dacd. nu U se
primegte de a caEtiga mai mult, decAt cAteva
mii de dolari pe an, totuEi este ceva atrdgS.tor
in posibilitatea de a crea planuri proprii qi de
indeplinit diferite funcfii gi acliuni, in
rezolvarea de zi cu zi a cdrora fiecare
intreprinzdtor igi are aportul s5.rt..."
Paul So,trur,elson

Necdtand la toatc greutilile $i problemele, in sfera intreprinderilor


private din Nloldovasunt ocupati fbarte rnulti oameni. insA businessul - este
un lnod dc viafd deosebit, care prcsupunc gdtinla luArii de sinestS"tAtora
deciziilor Si asulnarea riscurilor. Dorind sa se ocupe de afaceri,
intreprinzAtorul tre buie foarte amenunfit sA-qi plinuiasca afacerea. Aici
nrerge vorba de planul cle afaceri al firmei, cu care in intreaga lume se cere de
inceput orice activitate comercialA.in condifiile piefei asemeneaplanuri sunt
necesare oricui: banchirilor Ei investitorilor, colaboratorilor firmelor,
doritorilor de el aprecierpcrspectivcleEi problemele sale, gi nu in ultimul r6"nd,
insuEi intreprinzatorului, care trebuie am5.nunfit sA-qi anaLizezetdeile sale, sd
le controleze la realitate . in llne , fdrrAun plan de afaceri nu este de dorit s5.se
inceapd o activit.atecolrlcrciald, a$a cum posibilitatea insuccesului este foarte
tnare.
Plo'nul de afa.ceri este o descriere succesiuci a obiectiuului spre cere
tinde irttreprinclere.ct,e.st.eo rnodctlitaterJe e an.tici,pa9i de a preueni o crizci.
Plcutul de afaceri este docttrnentul rle bazu, ce gerLeralizectzd" toata informalia
aJlctta la clispozi{ict futtreprinzutorului, orierttArtdu-l rnai tntai spre luarect
rl.eciziilor strcftegice, ictr apoi gi cr celor tactice in uederea organizdrii
l-rusirressului.Apare cleci posibilitatea de a iua dectzrt optimale, chiar inainte
de a fi infiin{atd firmal.
Cci mai mulli intrcirrinz[tori nu sunt pregd"tifiin modul adecvat pentru
incepereaunei aI'accri.
Cu cat mai ciczvoltatAe piafa, cu at6.t mai important este planul de
afaceri. De acecalin condi{iile econorniei de piafa intreprinzdtorii nu se vor
bucura de succes dacir nu vor plr:nilica efectiv;i minufios activitatea S&,
mereu aduniid qi acr"tmulAnclnoi inlorrnalii atAt clespresituafia piefei, pozi\ia
concurentilor,cat Ei dcspre perspcci"ivele Ei posibilita{ileproprii.
Necesitaica claborarii unui plan de afaceri poate fi argumentatA prin
trrai muite momentc, printrc care volrr rnen!.ionaprincipalele:
+ in eccnotnia l'epulrllcii s-a incadrat o nou5" generafie de
altre pi'cnori, clini ,"c care multi niciodatd nu au condus vre-o
afa.ccre gi de aceca viziunea problemelor posibile mai ales in
concliliile econornieide piafd.,este iimitatd;
+ rnecliul gospodirresc flexibil ii impune qi pe. unii conducS.toricu
rnultS"experienlA si-qi revadd perspectiva,fiind gata de un fenomen
neobiqnuit pentru noi - lupta concurenfiald;
+ d acd sperd"m sri primim investi{.ii strdine pentru reinvierea
econolniei, tre buie sA putem fundamenta cererile qi s5.demonstrdm
investitorilor c5. suntern capabili de a calcula toate aspectele
ntilizd"rii mijloercelorprirnite nu mai r[u ca businessmanii din alte
llui.
IrlAnuirea activitAtii firmei cu ajutorul planului de afaceri aduce foarte
multe avantaje:
+ impunc coirducd"torii sA insuqeascS. fundarnental perspectivele
finne i;
+ facc firma mult meri preg[titA in fafa schimbd.rilor spontane a
s i t u a f i i l o rp c p i a l A ;
+ clair lonnalizletv,'d. obligaliile qi rS.spunderile tuturor conducS.torilor
firrnci.
Iiormeil t.oa.tcactivil.irfilcde claborare pot fi grupate in doud"etape mari:
1. Culegcrea inforrnaliilor despre activitatea, pe care vd. gatifi s-o
incepcli, despre condiliile, in care aceastS.activitate se va desfdqura.
2 . A doua etapal este organLzarea informaliilor. Dupd. ce se adun5.
inlorrnalia necesarir e nevoie de a d;tza aceastA informafie in
capitole clistincte, care sA se refere la aspecte specifice.
Ca sA firn infeleqi de partenerii de a-faceri,e nevoie ca planul sd.fie scris
intr-un limbaj sirnplu, clar, textul sd lie cuprinzAtor qi concis. Dac5. vom
prezenta eventualului paltener un volum de 100 de pagini, pufin probabil ca
el sd vrea sir aibd afaccri cu noi.
trlaboralnd planul dc afaccri, c absolut ncccsar sd. definirn lirnpede qi
ctrprinzd.tor produsul (scrviciilc), sd. determindrn necesitatea aparifiei lui pe
piafA gi posibilitAfile realizdrtt. Apoi sA alegem (de asemenea pe baz\. de
auabzh) tehnologia cie latrricafie, Pentru Republica Moldova o cerinfd
primorcliaia privincl tchnologii^e este purilicarea lor ecologicS..ExecutAnd
acegti paSi, intreprinzAtorul are dqa o viziune clard: cine a.re nevoie de
produsul (serviciul)sd.u,cine c;ata ciejasA plateascApentru el.
Lucrarea datii este colr:^;-'-ttActt scopul de a ne familiarlza cu ceea ce
este un pian cie arJaceri,culn se alcatuieqte el qi chiar crearea unui plan de
afaceri al lirmci.
I. SCOFUR.ITEELABORARII PLANULUI DE AFACERI

in economia de piafa pla.nul de afaceri este principalul instrument de


lucru, folosit in toate sferelede antreprenoriat. Acest plan ne d5"caracteristica
pt"ocesuluide func{.ionarca firmei, ne aratd, in ce mod conducatorii ei doresc
sii atingd"indeplinirea lrroblernclor puse, in primul rand - mArirea veniturilor
finnei. Un plan bine elaborat ajuta firrnei s5. creascb.,sd. cAqtige noi sectoare
piafd, sd. alc5.tuiasc5.planuri mult mai perspective pentru dezvoltarea sa, sd.
aleagd tne[ode ra,tionale Ce producere qi realtzare a bunurilor qi serviciilor.
Sco,put de bas,izin crcau'eaplanului de afaceri este: pld.nuirea activitafii
firmei pe o perioadS.scurtA sau mai indelungatS.,in dependenfa de cerinfele
piefei gi posibilitafii obfinerii resurselor necesare. Alte scopuri in elaborarea
planului de afaceri pot Ii difcrite, c3 de exernplu:
+ anahza nivelult-tide realitate in atingerea scopurilor propuse;
+ convingerea coiaboratorilor companiei in posibilitatea atingerii
itrdicilor caliti-itivigi cantitativi, propuqi in proiect;
+ etr;.
Planul clc afaceri, dc ascmenea,este destinat in a qjuta intreprinzdtorul
sir rezolveurmatoarele prot-rle lne de bazd, legate de functionarea lirmei:
+ sa clctcrnrinc clirec{iaconcreta a activitdfii, perspectivelepiefei de
desfacci'cqi locui firrnci pc accste pieie;
+ sA cietemrine cheltuielile, necesare pentru producerea Ei realizarea
produseior, sA 1c compare cu prefurile cu ca-re vor vi vAndute
pentru ai dcterrninavenitul proiectului dat;
+ sd.anal\zezc pozilia materiala qi linanciard. a firmei Ei sa.determine,
corespund rcsursele rnateriale qi financiare pentru atingerea
scopuluipropus;
+ sir prevaclS"riscurile ;i greutAfile, care pot interveni pe parcursul
activitdlii firmei.
in practica de t oate zilele Lln plan de a-faceri poate indeplini patru
funcf ii:
I . Prirria este legal.A de posibilitatea folosirii lui in scopul elaborS.rii
stratcgiei de business. Aceastd"funcfie este necesarS.in perioada
creS.rii intre prindcrii, Ei de aseffIenea in cazul deschiderii noilor
direclii clc acliune a ilritlei.
2, A clottil funcfic - pilllltirea. Iia pelnite apreciereaposibiiitdfilor de
dczvoltarc a noilor dircclii de activitate, s5. controleze proceseledin
interiorul firmei.
3, A treia lunclie penrrite atragerea resurselor bd.neqti - credite,
irnprurnutlrri. in conditiilc de astazi tdrd o sum5. lnare de bani
practic nlr se poatc reahza un proiect serios, insd. de obfinut un
credit nu es1,eatat de uSor. Un plan de afaceri bine elaborat poate sA
contribttie tnult.la ob{inereaunui credit.
4. A patra funcfie constA in atragerea partenerilor potenfiali in scopul
realizlrii pl:rnurilor cr mpaniei, care doresc s5. investeascS"propriul
capital sau tehnologiile pe care le posedi.

Itr. CUM Str ELAEOREAZA UIV PLAN DE AFACERI

Prcgatirea Ei folosirca efectil'i.a planului de afaceri are o insemnd.tatede


prinr plan. Acest pian poatc fi elaborat dc cd-tremanager, conducd.tor,firmd.,
grr-rpdde firme sau diferite arganLzafiispectahzate.Nu de pufine ori incA de la
stadiile de pregAt.ircse giisesc investitori qi parteneri potenliali. Cat priveEte
pcrioada pentru care sc elaboreaz6. planul de afaceri, atunci majoritatea
firnrelor il elerbore az\. pe o perioad5. de un an. in ele detaliat se anahzeazd,
diJ:"eritr clirecfii cle activitaite a1e firrnei qi aceastS. perioadd determinA
clt,:zvoltal'eaclc mai cieoparte a finnei. Unele firme elaboreazd,planul de a-faceri
p(: o perioac-liclc 5 ali qi numi.i firtnele mari, care,,stau bine pe picioare", il
planuiesc pe cl perioadir tnai Inare de cinci ani.
ExistA clouli posibiiitAii cle elaborarea a planului de a-faceri.Pimul
consti in accea, cL plerrruliie ariacerise claboreazS.de o grupd. de specialiEti
angajali, ia.r iniliatorii proicctului participa la el prin pregd.tirea datelor
ini{iale. At cloilea -- canci iniiiatorii proiectului singuri elaboreaz6,planul de
afaccri, iar- rccoma-nclairilcnictodicc le ob{in de la specialiEti, in particular, de
ln viitoriiinlcstitori.
Un plern cie afaceri bun este o schernS.de acfiune construitS. logic. trl
pt'esupunc o geindire clc llcrspectivd asupra afacerii Dvs. $i, pornind de la
otliectivelepc cerrcvi ic-ali stabilit, cuprinde toate etapele qi resursele cle care
vr:!i avea nevoic pentru a le atinge intr-o perioadAde tirnp determinati.
De ce este birrc sa elaborali urt plctn de afaceri?
Iati doar cAteva arglilnente care sprijinS"aceastd idee:
+ Eforl"ul cle gAnciirenecesar pentru elaborarea acestui document v5.
cshtagirrc cJeunsannbluasupra trttregii ctfacen qi
ajutA sA ciobaurciipi
nu s[ vi. coitcc]ttrali nurnai asupra unor aspecte individuale.
Trebuie cle rctinut cit orice ctfacereare cilLumififactori citici care nu
tr"ebr-rie sA fic picrciu i din veclere.
+ Planul cle afaccri vii poate a.;'utasd eualuafi o noud idee de afaceri
sau ganseic cie succcs ale al'acerii in curs. Dacd. planul de afaceri
cstc binc intocmit, atunci el reprezrntS.studiul Dvs. de fezabilitate.
+ Plapul dc afaccri cslc urt instrurnent cere ud.ajutd sd"ua conduce{i
rrtctibilte ufacerect.A conluce o afacere f[rd. plan este ca qi cum ai
inccrca sil-ti r,l:1rai'inraqina nutnai cu o qurubelnifa gi un cleEte.A
conduce afacerea pe baza unui plan este ca gi cum ai avea la
clispozitic intreaga trus[ cle scule, inclusiv manualul mecanicului
pentru a rellal'a Qi intreline magina. Sd ai un plo,lnoarecclre este
infinit rllcai bi"l.e dec&t sd nu si nici rtttrl'l.
Irlanul cle e.rlacerivd. permite sA vA comurtica{i ideile de afacei
persoa-pelor clip al'ara finnei $i, daca este necesar, sh oblinefi
firmn.{are ori scl trtfiinl-af,isoaetd{i mirte.
Bancherii, invcstitorii, partenerii potenliali vor dori sd-gtie:
de cariibani aveli nevoie;
cAnd vefi a\rcauevoie de aceEtibani;
pcntru ce ii ve{i foiosi;
clacdvcf i fi capabil sa-i clati inapoi qi cAnd.
Planul Dvs. va trcbui s5-rd.spundS. la aceste intrebari
+ Afacerile concluse pe baza unui plan qi nu pe baza reacfiei la
evenitnente ilu $allse mai mari cle succes.

Curn se e"l.aboreuz&un plan de afaceri?


Trebuie sd. ltoniti clc uncle ua ctJTct{iacttnt Et sA stabilift unde doi{i sa
ajurrye{i peste sa. spuncrn - 5 ani. Apoi construifi un plan ca sA a.1'ungefi
acilo.
planul de afaccri csLcca o ha.rtA.i)acA, cle exetnPiu, suntefi la ChiEinAu
ruta, s5.stabilifi detaliile de
Ei dorili sir ajulgcii la Caliul trnl;uie sA vA alegeli
clrum, sd. vA asigurafi c;t aveli tirnpul, banii, maqina qi toate celelalte lucruri
nccesare cd-l6.toriei.Fiarta vri va ajuta s5.nu vd. r5.tdcifi, chiar dacd.pe parcurs
alJa.robstacolc ncPrevazutc.
Dupa cuilI affr mai mcnfionat mai sus existS.doud etape de intocmire a
unui plan de afaceri:
:
L, Cu.l.eg ereq imfarllrerl:$iil"or
Ca sd"intocmi{i qn plan cle afaccri variabil, trebuie sd:qtifi cAt mai multe
lucrur-i clespreactivitalea po carc va pregetifi s-o incepefi, despre condifiile in
cale aceasta se va ciesiAEr-tra. Trebuie sd.cunoaqtefi:
+ AfuceTed.- sa cleterrninati cu claritate ce facefi sau ce dorifi si
facc{i.
+ Pict{tz cirror ciier:l,i vA vefi aclresa, unde sunt aceEtia, Ce
dorcsc ci, cu cine vr:{i concura etc.
+ &'iry6;n.iele - putcli sarsatisfacef i cerinf ele clien{ilor potenliali qi
s ; i iE i o b { i n c f i u n P r o i i ' i , )
I..luvA terneli cZrnu aiveli la clispclzi{iecla.telenecesare, cA inc6- lipsesc
stertisticila ni..,elna'1ioneil,stuciii c1epiaf5.,cifre comparative etc. Dvs. suntefi
cr::lcar-egtie ccl rlai binc ciclaiiile ce privesc propriul domeniu de activitate.
Crice inlorrnafie ir, plu:; Jlc carc puteti sA o obfineli prin mijloace simple este
foarte importarnt[.
2. Organizsrea ioefarnt"a$iilor:
Nu este suficient si Etili totul ciespreo afacere. Este foarte important 9i
rnodul cum prczcntaii pai'teiicrilor dc cliscutii ceea.ce qtifi, pentru a-i
cotrvinge.
Planul trebuic sd"fic cuprinzS"torqi concis.
incerca.{is[ adoptali un lirnbaj clar, simplu.
Orgali za\i-vra icleiie in cl lpitoie distincte care sd se refere la aspecte
spccifice.
inserat.i cletaiiiie tchnicc Ei alte materiale ajutS.toare in anexe, astfel
incAt textul principal s5"fie uEor de urrnirit.
planul Dvs. poatc Ii simplu sau complex. Cel mai important lucru este
ca acesta sd"fie aclaptat necesitd.lilorpentru care a fost elaborat.
De exernplu, clacb.clor"ifisd. deschidefi un magazin mic, planul Dvs. de
afaceri va ariita cu totul a-ltfcl dccAt clacir intenlionafi s5. lansafi producfia ;i
vanz,Nea cie calculatoarc pe piafa internafionalb.. trste evident c5. in cel de al
doilea caz sunt necesare mult mai multe informafii gi mult mai multe aspecte
de clarillcat.
De aceca nu existii o rclea unicA de prezeutare a planului de a-faceri.
Iati doar ulf exetuPlu:

Pt,anul de afaeeri
1. P a g i n ac l et i t l u
2. Tabla de malerii
3. S i n i ez a P l a n u l u i
4. Afacerca
5. Pia.la
6. Organizare Ei conducere
7. Planuri llnanciare
8, A n ex e
pentru a vA asigula succesul in afaceri, trebuie sd.v5. stabilili obiective,
ciaue. convilgd.toare Ei si v5. concentrafi toate eforturile pentru atingerea
acestora.Trebuie, cu altc cuvinte, sd deterrninafi exact ce doriti Si apoi s[ vi
facaJiza[iatenlia numai 9i irumai asupra acestor scopuri.
Consiclcrd.rnigrportant cle su bliniat faptul c5. elaborarea planului de
afaceri nu este un scop in sinc. Ccea ce este cel mai important este cA dupa
intocmirea lui s[-1 erpiicer{iin i':ri;t..l\stlcl, planul llu rirmAnc o hArtie uitatA
ini-r-un sertar ci Lln ciocunrcnt.cle lur:ru deosebit de util pentru conclucerea
unei aJaceri.
perinanent
Si incA un lucnr intpcrtilnt: planul de afaceri trebuie
clc tirnp evaluafi ceea ce afi reahzat
actuali zat. Dupd. o arlr-ruritd.pc:l'ioar-15.
comparand cu cccs ce v-erfi irropLls sd realtza\t, anahzalt cauzele abaterilor
cventuale, cAuta{i clilc cle reinr:ilicrc a neimplinirilor Si adaptati-vd planul la
tinale pe
noile condifii aParute, asllei incat s5. asigurali atingerea scopurilor
care vi le-afi ProPus.
Deci modalitertealogica cleutilizare a planului de afacereeste:
-) Evaluare -' Plan
Plan --, Actiune

ITT.C0NTINUTULPLANULUIDEAFACERI
il putem
Ce trebuie sA conf.inA un plan de afaceri $i, mai ales, cum
vom vorbi in
intocmi sunt problemele cele mai importante, despre care
continuare.
pentru planul de
A$a curx am mai lneniionat, nu cxistS.o refetd.unicd.
o .descrie, scopului
aJaccri. Fiecare plan trcbuic s[ fie adaptat a-faceriipe care
autorului sa'u'
pentru carc a fost claborat Ei pastrcazd.ainprenta personalitAfii
pe care
in cele ce urrne azir clorirn sai sugerd.m domeniile principale
trebuie s5.le acopere un plan de afaceri:

CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI


- Firma
AFACERPA
- Domeniul de activitate
- Obiectivele

PIATA - Cltenfii
- Produsul / Sen'iciile
- Segmentul de Piafi
- Concurenfa

COI'IDUCEREA - Organizarea
- Conducerea
- Personalul

rINAi\iTELtr - Vcnituri
- eheltulelt
- Sursele qi utillzarea fondurilor
- Previziunl linanciaro

s5- le confin5'
in continuare sa cletalicm informaliile pe care trebuie
trebuie s5' le gSsim
fit:care sectiune a planului cie afaceri qi intrebS.rile cArora
nispuns.

l0
III. 1. SINTEZA PLANULUI.
ELEMENTELE trStrNTIALP ALE PLANULUI DE AFACERI

+ O scurtd.descriere a alacerii.
+ O succintd. ciescrierea proclusului/serviciului Ei a caracteristicilor
sale unice.
+ O succintA clescrierea seglnentului Dvs. de piaffl.
+ O scurta prezentale a echipei de conducere.
+ Suma:'ul previziuniior financiare.
+ Obiectivele generale qi specifice ale afacerii Dvs.
Menfiond-m,cd. sinteza planului nu este un sitnplu rezumat al planului
de afaceri. Acesta trebuie s5. cuprincid,elementele cheie, esenfS.ale planului
Dvs.
Cei carora se prezintd.acest plan nu sunt dispuqi sd.piardA mult timp
ca. sA citeasca un ciocument voiuminos. Le scutifi timpul Ei aveli gansa sA le
atragefi uqor atenlia asllpra l,rroiectelorDvs. dacA Ie oferifi posibilitatea sd-
ilieie agd. rapici ce le propuncf i si ii convingefi ci aceste propuneri sunt
interesante.

TXT.z.AFACEREA.
O SCUR,TAPREZENTARE A FIRMPI qI A STRATEGIEI DVS. GENERALE

Acest capitol arc o irnportanfa dcosebitA in cazu| in care planul dat de


ai"facerise foloseqte pcntru a contracta parteneri din afara firmei: bancheri
(lientru acoreiareaunui imprumut), investitori (pentru o evetrtual5"dezvolttre),
potenfrali clien!i (pentrlt o tranzacfie importanta).
inainte cie a se ctecicle sir colatrorezecu Dvs., ei trebuie sd vA cunoascS,
gi s5.se convingA cle etva:ttajctcpe care putefi s5.le oferifi.

A. FIRMA
+ Culrr gi ci.rndetfost infiinfatA llrrna?
+ Cc fei cle arctivitate ciesfs"goarAfirma (producfie, servicii,
corncr!)?
+ Ce produ se/ servicii oferS'?
+ De ce crecieficd aceastdafacereare $anse de succes?
+ Carc sunt pcrspectivclcde dezvoltareale afacerii Dvs.?

B. DOMtrNIIJL DTI'.I.CTIVI?ATN
+ in carc cft;mcniucleactivitate vefi intra in concurenfS'?
+ ip cc sterdiuclc,,r'ia[A"se afld.dorneniul Dvs. de activitate?

i1
C. OFIECTIVPLE
+ Ce strategie velr adoPta?
+ Care sunt obicctivr:leconcrete ale afacerii Dvs. in urmatorii 2-5
ani?

Este important s5. v5. clefinili domeniul de activitate qi sd.-i cunoaEtefi


caracteristicile ca sA putef i determina ce $anse de dezvoltare oferd.. De
exernplu, proclucfia Ei vanzarca cie calculatoare personale este un domeniu cu
perspective de cregtere in viitor in Moldova, pe cdnd comerful cu figari s-ar
putea sd.fie un domeniu cal't: a aiuns deja la saturafie.
trste la fel cie important sA Etifi cAt se poate de mult despre piafa pe care
Corili sd aclionali.
Fdr6. clienfi nli existir afaccre. Dac6.ceea ce oferifi nu se vinde, atunci
nu cAqtigali,deci nu supravieluifi in afaceri.

III.3. PIATA.
o scuR.TA DESCRIERE A PIETEI DVS',
ANALI ZA CONCURENTEI, ANALIZA CONCURENTILOR

A. CLENTII
+ Cine sunt clientii Dvs. (varstd, stare materialA, nivel social
c t c .) ?
+ Ce ii determinA sf, cutnpere produsul/serviciul pe care il oferifi
Dvs.?
+ Cat de clescumPArd.de obicei?
+ Cati bani circltuiesc de obicei?
+ Ce caracteristici (rioi)ii intereseazir?
+ Ce i:re! sunt dispugi sd.pld.teascd-?
+ Dc ce crcdefi cir vor curnpdr"ade la Dvs.?

Er. PFTODUSUL/StrirVicIUL
+ IclentificatiprocLusul/serviciul Dvs.:
'/ Ce produs/serviciu ol'eri1iconcret?
./ Cc nccr:sital.esatisfaceacesta (nevoievitald.,modd.etc')?
./ in cc inoci q-:sl.cvandut (in magazlnul Dvs., la client,
cn-glos ctc.)?
,/ Curn af15. cunrpS.rb.torul de produsul/ serviciul Dvs.
(reclarnb.,promovare)?
+ Cale sunl pararnctrii economici ai produsului/ serviciului
D v s .?
'/ La cc nrcluri va fi vAndut?
,/ Cc costuri va implica?
,/ Cat c1eprolitlbil Ei competitiv va fi?
c. SEGMENTUL DE PTATA
+ Unde esLc sititertiipiala Dvs.?
+ Cat dc iLrit'c estr: piafa Dvs.?
? Ce ritmuri de creqtere inregistreazd?
+ Iiste o piaiA in d ezvaIl"^re
+ Care slrnt tcndinleie pielei Dvs.?
+ Dxista caractcristici specificea-lepiefei Dvs.?

D . CONCUFttrN!*1,
+ Care sunt principalii Dvs. concurenfi?
+ Cc calitatc au produsele/serviciilelor?
+ Ce reputalie au ace\st.ia?
+ Le sunt clicnlii lldeli?
+ Cum iEi distribuie proclusele/serviciile?
+ Cat de rriar"eeste segmentui ior de piafa?
+ Ce avantajc au ei / avcfi Dvs.: fonduri, manageri, patente?

Gdsincl r5.spuns accstor intrebS"rivd putefi identifica piala {intd pentru


produseie/serviciile1tecarc le olerili.
O piala ,tirtt1testc un gru,) de consuffIatori asupra c6-roravd. concentrafi
atentia. Ilacd. v5. riciiniii corcct ar-:castApia{a lirtta qi vd. focalizafi toate
elr:rturile spre a o satisface,$?tnseleDvs. de succes sunt mari.

IItr.4. OR,GANIZARESI CONDUCERE.


DESCOMPUNPR,PAMODULUI iU CENP
vDTr STRUCTURA SI COI{DUCE AFACEREA

AceastAsectiunc estc important[ atAt pentru un partener extern care v5.


citegte planul cAt qi pentru tnanagerul tirmei.
in primul c'az: barncherii, investitorii exam:neazd.cu atenfie calitS.fileqi
experienta celor care contluc afaccrczr.O afacere slabd"qi condusS.de o echip6.
foarte bund" este rnai sigrlrd.clecerto afacere promild"toare condusS.de o echipA
de manageri de mana a doua.
In al doilca c'az',ficcare intreiirindere micA sau tnare indeplineqte
anunrite funcfii: pi'oclucfie,comercinl, personal, financiar, etc. in tirrnele rnici
intreprinzd.torui este rd.spunzd.torde toate aceste funcfii. Pe md.sur5.ce firma
se clezvoltdva trebui sA fic angidati noi oanrrenicare sA preia o parte din aceste
responsabilitafi. Pcntnr cd in tiilp htcrurile vor deveni mai cotnplexe, trebuie
si vd planilicali atcnt acfiunile viitoare.

I J
A. PROCESUL DE PRODUCTIE
+ Descrieli procesul cle producfie gi etapele de bazd.,menfionafi
timpul gi fondurile necesarefiecdreia.
+ Descricti cerin[ele producliei: materii prime, furnizori,
proceduri de control al ca-litd.fiietc.
+ Ce echiparnente/maqini vefi folosi?
+ Cum veli organrza fluxul de produc tieI magazinul/ biroul
(pentru comerf/ servicii)?

B . CONDUCERtrA
+ Cale este structura orgamzatoricS.a firmei?
+ Cine va couducc afalcci-ea?
+ Care estc aria cie rcsponsabilitatea conducd.torilor?
+ Cum vcli supravegheaPersonalul?

c. PERSCNALUL
+ De cAli arrgajali veti a.veanevoie?
+ Ce calificarc lc cste necesarA?
+ Unclevcli gasi angajafii necesari?
+ Cum ii vcfi instrui?
+ Cum ii veli Pletti?
+ Ce consuitanli cxtcrni vd.vor fi necesari?

trII.5, IFTrORMATII FINANCIARE.


o EvALUAR.tr A yTA.FILITATII $I PROF'ITABILITATII AFACERII Dvs.

+ De cA!.iitarri aveli uevoie pentru uz personal in primul an?


+ Crtrecsic vcnittil esiiniat in primul an?
+ Cat va costa infiintarea firrnei?
+ Ce surse c1efoncluri prevedefi Ei care va fi destinalia lor?
+ Cai-cvor ti ncccsitdtilc Dvs. financiare totale?
+ Carc estc proiitui prcrrizionat pentru urm[.torii 3 ani?
+ Clrrn va arata situarlia lunarA a fluxului de numerar pentru
primul an ?
+ Ce active, pasivc $i capital propriu prevedefi?
+ Care va fi pragl i Dvs. de rentabilitate?

Mulli intrepr tnzltori se tcm cte aspectele financiare. Nu este cazuL si le


considerafi o problcmS.insurrnontabiie.
Informaliile filarnciare vor fi ia fel de simple sau complexe dupA cAt de
simpld sau complcxa estc afacerea insAEi. Dac6. inlelegefi scopul fiecdrui
instrument financieir foiosit, moclul in care acesta este elaborat Si eum il
putefi folosi in conrluccrca afaccrii Dvs., veli constata c5. lucrurile nu sunt
auAtde complicate
Dupd ce ali aciunat toate inforrnaliile privind afacerea pe care dorifi sA o
lansafi Ei piala procluselor/ serviciilor Dvs., clienfii qi concurenfii Dvs., vefi
pr-iteaestima ce vAnzdri veli reahza in primul an de activitate.
Iiste bine ca pentru prirnr-il an sd facefi estimaf ii lunare, iar pentru
urmS.torii 2-5 ani, la nivel anual.
Pentru ca planul Dvs. cle afaceri s5. fie succint qi ugor de urmarit, este
bine ca toate datele Ei rietaliilc suplimentare si fie ataqate intr-o anex5., cu
conclifia cA in textul principal sA se fac5.trirniteri clare la aceste informafii.

IV. ANEXE

Trebuie sA conlitrd.,cc documente qi informalii suplimentre pot fi aduse


in sprijinul planului Dvs. c1eafaceri?
Elaborareu urtui plurt ct"ectfctcertburt cere efort de gdndire 9i timP,
Auantajele pe cnre Ie udttce J'otosirealui In rela,tiile de afaceri gl in conducerea
propiu-zisa o afacerii Dus. uor cotnpen.satnsCtdin plin aceste ufortun.
PLAN DE AFACERI
"MoRaru" SRL
intocmit in scopul obfinerii unui credit bancar necesar in scopul
achtzt\tond.riiutilajului pentru deschiderea unei mori de cereale in satul
Andruqul de Jos, judeful Cahul

Director: Raru lon Andrei


Telefon de contact: O /239l- 78-2-Os
Mobil: o .29214so47
Adresa juridicS.: str. Tineretului 23
s. Andruqul de Jos, jud. Cahul, Republica Moldova MD-391 1
tel. lfax. O .239l- 78-2-23

Planul con{ine informa{ii confiden{iale care nu pot fi reproduse,


distribuite sau utilizate fdrd consimfdmdnhtl conduceii tntreprinderii

2000
I6
Cuprinsul planului de afaceri

f. Sinteza planului de afaceri

fI. Afacerea
II. 1. Firma
11.2.Afacerea propusd qi domeniul de activitate
II.3. Obiective

III. Piata
III. 1. Clienlii
III.2. Produsele/ serviciile
III.3. Segmentulde piafd
III.4. Concurenfa

fV. Organizare qi conducre


IV. 1. Procesul de produclie
IV.2. Conducerea
IV.3. Personalul

V. Previziuni financiare
V. 1. Necesarul de finanlare
V .2. Venituri previzionate
V.3. Cheltuieli de produclie anuale

VI. Anexe
VI. 1. Curriculum vitae - Raru Ion Andrei,
Pralea Nicolae Nicolae
V1.2.Cheltuieli cu creditul
VI.3. Situafia prevtzionalS,a veniturilor qi cheltuielilor
VI.4. Fluxul de numerar previztonat
\/I. 5. Bilanful prevtztonat
VI.6. Indicatorii financiari ai investiliei
V1.7.Fluxul de numerar pentru calculul RIR qi VNA

I7
I. SINTEZAPLANULUI DE AFACERI
Acest plan de a-facerieste intocmit de cd"tre firma ,,MoRaru" SRL pentru
oblinerea unui credit bancar necesar in scopul achizt\iondrii utila.lului pentru
deschidereaunei mori de cerealein satul Andruqul de Jos, judelul Cahul.
Moara va produce rdind de grAu din grAul achiztlionat qi va oferi servicii
de mordrit pentru producS.torii agricoli dtn zon6..
Investitia necesar5.este de 45 mii lei, din care:
+ 15 mii lei vor fi asigurali de asocialii firmei qi vor fi destinali
amenajd.rii terenului qi spafiilor, precum qi asigurdrii utilitd"filor
tehnice necesare;
+ 30 mii lei vor fi asigurali printr-un credit bancar, care va fi utthzat
pentru achtzi\ionarea utilaj ului necesar.
Activitatea proiectatA va asigura un grad bun de lichiditate (rata curentS.
a lichiditatii va fi de 1,53 in primul an qi va creEte pAnd.la 16,3 in al cincilea
an de funcfionare; rata rapidd a lichiditalii va creste de la I,25 in primul an
pAnd la 15,6 in anul al cincilea de funcfionare). Capacitatea de acoperire a
dobdnzii este foarte bun5.: de la un minim de I,75 in primul an, aceasta va
creqtepane la 18,0 in anul al cincilea.
Aceastd.investifie va putea fi acoperitA din profitul net in mai pulin de
un an qi jumdtate de activitate. Bugetul proiectat prevede un grad de
acoperire a investiliei de 78,2o/o.Activitatea prevd,zutAva aduce un profit de
circa IO,7ohin primul an, ajungand p6.nd"la circa 25,6"h in al cincilea an.
Rata internS-de rentabilitate este de 37,4%, iar valoarea netd actualizatd.
a investiliei este de 41,6 mii lei - ambii indicatori fiind previzionalt pentru un
interval de 5 ani (Anexa 9). ComparAnd rata internd. de rentabilitate cu
dobAnda acordatd in prezent de bd.nci pentru depozite circa 2O-4O'h la
termen - putem considera proiectul destul de rentabil.
Estimarea acestor rezultate s-a l5.cut in condiliile unor marje de
siguranfd"destul de largi qi anume:
+ utrhzarea capacitdlii de produclie in proporlie de numai 75"h in
primul an de funcfionare;
+ venituri minime Si cheltuieli maxime;
+ un regim de lucru de numai 8 ore pe zt, 5 ztle pe sS.ptd.mAnd;
+ prefuri qi uium cu cel pulin IOo/" sub nivelul mediu al pielei
actuale.
in acest domeniu de activitate existd.o cerere sigurS-Ei constantA, zona
oferA posibilitali clare de aprovvionare cu materii prime qi benefictazd,de o
pozi\ie geograficS. favorabilA aproape de centrul judelean, relea relativ
dezvoltatA de drumuri qi cdi ferate.
Existd. perspective de extindere a acestei afaceri in amonte qi aval fafa
de activitatea de morArit: in amonte - cultura cerealierA (grAu Si porumb) Ei in
aval - produclie de pdine $i alte produse de panificafie.

18
II. AFACEREA

II.1. FIRMA

,,MoRaru" SRL, a fost infiinlatd. la 01.06.2000 qi este inmatriculatd la


Camera inregistrdrii de Stat de pe ld.ngd.Ministerul Justiliei al Republicii
Moldovacu Nq23 LOI997.
Firma este proprietatea a doi asociafi, Raru Ion Andrei qi Pralea Nicolae
Nicolae delinAnd c6-te5O'/. din pdrlile sociale.
in primii doi ani de funcfionare, firma a desfd.quratactivitdli de comer!
en-detail cu produse agro-alimentare. Firma are un magazrn situat in centrul
comercial al oraqului Cahul. Succint, rezultatele financiare se preztntA astfel:
o cifrd de afaceri medie de 5 mii lei lunar, o ratd" a profitului brut lunar de
2oo/o,rata lichiditdfii este foarte bunA; firma a contractat un credit comercial
pe termen scurt, care a fost integral rambursat, iar in prezent nu are nici un
credit in derulare.
in prezent firma are un numd.r de 10 salariati.

t!.2. AFAcEREA rRoPUSA qt DOMENIUL DE ACTIVITATE

pentru a reinvesti profitul acumulat in aceqti doi ani de activitate,


intenliond.m s5. dezvoltim activitatea firmei in domeniul producliei agro-
alimentare.
Ne propunem - in prima etapd.- s5.deschidem o moarb. de cereale satul
Andruqul de Jos, judeful Cahul. in a doua etapA intenlion5.m sA extindem
activitatea productiv6 in domeniul producliei de pdine Ei altor produse de
panificalie . Prezentul plan de afaceri se referd- numai la prima etapd a
proiectului nostru qi anume la deschiderea morii de cereale.
Moara va funcfiona:
+ in regim de produclie - adicA va produce rdind. de grAu qi porumb
din cerealele achizi\ionate, ldina urmAnd a fi v6.ndutd.en-gros;
+ in regim de prestAri servicii adic5. va mS.cina cereale pentru
locuitorii din zond.,cu platA in naturA, sub formd. de uium.
ConsiderS.mc5. aceastd.afacere are reale qanse de reuqitd deoarece,a$a
cum vom demonstra in continu are, existA o cerere in creqtere pentru
produsele qi serviciile pe care le vom oferi, pozt\ta geograficA asigurA o baz6'
largA de aprovvionare cu materii prime, satul fiind situat intr-o zond'
cerealiera Ei existS.posibilitAli de desfacere datoritd- relatiei relatl demoltate
de drumuri qi cd.iferate.
- prin
Exist6- perspective largi de dezvoltare a afacerii atAt in amonte
arendarea unor suprafele de teren agricol gi cultivarea grAului qi porumbului

L9
cat $i in aval prin punerea in funcliune a unor linii de panificafie,
patiserie, paste fd.inoase.
IT.3. OBIECTIVE

Ne propunem ca in primul an de la punerea in funcliune a morii:


+ s5. ne cred.m o clienteld stabild. atAt pentru activitatea de prestd.ri
servicii cAt qi pentru activitatea de producfie;
+ sd.atingem un grad de utthzare a capacitdlii de produclie de75"h;
+ s5. realtzdm o cifrS-de afaceri de circa 8 mii lei qi un profit brut de
IOo/o.
incepdnd din anul al doilea de funclionare ne propunem:
+ sd md.rim volumul activitafli productive, care va ocupa 75oh din
capacitatea de producfie a morii, restul de 25"/' fiind acoperit de
activitatea de servicii;
+ sA atingem o cifrd de afaceri de circa 12 mrt lei pe lund qi un profit
brut de 2Ooh.
intr-o a doua etapd a proiectului, incepAnd din anul al treilea de
funclionare ne propunem extinderea activitafii productive prin infiinlarea unei
brutdrii sdteqti. Aceastd etapd urmeazd. a fi anahzatd in detalii ulterior, in
funcfie de volumul acumuldrilor reahzatein prima etapd.

20
III. PIATA

III. 1. CLIENTII

Clientela pe care o vrzdm se imparte in patru categorii:


a) Brutd"iile sdtegti gi ordgenegti din zond, precttm Si firmele de comerl
en-gros.
Aceqti clienli vor cumpd.ra fdina en-gros pe baza unor contracte ferme.
Aici deja am contactat brutdria sd.teascAexistentd.intr*un sat vecin, care Si-a
exprimat interesul pentru aprovvionarea cu tdind de la moara noastr5.. in
Cahul existd douS- brut[rii de stat, care acum se aprovtzioneazd,de la unica
moarA a oraqului. Intenfiond.m s5. le transmitem oferta noastr5., care aqa
cum vom arAta mai jos - va fi mai avantajoasS.decAt cea a morii existente.
bl Popula{ia din oragul CaLrul.
Intenfiond.m ca o parte din produclia de rdinA se fie desfdcut5.en-detail
in magazrnul firmei. Din experienta de pand. acum, considerd.m cd. la cererea
existentd.vdnzdri de 1 tonA pe lund pot fi cu uqurinld reahzate.
cf Pentru activitatea de prestd.ri de servicii de moririt, clientela ua fi
formatd din producdtoii agricoli locali, care posedd importante
cantitdti de grAu qi poruffib, pe care doresc sd le prelucreze pentru
valorificare pe piafa fArdneascd.qi pentru consum propriu.
in satul Andruqul de Jos existd-2500 de locuitori, iar in satele vecine, pe
o razd.de 10km, inc6- 17000 de locuitori.
dl Pentru vdnzarea tirAfei, care este un produs secundar, intenfiond-m
sd contactS.m fabrica de nutrefuri combinate situatd la llkm de
AndruEul de Jos. Din informaliile noastre, gospodaria agricold qi
complexul zootehnic atAt din satul Andruqul de Jos cAt qi din satul
vecin au un necesar mare de materii prime qi plus la toate intAmpinA
probleme in aprovvionare, deci ne aqteptdm sd. vindem intreaga
cantitate de td.rAldpe care o vom avea disponibila.

rrt.z. PRoDUSELE / SERVICIILE

Produsul principal care va fi oferit este fdina albd. Un alt produs este
mAlaiul obiqnuit. Ca produse secundare, vom obfine tdrAfd de grAu qi
porumb. Moara poate fi regulatd"pentru a produce qi gri$.
Prelurile en-detail practicate in prezent pentru aceste produse sunt
urm6-toarele:
+ rdinA de grAu - 1.0sleilkg
+ mAlai - 0,9 leilkg
+ tdrAla - O,45leilkg
+ gri$ - I,2 leilkg

2I
Firma ,,MoRaru" SRL inten\toneazA s5.practice prefuri cu IO"/" sub acest
nivel pentru desfacerea en-detail, iar pentru desfacerea en-gros, urmd.toarele
preluri:
+ rdinA de grdu - 0.65 leilkg
+ mdlai - O,7 lei/kg
+ tdrald - O,4 lei/kg
+ griq - 0,9 leilkg
Important pentru ca fdina sd aibd vdnzare sigurd. este ca aceasta sd-aibd
proprietafi bune de panificafie, s5 aibd.un procent redus de cenuqA (deci sd fie
albA) qi s5.fie pdstratS.in condilii corespunzd.toarede umiditate.
intrucAt td,ina reprezrntA un produs de bazd in alimentafie, este de
presupus c5.in viitor consumul nu va scade, dimpotrivd-, va creste pe md.sura
creqterii populaliei qi diversificdrii producliei de specialitdti fAinoase.
Serviciile prestate vor consta in mdcinarea grAului gi porumbului adus
de locuitorii dtn zond.
In prezent astfel de servicii sunt prestate cu platd. in naturd., sub form6
de uium de pAnd la 25'h.
Pentru atragerea clientelei firma noastrS. intenlioneaz\. sA practice un
nivel de 2Oohpentru uium.
lntrucAt desfacerea produselor va fi asiguratA in special en-gros, unui
numdr limitat de clienfi, nu considerAm necesard.o companie de promovare
1arg6.
PreferS.ms5. contactS.m direct clienfii potenliali, lucru pe care l-am qi
demarat.
in ceea ce priveqte comerlul en-detail, considerS.mcd magazinul firmei
are un vad destul de bun qi este destul de cunoscut, deci nu este necesard o
reclamS.su plimentard.
Pentru prestd.rile de servicii, considerd.m cd. cea mai bund formd. de
reclamS-va fi asigurarea unei calitdli superioare a tdinii produse Si menfinerea
promptitudinii in prestarea serviciilor noastre de mordrit.

III.3. SEGMENTUL DE PIATA

Moara va fi amplasatd in satul Andruqul de Jos, judelul Cahul, un sat


cu 25OO de locuitori, situat la 9 km distanfd de oraqul Cahul, intr-o zon6.
propice culturii grdului. Satul beneficiazd de legAturi rutiere qi cale feratd
bune cu ora$ele invecinate.
in imprejurimi, pe o razd de 10km, mai existd 8 sate cu o populalie de
circa 17000 locuitori.
in apropiere, la 11km distanfd, se aflA o fabricd pentru producerea
nutrelurilor combinate qi un complex zootehnic, care reprezintS.consumatorii
potenliali pentru td.rala.

22
Din constatdrile noastre, in medie, o gospoddrie lS.r6neascAmacina
lunar circa 30kg de cereale pe membru de familie.
Un calcul simplu arat5. cd. aceastS.piald are capacitatea de a absorbi un
volum de 7O2O tone cereale pe an.
(l7ooo+25oolpersoane x SOkg cereale/luni x L2luni = 7O2Ot

Dacd. am prelucra toatd aceasti cantitate de cereale, aceasta ne-ar


aduce o cantitate de I4O4 tone de cerealedin uium.
l2o% x T02otll Loo%= L4O4t
Transformd.nd aceastd. cantitate de grAu in tdind Ei vAnzAnd-o la pre!
en-gros, aceasta ne-ar aduce un venit de aproximativ 64 mii lei.
(14o,4 x 7O"h extraclie x 0,65 leilkglllOOo/" = 63882O lei

ASa cum vom ard.ta in capitolul V.2., s-? prevdzut sd. prelucr6.m 416
tone de grAu pe an. Aceasta inseamnS.aproximativ 3O'h din cererea existentS.
pentru aceste servicii. Prelucrarea acestei cantitdli de grAu ne va aduce un
venit de 138,5 mii lei pe &r, tncluzdnd aici qi incasdrile din vAnzarea t6.rAtei
rezultate.
De aici deducem cd.existA o cerere clard.pentru produsele qi serviciile pe
care intentiond.m sA le oferim.

III.4. CONCURENTA

in zonl. existd. doud mori de grAu cu tehnologii vechi, situate la 10 qi


repectiv 20km distanld., care Iucreazd.in regim de prestAri de servicii. Aceste
mori acoperS-cu greu necesarul de mord.rit din localitS"lilelimitrofe. Ambele
sunt proprieteti de stat, cu toate deficienlele organLzatorice cunoscute.
Consumatorii care apeleazd.Ia serviciile acestora sunt nemullamifi de calitatea
IAinii oblinute, precum qi de lipsa de promptitudine a serviciilor lor.
Singura moard. care are o produclie de rAind este cea din Cahul. insd
aceastA moarS- aprovrztoneazd,fabricile de pAine din oraq, rArA sd" acopere
complet necesarul de tdinA al oraqului.
Comparativ cu aceEti concurenfi, activitatea pe care intenfiond"m s-o
va fi mult mai bund., deoarece:
organ:.z;S-m
+ utilajele pe care le vom achtziliona sunt moderne, de productivitate
inaltA qi asigurd.produse de calitate superioarS.;
+ asocialii se vor ocupa personal de conducerea activitdfii, ceea ce
duce la promptitudine in prestarea serviciilor, evitarea risipei qi a
dezordinii, ritmicitate in aprovvionare ;
+ intenfionS.m (qi avem posibilitatea) s6- oferim condilii de platd mai
avantaioase decAt concurenta.

23
rv. oRGANIZARE SI CONDUCERE

IV.1. PROCESUL DE PRODUCTIE

Ciclul de produclie const6.in urmd.toareleetape:


+ achrzt\ionare grAu;
+ mdcinare;
+ maturare (stocare 5-7 zile);
+ desfacere fiind.
Stocul de grAu necesar pentru asigurarea ritmicitdfii producliei va
trebuie sd- acopere capacitatea de md.cinare pentru 10 zrIe. in mod
corespunzdtor vor fi dimensionate depozitele de grAu qi capitalul necesar
pentru achrzt\tt. Dupd acumularea unui stoc de f5.in5- reahzat in 5-7 ztle
(necesarepentru ,,maturarea" I6inii), livrarea cd.tre beneficiari se va face ztlntc.
In regim de servicii, md-cinareagrAului adus de clienli qi livrarea tdinii
se vor face pe loc, rdrd perioade de agteptare. Manevrarea sacilor va fi ldcutd
de clienfi.

Utilajul necesar
Din studiile efectuate, am ajuns la concluzta c5.moara cea mai potrivitd
este moara cu 3 valfuri, cu capacitate de prelucrare de 2oOkglord., asigurAnd
un procent de extraclie de 7O-8Oo/o, care funclioneaz\, la o putere de l2kW.
Prelul estimativ solicitat de producS.tor, inclusiv instalarea qi punerea in
funcfiune este de 300 mii lei.
Acest utilaj a fost ales dupA compararea a trei oferte similare.

Spa{ii, utilitili
Asocialii delin un teren corespunzdtor qi o clddire care - dupd renovare
- poate fi folositA pentru amplasarea utila.lului qi amenajarea depozitelor.
Terenul necesitS.amenajd-ri qi imprejmuire. Intenliondm s5. construim
un spaliu de parcare suficient de larg pentru facilitarea accesului camioanelor
qi cdrulelor pAnd in apropierea morii.
De asemenea, va fi necesarS"branqarea morii la sistemul de ape,
canahzare qi la linia electricS"de curent trrfaztc - toate existente in sat.
Pentru estimarea costurilor aferente acestor amenajdri am contactat o
firmd particulard de specialitate. Devizul estimativ pentru aceste lucrdri se
ridicd la 15000 lei.

Regim de lucru
in estimatiile din prezentul plan de afaceri am pornit de la premisa,
pesimistA, cd. se va lucra intr-un singur schimb de 8 ore, timp de 5 ztle pe
sdptdmAnA.

24
TV.2. CONDUCEREA

Firma va fi condusd.de cei doi asociali qi de un administrator.


Asociafii vor coordona intreaga activitate, vor angaja qi controla
personalul. Se vor ocupa direct de problemele de produclie, precum qi de
contractare pentru aprovvionare gi desfacere.
MenfionS.mcd unul dintre asociali are o experienld de conducere de 25
de ani intr-o intreprindere industrialS., iar cel de-al doilea este tehnician
specialist in mordrit qi industrie alimentarS.(Anexa VI. 1.).
Administratorul va line evidenlele contabile qi va supraveghea
activitatea de achizifie qi desfacere. Pentru aceastd-funclie am qi contactat o
persoand din sat, care are calificare de contabil Si o experienle de magazroner
gestionar, iar in prezent este Somer.
intruc6-t cei doi asociafi au deja asiguratS-o surs5. de venit din celelalte
activitdli ale firmei, au decis cd nu vor mai refine nimic din veniturile morii
pentru uzul propriu.
Administratorul va fi retribuit cu un salariu brut de 300 lei lunar.

III.3. PERSONALUL

Moara va fi deservitd de 5 angajali, dupd. cum urmeazd:


+ un electromecanic:
+ 2 morart;
+ 2 muncitori necalificafi (pentru insd"cuireqi incdrcare).
Personalul va fi selectat dintre locuitorii satului, instruit qi testat la
locul de muncd. Cu fiecare va fi incheiat un contract de muncA separat.
Pentru cele doud. posturi de morari (pe care le considerdm pozilii cheie
pentru asigurarea calitalii prestaliei Qi a producliei) am contactat deja doud.
persoane calificate qi cu experienta in domeniu.

25
V. PREVIZIUNI FINANCIARE

v.1. NECESARUL DE FINANTARE


Apreciem cd.intreaga investilie necesitS.un fond de 45 mii lei, din care:
+ 75 mii leipentru amenajarea spafiilor qi terenului - se pot acoperi
din surse proprii;
+ 3O nii lei pentru ackrtzt\ronareautilajelor - din credite bantcare.

V.2. VENITURI PREVIZIONATE

Estimdm cd. vom obfine un venit de circa mii lei/ an la un grad de


utilizare a capacitdfii de producfie de LOOoh.in calcule am luat insd- in
consideralie un grad de acoperire a capacitdlii de produclie de numai 7 5"h
pentru primul an.
in estimarea veniturilor am pornit de la urmS.toareledate:
+ regim de lucru - 8 ore pe zL
- 260 zileI an
+ capacitatea de producfie nominald - 2OOkg grAu/h
+ randament (procent de scoatere) - 7O"h rdind
- 25'/" tArAtd
+ pret de vdnzare - fdina - 0,65 lei/kg
- tdrdfd - O,4 lei lkg

Pentru simplificare, in estimarea veniturilor am luat in consideralie


numai produclia de tdind de grAu qi tarA!5. aferentA - care vor reprezenta 5O"/,
din volumul ftzic de cereale prelucrate - plus incasd.rileprovenite din vAnzarea
tdinii qi t5-rAfei oblinute din uiumul de 2O"/' relinut pentru serviciile de
mord.rit.
Deci cantitatea anuald de grAu prelucrat va fi:
Z00kglh x 8h x 260 zite = 4t6 tlan

Volumul vdnzdrilor:
+ FdinA produclie proprie:
4L6tlan x 6OVo xTOTo procent de scoatere x 0,65 tei/kg = 9464Olei

+ TarAla produclie proprie:


4t6tlan x 50o/o x25oh procent de scoatere x Or4leilkg= 2O8OO lei

+ FAind din uium:


41.6tlan x 5Oo/"x 7Oo/"x O,65 lei/kg x 2ooh uiurn = 18928 lei

+ TarAld din uium:


4L6tlan x SOyox TOoh x Or4lei/kg x 2Oo/" uium = 4160 lei

Total = 1385OO lei


V.3. CHELTUIELI DE PRODUCTIE ANUALE

Estimim c5. pentru realtzarea veniturilor sus-menlionate vom cheltui o


sumd. de circa 105 mii lei/an la o capacitate de produclie utrhzatd IOO"/,.
In estimarea cheltuielilor de producfie am inclus urm6.toarele:
+ Achizilie de grdu pentru 5O"/' din capacitatea nominald. de
prelucrare:
2OO kg/h x 8h x26O zite xSOVI x O,35 lei/kg pret achizifie = 728OO lei

+ Salarii:
(2 morari + 1 administrator| 3 persoane x 3OO lei/luni x 12luni = 1O8OO lei
(2 muncitori necalificalif 2 persoane x 15O lei/luni x 12luni = 36OO lei
(1 mecanic) 1 persoani x 2OO lei/luni x L2luni = 24OO lei

Total = 16800 lei


Asigurare sociali = 168OO x O.35 = 588O lei

Total salarii = 2268O lei


+ Utilitd.ti:
t

e n e rg i e e l e c tri c A - l 2kW l h x 8h x26O zi l ex Or185 tei /kW h = 416 8 lei


api, canralizare - circa 6OO lei

Total = circa 52OO lei


+ Cheltuieli desfacere- transport:
1O lei/transport x 26O curse/an = 26OO lei

+ Alte cheltuieli:
reparafii, intrefinere, etc. = circa 1OOO lei
administrative = circa 1OOO lei

cheltuielile cu dobAnzile, amortrzarea, asigurdrile au fost calculate


procentual. Am prevdzut cd. intregul profit s5. fie reinvestit, aceasta
reprezentAnd incA o rezervS-pentru dezvoltarea activit6fii.
Indicatorii financiari ai investiliei prefigu reaza o situalie financiar5.
favorabild.care ne permite sd.considerS.mproiectul fezabil qi profitabil.

27
VI. ANEXE

A ne xa VI . 1.

CURRICULUM VITAE - RARU ION ANDREI

REPUBLICA MOLDOVA..]UDETUL CAHUL. S. ANDRU$UL DE JOS'STR. TINERF,TULUI


TELEFoN: 0 (239) 7E -2 os . FAX: 0 (23e) 78-2-IO ' E MAIL: I--Q-i:J-----B-.1-R--t-LD
l 0---l aY-l !! :)-i { ! - , - ( . i - -

R A R I - ] I O N A N D R t r ,I

Anul qi locul napterii:28.08.1955s. Andrupul deJos, iud. Cahul


N agionalitatea moldovean
Stareasociali: cds'itorit

Inginer m(cdttic

- 1969
1,961. $coalaMedie s. AndruguldeJos,jud. Cahul

1969- 1971 $coalaMedieNr.2 or. C'ahul

- I97 6
1.971. Institutul Agrar or. Chiginiu

1976 - 2000 Complexul de vite mari cornute s. .Anclruqulde Jos

Sefxc{ie prelucrare ;i reali7are a ciirnii

Romi"na - nativa

Rusa - excelent

Fnnceza - bine

Automobile

Muzic'i, Biliard, Lectura, Televizod, Radioul

2B
CURICULUM VITAE - PRALEA NICOLAE NICOLAE

REpUBLICA MOLDOVA ..IUDETUL CAHUL. S. ANDRU$UL DE.IOS . STR. ION NF,CULCE


TELEFoN: o (23e) 7s-2-ss' E-MAIL: P-B--4,-1.-E-A-----li-l-e,-1.-(r--\.{-A--l-l---,-\4-D-

PRALtr,A NICOLAtr, NICOLAtr,

s. Andrugul c1eJos, jud. Cahul


Anul gi locul napterii:1,9.12.1975
Nalional i tatea'.moldovean
Stareasociald:cdsdtorit

Tehnician, sbecialitt ht induttria alimentard

1981 - 199I Sco'alaMedie s. Andruqul de Jos, jud. Cahul

1992 - 1997 UniversitateaTehnicd a Moldovei or. Chipindu

1998- 2000 Fabricade piine or' Cahul


tehaician

Romina - nafrva

Rusa - excelent

Franceza - foarte bine

Armele

Muzicd", Televiz o ruI, Radioul, Y Andtoarca

29
FI
z z z
(t. d
E) H
a
(-.
r-t
(+ (+ .+ Fl {+ H
FI
p( H t-( H
H
P
f-t
p ( P)(
a (+ F1
- Fl
e (-
F'l
r-l
o
F.i
n t o
a p,
Fl
R

P
F1
p( -r
r-1
(-. r+ (+
a
(t n -t '-: P)(
F .

F1
a a P

a ,v.

r-l
r..t P)r
o F.|
a
H
p( P)( N
Ft
4l)
n
a+
p(
F

o
n
rt
U
t{
l.t
F
n
-l
-
H z (:
Jd
iJ

N lr ts ts
{ o 5 (.) N
9 ! . {
(-. trl U
o \0
H
@ { o
H
qr
ll
s
H
g) N
F F
ts
H
o € O C'I l-.
l.1 fu( o
Q 7 tr
pt
H
zN
t{

(.^) o
(-^)cn @
N) N) N) t\)
cf-t
t\) t\)
@
H

nta
(-^)
CN @
0) ir. H
-E
\] \] o) \] \] \] \] o t s
Ft
o
n
!t
Fl

x \-/ E
N) N) \) N N)
N) A
t\)
@ t\) + @ N) cn \] cn { \] \] a
@ \] + Cn cn
@
\]
(rl
@
{ N) @ \]
N
\JI
+
N)
cfl Cn cfl H i J n
F

F.t

F ts
r\ a\ r\ an r\
at'\ rn rn
\l { \] \] --l \] \] \] \] \] \] \] \] \] \] \] \] \] a x

Fl

(.rl @
F N) t\) t\) \) N) N) H A )
-dU
cn @ cfl @
('. .+
\] { (,,^) \] \] \] \] (-.) a r

D
r{
F

A A A A A (, N) t\) t\) t\) \] (^) o


A
N) N) 0o \] CI + @ A Ol {
H # xt)
cfl @ \] N) \] a\ (,^)@ t\) \] N) (rt
N) { A CN N) cfl \] \] Ctl t \
Cn
\] t\) { A Cn + \] (rl (Jl \] Cn t\) -
i$. D N
Fd fd
U tr U Fd
Ft E
Fd
Fl
o
o o
Fl
o
Fl
o o Fl
o
F.
o
:l
H
o o
cp t E H
F

r?
Ft
r?
F}
r?
F}
ts.
A il?
F}
o E?
F}
F}
ts
F.
Ft
t{
F o r{
N
F.
Fl H
A A N F
?
t{
P F} d F. Fl
F.
o
F.
o
It.
o A o -
Fl
A
F.

o Fl
o F} E H
o g
E E o o o FI
o o p E Ets E F. E
F.
H
P
F l{
P A !) p( Ft H Ft

+
P
F.
a
F.
d o FT o
H
F o pl
x E A
ts.
1r
F.
H
ua
r'l
ts.
N
F.
F}
o
r?
Ft o t
n
F

o o F) N o N
E F} p oFi $)(
E
xF
r
F.
F.
o
Fl
F.

H
/
t
F
p
t.T

a
t{
rl
tv
\]
t\)
\] \]
t\)
cn c
Cn
A
@
A
@
A
@
lJ
+
@
-P
ts' u-
0o ll t-i
t-P
E.<
(Jl
A
N)
\] \] A A + +
cn Y O
fE
F t
\\ Cn @ @ 0o @
i< :'E
h Ez
@

N)
B H5
ts- on
@ t\) cn e t s t
\] \] A A A +
n 8 s
F
Cn @ 0o @
@
lJ
@
F
- H O F-h{

8,6 FI

N)
N)
cn tr +; iA
a n
+ A A + H

EF
l+r
+ 0o @ @ @
N)
t\) @

F
N) N N) \]
\]
o
A
\]
a n
Cfl cn ('/) F
@
t\) N) t\) C'| \]
N) + A A t\)

N) C,^)
an N) \] { \] @
+ cn cfl (rl
CN
A @
\]

rn N)
Cn 00 00
\] { \] \] @
N) \] Cn Cn Crl cn
+ +
Cf-l

O)
\] N) cil \] \] \] 0o
(, A Cn (Jl Cll
F
cn
@ @
cfl
Cn l{

o
xp
O:
t\) CN
N) \] { \] @
\] + @
Cn cn c/l Cn :-
F

\] \] !')
U
F.
l{
FI
n
!)
o
l+r
o
l+a
p
|{
lrl
t pr
o
Fl
!q No
F

E F}
F
o o rt o 3. u!
F.
o o P
A
A o F
FT
ts
FT o N
p( F. O F
o
-
t{
N
F.
A
o
H F t.i
F. Fl
F}
o P A
A
F}
o
F.
o
F.
o
F
oFt
F.
ts.
tts. or.b
o E F F.

o Ft
o
F. 1..
+ |{
F'

Ell A E? o Y
p
p(
E F E o H

FT
Fl
o
F.
FT
P

t) o
Fl
Ft
o
H
o
l{
F.
I? 2 p ,(t, F.
F}
o o cFi F} l)
F}
F. ts. o Fl
!r
Fl
o
r{
Fl
o
o
ll
o P

F)
p p
I H
o p FI
H
A o I

o F} o
Er l'o o
pt E-
l{ ts H
P
N
o
Fl
F}
t
F. H
F
o
H
Fl

o
x
-
F

+ t\) (/)
\] @ cn cn cn
cn \]
F}
@ t{
F

o
F. la,

t! g F
0o CI p d
\] +
Cf-l
\]
00
@ :
3 8,x
o
n E F
F) : U
Fl 6 ttl
N
cn
E, o Z
\] @
\] t: t -
\]
cfl
a
00
N)
n ii=
F EiH

t\) @
iFl tn
@ cn \]
\]
gF
CN
A \]
@ t\)
0o

{ + (^)
+ A CN (,^) cn
G) \] @
+ Crl \]
N) N) o

r\ N
00
cn
@
CI
\]
\] @
N)

C,^)
(/)
@ N
a\ \] @ @ cn
a\ Cn (Jl CN
\] + A

('t cn
+ @ @
{
cfl (Jl
\] t\)
Cn 00 D
F
F
o
0o
xF)
N C.^)
a\ 0o @
00 (Jl cn +
b
9') P l' 9') P :'
!^, g)
!,)
o
t)
o Fl
o
E' !,)
!F.
o F H
D
o
o o
9,) F l' E
ts. A m
F
F. ts Fl
A
F}
F.
l. F
FT
ts.

! E *Z rHu E o
F}
F)
ts
F.
F}
o
p
cFi
tr o
Fl
o D
o
u
la.
o
o
idr I.O itt
ci Fl
\J rJ
la.
F.
F.
o ts.
F} u F.
8 ir+? Ao Ti +? Fl
o o
Fl
A
lt
? E ft
o
J F
Fl
.

o o o
il H X'
rr iti E F} tFl o o l{
F ts
oll F . H ir o Fl ll
o lr
F'o
ut'i :l
+5
(e tl
o
o
tl
F.
J
x
Fl
L
H
o
l{
F
F.

A
!t
H
ts.
J
v
F.
H
!t
r{
F
F . O o o H
o
F}
o
F.
t)
Fl

o F.
t.t
F}
o
E €p F.
xY
H
F H

o
x
P p(
t, F) !t
Ft H p F} oti
Ft
t .
I
F.
+ o
o
t{
F
It.
Fl
o
o F.
-
Y
N N
p I? )r
ts.
It p(
p E
FT F}
H
I
p
I x Ft
p(
l{
P
o
A o ,{l o ,ltt
1.. t)
H
F F. o H
x F}
H
F
ct'i

n) }. o H
p F.

Fl
H
I A o
F)
t{ o o o p(
I
ts.
A
F.
H
I
ot*
F. t
H li.

t\) (rt \]
A
+ Cn (,^)
{ \] N)
s
c^) ('I @ 0o
E'
H

9.8
N f
t\) N) A Cn t\) rF
\] \] Cn
+ cfl
N
cn
t\)
:
3 8,,3
f { A
o F

n
r)
F F
Fl
t
8X
Ctl
s \]
(/)
(ll
N) x f

@
cn +
N)
\]
(tl 00
\]
\]
+
\] a
#o i v
t\) ts
(/l
n
F
! ? N
d t {

F O
hi,a
N) N s cn F
:L '.f >
@ t\) Ot aT\ cn N)

N)
\]
@ @
g
F}

t\) t\)
an Cn
+ (.rl
(lt N
\] ('^)
N) N) @ 0o

t\) CN N (^) (tl


(-^)
cfl cn a\ N) @
+ cn CN ts
+
s A
N) \]

t\) 00 0) (Jl
@ (Jl Cn
a\
CN \] (,
{ N) N)
+ + N)
@
N)
@
Crl

@
cn (rl aT\
(,^) cfl
t\) (.^)
@
@
+ A
cn (.Il
)
H

o
xt)
A Cn Cn N)
\] Ol Cn \] \]
00
A \] { C^) !*
\] \] (rl
\] {
I ll

z z z l z
U U U I Fd U
p
frn n
p o F o F
p
F
F) o
I
l t
CN
o
F
t) o
P P !)
ld
o a!
tr!)
Fl' t.}
p
F}
F)
D F}
t,
F}
!)
D
' l l
I F ? F}
p D
ri
p rl til o F.

Fl
F

9. 5' A o A o Fl
p o
-H o l r}
t o
ts.
Fl
o o
o
p D i + o n o n E Fl F I
ts
F H
ts
l{
P n
H
H
B . E oo
^ I
Fl
F'
t)
o
ll

U
F.

A
p(
o
l{
F t l
r - l o
Fl A
F}
Ir
ct
t{
t{

o o I
r.t U I F.
It U
F}
p( FP( H

E
z it
o
t{ F)
p(
rrl o
FT
F. FI
o
F.
F E
p H r
g:o o Fl o lr !) F
I
I n, Fl
la.
at
p( t
o
Fl
r)
E
u ts.
Fl n F.
o F.
F.
t s l
o l
ts
F.
o rFi n
r} Fl
o Fl rt o E F
F o F. F.
F. o
H
p tF} o l{
A) U
t{
It.
g
lra
F
ts.
E
t { l
I pl
E
t{
2
,at
H
F. t,
It "Ff
A -f la.
r'i A st-l lI P
N o rt
o p( p( FT
F' D F.
N U
F.
+ - l l o D
n) F.
It
J cp ' n cFi
Fr
p( Fl
la. w
FT
p(
H
F.
o rt F. tFt D I H
.i
t) o
t{
?
ts.
F. ')l o Fl
F{
t'{
F} F}
N
F.
H l !{
-f
z o F.
ott
F.

F.
o
D
F.
tl
H

2
\ ia
g
\ 0o ?io
{ \] in
F
FFI
9.o
- N) rH
\
C'|
\
A
@ b (ll t 8,8
F E Z
* i j
g Ha
tr,
F t\)
;\
-9F
\
+
in
+
@
t\) in n
F
8n
EiP
8,q
b Ln L @
\]
*t ef ?i
\] @
u r-l
- F l

"i
ts
g
:- cfl
\ t)
(rl N) \
Cn

N) N)
|') Crl
(rt b @
\] \ tr
+
N) A

+ A cn cn I t\)
t) ,-\ @ \]
@ N \] (/) b

P
0o
b
Cn
00
tr N)
(,
\] N i.)
ts
ta
H
o
X
F)
Cn A t\)
@ cf-l CI
;- @
;* ;. { b ;\
F
Anexa V1.7.

FLUXUL DE NUMERAR PENTRU CALCULUL RIR SI VNA


(in lei daci nu se specifici altfelf

,rMoRarutt SRL

Resurse financiare la inceputul -t6076 24424 64924 ro5424


perioadei

Vanzfui 103876 13 8 5 0 0 13 8 5 0 0 138500 138500

Investifia + capitalul circulant net 45000 0 0 0 o


Cheltuielile operafionale 7 4952 9BOO0 9BOOO 98000 98000

Impozit pe profit o 0 o o 0

Rata valoare neta actualizatl, - 0.15

RIR 37.40h

VNA 4t564

35
INCHEIERE

in incheiere dorim sd.menfiondm cd planul de afaceri are o importanfe


primordiald in activitatea unei firme. El reprezrntd un element indispensabil in
dialogul cu bdncile sau cu unit5.lile financiare pentru oblinerea de credite,
pentru negocierea unor particularitdli gi cooperdri cu partenerii strd.ini,
pentru emisiunea de acliuni etc.
Un plan de afaceri este o descriere succesivd a obiectivului spre care
tinde intreprinderea, este o modalitatea de a anticipa Si de a prevent o crtz1..
Planul de afaceri este documentul de baz6.,ce generahzeazdtoatd informatia
aflatd la dispozilia intreprtnzdtorului, orientAndu-l mai intAi spre luarea
deciziilor strategice, iar apoi qi a celor tactice in vederea organrzdrtr
businessului. Apare deci posibilitatea de a lua dectzit optimale, chiar inainte
de a infiinla firma.
$i deoarece in Republica Moldova tot mai multe qi mai multe persoane
se incadreazd. in sfera micului business, IArd a cunoaEte md.car in linii
generale elaborarea unui plan de afaceri, sau dacA nu se vor adresa in cel mai
rd.u caz la o firmd de specialitate, atunci afacerea lor riscd sd. nu aibA mari
succese. insd intreprinzS.torul care mdcar va schila un plan de afacere,
pornind de la obiectivele care qi le stabileqte, cuprinzAnd etapele Ei resursele
de care va avea nevoie a le atinge intr-o perioadd. de timp determinat, se va
bucura in viitor de un succes mult mai mare in afacerile sale decAt cel care va
activa in ,,gol".
Aici dorim sd. subliniem o idee: ,,Nl-teste greu sd tntocmegti un plan de
afaceri".
Pur qi simplu trebuie sd vd pornifi de unde vi aflafi la moment qi sA
stabilili unde dorifi si ajunge(i peste o perioadA bine determinatd de timp
(5 ani). Apoi construifi un plan pentru a ajunge acolo!
in fine: planul de afaceri trebuie permanent actuahzat Dupd o anumitd
perioadd. de timp se evalueazl. ceea ce s-a reahzat qi se compard cu scopurile
propuse la inceput, anahzdnd cauze\e abaterilor eventuale, cd.utAnd cdi de
remediere a neimplinirilor qi adaptAnd planul la noile condilii apd-rute, astfel
ca sd.se atingd scopurile finale care au fost propuse.

36